Postupak : 2017/0113(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0193/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0193/2018

Rasprave :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 656kWORD 80k
29.5.2018
PE 615.479v02-00 A8-0193/2018

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestiteljica: Cláudia Monteiro de Aguiar

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0282),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0172/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 6. prosinca 2017.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0193/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Uporabom unajmljenih vozila mogu se smanjiti troškovi poduzeća koja prevoze robu za vlastiti račun ili za najamninu i naknadu te se istodobno može povećati njihova operativna fleksibilnost. Stoga se na taj način može pridonijeti povećanju produktivnosti i konkurentnosti predmetnih poduzeća. Uz to, unajmljena su vozila sigurnija te manje onečišćuju jer su obično novija od prosjeka voznog parka.

(2)  Takvom uporabom unajmljenih vozila mogu se smanjiti troškovi poduzeća koja prevoze robu za vlastiti račun ili za najamninu i naknadu, uz istodobno povećanje njihove operativne fleksibilnosti. Takvom uporabom unajmljenih vozila može se pridonijeti povećanju produktivnosti i konkurentnosti predmetnih poduzeća. Uz to, unajmljena vozila često mogu biti sigurnija te manje onečišćivati jer su obično novija od prosjeka voznog parka.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Direktiva 2006/1/EZ ne omogućuje poduzećima da potpuno iskoriste prednosti uporabe unajmljenih vozila. Tom se Direktivom dopušta državama članicama da svojim poduzećima ograniče uporabu unajmljenih vozila ukupne dopuštene težine veće od šest tona za prijevoz za vlastiti račun. Povrh toga, država članica ne mora dopustiti uporabu unajmljenog vozila na svojem državnom području ako je vozilo registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima države članice koja nije država članica poslovnog nastana poduzeća koje ga unajmljuje.

(3)  Direktiva 2006/1/EZ ne omogućuje poduzećima da potpuno iskoriste prednosti uporabe unajmljenih vozila. Tom se Direktivom dopušta državama članicama da poduzećima s poslovnim nastanom na njihovom državnom području ograniče uporabu unajmljenih vozila ukupne dopuštene težine veće od šest tona za vlastite potrebe. Povrh toga, država članica ne mora dopustiti uporabu unajmljenog vozila na svojem državnom području ako je vozilo registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima države članice koja nije država članica poslovnog nastana poduzeća koje ga unajmljuje.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Državama članicama ne bi se trebalo dozvoliti da na svojem državnom području ograničavaju korištenje vozila koja su unajmila poduzeća sa zakonitim poslovnim nastanom na državnom području druge države članice, pod uvjetom da je vozilo registrirano i u skladu s operativnim normama i sigurnosnim zahtjevima te da je stavljeno u promet u skladu sa zakonima bilo koje države članice i ima dozvolu za upravljanje koju je izdala država članica u kojoj odgovorno poduzeće ima poslovni nastan.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Unutar Unije i dalje postoje velike razlike u razini oporezivanja cestovnog prijevoza. Stoga su radi izbjegavanja fiskalnih poremećaja i dalje opravdana određena ograničenja, koja neizravno utječu i na slobodu pružanja usluga iznajmljivanja vozila. Prema tome, države članice trebale bi imati mogućnost ograničiti trajanje uporabe vozila unajmljenog u državi članici koja nije država članica poslovnog nastana poduzeća koje ga unajmljuje na svojem državnom području.

(5)  Unutar Unije i dalje postoje velike razlike u razini oporezivanja cestovnog prijevoza. Stoga su radi izbjegavanja fiskalnih poremećaja i dalje opravdana određena ograničenja, koja neizravno utječu i na slobodu pružanja usluga iznajmljivanja vozila. Prema tome, države članice trebale bi imati mogućnost, u skladu s uvjetima iz ove Direktive, ograničiti na svojem državnom području razdoblje u kojem poduzeće s poslovnim nastanom može koristiti unajmljeno vozilo koje je registrirano ili stavljeno u promet u drugoj državi članici. Također bi trebalo moći ograničiti broj takvih vozila koja unajmljuju poduzeća s poslovnim nastanom na njihovu državnom području.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Kako bi se te mjere mogle provoditi, potrebno je unijeti podatke o registarskom broju unajmljenog vozila u nacionalne elektroničke registre država članica u skladu s Uredbom (EZ) br. 1071/2009. Nadležna tijela država članica u kojoj poduzeće ima poslovni nastan koja su obaviještena o korištenju vozila koje je prijevoznik unajmio i koje je registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima druge države članice trebaju o tome obavijestiti nadležna tijela te druge države članice. Države članice trebaju u tu svrhu koristiti Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI).

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Kako bi se očuvali operativni standardi, zadovoljili sigurnosni zahtjevi i zajamčili pristojni radni uvjeti za vozače, važno je da prijevoznici imaju zajamčen pristup imovini i infrastrukturu za izravnu potporu u zemlji u kojoj obavljaju svoje djelatnosti.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Komisija bi trebala pratiti provedbu ove Direktive i sastaviti izvješće o njoj. Svaka bi se sljedeća mjera u ovom području trebala razmotriti u svjetlu tog izvješća.

(7)  Komisija bi trebala pratiti provedbu ove Direktive i sastaviti izvješće o njoj najkasnije tri godine nakon datuma prenošenja ove Direktive u nacionalno zakonodavstvo. Tim bi izvješćem trebalo uzeti u obzir učinak na cestovnu sigurnost, porezne prihode i okoliš. Tim bi se izvješćem također trebala procijeniti sva kršenja ove Direktive, uključujući prekogranična kršenja. U svjetlu tog izvješća treba razmotriti potrebu za budućim djelovanjem u tom području.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka ii.

Direktiva 2006/1/EZ

Članak 2. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  je vozilo registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima bilo koje države članice;

(a)  je vozilo registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima bilo koje države članice, uključujući operativne norme i sigurnosne zahtjeve;

Amandman    9

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Direktiva 2006/1/EZ

Članak 2. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  dodaje se sljedeći stavak 1.a:

Briše se.

„1a.  Ako vozilo nije registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima države članice u kojoj poduzeće koje to vozilo unajmljuje ima poslovni nastan, država članica može ograničiti vrijeme uporabe tog unajmljenog vozila unutar svojeg državnog područja. Međutim, država članica mora u takvom slučaju dopustiti uporabu tog vozila u trajanju od najmanje četiri mjeseca u svakoj kalendarskoj godini. ”

 

Amandman    10

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2006/1/EZ

Članak 3. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da njihova trgovačka društva za cestovni prijevoz tereta, ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 2., mogu upotrebljavati unajmljena vozila uz uvjete jednake onima koji vrijede za vozila u vlasništvu tih trgovačkih društava.”;

1. Ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 2., države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da poduzeća s poslovnim nastanom na njihovu državnom području mogu upotrebljavati unajmljena vozila za cestovni prijevoz tereta uz uvjete jednake onima koji vrijede za vozila u njihovu vlasništvu.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2006/1/EZ

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Ako je vozilo registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima druge države članice, država članica poslovnog nastana poduzeća može:

 

(a)  ograničiti trajanje korištenja unajmljenog vozila unutar njezina državnog područja pod uvjetom da dozvoljava korištenje unajmljenog vozila najmanje četiri uzastopna mjeseca tijekom bilo koje kalendarske godine; u tom se slučaju može zahtijevati da trajanje ugovora o najmu ne prelazi vremensko ograničenje koje je odredila država članica;

 

(b)  ograničiti broj unajmljenih vozila koje svako poduzeće može koristiti, pod uvjetom da dozvoljavaju korištenje broja vozila koji u najmanju ruku odgovara 25 % ukupnog voznog parka u vlasništvu poduzeća 31. prosinca godine koja prethodi zahtjevu za odobrenje; u tom slučaju, poduzeću koje ima vozni park veći od jednog, a manji od četiri vozila dozvoljava se korištenje barem jednog takvog unajmljenog vozila.”

Amandman    12

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Direktiva 2006/1/EZ

Članak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a) Umeće se sljedeći članak 3.a:

 

„Članak 3.a

 

1.  Podaci o registracijskom broju unajmljenog vozila unose se u nacionalni elektronički registar u skladu s člankom 16. Uredbe (EZ) 1071/2009*.

 

2.  Nadležna tijela država članica u kojoj poduzeće ima poslovni nastan koja su obaviještena o korištenju vozila koje je prijevoznik unajmio i koje je registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima druge države članice obavješćuju o tome nadležna tijela te druge države članice.

 

3.  Administrativna suradnja iz stavka 2. ostvaruje se s pomoću Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) utemeljenog Uredbom (EU) br. 1024/2012**.

 

__________________

 

* Odnosi se na članak 16. Uredbe (br.) 1071/2009 pri čemu se u obzir uzima proširenje informacija koje se trebaju zabilježiti kako je predložila Komisija.

 

** SL L 316, 14.11.2012., str.1.”

Amandman    13

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2006/1/EZ

Članak 5.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do [OP: umetnuti izračunani datum pet godina nakon roka za prenošenje ove Direktive] Komisija mora podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i učincima ove Direktive. To izvješće mora sadržavati podatke o uporabi vozila unajmljenih u državama članicama koje nisu države članice poslovnog nastana poduzeća koja ta vozila unajmljuju. Komisija na temelju tog izvješća procjenjuje potrebu za predlaganjem dodatnih mjera.

Najkasnije ... [tri godine nakon roka za prenošenje ove Direktive] Komisija mora podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i učincima ove Direktive. To izvješće mora sadržavati podatke o uporabi vozila unajmljenih u državama članicama koje nisu države članice poslovnog nastana poduzeća koja ta vozila unajmljuju. U tom se izvješću treba obratiti posebna pozornost na učinak na cestovnu sigurnost, porezne prihode, uključujući fiskalne poremećaje, i provedbu pravila o kabotaži u skladu s Uredbom (EZ) br. 1072/2009. Komisija na temelju tog izvješća procjenjuje potrebu za predlaganjem dodatnih mjera.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom najkasnije do [OP: umetnuti izračunani datum 18 mjeseci nakon stupanja na snagu]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom najkasnije do ... [20 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

(1)

  SL C 129, 11.4.2018., str. 71.


OBRAZLOŽENJE

Uvod

Cestovni prijevoz glavni je način prijevoza tereta i putnika u EU-u u kojem je zaposleno oko 1,6 milijuna ljudi. EU je tijekom godina razvio niz pravila čiji je cilj osigurati pošten, funkcionalan, siguran i društveno održiv sektor cestovnog prijevoza. Zadnjih 25 godina na snazi je europsko zakonodavstvo o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta. Aktualnom se Direktivom 2006/1/EZ pruža minimalna razina otvorenosti tržišta za korištenje takvih vozila, međutim, njome su obuhvaćene pravne odredbe iz 1980-ih koje odražavaju tadašnje potrebe tog sektora. Potrebno je revidirati to zakonodavstvo kako bi ono odgovaralo stvarnim potrebama prijevoznika i odražavalo najnovije probleme s kojima se suočava sektor prijevoza tereta te s aktualnim političkim prioritetima EU-a.

Prijedlog Komisije

Komisija je 31. svibnja 2017. predstavila reviziju Direktive 2006/1/EZ o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta kao dio nekoliko prijedloga u području cestovnog prijevoza („Europa u pokretu”: paket za čistu, konkurentnu i povezanu mobilnost). Ta je revizija usko povezana s novim pravilima o pristupu zanimanju i pristupu tržištu prijevoza tereta, kao i pristupu tržištu običnih i turističkih autobusa, sa sveobuhvatnim ciljem jamčenja pravednog tržišnog natjecanja, pojednostavljenja postojećih pravila, očuvanja unutarnjeg tržišta i jamčenja prava radnicima u tom sektoru.

Aktualnom Direktivom 2006/1/EZ:

• omogućuje se državama članicama da ograniče uporabu unajmljenih vozila za prijevoz tereta čija je bruto težina veća od šest tona za prijevoz za vlastite potrebe;

• ograničava se uporaba vozila unajmljenih u državi članici koja nije država članica poslovnog nastana poduzeća koje unajmljuje vozilo.

Prijedlogom Komisije ta bi se ograničenja uklonila i donio jedinstveni regulatorni okvir EU-a za jamčenje jednakog pristupa prijevoznika tržištu unajmljenih vozila. Njime se nastoji:

• dozvoliti da se na državnom području države članice koriste vozila koja su unajmila poduzeća s poslovnim nastanom u drugoj državi članici, pod uvjetom da je vozilo registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima države članice;

• dozvoliti korištenje vozila unajmljenog u drugoj državi u trajanju od najmanje četiri mjeseca tijekom bilo koje kalendarske godine kako bi se poduzećima omogućilo svladavanje privremenih ili sezonskih razdoblja visoke potražnje i/ili zamjena neispravnih ili oštećenih vozila.

Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica podržava cjelokupni cilj zakonodavnog paketa Komisije „Europa u pokretu” i ovaj prijedlog jer su oni prilika za ostvarenje ravnopravnih uvjeta i pravednog tržišnog natjecanja za poduzeća koja se u EU-u bave najmom i leasingom, uz istovremeno smanjenje nepotrebnog administrativnog opterećenja i poticanje provedbe.

Izvjestiteljica se slaže da države članice ne bi trebale na svom državnom području ograničiti korištenje vozila koja su unajmila poduzeća sa zakonitim poslovnim nastanom na državnom području druge države članice, pod uvjetom da je vozilo u skladu s aktualnim operativnim standardima i sigurnosnim zahtjevima.

Izvjestiteljica se slaže da bi zbog različitih razina poreza na cestovni promet unutar Unije države članice trebale imati mogućnost na svojem državnom području ograničiti razdoblje u kojem poduzeće s poslovnim nastanom može koristiti unajmljeno vozilo koje je registrirano ili stavljeno u promet u drugoj državi članici.

Štoviše, države članice trebale bi imati mogućnost ograničenja broja takvih vozila koja unajmljuju poduzeća s poslovnim nastanom na njihovu državnom području, pod uvjetom da dozvoljavaju korištenje određenog broja vozila koji u najmanju ruku odgovara 25 % ukupnog voznog parka u vlasništvu poduzeća ili, u slučaju da poduzeće ima vozni park od manje od četiri vozila, korištenje barem jednog unajmljenog vozila.

Izvjestiteljica također smatra da je ispravna provedba tih pravila ključna za jamčenje pravilne provedbe i primjene ovog prijedloga. U tom bi pogledu postojeći nacionalni elektronički registri kako su utvrđeni Uredbom (EZ) 1071/2009 trebali sadržavati registarski broj unajmljenog vozila, kao i razdoblje valjanosti ovjerene preslike licencije Zajednice, u kojoj se navodi razdoblje u kojem države članice dozvoljavaju svojim prijevoznicima da se koriste unajmljenim vozilima na svom državnom području.

Izvješće Komisije treba se podnijeti najkasnije 3 godine nakon roka za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo, te bi ono trebalo obuhvaćati učinak prijedloga na cestovnu sigurnost, okoliš i porezne prihode te bi se njime trebali utvrditi ključni elementi kao što su broj vozila registriranih u drugoj državi članici koja su unajmili prijevoznici i broj kršenja povezanih s korištenjem unajmljenih vozila, njihov ukupan broj i broj prekograničnih kršenja.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Korištenje vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta

Referentni dokumenti

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)

Datum podnošenja EP-u

31.5.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Cláudia Monteiro de Aguiar

30.6.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Datum usvajanja

24.5.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

15

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Dalton, Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Datum podnošenja

29.5.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

24

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

 

S&D

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Eleonora Evi, Marco Zullo

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender

Karima Delli

15

-

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Marie-Pierre Vieu

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Michael Cramer, Keith Taylor

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. lipnja 2018.Pravna napomena