Διαδικασία : 2017/2056(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0185/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0185/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0294

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 770kWORD 69k
23.5.2018
PE 613.424v02-00 A8-0185/2018

σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν

(2017/2056(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Norica Nicolai

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με για τις διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν

(2017/2056(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 και 8 και τον τίτλο V, ιδίως τα άρθρα 21, 21, 22 και 36, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και το πέμπτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την έναρξη, στις 7 Φεβρουαρίου 2017, των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με μια νέα συνολική συμφωνία η οποία θα πρέπει να αντικαταστήσει τη συμφωνία του 1999 για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη την εκ μέρους του Συμβουλίου έγκριση, στις 7 Νοεμβρίου 2016, των οδηγιών διαπραγμάτευσης για την εν λόγω συμφωνία,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο συμφωνίας, της 7ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν στον τομέα της ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη τα κυριότερα αποτελέσματα της 15ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αζερμπαϊτζάν στις 9 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, με ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου 2017, με θέμα τις σχέσεις ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν στο πλαίσιο της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (SWD(2017)0485),

–  έχοντας υπόψη το μήνυμα του Προεδρείου της Κοινοβουλευτική Συνέλευσης Euronest, προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την σύστασή του, με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου του 2017(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας(3),

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των Συνόδων Κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, συμπεριλαμβανομένης της Συνόδου Κορυφής της 24ης Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκδοση του Ιουνίου 2016 των υπηρεσιών της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ σχετικά με την «Παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας», και ειδικότερα τις βασικές αρχές που εμπεριέχει,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την υπόθεση του δημοσιογράφου του Αζερμπαϊτζάν Afgan Mukhtarli(4), και τα άλλα ψηφίσματα σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν και συγκεκριμένα εκείνα που αφορούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου,

–  έχοντας υπόψη την από 14ης Ιανουαρίου 2018 δήλωση του εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας/ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση, σχετικά με την καταδίκη του δημοσιογράφου Αφγκάν Μουχταρλί στο Αζερμπαϊτζάν,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 11 Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στο Αζερμπαϊτζάν,

–  έχοντας υπόψη την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει στις 5 Δεκεμβρίου 2017 από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης λόγω της συνεχιζόμενης άρνησης των αρχών του Αζερμπαϊτζάν να εφαρμόσουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) σχετικά με την υπόθεση Ιλγκάρ Μαμάντοφ κατά Αζερμπαϊτζάν,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Αποστολής Εκτίμησης Αναγκών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)/Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΟΑΣΕ/ODIHR), με ημερομηνία 2 Μαρτίου 2018, σχετικά με τις πρόωρες προεδρικές εκλογές του Αζερμπαϊτζάν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 4 και το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0185/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΑΕΣ) βασίζεται σε μια κοινή δέσμευση μεταξύ Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσίας, Γεωργίας, Μολδαβίας, Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για εμβάθυνση των σχέσεών τους και τήρηση του διεθνούς δικαίου και των βασικών αξιών, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν θα πρέπει να προωθεί τα συμφέροντα της Ένωσης στην περιοχή και να προάγει τις αξίες της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευνοεί την εμβάθυνση των σχέσεων με όλα τα μέλη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, εφόσον σέβονται αυτές τις βασικές αξίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, το ελκυστικό μακροπρόθεσμο μοντέλο «EaP+» που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 2017, όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση, το οποίο θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα στο μέλλον τη συμμετοχή στην τελωνειακή ένωση, την ενεργειακή ένωση, την ψηφιακή ένωση και στον χώρο Σένγκεν μεταξύ άλλων, θα πρέπει επίσης να επεκταθεί σε χώρες που δεν έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ, όπως το Αζερμπαϊτζάν, όταν θα είναι έτοιμες να αναλάβουν αυτές τις ενισχυμένες δεσμεύσεις και θα έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή αμοιβαία συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν ρυθμίζονται σήμερα από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας του 1999· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Αζερμπαϊτζάν και η μεγαλύτερη αγορά για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές του, αντιπροσωπεύοντας το 48,6 % των συνολικών συναλλαγών του και αποτελώντας τη μεγαλύτερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν αποτελεί στρατηγικό ενεργειακό εταίρο για την ΕΕ, επιτρέποντας τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο ότι η οικονομία του Αζερμπαϊτζάν βασίζεται στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο για περίπου το 90% των εξαγωγών της χώρας, με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτη σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς και στις διακυμάνσεις των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν δεν είναι ακόμη μέλος του ΠΟΕ, πράγμα που προκαλεί σοβαρά δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια τα οποία δυσχεραίνουν τις εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις με την ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το Αζερμπαϊτζάν υπογράμμισαν στην κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση της 24ης Νοεμβρίου 2017 ότι «κατά τρόπο διαφοροποιημένο, η ΕΕ θα συνεχίσει να συζητά από κοινού με καθεμία από τις χώρες εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Λευκορωσίας, ελκυστικές και ρεαλιστικές επιλογές που θα ενισχύσουν το αμοιβαίο εμπόριο, θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις ώστε να αντικατοπτρίζουν τα κοινά συμφέροντα, την αναθεωρημένη επενδυτική πολιτική σε σχέση με την επενδυτική προστασία, καθώς και τους κανόνες διεθνούς εμπορίου και τα διεθνή πρότυπα που σχετίζονται με το εμπόριο, μεταξύ άλλων στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας, και θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση των οικονομιών»·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα συμφωνία αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στο Αζερμπαϊτζάν από άποψη προώθησης των δημοκρατικών προτύπων, της μεγέθυνσης και της οικονομικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προοπτικές αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους νέους Αζέρους ενόψει της προαγωγής μιας νέας γενιάς μορφωμένων Αζέρων, για να στηριχθούν οι θεμελιώδεις αξίες μας και να εκσυγχρονιστεί η χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πλήρως λειτουργική κοινωνία των πολιτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της οικονομικής διαφοροποίησης·

1.  απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας:

Γενικές αρχές, θεμελιώδεις αξίες και δέσμευση για την επίλυση της σύγκρουσης

α)  να διασφαλίσουν ότι η εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν θα προϋποθέτει ότι το Αζερμπαϊτζάν στηρίζει και σέβεται τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και της ισότητας των φύλων, προς το συμφέρον και των δύο μερών και ιδίως των πολιτών τους·

β)  να υπενθυμίσουν στις αρχές του Αζερμπαϊτζάν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως διατυπώνεται στο ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, όπου σαφώς ζητείται να συμμορφωθεί το Αζερμπαϊτζάν με τις διεθνείς του δεσμεύσεις και δηλώνεται απερίφραστα ότι δεν θα κυρωθεί συνολική συμφωνία με μια χώρα η οποία δεν σέβεται τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μη εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την παρενόχληση, τον εκφοβισμό και τη δίωξη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ΜΚΟ, μελών της αντιπολίτευσης, δικηγόρων, δημοσιογράφων και οικολόγων ακτιβιστών· να διασφαλίσουν την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και των κρατουμένων συνείδησης στο Αζερμπαϊτζάν, όπως ανακοινώθηκε από τις αρχές της χώρας, πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε νέας συμφωνίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν· να διασφαλίσουν ότι ένας ειδικός μηχανισμός αναστολής με σαφείς διατάξεις όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών θα περιλαμβάνεται στη νέα συμφωνία·

γ)  να υπενθυμίσουν στις αρχές του Αζερμπαϊτζάν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκφράστηκε στην ίδια σύσταση, σύμφωνα με την οποία η επικύρωση της νέας συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και εκάστου εκ των μερών που εμπλέκονται στη σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ πρέπει να συναρτάται με ουσιαστικές δεσμεύσεις και ουσιαστική πρόοδο προς την ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων, όπως η διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός και η υποστήριξη της εφαρμογής των βασικών αρχών του ΟΑΣΕ 2009 και των προσπαθειών των συμπροέδρων της Ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ· να επαναλαμβάνουν την ανάγκη να συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών τόσο της Αρμενίας όσο και του Αζερμπαϊτζάν σε οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγμάτευσης·

δ)  να διασφαλίσουν ότι η μελλοντική συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν θα είναι φιλόδοξη, ολοκληρωμένη και προσανατολισμένη προς το μέλλον, ότι θα συμφωνεί με τις προσδοκίες της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν που βασίζονται σε κοινές αξίες και συμφέροντα, ότι ευθυγραμμίζεται με το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ότι θα αποδίδει απτά και συγκεκριμένα οφέλη για αμφότερες τις πλευρές, όχι μόνο για τις μεγάλες εταιρείες αλλά, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ, και για τους πολίτες της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν·

ε)  να διασφαλίσουν ταχεία και σταθερή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με σκοπό την υπογραφή αυτής της νέας συμφωνίας πριν από την επόμενη σύνοδο κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης το 2019, μόνο εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις·

στ)  να κοινοποιήσουν με ίδια πρωτοβουλία και με σαφήνεια τους στόχους και τις προϋποθέσεις της νέας συμφωνίας καθώς και την εξελισσόμενη διαπραγματευτική διαδικασία, με σκοπό τη βελτίωση της ενημέρωσης του κοινού, τόσο στο Αζερμπαϊτζάν όσο και στην ΕΕ, σχετικά με τις ευκαιρίες και τα οφέλη που αναμένεται ότι θα προκύψουν από τη σύναψή της, και για να καταπολεμήσουν όλες τις εκστρατείες παραπληροφόρησης·

Πολιτικός διάλογος και περιφερειακή συνεργασία

ζ)  να εξασφαλίσουν την τακτική διεξαγωγή εις βάθος πολιτικού διαλόγου, προκειμένου να ενθαρρύνουν την εφαρμογή ριζικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την εδραίωση των θεσμών και την ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών, ώστε να γίνουν πιο δημοκρατικές και ανεξάρτητες, να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και να αναπτυχθεί ένα ρυθμιστικό περιβάλλον στο οποίο η κοινωνία των πολιτών θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς αθέμιτες παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων στη μεταρρυθμιστική διαδικασία·

η)  να θεσπίσουν συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την εφαρμογή των συστάσεων του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ και της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, με σκοπό την πορεία προς ανταγωνιστικές, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές και δημοψηφίσματα που θα εγγυώνται την ελεύθερη έκφραση των απόψεων και των προσδοκιών των πολιτών του Αζερμπαϊτζάν·

θ)  να υποστηρίξουν πλήρως τα προκαταρκτικά συμπεράσματα του ΟΑΣΕ και της αποστολής εκλογικών παρατηρητών του Συμβουλίου της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τις πρόωρες προεδρικές εκλογές στις 11 Απριλίου 2018, σύμφωνα με τα οποία «στις εκλογές δεν υπήρξε πραγματικός ανταγωνισμός» λόγω του «περιοριστικού πολιτικού περιβάλλοντος», «ενός νομικού πλαισίου που περιορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες», της «έλλειψης πολυφωνίας, περιλαμβανομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης», της «εκτεταμένης περιφρόνησης των υποχρεωτικών διαδικασιών, έλλειψης διαφάνειας και πολλών σοβαρών παρατυπιών, όπως νοθείας»·

ι)  να τεθεί ως στόχος η θέσπιση διατάξεων οι οποίες ενισχύουν τη συνεργασία για την προώθηση της ειρήνης και της διεθνούς δικαιοσύνης, και ειδικότερα να εμμείνουν στην υποχρέωση του Αζερμπαϊτζάν να τηρεί τις διεθνείς του υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων και ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης, να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· να παροτρύνουν το Αζερμπαϊτζάν να υπογράψει και να κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης του 1998 για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)· να επιδιώξουν επίσης τη λήψη ισχυρών μέτρων συνεργασίας για την καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής καθώς και την αντιμετώπιση της παράνομης εμπορίας φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού·

ια)  να προωθήσουν στενότερη συνεργασία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, για να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σύγκλιση, κυρίως όσον αφορά την αντιμετώπιση των παγκόσμιων απειλών και προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, της πρόληψης συγκρούσεων, της διαχείρισης κρίσεων και της περιφερειακής συνεργασίας, λαμβανομένης επίσης υπόψη της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής του Αζερμπαϊτζάν· να υποστηρίξουν την υπογραφή σύμβασης-πλαισίου εταιρικής σχέσης (ΣΠΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν προκειμένου να εξασφαλιστεί νομική και πολιτική βάση συνεργασίας στις αποστολές και επιχειρήσεις κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)·

ιβ)  να εξασφαλίσουν ότι θα δοθεί υψηλή προτεραιότητα στον διάλογο μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας και στην ενισχυμένη συμμετοχή της ΕΕ στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του ΟΑΣΕ 2009, και ιδίως με την υποστήριξη των συμπροέδρων της ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ, προάγοντας όλες τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικοδόμηση της ειρήνης, όπως παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός από όλες τις πλευρές, διεξαγωγή διαλόγου σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών υψηλού επιπέδου, καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, πραγματικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ουσιαστική αύξηση των διεθνών παρατηρητών του ΟΑΣΕ και ενισχυμένες ανταλλαγές μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, στις οποίες θα συμμετέχουν προσωπικότητες από τον χώρο της θρησκείας και του πολιτισμού, προκειμένου να προετοιμαστούν οι κοινωνίες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν για ειρηνική συνύπαρξη· να εκφράσουν τη βαθιά τους ανησυχία για τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων και τις δυσανάλογες αμυντικές δαπάνες στην περιοχή·

ιγ)  να εισαγάγουν συγκεκριμένες διατάξεις για να υποστηρίξουν τις σημαντικές προσπάθειες να παράσχουν βοήθεια στον μεγάλο αριθμό προσφύγων και εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας και για να στηρίξουν τους πολίτες που ζουν σε εμπόλεμες περιοχές εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων του Αζερμπαϊτζάν· να εμμείνουν στον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των ατόμων που ζουν εντός των συνόρων του Αζερμπαϊτζάν, είτε προσωρινά είτε μόνιμα· να συμβάλουν κυρίως στην κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής τους στις εστίες και στις περιουσίες τους και καταβολής αποζημίωσης εκ μέρους όλων των μερών της σύγκρουσης σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΣΔΑ·

Το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών

ιδ)  να παράσχουν στήριξη στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος με σκοπό την εξασφάλιση της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας του από την εκτελεστική εξουσία και την ενίσχυση του κράτους δικαίου· ειδικότερα, να επιτραπεί σε ανεξάρτητους δικηγόρους να εκπροσωπούν πελάτες υπό το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και να τεθεί τέρμα στην αυθαίρετη εξουσία του Δικηγορικού Συλλόγου του Αζερμπαϊτζάν να αποβάλλει δικηγόρους και να αρνείται την εισδοχή νέων μελών·

ιε)  να παράσχουν επίσης στήριξη στην ανάπτυξη ισχυρού πλαισίου για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της ισότητας των φύλων· να υπογραμμίσουν τη σημασία της εκπροσώπησης των γυναικών σε όλες τις βαθμίδες της διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης, πλήρους και ενεργού συμμετοχής τους στην πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων και να παροτρύνουν το Αζερμπαϊτζάν να υπογράψει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας·

ιστ)  να εισαγάγουν ειδικές διατάξεις για τη στήριξη του Αζερμπαϊτζάν στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής· να προωθήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών και καταπιστευμάτων, καθώς και τις οικονομικές δραστηριότητες μεγάλων εταιρειών όσον αφορά τα κέρδη που εισπράττουν και τους φόρους που καταβάλλουν· να υποστηρίξουν τις έρευνες σχετικά με μηχανισμούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ιδίως την «υπόθεση Laundromat» και να θεσπίσουν ειδικούς μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου, όπως η περιορισμένη πρόσβαση στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα για όσους εμπλέκονται σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σε μηχανισμούς απάτης·

ιζ)  να ενισχύσουν τη συνεργασία και να υποστηρίξουν το Αζερμπαϊτζάν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, καθώς και στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και του διασυνοριακού εγκλήματος· να συνεργαστούν, ιδίως, στην καταπολέμηση των δικτύων στρατολόγησης από τρομοκρατικές οργανώσεις·

ιη)  να συμπεριλάβουν διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του ποινικού δικαίου στο Αζερμπαϊτζάν όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, με σκοπό τον τερματισμό των πολιτικών διώξεων και απαγωγών, της αυθαίρετης απαγόρευσης μετακινήσεων, της στοχοθέτησης πολιτικών αντιφρονούντων, μεταξύ άλλων με τη συκοφάντηση, και ανεξάρτητων δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκπροσώπων ΜΚΟ και των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας, όπως των μελών ορισμένων μειονοτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας ΛΟΑΔΜ+· να διασφαλίσουν ότι θα συμπεριληφθούν στη συμφωνία ειδικές αναφορές στις εν λόγω ομάδες· να επαναλάβουν ότι οι πρακτικές αυτές είναι απαράδεκτες για οποιαδήποτε πιθανή χώρα εταίρο της ΕΕ· να δημιουργήσουν ένα ενισχυμένο φόρουμ για αποτελεσματικό και προσανατολισμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν σε συνεννόηση με τις κυριότερες διεθνείς και πραγματικά ανεξάρτητες αζέρικες ΜΚΟ, η δε σχετική πρόοδος να αξιολογείται ετησίως βάσει συγκεκριμένων δεικτών αναφοράς·

ιθ)  να επιμείνουν ώστε να εγκριθεί σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να επιτρέπονται οι νόμιμες δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών, να αρθούν οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί των απαιτήσεων νομιμοποίησής τους, των δραστηριοτήτων και της πρόσβασης στη νομιμοποίηση ξένης χρηματοδότησης και επιχορηγήσεων και να τεθεί τέλος στις αδικαιολόγητες ποινικές έρευνες, στην άσκοπη υποβολή αναφορών σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες, στις επιδρομές σε γραφεία ΜΚΟ, στη δέσμευση λογαριασμών, στις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και στη δίωξη των ηγετών τους·

κ)  να διασφαλίσουν, πριν από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, ότι το Αζερμπαϊτζάν θα έχει απελευθερώσει όλους του πολιτικούς κρατουμένους και τους κρατούμενους συνείδησης, μεταξύ των οποίων, των Ιλγκάρ Μαμάντοφ, Αφγκάν Μουχταρλί, Μεχμάν Χουσεΐνοφ, Ιλκίν Ρουσταμζάντα, Σεϊμούρ Χαζί, Ρασάντ Ραμαζάνοφ, Ελτσίν Ισμαγιλί, Γκιγιάς Ιμπραχίμοφ, Μπεϊράμ Μαμάντοφ, Ασίφ Γιουσιφλί και Φουάντ Γκαχραμανλί, οι υποθέσεις των οποίων είναι εμβληματικές, καθώς και την άρση της απαγόρευσης μετακινήσεων όταν απελευθερωθούν, πράγμα που θα ισχύει και για τη δημοσιογράφο Χαντίτζα Ισμάιλοβα και τον δικηγόρο Ιντιγκάμ Αλίγεφ, και ότι θα εφαρμοστούν πλήρως οι αποφάσεις του ΕΔΑΑ, ιδίως όσον αφορά τον Ιλγκάρ Μαμάντοφ· να εξασφαλίσουν την ελευθέρωση και βελτίωση της κατάστασης των ατόμων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασής τους, το ίδιο και των οικογενειών τους μέσω της δικαστικής οδού και της εφαρμογής του κράτους δικαίου· να προστατεύουν τους αζέρους αντιφρονούντες στην ΕΕ·

κα)  να διασφαλίσουν ότι το Αζερμπαϊτζάν σέβεται το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, ότι δεν περιορίζει το δικαίωμα αυτό με τρόπους που δεν είναι συμβατοί με τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ότι θα υπάρξει άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση όλων των υποθέσεων που αφορούν την υπερβολική χρήση βίας, τις αυθαίρετες συλλήψεις και την αδικαιολόγητη κράτηση ειρηνικών διαδηλωτών, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις κατασταλείσες κινητοποιήσεις της αντιπολίτευσης τον Σεπτέμβριο του 2017 και τον Μάρτιο του 2018, και ότι οι δράστες θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης·

κβ)  να ζητήσουν, πριν από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, τη δέσμευση εκ μέρους των αρχών του Αζερμπαϊτζάν ότι θα εφαρμόσουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, και ότι θα προβούν σε γνήσια διερεύνηση όλων των περιπτώσεων κακομεταχείρισης πολιτικών κρατουμένων και κρατουμένων συνείδησης, ιδίως για την περίπτωση του θανόντος Μεχμάν Γκαλαντάροφ, ο οποίος πέθανε σε φυλακή του Αζερμπαϊτζάν, και των μελών της κοινότητας ΛΟΑΔΜ+ τα οποία υπέστησαν παρενοχλήσεις και ομαδικές συλλήψεις τον Σεπτέμβριο του 2017·

κγ)  να τονίσουν την ανησυχία της ΕΕ σχετικά με την παρούσα κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου στο Αζερμπαϊτζάν, το οποίο βρίσκεται στην 163η θέση μεταξύ 180 χωρών στον πίνακα παγκόσμιας κατάταξης των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα ως προς την ελευθερία του Τύπου για το 2018· να υπογραμμίσουν τη σημασία των ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, τόσο εκτός όσο και εντός Διαδικτύου, και να διασφαλίσουν την παροχή ενισχυμένης στήριξης από την ΕΕ, τόσο πολιτικής όσο και οικονομικής, στα ελεύθερα και πλουραλιστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Αζερμπαϊτζάν που έχουν εκδοτική ανεξαρτησία από τις κυρίαρχες πολιτικές και ολιγαρχικών ομάδων και συμφωνούν με τα πρότυπα της ΕΕ· να ζητήσουν από τις αρχές να αρθεί ο φραγμός στους δικτυακούς τόπους του Azadliq και των τριών ειδησεογραφικών πρακτορείων που αναγκάζονται να λειτουργούν από το εξωτερικό: Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Azerbaijan Service, Meydan TV και Azerbaycan Saati·

Εμπόριο και οικονομική συνεργασία

κδ)  να συμπεριλάβουν δίκαιες και φιλόδοξες εμπορικές και επενδυτικές διατάξεις, στον βαθμό που είναι συμβατές με το καθεστώς μη συμμετοχής του Αζερμπαϊτζάν στον ΠΟΕ, που τηρούν πλήρως και δεν υπονομεύουν τα πρότυπα της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά, περιβαλλοντικά, εργασιακά, κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα που αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών και την απαγόρευση των διακρίσεων, διασφαλίζουν δε την αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων, ιδίως για το κρασί και τα αλκοολούχα ποτά· να στηρίξουν το Αζερμπαϊτζάν όσον αφορά τη διαδικασία ένταξής του στον ΠΟΕ·

κε)  να θέσει σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ταχεία πρόοδο προς τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος στο Αζερμπαϊτζάν, ιδίως όσον αφορά τη φορολογία, τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και των δημοσίων συμβάσεων, με αναφορά στους κανόνες που ορίζονται στη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερη διακυβέρνηση και λογοδοσία, ισότιμη πρόσβαση και θεμιτός ανταγωνισμός·

Ενέργεια και άλλοι τομείς συνεργασίας

κστ)  να επιτρέψουν την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας σύμφωνα με τη στρατηγικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ με το Αζερμπαϊτζάν στον τομέα της ενέργειας και το ιστορικό του Αζερμπαϊτζάν ως αξιόπιστου προμηθευτή ενέργειας, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την αναστολή και την επακόλουθη απόσυρση του Αζερμπαϊτζάν από την Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών (EITI) τον Μάρτιο του 2017 λόγω «των αλλαγών στη νομοθεσία του Αζερμπαϊτζάν για τις ΜΚΟ» που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ομάδας για την κοινωνία των πολιτών· να ασκήσουν πίεση στο Αζερμπαϊτζάν να συμμορφωθεί εκ νέου με τις εν λόγω απαιτήσεις προκειμένου να επαναλάβει τις δραστηριότητές της στην ΕΙΤΙ·

κζ)  να στηρίξουν επίσης τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος του Αζερμπαϊτζάν προωθώντας άλλες πηγές ενέργειας αντί του άνθρακα και προετοιμάζοντας τη μετά τον άνθρακα εποχή, μειώνοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και προωθώντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος και της ενεργειακής ασφάλειας· να στηρίξουν την ολοκλήρωση του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου μετά την αντιμετώπιση των σοβαρών ανησυχιών που αφορούν την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες, όπως εκφράζονται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου της Ανατολίας (TANAP)·

κη)  να προσθέσουν στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας φιλόδοξες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το ενωσιακό θεματολόγιο στον τομέα αυτό και τις δεσμεύσεις των δύο πλευρών βάσει της συμφωνίας του Παρισιού, μεταξύ άλλων μέσω της ενσωμάτωσης αυτών των πολιτικών στο πλαίσιο άλλων τομεακών πολιτικών·

κθ)  να παράσχουν νέες προοπτικές για ενισχυμένη συνεργασία σε τομείς που δεν συνδέονται με την ενέργεια, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, των μεταφορών, της συνδεσιμότητας και του τουρισμού, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η οικονομία του Αζερμπαϊτζάν, να τονωθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, να εκσυγχρονιστούν οι τομείς βιομηχανίας και υπηρεσιών και να τονωθεί η βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της έρευνας· να διευκολύνουν την αύξηση των διανθρώπινων ανταλλαγών, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε περιφερειακές ανταλλαγές με τις αρμενικές ΜΚΟ·

λ)  να ενισχύσουν τη συνεργασία όσον αφορά τις ανταλλαγές νέων και φοιτητών με την ενίσχυση υφιστάμενων και ήδη επιτυχημένων προγραμμάτων κατάρτισης, όπως το δίκτυο Νέων Ευρωπαίων Γειτόνων, και με την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων υποτροφιών και κατάρτισης, καθώς και τη διευκόλυνση της συμμετοχής σε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα ERASMUS+, που θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων και γλωσσικών, και θα δώσει την ευκαιρία σε πολίτες του Αζερμπαϊτζάν να γνωρίσουν την ΕΕ και τις αξίες της·

λα)  να προωθήσουν επίσης την οικονομική ανάπτυξη στους τομείς της μεταφοράς και της συνδεσιμότητας· να επεκτείνουν το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (TEN-T) προς το Αζερμπαϊτζάν·

λβ)  ευθυγραμμιζόμενοι με την κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση του 2017, να εξετάσουν εν ευθέτω χρόνω και αν το επιτρέπουν οι συνθήκες την έναρξη διαλόγου για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ορθής διαχείρισης και της ασφαλούς κινητικότητας, περιλαμβανομένης της αποτελεσματικής εφαρμογής των συμφωνιών απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων και επανεισδοχής μεταξύ των συμβαλλομένων μερών·

Θεσμικές διατάξεις

λγ)  να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα έχει μια ισχυρή κοινοβουλευτική διάσταση, ενδυναμώνοντας τις ισχύουσες διατάξεις και μηχανισμούς συνεργασίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η αυξημένη εισροή και ο έλεγχος της εφαρμογής της, κυρίως με την θέσπιση μιας αναβαθμισμένης διακοινοβουλευτικής δομής, ώστε να ενθαρρυνθεί ο τακτικός και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κοινοβουλίου του Αζερμπαϊτζάν για όλες τις πτυχές των σχέσεών μας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συμφωνιών·

λδ)  να διεξαγάγουν τις διαπραγματεύσεις με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια· να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο σε όλες τις φάσεις των διαπραγματεύσεων τηρώντας το άρθρο 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας»· να κοινοποιούν στο Κοινοβούλιο τα διαπραγματευτικά κείμενα και πρακτικά κάθε γύρου διαπραγματεύσεων· να υπενθυμίσουν στο Συμβούλιο ότι, λόγω παραβιάσεως του άρθρου 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ κατά το παρελθόν, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη ακυρώσει αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη διαφόρων συμφωνιών· να έχουν κατά νου ότι το Κοινοβούλιο μπορεί και στο μέλλον να μη δώσει την έγκρισή του για τις νέες συμφωνίες, έως ότου το Συμβούλιο συμμορφωθεί με τις νομικές του υποχρεώσεις·

λε)  να διασφαλίσουν ότι η νέα συμφωνία δεν θα υπόκειται σε προσωρινή εφαρμογή, έως ότου δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έγκρισή του· να τονίσουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να μη δώσει την έγκρισή του για τις νέες συμφωνίες και άλλες μελλοντικές συμφωνίες, αν αγνοηθεί·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στον πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.

24.1.2018

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν

(2017/2056(INI))

εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου: Hannu Takkula (Συντάκτης γνωμοδότησης)

Position

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου παρουσιάζει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη A (νέα)

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία

 

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν συμμετέχει τόσο στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) όσο και στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, που βασίζονται στην κοινή δέσμευση με την ΕΕ για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την προαγωγή του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών αξιών, συμπεριλαμβανομένων της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Τροπολογία    2

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη B (νέα)

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία

 

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πλήρως λειτουργούσα κοινωνία των πολιτών συνιστά κρίσιμη προϋπόθεση για την εξασφάλιση οικονομικής διαφοροποίησης μέσω μιας μεγαλύτερης εμπορικής και οικονομικής ενοποίησης, με σκοπό να ωφεληθεί το σύνολο της αζερμπαϊτζανής κοινωνίας·

Τροπολογία    3

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη Γ (νέα)

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία

 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1999 οι σχέσεις ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν ρυθμίζονται από συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν δρομολογήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2017 και ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει τίτλο για το εμπόριο και για συναφή ζητήματα, ο οποίος θα περιλαμβάνει κεφάλαια για τις εμπορευματικές συναλλαγές, το τελωνειακό σύστημα, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα, τη διαφάνεια, την επίλυση διαφορών, τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα τεχνικά εμπόδια στις συναλλαγές, τις κρατικές επιχειρήσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, και ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Τροπολογία    4

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη Δ (νέα)

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία

 

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σαφώς ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Αζερμπαϊτζάν και στις εισαγωγές και στις εξαγωγές, αντιπροσωπεύοντας το 48,6 % των συνολικών συναλλαγών του και αποτελώντας τη μεγαλύτερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων·

Τροπολογία    5

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη Ε (νέα)

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία

 

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία του Αζερμπαϊτζάν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα του πετρελαίου και του αερίου, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 30 % του ΑΕγχΠ και περίπου το 90 % των εξαγωγών, κάτι που την καθιστά ευάλωτη σε εξωγενείς κλυδωνισμούς και στις διακυμάνσεις των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση και ο εκσυγχρονισμός της αζερμπαϊτζανής οικονομίας εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της βιώσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν υποβιβάστηκε αρχικά από χώρα συμβατή με την Πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών (EITI) σε υποψήφια χώρα της ΕΙΤΙ τον Απρίλιο του 2015, προτού ανασταλεί η η συμμετοχή του τον Μάρτιο του 2017·

Τροπολογία    6

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ (νέα)

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία

 

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και υπέβαλε επισήμως αίτηση το 1997, το Αζερμπαϊτζάν δεν είναι ακόμη μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), και οι εμπορικές του σχέσεις με την ΕΕ διέπονται από το καθεστώς του μάλλον ευνοούμενου κράτους, έχοντας εξέλθει από το ΣΓΠ+ το 2014 με βάση το επίπεδο εισοδήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι την ένταξη του Αζερμπαϊτζάν στον ΠΟΕ, οι συναλλαγές και οι επιχειρηματικές σχέσεις του Αζερμπαϊτζάν με τους οικονομικούς του εταίρους θα συνεχίσουν να κωλύονται από σημαντικούς δασμολογικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς·

Τροπολογία    7

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη Ζ (νέα)

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία

 

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν διεθνώς πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις χώρες εταίρους της ΕΕ, ακόμη και μέσα από μέσο προγραμματισμού γειτονίας, με σκοπό τη σύσταση και εδραίωση ανεξάρτητων και αποτελεσματικών οργανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς·

Τροπολογία    8

Πρόταση σύστασης

Παράγραφος 1 (νέα)

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία

 

1.  συστήνει στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τα εξής:

Τροπολογία    9

Πρόταση σύστασης

Παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία

 

a)  να ακολουθήσουν τις αρχές της αναθεωρημένης ΕΠΓ και να επιδιώξουν τη σύναψη φιλόδοξης συμφωνίας συμβατής με τις προσδοκίες αμφότερων των πλευρών· να δεσμευτούν υπέρ της ταχείας προόδου των διαπραγματεύσεων ώστε να βοηθηθεί το Αζερμπαϊτζάν να επιταχύνει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται για τη διαφοροποίηση της οικονομίας του· να έχουν υπόψη ότι η συμφωνία θα πρέπει να χρησιμεύσει για τη μείωση των φραγμών στην πρόσβαση στην αγορά, τη διευκόλυνση των συναλλαγών και την ενθάρρυνση της βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος των πολιτών· να λάβουν υπόψη τον έμφυλο αντίκτυπο και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παράλληλα με την ενίσχυση των εξαγωγικών ευκαιριών και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας·

Τροπολογία    10

Πρόταση σύστασης

Παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία

 

β)  να στηρίξουν το Αζερμπαϊτζάν στην διαδικασία ένταξής του στον ΠΟΕ παρέχοντάς του τεχνική υποστήριξη ώστε η χώρα να μπορέσει να εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα και να ωφεληθεί από το βασιζόμενο σε κανόνες σύστημα πολυμερών συναλλαγών και από τη διευκόλυνση των συναλλαγών·

Τροπολογία    11

Πρόταση σύστασης

Παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία

 

γ)  να λάβουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού τους κλίματος, την προώθηση της διεθνοποίησής τους και την απελευθέρωση του εξαγωγικού δυναμικού τους·

Τροπολογία    12

Πρόταση σύστασης

Παράγραφος 1 – στοιχείο δ (νέο)

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία

 

δ)  να συμπεριλάβουν ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSD), το οποίο θα καλύπτει την εφαρμογή των διεθνών προτύπων και των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, θα προβλέπει αποτελεσματικά εργαλεία διαλόγου, παρακολούθησης και συνεργασίας και θα περιλαμβάνει δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις στο πλαίσιο της επίλυσης διαφορών·

Τροπολογία    13

Πρόταση σύστασης

Παράγραφος 1 – στοιχείο ε (νέο)

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία

 

ε)  να συμπεριλάβουν ισχυρά και εκτελεστά μέτρα που να καλύπτουν την αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων για τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά, καθώς και για άλλα γεωργικά προϊόντα και τις ζωοτροφές·

Τροπολογία    14

Πρόταση σύστασης

Παράγραφος 1 – στοιχείο στ (νέο)

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία

 

στ)  να ενθαρρύνουν το Αζερμπαϊτζάν να επαναλάβει τις δραστηριότητές του στην EITI·

Τροπολογία    15

Πρόταση σύστασης

Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ (νέο)

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία

 

ζ)  να συμπεριλάβουν στο περί δημοσίων συμβάσεων κεφάλαιο αναφορά στο νομικό καθεστώς που η συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις προβλέπει·

Τροπολογία    16

Πρόταση σύστασης

Παράγραφος 1 – στοιχείο η (νέο)

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία

 

η)  να στηρίξουν το Αζερμπαϊτζάν στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να συνεργαστούν με αυτό για την πρόληψη της φοροδιαφυγής·

Τροπολογία    17

Πρόταση σύστασης

Παράγραφος 1 – στοιχείο θ (νέο)

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία

 

θ)  να συμπεριλάβουν διατάξεις κατά της διαφθοράς καταρτίζοντας ένα πλαίσιο συνεργασίας με σκοπό τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

Τροπολογία    18

Πρόταση σύστασης

Παράγραφος 1 – στοιχείο ι (νέο)

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία

 

ι)  να διεξαγάγουν τις διαπραγματεύσεις με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την υποχρέωσή της να ενημερώνει το Κοινοβούλιο άμεσα και πλήρως σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων και καλεί το Συμβούλιο να δημοσιοποιήσει τις οδηγίες διαπραγμάτευσης·

Τροπολογία    19

Πρόταση σύστασης

Παράγραφος 1 – στοιχείο ια (νέο)

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία

 

ια)  να συμπεριλάβουν μια ισχυρή κοινοβουλευτική διάσταση στην παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

23.1.2018

 

 

 

(1)

ΕΕ L 246 της 17.9.1999, σ. 3.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0440.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0493.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0267.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

56

2

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala, Νίκος Ανδρουλάκης, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

56

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Marek Jurek, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

7

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

NI

Dobromir Sośnierz

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου