Postup : 2017/0136(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0190/2018

Predkladané texty :

A8-0190/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/04/2019 - 10.18

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0438

SPRÁVA     ***I
PDF 1039kWORD 142k
25.5.2018
PE 616.847v02-00 A8-0190/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny

(COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136 (COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny

(COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0331),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0191/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 4. októbra 2017(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. septembra 2017(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0190/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(3)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

Návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(4),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(5),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(6),

keďže:

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012(7) požaduje, aby štandardizované zmluvy o mimoburzových derivátoch boli zúčtované prostredníctvom centrálnej protistrany v súlade s podobnými požiadavkami v ostatných krajinách G20. V uvedenom nariadení sa zaviedli aj prísne požiadavky na prudenciálne, organizačné a obchodné správanie centrálnych protistrán a stanovili sa opatrenia o ich prudenciálnom dohľade s cieľom minimalizovať riziká pre používateľov centrálnej protistrany a posilniť finančnú stabilitu. Ciele skupiny G20 stanovené na samite v Pittsburghu v roku 2009 by sa mali naďalej realizovať v plnej miere, aby sa plne využili výhody finančnej stability.

(2)  Od prijatia nariadenia (EÚ) č. 648/2012 veľkosť a rozsah objemu činností centrálnej protistrany v Únii a vo svete rýchle rástli. Rozšírenie činnosti centrálnej protistrany, a to najmä v súvislosti s mimoburzovými akciovými derivátmi a menovými derivátmi ako triedami aktív v pôvodnom rozsahu pôsobnosti, má v nasledujúcich rokoch pokračovať zavedením dodatočných zúčtovacích povinností a nárastu dobrovoľného zúčtovania protistranami, ktoré nepodliehajú zúčtovacej povinnosti. Návrh Komisie zo 4. mája 2017(8), ktorým sa má cieleným spôsobom zmeniť nariadenie (EÚ) č. 648/2012 s cieľom zlepšiť jeho účinnosť a proporcionalitu, vytvorí ďalšie stimuly pre centrálne protistrany, aby protistranám ponúkli centrálne zúčtovanie derivátov a uľahčili prístup zúčtovania pre malé finančné a nefinančné protistrany. Toto sú hlavné prvky, ktorými sa zabezpečí, aby sa ciele G20 realizovali v plnej miere v záujme väčšej finančnej stability v dlhodobom horizonte. Hlbšie a integrovanejšie kapitálové trhy vyplývajúce z únie kapitálových trhov (CMU) ešte viac zvýšia potrebu cezhraničného zúčtovania v Únii, čím sa prehĺbi význam a vzájomná prepojenosť centrálnych protistrán v rámci finančného systému.

(3)  Počet centrálnych protistrán, ktoré sú v súčasnosti usadené v Únii a oprávnené podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012, zostáva relatívne obmedzený, vzhľadom na stav ku 17. júnu 2017. 28 centrálnych protistrán z tretích krajín bolo uznaných podľa ustanovení o rovnocennosti uvedeného nariadenia, čo im umožňuje ponúkať svoje služby aj zúčtovacím členom a obchodným miestam usadeným v Únii(9). Zúčtovacie trhy sú dobre integrované v celej Únii, ale sú vysoko koncentrované v niektorých triedach aktív a sú navzájom veľmi úzko prepojené. Koncentrácia rizika spôsobuje nízku pravdepodobnosť zlyhania centrálnej protistrany, ale potenciálne mimoriadne vysoký vplyv. V súlade s konsenzom skupiny G20 prijala Komisia v novembri 2016 návrh nariadenia o obnovení a uznesení centrálnej protistrany(10) s cieľom zabezpečiť, aby boli orgány primerane pripravené riešiť zlyhávajúcu centrálnu protistranu, zabezpečiť finančnú stabilitu a obmedziť náklady daňovníkov.

(4)  Bez ohľadu na tento legislatívny návrh a vzhľadom na rastúci rozsah, zložitosť a cezhraničný rozmer zúčtovania v Únii a na celom svete by sa opatrenia dohľadu nad centrálnymi protistranami z Únie a tretích krajín mali upraviť. Prostredníctvom riešenia zistených problémov v počiatočnom štádiu a stanovenia jasných a koherentných opatrení dohľadu pre centrálne protistrany z Únie a tretích krajín by sa posilnila celková stabilita finančného systému Únie a ešte viac by sa malo znížiť potenciálne riziko zlyhania centrálnej protistrany.

(5)  Na základe týchto úvah Komisia 4. mája 2017 prijala oznámenie o reakciách na výzvy pre zásadné infraštruktúry finančných trhov a ďalší rozvoj únie kapitálových trhov(11), v ktorom uviedla, že sú potrebné ďalšie zmeny nariadenia (EÚ) č. 648/2012 na zlepšenie súčasného rámca, ktorý zabezpečuje finančnú stabilitu a podporuje ďalší rozvoj a prehĺbenie únie kapitálových trhov.

(6)  Opatrenia dohľadu podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa opierajú najmä o orgán domovskej krajiny. Centrálne protistrany usadené v Únii sú v súčasnosti schvaľované a kontrolované kolégiami vnútroštátnych orgánov dohľadu, Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), príslušnými členmi Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a inými príslušnými orgánmi. Kolégiá sa spoliehajú na koordináciu a zdieľanie informácií zo strany príslušného vnútroštátneho orgánu, ktorý nesie zodpovednosť za presadzovanie ustanovení stanovených v nariadení (EÚ) č. 648/2012. Rozdielne postupy dohľadu pre centrálne protistrany v celej Únii môžu vytvárať riziká pre regulačnú arbitráž a arbitráž dohľadu a ohrozovať tak finančnú stabilitu a umožňovať nezdravú hospodársku súťaž. Komisia upozornila na tieto vznikajúce riziká a potrebu väčšieho zbližovania v oblasti dohľadu vo svojom oznámení o únii kapitálových trhov zo septembra 2016(12) a na verejnej konzultácii o činnosti európskych orgánov dohľadu (ESA)(13).

(7)  Základné úlohy, ktoré sa majú vykonávať prostredníctvom ESCB, zahŕňajú vymedzenie a vykonávanie menovej politiky Únie a presadzovanie plynulého fungovania platobných systémov. Bezpečné a účinné infraštruktúry finančného trhu, najmä zúčtovacie systémy, sú nevyhnutné na splnenie týchto základných úloh a na dosiahnutie hlavného cieľa ESCB udržať cenovú stabilitu. Príslušní členovia ESCB ako centrálne banky emitujúce meny finančných nástrojov zúčtovaných centrálnymi protistranami by mali byť zapojené do dohľadu nad centrálnymi protistranami z dôvodu potenciálnych rizík, ktoré by mohla negatívna funkcia centrálnej protistrany predstavovať pri plnení týchto základných úloh a hlavného cieľa, ktorý ovplyvňuje nástroje a protistrany, ktoré sa používajú na transmisiu menovej politiky. V dôsledku toho by emisné centrálne banky mali byť zapojené do hodnotenia riadenia rizík centrálnej protistrany. Okrem toho, zatiaľ čo sa mandáty centrálnych bánk a orgánov dohľadu môžu prekrývať, existuje možnosť nesúladu, keď opatrenia týkajúce sa dohľadu ovplyvňujú kľúčové povinnosti centrálnych bánk v oblastiach, ako sú cenová stabilita, menová politika a platobné systémy. V krízových situáciách môže takýto nesúlad zvýšiť riziká pre finančnú stabilitu, ak je rozdelenie zodpovedností medzi jednotlivé orgány stále nejasné.

(8)  Na základe zmlúv bola zriadená hospodárska a menová únia, ktorej menou je euro, a Európska centrálna banka (ECB) ako inštitúcia Únie. ECB a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro, tvoria Eurosystém a stanovujú a prostredníctvom ESCB vykonávajú menovú politiku Únie. Treba preto uznať špecifickú úlohu Eurosystému ako centrálnej banky emitujúcej jednotnú menu Únie. Pozornosť by sa mala venovať aj menám iným ako euro, ktoré existujú v Únii, a ich príslušným centrálnym emisným bankám.

(9)  Vzhľadom na celosvetovú povahu finančných trhov a potrebu riešiť nezrovnalosti v dohľade nad centrálnymi protistranami z Únie a tretích krajín by sa mala posilniť schopnosť ESMA podporovať zbližovanie v oblasti dohľadu nad centrálnymi protistranami. S cieľom udeliť ESMA nové úlohy a zodpovednosti by sa mal zradiť nový orgán v rámci existujúcej organizačnej štruktúry ESMA.

(9a)  Akékoľvek zvýšenie právomocí zverených orgánu ESMA s cieľom umožniť mu splniť svoje ciele by si zároveň vyžadovalo primerané riadenie a dostatočné finančné prostriedky. Samotné zvýšenie právomocí by na dosiahnutie cieľov ESMA nestačilo, ak by tieto orgány dohľadu nemali dostatočné finančné prostriedky alebo ak by neboli riadené účinným a efektívnym spôsobom.

(10)  V rámci ESMA by sa mal zriadiť osobitný vnútorný výbor ESMA (výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami“) na účely prípravy rozhodnutí a vykonávania úloh súvisiacich s dohľadom nad centrálnymi protistranami, zaoberania sa úlohami týkajúcimi sa centrálnych protistrán vo všeobecnosti a dohliadania najmä na centrálne protistrany z Únie a tretích krajín. Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami by mal pozostávať z orgánov, ktoré majú skúsenosti s dohľadom nad centrálnymi protistranami. Aby sa zabezpečilo bezproblémové začlenenie výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami do organizačnej štruktúry ESMA a zároveň sa zohľadnili osobitné potreby dohľadu nad centrálnymi protistranami, ako aj potreba zachovať rýchly rozhodovací proces, výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami by mal mať nezávislého predsedu, ktorému by mal pomáhať nezávislý podpredseda. Rozhodnutia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami by mala schvaľovať rada orgánov dohľadu ESMA, pokiaľ sa týkajú najdôležitejších oblastí dohľadu nad centrálnymi protistranami, a vo všetkých ostatných prípadoch by mala podliehať tomu, že rada orgánov dohľadu nevznesie žiadne námietky. V záujme zabezpečenia nezávislosti výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami v rámci ESMA by sa mali stanoviť riadne opatrenia.

(11)  S cieľom zabezpečiť koherentný prístup dohľadu a zahrnúť všetky príslušné orgány zapojené do dohľadu nad centrálnymi protistranami by výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami mal pozostávať z predsedu, zo stáleho podpredsedu, štyroch stálych riaditeľov a z osobitných členov centrálnych protistrán. Predseda, podpredseda a riaditelia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami by mali konať nezávisle a objektívne v záujme Únie ako celku. Členovia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami, ktorí sú konkrétni pre každú centrálnu protistranu, by mali zahŕňať zástupcu príslušných vnútroštátnych orgánov členských štátov, v ktorých je centrálna protistrana usadená, určených v súlade s nariadením (EÚ) č. 648/2012, a zástupcu príslušnej emisnej banky. Predseda výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami by mal mať právo prizvať členov rady orgánov dohľadu, ako aj zástupcov orgánov centrálnych protistrán z tretích krajín, ktoré uznal ESMA ako pozorovateľov, s cieľom zabezpečiť, aby výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami zohľadnil názory ostatných príslušných orgánov. Zatiaľ čo stáli členovia by sa mali zúčastňovať na všetkých stretnutiach výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami, osobitní členovia centrálnych protistrán a pozorovatelia by sa mali zúčastňovať len vtedy, ak je to pre centrálne protistrany potrebné a vhodné a pod ich dohľadom. Prítomnosť tak nezávislého predsedu, ako aj ▐ osobitných členov centrálnych protistrán by mala zabezpečiť, aby rozhodnutia prijaté výborom pre dohľad nad centrálnymi protistranami boli konzistentné, primerané a proporcionálne v celej Únii a aby príslušné vnútroštátne orgány, emisné centrálne banky a pozorovatelia boli zapojení do rozhodovacieho procesu, ktorý sa týka centrálnej protistrany usadenej v členskom štáte.

(11a)  S cieľom zabezpečiť jednotný prístup dohľadu ESMA okrem stresových testov stanovených v tomto nariadení zohľadňuje stresové testovanie, ktoré vykonali centrálne protistrany ako súčasť svojich mechanizmov ozdravenia a riešenia krízových situácií. Tieto stresové testy, počas ktorých by centrálna protistrana mala zvážiť svoje opatrenia v celej Únii z hľadiska ich súhrnného účinku na finančnú stabilitu Únie, by sa mali zahrnúť do simulácie kríz, pokiaľ ide o možné stresové udalosti s dosahom na celý systém.

(12)  Pri rozhodovaní o otázkach týkajúcich sa centrálnej protistrany usadenej v členskom štáte by mal zasadnúť výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami a zabezpečiť, aby jeho stáli členovia a príslušní členovia zastupujúci príslušné vnútroštátne orgány, ktoré sú členskými štátmi v súlade s nariadením (EÚ) č. 648/2012, ako aj pozorovatelia vymenovaní príslušnými emisnými centrálnymi bankami boli zapojení do rozhodovacieho procesu. Pri rozhodovaní o centrálnej protistrane z tretej krajiny by sa na rozhodovacom procese mali zúčastňovať len stáli členovia, príslušné emisné centrálne banky a akíkoľvek príslušní pozorovatelia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami.

(13)  Aby sa zabezpečil vhodný, účinný a rýchly rozhodovací proces, hlasovacie práva by mali mať predseda, podpredseda a riaditelia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami a zástupca príslušného orgánu členského štátu, v ktorom je centrálna protistrana usadená. Zástupcovia ECB, Komisie a príslušných centrálnych bánk ani pozorovatelia by hlasovacie práva nemali mať. Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami by mal prijímať rozhodnutia jednoduchou väčšinou svojich členov a v prípade nerozhodného hlasovania by mal mať rozhodujúci hlas predseda.

(14)  Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami by mal byť zodpovedný za osobitné úlohy, ktoré mu boli pridelené podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie vnútorného trhu, ako aj finančná stabilita Únie a jej členských štátov.

(15)  Aby sa zabezpečil účinný dohľad, je potrebné, aby výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami mal špecializovaných pracovníkov s dostatočnými vedomosťami, zručnosťami a skúsenosťami, ako aj primerané zdroje na zaručenie jeho autonómie, nezávislosti a primeraného fungovania vo vzťahu k jeho úlohám. Vplyv nových právomocí ESMA v oblasti dohľadu nad centrálnymi protistranami na rozpočet je potrebné zohľadniť vo vyhlásení ESMA v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

(16)  Aby sa zabezpečila primeraná úroveň odbornosti a zodpovednosti, predseda, podpredseda a riaditelia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami by mali byť vymenovaní na základe zásluh, znalostí, vedomostí o zúčtovaní, záležitostiach po uzavretí obchodu a finančných záležitostiach, ako aj skúseností súvisiacich s dohľadom nad centrálnymi protistranami a ich reguláciou. Mali by byť zvolení na základe otvoreného výberového konania. Komisia by na základe konzultácií s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi dohľadu mala predložiť návrh na vymenovanie kandidátov na schválenie Európskym parlamentom. Po schválení tohto návrhu Európskym parlamentom by Rada mala prijať vykonávacie rozhodnutie.

(17)  Aby sa zabezpečila transparentnosť a demokratická kontrola, ako aj ochrana práv inštitúcií Únie, predseda, podpredseda a riaditelia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami by sa mali Európskemu parlamentu a Rade zodpovedať za každé rozhodnutie prijaté na základe tohto nariadenia.

(18)  Predseda, podpredseda a riaditelia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami by mali konať nezávisle a objektívne v záujme Únie. Mali by zabezpečiť, aby sa náležite zohľadnilo riadne fungovanie vnútorného trhu, ako aj finančná stabilita v každom členskom štáte a Únii.

(19)  Na podporu konzistentnosti dohľadu nad centrálnymi protistranami z Únie a tretích krajín v rámci celej Únie by predseda výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami mal kolégiám predsedať a riadiť ich a stáli členovia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami by sa na nich mali zúčastňovať. ECB by sa v prípade potreby a v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013 mala pripojiť aj ku kolégiám, aby mohla vykonávať svoj mandát v súlade s článkom 127 ZFEÚ.

(20)  S cieľom zabezpečiť vhodný a účinný rozhodovací proces by predseda výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami mal mať v kolégiách jeden hlas, zatiaľ čo podpredseda, riaditelia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami a zástupca Komisie by hlasovacie právo nemali mať. Súčasní členovia kolégií by mali naďalej uplatňovať svoje súčasné hlasovacie práva.

(20a)  Podľa tohto pozmeňujúceho nariadenia si príslušné vnútroštátne orgány aj naďalej plnia svoje povinnosti týkajúce sa dohľadu, ktoré im v súčasnosti vyplývajú z nariadenia (EÚ) č. 648/2012. S cieľom podporiť konzistentnosť pri vykonávaní dohľadu nad centrálnymi protistranami v celej Únii by sa malo stanoviť rozdelenie právomocí v závislosti od príslušných rozhodnutí. Mali by sa rozlišovať tri kategórie rozhodnutí: rozhodnutia, na ktoré by príslušné orgány mali získať predchádzajúci súhlas ESMA, rozhodnutia, ktoré by príslušné orgány mali s ESMA prekonzultovať a rozhodnutia, za ktoré by mali aj naďalej zostať výlučne zodpovedné príslušné orgány.

(20b)  Účinný dohľad nad centrálnou protistranou spočíva na budovaní právomocí, získavaní odborných znalostí a spôsobilostí, ako aj na vytváraní vzťahov založených na spolupráci a výmenách medzi inštitúciami. Keďže vo všetkých prípadoch ide o procesy, ktoré sa postupom času vyvíjajú a majú svoju vlastnú dynamiku, mal by plán efektívneho a účinného systému dohľadu nad centrálnymi protistranami zohľadňovať ich prípadný vývoj v dlhodobom horizonte. Preto sa bude rozdelenie právomocí stanovené v tomto pozmeňujúcom nariadení nutne meniť s tým, ako sa budú vyvíjať úloha a kapacity ESMA.

(21)  Keďže medzi ESMA a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi by mohli vo veci niektorých rozhodnutí, ktoré sa majú prijať, vzniknúť spory, je pre prípady nesúhlasu medzi ESMA a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zavedený osobitný mechanizmus. Ak príslušný orgán s navrhovanou zmenou alebo námietkou ESMA nesúhlasí, mal by mať právo predložiť rade orgánov dohľadu odôvodnenú žiadosť, v ktorej ju vyzve, aby túto námietku alebo zmenu posúdila. Dozorná rada môže námietky alebo zmeny orgánu ESMA buď schváliť, alebo zamietnuť. Podobne je potrebné lepšie reflektovať mandáty emisných centrálnych bánk týkajúcich sa ich zodpovednosti v oblasti menovej politiky v dôsledku potenciálnych rizík, ktoré by nefunkčnosť centrálnej protistrany mohla predstavovať pre vykonávanie menovej politiky Únie a podporu hladkého fungovania platobných systémov.

(21a)  ▌S príslušnými emisnými centrálnymi bankami by mal ESMA, prípadne príslušný orgán prekonzultovať niektoré rozhodnutia▐, najmä keď sa takéto rozhodnutia vzťahujú na dohody o platbách a dohody o urovnaní centrálnej protistrany a súvisiace postupy riadenia rizika likvidity pre transakcie denominované v mene, ktorú emituje táto centrálna banka. Po skončení obdobia konzultácií by emisné centrálne banky, ESMA alebo príslušný orgán mali vynaložiť maximálne úsilie potrebné na dosiahnutie súladu so zmenami, ktoré navrhujú centrálne banky. V prípade, že návrh rozhodnutia neobsahuje zmeny navrhované emisnou centrálnou bankou, ESMA alebo príslušný orgán by mali danú emisnú centrálnu banku písomne informovať a uviesť úplné odôvodnenie a vysvetlenie akejkoľvek významnej odchýlky od týchto zmien.

(22)  S cieľom umožniť ESMA účinne vykonávať jeho úlohy v súvislosti s centrálnymi protistranami by centrálne protistrany z Únie a z tretích krajín mali platiť poplatky za úlohy v oblasti dohľadu a za administratívne úlohy, ktoré ESMA vykonáva. Tieto poplatky by mali byť úmerné obratu dotknutej centrálnej protistrany a mali by pokryť ▌žiadosti o udelenie povolenia centrálnych protistrán z Únie, žiadosti o uznanie centrálnych protistrán z tretích krajín a ročné poplatky súvisiace s úlohami, za ktoré nesie zodpovednosť ESMA. Komisia by mala v delegovanom akte ďalej špecifikovať druhy poplatkov, záležitosti, za ktoré sú poplatky splatné, výšku poplatkov a spôsob, akým majú byť zaplatené centrálnymi protistranami z Únie, ktorým bolo udelené povolenie, a centrálnymi protistranami z Únie, ktoré žiadajú o povolenie, a uznanými centrálnymi protistranami z tretích krajín.

(23)  Revíziu si takisto vyžadujú opatrenia dohľadu v tomto nariadení týkajúce sa centrálnych protistrán z tretích krajín, ktoré ponúkajú zúčtovacie služby v rámci Únie. Je potrebné zlepšiť prístup k informáciám, schopnosť vykonávať kontroly na mieste a možnosť zdieľať informácie o centrálnych protistranách z tretích krajín medzi príslušnými orgánmi Únie a orgánmi členských štátov, s cieľom zabrániť dôležitým vplyvom na finančnú stabilitu subjektov v Únii. Existuje tiež riziko, že zmeny pravidiel pre centrálnu protistranu z tretích krajín alebo regulačného rámca tretej krajiny nemožno zohľadniť a mohli by negatívne vplývať regulačné výsledky alebo výsledky týkajúce sa dohľadu, čo by viedlo k nerovnakým podmienkam medzi centrálnymi protistranami z Únie a centrálnymi protistranami z tretích krajín.

(24)  Značné množstvo finančných nástrojov denominovaných v menách členských štátov zúčtovávajú uznané centrálne protistrany z tretích krajín. Toto sa výrazne zvýši, keď Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie a centrálne protistrany, ktoré sú v ňom usadené, sa už nebudú riadiť požiadavkami tohto nariadenia. Dohody o spolupráci dohodnuté v kolégiách dohľadu už nebudú podliehať zárukám a postupom podľa tohto nariadenia vrátane Súdneho dvora Európskej únie. Znamená to, že orgány Únie a členských štátov sa pri zabezpečovaní finančnej stability stretávajú s významnými výzvami.

(25)  V rámci svojho záväzku voči integrovaným finančným trhom by Komisia mala prostredníctvom rozhodnutí o rovnocennosti naďalej rozhodovať o tom, či právne rámce a rámce dohľadu tretích krajín spĺňajú požiadavky nariadenia (EÚ) č. 648/2012. S cieľom zlepšiť uplatňovanie súčasného režimu rovnocennosti vo vzťahu k centrálnym protistranám by Komisia mala byť schopná v prípade potreby ďalej špecifikovať kritériá na posúdenie rovnocennosti režimov centrálnych protistrán z tretích krajín. Je tiež potrebné splnomocniť ESMA na vykonávanie dohľadu nad vývojom v oblasti regulácie a dohľadu v tých režimoch centrálnej protistrany z tretích krajín, ktoré Komisia považuje za rovnocenné. Cieľom tohto kroku je zabezpečiť, aby tretie krajiny naďalej spĺňali kritériá rovnocennosti a akékoľvek osobitné podmienky stanovené na ich používanie. ESMA by mal svoje zistenia oznamovať Komisii ako dôverné.

(26)  Komisia je v súčasnosti schopná kedykoľvek zmeniť, pozastaviť, preskúmať alebo zrušiť rozhodnutie o rovnocennosti, najmä ak sa v treťom štáte vyskytuje vývoj, ktorý má podstatný vplyv na prvky posudzované v súlade s požiadavkami rovnocennosti podľa tohto nariadenia. Ak príslušné orgány tretej krajiny už nespolupracujú s ESMA alebo inými orgánmi dohľadu Únie v dobrej viere alebo ak sústavne nedodržiavajú požiadavky na rovnocennosť, ktoré sa na ne vzťahujú, Komisia je okrem iného oprávnená upozorniť tretiu krajinu alebo zverejniť konkrétne odporúčanie. Ak sa Komisia rozhodne kedykoľvek zrušiť rovnocennosť tretej krajiny, môže odložiť dátum uplatňovania tohto rozhodnutia s cieľom riešiť riziká týkajúce sa finančnej stability alebo narušení trhu. Okrem týchto právomocí, ktoré má v súčasnosti k dispozícii, by Komisia mala mať možnosť stanoviť aj osobitné podmienky na zabezpečenie toho, aby tretie krajiny, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o rovnocennosti, naďalej priebežne plnili kritériá rovnocennosti. Komisia by tiež mala mať možnosť stanoviť podmienky, ktorými sa zabezpečí, aby ESMA bol schopný účinne vykonávať svoje povinnosti vo vzťahu k centrálnym protistranám z tretích krajín uznaným podľa tohto nariadenia alebo v súvislosti s monitorovaním vývoja v oblasti regulácie a dohľadu v tretích krajinách, ktoré sú relevantné pre prijaté rozhodnutia o rovnocennosti.

(27)  Vzhľadom na rastúci cezhraničný rozmer centrálnych protistrán a vzájomných vzťahov vo finančnom systéme Únie je potrebné zlepšiť schopnosť Únie identifikovať, monitorovať a zmierňovať potenciálne riziká spojené s centrálnymi protistranami z tretích krajín. Preto by sa mala posilniť úloha ESMA s cieľom účinne dohliadať na centrálne protistrany z tretích krajín, ktoré žiadajú o uznanie na poskytovanie zúčtovacích služieb v Únii. Mala by sa tiež zlepšiť účasť emisných centrálnych bánk Únie pri uznávaní a kontrole centrálnych protistrán z tretích krajín, ktoré sú aktívne v mene, ktorú vydávajú. Preto by mali prebiehať konzultácie s emisnými centrálnymi bankami Únie o určitých aspektoch, ktoré ovplyvňujú ich zodpovednosť v oblasti menovej politiky vo vzťahu k finančným nástrojom denominovaným v menách Únie, ktoré sú do značnej miery zúčtované v centrálnych protistranách nachádzajúcich sa mimo Únie.

(28)  Keď Komisia určí právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny za rovnocenný s rámcom Únie, postup uznávania centrálnych protistrán z tejto tretej krajiny by mal zohľadňovať riziká, ktoré tieto centrálne protistrany predstavujú pre finančnú stabilitu Únie alebo pre členský štát.

(29)  Pri posudzovaní žiadosti centrálnej protistrany z tretej krajiny o uznanie by mal ESMA posúdiť mieru systémového rizika, ktoré centrálna protistrana predstavuje pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného alebo viacerých z jej členských štátov. Pri vykonávaní tohto hodnotenia by mal ESMA zohľadniť činnosť centrálnej protistrany v Únii, ako aj ďalšiu činnosť centrálnej protistrany mimo Únie v rozsahu, v akom takáto činnosť mimo Únie môže mať vplyv na celkovú zložitosť centrálnej protistrany.

(29a)  ESMA by mal posúdiť stupeň systémového rizika, ktorý centrálna protistrana žiadajúca o uznanie predstavuje pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného alebo viacerých z jej členských štátov na základe objektívnych a transparentných kritérií stanovených v tomto nariadení. Delegovaný akt Komisie by mal tieto kritériá ďalej špecifikovať. Tento delegovaný akt by mal pri vymedzovaní týchto kritérií zohľadňovať povahu transakcií zúčtovávaných centrálnou protistranou vrátane ich zložitosti, volatility cien a priemernej splatnosti, ako aj transparentnosť a likviditu príslušných trhov a to, do akej miery sú zúčtovacie činnosti centrálnej protistrany denominované v eurách alebo inej mene Únie. V tejto súvislosti osobitné charakteristiky týkajúce sa niektorých poľnohospodárskych derivátových zmlúv kótovaných a realizovaných na regulovaných trhoch v tretích krajinách, ktoré sa vzťahujú na trhy, ktoré z veľkej časti slúžia domácim nefinančným protistranám v danej tretej krajine, ktoré prostredníctvom týchto zmlúv riadia svoje obchodné riziká, môžu pre zúčtovacích členov a miesta obchodovania v Únii predstavovať zanedbateľné riziko, pretože majú nízky stupeň systémového prepojenia so zvyškom finančného systému. Ak je v tretej krajine, v ktorej je usadená centrálna protistrana žiadajúca o uznanie, v platnosti rámec na obnovu a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán, ESMA by to mal tiež zohľadniť vo svojej analýze systémového rizika, ktoré daná centrálna protistrana predstavuje pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých z jej členských štátov.

(30)  Centrálne protistrany, ktoré nie sú systémovo dôležité pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých z jej členských štátov, by sa mali považovať za centrálne protistrany „Tier 1“. Centrálne protistrany, ktoré sú systémovo dôležité alebo pravdepodobne sa stanú systémovo dôležitými pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých z jej členských štátov, by sa mali považovať za centrálne protistrany „Tier 2“. Ak ESMA rozhodne, že centrálna protistrana tretej krajiny nie je systémovo dôležitá pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých z jej členských štátov, na túto centrálnu protistranu by sa mali uplatňovať aktuálne podmienky uznávania podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Ak orgán ESMA rozhodne, že centrálna protistrana tretej krajiny je systémovo dôležitá, mali by sa stanoviť dodatočné požiadavky úmerné stupňu rizika, ktoré táto centrálna protistrana predstavuje. ESMA by mal uznať takúto centrálnu protistranu iba vtedy, ak táto centrálna protistrana spĺňa tieto požiadavky.

(31)  Dodatočné požiadavky by mali zahŕňať určité prudenciálne požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) č. 648/2012, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť centrálnej protistrany. ESMA by mal byť priamo zodpovedný za zabezpečenie toho, aby systémovo dôležitá centrálna protistrana z tretej krajiny spĺňala tieto požiadavky. Súvisiace požiadavky by mali takisto umožniť ESMA vykonávať úplný a účinný dohľad nad touto centrálnou protistranou.

(32)  S cieľom zabezpečiť riadne zapojenie emisných centrálnych bánk by systémovo dôležitá centrálna protistrana z tretej krajiny mala spĺňať aj príslušné požiadavky, ktoré emisné centrálne banky považujú za potrebné, ako je ustanovené v tomto nariadení. Emisné centrálne banky by mali orgánu ESMA potvrdiť, či centrálna protistrana dodržiava tieto dodatočné požiadavky, a to do 150 dní od predloženia úplnej žiadosti centrálnou protistranou.

(32a)  V prípade, že emisná centrálna banka rozhodne uložiť systémovo významnej centrálnej protistrane z tretej krajiny dodatočnú požiadavku, mala by sa snažiť prijať rozhodnutie čo najtransparentnejšie, pričom náležite rešpektuje potrebu chrániť dôverné alebo citlivé informácie.

(32b)  Emisná centrálna banka by mala posúdiť odolnosť uznaných centrálnych protistrán z tretej krajiny voči nepriaznivému vývoju na trhu so zreteľom na riziko, ktoré predstavujú pre stabilitu meny emisnej centrálnej banky, prenos menovej politiky a hladké fungovanie platobných systémov. V takýchto prípadoch by sa mala zabezpečiť spolupráca a výmena informácií medzi emisnými centrálnymi bankami a ESMA, aby sa zabránilo duplicite.

(32c)  Výnimočné situácie, ktoré majú vplyv na prenos menovej politiky alebo hladké fungovanie platobných systémov, môžu v rozsahu povolenom podľa inštitucionálneho rámca emisnej centrálnej banky vyžadovať, aby sa systémovo dôležitým centrálnym protistranám z tretích krajín uložili požiadavky týkajúce sa rizík likvidity, dohôd o urovnaní, dohôd o maržiach, kolateráloch/zábezpekách alebo interoperabilite. V takýchto prípadoch by emisné centrálne banky a ESMA mali spolupracovať a vymieňať si informácie, najmä pokiaľ ide o ich hodnotenie rizík, ktoré daná situácia zahŕňa, a jej možné trvanie, ako aj predpokladané účinky požiadaviek, ktoré sa majú uložiť.

(32d)  Spolupráca a výmena informácií medzi orgánmi dohľadu Únie a orgánmi dohľadu tretích krajín sú nevyhnutné na to, aby sa zabezpečil účinný dohľad nad centrálnymi protistranami z tretích krajín a aby sa všetkým príslušným orgánom umožnilo reagovať na núdzové situácie koordinovaným, efektívnym a účinným spôsobom. ESMA by preto mal zaviesť dohody o spolupráci s dotknutými príslušnými orgánmi tretích krajín, ktorých právny rámec a rámec dohľadu sa uznávajú za rovnocenné s týmto nariadením, ktoré by sa mali vzťahovať na všetky prvky potrebné na zabezpečenie okrem iného bezproblémovej výmeny informácií, koordinácie činností dohľadu, účinného monitorovania vývoja v oblasti regulácie a dohľadu v tretej krajine a účinnej spolupráce v núdzových situáciách.

(33)  Miera rizika, ktorú predstavuje systémovo dôležitá centrálna protistrana pre finančný systém a stabilitu Únie, sa líši. Požiadavky na systémovo dôležité centrálne protistrany by sa preto mali uplatňovať spôsobom úmerným rizikám, ktoré môže centrálna protistrana predstavovať pre Úniu. Ak ESMA po dohode s príslušnou emisnou centrálnou bankou dospeje k záveru, že centrálna protistrana tretej krajiny má taký systémový význam, že jej súlad s dodatočnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení dostatočne nerieši riziko pre finančnú stabilitu Únie alebo pre jeden alebo viacero z jej členských štátov, ESMA by mal mať právo odporučiť Komisii, aby táto centrálna protistrana nebola uznaná, a identifikovať konkrétne zúčtovacie služby alebo činnosti, ktoré by centrálna protistrana, ktorej bolo udelené povolenie v súlade s týmto nariadením, mala podľa jeho názoru poskytovať len zúčtovacím členom a miestam obchodovania usadeným v Únii. Na základe tohto odporúčania by Komisia mala byť schopná prijať delegovaný akt, v ktorom vyhlási, že niektoré alebo všetky služby poskytované touto centrálnou protistranou poskytujecentrálna protistrana usadená v Únii, ktorej bolo udelené povolenie v tomto zmysle, len zúčtovacím členom a obchodným miestam usadeným v Únii. V tomto delegovanom akte by malo byť možné špecifikovať primerané adaptačné obdobie pre centrálnu protistranu, jej zúčtovacích členov a ich klientov spolu s podmienkami, za ktorých môže byť centrálna protistrana počas takéhoto adaptačného obdobia dočasne uznaná, a akékoľvek opatrenia, ktoré by sa mali prijať počas takého adaptačného obdobia s cieľom obmedziť potenciálne náklady zúčtovacích členov a ich klientov, najmä tých, ktorí sú usadení v Únii.

(34)  Orgán ESMA by mal pravidelne prehodnocovať uznanie centrálnych protistrán z tretích krajín, ako aj ich klasifikáciu ako Tier 1 alebo Tier 2. V tejto súvislosti by ESMA mal okrem iného zvážiť zmeny v povahe, veľkosti a zložitosti podnikania centrálnej protistrany tretej krajiny. Takéto preskúmanie by sa malo uskutočňovať aspoň raz za dva roky alebo každých päť rokov v závislosti od rozsahu, v ktorom sú finančné nástroje zúčtovávané centrálnou protistranou denominované v menách Únie. Preskúmanie by sa tiež malo uskutočniť vždy, keď uznaná centrálna protistrana z tretej krajiny rozšírila rozsah svojich činností a služieb v Únii. V nadväznosti na takéto preskúmanie by ESMA bez toho, aby bolo dotknuté jeho právo odporučiť Komisii, že centrálna zmluvná strana by nemala byť uznaná, mal mať možnosť zmeniť klasifikáciu centrálnej protistrany z Tier 1 na Tier 2 alebo naopak. Adaptačné obdobie by sa malo povoliť v prípade reklasifikácie z kapitálu Tier 1 na kapitál Tier 2.

(35)  ESMA by mal mať aj možnosť vziať do úvahy rozsah, v akom možno porovnať súlad systémovo dôležitej centrálnej protistrany z tretej krajiny s požiadavkami uplatniteľnými v tejto tretej krajine, so súladom tejto centrálnej protistrany s požiadavkami nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Pri vykonávaní tohto posúdenia by ESMA mal vziať do úvahy v prípade, že je to relevatné, to, či Komisia prijala vykonávací akt, v ktorom sa stanoví, že právne opatrenia a opatrenia dohľadu tretej krajiny, v ktorej je centrálna protistrana usadená, sú rovnocenné s právnymi opatreniami a opatreniami dohľadu stanovenými v tomto nariadení a s akýmikoľvek podmienkami, ktorým vykonávanie tohto vykonávacieho aktu môže podliehať. V záujme zabezpečenia proporcionality by ESMA pri vykonávaní tohto posúdenia mal zohľadniť aj to, do akej miery sú finančné nástroje zúčtovávané centrálnou protistranou denominované v menách Únie. Komisia by mala prijať delegovaný akt, v ktorom sa podrobnejšie stanovia spôsoby a podmienky na posúdenie takéhoto porovnateľného súladu.

(36)  Orgán ESMA by mal mať všetky právomoci potrebné na dohľad nad uznanými centrálnymi protistranami z tretích krajín, aby sa zabezpečilo, že budú neustále dodržiavať požiadavky nariadenia (EÚ) č. 648/2012. V určitých oblastiach ▌by sa s emisnou centrálnou bankou (-y) malo konzultovať o tých aspektoch návrhu rozhodnutia, ktoré sa týkajú meny, ktorú emitujú. Po skončení obdobia konzultácií s emisnými centrálnymi bankami by mal výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami vynaložiť maximálne úsilie potrebné na dosiahnutie súladu so zmenami, ktoré navrhujú. Ak výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami vo svojom návrhu rozhodnutia, ktoré sa má predložiť rade orgánov dohľadu, nezohľadňuje zmeny navrhované emitujúcou centrálnou bankou, výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami by mal o tom túto emisnú centrálnu banku písomne informovať a uviesť úplné odôvodnenie a vysvetlenie každej významnej odchýlky od týchto od navrhovaných zmien.

(36a)  S cieľom uľahčiť výmenu informácií týkajúcich sa centrálnych protistrán z tretích krajín by sa mali zriadiť kolégiá pre centrálne protistrany z tretích krajín. Takéto kolégiá by mali združovať stálych členov výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami, príslušné orgány členských štátov, emitujúce centrálne banky a orgány dohľadu nad subjektmi usadenými v Únii, na ktoré činnosti centrálnych protistrán z tretích krajín môžu mať vplyv, konkrétne nad zúčtovacími členmi, miestami obchodovania a centrálnymi depozitármi cenných papierov. Kolégiá pre centrálne protistrany z tretích krajín môžu predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami požiadať, aby prediskutoval osobitné otázky vo vzťahu k centrálnej protistrane usedenej v tretej krajine.

(38)  ESMA by mal mať možnosť pravidelne ukladať pokuty s cieľom prinútiť centrálne protistrany z tretej krajiny ukončiť porušovanie, poskytnúť úplné a správne informácie požadované ESMA alebo podriadiť sa vyšetrovaniu či kontrole na mieste.

(39)  ESMA by mal mať možnosť ukladať pokuty ako centrálnym protistranám Tier 1, tak aj centrálnym protistranám Tier 2, ak zistí, že úmyselne alebo z nedbanlivosti porušili toto nariadenie tým, že ESMA poskytli nesprávne alebo zavádzajúce informácie. ESMA by okrem toho mal mať možnosť ukladať pokuty centrálnym protistranám Tier 2, ak zistí, že úmyselne alebo z nedbanlivosti porušili dodatočné požiadavky, ktoré sa na ne vzťahujú v tomto nariadení.

(40)  Pokuty by sa mali ukladať podľa závažnosti porušenia. Porušenia by sa mali rozdeliť na rôzne skupiny, pre ktoré by sa mali priradiť konkrétne pokuty. Pri výpočte pokuty týkajúcej sa určitého porušenia by mal ESMA uplatňovať dvojstupňovú metodiku pozostávajúcu zo stanovenia základnej čiastky a úpravy uvedenej základnej sumy, ak je to potrebné, určitými koeficientmi. Základná suma by sa mala stanoviť s prihliadnutím na ročný obrat dotknutých centrálnych protistrán z tretej krajiny a úpravy by sa mali vykonať zvýšením alebo znížením základnej sumy prostredníctvom uplatnenia príslušných koeficientov v súlade s týmto nariadením.

(41)  V tomto nariadení by sa mali stanoviť koeficienty súvisiace s priťažujúcimi a poľahčujúcimi okolnosťami s cieľom poskytnúť ESMA potrebné nástroje na rozhodovanie o pokute, ktorá je úmerná závažnosti porušenia, ktorého sa dopustila centrálna protistrana tretej krajiny, berúc do úvahy okolnosti, v rámci ktorých bolo toto porušenie spáchané.

(42)  Rozhodnutie o uložení pokút alebo pravidelných platieb penále by malo byť založené na nezávislom vyšetrovaní.

(43)  Pred rozhodnutím o uložení pokút alebo pravidelných platieb penále by mal ESMA poskytnúť osobám, na ktoré sa vzťahuje konanie, možnosť byť vypočuté, aby sa zachovalo ich právo na obhajobu.

(44)  ESMA by nemal ukladať pokuty ani platby penále, ak predchádzajúce oslobodenie alebo odsúdenie vyplývajúce z rovnakých skutočností alebo zo skutočností, ktoré sú takmer rovnaké, nadobudlo platnosť právoplatne rozsúdenej veci v dôsledku trestného konania podľa vnútroštátneho práva.

(45)  Rozhodnutia ESMA ukladajúce pokuty a pravidelné platby penále by mali byť vykonateľné a ich vykonanie by malo podliehať pravidlám občianskeho konania platným v štáte, na území ktorého sa uskutočňujú. V pravidlách občianskeho súdneho konania by nemali byť zahrnuté pravidlá trestného konania, ale mohli by zahŕňať administratívne procedurálne pravidlá.

(46)  V prípade porušenia, ktorého sa dopustila centrálna protistrana Tier 2 by ESMA mal byť splnomocnený uplatňovať celý rad opatrení dohľadu, vrátane vyzvania centrálnej protistrany Tier 2 na ukončenie porušovania a odobratia uznania ako poslednej možnosti, pri ktorom centrálna protistrana Tier 2 vážne alebo opakovane porušila toto nariadenie. ESMA by mal uplatňovať opatrenia dohľadu a zároveň zohľadňovať povahu a závažnosť porušenia a mal by rešpektovať zásadu proporcionality. Pred prijatím rozhodnutia o opatreniach dohľadu by mal ESMA poskytnúť osobám, na ktoré sa vzťahuje konanie, možnosť byť vypočuté, aby sa dodržali ich práva na obhajobu.

(47)  Potvrdenie významných zmien v modeloch a parametroch prijatých na výpočet požiadaviek na maržu centrálnej protistrany, príspevkov z omeškania, požiadaviek na kolaterál a iných mechanizmov kontroly rizika, by sa malo zosúladiť s novou požiadavkou predchádzajúceho súhlasu ESMA s určitými rozhodnutiami príslušného vnútroštátneho orgánu, pokiaľ ide o centrálne protistrany usadené v Únii. V záujme zjednodušenia postupov potvrdenia modelov by malo jedno potvrdenie príslušným vnútroštátnym orgánom, ktoré je predmetom predchádzajúceho súhlasu ESMA, nahradiť dve potvrdenia, ktoré vnútroštátny príslušný orgán a orgán ESMA boli povinné vykonať nezávisle. Okrem toho by sa mala objasniť súhra tohto potvrdenia a rozhodnutia kolégia. Predbežné prijatie výraznej zmeny týchto modelov alebo parametrov by malo byť možné tam, kde je to potrebné, najmä tam, kde je ich rýchla zmena potrebná na zabezpečenie spoľahlivosti riadenia rizika centrálnej protistrany.

(48)  Právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o ďalšiu špecifikáciu druhu poplatkov, záležitosti, za ktoré sú poplatky splatné, výšku poplatkov, ktoré sa majú zaplatiť a spôsob, akým sa majú zaplatiť; uvedenie podmienok, za ktorých sú stanovené kritériá na určenie toho, či centrálna protistrana z tretej krajiny je alebo pravdepodobne bude systémovo dôležitá pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých z jej členských štátov, ako aj na stanovenie kritérií na zváženie toho, či centrálna zmluvná strana má značný systémový význam; vymedzenie dodatočných požiadaviek, ktoré emitujúce centrálne banky môžu uložiť centrálnej protistrane z tretej krajiny, ktorá má systémový význam; uvedenie, že služby poskytované centrálnou protistranou z tretej krajiny sa poskytujú len po získaní povolenia v súlade s článkom 14 a akéhokoľvek súvisiaceho adaptačného obdobia; ďalšiu špecifikáciu kritérií, ktoré sa majú použiť pri posudzovaní rovnocennosti tretích krajín; uvedenie, ako a za akých podmienok musia centrálne protistrany z tretích krajín splniť určité požiadavky; ďalšie procesné predpisy týkajúce sa ukladania pokút alebo pravidelných platieb penále vrátane ustanovení o práve na obhajobu, lehotách, vyberaní pokút alebo pravidelných platbách penále a premlčacích lehotách na uloženie a vymáhanie platieb penále alebo pokút; opatrenia na zmenu prílohy IV s cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch.

(49)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia, a najmä pokiaľ ide o uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín a rovnocennosť právnych rámcov tretích krajín, mali by sa na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci.

(50)  Keďže ciele tohto nariadenia, konkrétne zvýšenie bezpečnosti a efektívnosti centrálnych protistrán stanovením jednotných požiadaviek na ich činnosti, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, môžu sa však z dôvodu ich rozsahu a účinkov lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(51)  Použitie právomoci ESMA na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny ako centrálnej protistrany Tier 1 alebo Tier 2 by sa malo odložiť dovtedy, kým nebudú stanovené kritériá umožňujúce posúdenie, či je centrálna protistrana z tretej krajiny systémovo dôležitá, alebo či sa pravdepodobne stane systémovo dôležitou pre finančný systém EÚ alebo jeden či viacero jeho členských štátov.

(52)  Nariadenie (EÚ) č. 1095/2010 a nariadenie (EÚ) č. 648/2012, by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 2

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 648/2012

Nariadenie (EÚ) č. 648/2012 sa mení takto:

1.  V článku 6 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b) centrálne protistrany, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s článkom 17 alebo ktoré sú uznané v súlade s článkom 25, a príslušný dátum udelenia povolenia alebo uznania s uvedením, že centrálnym protistranám bolo udelené povolenie alebo sú uznané na účel zúčtovacej povinnosti“.

1a.  Do článku 15 sa vkladajú tieto odseky:

„1a. Na účely odseku 1 pri rozšírení podnikania na nové činnosti alebo služby sa vyžaduje rozšírenie povolenia, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a) nová služba alebo činnosť vystavuje centrálnu protistranu novým alebo zvýšeným rizikám;

b) nová služba sa poskytuje alebo nová činnosť sa vykonáva v súvislosti s triedou finančných nástrojov, ktoré majú odlišný rizikový profil alebo sa podstatne odlišujú od produktov, ktoré už boli zúčtované centrálnou protistranou;

c) nová služba sa poskytuje alebo nová činnosť sa vykonáva v súvislosti s triedou finančných nástrojov, ktoré neboli uvedené v rozhodnutí o udelení povolenia centrálnej protistrane;

1b. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania odseku 1 ESMA v úzkej spolupráci s ESCB vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom stanoviť zoznam ukazovateľov, ktoré podrobnejšie vymedzujú podmienky uvedené v odseku 1a.

ESMA predloží Komisii tento návrh regulačných technických predpisov do... [12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

2.  V článku 17 sa odsek 3 nahrádza týmto textom:

„3. Príslušný orgán do 30 pracovných dní od prijatia žiadosti posúdi, či je úplná. Ak žiadosť nie je úplná, príslušný orgán stanoví lehotu, v ktorej musí žiadajúca centrálna protistrana poskytnúť doplňujúce informácie. Po doručení týchto doplňujúcich informácií ich príslušný orgán bezodkladne postúpi ESMA a kolégiu zriadenému v súlade s článkom 18 ods. 1. Ak príslušný orgán po konzultácii s ESMA usúdi, že žiadosť je úplná, náležite o tom informuje žiadajúcu centrálnu protistranu a členov kolégia.

2a.  V článku 17 sa odsek 4 štvrtý pododsek nahrádza takto:

„V prípade, že sa vzájomnou dohodou uvedenou v treťom pododseku nedosiahlo spoločné stanovisko a jednoduchá väčšina ▌kolégia vyjadrila záporné stanovisko, ktorýkoľvek z dotknutých príslušných orgánov ▌sa môže do 30 kalendárnych dní od prijatia tohto záporného stanoviska vo veci obrátiť na ESMA v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

3.  Článok 18 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Príslušný orgán centrálnej protistrany do 30 kalendárnych dní od predloženia úplnej žiadosti v súlade s článkom 17 zriadi kolégium s cieľom uľahčiť plnenie úloh uvedených v článkoch 15, 17, 49, 51 a 54.

Predseda výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami uvedený v článku 22b predsedá kolégiu a riadi ho.“

b)  v odseku 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) stálych členov výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami uvedených v článku 22a ods. 2 písm. a);“

c)  v odseku 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c) príslušných orgánov zodpovedných za dohľad nad troma zúčtovacími členmi centrálnej protistrany ▌ s najväčšími príspevkami do fondu centrálnej protistrany pre prípad zlyhania uvedeného v článku 42, a to na kumulovanom základe počas jednoročného obdobia, podľa potreby vrátane ECB v rámci úloh týkajúcich sa prudenciálneho dohľadu nad úverovou inštitúciou v rámci jednotného mechanizmu dohľadu, ktorou bola poverená nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013(14), ak tieto orgány vyjadria záujem o účasť v tomto kolégiu.

ca)  v odseku 2 sa dopĺňa písmeno ca):

„ca) príslušné orgány zúčtovacích členov okrem tých, ktoré sú uvedené v písmene c), pod podmienkou súhlasu príslušného orgánu centrálnej protistrany. Uvedené príslušné orgány požiadajú o súhlas na účasť v kolégiu príslušný orgán centrálnej protistrany, pričom žiadosť odôvodnia na základe svojho posúdenia vplyvu, ktorý môžu finančné ťažkosti centrálnej protistrany mať na finančnú stabilitu miestneho trhu, ktorého menu emituje. V prípade, že príslušný orgán centrálnej protistrany tejto žiadosti nevyhovie, príslušný orgán centrálnej protistrany poskytne úplné a podrobné písomné zdôvodnenie.“

cb)  v odseku 4 sa dopĺňa písmeno ca):

„ca)  vypracovanie stanoviska pre výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami v prípade, že tento výbor musí poskytnúť svoj súhlas alebo sa s ním konzultuje v súlade s článkom 21a.“

cc)  Vkladá sa tento odsek 4a:

„Ak niektorý člen kolégia na základe informácií vymenených podľa písmena b) usúdi, že postupy riadenia rizík centrálnej protistrany nie sú v súlade so všetkými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení alebo inak spôsobujú nedostatky v jej odolnosti, tento člen môže o tejto otázke informovať príslušný orgán a kolégium a požiadať o jej prerokovanie v rámci kolégia. Predseda kolégia následne môže do programu nasledujúceho zasadnutia kolégia zahrnúť diskusiu o otázke, ktorú člen zistil. V nadväznosti na túto diskusiu, ak okrem člena, ktorý pôvodne požiadal o takúto diskusiu, aspoň jedna tretina členov kolégia podporí vypracovanie odporúčania na riešenie identifikovanej otázky a zlepšenie odolnosti centrálnej protistrany, predseda požiada kolégium, aby takéto odporúčanie vypracovalo.

Kolégium môže prijať odporúčanie uvedené v prvom pododseku na základe jednoduchej väčšiny svojich členov.

Do 30 dní od prijatia odporúčania kolégiom orgán ESMA posúdi otázku a odporúčanie a rozhodne, či požiada o akékoľvek osobitné opatrenie v oblasti dohľadu podľa článku 21a ods. 3.

Svoje rozhodnutie bezodkladne oznámi príslušnému orgánu a kolégiu. Príslušný orgán informuje kolégium o akýchkoľvek následných opatreniach, ktoré boli alebo neboli prijaté v súvislosti s odporúčaním.

V prípade, že príslušný orgán neprijal opatrenia do 90 dní od prijatia odporúčania, a v prípade, že neprijatie opatrení by mohlo viesť k nesúladu s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení, ktorýkoľvek člen kolégia môže do 30 dní po skončení 90-dňového obdobia postúpiť vec orgánu ESMA v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

cd)  odsek 6 sa nahrádza takto:

„6. S cieľom zabezpečiť konzistentné a zosúladené fungovanie kolégií v rámci celej Únie vypracuje ESMA v úzkej spolupráci s ESCB návrh regulačných technických noriem, v ktorých sa stanovia podmienky, za ktorých sa meny v Únii uvedené v odseku 2▐ písm. h) považujú za najdôležitejšie, a podrobnosti praktických dojednaní uvedených v odseku 5.

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [jedného roka od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

3a.  V článku 19 sa vkladá tento odsek 1a:

„1a. Na žiadosť ktoréhokoľvek člena kolégia a po schválení väčšinou kolégia môže stanovisko obsahovať odporúčania na zlepšenie odolnosti centrálnej protistrany.“

4.  V článku 19 sa odsek 3 nahrádza týmto textom:

„3. Väčšinové stanovisko kolégia sa prijme na základe jednoduchej väčšiny jeho členov.

V kolégiách, ktoré pozostávajú najviac z 12 členov, môžu hlasovať maximálne dvaja členovia kolégia z toho istého členského štátu a každý hlasujúci člen má jeden hlas. V kolégiách, ktoré pozostávajú z viac než 12 členov, môžu hlasovať maximálne traja členovia z toho istého členského štátu a každý hlasujúci člen má jeden hlas.

Ak je podľa článku 18 ods. 2 písm. a), c) a h) členom kolégia ECB, má tento počet hlasov:

i) maximálne 2 hlasy v kolégiách do 12 členov (vrátane);

ii) maximálne 3 hlasy v kolégiách s viac než 12 členmi.

Zástupca Komisie je nehlasujúci člen. Predseda dozorného výboru centrálnych protistrán má jeden hlas, podpredseda a riaditelia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami sú v kolégiách členmi bez hlasovacieho práva.“

5.  V článku 20 sa odsek 6 nahrádza takto:

6. Príslušný orgán centrálnej protistrany zašle ESMA a členom kolégia návrh plne odôvodneného rozhodnutia, ktoré vezme do úvahy výhrady členov kolégia.“

6.  Článok 21 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Bez toho, aby bola dotknutá úloha kolégia, príslušné orgány uvedené v článku 22 v úzkej spolupráci s ESMA preskúmajú opatrenia, stratégie, postupy a mechanizmy zavedené centrálnymi protistranami na dosiahnutie súladu s týmto nariadením a hodnotia riziká, ktoré zahŕňajú prinajmenšom finančné, prevádzkové a kybernetické riziká, ktorým centrálne protistrany sú alebo môžu byť vystavené.“

b)  odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. ESMA stanoví frekvenciu a rozsah preskúmania a hodnotenia uvedeného v odseku 1, a to s osobitným prihliadnutím na veľkosť, systémový význam, povahu, rozsah a zložitosť činností dotknutých centrálnych protistrán a ich vzájomnú prepojenosť s inými infraštruktúrami finančného trhu. Preskúmanie a hodnotenie sa aktualizujú najmenej raz za rok.

▌Centrálne protistrany podliehajú v prípade potreby náležitým kontrolám na mieste. Zamestnanci ESMA sa môžu rozhodnúť zúčastniť na týchto kontrolách na mieste.

Príslušný orgán predloží ESMA všetky informácie, ktoré dostal od centrálnych protistrán, a požiada príslušnú centrálnu protistranu o všetky informácie požadované ESMA, ktoré nemôže poskytnúť.“

ba)  v odseku 6 písm. a) sa druhý pododsek nahrádza takto:

„a) vykonáva porovnávaciu analýzu činností dohľadu všetkých príslušných orgánov v súvislosti s udeľovaním povolenia a dohľadom nad centrálnymi protistranami v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ako aj porovnávaciu analýzu postupov riadenia rizík všetkých centrálnych protistrán schválených v súlade s článkom 14 tohto nariadenia; a

7.  V hlave III kapitole 2 sa vkladajú tieto články 21a, 21b a 21c:

„Článok 21a

Postupy pre spoluprácu a rozhodovanie, pokiaľ ide o oprávnené centrálne protistrany

1. Pri výkone svojich úloh v súlade s článkom 22 ods. 1 príslušné orgány:

a) vypracujú a pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí na základe požiadaviek ustanovených v článkoch 14, 15, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 a 49 tohto nariadenia alebo pri výkone úloh vyplývajúcich z požiadaviek stanovených v uvedených článkoch predložia návrh rozhodnutia orgánu ESMA na schválenie;

b) vypracujú a pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí na základe požiadaviek ustanovených v článkoch 24 a 54 tohto nariadenia alebo pri výkone úloh vyplývajúcich z požiadaviek stanovených v uvedených článkoch predložia návrh rozhodnutia orgánu ESMA na konzultáciu;

c) môžu bez predchádzajúceho predloženia orgánu ESMA na schválenie alebo konzultáciu prijímať rozhodnutia na základe požiadaviek ustanovených v článkoch 7, 8, 16, 21, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53 tohto nariadenia a v článkoch 35 a 36 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

3. ESMA postúpi príslušným orgánom všetky relevantné informácie, ktoré môžu viesť k prijatiu rozhodnutia uvedeného v odseku 1 a môžu si vyžiadať konkrétne opatrenia dohľadu vrátane odňatia povolenia. Príslušné orgány náležite informujú orgán ESMA o každom následnom konaní alebo nekonaní.

4. Ak sa orgánu ESMA predkladá návrh rozhodnutia na schválenie podľa odseku 1 písm. a), súhlas orgánu ESMA považuje za udelený, ak ESMA nenavrhuje zmeny ani nenamieta proti návrhu rozhodnutia najneskôr 15 kalendárnych dní po oznámení uvedeného návrhu rozhodnutia. Ak ESMA navrhuje zmeny alebo namieta proti návrhu rozhodnutia, písomne uvedie úplné a podrobné dôvody.

5. Ak sa orgánu ESMA predkladá návrh rozhodnutia na schválenie podľa odseku 1 písm. a) a orgán ESMA navrhuje zmeny, príslušný orgán môže prijať len rozhodnutie zmenené a doplnené orgánom ESMA.

Ak sa orgánu ESMA predkladá návrh rozhodnutia na schválenie podľa odseku 1 písm. a) a orgán ESMA namieta voči konečnému návrhu rozhodnutia, príslušný orgán uvedené rozhodnutie neprijme.

6. Ak sa orgánu ESMA predkladá návrh rozhodnutia na schválenie podľa odseku 1 písm. a) a príslušný orgán s navrhovanou zmenou alebo námietkou orgánu ESMA nesúhlasí, môže do 5 dní predložiť rade orgánov dohľadu uvedenej v článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 odôvodnenú žiadosť na posúdenie uvedenej námietky alebo zmeny. Rada orgánov dohľadu schváli alebo zamietne námietky alebo zmeny orgánu ESMA do 10 dní od predloženia príslušnej žiadosti, pričom náležite uplatní odsek 5.

6a. Ak sa orgánu ESMA predkladá návrh rozhodnutia na konzultáciu podľa odseku 1 písm. b), ESMA odpovie na dopyt najneskôr 15 kalendárnych dní po oznámení uvedeného návrhu rozhodnutia.

6b. Ak sa orgánu ESMA predkladá návrh rozhodnutia na konzultáciu podľa odseku 1 písm. b), príslušný orgán náležite zváži návrhy orgánu ESMA.

7. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 258 ZFEÚ, ESMA môže prijať rozhodnutie určené účastníkovi finančného trhu, v ktorom sa požadujú opatrenia potrebné na dodržiavanie jeho povinností vyplývajúcich z práva Únie vrátane zastavenia všetkých činností v týchto prípadoch:

a) ak príslušný orgán v prípade námietky ESMA proti konečnému návrhu rozhodnutia alebo jeho zmeny nekoná v zhode s odsekom 5;

b) ak príslušný orgán v nadväznosti na žiadosť ESMA v súlade s odsekom 3 neprijme požadované opatrenie v primeranej lehote a toto zlyhanie spôsobí, že účastník finančného trhu nesplní príslušné požiadavky uvedené v hlavách IV a V tohto nariadenia.

Rozhodnutia prijaté podľa prvého pododseku majú prednosť pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné orgány prijali v rovnakej veci.

Článok 21aaKonzultácia s centrálnou emisnou bankou

So zreteľom na rozhodnutia prijaté podľa článkov 14, 15, 20, 41, 44, 46, 50 a 54 výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami konzultuje s každou centrálnou emisnou bankou uvedenou v článku 18 ods. 2 písm. h) o tých aspektoch návrhu rozhodnutia, ktoré sa týkajú ňou emitovanej meny.

Každá centrálna emisná banka odpovie na žiadosť o konzultáciu do 10 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu rozhodnutia.

V prípade, že výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami so zreteľom na článok 24 usúdi, že nastala núdzová situácia, lehota uvedená v predchádzajúcom pododseku nesmie prekročiť 24 hodín.

Po skončení obdobia konzultácií s centrálnymi emisnými bankami výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami alebo dotknutý príslušný orgán vynaloží maximálne úsilie potrebné na dosiahnutie súladu s pozmeňujúcimi návrhmi centrálnych emisných bánk.

Ak sa návrh rozhodnutia predkladá orgánu ESMA na schválenie v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. a) alebo na konzultáciu v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. b) a príslušný orgán vo svojom návrhu rozhodnutia, ktorý sa má predložiť výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami, nezohľadní pozmeňujúce návrhy niektorej centrálnej emisnej banky, výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami uvedenú centrálnu emisnú banku o tom písomne informuje s úplným odôvodnením a vysvetlením každej významnej odchýlky od navrhovaných pozmeňujúcich návrhov.

Článok 21cPoplatky

1. Centrálne protistrany uhrádzajú tieto poplatky:

a) poplatky súvisiace so žiadosťami o povolenie uvedenými v článku 17 alebo so žiadosťami o uznanie podľa článku 25 a

c) ročné poplatky súvisiace s úlohami orgánu ESMA v súlade s týmto nariadením.

1a. Poplatky uvedené v odseku 1 musia byť primerané obratu dotknutej centrálnej protistrany a plne pokrývať nevyhnutné výdavky orgánu ESMA súvisiace s povolením prípadne uznaním centrálnej protistrany a s plnením jeho úloh v súlade s týmto nariadením.

2. Komisia v súlade s článkom 82 prijme delegovaný akt s cieľom bližšie určiť▌:

a) druhy poplatkov;

b) skutočnosti, za ktoré sa poplatia platia;

c) výšku poplatkov;

ca) spôsob úhrady poplatkov od týchto subjektov:

i) centrálnych protistrán so sídlom v Únii, ktorým bolo povolenie udelené alebo ktoré oň žiadajú;

ii) centrálnych protistrán so sídlom v tretej krajine, ktoré boli uznané v súlade s článkom 25 ods. 2;

7a.  Vkladajú sa tieto články:

Článok 22aVýbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami ESMA

1. ESMA zriadi stály vnútorný výbor podľa článku 41 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 na účely prípravy rozhodnutí a plnenia úloh týkajúcich sa pre dohľad nad centrálnymi protistranami z Únie a z tretích krajín (výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami).

Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami zriadený podľa prvého pododseku predkladá rade orgánov dohľadu úplné návrhy rozhodnutí na prijatie v súlade s článkom 22c.

2. Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami sa skladá z:

a) týchto stálych členov:

i) predsedu s právom hlasovať,

ii) podpredsedu s právom hlasovať, ktorý vykonáva úlohy predsedu v prípade jeho neprítomnosti,

iii) štyroch riaditeľov s právom hlasovať,

iv) jedného zástupcu ECB bez práva hlasovať a

v) jedného zástupcu Komisie bez práva hlasovať;

b) týchto osobitných nestálych členov za každú centrálnu protistranu, v súvislosti s ktorými sa zvoláva výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami:

i) zástupcu príslušného orgánu za každú centrálnu protistranu so sídlom v Únii, v súvislosti s ktorou sa zvoláva centrálna protistrana. Títo zástupcovia majú právo hlasovať, ale ak členský štát určí niekoľko príslušných orgánov, tomuto členskému štátu podľa tohto bodu neprislúcha viac ako jeden hlas.

ii) zástupcu každej príslušnej centrálnej emisnej banky uvedenej v článku 18 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 648/2012 za každú centrálnu protistranu so sídlom v Únii, v súvislosti s ktorou sa zvoláva výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami, bez práva hlasovať;

iii) ak sa zvoláva výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami v súvislosti s rozhodnutiami alebo diskusiami týkajúcimi sa článkov 41, 44, 46, 50 a 54, zástupcov uvedených centrálnych bánk emitujúcich meny Únie, ktoré sa zúčtovávajú alebo majú zúčtovávať prostredníctvom centrálnej protistrany, v súvislosti s ktorou sa výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami zvoláva, ktorí nie sú členmi podľa bodu ii), bez práva hlasovať.

V prípade potreby môže predseda na zasadnutia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami prizvať ostatných členov kolégia príslušnej centrálnej protistrany uvedených v článku 18 ods. 2 ako pozorovateľov.

Ak výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami vykonáva niektorú z úloh uvedených v ods. 3 písm. b), môžu byť podľa potreby ako pozorovatelia prizvané orgány centrálnych protistrán z tretích krajín uznaných orgánom ESMA podľa článku 25.

Ak sa diskutuje o rozhodnutiach týkajúcich sa článku 25 ods. 2a a 2c a článkov 25b, 41, 44 a 46, môžu byť na stretnutie výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami ako pozorovatelia prizvané centrálne banky emitujúce finančné nástroje, ktoré zúčtováva alebo má zúčtovávať centrálna protistrana tretej krajiny, v súvislosti s ktorou sa zvoláva výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami.

Stretnutia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami zvoláva jeho predseda z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť niektorého člena. Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami zasadá aspoň päťkrát ročne.

Ak sa úloha výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami netýka určitej centrálnej protistrany so sídlom v Únii, výbor tvoria iba stáli členovia uvedení v písmene a) tohto odseku, všetky orgány uvedené v písmene b) bode i), prípadne z centrálnych emisných bánk uvedených v písmene b) bode ii) tohto odseku.

3. Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami je zodpovedný za prípravu návrhov rozhodnutí, ktoré sa predkladajú rade orgánov dohľadu:

a) ak má orgán ESMA udeliť súhlas alebo sa s ním konzultuje v súlade s článkom 21a a

b) ak orgán ESMA uznáva centrálne protistrany tretej krajiny a vykonáva dohľad nad nimi v súlade s článkami 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25 g, 25h, 25i, 25j, 25 m a 25n.

4. Predseda výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami a riaditelia uvedení v článku 22a ods. 1 písm. a) bode i) sú nezávislí odborníci, ktorí vykonávajú svoju funkciu na plný úväzok. Sú menovaní na základe svojich zásluh, kvalifikácie, znalosti zúčtovania, post-tradingu a finančných záležitostí a skúseností v oblasti dohľadu nad centrálnymi protistranami a regulácie. Sú nominovaní na základe otvoreného výberového konania Komisie, ktoré sa riadi zásadami rovnováhy rodového zastúpenia, vzdelania a kvalifikácií. Európsky parlament a Rada sú v každej fáze tohto konania včas náležite informovaní.

Funkčné obdobie predsedu, podpredsedu a riaditeľov výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami je päť rokov a môže sa jedenkrát predĺžiť. Predseda, podpredseda a riaditelia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami nesmú zastávať žiadnu inú funkciu na úrovni Únie, na vnútroštátnej ani na medzinárodnej úrovni.

Na základe konzultácií s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu Komisia poskytne Európskemu parlamentu užší zoznam kandidátov na pozíciu predsedu, podpredsedu a riaditeľov a o tomto zozname informuje Radu.

Komisia predloží návrh na vymenovanie predsedu, podpredsedu a riaditeľov Európskemu parlamentu na schválenie. Po schválení tohto návrhu prijme Rada vykonávacie rozhodnutie, ktorým vymenuje predsedu, podpredsedu a riaditeľov. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou.

Ak predseda, podpredseda alebo niektorý z riaditeľov už nespĺňa podmienky potrebné na plnenie svojich povinností alebo bol uznaný vinným zo závažného pochybenia, môže Rada na základe návrhu Komisie schváleného Európskym parlamentom prijať vykonávacie rozhodnutie o jeho odvolaní z funkcie. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou.

Európsky parlament alebo Rada môžu informovať Komisiu o tom, že podľa ich názoru sú podmienky na odvolanie predsedu, podpredsedu alebo niektorého riaditeľa výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami splnené, na čo Komisia odpovie.

5. Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami má k dispozícii špecializovaný personál s dostatočnými znalosťami, kvalifikáciou a skúsenosťami a orgán ESMA mu na plnenie úloh poskytuje primerané zdroje.

6. Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami v plnom rozsahu informuje príslušné kolégium orgánov dohľadu o návrhoch rozhodnutí, ktoré predkladá rade orgánov dohľadu podľa odseku 1.

7. Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami zabezpečuje, aby členovia kolégia uvedeného v článku 18 ods. 2, orgánov uvedených v článku 25 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 mali prístup k všetkým informáciám potrebným na plnenie svojich úloh.

Článok 22bNezávislosť

Predseda, podpredseda a riaditelia orgánov pre dohľad nad centrálnymi protistranami v súvislosti so svojím poverením nesmú požadovať ani prijímať pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od žiadnej vlády členského štátu ani od žiadnych iných verejných ani súkromných subjektov. Členské štáty ani inštitúcie alebo orgány Únie, ani žiadne verejné alebo súkromné subjekty sa nesmú snažiť ovplyvniť predsedu, podpredsedu a riaditeľov výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami uvedenými v článku 22a ods. 1 písm. a) bode i) pri plnení ich poverenia. V súlade so služobným poriadkom uvedeným v článku 68 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 sú predseda, podpredseda a riaditelia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami uvedení v článku 22a ods. 1 písm. a) bode i) po ukončení služobného pomeru naďalej viazaní povinnosťou správať sa čestne a diskrétne, pokiaľ ide o prijímanie určitých funkcií alebo výhod.

Na predsedu, podpredsedu a riaditeľa výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami sa vzťahuje primerané prechodné obdobie pred nástupom do tejto funkcie a po jej skončení.

Článok 22cInformovanie

1. Európsky parlament alebo Rada môžu pri plnom rešpektovaní nezávislosti požiadať predsedu, podpredsedu alebo niektorého z riaditeľov výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami o vyhlásenie. Títo podávajú vyhlásenie pred Európskym parlamentom a odpovedajú na všetky otázky jeho poslancov vždy, keď sú o to požiadaní.

2. Na požiadanie predkladá predseda výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami písomnú správu Európskemu parlamentu správu o hlavných činnostiach výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami aspoň 15 dní pred podaním vyhlásenia uvedeného v odseku 1.

3. Predseda informuje ad hoc o všetkých relevantných skutočnostiach požadovaných Európskym parlamentom.

4. Predseda výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami na požiadanie absolvuje dôverné rozhovory za zatvorenými dverami s predsedom a podpredsedami gestorského výboru Európskeho parlamentu, ak sú takéto rozhovory potrebné na výkon právomocí Európskeho parlamentu podľa ZFEÚ.

5. Počas akýchkoľvek zisťovaní Európskeho parlamentu spolupracuje výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami s Európskym parlamentom v súlade so ZFEÚ a nariadeniami uvedenými v jej článku 226. Do šiestich mesiacov od vymenovania predsedu, podpredsedu a riaditeľa výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami a Európsky parlament uzatvoria vhodné dojednania o praktických aspektoch výkonu demokratickej zodpovednosti a pre dohľad nad plnením úloh, ktorými je výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami poverený podľa tohto nariadenia. Pri zohľadnení právomocí Európskeho parlamentu v zmysle článku 226 ZFEÚ sa tieto dojednania vzťahujú okrem iného na prístup k informáciám, a to vrátane pravidiel o spracovaní a ochrane utajovaných alebo inak dôverných informácií, na spoluprácu pri vypočutiach, na dôverné ústne rozpravy, správy, odpovede na otázky, zisťovania a informovanie o výberovom konaní na post predsedu, podpredsedu a riaditeľov uvedených v článku 22a ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.

Článok 22dRozhodovanie výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami

Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou členov. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda.

Článok 22eRozhodovanie v rade orgánov dohľadu

So zreteľom na návrhy rozhodnutí predkladaných v súlade s článkom 21a ods. 1 a v súvislosti s článkami 14, 15, 20, 41, 44, 46, 50 a 54, ako aj v súlade s článkami 25a, 25 ods. 2a, 25 ods. 2b, 25 ods. 2c, 25 ods. 5 pre centrálne protistrany, ktoré sú určené ako centrálne protistrany druhej úrovne (Tier 2) podľa článku 25 ods. 2a, návrhy rozhodnutí, ktoré predkladá výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami, sa prijímajú jednoduchou väčšinou členov rady orgánov dohľadu.

Pokiaľ ide o rozhodnutia podľa iných článkov než uvedených v prvom pododseku, rozhodnutia predložené výborom pre dohľad nad centrálnymi protistranami sa považujú za prijaté, ak ich do desiatich pracovných dní od doručenia schváli jednoduchá väčšina a ak ich nezamietnu členovia, ktorí predstavujú blokujúcu menšinu hlasov v zmysle v článku 16 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a článku 3 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach.

V osobitne naliehavých prípadoch nesmie lehota na preskúmanie návrhu prekročiť 24 hodín. Ak rada orgánov dohľadu zamietne návrh rozhodnutia, písomne svoje rozhodnutie odôvodní.

8.  Článok 24 sa nahrádza takto:

„Príslušný orgán centrálnej protistrany alebo ktorýkoľvek iný príslušný orgán bez zbytočného odkladu informujú orgán ESMA, kolégium, príslušných členov ESCB a ostatné príslušné orgány o každej naliehavej situácii týkajúcej sa centrálnej protistrany vrátane vývoja na finančných trhoch, ktorá môže mať nepriaznivý vplyv na likviditu trhu, vykonávanie menovej politiky, bezproblémovú prevádzku platobných systémov a stabilitu finančného systému niektorého členského štátu, v ktorom má sídlo centrálna protistrana alebo niektorý jej zúčtovací člen.“

9.  Článok 25 sa mení takto:

-a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

  „1. Centrálna protistrana so sídlom v tretej krajine môže poskytovať zúčtovacie služby len zúčtovacím členom alebo obchodným miestam so sídlom v Únii, ak túto centrálnu protistranu uznal orgán ESMA buď podľa postupu stanoveného v odseku 2, alebo postupu stanoveného v odseku 4.“

a)  v odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno e):

e) centrálna protistrana nebola určená ako systémovo dôležitá alebo nie je pravdepodobné, že sa stane systémovo dôležitou v súlade s odsekom 2a, a preto je centrálnou protistranou prvej úrovne (Tier 1).”

b)  vkladajú sa tieto odseky 2a, 2b a 2c:

„2a. Po konzultácii s centrálnymi bankami emitujúcimi najvýznamnejšie meny Únie, v ktorých sú denominované finančné nástroje, ktoré centrálny protistrana zúčtováva alebo má zúčtovávať, orgán ESMA stanoví, či je niektorá centrálna protistrana systémovo dôležitá alebo je pravdepodobné, že sa stane systémovo dôležitou pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých členských štátov (centrálna protistrana druhej úrovne - Tier 2) pri zohľadnení všetkých týchto kritérií:

a) povahy, veľkosti a zložitosti činnosti centrálnej protistrany v Únii, ako aj inej činnosti centrálnej protistrany mimo Únie, pokiaľ takéto činnosti mať vplyv na celkovú zložitosť centrálnej protistrany vrátane:

i) hodnoty transakcií zúčtovávaných centrálnou protistranou v každej mene Únie v súhrnnom vyjadrení alebo súhrnnej expozície centrálnej protistrany zapojenej do zúčtovacích činností jej zúčtovacích členov so sídlom v Únii a pokiaľ možno ich klientov a nepriamych klientov so sídlom v Únii, najmä ak niektorí z týchto členov alebo klientov boli podľa článku 131 smernice 2013/36/EÚ označení ako systémovo dôležité inštitúcie (G-SII) alebo iné systémovo dôležité inštitúcie (O-SII);

ii) rizikového profilu centrálnej protistrany, a to okrem iného z hľadiska právnych, prevádzkových a podnikateľských rizík, s osobitnou pozornosťou voči kybernetickému riziku;

b) vplyvu, aký by zlyhanie alebo narušenie centrálnej protistrany malo na finančné trhy, finančné inštitúcie, na finančný systém vo všeobecnosti, na finančnú stabilitu Únie alebo na jeden či niekoľko jej členských štátov;

c) štruktúry zúčtovacích členov centrálnej protistrany, ako aj štruktúry klientov a nepriamych klientov jej siete zúčtovacích členov, ak ich možno ľahko identifikovať, najmä časti jej zúčtovacích členov a ich klientov a nepriamych klientov so sídlom v Únii;

d) vzťahu, vzájomných závislostí alebo iného vzájomného pôsobenia centrálnej protistrany s inými infraštruktúrami finančného trhu, inými finančnými inštitúciami a širším finančným systémom, pokiaľ toto vzájomné pôsobenie pravdepodobne ovplyvní finančný systém Únie alebo jej jedného alebo niekoľkých členských štátov;

da) okamžitého a strednodobého vplyvu, ktorý by zlyhanie alebo narušenie centrálnej protistrany mohlo mať na likviditu trhov, ktorým poskytuje služby, alebo na vykonávanie menovej politiky centrálnej emisnej banky.

Komisia v súlade s článkom 82 prijme delegovaný akt s cieľom spresniť kritériá stanovené v prvom pododseku do [dvanástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2b. Ak orgán ESMA stanoví, že centrálna protistrana je systémovo dôležitá alebo sa pravdepodobne stane systémovo dôležitou (centrálna protistrana druhej úrovne - Tier 2) v súlade s odsekom 2a a uzná túto centrálnu protistranu iba vtedy, ak sú okrem podmienok uvedených v článku 25 ods. 2 písm. a), b)▌a d) splnené aj tieto podmienky:

a) centrálna protistrana v okamihu uznania a potom priebežne dodržiava požiadavky stanovené v článku 16 a v hlavách IV a V. Orgán ESMA v súlade s článkom 25a ods. 2 zohľadňuje rozsah, v akom centrálna protistrana dodržiavaním týchto požiadaviek dosahuje súlad s porovnateľnými požiadavkami platnými v tretej krajine;

b) centrálna protistrana priebežne dodržiava alebo zavedie vhodné opatrenia na dodržiavanie každej z týchto požiadaviek, ktoré pre výkon svojich úloh v oblasti menovej politiky môžu mať uložené centrálne banky emitujúce najvýznamnejšie meny Únie, ktoré zúčtováva alebo má zúčtovávať centrálna protistrana tretej krajiny:

i) poskytovanie všetkých požadovaných informácií príslušnej centrálnej emisnej banke, ak tieto informácie orgán ESMA nezískava iným spôsobom;

ii) povinnosť centrálnej protistrany v plnom rozsahu riadne spolupracovať s centrálnou emisnou bankou v rámci jej posudzovania odolnosti centrálnej protistrany voči nepriaznivému vývoju na trhu;

iii) centrálna protistrana si v centrálnej emisnej banke otvorí jednodňový vkladový účet v súlade s príslušnými prístupovými kritériami a požiadavkami emisnej centrálnej banky;

iv) vo výnimočných situáciách uplatňovanie požiadaviek v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 16 a v hlavách IV a V tohto nariadenia v rámci právomocí centrálnej emisnej banky týkajúcich sa kontrol rizika likvidity, dohôd o urovnaní, dohôd o maržiach, zábezpekách alebo interoperabilite s cieľom riešiť riziko likvidity v systéme, ktoré má vplyv na vykonávanie menovej politiky alebo plynulé fungovanie platobných systémov.

Príslušné centrálne emisné banky do 150 dní od predloženia úplnej žiadosti poskytnú orgánu ESMA písomné potvrdenie, že centrálna protistrana spĺňa alebo zaviedla príslušné opatrenia s cieľom priebežne plniť všetky požiadavky uvedené v prvom pododseku.

Ak príslušné centrálne emisné banky neposkytnú orgánu ESMA písomnú odpoveď o súlade centrálnej protistrany s jednou alebo viacerými požiadavkami uvedenými v bodoch i) až iv), ESMA môže považovať príslušné požiadavky za splnené.

Centrálna emisná banka poskytne riadne opodstatnené a odôvodnené vysvetlenie svojho rozhodnutia uplatniť niektorú z požiadaviek uvedených v prvom pododseku na základe relevantnosti rozhodnutia o úlohách súvisiacich s menovou politikou pre centrálnu protistranu a orgán ESMA.

V prípade, že požiadavky stanovené v prvom pododseku uložila centrálna emisná banka po vydaní uznania centrálnej protistrane, táto je v súlade s článkom 25b povinná ihneď plniť tieto požiadavky a centrálna emisná banka okamžite informovať orgán ESMA.

Požiadavky stanovené centrálnou bankou podľa bodu iv) prvého pododseku sa ukladajú na obdobie najviac šiestich mesiacov. V prípade, že sa centrálna emisná banka domnieva, že výnimočná situácia uvedená v bode (iv) prvého pododseku pretrváva, môže na konci prvého obdobia po konzultácii s Komisiou a orgánom ESMA naďalej uplatňovať uvedené požiadavky na ďalšie obdobie najviac šiestich mesiacov.

Každá centrálna emisná banka môže Komisii predložiť riadne odôvodnenú žiadosť o doplnenie jednej alebo viacerých požiadaviek do zoznamu stanoveného v prvom pododseku.

Na základe takejto žiadosti môže Komisia prijať delegovaný akt na doplnenie príslušných požiadaviek do zoznamu uvedeného v prvom pododseku alebo povoliť predĺženie platnosti požiadaviek uložených v súlade s bodom iv) uvedeného pododseku.

Ak na základe žiadosti centrálnej banky Komisia rozhodne, že do zoznamu uvedeného v prvom pododseku nedoplní jednu alebo viacero požiadaviek centrálnej banky uvedených v jej žiadosti, musí dotknutej centrálnej banke písomne oznámiť všetky detaily dôvodov svojho rozhodnutia;

c) centrálna protistrana poskytla orgánu ESMA písomné vyhlásenie podpísané svojím právnym zástupcom, v ktorom vyjadruje bezpodmienečný súhlas s tým, že do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti poskytne orgánu ESMA všetky dokumenty, záznamy, informácie a údaje, ktoré centrálna protistrana mala k dispozícii v čase predloženia žiadosti a ktoré orgánu ESMA umožnia vstupovať do všetkých prevádzkových priestorov centrálnej protistrany, ako aj odôvodnené právne stanovisko nezávislého právneho experta potvrdzujúce, že súhlas podľa príslušného platného práva je platný a vykonateľný;

d) centrálna protistrana prijala a vykonala všetky potrebné opatrenia a zaviedla všetky potrebné postupy s cieľom zabezpečiť účinné dodržiavanie požiadaviek stanovených v písmenách a) a c);

da) boli uzatvorené dohody o spolupráci v súlade s odsekom 7a;

e) Komisia neprijala vykonávací akt v súlade s odsekom 2c.

2c. ESMA môže po získaní súhlasu týchto▐ centrálnych bánk emitujúcich najvýznamnejšie meny Únie, ktoré zúčtováva alebo má zúčtovávať centrálna protistrana v tretej krajine▐ dospieť k záveru, že centrálna protistrana je z hľadiska systému taká dôležitá, že dodržiavanie podmienok stanovených v odseku 2b dostatočne nezabezpečí finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých členských štátov . V tom prípade orgán ESMA odporučí, aby Komisia prijala delegovaný akt zakazujúci uznanie dotknutej centrálnej protistrany v súlade s odsekom 2 alebo 2b.

Vo svojej analýze môže orgán ESMA označiť konkrétne zúčtovacie služby alebo činnosti, ktoré podľa jeho názoru môže zúčtovacím členom alebo obchodným miestam so sídlom v Únii poskytnúť iba centrálna protistrana povolená v súlade s článkom 14.

K tomuto odporúčaniu sa priloží analýza všetkých týchto náležitostí:

a) náležitostí uvedených v článku 25 ods. 2a písm. a) až da);

b) charakteristík zúčtovacích služieb centrálnej protistrany, najmä požiadaviek na likviditu a fyzické vyúčtovanie súvisiace s poskytovaním takýchto služieb a v prípade závažných ťažkostí s nimi súvisiacej pravdepodobnosti potreby centrálnej protistrany požiadať centrálnu banku o pomoc na zvýšenie likvidity;

c)  prítomnosti reálnych potenciálnych náhrad na poskytovanie zúčtovacích služieb v príslušných menách pre zúčtovacích členov, ich klientov a nepriamych klientov so sídlom v Únii;

d) prítomnosti a povahy mechanizmov na podporu likvidity, ktoré má centrálna protistrana k dispozícii v domovskej krajine, a prítomnosti všetkých ostatných mechanizmov na zmierňovanie rizík;

e) potenciálnych dôsledkov zahrnutia nedoriešených zmlúv centrálnej protistrany do rozsahu pôsobnosti delegovaného aktu;

f) pokiaľ ide o náklady a prínosy, potenciálnych dôsledkov toho, že centrálna protistrana bude nútená požiadať o vydanie povolenia v Únii, pokiaľ ide o:

i) zúčtovacích členov a ich klientov a nepriamych klientov so sídlom v Únii;

ii) finančnú infraštruktúru trhu prepojenú na centrálnu protistranu a s ňou interoperabilnú;

iii) finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov vrátane toho, či sa zníži systémové riziko v dôsledku nevyhnutnosti, aby centrálna protistrana požiadala o vydanie povolenia v Únii.

Na základe odporúčania uvedeného v prvom pododseku a jeho sprievodného hodnotenia môže Komisia prijať delegovaný akt uvedený v prvom pododseku, podľa ktorého bude v prípade potreby môcť niektoré alebo všetky prípadné služby poskytované uvedenou centrálnou protistranou ▌zúčtovacím členom a obchodným miestam so sídlom v Únii poskytovať iba centrálna protistrana povolená v súlade s článkom 14 až po adaptačnom období. Uvedený delegovaný akt môže uvádzať:

a) primerané adaptačné obdobie pre centrálnu protistranu, jej zúčtovacích členov a ich klientov;

b) podmienky, za ktorých môže byť centrálna protistrana počas adaptačného obdobia uvedeného v písmene a) dočasne uznaná a

c) všetky opatrenia, ktoré sa musia prijať počas adaptačného obdobia, s cieľom obmedziť potenciálne náklady zúčtovacích členov a ich klientov, najmä so sídlom v Únii

ba)  odsek 3 sa mení takto:

  I) úvodná časť sa nahrádza takto:

  „3.  Pri posudzovaní toho, či boli splnené podmienky uvedené v odseku 2, prípadne v odseku 2a, orgán ESMA konzultuje s:“

  ii) písmeno f) sa nahrádza takto:

  „f)   centrálnymi bankami emitujúcimi všetky meny Únie, v ktorých sú denominované finančné nástroje, ktoré zúčtováva alebo má zúčtovávať centrálna protistrana tejto tretej krajiny.“

bb)  v odseku 4 sa pododsek 6 nahrádza takto:

  „ESMA na svojej webovej stránke uverejní zoznam centrálnych protistrán uznaných v súlade s týmto nariadením spolu s uvedením ich kvalifikácie ako centrálnych protistrán prvej úrovne (Tier 1) alebo centrálnych protistrán druhej úrovne (Tier 2).“

c)  odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. ESMA po konzultácii s orgánmi a subjektmi uvedenými v odseku 3 preskúma uznanie centrálnej protistrany so sídlom v tretej krajine takto:

a) ak dotknutá centrálna protistrana rozšírila rozsah svojej činnosti a služieb v Únii;  a:

b) najmenej každé dva roky, ak dotknutá centrálna protistrana zúčtováva určitú hodnotu finančných nástrojov denominovaných v menách Únie, ktorá pre dotknuté meny prekračuje prahové hodnoty stanovené v regulačných technických predpisoch uvedených v piatom pododseku; alebo

c) najmenej každých päť rokov vo všetkých ostatných prípadoch.

Pri preskúmaní postupuje v súlade s odsekmi 2, 3 a 4.

Okrem tohto preskúmania bez toho, aby bol dotknutý odsek 2c, a so zreteľom na kritériá stanovené v odseku 1a, ESMA môže:

a) v súlade s odsekom 2a určiť, že centrálna protistrana úrovne 1 (Tier 1) sa stala alebo sa môže stať významnou pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov, a preto musí byť preklasifikovaná na centrálnu protistranu úrovne 2 (Tier 2);

b) stanoviť, že centrálna protistrana úrovne 2 (Tier 2) už nie je významná pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov, a preto musí byť preklasifikovaná na centrálnu protistranu úrovne 1 (Tier 1) alebo

c) stanoviť, že význam dotknutej centrálnej protistrany zostal nezmenený, a klasifikáciu tejto centrálnej protistrany nechať bezo zmeny.

V prípade, že po preskúmaní uvedenom v prvom pododseku orgán ESMA usúdi, že centrálna protistrana tretej krajiny, ktorú v minulosti zaradil do úrovne 1 (Tier 1), sa musí preradiť medzi centrálne protistrany úrovne 2 (Tier 2), stanoví primerané adaptačné obdobie, ktoré nesmie presiahnuť 12 mesiacov, na konci ktorého táto centrálna protistrana musí spĺňať požiadavky uvedené v odseku 2b.

Na základe odôvodnenej žiadosti centrálnej protistrany alebo ktoréhokoľvek príslušného orgánu niektorého zo zúčtovacích členov centrálnej protistrany so sídlom v Únii môže ESMA predĺžiť adaptačné obdobie najviac o 6 mesiacov, ak je takéto predĺženie odôvodnené výnimočnou situáciou a osobitnými potrebami zúčtovacích členov centrálnej protistrany so sídlom v Únii.

5a. Po konzultácii s členmi ESCB vypracuje ESMA návrh regulačných technických predpisov na určenie prahových hodnôt pre každú menu Únie uvedenú v písmene b) prvého pododseku odseku 5.

ESMA predloží Komisii tento návrh regulačných technických predpisov do ... [12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia].

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

d)  odsek 6 sa nahrádza takto:

„6. Komisia môže podľa článku 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 prijať vykonávací akt, v ktorom stanoví, že:

a) právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny zabezpečia, aby centrálne protistrany, ktorým bolo udelené povolenie v tejto tretej krajine, priebežne dodržiavali právne záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné požiadavkám stanoveným v hlave IV tohto nariadenia;

b) tieto centrálne protistrany naďalej podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu predpisov v tejto tretej krajine;

c) právny rámec tejto tretej krajiny zabezpečí rovnocenný účinný systém na uznávanie centrálnych protistrán, ktorým bolo udelené povolenie na základe právneho poriadku tretej krajiny;

Komisia môže podriadiť uplatňovanie vykonávacieho aktu uvedeného v prvom pododseku účinnému priebežnému plneniu všetkých v ňom stanovených požiadaviek tretej krajiny a schopnosti orgánu ESMA účinne si vykonávať povinnosti vo vzťahu k centrálnej protistrane tretej krajiny uznanej podľa odsekov 2 a 2b alebo vo vzťahu k monitorovaniu uvedenému v odseku 6b, a to aj uzatvorením a uplatňovaním dohôd o spolupráci uvedených v odseku 7.“

e)  vkladajú sa tieto odseky 6a a 6b:

„6a. Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 82 s cieľom spresniť kritériá uvedené v odseku 6 písm. a), b) a c).

6b. ESMA monitoruje regulačný vývoj a vývoj v oblasti dohľadu v tretích krajinách, pre ktoré boli podľa odseku 6 prijaté vykonávacie akty.

Ak ESMA v týchto tretích krajinách zistí akýkoľvek vývoj v oblasti regulácie alebo dohľadu, ktorý môže ovplyvniť finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých členských štátov, dôverne o tom bez zbytočného odkladu informuje Komisiu, Európsky parlament a Radu.

ESMA raz ročne predkladá Komisii dôvernú správu o vývoji v oblasti regulácie a dohľadu v tretích krajinách uvedených v prvom pododseku.“

f)  v odseku 7 sa prvá veta nahrádza takto:

„7. Ak na základe posúdenia v súlade s odsekom 2a bola centrálna protistrana určená ako centrálna protistrana úrovne 1 (Tier 1), ESMA uzavrie účinné dohody o spolupráci s dotknutými príslušnými orgánmi z tretích krajín, ktorých právny rámec a rámec dohľadu boli v súlade s odsekom 6 uznané ako rovnocenné s týmto nariadením.“

g)  v odseku 7 sa dopĺňa toto písmeno e):

„d) postupy týkajúce sa koordinácie činností dohľadu vrátane dohody orgánov z tretích krajín o umožnení zisťovaní v súlade s článkom 25d a kontrol na mieste v súlade s článkom 25e;

e) postupy potrebné na účinné monitorovanie vývoja v oblasti regulácie a dohľadu v tejto dotknutej tretej krajine.“

ga)  v odseku 7 sa dopĺňa toto písmeno:

„f) postupy spolupráce v situáciách uvedených v článku 24 vrátane:

i) dohody relevantných príslušných orgánov z tretích krajín s cieľom bez zbytočného odkladu informovať orgán ESMA a centrálne banky emitujúce najvýznamnejšie meny Únie, ktoré zúčtováva alebo má zúčtovávať centrálna protistrana tretej krajiny, o všetkých takýchto okolnostiach týkajúcich sa centrálnej protistrany, nad ktorou uvedené orgány vykonávajú dohľad; a

ii) dohody relevantných príslušných orgánov z tretích krajín s cieľom náležite zapojiť orgán ESMA a centrálne banky emitujúce najvýznamnejšie meny Únie, ktoré zúčtováva alebo má zúčtovávať táto centrálna protistrana tretej krajiny, o rozhodnutiach prijatých za takýchto okolností.“

gb)  v odseku 7 sa dopĺňa tento pododsek:

„ESMA uskutoční konzultácie s centrálnymi bankami emitujúcimi najvýznamnejšie meny Únie, ktoré zúčtováva alebo má zúčtovávať centrálna protistrana tretej krajiny, pri príprave uvedených ustanovení dohôd o spolupráci, ktoré sa týkajú záležitostí uvedených v písmene f).“

gc)  v článku 25 sa dopĺňajú tieto odseky 7a a 7b:

„7a. Ak na základe posúdenia v súlade s odsekom 2a bola centrálna protistrana určená ako centrálna protistrana úrovne 2, ESMA uzavrie účinné dohody o spolupráci s dotknutými príslušnými orgánmi z tretích krajín, ktorých právny rámec a rámec dohľadu boli uznané ako rovnocenné s týmto nariadením v súlade s odsekom 6. V týchto dohodách sa stanoví prinajmenšom:

a) mechanizmus výmeny informácií medzi ESMA a príslušnými orgánmi dotknutých tretích krajín vrátane prístupu k všetkým informáciám požadovaným zo strany ESMA, pokiaľ ide o centrálne protistrany, ktorým bolo udelené povolenie v uvedených tretích krajinách, a výmeny informácií a podávania správ, ktoré sa majú vykonávať v prípade podstatnej zmeny modelov a parametrov rizík, rozšírenia činnosti a služieb centrálnej protistrany, zmeny v štruktúre klientskych účtov a vo využívaní platobných systémov, ktoré majú podstatný vplyv na Úniu;

b) mechanizmus okamžitého informovania ESMA v prípade, že sa príslušný orgán tretej krajiny domnieva, že centrálna protistrana, nad ktorou vykonáva dohľad, porušuje podmienky svojho povolenia alebo iných právnych predpisov, ktorým podlieha;

c) mechanizmus okamžitého informovania ESMA zo strany príslušného orgánu tretej krajiny v prípade, že centrálnej protistrane, nad ktorou vykonáva dohľad, bolo udelené právo poskytovať zúčtovacie služby zúčtovacím členom alebo klientom so sídlom v Únii;

d) postupy týkajúce sa koordinácie činností dohľadu vrátane dohody orgánov z tretích krajín o umožnení zisťovania v súlade s článkom 25d a kontrol na mieste v súlade s článkom 25e;

e) postupy potrebné na účinné monitorovanie vývoja v oblasti regulácie a dohľadu v tejto dotknutej tretej krajine;

f) výslovný súhlas príslušných orgánov tretej krajiny so spoločným používaním akýchkoľvek informácií, ktoré poskytujú podľa písmena a) až d) pre orgány uvedené v odseku 3, podľa požiadaviek na služobné tajomstvo stanovených v článku 83;

g) v prípade, že právo rozhodovania bolo udelené orgánu ESMA v súlade s článkom 25b, postupy týkajúce sa účinného presadzovania týchto práv;

h) postupy spolupráce v situáciách uvedených v článku 24 vrátane:

i) dohody relevantných príslušných orgánov z tretích krajín s cieľom bez zbytočného odkladu informovať orgán ESMA a centrálne banky emitujúce najvýznamnejšie meny Únie, ktoré zúčtováva alebo má zúčtovávať centrálna protistrana tretej krajiny, o všetkých takýchto okolnostiach týkajúcich sa centrálnej protistrany, nad ktorou uvedené orgány vykonávajú dohľad;

ii) dohody relevantných príslušných orgánov z tretích krajín s cieľom náležite zapojiť ESMA a centrálne banky emitujúce najvýznamnejšie meny Únie, ktoré zúčtováva alebo má zúčtovávať táto centrálna protistrana tretej krajiny, o rozhodnutiach prijatých za takýchto okolností.

ESMA uskutoční konzultácie s centrálnymi bankami emitujúcimi najvýznamnejšie meny Únie, ktoré zúčtováva alebo má zúčtovávať centrálna protistrana tretej krajiny, pri príprave uvedených ustanovení dohôd o spolupráci, ktoré sa týkajú záležitostí uvedených v písmene h).

7b. Ak sa ESMA domnieva, že príslušný orgán tretej krajiny neuplatňuje žiadne z ustanovení dohody o spolupráci ustanovených v súlade s odsekom 7 alebo 7a, dôverne o tom bez zbytočného odkladu informuje Komisiu. V tom prípade môže Komisia rozhodnúť, že sa prehodnotí vykonávací akt prijatý v súlade s odsekom 6.“

10.  Vkladajú sa tieto články 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25k, 25l, 25m a 25 n:

„Článok 25a Porovnateľný súlad

1. Centrálna protistrana uvedená v článku 25 ods. 2b písm. a) môže predložiť odôvodnenú žiadosť, aby orgán ESMA posúdil, či jej súlad s príslušným rámcom tretej krajiny možno považovať za súlad s požiadavkami uvedenými v článku 25 ods. 2b písm. a) a stanovenými v článku 16 a hlavách IV a V.

Na základe doručenej žiadosti vykoná ESMA posúdenie uvedené v prvom pododseku. Pri uvedenom posudzovaní ESMA zohľadní ustanovenia vykonávacieho aktu prijatého v súlade s článkom 25 ods. 6.

Ak ESMA na základe uvedeného posúdenia dospeje k záveru, že súlad centrálnej protistrany s požiadavkami uvedenými v článku 25 ods. 2b písm. a) a stanovenými v článku 16 a hlavách IV a V je dosiahnutý súladom tejto centrálnej protistrany s porovnateľnými požiadavkami platnými v tretej krajine, zohľadní tento záver na účely článku 25 ods. 2b písm. a).

2. Žiadosť uvedená v odseku 1 je faktickým základom na zistenie porovnateľnosti a dôvodov, prečo sú na základe súladu s požiadavkami platnými v tretej krajine splnené požiadavky stanovené v článku 16 a hlavách IV a V.

3. S cieľom zabezpečiť, aby sa v posúdení uvedenom v odseku 1 účinne odrážali regulačné ciele požiadaviek stanovených v článku 16 a hlavách IV a V a záujmy Únie ako celku, Komisia prijme delegovaný akt na spresnenie týchto údajov:

a) minimálnych prvkov, ktoré sa majú posúdiť na účely odseku 1;

b) postupov a podmienok týkajúcich posudzovania.

Komisia prijme delegovaný akt uvedený v prvom pododseku v súlade s článkom 82.

Článok 25bPriebežné dodržiavanie podmienok uznania

1. ESMA zodpovedá za výkon povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia v oblasti priebežného pre dohľad nad tým, ako uznaná centrálna protistrana úrovne 2 (Tier 2) dodržiava požiadavky uvedené v článku 25 ods. 2b písm. a).

ESMA požaduje potvrdenie od každej centrálnej protistrany úrovne 2 (Tier 2) aspoň raz ročne, že naďalej spĺňa požiadavky uvedené v článku 25 ods. 2b písm. a), b), c), d) a e).

Ak sa centrálna emisná banka uvedená v článku 18 ods. 2 písm. h) domnieva, že centrálna protistrana úrovne 2 (Tier 2) už nespĺňa podmienky uvedené v článku 25 ods. 2b písm. b), okamžite to orgánu ESMA oznámi.

1a.  Ak ESMA dostane oznámenie podľa odseku 1 tretieho pododseku alebo ak centrálna protistrana úrovne 2 (Tier 2) neposkytne orgánu ESMA potvrdenie uvedené v odseku 1 druhom pododseku, usúdi, že centrálna protistrana už nespĺňa podmienky uznania podľa článku 25 ods. 2b, a preto sa uplatní postup uvedený v článku 25m ods. 2, 3 a 4.

2. So zreteľom na rozhodnutia prijaté podľa článkov 41, 44, 46, 50 a 54 výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami konzultuje s každou centrálnou bankou emitujúcou najvýznamnejšie meny Únie, ktoré zúčtováva alebo má zúčtovávať centrálna protistrana v tretej krajine, o tých aspektoch návrhu rozhodnutia, ktoré sa týkajú ňou emitovanej meny.

Každá centrálna emisná banka odpovie na žiadosť orgánu ESMA o konzultáciu do 10 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu rozhodnutia.

V prípade, že výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami so zreteľom na článok 24 usúdi, že nastala naliehavá situácia, lehota uvedená v predchádzajúcom pododseku nesmie prekročiť 24 hodín.

Po skončení obdobia konzultácií s centrálnymi emisnými bankami výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami vynaloží maximálne úsilie potrebné na dosiahnutie súladu s ich pozmeňujúcimi návrhmi.

Ak výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami vo svojom návrhu rozhodnutia, ktoré sa predkladá rade orgánov dohľadu, nezohľadní pozmeňujúce návrhy niektorej centrálnej emisnej banky, výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami túto emisnú centrálnu banku o tom písomne informuje a uvedie úplné odôvodnenie a vysvetlenie každej významnej odchýlky od týchto pozmeňujúcich návrhov.

3. V súlade s článkom 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 orgán ESMA posudzuje odolnosť uznaných centrálnych protistrán voči nepriaznivému vývoju na trhu v úzkej spolupráci s orgánmi z tretích krajín, centrálnymi emisnými bankami a ESRB. Pri uvedenom posudzovaní musí ESMA zahrnúť aspoň finančné, prevádzkové a kybernetické riziká a zabezpečiť konzistentnosť s posúdeniami odolnosti centrálnych protistrán z Únie vypracovanými na základe článku 21 ods. 6 písm. b) tohto nariadenia.

Článok 25baKolégium pre centrálne protistrany z tretích krajín

1. S cieľom uľahčiť výmenu informácií zriadi ESMA kolégium pre centrálne protistrany z tretích krajín.

2. Kolégium pozostáva z/zo:

a) stálych členov výboru dohľadu nad centrálnymi protistranami;

b) príslušných orgánov zodpovedných za dohľad nad centrálnymi protistranami, ktoré určili členské štáty podľa článku 22;

c) príslušných orgánov zodpovedných za dohľad nad zúčtovacími členmi ktorejkoľvek centrálnej protistrany tretej krajiny uznanej v súlade s článkom 25 so sídlom v Únii;

d) príslušných orgánov zodpovedných za dohľad nad obchodnými miestami so sídlom v Únii, ktorým centrálna protistrana tretej krajiny uznaná v súlade s článkom 25 poskytuje alebo má poskytovať služby;

e) príslušných orgánov vykonávajúcich dohľad nad centrálnymi depozitármi cenných papierov so sídlom v Únii, na ktoré centrálna protistrana tretej krajiny uznaná v súlade s článkom 25 je alebo má byť prepojená; a

f) členov ESCB.

3. Kolégium môže požiadať dozorný orgán centrálnych protistrán, aby diskutoval o osobitných otázkach vo vzťahu k centrálnej protistrane so sídlom v tretej krajine. Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami náležite takéto žiadosti zváži a poskytne primeranú odpoveď.

4. Kolégiu predsedá predseda výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami. Ustanovenie a fungovanie kolégia sa zakladá na písomnej dohode všetkých jeho členov.

Článok 25bbVýkon právomocí uvedených v článkoch 25c - 25e

Právomoci priznané orgánu ESMA alebo ktorémukoľvek jeho úradníkovi či inej ním poverenej osobe na základe článkov 25c až 25e sa nesmú využívať na vyžadovanie sprístupnenia informácií alebo dokumentov, ktoré sú predmetom právnej ochrany.

Článok 25c Žiadosť o informácie

1. Orgán ESMA môže na základe jednoduchej žiadosti alebo rozhodnutia uznaných centrálnych protistrán a spriaznených tretích strán, prostredníctvom ktorých tieto centrálne protistrany externe zabezpečujú prevádzkové funkcie alebo činnosti, požadovať poskytovanie všetkých informácií, ktoré sú potrebné na plnenie jeho povinností podľa tohto nariadenia.

2. V jednoduchej žiadosti o informácie podľa odseku 1 uvedie ESMA všetky tieto údaje:

a) odkaz na tento článok ako právny základ žiadosti;

b) dôvod žiadosti;

c) požadované informácie;

d) lehotu na poskytnutie informácií;

e) informuje osobu, od ktorej informácie požaduje, že ich nie je povinná poskytnúť, ale ak na žiadosť odpovie dobrovoľne, poskytnuté informácie nesmú byť nesprávne ani zavádzajúce;

f) pokutu stanovenú v článku 25g v spojení s prílohou III oddielom V písmenom a) za nesprávne alebo zavádzajúce odpovede na otázky.

3. Ak ESMA požaduje informácie podľa odseku 1 na základe rozhodnutia, uvedie všetky tieto údaje:

a) odkaz na tento článok ako právny základ žiadosti;

b) dôvod žiadosti;

c) požadované informácie;

d) lehotu na poskytnutie informácií;

e) pravidelné platby penále stanovené v článku 25h za neúplné požadované informácie;

f) pokutu stanovenú v článku 25g v spojení s prílohou III oddielom V písm. a) za nesprávne alebo zavádzajúce odpovede na otázky; a

g) právo odvolať sa proti rozhodnutiu na odvolaciu radu ESMA a na právo žiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom Európskej únie (ďalej len Súdny dvor) v súlade s článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4. Požadované informácie poskytujú osoby uvedené v odseku 1 alebo ich zástupcovia a v prípade osôb alebo združení bez právnej subjektivity osoby oprávnené na ich zastupovanie zo zákona alebo ich zakladateľských listín. Právnici s príslušnou plnou mocou môžu poskytovať informácie v mene svojich klientov. Za poskytnutie neúplných, nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií však zostávajú plne zodpovední klienti.

5. ESMA bezodkladne zašle kópiu jednoduchej žiadosti alebo svojho rozhodnutia dotknutému príslušnému orgánu tretej krajiny, v ktorej majú bydlisko alebo sídlo osoby uvedené v odseku 1, ktorých sa žiadosť o informácie týka.

Článok 25d Všeobecné zisťovanie

1. S cieľom plniť si povinnosti podľa tohto nariadenia môže ESMA vykonávať potrebné zisťovanie ohľadom centrálnych protistrán úrovne 2 (Tier 2). Úradníci a iné osoby poverené orgánom ESMA sú na tento účel oprávnení:

a) nahliadať do všetkých záznamov, údajov, postupov a iných materiálov vzťahujúcich sa na plnenie jeho poverenia bez ohľadu na médium, na ktorom sú uložené;

b) vyhotovovať alebo získavať overené kópie alebo výpisy z týchto záznamov, údajov, postupov a iných materiálov;

c) predvolávať a žiadať centrálne protistrany úrovne 2 (Tier 2) alebo ich zástupcov či pracovníkov, aby poskytli ústne alebo písomné vysvetlenie skutočností alebo dokumentov súvisiacich s predmetom a dôvodom kontroly, a zaznamenávať odpovede;

d) vypočuť akúkoľvek inú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá súhlasí s vypočutím s cieľom zhromaždiť informácie súvisiace s predmetom zisťovania;

e) požadovať záznamy telefonickej a dátovej prevádzky.

Centrálne banky, ktoré emitujú najvýznamnejšie meny Únie, ktoré sú alebo majú byť zúčtovávané centrálnou protistranou, môžu orgánu ESMA predložiť odôvodnenú žiadosť o účasť na takomto zisťovaní, ktoré je relevantné pre výkon úloh v oblasti menovej politiky stanovených v článku 25 ods. 2b písm. b).

2. Úradníci a iné osoby poverené orgánom ESMA na účely zisťovania uvedeného v odseku 1 vykonávajú svoje právomoci na základe písomného poverenia, v ktorom je uvedený predmet a dôvod zisťovania. V tomto povolení sa upozorní aj na pravidelné platby penále stanovené v článku 25h v prípade, že centrálne protistrany úrovne 2 (Tier 2) neposkytnú záznamy, údaje, postupy alebo akýkoľvek iný materiál či odpovede na otázky, alebo ich poskytnú len neúplné, a na pokuty stanovené v článku 25g v spojení s prílohou III oddielom V písm. b) v prípade, že centrálne protistrany úrovne 2 (Tier 2) poskytnú nesprávne alebo zavádzajúce odpovede na otázky.

3. Centrálne protistrany úrovne 2 (Tier 2) sú povinné podrobiť sa zisťovaniu na základe rozhodnutia ESMA. V rozhodnutí sa uvedie predmet a dôvod zisťovania, pravidelné platby penále stanovené v článku 25h, opravné prostriedky dostupné na základe nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ako aj právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom.

4. Skôr, ako ESMA oznámi zisťovanie centrálnym protistranám úrovne 2 (Tier 2), informuje dotknutý príslušný orgán tretej krajiny, kde má zisťovanie prebiehať, o jeho konaní a o totožnosti poverených osôb. Úradníci dotknutého príslušného orgánu tretej krajiny môžu na žiadosť orgánu ESMA pomáhať uvedeným povereným osobám pri plnení ich povinností. Na zisťovaní sa môžu zúčastniť aj úradníci dotknutého príslušného orgánu tretej krajiny. Zisťovanie v súlade s týmto článkom sa vykoná za predpokladu, že dotknutý orgán tretej krajiny proti nemu nenamieta.

Článok 25eKontroly na mieste

1. ESMA môže s cieľom plniť si svoje povinnosti podľa tohto nariadenia vykonávať, ak je to nevyhnutné, kontroly na mieste v akýchkoľvek prevádzkových priestoroch alebo na majetku centrálnych protistrán Tier 2. Centrálne banky, ktoré emitujú najvýznamnejšie meny Únie, ktoré sú alebo majú byť zúčtovávané centrálnou protistranou, sa prizvú k účasti na takýchto kontrolách na mieste, ak sa tieto kontroly týkajú úloh v oblasti menovej politiky stanovených v článku 25 ods. 2b písm. b).

2. Úradníci a iné osoby poverené ESMA na vykonanie kontroly na mieste môžu vstúpiť do všetkých prevádzkových priestorov alebo na pozemky právnických osôb, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o vyšetrovaní, ktoré prijme ESMA, a majú všetky právomoci uvedené v článku 25d ods. 1. Majú takisto právomoc zapečatiť všetky prevádzkové priestory a účtovné knihy alebo záznamy na obdobie potrebné na vykonanie kontroly a v potrebnom rozsahu.

3. ESMA informuje o kontrole v dostatočnom predstihu pred jej vykonaním dotknutý príslušný orgán tretej krajiny, v ktorom sa má kontrola vykonať. Ak sa to vyžaduje pre riadne vykonanie a efektívnosť kontroly, môže ESMA po informovaní dotknutého príslušného orgánu tretej krajiny vykonať kontrolu na mieste bez predchádzajúceho ohlásenia centrálnej protistrane. Kontroly v súlade s týmto článkom sa vykonávajú za predpokladu, že dotknutý orgán tretej krajiny potvrdí, že proti uvedeným kontrolám nenamieta.

V prípade, že sa dotknuté osoby nepodrobia kontrole, úradníci a iné osoby poverené ESMA vykonaním kontroly na mieste vykonávajú svoje právomoci po predložení písomného poverenia, v ktorom je uvedený predmet a účel kontroly a pravidelné platby penále stanovené v článku 25h.

4. Centrálne protistrany Tier 2 sa musia podrobiť kontrolám na mieste nariadeným na základe rozhodnutia ESMA. V rozhodnutí musí byť uvedený predmet a účel kontroly, stanovený dátum, kedy sa má začať, a uvedené pravidelné platby penále stanovené v článku 25h, opravné prostriedky dostupné na základe nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ako aj právo na preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom.

5. Úradníci príslušného orgánu tretej krajiny, v ktorom sa má kontrola vykonať, ako aj osoby poverené alebo vymenované týmto príslušným orgánom, môžu aktívne pomáhať úradníkom a iným osobám povereným ESMA. K účasti na kontrolách na mieste sú prizvaní úradníci dotknutého príslušného orgánu tretej krajiny.

6. ESMA môže takisto požiadať príslušné orgány tretej krajiny, aby v jeho mene vykonali konkrétne vyšetrovacie úlohy a kontroly na mieste, ako sa stanovuje v tomto článku a článku 25d ods. 1.

7. Ak úradníci a iné sprevádzajúce osoby poverené ESMA zistia, že určitá osoba namieta proti kontrole nariadenej podľa tohto článku, dotknutý príslušný orgán tretej krajiny im môže poskytnúť potrebnú pomoc a v prípade potreby požiada o pomoc políciu alebo rovnocenný orgán presadzovania práva s cieľom umožniť im vykonať kontrolu na mieste.

Článok 25fProcesné pravidlá pre prijímanie opatrení dohľadu a ukladanie pokút

1. Ak ESMA pri plnení svojich povinností podľa tohto nariadenia zistí závažné náznaky možnej existencie skutočností, ktoré by mohli predstavovať jedno alebo viac porušení uvedených v prílohe III, ESMA vymenuje nezávislého vyšetrovacieho úradníka v rámci ESMA na vyšetrenie veci. Vymenovaný úradník sa nesmie, ani sa nesmel priamo či nepriamo podieľať na postupe uznávania dotknutej centrálnej protistrany alebo dohľadu nad ňou, a musí vykonávať svoje funkcie nezávisle od ESMA.

2. Vyšetrovací úradník vyšetrí údajné porušenia, pričom prihliada na pripomienky predložené osobami, voči ktorým sa vyšetrovanie vedie, a úplný spis so svojimi zisteniami predloží orgánu ESMA.

Na účely plnenia svojich úloh môže vyšetrujúci úradník uplatňovať právomoc žiadať informácie v súlade s článkom 25c a vykonávať vyšetrovania a kontroly na mieste v súlade s článkami 25d a 25e. Pri uplatňovaní týchto právomocí dodržiava vyšetrovací úradník článok 25bb.

Vyšetrovací úradník má pri plnení svojich úloh prístup ku všetkým dokumentom a informáciám zhromaždeným ESMA pri jeho činnostiach.

3. Po ukončení vyšetrovania a pred predložením spisu so svojimi zisteniami orgánu ESMA vyšetrovací úradník umožní osobám, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie, aby boli vypočuté vo veciach, ktoré sú predmetom vyšetrovania. Vyšetrovací úradník zakladá svoje zistenia len na skutočnostiach, ku ktorým mali dotknuté osoby príležitosť sa vyjadriť.

Počas vyšetrovaní podľa tohto článku sa plne dodržiava právo dotknutých osôb na obhajobu.

4. Vyšetrovací úradník pri predkladaní spisu so svojimi zisteniami orgánu ESMA oznámi túto skutočnosť osobám, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie. Osoby, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie, majú právo na prístup k spisu s výhradou oprávneného záujmu iných osôb na ochranu ich obchodného tajomstva. Právo na prístup k spisu sa nevzťahuje na dôverné informácie alebo interné prípravné dokumenty ESMA.

5. Na základe spisu obsahujúceho zistenia vyšetrovacieho úradníka a po vypočutí osôb, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie v súlade s článkom 25i, ak o to dotknuté osoby požiadali, ESMA rozhodne, či sa osoby, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie, dopustili jedného alebo viacerých porušení uvedených v prílohe III, a v takom prípade prijme opatrenie dohľadu v súlade s článkom 25n a uloží pokutu v súlade s článkom 25g.

6. Vyšetrovací úradník sa nezúčastňuje na rokovaniach ESMA ani iným spôsobom nezasahuje do rozhodovacieho procesu ESMA.

7. Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 82 s cieľom bližšie určiť procesné pravidlá na účely výkonu právomoci ukladať pokuty alebo pravidelné platby penále vrátane ustanovení o práve na obhajobu, dočasných ustanovení a o výbere pokút alebo pravidelných platieb penále a premlčacích lehotách na ukladanie a vymáhanie sankcií.

8. V prípade, že ESMA pri plnení svojich povinností podľa tohto nariadenia zistí závažné náznaky možnej existencie skutočností, o ktorých vie, že by mohli predstavovať trestné činy podľa uplatniteľného práva, postúpi túto vec na účely trestného stíhania príslušným orgánom na vyšetrenie a prípadné trestné stíhanie. Okrem toho ESMA neuloží pokuty ani pravidelné platby penále v prípade, keď si je vedomý toho, že predchádzajúce zbavenie obvinenia alebo odsúdenie na základe rovnakých skutočností alebo skutočností, ktoré sú vo svojej podstate rovnaké, už nadobudlo povahu právoplatne rozsúdenej veci (res judicata) v dôsledku trestného konania podľa vnútroštátneho práva.

Článok 25gPokuty

1. Ak ESMA v súlade s článkom 25f ods. 5 zistí, že sa centrálna protistrana úmyselne alebo z nedbanlivosti dopustila jedného z porušení uvedených v prílohe III, v súlade s odsekom 2 tohto článku prijme rozhodnutie o uložení pokuty.

Porušenie, ktorého sa dopustila centrálna protistrana, sa považuje za úmyselné, ak ESMA zistí objektívne skutočnosti, ktoré preukazujú, že centrálna protistrana alebo jej vrcholový manažment konali úmyselne s cieľom dopustiť sa porušenia.

2. Základné výšky pokút uvedených v odseku 1 predstavujú až dvojnásobok sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, v prípade, že ich možno určiť, alebo až do 10 % celkového ročného obratu právnickej osoby vymedzeného v príslušnom práve Únie za predchádzajúce účtovné obdobie.

3. Základné výšky stanovené v odseku 2 sa v prípade potreby upravujú so zreteľom na priťažujúce alebo poľahčujúce okolnosti, a to v súlade s príslušnými koeficientmi stanovenými v prílohe IV.

Príslušné priťažujúce koeficienty sa na základnú výšku uplatňujú jednotlivo. Ak sa uplatňuje viac ako jeden priťažujúci koeficient, rozdiel medzi základnou výškou a sumou, ktorá je výsledkom uplatňovania každého jednotlivého priťažujúceho koeficientu, sa pripočíta k základnej výške.

Príslušné poľahčujúce koeficienty sa na základnú výšku uplatňujú jednotlivo. Ak sa uplatňuje viac ako jeden poľahčujúci koeficient, rozdiel medzi základnou výškou a sumou, ktorá je výsledkom uplatňovania každého jednotlivého poľahčujúceho koeficientu, sa odpočíta od základnej sumy.

4. Bez ohľadu na odseky 2 a 3 výška pokuty nesmie prekročiť 20 % ročného obratu dotknutej centrálnej protistrany v predchádzajúcom účtovnom období, ale v prípade, keď mala centrálna protistrana z porušenia priamy alebo nepriamy finančný prospech, výška pokuty sa rovná minimálne tomuto prospechu.

V prípade, že konanie alebo opomenutie konania zo strany centrálnej protistrany predstavuje viac ako jedno porušenie uvedené v prílohe III, uplatňuje sa len vyššia pokuta vypočítaná v súlade s odsekmi 2 a 3 a vzťahujúca sa na jedno z daných porušení.

Článok 25hPravidelné platby penále

1. ESMA na základe rozhodnutia ukladá pravidelné platby penále s cieľom prinútiť:

a) centrálnu protistranu Tier 2, aby v súlade s rozhodnutím prijatým podľa článku 25n ods. 1 písm. a) ukončila porušovanie;

b) osobu uvedenú v článku 25c ods. 1, aby poskytla úplné informácie, ktoré boli vyžiadané rozhodnutím podľa článku 25c;

c) centrálnu protistranu Tier 2:

i) aby sa podrobila vyšetrovaniu, a najmä aby poskytla úplné záznamy, údaje, postupy alebo akékoľvek iné požadované materiály, a aby doplnila a opravila ďalšie informácie poskytnuté pri vyšetrovaní, ktoré sa začalo na základe rozhodnutia podľa článku 25d; alebo

ii) aby sa podrobila kontrole na mieste nariadenej rozhodnutím prijatým podľa článku 25e.

2. Pravidelná platba penále musí byť účinná a primeraná. Pravidelná platba penále sa ukladá za každý deň omeškania.

3. Bez ohľadu na odsek 2 je výška pravidelných platieb penále 3 % priemerného denného obratu v predchádzajúcom účtovnom období alebo v prípade fyzických osôb 2 % priemerného denného príjmu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Počíta sa od dátumu uvedeného v rozhodnutí, ktorým sa ukladá pravidelná platba penále.

4. Pravidelná platba penále sa ukladá najviac na šesť mesiacov po oznámení rozhodnutia orgánu ESMA. Po skončení tohto obdobia ESMA opatrenie preskúma.

Článok 25iVypočutie dotknutých osôb

1. Pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia o uložení pokuty alebo pravidelnej platby penále podľa článkov 25g a 25h poskytne ESMA osobám, voči ktorým sa vedie konanie, príležitosť byť vypočuté v súvislosti s jeho zisteniami. ESMA zakladá svoje rozhodnutia len na zisteniach, ku ktorým mali osoby, voči ktorým sa vedie konanie, príležitosť sa vyjadriť.

1a. Prvý odsek sa neuplatňuje, ak je potrebné prijať naliehavé opatrenie s cieľom zabrániť významnému a bezprostrednému poškodeniu finančného systému. ESMA môže v takomto prípade prijať dočasné rozhodnutie a dotknutým osobám musí umožniť, aby boli čo najskôr po prijatí svojho rozhodnutia vypočuté.

2. Právo na obhajobu osôb, voči ktorým sa vedie konanie, sa počas konania plne rešpektuje. Majú právo na prístup k spisu ESMA s výhradou oprávnených záujmov iných osôb na ochrane ich obchodného tajomstva. Právo na prístup k spisu sa nevzťahuje na dôverné informácie alebo interné prípravné dokumenty ESMA.

Článok 25jZverejňovanie, povaha, vymáhanie a odvádzanie pokút a pravidelných platieb penále

1. ESMA zverejňuje všetky pokuty a pravidelné platby penále, ktoré boli uložené podľa článkov 25g a 25h, s výnimkou prípadu, keby sa ich zverejnením vážne ohrozili finančné trhy alebo zúčastneným stranám spôsobila neprimeraná škoda. Takéto zverejnenie nesmie obsahovať osobné údaje v zmysle nariadenia (ES) č. 45/2001.

2. Pokuty a pravidelné platby penále uložené podľa článkov 25g a 25h sú administratívnej povahy.

3. Ak sa ESMA rozhodne neuložiť žiadne pokuty alebo platby penále, informuje o tom Európsky parlament, Radu, Komisiu a dotknuté príslušné orgány tretej krajiny a uvedie dôvody svojho rozhodnutia.

4. Pokuty a pravidelné platby penále uložené podľa článkov 25g a 25h sú vymáhateľné.

Vymáhateľnosť sa riadi predpismi občianskeho procesného práva platnými v tom členskom štáte alebo tretej krajine, na ktorých území sa vykonáva.

5. Pokuty a pravidelné platby penále sa odvádzajú do všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Článok 25kPreskúmanie Súdnym dvorom

Súdny dvor má ▐právomoc preskúmať rozhodnutia, ktorými ESMA uložil pokutu alebo pravidelnú platbu penále. Môže zrušiť, znížiť alebo zvýšiť uloženú pokutu alebo pravidelnú platbu penále.

Článok 25lZmeny prílohy IV

S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch je v súlade s článkom 82 Komisia splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení na zmenu prílohy IV.

Článok 25mOdňatie uznania

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 25n, a s výhradou nasledujúcich odsekov ESMA odníme rozhodnutie o uznaní prijaté v súlade s článkom 25, ak ▌:

a) dotknutá centrálna protistrana nevyužije uznanie počas 6 mesiacov, výslovne sa vzdá povolenia, alebo viac ako šesť mesiacov nevykonáva podnikateľskú činnosť;

b) dotknutá centrálna protistrana získala uznanie na základe nepravdivých vyhlásení alebo iným neoprávneným spôsobom;

c) dotknutá centrálna protistrana už nespĺňa podmienky uznania podľa článku 25 ods. 2b;

ca) ESMA nie je schopný účinne vykonávať svoje úlohy podľa tohto nariadenia vo vzťahu k dotknutej centrálnej protistrane z toho dôvodu, že orgán tretej krajiny pre CCP orgánu ESMA neposkytol všetky relevantné informácie v súlade s článkom 25 ods. 7 alebo s článkom 25 ods. 7a podľa toho, ktorý sa uplatňuje.

d) vykonávací akt uvedený v článku 25 ods. 6 bol zrušený alebo pozastavený, alebo už nie sú splnené podmienky s ním spojené.

ESMA môže obmedziť odňatie uznania na konkrétnu službu, činnosť alebo triedu finančných nástrojov.

Pri určovaní dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odňatí uznania sa ESMA snaží minimalizovať narušenie trhu.

2. Ak ESMA považuje kritérium uvedené v prvom odseku písm. c) vo vzťahu k centrálnej protistrane alebo jej konkrétnej službe, činnosti alebo triede finančných nástrojov za splnené, ESMA informuje o tom danú centrálnu protistranu a dotknuté orgány tretej krajiny pred zrušením rozhodnutia o uznaní, a požaduje, aby sa v stanovenom časovom rámci najviac 3 mesiacov prijalo primerané opatrenie na nápravu situácie.

Ak ESMA určí, že nápravné opatrenie nebolo prijaté v stanovenom časovom rámci alebo že prijaté opatrenie nie je primerané, zruší rozhodnutie o uznaní.

3. ESMA bez zbytočného odkladu oznámi dotknutému príslušnému orgánu tretej krajiny rozhodnutie o odňatí uznania uznanej centrálnej protistrane.

4. Ktorýkoľvek z orgánov uvedených v článku 25 ods. 3 písm. a) až e) a ktorákoľvek centrálna banka, ktorá emituje najvýznamnejšie meny Únie, ktoré sú alebo majú byť zúčtovávané centrálnou protistranou tretej krajiny, ktoré sa domnievajú, že jedna z podmienok uvedených v odseku 1 bola splnená, môžu požiadať ESMA, aby preskúmal, či sú splnené podmienky na odňatie uznania uznanej centrálnej protistrany alebo jej konkrétnej služby, činnosti alebo triedy finančných nástrojov. Ak sa ESMA rozhodne neodňať registráciu dotknutej uznanej centrálnej protistrany, poskytne žiadajúcemu orgánu úplné odôvodnenie.

Článok 25nOpatrenia dohľadu

1. Ak ESMA v súlade s článkom 25f ods. 5 zistí, že sa centrálna protistrana Tier 2 dopustila jedného z porušení uvedených v prílohe III, prijme jedno alebo viacero z týchto rozhodnutí:

a) požiada centrálnu protistranu, aby porušovanie ukončila;

b) uloží pokuty podľa článku 25g;

c) vydá verejné oznámenia;

d) odníme uznanie centrálnej protistrany alebo jej konkrétnej služby, činnosti alebo triedy finančných nástrojov podľa článku 25m.

2. Pri prijímaní rozhodnutí uvedených v odseku 1 ESMA zohľadňuje povahu a závažnosť porušenia so zreteľom na tieto kritériá:

a) trvanie a frekvencia porušenia;

b) či sa porušením odhalili závažné alebo systémové nedostatky v postupoch centrálnej protistrany alebo v jej systémoch riadenia, či vo vnútorných kontrolách;

c) či porušenie spôsobilo finančnú trestnú činnosť, uľahčilo ju alebo k nej inak prispelo;

d) či k porušeniu došlo úmyselne alebo z nedbanlivosti.

3. ESMA bez zbytočného odkladu oznámi akékoľvek rozhodnutie prijaté podľa odseku 1 dotknutej centrálnej protistrane, ako aj dotknutým príslušným orgánom tretej krajiny a Komisii. Každé takéto rozhodnutie zverejní na svojom webovom sídle do 10 pracovných dní odo dňa jeho prijatia.

Pri zverejnení svojho rozhodnutia v zmysle prvého pododseku ESMA zverejní aj právo dotknutej centrálnej protistrany odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu, prípadne skutočnosť, že také odvolanie bolo podané, pričom uvedie, že odvolanie nemá odkladný účinok, a skutočnosť, že odvolacia rada ESMA môže v súlade s článkom 60 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 pozastaviť uplatňovanie sporného rozhodnutia.“

11.  Článok 49 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Centrálna protistrana pravidelne preskúmava modely a parametre prijaté na výpočet svojich maržových požiadaviek, príspevkov do fondu pre prípad zlyhania, požiadaviek na kolaterál, ako aj iné mechanizmy kontroly rizík. Modely podrobuje prísnym a častým stresovým testom na posúdenie ich odolnosti v extrémnych, ale reálnych trhových podmienkach, a vykonáva spätné testy na posúdenie spoľahlivosti prijatej metodiky. Centrálna protistrana musí získať nezávislé potvrdenie, informuje svoj príslušný orgán a ESMA o výsledkoch vykonaných testov a pred prijatím každej významnej zmeny modelov a parametrov musí od nich získať potvrdenie príslušného orgánu v súlade s odsekom 1a a článkom 21a.

Prijaté modely a parametre vrátane každej ich významnej zmeny sú predmetom stanoviska kolégia v súlade s týmito odsekmi.

ESMA musí zabezpečiť, aby boli informácie o výsledkoch stresových testov postúpené európskym orgánom dohľadu, ESCB a Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií, aby im umožnila posúdiť expozície finančných podnikov voči zlyhaniu centrálnych protistrán.“

b)  vkladajú sa tieto odseky 1a, 1b, 1c, 1d, 1e a 1f:

„1a. Ak centrálna protistrana zamýšľa prijať akúkoľvek významnú zmenu modelov a parametrov uvedených v odseku 1, požiada príslušný orgán o potvrdenie danej zmeny. Centrálna protistrana k svojej žiadosti priloží nezávislé potvrdenie zamýšľanej zmeny.

1b. Do 30 pracovných dní od doručenia žiadosti príslušný orgán po konzultácii s ESMA vykoná posúdenie rizika centrálnej protistrany a predloží správu kolégiu zriadenému v súlade s článkom 18.

1c. Do 15 pracovných dní od doručenia správy uvedenej v odseku 1b kolégium prijme väčšinové stanovisko v súlade s článkom 19 ods. 3.

1d. Do 60 pracovných dní od doručenia žiadosti uvedenej v odseku 1a príslušný orgán písomne a s úplným odôvodnením informuje centrálnu protistranu o tom, či potvrdenie bolo udelené alebo zamietnuté.

1e. Centrálna protistrana nesmie vykonať žiadnu významnú zmenu modelov a parametrov uvedených v odseku 1 pred získaním potvrdenia uvedeného v odseku 1d. Príslušný orgán centrálnej protistrany môže v náležite odôvodnených prípadoch po získaní súhlasu ESMA umožniť predbežné prijatie významnej zmeny uvedených modelov alebo parametrov pred ich potvrdením.

ba)  vkladá sa tento odsek 4a:

„4a. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku ESMA v úzkej spolupráci s ESCB vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých stanoví zoznam ukazovateľov, ktoré majú centrálne protistrany, ESMA a vnútroštátne príslušné orgány zohľadniť pri posudzovaní toho, či je určitá zmena modelov a parametrov podľa odseku 1 významná a či si vyžaduje potvrdenie zo strany ESMA a príslušného orgánu.

ESMA predloží Komisii tento návrh regulačných technických predpisov do ... [12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

11a.  V článku 84 sa vkladá tento odsek 3a:

„3a. Príslušné orgány a ESMA oznamujú informácie emisným centrálnym bankám, ak sú takéto informácie relevantné pre výkon ich povinností a s výhradou požiadaviek služobného tajomstva podľa článku 83.“

12.  V článku 89 sa dopĺňajú tieto odseky:

„3a. ESMA neuplatňuje svoje právomoci podľa článku 25 ods. 2a, 2b a 2c do [vložte dátum nadobudnutia účinnosti delegovaného aktu uvedeného v odseku 2a druhom pododseku uvedeného článku].

3b. ESMA preskúma rozhodnutia o uznaní, ktoré boli prijaté podľa článku 25 ods. 1, pred [nadobudnutie účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] s cieľom určiť, či každá z centrálnych protistrán uznaných podľa uvedených rozhodnutí je centrálnou protistranou Tier 1 alebo centrálnou protistranou Tier 2. ESMA zaradí uznané centrálne protistrany do príslušnej kategórie do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti delegovaného aktu uvedeného v článku 25 ods. 2a druhom pododseku.“

12a.  V článku 89 sa dopĺňa odsek 9a:

„Do ... [tri roky od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] Komisia preskúma vykonávanie hláv III, IV a V tohto nariadenia vo vzťahu k udeľovaniu povolení centrálnym protistranám, ich uznávaniu a dohľadu nad nimi. Posúdi presun viacej úloh na orgán ESMA, konkrétne fungovanie a efektívnosť úlohy udelenej ESMA a kolégiám dohľadu v hlavách III, IV a V. Komisia predloží o tom správu Európskemu parlamentu a Rade. K uvedenej správe sa v náležitých prípadoch pripojí legislatívny návrh.“

12b.  Článok 90 sa nahrádza takto:

Článok 90Personálne obsadenie a finančné zdroje ESMA

„Do ... [dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] ESMA posúdi personálne a finančné potreby s ohľadom na jej právomoci a úlohy v súlade s týmto nariadením a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.“

13.  Texty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa pripájajú formou príloh III a IV.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

PRÍLOHA

V nariadení (EÚ) č. 648/2012 sa dopĺňajú tieto prílohy III a IV.

„PRÍLOHA III

Zoznam porušení uvedených v článku 25g ods. 1

I.  Porušenia týkajúce sa kapitálových požiadaviek:

a) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 16 ods. 1 tým, že nemá trvalé a dostupné počiatočné základné imanie vo výške aspoň 7,5 milióna EUR;

b) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 16 ods. 2 tým, že nemá základné imanie vrátane nerozdeleného zisku a rezerv, ktoré je úmerné riziku vyplývajúcemu z jej činností a ktoré je trvalo dostatočne vysoké na zaistenie riadneho ukončenia alebo reštrukturalizácie uvedených činností počas primeraného obdobia a na zaistenie dostatočnej ochrany centrálnej protistrany proti kreditnému riziku, riziku protistrany, trhovému riziku, prevádzkovému riziku, právnemu riziku a obchodnému riziku, ktoré ešte nie sú pokryté osobitnými finančnými zdrojmi v zmysle článkov 41, 42, 43 a 44.

II.  Porušenia týkajúce sa organizačných požiadaviek alebo konfliktov záujmov:

a)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 26 ods. 1 tým, že nemá spoľahlivý systém správy, ktorý zahŕňa jasnú organizačnú štruktúru s presne definovanými, transparentnými a konzistentnými líniami zodpovednosti, účinné postupy zisťovania, riadenia, monitorovania a ohlasovania rizík, ktorým je alebo môže byť vystavená, ani primerané mechanizmy vnútornej kontroly vrátane spoľahlivých administratívnych a účtovných postupov;

b)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 26 ods. 2 tým, že neprijala primerané politiky a postupy, ktoré sú dostatočne účinné na zaistenie dodržiavania súladu, a to i v prípade svojich manažérov a zamestnancov, so všetkými ustanoveniami tohto nariadenia;

c)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 26 ods. 3 tým, že neudržiava alebo neriadi organizačnú štruktúru, ktorá zaisťuje kontinuitu a riadne fungovanie pri výkone jej služieb a činností, alebo tým, že nevyužíva vhodné a primerané systémy, zdroje alebo postupy;

d)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 26 ods. 4 tým, že nezachováva zreteľné oddelenie medzi ohlasovaním týkajúcim sa riadenia rizík a ohlasovaním týkajúcim sa ostatných činností centrálnej protistrany;

e)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 26 ods. 5 tým, že neprijala, nevykonáva alebo neudržiava politiku odmeňovania, ktorá podporuje spoľahlivé a účinné riadenie rizík a ktorá nevytvára motivačné faktory na zmierňovanie noriem v oblasti rizík;

f)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 26 ods. 6 tým, že neudržiava primerané systémy informačných technológií na zvládnutie zložitosti, rôznorodosti a druhu vykonávaných služieb a činností na zaistenie vysokých noriem bezpečnosti, integrity a dôvernosti uchovávaných informácií;

g)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 26 ods. 7 tým, že nesprístupní verejnosti bez poplatkov svoj systém správy, pravidlá vzťahujúce sa na centrálnu protistranu a svoje kritériá prístupu pre zúčtujúce členstvo;

h)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 26 ods. 8 tým, že nepodlieha častým a nezávislým auditom, alebo tým, že výsledky týchto auditov neoznamuje rade, alebo tým, že tieto výsledky nesprístupňuje ESMA;

i)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 27 ods. 1 alebo článok 27 ods. 2 druhý pododsek tým, že nezabezpečí, aby jej vrcholový manažment a členovia rady mali dostatočne dobrú povesť a skúsenosti na zaistenie zodpovedného a obozretného riadenia centrálnej protistrany;

j)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 27 ods. 2 tým, že nezabezpečí, aby najmenej jedna tretina členov tejto rady, nie však menej ako dvaja členovia, bola nezávislá, alebo tým, že neprizve zástupcov klientov zúčtovacích členov na zasadnutia rady pri prerokúvaní otázok súvisiacich s článkami 38 a 39, alebo tým, že odmeňovanie nezávislých a iných nevýkonných členov rady spojí s obchodnými výsledkami centrálnej protistrany;

k)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 27 ods. 3 tým, že jednoznačne neurčí úlohy a povinnosti rady, alebo tým, že nesprístupní zápisnice zo zasadnutí rady ESMA alebo audítorom;

l)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 28 ods. 1 tým, že neustanoví výbor pre riziká, alebo tým, že uvedený výbor pre riziká nepozostáva zo zástupcov jej zúčtovacích členov, nezávislých členov rady a zástupcov jej klientov, tým, že výbor pre riziká je zostavený tak, že jedna z týchto skupín zástupcov má vo výbore pre riziká väčšinu, alebo tým, že riadne neinformuje ESMA o činnostiach a rozhodnutiach výboru pre riziká, ak si ESMA vyžiadal byť riadne informovaný;

m)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 28 ods. 2 tým, že jednoznačne neurčí mandát výboru pre riziká, systém správy na zaistenie jeho nezávislosti, prevádzkové postupy, kritériá prijatia alebo mechanizmus voľby jeho členov, alebo tým, že uvedený systém správy nie je verejne dostupný, alebo tým, že sa v ňom nestanoví to, že predsedom výboru pre riziká je nezávislý člen rady a že výbor pre riziká podlieha priamo rade a má pravidelné zasadnutia;

n)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 28 ods. 3 tým, že výboru pre riziká neumožní poskytovať rade poradenstvo k žiadnemu opatreniu, ktoré môže mať vplyv na riadenie rizík centrálnej protistrany, alebo tým, že v mimoriadnych situáciách sa nevynaloží primerané úsilie na konzultáciu situácie, ktorá vplýva na riadenie rizík centrálnej protistrany, s výborom pre riziká;

o)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 28 ods. 5 tým, že čo najskôr neinformuje ESMA o akomkoľvek rozhodnutí, v ktorom sa rada rozhodne nepostupovať podľa rady výboru pre riziká;

p)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 29 ods. 1 tým, že uvedená centrálna protistrana neuchováva minimálne desať rokov všetky záznamy o poskytnutých službách a činnostiach, ktoré sa vyžadujú na to, aby ESMA mohol monitorovať dodržiavanie tohto nariadenia centrálnou protistranou;

q)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 29 ods. 2 tým, že neuchováva všetky informácie o všetkých zmluvách, ktoré spracovala, minimálne desať rokov od ukončenia zmluvy, spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu pôvodných podmienok transakcie pred zúčtovaním touto centrálnou protistranou;

r)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 29 ods. 3 tým, že nesprístupní na žiadosť ESMA a relevantným členom ESCB záznamy a informácie uvedené v článku 29 ods. 1 a 2 alebo všetky informácie o pozíciách zúčtovaných zmlúv bez ohľadu na miesto, kde sa transakcie uskutočnili;

s)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 30 ods. 1 tým, že neinformuje alebo nepravdivo či neúplne informuje ESMA o totožnosti svojich akcionárov alebo členov, priamych alebo nepriamych, fyzických alebo právnických osôb, ktoré majú kvalifikované podiely, alebo o výškach týchto podielov;

t)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 30 ods. 4 tým, že umožní osobám uvedeným v článku 30 ods. 1 uplatňovať vplyv, ktorý by mohol byť škodlivý pre spoľahlivé a obozretné riadenie centrálnej protistrany;

u)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 31 ods. 1 tým, že ESMA neoznámi alebo nepravdivo či neúplne oznámi akékoľvek zmeny vo svojom manažmente, alebo tým, že neposkytne ESMA všetky informácie potrebné na posúdenie dodržiavania článku 27 ods. 1 alebo článku 27 ods. 2 druhého pododseku;

v)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 33 ods. 1 tým, že neudržiava alebo neriadi účinný písomný organizačný a administratívny rámec na zisťovanie alebo riadenie potenciálnych konfliktov záujmov medzi sebou vrátane svojich manažérov, zamestnancov alebo akejkoľvek osoby s priamym alebo nepriamym ovládajúcim či úzkym prepojením, a svojimi zúčtovacími členmi alebo ich klientmi, ktorých centrálna protistrana pozná, alebo tým, že neudržiava alebo neuplatňuje primerané postupy zamerané na riešenie prípadného konfliktu záujmov;

w)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 33 ods. 2 tým, že jednoznačne neoznámi zúčtovaciemu členovi alebo dotknutému klientovi daného zúčtovacieho člena, ktorý je centrálnej protistrane známy, pred prijatím nových transakcií od dotknutého zúčtovacieho člena všeobecnú povahu alebo zdroje konfliktov záujmov, ak organizačný alebo administratívny rámec danej centrálnej protistrany na riadenie konfliktov záujmov nie je dostatočný na zaistenie toho, aby sa s primeranou istotou zamedzilo rizikám poškodenia záujmov zúčtovacieho člena alebo klienta;

x)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 33 ods. 3 tým, že nezohľadní v písomnom rámci okolnosti, ktorých si je vedomá alebo ktorých by si mala byť vedomá a ktoré môžu predstavovať dôvod vzniku konfliktu záujmov vyplývajúci zo štruktúry a obchodných činností iných podnikov, ku ktorým má vzťah ako materský alebo dcérsky podnik;

y)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 33 ods. 5 tým, že neprijme všetky primerané kroky na zabránenie zneužitiu informácií uchovávaných v jej systémoch alebo nezabráni využívaniu týchto informácií na iné obchodné činnosti, alebo tým, že fyzická osoba, ktorá má úzke prepojenie na centrálnu protistranu, alebo právnická osoba, ktorá má s centrálnou protistranou vzťah ako materský podnik alebo dcérsky podnik, použije dôverné informácie uchovávané touto centrálnou protistranou na akékoľvek komerčné účely bez predchádzajúceho súhlasu klienta, ktorému tieto dôverné informácie patria;

z)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 36 ods. 1 tým, že nekoná spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami svojich zúčtovacích členov a ich klientov;

aa)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 36 ods. 2 tým, že nemá dostupné, transparentné a spravodlivé pravidlá včasného vybavovania sťažností;

bb)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 37 ods. 1 alebo 2 tým, že používa na priebežnom základe diskriminačné, nejasné alebo subjektívne kritériá prijatia, alebo tým, že inak na priebežnom základe nezabezpečí spravodlivý a otvorený prístup k centrálnej protistrane, alebo tým, že na priebežnom základe nezaistí, aby jej zúčtovací členovia mali dostatočné finančné zdroje a prevádzkovú kapacitu na splnenie povinností vyplývajúcich z účasti v danej centrálnej protistrane, alebo tým, že nevykoná raz ročne komplexné preskúmanie dodržiavania súladu jej zúčtovacími členmi;

cc)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 37 ods. 4 tým, že nemá objektívne a transparentné postupy na ukončenie členstva a riadny odchod zúčtovacích členov, ktorí prestanú spĺňať kritériá uvedené v článku 37 ods. 1;

dd)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 37 ods. 5 tým, že odoprie prístup zúčtovaciemu členovi, ktorý spĺňa kritériá uvedené v článku 37 ods. 1, len ak takéto odopretie prístupu nie je riadne písomne odôvodnené a na základe komplexnej analýzy rizika;

ee)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 38 ods. 1 tým, že klientom svojich zúčtovacích členov neumožní samostatný prístup ku konkrétnym poskytovaným službám;

ff)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 39 ods. 7 tým, že neponúkne rôzne úrovne oddelenia podľa uvedeného odseku za primeraných obchodných podmienok;

III.  Porušenia týkajúce sa prevádzkových požiadaviek:

a) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 34 ods. 1 tým, že nezavedie, nevykonáva alebo neudržiava primeranú politiku zabezpečovania kontinuity podnikateľskej činnosti a plán obnovy po havárii s cieľom zaistiť zachovanie svojich funkcií, včasnú obnovu činnosti a plnenie povinností centrálnej protistrany, ktorý umožňuje minimálne obnovu všetkých transakcií v čase výpadku, aby centrálna protistrana mohla pokračovať v činnosti s istotou a dokončiť vyrovnanie k plánovanému dátumu;

b) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 34 ods. 2 tým, že nezavedie, nevykonáva alebo neudržiava vhodný postup, ktorým sa zabezpečí včasné a riadne vyrovnanie alebo prevod aktív a pozícií klientov a zúčtovacích členov v prípade odňatia uznania na základe rozhodnutia podľa článku 25;

c) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 35 ods. 1 druhý pododsek tým, že zabezpečuje externe hlavné činnosti súvisiace s riadením rizika danej centrálnej protistrany;

d) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 39 ods. 1 tým, že nevedie oddelené záznamy a účtovníctvo, ktoré jej umožňujú kedykoľvek a bezodkladne v účtoch vedených u centrálnej protistrany rozlišovať aktíva a pozície vedené na účet jedného zúčtovacieho člena od aktív a pozícií vedených na účet iného zúčtovacieho člena a od svojich vlastných aktív;

e) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 39 ods. 2 tým, že neponúkne vedenie a nevedením oddelených záznamov a účtovníctva, ak sa o to požiada, ktoré každému zúčtovaciemu členovi umožňujú rozlišovať v účtoch vedených u centrálnej protistrany aktíva a pozície daného zúčtovacieho člena od aktív a pozícií vedených na účet jej zúčtovacích členov;

f) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 39 ods. 3 tým, že neponúkne vedenie a nevedením oddelených záznamov a účtovníctva, ak sa o to požiada, ktoré každému zúčtovaciemu členovi umožní rozlíšiť v účtoch vedených u centrálnej protistrany aktíva a pozície vedené na účet klienta od aktív a pozícií vedených na účet iných klientov, alebo tým, že neponúkne svojim zúčtovacím členom na požiadanie možnosť otvoriť viac účtov na svoje meno alebo na účet ich klientov;

g) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 40 tým, že nemeria a neposudzuje v čase blízkom reálnemu času svoju likviditu a expozície kreditného rizika voči každému zúčtovaciemu členovi, a podľa potreby voči inej centrálnej protistrane, s ktorou uzatvorila dohodu o interoperabilite, alebo tým, že nemá na účely účinného merania svojich expozícií prístup k príslušným zdrojom tvorby cien na základe primeraných nákladov;

h) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 41 ods. 1 tým, že neukladá, nevyzýva na úhradu alebo nevyberá od svojich zúčtovacích členov a podľa potreby od centrálnych protistrán, s ktorými má dohody o interoperabilite, marže na obmedzenie svojich expozícií kreditného rizika, alebo tým, že ukladá, vyzýva na úhradu alebo vyberá marže, ktoré nie sú dostatočné na pokrytie potenciálnych expozícií, ktoré sa podľa odhadu centrálnej protistrany budú vyskytovať až do likvidácie príslušných pozícií, alebo na pokrytie strát, ktoré vyplývajú minimálne z 99 % zmien expozícií počas primeraného časového horizontu, alebo sú dostatočné na zaistenie toho, aby centrálna protistrana minimálne každodenne úplne kolateralizovala svoje expozície so všetkými svojimi zúčtovacími členmi, a podľa potreby so všetkými centrálnymi protistranami, s ktorými má dohody o interoperabilite, alebo v prípade potreby s cieľom zohľadniť možné procyklické účinky;

i) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 41 ods. 2 tým, že neprijme pri stanovení svojich maržových požiadaviek modely a parametre, ktoré zachytávajú rizikové charakteristiky zúčtovávaných produktov a zohľadňujú interval medzi výberom marží, trhovú likviditu a možnosť zmien počas trvania transakcie;

j) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 41 ods. 3 tým, že nevyzýva na úhradu a nevyberá marže počas dňa, a to aspoň vtedy, keď dôjde k prekročeniu vopred stanovených prahových hodnôt;

k) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 42 ods. 3 tým, že neudržiava fond pre prípad zlyhania, ktorý centrálnej protistrane umožňuje aspoň za extrémnych, ale realistických trhových podmienok znášať zlyhanie toho zúčtovacieho člena, voči ktorému má najväčšie expozície, alebo druhého a tretieho najväčšieho zúčtovacieho člena, ak je súčet ich expozícií väčší, alebo tým, že vypracuje scenáre, ktoré nezahŕňajú obdobia s najvyššou volatilitou, ktoré boli zaznamenané na trhoch, pre ktoré centrálna protistrana poskytuje služby, ako aj súbor potenciálnych budúcich scenárov, ktoré zohľadňujú náhly predaj finančných zdrojov a rýchle zníženie likvidity trhu;

l) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 43 ods. 2, ak jej fond pre prípad zlyhania uvedený v článku 42 a jej ďalšie finančné zdroje uvedené v článku 43 ods. 1 jej neumožňujú za extrémnych, ale realistických trhových podmienok znášať zlyhanie dvoch zúčtovacích členov, voči ktorým má najväčšie expozície;

m) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 44 ods. 1 tým, že nemá vždy prístup k primeranej likvidite, aby mohla poskytovať svoje služby a vykonávať svoje činnosti, alebo tým, že denne nemeria svoju potenciálnu potrebu likvidity;

o) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 45 ods. 1, 2 a 3 tým, že pri krytí strát nepoužije pred ďalšími finančnými zdrojmi marže zložené zúčtovacím členom, ktorý zlyhal;

p) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 45 ods. 4 tým, že nepoužíva účelové vlastné zdroje pred použitím príspevkov zúčtovacích členov, ktorí nezlyhali, do fondu pre prípad zlyhania;

q) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 46 ods. 1 tým, že prijme na krytie svojej počiatočnej a priebežnej expozície voči svojim zúčtovacím členom iný ako vysokolikvidný kolaterál s minimálnym kreditným a trhovým rizikom, ak podľa delegovaného aktu prijatého Komisiou podľa článku 46 ods. 3 nie je povolený iný kolaterál;

r) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 47 ods. 1 tým, že investuje svoje finančné zdroje inak ako do hotovosti alebo do vysoko likvidných finančných nástrojov s minimálnym trhovým a kreditným rizikom a tieto investície sa dajú rýchlo zlikvidovať s minimálnym negatívnym vplyvom na cenu;

s) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 47 ods. 3 tým, že finančné nástroje zložené ako marže alebo ako príspevky do fondu pre prípad zlyhania sa, ak je to možné, neukladajú u prevádzkovateľov systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi zabezpečujúcich plnú ochranu týchto finančných nástrojov, alebo tým, že nepoužíva iné vysoko bezpečné mechanizmy vo finančných inštitúciách, ktorým bolo udelené povolenie;

t) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 47 ods. 4 tým, že hotovostné vklady vykonáva inak ako prostredníctvom vysoko bezpečných mechanizmov dohodnutých s finančnými inštitúciami, ktoré majú povolenie, alebo prostredníctvom využívania automatických vkladových operácií centrálnych bánk alebo iných podobných prostriedkov poskytovaných centrálnymi bankami;

u) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 47 ods. 5 tým, že uloží aktíva u tretej strany bez zabezpečenia toho, aby boli aktíva patriace zúčtovacím členom identifikovateľné oddelene od aktív patriacich centrálnej protistrane a od aktív patriacich tejto tretej strane, a to prostredníctvom rôzne označených účtov v účtovných knihách tretej strany alebo iných rovnocenných opatrení, ktorými sa dosahuje rovnaká úroveň ochrany, alebo tým, že nemá na požiadanie rýchly prístup k finančným nástrojom;

v) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 47 ods. 6 tým, že investuje svoje základné imanie alebo sumy vyplývajúce z požiadaviek stanovených v článkoch 41, 42, 43 alebo 44 do vlastných cenných papierov alebo do cenných papierov svojho materského alebo dcérskeho podniku;

w) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 48 ods. 1 tým, že nemá zavedené podrobné postupy, ktoré sa majú uplatňovať, ak zúčtovací člen nesplní požiadavky na účasť stanovené v článku 37 v danej lehote a v súlade s postupmi stanovenými centrálnou protistranou, alebo tým, že nestanoví podrobné postupy, ktoré sa majú uplatňovať v prípade, že centrálna protistrana nevyhlási zlyhanie zúčtovacieho člena, alebo tým, že tieto postupy sa každoročne nepreskúmajú;

x) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 48 ods. 2 tým, že neprijme bezodkladne opatrenia na tlmenie strát a tlakov na likviditu vyplývajúcich zo zlyhaní zúčtovacích členov a nezaistí, aby uzatvorenie pozícií ktoréhokoľvek zúčtovacieho člena nenarušilo jej činnosť alebo nevystavilo zúčtovacích členov, ktorí nezlyhali, stratám, ktoré nemôžu predpokladať ani regulovať;

y) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 48 ods. 3 tým, že bezodkladne neinformuje ESMA pred tým, ako sa vyhlási alebo spustí postup pre prípad zlyhania;

z) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 48 ods. 4 tým, že neoverí, či sú jej postupy pre prípad zlyhania vynútiteľné, a tým, že neprijme všetky primerané kroky na zaistenie toho, aby mala právomoci na likvidáciu vlastníckych pozícií zúčtovacieho člena, ktorý zlyhal, a na prevod alebo likvidáciu pozícií klienta zúčtovacieho člena, ktorý zlyhal;

aa) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 49 ods. 1 tým, že pravidelne nepreskúmava svoje modely a parametre prijaté na výpočet svojich maržových požiadaviek, príspevkov do fondu pre prípad zlyhania, požiadaviek na kolaterál či iných mechanizmov kontroly rizík a tým, že tieto modely nepodrobuje prísnym a častým stresovým testom na posúdenie ich odolnosti v extrémnych, ale realizovateľných trhových podmienkach, alebo nevykoná spätné testy na posúdenie spoľahlivosti prijatej metodiky, alebo tým, že nezíska nezávislé potvrdenie, alebo neinformuje ESMA o výsledkoch vykonaných testov alebo pred prijatím každej významnej zmeny modelov a parametrov nezíska potvrdenie od ESMA;

bb) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 49 ods. 2 tým, že pravidelne netestuje rozhodujúce aspekty svojich postupov pre prípad zlyhania alebo tým, že neprijme všetky primerané kroky na zabezpečenie toho, aby im všetci zúčtovací členovia porozumeli a mali zavedené primerané riešenia pre prípad zlyhania;

cc) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 49 ods. 1a tým, že prijme akúkoľvek významnú zmenu modelov a parametrov uvedených v článku 49 ods. 1 pred tým, než získa potvrdenie tejto zmeny od ESMA;

dd) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 50 ods. 1 tým, že nepoužije na vyrovnanie svojich transakcií peniaze centrálnej banky, ak je to možné a sú k dispozícii, alebo tým, že, ak sa peniaze centrálnej banky nepoužijú, neprijme kroky na prísne obmedzenie rizík pri hotovostnom vyrovnaní;

ee) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 50 ods. 3 tým, že neodstráni hlavné riziká prostredníctvom čo najrozsiahlejšieho využívania mechanizmov dodania proti zaplateniu, ak má táto centrálna protistrana povinnosť vykonať alebo prijať dodávku finančných nástrojov;

ff) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 50a alebo článok 50b tým, že nevypočíta KCCP podľa uvedeného článku, alebo tým, že nedodržiava pravidlá pre výpočet KCCP stanovené v článku 50a ods. 2, článku 50b a článku 50d;

gg) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 50a ods. 3 tým, že KCCP vypočítava menej než raz za štvrťrok alebo menej často, než vyžaduje ESMA v súlade s článkom 50a ods. 3;

hh) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 51 ods. 2 tým, že nemá nediskriminačný prístup jednak k údajom, ktoré potrebuje na výkon svojich funkcií z miesta obchodovania, ak centrálna protistrana spĺňa prevádzkové a technické požiadavky stanovené týmto miestom obchodovania, a jednak k príslušnému systému vyrovnania;

ii) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 52 ods. 1 tým, že uzatvorí dohodu o interoperabilite bez splnenia ktorejkoľvek z požiadaviek stanovených v písmene a), písmene b), písmene c) a písmene d) uvedeného odseku;

jj) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 53 ods. 1 tým, že nerozlišuje v účtovníctve aktíva a pozície vedené na účet inej centrálnej protistrany, s ktorou uzatvorila dohodu o interoperabilite;

kk) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 54 ods. 1 tým, že uzatvorí dohodu o interoperabilite bez predchádzajúceho schválenia orgánom ESMA;

IV.  Porušenia týkajúce sa transparentnosti a dostupnosti informácií:

a) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 38 ods. 1 tým, že nezverejňuje ceny a poplatky za každú službu poskytovanú samostatne vrátane zliav, rabatov a podmienok využitia týchto znížení;

b) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 38 ods. 1 tým, že nezverejňuje informácie orgánu ESMA o nákladoch na svoje služby a príjmoch z nich;

c) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 38 ods. 2 tým, že neoznamuje informácie svojim zúčtovacím členom a ich klientom o rizikách súvisiacich s poskytovanými službami;

d) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 38 ods. 3 tým, že neoznamuje svojim zúčtovacím členom alebo ESMA cenové informácie používané na výpočet svojich expozícií voči svojim zúčtovacím členom ku koncu dňa, alebo tým, že nezverejňuje objem zúčtovaných transakcií za každý nástroj, ktorý centrálna protistrana zúčtovala na kumulovanom základe;

f) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 38 ods. 4 tým, že nezverejní prevádzkové a technické požiadavky na komunikačné protokoly týkajúce sa obsahu a formátu správ, ktoré využíva na interakciu s tretími stranami, vrátane prevádzkových a technických požiadaviek uvedených v článku 7;

g) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 38 ods. 5 tým, že nezverejní prípadné porušenie kritérií uvedených v článku 37 ods. 1 alebo požiadaviek stanovených v článku 38 ods. 5 zo strany zúčtovacích členov okrem prípadu, keď sa ESMA domnieval, že takéto zverejnenie by predstavovalo ohrozenie finančnej stability alebo dôvery trhu, alebo by vážne ohrozilo finančné trhy alebo spôsobilo neprimeranú škodu zúčastneným stranám;

h) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 39 ods. 7 tým, že nezverejňuje úrovne ochrany a náklady súvisiace s rôznymi úrovňami oddelenia, ktoré poskytuje;

i) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 49 ods. 3 tým, že nezverejní kľúčové aspekty svojho modelu riadenia rizík alebo predpoklady prijaté na vykonanie stresového testovania uvedeného v článku 49 ods. 1;

j) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 50 ods. 2 tým, že jednoznačne nestanoví svoje povinnosti v súvislosti s dodávkou finančných nástrojov vrátane toho, či má povinnosť vykonať alebo prijať dodávku finančného nástroja alebo či odškodní účastníkov v prípade strát vzniknutých v procese dodávky;

k) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 50c ods. 1 tým, že neoznamuje informácie uvedené v článku 50c ods. 1 písm. a), b), c), d) a e) tým svojim zúčtovacím členom, ktorí sú inštitúciami, alebo ich príslušným orgánom;

l) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 50c ods. 2 tým, že vykonáva oznamovanie svojim zúčtovacím členom, ktorí sú inštitúciami, menej než raz za štvrťrok alebo menej často, než vyžaduje ESMA v súlade s článkom 50c ods. 2.

V.  Porušenia týkajúce sa prekážok súvisiacich s činnosťami v oblasti dohľadu:

a) centrálna protistrana porušuje článok 25c tým, že neposkytne informácie v odpovedi na rozhodnutie, v ktorom sa požadujú informácie podľa článku 25c ods. 2, alebo tým, že v odpovedi na jednoduchú žiadosť ESMA o informácie v súlade s článkom 25c ods. 2 alebo 3 alebo v odpovedi na rozhodnutie ESMA, ktorým sa požadujú informácie v súlade s článkom 25c ods. 3, poskytne nesprávne alebo zavádzajúce informácie;

b) centrálna protistrana poskytne nesprávne alebo zavádzajúce odpovede na otázky položené podľa článku 25d ods. 1 písm. c) alebo d);

c) centrálna protistrana Tier 2 včas nedodrží opatrenie dohľadu vyžadované na základe rozhodnutia, ktoré prijal ESMA podľa článku 25n;

d) centrálna protistrana Tier 2 sa nepodrobí kontrole na mieste vyžadovanej rozhodnutím o kontrole, ktoré prijal ESMA ▌podľa článku 25e.“

1.  Vkladá sa táto príloha IV:

„PRÍLOHA IV

Zoznam koeficientov súvisiacich s priťažujúcimi a poľahčujúcimi faktormi na účely uplatnenia článku 25g ods. 3

Nasledujúce koeficienty sú uplatniteľné kumulatívnym spôsobom na základné výšky uvedené v článku 25g ods. 2:

I.  Korekčné koeficienty súvisiace s priťažujúcimi faktormi:

a) ak bolo porušenie spáchané opakovane, za každý prípad opakovaného porušenia sa uplatňuje dodatočný koeficient 1,1;

b) ak bolo porušenie páchané počas obdobia dlhšieho ako šesť mesiacov, uplatňuje sa koeficient 1,5;

c) ak sa porušením zistili systémové nedostatky v organizácii centrálnej protistrany, najmä v jej postupoch, systémoch riadenia alebo vo vnútorných kontrolách, uplatňuje sa koeficient 2,2;

d) ak malo porušenie negatívny vplyv na kvalitu činností a služieb centrálnej protistrany, uplatňuje sa koeficient 1,5;

e) ak bolo porušenie spáchané úmyselne, uplatňuje sa koeficient 2;

f) ak sa od zistenia porušenia neprijalo nápravné opatrenie, uplatňuje sa koeficient 1,7;

g) ak vrcholový manažment centrálnej protistrany nespolupracoval s ESMA pri vyšetrovaní, uplatňuje sa koeficient 1,5.

II.  Korekčné koeficienty súvisiace s poľahčujúcimi faktormi:

a) ak bolo porušenie páchané počas obdobia kratšieho ako 10 pracovných dní, uplatňuje sa koeficient 0,9;

b) ak vrcholový manažment centrálnej protistrany vie preukázať, že prijal všetky opatrenia potrebné na zabránenie porušenia, uplatňuje sa koeficient 0,7;

c) ak centrálna protistrana urýchlene, účinne a v plnom rozsahu upozornila ESMA na porušenie, uplatňuje sa koeficient 0,4;

d) ak centrálna protistrana dobrovoľne prijala opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby v budúcnosti nemohlo dôjsť k spáchaniu podobného porušenia, uplatňuje sa koeficient 0,6.“

(1)

Ú. v. EÚ C 385, 15.11.2017, s. 3.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 15.12. 2017, s. 63.

(3)

*Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(4)

  Ú. v. EÚ C 385, 15.11.2017, s. 3.

(5)

Ú. v. EÚ C 434, 15.12. 2017, s. 63.

(6)

  Pozícia Európskeho parlamentu z ... (Ú. v. ...) a rozhodnutie Rady z ...

(7)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L201, 27.7.2012, s. 1).

(8)

  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na predkladanie správ, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov, COM/2017/0208 final.

(9)

  V súlade s nariadením (EÚ) č. 648/2012 ESMA uvádza zoznam centrálnych protistrán z tretích krajín, ktoré boli uznané ponúkať služby a činnosti v Únii. Centrálne protistrany z tretích krajín sú usadené v 15 krajinách, na ktoré sa vzťahujú rozhodnutia o rovnocennosti centrálnych protistrán prijaté Komisiou, vrátane Austrálie, Hongkongu, Singapuru, Japonska, Kanady, Švajčiarska, Južnej Kórey, Mexika, Južnej Afriky a USA CFTC, Brazílie, SAE, Medzinárodného finančného centra v Dubaji (DIFC), Indie a Nového Zélandu.

(10)

  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012 a (EÚ) 2015/2365. COM(2016) 856 final.

(11)

  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskej centrálnej banke o reakciách na výzvy pre zásadné infraštruktúry finančného trhu a ďalší rozvoj únie kapitálových trhov, Brusel, 4.5.2017, COM(2017) 225 final.

(12)

  Oznámenie „Stav Únie v roku 2016: dobudovanie únie kapitálových trhov – Komisia urýchľuje reformu“; 14. september 2016;

(13)

  Verejné konzultácie o činnosti európskych orgánov dohľadu”; 21/03/2017 – 16/05/2017.

(14)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajkyne. Pri príprave správy prijala spravodajkyňa podnety od týchto subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba

 

Americká obchodná komora: členovia Výboru pre finančné služby

Association Française de gestion: Virginie Buey, Virginie Gaborit, Pierre Garrault, Jean-Louis Laurens

 

Asociácia finančných trhov v Európe: Stephen Burton, Michael Cole-Fontayn

Autorité des Marchés Financiers: Patrice Aguesse, Claire Guillaumot, Isabelle Massonat

Bank of England: David Bailey, Barry King, Zertasha Malik, Holly Snaith, Richard Spooner

Banque de France: Emmanuelle Assouan, Claudine Hurman, Ivan Odonnat, Francois Villeroy de Galhau,

Blackrock: Stephen Fisher, Carey Evans

Brunswick Group: Michael Feuerstein

CEPS: Karel Lannoo

Chicago Mercantile Exchange (CME): Sunil Cutinho, Sean Downey, Emily Hendrix, Simon Turek

City Bank: Slawomir Sikora

City UK: John Mac Farlane

City of London: Jeremy Browne

Commerzbank: Martin Zielke

The Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC): Ann Schuman, Michalis Sotiropoulos, Mark Wetjen

Deutsche Bank: Jürgen Feil, Arthur Marquis, Nina Schindler, Katharina Wolf

Deutsche Börse: Niels Brab, Claire Bravard Alexandra Hachmeister

Eurex: Thomas Book, Niels Brab, Matthias Graulich, Erik Müller

Európska asociácia verejných bánk: Filip Chraska, Thorsten Guthke

Európska asociácia klíringových ústavov centrálnych protistrán: Chiara Bergamaschi, Rafael Plata

Európska centrálna banka: Marguerite Connell, Benoit Coeure, Stephanie.Bergbauer, Corinna Freund, Jean-Francois Jamet, Pierre Marmara, Yves Mersch, Panagiotis Papapaschalis, Clement Rouveyrol

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy: Giampiero Carla , Steven Maijoor, Jakub Michalik, Maud Thimon

Federácia európskych búrz cenných papierov: Richard Fenner

Francúzska banková federácia: Taha Bousmaha, Philippe de Soumagnat, Benjamin Quatre

Nemecká asociácia správcov fondov (BVI): Felix Ertl, Rudolf Siebel

Intercontinental Exchange (ICE): Nicolas Kügler, Finbarr Hutcheson

KPDW CCP: Slawomir Panasiuk, Marcin Truchanowicz, Karolina Ziolkowska

London Clearing House (LCH): Julien Jardelot, Daniel Maguire, Corentine Poilvet-Clediere, Nikhil Rathi

Luxemburská asociácia bankárov a Luxemburská asociácia odvetvia fondov Marc-André Bechet, Antoine Kremer, Gilles Pierre

 

FIA: Walt Lukken, Jackie Mesa, Corinna Schempp, Simon Puleston Jones

Medzinárodná asociácia pre swapy a deriváty (ISDA): Roger Cogan, Ulrich Karl

International Regulatory Strategy Group: Mark Hoban

Moody’s: Nigel Phipps

Japan Center for International Finance: Jutaro Kaneko

NASDAQ: Erica Brown, Julia Haglind, Hans-Ole Jochumsen,

Nomura Bank: Yuji Nakata

SIX-clear: Matthias Heer, Urs Wieland

Spolková krajina Hessen: Mark Weinmeister, Robert Möhrle

Union Investment: Andreas Illenseer

Výbor USA pre obchodovanie s komoditnými futures: John Behnam, Chris Giancarlo, Brian Quintenz, Eric Pan, Tracey Wingate

Ministerstvo financií USA: Corrado Camera, Lawrence Norton, Rebekah Goshorn-Jurata

Obchodná komora USA: Thomas Quaadman, Samantha DeZur, Sean Downey, Giovanni Campi

Subjekty, ktoré zorganizovali vystúpenia, na ktorých sa pani Hübner zúčastnila a predstavila svoju prácu v oblasti dohľadu nad centrálnymi protistranami:

APCO, Asociácia nemeckých bánk, Asociácia pre finančné trhy v Európe (AFME), Britská obchodná komora, Eurofi, Fórum Európskeho parlamentu pre finančné služby (EPFSF), Financial Future, Fleishmann Hillard, Linklaters, QED


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a zmena nariadenia (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny

Referenčné čísla

COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)

Dátum predloženia v EP

13.6.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

11.9.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

11.9.2017

ITRE

11.9.2017

JURI

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

29.6.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

12.7.2017

AFCO

11.9.2017

Spravodajcovia

       dátum menovania

Danuta Maria Hübner

6.7.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.10.2017

21.2.2018

24.4.2018

 

Dátum prijatia

16.5.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

4

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Cozzolino, Ramón Jáuregui Atondo, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Dátum predloženia

25.5.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

ECR

Kay Swinburne

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

5

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan

S&D

Neena Gill, Alex Mayer

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia