Procedure : 2018/0802(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0192/2018

Ingediende teksten :

A8-0192/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/06/2018 - 8.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0253

VERSLAG     *
PDF 370kWORD 54k
28.5.2018
PE 618.142v02-00 A8-0192/2018

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de inwerkingstelling van de resterende bepalingen van het Schengenacquis die betrekking hebben op het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië

(15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Monica Macovei

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de inwerkingstelling van de resterende bepalingen van het Schengenacquis die betrekking hebben op het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië

(15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (15820/2017),

–  gezien artikel 4, lid 2, van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0017/2018),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0192/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.


TOELICHTING

A.  Achtergrondinformatie

1.  Overeenkomstig artikel 4, lid 2, eerste alinea, van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië zijn de andere bepalingen van het Schengenacquis dan die welke zijn genoemd in bijlage II bij die akte, waaraan de Republiek Bulgarije ("Bulgarije") en Roemenië zich vanaf hun toetreding moeten houden, in Bulgarije en in Roemenië slechts toepasselijk op grond van een daartoe strekkend besluit van de Raad, nadat is geconstateerd dat aan de nodige voorwaarden voor de toepassing van alle onderdelen van het Schengenacquis is voldaan.

2.  Op 9 juni 2011 heeft de Raad, overeenkomstig de toepasselijke Schengenevaluatieprocedures, vastgesteld dat aan de voorwaarden op alle gebieden van het Schengenacquis inzake lucht- en landgrenzen, politiële samenwerking, gegevensbescherming, het Schengeninformatiesysteem, zeegrenzen en visa is voldaan door Bulgarije en Roemenië.

3.  Ondanks herhaalde verzoeken van het Europees Parlement om deze landen tot het Schengengebied toe te laten, heeft de Raad echter nog geen definitief besluit genomen, waarvoor eenparigheid van stemmen van alle Schengenlidstaten is vereist.

4.  De bepalingen van het Schengenacquis die betrekking hebben op het Schengeninformatiesysteem (hierna "SIS" genoemd) zijn sinds 15 oktober 2010(1) van kracht in Bulgarije en Roemenië, met uitzondering van de verplichting de toegang tot of het verblijf op zijn grondgebied te weigeren aan onderdanen van derde landen voor wie een andere lidstaat een signalering heeft uitgevaardigd en de verplichting zich te onthouden van het uitvaardigen van SIS-signaleringen en het invoeren van aanvullende informatie over onderdanen van derde landen met het oog op de weigering van toegang of verblijf (de "resterende beperkingen").

5.  Dit ontwerp van besluit van de Raad heeft tot doel de resterende beperkingen ten aanzien van het gebruik van het SIS door Bulgarije en Roemenië op te heffen. De controles van Bulgarije en Roemenië aan hun buitengrenzen en op hun grondgebied moeten doeltreffender worden door de uitvaardiging van SIS-signaleringen met het oog op de weigering van toegang of verblijf en door de implementatie van dergelijke signaleringen die andere lidstaten hebben ingevoerd, in het bijzonder indien die signaleringen gebaseerd zijn op een gevaar voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid.

B.  Standpunt van de rapporteur

De rapporteur herinnert eraan dat het Europees Parlement in juni 2011 zijn goedkeuring heeft gehecht aan de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Schengengebied en in een wetgevingsresolutie heeft verklaard dat Bulgarije en Roemenië klaar waren om toe te treden tot het Schengengebied zonder grenscontroles.

Sinds 2011 heeft het Europees Parlement, met steun van de Europese Commissie, herhaaldelijk aangedrongen op de uitbreiding van het Schengengebied met deze twee landen. De Raad werd verzocht het definitieve besluit te nemen dat de opheffing van controles aan de binnengrenzen voor Bulgarije en Roemenië mogelijk zou maken.

In oktober 2017 heeft de Raad Besluit (EU) 2017/1908(2) betreffende de inwerkingstelling van bepaalde bepalingen van het Schengenacquis inzake het Visuminformatiesysteem ("VIS") in Bulgarije en in Roemenië vastgesteld. Dit zou Bulgarije en Roemenië toegang geven tot VIS-gegevens voor raadplegingsdoeleinden, waardoor de veiligheid in het Schengengebied zou worden vergroot en de strijd tegen zware criminaliteit en terrorisme zou worden vergemakkelijkt. Het Europees Parlement heeft het ontwerp van besluit van de Raad goedgekeurd.

Bulgarije en Roemenië spelen een belangrijke rol bij de toezichtactiviteiten in de Zwarte Zee en op de Donau, beide strategische corridors die openstaan voor internationaal scheepvaartverkeer en kwetsbare grenzen vormen.

Bulgarije en Roemenië grenzen aan Turkije, Moldavië, Oekraïne, Servië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en zijn belangrijke bufferzones voor binnenkomst in het Schengengebied.

Roemenië levert al vele jaren op rij een van de voornaamste bijdragen aan de logistieke operaties van het Europese grens- en kustwachtagentschap.

In het licht van het bovengenoemde is het huidige besluit van de Raad om de resterende beperkingen ten aanzien van het gebruik van het SIS door Bulgarije en Roemenië op te heffen een welkome ontwikkeling met het oog op de deelname van deze twee landen aan het Schengenacquis. Hierdoor zal het veiligheidsniveau in het Schengengebied toenemen en de strijd tegen zware criminaliteit en terrorisme doeltreffender worden.

Door alle beperkingen ten aanzien van het gebruik van het SIS op te heffen, zouden Roemenië en Bulgarije hetzelfde beschermingsniveau aan de buitengrenzen van de Unie kunnen garanderen als de andere Schengenlidstaten.

De rapporteur beveelt het Parlement aan de ontwerptekst van de Raad ongewijzigd goed te keuren om de lidstaten aan te sporen zo snel mogelijk over te gaan tot vaststelling van het besluit.

(1)

Besluit 2010/365/EU van 29 januari 2010 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis die betrekking hebben op het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en Roemenië (PB L 166 van 1.7.2010, blz. 17).

(2)

Besluit (EU) 2017/1908 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende de inwerkingstelling van bepaalde bepalingen van het Schengenacquis inzake het Visuminformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië (PB L 269 van 19.10.2017, blz. 39).


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Toepassing van de resterende bepalingen van het Schengenacquis over het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en Roemenië

Document- en procedurenummers

15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)

Datum raadpleging EP

18.1.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

5.2.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Monica Macovei

26.2.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

12.4.2018

24.5.2018

 

 

Datum goedkeuring

24.5.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

1

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Datum indiening

29.5.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 4 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid