Förfarande : 2018/0058(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0183/2018

Ingivna texter :

A8-0183/2018

Debatter :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Omröstningar :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0255

BETÄNKANDE     ***I
PDF 531kWORD 86k
23.5.2018
PE 619.285v02-00 A8-0183/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina

(COM(2018)0127 – C8‑0108/2018 – 2018/0058(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Jarosław Wałęsa

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina

(COM(2018)0127 – C8‑0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0127),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 212.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0108/2018),

––  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande som antogs tillsammans med Europaparlamentets och rådets beslut nr 778/2013/EU av den 12 augusti 2013 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0183/2018),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om kommissionen finner att villkoren i punkt 3 inte uppfylls ska utbetalningen av unionens makroekonomiska stöd tillfälligt skjutas upp eller ställas in. I sådana fall ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om skälen till att utbetalningen skjutits upp eller ställts in.

4.  Om de villkor som anges i punkt 3 första stycket inte uppfylls, ska kommissionen tillfälligt skjuta upp eller ställa in utbetalningen av unionens makroekonomiska stöd. I sådana fall ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om skälen till att utbetalningen skjutits upp eller ställts in.

Motivering

För enhetlighetens skull ändras texten tillbaka till ordalydelsen i tidigare beslut av Europaparlamentet och rådet om makroekonomiskt stöd (inklusive Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/598 av den 18 april 2018 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien).

(1)

EUT L 218, 14.8.2013, s. 15.


MOTIVERING

EU:s makroekonomiska stöd (MES) är ett nödinstrument som är avsett att användas i undantagsfall för att åtgärda allvarliga betalningsbalanssvårigheter i tredjeländer. Detta är fjärde gången som kommissionen föreslår en makroekonomisk stödinsats sedan krisen bröt ut 2014. Denna gång föreslår kommissionen att 1 miljard EUR ska utbetalas i form av medel- och långfristiga lån för att hjälpa landet att täcka delar av sitt behov av extern finansiering för slutet av 2018 och början av 2019, närmare bestämt genom att minska ekonomins sårbarheter på kort sikt när det gäller landets betalningsbalans och offentliga finanser. Stödet ska enligt planerna ges i form av två låneutbetalningar.

EU:s stöd ska dessutom fungera som ett incitament för Ukraina att skynda på sitt reformarbete, vilket sker genom en överenskommelse med de ukrainska myndigheterna om ett samförståndsavtal, i vilket de politiska stödåtgärderna fastställs. Dessa åtgärder är en förutsättning för utbetalningen av medlen.

Inom ramen för de tre första makroekonomiska stödinsatserna har Ukraina genomfört de flesta av de politiska åtgärder som kommissionen och de ukrainska myndigheterna gemensamt kommit överens om. Ett belopp på totalt 2,8 miljarder EUR har betalats ut. Fyra av de 21 politiska åtgärderna, inklusive två korruptionsbekämpande åtgärder som hade överenskommits inom ramen för det föregående programmet (MES III), var emellertid inte genomförda vid den tidpunkt då tillgången till medlen löpte ut. I januari 2018 ställde kommissionen därför in den tredje utbetalningen för MES III, vilken uppgick till 600 miljoner EUR. Dessa åtgärder kommer att återspeglas i villkoren för det nu gällande makroekonomiska stödet, vilka fastställts i samförståndsavtalet, så att hänsyn tas till den utveckling som ägt rum sedan januari 2018.

Trots att den ekonomiska situationen har förbättrats sedan 2015 kvarstår flera sårbarheter som har att göra med landets stora beroende av råvaruexport, att det går långsammare än väntat att fylla på landets valutareserv och dess höga utlandsskuld. Det instabila inhemska politiska klimatet och den fortsatta risken att spänningarna i landets östra delar skärps är nedåtrisker som kan hålla tillbaka den fortfarande blygsamma återhämtningen.

Mot denna bakgrund lade Ukraina fram sin officiella ansökan om makroekonomiskt stöd den 29 november 2017.

Kommissionens förslag ligger nära Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande, som antogs tillsammans med beslut 778/2013/EU om ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien, i vilket medlagstiftarna fastställde de viktigaste principer och överväganden som bör vägleda processen för beviljande av makroekonomiskt stöd.

Förslaget innehåller en tidsgräns. Det makroekonomiska stödet skulle vara tillgängligt i två och ett halvt år från och med dagen efter det att samförståndsavtalet träder i kraft. Kommissionens förslag åtföljs av en förhandsutvärdering.

Slutsats

Mot bakgrund av ovanstående anser föredraganden att Europaparlamentet bör samtycka till kommissionens förslag om att ge makroekonomiskt stöd till Ukraina.

Föredraganden betonar att varje delutbetalning bör grundas på uppfyllandet av tydligt definierade politiska åtgärder och respekt för de politiska förhandsvillkoren för EU:s makroekonomiska stöd (effektiva demokratiska mekanismer, inbegripet ett parlamentariskt flerpartisystem och rättsstatsprincipen samt garanterad respekt för mänskliga rättigheter). Dessa villkor bör framgå tydligt av samförståndsavtalet, inbegripet de åtgärder mot korruption som inte hade uppfyllts inom ramen för MES III.

Föredraganden betonar även Europaparlamentets befogenheter som budgetmyndighet, och påminner om att parlamentet för att kunna följa genomförandet av detta stöd regelbundet bör informeras av kommissionen om utvecklingen när det gäller stödet och förses med relevanta handlingar.


BILAGA

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen

Europaparlamentet, rådet och kommissionen påminner om att ett förhandsvillkor för beviljande av makroekonomiskt stöd är att mottagarlandet respekterar demokratiska mekanismer i praktiken – däribland ett parlamentariskt flerpartisystem – och rättsstatsprincipen, och garanterar respekt för mänskliga rättigheter.

Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten ska övervaka att detta förhandsvillkor uppfylls under det makroekonomiska stödets hela livscykel.

Med hänsyn till att villkoren avseende bekämpningen av korruption inte uppfyllts, och att den tredje delbetalningen ur det tidigare programmet för makroekonomiskt stöd enligt beslut (EU) 2015/601 ställdes in, understryker Europaparlamentet, rådet och kommissionen att ytterligare makroekonomiskt stöd endast ska betalas ut under förutsättning att framsteg görs i arbetet med att bekämpa korruptionen i Ukraina. De ekonomisk-politiska och finansiella villkoren i det samförståndsavtal som ska ingås mellan Europeiska unionen och Ukraina ska därför bland annat inbegripa skyldigheter att stärka styrningen, den administrativa kapaciteten och den institutionella strukturen, med särskild hänsyn till kampen mot korruption i Ukraina och i synnerhet när det gäller ett system för redovisning av tillgångar, kontroll av företagens uppgifter om verkligt ägande och en välfungerande specialiserad korruptionsbekämpningsdomstol i linje med Venedigkommissionens rekommendationer. Villkor för bekämpning av penningtvätt och skatteflykt ska också beaktas. Om villkoren inte uppfylls ska kommissionen i enlighet med artikel 4.4 uppskjuta eller ställa in utbetalningen av det makroekonomiska stödet.

Kommissionen ska, förutom att regelbundet informera Europaparlamentet och rådet om stödet och förse dem med relevanta handlingar, inför varje utbetalning offentligt rapportera om huruvida samtliga ekonomisk-politiska och finansiella villkor relaterade till denna utbetalning har uppfyllts, i synnerhet när det gäller bekämpningen av korruption.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen påminner om att detta makroekonomiska stöd till Ukraina ska bidra till de värderingar som delas med Europeiska unionen, inbegripet en hållbar och socialt ansvarsfull utveckling som skapar sysselsättning och minskar fattigdomen, samt ett åtagande till förmån för ett starkt civilt samhälle. Kommissionen ska se till att utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av samförståndsavtalet åtföljs av en analys av det makroekonomiska stödets förväntade sociala konsekvenser. I enlighet med förordning (EU) nr 182/2011 kommer denna analys att vidarebefordras till medlemsstatskommittén och den ska finnas tillgänglig för parlamentet och rådet via registret över kommittéernas arbete.


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (16.5.2018)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

Föredragande av yttrande: Michael Gahler

KORTFATTAD MOTIVERING

Efter en begäran från Ukrainas regering har kommissionen på grundval av artikel 212 i EUF‑fördraget föreslagit ett nytt makroekonomiskt stödprogram till Ukraina på upp till 1 miljard EUR i form av medel- och långfristiga lån i två delar.

Den nya makroekonomiska stödinsats som föreslås skulle komplettera de föregående tre insatserna på totalt 3,4 miljarder EUR som har beviljats Ukraina sedan 2014. Sammanlagt 2,8 miljarder EUR utbetalades inom ramen för dessa insatser, däribland 1,6 miljarder EUR åren 2014–2015 (inom ramen för de s.k. MES I och II) och två utbetalningar på 600 miljoner EUR vardera i juli 2015 och april 2017 (inom ramen för MES III). En tredje och sista utbetalning på 600 miljoner EUR inom ramen för MES III, som förutsatte att 21 politiska åtgärder som överenskommits med de ukrainska myndigheterna skulle ha genomförts, utbetalades inte. Även om Ukraina hade fullgjort många av de politiska åtaganden som var knutna till denna utbetalning hade fyra åtgärder – däribland två som gällde korruptionsbekämpning – inte genomförts när tillgänglighetsperioden för detta stöd löpte ut i januari 2018. Under dessa omständigheter kunde kommissionen inte verkställa den sista utbetalningen inom ramen för MES III och den drogs officiellt in den 18 januari 2018.

Målet med det makroekonomiska stöd som föreslås är att hjälpa Ukraina att täcka delar av sitt ytterligare behov av extern finansiering under perioden 2018–2019 och därmed minska ekonomins sårbarheter på kort sikt när det gäller landets betalningsbalans och offentliga finanser. EU:s stöd skulle dessutom fungera som ett incitament för Ukraina att skynda på sitt reformarbete genom att det i ett samförståndsavtal fastställs ett lämpligt åtgärdspaket för att främja ekonomisk anpassning, strukturreformer och reformer som rör korruptionsbekämpning. Tre andra av de sex länderna i det östliga partnerskapet – Armenien, Moldavien och Ukraina – har redan beviljats makroekonomiska stödprogram, utöver fyra andra länder utanför det östliga partnerskapet.

Med tanke på att Ukraina inte genomförde hela det politiska program som var knutet till MES III är det lämpligt att inkludera särskilda villkor för var och en av de två delbetalningar som ingår i detta stöd. Villkoren måste i synnerhet också omfatta de åtgärder som inte genomfördes inom ramen för det förra programmet på följande sätt:

•  När det gäller kontrollen av offentliga tjänstemäns redovisning av tillgångar måste kommissionen kräva att det inrättas ett effektivt kontrollsystem, bland annat med hjälp av programvara för automatiska kontroller som har direkt och automatisk tillgång till statliga databaser och register. I det samförståndsavtal som ska ingås med Ukraina enligt den nya makroekonomiska stödinsats som föreslås bör kommissionen därför kräva att ett sådant system för automatiska kontroller ska ha inrättats och vara i drift, vilket ska innebära att ett betydande antal redovisningar ska kontrolleras genom det automatiska systemet, varvid högt uppsatta tjänstemäns redovisningar ska prioriteras, vid utbetalningen av den andra delen av det makroekonomiska stödprogrammet MES IV.

•  När det gäller kontrollen av uppgifter som företag ska lämna om sina verkliga ägare och företagens uppfyllande av rapporteringskrav, även inom EU, bör man organisera expertutbyten mellan Ukraina och EU för att fastställa vilka åtgärder Ukraina måste vidta för att genomföra en kontrollmekanism. Samförståndsavtalet bör innehålla konkreta riktmärken för en kontrollmekanism som ett villkor inom det makroekonomiska stödprogrammet MES IV.

•  Förbudet mot virkesexport, som inte är förenligt med att man inte får vidta åtgärder som begränsar handeln, kvarstår och en lag om att upphäva det har ännu inte behandlats i det ansvariga utskottet i Ukrainas parlament. Kommissionen bör föra en diskussion med de ukrainska myndigheterna för att hitta en lösning på denna tvistefråga med hjälp av särskilda handelsinstrument, särskilt den bilaterala tvistlösningsmekanismen.

De villkor som knyts till det makroekonomiska stödet är en användbar hävstång för att främja reformer, särskilt när det gäller demokrati och rättsstatsprincipen. Bland dessa reformer försöker den ukrainska regeringen för närvarande att genomföra ytterligare konstitutionella reformer. Regeringen har förbundit sig att ändra konstitutionen ytterligare i linje med Venedigkommissionens rekommendationer, men det är ändå lämpligt med övervakning från kommissionens och utrikestjänstens sida, vilket också ingår i detta stödpaket.

En effektiv korruptionsbekämpning är avgörande för reformprocessen. Det är därför viktigt att understryka att Ukraina behöver vidta ytterligare åtgärder i detta sammanhang. EU:s farhågor när det gäller skyldigheten för medborgarrättsaktivister att lämna in elektronisk redovisning måste också åtgärdas. Dessutom måste man genomföra reformer av rättsväsendet på alla nivåer. Det är viktigt att den ukrainska regeringen uppfyller villkoren för de tidigare och de nuvarande makroekonomiska stödprogrammen innan ytterligare ekonomiskt stöd betalas ut.

I linje med överenskommelsen mellan utskottet för utrikesfrågor och utskottet för internationell handel om sitt nära samarbete under detta förfarande och efter den färska erfarenheten av det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen, fogat till beslutet av den 4 juli 2017 om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien, föreslår utskottet för utrikesfrågor att man ska

1.  bekräfta förhandsvillkoret för beviljande av makrofinansiellt stöd avseende demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och särskilt korruptionsbekämpning, eftersom detta är mycket viktigt för utskottet för utrikesfrågor,

2.  se till att kommissionen och Europeiska utrikestjänsten övervakar att detta förhandsvillkor uppfylls under det makroekonomiska stödets hela löptid så att ingen utbetalning görs innan målen har uppnåtts,

3.  begränsa antalet ändringsförslag till två, avseende ett skäl och en artikel i beslutet för att garantera en snabb överenskommelse mellan Europaparlamentet och rådet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Med hänsyn till att det, trots stödet från IMF och andra multilaterala institutioner, fortfarande finns ett betydande resterande underskott i Ukrainas betalningsbalans anses unionens makroekonomiska stöd till Ukraina, tillsammans med IMF-programmet, under nuvarande exceptionella omständigheter vara ett lämpligt svar på Ukrainas begäran om stöd för ekonomisk stabilisering. Det makroekonomiska stödet skulle stödja Ukrainas ekonomiska stabilisering och strukturreformer och komplettera det stöd som är tillgängligt inom ramen för det finansiella arrangemanget med IMF.

(11)  Med hänsyn till att det, trots stödet från IMF och andra multilaterala institutioner, fortfarande finns ett betydande resterande underskott i Ukrainas betalningsbalans anses unionens makroekonomiska stöd till Ukraina, tillsammans med IMF-programmet, under nuvarande exceptionella omständigheter vara ett lämpligt svar på Ukrainas begäran om stöd för ekonomisk stabilisering. Det makroekonomiska stödet skulle stödja Ukrainas ekonomiska stabilisering och socialt hållbara strukturreformer och komplettera det stöd som är tillgängligt inom ramen för det finansiella arrangemanget med IMF.

Ändringsförslag    2

Förslag till beslut

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Ett förhandsvillkor för unionens makroekonomiska stöd bör vara att Ukraina respekterar faktiska demokratiska mekanismer däribland ett parlamentariskt flerpartisystem och rättsstatsprincipen, samt garanterar respekt för de mänskliga rättigheterna. De särskilda målen för unionens makroekonomiska stöd bör dessutom stärka effektiviteten, öppenheten och ansvarsskyldigheten i systemen för förvaltning av offentliga medel i Ukraina och främja strukturreformer som syftar till att främja en hållbar tillväxt för alla, skapa sysselsättning och stärka de offentliga finanserna. Både uppfyllandet av förhandsvillkoren och uppnåendet av dessa mål bör regelbundet övervakas av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

(17)  Ett förhandsvillkor för unionens makroekonomiska stöd bör vara att Ukraina uppfyller de villkor som är knutna till tidigare och kommande makroekonomiska stödprogram, särskilt de som rör korruptionsbekämpning, och respekterar faktiska demokratiska mekanismer, däribland ett parlamentariskt flerpartisystem och rättsstatsprincipen, som bör stödjas av ett oberoende rättsväsen med förmåga att bekämpa korruption på ett effektivt sätt, samt garanterar respekt för de mänskliga rättigheterna. En överenskommelse med Ukraina om dessa villkor bör införas i ett detaljerat samförståndsavtal. De särskilda målen för unionens makroekonomiska stöd bör dessutom stärka effektiviteten, öppenheten och ansvarsskyldigheten i systemen för förvaltning av offentliga medel i Ukraina och främja strukturreformer som syftar till att främja en hållbar tillväxt för alla, skapa sysselsättning och stärka de offentliga finanserna. Både uppfyllandet av förhandsvillkoren och uppnåendet av dessa mål bör regelbundet övervakas av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten under det makroekonomiska stödets hela löptid. Utbetalningen av den första delen av det ekonomiska stödet bör göras tillgänglig först efter det att de kvarstående politiska åtgärder som är knutna till den sista utbetalningen av det tidigare makroekonomiska stödprogrammet har fullgjorts. Kommissionen bör tillhandahålla en offentlig utvärdering av i vilken utsträckning detta förhandsvillkor har uppfyllts, inklusive tydliga uppgifter om vilka riktmärken som har använts i utvärderingen.

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Unionens makroekonomiska stöd bör ges på ekonomiskpolitiska villkor som fastställs i ett samförståndsavtal. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet, och av effektivitetsskäl, bör kommissionen bemyndigas att förhandla om sådana villkor med de ukrainska myndigheterna under övervakning av kommittén med företrädare för medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. Enligt den förordningen bör det rådgivande förfarandet som allmän regel tillämpas i alla andra fall än de som föreskrivs i densamma. Med hänsyn till den potentiellt stora inverkan som stöd som överstiger 90 miljoner EUR kan ha är det lämpligt att tillämpa granskningsförfarandet för transaktioner som överstiger detta tröskelvärde. Med tanke på storleken på unionens makroekonomiska stöd till Ukraina bör granskningsförfarandet tillämpas vid antagandet av samförståndsavtalet och vid minskning, uppskjutande eller indragning av stödet.

(23)  Unionens makroekonomiska stöd bör omfattas av villkor, vilka ska fastställas i ett samförståndsavtal, som också bör innehålla lämpliga mätkriterier. Dessa villkor bör inte äventyra landets socioekonomiska stabilitet och bör på ett mätbart sätt vara kopplade till bekämpning av fattigdom och skapande av arbetstillfällen. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet, och av effektivitetsskäl, bör kommissionen bemyndigas att, efter samråd med berörda ukrainska intressenter och arbetsmarknadsparter, förhandla om sådana villkor med de ukrainska myndigheterna under övervakning av kommittén med företrädare för medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. Enligt den förordningen bör det rådgivande förfarandet som allmän regel tillämpas i alla andra fall än de som föreskrivs i densamma. Med hänsyn till den potentiellt stora inverkan som stöd som överstiger 90 miljoner EUR kan ha är det lämpligt att tillämpa granskningsförfarandet för transaktioner som överstiger detta tröskelvärde. Med tanke på storleken på unionens makroekonomiska stöd till Ukraina bör granskningsförfarandet tillämpas vid antagandet av samförståndsavtalet och vid minskning, uppskjutande eller indragning av stödet.

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska betala ut det makroekonomiska stödet i enlighet med de avtal och överenskommelser som ingåtts mellan Internationella valutafonden (IMF) och Ukraina och de grundläggande principer och mål gällande ekonomiska reformer som fastställs i det associeringsavtal mellan EU och Ukraina – inbegripet det djupgående och omfattande frihandelsområdet – som har ingåtts inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken.

Kommissionen ska betala ut det makroekonomiska stödet i enlighet med de avtal och överenskommelser som ingåtts mellan Internationella valutafonden (IMF) och Ukraina och de principer och mål gällande politiska, institutionella, socioekonomiska och ekonomiska reformer som fastställs i det associeringsavtal mellan EU och Ukraina – inbegripet det djupgående och omfattande frihandelsområdet – som har ingåtts inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken.

Ändringsförslag    5

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet informera Europaparlamentet och rådet om utvecklingen när det gäller unionens makroekonomiska stöd, inbegripet utbetalningarna, och utan dröjsmål överlämna relevanta dokument till dessa institutioner.

Kommissionen ska regelbundet informera Europaparlamentet och rådet om utvecklingen när det gäller unionens makroekonomiska stöd, inbegripet utbetalningarna, samt i vilken utsträckning Ukraina genomfört det som överenskommits, och utan dröjsmål överlämna relevanta dokument till dessa institutioner.

Ändringsförslag    6

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett förhandsvillkor för beviljande av unionens makroekonomiska stöd ska vara att Ukraina respekterar faktiska demokratiska mekanismer, däribland ett parlamentariskt flerpartisystem och rättsstatsprincipen, samt garanterar respekt för de mänskliga rättigheterna.

1.  Ett förhandsvillkor för beviljande av unionens makroekonomiska stöd ska vara att Ukraina uppfyller de villkor som är knutna till tidigare och kommande makroekonomiska stödprogram, särskilt de som rör korruptionsbekämpning, faktiska demokratiska mekanismer, däribland ett parlamentariskt flerpartisystem och rättsstatsprincipen, samt garanterar respekt för de mänskliga rättigheterna, bland annat respekt för nationella minoriteter.

Ändringsförslag    7

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Samförståndsavtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina ska därför som förhandsvillkor för utbetalningar inom ramen för det makroekonomiska stödprogrammet MES IV, bland annat föreskriva följande:

 

a)  Att det antas lagstiftning om inrättande och drift av en korruptionsbekämpningsdomstol, som är i linje med Venedigkommissionens rekommendationer, särskilt om domstolens behörighet, valbarheten och behörigheten för kandidater till tjänsten som domare, förfarandet för urval av kandidater, vilket ska omfatta deltagande av internationella experter, och domarnas ställning.

 

b) Att det inrättas ett system för effektiv kontroll av offentliga tjänstemäns redovisning av tillgångar.

 

c)  Att medborgarrättsaktivister som arbetar med korruptionsbekämpning undantas från elektronisk redovisning av tillgångar.

 

d)  Att sammansättningen av Ukrainas centrala valkommission återspeglar en politisk balans som representerar alla berörda politiska krafter, särskilt de som är representerade i Ukrainas parlament (verkhovna rada), och upprepas i sammansättningen av distriktsvalnämnderna och i alla lokala valnämnder.

Ändringsförslag    8

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.2, komma överens med de ukrainska myndigheterna om tydligt definierade ekonomiskpolitiska och finansiella villkor rörande strukturreformer och sunda offentliga finanser för det makroekonomiska stödet och fastställa dessa i ett samförståndsavtal (nedan kallat samförståndsavtalet) tillsammans med en tidsfrist för deras uppfyllande. De ekonomiskpolitiska och finansiella villkoren i samförståndsavtalet ska vara förenliga med de avtal och överenskommelser som avses i artikel 1.3, inbegripet de makroekonomiska anpassnings- och strukturreformprogram som Ukraina genomför med stöd från IMF.

1.  Kommissionen ska, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.2, komma överens med de ukrainska myndigheterna om tydligt definierade politiska och finansiella villkor rörande socialt hållbara strukturreformer och sunda offentliga finanser för det makroekonomiska stödet och fastställa dessa i ett samförståndsavtal (nedan kallat samförståndsavtalet) tillsammans med en exakt tidsfrist och konkreta mätkriterier för deras uppfyllande. De politiska och finansiella villkoren i samförståndsavtalet ska vara förenliga med de avtal och överenskommelser som avses i artikel 1.3, inbegripet de makroekonomiska anpassnings- och strukturreformprogram som Ukraina genomför med stöd från IMF.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina

Referensnummer

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

15.3.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

15.3.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Michael Gahler

20.3.2018

Behandling i utskott

24.4.2018

 

 

 

Antagande

16.5.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

58

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Doru-Claudian Frunzulică, Rebecca Harms, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina

Referensnummer

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Framläggande för parlamentet

9.3.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

15.3.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

21.3.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jarosław Wałęsa

21.3.2018

 

 

 

Behandling i utskott

24.4.2018

 

 

 

Antagande

17.5.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

5

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Ingivande

23.5.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

28

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

-

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Viviane Reding

3

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Emmanuel Maurel

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 4 juni 2018Rättsligt meddelande