Postopek : 2017/0088(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0196/2018

Predložena besedila :

A8-0196/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/06/2018 - 8.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0251

PRIPOROČILO     ***
PDF 511kWORD 54k
30.5.2018
PE 620.792v03-00 A8-0196/2018

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Islandijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020

(09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Anders Primdahl Vistisen

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Islandijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020

(09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (09228/2017),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropsko unijo in Islandijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 (09253/2017),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 77(2) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0101/2018),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0196/2018),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Islandije.


OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament in Svet sta leta 2014 sprejela instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 (Uredba (EU) št. 515/2014).

Glavni cilj instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov je zagotoviti visoko raven varnosti v Uniji, hkrati pa omogočiti zakonito potovanje in boj proti nezakonitemu priseljevanju s poenoteno in visoko ravnjo nadzora zunanjih meja ter učinkovito obdelavo schengenskih vizumov. Finančna sredstva v višini približno 2,8 milijarde EUR, ki bodo zagotovljena do leta 2020, večinoma prek nacionalnih programov, se bodo med drugim uporabila za vzpostavitev infrastrukture, potrebne na mejnih prehodih, in varovanje meje, financiranje sistemov IT, ki so potrebni za Evropski sistem varovanja meja (EUROSUR), ter ukrepe za lažje učinkovito upravljanje migracijskih tokov, obdelavo vlog za izdajo vizuma in konzularno sodelovanje.

Člen 5(7) Uredbe (EU) št. 515/2014 določa, da države, ki se pridružijo izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, sodelujejo v instrumentu v skladu z določbami Uredbe ter da se sklenejo dogovori o finančnih prispevkih teh držav in sprejmejo dopolnilna pravila, potrebna za tako sodelovanje. Namen tega predloga, in sicer osnutka sporazuma z Islandijo, je vzpostaviti natanko tako ureditev, torej da se Komisiji omogoči, da prevzame odgovornost za izvrševanje proračuna instrumenta v tej pridruženi državi ter da določi prispevek Islandije v proračun Unije za ta instrument (približno 563. 999 EUR na leto za leta 2016, 2017 in 2018, prispevek Islandije za leti 2019 in 2020 pa bo določen leta 2019 na podlagi formule za izračun finančnega prispevka iz Priloge k Sporazumu).

Poročevalec predlog podpira. Instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov vzpostavlja solidarnostni mehanizem, ki udeležene države zavezuje z istimi evropskimi pravili o nadzoru zunanjih meja v njihovem vzajemnem interesu in v imenu drugih sodelujočih držav. Po mnenju poročevalca bo predlog služil doseganju ključnega cilja schengenskega pravnega reda, in sicer delitvi odgovornosti za učinkovito, visoko in enotno stopnjo nadzora na zunanjih mejah, da bi na eni strani zagotovili enotno in visoko stopnjo nadzora in zaščite na zunanjih mejah, tudi z bojem proti nezakonitim migracijam, in na drugi strani pa nemoteno prečkanje zunanjih meja v skladu z zavezanostjo Unije temeljnim svoboščinam in človekovim pravicam.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum med Evropsko unijo in Islandijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020

Referenčni dokumenti

09228/2017 – C8-0101/2018 – COM(2017)01992017/0088(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

6.3.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

15.3.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

30.5.2017

BUDG

29.5.2017

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Anders Primdahl Vistisen

31.8.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

14.5.2018

24.5.2018

 

 

Datum sprejetja

24.5.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

1

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Datum predložitve

30.5.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 6. junij 2018Pravno obvestilo