Menetlus : 2018/0802(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0192/2018

Esitatud tekstid :

A8-0192/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/06/2018 - 8.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0253

RAPORT     *
PDF 447kWORD 54k
28.5.2018
PE 618.142v02-00 A8-0192/2018

nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Schengeni infosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ ülejäänud sätete jõustamist Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias

(15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Monica Macovei

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Schengeni infosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ ülejäänud sätete jõustamist Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias

(15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (15820/2017),

–  võttes arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemisakti artikli 4 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0017/2018);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0192/2018),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


SELETUSKIRI

A. Taust

1. Neid Schengeni acquis’ sätteid, mida ei ole loetletud Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemisakti II lisas ja millega Bulgaaria Vabariik (edaspidi „Bulgaaria“) ja Rumeenia ühinemisel ühinevad, kohaldatakse nimetatud ühinemisakti artikli 4 lõike 2 esimese lõigu kohaselt Bulgaarias ja Rumeenias nõukogu sellekohase otsuse alusel, mis tehakse pärast seda, kui on kontrollitud, et kõigi Schengeni acquis’ osade kohaldamiseks vajalikud tingimused on täidetud.

2. Nõukogu jõudis 9. juunil 2011 Schengeni kehtiva hindamiskorra kohaselt järeldusele, et Bulgaaria ja Rumeenia täidavad tingimusi, mis on ette nähtud kõikides õhupiire, maismaapiire, politseikoostööd, andmekaitset, SISi, merepiire ja viisasid käsitleva Schengeni acquis’ valdkondades.

3. Kuid vaatamata Euroopa Parlamendi korduvatele nõudmistele, et need riigid ühineksid Schengeni alaga, ei ole nõukogu veel teinud lõplikku otsust, mille peavad tegema kõik Schengeni liikmesriigid ühehäälselt.

4. Schengeni infosüsteemi (SIS) käsitlevaid Schengeni acquis’ sätteid hakati Bulgaaria ja Rumeenia suhtes kohaldama 15. oktoobril 2010(1), välja arvatud kohustus keelata oma riigi territooriumile sisenemine või seal viibimine kolmandate riikide kodanikele, kelle kohta mõni teine liikmesriik on sisestanud hoiatusteate, ja kohustus hoiduda sisestamast SISi hoiatusteateid ja esitamast lisateavet kolmandate riikide kodanike kohta riiki sisenemise või riigis viibimise keelamise eesmärgil (edaspidi „ülejäänud piirangud“).

5. Nõukogu otsuse eelnõu eesmärk on kaotada ülejäänud piirangud SISi kasutamisel Bulgaaria ja Rumeenia poolt. Bulgaaria ja Rumeenia poolt oma välispiiridel ja territooriumil tehtavaid kontrolle tuleks tõhustada, sisestades SISi hoiatusteateid riiki sisenemise või riigis viibimise keelamiseks ning täites teiste liikmesriikide poolt sisestatud selliseid hoiatusteateid, eriti kui need hoiatusteated põhinevad avaliku korra või avaliku või riigi julgeoleku ohustamisel.

B. Raportööri seisukoht

Raportöör tuletab meelde, et 2011. aasta juunis kiitis Euroopa Parlament heaks Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise Schengeni alaga, märkides seadusandlikus resolutsioonis, et Bulgaaria ja Rumeenia on valmis ühinema Schengeni piirikontrollideta alaga.

Alates 2011. aastast on Euroopa Parlament korduvalt nõudnud Schengeni ala laiendamist nendesse kahte riiki, mida Euroopa Komisjon on toetanud, ja palunud nõukogul teha lõplik otsus, mis võimaldab kaotada kontrolli sisepiiridel Bulgaaria ja Rumeenia osas.

Oktoobris 2017 võttis nõukogu vastu otsuse (EL) 2017/1908(2), jõustades Bulgaarias ja Rumeenias viisainfosüsteemiga (VIS) seotud Schengeni acquis’ teatavad sätted. See annaks Bulgaariale ja Rumeeniale VISi andmetele konsulteerimise eesmärgil juurdepääsu loa, suurendades seeläbi Schengeni ala julgeolekut ning hõlbustades raske kuritegevuse ja terrorismi vastast võitlust. Euroopa Parlament toetas nõukogu otsuse eelnõu.

Bulgaaria ja Rumeenia täidavad olulist rolli järelevalvega seotud operatsioonides Mustal merel ja Doonau jõel, mis mõlemad on strateegilised koridorid, mis on avatud rahvusvahelisele laevaliiklusele ja kus piiri on raske kaitsta.

Bulgaaria ja Rumeenia piirnevad Türgi, Moldova, Ukraina, Serbia ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga ning kaitsevad olulist puhvertsooni Schengeni alale sisenemiseks.

Rumeenia on mitu aastat järjest olnud peamine osaleja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti logistilistes operatsioonides.

Kõiki eespool nimetatud asjaolusid silmas pidades on nõukogu praegune otsus, mille eesmärk on kaotada ülejäänud piirangud SISi kasutamisel Bulgaaria ja Rumeenia poolt, tervitatav areng nende kahe riigi osalemiseks Schengeni acquis’s. See suurendab Schengeni ala julgeolekut ning tõhustab raske kuritegevuse ja terrorismi vastast võitlust.

Kui kaotatakse kõik SISi kasutamise piirangud, oleksid Rumeenia ja Bulgaaria võimelised tagama liidu välispiiride kaitse teiste Schengeni liikmesriikidega samal tasemel.

Raportöör soovitab Euroopa Parlamendil nõukogu eelnõu teksti ilma muudatusteta heaks kiita, et innustada liikmesriike otsust kiiresti vastu võtma.

(1)

29. juuni 2010. aasta otsus 2010/365/EL Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias (ELT L 166, 1.7.2010, lk 17).

(2)

Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta otsus (EL) 2017/1908, mis käsitleb viisainfosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ teatavate sätete jõustamist Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias (ELT L 269, 19.10.2017, lk 39).


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Schengeni infosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ ülejäänud sätete rakendamine Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias

Viited

15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

18.1.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

5.2.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Monica Macovei

26.2.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

12.4.2018

24.5.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.5.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

1

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Esitamise kuupäev

29.5.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

ENF

Auke Zijlstra

2

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 11. juuni 2018Õigusalane teave