Процедура : 2017/0224(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0198/2018

Внесени текстове :

A8-0198/2018

Разисквания :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.7

Приети текстове :

P8_TA(2019)0121

ДОКЛАД     ***I
PDF 1555kWORD 231k
4.6.2018
PE 619.160v03-00 A8-0198/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Франк Пруст

Докладчик по становище (*):

Райнхард Бютикофер, комисия по промишленост, изследвания и енергетика

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0487),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0309/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по външни работи и комисията по икономически и парични въпроси (A8-0198/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Позоваване 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– като взе предвид Становище 2/2015 на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г.1a,

 

_________________

 

1a Становище 2/2015 на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г. (ОВ C 239, 24.7.2017 г., стр. 3).

Обосновка

Като се има предвид наскорошната съдебна практика, уместно е да се изясни, че портфейлните инвестиции не могат да бъдат обхванати от регламента.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Преките чуждестранни инвестиции допринасят за растежа в Съюза, като повишават конкурентоспособността му, създават работни места и икономии от мащаба, внасят капитали, технологии, иновации и експертен опит и отварят нови пазари за износа на Съюза. Те подкрепят целите на Плана за инвестиции за Европа, приет от Комисията, и допринасят и за други проекти и програми на Съюза.

(1)  Преките чуждестранни инвестиции допринасят за растежа в Съюза, като повишават конкурентоспособността му, създават работни места и икономии от мащаба, внасят капитали, технологии, иновации и експертен опит и отварят нови пазари за износа на Съюза. Те подкрепят целите на Плана за инвестиции за Европа и допринасят и за други проекти и програми на Съюза.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Съюзът и държавите членки имат отворена инвестиционна среда, залегнала в Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) и въплътена в международните ангажименти, поети от Съюза и неговите държави членки по отношение на преките чуждестранни инвестиции.

(2)  Съюзът и държавите членки имат отворена инвестиционна среда, залегнала в Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“), която е в съответствие с изискванията на член 3, параграф 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и е въплътена в международните ангажименти, поети от Съюза и неговите държави членки по отношение на преките чуждестранни инвестиции.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В съответствие с международните ангажименти, поети в рамките на Световната търговска организация, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и в търговските и инвестиционни споразумения, сключени с трети държави, Съюзът и държавите членки могат, при спазване на определени изисквания, да приемат ограничителни мерки, отнасящи се до преки чуждестранни инвестиции, на основания, свързани със сигурността или обществения ред.

(3)  В съответствие с международните ангажименти, поети в рамките на Световната търговска организация, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и в търговските и инвестиционни споразумения, сключени с трети държави, Съюзът и държавите членки могат, при спазване на определени изисквания, да приемат мерки, ограничаващи достъпа до пазара за преки чуждестранни инвестиции, на основания, свързани със сигурността или обществения ред.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Няколко държави членки са въвели мерки, в съответствие с които могат да ограничават движението на капитали между държавите членки и между държавите членки и трети държави на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Тези мерки отразяват целите и опасенията на държавите членки по отношение на преките чуждестранни инвестиции и водят до редица други мерки с различен обхват и различни процедури. В други държави членки такива механизми не съществуват.

(4)  Няколко държави членки са въвели мерки, в съответствие с които имат възможност да ограничават движението на капитали между държавите членки и между държавите членки и трети държави на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Тези мерки отразяват целите и опасенията на държавите членки по отношение на преките чуждестранни инвестиции и водят до редица други некоординирани мерки с различен обхват и различни процедури. Държавите членки, които не разполагат с такива механизми, могат да си създадат свои собствени въз основа на функционирането, опита и най-добрите практики на вече съществуващите национални механизми.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В момента няма всеобхватна рамка на равнището на ЕС за скрининг на преките чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред.

(5)  В момента няма всеобхватна рамка на равнището на Съюза за скрининг на преките чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред, докато основните търговски партньори на Съюза, сред които и държавите от Г-7, са разработили такива рамки, използващи разнообразни механизми за скрининг, които са повече или по-малко прозрачни, ограничителни и предвидими.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Важно е чрез създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, да бъде осигурена правна сигурност и да бъдат гарантирани координация и сътрудничество в рамките на целия ЕС. Тази стъпка не засяга изключителната компетентност на държавите членки за гарантирането на тяхната национална сигурност.

(7)  Настоящият регламент следва да обезпечи правна сигурност за механизмите за скрининг на държавите членки и да гарантира координация и сътрудничество в рамките на целия ЕС чрез създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Тази стъпка не засяга изключителната компетентност на държавите членки за гарантирането на тяхната национална сигурност. Мониторингът на Комисията във връзка със системите за скрининг в трети държави следва също да обезпечава правна сигурност.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Рамката за скрининг на преките чуждестранни инвестиции следва да предостави на държавите членки и на Комисията средства за всеобхватен отговор на рисковете за сигурността или обществения ред и за адаптиране към променящите се обстоятелства, като същевременно се запазва необходимата гъвкавост, така че държавите членки да извършват скрининг на преките чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността и обществения ред, като вземат предвид националните си условия и специфика.

(8)  Рамката за скрининг на преките чуждестранни инвестиции следва да предостави на държавите членки и на Комисията необходимите правни, човешки и финансови ресурси за всеобхватен отговор на рисковете за сигурността или обществения ред и за адаптиране към променящите се обстоятелства, като същевременно се запазва необходимата гъвкавост, така че държавите членки да извършват скрининг на преките чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността и обществения ред, като вземат предвид националните си условия и специфика, както и своите „златни акции“ и „златни правомощия“.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Следва да бъде обхванат широк кръг от инвестиции, при които се създават или поддържат трайни и преки връзки между инвеститорите от трети държави и предприятия, извършващи стопанска дейност в дадена държава членка.

(9)  Настоящият регламент следва да обхваща широк кръг от инвестиции, включително преки инвестиции под контрола на чуждестранно правителство, независимо от техния обем или прагове за участие, при които се създават или поддържат трайни и преки или косвени връзки между даден чуждестранен инвеститор, независимо дали този инвеститор е крайният инвеститор или не е, и предприятия, извършващи стопанска дейност на територията на дадена държава членка, в нейната изключителна икономическа зона, декларирана съгласно Конвенцията на ООН по морско право, или континенталния шелф.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Държавите членки следва да могат да предприемат необходимите мерки, в съответствие с правото на Съюза, за предотвратяване на заобикалянето на техните механизми за скрининг и скринингови решения с цел защита на сигурността или обществения ред. Тези мерки следва да обхващат инвестициите в Съюза, направени чрез изкуствени схеми, които не са обосновани от икономически съображения и чрез които се заобикалят механизмите за скрининг и скрининговите решения, докато инвеститорът в крайна сметка е собственост на физическо лице или предприятие от трета държава или се контролира от тях. Мерките не засягат свободата на установяване и свободното движение на капитали, залегнали в ДФЕС.

(10)  Държавите членки следва, в съответствие с правото на Съюза, да поддържат, променят, засилват или приемат необходимите мерки за идентифициране и предотвратяване на заобикалянето на техните механизми за скрининг и скринингови решения с цел защита на сигурността и обществения ред. Тези мерки следва да обхващат инвестициите в Съюза, направени чрез изкуствени схеми, които не са обосновани от икономически съображения и чрез които се заобикалят механизмите за скрининг и скрининговите решения, включително случаите, когато структурата на собствеността или други важни характеристики на инвеститора са се променили значително, когато инвеститорът действа като посредник или като предприятие, което в крайна сметка е притежавано или контролирано от физическо лице или предприятие от трета държава. Държавите членки следва да информират Комисията за всяка предприета от тях мярка за недопускане на заобикаляне. Мерките не засягат свободата на установяване и свободното движение на капитали, залегнали в ДФЕС.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  В рамките на настоящия регламент Комисията и държавите членки следва да насърчават сътрудничеството и поемането на ангажимент от страна на трети държави посредством споразумения за търговия и инвестиции и в международни форуми за прилагане на процедурите за скрининг.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С цел на държавите членки и на Комисията да се предоставят насоки за прилагането на настоящия регламент, е целесъобразно да се предвиди списък на фактори, които могат да бъдат взети под внимание при скрининга на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Списъкът следва да повиши също прозрачността на процеса на скрининг за инвеститорите, които възнамеряват да направят или вече са направили преки чуждестранни инвестиции в Съюза. Списъкът на факторите, които могат да засегнат сигурността или обществения ред, следва да остане неизчерпателен.

(11)  С цел на държавите членки и на Комисията да се предоставят насоки за прилагането на настоящия регламент, е целесъобразно да се предвиди списък на фактори, които биха могли да бъдат взети под внимание при скрининга на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Списъкът ще повиши също прозрачността на процеса на скрининг за инвеститорите, които възнамеряват да направят или вече са направили преки чуждестранни инвестиции в Съюза. Списъкът на факторите, които биха могли да засегнат сигурността или обществения ред, следва да остане неизчерпателен.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  При определянето дали дадена пряка чуждестранна инвестиция може да засегне сигурността или обществения ред държавите членки и Комисията следва да могат да вземат предвид всички относими фактори, включително отражението върху критичната инфраструктура, технологиите, включително главните базови технологии, и суровините, които са от съществено значение за сигурността или за поддържането на обществения ред и чието прекъсване на снабдяването, загуба или унищожение би имало значително отражение в дадена държава членка или в Съюза. В това отношение държавите членки и Комисията следва да могат също така да вземат предвид дали чуждестранният инвеститор е пряко или косвено (например чрез значително финансиране, включително чрез субсидии) контролиран от правителството на трета държава.

(12)  При определянето дали дадена пряка чуждестранна инвестиция би могла да засегне сигурността или обществения ред държавите членки и Комисията следва да вземат предвид по-специално обстоятелството дали се касае за прекъсване на снабдяването, неизпълнение, загуба или унищожение, което би могло да има отражение в дадена държава членка или в Съюза, дали чуждестранният инвеститор е пряко или косвено контролиран от правителството на трета държава или чуждестранната инвестиция се контролира от чуждо правителство, дали чуждестранната инвестиция е част от проект или програма, ръководени от дадена държава, или е част от икономическа, промишлена или политическа стратегия, изпълнявана от трета държава с цел придобиване или прехвърляне на главни базови технологии или знания или в подкрепа на стратегически национални интереси. Това следва да важи и в случаите, когато инвеститорът вече е включен в инвестиционни проекти, засягащи сигурността или обществения ред в дадена държава членка.

 

По съображения, свързани със сигурността или обществения ред, държавите членки и Комисията биха могли да разгледат също така възможните последици върху, наред с другото, критичната и стратегическата инфраструктура, критичните и стратегическите технологии, стратегическата автономност на Съюза, достъпа до чувствителна информация или до лични данни на гражданите на Съюза, плурализма и независимостта на медиите, на услугите от общ интерес и на услугите от общ икономически интерес.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  При определянето на това дали дадена чуждестранна инвестиция би могла да засегне сигурността или обществения ред държавите членки и Комисията биха могли също така да вземат предвид контекста и обстоятелствата, при които инвестицията се прави или е била направена, включително, наред с другото, дали инвестицията би могла да доведе до монополна структура и дали пазарът в държавата на произход на чуждестранния инвеститор е отворен, ограничен или затворен, дали има реципрочност и равнопоставени условия на конкуренция и дали съществува риск от нарушение на международните инструменти в областта на правата на човека или основните стандарти на МОТ. Проверката следва да се извършва на базата на най-добрата налична информация, която следва да бъде точна, изчерпателна и надеждна.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б)  Държавите членки биха могли да позволят на икономическите оператори, на организациите на гражданското общество или на социалните партньори, като синдикалните организации, да изискват от държавите членки да разглеждат възможността за задействане на механизма за скрининг, без да се накърняват различните системи, допускащи по-голямо процедурно участие.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в)  Когато икономически оператори, организации на гражданското общество или социални партньори, като синдикалните организации, разполагат с относима информация или съществени, надлежно обосновани опасения във връзка с дадена пряка чуждестранна инвестиция, която е вероятно да повлияе на проекти или програми от интерес за Съюза, по съображения, свързани със сигурността и обществения ред, тази информация следва да може да бъде предоставена на Комисията. Комисията би могла да вземе надлежно предвид тази информация при изготвянето на своето становище.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Целесъобразно е да бъдат определени основните елементи от процедурната рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции от страна на държавите членки, за да се даде възможност на инвеститорите, Комисията и другите държави членки да имат информация по какъв начин се очаква да бъдат подлагани на скрининг такива инвестиции и да се гарантира, че инвестициите са подлагат на скрининг по прозрачен начин и без дискриминация по отношение на трети държави. Тези елементи следва най-малкото да включват определянето на срокове за скрининга и на възможност чуждестранните инвеститори по съдебен ред да обжалват скрининговите решения.

(13)  Целесъобразно е да бъдат определени основните елементи от процедурната рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции от страна на държавите членки, за да се даде възможност на инвеститорите, Комисията и другите държави членки да имат информация по какъв начин се очаква да бъдат подлагани на скрининг такива инвестиции по прозрачен начин и без дискриминация по отношение на трети държави. Тези елементи следва най-малкото да включват определянето на срокове за скрининга и на възможност чуждестранните инвеститори по съдебен ред да обжалват скрининговите решения пред органите и съдилищата на държавите членки, в съответствие със законодателството на държавите членки.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Следва да се създаде механизъм, който дава възможност на държавите членки да си сътрудничат и да се подпомагат взаимно, когато пряка чуждестранна инвестиция в една държава членка може да засегне сигурността или обществения ред на други държави членки. Държавите членки следва да могат да представят коментари до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена инвестицията, независимо от това дали държавата членка, представяща коментарите, или държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена инвестицията, има механизъм за скрининг или прави скрининг на инвестицията. Коментарите на държавите членки следва да се изпращат и на Комисията. Комисията следва да има също така възможността, когато това е целесъобразно, да издава становище до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена инвестицията, независимо дали държавата членка има механизъм за скрининг или прави скрининг на инвестицията и независимо от това дали са получени коментари от други държави членки.

(14)  Следва да се създаде механизъм, който дава възможност на държавите членки да си сътрудничат и да се подпомагат взаимно, когато пряка чуждестранна инвестиция в една държава членка би могла да засегне сигурността или обществения ред на други държави членки. Държавите членки следва да могат да представят коментари до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена инвестицията, независимо от това дали държавата членка, представяща коментарите, или държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена инвестицията, има механизъм за скрининг или прави скрининг на инвестицията. Тези коментари следва също така да се изпращат едновременно на всички други държави членки и на Комисията, която следва тогава да има възможността да издава становище до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена инвестицията, независимо дали държавата членка има механизъм за скрининг или прави скрининг на инвестицията. Това становище следва да се изпраща едновременно на всички други държави членки и следва да не се оповестява публично. Всяка държава членка следва да има възможността да поиска становище от Комисията или коментари от другите държави членки във връзка с пряка чуждестранна инвестиция, осъществявана на нейна територия.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Освен това Комисията следва да има възможността да прави скрининг на преки чуждестранни инвестиции, за които е вероятно да засегнат проекти и програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Така Комисията ще разполага със средство за защита на проектите и програмите, които са в полза на Съюза като цяло и имат важен принос за неговия икономически растеж, заетост и конкурентоспособност. Тук следва да се включват по-специално проекти и програми, в които има значително финансиране от ЕС или които са създадени на основание законодателството на ЕС относно критичната инфраструктура, критичните технологии или критичните суровини. За по-голяма яснота в приложение следва да се помести ориентировъчен списък на проекти и програми от интерес за Съюза, по отношение на които преки чуждестранни инвестиции могат да бъдат подлагани на скрининг от страна на Комисията.

(15)  Освен това Комисията следва да прави скрининг на преки чуждестранни инвестиции, за които е вероятно да засегнат проекти и програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Така Комисията ще разполага със средство за защита на проектите и програмите, които са в полза на Съюза като цяло и имат важен принос за неговия икономически растеж, заетост и конкурентоспособност. Тук следва да се включват по-специално проекти и програми, в които има значително финансиране от ЕС или които са създадени на основание законодателството на ЕС относно критичната и стратегическата инфраструктура, критичните и стратегическите технологии, критичните и стратегическите суровини. За по-голяма яснота в приложение следва да се помести неизчерпателен списък на проекти и програми от интерес за Съюза, по отношение на които преки чуждестранни инвестиции могат да бъдат подлагани на скрининг от страна на Комисията. На Комисията следва да се предоставят правомощия да приема делегирани актове с цел актуализиране на този списък.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  За да се засили диалогът между институциите на Съюза, компетентната комисия на Европейския парламент следва да може да прикани Комисията да издаде становище относно дадена пряка чуждестранна инвестиция, която е планирана да бъде направена или вече е направена в държава членка. Комисията следва да информира Европейския парламент за своите действия, предприети след получаването на подобно искане.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне проекти или програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, тя следва да може в разумен срок да издаде становище, адресирано до държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Държавите членки следва да вземат предвид приоритетно становището и да представят на Комисията обяснения, в случай че не се съобразят със становището ѝ в съответствие със задължението им за лоялно сътрудничество по член 4, параграф 3 от ДФЕС. Комисията следва да има също така възможността да изисква от съответните държави членки информацията, необходима за извършване от нейна страна на скрининг на такива инвестиции.

(16)  Когато Комисията или една или повече държави членки считат, че има вероятност дадена чуждестранна инвестиция да засегне проекти или програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, Комисията следва да може в разумен срок да издаде становище, адресирано до държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена чуждестранната инвестиция, и тези държави членки следва да имат възможността да представят коментари на държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена чуждестранната инвестиция. Становището, което не следва да се оповестява публично, следва да бъде изпратено едновременно и на другите държави членки. Държавите членки следва да вземат предвид приоритетно становището и да представят на Комисията и на съответните държави членки писмени обяснения, в случай че не се съобразят със становището ѝ в съответствие със задължението си за лоялно сътрудничество по член 4, параграф 3 от ДФЕС. Комисията следва да има също така възможността да изисква от съответните държави членки информацията, необходима за извършване от нейна страна на скрининг на такива инвестиции. Всяка държава членка следва да има възможността да поиска становище от Комисията или коментари от другите държави членки във връзка с пряка чуждестранна инвестиция, осъществявана на нейна територия.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  Когато поне една трета от държавите членки считат, че има вероятност дадена чуждестранна инвестиция да засегне тяхната сигурност или обществен ред, или поне една трета от държавите членки и Комисията считат, че проекти или програми от интерес за Съюза са засегнати по съображения, свързани със сигурността и обществения ред, държавите членки следва да вземат предвид приоритетно становището на Комисията и коментарите на другите държави членки и да предоставят писмени обяснения на Комисията и на съответните държави членки. Когато коментарите и становищата не са взети предвид, Комисията следва да търси начини за насърчаване на диалога между държавите членки, които са издали коментари, и държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  С цел улесняване на сътрудничеството с другите държави членки и скрининга на преки чуждестранни инвестиции от Комисията държавите членки следва да уведомяват Комисията за своите механизми за скрининг и евентуалните им изменения и редовно да докладват за прилагането им. Поради същата причина държавите членки, които нямат механизми за скрининг, също следва да докладват за преките чуждестранни инвестиции, направени на тяхна територия, въз основа на информацията, с която разполагат.

(17)  С цел улесняване на сътрудничеството с другите държави членки и скрининга на преки чуждестранни инвестиции от Комисията, както и с цел повишаване на надеждността и съпоставимостта на предоставяните от държавите членки данни, всяка държава членка следва да уведомява Комисията за своя механизъм за скрининг и за евентуалните му изменения и редовно да докладва за прилагането му. Поради същата причина държавите членки, които нямат механизъм за скрининг, също следва да докладват за преките чуждестранни инвестиции, направени на тяхна територия, в тяхната изключителна икономическа зона или в континенталния им шелф, въз основа на информацията, с която разполагат. Те следва да предоставят също така информация относно мерките, предприети за получаването на тази информация.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За тази цел е важно да се гарантира също така минимално равнище на информация и координация по отношение на преките чуждестранни инвестиции, попадащи в обхвата на настоящия регламент, във всички държави членки. Тази информация следва да се предоставя от държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, при поискване от страна на държавите членки или Комисията. Относимата информация включва аспекти като структурата на собствеността на чуждестранния инвеститор и финансирането на планираната или извършена инвестиция, включително информация за субсидиите, предоставени от трети държави, когато има такава.

(18)  За тази цел е важно да се гарантира също така минимално равнище на информация и координация по отношение на преките чуждестранни инвестиции, попадащи в обхвата на настоящия регламент, във всички държави членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, при поискване от страна на държава членка или Комисията. Относимата информация включва аспекти като структурата на собствеността на чуждестранния инвеститор и финансирането на планираната или извършена инвестиция, включително информация за субсидиите, предоставени от трети държави, когато има такава.Тази информация следва да се предоставя при спазване на правилата, посочени в член 346 от ДФЕС. Тя следва да бъде точна, изчерпателна и надеждна и е предназначена да улесни съпоставимостта на данните.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Комуникацията и сътрудничеството на равнището на държавите членки и Съюза следва да бъдат насърчавани чрез създаването на звена за контакт за скрининга на преките чуждестранни инвестиции във всяка държава членка.

(19)  Комуникацията и сътрудничеството на равнището на държавите членки и Съюза следва да бъдат насърчавани чрез създаването на институционални звена за контакт за скрининга на преките чуждестранни инвестиции във всяка държава членка, както и на специална координационна група за скрининг на инвестициите.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Държавите членки и Комисията следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират защитата на поверителна и друга чувствителна информация.

(20)  Държавите членки и Комисията следва да осигурят най-високо равнище на защита на цялата поверителна информация, предоставена от чуждестранните инвеститори и съответното предприятие от Съюза.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  Държавите членки следва да представят на Комисията годишен доклад, който да обхваща преките чуждестранни инвестиции, направени на тяхна територия, в тяхната изключителна икономическа зона или в континенталния им шелф, въз основа на най-добрата налична информация. Те следва да предоставят също така информация относно мерките, предприети за получаването на тази информация. Въз основа на посочените годишни доклади Комисията следва да изготвя годишен доклад, в който се представя цялостното положение с инвестициите в Съюза, включително прилагането на настоящия регламент, и да го представя на Европейския парламент. Докладът следва да бъде публично оповестен.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Не по-късно от три години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията следва да представи пред Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането му. Когато в доклада се препоръчва изменение на разпоредбите на настоящия регламент, той може да се придружава, ако е приложимо, от съответното законодателно предложение.

(21)  Не по-късно от три години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки три години след това Комисията следва да представи на Европейския парламент и Съвета доклад за оценка на функционирането и ефективността на настоящия регламент. Оценката следва да включва също така дългосрочните способности за икономически контрол, различни от преките чуждестранни инвестиции, които водят до придобиването посредством договор за обществена поръчка на трайна и пряка способност за влияние, чрез която се управляват или контролират проекти или програми от интерес за Съюза, както са определени в настоящия регламент. Когато в доклада се препоръчва изменение на разпоредбите на настоящия регламент, той може да се придружава, ако е приложимо, от съответното законодателно предложение, а във всички останали случаи следва да информира Европейския парламент и Съвета.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  С цел актуализиране на списъка на проекти и програми от интерес за Съюза на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, за да може да изменя приложенията към настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  „преки чуждестранни инвестиции“ означава инвестиции от всякакъв вид от страна на чуждестранен инвеститор, имащи за цел установяването или поддържането на трайни и преки връзки между чуждестранния инвеститор и предприемача или предприятието, на когото или което е предоставен капиталът, за да извършва стопанска дейност в държава членка, включително инвестиции, които дават възможност за ефективно участие в управлението или контрола на дружество, извършващо стопанска дейност;

(1)  „пряка чуждестранна инвестиция“ означава инвестиция от всякакъв вид, без оглед на нейния размер или праг на участие, от страна на чуждестранен инвеститор, бил той краен или не, имаща за цел установяването или поддържането на трайни и преки или косвени връзки между чуждестранния инвеститор и предприемача или предприятието, на когото или което е предоставен капиталът, за да извършва стопанска дейност на територията на държава членка, в нейната изключителна икономическа зона, декларирана съгласно Конвенцията на ООН по морско право, или в континенталния ѝ шелф, включително инвестиции, които дават възможност за ефективно участие в управлението или прекия или косвен контрол на дружество, извършващо стопанска дейност;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 2 –параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  „пряка чуждестранна инвестиция, контролирана от чуждестранно правителство“ означава всякаква пряка чуждестранна инвестиция, която може да доведе до контрол на юридическо лице, установено в Съюза, от чуждестранно правителство или образувание, контролирано от или действащо от името на или съобразно инструкциите на чуждестранно правителство;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  „чуждестранен инвеститор“ означава физическо лице от трета държава или предприятие от трета държава, което възнамерява да направи или е направило пряка чуждестранна инвестиция;

(2)  „чуждестранен инвеститор“ означава физическо или юридическо лице от трета държава или предприятие от трета държава, или гражданин, или държавна институция, които възнамеряват да направят или вече са направили пряка чуждестранна инвестиция, независимо дали те са крайният инвеститор или посредник, представляващ инвеститор от трета държава;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  „скрининг“ означава процедура, която дава възможност да бъдат оценени, проучени, разрешени, обвързани с условия, забранени или прекратени преки чуждестранни инвестиции;

(3)  „скрининг“ означава процедура, която дава възможност да бъдат оценени, проучени, разрешени, обвързани с условия, забранени или прекратени преки чуждестранни инвестиции, сроковете за осъществяването на които започват да текат от момента, в който цялата изискуема информация за започване на скрининг е получена от съответните органи;

Обосновка

Трябва да се вземат мерки, за да се избегне предоставянето на непълна информация от страна на чуждестранните инвеститори с цел просто да започне да тече периодът на скрининг. Сроковете за започване на скрининга трябва да започват да текат от момента, в който бъде предоставена цялата информация, необходима за създаване на пълно досие.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки могат да запазват, изменят или приемат механизми за скрининг на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред, при условията и в съответствие с реда, определен в настоящия регламент.

1.  В съответствие с разпоредбите на настоящия регламент държавите членки могат да запазват, изменят, засилват или приемат механизми за скрининг на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията може да подлага на скрининг преки чуждестранни инвестиции, за които е вероятно да засегнат проекти или програми от интерес за Съюза, на основания, свързани със сигурността или обществения ред.

2.  Комисията подлага на скрининг преки чуждестранни инвестиции, за които е вероятно да засегнат проекти или програми от интерес за Съюза, на основания, свързани със сигурността или обществения ред.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Проектите или програмите от интерес за Съюза включват по-специално проекти и програми, при които има значително по размер или значително като дял финансиране от ЕС или за които се прилага законодателството на Съюза относно критичната инфраструктура, критичните технологии или критичните суровини. Ориентировъчен списък на проекти или програми от интерес за Съюза е даден в приложение 1.

3.  Проектите или програмите от интерес за Съюза включват по-специално проекти и програми, при които има финансиране от ЕС или за които се прилага законодателството на Съюза относно критичната и стратегическата инфраструктура, технологиите, включително главните базови технологии, и критичните суровини, които са от съществено значение за сигурността или за поддържането на обществения ред. Неизчерпателен списък на проекти или програми от интерес за Съюза е представен в приложението към настоящия регламент. На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за изменение на настоящия регламент чрез актуализация на списъка, представен в приложението.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Фактори, които могат да бъдат вземани предвид при скрининга

Фактори, които се вземат предвид при скрининга

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При скрининга на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред, държавите членки и Комисията могат да вземат предвид потенциалното въздействие inter alia върху:

1.  При скрининга на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред, държавите членки и Комисията могат да вземат предвид потенциалното въздействие inter alia върху:

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  критичната инфраструктура, включително енергетика, транспорт, далекосъобщения, съхранение на данни, космическа или финансова инфраструктура, както и чувствителни съоръжения;

а)  критичната и стратегическата инфраструктура, била тя физическа или виртуална, включително, наред с другото, енергетика и водоснабдяване, транспортни мрежи, пристанища, железопътни линии, летища и корабостроителници, транспортни услуги, далекосъобщения и медии, въздухоплавателна и космическа инфраструктура, както и чувствителни съоръжения;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  критичните технологии, включително изкуствен интелект, роботика, полупроводници, технологии с евентуална двойна употреба, киберсигурност, космически или ядрени технологии;

б)  критичните и стратегическите технологии, включително, наред с другото, изкуствен интелект, роботика, квантови технологии, нано-, био- и медицински технологии, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), електронни чипове, полупроводници, съхраняване на енергия, изделия с двойна употреба, киберсигурност и кибертехнологии, автомобилния сектор, железопътни, космически или ядрени технологии, съоръжения за научни изследвания и развойна дейност;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  сигурността на доставките на критични суровини; или

в)  стратегическата независимост на Съюза, сигурността и непрекъснатостта на доставките на критични суровини, включително, наред с другото, стоки, суровини, редкоземни елементи, земеделски активи, земеделски земи и производството на храни; или

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  достъпа до чувствителна информация или способността за контрол на чувствителна информация.

г)  достъпа до чувствителна информация или до личните данни на граждани на Съюза, включително, наред с другото, лични данни относно здравето, както и способността за контрол на широкомащабни данни или чувствителна информация,

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  плурализма и независимостта на медиите, услугите от общ интерес и услугите от общ икономически интерес, услугите в областта на културата, включително аудио-визуалните услуги, както и спорните съоръжения и услугите в областта на хазарта, и културното наследство.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато определят дали дадена пряка чуждестранна инвестиция има вероятност да засегне сигурността или обществения ред, държавите членки и Комисията могат да вземат предвид дали чуждестранният инвеститор е контролиран от правителството на трета държава, включително чрез значителното му финансиране.

2.   Когато определят дали дадена пряка чуждестранна инвестиция има вероятност да засегне сигурността или обществения ред, държавите членки и Комисията вземат предвид по-специално дали:

 

а)  съществува риск от прекъсване на снабдяването, неизпълнение, загуба или унищожение, което би оказало въздействие в дадена държава членка или в Съюза;

 

б)  чуждестранният инвеститор е пряко или косвено контролиран от правителството, държавните органи или въоръжените сили на трета държава и/или осъществява ръководени от държавата външни проекти или програми и преки инвестиции под контрола на чуждестранно правителство с оглед на стратегически промишлени интереси, придобива или прехвърля главни базови технологии или знания, подкрепя стратегически национални интереси, включително чрез структура на собствеността или значителното му финансиране, което може да бъде под формата на субсидии, отпускане на кредити и заеми от правителството на трета държава или държавна финансова институция и/или с политическо присъствие в нейните центрове за вземане на решения;

 

в)  инвеститорът вече е включен в инвестиционни проекти, застрашаващи сигурността или обществения ред в дадена държава членка.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  За целите на параграф 2 държавите членки и Комисията могат също така да вземат под внимание, наред с другото:

 

а)  контекста и обстоятелствата, при които инвестицията е или е била направена, включително дали секторът се разглежда като стратегически от държавата на произход на инвеститорите;

 

б)  дали съществува сериозен и легитимен риск чуждестранният инвеститор да участва в незаконни или престъпни дейности, като изпиране на пари, отклоняване на средства, корупция, финансиране на тероризма, организирана престъпност или нарушения на правата на интелектуална собственост или нарушения на международните инструменти в областта на правата на човека и основните трудови стандарти на МОТ;

 

в)  дали уставът на предприятието, в което е направена инвестицията, включва клаузи за смяна на собствеността;

 

г)  дали инвестицията може да подсили или да доведе до монополистична структура или контрол на веригата на стойността, например чрез съобщаване на списъка на всички сливания, анализирани от Комисията, в които участва предприятие на трета държава, както и съобщаване на списъка на всички сливания, анализирани от националните органи по конкуренция, в които участва същото предприятие;

 

д)  дали пазарът на държавата по произход на инвеститора е отворен, ограничен или затворен и дали съществуват реципрочност и еднакви условия на конкуренция;

 

е)  предишните отношения между Комисията или държавите членки и чуждестранния инвеститор;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Проверката се извършва на базата на най-добрата налична информация, която трябва да бъде точна, изчерпателна и надеждна.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да запазват, изменят или приемат мерките, необходими за предотвратяване на заобикалянето на механизмите за скрининг и скрининговите решения.

Държавите членки запазват, изменят, засилват или приемат мерките, необходими за идентифициране и предотвратяване на заобикалянето на механизмите за скрининг и скрининговите решения, включително в случаи, когато структурата на собствеността или други важни характеристики на инвеститора са се променили значително. Държавите членки информират Комисията за всяка предприета от тях мярка за недопускане на заобикаляне.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки определят срокове за издаването на скринингови решения. Тези срокове трябва да бъдат такива, че да им позволяват да вземат предвид коментарите на държавите членки, посочени в член 8, и становището на Комисията, посочено в членове 8 и 9.

2.  Държавите членки определят срокове за издаването на скринингови решения и ги оповестяват публично. Тези срокове трябва да бъдат такива, че да им позволяват да вземат предвид коментарите на държавите членки, посочени в член 8, и становището на Комисията, посочено в членове 8 и 9.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки могат да позволят на икономическите оператори, организациите на гражданското общество или социалните партньори, като синдикалните организации, да изискват от органите на държавите членки да разглеждат възможността за задействане на механизма за скрининг, без да се накърняват системите на държавите членки, допускащи по-голямо процедурно участие.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Поверителната информация, включително търговската информация с чувствителен характер, предоставена от засегнатите чуждестранни инвеститори и предприятия, трябва да бъде защитена.

3.  Държавите членки и Комисията гарантират най-високо равнище на защита на цялата поверителна информация, предоставена от засегнат чуждестранен инвеститор или предприятие от Съюза по време на процедурите по скрининг, при спазване на Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията и на Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Засегнатите чуждестранни инвеститори и предприятия трябва да разполагат с възможността да търсят защита по съдебен ред по отношение на скрининговите решения на националните органи.

4.  Засегнатите чуждестранни инвеститори и предприятията от Съюза трябва да разполагат с възможността да търсят защита пред органите на властта и съдебните органи на държавите членки по отношение на скрининговите решения, в съответствие с националното право.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки, които поддържат механизми за скрининг, предоставят на Комисията годишен доклад относно прилагането на своите механизми за скрининг. За всеки отчетен период в доклада се включва по-специално информация за:

3.  За всеки отчетен период държавите членки, които поддържат механизми за скрининг, предоставят на Комисията допълнителна информация относно прилагането на своите механизми за скрининг, и по-специално информация за:

а)  преките чуждестранни инвестиции, по отношение на които е извършен скрининг или по отношение на които такъв се извършва в момента;

а)  преките чуждестранни инвестиции, по отношение на които е извършен скрининг или по отношение на които такъв се извършва в момента;

б)  скрининговите решения, с които се забраняват преки чуждестранни инвестиции;

б)  скрининговите решения, с които се забраняват преки чуждестранни инвестиции;

в)  скрининговите решения, с които по отношение на преки чуждестранни инвестиции се поставят условия или смекчаващи мерки;

в)  скрининговите решения, с които по отношение на преки чуждестранни инвестиции се поставят условия или смекчаващи мерки;

г)  секторите, произхода и стойността на преките чуждестранни инвестиции, по отношение на които е извършен скрининг или по отношение на които такъв се извършва в момента.

г)  секторите, произхода и стойността на преките чуждестранни инвестиции, по отношение на които е извършен скрининг или по отношение на които такъв се извършва в момента;

 

га)  решенията за скрининг относно проекти и програми от интерес за Съюза.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки, които не поддържат механизми за скрининг, предоставят на Комисията годишен доклад, в който обхващат преките чуждестранни инвестиции, извършени на тяхна територия, въз основа на информацията, с която разполагат.

2.  Държавите членки предоставят на Комисията годишен доклад, в който обхващат преките чуждестранни инвестиции, извършени на тяхна територия, в тяхната изключителна икономическа зона или в континенталния им шелф, въз основа на най-добрата налична информация и информация относно предприетите стъпки за получаване на тази информация.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Въз основа, наред с другото, на годишните доклади, предадени от всички държави членки, и като се зачита надлежно поверителният характер на част от съдържащата се в тях информация, Комисията изготвя годишен доклад, в който се представя цялостното положение с инвестициите в Съюза, включително прилагането на настоящия регламент, и го представя на Европейския парламент. Докладът се оповестява публично.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки информират Комисията и другите държави членки за всички преки чуждестранни инвестиции, по отношение на които се извършва скрининг в рамките на техните механизми за скрининг, в срок от 5 работни дни от започването на скрининга. Като част от информацията и когато е приложимо, държавите членки, извършващи скрининга, се стремят да посочат дали считат, че има вероятност пряка чуждестранна инвестиция, по отношение на която се извършва скринингът, да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004.

1.  Държавите членки информират Комисията и държавите членки за всички преки чуждестранни инвестиции, по отношение на които се извършва скрининг в рамките на техния механизъм за скрининг, не по-късно от пет работни дни след започването на скрининга. Като част от информацията и когато е приложимо, държавата членка, извършваща скрининга, се стреми да посочи дали счита, че има вероятност пряка чуждестранна инвестиция, по отношение на която се извършва скринингът, да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Всяка държава членка може да поиска становище от Комисията или коментари от другите държави членки във връзка с пряка чуждестранна инвестиция, осъществявана на нейна територия.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато дадена държава членка счита, че пряка чуждестранна инвестиция, планирана или вече направена в друга държава членка, има вероятност да засегне нейната сигурност или нейния обществен ред, тя може да представи коментари на държавата членка, в която е планирано да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Коментарите се предоставят същевременно и на Комисията.

2.  Когато дадена държава членка счита, че пряка чуждестранна инвестиция, планирана или вече направена в друга държава членка, има вероятност да засегне нейната сигурност или нейния обществен ред, тя може да представи коментари на държавата членка, в която е планирано да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Коментарите на държавата членка се предоставят едновременно на Комисията и на всички други държави членки.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да се отрази на сигурността или на обществения ред в една или няколко държави членки, тя може да издаде становище, адресирано до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Комисията може да издаде становище независимо от това дали други държави членки са представили коментари.

3.  Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да се отрази на сигурността или на обществения ред в една или няколко държави членки, тя може да издаде становище, адресирано до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Комисията може да издаде становище независимо от това дали други държави членки са представили коментари. Становището на Комисията се предоставя едновременно на всички други държави членки.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията или държава членка, която счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне нейната сигурност или нейния обществен ред, може да поиска от държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, всякаква информация, необходима за предоставянето на коментарите, посочени в параграф 2, или становището, посочено в параграф 3.

4.  Държава членка, която има основание да счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне нейната сигурност или нейния обществен ред, може да отправи обосновано искане до Комисията да получи от държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, всякаква информация, необходима за предоставянето на коментарите, посочени в параграф 2. Комисията събира всички искания за информация, които е получила и ги изпраща незабавно на държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. По целесъобразност Комисията може също да поиска, по собствена инициатива, всякаква информация, необходима за издаване на становището, посочено в параграф 3.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Коментарите съгласно параграф 2 или становищата в съответствие с параграф 3 се адресират до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, в разумен срок, но във всички случаи не по-късно от 25 работни дни след получаването на информацията, посочена в параграф 1 или параграф 4. В случаи когато становището на Комисията се издава след коментари от другите държави членки, Комисията разполага с още 25 работни дни за издаването на становище.

5.  Коментарите съгласно параграф 2 се адресират до Комисията и държавите членки, а становищата в съответствие с параграф 3 до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, в разумен срок, но във всички случаи не по-късно от 25 работни дни след получаването на информацията. В случаи, когато становището на Комисията се издава след коментари от другите държави членки, тя разполага с още 25 работни дни за издаването на становище.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, надлежно вземат под внимание коментарите на другите държави членки, посочени в параграф 2, и становището на Комисията, посочено в параграф 3.

6.  Държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, надлежно вземат под внимание коментарите на другите държави членки, посочени в параграф 2, и становището на Комисията, посочено в параграф 3, както и становищата, изразени в рамките на координационната група за скрининг на инвестициите, създадена в съответствие с параграф 12а.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Ако една трета от държавите членки считат, че e вероятно дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне тяхната сигурност или техния обществен ред, държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, взема предвид приоритетно техните коментари и становището на Комисията и представя писмени обяснения.

 

Когато коментарите и становищата не са взети предвид, Комисията насърчава диалога между държавите членки, издали коментарите, и държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Сътрудничество между държавите членки в съответствие с настоящия член се осъществява чрез звената за контакт, посочени в член 12.

7.  Сътрудничество между държавите членки в съответствие с настоящия член се осъществява чрез институционални звена за контакт за скрининга на преките чуждестранни инвестиции („институционално звено за контакт за скрининга на ПЧИ“) и координационната група за скрининг на инвестициите, създадена в съответствие с член 12а.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне проекти или програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, тя може да издаде становище, адресирано до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция.

1.  Когато Комисията или една или повече държави членки считат, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне проекти или програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, Комисията издава становище, адресирано до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Становището на Комисията се предоставя едновременно и на другите държави членки. Становището не се оповестява публично.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Всяка държава членка може да поиска становище от Комисията или коментари от другите държави членки във връзка с пряка чуждестранна инвестиция, осъществявана на нейна територия.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Когато дадена държава членка счита, че пряка чуждестранна инвестиция, планирана или направена в друга държава членка, има вероятност да засегне нейната сигурност или нейния обществен ред в контекста на проектите или програмите на Съюза, или да засегне интересите на Съюза, тя може да представи коментари на държавата членка, в която е планирано да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Коментарите се предоставят по същото време и на Комисията.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията може да поиска от държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, всякаква информация, необходима за издаването на становището, посочено в параграф 1.

2.  Комисията може да поиска от държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, всякаква информация, необходима за издаването на становището, посочено в параграф 1. При обработката на подобна информация Комисията обръща приоритетно внимание на възможната чувствителност на информацията. Държавата членка, чуждестранният инвеститор и предприемачът или предприятието, на когото или на което е предоставена инвестицията, могат да представят на Комисията всяка относима информация, която считат за необходима за издаването на становище. Тази информация е точна, изчерпателна и надеждна и е предназначена да улесни съпоставимостта на данните.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията изпраща своето становище до засегнатата държава членка в разумен срок, но при всички случаи не по-късно от 25 работни дни след получаването на поисканата от Комисията информация в съответствие с параграф 2. Когато в дадена държава членка има въведен механизъм за скрининг в съответствие с член 3, параграф 1 и информацията относно пряката чуждестранна инвестиция, по отношение на която се извършва скрининг, е получена от Комисията в съответствие с член 8, параграф 1, становището се издава не по-късно от 25 работни дни след получаване на тази информация. Когато за издаването на становище е необходима допълнителна информация, срокът от 25 дни започва да тече от датата на получаване на допълнителната информация.

3.  Комисията издава своето становище до засегнатата държава членка в разумен срок, така че да не се възпрепятства поради необосновано забавяне нито пряката чуждестранна инвестиция, нито скрининга на държавата членка, но при всички случаи не по-късно от 25 работни дни след получаването на поисканата от Комисията информация в съответствие с параграф 2.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Становището на Комисията се съобщава на другите държави членки.

4.  Становището на Комисията се съобщава на другите държави членки и на Европейския парламент.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, вземат предвид приоритетно становището на Комисията и представят на Комисията обяснения, в случай че не се съобразят със становището ѝ.

5.  Държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, вземат предвид приоритетно становището на Комисията, посочено в параграф 1, или коментарите на държавите членки, посочени в параграф 1б (нов), и представят на Комисията и на съответните държави членки писмени обяснения, в случай че не се съобразят със становището на Комисията или с коментарите на държавите членки.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Когато икономически оператори, организации на гражданското общество или социални партньори, като синдикалните организации, разполагат с относима информация и съществени, надлежно обосновани опасения във връзка с дадена пряка чуждестранна инвестиция, която би могла да повлияе на проекти или програми от интерес за Съюза, по съображения, свързани със сигурността и обществения ред, тази информация може да бъде предоставена на Комисията. Комисията може да вземе надлежно предвид тази информация при издаването на становище.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  Ако поне една трета от държавите членки и Комисията считат, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне тяхната сигурност или техния обществен ред, държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, взема предвид приоритетно коментарите на другите държави членки и становището на Комисията и представя писмени обяснения.

 

Когато коментарите и становищата не са взети предвид, Комисията насърчава диалога между държавите членки, които са издали коментари, и държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5в.  За да се засили диалогът между институциите на Съюза и да се осигури по-голяма прозрачност и отговорност, компетентната комисия на Европейския парламент може да прикани Комисията да издаде становище относно дадена пряка чуждестранна инвестиция, която е планирана да бъде направена или вече е направена в държава членка, и да се яви пред комисията за обсъждане на всички въпроси във връзка с прилагането на настоящия регламент, и по-специално прилагането на разпоредбите относно скрининга на инвестициите, които е вероятно да засегнат проекти или програми от интерес за Съюза съгласно настоящия регламент. Комисията информира Европейския парламент за своите действия, предприети след получаването на подобни искания.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че информацията, поискана от Комисията и другите държави членки в съответствие с член 8, параграф 4 и член 9, параграф 2, се предоставя на Комисията и на държавите членки, поискали информация, без неоснователно забавяне.

1.  Държавите членки гарантират, че информацията, поискана от Комисията и другите държави членки в съответствие с член 8, параграф 4 и член 9, параграф 2, се предоставя на Комисията и на държавите членки, поискали информация, без неоснователно забавяне, при спазване на правилата, посочени в член 346 от ДФЕС. Тази информация е точна, изчерпателна и надеждна и е предназначена да улесни съпоставимостта на данните.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  структура на собствеността на прекия чуждестранен инвеститор и на предприятието, в което се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, включително информация за крайния(те) акционер(и), притежаващ(и) контролния пакет акции;

а)  структура на собствеността, участие в капитала и характеристики на прекия чуждестранен инвеститор и на крайния чуждестранен инвеститор, както и на предприятието, в което се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, включително информация за крайния(те) акционер(и), притежаващ(и) контролния пакет акции;

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  финансиране на инвестицията въз основа на информацията, с която разполага държавата членка.

д)  финансиране на инвестицията и нейния източник, в т.ч. доказателство за нейната законосъобразност, въз основа на най-добрата информация, с която разполага държавата членка.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки и Комисията гарантират защитата на поверителната информация, получена при прилагането на настоящия регламент.

2.  Държавите членки и Комисията осигуряват най-високо равнище и стандарти на защита на поверителната информация, получена при прилагането на настоящия регламент, при надлежно отчитане на чувствителната информация и спазване на Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията и на Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Звена за контакт

Институционални звена за контакт за скрининга на ПЧИ

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка определя звено за контакт за скрининга на преките чуждестранни инвестиции („звено за контакт за скрининга на ПЧИ“). Комисията и държавите членки ангажират звената за контакт за скрининга на ПЧИ с всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент.

1.  Всяка държава членка определя институционално звено за контакт за скрининга на ПЧИ. Комисията и държавите членки ангажират институционалните звена за контакт за скрининга на ПЧИ, отговарящи за скрининга на преките чуждестранни инвестиции, и осигуряват тясното сътрудничество помежду им по всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, и особено в рамките на координационната група за скрининг на инвестициите.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Институционалните звена за контакт за скрининга на ПЧИ следва да могат да поддържат връзки с други звена за контакт, създадени по реда на законодателството на Съюза или на националното законодателство и със същите цели, за да се насърчава развитието в мрежа.

Обосновка

Например съгласно Директива 2008/114 се създават точки за контакт, отговарящи за защитата на европейските критични инфраструктури. Взаимоотношенията и обратната връзка между тези звена за контакт не изискват допълнителни средства и ще улеснят по-добрия обмен на информация.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Институционалните звена за контакт за скрининга на ПЧИ трябва да отговарят на същото ниво на изисквания като прилаганото в националните механизми за скрининг на инвестициите, например по отношение на достъпа до изискуемата информация, координиращата роля и поддържането на най-високи стандарти на защита на поверителната и чувствителната информация.

Обосновка

Институционалните звена за контакт трябва да имат същите задължения, по-специално във връзка с обезпечаване на сигурността на информацията.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Координационна група за скрининг на инвестициите

 

1.  Създава се координационна група за скрининг на инвестициите под председателството на представител на Комисията. Всяка държава членка назначава свой представител в тази група.

 

2.  Координационната група за скрининг на инвестициите обединява представители и експерти на държавите членки и на Комисията с цел, наред с другото, да се споделят най-добри практики, да се разглеждат повдигнати от държавите членки въпроси във връзка с функционирането на техните механизми за скрининг и за обсъждане на всеки въпрос, попадащ в приложното поле на настоящия регламент.

 

3.  В нея редовно могат да бъдат канени местни органи, стопански субекти, институционални и политически заинтересовани лица и органи, организации на гражданското общество, социални партньори, като синдикалните организации, агенциите на Съюза и агенции, отговарящи за повишаване на привлекателността на конкретни региони, или експерти в областта на икономическите данни, които да споделят опита си, както и представители на механизмите за скрининг на трети държави.

 

4.  Комисията улеснява участието на Европейския парламент като наблюдател във всички съответни заседания.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 12 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12б

 

Международно сътрудничество

 

Държавите членки и Комисията насърчават сътрудничеството в споразуменията за търговия и инвестиции с трети държави и в рамките на международните форуми за прилагане на процедурите за скрининг.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията прави оценка и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент не по-късно от 3 години след влизането му в сила. Държавите членки вземат участие в извършването на оценката и предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на доклада.

1.  В срок до ... [три години след влизането в сила на настоящия регламент], и на всеки три години след това, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на функционирането и ефективността на настоящия регламент. Държавите членки вземат активно участие в извършването на оценката и предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на доклада.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато в доклада се препоръчва изменение на разпоредбите на регламента, той може да се придружава от съответното законодателно предложение.

2.  Когато в доклада се препоръчва изменение на разпоредбите на настоящия регламент, той може да се придружава от съответното законодателно предложение. Ако Комисията счита, че подобно изменение не е необходимо, тя представя на Европейския парламент и на Съвета основания за това.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13а

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от три години, считано от ... [дата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на тригодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    87

Предложение за регламент

Приложение – тире 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– ЕФСИ

 

Регламент (ЕС) 2015/1017 от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и регламенти за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013, (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси.

Изменение    88

Предложение за регламент

Приложение – тире 6 б - 6 и (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– SESAR – Единно европейско небе:

 

Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент).

 

– Съвместни технологични инициативи на Съюза, включително:

 

Горивни клетки и водород, Аеронавтика и въздушен транспорт, Инициатива за иновативни лекарства, Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа, Биотехнологични производства, Shift2Rail.

 

– Механизъм за свързване на Европа:

 

Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (EО) № 680/2007 и (EО) № 67/2010.

 

– План за действие „5G за Европа“.

 

– Европейски фонд за отбрана:

 

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – „Начало на дейността на Европейския фонд за отбрана“ (COM(2017)0295).

 

– Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната:

 

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от ... за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС и Европейския фонд за отбрана – Решение на Европейската комисия относно финансирането на подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната (PADR).

 

– Постоянно структурирано сътрудничество (ПСС):

 

Решение (ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 декември 2017 г. за установяване на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) и определяне на списъка на участващите държави членки.

 

– Изследователски фонд за въглища и стомана:

 

Решение (ЕС) 2017/955 на Съвета от 29 май 2017 г. за изменение на Решение 2008/376/ЕО относно приемането на програмата за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана и относно многогодишните технически насоки за тази програма.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Всяка държава от Г-7 и всяка страна – партньор на ЕС, вече разполага с механизъм за скрининг на инвестициите, който е прилагала на практика многократно. Тринадесет от 28-те държави членки вече са въвели подобен механизъм в системата си. В предложението си Комисията предлага законодателната празнота на европейско равнище да бъде запълнена, за да се създаде рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции. Докладчикът приветства представянето на това законодателно предложение от страна на Комисията и я поздравява за реакцията. Не става дума за хармонизиране или създаване на нов механизъм, а за изграждане на рамка – подходът може да бъде подкрепен, но текстът се нуждае от редица уточнения на понятията, факторите, които обосновават намесата, и специфичното приложно поле.

I. ПОНЯТИЯ

Предложението на Комисията съдържа множество основни понятия, свързани с механизмите за скрининг. Трудността произтича, от една страна, от това, че трябва да се въведат определения за тези понятия, а от друга, че трябва да се остави достатъчно свобода за тяхното тълкуване, така че да могат да се приспособяват съобразно разнообразните обстоятелства. По тази причина не би било удачно да се дадат прецизни определения на тези понятия, тъй като механизмът не би бил жизнеспособен по отношение на конкретните случаи и би бил подложен на твърде много ограничения.

1.  Инвестиции

В определението на понятието „инвестиции“ Комисията подчертава трайните и преки връзки между инвеститора и предприемача или предприятието, на когото или на което е предоставен капиталът. Условието за трайна икономическа свързаност е много важно, особено в стратегическите сектори.

Инвеститорите, които могат да бъдат физически или юридически лица, се определят като чуждестранни, когато също така подлежат пряко или непряко на краен контрол от страна на неевропейски субекти или държави.

2.  Придобиване на контрол

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията, според което тук праговете не са ефективни и лесно могат да бъдат заобиколени. Потенциално всички инвестиции са включени в предложението на Комисията. Основното е да се вземе под внимание крайният инвеститор.

Придобиването на контрол върху дадено предприятие може да бъде постигнато по различни начини (придобиване, споразумение на акционерите, права за корпоративно управление, подбор на управляващите кадри, целенасочени действия в общото събрание на акционерите, фондове „активисти“), независимо от активите, с които разполага инвеститорът, дори когато става въпрос за портфейлни инвестиции.

3.  Сигурност и обществен ред

Понятието „сигурност и обществен ред“ съответства на формулировката, използвана в Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС)/Световната търговска организация (СТО), и позволява да се опишат множеството изключения по отношение на международните ангажименти на ЕС, като дава възможност на държавите членки да ограничават инвестициите в случай на заплаха за сигурността и обществения ред. Понятието трябва да остане без конкретно определение, за да може да се тълкува динамично според специфичните обстоятелства в държавите членки. Трябва да се уточни, че секторът на отбраната се изключва или най-малкото е обект на изключения във връзка с член 346 от ДФЕС.

4.  Чувствително и/или стратегическо естество 

Положението е същото при определяне на чувствителните или стратегическите аспекти на даден сектор, предприятие или филиал. Определянето на едно предприятие като чувствително зависи от това дали неговите стоки, услуги, технологии или ноу-хау са свързани с важни интереси на дадена държава в областта на сигурността и обществения ред.

Стратегическият характер потенциално произтича от ролята му в дадена верига на стойността. Докладчикът счита, че трябва да се дадат по-конкретни насоки в списъка, предложен от Комисията. Инфраструктурата изисква особена бдителност, трябва да се добавят чувствителни технологии, както и уточнения относно сигурността на доставките и на достъпа до чувствителна информация. Списъкът трябва да остане отворен и неизчерпателен.

5.  Връзка между чуждестранните инвестиции и сигурността и обществения ред

Връзката между инвестициите и сигурността и обществения ред не следва да се ограничава до вземане под внимание единствено на контрола от страна на правителство на трета държава, а трябва да се разшири и да обхване елементи на контекста и условията, при които се прави или вече е направена инвестицията, в това число доколко отворен е съответният сектор в държавата по произход на чуждестранната инвестиция. Макар да не са критерии за скрининг, тези елементи подпомагат вземането на решения.

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Предложеният механизъм не замества правомощията за вземане на решения на държавите членки по отношение на инвестициите на тяхна територия. Целта е най-вече да се създаде механизъм за обмен на информация на европейско равнище.

Силата на Европейския съюз, както е видно в други области, произтича от качеството на събираната информация. Контактите между държавите членки и инвеститорите ще бъдат по-редовни и ще създадат връзки, основаващи се на доверие, благодарение на тази прозрачност.

Запазвайки независимостта си по отношение на вземането на решения за инвестициите на своята територия, държавата членка вече ще може по собствена преценка да използва информация, сведения, въпроси или анализи на държавите членки и/или Комисията при вземането на суверенните си решения относно разрешаване, забраняване или най-вече внасяне на изменения в дадена инвестиция чрез преходни или съпътстващи мерки.

Определени данни, които се предават между дадено предприятие или инвеститор и държава членка, очевидно могат да бъдат строго поверителни и по тази причина трябва ясно да се посочи, че държавите членки и Комисията трябва да гарантират най-високо равнище на защита на информацията.

Най-често използваното правило остава предварителното прилагане, тоест проверката се прави преди финализиране на инвестицията. Това осигурява предвидимост за предприятието, което иска да се консултира с националните органи, преди да инвестира, но и за държавата, която може да определи отражението на инвестицията.

За целта, с оглед на по-ефективен скрининг, в някои държави е полезно да се предвиди възможност за последваща или извършвана по служебен път проверка на инвестицията, например в Германия. Такъв е случаят по-специално, когато умишлено се прави опит за заобикаляне на правилата.

Свидетели сме, че в една система за обмен на информация качеството и бързината са жизненоважни. Наличието на механизъм за скрининг позволява тази цел да се постигне напълно.

Трябва да се вземе под внимание и фактът, че някои държави членки не разполагат с такъв механизъм и предложението няма да ги задължи да го създадат. Трябва обаче да се предприемат мерки за улесняване на обмена на информация в системата и наличието на такъв механизъм може да се разглежда като добавена стойност.

Докладчикът счита, че звено за контакт без подходяща институционална основа няма да бъде достатъчно за постигане на целите, така че да се гарантира безпроблемното функциониране на този механизъм за обмен на информация на европейско равнище. Необходимо е например звеното да осъществява ефективна координация с останалите звена за контакт и по тази причина следва да се предвиди вероятността държава членка, която не разполага с механизъм за скрининг, да поиска от Комисията или от държавите членки становище, при което трябва да се опази поверителността на данните.

Създаването на този нов механизъм е свързано с очаквания. Според докладчика е важно да се предвиди предприемане на по-нататъшни действия и усъвършенстване на механизма с оглед на преразглеждането на регламента три години след влизането му в сила.

Трябва да се гарантира възможността за обжалване на решенията за скрининга по съдебен ред пред националните органи или в националните съдилища, като същевременно се защитава правният ред на държавата членка.

III. РОЛЯТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ

Съвет

Държавите членки са в центъра на този механизъм. Създадената от Комисията координационна група относно скрининга на чуждестранните инвестиции ще започне да функционира дори преди окончателното приемане на проекта на регламент. Докладчикът счита, че функционирането и ролята на комитета трябва да бъдат определени по-прецизно. Присъствието на Европейския парламент като наблюдател би било предимство.

Докладчикът би желал да насърчи държавите членки да обменят най-добри практики, за да се ориентират към създаване на ефективни механизми на национално равнище.

Европейска комисия

На Европейската комисия най-вероятно ще бъдат възложени правомощия за извършване на анализи, но не и за вземане на решения, като тя ще действа като механизъм за предаване на информация. Докладчикът счита, че ролята, която ѝ е предоставена в проекта на регламент, е балансирана. Необходимо е обаче да се уточнят два аспекта – съдържанието и стойността на становищата на Комисията относно някои инвестиции.

В становищата на Комисията не трябва да се разглеждат единствено съответните инвестиции, а да се създава действителна добавена стойност, като се разглежда влиянието на дадена трета държава, по-специално посредством държавна помощ, или се посочва за информация равнището на отвореност на държавата по произход на предприятието, което желае да инвестира.

Освен това въпреки стратегическото значение на някои инвестиции, в предложения от Комисията проект на регламент отсъства съответен сценарий. В случай че Комисията и най-малко една трета от държавите членки изразят опасения във връзка с дадена инвестиция, те и държавата членка, в която се прави инвестицията, трябва да си сътрудничат за постигане на алтернативно решение.

Европейската комисия има пълното право да прилага съпътстващи мерки по отношение на европейските проекти, неизчерпателен списък на които е представен в приложението, тъй като тя вече играе съществена роля за тяхното организиране, финансиране и проследяване. Във връзка с това на Комисията следва да се делегират правомощия да актуализира неизчерпателния списък на проектите и програмите.

Европейски парламент

Европейският парламент трябва да има правото да прави коментари във връзка с годишните доклади на държавите членки относно използването на техния национален механизъм или състоянието на чуждестранните инвестиции, ако нямат такъв механизъм. По този начин Парламентът ще действа проактивно, като прави предложения. Това ще помогне на държавите членки, които желаят да създадат механизъм, и същевременно ще бъде от полза при преразглеждането на европейския механизъм.

Членовете на Европейския парламент трябва да допринасят за защитата на интересите на Съюза. Трябва да се обмисли въвеждането на правило, чрез което Европейският парламент да може да изисква от Комисията да изготви становище относно конкретна чуждестранна инвестиция. С оглед на поверителността на становището, Парламентът би следвало да получи само потвърждение от Комисията, че то е било изготвено.


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (25.4.2018)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Докладчик по становище: Райнхард Бютикофер

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът подкрепя общите цели и основните елементи на предложението за регламент за създаване на рамка за скрининг от страна на държавите членки и Комисията на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от трети държави в ЕС. Въпреки че ПЧИ често представляват възможност за икономиката на ЕС, може да има случаи, в които разрешаването на някои инвестиции може да носи риск за сигурността и обществения ред в Съюза и държавите членки.

ЕС далеч не е единодушен по въпроса за чуждестранните инвестиции в Европа, ето защо оптимизацията на сближаването, когато е възможно, ще бъде решаваща първа стъпка в процеса на формулиране на солидни и допълнителни политически позиции на равнище ЕС. Това ще даде възможност за обща реакция на ЕС на бързо променящия се и все по-сложен инвестиционен пейзаж, като същевременно ЕС ще заеме място редом с други глобални търговски и инвестиционни партньори, които вече управляват механизми за скрининг на ПЧИ.

Създаването на напълно функционираща координационна рамка в целия ЕС ще бъде, обаче, дългосрочно усилие, тъй като държавите членки понастоящем прилагат различни подходи, като някои от тях изобщо не разполагат с механизъм за скрининг. Поради това докладчикът подкрепя факта, че създаването на такъв механизъм за скрининг от държавите членки следва да остане доброволно, както се изтъква в предложението на Комисията, а от друга страна, да се даде възможност на онези държави, които извършват такъв скрининг, да си сътрудничат по-тясно. Освен това докладчикът счита, че съществува необходимост от рационализиране на информационните процеси, като в същото време се намали административната тежест за всички държави членки.

Предложението за изменения и изясняване включва следното:

•  изясняване на определението за чуждестранен инвеститор по отношение на собствеността и действителния контрол, тъй като мястото на дадено предприятие не разкрива непременно откъде действително идва инвестицията;

•  в съответствие с рамката за скрининг в различните държави от ОИСР, разширяване на неизчерпателния списък от области на критични технологии, критична инфраструктура и сектори, които могат да бъдат взети предвид, или върху които потенциалните чуждестранни инвестиции могат да окажат въздействие по съображения за сигурност или обществен ред;

•  възможност за това профсъюзите да могат да задействат скрининг механизмите на държавите членки и Комисията, като се вземе пример от настоящата система в САЩ;

•  възможност Европейският парламент да поиска задействането на механизма на сътрудничество за проекти и програми, представляващи интерес за Съюза;

•  гарантиране на това, че Комисията извършва скрининг на съответните проекти и програми от интерес за Съюза, финансирани съгласно настоящите, но и бъдещите многогодишни финансови рамки;

•  ограничаване на възможностите за злоупотреба с такава рамка, като се гарантира, че държавите членки предоставят обосновани обяснения относно начина, по който преки чуждестранни инвестиции, планирани в друга държава членка, има вероятност да засегне тяхната сигурност или техния обществен ред, както и чрез засилване на координиращата функция на Комисията;

•  въвеждането на координационната група за скрининг на инвестициите, в чиито рамки държавите членки, които имат въведен механизъм за скрининг, ще обменят информация и становища относно текущи скрининги от страна на държавите членки и Комисията;

•  намаляване на тежестта на изискванията за информация за държавите членки и определяне на изисквания за докладване на всеки три години след изтичането на две години от влизането в сила на регламента;

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва комисията по международна търговия, като водеща комисия, да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Съюзът и държавите членки имат отворена инвестиционна среда, залегнала в Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) и въплътена в международните ангажименти, поети от Съюза и неговите държави членки по отношение на преките чуждестранни инвестиции.

(2)  Съюзът и държавите членки имат отворена инвестиционна среда, залегнала в Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) и въплътена в международните ангажименти, поети от Съюза и неговите държави членки по отношение на преките чуждестранни инвестиции. Като се има предвид тази отвореност, Съюзът следва да насърчава условията на равнопоставеност в отношенията с трети държави.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Като има предвид, че механизмите за скрининг, които съществуват в няколко държави членки или в трети държави, никога не представляват пречка за преките чуждестранни инвестиции, при условие че са известни и предвидими и не забавят съществено реализирането на инвестициите.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Важно е чрез създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, да бъде осигурена правна сигурност и да бъдат гарантирани координация и сътрудничество в рамките на целия ЕС. Тази стъпка не засяга изключителната компетентност на държавите членки за гарантирането на тяхната национална сигурност.

(7)  Важно е чрез създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, когато биват засягани стратегически интереси, включително, наред с другото, главните базови технологии, стратегическите активи, стратегически и чувствителни данни и т.н., да бъде осигурена правна сигурност и да бъде търсено сътрудничество в рамките на целия ЕС. Тази стъпка не засяга изключителната компетентност на държавите членки за гарантирането на тяхната национална сигурност и обществен ред.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  При оценката на механизма за контрол на преките чуждестранни инвестиции следва да се осигурява надлежно правилното функциониране на вътрешния пазар чрез мерки, които да възпрепятстват конкуренцията между дружествата и между държавите членки за най-ниски цени в областта на данъчното облагане и възнагражденията и да възнаграждават социално отговорните политики на дружествата по отношение на придобиванията, които гарантират устойчива заетост и достойно заплащане.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Рамката за скрининг на преките чуждестранни инвестиции следва да предостави на държавите членки и на Комисията средства за всеобхватен отговор на рисковете за сигурността или обществения ред и за адаптиране към променящите се обстоятелства, като същевременно се запазва необходимата гъвкавост, така че държавите членки да извършват скрининг на преките чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността и обществения ред, като вземат предвид националните си условия и специфика.

(8)  Рамката за скрининг на преките чуждестранни инвестиции следва да предоставя на държавите членки и на Комисията средства за всеобхватен отговор на рисковете за сигурността или обществения ред и за адаптиране към променящите се обстоятелства в световната търговия, като същевременно се запазват изцяло правомощията на държавите членки да извършват скрининг на преките чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността и обществения ред, включително, наред с другото, със стратегическите интереси, главните базови технологии, стратегическите активи, стратегически и чувствителни данни и т.н., и като вземат предвид националните си условия и специфика. Рамката следва също така да улеснява приемането на механизъм за скрининг от държавите членки, които нямат такъв.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Следва да бъде обхванат широк кръг от инвестиции, при които се създават или поддържат трайни и преки връзки между инвеститорите от трети държави и предприятия, извършващи стопанска дейност в дадена държава членка.

(9)  Следва да бъде обхванат широк кръг от инвестиции, при които се създават или поддържат трайни и преки връзки между инвеститорите от трети държави и предприятия, извършващи стопанска дейност в дадена държава членка, доколкото те са свързани със сигурността и обществения ред.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  При определянето дали дадена пряка чуждестранна инвестиция може да засегне сигурността или обществения ред държавите членки и Комисията следва да могат да вземат предвид всички относими фактори, включително отражението върху критичната инфраструктура, технологиите, включително главните базови технологии, и суровините, които са от съществено значение за сигурността или за поддържането на обществения ред и чието прекъсване на снабдяването, загуба или унищожение би имало значително отражение в дадена държава членка или в Съюза. В това отношение държавите членки и Комисията следва да могат също така да вземат предвид дали чуждестранният инвеститор е пряко или косвено (например чрез значително финансиране, включително чрез субсидии) контролиран от правителството на трета държава.

(12)  При определянето дали дадена пряка чуждестранна инвестиция може да засегне сигурността или обществения ред държавите членки и Комисията следва да могат да вземат предвид всички относими фактори, включително отражението върху критичната инфраструктура, критичните технологии, включително главните базови технологии, и суровините или чувствителната информация, които са от съществено значение за сигурността или за поддържането на обществения ред и чието прекъсване на снабдяването, загуба или унищожение би имало значително отражение в дадена държава членка или в Съюза. В това отношение държавите членки и Комисията следва да вземат предвид дали чуждестранният инвеститор е притежаван, управляван или по друг начин пряко или косвено контролиран от правителството или от държавни органи на трета държава и/или преследва диктувани от тази държава политики на изходящи преки чуждестранни инвестиции за стратегически промишлени цели, което се потвърждава чрез значително финансиране и субсидии, разширени кредити и заеми от правителството на трета държава или от държавна финансова институция. При скрининг на дадена чуждестранна пряка инвестиция Комисията може също така да прави оценка на въздействието върху специфични ключови ноу-хау и технологии, което би могло да бъде значително за икономическата сигурност в средносрочен и дългосрочен план.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Следва да се създаде механизъм, който дава възможност на държавите членки да си сътрудничат и да се подпомагат взаимно, когато пряка чуждестранна инвестиция в една държава членка може да засегне сигурността или обществения ред на други държави членки. Държавите членки следва да могат да представят коментари до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена инвестицията, независимо от това дали държавата членка, представяща коментарите, или държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена инвестицията, има механизъм за скрининг или прави скрининг на инвестицията. Коментарите на държавите членки следва да се изпращат и на Комисията. Комисията следва да има също така възможността, когато това е целесъобразно, да издава становище до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена инвестицията, независимо дали държавата членка има механизъм за скрининг или прави скрининг на инвестицията и независимо от това дали са получени коментари от други държави членки.

(14)  Следва да се създаде механизъм, който дава възможност на държавите членки и на Комисията да си сътрудничат по прозрачен начин и да се подпомагат взаимно, когато пряка чуждестранна инвестиция в една държава членка може да засегне сигурността или обществения ред на други държави членки. Държавите членки, чиято сигурност или обществен ред могат да бъдат засегнати от пряка чуждестранна инвестиция в друга държава членка, следва да могат да представят коментари на Комисията. След това Комисията следва да предаде всички коментари на държавата членка, в която се планира да бъде направена инвестицията, както и на всички други заинтересовани държави членки. Комисията следва да има също така възможността, когато това е целесъобразно, да издава становище до държавата членка, в която се планира да бъде направена инвестицията. Въз основа на получените коментари Комисията може да поиска обсъждане на въпроса в рамките на координационната група за скрининг на инвестициите.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Освен това Комисията следва да има възможността да прави скрининг на преки чуждестранни инвестиции, за които е вероятно да засегнат проекти и програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Така Комисията ще разполага със средство за защита на проектите и програмите, които са в полза на Съюза като цяло и имат важен принос за неговия икономически растеж, заетост и конкурентоспособност. Тук следва да се включват по-специално проекти и програми, в които има значително финансиране от ЕС или които са създадени на основание законодателството на ЕС относно критичната инфраструктура, критичните технологии или критичните суровини. За по-голяма яснота в приложение следва да се помести ориентировъчен списък на проекти и програми от интерес за Съюза, по отношение на които преки чуждестранни инвестиции могат да бъдат подлагани на скрининг от страна на Комисията.

(15)  Освен това Комисията следва да прави скрининг на преки чуждестранни инвестиции, за които е вероятно да засегнат проекти и програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Така Комисията и държавите членки ще разполагат със средство за защита на проектите и програмите, които са в полза на Съюза като цяло и имат важен принос за неговия икономически растеж, заетост и конкурентоспособност. Тук следва да се включват по-специално проекти и програми, в които има значително финансиране от ЕС или които са създадени на основание законодателството на ЕС относно критичната инфраструктура, критичните технологии или критичните суровини. За по-голяма яснота в приложение следва да се помести списък на проекти и програми от интерес за Съюза, по отношение на които преки чуждестранни инвестиции могат да бъдат подлагани на скрининг от страна на Комисията.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне проекти или програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, тя следва да може в разумен срок да издаде становище, адресирано до държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Държавите членки следва да вземат предвид приоритетно становището и да представят на Комисията обяснения, в случай че не се съобразят със становището ѝ в съответствие със задължението им за лоялно сътрудничество по член 4, параграф 3 от ДФЕС. Комисията следва да има също така възможността да изисква от съответните държави членки информацията, необходима за извършване от нейна страна на скрининг на такива инвестиции.

(16)  Когато Комисията или повече от една държава членка считат, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне проекти или програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, те следва в разумен срок да издадат становище, адресирано до държавите членки, в които се планира да бъде направена пряката чуждестранна инвестиция. Държавите членки следва да вземат предвид становището и да представят на Комисията обяснения, в случай че те се отклоняват от нейното становище, в съответствие със задължението им за лоялно сътрудничество по член 4, параграф 3 от ДФЕС. Комисията следва да има също така възможността да изисква от съответните държави членки информацията, необходима за извършване от нейна страна на скрининг на такива инвестиции.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  С цел улесняване на сътрудничеството с другите държави членки и скрининга на преки чуждестранни инвестиции от Комисията държавите членки следва да уведомяват Комисията за своите механизми за скрининг и евентуалните им изменения и редовно да докладват за прилагането им. Поради същата причина държавите членки, които нямат механизми за скрининг, също следва да докладват за преките чуждестранни инвестиции, направени на тяхна територия, въз основа на информацията, с която разполагат.

(17)  С цел улесняване на сътрудничеството с другите държави членки и скрининга на преки чуждестранни инвестиции от Комисията държавите членки следва да уведомяват Комисията за своите механизми за скрининг и евентуалните им изменения и редовно да докладват за прилагането им. В същото време държавите членки, които нямат механизми за скрининг, следва да докладват ежегодно за преките чуждестранни инвестиции, направени на тяхна територия, когато тези инвестиции засягат проекти и програми от интерес за Съюза. Всички задължения за докладване следва да се прилагат, считано от ... [две години след влизането в сила на настоящия регламент].

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За тази цел е важно да се гарантира също така минимално равнище на информация и координация по отношение на преките чуждестранни инвестиции, попадащи в обхвата на настоящия регламент, във всички държави членки. Тази информация следва да се предоставя от държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, при поискване от страна на държавите членки или Комисията. Относимата информация включва аспекти като структурата на собствеността на чуждестранния инвеститор и финансирането на планираната или извършена инвестиция, включително информация за субсидиите, предоставени от трети държави, когато има такава.

(18)  За тази цел е важно да се гарантира също така минимално равнище на обмен на информация и координация между държавите членки по отношение на преките чуждестранни инвестиции, попадащи в обхвата на настоящия регламент, във всички държави членки. Държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, следва да предоставят тази информация при поискване от страна на държавите членки или Комисията или координационната група за скрининг на инвестициите. Относимата информация включва аспекти като структурата на собствеността на чуждестранния инвеститор и финансирането на планираната или извършена инвестиция, включително информация за субсидиите, предоставени от трети държави.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Комуникацията и сътрудничеството на равнището на държавите членки и Съюза следва да бъдат насърчавани чрез създаването на звена за контакт за скрининга на преките чуждестранни инвестиции във всяка държава членка.

(19)  Комуникацията и сътрудничеството на равнището на държавите членки и Съюза следва да бъдат насърчавани чрез създаването на звена за контакт за скрининга на преките чуждестранни инвестиции във всяка държава членка, както и чрез създаването на координационната група за скрининг на инвестициите. Групата следва да включва представители на държавите членки и да бъде председателствана от представител на Комисията и може да служи като платформа за обмен на възгледи и на информация, за подобряване на сътрудничеството и координацията, както и за оказване на взаимно съдействие по отношение на преките чуждестранни инвестиции.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Не по-късно от три години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията следва да представи пред Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането му. Когато в доклада се препоръчва изменение на разпоредбите на настоящия регламент, той може да се придружава, ако е приложимо, от съответното законодателно предложение.

(21)  Не по-късно от ... [четири години след влизането в сила на настоящия регламент], и на всеки пет години след това, Комисията следва да представи пред Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането му. Когато в доклада се препоръчва изменение на разпоредбите на настоящия регламент, той може да се придружава, ако е приложимо, от съответното законодателно предложение.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  За да бъдат актуализирани проектите или програмите от интерес за Съюза, по отношение на които чуждестранните преки инвестиции могат да подлежат на скрининг от страна на Комисията, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз актове относно изменянето на списъка на проектите и програмите от интерес за Съюза, посочени в член 3, параграф 3 и изброени в приложение І. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

 

_______________________

 

1a OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се създава рамка за скрининг от страна на държавите членки и Комисията на преки чуждестранни инвестиции в Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред.

С настоящия регламент се създава рамка за скрининг от страна на държавите членки на преки чуждестранни инвестиции в Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, и се определя ролята на Комисията в този скрининг.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  „чуждестранен инвеститор“ означава физическо лице от трета държава или предприятие от трета държава, което възнамерява да направи или е направило пряка чуждестранна инвестиция;

2.  „чуждестранен инвеститор“ означава физическо лице от трета държава или предприятие, действително контролирано или притежавано от граждани, от трета държава, което възнамерява да направи или е направило пряка чуждестранна инвестиция;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  „предприятие от трета държава“ означава предприятие, учредено или организирано по друг начин съгласно законовата уредба на трета държава.

6.  „предприятие от трета държава“ означава предприятие, учредено или организирано по друг начин съгласно законовата уредба на трета държава, или предприятие, действително контролирано или притежавано от граждани на трета държава.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки могат да запазват, изменят или приемат механизми за скрининг на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред, при условията и в съответствие с реда, определен в настоящия регламент.

1.  Държавите членки могат да запазват, изменят или приемат механизми за скрининг на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани с обществения ред или със сигурността, при условията и в съответствие с реда, определен в настоящия регламент.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията може да подлага на скрининг преки чуждестранни инвестиции, за които е вероятно да засегнат проекти или програми от интерес за Съюза, на основания, свързани със сигурността или обществения ред.

2. Комисията подлага на скрининг преки чуждестранни инвестиции, за които се счита, че засягат проекти или програми от интерес за Съюза, на основания, свързани със сигурността или обществения ред.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Проектите или програмите от интерес за Съюза включват по-специално проекти и програми, при които има значително по размер или значително като дял финансиране от ЕС или за които се прилага законодателството на Съюза относно критичната инфраструктура, критичните технологии или критичните суровини. Ориентировъчен списък на проекти или програми от интерес за Съюза е даден в приложение 1.

3.  Проектите или програмите от интерес за Съюза включват по-специално проекти и програми, при които има значително по размер или значително като дял финансиране от ЕС съгласно настоящите или бъдещите многогодишни финансови рамки, или за които се прилага законодателството на Съюза относно критичната инфраструктура, критичните технологии или критичните суровини. Списъкът на проекти или програми от интерес за Съюза е представен в приложение 1.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за изменение на проектите и програмите, посочени в приложение I.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3b.  Механизмите за сътрудничество, посочени в членове 8 и 9, могат да бъдат задействани само след като държавите членки са нотифицирали задействането на своите механизми за скрининг. В никакъв случай механизмите за сътрудничество не могат да бъдат задействани за завършени инвестиции, когато държавите членки извършват скрининг само на планираните инвестиции. Само в изключителни случаи и ако държавите членки и Комисията имат разумни основания да считат, че всяка информация, изброена в член 10 параграф 2, е претърпяла промени, и само в случаи на инвестиции, завършени след влизането в сила на настоящия регламент, механизмите за сътрудничество могат да бъдат задействани за завършените инвестиции. Когато механизмът за сътрудничество, посочен в член 9, се задейства за инвестициите, извършвани в държави членки, които нямат механизъм за скрининг, завършените инвестиции могат да бъдат разглеждани в рамките на координационната група за скрининг на инвестициите, както е посочено в член 12а.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При скрининга на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред, държавите членки и Комисията могат да вземат предвид потенциалното въздействие inter alia върху:

При скрининга на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред на една или повече от една държава членка или със сигурността и обществения ред, що се отнася до проекти и програми от интерес за Съюза, държавите членки и Комисията могат да вземат предвид потенциалното въздействие, inter alia, върху:

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  критичната инфраструктура, включително енергетика, транспорт, далекосъобщения, съхранение на данни, космическа или финансова инфраструктура, както и чувствителни съоръжения;

-  критичната и стратегическата инфраструктура, включително енергетика, води, транспорт, далекосъобщения и медии, съхранение на данни, космическа инфраструктура, инфраструктура на здравните услуги, изследователска или финансова инфраструктура, както и чувствителни съоръжения и всяка инфраструктура, свързана със сигурността и отбраната;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  критичните технологии, включително изкуствен интелект, роботика, полупроводници, технологии с евентуална двойна употреба, киберсигурност, космически или ядрени технологии;

-  критичните и стратегическите технологии, включително изкуствен интелект, роботика, полупроводници, свръхсъвременни материали, нанотехнологии, биотехнологии, медицински технологии, технологии с евентуална двойна употреба, отбрана, киберсигурност, авиокосмическа промишленост, отбранителна промишленост, космически или ядрени технологии;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  сигурността на доставките на критични суровини; или

-  сигурността на доставките на критични суровини на редки и стратегически материали; или

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  достъпа до чувствителна информация или способността за контрол на чувствителна информация.

-  достъпа до или способността за контрол на чувствителни данни и информация.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато определят дали дадена пряка чуждестранна инвестиция има вероятност да засегне сигурността или обществения ред, държавите членки и Комисията могат да вземат предвид дали чуждестранният инвеститор е контролиран от правителството на трета държава, включително чрез значителното му финансиране.

Когато определят дали дадена пряка чуждестранна инвестиция има вероятност да засегне сигурността или обществения ред, държавите членки и Комисията вземат предвид дали чуждестранният инвеститор е пряко или непряко контролиран от правителството или държавните органи на трета държава и/или преследва диктувани от тази държава политики за изходящи преки чуждестранни инвестиции за стратегически промишлени цели, което се потвърждава чрез значително финансиране или субсидии, разширени кредити и отпускане на заеми от правителството на трета държава или държавна финансова институция. При скрининг на дадена чуждестранна пряка инвестиция Комисията може също така да прави оценка на въздействието върху специфични ключови ноу-хау и технологии, което би могло да бъде значително за икономическата сигурност в средносрочен и дългосрочен план.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Механизмите за скрининг на държавите членки трябва да бъдат прозрачни и да не допускат дискриминация по отношение на трети държави. Държавите членки определят по-специално обстоятелствата, при които се преминава към скрининг, основанията за скрининг и приложимите подробни процедурни правила.

1.  Механизмите за скрининг на държавите членки трябва да бъдат прозрачни и да не допускат дискриминация по отношение на трети държави. Държавите членки определят по-специално обстоятелствата, при които се преминава към скрининг, основанията за скрининг и приложимите подробни процедурни правила по отношение на скрининга и скрининговите решения.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки определят срокове за издаването на скринингови решения. Тези срокове трябва да бъдат такива, че да им позволяват да вземат предвид коментарите на държавите членки, посочени в член 8, и становището на Комисията, посочено в членове 8 и 9.

2.  Държавите членки определят срокове за издаването на скринингови решения и ги оповестяват публично. Тези срокове трябва да бъдат такива, че да им позволяват да вземат предвид коментарите на държавите членки, посочени в член 8, и становището на Комисията, посочено в членове 8 и 9.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Поверителната информация, включително търговската информация с чувствителен характер, предоставена от засегнатите чуждестранни инвеститори и предприятия, трябва да бъде защитена.

3.  Поверителната информация, включително търговската информация с чувствителен характер, предоставена от засегнатите чуждестранни инвеститори и предприятия, трябва да бъде надлежно защитена.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Уведомяване от страна на държавите членки относно механизмите за скрининг и годишни доклади

Уведомяване от страна на държавите членки относно механизмите за скрининг и доклади

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки уведомяват Комисията за своите съществуващи механизми за скрининг не по-късно от [...] (30 дни след влизането в сила на настоящия регламент]). Държавите членки уведомяват Комисията за всяко изменение на съществуващ механизъм за скрининг и всеки новоприет механизъм за скрининг не по-късно от 30 дни след влизането в сила на съответния механизъм за скрининг.

1.  Държавите членки уведомяват Комисията за своите съществуващи механизми за скрининг не по-късно от [...30 дни след влизането в сила на настоящия регламент]. Държавите членки уведомяват Комисията за всяко изменение на съществуващ механизъм за скрининг и всеки новоприет механизъм за скрининг не по-късно от 30 дни след влизането в сила на съответния механизъм за скрининг или на изменението на съществуващия.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки, които поддържат механизми за скрининг, предоставят на Комисията годишен доклад относно прилагането на своите механизми за скрининг. За всеки отчетен период в доклада се включва по-специално информация за:

2.  Не по-късно от ... [2 години след влизането в сила на настоящия регламент], и на всеки две години след това, държавите членки, които поддържат механизми за скрининг, предоставят на Комисията доклад относно прилагането на своите механизми за скрининг. За всеки отчетен период в доклада се включва по-специално информация за:

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  решения за скрининг относно проекти и програми от интерес за Съюза;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  секторите, произхода и стойността на преките чуждестранни инвестиции, по отношение на които е извършен скрининг или по отношение на които такъв се извършва в момента.

заличава се

Обосновка

Целта е да се намали административната тежест за държавите членки. Тази информация вече ще е предоставена на Комисията (разпоредби на член 8, параграф 1), която ще може да агрегира данните.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки, които не поддържат механизми за скрининг, предоставят на Комисията годишен доклад, в който обхващат преките чуждестранни инвестиции, извършени на тяхна територия, въз основа на информацията, с която разполагат.

3.  Не по-късно от ... [две години след влизането в сила на настоящия регламент], и всяка година след това, държавите членки, които не поддържат механизми за скрининг, предоставят на Комисията доклад, в който обхващат преките чуждестранни инвестиции, извършени на тяхна територия, когато тези инвестиции се отнасят до проекти и програми от интерес за Съюза, въз основа на информацията, с която разполагат.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки информират Комисията и другите държави членки за всички преки чуждестранни инвестиции, по отношение на които се извършва скрининг в рамките на техните механизми за скрининг, в срок от 5 работни дни от започването на скрининга. Като част от информацията и когато е приложимо, държавите членки, извършващи скрининга, се стремят да посочат дали считат, че има вероятност пряка чуждестранна инвестиция, по отношение на която се извършва скринингът, да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004.

1.  Държава членка информира Комисията и другите държави членки за всички преки чуждестранни инвестиции, които са предмет на скрининг в рамките на нейния механизъм за скрининг, в срок от пет работни дни от започването на скрининга. Като част от информацията и когато е приложимо, държавата членка, извършваща скрининга, се стреми да посочи дали счита, че има вероятност пряка чуждестранна инвестиция, която е предмет на скрининга, да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато дадена държава членка счита, че пряка чуждестранна инвестиция, планирана или вече направена в друга държава членка, има вероятност да засегне нейната сигурност или нейния обществен ред, тя може да представи коментари на държавата членка, в която е планирано да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Коментарите се предоставят същевременно и на Комисията.

2.  Когато дадена държава членка счита, че пряка чуждестранна инвестиция, планирана или вече направена в друга държава членка, има вероятност да засегне нейната сигурност или нейния обществен ред, тя може да представи коментари на Комисията. Комисията събира всички получени коментари и ги предава на държавата членка, в която е планирано да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, както и на всички останали държави членки.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да се отрази на сигурността или на обществения ред в една или няколко държави членки, тя може да издаде становище, адресирано до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Комисията може да издаде становище независимо от това дали други държави членки са представили коментари.

3.  Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да се отрази на сигурността или на обществения ред в една или няколко държави членки, тя може да издаде становище, адресирано до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Становището се изпраща също на всички останали държави членки. Комисията може да издаде становище независимо от това дали други държави членки са представили коментари.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията или държава членка, която счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне нейната сигурност или нейния обществен ред, може да поиска от държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, всякаква информация, необходима за предоставянето на коментарите, посочени в параграф 2, или становището, посочено в параграф 3.

4.  Държава членка, която счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне нейната сигурност или нейния обществен ред, може да отправи искане до Комисията да ѝ предостави всякаква информация, необходима за предоставянето на коментарите, посочени в параграф 2. Държавите членки разполагат с пет работни дни, считано от датата на уведомлението за активиране на механизма за скрининг съгласно параграф 1, за да отправят искане за информация до Комисията. Комисията събира всички получени искания за информация и незабавно ги предава на държавата членка, в която е планирано да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, както и на останалите държави членки. Комисията може също по собствена инициатива да поиска от държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, всякаква информация, необходима за издаването на становището, посочено в параграф 3.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Коментарите съгласно параграф 2 или становищата в съответствие с параграф 3 се адресират до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, в разумен срок, но във всички случаи не по-късно от 25 работни дни след получаването на информацията, посочена в параграф 1 или параграф 4. В случаи когато становището на Комисията се издава след коментари от другите държави членки, Комисията разполага с още 25 работни дни за издаването на становище.

5.  Коментарите съгласно параграф 2 се изпращат до Комисията в разумен срок, но във всички случаи не по-късно от 20 работни дни след получаването на информацията, посочена в параграф 1 или параграф 4. Комисията изпраща в рамките на пет работни дни коментарите, които е получила, до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Комисията издава становището, посочено в параграф 3, в рамките на 25 работни дни. В случаи, когато становището на Комисията се издава след коментари от другите държави членки, Комисията разполага с още 25 работни дни за издаването на становище.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, надлежно вземат под внимание коментарите на другите държави членки, посочени в параграф 2, и становището на Комисията, посочено в параграф 3.

6.  Държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, надлежно вземат под внимание коментарите на другите държави членки, посочени в параграф 2, и становището на Комисията, посочено в параграф 3, както и коментарите, направени в рамките на координационната група за скрининг на инвестициите, посочена в параграф 12а.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Сътрудничество между държавите членки в съответствие с настоящия член се осъществява чрез звената за контакт, посочени в член 12.

7.  Сътрудничество между държавите членки в съответствие с настоящия член се осъществява чрез координационната група за скрининг на инвестициите, посочена в член 12а, по искане на Комисията.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Рамка за скрининг от страна на Комисията

Механизми за сътрудничество относно скрининг на проекти или програми от интерес за Съюза

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне проекти или програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, тя може да издаде становище, адресирано до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция.

1.  Когато Комисията или повече от една държава членка считат, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне проекти или програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред на една или повече държави членки, тя издава становище, адресирано до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Европейският парламент може да изисква активиране на механизма за сътрудничество за проекти и програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Комисията взема предвид приоритетно позицията на Европейския парламент и предоставя обяснения, в случай че тази позиция не е взета под внимание.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Когато държава членка счита, че дадена пряка чуждестранна инвестиция може да засегне проекти или програми от интерес за Съюза, тя може да изиска от Комисията да издаде становище, адресирано до държавата членка, в която се планира да бъде направена пряката чуждестранна инвестиция.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията може да поиска от държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, всякаква информация, необходима за издаването на становището, посочено в параграф 1.

2.  Комисията може да поиска допълнителна информация съгласно член 10 от държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. При изискването на такава информация, Комисията обяснява по какъв начин сигурността и общественият ред могат да бъдат засегнати от планираната или обмисляната, или вече направената пряка чуждестранна инвестиция.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията изпраща своето становище до засегнатата държава членка в разумен срок, но при всички случаи не по-късно от 25 работни дни след получаването на поисканата от Комисията информация в съответствие с параграф 2. Когато в дадена държава членка има въведен механизъм за скрининг в съответствие с член 3, параграф 1 и информацията относно пряката чуждестранна инвестиция, по отношение на която се извършва скрининг, е получена от Комисията в съответствие с член 8, параграф 1, становището се издава не по-късно от 25 работни дни след получаване на тази информация. Когато за издаването на становище е необходима допълнителна информация, срокът от 25 дни започва да тече от датата на получаване на допълнителната информация.

3.  Комисията изпраща своето становище до засегнатата държава членка в разумен срок, така че да не се възпрепятства поради необосновано забавяне нито пряката чуждестранна инвестиция, нито националният скрининг, но при всички случаи не по-късно от 25 работни дни след получаването на необходимата информация за издаване на становище в съответствие с параграф 1.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Становището на Комисията се съобщава на другите държави членки.

4.  Становището на Комисията се съобщава на другите държави членки. Когато Комисията е предоставила становище по реда на настоящия член, тя информира Европейския парламент в рамките на структурирания диалог относно преки чуждестранни инвестиции, засягащи сигурността и обществения ред. Необходимо е изцяло да се вземат предвид разпоредбите на член 11, параграф 2.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, вземат предвид приоритетно становището на Комисията и представят на Комисията обяснения, в случай че не се съобразят със становището ѝ.

5.  Държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, вземат предвид становището на Комисията и представят на Комисията писмени обяснения, в случай че не се съобразят със становището ѝ. Комисията предава обясненията на другите държави членки, като изцяло взема предвид разпоредбите на член 11, параграф 2.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изисквания за предоставяне на информация

Обмен на информация

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че информацията, поискана от Комисията и другите държави членки в съответствие с член 8, параграф 4 и член 9, параграф 2, се предоставя на Комисията и на държавите членки, поискали информация, без неоснователно забавяне.

1.  Държавите членки гарантират, че всякаква информация, поискана от Комисията в съответствие с член 8, параграф 4 и член 9, параграф 2, или от координационната група за скрининг на инвестициите, се предоставя без неоснователно забавяне, като същевременно се отчита чувствителният характер на информацията и се гарантира поверителност.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, включва по-специално следното:

2.  Информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, може да включва, inter alia, следното:

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  структура на собствеността на прекия чуждестранен инвеститор и на предприятието, в което се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, включително информация за крайния(те) акционер(и), притежаващ(и) контролния пакет акции;

a)  структура на собствеността на прекия чуждестранен инвеститор и на предприятието, в което се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, включително информация за крайния(те) акционер(и), притежаващ(и) контролния пакет акции, административното ръководство и надзорните органи.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  стойност на пряката чуждестранна инвестиция;

б)  стойност на пряката чуждестранна инвестиция и прогноза за нейното секторно въздействие;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  финансиране на инвестицията въз основа на информацията, с която разполага държавата членка.

д)  финансиране на инвестицията и законосъобразност на нейния източник въз основа на информацията, с която разполага държавата членка.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки и Комисията гарантират защитата на поверителната информация, получена при прилагането на настоящия регламент.

2.  Държавите членки, Европейският парламент и Комисията гарантират пълната защита на поверителната информация, включително търговската информация с чувствителен характер, получена при прилагането на настоящия регламент.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка определя звено за контакт за скрининга на преките чуждестранни инвестиции („звено за контакт за скрининга на ПЧИ“). Комисията и държавите членки ангажират звената за контакт за скрининга на ПЧИ с всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент.

Всяка държава членка, независимо дали поддържа механизъм за скрининг, определя звено за контакт за скрининга на преките чуждестранни инвестиции („звено за контакт за скрининга на ПЧИ“). Комисията и държавите членки ангажират звената за контакт за скрининга на ПЧИ и координационната група за скрининг на инвестициите с всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Координационна група за скрининг на инвестициите

 

1.   Създава се координационна група за скрининг на инвестициите под председателството на представител на Комисията. Всяка държава членка назначава представител/експерт в групата.

 

2.   Групата може да обменя мнения и информация за всички преки чуждестранни инвестиции, които са предмет на скрининг в рамките на механизмите за скрининг на държавите членки и за които е бил задействан механизъм за сътрудничество съгласно член 8 или член 9, включително обмен на най-добри практики и поуки между държавите членки относно скрининга на преки чуждестранни инвестиции.

 

3.  Групата може също така да обсъжда всички въпроси, отнасящи се до политиката на Съюза за входящите чуждестранни инвестиции.

 

4.   По искане на държавите членки Комисията може да включи в дневния ред инвестиции, планирани в държавите членки, които не разполагат с механизъм за скрининг.

 

5.   Комисията представя на Европейския парламент годишен доклад в писмена форма относно дейностите, проверките и размяната на мнения на координационната група за скрининг на инвестициите.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията прави оценка и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент не по-късно от 3 години след влизането му в сила. Държавите членки вземат участие в извършването на оценката и предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на доклада.

1.  Комисията прави оценка и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент не по-късно от … [4 години след влизането в сила на настоящия регламент] и на всеки 5 години след това. Държавите членки вземат участие в извършването на оценката и предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на доклада.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13а

 

Упражняване на делегирането

 

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на условията, предвидени в настоящия член.

 

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 3а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [дата на влизане в сила на настоящия регламент].

 

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 3а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Прекратяването поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 3а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да предоставят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    65

Предложение за регламент

Приложение І – тире 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Съвместни технологични инициативи на Съюза, включително: Горивни клетки и водород, Аеронавтика и въздушен транспорт, Инициатива за иновативни лекарства, Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа, Биотехнологични производства, Shift2Rail, Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR);

Изменение    66

Предложение за регламент

Приложение І – тире 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Механизъм за свързване на Европа: Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (EО) № 680/2007 и (EО) № 67/2010.

Изменение    67

Предложение за регламент

Приложение І – тире 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Европейски фонд за стратегически инвестиции

Изменение    68

Предложение за регламент

Приложение І – тире 3 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013;

Изменение    69

Предложение за регламент

Приложение І – тире 3 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси;

Изменение    70

Предложение за регламент

Приложение І – тире 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната;

 

а) Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната, както и

 

б) Европейска програма за научни изследвания в областта на отбраната / Европейски фонд за отбрана

 

-   Решение на Европейската комисия относно финансирането на подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната (PADR);

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

Позовавания

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

26.10.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

26.10.2017

Асоциирани комисии Дата на обявяване в заседание

18.1.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Reinhard Bütikofer

9.11.2017

Разглеждане в комисия

21.2.2018

 

 

 

Дата на приемане

24.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

8

19

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Rosa D’Amato

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

8

-

ALDE

Frederick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Rupert Mathews

EFDD

Jonathan Bullock

19

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Razvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (22.3.2018)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

(COM(2017)0487 – C8‑0309/2017 – 2017/0224(COD))

Докладчик по становище: Джефри Ван Орден

КРАТКА ОБОСНОВКА

Преките чуждестранни инвестиции винаги са играли важна роля за развитието на европейските народи и Европейския съюз. Въпреки че секторите на икономическото и социалното развитие извличат най-големи преки ползи от източниците на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), съответното въздействие върху Съюза и държавите членки в областта на сигурността и стратегическите интереси също може да бъде значително. Неотдавнашните промени в европейската сигурност и отбрана, най-скорошната от които беше подписването през ноември 2017 г. на рамката за постоянното структурирано сътрудничество, разшири въздействието от притока на ПЧИ. Редом с постигането на заявените цели за по-голяма прозрачност, отчетност и сигурност по отношение на третирането на ПЧИ в ЕС, този процес трябва да бъде управляван внимателно по начин, който гарантира, че правомощията и правата на отделните държави членки се спазват, без да бъдат постепенно поемани от Комисията или от други органи на Съюза, както и че държавите членки запазват окончателното право да одобрят или отхвърлят ПЧИ на своите територии. Това е особено важно, като се има предвид, че всяка държава членка носи отговорност за националната си сигурност и факта, че може да става дума за чувствителна търговска информация и чувствителни към фактора време процедури.

Поради това е от решаващо значение държавите членки да не са принудени да приемат или поддържат механизми за скрининг, ако такива механизми не отговарят на техните интереси. Докато предложението на Комисията се стреми да зачита волята на отделните държави членки в това отношение, от решаващо значение е общите „основни изисквания“ в бъдещите механизми за скрининг да не засягат различните и специфичните изисквания на отделните държави членки, по-специално в областта на сигурността и стратегическите интереси, както и държавите членки да не предоставят правомощия във връзка със своята сигурност и своите стратегически интереси на друг орган при обмена на данни и информация с чувствителен характер. Следователно е необходимо да се избягват задължителните елементи.

И накрая, с оглед на предстоящото излизане от Европейския съюз на Обединеното кралство, център за чуждестранните инвеститори, които желаят достъп до единния пазар на ЕС, е необходимо механизмите за скрининг допълнително да вземат под специално внимание тези потоци на ПЧИ към ЕС, насочвани през Обединеното кралство, както и да се сключат специални договорености за бъдещето инвестициите на Обединеното кралство в ЕС като нов източник на ПЧИ.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Преките чуждестранни инвестиции допринасят за растежа в Съюза, като повишават конкурентоспособността му, създават работни места и икономии от мащаба, внасят капитали, технологии, иновации и експертен опит и отварят нови пазари за износа на Съюза. Те подкрепят целите на Плана за инвестиции за Европа, приет от Комисията, и допринасят и за други проекти и програми на Съюза.

(1)  Преките чуждестранни инвестиции допринасят за растежа в Съюза, като повишават конкурентоспособността му, генерират растеж, създават работни места и икономии от мащаба, внасят капитали, технологии, иновации и експертен опит и отварят нови пазари за износа на Съюза. Те подкрепят целите на Плана за инвестиции за Европа, приет от Комисията, и допринасят и за други проекти и програми на Съюза.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Европейската икономика е една от най-отворените в света и европейският растеж и европейската конкурентоспособност зависят от тази отвореност и търговията; Европа обаче страда от липсата на реципрочност при достъпа до пазарите на търговските си партньори, което засяга нейната икономика и промишленост и възпрепятства нейните предприятия.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В съответствие с международните ангажименти, поети в рамките на Световната търговска организация, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и в търговските и инвестиционни споразумения, сключени с трети държави, Съюзът и държавите членки могат, при спазване на определени изисквания, да приемат ограничителни мерки, отнасящи се до преки чуждестранни инвестиции, на основания, свързани със сигурността или обществения ред.

(3)  В съответствие с международните ангажименти, поети в рамките на Световната търговска организация, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и в търговските и инвестиционни споразумения, сключени с трети държави, Съюзът и държавите членки могат, при спазване на определени изисквания, да приемат ограничителни мерки, отнасящи се до преки чуждестранни инвестиции, на основания, свързани със сигурността, обществения ред, стратегическите интереси, основните права или защитата на ключови технологии.

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст.)

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Няколко държави членки са въвели мерки, в съответствие с които могат да ограничават движението на капитали между държавите членки и между държавите членки и трети държави на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Тези мерки отразяват целите и опасенията на държавите членки по отношение на преките чуждестранни инвестиции и водят до редица други мерки с различен обхват и различни процедури. В други държави членки такива механизми не съществуват.

(4)  Няколко държави членки са въвели мерки, в съответствие с които могат да ограничават движението на капитали между държавите членки и между държавите членки и трети държави на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Тези мерки отразяват целите и опасенията на държавите членки по отношение на преките чуждестранни инвестиции и водят до редица други мерки с различен обхват и различни процедури. В други държави членки такива механизми не съществуват и следователно е необходимо да бъдат въведени.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Важно е чрез създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, да бъде осигурена правна сигурност и да бъдат гарантирани координация и сътрудничество в рамките на целия ЕС. Тази стъпка не засяга изключителната компетентност на държавите членки за гарантирането на тяхната национална сигурност.

(7)  Важно е чрез създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, да бъде осигурена правна сигурност и да бъдат гарантирани координация и сътрудничество в рамките на целия ЕС. Тази правна сигурност не следва да нарушава изключителната компетентност на държавите членки да възлагат правомощия за и да контролират националната си сигурност, като надлежно следва да се отчитат разпоредбите на член 346 от ДФЕС.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Рамката за скрининг на преките чуждестранни инвестиции следва да предостави на държавите членки и на Комисията средства за всеобхватен отговор на рисковете за сигурността или обществения ред и за адаптиране към променящите се обстоятелства, като същевременно се запазва необходимата гъвкавост, така че държавите членки да извършват скрининг на преките чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността и обществения ред, като вземат предвид националните си условия и специфика.

(8)  Рамката за скрининг на преките чуждестранни инвестиции следва да предостави на държавите членки и на Комисията необходимите средства за всеобхватен отговор на рисковете за сигурността или обществения ред, като позволява адаптиране към променящите се обстоятелства и същевременно се запазва необходимата гъвкавост, така че държавите членки да извършват скрининг на преките чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността и обществения ред, като вземат предвид особените условия и различната национална специфика във всяка държава членка.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С цел на държавите членки и на Комисията да се предоставят насоки за прилагането на настоящия регламент, е целесъобразно да се предвиди списък на фактори, които могат да бъдат взети под внимание при скрининга на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Списъкът следва да повиши също прозрачността на процеса на скрининг за инвеститорите, които възнамеряват да направят или вече са направили преки чуждестранни инвестиции в Съюза. Списъкът на факторите, които могат да засегнат сигурността или обществения ред, следва да остане неизчерпателен.

(11)  С цел на държавите членки и на Комисията да се предоставят насоки за прилагането на настоящия регламент, е целесъобразно да се предвиди списък на фактори, които могат да бъдат взети под внимание при скрининга на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Списъкът следва да повиши също прозрачността на процеса на скрининг за инвеститорите, които възнамеряват да направят или вече са направили преки чуждестранни инвестиции в Съюза, както и да предвиди основание за компетентния орган да отговори на евентуално съдебно преразглеждане на скрининга. Списъкът на факторите, които могат да засегнат сигурността или обществения ред, следва да остане неизчерпателен.

Обосновка

Следва да има ясна връзка между скрининга на инвестиция и заплаха за сигурността. При всяко евентуално съдебно преразглеждане съдилищата следва да могат да установят факторите, които органът е взел предвид.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) При определянето дали дадена пряка чуждестранна инвестиция може да засегне сигурността или обществения ред държавите членки и Комисията следва да могат да вземат предвид всички относими фактори, включително отражението върху критичната инфраструктура, технологиите, включително главните базови технологии, и суровините, които са от съществено значение за сигурността или за поддържането на обществения ред и чието прекъсване на снабдяването, загуба или унищожение би имало значително отражение в дадена държава членка или в Съюза. В това отношение държавите членки и Комисията следва да могат също така да вземат предвид дали чуждестранният инвеститор е пряко или косвено (например чрез значително финансиране, включително чрез субсидии) контролиран от правителството на трета държава.

(12)  При определянето дали дадена пряка чуждестранна инвестиция може да засегне сигурността или обществения ред държавите членки и Комисията следва да вземат предвид всички относими фактори, включително отражението върху критичната инфраструктура, отражението върху националната и европейската отбранителна промишленост, критичните технологии, включително главните базови технологии, и суровините, които са от съществено значение за сигурността или за поддържането на обществения ред и чието прекъсване на снабдяването, загуба или унищожение би имало значително отражение в дадена държава членка или в Съюза. В това отношение държавите членки и Комисията следва да вземат предвид дали чуждестранният инвеститор е пряко или косвено (например чрез значително финансиране, включително чрез субсидии) контролиран от правителството на трета държава, като отчитат факта, че ефективният контрол може също да произтича от използването на разширени кредити и отпускане на заеми от правителството на трета държава или от държавна финансова институция, или държавно предприятие на трета държава.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Целесъобразно е да бъдат определени основните елементи от процедурната рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции от страна на държавите членки, за да се даде възможност на инвеститорите, Комисията и другите държави членки да имат информация по какъв начин се очаква да бъдат подлагани на скрининг такива инвестиции и да се гарантира, че инвестициите са подлагат на скрининг по прозрачен начин и без дискриминация по отношение на трети държави. Тези елементи следва най-малкото да включват определянето на срокове за скрининга и на възможност чуждестранните инвеститори по съдебен ред да обжалват скрининговите решения.

(13)  Целесъобразно е да бъдат определени основните елементи от процедурната рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции от страна на държавите членки, за да се даде възможност на инвеститорите, Комисията и другите държави членки да имат информация по какъв начин се очаква да бъдат подлагани на скрининг такива инвестиции и да се гарантира, че инвестициите са подлагат на скрининг по прозрачен начин и без дискриминация по отношение на трети държави. Тези елементи следва най-малкото да включват определянето на срокове за скрининга и минимални изисквания за качеството на предоставяните данни с цел по-добра проследимост и съпоставимост на предоставяните от държавите членки набори от данни за преките чуждестранни инвестиции, както и на възможност чуждестранните инвеститори по съдебен ред да обжалват скрининговите решения.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Следва да се създаде механизъм, който дава възможност на държавите членки да си сътрудничат и да се подпомагат взаимно, когато пряка чуждестранна инвестиция в една държава членка може да засегне сигурността или обществения ред на други държави членки. Държавите членки следва да могат да представят коментари до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена инвестицията, независимо от това дали държавата членка, представяща коментарите, или държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена инвестицията, има механизъм за скрининг или прави скрининг на инвестицията. Коментарите на държавите членки следва да се изпращат и на Комисията. Комисията следва да има също така възможността, когато това е целесъобразно, да издава становище до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена инвестицията, независимо дали държавата членка има механизъм за скрининг или прави скрининг на инвестицията и независимо от това дали са получени коментари от други държави членки.

(14)  Следва да се създаде механизъм, който дава възможност на държавите членки да си сътрудничат и да се подпомагат взаимно, когато пряка чуждестранна инвестиция в една държава членка може да засегне сигурността или обществения ред на други държави членки. Държавите членки следва да имат възможност да комуникират адекватно посредством подходящи канали с всяка друга държава членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена инвестиция, независимо от това дали държавата членка, представяща коментарите, или държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена инвестицията, има механизъм за скрининг или прави скрининг на инвестицията. Коментарите на държавите членки следва да се изпращат и на Комисията. Комисията следва да има също така възможността, когато това е целесъобразно, да издава становище до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена инвестицията, независимо дали държавата членка има механизъм за скрининг или прави скрининг на инвестицията и независимо от това дали са получени коментари от други държави членки.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Освен това Комисията следва да има възможността да прави скрининг на преки чуждестранни инвестиции, за които е вероятно да засегнат проекти и програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Така Комисията ще разполага със средство за защита на проектите и програмите, които са в полза на Съюза като цяло и имат важен принос за неговия икономически растеж, заетост и конкурентоспособност. Тук следва да се включват по-специално проекти и програми, в които има значително финансиране от ЕС или които са създадени на основание законодателството на ЕС относно критичната инфраструктура, критичните технологии или критичните суровини. За по-голяма яснота в приложение следва да се помести ориентировъчен списък на проекти и програми от интерес за Съюза, по отношение на които преки чуждестранни инвестиции могат да бъдат подлагани на скрининг от страна на Комисията.

(15)  Освен това Комисията следва да има възможността да прави скрининг на преки чуждестранни инвестиции, за които е вероятно да засегнат проекти и програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Така Комисията ще разполага със средство за защита на проектите и програмите, които са в полза на Съюза като цяло и имат важен принос за неговия икономически растеж, заетост, сигурност, стратегически интереси и конкурентоспособност. Тук следва да се включват по-специално проекти и програми, в които има финансиране от ЕС или които са създадени на основание законодателството на ЕС относно критичната инфраструктура, отбраната, критичните технологии или критичните суровини. За по-голяма яснота в приложение следва да се помести ориентировъчен списък на проекти и програми от интерес за Съюза, по отношение на които преки чуждестранни инвестиции следва да бъдат подлагани на скрининг от страна на Комисията. Този списък следва да се актуализира своевременно в случаите, когато се създават нови проекти или програми.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Европейският парламент следва да има възможността да изисква от Комисията активиране на механизма за сътрудничество за проекти и програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Комисията следва да вземе предвид приоритетно позицията на Европейския парламент и да даде обяснения, в случай че позицията на Парламента не е взета под внимание.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне проекти или програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, тя следва да може в разумен срок да издаде становище, адресирано до държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Държавите членки следва да вземат предвид приоритетно становището и да представят на Комисията обяснения, в случай че не се съобразят със становището ѝ в съответствие със задължението им за лоялно сътрудничество по член 4, параграф 3 от ДФЕС. Комисията следва да има също така възможността да изисква от съответните държави членки информацията, необходима за извършване от нейна страна на скрининг на такива инвестиции.

(16)  Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне проекти или програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, тя следва да може в разумен срок да издаде становище, адресирано до държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Държавите членки следва да вземат предвид приоритетно становището и да представят на Комисията подробни обяснения, в случай че не се съобразят със становището ѝ в съответствие със задължението им за лоялно сътрудничество по член 4, параграф 3 от ДФЕС. Комисията следва да може също така да изисква от съответните държави членки информацията, необходима за извършване от нейна страна на скрининг на такива инвестиции.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)   С цел улесняване на сътрудничеството с другите държави членки и скрининга на преки чуждестранни инвестиции от Комисията държавите членки следва да уведомяват Комисията за своите механизми за скрининг и евентуалните им изменения и редовно да докладват за прилагането им. Поради същата причина държавите членки, които нямат механизми за скрининг, също следва да докладват за преките чуждестранни инвестиции, направени на тяхна територия, въз основа на информацията, с която разполагат.

(17)  Тъй като националната сигурност продължава да бъде отговорност на държавите членки, с цел улесняване на сътрудничеството с другите държави членки и скрининга на преки чуждестранни инвестиции от Комисията, както и с цел по-голяма надеждност и по-добра проследимост и съпоставимост на предоставените от държавите членки данни, държавите членки следва да уведомяват Комисията за своите механизми за скрининг и евентуалните им изменения и редовно да докладват за прилагането им. Поради същата причина държавите членки, които нямат механизми за скрининг, също следва да докладват за преките чуждестранни инвестиции, направени на тяхна територия, въз основа на информацията, с която разполагат.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Държавите членки и Комисията следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират защитата на поверителна и друга чувствителна информация.

(20)  Държавите членки и Комисията следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират защитата на поверителна и друга чувствителна информация особено когато са засегнати сигурността и целостта на държава членка.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се създава рамка за скрининг от страна на държавите членки и Комисията на преки чуждестранни инвестиции в Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред.

С настоящия регламент се създава рамка за скрининг от страна на държавите членки и Комисията на преки чуждестранни инвестиции в Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, без да се засяга изключителната компетентност на държавите членки за тяхната национална сигурност.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  „преки чуждестранни инвестиции“ означава инвестиции от всякакъв вид от страна на чуждестранен инвеститор, имащи за цел установяването или поддържането на трайни и преки връзки между чуждестранния инвеститор и предприемача или предприятието, на когото или което е предоставен капиталът, за да извършва стопанска дейност в държава членка, включително инвестиции, които дават възможност за ефективно участие в управлението или контрола на дружество, извършващо стопанска дейност;

1.  „преки чуждестранни инвестиции“ означава инвестиции от всякакъв вид от страна на чуждестранен инвеститор, имащи за цел установяването или поддържането на трайни и преки връзки между чуждестранния инвеститор и предприемача или предприятието, на когото или което е предоставен капиталът, за да извършва стопанска дейност в рамките на територията или изключителната икономическа зона на държава членка, включително инвестиции, които дават възможност за ефективно участие в управлението или контрола на дружество, извършващо стопанска дейност;

Обосновка

Необходимо е да се поясни, че са обхванати и инвестициите за стопанска дейност в рамките на изключителната икономическа зона на държавите членки.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  „чуждестранен инвеститор“ означава физическо лице от трета държава или предприятие от трета държава, което възнамерява да направи или е направило пряка чуждестранна инвестиция;

2.  „чуждестранен инвеститор“ означава физическо лице от трета държава или предприятие от трета държава, което възнамерява да направи или е направило пряка чуждестранна инвестиция, както и физическо лице или предприятие, установено в държава членка, но ефективно контролирано или финансирано от трета държава;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  „ключови технологии“ означава технологии или дружества, от които зависи определен промишлен отрасъл, както се предвижда, например, в член 4, параграф 1, второ тире;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки могат да запазват, изменят или приемат механизми за скрининг на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред, при условията и в съответствие с реда, определен в настоящия регламент.

1.  Държавите членки запазват, изменят или приемат механизми за скрининг на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред, при условията и в съответствие с реда, определен в настоящия регламент.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията може да подлага на скрининг преки чуждестранни инвестиции, за които е вероятно да засегнат проекти или програми от интерес за Съюза, на основания, свързани със сигурността или обществения ред.

2.  Комисията подлага на скрининг преки чуждестранни инвестиции, за които е вероятно да засегнат проекти и програми на Съюза, на основания, свързани със сигурността или обществения ред.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Проектите или програмите от интерес за Съюза включват по-специално проекти и програми, при които има значително по размер или значително като дял финансиране от ЕС или за които се прилага законодателството на Съюза относно критичната инфраструктура, критичните технологии или критичните суровини. Ориентировъчен списък на проекти или програми от интерес за Съюза е даден в приложение 1.

3.  Проектите или програмите от интерес за Съюза включват по-специално проекти и програми, при които има финансиране от ЕС или за които се прилага законодателството на Съюза относно критичната инфраструктура, отбраната, критичните технологии или критичните суровини. Ориентировъчен и неизчерпателен списък на проекти или програми от интерес за Съюза е включен в приложение 1.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Фактори, които могат да бъдат вземани предвид при скрининга

Фактори, които се вземат предвид при скрининга

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При скрининга на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред, държавите членки и Комисията могат да вземат предвид потенциалното въздействие inter alia върху:

При скрининга на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред, държавите членки и Комисията вземат предвид потенциалното въздействие, inter alia, върху:

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  критичната инфраструктура, включително енергетика, транспорт, далекосъобщения, съхранение на данни, космическа или финансова инфраструктура, както и чувствителни съоръжения;

-  критичната инфраструктура, включително критични материали и суровини, енергийна сигурност, транспорт, далекосъобщения, осигуряване на обществено здравеопазване, медии, съхранение на данни, авиокосмическа или финансова инфраструктура, както и чувствителни съоръжения, секторите и инфраструктурата на сигурността и отбраната, като например военни бази, и преките чуждестранни инвестиции в земя и недвижима собственост, които могат да засегнат използването на тази отбранителна структура;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  критичните технологии, включително изкуствен интелект, роботика, полупроводници, технологии с евентуална двойна употреба, киберсигурност, космически или ядрени технологии;

-  критичните технологии, включително изкуствен интелект, роботика, полупроводници, нанотехнологии, биотехнологии, други технологии с евентуална двойна употреба, киберсигурност, военни и отбранителни технологии, технологии за кибернаблюдение и проникване, аерокосмически, космически или ядрени технологии или всякакви други съвременни технологии от стратегическо значение, както и предприятия във веригата за доставки на отбранителни продукти и технологии, при които съществува риск от трансфер към държава, което представлява заплаха за глобалната или регионалната сигурност;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  ролята на предприятието в научноизследователски и развойни проекти, осъществявани в сътрудничество, и достъпа до технологии, права върху интелектуална собственост и ноу-хау, свързани с научноизследователската и развойната програма;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  достъпа до чувствителна информация или способността за контрол на чувствителна информация.

-  достъпа до чувствителна или стратегическа национална или европейска информация, свързана със сигурността, или способността за контрол на чувствителна или стратегическа информация, свързана със сигурността.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато определят дали дадена пряка чуждестранна инвестиция има вероятност да засегне сигурността или обществения ред, държавите членки и Комисията могат да вземат предвид дали чуждестранният инвеститор е контролиран от правителството на трета държава, включително чрез значителното му финансиране.

Когато определят дали дадена пряка чуждестранна инвестиция има вероятност да засегне сигурността или обществения ред, държавите членки и Комисията вземат предвид дали чуждестранният инвеститор е контролиран от правителството, пряко или непряко, на трета държава, включително чрез значителното му финансиране, и особено ако това правителство не зачита в пълна степен международното право относно правата на човека и международното хуманитарно право, нито спазва съответните международни норми за контрол на оръжията, като например Договора за търговия с оръжие, както и дали се използват непрозрачни структури на собственост, при които не е ясен крайният собственик, или ако се нарушават правилата на общия пазар.

 

Комисията или държавите членки могат да оценяват положително геополитически фактори, като например дали предприятието е установено в държава – членка на НАТО.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да запазват, изменят или приемат мерките, необходими за предотвратяване на заобикалянето на механизмите за скрининг и скрининговите решения.

Държавите членки запазват, изменят или приемат мерките, необходими за предотвратяване на заобикалянето на механизмите за скрининг и скрининговите решения.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Засегнатите чуждестранни инвеститори и предприятия трябва да разполагат с възможността да търсят защита по съдебен ред по отношение на скрининговите решения на националните органи.

4.  Засегнатите чуждестранни инвеститори и предприятия трябва да разполагат с възможността да търсят защита по съдебен ред по отношение на скрининговите решения на националните органи, но подобна защита не следва да се счита за противоречаща на основните интереси във връзка със сигурността на държавите членки, нито да нарушава възможностите на държавите членки за вземане на решение.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки уведомяват Комисията за своите съществуващи механизми за скрининг не по-късно от […] (30 дни след влизането в сила на настоящия регламент]). Държавите членки уведомяват Комисията за всяко изменение на съществуващ механизъм за скрининг и всеки новоприет механизъм за скрининг не по-късно от 30 дни след влизането в сила на съответния механизъм за скрининг.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки не са длъжни да предоставят информация, чието оповестяване считат за противоречащо на национални основни интереси във връзка със сигурността.

Обосновка

Определена информация относно скрининга основателно може да се счита за тайна във връзка с националната сигурност и трябва да бъде защитена.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки, които не поддържат механизми за скрининг, предоставят на Комисията годишен доклад, в който обхващат преките чуждестранни инвестиции, извършени на тяхна територия, въз основа на информацията, с която разполагат.

3.  Държавите членки, които не поддържат механизми за скрининг, се ангажират да въведат такива и предоставят на Комисията годишен доклад, в който обхващат преките чуждестранни инвестиции, извършени на тяхна територия, въз основа на информацията, с която разполагат.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да се отрази на сигурността или на обществения ред в една или няколко държави членки, тя може да издаде становище, адресирано до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Комисията може да издаде становище независимо от това дали други държави членки са представили коментари.

3.  Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да се отрази на сигурността или на обществения ред в една или няколко държави членки, тя издава становище, адресирано до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Комисията издава становище независимо от това дали други държави членки са представили коментари.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне проекти или програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, тя може да издаде становище, адресирано до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция.

1.  Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне проекти или програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, тя издава становище, адресирано до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Европейският парламент може да изисква активиране на механизма за сътрудничество за проекти и програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Становището на Комисията се съобщава на другите държави членки.

4.  Становището на Комисията се съобщава на другите държави членки. Когато Комисията е предоставила становище по реда на настоящия член, тя информира Европейския парламент като част от структуриран диалог относно преки чуждестранни инвестиции, засягащи сигурността и обществения ред.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, вземат предвид приоритетно становището на Комисията и представят на Комисията обяснения, в случай че не се съобразят със становището ѝ.

5.  Държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, вземат предвид приоритетно становището на Комисията и представят на Комисията подробни обяснения, в случай че не се съобразят със становището ѝ.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че информацията, поискана от Комисията и другите държави членки в съответствие с член 8, параграф 4 и член 9, параграф 2, се предоставя на Комисията и на държавите членки, поискали информация, без неоснователно забавяне.

1.  Държавите членки гарантират, че информацията, поискана от Комисията и другите държави членки в съответствие с член 8, параграф 4 и член 9, параграф 2, се предоставя на Комисията и на държавите членки, поискали информация, без неоснователно забавяне, в рамките на срока, посочен в член 6, параграф 2, и като се спазват минималните изисквания за качество с цел проследимост и съпоставимост на наборите от данни.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  продукти, услуги и стопанска дейност на прекия чуждестранен инвеститор и на предприятието, в което се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция;

в)  продукти, услуги, патенти и стопанска дейност на прекия чуждестранен инвеститор и на предприятието, в което се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  третите държави, в които чуждестранният инвеститор осъществява съществена част от своята инвестиционна и стопанска дейност;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  всякаква друга информация, предоставена на държавата членка, която може да помогне да се определи дали инвестицията попада в приложното поле на настоящия регламент.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки и Комисията гарантират защитата на поверителната информация, получена при прилагането на настоящия регламент.

2.  Държавите членки и Комисията гарантират защитата на поверителната информация, получена при прилагането на настоящия регламент, по-специално по отношение на защитата на търговски тайни.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка определя звено за контакт за скрининга на преките чуждестранни инвестиции („звено за контакт за скрининга на ПЧИ“). Комисията и държавите членки ангажират звената за контакт за скрининга на ПЧИ с всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент.

Всяка държава членка определя институционално звено за контакт за скрининга на преките чуждестранни инвестиции („институционално звено за контакт за скрининга на ПЧИ“). Комисията и държавите членки ангажират звената за контакт за скрининга на ПЧИ с всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент. Комисията и държавите членки се срещат редовно, за да обсъждат най-добрите практики при извършването на скрининг на инвестициите и да се координират относно факторите, които трябва да бъдат вземани предвид по смисъла на член 4, с оглед на тяхното хармонизиране.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията прави оценка и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент не по-късно от 3 години след влизането му в сила. Държавите членки вземат участие в извършването на оценката и предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на доклада.

1.  Комисията прави оценка и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент не по-късно от 3 години след влизането му в сила. Държавите членки вземат участие в извършването на оценката и предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на доклада. При всички случаи, Комисията представя преразглеждане на настоящия регламент не по-късно от шест години след влизането му в сила. Ако Комисията счита, че такова преразглеждане не се изисква, тя е длъжна да обоснове решението си пред Европейския парламент и Съвета.

Изменение    47

Предложение за регламент

Приложение І – тире -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Европейски фонд за отбрана и Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната:

 

  Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС;

 

  Решение на Европейската комисия относно финансирането на подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната;

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

Позовавания

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

26.10.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

26.10.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Geoffrey Van Orden

21.11.2017

Разглеждане в комисия

26.2.2018

 

 

 

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

5

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

5

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios

7

0

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (5.4.2018)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

(COM(2017)0487 – C8‑0309/2017 – 2017/0224(COD))

Докладчик по становище: Робертс Зиле

КРАТКА ОБОСНОВКА

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са неразделна част от икономиката на Съюза, тъй като те допринасят за развитието и растежа. При ПЧИ не става въпрос само за пари и за свързаното с това създаване на работни места, но и за технологии, експертен опит, управление и други най-добри практики, които инвеститорите донасят със себе си. В същото време някои инвестиции могат да носят и рискове — често не толкова за приемащата държава, колкото за други съседни държави. Държавите членки, които потенциално могат да бъдат засегнати от определени инвестиции, имат право да разполагат с рамка за обмен на информация и да споделят своите опасения с други държави членки.

Докладчикът приветства предложението на Европейската комисия за регламент, с който да бъде създадена рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции, идващи в Европейския съюз от трети държави. Инициативата е конструктивна, но се нуждае от следните изменения и уточнения.

Процедурите по скрининг

Предложението предоставя на Комисията възможността да издава становища, адресирани до държавите членки, в които ПЧИ са планирани или завършени. Въпреки че сроковете, предложени за предоставянето на тези становища са подходящи, жизненоважно е Комисията да прави това във възможно най-кратък срок, за да се избягва ненужната несигурност за държавите членки и за инвеститорите.

Определение на понятието „ПЧИ“ и крайните инвеститори

Определението на понятието „инвестиция от трета държава“ трябва да се разшири. Въпреки че предложението на Комисията отчита факта, че дадено дружество от ЕС може да бъде използвано като средство за прикриване на чуждестранни преки чуждестранни инвестиции, продължават да съществуват пропуски. Въпреки че те все още не са широко преобладаващи, програмите на някои държави членки, известни още като „пари срещу паспорт“ (cash-for-passport), „натурализират“ не само на чуждестранния инвеститор, но и свързаните с него пари. Често крайният инвеститор не е известен или се крие зад непрозрачни многопластови структури. В този контекст заинтересованите държави членки трябва да разполагат със средства за намиране на информация относно крайните инвеститори и крайните приемащи държави на преките чуждестранни инвестиции. Докладчикът счита, че предложените звена за контакт биха могли да бъдат използвани от държавите членки за получаване на информация от Комисията относно крайните инвеститори и крайните приемащи държави на преките чуждестранни инвестиции в други държави членки.

Причини за скрининг

Докладчикът счита, че списъкът с факторите за извършване на преглед на инвестициите поради съображения, свързани с националната сигурност или обществения ред, следва да включват средствата за масово осведомяване (медиите). Прекият или непрекият контрол от страна на правителството, свързано с инвеститора от трета държава, трябва също да бъдат вземани под внимание. Също така трябва да се обръща внимание на тези инвестиции, които са с произход от или са пряко или косвено свързани с държави, които са обект на санкции от страна на ЕС или които системно отказват или не са способни да зачитат върховенството на закона или добрите данъчни практики. Портфейлните инвестиции също не могат да бъдат напълно пренебрегнати. Например, прекомерното количество на чуждестранни депозити „на виждане“ в голяма банка в дадена държава членка може да доведе до редица последици за съседните държави. Механизмът за скрининг трябва да включва и държавите членки в своите доклади следва също да посочват инвестициите, извършвани в техните териториални води. От друга страна, прозрачните преки инвестиции, ясно обозначени за целите на сигурността или отбраната, които произхождат от държави — членки на НАТО, и са държавно гарантирани или финансирани, не следва да бъдат предмет на повишено внимание.

Искания за информация и защита на поверителната информация

Исканията за информация от страна на Комисията или други държави членки относно определени инвестиции в дадена държава следва да бъдат надлежно мотивирани. Държавите членки, които получават преки чуждестранни инвестиции, не трябва да бъдат ненужно обременявани от по-голям брой искания. Това може да доведе до несигурност за инвеститорите и до намаляване на конкурентоспособността не само на съответните държави членки поотделно, но и на Съюза като цяло. Освен това тези страните, на които се предоставя изисканата поверителна информация, трябва не само да гарантират тази информация, но и да поемат отговорност за нейната защита. Въпреки това, клаузата за поверителност не следва да бъде обект на злоупотреби с цел прикриване на ключова информация относно инвестициите.

Накратко, важно е да бъдем бдителни по отношение на преките чуждестранни инвестиции с произход от трети държави. Това обаче трябва да се извършва по пропорционален и конструктивен начин, с ясни и подробни насоки за всички: инвеститорите, лицата, получаващи на ПЧИ, както и страни, които изразяват опасения относно тези инвестиции. Европейският съюз трябва да продължава да бъде Съюз, който благоприятства инвестициите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по международна търговия да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Преките чуждестранни инвестиции допринасят за растежа в Съюза, като повишават конкурентоспособността му, създават работни места и икономии от мащаба, внасят капитали, технологии, иновации и експертен опит и отварят нови пазари за износа на Съюза. Те подкрепят целите на Плана за инвестиции за Европа, приет от Комисията, и допринасят и за други проекти и програми на Съюза.

(1)  Преките чуждестранни инвестиции допринасят за растежа в Съюза, като повишават конкурентоспособността му, създават работни места и икономии от мащаба, стимулират по-висока производителност, внасят капитали, технологии, иновации и експертен опит и отварят нови пазари за износа на Съюза. Те подкрепят целите на Плана за инвестиции за Европа, приет от Комисията, и допринасят и за други проекти и програми на Съюза. При прилагането на регламента държавите членки следва да се стремят да не ограничават ненужно преките чуждестранни инвестиции в нестратегически сектори.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Силната икономика, базирана на отворени пазари и създаваща насърчаващ иновациите предприемачески климат, глобално лидерство и растеж, е най-добрата основа за сигурността, целостта и суверенитета. Чуждестранните инвестиции допринасят не само за растежа на Европа, но и за водещата позиция на ЕС, що се отнася до иновациите, научните изследвания и науката. Когато чуждестранни лица инвестират в иновации и научни изследвания в Европа, те инвестират в бъдещите силни страни и възможности на Европа. Протекционизмът прави Европа по-слаба, а отворените пазари правят Европа по-силна. Това не пречи някои инвестиции от определени участници да бъдат от вид, по отношение на който Европа трябва да бъде бдителна, за да се бъдат предотвратявани заплахи за нейната сигурност, цялост и суверенитет.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В съответствие с международните ангажименти, поети в рамките на Световната търговска организация, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и в търговските и инвестиционни споразумения, сключени с трети държави, Съюзът и държавите членки могат, при спазване на определени изисквания, да приемат ограничителни мерки, отнасящи се до преки чуждестранни инвестиции, на основания, свързани със сигурността или обществения ред.

(3)  В съответствие с международните ангажименти, поети в рамките на Световната търговска организация, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и в търговските и инвестиционни споразумения, сключени с трети държави, Съюзът и държавите членки могат, при спазване на определени изисквания, да приемат ограничителни мерки, отнасящи се до преки чуждестранни инвестиции, само на основания, свързани със сигурността или обществения ред.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Важно е чрез създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, да бъде осигурена правна сигурност и да бъдат гарантирани координация и сътрудничество в рамките на целия ЕС. Тази стъпка не засяга изключителната компетентност на държавите членки за гарантирането на тяхната национална сигурност.

(7)  Важно е чрез създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, да бъде осигурена правна сигурност и да бъдат гарантирани координация и сътрудничество в рамките на целия ЕС. Тази стъпка не засяга изключителната компетентност на държавите членки за гарантирането на тяхната национална сигурност. Сегашната правна рамка трябва да се укрепи във връзка с променените практики при преките чуждестранни инвестиции и системите за скрининг по света.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Рамката за скрининг на преки чуждестранни инвестиции следва да се разглежда като инструмент за насърчаване на по-редовен диалог между компетентните национални и европейски органи и инвеститорите. Тя следва да създава взаимоотношения на доверие и повишена прозрачност, като същевременно предложи на инвеститорите повишена правна сигурност. Комисията следва да може да следи системите за скрининг, използвани в други юрисдикции по света.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Рамката за скрининг на преките чуждестранни инвестиции следва да предостави на държавите членки и на Комисията средства за всеобхватен отговор на рисковете за сигурността или обществения ред и за адаптиране към променящите се обстоятелства, като същевременно се запазва необходимата гъвкавост, така че държавите членки да извършват скрининг на преките чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността и обществения ред, като вземат предвид националните си условия и специфика.

(8)  Рамката за скрининг на преките чуждестранни инвестиции следва да предостави на държавите членки и на Комисията средства за всеобхватен отговор за следене и справяне с всеки риск за сигурността или обществения ред и за адаптиране към променящите се обстоятелства, като същевременно се запазва необходимата гъвкавост, така че държавите членки да извършват скрининг на преките чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността и обществения ред, като вземат предвид националните си условия и специфика.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Следва да бъде обхванат широк кръг от инвестиции, при които се създават или поддържат трайни и преки връзки между инвеститорите от трети държави и предприятия, извършващи стопанска дейност в дадена държава членка.

(9)  Следва да бъде обхванат широк кръг от инвестиции, при които се създават или поддържат трайни и преки връзки между инвеститорите от трети държави и предприятия, извършващи стопанска дейност в дадена държава членка. В допълнение към това, рамката за скрининг на преките чуждестранни инвестиции следва да обхваща краткосрочни инвестиции, които са замаскирани като дългосрочен ангажимент, включително преки инвестиционни потоци, които имат за цел избягване на данъчно облагане или изпиране на пари, както и инвестиции, насочени към сектори с високи разходи за научни изследвания и развой на продуктите, с цел придобиване на технологии.

Обосновка

Увеличението на преките чуждестранни инвестиции с произход извън ЕС до голяма степен е насочено към високотехнологичните сектори, по отношение както на придобиванията, така и на новите инвестиции. Що се отнася до придобиванията, компютрите и електрониката са обичайните цели за инвеститорите от трети държави, заради относителната им стойност. Повече от 323 милиард евро са инвестирани в този сектор през второто тримесечие на 2017 г. Политиката показва, че стопанската дейност се определя според това къде и защо са били направени инвестициите.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С цел на държавите членки и на Комисията да се предоставят насоки за прилагането на настоящия регламент, е целесъобразно да се предвиди списък на фактори, които могат да бъдат взети под внимание при скрининга на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Списъкът следва да повиши също прозрачността на процеса на скрининг за инвеститорите, които възнамеряват да направят или вече са направили преки чуждестранни инвестиции в Съюза. Списъкът на факторите, които могат да засегнат сигурността или обществения ред, следва да остане неизчерпателен.

(11)  С цел на държавите членки и на Комисията да се предоставят насоки за прилагането на настоящия регламент, е целесъобразно да се предвиди списък на фактори, които следва да бъдат взети под внимание при скрининга на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Списъкът следва да повиши също прозрачността на процеса на скрининг за инвеститорите, които възнамеряват да направят или вече са направили преки чуждестранни инвестиции в Съюза. Списъкът на факторите, които могат да засегнат сигурността или обществения ред, следва да остане неизчерпателен. При скрининга на преки чуждестранни инвестиции, държавите членки и Комисията следва също да вземат предвид дали са налице подобни инвестиционни възможности за европейските инвеститори в засегнатите трети държави, т.е. дали се спазва принципът на реципрочност.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  При определянето дали дадена пряка чуждестранна инвестиция може да засегне сигурността или обществения ред държавите членки и Комисията следва да могат да вземат предвид всички относими фактори, включително отражението върху критичната инфраструктура, технологиите, включително главните базови технологии, и суровините, които са от съществено значение за сигурността или за поддържането на обществения ред и чието прекъсване на снабдяването, загуба или унищожение би имало значително отражение в дадена държава членка или в Съюза. В това отношение държавите членки и Комисията следва да могат също така да вземат предвид дали чуждестранният инвеститор е пряко или косвено (например чрез значително финансиране, включително чрез субсидии) контролиран от правителството на трета държава.

(12)  При определянето дали дадена пряка чуждестранна инвестиция може да засегне сигурността или обществения ред държавите членки и Комисията следва да могат да вземат предвид всички относими фактори, включително отражението върху критичната инфраструктура, технологиите, включително главните базови технологии, и суровините, които са от съществено значение за сигурността или за поддържането на обществения ред и чието прекъсване на снабдяването, загуба или унищожение би имало значително отражение в дадена държава членка или в Съюза. Това следва да включва и сигурността на доставките на храни, включително инвестиции в земеделска земя и други земеделски активи. В това отношение държавите членки и Комисията следва да могат също така да вземат предвид дали чуждестранният инвеститор е пряко или косвено (например чрез значително финансиране, включително чрез субсидии, преференциално данъчно третиране, гаранции, инвестиции от страна на държавни фондове и др.) контролиран от правителството на трета държава или дали този чуждестранен инвеститор бива притежаван от това правителство като бенефициент. Следва да се обръща внимание на инвестициите, които са с произход от държавите, посочени в заключенията на Съвета от 5 декември 2017 г. относно списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, включително 47-те юрисдикции, които са поели ангажимент да отстранят недостатъците в данъчните си системи. Следва също така да се обръща внимание на инвестициите в държавни инвестиционни фондове, които трябва да бъдат приведени в съответствие с Общоприетите принципи и практики (ОППП) относно държавните инвестиционни фондове („Принципите от Сантяго“).

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Когато се взема решение относно дадена процедура за скрининг, държавите членки и Комисията следва да обръщат особено внимание на сложни и изкуствени данъчни схеми, тъй като те могат да бъдат способ за заобикаляне на системите за скрининг. Следователно следва също така да се вземат предвид и репутацията на инвеститора и държавите на произход и преминаване на инвестицията.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б)  Следва да се обръща особено внимание на инвестициите, които са с произход от държавите, обозначени като данъчни убежища, както и на трети държави, които прилагат незаконни форми на защита на финансовите активи и стоки, придобити в рамките на Съюза.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в)  При осъществяване на скрининга държавите членки и Комисията следва да вземат предвид въздействието на преките чуждестранни инвестиции върху стратегическата автономност на Съюза и неговите държави членки и веригата за създаване на стойност при критични технологии и сектори.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Целесъобразно е да бъдат определени основните елементи от процедурната рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции от страна на държавите членки, за да се даде възможност на инвеститорите, Комисията и другите държави членки да имат информация по какъв начин се очаква да бъдат подлагани на скрининг такива инвестиции и да се гарантира, че инвестициите са подлагат на скрининг по прозрачен начин и без дискриминация по отношение на трети държави. Тези елементи следва най-малкото да включват определянето на срокове за скрининга и на възможност чуждестранните инвеститори по съдебен ред да обжалват скрининговите решения.

(13)  Целесъобразно е държавите членки да определят основните елементи от процедурната рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции от страна на държавите членки, за да се дава възможност на инвеститорите, Комисията и другите държави членки да имат информация по какъв начин се очаква да бъдат подлагани на скрининг такива инвестиции и да се гарантира, че инвестициите са подлагат на скрининг по прозрачен начин и без дискриминация по отношение на трети държави. Тези елементи следва най-малкото да включват определянето на срокове за скрининга и на възможност чуждестранните инвеститори по съдебен ред да обжалват скрининговите решения.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Рамката за скрининг на преки чуждестранни инвестиции следва да дава на държавите членки и на Комисията необходимата гъвкавост за осъществяване на скрининг на преките чуждестранни инвестиции както преди (ex-ante), така и след (ex-post) тяхната реализация.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  Държавите членки и Комисията могат да вземат под внимание потенциалното въздействие на чуждестранните инвестиции върху, наред с другото: критичната инфраструктура, включително енергетика, транспорт, далекосъобщения, медии, съхранение на данни, космическа или финансова инфраструктура, както и чувствителни съоръжения; критичните технологии, включително изкуствен интелект, роботика, полупроводници, технологии с евентуална двойна употреба, киберсигурност, космически или ядрени технологии; сигурността на доставките на критични суровини; и достъпа до чувствителна информация или способността за контрол над тази информация.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13в)  Когато определят дали дадена пряка чуждестранна инвестиция има вероятност да засегне сигурността или обществения ред, държавите членки и Комисията следва да бъдат в състояние да вземат предвид дали чуждестранният инвеститор е контролиран или подпомаган пряко или непряко от правителството на трета държава.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Освен това Комисията следва да има възможността да прави скрининг на преки чуждестранни инвестиции, за които е вероятно да засегнат проекти и програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Така Комисията ще разполага със средство за защита на проектите и програмите, които са в полза на Съюза като цяло и имат важен принос за неговия икономически растеж, заетост и конкурентоспособност. Тук следва да се включват по-специално проекти и програми, в които има значително финансиране от ЕС или които са създадени на основание законодателството на ЕС относно критичната инфраструктура, критичните технологии или критичните суровини. За по-голяма яснота в приложение следва да се помести ориентировъчен списък на проекти и програми от интерес за Съюза, по отношение на които преки чуждестранни инвестиции могат да бъдат подлагани на скрининг от страна на Комисията.

(15)  Освен това Комисията следва да има възможността да прави скрининг на преки чуждестранни инвестиции, за които е вероятно да засегнат минали, настоящи и бъдещи проекти и програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Така Комисията ще разполага със средство за защита на проектите и програмите, които са в полза на Съюза като цяло и имат важен принос за неговия икономически растеж, заетост и конкурентоспособност. Тук следва да се включват по-специално проекти и програми, в които има значително финансиране от ЕС или които са създадени на основание законодателството на ЕС относно критичната инфраструктура, критичните технологии или критичните суровини. За по-голяма яснота в приложение следва да се помести ориентировъчен списък на проекти и програми от интерес за Съюза, по отношение на които преки чуждестранни инвестиции могат да бъдат подлагани на скрининг от страна на Комисията.

Обосновка

За проекти и програми, които са от стратегически интерес за Съюза; като например тези, които се финансират или са били финансирани с парите на данъкоплатците на ЕС, в критична инфраструктура, Комисията трябва да прилага целесъобразни мерки за защита; преди, по време и след тяхното завършване.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  С цел улесняване на сътрудничеството с другите държави членки и скрининга на преки чуждестранни инвестиции от Комисията държавите членки следва да уведомяват Комисията за своите механизми за скрининг и евентуалните им изменения и редовно да докладват за прилагането им. Поради същата причина държавите членки, които нямат механизми за скрининг, също следва да докладват за преките чуждестранни инвестиции, направени на тяхна територия, въз основа на информацията, с която разполагат.

(17)  С цел улесняване на сътрудничеството с другите държави членки и скрининга на преки чуждестранни инвестиции от Комисията държавите членки следва да уведомяват Комисията за своите механизми за скрининг и евентуалните им изменения и редовно да докладват за прилагането им. Поради същата причина държавите членки, които нямат механизми за скрининг, също следва да докладват за преките чуждестранни инвестиции, направени на тяхна територия, включително техните териториални води, въз основа на информацията, с която разполагат.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За тази цел е важно да се гарантира също така минимално равнище на информация и координация по отношение на преките чуждестранни инвестиции, попадащи в обхвата на настоящия регламент, във всички държави членки. Тази информация следва да се предоставя от държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, при поискване от страна на държавите членки или Комисията. Относимата информация включва аспекти като структурата на собствеността на чуждестранния инвеститор и финансирането на планираната или извършена инвестиция, включително информация за субсидиите, предоставени от трети държави, когато има такава.

(18)  За тази цел е важно да се гарантира също така достатъчно равнище на информация и координация по отношение на преките чуждестранни инвестиции, попадащи в обхвата на настоящия регламент, във всички държави членки. Цялата тази информация следва да се предоставя от държавите членки, в които се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, при поискване от страна на държавите членки или Комисията. Относимата информация включва аспекти като структурата на собствеността на чуждестранния инвеститор и финансирането на планираната или извършена инвестиция, включително информация за субсидиите, предоставени от трети държави, когато има такава. Чувствителната информация следва да се изключва от обхвата на докладите, а Комисията следва по никакъв начин да не се намесва в правото на всяка държава членка да защитава чувствителната или поверителна информация.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  В съответствие с член 346, параграф 1, буква а) от ДФЕС нито една държава членка не може да бъде задължавана да предоставя информация, чието разкриване тя счита за противоречащо на основните интереси на нейната сигурност. Това се прилага също така, когато държавите членки подлагат на скрининг преки чуждестранни инвестиции, за които е вероятно да засегнат проекти или програми от интерес за Съюза, на основания, свързани със сигурността или обществения ред. Комисията и останалите държави членки следва да се въздържат от изискването на тази информация от заинтересованата държава членка.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Комуникацията и сътрудничеството на равнището на държавите членки и Съюза следва да бъдат насърчавани чрез създаването на звена за контакт за скрининга на преките чуждестранни инвестиции във всяка държава членка.

(19)  Комуникацията и сътрудничеството на равнището на държавите членки и Съюза следва да бъдат гарантирани чрез създаването на звена за контакт за скрининга на преките чуждестранни инвестиции във всяка държава членка, които следва да се координират от централно звено за контакт. Следва да бъде възможно държавите членки да използват звената за контакт, наред с другото, за получаване на информация от Комисията относно крайните инвеститори и крайните приемащи държави на преките чуждестранни инвестиции в други държави членки.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Държавите членки и Комисията следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират защитата на поверителна и друга чувствителна информация.

(20)  Държавите членки и Комисията следва да предприемат всички необходими мерки и да поемат отговорност за гарантирането на защитата на поверителна и друга чувствителна информация.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  Настоящият регламент е свързан с нова инициатива на Съюза за упражняване на контрол върху преките чуждестранни инвестиции. Следва да се продължи да се поставя акцент върху значението на едно открита инвестиционна среда. Настоящият регламент също така има за цел постигането на целта за свободно движение на капитали между държавите членки и трети държави във възможно най-голяма степен.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Не по-късно от три години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията следва да представи пред Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането му. Когато в доклада се препоръчва изменение на разпоредбите на настоящия регламент, той може да се придружава, ако е приложимо, от съответното законодателно предложение.

(21)  Всяка година след влизането в сила на настоящия регламент Комисията следва да представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането му. Този доклад следва да съдържа значима информация за начина, по който държавите членки и Комисията са използвали своите системи за скрийнинг. Не по-късно от три години след влизането в сила на настоящия регламент, Комисията следва да представи пред Европейския парламент и Съвета задълбочена оценка относно рамките за скрининг на чуждестранни инвестиции и развитието при системите за скрининг в европейските юрисдикции извън ЕС, придружена, ако е приложимо, от съответното законодателно предложение.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  „преки чуждестранни инвестиции“ означава инвестиции от всякакъв вид от страна на чуждестранен инвеститор, имащи за цел установяването или поддържането на трайни и преки връзки между чуждестранния инвеститор и предприемача или предприятието, на когото или което е предоставен капиталът, за да извършва стопанска дейност в държава членка, включително инвестиции, които дават възможност за ефективно участие в управлението или контрола на дружество, извършващо стопанска дейност;

1.  „преки чуждестранни инвестиции“ означава инвестиции от всякакъв вид от страна на чуждестранен инвеститор, имащи за цел установяването или поддържането на трайни и преки връзки между чуждестранния инвеститор и предприемача или предприятието, на когото или което е предоставен капиталът, за да извършва стопанска дейност в рамките на територията или изключителната икономическа зона на държава членка, включително инвестиции, които дават възможност за ефективно участие в управлението или контрола на дружество, извършващо стопанска дейност;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  „чуждестранен инвеститор“ означава физическо лице от трета държава или предприятие от трета държава, което възнамерява да направи или е направило пряка чуждестранна инвестиция;

2.  „чуждестранен инвеститор“ означава физическо лице или предприятие на трета държава, или физическо лице или предприятие, регистрирано в държава членка, което е финансово свързано или е пряко или косвено контролирано от дадено физическо лице или предприятие от трета държава, което възнамерява да направи или е направило пряка чуждестранна инвестиция в Съюза;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки могат да запазват, изменят или приемат механизми за скрининг на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред, при условията и в съответствие с реда, определен в настоящия регламент.

1.  Държавите членки запазват, изменят или приемат механизми за скрининг на преки чуждестранни инвестиции на своя територия. Може да се предприеме скрининг при необходимост от защита на сигурността или за поддържане на обществения ред, п-специално въз основа на условията и в съответствие с реда, определен в настоящия регламент.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията може да подлага на скрининг преки чуждестранни инвестиции, за които е вероятно да засегнат проекти или програми от интерес за Съюза, на основания, свързани със сигурността или обществения ред.

2.  Комисията, в допълнение към държавите членки, подлага на скрининг преки чуждестранни инвестиции, за които е вероятно да засегнат проекти или програми от интерес за Съюза, на основания, свързани със сигурността или обществения ред.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Проектите или програмите от интерес за Съюза включват по-специално проекти и програми, при които има значително по размер или значително като дял финансиране от ЕС или за които се прилага законодателството на Съюза относно критичната инфраструктура, критичните технологии или критичните суровини. Ориентировъчен списък на проекти или програми от интерес за Съюза е даден в приложение 1.

3.  Проектите или програмите от интерес за Съюза включват по-специално проекти и програми, при които има или е имало значително по размер или значително като дял финансиране от ЕС или за които се прилага законодателството на Съюза относно критичната инфраструктура, критичните технологии или критичните суровини. Ориентировъчен списък на проекти или програми от интерес за Съюза е даден в приложение 1.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Фактори, които могат да бъдат вземани предвид при скрининга

Фактори, които се вземат предвид при скрининга

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При скрининга на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред, държавите членки и Комисията могат да вземат предвид потенциалното въздействие inter alia върху:

При скрининга на преки чуждестранни инвестиции на основания, свързани със сигурността или обществения ред, държавите членки и Комисията вземат предвид потенциалното въздействие, пряко или непряко, inter alia, върху:

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  критичната инфраструктура, включително енергетика, транспорт, далекосъобщения, съхранение на данни, космическа или финансова инфраструктура, както и чувствителни съоръжения;

-  критичната инфраструктура, включително енергетика, водоснабдяване, транспорт, далекосъобщения, медии, здравни услуги, фундаментални изследвания, съхранение на данни, космическа или финансова инфраструктура, както и чувствителни съоръжения;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  придобивания на собственост, които могат да засегнат сигурността или обществения ред;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  критичните технологии, включително изкуствен интелект, роботика, полупроводници, технологии с евентуална двойна употреба, киберсигурност, космически или ядрени технологии;

-  критичните технологии, включително изкуствен интелект, роботика, полупроводници, съвременни материали, критични суровини, нанотехнологии, биотехнологии, медицински технологии, технологии с евентуална двойна употреба, киберсигурност, аерокосмически или ядрени технологии, както и технологии, разработени с използване на публично финансиране;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  сигурността на доставките на критични суровини; или

-  стратегическата автономност на Съюза, неговите държави членки и веригата на добавената стойност при критични технологии и сектори, и сигурността на доставките на критични суровини; сигурността на доставките на храни, включително земеделска земя и други земеделски активи или

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При скрининга на преки чуждестранни инвестиции държавите членки и Комисията следва също да вземат предвид дали са налице подобни възможности за инвестиции от страна на европейски инвеститори във въпросните трети държави, като се взема предвид структурата на най-слабо развитите (принципът на реципрочност).

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато определят дали дадена пряка чуждестранна инвестиция има вероятност да засегне сигурността или обществения ред, държавите членки и Комисията могат да вземат предвид дали чуждестранният инвеститор е контролиран от правителството на трета държава, включително чрез значителното му финансиране.

Когато определят дали дадена пряка чуждестранна инвестиция има вероятност да засегне сигурността или обществения ред, държавите членки вземат предвид във възможно най-голяма степен дали чуждестранният инвеститор е пряко или косвено контролиран от правителството на трета държава, включително чрез значителното му финансиране, както и дали чуждестранният инвеститор е с мултинационален характер, и по-специално какви са неговите практики, що се отнася до отклоняването от данъчно облагане, агресивното данъчно планиране и систематичното преместване на производството.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да запазват, изменят или приемат мерките, необходими за предотвратяване на заобикалянето на механизмите за скрининг и скрининговите решения.

Държавите членки запазват, изменят или приемат мерките, необходими за предотвратяване на заобикалянето на механизмите за скрининг и скрининговите решения, включително тези, които се отнасят до случаи, при които, въпреки че е регистрирано в държава членка, дадено предприятие е фактически контролирано или притежавано от граждани на трета държава.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За да бъдат изключени платежните финансови потоци, мерките, посочени в първа алинея, включват статистически данни относно преки инвестиции, които отразяват действителните инвестиции, изготвени в съответствие с насоките на ОИСР и МВФ.

Обосновка

Вместо реалните инвестиции, статистиката относно преките чуждестранни инвестиции често регистрира паричните потоци между местните и чуждестранните звена на мултинационалните конгломерати, както и придобиванията на международни дружества. Инвестициите са „транзитни“, когато например дъщерно дружество на чуждестранен конгломерат използва получения като пряка инвестиция финансов капитал за осъществяване на допълнителни инвестиции в чужбина, като по този начин допринася за увеличаване на входящите и изходящите потоци на пряката инвестиция.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки уведомяват другите държави членки и Комисията за всички опити от страна на инвеститори за заобикаляне на механизмите и решенията за скрининг.

Обосновка

Ако даден чуждестранен инвеститор прави опити за заобикаляне на механизмите за скрининг, и следователно законодателството на държавите членки и на ЕС, това предполага съществуването на риск за съответната държава членка, а потенциално и за други. В този смисъл е напълно логично в такива случаи да се уведомяват другите държави членки за подобен потенциален риск.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Механизмите за скрининг на държавите членки трябва да бъдат прозрачни и да не допускат дискриминация по отношение на трети държави. Държавите членки определят по-специално обстоятелствата, при които се преминава към скрининг, основанията за скрининг и приложимите подробни процедурни правила.

1.  Механизмите за скрининг на държавите членки трябва са прозрачни и не допускат дискриминация. Държавите членки определят по-специално обстоятелствата, при които се преминава към скрининг, основанията за скрининг и приложимите процедурни правила.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Поверителната информация, включително търговската информация с чувствителен характер, предоставена от засегнатите чуждестранни инвеститори и предприятия, трябва да бъде защитена.

3.  Държавите членки следва да гарантират абсолютна поверителност на информацията, включително търговската информация с чувствителен характер и търговските тайни, предоставени от засегнатите чуждестранни инвеститори и предприятия в хода на процедурите за скрининг.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Засегнатите чуждестранни инвеститори и предприятия трябва да разполагат с възможността да търсят защита по съдебен ред по отношение на скрининговите решения на националните органи.

4.  Засегнатите чуждестранни инвеститори и предприятия трябва да разполагат с възможността да търсят защита по съдебен ред по отношение на скрининговите решения на националните органи освен ако подобни съдебни процеси не се считат за противоречащи на основните интереси на сигурността на държавата членка.

Обосновка

Въпреки че правото за защита по съдебен ред е с фундаментално значение за върховенството на закона в Европа, при определени обстоятелства това право може да бъде ограничавано ако противоречи на интересите на националната сигурност, особено ако скрининговите решения са взети от най-висшия изпълнителен орган в съответната държава.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Комисията разработва и споделя механизъм за скрининг, включващ „най-добри практики“, който може да бъде приет от държавите членки например в случаите, при които няма действащ механизъм за скрининг. Държавите членки могат да се позовават на Службата за подкрепа на структурните реформи (СПСР) при създаването на своя механизъм за скрининг.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки, които поддържат механизми за скрининг, предоставят на Комисията годишен доклад относно прилагането на своите механизми за скрининг. За всеки отчетен период в доклада се включва по-специално информация за:

2.  Държавите членки предоставят на Комисията годишен доклад относно прилагането на своите механизми за скрининг. За всеки отчетен период в доклада се включва по-специално информация за:

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В съответствие с член 346, параграф 1, буква а) от ДФЕС нито една държава членка не може да бъде задължавана да предоставя информация, чието разкриване тя счита за противоречащо на основните интереси на нейната сигурност.

Обосновка

Определена информация относно скрининга може основателно да се счита за тайна във връзка с националната сигурност и следва да бъде защитена.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки, които не поддържат механизми за скрининг, предоставят на Комисията годишен доклад, в който обхващат преките чуждестранни инвестиции, извършени на тяхна територия, въз основа на информацията, с която разполагат.

заличава се

Обосновка

Държавите членки поддържат механизми за скрининг.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Въз основа на годишните доклади на държавите членки и при надлежно отчитане на поверителността на чувствителната информация, Комисията публикува годишен доклад, съдържащ обобщена информация относно прилагането на механизмите за скрининг.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато дадена държава членка счита, че пряка чуждестранна инвестиция, планирана или вече направена в друга държава членка, има вероятност да засегне нейната сигурност или нейния обществен ред, тя може да представи коментари на държавата членка, в която е планирано да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Коментарите се предоставят същевременно и на Комисията.

2.  Когато дадена държава членка счита, че пряка чуждестранна инвестиция, планирана или вече направена в друга държава членка, има вероятност да засегне нейната сигурност или нейния обществен ред, тя представя коментари на държавата членка, в която е планирано да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Коментарите се предоставят същевременно и на Комисията.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да се отрази на сигурността или на обществения ред в една или няколко държави членки, тя може да издаде становище, адресирано до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Комисията може да издаде становище независимо от това дали други държави членки са представили коментари.

3.  Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да се отрази на сигурността или на обществения ред в една или няколко държави членки, тя издава становище, адресирано до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция. Комисията издава становище независимо от това дали други държави членки са представили коментари.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията или държава членка, която счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне нейната сигурност или нейния обществен ред, може да поиска от държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, всякаква информация, необходима за предоставянето на коментарите, посочени в параграф 2, или становището, посочено в параграф 3.

4.  При поискване от страна на Комисията или държава членка, която счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне нейната сигурност или нейния обществен ред, държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, представя съответната информация, необходима за предоставянето на коментарите, посочени в параграф 2, или становището, посочено в параграф 3. Освен това Комисията може да поиска този въпрос да бъде обсъден в централното звено за скрининга.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Коментарите съгласно параграф 2 или становищата в съответствие с параграф 3 се адресират до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, в разумен срок, но във всички случаи не по-късно от 25 работни дни след получаването на информацията, посочена в параграф 1 или параграф 4. В случаи когато становището на Комисията се издава след коментари от другите държави членки, Комисията разполага с още 25 работни дни за издаването на становище.

5.  Коментарите съгласно параграф 2 или становищата в съответствие с параграф 3 се адресират без забавяне до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, и във всички случаи не по-късно от 25 работни дни след получаването на информацията, посочена в параграф 1 или параграф 4. В случаи когато становището на Комисията се издава след коментари от другите държави членки, Комисията разполага с още 25 работни дни за издаването на становище.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне проекти или програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, тя може да издаде становище, адресирано до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция.

1.  Когато Комисията счита, че има вероятност дадена пряка чуждестранна инвестиция да засегне проекти или програми от интерес за Съюза на основания, свързани със сигурността или обществения ред, тя издава становище, адресирано до държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията може да поиска от държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, всякаква информация, необходима за издаването на становището, посочено в параграф 1.

2.  При поискване от страна на Комисията, държавата членка, в която се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, предоставя съответната информация, посочена в параграф 10.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията изпраща своето становище до засегнатата държава членка в разумен срок, но при всички случаи не по-късно от 25 работни дни след получаването на поисканата от Комисията информация в съответствие с параграф 2. Когато в дадена държава членка има въведен механизъм за скрининг в съответствие с член 3, параграф 1 и информацията относно пряката чуждестранна инвестиция, по отношение на която се извършва скрининг, е получена от Комисията в съответствие с член 8, параграф 1, становището се издава не по-късно от 25 работни дни след получаване на тази информация. Когато за издаването на становище е необходима допълнителна информация, срокът от 25 дни започва да тече от датата на получаване на допълнителната информация.

3.  Комисията изпраща своето становище до засегнатата държава членка без забавяне, но при всички случаи не по-късно от 25 работни дни след получаването на поисканата от Комисията информация в съответствие с параграф 2. Когато информацията относно пряката чуждестранна инвестиция, по отношение на която се извършва скрининг, е получена от Комисията в съответствие с член 8, параграф 1, становището се издава не по-късно от 25 работни дни след получаване на тази информация. Когато за издаването на становище е необходима допълнителна информация, срокът от 25 дни започва да тече от датата на получаване на допълнителната информация.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че информацията, поискана от Комисията и другите държави членки в съответствие с член 8, параграф 4 и член 9, параграф 2, се предоставя на Комисията и на държавите членки, поискали информация, без неоснователно забавяне.

1.  Държавите членки гарантират, че информацията, поискана от Комисията и другите държави членки в съответствие с член 8, параграф 4 и член 9, параграф 2, се предоставя на Комисията и на държавите членки, поискали информация, без необосновано забавяне.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  структура на собствеността на прекия чуждестранен инвеститор и на предприятието, в което се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, включително информация за крайния(те) акционер(и), притежаващ(и) контролния пакет акции;

а)  цялостна структура на собствеността на прекия чуждестранен инвеститор и на предприятието, в което се планира да бъде направена или вече е направена пряката чуждестранна инвестиция, включително информация за крайните бенефициенти;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Информацията, получена в резултат от прилагането на настоящия регламент, се използва само за целите, за които е поискана.

1.  Информацията, получена в резултат от прилагането на настоящия регламент, се използва само за целите, за които е поискана, и не води до разкриване на търговски, промишлени или професионални тайни или търговски процеси, или на информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред.

Обосновка

Част от настоящия регламент изисква сътрудничество, свързано с обмен на информация. Това изменение има за цел да разсее потенциални опасения по отношение на поверителността, като защитава сигурността на чувствителната търговска и професионална информация.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки и Комисията гарантират защитата на поверителната информация, получена при прилагането на настоящия регламент.

2.  Държавите членки и Комисията гарантират най-високата възможна степен на поверителност и защитата на чувствителната информация, включително търговски тайни, както те са определени от Директива (ЕС) 2016/943, получени и предоставени от чуждестранни инвеститори и от заинтересованите предприятия. Държавите членки и Комисията са отговорни за защитата на търговските тайни, когато извършват процедури за скрийнинг.

 

______________

 

Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (ОВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 1).

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка определя звено за контакт за скрининга на преките чуждестранни инвестиции („звено за контакт за скрининга на ПЧИ“). Комисията и държавите членки ангажират звената за контакт за скрининга на ПЧИ с всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент.

Всяка държава членка определя звено за контакт за скрининга на преките чуждестранни инвестиции („звено за контакт за скрининга на ПЧИ“). Комисията осигурява централно звено за скрийнинг, посредством което държавите членки са в състояние да си сътрудничат тясно една с друга. Комисията и държавите членки ангажират звената за контакт за скрининга на ПЧИ с всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията прави оценка и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент не по-късно от 3 години след влизането му в сила. Държавите членки вземат участие в извършването на оценката и предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на доклада.

1.  Всяка година след... [датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент, съдържащ съответната информация относно дейностите на държавите членки и на Комисията, свързани със системите за филтриране. Не по-късно от ... [три години след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета задълбочена оценка относно рамките за филтриране на чуждестранни преки инвестиции и развитието на събитията при системите за филтриране в юрисдикциите извън ЕС, придружена, ако е целесъобразно, от законодателно предложение.

Изменение    62

Предложение за регламент

Приложение – тире 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната:

 

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от ... за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС ОВ L... (COM(2017)0294).

Изменение    63

Предложение за регламент

Приложение – тире 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Европейски фонд за отбрана:

 

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – „Начало на дейността на Европейския фонд за отбрана“ (COM(2017) 0295).

Изменение    64

Предложение за регламент

Приложение – тире 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Постоянно структурирано сътрудничество (ПСС):

 

Решение (ОВППС) на Съвета 2017/2315 от 11 декември 2017 година за установяване на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) и определяне на списъка на участващите държави членки; ОВ L 331, 14.12.2017 г., стр. 57.

Изменение    65

Предложение за регламент

Приложение – тире 6 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Европейски фонд за стратегически инвестиции

 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013.

 

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси;

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

Позовавания

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

26.10.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ECON

26.10.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Roberts Zīle

5.10.2017

Разглеждане в комисия

25.1.2018

20.3.2018

 

 

Дата на приемане

27.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

8

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Matt Carthy, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Maydell, Ana Miranda, Luigi Morgano, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Carlos Iturgaiz, Arndt Kohn, Peter Liese

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Peter Liese, Ivana Maletić, Thomas Mann, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Paul Tang

VERTS/ALE

Ana Miranda, Molly Scott Cato

8

-

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Matt Carthy

NI

Sotirios Zarianopoulos

S&D

Alfred Sant

4

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

Позовавания

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.9.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

26.10.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

26.10.2017

ECON

26.10.2017

ITRE

26.10.2017

JURI

26.10.2017

 

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

JURI

9.10.2017

LIBE

16.10.2017

 

 

Асоциирани комисии

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

18.1.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Franck Proust

11.10.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.11.2017

22.3.2018

24.4.2018

 

Дата на приемане

28.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Reinhard Bütikofer

Дата на внасяне

5.6.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Danilo Oscar Lancini, Franz Obermayr

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer

7

-

ECR

Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 19 юни 2018 г.Правна информация