Процедура : 2017/2275(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0187/2018

Внесени текстове :

A8-0187/2018

Разисквания :

PV 02/07/2018 - 18
CRE 02/07/2018 - 18

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0292

ДОКЛАД     
PDF 714kWORD 87k
24.5.2018
PE 618.011v02-00 A8-0187/2018

относно следващите стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове

(2017/2275(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Шарл Гьоренс

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно следващите стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове

(2017/2275(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2017 г. относно прекратяване на сключването на брак в детска възраст(1),

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, и по-специално член 16 от нея, и всички други договори и инструменти на Организацията на обединените нации (ООН), свързани с правата на човека,

–  като взе предвид член 23 от Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид член 10, параграф 1 от Международния пакт за икономически, социални и културни права,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, приета от Общото събрание на ООН на 20 ноември 1989 г., и четирите основни принципа на недискриминация (член 2), висшите интереси на детето (член 3), оцеляване, развитие и закрила (член 6) и участие (член 12), залегнали в нея, както и своята резолюция от 27 ноември 2014 г. относно двадесет и петата годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето(2),

–  като взе предвид член 16 от Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за съгласието за брак, минималната възраст за встъпване в брак и регистрацията на браковете,

–  като взе предвид резолюциите на Общото събрание на ООН от 18 декември 2014 г. и от 19 декември 2016 г. относно браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове,

–  като взе предвид резолюция 29/8 на Съвета на ООН по правата на човека от 2 юли 2015 г. относно укрепване на усилията за предотвратяване и прекратяване на сключването на брак в детска възраст, както и на ранен и принудителен брак, резолюция 24/23 от 9 октомври 2013 г. относно укрепване на усилията за предотвратяване и прекратяване на сключването на брак в детска възраст, както и на ранен и принудителен брак: предизвикателства, постижения, най-добри практики и пропуски в прилагането, и резолюция 35/16 от 22 юни 2017 г. относно сключването на брак в детска възраст, както и на ранен и принудителен брак в ситуации на хуманитарна криза,

–  като взе предвид позицията относно браковете в детска възраст, приета от Конференцията на държавните и правителствените ръководители на Африканския съюз през юни 2015 г. в Йоханесбург (Южна Африка),

–  като взе предвид съвместното общо наблюдение на Африканската комисия по правата на човека и народите (ACHPR) и на Африканския експертен комитет за правата и благополучието на детето (ACERWC) относно прекратяване на сключването на брак в детска възраст,

–  като взе предвид членове 32 и 37 и член 59, параграф 4 от Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул),

–  като взе предвид доклада на Фонда на ООН за населението (ФНООН) от 2012 г., озаглавен „Брак в детска възраст – прекратяване на сключването на брак в детска възраст“,

–  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 9 от нея,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 октомври 2015 г. относно плана за действие за равенство между половете за периода 2016 – 2020 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 3 април 2017 г. относно утвърждаването и защитата на правата на детето,

–  като взе предвид основните принципи, провъзгласени в съобщението на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 2016 г. относно глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз,

–  като взе предвид стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, приети от Съвета на 25 юни 2012 г.(3); като взе предвид плана за действие относно правата на човека и демокрацията за периода 2015 – 2019 г., приет от Съвета на 20 юли 2015 г.(4); като взе предвид съвместния работен документ на службите на Комисията и върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 27 юни 2017 г., озаглавен „План за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015 – 2019 г.: Средносрочен преглед, юни 2017 г.“ (SWD(2017)0254),

–  като взе предвид преразгледаните насоки на ЕС от 6 март 2017 г. за утвърждаването и защитата на правата на детето, озаглавени „Да не се допусне нито едно дете да бъде изоставено“,

–  като взе предвид Европейския консенсус за развитие от 7 юни 2017 г., в който се подчертава ангажиментът на Европейския съюз да включи правата на човека и равенството между половете, в съответствие с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0187/2018),

А.  като има предвид, че сключването на брак в детска възраст, както и на ранен и принудителен брак е сериозно нарушение на правата на човека, и по-специално на правата на жените, включително правата на равенство, независимост и физическа неприкосновеност, достъп до образование и защита срещу експлоатация и дискриминация, и че това е проблем, който съществува не само в трети държави, но може да възникне и в някои държави членки; като има предвид, че прекратяването на тези практики е един от приоритетите на външната дейност на ЕС в областта на насърчаването на правата на жените и правата на човека; като има предвид, че различни международни харти и закони забраняват сключването на брак преди навършване на пълнолетие, като например Конвенцията на ООН за правата на детето и факултативните протоколи към нея; като има предвид, че сключването на брак в детска възраст, както и на ранен и принудителен брак оказва силно отрицателно въздействие върху физическото и психичното здраве и личностното развитие на засегнатите лица и върху децата, родени от такъв брак, и в резултат на това – върху обществото като цяло; като има предвид, че сключването на брак в детска възраст е форма на принудителен брак, тъй като децата сами по себе си не са в състояние да дадат своето пълно, свободно и информирано съгласие за сключването на брак или за момента на сключването му; като има предвид, че децата са особено уязвима група;

Б.  като има предвид, че ЕС е поел ангажимент да защитава правата на детето и че сключването на брак в детска възраст, както и на ранен и принудителен брак е нарушение на тези права; като има предвид, че ЕС е поел ангажимент за пълна защита и насърчаване на правата на детето във външната си политика;

В.  като има предвид, че в законен брак не се встъпва без пълното и свободно съгласие на двете страни, нито и от лице под минималната възраст за брак;

Г.  като има предвид, че браковете в детска възраст са световен проблем, отвъд границите на държавите, културите и религиите; като има предвид, че омъжени момичета могат да бъдат срещнати във всички части на света – от Близкия изток до Латинска Америка, от Азия до Европа и от Африка до Северна Америка; като има предвид, че браковете в детска възраст засягат и момчетата, макар и в много по-малка степен от момичетата;

Д.  като има предвид, че към днешна дата над 750 милиона жени са били омъжени на възраст под 18 години, от които 250 милиона – на възраст под 15 години; като има предвид, че понастоящем близо 40 милиона момичета на възраст между 15 и 19 години са омъжени или живеят във фактическо брачно съжителство; като има предвид, че всяка година още около 15 милиона момичета се омъжват, преди да са навършили 18 години, като от тях 4 милиона сключват брак преди 15-та си година; като има предвид, че 156 милиона момчета са били оженени също на възраст под 18 години, от които 25 милиона – на възраст под 15 години; като има предвид, че браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове са по-често явление в бедните и слабо развити региони; като има предвид, че броят на браковете в детска възраст, както и на ранните и принудителните бракове се увеличава поради нарастването на световното население; като има предвид, че в неотдавнашен доклад на УНИЦЕФ се прогнозира, че през 2050 г. около 1,2 млрд. момичета ще бъдат омъжени, преди да са навършили 18 години; като има предвид, че девет от всеки десет държави с най-голям процент на бракове в детска възраст са класифицирани като нестабилни държави;

Е.  като има предвид, че първопричините за браковете в детска възраст са като цяло бедността, липсата на образование, дълбоко вкорененото неравенство между половете и наличието на стереотипи, схващането, че бракът ще осигури „защита“, семейната чест и липсата на ефективна закрила за правата на момичетата и момчетата, както и различните вредни практики, разбирания, обичаи и дискриминационни норми; като има предвид, че тези фактори често се задълбочават поради ограничения достъп до качествено образование и до възможности за заетост, и се засилват от някои вкоренени обществени правила за браковете в детска възраст, както и за ранните и принудителните бракове;

Ж.  като има предвид, че сключването на брак в детска възраст, както и на ранен и принудителен брак е свързано с голям риск от ранна и нежелана бременност, с висока майчина и детска смъртност, с по-слабо използване на методите за семейно планиране и с нежелана бременност, с повишен риск за здравето, с неподходящ или несъществуващ достъп до информация за сексуални и репродуктивни здравни услуги, което обикновено принуждава момичетата да прекратят образованието си; като има предвид, че в някои държави дори е забранено бременните момичета и младите майки да се връщат в класната стая; като има предвид, че браковете в детска възраст може да водят и до принудителен труд, робство и проституция;

З.  като има предвид, че въпреки че в Конвенцията на ООН за правата на детето се подчертава значението на мерките за насърчаване на редовното посещаване на училище, много момичета не получават образование поради редица фактори, като например поради това, че училищата са недостъпни или скъпи; като има предвид, че сключването на брак в детска възраст, както и на ранен и принудителен брак води до непропорционално голямо разрушително въздействие и до последици за цял живот за съответните жертви, и много често лишава засегнатите лица от възможността да продължат образованието си поради факта, че момичетата обикновено напускат училище по време на подготовката за брака или малко след него; като има предвид, че образованието, включително и сексуалното образование, е ефективен начин за предотвратяване на браковете в детска възраст, както и на ранните и принудителните бракове, защото достъпът до образование и обучение допринася за овластяване и осигуряване на възможности за заетост и насърчава свободата на избор, правото на самоопределяне и активното участие в обществото, а това позволява на лицата да се освободят от всякакви форми на контрол, накърняващи техните права, без които икономическото, правното, здравното и социалното положение на жените и на момичетата, както и развитието на обществото като цяло ще продължават да бъдат възпрепятствани;

И.  като има предвид, че всяка година 17 милиона лица, ненавършили пълнолетие, имат дете, което ги принуждава да поемат отговорности на възрастни и застрашава тяхното здраве, образование и икономически перспективи; като има предвид, че сключването на брак в детска възраст, както и на ранен и принудителен брак излага момичетата на ранно отглеждане на деца, включително сериозни рискове и затруднения по време на бременността и раждането, по-специално поради липсващ или силно недостатъчен достъп до медицинска помощ, в това число и висококачествени здравни центрове, което често води до майчина смъртност и заболеваемост; като има предвид, че е налице повишен риск от заболяване от заразни болести, включително и ХИВ; като има предвид, че усложненията по време на бременността и при раждането са основната причина за смърт при момичетата на възраст между 15 и 19 години в държавите с ниски и средни доходи; като има предвид, че смъртността при бебетата, родени от непълнолетни майки, е с около 50% по-висока и при тези бебета има по-голям риск от възникване на проблеми с физическото и умственото развитие; като има предвид, че честата и ранна бременност може да причини също така редица дългосрочни здравословни усложнения и дори смърт;

Й.  като има предвид, че браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове представляват нарушение на правата на детето и форма на насилие срещу момичетата и момчетата, и затова държавите имат задължението да разследват твърденията, да подлагат извършителите на наказателно преследване и да предоставят защита на жертвите, които са основно жени и момичета; като има предвид, че тези бракове следва да бъдат осъждани и не могат да бъдат оправдавани с никакви културни или религиозни основания; като има предвид, че браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове увеличават риска от основано на пола насилие и често са източник на насилие, упражнявано от интимния партньор, и на домашно и сексуално насилие, както и на физически, психически, емоционален и финансов тормоз и други вредни практики спрямо момичетата и жените, като например гениталното осакатяване на жени и така наречените „престъпления на честта“, както и повишения риск от излагане на момичетата и жените на дискриминация и основано на пола насилие през целия им живот;

К.  като има предвид, че броят на браковете в детска възраст, както и на ранните и принудителните бракове нараства значително в условията на въоръжени конфликти и природни и хуманитарни бедствия, при които често липсва медицинска и психологическа помощ или достъп до образование, както и възможности за препитание, а социалните мрежи и практики са нарушени; като има предвид, че при неотдавнашните миграционни кризи някои родители, загрижени да защитят своите деца, и по-специално дъщери, от сексуално насилие, или понеже ги считат за финансова тежест за семейството, смятат, че нямат друг избор, освен да ги омъжат на възраст под 18 години, с надеждата, че това ще им осигури изход от бедността;

Л.  като има предвид, че принудителните бракове са една от най-често срещаните причини за преследване, свързано с пола, посочвана от значителен брой жени, търсещи убежище; като има предвид, че все още съществуват редица пречки за признаване на принудителния брак като причина за предоставяне на международна закрила, въпреки че той е форма на преследване, свързано с пола, и че представлява сериозно и систематично нарушение на основните права, водещо до нечовешко и унизително третиране, което може да включва и изтезание;

М.  като има предвид, че Конвенцията от Истанбул класифицира принудителния брак като вид насилие над жените и изисква криминализиране на актовете на принуждаване на дете да сключи брак и подмамване на дете в чужбина с цел принуждаването му да сключи брак; като има предвид, че липсата на достъп за жертвите до правна, медицинска и социална помощ може да утежни проблема; като има предвид, че 11 държави – членки на ЕС все още не са ратифицирали конвенцията;

Н.  като има предвид, че поради естеството на браковете в детска възраст, както и на ранните и принудителните бракове много случаи остават недокладвани, в това число и случаите на малтретиране отвъд международните граници и културните ограничения, и че те могат да бъдат равносилни на форма на трафик на хора, водеща до робство, експлоатация и/или контрол;

О.  като има предвид, че през юли 2014 г. в Лондон се състоя първата среща на високо равнище по проблемите на момичетата, насочена към мобилизиране на националните и международните усилия за прекратяване в рамките на едно поколение на гениталното осакатяване на жени и на браковете в детска възраст, както и на ранните и принудителните бракове;

П.  като има предвид, че предотвратяването и ответната реакция спрямо всички форми на насилие срещу момичета и жени, включително браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове, са една от целите в Плана за действие на ЕС в областта на равенството между половете за периода 2016 – 2020 г.;

Р.  като има предвид, че браковете в детска възраст ще струват трилиони долари на развиващите се страни до 2030 г.(5);

С.  като има предвид, че ранните бракове и браковете в детска възраст си остават табу и следва да бъдат публично дискутирани, за да се сложи край на ежедневното страдание на младите и подрастващите момичета и да се спре непрекъснатото нарушаване на техните човешки права; като има предвид, че един от начините за това е чрез подкрепа и разпространение на информация за работата на журналисти, дейци на изкуството, фотографи и активисти, работещи по въпроса за ранните бракове;

1.  отбелязва, че някои държави – членки на ЕС позволяват сключването на брак на 16-годишна възраст със съгласието на родителите; призовава законодателните органи както на държавите – членки на ЕС, така и на държавите извън Съюза, да постановят 18-годишната възраст като минимална възраст за встъпване в брак и да приемат необходимите административни, правни и финансови мерки, за да гарантират ефективното изпълнение на това изискване, например като насърчават регистрирането на браковете и на ражданията и като гарантират, че момичетата имат достъп до механизми за институционална подкрепа, включително психо-социално консултиране, механизми за защита и възможности за икономическо овластяване; отново заявява, че браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове следва да се считат за сериозно нарушение на правата на човека и накърняване на основните права на засегнатите деца, и преди всичко правото им на свободно изразяване на съгласие и правото им на физическа неприкосновеност и психично здраве, както и непряко правото на образование и пълноценно упражняване на техните граждански и политически права; осъжда браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове и счита, че всяко нарушение на законодателството следва да се наказва пропорционално и ефективно;

2.  счита, че е важно да се обърне внимание на различните причини за сключването на бракове в детска възраст, както и на ранни и принудителни бракове, включително вредни традиции, продължаваща бедност, конфликти, обичаи, последствия от природни бедствия, стереотипи, незачитане на равенството между половете и правата на жените и момичетата, здравеопазване и благосъстояние, липсата на подходящи възможности за образование, слаби правни и политически мерки, по-специално по отношение на децата от общностите в неравностойно положение; призовава в тази връзка ЕС и неговите държави членки да работят заедно със съответните органи на ООН и с други партньори, за да привлекат вниманието върху проблема с браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове; призовава ЕС и държавите членки да постигнат целите на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, с цел провеждане на по-ефективна борба с вредните практики, като например гениталното осакатяване на жени, и подвеждане под отговорност на извършителите; подкрепя отпускането на по-голямо финансиране от ЕС и неговите държави членки чрез механизмите за помощ за развитие, които насърчават равенството между половете и образованието, с цел подобряване на достъпа до образование за момичетата и жените и увеличаване на техните възможности за участие в развитието на общностите и в икономическото и политическото ръководство, с оглед преодоляване на първопричините за сключването на бракове в детска възраст, както и на ранни и принудителни бракове;

3.  признава, че сама по себе си правната забрана за сключване на бракове в детска възраст, както и на ранни и принудителни бракове не гарантира преустановяването на тези практики; призовава ЕС и неговите държави членки да координират по-добре и да подобрят прилагането на международните договори, законодателство и програми, също така и чрез дипломатически връзки с правителства и организации от трети държави, с цел преодоляване на проблемите във връзка със сключването на бракове в детска възраст, както и на ранни и принудителни бракове; призовава да се положат всички възможни усилия за въвеждането на законови забрани и допълването им с по-широк набор от закони и политики; потвърждава, че това изисква приемането и прилагането на всеобхватни и цялостни политики, стратегии и програми, в това число отмяна на дискриминационните правни разпоредби относно брака и приемане на положителни мерки за оправомощаване на момичетата;

4.  отбелязва, че неравенството между половете, липсата на уважение към момичетата и жените като цяло и придържането към културни и социални традиции, които продължават и запазват дискриминацията спрямо момичетата и жените, са сред най-големите пречки в борбата срещу браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове; потвърждава освен това връзката между браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове и насилието, основано на защитата на честта, и призовава за надлежно разследване на подобни престъпления и за наказателно преследване на обвинените лица; освен това отбелязва, че момчетата и младите мъже могат също да бъдат жертви на такова насилие; призовава тези практики да бъдат взети предвид във всички съответни програми на ЕС и при провеждането на политически диалог между ЕС и страните партньори, с цел осигуряване на механизми за преодоляването им, както и чрез образоване и полагане на усилия за повишаване на информираността в страните партньори;

5.  посочва, че за провеждането на ефективна цялостна борба с браковете в детска възраст, както и с ранните и принудителните бракове Европейският съюз, като основен фактор за развитие и права на човека в международен план, трябва да играе водеща роля, в сътрудничество с регионалните организации и местните общности; призовава ЕС и неговите държави членки да работят с правоприлагащите органи и съдебните системи в трети държави и да предоставят обучение и техническа помощ, за да подпомогнат приемането и прилагането на законодателство, забраняващо браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове, и премахването на закони, социални стандарти и културни традиции, които действат като възпиращ фактор за правата и свободите на младите момичета и жените; призовава държавите членки да допринасят за прилагането на инициативи, като например инициативата „Spotlight“ на ЕС и ООН, която е насочена към премахване на всички форми на насилие спрямо жените и момичетата;

6.  приканва следователно тези държави членки, които все още не са направили това, да включат в своето национално законодателство пълна забрана за сключването на бракове в детска възраст, както и на ранни и принудителни бракове, да приложат наказателното право и да ратифицират Конвенцията от Истанбул; призовава държавите членки да си сътрудничат с гражданското общество, за да координират действията си по този въпрос; подчертава значението на целесъобразната и дългосрочна подкрепа за осигуряването на убежища за жени, деца бежанци и непридружени и разселени деца, така че никой да не бъде лишен от закрила поради липсата на ресурси; призовава всички държави членки да прилагат минималната възраст за встъпване в брак, определена от законодателството, и да следят положението, като събират разбити по полов признак данни и доказателства за свързаните с това фактори, за да могат да се оценят по-добре мащабите на проблема; призовава Комисията да създаде европейска база данни, включително и информация от трети държави, с цел мониторинг на явлението „принудителни бракове“;

7.  препоръчва на държавите членки да сближат своето законодателство относно третирането на всички граждани на трети държави, пребиваващи в ЕС, включително и мигрантите, които са сключили брак на възраст под 18 години, и да въведат ориентирана към детето система за управление на случаите във връзка с определянето на висшите интереси на детето, въз основа на която да може да се вземе решение за правно признаване на брака и да се осигури хуманно отношение към лицата, сключили брак принудително или на възраст под 18 години, като се гарантира тяхната защита в случаите, когато жената или момичето настояват за разтрогване на принудителния брак; призовава за въвеждането на специални процедури в приемните центрове за бежанци и лица, търсещи убежище;

8.  призовава Европейския съюз, в рамките на своята външна политика и своята политика на сътрудничество за развитие, да предложи стратегическо споразумение на своите партньори и да изиска за тази цел:

а) забраната на браковете в детска възраст, както и на ранните и принудителните бракове във всички страни партньори, като се премахнат всички правни пропуски и законодателството се прилага в съответствие с международните стандарти за правата на човека, включително премахването на всякакви разпоредби, които може да разрешават, оправдават или създават условия за сключването на бракове в детска възраст, както и на ранни или принудителни бракове, в т.ч. и бракове, позволяващи на извършителите на престъпления, свързани с изнасилване, сексуално насилие, сексуална експлоатация, отвличания, трафик на хора или съвременни форми на робство, да заобиколят съдебното преследване и наказание, ако са сключили брак със своите жертви, по-специално като се отменят или изменят тези закони;

б) спазването на тази забрана и практическото й прилагане на всички равнища след влизане на закона в сила, както и изпълнението на всеобхватни и цялостни стратегии и програми, включващи измерими поетапни цели, които да способстват за предотвратяване и премахване на браковете в детска възраст, както и на ранните и принудителните бракове, и тяхното целесъобразно финансиране и оценка, по-специално чрез гарантиране на достъп до правосъдие и механизми за отчетност и правна защита;

в) правителствата партньори да показват устойчиво лидерство и политическа воля за прекратяване на браковете в детска възраст и за разработване на всеобхватни правни рамки и планове за действие с ясни основни етапи и график, като се включат мерки за предотвратяване на браковете в детска възраст в различните сектори и като се призове за създаването на политически, икономически, социални, културни и граждански условия, които да защитават и оправомощават жените и момичетата и да подкрепят равенството между половете;

г) мобилизирането на необходимите ресурси за постигането на тази цел, като се предвиди възможност за участие в това сътрудничество на всички институционални участници, като например съдебни, образователни и здравни специалисти, правоприлагащи органи, общностни и религиозни лидери, както и граждански организации, работещи в областта на борбата срещу браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове;

д) обвързването на размера на отпусканата официална помощ за развитие за правителствените органи с ангажимента на страната получател да спазва по-специално изискванията за правата на човека, включително в борбата срещу браковете в детска възраст, ранните и принудителните бракове;

е) изпълнението на програмата на Фонда на ООН за населението (UNFPA) и на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), в тристранно сътрудничество между тези организации, Европейския съюз, неговите държави членки и техни организации на гражданското общество, работещи в тази област, както и страните партньори, с цел борба срещу браковете в детска възраст, ранните и принудителните бракове чрез прилагането на национални бюджетни планове за действие, като се отдава предимство на програми и методи, които могат да преодолеят така наречените културни, религиозни или племенни практики, които в действителност представляват най-грубо посегателство спрямо правата на детето и достойнството на децата; призовава това сътрудничество да разреши и свързаните с това въпроси за насилието, основано на защитата на честта;

ж) прилагането на посочените програми въз основа на относимите конвенции и текстове, както и въз основа на специфичните цели и задачи, приети с резолюцията на Общото събрание на ООН от 25 септември 2015 г. в рамките на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и Целите за устойчиво развитие, и по-специално цел 3 („Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст“), цел 4 ((„Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички“), цел 16 („Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, предоставяне на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички равнища“), и по-специално „слагане край на злоупотребата, експлоатацията, трафика и всички форми на мъчения и насилие над деца”;

з) изпълнението на тези програми следва да се основава също така и на цел 5 от Целите за устойчиво развитие („Постигане на равенство между половете и равни права за всички жени и момичета“), включително достъп до семейно планиране и до пълната гама от обществени и универсални права на сексуално и репродуктивно здраве, по-специално съвременни противозачатъчни средства и безопасен и законен аборт за момичетата; призовава Европейската комисия и държавите членки в тази връзка да подкрепят движението „SheDecides“ и да заложат допълнително финансиране за международна помощ за сексуални и репродуктивни здравни услуги, в това число безопасни аборти и информация относно абортите, като по този начин противодействат на „правилото за глобално блокиране“, възстановено от правителството на САЩ в началото на 2017 г.;

и) поставянето на въпроси, свързани с браковете в детска възраст, както и с ранните и принудителните бракове, при провеждането на постоянния диалог между специалния представител на ЕС за правата на човека Ставрос Ламбринидис и трети държави; насърчава Комисията и държавите членки да интегрират аспектите на равенството между половете в програмите за укрепване на мира и възстановяване след конфликти, да разработят програми за икономически поминък и образование за момичета и жени, които са станали жертва на бракове в детска възраст, ранни и принудителни бракове, и да улеснят техния достъп до здравни и репродуктивни услуги в засегнатите от конфликти райони;

9.  счита, че е много важно да се създаде пространство за почтителен диалог с лидерите на общността и да се повиши осведомеността на обществото като цяло, и по-специално на лицата в риск, посредством кампании за образоване и повишаване на осведомеността и чрез социалните мрежи и новите медии, като част от борбата срещу браковете в детска възраст, ранните и принудителните бракове; поради това призовава за разработването на хоризонтални правителствени, правни, обществени и дипломатически действия, насочени към предотвратяването на такива практики; счита, че е особено важно да се работи в рамките на местните общности с ключови заинтересовани страни, като например ученици в юношеска възраст, учители, родители, религиозни и общностни лидери, посредством общностни програми или специални програми за повишаване на осведомеността, целящи привличане на вниманието към неблагоприятното въздействие на браковете в детска възраст върху децата, семействата и общностите, съществуващото право по отношение на браковете в детска възраст и неравнопоставеността между половете, както и начините за получаване на достъп до финансиране за справяне с тези проблеми;

10.  счита, че оправомощаването на жените и момичетата посредством образование, социална подкрепа и икономически възможности е ключово средство за борба с тези практики; препоръчва на ЕС да насърчава и защитава равните права на жените и момичетата във връзка с достъпа до образование, като постави специален акцент върху свободното и качествено начално и средно образование и включи обучение относно сексуалното и репродуктивното здраве в учебните програми на училищата, предоставяйки финансови стимули и/или помощ на семействата на момичетата за записване и за завършване на училище; подчертава, че е необходимо да се гарантира пълен достъп до образование за децата бежанци и да се насърчава тяхното интегриране и включване в националните образователни системи; признава необходимостта от подкрепа и защита на лицата, които са застрашени от бракове в детска възраст, както и от ранни и принудителни бракове, и на лицата, които вече са сключили подобен брак, във връзка с образованието, предоставянето на психологическа и социална подкрепа, жилищното настаняване и други качествени социални услуги, както и услуги за психическо, сексуално и репродуктивно здраве и полагане на здравни грижи;

11.  призовава Европейския съюз да вземе мерки за провеждане на обучения за държавните служители, включително дипломатически служители, социални работници, религиозни и обществени лидери, за всички правоприлагащи органи, за съдебните системи на трети държави, за възпитатели, преподаватели и друг персонал, който е в контакт с потенциалните жертви, с цел те да могат да предприемат действия при случаи на бракове в детска възраст и да идентифицират и подкрепят по-добре момичетата и момчетата, които са изложени на опасността от сключване на брак в детска възраст, на принудителен или ранен брак, на домашно насилие, риск от сексуално насилие и други практики, които подкопават човешките права и достойнство, както и да могат да предприемат ефективни мерки за гарантиране на зачитането на правата и достойнството на тези лица;

12.  приканва Европейския съюз да предприеме мерки за провеждането на обучения за органите на реда, за да могат те да налагат по-ефективно зачитането на правата на момичетата, изложени на ранни и принудителни бракове, на домашно насилие, на риск от изнасилване и на каквато и да било друга практика или посегателство върху човешкото достойнство;

13.  призовава държавите членки да осигурят на жените и момичетата мигранти самостоятелно разрешение за пребиваване, което да не зависи от статута на техните съпрузи или партньори, по-специално за жертвите на физическо и психическо насилие, включително принудителни или уговорени бракове, както и да гарантират предприемането на всички административни мерки за тяхната защита, включително ефективен достъп до механизми за помощ и закрила;

14.  призовава ЕС и неговите държави членки да обмислят подкрепянето и засилването на мерките за защита в трети държави, като например безопасните домове и достъпа до правна, медицинска и, когато е необходимо, консулска помощ за лицата, жертви на бракове в детска възраст, както и на ранни и принудителни бракове;

15.  потвърждава, че Европейският съюз, който държи на зачитането на правата на човека и основните ценности, сред които зачитането на човешкото достойнство, трябва да бъде абсолютно безупречен на ниво държави членки, и приканва Комисията да предприеме мащабна кампания за повишаване на осведомеността и да посвети една европейска година на борбата срещу браковете в детска възраст, ранните и принудителните бракове;

16.  решително подкрепя дейността на глобалното партньорство „Момичета, не булки” за премахване на браковете в детска възраст и даване на възможност на момичетата да реализират потенциала си;

17.  приветства текущата кампания на Африканския съюз за прекратяване на браковете в детска възраст и дейността на някои организации, като например Кралското общество на Британската общност, в подкрепа на повече действия за премахване на браковете в детска възраст и справяне с неравнопоставеността между половете;

18.  подчертава неотложната необходимост от информиране и образоване на мъжете и момчетата, като се спечели подкрепата им за прилагането на мерки за защита на правата на човека, включително правата на децата и на жените;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на ООН.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0379.

(2)

ОВ C 289, 9.8.2016 г, стр. 57.

(3)

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf

(4)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf

(5)

Куентин T. Уодън; Чата Мале; Ада Колобадия Найхуба; Аденике Опеолува Онагурова; Абудрахим Савагодо; Али Йедан; Джеф Едмеадас; Аслихан Кес; Джон Неету; Лидия Мурити; Мара Щайнхаус; Сюзан Петрони, Икономически последици от браковете в детска възраст: Глобален синтезиран доклад, Икономически последици от браковете в детска възраст, Вашингтон, окръг Колумбия, Група на Световната банка, 2017 г.


СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (18.4.2018)

на вниманието на комисията по външни работи

относно „Следващи стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове“

2017/2275(INI)

Докладчик по становище: Даниела Аюто

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че детските, ранните и принудителните бракове(1)представляват нарушение на правата на човека, гарантирани от различни международни стандарти, като например Пекинската декларация и Пекинската платформа за действие, Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието и Конвенцията на ООН за съгласието за брак, минималната възраст за встъпване в брак и регистрацията на браковете, и са сред основополагащите принципи на Европейския съюз като пространство на сигурност, свобода, правосъдие и права на човека, включително права на жените и момичетата; като има предвид, че детските, ранните и принудителните бракове затвърждават други нарушения на правата на човека, които засягат по несъразмерен начин жените и момичетата и представляват пречка пред социално-икономическото развитие;

Б.  като има предвид, че въпреки ангажиментите, поети на международно, национално и регионално равнище, по оценки на ООН, детските, ранните и принудителните бракове продължават да бъдат широко разпространено явление по света, като засягат почти 700 млн. жени и 150 млн. мъже, които са встъпили в насилствен брак, преди навършване на пълнолетие; като има предвид, че ранните бракове продължават да представляват проблем, който по непропорционален начин засяга непълнолетните и младите момичета; като има предвид, че изкореняването на детските бракове е стратегически начин за насърчаване на правата и повишаване на ролята на жените;

В.  като има предвид, че многократно е установено, че ранните или детските бракове имат отрицателни и вредни последици за младите момичета и жени, за техните деца и за техните общности; като има предвид, че детските, ранните и принудителните бракове много често водят до ранно отпадане от училище, което лишава момичетата и жените от основните им права и повишава вероятността те да се превърнат в жертви на основана на пола и трайна бедност, и като има предвид, че лишаването от образование и бъдеща платена заетост създава по-голяма вероятност за сключилите брак млади жени да бъдат и да останат бедни;

Г.  като има предвид, че всяка година в света 16 милиона девойки между 15 и 19 години раждат дете и най-малко един милион девойки стават майки, преди да навършат 15 години; като има предвид, че 95 % от ражданията сред подрастващите девойки по света са в развиващите се държави, девет от 10 от тези раждания се случват в рамките на брак или съюз и годишно около 70 000 подрастващи в развиващите се държави умират по причини, свързани с бременност и раждане(2);

Д.  като има предвид, че проучванията сочат силна връзка между детските бракове и ранното раждане; като има предвид, че ранните и насилствените бракове водят до сериозни последици за сексуалното и репродуктивното здраве и правата на жените и момичетата, включително нежелана бременност, поради ниските равнища на семейно планиране и сексуално възпитание, и представляват сериозна заплаха за физическото и психическото здраве на жените и момичетата, като значително увеличават риска от преждевременна, честа и/или нежелана бременност, смъртност и заболеваемост на майката и новороденото, фистула и предавани по полов път инфекции, включително ХИВ, докато усложнения по време на бременността и раждането са водещата причина за смъртта на момичетата на възраст между 15 и 19 години, а за децата, родени от майки в юношеска възраст вероятността да починат през първите няколко дни след раждането е по-голяма с 50%;

Е.  като има предвид, че по света на всеки седем секунди момиче на възраст под 15 години встъпва в брак, често с много по-възрастен от нея мъж; като има предвид, че ако броят на децата булки продължи да се увеличава с настоящите темпове се очаква през 2030 г. броят на прекомерно младите омъжени жени да се увеличи до 950 милиона, а през 2050 г. – до 1,2 милиарда(3);

Ж.  като има предвид, че встъпването в брак преди навършване на 18-годишна възраст увеличава вероятността от насилие в брака; като има предвид, че децата булки често са жертви на насилие, тъй като големите възрастови различия задълбочават неравновесието на силите между момичетата и техните много по-възрастни съпрузи;

З.  като има предвид, че дълбоко вкоренените неравенства между половете и стереотипи, вредни практики, възприятия, обичаи и дискриминационни норми са първопричините за детските, ранните и принудителните бракове; като има предвид, че това увеличава риска жените и момичетата да станат обект на дискриминация и насилие, основано на пола, по време на техния живот;

И.  като има предвид, че образованието е един от най-добрите начини да се предотвратят ранните и принудителните бракове и да се помогне на жените и момичетата да правят своя избор, като изцяло осъзнават последиците за техния живот; като има предвид, че образованието подготвя момичетата за заетост и препитание, повишава тяхното самоуважение и статута им в техните домакинства и общности и им дава по-голяма възможност за изразяване на мнение при вземането на решения, които засягат живота им(4), като по този начин се намалява вероятността от сключване на детски брак и се отлага раждането;

Й.  като има предвид, че съществува нарастваща загриженост във връзка с ранните и принудителните бракове в засегнатите от конфликти райони; като има предвид, че тази практика обикновено се обуславя от определени воюващи и екстремистки групи, като всички те оказват дълбоко въздействие върху здравето и благоденствието на жените и момичетата;

К.  като има предвид, че детският брак се корени в някои традиции и култури, но че нито една култура или традиция не може да оправдае такава практика особено когато се засягат правата на човека и правата на детето; като има предвид, че в много общности, където преобладава ранният брак, момчетата имат повече привилегии, а момичетата често са считани за финансова тежест за семействата им и обикновено имат ниско самоуважение;

Л.  като има предвид, че всички момичета имат право да изживеят пълноценно своето детство, като играят, ползват правото си на образование и са защитени от насилие, физически и морални вреди, тормоз и експлоатация от всякакъв вид;

М.  като има предвид, че момичетата и девойките имат право да развиват своите способности на граждани до най-пълния им потенциал, както е посочено в Конвенцията на ООН за правата на детето;

Н.  като има предвид, че детските, ранните и принудителните бракове сами по себе си представляват пречка за развитието и фактът, че тези бракове продължават да съществуват, доведе до отрицателни последици за осъществяването на цели 1 – 6 от Целите на хилядолетието за развитие, по-специално в области като равенството между половете, овластяването на жените и момичетата, намаляването на бедността, образованието, майчината и перинаталната смъртност, здравето, в това число сексуалното и репродуктивно здраве(5);

О.  като има предвид, че предотвратяването и ответната реакция спрямо всички форми на насилие срещу момичета и жени, включително ранните и принудителните бракове, са една от целите в Плана за действие на ЕС в областта на равенството между половете за периода 2016 – 2020 г.;

П.  като има предвид, че макар принудителният брак да представлява нарушение на закона в целия ЕС, точното определение за него се различава; като има предвид, че отсъствието на общоприето определение е осуетило усилията за генериране на данни относно броя на принудителните бракове в ЕС;

Р.  като има предвид, че принудителният брак продължава да буди безпокойство в рамките на ЕС; като има предвид, че той не е отделно престъпление в повечето държави членки и вместо това се предоставя защита чрез комбинация от по-общи наказателни разпоредби в области, като например, изнасилване или отвличане;

С.  като има предвид, че тъй като момиче под 18-годишна възраст не е в състояние да предостави действително съгласие за встъпване в брак, детските бракове трябва да се считат за насилствени бракове; като има предвид, че буди съжаление факта, че 144 от 193 държави нямат закон, който забранява ранните бракове;

Т.  като има предвид, че за много случаи на принудителни бракове не се съобщава или се съобщава на частни организации и НПО, а не на публичните органи; като има предвид, че когато се съобщават случаи на националните органи, не съществува система за последователно събиране на данни на равнището на държавите членки, въпреки че такава е неотложно необходима;

У.  като има предвид, че детските бракове ще струват трилиони долари на развиващите се държави до 2030 г.(6);

Ф.  като има предвид, че правителствата трябва да признаят значението на борбата срещу детските и ранните бракове при изпълнението на целите на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие; като има предвид, че подпомагането на момичетата да избягват детския брак и да отлагат бременността, и осигуряването на възможност те да посещават училище би им позволило да подобрят своите умения и бъдещи доходи, като по този начин помогнало за изкореняване на бедността сред бъдещите поколения; като има предвид, че насърчаването на равенството между половете и повишаването на ролята на жените гарантира, че момичетата ще имат власт за вземане на решения относно семейния, сексуалния и репродуктивния си живот; като има предвид, че изкореняването на детските и ранните бракове ще намали детската смъртност и редица здравословни проблеми, свързани с ранната бременност или с ранното раждане;

Х.  като има предвид, че в повечето общности, които практикуват детски и ранни бракове, жените често са отклонявани от процесите на вземане на решения и че ангажирането и обучението на лидерите и на жените в тези общности е от ключово значение за промяната на нагласите и на поведението по отношение на детските бракове; като има предвид, че наред с това е необходимо законодателство, забраняващо ранния/принудителния брак;

Ц.  като има предвид, че предаването на бедността между поколенията е една от най-често сочените причини за принудително встъпване на момичетата в детски бракове; като има предвид, че вследствие на липсата на знания за сексуалното и репродуктивното здраве и права, родителите не са запознати с опасностите, свързани с ранната бременност;

Ч.  като има предвид, че в случая с детските бракове, както във всички области на действие за борба с насилието над жени, е от жизненоважно значение мобилизирането на мъжете и момчетата за справянето с дискриминацията по полов признак и за промяната на вредните традиционни практики, дълбоко вкоренени в културата на дадена общност;

Ш.  като има предвид, че ранните и детските бракове остават табу и следва да бъдат публично дискутирани, за да се сложи край на ежедневното страдание на младите и подрастващите момичета и на продължаващото нарушаване на техните човешки права; като има предвид, че един от начините за това е чрез подкрепа и споделяне на работата на журналисти, художници, фотографи и активисти, работещи по въпроса за децата булки;

Щ.  като има предвид, че кампаниите за слагане на край на ранните бракове на момичетата и младите жени ще бъдат безуспешни без приемането на сексуалността на подрастващите момичета и на правото им да вземат самостоятелни решения за своите тела, взаимоотношения и сексуална активност; като има предвид, че за вземането на такива решения по информиран начин е необходимо да бъде предоставена информация както на подрастващите, така и на родителите им за сексуалността и методите за контрацепция;

1.  осъжда детските, ранните и принудителните бракове и други вредни насилствени практики, налагани на жени и момичета, включително на подрастващи момичета и девойки в Европа и в останалата част от света, тъй като практики от такъв характер представляват тежко нарушение на правата на човека, а когато жертвата е на възраст под 18 години – съставляват насилие над малолетно/непълнолетно лице;

2.  подчертава, че браковете с деца, ранните и принудителните бракове са сериозно посегателство срещу правото на свободно изразяване на съгласие;

3.  признава, че детските и принудителните бракове се превърнаха в истински проблем също и в рамките на ЕС, което налага предприемането на съвместни, решителни и координирани действия от страна на всички държави членки;

4.  призовава държавите членки за активно непризнаване на принудителните бракове и за оказване на пълна подкрепа на жертвите независимо от техните семейства;

5.  отбелязва, че много родители, живеещи в нищета и крайна бедност в бежански лагери, изпитват необходимост да защитят дъщерите си от заплахата от сексуално насилие, като ги омъжат за по-възрастни мъже; подчертава обаче, че ЕС и неговите държави членки следва да бъдат единни и последователни при отхвърлянето на молбите на бежанците за законно признаване на бракове, когато един от предполагаемите съпрузи е дете или юноша; подчертава, че статутът на бежанец не може да бъде използван като законова вратичка за признаване на детските бракове в Европа;

6.  препоръчва възприемането на цялостен и всеобхватен подход към детските, ранните и принудителните бракове, което означава справяне с първопричините за детските бракове, включително неравенството между половете, бедността и липсата на социални и икономически възможности; като изтъква значението на образованието като мощно средство за предотвратяване на детските, ранните и ранните и принудителните бракове, подчертава, че включването на измерението на равенството между половете следва да бъде разширено отвъд традиционните сектори като образование и здравеопазване, и да достигне всички други области на политиката;

7.  призова ЕС да играе по-активна роля в борбата с нарушенията на правата на човека на национално, европейски и международно равнище, и призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията да използват всички налични действащи инструменти, като представят конкретна стратегия за установяване на необходимите стъпки в борбата срещу ранните, принудителните бракове и браковете на ненавършили пълнолетие и други увреждащи за момичетата и жените практики, като например генитално осакатяване на жени, така наречените „престъпления на честта“, „сексуално робство“ и „трафик“, и като определят целите и конкретното им финансиране с оглед постигането на общата цел за премахване на горепосочените форми на брак до 2030 г, в съответствие с цел 5.3 на ООН за устойчиво развитие; следователно призовава Комисията и ЕСВД да включат в стратегията необходимостта от преодоляване на стереотипите, свързани с пола и дискриминационните социални норми, които допринасят за приемането и продължаването на гореописаните вредни практики;

8.  припомня, че преустановяването на практиката на детските, ранните и принудителните бракове е включено като един от приоритетите за външната дейност на ЕС в областта на насърчаването на правата на жените и правата на човека;

9.  призовава Комисията и ЕСВД да съставят план за действие, който да насърчава борбата срещу детските, ранните и принудителните бракове в контекста на отношенията на ЕС с партньорски и трети държави, по-специално в областта на развитието, и да отделя специално внимание на зачитането на правата на жените и момичетата във всички търговски споразумения и споразумения за партньорство, не на последно място чрез включване на „клаузата относно правата на човека“; призовава Комисията и ЕСВД да изведат на приоритетно място тези въпроси в политическия диалог със страните партньори и да създадат конкретни мерки в сътрудничество с всички ключови участници, с цел премахване на вредните практики; призовава също така държавите членки да насърчават борбата с детските, ранните и принудителните бракове в отношенията си с трети държави;

10.  приветства стартирането на съвместната глобална инициатива за равенство между половете на ЕС и ООН – инициативата Spotlight, за справяне със сексуалното и основаното на пола насилие и вредните практики, като например ранните принудителни бракове, гениталното осакатяване на жени или трафика на хора; отбелязва обаче, че инициативата Spotlight обръща внимание основно на елементи от програмата, които вече са обща загриженост в световен мащаб; поради това подчертава необходимостта от насърчаване на равенството между половете по по-всеобхватен начин чрез подходящо съчетание от програми и условия; призовава Комисията да използва средносрочния преглед на своите програми за международно сътрудничество, за да увеличи финансирането на пакета ресурси за равенството между половете с цел ускоряване на прилагането на принципа на равенството между половете в двустранното сътрудничество и чрез тематични програми;

11.  призовава ЕС и държавите членки да работят съвместно с ООН – Жени, Детския фонд на ООН, ФНООН и други партньори, включително организации на гражданското общество, асоциациите и диаспорите на мигранти, за да се обърне внимание на въпроса за детските, ранните и принудителните бракове, като се постави акцент върху овластяването на жените, включително чрез образование, икономическо овластяване и засилено участие в процеса на вземане на решения, както и за защитата и утвърждаването на правата на човека на всички жени и момичета, включително в областта на сексуалното и репродуктивното здраве;

12.  предлага необходимостта европейското финансиране за външни дейности да бъдат зависими от ефикасното прилагане на мерки за премахване на ранните и принудителните бракове;

13.  насърчава Комисията и държавите членки да интегрират аспектите на равенството между половете в програмите за изграждане на мира и възстановяване след конфликти, да разработят средства за съществуване и образователни програми за момичета и жени, които са жертви на ранни и принудителни бракове, и да улеснят техния достъп до здравни и репродуктивни услуги в засегнатите от конфликти райони;

14.  подчертава необходимостта да се предоставят средства за програми за предотвратяване на детските бракове, насочени към създаване на социална среда, в която момичета могат да реализират своя пълен потенциал, включително чрез образование, социални и икономически програми за момичета, които не посещават училище, схеми за закрила на децата, приюти, правни консултации и психологическа подкрепа; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че в рамките на своите външни дейности, те предоставят достатъчно средства за този вид програми и действия; призовава освен това Комисията да извърши системна оценка на съществуващите програми, насочени към предотвратяване на ранните бракове чрез оценка на тяхната ефикасност, на оползотворяването на наличното финансиране, за да гарантира, че програмите се изпълняват в региони и държави, в които детските бракове имат най-голям дял; насърчава делегациите на ЕС да изпълнят ангажимента на ЕС по отношение на Плана за действие на ЕС в областта на равенството между половете за периода 2016 – 2020 г., да следят отблизо положението и да разработят съответни програми в подкрепа на местните законодателни действия;

15.  призовава за необходимостта от разработване на програми за предоставянето на права и възможности на момичетата и младите жени като ключово средство за предотвратяване и борба с ранния брак чрез подобряване както на тяхното самоуважение, така и на осъзнаването на техните права, включително законното право на отказ от брак;

16.  подчертава, че преустановяването на практиката на детските, ранните и принудителните бракове би оказало на свой ред силно положително въздействие върху образователната степен на момичетата и техните деца, би допринесло за това жените да раждат по-малко деца и би могло да повиши техните очаквани доходи и благосъстояние в домакинството;

17.  припомня, че е от ключово значение да се работи на местно равнище с общностите, като се помогне в борбата с традиционните и дискриминационни възгледи за достъпа на момичетата до образование и по този начин се увеличат възможностите за заетост на жените и се допринесе за тяхната издръжка и за издръжката на семействата им;

18.  насърчава разработването на програми за повишаване на осведомеността, в които да участват всички лидери на общността, за да се образоват за вредните последици от традиции като ранния брак и впоследствие да се включат активно в повишаването на осведомеността на общността;

19.  подчертава неотложната необходимост от информиране и образоване на мъжете и момчетата чрез мобилизирането им за защита на правата на човека, включително правата на децата и жените;

20.  призовава Комисията и държавите членки да приемат интегрирани, всеобхватни и координирани мерки за предотвратяване и борба с всички форми на насилие срещу жените и момичетата, включително детските, ранните и принудителните бракове, по-конкретно чрез улесняване на достъпа на жертвите до правосъдието и укрепване на механизмите за закрила на детето, като същевременно предоставят по-голяма подкрепа, както и допълнителен и подобрен достъп до финансиране за неправителствените организации, работещи за премахването на тези практики;

21.  призовава всички държави членки да прилагат изцяло законите за забрана на детските, ранните и принудителните браковете на деца, като осигуряват достъп до правосъдие, включително правни средства за защита и като създават структури и програми за подкрепа, подпомагане и защита на жертвите на детски, ранни и принудителни бракове, включително безопасни приемни центрове и осигуряват помощ от квалифицирани служители жени като например акушерки, гинеколози, психолози и социални работници; във връзка с това призовава Комисията и държавите членки да гарантират ефективното прилагане на Директивата на ЕС относно правата на жертвите, по-специално чрез подобряване на достъпа на жертвите на насилие срещу жени до обща и специализирана помощ и чрез въвеждане на ефективни механизми за докладване, които да зачитат анонимността и поверителността на данните на жертвите, с цел жертвите на принудителни бракове да бъдат насърчавани да съобщават за нарушения, без да се притесняват от допълнителна стигматизация;

22.  призовава ЕС и държавите членки да гарантират материална база и обучение за здравните работници, за да им позволят да предоставят поверителни и безпристрастни услуги в подкрепа на младите хора, както и информация и ресурси, които да изпълняват стандартите на СЗО за справедливост, достъпност, приемливост, целесъобразност и ефективност;

23.  насърчава Комисията и държавите членки да започнат кампании за повишаване на осведомеността във връзка с това явление, последиците от него и съществуващите средства за правна защита в целия ЕС, включително в бежанските лагери и държавите кандидатки;

24.  приветства създаването на ново предупреждение в Шенгенската информационна система, което дава възможност за въвеждане на сигнализиране, с цел да се защитят децата, изложени на риск от принудителен брак;

25.  припомня, че съгласно член 37 от Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Конвенция от Истанбул) държавите, които са страни по нея, са длъжни да криминализират „умишленото принуждаване на пълнолетно лице или на дете да сключи брак“; поради това изразява съжаление, че само 12 държави – членки на ЕС са криминализирали принудителния брак, и припомня, че в съответствие с изискванията на посочената конвенция, жертви, които са отведени в друга държава, където са загубили правото си на пребиваване в ЕС в резултат на принудителен брак, следва да получат действителна възможност да възстановят статута си на пребиваване; призовава държавите членки, които все още не са ратифицирали Конвенцията от Истанбул, да го направят без забавяне(7);

26.  призовава държавите членки да осигурят на жените и момичетата мигранти самостоятелно разрешение за пребиваване, което да не зависи от статута на техните съпрузи или партньори, по-специално за жертвите на физическо и психическо насилие, включително принудителни или уговорени бракове, както и да гарантират предприемането на всички административни мерки за тяхната защита, включително ефективен достъп до механизми за помощ и закрила;

27.  призовава Комисията и държавите членки да приемат мерки, които да възпират и когато е необходимо, да санкционират родителите, граждани или не на ЕС, които предлагат собствените си непълнолетни дъщери като съпруги, както чрез пътувания в съответните държави на произход, или още по-зле – в рамките на територията на ЕС;

28.  признава, че повечето държави по света имат закони, в които е определено брачното пълнолетие; подчертава все пак, че много държави предвиждат изключения от изискването за брачно пълнолетие – в повечето случаи в зависимост от родителско съгласие или разрешение от съда, както и че този въпрос следва да бъде разгледан от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност; призовава държавите членки и приканва онези трети държави, които все още не са направили това, да криминализират принудителните и ранните бракове, наред с другото чрез преразглеждане на установената от закона минимална възраст, независимо от родителското съгласие, като изискват пълно съгласие на двамата съпрузи и санкционират онези, които принуждават друго лице да сключи брак;

29.  предлага изричното включване на принудителните бракове като форма на трафик на хора в член 2 от Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него, както и разработването на споделена политика и общо определение на принудителния брак, което следва да бъде използвано последователно на национално и европейско равнище в политиките и разпоредбите в областта на гражданското и наказателното право относно принудителните бракове;

30.  призовава Комисията и държавите членки да извършват наблюдение върху случаите на детски, ранни и принудителни бракове в рамките на ЕС и да обмислят възможността за създаване на единни правни стандарти във връзка с процедурата за разглеждане на случаите на детски и ранни бракове;

31.  насърчава разглеждането на възможността за задължително вписване на ражданията, в държавите, в които преобладават ранни, детски и принудителни бракове, тъй като липсата на гражданска регистрация може да доведе до по-висок риск от детски и ранни бракове;

32.  призовава Комисията да създаде европейска база данни с цел мониторинг и докладване на явлението на принудителните бракове и други форми на основани на пола нарушения на правата на човека, включително сексуална експлоатация;

33.  призовава Комисията и държавите членки да създадат система за последователно събиране на данни за детските, ранните и принудителните бракове, включително разбити данни по пол, тъй като стабилните и надеждни данни са от съществено значение за изготвянето на политики, основани на факти, и за по-добре насочени интервенции;

34.  призовава Комисията и държавите членки да извършат конкретни проучвания въз основа на събраните данни, за да получат ясна представа за това явление на европейско равнище с конкретна информация относно всяка държава членка;

35.  подчертава отрицателното въздействие от хуманитарните кризи, конфликти и природни бедствия върху увеличаването на броя на принудителните, детските и ранните бракове; подчертава, следователно, необходимостта от съчетаване на развитието и хуманитарните усилия;

36.  потвърждава необходимостта от насърчаване и защита на основните права на всички жени и всички момичета, по-специално правото да разполагат със своята сексуалност и да вземат свободно и отговорно решения за онова, което е свързано с тях, особено за своето сексуално и репродуктивно здраве, без да търпят принуда, дискриминация или насилие;

37.  подчертава, че всеобщото зачитане на сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП) и достъпът до тях имат принос за постигането на всички свързани със здравето цели за устойчиво развитие, като например предродилните грижи и мерките за предотвратяване на високорисковите раждания и намаляване на детската смъртност; отбелязва, че достъпът до семейно планиране и здравни услуги за майките, както и до услуги за безопасен и законен аборт са съществени елементи за спасяване на живота на жените и момичетата; изразява загриженост поради факта, че нито една делегация на ЕС в регионите на Близкия изток и Северна Африка, Европа и Централна Азия не е избрала свързан със СРЗП показател въпреки значителните нужди по отношение на СРЗП в тези региони; призовава делегациите на ЕС в тези региони да направят повторна оценка на тези обезпокоителни данни, с цел да определят дали те може да са свързани с невярно докладване или съществува необходимост от допълване на настоящите програми с целенасочени действия във връзка със СРЗП;

38.  припомня, макар и да се съсредоточава главно върху предотвратяването на ранните бракове, че ЕС, държавите членки и трети държави следва също да подпомагат младите жени, които вече са омъжени, като им помагат да осъзнаят правата си, включително в областта на сексуалните и репродуктивните права и правото им на контрацепция;

39.  осъжда възстановяването и разширяването на приложното поле на „правилото за глобално блокиране“ и неговото въздействие върху здравето на жените и момичетата; припомня, че населението в уязвимо положение, включително хората, които обикновено не биха могли да имат достъп до услуги „поради стигма, бедност, местоположение, насилие или ХИВ статус“, са най-силно засегнати;

40.  отново призовава ЕС и неговите държави членки да окажат проактивна подкрепа за правата на жените и момичетата в световен мащаб и да увеличат значително – както на национално равнище, така и на равнището на ЕС – средствата за развитие за сексуалното и репродуктивното здраве и права, по-специално за достъпа до семейно планиране и безопасен и законен аборт с цел намаляване на възникналия вследствие на оттеглянето на САЩ недостиг на финансиране в тази област;

41.  решително подкрепя инициативата She Decides („Тя решава“) и призовава ЕС и държавите членки да увеличат подкрепата си за тази инициатива и за други усилия във връзка със СРЗП;

42.  счита, че увеличаването на представителството на жените в органите за вземане на икономически и политически решения може да помогне за гарантирането на приемането на необходимото законодателство и за наличието на засилена подкрепа за институциите и организациите на гражданското общество, които да работят за предотвратяване на ранните и принудителните бракове.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lívia Járóka, Urszula Krupa, Kostadinka Kuneva, Nosheena Mobarik, Jordi Solé, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

ECR

Nosheena Mobarik

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marc Tarabella, Julie Ward

VERTS/ALE

Margrete Auken, Florent Marcellesi, Jordi Solé

1

-

PPE

Marijana Petir

3

0

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mylène Troszczynski

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

определен като „брак, сключен без свободно и валидно съгласие на единия или на двамата съпрузи, или преди навършването на 18-годишна възраст“ съгласно Конвенцията на ООН за съгласието за брак, минималната възраст за встъпване в брак и регистрацията на браковете от 7 ноември 1962 г. и Резолюция 1468 (2005) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно принудителните бракове и бракове на деца.

(2)

„Майчинство на детска възраст: да посрещнем предизвикателството на бременността сред подрастващите“, ФНООН (2013).

(3)

Доклад, озаглавен „Всяко последно момиче: свободно да живее, да учи, освободено от тормоз“ от 11 октомври 2016 г. на организацията „Спасете децата“.

(4)

„Майчинство на детска възраст: да посрещнем предизвикателството на бременността сред подрастващите, ФНООН (2013 г.).

(5)

Резолюция 69/156 на Общото събрание на ООН от 18 декември 2014 г. относно детските, ранните и принудителните бракове.

(6)

Икономически последици от детските бракове: Глобален синтезиран доклад, 2017 г.

(7)

„Насилствен брак от гледна точка на равенството между половете“, Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, Европейски парламент (2016).

2 Списък на ратификациите на Конвенцията: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?desktop=true


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

David Coburn, Marek Jurek, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Charles Goerens, Heidi Hautala, Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Jaromír Štětina


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Charles Goerens, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Joachim Zeller, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Soraya Post

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith

2

EFDD

David Coburn

PPE

Francis Zammit Dimech

2

0

ECR

Marek Jurek, Charles Tannock

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 22 юни 2018 г.Правна информация