Procedūra : 2017/0113(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0193/2018

Pateikti tekstai :

A8-0193/2018

Debatai :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Balsavimas :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 724kWORD 81k
29.5.2018
PE 615.479v02-00 A8-0193/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Cláudia Monteiro de Aguiar

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0282),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0172/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 6 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0193/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  išnuomotų transporto priemonių naudojimas gali sumažinti įmonių, vežančių krovinius savo sąskaita arba samdos pagrindais ir už atlygį, sąnaudas ir kartu padidinti jų veiklos lankstumą. Todėl tai gali padėti padidinti šių įmonių našumą ir konkurencingumą. Be to, kadangi nuomojamos transporto priemonės paprastai yra naujesnės, palyginti su vidutiniu transporto priemonių parko amžiumi, jos yra saugesnės ir mažiau teršia aplinką;

(2)  toks išnuomotų transporto priemonių naudojimas gali sumažinti įmonių, vežančių krovinius savo sąskaita arba samdos pagrindais ir už atlygį, sąnaudas ir kartu padidinti jų veiklos lankstumą. Todėl išnuomotų transporto priemonių naudojimas gali padėti padidinti šių įmonių našumą ir konkurencingumą. Be to, kadangi nuomojamos transporto priemonės paprastai yra naujesnės, palyginti su vidutiniu transporto priemonių parko amžiumi, jos dažnai gali būti saugesnės ir mažiau teršti aplinką;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Direktyva 2006/1/EB nesuteikia įmonėms galimybės visapusiškai pasinaudoti nuomojamų transporto priemonių naudojimo privalumais. Ta direktyva valstybėms narėms leidžiama riboti jų įmonėms išnuomotų transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiama masė viršija šešias tonas, naudojimą vežimo savo sąskaita operacijoms vykdyti. Be to, nereikalaujama, kad valstybės narės leistų išnuomotą transporto priemonę naudoti atitinkamose savo teritorijose, jei transporto priemonė buvo įregistruota ir pradėta naudoti laikantis kitos valstybės narės, nei ta, kurioje įsteigta ją nuomojanti įmonė, teisės aktų;

(3)  Direktyva 2006/1/EB nesuteikia įmonėms galimybės visapusiškai pasinaudoti nuomojamų transporto priemonių naudojimo privalumais. Ta direktyva valstybėms narėms leidžiama riboti jų teritorijose įsisteigusioms įmonėms išnuomotų transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiama masė viršija šešias tonas, naudojimą vežimo savo sąskaita operacijoms vykdyti. Be to, nereikalaujama, kad valstybės narės leistų naudoti atitinkamose savo teritorijose išnuomotą transporto priemonę, kuri buvo įregistruota ir pradėta naudoti laikantis kitos valstybės narės, nei ta, kurioje įsteigta ją nuomojanti įmonė, teisės aktų;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  nereikėtų leisti valstybėms narėms riboti galimybes savo teritorijose naudoti kitoje valstybėje narėje tinkamai įsisteigusios įmonės išnuomotas transporto priemones su sąlyga, kad transporto priemonė yra įregistruota ir atitinka galiojančias veiklos normas bei saugos reikalavimus arba pradėta naudoti laikantis bet kurios valstybės narės teisės aktų, o atsakingos įmonės įsisteigimo vietos valstybė narė yra išdavusi veiklos leidimą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  kelių transporto priemonių apmokestinimo lygis Sąjungoje vis dar yra labai nevienodas. Todėl tam tikri apribojimai, kurie taip pat turi netiesioginės įtakos laisvei teikti transporto priemonių nuomos paslaugas, išlieka pagrįsti siekiant išvengti fiskalinių iškraipymų. Todėl valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė riboti transporto priemonės, išnuomotos kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje įsteigta ją nuomojanti įmonė, naudojimo atitinkamose savo teritorijose laiką;

(5)  kelių transporto priemonių apmokestinimo lygis Sąjungoje vis dar yra labai nevienodas. Todėl tam tikri apribojimai, kurie taip pat turi netiesioginės įtakos laisvei teikti transporto priemonių nuomos paslaugas, išlieka pagrįsti siekiant išvengti fiskalinių iškraipymų. Todėl valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė laikantis šioje direktyvoje nustatytų sąlygų riboti laiką, kurį įsisteigusi įmonė gali atitinkamose jų teritorijose naudoti transporto priemonę, kuri yra registruota arba pradėta eksploatuoti kitoje valstybėje narėje. Taip pat joms turėtų būti leista riboti tokių jų teritorijose įsisteigusių įmonių išnuomotų transporto priemonių skaičių;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  siekiant užtikrinti šių priemonių vykdymą informacija apie išnuomotos transporto priemonės registracijos numerį turėtų būti pateikiama valstybių narių nacionaliniuose elektroniniuose registruose, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1071/2009. Kompetentingos įsisteigimo valstybės narės institucijos, kurioms buvo pranešta apie transporto priemonės, kurią išsinuomojo tas vežėjas ir kuri buvo įregistruota ar pradėta naudoti laikantis kitos valstybės narės teisės aktų, naudojimą, apie tai turėtų informuoti tos kitos valstybės narės kompetentingas institucijas. Tuo tikslu valstybės narės turėtų naudotis Vidaus rinkos informacine sistema (IMI);

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  siekiant išlaikyti veiklos standartus, atitikti saugos reikalavimus ir užtikrinti tinkamas darbo sąlygas vairuotojams, svarbu, kad šalyje, kurioje vykdoma veikla, būtų užtikrinama, jog vežėjai turėtų galimybę naudotis turtu ir tiesioginės paramos infrastruktūra;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Komisija turėtų stebėti šios direktyvos įgyvendinimą bei veikimą ir pateikti ataskaitą. Bet kokie tolesni šios srities veiksmai turėtų būti svarstomi atsižvelgiant į šią ataskaitą;

(7)  Komisija turėtų stebėti šios direktyvos įgyvendinimą bei veikimą ir pateikti ataskaitą vėliausiai po trejų metų nuo šios direktyvos perkėlimo termino. Ataskaitoje reikėtų tinkamai atsižvelgti į poveikį kelių eismo saugumui, mokestinėms pajamoms ir aplinkai. Ataskaitoje taip pat turėtų būti įvertinti visi šios direktyvos nuostatų pažeidimai, įskaitant tarpvalstybinius pažeidimus. Tolesnių veiksmų šioje srityje poreikis turėtų būti svarstomas atsižvelgiant į šią ataskaitą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio ii punktas

Direktyva 2006/1/EB

2 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  transporto priemonė įregistruota arba pradėta naudoti laikantis valstybės narės teisės aktų;

a)  transporto priemonė įregistruota arba pradėta naudoti laikantis bet kokios valstybės narės teisės aktų, įskaitant veiklos standartus ir saugos reikalavimus;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva 2006/1/EB

2 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  įterpiama ši 1a dalis:

Išbraukta.

„1a.  Jei transporto priemonė nėra įregistruota arba pradėta naudoti laikantis valstybės narės, kurioje įsteigta transporto priemonę nuomojanti įmonė, teisės aktų, valstybės narės gali riboti išnuomotos transporto priemonės naudojimo atitinkamose savo teritorijose laiką. Tačiau tokiu atveju valstybės narės leidžia ją naudoti ne trumpiau kaip keturis mėnesius bet kuriais kalendoriniais metais. “

 

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2006/1/EB

3 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad jų įmonės kroviniams vežti keliais galėtų naudoti išnuomotas transporto priemones tomis pačiomis sąlygomis kaip ir joms priklausančias transporto priemones, jeigu laikomasi 2 straipsnyje išdėstytų sąlygų.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad jų teritorijose įsisteigusios įmonės kroviniams vežti keliais galėtų naudoti išnuomotas transporto priemones tomis pačiomis sąlygomis kaip ir joms priklausančias transporto priemones, jeigu laikomasi 2 straipsnyje išdėstytų sąlygų.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2006/1/EB

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Jeigu transporto priemonė įregistruota arba pradėta naudoti laikantis kitos valstybės narės teisės aktų, įmonės įsisteigimo vietos valstybė narė gali:

 

a)  riboti išnuomotos transporto priemonės naudojimo laiką savo atitinkamose teritorijose, jeigu tokią išnuomotą transporto priemonę leidžiama naudoti mažiausiai keturis mėnesius iš eilės bet kuriais kalendoriniais metais. Tokiu atveju galima reikalauti, kad nuomos sutartis netruktų ilgiau nei valstybės narės nustatytas terminas;

 

b)  riboti išnuomotų transporto priemonių, kurias gali naudoti bet kokia įmonė, skaičių su sąlyga, kad jos leidžia naudoti mažiausiai transporto priemonių skaičių, atitinkantį 25 proc. nuo bendro įmonei priklausančių transporto priemonių skaičiaus, metų, einančių prieš metus, kuriais buvo pateiktas prašymas leisti naudoti transporto priemonę, gruodžio 31 d. Tokiu atveju įmonei, kurios parką sudaro daugiau nei viena ir mažiau nei keturios transporto priemonės, leidžiama naudoti bent vieną tokią išnuomotą transporto priemonę.“

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/1/EB

3 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) įterpiamas šis 3 a straipsnis:

 

„3a straipsnis

 

1.  Informacija apie nuomoto automobilio registracijos numerį turi būti įrašoma į nacionalinį elektroninį registrą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 16 straipsnyje *.

 

2.  Kompetentingos vežėjo įsisteigimo valstybės narės institucijos, kurioms buvo pranešta apie transporto priemonės, kurią išsinuomojo tas vežėjas ir kuri buvo įregistruota ir pradėta naudoti laikantis kitos valstybės narės teisės aktų, naudojimą, apie tai informuoja tos kitos valstybės narės kompetentingas institucijas.

 

3.  Administracinis bendradarbiavimas, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2012** 2 straipsnyje, vykdomas per Vidaus rinkos informacinę (IMI) sistemą.

 

__________________

 

* Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 16 straipsniu, atsižvelgiant į informacijos, kuri turi būti įtraukta į registrus, išplėtimą, kaip pasiūlė Komisija.

 

** OL L 316, 2012 11 14, p. 1.“

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2006/1/EB

5 a straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki [Leidinių biurui: prašome įrašyti datą – 5 metai nuo direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę termino pabaigos] Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šios direktyvos įgyvendinimo ir veikimo ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama informacija apie kitoje valstybėje narėje negu ta, kurioje įsteigta transporto priemonę nuomojanti įmonė, išnuomotų transporto priemonių naudojimą. Remdamasi šia ataskaita Komisija įvertina, ar reikia siūlyti papildomų priemonių.“

Iki [3 metai nuo direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę termino pabaigos] Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šios direktyvos įgyvendinimo ir veikimo ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama informacija apie kitoje valstybėje narėje negu ta, kurioje įsteigta transporto priemonę nuomojanti įmonė, išnuomotų transporto priemonių naudojimą. Šioje ataskaitoje ypatingas dėmesys skiriamas poveikiui kelių eismo saugumui ir mokestinėms pajamoms, įskaitant fiskalinius iškraipymus, taip pat kabotažo taisyklių vykdymo užtikrinimui pagal Reglamentą (EB) Nr. 1072/2009. Remdamasi šia ataskaita Komisija įvertina, ar reikia siūlyti papildomų priemonių.“

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [Leidinių biurui: prašome įrašyti datą – 18 mėnesių po šio teisės akto įsigaliojimo]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi nuo [20 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

(1)

OL C , p.  .


AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Kelių transportas yra pagrindinė krovininio ir keleivinio transporto rūšis Europos Sąjungoje, kurioje dirba apie 1,6 milijono asmenų. Per daugelį metų ES sukūrė nemažai taisyklių, skirtų užtikrinti sąžiningai, tinkamai, saugiai ir socialiai tvarų kelių transporto sektorių. Europos teisės aktai dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais galioja jau 25 metus. Šiuo metu galiojančia Direktyva 2006/1/EB užtikrinamas minimalus rinkos atvėrimas tokių transporto priemonių panaudojimui, tačiau joje vis dar yra teisinių nuostatų iš XX a. 9-ojo dešimtmečio, kuriose atsispindi to meto sektoriaus poreikiai. Šiuos teisės aktus būtina peržiūrėti, siekiant atitikti dabartinius operatorių poreikius, o taip pat suderinti juos su naujausiais iškilusiais klausimais vežimo kelių transportu sektoriuje bei su dabartiniais ES politikos prioritetais.

Komisijos pasiūlymas

2017 m. gegužės 31 d. Komisija supažindino su Direktyvos 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais peržiūra, atlikta kaip dalis keleto pasiūlymų kelių transporto srityje („Europa kelyje. Socialiai teisingo perėjimo prie netaršaus, konkurencingo ir susietojo susisiekimo visiems darbotvarkė“). Ši peržiūra yra glaudžiai susijusi su naujomis taisyklėmis dėl profesijos įgijimo ir patekimo į krovinių vežimo kelių transportu rinką bei su patekimu į keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką, bendru tikslu laikant sąžiningos konkurencijos užtikrinimą, galiojančių taisyklių supaprastinimą, vidaus rinkos išsaugojimą ir šios sektoriaus darbuotojų teisių užtikrinimą.

Šiuo metu galiojančia Direktyva 2006/1/EB:

• valstybėms narėms leidžiama riboti išnuomotų krovininių transporto priemonių, kurių bendroji leidžiama masė viršija šešias tonas, naudojimą vežimo savo sąskaita operacijoms vykdyti;

• taip pat leidžiama riboti transporto priemonės, kuri buvo išnuomota kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje įsteigta ją nuomojanti įmonė, naudojimą.

Komisijos pasiūlymu tokie ribojimai būtų pašalinti ir visoje ES būtų sukuriama bendra reglamentavimo sistema, užtikrinanti visiems vežėjams vienodą patekimą į nuomojamų transporto priemonių rinką. Pasiūlymu taip pat siekiama:

• leisti savo teritorijose naudoti transporto priemones, išnuomotas kitoje valstybėje narėje įsisteigusios įmonės, su sąlyga, kad transporto priemonė yra įregistruota arba pradėta naudoti laikantis valstybės narės teisės aktų;

• taip pat siekiama leisti naudoti kitoje valstybėje narėje išnuomotą transporto priemonę ne mažiau kaip keturis mėnesius per atitinkamus kalendorinius metus, kad įmonės galėti patenkinti laikinai arba sezono metu padidėjusią paklausą ir (arba) pakeisti defektų turinčias arba apgadintas transporto priemones.

Pranešėjos pozicija

Pranešėja iš esmės pritaria bendram Komisijos teisės aktų rinkinio „Europa kelyje“ tikslui bei šiam pasiūlymui, nes jais sudaroma galimybė užtikrinti ES veikiančioms nuomos ir išperkamosios nuomos įmonėms vienodas sąlygas ir sąžiningą konkurenciją, tuo pačiu metu sumažinant nereikalingą administracinę naštą bei stiprinant vykdymo užtikrinimą.

Pranešėja sutinka, kad valstybėms narėms nereikėtų riboti savo teritorijose transporto priemonių, kurios buvo išnuomotos kitoje valstybėje narėje tinkamai įsisteigusios įmonės, naudojimo, su sąlyga, kad transporto priemonė atitinka galiojančias veiklos normas ir saugos reikalavimus.

Pranešėja sutinka, kad dėl Sąjungoje galiojančių skirtingų kelių transporto priemonių apmokestinimo tarifų, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė atitinkamose savo teritorijose riboti įsteigtos įmonės naudojamos išnuomotos transporto priemonės, kuri yra registruota arba pradėta eksploatuoti kitoje valstybėje narėje, naudojimo laiką.

Be to, valstybėms narėms reikėtų suteikti galimybę riboti tokių įmonės išnuomotų transporto priemonių skaičių savo teritorijose, jeigu jose leidžiamas naudoti minimalus tokių transporto priemonių skaičius lygus mažiausiai 25% nuo bendro įmonei priklausančių transporto priemonių skaičiaus, arba, jeigu įmonė turi mažiau nei keturias transporto priemones, leidžiant naudoti mažiausiai vieną išnuomotą transporto priemonę.

Pranešėja mano, kad deramas vykdymo užtikrinimas yra būtinas norint garantuoti teisingą šio pasiūlymo taikymą ir įgyvendinimą. Šiuo tikslu, Reglamentu (EB) Nr. 1071/2009 įsteigtuose nacionaliniuose elektroniniuose registruose reikėtų nurodyti išnuomotos transporto priemonės registracijos numerį bei patvirtintos Bendrijos licencijos kopijos galiojimo trukmę, nurodant kaip ilgai valstybė narė leidžia savo operatoriams savo teritorijoje naudoti išnuomotas transporto priemones.

Komisijos ataskaita turėtų būti pateikta ne vėliau kaip 3 metai po direktyvos perkėlimo termino, apibūdinant šio pasiūlymo poveikį ir įvairius jo padarinius kelių eismo saugumui, aplinkos apsaugai ir mokestinėms įplaukoms bei konkretizuoti tokius esminius elementus kaip transporto operatorių išnuomotų kitoje valstybėje narėje registruotų transporto priemonių skaičius bei pažeidimų, susijusių su išnuomotų transporto priemonių naudojimu, skaičius bendrai ir tarpvalstybiniu mastu.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais

Nuorodos

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

31.5.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Cláudia Monteiro de Aguiar

30.6.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Priėmimo data

24.5.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

15

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Dalton, Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Pateikimo data

29.5.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

24

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

 

S&D

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Eleonora Evi, Marco Zullo

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender

Karima Delli

15

-

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Marie-Pierre Vieu

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Michael Cramer, Keith Taylor

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. birželio 5 d.Teisinis pranešimas