Διαδικασία : 2017/2211(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0184/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0184/2018

Συζήτηση :

PV 12/06/2018 - 19
CRE 12/06/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2018 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0254

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 704kWORD 85k
23.5.2018
PE 619.126v03-00 A8-0184/2018

σχετικά με την πολιτική συνοχής και την κυκλική οικονομία

(2017/2211(INI))

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εισηγητής: Davor Škrlec

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ
 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

Η κυκλική οικονομία αποτελεί μια νέα έννοια ευρωπαϊκής πολιτικής που αποσκοπεί στη διαρθρωτική μεταρρύθμιση της οικονομίας μας από ένα μοντέλο «προμήθειας, παρασκευής, απόρριψης» σε ένα κυκλικό μοντέλο που ευθυγραμμίζεται καλύτερα με το ζωντανό σύστημα. Ως εκ τούτου, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τη στροφή και να ανασχεδιάσουμε το μέλλον μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, τον Δεκέμβριο του 2017, το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, ένα ευρύ ενωσιακό πλαίσιο δημόσιας πολιτικής με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της κοινωνιακής μας προσέγγισης όσον αφορά την παραγωγή και κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Ως μία από τις βασικές ευρωπαϊκές πολιτικές, η πολιτική συνοχής θεωρείται μία από τις κύριες πηγές επενδύσεων. Επιπλέον, με σεβασμό στις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, η πολιτική συνοχής παρέχει επίσης τα καλύτερα εργαλεία υλοποίησης για την κυκλική οικονομία. Ως η ραχοκοκαλιά της πολιτικής συνοχής, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση λειτουργεί με γνώμονα την ίδια αρχή. Συνεπώς, οι δύο αυτές δημόσιες πολιτικές βασίζονται στο ίδιο σκεπτικό και θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται κατά την επίτευξη των στόχων πολιτικής τους· είναι αναγκαίο να αναγνωρίσουμε και να ενισχύσουμε τα υφιστάμενα εργαλεία πολιτικής που περιλαμβάνονται και στις δύο πολιτικές, ούτως ώστε να εκμεταλλευτούμε πλήρως το προαναφερθέν δυναμικό.

Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας

Κατά την προετοιμασία της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, η κυκλική οικονομία δεν αναγνωρίστηκε ως τομέας προτεραιότητας για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, αφότου εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, καταβλήθηκαν προσπάθειες για να αναγνωριστεί το συναφές και διαθέσιμο επενδυτικό δυναμικό που ενέχουν τα ΕΔΕΤ, το οποίο θα μπορούσε να διοχετευτεί περαιτέρω για την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας.

Το υφιστάμενο επενδυτικό δυναμικό, για να βελτιωθεί η διαχείριση αποβλήτων και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη παραγωγής, στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση αποβλήτων, που είναι οι προτιμώμενες επιλογές για την επεξεργασία αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέρχεται σε 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ διατίθενται για φιλικές προς το περιβάλλον διεργασίες παραγωγής και για την αποδοτική χρήση των πόρων στις ΜΜΕ. Η πολιτική συνοχής μπορεί να στηρίξει την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων με 15 δισεκατομμύρια ευρώ, που διατίθενται για επενδύσεις στον τομέα των υδάτων κατά την περίοδο 2014-2020. Επίσης είναι διαθέσιμες σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία, ενώ η κυκλική οικονομία αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης που κατευθύνουν τις επενδύσεις αυτές.

Η κυκλική οικονομία ως κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη και την περιφερειακή ανάπτυξη

Όλες οι πόλεις και οι δήμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσουν το έναυσμα στα μέτρα για την κυκλική οικονομία. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι οι πλησιέστερες στους πολίτες και στις τοπικές προκλήσεις και, ως εκ τούτου, έχουν πληρέστερη εικόνα των προκλήσεων και ευκαιριών που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο. Συνεπώς, είναι υψίστης σημασίας η διασφάλιση της λειτουργικής και οικονομικής αυτονομίας των τοπικών και περιφερειακών αρχών, ιδιαίτερα όσον αφορά το δικαίωμά τους να χαράσσουν και να υλοποιούν τις δικές τους αναπτυξιακές στρατηγικές, π.χ. για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία κοινοτήτων (CLLD) και την ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ITI), ούτως ώστε να βοηθούν τους τοπικούς συμφεροντούχους να συνδυάζουν χρηματοδοτικές ροές και να καταρτίζουν τοπικές πρωτοβουλίες με στόχο την κυκλική οικονομία.

Μία από τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας είναι η συστημική θεώρηση, καθώς η στροφή από το γραμμικό μοντέλο της οικονομίας μας στο κυκλικό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συνεργασία και τη σύνδεση μεταξύ των επιχειρηματικών μοντέλων και των μοντέλων παραγωγής. Η έκθεση τονίζει επίσης τον ρόλο των ΜΜΕ, οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα τις τοπικές αγορές και μπορούν να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά θετικές πρακτικές μέσω της συνεργασίας με τις κοινότητες, στη δημιουργία τοπικής αξίας και βιώσιμων τοπικών θέσεων εργασίας. Μέσω της καινοτομίας και της ανάπτυξης, οι ΜΜΕ παρέχουν στην αγορά και στην κοινωνία νέες λύσεις και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Κατά τη διαδικασία αυτή, στηρίζονται στην πολιτική συνοχής, ιδιαίτερα στην έξυπνη εξειδίκευση και στις συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, καθώς και στις επενδύσεις που κινητοποιούνται μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), κλπ. Θα πρέπει να στηρίξουμε τις προσπάθειες αυτές και να προσαρμόσουμε και τις δύο πολιτικές προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο να γίνουν οι καινοτομίες του σήμερα η πραγματικότητα του αύριο. Δυστυχώς, είναι ακόμη ελλιπής η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες της κυκλικής οικονομίας, συχνά επειδή είναι πιο υψηλό το κόστος από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της γραμμικής οικονομίας, χωρίς να συνυπολογίζεται το εξωτερικό κόστος των τελευταίων. Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις, σε συνδυασμό με τις κυκλικές προμήθειες, αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια των δημόσιων αρχών για την παροχή κινήτρων στις αγορές κυκλικής οικονομίας.

Επιπλέον, η μακροπεριφερειακή προσέγγιση παίζει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη συνεργασίας και συντονισμού σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ παράλληλα αποτελεί ευκαιρία για τη δημιουργία περιφερειακών αγορών, ιδιαίτερα για δευτερογενείς πρώτες ύλες. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξορθολογίσουμε τη δημιουργία κοινών ικανοτήτων, π.χ. όσον αφορά την αναγέννηση απόβλητων ορυκτελαίων και άλλες ικανότητες ανακύκλωσης. Τα προγράμματα διασυνοριακής και διεθνικής συνεργασίας έχουν ζωτική σημασία για την καλλιέργεια της διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο δραστηριοτήτων κυκλικής οικονομίας, την προώθηση της βιομηχανικής συμβίωσης, την ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών.

Όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν ως στόχο να καταστούν οι περιφέρειές μας και οι τοπικές μας κοινότητες πιο ανθεκτικές και πιο ανταγωνιστικές στις παγκόσμιες αγορές. Η κυκλική οικονομία παρέχει τοπικές θέσεις εργασίας και επιχειρηματικά μοντέλα που στηρίζονται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιφέρειές της και στους τοπικούς δήμους της. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός πλήρως λειτουργικού μοντέλου κυκλικής οικονομίας είναι η αύξηση της παραγωγής βιώσιμης και τοπικής ενέργειας και παράλληλα η αύξηση της απόδοσης των πόρων και της ροής ανακτημένων υλικών. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνιστούν έναν από τους βασικούς πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η κυκλική οικονομία και, ως εκ τούτου, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες έμμεσες επενδύσεις στην κυκλική οικονομία με σημαντικό δυναμικό για την ενίσχυση της τοπικής πράσινης απασχόλησης.

Ως καθιερωμένος τομέας της ευρωπαϊκής δημόσιας πολιτικής, η βιοοικονομία συνίσταται σε ζωτικής σημασίας δράσεις πολιτικής που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας. Χάρη στη στροφή προς τις βιολογικές πρώτες ύλες και τις μεθόδους βιολογικής επεξεργασίας θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν έως 2,5 δισεκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου CO2 ετησίως μέχρι το 2030, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, η οποία αποτελεί κρίσιμης σημασίας μακροπρόθεσμη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα βιολογικά, βιοαποδομήσιμα και λιπασματοποιήσιμα υλικά, καθώς και τα μόνιμα υλικά, είναι σημαντικά για την επίτευξη καλύτερης απόδοσης των πόρων και για τη διατήρηση πολύτιμων υλικών στο πλαίσιο των κυκλικών βρόχων. Το μελλοντικό δυναμικό καινοτομίας έγκειται στην επίτευξη πιο αποδοτικής διαχείρισης των αποθεμάτων βιοτροφών, καθώς και στη σταδιακή εξάλειψη των τοξικών ουσιών από όλα τα υλικά.

Ένα από τα πρώτα νομοθετικά βήματα προς την υλοποίηση της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία ήταν η δέσμη μέτρων για τα απόβλητα, όπου προσδιορίστηκαν πολλές αναγκαίες διατάξεις για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, η οποία συνιστά την κύρια πρόκληση για τους τοπικούς δήμους και τις περιφέρειες. Αναπόφευκτα, η επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στη δέσμη μέτρων για τα απόβλητα θα στηριχθεί οικονομικά στην πολιτική συνοχής. Έχοντας υπόψη τα ποσοστά ανακύκλωσης, όπως διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και το προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο υλοποίησης, απαιτείται οι επενδύσεις να εστιάσουν στα υψηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας των αποβλήτων, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων και να αποφευχθεί ο μακροπρόθεσμος τεχνολογικός εγκλωβισμός. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν εθνικές στρατηγικές κυκλικής οικονομίας και εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων ως εργαλεία μακροπρόθεσμης πολιτικής που μπορούν να παράσχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σε όλους τους συμφεροντούχους και να δώσουν σήμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι βρίσκονται στον σωστό δρόμο προς την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας.

Η σπατάλη τροφίμων αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως σημαντικό οικονομικό και ηθικό πρόβλημα που απαιτείται να αντιμετωπιστεί σε κάθε στάδιο των τροφικών αξιακών αλυσίδων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σπαταλά σήμερα περίπου 173 κιλά τροφίμων ανά άτομο ετησίως, τιμή που αντιπροσωπεύει το 20% της ετήσιας παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη. Η ανάληψη δράσης σε τοπικό επίπεδο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για την αντιμετώπιση αυτής της σημαντικής πρόκλησης, καθώς ορισμένες επιτυχείς ιστορίες και υλοποιημένα έργα απαντούν σε όλη την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αυξηθούν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που καλύπτουν αυτόν τον σημαντικό τομέα πολιτικής.

Τα απορρίμματα αποδεικνύονται επίσης μία από τις επιτακτικές παγκόσμιες προκλήσεις, που συνήθως έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες και στην ποιότητα ζωής τους. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, οι καθαρισμοί στοιχίζουν σε κάθε ευρωπαίο φορολογούμενο περίπου 25 ευρώ ετησίως, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη το κόστος μπορεί να φτάσει τα 54 ευρώ ετησίως. Η αντιμετώπιση των απορριμμάτων πρέπει να προωθηθεί και να χρηματοδοτηθεί καλύτερα μέσω των ΕΔΕΤ, δεδομένου ότι ενέχει περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικά οφέλη. Τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας είναι τα πλέον επηρεαζόμενα από την αδράνεια. Επίσης, η επίλυση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων πρέπει να ξεκινήσει με την πρόληψη της παραγωγής χερσαίων απορριμμάτων.

Η κυκλική οικονομία στην πολιτική συνοχής μετά το 2020

Η πολιτική συνοχής και η κυκλική οικονομία δεν αφορούν μόνο τις πολιτικές υποδομών, αλλά και την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη. Παρέχουν απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές και περιφερειακές κοινότητες όσον αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης των σημαντικότερων κλιματικών ζητημάτων. Ως εκ τούτου, η παρούσα έκθεση εξετάζει την καθιέρωση νέας διάταξης εκ των προτέρων αιρεσιμότητας για την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να μπορούν τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα να αντανακλούν καλύτερα τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Η έκθεση απαιτεί την εφαρμογή συναφούς μεθοδολογίας παρακολούθησης για την ακριβή παρακολούθηση της συμβολής της πολιτικής συνοχής στην υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας, και ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι δαπάνες για την κυκλική οικονομία και το κλίμα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής μετά το 2020.


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πολιτική συνοχής και την κυκλική οικονομία

(2017/2211(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και συγκεκριμένα το άρθρο 3 αυτής, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και συγκεκριμένα τα άρθρα 4, 11, 174 έως 178, 191 και 349 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21 και την 21η Διάσκεψη των Μερών (CΟΡ21) της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, καθώς και την 11η Διάσκεψη των Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP11), η οποία διεξήχθη στο Παρίσι (Γαλλία) από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 2 της Συμφωνίας του Παρισιού, όπου αναγνωρίζονται οι τοπικές, υποεθνικές και περιφερειακές διαστάσεις της κλιματικής αλλαγής και της δράσης για το κλίμα,

–  έχοντας υπόψη τους νέους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, και ιδιαίτερα τον στόχο 7 για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους και τον στόχο 11 για τη δημιουργία ασφαλών, ανθεκτικών και βιώσιμων πόλεων χωρίς αποκλεισμούς,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (εφεξής «κανονισμός περί κοινών διατάξεων»)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(7),

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2018, με τίτλο «Το πλαίσιο παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία» (COM(2018)0029),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Ο ρόλος της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα στην κυκλική οικονομία» (COM(2017)0034),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία (COM(2017)0033),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» (COM(2015)0639),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM(2015)0614),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη» (COM(2014)0398),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Πράσινο σχέδιο δράσης για τις ΜΜΕ: Να δοθεί η δυνατότητα στις ΜΜΕ να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε επιχειρηματικές δυνατότητες» (COM(2014)0440),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2012, με τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη» (COM(2012)0060),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2012, με τίτλο «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες – Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας» (COM(2012)4701),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής και δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2017 με θέμα «Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στα ταμεία της πολιτικής συνοχής (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής) – Αποτελέσματα, εξέλιξη και τάσεις κατά τη διάρκεια τριών περιόδων προγραμματισμού (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020)»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία – βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία καινοτομίας και προγράμματα της ΕΕ(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων(12),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 28ης Μαρτίου 2017, για τα «Έξυπνα νησιά»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία για την εξουσιοδότηση εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0184/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές, οι οποίες είναι βέλτιστα εξοικειωμένες με τα τοπικά και περιφερειακά προβλήματα και παίζουν κεντρικό ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, βρίσκονται επίσης στην πρώτη γραμμή της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ευρωπαϊκό μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης το οποίο θα βασίζεται στην ενεργό και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και των συμφεροντούχων, σε συνδυασμό με την κατάλληλη ενημέρωση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της στροφής αυτής·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις αντιπροσωπεύουν μόλις το 3 % της επιφάνειας της γης, αλλά στεγάζουν περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, καταναλώνουν περισσότερο από το 75 % των παγκόσμιων πόρων και ευθύνονται για το 60-80 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70 % του παγκόσμιου πληθυσμού αναμένεται να μετακομίσει σε πόλεις έως το 2050·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο κυκλική οικονομία αποτελεί ταυτόχρονα σημαντική ευκαιρία αλλά και πρόκληση για την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τους πολίτες της όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη στροφή της προς μια περισσότερο βιώσιμη κατεύθυνση· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνιστά, συγκεκριμένα, ευκαιρία για όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και τις τοπικές αρχές, οι οποίες απαρτίζουν το κυβερνητικό επίπεδο που βρίσκεται πλησιέστερα στις τοπικές κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και μπορεί να τις βοηθήσει να καταρτίσουν ένα βιώσιμο μοντέλο για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης, να μετασχηματίσουν τους υφιστάμενους τομείς, να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους για να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ εμπορικού και βιομηχανικού ανταγωνισμού, και να δημιουργήσουν νέες ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και νέες αλυσίδες αξίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 60 % των ενωσιακών αποβλήτων δεν ανακυκλώνεται επί του παρόντος και ότι θα μπορούσαν να προκύψουν μεγάλα οφέλη ως προς το κόστος αλλά και επιχειρηματικές ευκαιρίες εάν διερευνηθούν και εφαρμοστούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού απαιτεί μια στροφή προς μια πιο κυκλική οικονομία και συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη ενός οικονομικού μοντέλου που έχει ως στόχο όχι μόνο το κέρδος, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής προσφέρει όχι μόνο επενδυτικές ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ), αλλά και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής αφενός για να μειώσει τις αναπτυξιακές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές προκλήσεις που απαντά η ανάπτυξή τους, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής στήριξης για την αποδοτική χρήση των πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και μέσω της εδαφικής συνεργασίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων, και αφετέρου για να προσελκύσει και να ενισχύσει τις ιδιωτικές επενδύσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής δεν αναφέρει ως στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και ότι η βιώσιμη ανάπτυξη συνιστά οριζόντια αρχή για τη χρήση των ΕΔΕΤ, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, καθώς και στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο (παράρτημα Ι), το οποίο θα μπορέσει να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ των υφιστάμενων μέσων για τη στήριξη έργων που επικεντρώνονται στην κυκλική οικονομία·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους θεματικούς στόχους που έχουν οριστεί για τα ΕΔΕΤ, ούτως ώστε να ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και με τις συναφείς εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, συνδέονται με τους στόχους μιας κυκλικής οικονομίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων καθιστά υποχρεωτική τη συμμόρφωση των εγχειρημάτων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή του εθνικό δίκαιο, περιλαμβανομένης ιδίως της περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της κυκλικής οικονομίας είναι η μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής και ότι η εξασφάλιση και εξυγίανση των νόμιμων και παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής που βρίσκονται στην επικράτεια των κρατών μελών θα πρέπει να θεωρείται ύψιστη προτεραιότητα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα απαγόρευσε τις εισαγωγές άχρηστων πλαστικών και αδιαχώριστων απορριμμάτων χαρτιού από την 1η Ιανουαρίου 2018 και ότι η απαγόρευση αυτή θα φέρει την Ένωση αντιμέτωπη με προκλήσεις ανακύκλωσης, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας

1.  επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να στηρίξει την κυκλική οικονομία μέσω της πολιτικής συνοχής, ιδίως μέσω δραστηριοτήτων προβολής οι οποίες θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ να αξιοποιήσουν τα ταμεία της πολιτικής συνοχής για την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας·

2.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, η ενωσιακή στήριξη για την καινοτομία, τις ΜΜΕ, την οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος ανέρχεται σε 150 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020, ενώ πολλοί από τους τομείς αυτούς συμβάλλουν στην υλοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας·

3.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, το ΕΚΤ χρησιμοποιήθηκε για τη στήριξη δράσεων με στόχο την εισαγωγή πιο πράσινων μοντέλων οργάνωσης της εργασίας και δράσεων στον πράσινο τομέα·

4.  ωστόσο, σημειώνει ότι, όπως υπογραμμίζεται σε μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής, το υφιστάμενο πλαίσιο πολιτικής δεν αφήνει περιθώρια για να αξιοποιηθεί πλήρως η συμβολή της πολιτικής συνοχής στην κυκλική οικονομία· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο ορισμός των υφιστάμενων κατηγοριών «πεδίων παρέμβασης» που χρησιμοποιείται για τις χρηματοδοτικές ενισχύσεις δεν καλύπτει την κυκλική οικονομία αυτή καθαυτή·

5.  προτρέπει την Επιτροπή να λάβει τα προγραμματισμένα μέτρα για την κυκλική οικονομία, καθώς και να εφαρμόσει καλές ρυθμιστικές πρακτικές, και τονίζει την ανάγκη παρακολούθησης των εκτελεστικών μέτρων·

6.  τονίζει την ανάγκη να τηρήσει η Επιτροπή τη δέσμευσή της για τη δημιουργία πλαισίου παρακολούθησης της κυκλικής οικονομίας(13), με γνώμονα την ενίσχυση και την αξιολόγηση της προόδου που επιτυγχάνεται κατά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών και παράλληλα τη μείωση του διοικητικού φόρτου·

7.  ζητεί την έκτακτη παρέμβαση της Επιτροπής για την εξυγίανση των χώρων που χρησιμοποιούνται για την παράνομη απόρριψη και ταφή επικίνδυνων αποβλήτων, ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την οικονομική και κοινωνική ευημερία των σχετικών πληθυσμών·

8.  υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν το ενωσιακό πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία και το πρόγραμμα LIFE 2014-2020 στη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων και στην παροχή στήριξης σε έργα για τη μείωση των αποβλήτων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση, τα οποία συνδέονται με την κυκλική οικονομία·

9.  αναγνωρίζει ότι πολλές περιφέρειες έχουν χρησιμοποιήσει τις στρατηγικές τους έξυπνης εξειδίκευσης, ούτως ώστε να θέσουν προτεραιότητες σχετικά με την κυκλική οικονομία και να κατευθύνουν τις επενδύσεις τους προς την έρευνα και την καινοτομία μέσω της πολιτικής συνοχής για την επίτευξη αυτού του στόχου, και έτσι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη στήριξη των επενδύσεων και των υποδομών που καλύπτουν τις ανάγκες των ΜΜΕ· καλεί τις περιφερειακές αρχές να μετατρέψουν αυτή την ορθή πρακτική σε συνήθη τρόπο λειτουργίας και να εφαρμόσουν τις εν λόγω στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης·

10.  επικροτεί τη δημιουργία ευρωπαϊκού κέντρου αριστείας για την αποδοτικότητα των πόρων για τις ΜΜΕ, καθώς και της πλατφόρμας χρηματοδοτικής στήριξης της κυκλικής οικονομίας·

11.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η κυκλική οικονομία υπερβαίνει τη διαχείριση αποβλήτων και περιλαμβάνει τομείς όπως οι πράσινες θέσεις εργασίας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αποδοτικότητα των πόρων, η βιοοικονομία, οι γεωργική και η αλιευτική πολιτική με τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων τους, οι οποίες αποσκοπούν στην αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων, η διαχείριση των υδάτων, η ενεργειακή απόδοση, η σπατάλη τροφίμων, τα θαλάσσια απορρίμματα, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η έρευνα και ανάπτυξη και η καινοτομία στους συναφείς κλάδους· αναγνωρίζει, ωστόσο ότι οι υποδομές διαχείρισης αποβλήτων συνιστούν κρίσιμο παράγοντα για τη μείωση των γραμμικών προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης και ότι είναι αναγκαία η στήριξη καινοτομιών στο πεδίο του οικολογικού σχεδιασμού, ούτως ώστε να μειωθούν τα επίπεδα των πλαστικών αποβλήτων·

12.  υπενθυμίζει ότι το βασικό πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί πρώτο είναι η αγορά δευτερογενών υλικών, δεδομένου ότι, εάν οι πρώτες ύλες κοστίζουν λιγότερο από τις ανακυκλωμένες, είναι σαφές ότι το έναυσμα προς την πράσινη οικονομία έχει επιβραδυνθεί σημαντικά και ότι η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων ενδέχεται να εγκλωβιστεί σε φαύλο κύκλο· εκτιμά, στο πλαίσιο αυτό, ότι ορισμένες ad hoc νομοθετικές πράξεις (όπως η επικείμενη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης) και η αξιοποίηση κατάλληλης φορολογίας σε ενωσιακό επίπεδο, στο πλαίσιο των ιδίων πόρων του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία·

13.  τονίζει το γεγονός ότι τα ανακυκλωμένα υλικά καλύπτουν κατά μέσο όρο μόλις το 10 % περίπου της ενωσιακής ζήτησης για υλικά· αναγνωρίζει, υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων στις παγκόσμιες αγορές και ιδίως της πρόσφατης απαγόρευσης στην Κίνα όσον αφορά τα άχρηστα πλαστικά και τα αδιαχώριστα απορρίμματα χαρτιού, το νέο δυναμικό των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων να επενδύσουν σε υποδομές ανακύκλωσης, να δημιουργήσουν νέες πράσινες θέσεις εργασίας και να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η ΕΕ·

14.  υπογραμμίζει την ύπαρξη και τη σημασία των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα τον στόχο της διατήρησης και της προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθησης της αποδοτικότητας των πόρων· επισημαίνει, ιδίως, την αιρεσιμότητα που αφορά την προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων· αποδοκιμάζει, ωστόσο, την αμέλεια της ιεραρχίας των αποβλήτων και την έλλειψη άρτιας εκτίμησης του αντίκτυπου που έχουν μακροπρόθεσμα στο περιβάλλον οι επενδύσεις μέσω των ΕΔΕΤ·

15.  ζητεί συντονισμό και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ περιφερειών, ΜΜΕ και άλλων δημόσιων/ιδιωτικών φορέων, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θεματικές πλατφόρμες έξυπνης εξειδίκευσης, συγκεκριμένα ανάμεσα στους τομείς γεωργικών ειδών διατροφής, ενέργειας και βιομηχανίας·

16.  τονίζει τη σημασία της εφαρμογής της ιεραρχίας των αποβλήτων ως προϋπόθεση για την υλοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας, καθώς και την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού, ούτως ώστε τα προϊόντα και τα υλικά που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους να μπορούν να παρακολουθούνται και να ανακτώνται αποδοτικά· επιπλέον, αναγνωρίζει μια αρνητική τάση επένδυσης των ΕΔΕΤ στα χαμηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας των αποβλήτων, και ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΕ) και στην αποτέφρωση, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί σε πλεονάζουσες ικανότητες και στον μακροπρόθεσμο τεχνολογικό εγκλωβισμό, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των ενωσιακών στόχων ανακύκλωσης· υπενθυμίζει ότι η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής κοινότητας να τηρεί την ιεραρχία αναμένεται να οδηγήσει στην παραγωγή πρόσθετων υλικών στη ροή των πόρων καθώς και να προσφέρει πιθανές διεξόδους για τη χρήση τους στον τομέα της μεταποίησης·

17.  υπενθυμίζει τους νέους στόχους όσον αφορά τα απόβλητα για το 2025, το 2030 και το 2035, οι οποίοι τέθηκαν κατά την αναθεώρηση της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απόβλητα, και υπογραμμίζει ότι η επίτευξη των εν λόγω στόχων απαιτεί πολιτική δέσμευση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και οικονομικές επενδύσεις· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τα διαθέσιμα ενωσιακά ταμεία, για να στηρίξουν τις εν λόγω επενδύσεις, και υπογραμμίζει ότι θα έχουν σημαντική απόδοση όσον αφορά την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

18.  υπογραμμίζει τη σημασία των περιφερειακών έργων για την επεξεργασία υπολειμματικών αποβλήτων που είναι πλήρως μη ανακυκλώσιμα, με στόχο την παραγωγή βιώσιμων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, κατόπιν προσεκτικής διαλογής ή χωριστής συλλογής, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων·

19.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλοι οι ορισμοί που σχετίζονται με τα απόβλητα ευθυγραμμίζονται με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα και ότι διατίθενται συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές·

20.  τονίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions (καινοτόμες αστικές δράσεις), η οποία έχει εγκρίνει μέχρι στιγμής οκτώ καινοτόμα έργα κυκλικής οικονομίας που πρότειναν οι αρχές των πόλεων για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αξιολογεί την υλοποίησή τους, προκειμένου να διατυπώσει ευρύτερες πολιτικές κυκλικής οικονομίας· 

Η κυκλική οικονομία ως κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη και την περιφερειακή ανάπτυξη

21.  τονίζει τη σημασία της αρχής της εταιρικής σχέσης και τον σημαντικό ρόλο όλων των συμφεροντούχων, ιδίως των περιφερειακών και τοπικών αρχών και του μη κυβερνητικού τομέα, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, κατά την κατάρτιση συμφωνιών εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακών προγραμμάτων· ζητεί την ένθερμη συμμετοχή των εταίρων στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής, με τη δημιουργία οριζόντιων εταιρικών σχέσεων, και την επαρκή ενσωμάτωση των στόχων για την κυκλική οικονομία στα έγγραφα προγραμματισμού· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δικές τους εθνικές στρατηγικές στο πεδίο αυτό, σε συντονισμό με την ενωσιακή προσέγγιση για την κυκλική οικονομία· επισημαίνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην επίτευξη της κυκλικής οικονομίας·

22.  υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζουν οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών που να συνυπολογίζουν τον κύκλο ζωής, με γνώμονα την εφαρμογή των τεσσάρων μοντέλων σχεδιασμού που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας: σχεδιασμός για μακροζωία, σχεδιασμός για ενοικίαση/παροχή υπηρεσίας, σχεδιασμός για επαναχρησιμοποίηση στην παραγωγή και σχεδιασμός για ανάκτηση υλικών·

23.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η τροποποίηση και η προσαρμογή των υφιστάμενων στρατηγικών και μοντέλων της αγοράς που θα στηρίζουν τις περιφέρειες κατά τη διαδικασία μετάβασης προς αυτή την πιο βιώσιμη μορφή οικονομίας και παράλληλα θα ενισχύουν την οικονομική, βιομηχανική και περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα·

24.  ζητεί την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο της συντονισμένης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης, με πλήρη διαφάνεια, τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και την ευρεία συμμετοχή του κοινού·

25.  υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ όλων των συμφεροντούχων που συμμετέχουν στις διαδικασίες της κυκλικής οικονομίας·

26.  σημειώνει ότι τα έργα που συνδέονται με την κυκλική οικονομία και τα οποία έχουν λάβει στήριξη από την πολιτική συνοχής έχουν αποφέρει μεγαλύτερα οφέλη στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες· αναγνωρίζει την περιορισμένη διοικητική ικανότητα των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών και καλεί, ως εκ τούτου, τις εθνικές αρχές των κρατών μελών και την Επιτροπή να αξιοποιήσουν όλες τις υφιστάμενες δυνατότητες για την παροχή συνδρομής από εμπειρογνώμονες και για την ενίσχυση της ικανότητας των περιφερειών αυτών, ούτως ώστε να τις βοηθήσουν να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες, καθώς και να δημιουργήσουν συνθήκες για την επίτευξη τεχνολογικών αλμάτων με την υλοποίηση περισσότερων έργων που τηρούν τις αρχές τις κυκλικής οικονομίας, αλλά και με την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και στενότερης συνεργασίας με συμφεροντούχους, όπως ειδικούς στα υλικά, χημικούς, παραγωγούς και ανακυκλωτές, ιδίως στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Βιομηχανία 2020 και Κυκλική Οικονομία»·

27.  τονίζει τις εκτιμήσεις ότι από τη μετάβαση σε βιολογικές πρώτες ύλες και μεθόδους βιολογικής επεξεργασίας θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν έως 2,5 δισεκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου CO2 ετησίως έως το 2030, αυξάνοντας πολλαπλασιαστικά τις αγορές πρώτων υλών βιολογικής προέλευσης και νέων καταναλωτικών προϊόντων· υπογραμμίζει ότι είναι ύψιστης σημασίας η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς και η ταυτόχρονη μετατροπή των πόρων σε προϊόντα, υλικά και καύσιμα βιολογικής προέλευσης·

28.  εκτιμά ότι η βιοοικονομία είναι ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη, δεδομένου ότι αυξάνει τη συνοχή μεταξύ των περιφερειών μέσω του δυναμικού της να δημιουργεί θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές· ζητεί να ενταθεί η χρήση των ΕΔΕΤ, ούτως ώστε να υλοποιηθούν οι υφιστάμενες καινοτομίες, μέσω πολιτικών ενθάρρυνσης των συμφεροντούχων, και παράλληλα να καλλιεργηθεί η καινοτομία στο πλαίσιο της ανάπτυξης βιολογικών, βιοαποδομήσιμων, ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων υλικών τα οποία θα παράγονται από αποθέματα βιοτροφών που αποτελούν αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης· υπενθυμίζει ότι η συνεπής υλοποίηση της βιοοικονομίας ενδέχεται να λύσει και το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων· ζητεί να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, ώστε να δημιουργηθούν συστήματα και πλατφόρμες που φέρνουν σε επαφή διάφορους παράγοντες από τους τομείς παραγωγής τροφίμων, μεταφορών, λιανικού εμπορίου, καταναλωτών και αποβλήτων, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους συμφεροντούχους, προκειμένου να επιτευχθούν έτσι καλύτερες συνέργειες για την εξεύρεση αποδοτικών λύσεων·

29.  επισημαίνει ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα όχι μόνο στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, αλλά και στους ίδιους τους καταναλωτές, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται διαρκώς ενήμεροι και να ενθαρρύνονται να αλλάξουν την καταναλωτική τους συμπεριφορά όσον αφορά τη διαχείριση και την παραγωγή αποβλήτων, την ανακύκλωση καθώς και ζητήματα σχετικά με βιώσιμες λύσεις για την καθημερινή τους ζωή·

30.  ζητεί να βελτιωθεί, να διευκολυνθεί και να καταστεί πιο διαφανής η πρόσβαση των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων τους και με στενότερη συνεργασία με την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κόμβου επενδυτικών συμβουλών, ούτως ώστε να καταστούν δυνατές οι αυξημένες επενδύσεις σε πράσινες θέσεις εργασίας, στη διαχείριση των αποβλήτων, στην έξυπνη εξειδίκευση, στην περαιτέρω ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, μεταξύ άλλων όσον αφορά αναγκαίες υποδομές και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, στη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην τοπική ενεργειακή μετάβαση, μεταξύ άλλων στην ενεργειακή απόδοση, στην αποκεντρωμένη διανομή ενέργειας, σε καινοτομίες στον τομέα της καθαρής ενέργειας και στην κυκλική οικονομία· επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΤΕπ παρείχε την τελευταία πενταετία περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τη συγχρηματοδότηση έργων κυκλικής οικονομίας που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων, τη διαχείριση των υδάτων ή τη γεωργική έρευνα και ανάπτυξη· τονίζει τη σημασία του καλύτερου συντονισμού των ΕΔΕΤ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, με επιπλέον στόχο να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα περιλαμβάνουν μια περιφερειακή προσέγγιση και αξιοποιούν καλύτερα το περιφερειακό δυναμικό για βιώσιμες πηγές ενέργειας·

31.  καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν τη δημιουργία και τη στήριξη δικτύων επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, ιδίως εκείνων που λειτουργούν ως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, και προκειμένου να επιμηκύνουν τη διάρκεια ζωής των προϊόντων μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της επαναξιοποίηση, να διευκολύνουν την πρόσβαση των εν λόγω δικτύων σε σημεία συλλογής αποβλήτων και να προωθήσουν τη χρήση των ΕΔΕΤ, οικονομικών μέσων, κριτηρίων αναδοχής συμβάσεων ή άλλων μέσων στο πλαίσιο αυτό·

32.  τονίζει ότι η βιωσιμότητα του κύκλου ζωής όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση εξαρτάται επίσης από την κατανάλωση ενέργειας κατά τη μεταφορά· υπογραμμίζει ότι τούτο αφορά ιδίως αγροτικές περιοχές όπου πρέπει να καλυφθούν μεγαλύτερες αποστάσεις ανάμεσα στα σημεία συλλογής και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας· προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να συνυπολογίζουν την προσέγγιση του κύκλου ζωής κατά τη χάραξη των στρατηγικών τους για την κυκλική οικονομία για αγροτικές περιοχές, ούτως ώστε να αποφεύγεται ο συνολικά αρνητικός αντίκτυπος στο περιβάλλον και στο κλίμα·

33.  επισημαίνει ότι, από δείγμα 32 επιχειρησιακών προγραμμάτων που εξετάστηκαν στο πλαίσιο μελέτης για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στα ταμεία της πολιτικής συνοχής, εννέα αφορούν την κυκλική οικονομία και έξι τις πράσινες θέσεις εργασίας· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν επί του παρόντος οι εθνικές και περιφερειακές αρχές, αλλά ταυτόχρονα καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στα επιχειρησιακά και περιφερειακά προγράμματά τους και στις συμφωνίες τους εταιρικής σχέσης· επιμένει στην παροχή στήριξης στις περιφέρειες προκειμένου να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση στην κυκλική οικονομία·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η κυκλική οικονομία ενσωματώνεται καταλλήλως σε προγράμματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης με διεπιστημονικό τρόπο, ούτως ώστε να διαμορφωθούν νέες συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια θα συμβάλουν στον προσδιορισμό νέων επιχειρηματικών μοντέλων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας·

35.  καλεί τις εθνικές και περιφερειακές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την προετοιμασία των επιχειρησιακών προγραμμάτων να ενσωματώνουν καλύτερα την κυκλική οικονομία στα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, ιδίως στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, ούτως ώστε να εφαρμόζουν διασυνοριακές λύσεις που μπορούν να έχουν αποδοτικότερα και φθηνότερα αποτελέσματα·

36.  θεωρεί ότι ο μελλοντικός προγραμματισμός των ΕΔΕΤ στο πλαίσιο της επόμενης περιόδου προγραμματισμού θα πρέπει να συντονίζεται καλύτερα με τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030, μέσω της χρήσης δεικτών παρόμοιων με εκείνους που περιλαμβάνονται στον κανονισμό για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, εφόσον είναι δυνατόν· ζητεί τη χάραξη μιας φιλόδοξης και συνεκτικής στρατηγικής για τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να εκπληρώσουν τους υφιστάμενους υποχρεωτικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να αδράξουν την ευκαιρία για την περαιτέρω ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στα υφιστάμενα επιχειρησιακά προγράμματά τους κατά την περίοδο επανεξέτασης· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τη συγκεκριμένη διαδικασία και ταυτόχρονα να συνδράμει τα κράτη μέλη στην ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και των πιθανών τομέων όπου θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ή να προστεθούν η κυκλική οικονομία και οι αρχές της·

38.  εκτιμά ότι θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος της ΕΕΣ στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας· καλεί τα κράτη μέλη να καλλιεργήσουν τη διασυνοριακή συνεργασία, ιδίως μέσω της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ), ούτως ώστε να υλοποιήσουν έργα κυκλικής οικονομίας· τονίζει, περαιτέρω, τη σημασία της εξεύρεσης βιώσιμων λύσεων μέσω των προενταξιακών συμφωνιών με τρίτα κράτη για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων, ιδίως στον τομέα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης·

39.  τονίζει το αναξιοποίητο δυναμικό των υφιστάμενων μακροπεριφερειακών στρατηγικών όσον αφορά τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση προκλήσεων που συνδέονται με την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας, όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά και σε τρίτες χώρες που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική ζώνη· τονίζει ότι οι εν λόγω στρατηγικές θα πρέπει να εστιάσουν σε προτεραιότητες που θα στηρίξουν τη δημιουργία αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών για την Ένωση· ζητεί την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενωσιακής συνεργασίας με γειτονικές χώρες·

40.  επαναλαμβάνει τις θέσεις του σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης και διατήρησης επαρκούς ικανότητας από τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς δημόσιους φορείς, κάτι που είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία· επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο που μπορεί να παίξει η τεχνική συνδρομή στο πεδίο αυτό· αναγνωρίζει ότι οι περιφέρειες και οι αστικές περιοχές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της κυριότητας της ενεργειακής μετάβασης από τη βάση προς την κορυφή, και ότι είναι οι πλέον κατάλληλες για τη δοκιμή και την εφαρμογή ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων σε άμεση σχέση με τους πολίτες· υπογραμμίζει τον ενδεχόμενο ρόλο των πρωτοβουλιών για έξυπνες πόλεις στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, με την προώθηση πράσινων τεχνολογικών προτύπων στο πλαίσιο στρατηγικών για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι οι βιώσιμες και «κυκλικές» πόλεις αποτελούν μέσο για την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας·

41.  τονίζει τη σημασία των πράσινων δημόσιων συμβάσεων ως κινητήριας δύναμης για την κυκλική οικονομία, με δυνητική αγορά για δημόσια έργα και αγαθά και δημόσιες υπηρεσίες, της οποίας η αξία εκτιμάται σε 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως(14)·

42.  τονίζει την ανάγκη για ένα κανονιστικό πλαίσιο για την ενέργεια το οποίο θα ενθαρρύνει τους πολίτες και τις ενεργειακές κοινότητες να συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση, με το δικαίωμα αυτοπαραγωγής και κατανάλωσης, καθώς και με συστήματα συνεχούς στήριξης, εγγυημένη πρόσβαση στο δίκτυο κατά προτεραιότητα και κατανομή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά προτεραιότητα·

43.  προτρέπει τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να επενδύσουν περαιτέρω σε εκπαιδευτικά προγράμματα, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων για εργαζομένους, καθώς και σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης των πολιτών όσον αφορά τα οφέλη και τα προτερήματα όλων των δράσεων που έχουν ως στόχο την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας μέσω έργων της πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να ενισχυθεί με τον τρόπο αυτόν η συμμετοχή των πολιτών και να επηρεαστεί η συμπεριφορά των καταναλωτών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις δυνατότητες του ΕΚΤ· τονίζει ότι πρέπει να ενθαρρύνει τους νέους επιχειρηματίες να κατευθυνθούν προς την κυκλική οικονομία, ιδιαίτερα σε περιφέρειες με χαμηλό εισοδηματικό και αναπτυξιακό επίπεδο· υπογραμμίζει επιπλέον ότι η κυκλική οικονομία παρέχει στις αγροτικές περιοχές την ευκαιρία να καταπολεμήσουν τη συρρίκνωση του πληθυσμού, να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους και να αποκτήσουν ασφάλεια έναντι των κινδύνων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι αγροτικές περιοχές χρειάζονται κίνητρα για τη μετάβαση σε βιώσιμες αλυσίδες αξίας· τονίζει τη σημασία της χάραξης ειδικής στρατηγικής για τις νησιωτικές περιφέρειες·

44.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την αξιοποίηση της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων (CLLD) και της ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης (ITI), προκειμένου να βοηθήσει τους τοπικούς συμφεροντούχους να συνδυάζουν τις χρηματοδοτικές εισροές και να σχεδιάζουν τοπικές πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην κυκλική οικονομία·

45.  επισημαίνει ότι το 80 % των θαλάσσιων απορριμμάτων προέρχεται από χερσαίες πηγές· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της καταπολέμησης της χερσαίας και θαλάσσιας απόρριψης μέσω τοπικής και περιφερειακής δράσης που έχει οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για την υγεία του ανθρώπου· καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην πρόληψη της παραγωγής χερσαίων απορριμμάτων·

46.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τον αντίκτυπο που έχουν στον υπολογισμό των εθνικών ελλειμμάτων οι περιφερειακές και εθνικές επενδύσεις που συγχρηματοδοτούνται μέσω των ΕΔΕΤ σε έργα για την κυκλική οικονομία·

47.  επικροτεί την πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας 98/83/ΕΚ για το πόσιμο νερό, η οποία θα διευκολύνει τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, χάρη στη μείωση των πλαστικών αποβλήτων από το εμφιαλωμένο νερό, και θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και στην αποδοτική διαχείριση των πόρων πόσιμου νερού·

Η κυκλική οικονομία στην πολιτική συνοχής μετά το 2020

48.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού μια συναφή μεθοδολογία παρακολούθησης με κατάλληλους δείκτες, για να καταστεί δυνατή η καλύτερη παρακολούθηση της συμβολής της πολιτικής συνοχής στην υλοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας, ούτως ώστε να δοθεί μια πιο σαφής εικόνα των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών·

49.  επισημαίνει ότι σημαντική στήριξη στην ολοκλήρωση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία παρέχουν και άλλα προγράμματα όπως τα LIFE, COSME και «Ορίζων 2020»· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνεργειών μεταξύ των προαναφερθέντων μέσων, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζει η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της για την κυκλική οικονομία·

50.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των νέων νομοθετικών προτάσεων σχετικά με το μελλοντικό πλαίσιο πολιτικής συνοχής, να αναπτύξει κατάλληλες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες για την επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας· εκτιμά ότι οι στρατηγικές για την κυκλική οικονομία θα πρέπει να καταρτιστούν σε συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους·

51.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» θα δίνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία και χρηματοδότηση σε έργα καινοτομίας και έρευνας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας·

52.  τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της στήριξης της πολιτικής συνοχής για τη βιώσιμη αστική και αγροτική ανάπτυξη, και ζητεί να δοθεί πιο εξέχων ρόλος σε στόχους που συνδέονται με την κυκλική οικονομία στο πλαίσιο αυτό· ζητεί να συνεχιστεί η ανάληψη καινοτόμων αστικών και αγροτικών δράσεων στο πεδίο αυτό, και καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει στο έπακρο τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά την περίοδο 2014-2020 κατά την προετοιμασία προτάσεων για το μέλλον· ζητεί μια ευέλικτη, εξατομικευμένη προσέγγιση στην υλοποίηση του αστικού θεματολογίου, που θα παρέχει κίνητρα και καθοδήγηση, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των πόλεων για την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας·

53.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει την ευρωπαϊκή πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών για την κυκλική οικονομία χώρο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι πόροι της πολιτικής συνοχής για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία·

54.  τονίζει την αλληλεξάρτηση της κυκλικής οικονομίας και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, και ζητεί ως εκ τούτου να κατανεμηθούν περισσότερα κονδύλια σε επενδύσεις για την κυκλική οικονομία και το κλίμα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής μετά το 2020· τονίζει επιπλέον ότι στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) οι δαπάνες για το κλίμα εν γένει θα πρέπει να αυξηθούν σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ·

°

°  °

55.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.

(3)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.

(4)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.

(5)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.

(6)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281.

(7)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0053.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0321.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0311.

(11)

ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 65.

(12)

ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 27.

(13)

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2018, με τίτλο «Το πλαίσιο παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία» (COM(2018)0029).

(14)

«Πράσινες Αγορές! – Εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις», 3η έκδοση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (27.4.2018)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πολιτική συνοχής και την κυκλική οικονομία

(2017/2211(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Stanislav Polčák

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  θεωρεί ότι η μετάβαση από ένα γραμμικό μοντέλο οικονομίας σε ένα κυκλικό δεν συνιστά επιλογή, αλλά αναγκαιότητα· θεωρεί ότι η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία μπορεί να μειώσει τα απόβλητα, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, να δημιουργήσει ευκαιρίες για κοινωνική ένταξη, να ενισχύσει την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών, να βελτιώσει την αποδοτικότητα της ενέργειας και των πόρων και να μειώσει την κατανάλωση πρώτων υλών και την εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγόμενες πρώτες ύλες και ενέργεια, όπως υδρογονάνθρακες, αλλά πιστεύει ότι αυτή η μετάβαση απαιτεί καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία αποσκοπούν στην ικανοποίηση των καταναλωτικών αναγκών των ανθρώπων χωρίς να έχουν ζημιογόνο αντίκτυπο στο περιβάλλον·

2.  επισημαίνει τον ρόλο της κυκλικής οικονομίας για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· επισημαίνει ότι η οικοδόμηση μιας κυκλικής οικονομίας απαιτεί ένα νέο είδος τεχνογνωσίας και προσέγγισης, συνεργασία μεταξύ των συμφεροντούχων, ανάπτυξη ενός λειτουργικού περιβάλλοντος και αλλαγές στους τρόπους δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων· θεωρεί ζωτικής σημασίας να διοχετεύεται πιο αποτελεσματικά η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής σε μέτρα υποστήριξης της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων σε δραστηριότητες κατάρτισης·

3.  προτείνει μια συνεργασία με πολλαπλούς συμφεροντούχους ως μέσο για τη δημιουργία καλών συνεργειών ανάμεσα στην πολιτική συνοχής και στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, μέσω της ισότιμης συμμετοχής όλων των παραγόντων —ήτοι τις δημόσιες αρχές, τον ιδιωτικό τομέα, την πανεπιστημιακή κοινότητα, και τις ΜΚΟ— καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων·

4.  ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στον αποτελεσματικότερο συνδυασμό του δυναμικού της βιοοικονομίας με την κυκλική οικονομία, καθώς έτσι θα μπορούσαν να ενισχυθούν το βιοτικό επίπεδο και τα μέσα διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει ότι η μετάβαση σε μια βιώσιμη κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα μπορούσε να επιταχυνθεί με την αναδιάθεση της στήριξης για ορυκτά προϊόντα σε ανανεώσιμα προϊόντα και στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας·

5.  πιστεύει ότι οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με καλύτερη χρηματοδότηση και με κατάλληλα μέσα περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και με την παροχή στήριξης για την κυκλική οικονομία· τονίζει την ανάγκη για μια μακροπρόθεσμη προοπτική και για σαφείς επενδυτικές ενδείξεις όσον αφορά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία· θεωρεί ότι οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες συνέβαλαν στη φάση υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του ταμείου συνοχής, αλλά φρονεί ότι θα μπορούσαν να καθοριστούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια για την περίοδο μετά το 2020· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να υπάρξει συμμόρφωση με την ιεράρχηση των αποβλήτων, κάτι που μπορεί να εκφραστεί με μια σειρά εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που να περιορίζουν τη χρήση πιστώσεων στην υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της επικουρικότητας· ζητεί τη θέσπιση οικονομικών κινήτρων για την πρόληψη των αποβλήτων, τα οποία θα ευθυγραμμίζονται αυστηρά με την ιεράρχηση των αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα(1)· τονίζει ότι τα ταμεία συνοχής που δημιουργήθηκαν για την πρόληψη, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με την εν λόγω ιεράρχηση· καλεί τα κράτη μέλη, τα οποία είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν την ιεράρχηση των αποβλήτων της ΕΕ, να δώσουν προτεραιότητα στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, όσον αφορά τις επενδύσεις τους σε υποδομές διαχείρισης των αποβλήτων· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τον καθορισμό των μηχανισμών και των φορέων που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση των δεδομένων μείωσης των αποβλήτων σε όλες τις πτυχές της παραγωγής, μεταποίησης και κατανάλωσης·

6.  υποστηρίζει την ενίσχυση των απαιτήσεων ως προς την ευθύνη του παραγωγού και ζητεί να μειωθεί σημαντικά η χρήση πλαστικού στις συσκευασίες και να θεσπιστούν προγράμματα επαναχρησιμοποιήσιμης συσκευασίας από μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης ως πρακτικό εργαλείο για την πρόληψη των αποβλήτων· υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για να παραταθεί η διάρκεια ζωής και να ενθαρρυνθεί η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των προϊόντων, περιλαμβανομένης της θέσπισης χρηματικών ποινών για τη χρήση υπερβολικών υλικών συσκευασίας·

7.  υπενθυμίζει τους νέους στόχους όσον αφορά τα απόβλητα για το 2025, το 2030 και το 2035, οι οποίοι τέθηκαν κατά την επανεξέταση της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απόβλητα, και υπογραμμίζει ότι η επίτευξη των εν λόγω στόχων απαιτεί πολιτική δέσμευση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και οικονομικές επενδύσεις· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τα διαθέσιμα ενωσιακά ταμεία, για να στηρίξουν τις εν λόγω επενδύσεις, και υπογραμμίζει ότι θα έχουν σημαντική απόδοση όσον αφορά την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

8.  υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρχει χωριστή στην πηγή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων και να δημιουργηθεί το απαραίτητο πλαίσιο για τη χρήση λιπάσματος από βιολογικά απόβλητα στη γεωργία και σε άλλους τομείς· υπογραμμίζει ότι τα βιολογικά απόβλητα αντιπροσωπεύουν υψηλό ποσοστό των μικτών αστικών αποβλήτων, και επισημαίνει ότι, επειδή οι δυνατότητες για χωριστή συλλογή των εν λόγω αποβλήτων δεν είναι αρκετές, καθίσταται αδύνατο για τα βιολογικά απόβλητα να χρησιμοποιηθούν και να επιστραφούν στο έδαφος ως λίπασμα·

9.  τονίζει ότι η βιωσιμότητα του κύκλου ζωής όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση εξαρτάται επίσης από την κατανάλωση ενέργειας κατά τη μεταφορά· υπογραμμίζει ότι τούτο αφορά ιδίως αγροτικές περιοχές όπου πρέπει να καλυφθούν μεγαλύτερες αποστάσεις ανάμεσα στα σημεία συλλογής και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας· προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να υιοθετούν την προσέγγιση του κύκλου ζωής κατά τη χάραξη των στρατηγικών τους για την κυκλική οικονομία για αγροτικές περιοχές, ούτως ώστε να αποφεύγεται ο συνολικά αρνητικός αντίκτυπος στο περιβάλλον και στο κλίμα·

10.  υπογραμμίζει τη σημασία των περιφερειακών έργων για την επεξεργασία υπολειμματικών αποβλήτων που είναι πλήρως μη ανακυκλώσιμα, με στόχο την παραγωγή βιώσιμων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, κατόπιν προσεκτικής διαλογής ή χωριστής συλλογής, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων·

11.  υπενθυμίζει τη σημασία της κατάρτισης για τις νέες θέσεις εργασίας στην πράσινη οικονομία· το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σε συνδυασμό με επενδύσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας·

12.  σημειώνει ότι η νέα περιοριστική προσέγγιση της Κίνας στις εισαγωγές αποβλήτων θα μπορούσε βραχυπρόθεσμα να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις επιπτώσεις της διαχείρισης των αποβλήτων στην ΕΕ· παράλληλα, θεωρεί ότι, καταρχήν, αυτό αποτελεί ευκαιρία για τη διαχείριση των αποβλήτων στην ΕΕ και καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, να επανεξετάσουν τις πολιτικές διαχείρισης των αποβλήτων τους, να βελτιώσουν τη διαχείριση των πόρων τους, και να εγκαθιδρύσουν μια λειτουργούσα υποδομή ανακύκλωσης της ΕΕ, γεγονός το οποίο θα ενισχύσει την κυκλική οικονομία στην ΕΕ· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη νέα στρατηγική της Επιτροπής για τα πλαστικά και συνιστά μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας και άλλων εταίρων ώστε να τεθούν τα θεμέλια μιας βιώσιμης οικονομίας πλαστικού στην οποία ο σχεδιασμός και η παραγωγή θα επιτρέπουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υψηλής ποιότητας·

13.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλοι οι ορισμοί που σχετίζονται με τον τομέα των αποβλήτων συμμορφώνονται με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα και ότι υπάρχουν συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές·

14.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την παρακολούθηση της εφαρμογής από τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη της μετάβασης στην κυκλική οικονομία·

15.  τονίζει ότι πολλά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη αναπτύξει τις αναγκαίες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων· επισημαίνει ότι, συνεπώς, είναι σημαντικό να καθοριστούν μακροπρόθεσμοι στόχοι για τη δρομολόγηση μέτρων και επενδύσεων, μέσω των οποίων θα αποτραπούν ιδίως η δημιουργία διαρθρωτικής πλεονάζουσας ικανότητας για την επεξεργασία υπολειμματικών αποβλήτων και ο εγκλωβισμός των ανακυκλώσιμων υλικών σε χαμηλότερα επίπεδα της ιεράρχησης των αποβλήτων· σημειώνει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι είναι ουσιαστικό να αξιοποιηθούν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων οι οποίες είναι αναγκαίες για την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση·

16.  υπενθυμίζει ότι το βασικό πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί πρώτο είναι η αγορά δευτερογενών υλικών, δεδομένου ότι εάν οι πρώτες ύλες κοστίζουν λιγότερο από τις ανακυκλωμένες είναι σαφές ότι το έναυσμα προς την πράσινη οικονομία έχει επιβραδυνθεί σημαντικά και ότι η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων ενδέχεται να εγκλωβιστεί σε φαύλο κύκλο· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι ορισμένες ad hoc νομοθετικές πράξεις (όπως η επικείμενη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης) και η αξιοποίηση κατάλληλης φορολογίας σε ενωσιακό επίπεδο ως τμήμα των ιδίων πόρων του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία·

17.  επικροτεί την πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας 98/83/ΕΚ για το πόσιμο νερό, η οποία θα διευκολύνει τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία χάρη στη μείωση των πλαστικών αποβλήτων από το εμφιαλωμένο νερό και θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και στην αποδοτική διαχείριση των πόρων πόσιμου νερού·

18.  εκφράζει την υποστήριξή του για περιφερειακά έργα που αφορούν την καινοτόμο επεξεργασία της κοπριάς και την ολοκλήρωση του κύκλου μεταβολισμού των μετάλλων στα ζώα και που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της νιτρορρύπανσης, καθώς και στην παραγωγή πράσινης βιοενέργειας·

19.  προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει τα προγραμματισμένα μέτρα για την κυκλική οικονομία, καθώς και καλές ρυθμιστικές πρακτικές, και τονίζει την ανάγκη παρακολούθησης των μέτρων υλοποίησης·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν συνέργειες ανάμεσα σε περιφερειακά έργα για την κυκλική οικονομία στον κλάδο των οργανικών λιπασμάτων, όπως τα συμπυκνώματα ανόργανων υλικών υψηλής κατηγορίας που προκύπτουν από την επεξεργασία κοπριάς, και στα ενωσιακά νομοθετικά πλαίσια, μεταξύ άλλων με την αδειοδότηση των συμπυκνωμάτων ανόργανων υλικών ως πράσινες εναλλακτικές επιλογές για τα χημικά λιπάσματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επαρκώς υψηλό συντελεστή διαθεσιμότητας και έτσι συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν τέλος στη νομική διάκριση εις βάρος των βιώσιμων οργανικών λιπασμάτων που βασίζονται στη ζωική κοπριά, σε σύγκριση με τα συμβατικά ανόργανα λιπάσματα και να τροποποιήσουν την ενωσιακή νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς ορισμούς υπό το πρίσμα αυτό·

21.  θεωρεί απαραίτητο τα κράτη μέλη, κατά την ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών τους για τη διαχείριση των αποβλήτων και τον σχεδιασμό επενδύσεων σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων και στην κυκλική οικονομία, να κάνουν ορθή χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, προωθώντας πρώτα την πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση, και στη συνέχεια την ανακύκλωση, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων· είναι της άποψης ότι η Επιτροπή θα πρέπει, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, να δημιουργήσει σημαντικότερες συνέργειες μεταξύ του προγράμματος «Ορίζων 2020» και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό δημοσιονομικό πλαίσιο που θα βοηθά τις τοπικές αρχές να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απόβλητα και να χρηματοδοτήσουν την καθιέρωση καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων·

22.  τονίζει την ανάγκη να τηρήσει η Επιτροπή τη δέσμευσή της για τη δημιουργία πλαισίου παρακολούθησης της κυκλικής οικονομίας με γνώμονα την προώθηση και την αξιολόγηση της προόδου που επιτεύχθηκε όσον αφορά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών και παράλληλα τη μείωση του διοικητικού φόρτου·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

59

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian-Silviu Buşoi, Caterina Chinnici, Fredrick Federley, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Rupert Matthews, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Νίκος Ανδρουλάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers, Mylène Troszczynski

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

59

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Frédérique Ries

ECR

Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Biljana Borzan, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

1

0

NI

Zoltán Balczó

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Μαρία Σπυράκη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, John Howarth, Ivana Maletić, Miroslav Mikolášik, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dariusz Rosati, Boris Zala


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Ruža Tomašić

EFDD

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Ivana Maletić, Miroslav Mikolášik, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Μαρία Σπυράκη, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Kerstin Westphal, Boris Zala, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Davor Škrlec

3

-

EFDD

Paul Nuttall

ENF

Steeve Briois

NI

Κωνσταντίνος Παπαδάκης

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου