Procedūra : 2017/2056(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0185/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0185/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 04/07/2018 - 6.15

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0294

ZIŅOJUMS     
PDF 771kWORD 66k
23.5.2018
PE 613.424v02-00 A8-0185/2018

par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz sarunām par ES un Azerbaidžānas visaptverošo nolīgumu

(2017/2056(INI))

Ārlietu komiteja

Referente: Norica Nicolai

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS
 Starptautiskās tirdzniecības komitejaSNOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz sarunām par ES un Azerbaidžānas visaptverošo nolīgumu

(2017/2056(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 3., un 8. pantu un V sadaļu, jo īpaši 21., 22. un 36. pantu, kā arī Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) piekto daļu,

–  ņemot vērā to, ka 2017. gada 7. februārī tika uzsāktas sarunas starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānu par jaunu visaptverošo nolīgumu, ar kuru ir paredzēts aizstāt Partnerības un sadarbības nolīgumu, kas 1999. gadā tika noslēgts starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses (1),

–  ņemot vērā to, ka Padome 2016. gada 7. novembrī pieņēma sarunu norādes attiecībā uz šo nolīgumu,

–  ņemot vērā 2006. gada 7. novembrī parakstīto Saprašanās memorandu par ES un Azerbaidžānas stratēģisko partnerību enerģētikas jomā,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības un Azerbaidžānas 15. sadarbības padomes sanāksmes, kura notika 2018. gada 9. februārī, galvenos rezultātus;

–  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 19. decembra ziņojumu par ES un Azerbaidžānas attiecībām pārskatītās Eiropas Kaimiņattiecību politikas (EKP) kontekstā (SWD(2017)0485),

–  ņemot vērā Euronest parlamentārās asamblejas Prezidija 2017. gada 30. oktobra paziņojumu valstu vai valdību vadītājiem,

–  ņemot vērā tā 2017. gada 15. novembra ieteikumu Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD) par Austrumu partnerību, gatavojoties 2017. gada novembra samitam(2),

–  ņemot vērā 2017. gada 13. decembra rezolūciju par gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu(3),

–  ņemot vērā Austrumu partnerības samitu kopīgās deklarācijas, tostarp 2017. gada 24. novembra kopīgo deklarāciju,

–  ņemot vērā Komisijas un EĀDD 2016. gada jūnija Globālo Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģiju, un īpaši tās galvenos principus,

–  ņemot vērā tā 2017. gada 15. jūnija rezolūciju par Azerbaidžānas žurnālista Afgan Mukhtarli lietu(4) un citas rezolūcijas par Azerbaidžānu, īpaši tās, kas saistītas ar cilvēktiesību situāciju un tiesiskumu,

–  ņemot vērā runaspersonas ārlietās un drošības politikas jautājumos/Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu jautājumos 2018. gada 14. janvāra paziņojumu par soda piespriešanu žurnālistam Afgan Mukhtarli,

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2017. gada 11. oktobra rezolūciju par demokrātisku iestāžu darbību Azerbaidžānā,

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Ministru komitejas 2017. gada 5. decembrī uzsākto pienākumu neizpildes procedūru, jo Azerbaidžānas iestādes joprojām atsakās īstenot Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECtHR) spriedumu lietā Ilgar Mammadov pret Azerbaidžānu,

–  ņemot vērā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību biroja (EDSO/ODIHR) 2018. gada 2. marta vajadzību novērtēšanas misijas ziņojumu par Azerbaidžānas agrīnajām prezidenta vēlēšanām,

–  ņemot vērā Reglamenta 108. panta 4. punktu un 52. pantu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas nostāju grozījumu veidā (A8-0185/2018),

A.  tā kā Austrumu partnerība (EaP) balstās uz Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldovas, Ukrainas un Eiropas Savienības kopīgu apņemšanos padziļināt savstarpējās attiecības un ievērot starptautiskās tiesības un pamatvērtības, tostarp demokrātiju, tiesiskumu, labu pārvaldību, cilvēktiesības un pamatbrīvības; tā kā jauna ES un Azerbaidžānas nolīguma noslēgšanā būtu jādod priekšroka Savienības interesēm šajā reģionā, kā arī jāveicina tās vērtības;

B.  tā kā Eiropas Parlaments atbalsta attiecību padziļināšanu ar visām Austrumu Partnerības dalībvalstīm tiktāl, ciktāl tās ievēro minētās pamatvērtības; tā kā Austrumu partnerības politikas ietvaros paredzētajam pievilcīgajam ilgtermiņa „EaP+“ modelim, ko Eiropas Parlaments ierosināja 2017. gada 15. novembra rezolūcijā par Austrumu partnerību un kas varētu rosināt šo valstu pievienošanos citas starpā muitas savienībai, enerģētikas savienībai, digitālajai savienībai un Šengenas zonai, vajadzētu būt pieejamam arī tām valstīm, kuras nav noslēgušas asociācijas nolīgumu ar ES, piemēram, Azerbaidžānai, tiklīdz tās būs gatavas uzņemties šādas ciešākas saistības un sasniegs būtisku progresu savstarpēji apstiprinātu reformu īstenošanā;

C.  tā kā kopš 1999. gada ES un Azerbaidžānas attiecības reglamentē Partnerības un sadarbības nolīgums; tā kā ES nepārprotami ir pirmais Azerbaidžānas tirdzniecības partneris gan importa, gan eksporta jomā, veidojot 48,6 % no Azerbaidžānas tirdzniecības kopējā apjoma, un ir arī lielākais ārvalstu tiešo investīciju avots; tā kā Azerbaidžāna ir stratēģisks ES enerģētikas partneris, kas nodrošina iespēju dažādot ES enerģijas avotus; tā kā tomēr Azerbaidžānas ekonomikas pamatā ir naftas un gāzes nozare, kas veido aptuveni 90 % no tās eksporta, tādējādi padarot to neaizsargātu pret ārējiem satricinājumiem un pasaules naftas cenu svārstībām; tā kā Azerbaidžāna vēl nav iestājusies PTO, kas rada nopietnas tarifu un beztarifu barjeras, kuras kavē tirdzniecību un uzņēmējdarbības attiecības ar ES;

D.  tā kā 2017. gada 24. novembrī notikušajā Austrumu partnerības samitā pieņemtajā kopīgajā deklarācijā ES un Azerbaidžāna ir uzsvērusi, ka ES diferencētā veidā kopīgi ar katru no partnervalstīm, tostarp Armēniju, Azerbaidžānu un Baltkrieviju, turpinās apspriest pievilcīgas un reālas iespējas, kā stiprināt savstarpēju tirdzniecību un veicināt investīcijas tā, lai ņemtu vērā kopīgās intereses, reformēto investīciju politiku attiecībā uz investīciju aizsardzību, kā arī starptautiskās tirdzniecības noteikumus un ar tirdzniecību saistītus starptautiskos standartus, tostarp intelektuālā īpašuma jomā, un sekmētu ekonomikas modernizāciju un dažādošanu;

E.  tā kā tiek prognozēts, ka jaunajam nolīgumam būs labvēlīga ietekme uz Azerbaidžānu attiecībā uz demokrātisko standartu ievērošanu un izaugsmes un ekonomikas attīstības veicināšanu; tā kā šādas izredzes ir īpaši nozīmīgas Azerbaidžānas jauniešiem, ņemot vērā, ka ar to tiks veicināta jaunas izglītotas Azerbaidžānas iedzīvotāju paaudzes veidošana, lai ievērotu mūsu pamatvērtības un modernizētu valsti; tā kā pilnībā funkcionējoša pilsoniskā sabiedrība ir būtisks priekšnoteikums, lai nodrošinātu ekonomikas diversifikāciju,

1.  iesaka Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos:

Vispārīgie principi, pamatvērtības un apņēmība konfliktu risināšanā

(a)  nodrošināt, ka ES un Azerbaidžānas attiecību padziļināšana ir atkarīga no tā, vai Azerbaidžāna īsteno un ievēro demokrātijas pamatvērtības un principus, tiesiskumu, labu pārvaldību, cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp vārda un biedrošanās brīvību, minoritāšu tiesības un dzimumu līdztiesību, sniedzot labumu abām pusēm un jo īpaši savas valsts pilsoņiem;

(b)  atgādināt Azerbaidžānas iestādēm par Eiropas Parlamenta nostāju, kas pausta tā 2017. gada 15. novembra ieteikumā par Austrumu partnerību un kurā iekļauts aicinājums Azerbaidžānai pildīt starptautiskās saistības un nepārprotami norādīts, ka netiks ratificēts neviens visaptverošs līgums ar valsti, kura neievēro ES pamatvērtības un pamattiesības, īpaši saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumu neizpildi un cilvēktiesību aizstāvju, NVO, opozīcijas pārstāvju, juristu, žurnālistu un vides aktīvistu aizskaršanu, iebiedēšanu un vajāšanu; nodrošināt, ka saskaņā ar Azerbaidžānas iestāžu paziņojumu tiek atbrīvoti visi politieslodzītie un pārliecības dēļ ieslodzītie Azerbaidžānā pirms tiek noslēgts jebkāds jauns ES un Azerbaidžānas nolīgums; nodrošināt, ka jaunajā nolīgumā ir iekļauts īpašs apturēšanas mehānisms ar skaidriem nosacījumiem par tiesiskuma, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu;

(c)  atgādināt Azerbaidžānas iestādēm par Eiropas Parlamenta nostāju, kas pausta tajos pašos ieteikumos, proti, ka tādu jauno nolīgumu ratifikācijai, kurus ES ir noslēgusi ar kādu no Kalnu Karabahas konflikta pusēm, ir jāizvirza nosacījums par jēgpilnām saistībām un būtiskiem rezultātiem attiecībā uz konflikta miermīlīgu atrisināšanu, piemēram, pamiera saglabāšanu un atbalstu EDSO 2009. gada pamatprincipiem un EDSO Minskas grupas līdzpriekšsēdētāju centieniem; atkārtoti uzsvērt nepieciešamību iesaistīt gan Armēnijas, gan arī Azerbaidžānas pilsonisko sabiedrību jebkurā sarunu procesā;

(d)  nodrošināt, ka gaidāmais nolīgums ar Azerbaidžānu ir vērienīgs, visaptverošs un vērsts uz nākotni, atbilst ES un Azerbaidžānas centieniem, pamatojoties uz kopīgām vērtībām un interesēm, un ir saskaņots ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, un nodrošinās reālus un konkrētus ieguvumus abām pusēm, ne tikai lieliem uzņēmumiem, bet arī ņems vērā MVU īpatnības, un kalpos ES un Azerbaidžānas iedzīvotāju interesēs;

(e)  nodrošināt ātru un stabilu sarunu virzību, ja tiks izpildīti iepriekš minētie nosacījumi, lai parakstītu šo jauno nolīgumu pirms nākamā Austrumu partnerības samita 2019. gadā;

(f)  aktīvi un skaidri paziņot par jaunā nolīguma mērķiem un nosacījumiem un notiekošo sarunu procesu, lai uzlabotu pārredzamību un sabiedrības informētību Azerbaidžānā un ES, un par gaidāmajām iespējām un ieguvumiem, kas rastos no tā noslēgšanas, līdz ar to stājoties pretī jebkurai maldinošas informācijas izplatīšanas kampaņai;

Politiskais dialogs un reģionālā sadarbība

(g)  nodrošināt regulāru un padziļinātu politisko dialogu nolūkā panākt spēcīgākas reformas, kuru mērķis ir atbalstīt iestādes un stiprināt varas dalīšanu starp tām, lai padarītu tās demokrātiskākas un neatkarīgākas, ievērotu cilvēktiesības un plašsaziņas līdzekļu brīvību un izveidotu regulatīvo vidi, kurā pilsoniskā sabiedrība var darboties bez nepamatotas iejaukšanās, tostarp reformu īstenošanas procesā;

(h)  sagatavot konkrētus pasākumus, kuru mērķis ir īstenot EDSO/ODIHR un Eiropas Padomes Venēcijas komisijas ieteikumus nolūkā nodrošināt progresu attiecībā uz iekļaujošām, konkurētspējīgām un pārredzamām vēlēšanām un referendumiem, lai Azerbaidžānas iedzīvotājiem ļautu brīvi un taisnīgi paust uzskatus un cerības;

(i)  pilnībā atbalstīt EDSO un Eiropas Padomes vēlēšanu novērošanas misiju provizoriskos secinājumus par 2018. gada 11. aprīļa prezidenta pirmstermiņa vēlēšanām, saskaņā ar kuriem vēlēšanās trūka reālas konkurences, jo pastāvēja ierobežojoša politiskā vide, tāds tiesiskais regulējums, kas ierobežo pamattiesības un pamatbrīvības, plurālisma trūkums, tostarp plašsaziņas līdzekļos, plaši izplatīta obligāto procedūru neievērošana, pārredzamības trūkums un daudzi nopietni pārkāpumi, piemēram, biļetenu nelikumīga ievietošana vēlēšanu urnās;

(j)  censties panākt noteikumus, kuri uzlabo sadarbību, veicinot mieru un starptautisko tiesiskumu, un jo īpaši mudināt Azerbaidžānu ievērot tās starptautiskās saistības, tostarp Eiropas Padomes dalībvalsts saistības, un pildīt Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumus; mudināt Azerbaidžānu parakstīt un ratificēt Starptautiskās Krimināltiesas (ICC) Romas statūtus; censties panākt arī spēcīgus sadarbības pasākumus, novēršot masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu un kājnieku ieroču un vieglo ieroču nelikumīgu tirdzniecību;

(k)  nodrošināt ciešāku sadarbību ārlietu, aizsardzības un drošības jautājumos iespējami lielākas konverģences panākšanai, īpaši attiecībā uz atbildes pasākumiem attiecībā uz globāliem draudiem un problēmām, tostarp terorismu, konfliktu novēršanu, krīzes pārvaldību un reģionālo sadarbību, vienlaikus ņemot arī vērā Azerbaidžānas dažādoto ārpolitiku; atbalstīt ES un Azerbaidžānas dalības pamatnolīguma parakstīšanu, lai nodrošinātu juridisku un politisku pamatu sadarbībai kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) misijās un operācijās;

(l)  nodrošināt, ka prioritāte tiek piešķirta dialogam starp Azerbaidžānu un Armēniju, kā arī intensīvākai ES dalībai miermīlīgā Kalnu Karabahas konflikta atrisināšanā saskaņā ar EDSO 2009. gada pamatprincipiem un īpaši EDSO Minskas grupas līdzpriekšsēdētāju atbalstu, sekmējot visas iniciatīvas, kuras veicina miera veidošanu, piemēram, visu pušu pamiera ievērošanu, dialogus visos līmeņos, tostarp augsta līmeņa sarunas, naida runas novēršanu, patiesus uzticības palielināšanas pasākumus, ievērojamu EDSO starptautisko novērotāju skaita palielināšanu un Armēnijas un Azerbaidžānas pilsoniskās sabiedrības, tostarp reliģisku un kultūras pārstāvju, padziļinātas informācijas apmaiņas, lai sagatavotu Armēnijas un Azerbaidžānas sabiedrības mierīgai līdzāspastāvēšanai; paust nopietnas bažas par militāro spēku pastiprināšanu un nesamērīgajiem aizsardzības izdevumiem šajā reģionā;

(m)  ieviest īpašus noteikumus, lai atbalstītu iestāžu nozīmīgos pūliņus palīdzēt daudzajiem bēgļiem un iekšēji pārvietotajām personām un atbalstīt civiliedzīvotājus konflikta zonās, kas atrodas Azerbaidžānas starptautiski atzītajās robežās; pieprasīt, lai tiktu ievērotas visu to personu tiesības, kuras īslaicīgi vai pastāvīgi dzīvo Azerbaidžānas teritorijā; īpaši palīdzēt ievērot viņu tiesības atgriezties savās mājās un atgūt savu īpašumu, kā arī no visām konfliktā iesaistītajām pusēm saņemt kompensāciju saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem;

Tiesiskums un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana

(n)  sniegt atbalstu tiesas varas iestāžu reformai, kuras mērķis ir nodrošināt tās objektivitāti un neatkarību no izpildvaras un stiprināt tiesiskumu; jo īpaši, ļaut neatkarīgi praktizējošiem juristiem pārstāvēt klientus saskaņā ar notariālo aktu pilnvaru un izbeigt Azerbaidžānas advokatūras patvaļīgās pilnvaras izslēgt juristus un atteikties uzņemt jaunus locekļus;

(o)  kā arī nodrošināt atbalstu, lai izveidotu stingru pamatu cilvēktiesību, pamatbrīvību un dzimumu līdztiesības aizsardzībai; uzsvērt, ka sieviešu pārstāvībai visos valdības līmeņos, tostarp viņu līdztiesīgai, pilnvērtīgai un aktīvai līdzdalībai konfliktu novēršanā un risināšanā, ir būtiska nozīme, un mudināt Azerbaidžānu parakstīt Stambulas Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu;

(p)  ieviest īpašus noteikumus, lai atbalstītu Azerbaidžānu cīņā pret ekonomisko noziedzību, tostarp korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas; sekmēt lielāku pārredzamību attiecībā uz uzņēmumu un trastu faktiskajiem īpašniekiem, kā arī attiecībā uz lielo uzņēmumu finanšu darbībām saistībā ar gūto peļņu un samaksātajiem nodokļiem; atbalstīt izmeklēšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmām, īpaši par “Laundromat” lietu, un izveidot īpašus uzraudzības un kontroles mehānismus, piemēram, ierobežotu piekļuvi Eiropas banku sistēmu tiem, kuri iesaistīti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un krāpniecības shēmās;

(q)  pastiprināt sadarbību ar Azerbaidžānu un atbalstu tai cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un kibernoziedzību, kā arī radikalizācijas un pārrobežu noziedzības novēršanā; sadarboties, jo īpaši, apkarojot teroristu organizāciju vervēšanas kampaņas;

(r)  iekļaut noteikumus, kuri veicinātu tāda krimināllikuma īstenošanu Azerbaidžānā, kas saistīts ar cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību un kura mērķis ir izbeigt politisko vajāšanu un nolaupīšanas, patvaļīgus ceļošanas aizliegumus, vēršanos pret politiskajiem disidentiem, tostarp ar neslavas celšanu, un vēršanos pret neatkarīgajiem žurnālistiem, cilvēktiesību aizstāvjiem, NVO pārstāvjiem un neaizsargātākajiem sabiedrības locekļiem, piemēram dažu minoritāšu grupu pārstāvjiem, tostarp pret LGBTQ kopienu; nodrošināt, ka konkrētas atsauces uz šīm grupām ir iekļautas līgumā; atkārtoti uzsvērt, ka šāda prakse nav pieņemama nevienai potenciālajai ES partnervalstij; sadarbībā ar nozīmīgām starptautiskām un patiesi neatkarīgām Azerbaidžānas NVO izveidot padziļinātu ES un Azerbaidžānas forumu efektīvam un uz rezultātiem vērstam cilvēktiesību dialogam, kura progresu katru gadu būtu jāizvērtē saskaņā ar konkrētiem kritērijiem;

(s)  mudināt pieņemt attiecīgus grozījumus tiesību aktos, lai pilsoniskā sabiedrība varētu īstenot likumīgas darbības, novērst nepamatotus ierobežojumus attiecībā uz to reģistrācijas prasībām, darbību un piekļuvi ārvalstu finansējumam un dotācijām, un izbeigt nepamatotu kriminālizmeklēšanu, nevajadzīgu ziņošanu dažādām valdības aģentūrām, biroju reidus, līdzekļu iesaldēšanu, ceļošanas aizliegumus un pilsoniskās sabiedrības vadošo pārstāvju vajāšanu;

(t)  pirms sarunu noslēgšanas nodrošināt, ka Azerbaidžāna atbrīvo politieslodzītos un pārliecības dēļ ieslodzītos, starp kuriem pazīstamākie ir Ilgar Mammadov, Afgan Mukhtarli, Mehman Huseynov, Ilkin Rustamzada, Seymur Hazi, Rashad Ramazanov, Elchin Ismayilli, Giyas Ibrahimov, Beyram Mammadov, Asif Yusifli un Fuad Gahramanli, atceļ viņu ceļošanas aizliegumu pēc viņu atbrīvošanas, tostarp žurnālistes Khadija Ismayilova un jurista Intigam Aliyev ceļošanas aizliegumu, un pilnībā īsteno Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumus, sevišķi saistībā ar Ilgar Mammadov; ar tiesiskiem līdzekļiem un tiesiskuma īstenošanu nodrošināt šo personu atbrīvošanu un uzlabot viņu un viņu ģimeņu situāciju, ietverot arī šo personu atjaunošanu amatā, un aizsargāt Azerbaidžānas disidentus ES;

(u)  nodrošināt to, ka Azerbaidžāna ievēro tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos, ka tā atturas no šo tiesību ierobežošanas tādā veidā, kas nav saderīgs ar tās saistībām, kuras noteiktas starptautiskajās tiesībās, tostarp Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā (ECTK), un ka tā nekavējoties un efektīvi izmeklē visus gadījumus, kad notika pārmērīga spēka lietošana, patvaļīgi aresti un tika nepamatoti aizturēti miermīlīgi protestētāji, tostarp saistībā ar 2017. gada septembrī un 2018. gada martā sankcionētajām opozīcijas manifestācijām, un sauc vainīgos pie atbildības;

(v)  pirms sarunu noslēgšanas censties panākt Azerbaidžānas iestāžu apņemšanos piemērot ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem un apņemšanos patiesi izmeklēt visus sliktas izturēšanās gadījumus pret politieslodzītajiem un ieslodzītajiem pārliecības dēļ, īpaši attiecībā uz Mehman Galandarov, kurš nomira apcietinājumā Azerbaidžānā, un attiecībā uz LGBTQI kopienas locekļiem, kuri 2017. gada septembrī masveidā tika vajāti un arestēti;

(w)  uzsvērt ES bažas par pašreizējo preses brīvības situāciju Azerbaidžānā, kura organizācijas „Reportieri bez robežām” 2018. gada pasaules preses brīvības indeksā ierindojas 163. vietā no 180 valstīm; uzsvērt, cik svarīgi ir brīvi un neatkarīgi tiešsaistes un bezsaistes plašsaziņas līdzekļi, un nodrošināt spēcīgāku ES politisko un finansiālo atbalstu brīviem un plurālistiskiem Azerbaidžānas plašsaziņas līdzekļiem, kuriem raksturīga redakcionāla neatkarība no dominējošās politiskās un oligarhu grupas un kuri atbilst ES standartiem; lūgt iestādēm atbloķēt pieeju tīmekļvietnei Azadliq un trijām ziņu aģentūrām, kas darbojas no ārvalstīm: Azerbaidžānas ziņu dienestam Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība (Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Azerbaijan Service), Meydan TV un Azerbaycan Saati;

Tirdzniecība un ekonomiskā sadarbība

(x)  ietvert taisnīgas un tālejošas tirdzniecības un ieguldījumu noteikumus, ja tie ir saderīgi ar Azerbaidžānas statusu kā valstij, kura nav PTO locekle, un tie pilnībā atbilst un ES standartiem un nevājina tos, īpaši sanitārajā, fitosanitārajā, vides, nodarbinātības, sociālajā, dzimumu līdzsvara un diskriminācijas novēršanas jomā, un nodrošina, ka tiek atzītas un aizsargātas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, īpaši vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem; atbalstīt Azerbaidžānu, pievienojoties PTO;

(y)  ieviest stingrus pasākumus, kas ļautu nodrošināt strauju progresu uzņēmējdarbības un ieguldījumu vides uzlabošanā Azerbaidžānā, īpaši saistībā ar nodokļiem, valsts finanšu pārvaldību un publisko iepirkumu, ņemot vērā PTO Nolīgumā par valsts iepirkumu izklāstītos noteikumus, lai panāktu lielāku pārredzamību, labāku pārvaldību un pārskatatbildību, vienlīdzīgu piekļuvi un taisnīgu konkurenci;

Enerģētika un citas sadarbības jomas

(z)  palielināt sadarbību enerģētikas jomā saskaņā ar ES un Azerbaidžānas stratēģisko partnerību enerģētikas jomā un ņemot vērā Azerbaidžānas uzticamas enerģijas piegādātājas reputāciju, vienlaikus tomēr paturot prātā, ka Azerbaidžāna 2017. gada martā apturēja un vēlāk atsauca savu dalību Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvā (EITI) saistībā ar Azerbaidžānas NVO tiesību aktu izmaiņām, kas neatbilda šīs grupas pilsoniskās sabiedrības prasībām; mudināt Azerbaidžānu no jauna pielāgoties šīm prasībām, lai atsāktu savu darbību EITI;

(aa)  tāpat atbalstīt Azerbaidžānas energoresursu struktūras diversifikāciju nolūkā sekmēt oglekli nesaturošu enerģijas avotu izmantošanu un sagatavoties pārejai uz pēcoglekļa ēru, samazinot atkarību no fosilajiem kurināmajiem un veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu, lai sekmētu arī energoapgādes drošību; atbalstīt Dienvidu gāzes koridora pabeigšanu pēc tam, kad ir izskatītas Eiropas Investīcijas bankas lēmumā par finansējumu Transanatolijas dabasgāzes cauruļvadam (TANAP) minētās būtiskās bažas par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz vietējām kopienām;

(ab)  kā daļu no jaunā nolīguma ieviest vērienīgus vides aizsardzības un klimata pārmaiņu mazināšanas noteikumus saskaņā ar Savienības klimata pārmaiņu mazināšanas programmu un abu pušu Parīzes nolīgumā noteiktajām saistībām, tostarp, integrējot šos noteikumus citu nozaru politikas virzienos;

(ac)  paredzēt jaunas ciešākas sadarbības iespējas ar enerģētiku nesaistītās jomās, jo īpaši izglītības, veselības, transporta, savienojamības un tūrisma jomās, lai dažādotu Azerbaidžānas ekonomiku, veicinātu darbvietu radīšanu, modernizētu rūpniecības un pakalpojumu nozares un veicinātu ilgtspējīgu attīstību uzņēmējdarbībā un pētniecībā; nodrošināt vairāk tiešu personisko kontaktu gan Eiropas līmenī, gan reģionālā informācijas apmaiņā ar Armēnijas NVO;

(ad)  veicināt sadarbību attiecībā uz jauniešu un studentu apmaiņām, stiprinot esošās un jau veiksmīgās programmas, piemēram, „Jauno Eiropas kaimiņu“ tīklu un izstrādājot jaunas stipendiju un apmācību programmas, kā arī atvieglojot dalību augstākās izglītības programmās, īpaši ERASMUS+ programmā, kas sekmēs prasmju, tostarp valodu prasmju, attīstību un ļaus Azerbaidžānas iedzīvotājiem iepazīties ar ES un tās vērtībām;

(ae)  veicināt arī ekonomisko izaugsmi, izmantojot transportu un savienojamību; paplašināt Eiropas transporta tīklu (TENT-T) arī līdz Azerbaidžānai;

(af)  saskaņā ar Austrumu partnerības samita 2017. gada kopīgo deklarāciju izskatīt iespēju piemērotā brīdī, ja apstākļi to ļaus, sākt dialogu par vīzu režīma liberalizāciju attiecīgi ar Armēniju un Azerbaidžānu, ja tiek izpildīti nosacījumi labi pārvaldītai un drošai mobilitātei, tostarp tiek efektīvi īstenoti starp pusēm noslēgtie vīzu režīma atvieglošanas un atpakaļuzņemšanas nolīgumi;

Institucionālie noteikumi

(ag)  nodrošināt, ka nolīgumā ir ietverta stabila parlamentārā dimensija, stiprinot pašreizējos sadarbības noteikumus un mehānismus, lai palielinātu ieguldījumu tā īstenošanā un īstenošanas kontrolē, īpaši, izveidojot uzlabotu parlamentu sadarbības struktūru, kas veicinātu regulāru un konstruktīvu dialogu starp Eiropas Parlamentu un Azerbaidžānas parlamentu par visiem mūsu attiecību aspektiem, tostarp nolīgumu īstenošanu;

(ah)  īstenot sarunas pēc iespējas pārredzamāk; saskaņā ar LESD 218. panta 10. punktu, kurā noteikts , ka “Eiropas Parlamentu nekavējoties un pilnīgi informē visos procedūras posmos”, informēt Parlamentu visos sarunu posmos; tāpat nodrošināt Parlamentam katras sarunu kārtas sarunu tekstus un protokolus; atgādināt Padomei, ka LESD 218. panta 10. punkta neievērošanas dēļ Eiropas Savienības Tiesa jau iepriekš ir atcēlusi Padomes lēmumus par vairāku nolīgumu parakstīšanu un noslēgšanu; paturēt prātā, ka Parlaments var arī turpmāk nesniegt savu piekrišanu jauniem nolīgumiem, līdz Padome izpildīs savas juridiskās saistības;

(ai)  nodrošināt, ka jaunais nolīgums netiek provizoriski piemērots līdz brīdim, kad Eiropas Parlaments būs sniedzis piekrišanu; uzsvērt, ka Eiropas Parlaments var nesniegt piekrišanu jauniem nolīgumiem un citiem turpmākiem nolīgumiem, ja tas netiek ņemts vērā;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo ieteikumu nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un Azerbaidžānas Republikas prezidentam, valdībai un parlamentam.

(1)

OV L 246, 17.9.1999., 3. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0440.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0493.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0267.


Starptautiskās tirdzniecības komitejaSNOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ (24.1.2018)

Ārlietu komitejai

par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz sarunām par ES un Azerbaidžānas visaptverošo nolīgumu

(2017/2056(INI))

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā: Hannu Takkula (referents)

Nostāja

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja iesniedz par jautājumu atbildīgajai Ārlietu komitejai šādus ierosinājumus:

Grozījums Nr.    1

Ieteikuma priekšlikums

A apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums

Grozījums

 

A.  tā kā Azerbaidžāna ir daļa gan no Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP), gan Austrumu partnerības, kuru pamatā ir kopīgas saistības ar ES, lai padziļinātu divpusējās attiecības un ievērotu starptautiskās tiesības un pamatvērtības, tostarp demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesības;

Grozījums Nr.    2

Ieteikuma priekšlikums

B apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums

Grozījums

 

B.  tā kā pilnībā funkcionējoša pilsoniskā sabiedrība ir būtisks priekšnoteikums ekonomikas dažādošanas panākšanai, izmantojot lielāku tirdzniecības un ekonomisko integrāciju visas Azerbaidžānas sabiedrības interesēs;

Grozījums Nr.    3

Ieteikuma priekšlikums

C apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums

Grozījums

 

C.  tā kā kopš 1999. gada ES un Azerbaidžānas attiecības reglamentē Partnerības un sadarbības nolīgums; tā kā sarunas par jauno ES un Azerbaidžānas visaptverošo nolīgumu tika uzsāktas 2017. gada februārī un ietver sadaļu par tirdzniecību un ar to saistītiem jautājumiem, tostarp sadaļas par preču tirdzniecību, muitu, sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem, pārredzamību, strīdu izšķiršanu, konkurenci, publisko iepirkumu, intelektuālā īpašuma tiesībām, tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībai, valsts uzņēmumiem, enerģētiku un tirdzniecību, kā arī sadaļu par ilgtspējīgu attīstību;

Grozījums Nr.    4

Ieteikuma priekšlikums

D apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums

Grozījums

 

D.  tā kā ES nepārprotami ir lielākais Azerbaidžānas tirdzniecības partneris gan importa, gan eksporta jomā, veidojot 48,6 % no Azerbaidžānas tirdzniecības kopējā apjoma, un ir arī lielākais ārvalstu tiešo investīciju avots;

Grozījums Nr.    5

Ieteikuma priekšlikums

E apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums

Grozījums

 

E.  tā kā Azerbaidžānas tautsaimniecība ļoti lielā mērā ir atkarīga no naftas un gāzes nozares (kas veido aptuveni 30 % no IKP un aptuveni 90 % no eksporta), padarot to neaizsargātu pret ārējiem satricinājumiem un pasaules naftas cenu svārstībām; tā kā Azerbaidžānas ekonomikas dažādošana un modernizācija joprojām ir svarīga, lai nodrošinātu ilgtermiņa ilgtspējīgu izaugsmi; tā kā Azerbaidžānai 2015. gada aprīlī sākotnēji tika mainīts statuss no Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvai (EITI) atbilstīgas valsts uz EITI kandidātvalsti, pirms 2017. gada marta, kad tās dalība EITI tika apturēta;

Grozījums Nr.    6

Ieteikuma priekšlikums

F apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums

Grozījums

 

F.  tā kā Azerbaidžāna, kura 1997. gadā iesniedza oficiālu pieteikumu dalībai Pasaules tirdzniecības organizācijā (PTO), vēl nav tās locekle un uz tās tirdzniecības attiecībām ar ES pašlaik attiecas vislielākās labvēlības režīms, pēc tam, kad 2014. gadā Azerbaidžānā saskaņā ar tās ienākumu līmeni pārstāja darboties VPS +; tā kā līdz brīdim, kad Azerbaidžāna iestāsies PTO, nopietnas tarifu un beztarifu barjeras arī turpmāk traucēs Azerbaidžānas tirdzniecības un darījumu attiecībām ar tās ekonomiskajiem partneriem;

Grozījums Nr.    7

Ieteikuma priekšlikums

G apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums

Grozījums

 

G.   tā kā Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam un dalībvalstīm būtu jāuzņemas vadošā loma starptautiskā mērogā, lai veicinātu cīņu pret korupciju ES partnervalstu vidū, arī saskaņā ar kaimiņattiecību politikas plānošanas instrumentu, lai izveidotu un konsolidētu neatkarīgas un efektīvas korupcijas apkarošanas iestādes;

Grozījums Nr.    8

Ieteikuma priekšlikums

1. punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums

Grozījums

 

1.  iesaka Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam:

Grozījums Nr.    9

Ieteikuma priekšlikums

1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums

Grozījums

 

a)  ievērot principus par pārskatīto EKP un censties panākt vērienīgu nolīgumu, kas atbilst abu pušu vēlmēm; apņemties panākt ātru virzību sarunās, kas palīdzētu Azerbaidžānai paātrināt strukturālās reformas, kas vajadzīgas, lai dažādotu tās ekonomiku; paturēt prātā, ka nolīgumam vajadzētu mazināt tirgus piekļuves šķēršļu skaitu, veicināt tirdzniecību un sekmēt ilgtspējīgu attīstību, lai sniegtu labumu iedzīvotājiem; ņemt vērā ietekmi uz dzimumu līdztiesību un cilvēktiesību ievērošanu, vienlaikus uzlabojot eksporta iespējas abām nolīguma pusēm;

Grozījums Nr.    10

Ieteikuma priekšlikums

1. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums

Grozījums

 

b)  atbalstīt Azerbaidžānas pievienošanās procesu PTO, sniedzot tai tehnisku palīdzību, kas ļautu valstij saskaņot savus noteikumus ar starptautiskajiem standartiem un gūt labumu no daudzpusējas tirdzniecības sistēmas, kuras pamatā ir noteikumi, un no tirdzniecības sekmēšanas;

Grozījums Nr.    11

Ieteikuma priekšlikums

1. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums

Grozījums

 

c)  ņemt vērā MVU specifiku, lai uzlabotu to uzņēmējdarbības vidi, sekmējot to internacionalizāciju un izmantojot to eksporta potenciālu;

Grozījums Nr.    12

Ieteikuma priekšlikums

1. punkts – d apakšpunkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums

Grozījums

 

d)  iekļaut vērienīgu tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības (TIA) sadaļu, kurā ietverta starptautisko darba standartu un daudzpusējo vides nolīgumu īstenošana, nodrošinot efektīvus rīkus dialogam, uzraudzībai un sadarbībai un paredzot saistošus un izpildāmus nosacījumus, kas attiecas uz strīdu izšķiršanu;

Grozījums Nr.    13

Ieteikuma priekšlikums

1. punkts – e apakšpunkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums

Grozījums

 

e)  iekļaut stingrus un īstenojamus pasākumus, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību, tostarp vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un citu lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu (ĢIN), atzīšanu un aizsardzību;

Grozījums Nr.    14

Ieteikuma priekšlikums

1. punkts – f apakšpunkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums

Grozījums

 

f)  mudināt Azerbaidžānu atsākt dalību EITI;

Grozījums Nr.    15

Ieteikuma priekšlikums

1. punkts – g apakšpunkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums

Grozījums

 

g)  iekļaut publiskā iepirkuma sadaļā atsauci uz noteikumiem, kuri paredzēti PTO Nolīgumā par valsts iepirkumu;

Grozījums Nr.    16

Ieteikuma priekšlikums

1. punkts – h apakšpunkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums

Grozījums

 

h)  atbalstīt Azerbaidžānas cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un sadarboties ar šo valsti, novēršot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;

Grozījums Nr.    17

Ieteikuma priekšlikums

1. punkts – i apakšpunkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums

Grozījums

 

i)  iekļaut noteikumus par korupcijas apkarošanu, izveidojot satvaru sadarbībai, lai transponētu attiecīgos starptautiskos standartus;

Grozījums Nr.    18

Ieteikuma priekšlikums

1. punkts – j apakšpunkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums

Grozījums

 

j)  īstenot sarunas pēc iespējas pārredzamāk; atgādina Komisijai tās pienākumu nekavējoties un pilnībā informēt Parlamentu par visiem sarunu posmiem un mudina Padomi publicēt sarunu norādes;

Grozījums Nr.    19

Ieteikuma priekšlikums

1. punkts – k apakšpunkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums

Grozījums

 

k)  iekļaut spēcīgu parlamentāro dimensiju nolīguma īstenošanas uzraudzībā.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

23.1.2018

 

 

 


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

16.5.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

56

2

7

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

56

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Marek Jurek, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

7

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

NI

Dobromir Sośnierz

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums