Postup : 2018/0802(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0192/2018

Predkladané texty :

A8-0192/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/06/2018 - 8.5

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0253

SPRÁVA     *
PDF 532kWORD 57k
28.5.2018
PE 618.142v02-00 A8-0192/2018

o návrhu rozhodnutia Rady o nadobudnutí účinnosti zostávajúcich ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku

(15820/1/2017 – C8‑0017/2018 – 2018/0802(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Monica Macovei

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o nadobudnutí účinnosti zostávajúcich ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku

(15820/1/2017 – C8‑0017/2018 – 2018/0802(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (15820/1/2017),

–  so zreteľom na článok 4 ods. 2 Aktu o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0017/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0192/2018),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Kontext

1. Podľa článku 4 ods. 2 prvého pododseku Aktu o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska sa ustanovenia schengenského acquis okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe II k uvedenému aktu, ku ktorým Bulharská republika (ďalej len „Bulharsko“) a Rumunsko pristúpili pri pristúpení, uplatňujú v Bulharsku a Rumunsku podľa príslušného rozhodnutia Rady až po overení, či sa splnili nevyhnutné podmienky na uplatňovanie všetkých častí schengenského acquis.

2. Rada v súlade s platnými schengenskými hodnotiacimi postupmi dospela 9. júna 2011 k záveru, že Bulharsko a Rumunsko splnili podmienky vo všetkých oblastiach schengenského acquis vzťahujúcich sa na vzdušné hranice, pozemné hranice, policajnú spoluprácu, ochranu údajov, Schengenský informačný systém (SIS), námorné hranice a víza.

3. Napriek opakovaným výzvam Európskeho parlamentu adresovaným týmto krajinám na vstup do schengenského priestoru Rada musí ešte prijať konečné rozhodnutie, ktoré závisí od jednomyseľného hlasovania všetkých členských štátov schengenského priestoru.

4. Ustanovenia schengenského acquis, ktoré sa týkajú Schengenského informačného systému (ďalej len „SIS“), sa na Bulharsko a Rumunsko začali uplatňovať od 15. októbra 2010(1) s výnimkou povinnosti odmietnuť vstup na svoje územie alebo pobyt na ňom príslušníkom tretích krajín, v prípade ktorých bol vydaný zápis v inom členskom štáte, a povinnosť zdržať sa vydávaní zápisov do SIS a vkladania dodatočných informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín na účely odoprenia vstupu alebo pobytu (ďalej len „zostávajúce obmedzenia“).

5. Tento návrh rozhodnutia Rady sa zameriava na odstránenie zostávajúcich obmedzení týkajúcich sa používania SIS Bulharskom a Rumunskom. Kontroly vykonávané Bulharskom a Rumunskom na ich vonkajších hraniciach a na ich území by sa mali stať účinnejšími prostredníctvom vydávania zápisov do SIS na účely odoprenia vstupu alebo pobytu a vykonávaním takýchto zápisov, ktoré zaviedli ostatné členské štáty, najmä ak tieto zápisy súvisia s hrozbou pre verejný poriadok alebo verejnú či národnú bezpečnosť.

B. Pozícia spravodajkyne

Spravodajkyňa pripomína, že v júni 2011 Európsky parlament udelil svoj súhlas pre Bulharsko a Rumunsko pristúpiť k schengenskému priestoru, pričom v legislatívnom uznesení sa uviedlo, že Bulharsko a Rumunsko sú pripravené zapojiť sa do schengenského priestoru bez hraničných kontrol.

Európsky parlament od roku 2011 opätovne vyzýval na rozšírenie schengenského priestoru o tieto dve krajiny a počítal s podporou Európskej komisie, pričom požiadal Radu, aby prijala konečné rozhodnutie, čím sa umožní zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach s Bulharskom a Rumunskom.

V októbri 2017 Rada prijala rozhodnutie (EÚ) 2017/1908(2), ktorým nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia schengenského acquis týkajúce sa vízového informačného systému (VIS) v Bulharsku a Rumunsku Tým by sa Bulharsku a Rumunsku umožnil prístup k údajom VIS na účely konzultácie, čím sa zvýši úroveň bezpečnosti v schengenskom priestore a uľahčí sa boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu. Európsky parlament schválil návrh rozhodnutia Rady.

Bulharsko a Rumunsko zohrávajú kľúčovú úlohu pri sledovaní a súvisiacich operáciách v Čiernom mori, ako aj na rieke Dunaj, pričom obidva priestory sú strategickými koridormi otvorenými námornej medzinárodnej doprave a sú zraniteľnou hranicou.

Bulharsko a Rumunsko majú spoločné hranice s Tureckom, Moldavskom, Ukrajinou, Srbskom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, pričom ochraňujú významné nárazníkové zóny vstupu do schengenského priestoru.

Rumunsko sa počas mnohých po sebe nasledujúcich rokoch zásadne podieľalo na logistických operáciách Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti súčasné rozhodnutie Rady zamerané na odstránenie zostávajúcich obmedzení týkajúcich sa používania SIS Bulharskom a Rumunskom predstavuje pozitívny vývoj, pokiaľ ide o účasť týchto dvoch krajín na schengenskom acquis. Zvýši to úroveň bezpečnosti v schengenskom priestore a účinnosť boja proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu.

Tým, že sa odstránia všetky obmedzenia na využívanie SIS, bude Rumunsko a Bulharsko schopné zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany vonkajších hraníc Únie ako iné členské štáty schengenského priestoru.

Spravodajkyňa odporúča, aby Parlament schválil návrh textu Rady bez pozmeňujúcich návrhov, a tým nabádal členské štáty k urýchlenému prijatiu tohto rozhodnutia.

(1)

Rozhodnutie 2010/365/EÚ z 29. januára 2010 o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (Ú. v. EÚ L 166, 1.7.2010, s. 17).

(2)

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1908 z 12. októbra 2017 o nadobudnutí účinnosti niektorých ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (Ú. v. EÚ L 269, 19.10.2017, s. 39).


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Vykonávanie zostávajúcich ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku

Referenčné čísla

15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)

Dátum konzultácie s EP

18.1.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

5.2.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Monica Macovei

26.2.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.4.2018

24.5.2018

 

 

Dátum prijatia

24.5.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Dátum predloženia

29.5.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. júna 2018Právne oznámenie