Postup : 2017/0088(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0196/2018

Predkladané texty :

A8-0196/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/06/2018 - 8.3

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0251

ODPORÚČANIE     ***
PDF 518kWORD 55k
30.5.2018
PE 620.792v03-00 A8-0196/2018

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Dohody medzi Európskou úniou a Islandom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020

(09228/2017 – C8‑0101/2018 – 2017/0088(NLE))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Dohody medzi Európskou úniou a Islandom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020

(09228/2017 – C8‑0101/2018 – 2017/0088(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (09228/2017),

–  so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Islandom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020 (09253/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 77 ods. 2 písm. a) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0101/2018),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0196/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Islandu.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V roku 2014 Európsky parlament a Rada prijali ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz (ISF Hranice a víza) na obdobie 2014 až 2020 (nariadenie (EÚ) 515/2014).

Hlavným cieľom nástroja ISF Hranice a víza je zaručiť vysokú úroveň bezpečnosti v Únii a zároveň uľahčiť legitímne cestovanie a boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu, a to prostredníctvom jednotnej a prísnej kontroly na vonkajších hraniciach a účinného spracúvania schengenských víz. Financovanie vo výške približne 2,8 miliardy EUR do roku 2020 – najmä prostredníctvom národných programov – je určené okrem iného na budovanie infraštruktúry potrebnej na hraničných priechodoch a pre hraničný dozor, financovanie informačných systémov požadovaných európskym systémom hraničného dozoru (EUROSUR), ako aj na opatrenia, ktoré uľahčujú efektívne riadenie migračných tokov, spracúvanie žiadostí o víza a konzulárnu spoluprácu.

V článku 5 ods. 7 nariadenia (EÚ) 515/2014 sa uvádza, že krajiny pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis sa podieľajú na nástroji v súlade s jeho ustanoveniami a že sa dohodnú mechanizmy poskytovania finančných príspevkov a dodatočné pravidlá potrebné pre takúto účasť. Účelom tohto návrhu dohody s Islandom je zaviesť práve spomínané mechanizmy s cieľom umožniť Komisii prevziať zodpovednosť za plnenie rozpočtu nástroja v tejto pridruženej krajine a určiť príspevok Islandu do rozpočtu Únie v súvislosti s týmto nástrojom (približne 563 999 EUR ročne na roky 2016, 2017 a 2018, pričom príspevky Islandu na roky 2019 a 2020 sa určia v roku 2019 na základe vzorca na výpočet finančných príspevkov v prílohe k dohode).

Spravodajca tento návrh podporuje. Nástroj ISF Hranice a víza zriaďuje mechanizmus solidarity, ktorý bude viazať zúčastnené štáty rovnakými európskymi pravidlami, pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc v spoločnom záujme a v spoločnom mene. Spravodajca sa domnieva, že návrh bude slúžiť na dosiahnutie hlavného cieľa schengenského acquis, ktorým je spoločná zodpovednosť za účinnú kontrolu vonkajších hraníc na vysokej a jednotnej úrovni, aby sa na jednej strane zabezpečila kontrola a ochrana vonkajších hraníc na jednotnej a vysokej úrovni, a to aj v rámci boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu, a na strane druhej plynulé prekračovanie vonkajších hraníc v súlade so záväzkom Únie v oblasti základných slobôd a ľudských práv.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda medzi EÚ a Islandom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020

Referenčné čísla

09228/2017 – C8-0101/2018 – COM(2017)01992017/0088(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

6.3.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

15.3.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

AFET

30.5.2017

BUDG

29.5.2017

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Anders Primdahl Vistisen

31.8.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

14.5.2018

24.5.2018

 

 

Dátum prijatia

24.5.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

33

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Dátum predloženia

30.5.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 6. júna 2018Právne oznámenie