Eljárás : 2018/0802(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0192/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0192/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 13/06/2018 - 8.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0253

JELENTÉS     *
PDF 444kWORD 55k
28.5.2018
PE 618.142v02-00 A8-0192/2018

a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó fennmaradó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való alkalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről

(15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Monica Macovei

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó fennmaradó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való alkalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről

(15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (15820/2017),

–  tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási okmánya 4. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0017/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0192/2018),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


INDOKOLÁS

A. Háttér

1. A csatlakozási okmány 4. cikke (2) bekezdése első albekezdésének megfelelően a schengeni vívmányok azon rendelkezéseit, amelyeket az említett okmány II. melléklete – amelyhez a Bolgár Köztársaság (a továbbiakban: Bulgária) és Románia az uniós csatlakozáskor csatlakozik – nem sorol fel, csak akkor kell Bulgáriában és Romániában alkalmazni, ha a Tanács így határoz azt követően, hogy megbizonyosodott róla, hogy az adott állam teljesíti a schengeni vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket.

2. A Tanács 2011. június 9-én a vonatkozó schengeni értékelési eljárásoknak megfelelően megállapította, hogy Bulgária és Románia teljesítette a schengeni vívmányok alkalmazásához szükséges feltételeket az összes területen, vagyis a légi határok, a szárazföldi határok, a rendőrségi együttműködés, az adatvédelem, a Schengeni Információs Rendszer, a tengeri határok és a vízumok területén.

3. Annak ellenére azonban, hogy az Európai Parlament többször is felszólította ezen országokat a schengeni térséghez való csatlakozásra, a Tanács még nem hozta meg a végleges határozatot, amely valamennyi schengeni tagállam egyhangú szavazásától függ.

4. A schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre (SIS) vonatkozó rendelkezései 2010. október 15-jétől kezdődően alkalmazandók Bulgária és Románia esetében(1), kivéve az arra vonatkozó kötelezettséget, hogy a területükre belépjenek, illetve területükön tartózkodjanak olyan harmadik országbeli állampolgárok, akikre vonatkozóan egy másik tagállam figyelmeztető jelzést adott ki, valamint a SIS figyelmeztető jelzések kiadásától való tartózkodásra, valamint a beutazás vagy tartózkodás megtagadása céljából harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó további információk bevitelére vonatkozó kötelezettséget (a továbbiakban: a fennálló korlátozások).

5. E tanácsi határozattervezet célja, hogy megszüntesse a SIS Bulgária és Románia általi használatára vonatkozó fennálló korlátozásokat. A Bulgária és Románia által a külső határaikon és területükön végzett ellenőrzések hatékonyabbá válnak azáltal, hogy a beutazás vagy tartózkodás megtagadása céljából SIS figyelmeztető jelzéseket bocsátanak ki, és a más tagállamok által rögzített ilyen figyelmeztető jelzéseket végrehajtják, különösen akkor, ha az ilyen figyelmeztető jelzések a közrendet, a közbiztonságot vagy a nemzetbiztonságot fenyegető veszélyen alapulnak.

B. Az előadó álláspontja

Az előadó emlékeztet arra, hogy 2011. júniusban az Európai Parlament jóváhagyta Bulgária és Románia csatlakozását a schengeni térséghez, jogalkotási állásfoglalásban jelezve, hogy Bulgária és Románia készen áll arra, hogy csatlakozzon a határforgalom-ellenőrzést nélkülöző schengeni térséghez.

Az Európai Parlament 2011 óta ismételten felszólított a schengeni térség e két országra való kiterjesztésére, és az Európai Bizottság támogatására számítva felkérte a Tanácsot, hogy hozza meg a végleges határozatot, amely lehetővé teszi a belső határokon történő ellenőrzések megszüntetését Bulgária és Románia számára.

A Tanács a schengeni vívmányok Vízuminformációs Rendszerre vonatkozó egyes rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való hatálybaléptetéséről elfogadta az (EU)2017/1908 határozatot(2). Ez lehetővé tenné Bulgária és Románia számára, hogy konzultációs célból hozzáférjenek a VIS-adatokhoz, növelve ezáltal a schengeni térség biztonsági szintjét és elősegítené a bűnözés súlyos formái és a terrorizmus elleni küzdelmet. Az Európai Parlament elfogadta a Tanács határozattervezetét.

Bulgária és Románia kulcsfontosságú szerepet játszik a Fekete-tenger és a Duna területén végzett megfigyelési vonatkozású műveletek terén, mivel mindkét stratégiai fontosságú folyosó a nemzetközi haditengerészeti forgalom előtt nyitva áll, így sebezhetőek a határok.

Bulgáriának és Romániának Törökországgal, Moldovával, Ukrajnával, Szerbiával és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal van közös határa, jelentős pufferzónákat biztosítva a schengeni térségbe való belépéshez.

Románia több éve az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség logisztikai műveleteinek egyik legfontosabb résztvevője.

Tekintettel valamennyi fent említett elemre, a SIS Bulgária és Románia általi használatára vonatkozó fennálló korlátozások megszüntetését célzó jelenlegi tanácsi határozat üdvözlendő e két ország schengeni vívmányokban való részvétele szempontjából. A határozat fokozza a schengeni térség biztonsági szintjét, és hatékonyabbá teszi a bűnözés súlyos formái és a terrorizmus elleni küzdelmet.

A SIS Románia és Bulgária általi használatára vonatkozó valamennyi korlátozás megszüntetésével az Unió külső határainak ugyanolyan szintű védelme lenne biztosítható, mint amilyet más schengeni tagállamok biztosítanak.

Az előadó javasolja, hogy a Parlament módosítások nélkül fogadja el a Tanács szövegtervezetét, így ösztönözve a tagállamokat a határozat gyors elfogadására.

(1)

A Tanács 2010/365/EU határozata (2010. január 29.) a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában történő alkalmazásáról (HL L 166., 2010.7.1., 17. o.).

(2)

A Tanács (EU)2017/1908 határozata (2017. október 12.) a schengeni vívmányok Vízuminformációs Rendszerre vonatkozó egyes rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való hatályba léptetéséről (HL L 269., 2017.10.19., 39. o.).


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó fennmaradó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való hatályba léptetése

Hivatkozások

15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

18.1.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

5.2.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Monica Macovei

26.2.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

12.4.2018

24.5.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

24.5.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Benyújtás dátuma

29.5.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. június 11.Jogi nyilatkozat