Postupak : 2018/0802(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0192/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0192/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/06/2018 - 8.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0253

IZVJEŠĆE     *
PDF 453kWORD 54k
28.5.2018
PE 618.142v02-00 A8-0192/2018

o Nacrtu odluke Vijeća o provedbi preostalih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj

(15820/2017 – C8-0017/2008 – 2018/0802(CNS))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Monica Macovei

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o provedbi preostalih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj

(15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt Vijeća (15820/2017),

–  uzimajući u obzir članak 4. stavak 2. Akta o pristupanju Republike Bugarske i Rumunjske, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0017/2018),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0192/2018),

1.  prihvaća Nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.


OBRAZLOŽENJE

A. Kontekst

1. U skladu s člankom 4. stavkom 2. prvim podstavkom Akta o pristupanju Republike Bugarske i Rumunjske, odredbe schengenske pravne stečevine koje nisu navedene u Prilogu II. tom Aktu odnose se na Republiku Bugarsku („Bugarska”) i Rumunjsku od trenutka pristupanja i primjenjuju se u Bugarskoj i Rumunjskoj na temelju odgovarajuće odluke Vijeća nakon što je provjereno da su ispunjeni potrebni uvjeti za primjenu svih dijelova schengenske pravne stečevine.

2. Vijeće je 9. lipnja 2011. zaključilo da Bugarska i Rumunjska, u skladu s mjerodavnim schengenskim postupcima evaluacije, ispunjavaju uvjete u svim područjima schengenske pravne stečevine koji se odnose na zračne granice, kopnene granice, policijsku suradnju, zaštitu podataka, Schengenski informacijski sustav, morske granice i vize.

3. Međutim, unatoč tome što Europski parlament opetovano poziva na to da te države postanu dio schengenskog područja, Vijeće još nije donijelo konačnu odluku, koja ovisi o jednoglasnoj odluci svih država članica schengenskog prostora.

4. Od 15. listopada 2010. u Bugarskoj i Rumunjskoj primjenjuju se odredbe schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav (SIS)(1), uz iznimku obveze odbijanja ulaska ili boravka na svojem državnom području državljanima trećih zemalja za koje je druga država članica izdala upozorenje odbijanja ulaska i obveze izdavanja upozorenja u SIS-u i unošenja dodatnih informacija o državljanima trećih zemalja u svrhu odbijanja ulaska ili boravka („preostala ograničenja”).

5. Cilj ovog Nacrta odluke Vijeća jest ukloniti preostala ograničenja u pogledu korištenja SIS-a u Bugarskoj i Rumunjskoj. Izdavanje upozorenja u SIS-u u svrhu odbijanja ulaska ili boravka i izvršavanje takvih upozorenja koja su unijele druge države članice, posebice ako se ta upozorenja temelje na prijetnji javnom poretku ili javnoj ili nacionalnoj sigurnosti, trebalo bi dovesti do učinkovitije kontrole koju provode Bugarska i Rumunjska na svojim vanjskim granicama i državnom području.

B. Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica podsjeća da je u lipnju 2011. godine Europski parlament odobrio pristupanje Bugarske i Rumunjske schengenskom prostoru, navodeći u zakonodavnoj rezoluciji da su Bugarska i Rumunjska spremne za pristupanje schengenskom prostoru, unutar kojega nema graničnih kontrola.

Europski parlament od 2011. opetovano poziva na to da se schengenski prostor proširi na te dvije države i, oslanjajući se na podršku Europske komisije, zatražio je od Vijeća da donese konačnu odluku kojom bi se ukinula kontrola na unutarnjim granicama s Bugarskom i Rumunjskom.

Vijeće je u listopadu 2017. donijelo Odluku (EU) 2017/1908(2) o provedbi određenih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na vizni informacijski sustav (VIS) u Bugarskoj i Rumunjskoj. Tom se odlukom Bugarskoj i Rumunjskoj dopušta pristup podacima iz VIS-a u svrhu njihova pregledavanja, čime se povećava razina sigurnosti na schengenskom području i olakšava borba protiv teških kaznenih djela i terorizma. Europski parlament odobrio je taj Nacrt odluke Vijeća.

Bugarska i Rumunjska imaju ključnu ulogu u operacijama nadzora Crnog mora i Dunava, dva strateška koridora koji su otvoreni za međunarodnu plovidbu i čija je granica izloženija sigurnosnim rizicima.

Bugarska i Rumunjska dijele granice s Turskom, Moldovom, Ukrajinom, Srbijom i bivšom jugoslavenskom republikom Makedonijom i važne su tampon zone za ulazak u schengenski prostor.

Rumunjska već dugi niz godina uvelike doprinosi logističkim operacijama Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu.

S obzirom na navedeno, aktualna Odluka Vijeća u cilju ukidanja preostalih ograničenja u pogledu korištenja SIS-a u Bugarskoj i Rumunjskoj pozitivan je pomak u sudjelovanju te dvije države u schengenskoj pravnoj stečevini. Odlukom će se povećati razina sigurnosti na schengenskom području i povećati učinkovitost borbe protiv teških kaznenih djela i terorizma.

Uklanjanjem svih ograničenja pri korištenju SIS-a u Rumunjskoj i Bugarskoj moguće je osigurati istu razinu zaštite vanjskih granica Unije kao u drugim državama članicama schengenskog prostora.

Izvjestiteljica preporučuje da Parlament prihvati nacrt teksta Vijeća bez izmjena kako bi potaknuo države članice da brzo usvoje tu odluku.

(1)

Odluka 2010/365/EU od 29. siječnja 2010. o primjeni odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj (SL L 166, 1.7.2010., str. 17.).

(2)

Odluka Vijeća (EU) 2017/1908 od 12. listopada 2017. o provedbi određenih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na vizni informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj (SL L 269, 19.10.2017., str. 39.).


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Provedba preostalih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj

Referentni dokumenti

15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

18.1.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

5.2.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Monica Macovei

26.2.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

12.4.2018

24.5.2018

 

 

Datum usvajanja

24.5.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

34

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Datum podnošenja

29.5.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. lipnja 2018.Pravna napomena