Postopek : 2018/0058(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0183/2018

Predložena besedila :

A8-0183/2018

Razprave :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Glasovanja :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0255

POROČILO     ***I
PDF 767kWORD 68k
23.5.2018
PE 619.285v02-00 A8-0183/2018

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Ukrajini

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Jarosław Wałęsa

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Ukrajini

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0127),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 212(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0108/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju skupne izjave Evropskega parlamenta in Sveta, sprejete skupaj s Sklepom št. 778/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za zunanje zadeve (A8-0183/2018),

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če Komisija ugotovi, da pogoji iz odstavka 3 niso izpolnjeni, začasno prekine ali ukine izplačilo makrofinančne pomoči Unije. V teh primerih Evropski parlament in Svet obvesti o razlogih za začasno prekinitev ali ukinitev.

4.  Kadar pogoji iz prvega pododstavka odstavka 3 niso izpolnjeni, Komisija začasno prekine ali ukine izplačilo makrofinančne pomoči Unije. V teh primerih Evropski parlament in Svet obvesti o razlogih za začasno prekinitev ali ukinitev.

Obrazložitev

Zaradi skladnosti se besedilo spremeni v besedilo prejšnjih sklepov Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči (vključno z nedavno Odločbo (EU) 2018/598 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. aprila 2018 o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji).

(1)

UL L 218, 14.8.2013, str. 15.


OBRAZLOŽITEV

Makrofinančna pomoč EU je instrument za izredno pomoč, namenjen odpravljanju resnih težav s plačilno bilanco v tretjih državah. To je četrtič, da Komisija predlaga ukrep makrofinančne pomoči od začetka krize leta 2014. Tokrat Komisija predlaga izplačilo milijarde EUR v obliki srednje- do dolgoročnih posojil, da bi državi pomagali pokriti del potreb po zunanjem financiranju ob koncu leta 2018 in v začetku leta 2019 za zmanjšanje kratkoročne plačilnobilančne in fiskalne ranljivosti gospodarstva. Pomoč naj bi bila izplačana v dveh posojilnih obrokih.

Poleg tega bi morala pomoč EU predstavljati spodbudo za okrepitev reformnih prizadevanj Ukrajine z dogovorom z ukrajinskimi organi glede memoranduma o soglasju, ki bo določal podporne politične ukrepe. Ti ukrepi so pogoj za izplačilo sredstev.

V okviru prvih treh ukrepov makrofinančne pomoči je Ukrajina izpolnila večino političnih ukrepov, o katerih so se skupaj dogovorili Komisija in ukrajinski organi. Skupaj je bilo izplačane 2,8 milijarde EUR. Vendar pa se štirje od 21 političnih ukrepov, od tega dva protikorupcijska ukrepa, ki so bili dogovorjeni v okviru prejšnjega programa (MFA III), niso izvajali v času, ko se je dostop do finančnih sredstev iztekel. Komisija je zato januarja 2018 razveljavila tretji obrok tretjega ukrepa makrofinančne pomoči v vrednosti 600 milijonov EUR. Ti ukrepi se bodo odražali v pogojih sedanje makrofinančne pomoči, določenih v memorandumu o soglasju, ob upoštevanju sprememb, ki so se zgodile od januarja 2018.

Kljub izboljšanju gospodarskih razmer od leta 2015 številne ranljivosti še vedno obstajajo zaradi velike odvisnosti države od izvoza surovin, obnovitve mednarodnih rezerv, ki je počasnejša od pričakovane, in visoke zunanje zadolženosti. Nestabilno notranjepolitično okolje in stalna nevarnost stopnjevanja napetosti v vzhodnem delu države sta negativni tveganji, ki bi lahko vplivali na še vedno počasno okrevanje.

V teh razmerah je Ukrajina uradno zaprosila za makrofinančno pomoč 29. novembra 2017.

Predlog Komisije zvesto sledi skupni izjavi Evropskega parlamenta in Sveta, sprejeti skupaj s Sklepom št. 778/2013/EU o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji, v katerem sta sozakonodajalca določila glavna načela in vidike, na katerih bi moral temeljiti proces odobritve makrofinančne pomoči.

Predlog vključuje samoderogacijsko klavzulo. Makrofinančna pomoč bi bila zagotovljena za obdobje dveh let in pol, ki se začne prvi dan po začetku veljavnosti memoranduma o soglasju. Predlogu Komisije je priložena predhodna ocena.

Sklepna ugotovitev

Poročevalec ob upoštevanju zgoraj navedenih vidikov meni, da bi moral Evropski parlament odobriti predlog Komisije, da se Ukrajini zagotovi makrofinančna pomoč.

Poročevalec poudarja, da bi moralo izplačilo posameznega obroka temeljiti na izpolnitvi jasno določenih političnih ukrepov in spoštovanju političnih pogojev za dodelitev makrofinančne pomoči Unije (učinkoviti demokratični mehanizmi, vključno z večstrankarskim parlamentarnim sistemom in pravno državo ter zagotavljanjem spoštovanja človekovih pravic). Te pogoje bi bilo treba jasno opredeliti v Memorandumu o soglasju, vključno z ukrepi za boj proti korupciji, ki niso bili izpolnjeni v okviru tretjega ukrepa makrofinančne pomoči.

Poročevalec poudarja tudi pristojnosti Evropskega parlamenta kot proračunskega organa in opozarja, da bi morala Komisija redno obveščati Parlament o dogajanjih v zvezi s pomočjo in mu posredovati ustrezne dokumente, da bi lahko spremljal izvajanje te pomoči.


PRILOGA

Skupna izjava Parlamenta, Sveta in Komisije

Parlament, Svet in Komisija poudarjajo, da je temeljni pogoj za dodelitev makroekonomske pomoči ta, da država upravičenka spoštuje učinkovite demokratične mehanizme – vključno z večstrankarskim parlamentarnim sistemom – in pravno državo ter zagotavlja spoštovanje človekovih pravic.

Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje spremljata izpolnjevanje tega pogoja v celotnem obdobju izvajanja makrofinančne pomoči Unije.

Glede na neizpolnjene pogoje o boju proti korupciji in s tem povezani preklic tretjega obroka predhodnega programa makrofinančne pomoči v skladu s Sklepom (EU) 2015/601 Evropski parlament, Svet in Komisija poudarjajo, da bo nadaljnja makrofinančna pomoč pogojena z napredkom v boju proti korupciji v Ukrajini. V ta namen gospodarska politika in finančni pogoji Memoranduma o soglasju, ki bo sklenjen med Evropsko unijo in Ukrajino, med drugim vključujejo obveznosti za okrepitev upravljanja, upravnih zmogljivosti in institucionalne ureditve, zlasti za boj proti korupciji v Ukrajini, predvsem v zvezi s sistemom za preverjanje prijav premoženjskega stanja, preverjanja podatkov o dejanskem lastništvu družb in dobro delujočem specializiranem protikorupcijskem sodišču, v skladu s priporočili Beneške komisije. Pogoji o boju proti pranju denarja in izogibanju davkom se prav tako upoštevajo. V skladu s členom 4(4), če pogoji niso izpolnjeni, Komisija začasno prekine ali ukine izplačilo makrofinančne pomoči.

Komisija redno obvešča Evropski parlament in Svet o razvoju dogajanj v zvezi s to pomočjo ter jima zagotavlja ustrezne dokumente, ob vsakem izplačilu pa tudi javno poroča o izpolnjevanju vseh pogojev ekonomske politike in finančnih pogojev, povezanih s tem izplačilom, zlasti tistih v zvezi z bojem proti korupciji.

Evropski parlament, Svet in Komisija opozarjajo, da bi makrofinančna pomoč Ukrajini prispevala k vrednotam, ki jih deli z Evropsko unijo, vključno s trajnostnim in družbeno odgovornim razvojem, ki vodi do ustvarjanja delovnih mest in zmanjševanja revščine ter zavezanosti močni civilni družbi. Komisija spremlja osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi memoranduma o soglasju z analizo pričakovanega socialnega učinka makrofinančne pomoči. V skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 se bo ta analiza predložila Odboru držav članic in se da na razpolago Evropskemu parlamentu in Svetu preko registra o postopkih v odborih.


MNENJE Odbora za zunanje zadeve (16.5.2018)

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Ukrajini

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

Pripravljavec mnenja: Michael Gahler

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je po prejetju prošnje ukrajinske vlade predlagala, da se Ukrajini na podlagi člena 212 PDEU odobri nov program makrofinančne pomoči v znesku do 1 milijarde EUR, ki se zagotovi v obliki srednje- do dolgoročnih posojil v dveh obrokih.

Predlagani novi ukrep makroekonomske pomoči naj bi dopolnil predhodne tri ukrepe makroekonomske pomoči v skupnem znesku 3,4 milijarde EUR, ki so bili Ukrajini ponujeni od leta 2014. V okviru teh ukrepov so bila izplačana skupna sredstva v višini 2,8 milijarde EUR, vključno z zneskom v višini 1,6 milijarde EUR v obdobju 2014–2015 (v okviru t. i. makrofinančne pomoči I in II) ter dvema obrokoma po 600 milijonov EUR v juliju 2015 in aprilu 2017 (v okviru makrofinančne pomoči III). Tretji in zadnji obrok v višini 600 milijonov EUR v okviru makrofinančne pomoči III, pogoj za katerega je bilo izvajanje 21 ukrepov politike, ki so bili dogovorjeni skupaj z ukrajinskimi organi, ni bil izplačan. Čeprav je Ukrajina izpolnila številne politične zaveze, povezane s tem obrokom, se štirje ukrepi, od katerih sta se dva nanašala na boj proti korupciji, niso začeli izvajati pred koncem obdobja razpoložljivosti pomoči januarja 2018. Zaradi teh okoliščin Komisija ni mogla izplačati zadnjega obroka v okviru makrofinančne pomoči III, ki je bil uradno preklican 18. januarja 2018.

Cilj predlagane makrofinančne pomoči je Ukrajini pomagati, da pokrije del dodatnih potreb po zunanjem financiranju v obdobju 2018–2019, s čimer se bo zmanjšala kratkoročna ranljivost gospodarstva v zvezi s plačilno bilanco in proračunom. Poleg tega naj bi pomoč EU zagotovila spodbude za okrepitev reformnih prizadevanj Ukrajine z dogovorom z ukrajinskimi organi glede memoranduma o soglasju, ki bo določal ustrezen sveženj ukrepov za podporo ekonomski prilagoditvi ter strukturnim in protikorupcijskim reformam. Programe makrofinančne pomoči že uporabljajo tri izmed šestih držav vzhodnega partnerstva – Armenija, Moldavija in Ukrajina –, poleg štirih drugih držav, ki niso del vzhodnega partnerstva.

Glede na to, da Ukrajina ni dosledno izvajala strateškega programa, povezanega z makrofinančno pomočjo III, je ustrezno, da se vključijo posebni pogoji za vsakega od dveh obrokov te pomoči. Ti pogoji morajo zajemati tudi ukrepe, ki se v okviru prejšnjega programa niso izvajali, in sicer:

•  V zvezi s preverjanjem prijav premoženjskega stanja javnih uslužbencev bi Komisija vztrajala pri vzpostavitvi učinkovitega sistema preverjanja, med drugim s programsko opremo za avtomatsko preverjanje z neposrednim in avtomatskim dostopom do državnih podatkovnih zbirk in registrov. V memorandumu, o katerem bi se bilo treba dogovoriti z Ukrajino v okviru predlaganega novega ukrepa makrofinančne pomoči, bi morala Komisija tako zahtevati, da je navedeni samodejni sistem preverjanja ob izplačilu drugega obroka makrofinančne pomoči IV vzpostavljen in deluje ter da se velik del prijav preverja prek tega sistema, pri čemer se prednost daje visokim uradnikom.

•  V zvezi s preverjanjem podatkov, ki jih morajo predložiti podjetja glede njihovih dejanskih lastnikov, in izvajanjem obveznosti podjetij glede poročanja, tudi v EU, je treba organizirati izmenjavo strokovnjakov med Ukrajino in EU, da bi Ukrajini z ustreznimi ukrepi omogočili začetek izvajanja mehanizma za preverjanje. Na podlagi tega bi moral memorandum določati oprijemljiva merila za mehanizem za preverjanje kot pogoj v okviru programa makrofinančne pomoči IV.

•  Prepoved izvoza lesa, ki ni združljiva z izogibanjem ukrepom, ki omejujejo trgovino, ostaja v veljavi, in zakon o njeni razveljavitvi mora pristojni parlamentarni odbor v Ukrajini še obravnavati. Komisija bi morala sodelovati z ukrajinskimi organi, da bi se našla rešitev za odpravo te ovire s pomočjo namenskih trgovinskih instrumentov, zlasti z mehanizmom za dvostransko reševanje sporov.

Pogoji za pridobitev makrofinančne pomoči so koristna spodbuda za pospešitev reform, zlasti v zvezi z demokracijo in pravno državo. Med njimi so tudi dodatne ustavne reforme, ki jih pravkar poskuša uvesti ukrajinska vlada. Zavzema se namreč za nadaljnje spremembe ustave v skladu s priporočili Beneške komisije, vendar bi bilo kljub temu primerno, da proces v okviru pomoči spremljata Komisija in ESZD.

Učinkovit boj proti korupciji je v reformnem procesu osrednjega pomena, zato je treba poudariti, da mora Ukrajina okrepiti prizadevanja na tem področju. Odzvati se je treba na pomisleke EU v zvezi s tem, da morajo aktivisti civilne družbe predložiti elektronsko izjavo, ter izvesti reformo pravosodja na vseh ravneh. Pomembno je, da ukrajinska vlada pred izplačilom nadaljnje finančne pomoči izpolni pogoje, postavljene ob izplačilu prejšnjih in aktualne makrofinančne pomoči.

V skladu z dogovorom med Odborom za zunanje zadeve in Odborom za mednarodno trgovino o tesnem sodelovanju v tem postopku in v skladu z nedavno skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo sklepu o makrofinančni pomoči Republiki Moldaviji z dne 4. julija 2017, Odbor za zunanje zadeve predlaga, naj se:

1.  znova izpostavi osnovni pogoj za odobritev makrofinančne pomoči v zvezi z demokracijo, načeli pravne države, človekovimi pravicami ter predvsem bojem proti korupciji, saj je to za Odbor za zunanje zadeve izjemno pomembno;

2.  zagotovi, da bosta Komisija in ESZD v celotnem obdobju izvajanja makrofinančne pomoči spremljali izpolnjevanje tega osnovnega pogoja, da se sredstva ne bodo izplačevala, preden ne bodo uresničeni cilji;

3.  predlagane spremembe kljub temu omejijo samo na dve, in sicer v uvodni izjavi in členu o sklepu, da se omogoči hitro soglasje med Evropskim parlamentom in Svetom.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Ker v plačilni bilanci Ukrajine še vedno obstaja vrzel v zunanjem financiranju, ki presega sredstva, ki jih zagotavljajo MDS in druge multilateralne institucije, je makrofinančna pomoč Unije Ukrajini v trenutnih izrednih okoliščinah ustrezen odziv na prošnjo Ukrajine za podporo gospodarski stabilizaciji v povezavi s programom MDS. Makrofinančna pomoč Unije bi z dopolnitvijo sredstev iz finančnega aranžmaja MDS podprla gospodarsko stabilizacijo in program strukturnih reform Ukrajine.

(11)  Ker v plačilni bilanci Ukrajine še vedno obstaja vrzel v zunanjem financiranju, ki presega sredstva, ki jih zagotavljajo MDS in druge multilateralne institucije, je makrofinančna pomoč Unije Ukrajini v trenutnih izrednih okoliščinah ustrezen odziv na prošnjo Ukrajine za podporo gospodarski stabilizaciji v povezavi s programom MDS. Makrofinančna pomoč Unije bi z dopolnitvijo sredstev iz finančnega aranžmaja MDS podprla gospodarsko stabilizacijo in socialno sprejemljiv načrt strukturnih reform Ukrajine.

Predlog spremembe    2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Pogoj za dodelitev makrofinančne pomoči Unije bi moral biti, da Ukrajina spoštuje učinkovite demokratične mehanizme, vključno z večstrankarskim parlamentarnim sistemom in pravno državo, ter zagotavlja spoštovanje človekovih pravic. Poleg tega bi morali posebni cilji makrofinančne pomoči Unije povečati učinkovitost, preglednost in odgovornost sistemov za upravljanje javnih financ v Ukrajini ter spodbujati strukturne reforme, katerih cilj je podpiranje trajnostne in vključujoče rasti, ustvarjanje novih delovnih mest in fiskalna konsolidacija. Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje bi morali redno spremljati izpolnjevanje predpogojev in doseganje navedenih ciljev.

(17)  Pogoj za dodelitev makrofinančne pomoči Unije bi moral biti, da Ukrajina izpolni pogoje v zvezi s prejšnjimi in prihodnjimi programi makrofinančne pomoči, zlasti tiste, ki so povezani z bojem proti korupciji, in spoštuje učinkovite demokratične mehanizme, vključno z večstrankarskim parlamentarnim sistemom in pravno državo, ki bi ju moralo podpirati neodvisno sodstvo, sposobno učinkovitega boja proti korupciji, prav tako pa zagotavlja spoštovanje človekovih pravic. O teh pogojih bi se bilo treba dogovoriti z Ukrajino v podrobnem memorandumu o soglasju. Poleg tega bi morali posebni cilji makrofinančne pomoči Unije povečati učinkovitost, preglednost in odgovornost sistemov za upravljanje javnih financ v Ukrajini ter spodbujati strukturne reforme, katerih cilj je podpiranje trajnostne in vključujoče rasti, ustvarjanje novih delovnih mest in fiskalna konsolidacija. Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje bi morali redno spremljati izpolnjevanje predpogojev in doseganje navedenih ciljev v celotnem obdobju izvajanja makrofinančne pomoči. Prvi obrok finančne pomoči bi se moral izplačati šele, ko se bodo začeli izredni ukrepi politike, določeni ob izplačilu zadnjega obroka prejšnjega programa makrofinančne pomoči, v celoti izvajati. Komisija bi morala pripraviti javno dostopno oceno izpolnjevanja teh osnovnih pogojev, pri tem pa jasno navesti v oceni uporabljene referenčne vrednosti.

Predlog spremembe    3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Za makrofinančno pomoč Unije bi morali veljati pogoji gospodarske politike, ki se določijo v memorandumu o soglasju. Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja in zaradi učinkovitosti bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za pogajanja o takih pogojih z ukrajinskimi organi pod nadzorom odbora predstavnikov držav članic v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. V skladu z navedeno uredbo bi se moral praviloma uporabljati svetovalni postopek, razen v primerih, ki so določeni v navedeni uredbi. Ob upoštevanju potencialno pomembnega učinka pomoči, višje od 90 milijonov EUR, je primerno, da se za ukrepe, ki ta prag presegajo, uporablja postopek pregleda. Ob upoštevanju zneska makrofinančne pomoči Unije Ukrajini bi se moral za sprejetje memoranduma o soglasju in za kakršno koli zmanjšanje, prekinitev ali ukinitev pomoči uporabljati postopek pregleda –

(23)  Za makrofinančno pomoč Unije bi morali veljati pogoji, ki se določijo v memorandumu o soglasju ter zajemajo tudi ustrezna merila. Ti pogoji ne bi smeli ogroziti socialno-ekonomske stabilnosti države in bi morali biti vezani na merljivo zmanjševanje revščine in ustvarjanje delovnih mest. Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja in zaradi učinkovitosti bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za pogajanja o takih pogojih z ukrajinskimi organi po posvetovanju z ustreznimi ukrajinskimi deležniki in socialnimi partnerji ter pod nadzorom odbora predstavnikov držav članic v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. V skladu z navedeno uredbo bi se moral praviloma uporabljati svetovalni postopek, razen v primerih, ki so določeni v navedeni uredbi. Ob upoštevanju potencialno pomembnega učinka pomoči, višje od 90 milijonov EUR, je primerno, da se za ukrepe, ki ta prag presegajo, uporablja postopek pregleda. Ob upoštevanju zneska makrofinančne pomoči Unije Ukrajini bi se moral za sprejetje memoranduma o soglasju in za kakršno koli zmanjšanje, prekinitev ali ukinitev pomoči uporabljati postopek pregleda –

Predlog spremembe    4

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sprostitev makrofinančne pomoči Unije upravlja Komisija v skladu s sporazumi ali dogovori, sklenjenimi med Mednarodnim denarnim skladom (MDS) in Ukrajino, ter ključnimi načeli in cilji gospodarskih reform, določenih v pridružitvenem sporazumu med EU in Ukrajino, vključno s poglobljenim in celovitim prostotrgovinskim območjem, ki je bilo dogovorjeno v okviru evropske sosedske politike (ESP).

Sprostitev makrofinančne pomoči Unije upravlja Komisija v skladu s sporazumi ali dogovori, sklenjenimi med Mednarodnim denarnim skladom (MDS) in Ukrajino, ter načeli in cilji političnih, institucionalnih, socialno-ekonomskih ter gospodarskih reform, določenih v pridružitvenem sporazumu med EU in Ukrajino, vključno s poglobljenim in celovitim prostotrgovinskim območjem, ki je bilo dogovorjeno v okviru evropske sosedske politike (ESP).

Predlog spremembe    5

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija redno obvešča Evropski parlament in Svet o dogajanjih v zvezi z makrofinančno pomočjo Unije, tudi o izplačilih, in jima pravočasno predloži ustrezne dokumente.

Komisija redno obvešča Evropski parlament in Svet o dogajanjih v zvezi z makrofinančno pomočjo Unije, tudi o izplačilih, in o stopnji izvrševanja dogovorov s strani Ukrajine, in jima pravočasno predloži ustrezne dokumente.

Predlog spremembe    6

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pogoj za dodelitev makrofinančne pomoči Unije je, da Ukrajina spoštuje učinkovite demokratične mehanizme, vključno z večstrankarskim parlamentarnim sistemom, in pravno državo ter zagotavlja spoštovanje človekovih pravic.

1.  Pogoj za dodelitev makrofinančne pomoči Unije je, da Ukrajina izpolni pogoje v zvezi s prejšnjimi in prihodnjimi programi makrofinančne pomoči, zlasti tiste, ki so povezani z bojem proti korupciji, in spoštuje učinkovite demokratične mehanizme, vključno z večstrankarskim parlamentarnim sistemom in pravno državo, ter zagotavlja spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami narodnih manjšin.

Predlog spremembe    7

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Memorandum o soglasju med Evropsko unijo in Ukrajino bi zato moral kot osnovni pogoj za izplačilo obrokov v sklopu programa makrofinančne pomoči IV med drugim določati, da:

 

(a)  se sprejme zakonodaja o ustanovitvi in delovanju sodišča za boj proti korupciji, ki bi bila v skladu s priporočili Beneške komisije, zlasti ko gre za pristojnosti sodišča, upravičenost in pristojnosti kandidatov za mesto sodnika, postopek izbire kandidatov, pri katerem bi morali sodelovati mednarodni strokovnjaki, in status sodnikov;

(b) se vzpostavi sistem za učinkovito preverjanje prijav premoženjskega stanja javnih uslužbencev;

 

(c)  se aktiviste civilne družbe, ki delujejo na področju boja proti korupciji, oprosti obveze za predložitev elektronske izjave o premoženju;

 

(d)  je sestava osrednje ukrajinske volilne komisije politično uravnotežena in vključuje vse ustrezne politične sile, zlasti tiste, ki so zastopane v ukrajinskem parlamentu, ta sestava pa se mora odražati tudi pri vseh okrožnih in okrajnih volilnih komisijah;

Predlog spremembe    8

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija se v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2) z ukrajinskimi organi dogovori o jasno opredeljenih pogojih gospodarske politike in finančnih pogojih, osredotočenih na strukturne reforme in zdrave javne finance, ki naj veljajo za makrofinančno pomoč Unije in se določijo v memorandumu o soglasju, ki vključuje časovni okvir za izpolnjevanje teh pogojev. Pogoji gospodarske politike in finančni pogoji, določeni v memorandumu o soglasju, so skladni s sporazumi ali dogovori iz člena 1(3), vključno s programi makroekonomskega prilagajanja in strukturnih reform, ki jih izvaja Ukrajina ob podpori MDS.

1.  Komisija se v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2) z ukrajinskimi organi dogovori o jasno opredeljenih političnih in finančnih pogojih, osredotočenih na socialno sprejemljive strukturne reforme in zdrave javne finance, ki naj veljajo za makrofinančno pomoč Unije in se določijo v memorandumu o soglasju, ki vključuje natančen časovni okvir in oprijemljiva merila za izpolnitev teh pogojev. Politični in finančni pogoji, določeni v memorandumu o soglasju, so skladni s sporazumi ali dogovori iz člena 1(3), vključno s programi makroekonomskega prilagajanja in strukturnih reform, ki jih izvaja Ukrajina ob podpori MDS.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Nadaljnja makrofinančna pomoč Ukrajini

Referenčni dokumenti

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

15.3.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

15.3.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Michael Gahler

20.3.2018

Obravnava v odboru

24.4.2018

 

 

 

Datum sprejetja

16.5.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

58

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis (Nikos Andrulakis), Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Arne Lietz, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Doru-Claudian Frunzulică, Rebecca Harms, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Namestniki (člen 200(2) Poslovnika), navzoči pri končnem glasovanju

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis (Nikos Andrulakis), Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Ukrajini

Referenčni dokumenti

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Datum predložitve EP

9.3.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

15.3.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

BUDG

21.3.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Jarosław Wałęsa

21.3.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

24.4.2018

 

 

 

Datum sprejetja

17.5.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

5

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Datum predložitve

23.5.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

28

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

-

EFDD

Tiziana Beghin, William (earl) Dartmouthski

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Viviane Reding

3

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Emmanuel Maurel

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 4. junij 2018Pravno obvestilo