Διαδικασία : 2017/0224(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0198/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0198/2018

Συζήτηση :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0121

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1548kWORD 252k
4.6.2018
PE 619.160v03-00 A8-0198/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Franck Proust

Συντάκτης γνωμοδότησης (*):

Reinhard Bütikofer, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

(*)  Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0487),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0309/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0198/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 2/2015 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Μαΐου 20171a.

 

_________________

 

1a γνωμοδότηση 2/2015 του του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Μαΐου 2017, σ. 3.

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της πρόσφατης νομολογίας είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου δεν μπορεί να καλύπτονται από τον κανονισμό.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι άμεσες ξένες επενδύσεις συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση της Ένωσης, μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και οικονομιών κλίμακας, της εισαγωγής στην Ένωση κεφαλαίων, τεχνολογιών, καινοτομίας και τεχνογνωσίας, και του ανοίγματος νέων αγορών για τις εξαγωγές της Ένωσης. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις προάγουν τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου της Επιτροπής για την Ευρώπη και συμβάλλουν στην υλοποίηση άλλων έργων και προγραμμάτων της Ένωσης.

(1)  Οι άμεσες ξένες επενδύσεις συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση της Ένωσης, μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και οικονομιών κλίμακας, της εισαγωγής στην Ένωση κεφαλαίων, τεχνολογιών, καινοτομίας και τεχνογνωσίας, και του ανοίγματος νέων αγορών για τις εξαγωγές της Ένωσης. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις προάγουν τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη και συμβάλλουν στην υλοποίηση άλλων έργων και προγραμμάτων της Ένωσης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της διατηρούν ανοικτό επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») και ενσωματώνεται στις διεθνείς δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν η Ένωση και τα κράτη μέλη της όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

(2)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της διατηρούν ένα ανοικτό επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») και στο άρθρο 3(5) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΣΕΕ), και ενσωματώνεται στις διεθνείς δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν η Ένωση και τα κράτη μέλη της όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Βάσει των διεθνών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, και των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών που έχουν συνάψει με τρίτες χώρες, η Ένωση και τα κράτη μέλη της μπορούν, υπό ορισμένους όρους, να θεσπίζουν περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

(3)  Βάσει των διεθνών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, και των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών που έχουν συνάψει με τρίτες χώρες, είναι δυνατόν η Ένωση και τα κράτη μέλη της, υπό ορισμένους όρους, να θεσπίζουν περιοριστικά μέτρα πρόσβασης στη αγορά όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα βάσει των οποίων δύνανται να περιορίζουν την κυκλοφορία κεφαλαίων μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας. Τα μέτρα αυτά αντανακλούν τους στόχους και τις ανησυχίες των οικείων κρατών μελών σε σχέση με τις άμεσες ξένες επενδύσεις, και οδηγούν σε σειρά ρυθμίσεων που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το πεδίο εφαρμογής και την ακολουθούμενη διαδικασία. Άλλα κράτη μέλη δεν διαθέτουν τέτοιους μηχανισμούς.

(4)  Αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα βάσει των οποίων έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν την κυκλοφορία κεφαλαίων μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας. Τα μέτρα αυτά αντανακλούν τους στόχους και τις ανησυχίες των οικείων κρατών μελών σε σχέση με τις άμεσες ξένες επενδύσεις, και οδηγούν σε μια σειρά διαφορετικών και όχι συντονισμένων μέτρων ως προς το πεδίο εφαρμογής τους και την ακολουθούμενη διαδικασία. Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν τέτοιους μηχανισμούς μπορούν να δημιουργήσουν δικούς τους με βάση τη λειτουργία, την εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές των ήδη υφιστάμενων εθνικών μηχανισμών.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Επί του παρόντος δεν υφίσταται ολοκληρωμένο πλαίσιο ενωσιακού επιπέδου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

(5)  Επί του παρόντος δ δεν υφίσταται ολοκληρωμένο πλαίσιο ενωσιακού επιπέδου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, ενώ οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της ομάδας των 7, ανέπτυξαν τέτοια πλαίσια χρησιμοποιώντας διάφορα είδη μηχανισμών ελέγχου, με ποικίλα επίπεδα διαφάνειας, περιοριστικότητας και προβλεψιμότητας.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Είναι σημαντικό να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου και να εξασφαλιστεί συντονισμός και συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Το πλαίσιο αυτό δεν θίγει την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών ως προς τη διαφύλαξη της εθνικής τους ασφάλειας.

(7)  O κανονισμός θα πρέπει να παρέχει ασφάλεια δικαίου για τους μηχανισμούς ελέγχου των κρατών μελών, και να εξασφαλίσει συντονισμό και συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Το πλαίσιο αυτό δεν θίγει την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών ως προς τη διαφύλαξη της εθνικής τους ασφάλειας. Η από μέρους της Επιτροπής παρακολούθηση των συστημάτων ελέγχου σε τρίτες χώρες θα πρέπει επίσης να παρέχει ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Το πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα μέσα για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη κατά τρόπο ολοκληρωμένο, καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίζει την ευελιξία που απαιτείται για να μπορούν τα κράτη μέλη να ελέγχουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες της κατάστασής τους και τις εθνικές περιστάσεις.

(8)  Το πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή το απαραίτητο νομικό, ανθρώπινο και οικονομικό δυναμικό για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη κατά τρόπο ολοκληρωμένο, καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίζει την ευελιξία που απαιτείται για να μπορούν τα κράτη μέλη να ελέγχουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες της κατάστασής τους και τις εθνικές περιστάσεις, καθώς και τις προνομιούχες μετοχές («golden shares») και τα ειδικά προνόμια (« golden powers»).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Θα πρέπει να καλύπτεται ευρύ φάσμα επενδύσεων οι οποίες δημιουργούν ή διατηρούν σταθερές και άμεσες σχέσεις μεταξύ επενδυτών από τρίτες χώρες και επιχειρήσεων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε κράτος μέλος.

(9)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων επενδύσεων που ελέγχονται από κυβέρνηση τρίτης χώρας, ανεξάρτητα από τον όγκο ή τα όρια συμμετοχής, που δημιουργούν ή διατηρούν διαχρονικούς άμεσους ή έμμεσους δεσμούς μεταξύ ενός ξένου επενδυτή, ανεξαρτήτως του εάν ο εν λόγω επενδυτής είναι ο τελικός επενδυτής, και επιχειρήσεων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στο έδαφος κράτους μέλους, στην Οικονομική Αποκλειστική Ζώνη που έχει δηλωθεί σύμφωνα με τις Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) ή την υφαλοκρηπίδα..

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, για να αποφεύγεται η καταστρατήγηση των μηχανισμών τους ελέγχου και των αποφάσεών τους για την προστασία της ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης. Τα μέτρα για την αποφυγή των καταστρατηγήσεων θα πρέπει να καλύπτουν τις επενδύσεις εντός της Ένωσης που πραγματοποιούνται μέσω τεχνητών ρυθμίσεων, οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν την οικονομική πραγματικότητα και καταστρατηγούν τους μηχανισμούς ελέγχου και τις αποφάσεις ελέγχου, και στις οποίες ο επενδυτής ανήκει ή ελέγχεται σε τελική ανάλυση από φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση τρίτης χώρας. Τα παραπάνω δεν θίγουν την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων οι οποίες κατοχυρώνονται στη ΣΛΕΕ.

(10)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, να διατηρούν, να τροποποιούν, να ενισχύουν ή να θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για τον εντοπισμό και την πρόληψη της καταστρατήγησης των μηχανισμών ελέγχου και των αποφάσεών τους για την προστασία της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις επενδύσεις εντός της Ένωσης μέσω τεχνητών ρυθμίσεων που δεν αντικατοπτρίζουν την οικονομική πραγματικότητα και παρακάμπτουν τους μηχανισμούς ελέγχου και τις αποφάσεις ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες η δομή της ιδιοκτησίας ή άλλα βασικά χαρακτηριστικά του επενδυτή έχουν αλλάξει σημαντικά, όταν ο επενδυτής ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας ή επιχείρηση που τελικά ανήκει ή ελέγχεται από φυσικό πρόσωπο ή από επιχείρηση τρίτης χώρας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε μέτρο κατά της καταστρατήγησης που λαμβάνεται από αυτά. Τα παραπάνω δεν θίγουν την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων οι οποίες κατοχυρώνονται στη ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10a)  Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προάγουν τη συνεργασία και τη δέσμευση τρίτων χωρών, μέσω εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών και στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προς τον σκοπό της παροχής καθοδήγησης στα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά την εφαρμογή του κανονισμού, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένας κατάλογος παραγόντων που μπορεί να λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Επιπλέον, ο εν λόγω κατάλογος θα καταστήσει τη διαδικασία ελέγχου πιο διαφανή για τους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν ή που έχουν ήδη πραγματοποιήσει άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ένωση. Ο κατάλογος των παραγόντων που μπορεί να θεωρηθεί ότι θέτουν ζητήματα ασφάλειας ή δημόσιας τάξης θα πρέπει να παραμείνει ενδεικτικός.

(11)  Προς τον σκοπό της παροχής καθοδήγησης στα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά την εφαρμογή του κανονισμού, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένας κατάλογος παραγόντων που θα μπορούσαν να λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Επιπλέον, ο εν λόγω κατάλογος θα καταστήσει, ενδεχομένως, τη διαδικασία ελέγχου πιο διαφανή για τους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν ή που έχουν ήδη πραγματοποιήσει άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ένωση. Ο κατάλογος των παραγόντων που θα μπορούσαν να θέσουν ζητήματα ασφάλειας ή δημόσιας τάξης θα πρέπει να παραμείνει ενδεικτικός.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη άμεση ξένη επένδυση μπορεί να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμήσουν όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της επένδυσης σε υποδομές ζωτικής σημασίας, καθώς και σε τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, και συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία για την ασφάλεια ή τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και των οποίων η διαταραχή, απώλεια ή καταστροφή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο σε κράτος μέλος ή στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμούν το εάν ο εκάστοτε ξένος επενδυτής ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα, μέσω της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων) από την κυβέρνηση τρίτης χώρας.

(12)  Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη ξένη επένδυση θα μπορούσε να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ιδίως κατά πόσον υπάρχει διαταραχή, αποτυχία, απώλεια ή καταστροφή του εφοδιασμού που μπορεί να έχει επίπτωση σε ένα κράτος μέλος ή στην Ένωση, εάν ένας ξένος επενδυτής ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από την κυβέρνηση μιας τρίτης χώρας ή επένδυση ελεγχόμενη από κυβέρνηση τρίτης χώρας, εάν η ξένη επένδυση αποτελεί μέρος κρατικού σχεδίου ή προγράμματος ή τμήματος μιας οικονομικής βιομηχανικής ή πολιτικής στρατηγικής που εκτελείται από μια τρίτη χώρα με στόχο την απόκτηση ή τη μεταφορά βασικών τεχνολογιών ή γνώσεων, ή προς υποστήριξη στρατηγικών εθνικών συμφερόντων. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και στις περιπτώσεις που ο επενδυτής έχει ήδη συμμετάσχει σε επενδυτικά σχέδια που επηρεάζουν την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ενός κράτους μέλους.

 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα μπορούσαν επίσης να εξετάσουν, για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις πιθανές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, στις κρίσιμες στρατηγικές υποδομές, στις κρίσιμες και στρατηγικές τεχνολογίες, στην στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, στην πρόσβαση σε ευαίσθητα πληροφορίες ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών της Ένωσης, την πολυφωνία και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12α)  Για να καθοριστεί εάν μια ξένη επένδυση μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μπορούν επίσης να λάβουν υπόψη το πλαίσιο και τις περιστάσεις υπό τις οποίες γίνεται ή πραγματοποιήθηκε η επένδυση, μεταξύ άλλων, εάν η επένδυση μπορεί να οδηγήσει σε μονοπωλιακή διάρθρωση και εάν η αγορά της χώρας καταγωγής του ξένου επενδυτή είναι ανοιχτή, περιορισμένη ή κλειστή, εάν υπάρχει αμοιβαιότητα και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και εάν υπάρχει κίνδυνος παραβίασης των διεθνών μέσων για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή των βασικών προτύπων της ΔΟΕ. Η εξέταση πρέπει να διεξάγεται με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να είναι ακριβείς, πλήρεις και αξιόπιστες.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12 β)  Τα κράτη μέλη μπορεί να επιτρέπουν σε οικονομικούς φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή κοινωνικούς εταίρους, όπως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να ζητούν από τα κράτη μέλη να εξετάσουν την ενεργοποίηση του ελέγχου, με την επιφύλαξη των διαφορετικών συστημάτων σε σχέση με την ευρύτερη διαδικαστική συμμετοχή.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12γ)  Όταν οι οικονομικοί φορείς, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή οι κοινωνικοί εταίροι, όπως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, διαθέτουν πληροφορίες ή ουσιαστικές και δεόντως αιτιολογημένες επιφυλάξεις σχετικά με άμεσες ξένες επενδύσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα, στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, θα πρέπει να είναι δυνατόν να παρέχουν στην Επιτροπή αυτές τις πληροφορίες. Η Επιτροπή θα είναι δυνατόν να λάβει δεόντως υπόψη τις πληροφορίες αυτές κατά την έκδοση γνώμης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα ουσιώδη στοιχεία του διαδικαστικού πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων από τα κράτη μέλη, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές, την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο κατά τον οποίο οι επενδύσεις είναι πιθανόν να ελεγχθούν, και να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω επενδύσεις θα ελέγχονται κατά τρόπο διαφανή και μη εισάγοντα διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων τρίτων χωρών. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο καθορισμός προθεσμιών για τον έλεγχο και η κατοχύρωση της δυνατότητας προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά των εκδιδόμενων αποφάσεων ελέγχου.

(13)  Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα ουσιώδη στοιχεία του διαδικαστικού πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων από τα κράτη μέλη, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές, την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο κατά τον οποίο οι επενδύσεις είναι πιθανόν να ελεγχθούν, κατά τρόπο διαφανή και μη εισάγοντα διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων τρίτων χωρών. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο καθορισμός προθεσμιών για τον έλεγχο και η κατοχύρωση της δυνατότητας προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά των εκδιδόμενων αποφάσεων ελέγχου, ενώπιον των αρχών και των δικαστηρίων των κρατών μελών, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Θα πρέπει να συσταθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που ορισμένη άμεση ξένη επένδυση σε ένα κράτος μέλος είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη άλλων κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση, ανεξαρτήτως του εάν τα κράτη μέλη που υποβάλουν παρατηρήσεις ή το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση διατηρούν μηχανισμό ελέγχου ή διενεργούν έλεγχο της επένδυσης. Οι παρατηρήσεις των κρατών μελών θα πρέπει να διαβιβάζονται και στην Επιτροπή. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απευθύνει, στις περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο, γνώμη προς το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση, ανεξαρτήτως του εάν το εν λόγω κράτος μέλος διατηρεί μηχανισμό ελέγχου ή διενεργεί έλεγχο της επένδυσης και ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη έχουν υποβάλει παρατηρήσεις.

(14)  Θα πρέπει να συσταθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που ορισμένη άμεση ξένη επένδυση σε ένα κράτος μέλος θα μπορούσε να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη άλλων κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση, ανεξαρτήτως του εάν τα κράτη μέλη που υποβάλουν παρατηρήσεις ή το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση διατηρούν μηχανισμό ελέγχου ή διενεργούν έλεγχο της επένδυσης. Οι παρατηρήσεις αυτές θα πρέπει επίσης να διαβιβάζονται συγχρόνως σε όλα τα άλλα κράτη μέλη, και στην Επιτροπή, που θα έχει, κατόπιν αυτού, τη δυνατότητα να απευθύνει γνώμη προς το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση, ανεξαρτήτως του εάν το εν λόγω κράτος μέλος διατηρεί μηχανισμό ελέγχου ή διενεργεί έλεγχο της επένδυσης και ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη έχουν υποβάλει παρατηρήσεις. Η εν λόγω γνώμη θα πρέπει να διαβιβάζεται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη και δεν θα πρέπει να δημοσιοποιείται. Ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί γνώμη από την Επιτροπή ή παρατηρήσεις από άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφός του.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Περαιτέρω, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει, στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι πιθανόν να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος. Η δυνατότητα αυτή θα παράσχει στην Επιτροπή ένα εργαλείο για την προστασία των έργων και των προγραμμάτων που εξυπηρετούν την Ένωση συνολικά και τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Στα έργα και προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνονται ιδίως εκείνα που είτε εμπεριέχουν σημαντική ενωσιακή χρηματοδότηση είτε εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές ζωτικής σημασίας ή τις τεχνολογίες ή τους συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία. Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε παράρτημα του κανονισμού ενδεικτικός κατάλογος έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος, οι σχετιζόμενες με τα οποία άμεσες ξένες επενδύσεις μπορεί να υποβληθούν σε έλεγχο από την Επιτροπή.

(15)  Περαιτέρω, η Επιτροπή θα ελέγχει, στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι πιθανόν να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος. Η δυνατότητα αυτή θα παράσχει στην Επιτροπή ένα εργαλείο για την προστασία των έργων και των προγραμμάτων που εξυπηρετούν την Ένωση συνολικά και τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Στα έργα και προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνονται ιδίως εκείνα που είτε εμπεριέχουν σημαντική ενωσιακή χρηματοδότηση είτε εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές και τις τεχνολογίες ή τους συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη ή στρατηγική σημασία. Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε παράρτημα του κανονισμού ενδεικτικός και μη εξαντλητικός κατάλογος έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος, σε σχέση με τα οποία οι άμεσες ξένες επενδύσεις μπορεί να υποβληθούν σε έλεγχο από την Επιτροπή. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την επικαιροποίηση αυτού του καταλόγου.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

15α)  Προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να μπορεί να καλέσει την Επιτροπή να γνωμοδοτήσει σχετικά με άμεσες ξένες επενδύσεις που σχεδιάζονται ή ολοκληρώνονται σε ένα κράτος μέλος. Η Επιτροπή πρέπει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δράση της μετά την παραλαβή αυτής της αίτησης.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι ορισμένη άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να επηρεάσει έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απευθύνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, γνώμη στα κράτη μέλη στα οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να αποδίδουν βαρύνουσα σημασία στη γνώμη της Επιτροπής και να αιτιολογούν στην Επιτροπή τυχόν απόφασή τους να μην την ακολουθήσουν, σε συμμόρφωση προς το καθήκον τους καλόπιστης συνεργασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα να ζητεί από τα οικεία κράτη μέλη τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της σχετικής επένδυσης.

(16)  Στην περίπτωση που η Επιτροπή ή ένα ή περισσότερα κράτη μέλη κρίνουν ότι ορισμένη άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να επηρεάσει έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, θα πρέπει η Επιτροπή να απευθύνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, γνώμη στα κράτη μέλη στα οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση, και τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν παρατηρήσεις στα κράτη μέλη όπου προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση. Η γνώμη, που δεν πρέπει να δημοσιοποιείται, θα κοινοποιείται ταυτόχρονα και στα άλλα κράτη μέλη. Τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής και να αιτιολογούν γραπτώς στην Επιτροπή και στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τυχόν απόφασή τους να μην την ακολουθήσουν, σε συμμόρφωση προς το καθήκον τους καλόπιστης συνεργασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα να ζητεί από τα οικεία κράτη μέλη τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της σχετικής επένδυσης. Ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί γνώμη από την Επιτροπή ή παρατηρήσεις από άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφός του.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

16α)  Όταν τουλάχιστον το ένα τρίτο των κρατών μελών κρίνει ότι μια άμεση ξένη επένδυση ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλειά τους ή τη δημόσια τάξη, ή τουλάχιστον το ένα τρίτο των κρατών μελών και η Επιτροπή θεωρούν ότι έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος θίγονται ως προς την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, το κράτος μέλος θα πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής και τις παρατηρήσεις των άλλων κρατών μελών, και να παρέχει γραπτή εξήγηση στην Επιτροπή και στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω παρατηρήσεων ή γνωμών, η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει να προωθήσει το διάλογο μεταξύ των κρατών μελών που έχουν διατυπώσει παρατηρήσεις και του κράτους μέλους στο οποίο σχεδιάζονται ή έχουν ολοκληρωθεί οι άμεσες ξένες επενδύσεις.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Προκειμένου να διευκολύνεται η συνεργασία με τα λοιπά κράτη μέλη και η εξέταση των άμεσων ξένων επενδύσεων από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τους μηχανισμούς τους ελέγχου και κάθε τροποποίηση στους μηχανισμούς αυτούς, ενώ, επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλουν σε τακτική βάση εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία των μηχανισμών τους ελέγχου. Για τους ίδιους λόγους, τα κράτη μέλη που δεν διατηρούν μηχανισμό ελέγχου θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

(17)  Προκειμένου να διευκολύνεται η συνεργασία με τα λοιπά κράτη μέλη και η εξέταση των άμεσων ξένων επενδύσεων από την Επιτροπή, και για την καλύτερη αξιοπιστία και συγκρισιμότητα των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη, θα πρέπει αυτά να κοινοποιούν στην Επιτροπή τους μηχανισμούς τους ελέγχου και κάθε τροποποίηση που επιφέρουν σε αυτούς, και θα πρέπει να υποβάλλουν σε τακτική βάση εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία των μηχανισμών αυτών. Για τους ίδιους λόγους, τα κράτη μέλη που δεν διατηρούν μηχανισμό ελέγχου θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, στην αποκλειστική οικονομική τους ζώνη ή στην υφαλοκρηπίδα, με βάση όλες τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους. Πρέπει, επίσης, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέσα απόκτησης αυτών των πληροφοριών.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προς τον σκοπό αυτόν, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο ενημέρωσης και συνεργασίας ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε όλα τα κράτη μέλη. Η εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει να παρέχεται από τα κράτη μέλη στα οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η εκάστοτε επένδυση, κατόπιν αίτησης άλλων κρατών μελών ή της Επιτροπής. Στις σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή δομή του ξένου επενδυτή και τον τρόπο χρηματοδότησης της προγραμματισμένης ή πραγματοποιημένης επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον διατίθενται, πληροφοριών σχετικά με τις επιδοτήσεις που τυχόν έχουν χορηγηθεί από τρίτες χώρες.

(18)  Προς τον σκοπό αυτόν, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο ενημέρωσης και συνεργασίας ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε όλα τα κράτη μέλη, στα οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί, μια άμεση ξένη επένδυση, κατόπιν αίτησης άλλων κρατών μελών ή της Επιτροπής. Στις σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται οι πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή δομή του ξένου επενδυτή και τον τρόπο χρηματοδότησης της προγραμματισμένης ή πραγματοποιημένης επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον διατίθενται, πληροφοριών σχετικά με τις επιδοτήσεις που τυχόν έχουν χορηγηθεί από τρίτες χώρες. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 346 της ΣΛΕΕ. Θα πρέπει να είναι ακριβείς, πλήρεις και αξιόπιστες και να επιδιώκουν τη διευκόλυνση της συγκρισιμότητας των δεδομένων.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η επικοινωνία και η συνεργασία στο επίπεδο των κρατών μελών και στο ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της σύστασης στα κράτη μέλη σημείων επαφής για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων.

(19)  Η επικοινωνία και η συνεργασία στο επίπεδο των κρατών μελών και στο ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της σύστασης στα κράτη μέλη θεσμοθετημένων σημείων επαφής για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και με την σύσταση μιας Ομάδας Συντονισμού του Ελέγχου των Επενδύσεων.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του απορρήτου των εμπιστευτικών και λοιπών ευαίσθητου χαρακτήρα πληροφοριών.

(20)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας όλων των εμπιστευτικών πληροφοριών, που καθίστανται διαθέσιμες από τους ξένους επενδυτές και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Ένωσης.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

20α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, στην αποκλειστική οικονομική τους ζώνη ή την υφαλοκρηπίδα, με βάση όλες τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους. Πρέπει, επίσης, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέσα απόκτησης αυτών των πληροφοριών. Βάσει των ετήσιων αυτών εκθέσεων, η Επιτροπή θα εκπονεί ετήσια έκθεση που περιγράφει τη συνολική κατάσταση των επενδύσεων στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και θα την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του. Στην περίπτωση που η έκθεση προτείνει την τροποποίηση διατάξεων του παρόντος κανονισμού, μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.

(21)  Το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και ανά τριετία στη συνέχεια, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του κανονισμού. Η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις δυνατότητες μακροπρόθεσμου οικονομικού ελέγχου, πέραν της άμεσης ξένης επένδυσης, για την απόκτηση μέσω δημόσιας σύμβασης σταθερών και άμεσων ικανοτήτων επιρροής με στόχο τη διαχείριση ή τον έλεγχο ενωσιακών έργων ή προγραμμάτων, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμού. Στην περίπτωση που η έκθεση προτείνει την τροποποίηση διατάξεων του παρόντος κανονισμού, μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, από νομοθετική πρόταση, και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, θα πρέπει να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

21α)  Για την ενημέρωση του καταλόγου των προγραμμάτων και έργων ενωσιακού ενδιαφέροντος, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία θέσπισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προπαρασκευή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προπαρασκευή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  «άμεση ξένη επένδυση»: κάθε είδους επένδυση από ξένο επενδυτή η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ή τη διατήρηση σταθερών και άμεσων σχέσεων μεταξύ του ξένου επενδυτή και του επιχειρηματία ή της επιχείρησης στον οποίο ή στην οποία, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχονται τα σχετικά κεφάλαια με σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που καθιστούν δυνατή την πραγματική συμμετοχή στη διαχείριση ή στον έλεγχο εταιρείας που ασκεί οικονομική δραστηριότητα·

(1)  «άμεση ξένη επένδυση»: κάθε είδους επένδυση, ανεξάρτητα από τον όγκο της ή τα όρια συμμετοχής, ξένου επενδυτή, ανεξαρτήτως του εάν ο εν λόγω επενδυτής είναι ο τελικός επενδυτής, με στόχο τη δημιουργία ή τη διατήρηση άμεσων ή έμμεσων δεσμών μεταξύ του ξένου επενδυτή και του επιχειρηματία ή της επιχείρησης στον οποίο ή στην οποία, παρέχονται τα σχετικά κεφάλαια με σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στο έδαφος κράτους μέλους, ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη που έχει δηλώσει σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) , ή την υφαλοκρηπίδα, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που καθιστούν δυνατή την πραγματική συμμετοχή στη διαχείριση ή στον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο εταιρείας που ασκεί οικονομική δραστηριότητα·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α)  «άμεση επένδυση ελεγχόμενη από αλλοδαπή κυβέρνηση»: κάθε άμεση ξένη επένδυση που θα μπορούσε να οδηγήσει στον έλεγχο νομικού προσώπου εγκατεστημένου στην Ένωση από αλλοδαπή κυβέρνηση ή οντότητα που ελέγχεται ή ενεργεί εκ μέρους ή καθοδηγείται από αλλοδαπή κυβέρνηση·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  «ξένος επενδυτής»: φυσικό πρόσωπο τρίτης χώρας ή επιχείρηση τρίτης χώρας που προτίθεται να πραγματοποιήσει ή έχει πραγματοποιήσει άμεση ξένη επένδυση·

(2)  «ξένος επενδυτής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο τρίτης χώρας ή επιχείρηση τρίτης χώρας, ή εθνικός,ή κρατικός οργανισμός που προτίθεται να πραγματοποιήσει ή έχει ήδη πραγματοποιήσει άμεση ξένη επένδυση, είτε ως τελικός επενδυτής είτε ως διαμεσολαβητής που αντιπροσωπεύει αυτόν τον αλλοδαπό επενδυτή·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  «έλεγχος»: διαδικασία βάσει της οποίας είναι δυνατή η αξιολόγηση, διερεύνηση, έγκριση, εξάρτηση από όρους, απαγόρευση ή αναστροφή άμεσης ξένης επένδυσης·

(3)  «έλεγχος»: διαδικασία βάσει της οποίας είναι δυνατή η αξιολόγηση, διερεύνηση, έγκριση, εξάρτηση από όρους, απαγόρευση ή αναστροφή άμεσης ξένης επένδυσης, με προθεσμία ολοκλήρωσης που αρχίζει αμέσως μόλις όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για να ξεκινήσει ο έλεγχος έχουν παραληφθεί από τις αρμόδιες αρχές·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε ο ξένος επενδυτής να μην μπορεί να διαβιβάσει ελλειπείς πληροφορίες, με στόχο την έναρξη της προθεσμίας της διαδικασίας ελέγχου. Για αυτό, η προθεσμία διεκπεραίωσης του ελέγχου πρέπει να αρχίζει από τη στιγμή που έχουν παρασχεθεί όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση του πλήρους φακέλου.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν, να τροποποιούν ή να θεσπίζουν μηχανισμούς για τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού.

1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν, να τροποποιούν ή να θεσπίζουν μηχανισμούς για τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή δύναται να ελέγχει, στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις άμεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος.

2.  Η Επιτροπή ελέγχει, στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις άμεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στα έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται ιδίως τα έργα ή προγράμματα που εμπεριέχουν ενωσιακή χρηματοδότηση σημαντικού απόλυτου ποσού ή ενωσιακή χρηματοδότηση η οποία αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης του έργου ή προγράμματος, καθώς και τα έργα ή προγράμματα που εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές ζωτικής σημασίας, τις τεχνολογίες που έχουν κρίσιμη σημασία ή τους συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία. Ενδεικτικός κατάλογος έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1.

3.  Στα έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται ιδίως τα έργα ή προγράμματα που εμπεριέχουν ενωσιακή χρηματοδότηση, ή εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές ζωτικής ή στρατηγικής σημασίας, τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής ή τους συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία, και οι οποίοι είναι σημαντικοί για τη διατήρηση της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης. Μη εξαντλητικός κατάλογος έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α για τον σκοπό της αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού, ενημερώνοντας τον κατάλογο του παραρτήματος.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράγοντες που μπορεί να συνεκτιμώνται κατά τον έλεγχο

Παράγοντες που συνεκτιμώνται κατά τον έλεγχο

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δύνανται να συνεκτιμούν τις πιθανές συνέπειες της επένδυσης, μεταξύ άλλων, επί:

1.  1. Κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δύνανται να συνεκτιμούν τις πιθανές συνέπειες της επένδυσης, μεταξύ άλλων, επί:

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  υποδομών ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών των τομέων της ενέργειας, των μεταφορών, των επικοινωνιών, της αποθήκευσης δεδομένων, του διαστήματος ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και επί εγκαταστάσεων ευαίσθητου χαρακτήρα·

α)  υποδομών ζωτικής και στρατηγικής σημασίας, είτε έχουν υλικό είτε εικονικό χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικτύων διανομής ενέργειας και ύδατος, των δικτύων μεταφορών, των λιμένων, των σιδηροδρόμων, των αερολιμένων και των ναυπηγείων, των υπηρεσιών μεταφορών, των επικοινωνιών και των μέσων ενημέρωσης, της αεροδιαστημικής και της διαστημικής υποδομής, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης δεδομένων, μεγάλης κλίμακας ανάλυσης δεδομένων και εκλογών, των υποδομών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών καθώς και των εγκαταστάσεων ευαίσθητου χαρακτήρα·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  τεχνολογιών που έχουν κρίσιμη σημασία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών των τομέων της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής, των ημιαγωγών, των τεχνολογιών με δυνητικές εφαρμογές διπλής χρήσης, της κυβερνοασφάλειας, του διαστήματος και της πυρηνικής ενέργειας·

β)  κρίσιμων και στρατηγικών τεχνολογιών, όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η νανοτεχνολογία, η κβαντική τεχνολογία, η βιοτεχνολογία και οι ιατρικές τεχνολογίες, οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, οι ημιαγωγοί, η αποθήκευση ενέργειας, τα είδη διπλής χρήσης, η άμυνα, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τις κυβερνοτεχνολογίες, ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι σιδηρόδρομοι, η αεροδιαστημική ή οι πυρηνικές τεχνολογίες, οι εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  της ασφάλειας του εφοδιασμού με συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία· ή

γ)  της στρατηγικής αυτάρκειας της Ένωσης, της ασφάλειας και αδιάλειπτης συνέχειας του εφοδιασμού με συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία, όπως είναι τα πρωτογενή προϊόντα και οι πρώτες ύλες, οι σπάνιες γαίες, τα γεωργικά περιουσιακά στοιχεία, οι γεωργικές εκτάσεις, και τα αγροεπισιτιστικά προϊόντα· ή

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  της πρόσβασης σε πληροφορίες ευαίσθητου χαρακτήρα ή της δυνατότητας ελέγχου πληροφοριών ευαίσθητου χαρακτήρα.

δ)  της πρόσβασης σε ευαίσθητες πληροφορίες ή στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, προσωπικών δεδομένων που αφορούν την υγεία, και της δυνατότητας ελέγχου ευρείας κλίμακας δεδομένων ή ευαίσθητων πληροφοριών,

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, των πολιτιστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών υπηρεσιών, καθώς και των αθλητικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών στοιχημάτων, και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δύνανται να συνεκτιμούν το κατά πόσον ο ξένος επενδυτής ελέγχεται από την κυβέρνηση τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένου μέσω της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης.

2.   Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεκτιμούν, ιδιαίτερα, το κατά πόσον:

 

α)  υπάρχει κίνδυνος διατάραξης του εφοδιασμού, αδυναμία, απώλεια ή καταστροφή της προσφοράς, που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις σε κράτος μέλος ή στην Ένωση·

 

β)  ο ξένος επενδυτής είναι άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενος από κυβέρνηση, κρατικούς φορείς ή ένοπλες δυνάμεις τρίτης χώρας ή/και ασκεί εξωστρεφείς πολιτικές ξένων άμεσων επενδύσεων σε σχέδια και προγράμματα που τελούν υπό τον έλεγχο ξένων κυβερνήσεων για στρατηγικούς βιομηχανικούς στόχους, απόκτηση ή μεταφορά των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής ή γνώσεων, υποστήριξη εθνικών στρατηγικών συμφερόντων, μεταξύ άλλων, μέσω της ιδιοκτησιακής διάρθρωσης ή σημαντικών χρηματοδοτικών πόρων με τη μορφή επιδοτήσεων, εκτενών πιστωτικών διευκολύνσεων και δανείων από κυβέρνηση τρίτης χώρας ή κρατικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ή έχει πολιτική παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων·

 

γ)  ο επενδυτής έχει ήδη συμμετάσχει σε επενδυτικά έργα που απειλούν την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ενός κράτους μέλους.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μπορούν επίσης να λαμβάνουν υπόψη μεταξύ άλλων:

 

α)  το πλαίσιο και τις περιστάσεις υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επένδυση, καθώς και εάν ο τομέας θεωρείται στρατηγικός τομέας από την χώρα καταγωγής του επενδυτή·

 

β)  κατά πόσον υπάρχει σοβαρός και θεμιτός κίνδυνος ο ξένος επενδυτής να προβεί σε παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η εκτροπή των πόρων, η διαφθορά, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το οργανωμένο έγκλημα ή παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή παραβιάσεις διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα βασικά εργασιακά πρότυπα της ΔΟΕ·

 

γ)  κατά πόσον το καταστατικό της επιχείρησης στην οποία γίνεται η επένδυση περιλαμβάνει ρήτρες αλλαγής του ελέγχου·

 

δ)  κατά πόσον η επένδυση μπορεί να ενισχύσει ή να οδηγήσει σε μονοπωλιακή δομή ή σε έλεγχο αλυσίδας αξίας, π.χ. μέσω της κοινοποίησης του καταλόγου όλων των συγχωνεύσεων που έχει αναλύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που αφορούν την επιχείρηση της τρίτης χώρας καθώς και την κοινοποίηση του καταλόγου όλων των συγχωνεύσεων που έχουν αναλύσει οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού όσον αφορά την επιχείρηση αυτή·

 

ε)  κατά πόσον η αγορά στη χώρα προέλευσης του ξένου επενδυτή είναι ανοιχτή, περιορισμένη ή κλειστή, και εάν υπάρχει αμοιβαιότητα και δίκαιοι κανόνες ανταγωνισμού·

 

στ)  τις προηγούμενες σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής ή των κρατών μελών με τον ξένο επενδυτή·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Η εξέταση διεξάγεται με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να είναι ακριβείς, πλήρεις και αξιόπιστες.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν, να τροποποιούν ή να θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να αποφεύγεται η καταστρατήγηση των μηχανισμών ελέγχου και των αποφάσεων ελέγχου.

Τα κράτη μέλη διατηρούν, τροποποιούν, ενισχύουν ή εγκρίνουν τα απαραίτητα μέτρα για τον εντοπισμό και την πρόληψη της καταστρατήγησης των μηχανισμών ελέγχου και των αποφάσεων ελέγχου, ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες την ιδιοκτησιακή δομή ή άλλα βασικά χαρακτηριστικά του επενδυτή έχουν αλλάξει σημαντικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε μέτρο κατά της καταστρατήγησης που λαμβάνουν.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη ορίζουν προθεσμίες για την έκδοση των αποφάσεων ελέγχου. Οι εν λόγω προθεσμίες παρέχουν ικανό περιθώριο για τη συνεκτίμηση των παρατηρήσεων κρατών μελών που προβλέπονται στο άρθρο 8 και της γνώμης της Επιτροπής που προβλέπεται στα άρθρα 8 και 9.

2.  Τα κράτη μέλη ορίζουν προθεσμίες για την έκδοση των αποφάσεων ελέγχου και δημοσιεύουν αυτές τις προθεσμίες. Οι εν λόγω προθεσμίες παρέχουν ικανό περιθώριο για τη συνεκτίμηση των παρατηρήσεων κρατών μελών που προβλέπονται στο άρθρο 8 και της γνώμης της Επιτροπής που προβλέπεται στα άρθρα 8 και 9.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη μπορεί να επιτρέπουν σε οικονομικούς φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή κοινωνικούς εταίρους, όπως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να ζητούν από τις αρχές των κρατών μελών να εξετάσουν την ενεργοποίηση του ελέγχου, με την επιφύλαξη των διαφορετικών συστημάτων των κρατών μελών σε σχέση με την ευρύτερη συμμετοχή στη διαδικασία.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, που υποβάλλονται από τους ξένους επενδυτές και τις οικείες επιχειρήσεις προστατεύονται.

3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εγγυώνται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας για όλες τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα που υποβάλλονται από ξένο επενδυτή και επιχειρήσεις της Ένωσης κατά τις διαδικασίες ελέγχου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 και (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι ξένοι επενδυτές και οι οικείες επιχειρήσεις δύνανται να προσβάλουν δικαστικά τις αποφάσεις ελέγχου των εθνικών αρχών.

4.  Οι ξένοι επενδυτές και οι επιχειρήσεις της Ένωσης έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν έννομη προστασία από τις αρχές και τα δικαστήρια των κρατών μελών κατά των αποφάσεων ελέγχου, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη που διατηρούν μηχανισμό ελέγχου υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του μηχανισμού τους ελέγχου. Για κάθε περίοδο αναφοράς, η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία, ιδίως, σχετικά με:

3.  Για κάθε περίοδο αναφοράς, τα κράτη μέλη που διατηρούν μηχανισμό ελέγχου υποβάλλουν στην Επιτροπή συμπληρωματική πληροφόρηση σχετικά με τη λειτουργία του μηχανισμού τους ελέγχου, και κυρίως σχετικά με:

α)  τις άμεσες ξένες επενδύσεις που ελέγχθηκαν και αυτές που τελούν υπό έλεγχο·

α)  τις άμεσες ξένες επενδύσεις που ελέγχθηκαν και αυτές που τελούν υπό έλεγχο·

β)  τις αποφάσεις ελέγχου που απαγορεύουν άμεση ξένη επένδυση·

β)  τις αποφάσεις ελέγχου που απαγορεύουν άμεση ξένη επένδυση·

γ)  τις αποφάσεις ελέγχου που εξαρτούν άμεση ξένη επένδυση από όρους ή μέτρα μετριασμού·

γ)  τις αποφάσεις ελέγχου που εξαρτούν άμεση ξένη επένδυση από όρους ή μέτρα μετριασμού·

δ)  τους τομείς, την προέλευση και την αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων που ελέγχθηκαν ή τελούν υπό έλεγχο.

δ)  τους τομείς, την προέλευση και την αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων που ελέγχθηκαν ή τελούν υπό έλεγχο.

 

δ α)  τις αποφάσεις ελέγχου όσον αφορά τα έργα και τα προγράμματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη που δεν διατηρούν μηχανισμό ελέγχου υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, στην αποκλειστική οικονομική τους ζώνη ή την υφαλοκρηπίδα, με βάση τις βέλτιστες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, και τα μέτρα που έλαβαν για να αποκτήσουν αυτές τις πληροφορίες.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Με βάση, μεταξύ άλλων, τις ετήσιες εκθέσεις που υποβλήθηκαν από όλα τα κράτη μέλη, και με τον δέοντα σεβασμό στον εμπιστευτικό χαρακτήρα ορισμένων πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτές τις εκθέσεις, η Επιτροπή συντάσσει ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφεται η συνολική κατάσταση των επενδύσεων στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για κάθε άμεση ξένη επένδυση που υποβάλλεται σε έλεγχο στο πλαίσιο του μηχανισμού τους ελέγχου, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έναρξη του ελέγχου. Στο πλαίσιο της εν λόγω ενημέρωσης και εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, το κράτος μέλος που διενεργεί τον έλεγχο δηλώνει κατά πόσον θεωρεί πιθανόν να εμπίπτει η υπό έλεγχο άμεση ξένη επένδυση στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου.

1.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για κάθε άμεση ξένη επένδυση που υποβάλλεται σε έλεγχο στο πλαίσιο του μηχανισμού τους ελέγχου, το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την έναρξη του ελέγχου. Στο πλαίσιο της εν λόγω ενημέρωσης και εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, το κράτος μέλος που διενεργεί τον έλεγχο δηλώνει κατά πόσον θεωρεί πιθανόν η άμεση ξένη επένδυση που βρίσκεται υπό έλεγχο, να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Ένα κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να ζητεί γνώμη από την Επιτροπή ή παρατηρήσεις από άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφός του.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην περίπτωση που κράτος μέλος κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση που προγραμματίζεται ή που έχει πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος είναι πιθανόν να θίξει τη δική του ασφάλεια ή δημόσια τάξη, δύναται να υποβάλει παρατηρήσεις στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση. Οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται ταυτόχρονα και στην Επιτροπή.

2.  Στην περίπτωση που κράτος μέλος κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση που προγραμματίζεται ή που έχει πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος είναι πιθανόν να θίξει τη δική του ασφάλεια ή δημόσια τάξη, δύναται να υποβάλει παρατηρήσεις στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση. Οι παρατηρήσεις των κρατών μελών διαβιβάζονται ταυτόχρονα στην Επιτροπή και σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ενός ή περισσότερων κρατών μελών, δύναται να απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση. Η Επιτροπή δύναται να απευθύνει γνώμη ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη έχουν υποβάλει ή όχι παρατηρήσεις.

3.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ενός ή περισσότερων κρατών μελών, δύναται να απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση. Η Επιτροπή δύναται να απευθύνει γνώμη ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη έχουν υποβάλει ή όχι παρατηρήσεις. Η γνώμη της Επιτροπής κοινοποιείται ταυτόχρονα και στα άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή ή κράτος μέλος το οποίο ευλόγως κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει τη δική του ασφάλεια ή δημόσια τάξη δύναται να ζητήσει από το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση την παροχή των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την υποβολή παρατηρήσεων κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 ή την έκδοση γνώμης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.

4.  Ένα κράτος μέλος το οποίο ευλόγως κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει τη δική του ασφάλεια ή δημόσια τάξη, δύναται να απευθύνει αιτιολογημένη αίτηση στην Επιτροπή, ζητώντας να λάβει από το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση την παροχή των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την υποβολή παρατηρήσεων κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2. Η Επιτροπή συγκεντρώνει όλες τις αιτήσεις για πληροφορίες και τις διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει, με δική της πρωτοβουλία, πληροφορίες απαραίτητες για την έκδοση γνώμης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι παρατηρήσεις κατά την παράγραφο 2 ή η γνώμη κατά την παράγραφο 3 κοινοποιούνται στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, εντός 25 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ή 4, ανάλογα με την περίπτωση. Στις περιπτώσεις που η γνώμη της Επιτροπής εκδίδεται μετά την υποβολή παρατηρήσεων άλλων κρατών μελών, η Επιτροπή διαθέτει προθεσμία 25 επιπλέον εργάσιμων ημερών για να απευθύνει τη γνώμη της.

5.  Οι παρατηρήσεις κατά την παράγραφο 2 κοινοποιούνται στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη και η γνώμη, κατά την παράγραφο 3, στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, εντός 25 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών. Στις περιπτώσεις που η γνώμη της Επιτροπής εκδίδεται μετά την υποβολή παρατηρήσεων άλλων κρατών μελών, διαθέτει προθεσμία 25 επιπλέον εργάσιμων ημερών για να απευθύνει τη γνώμη της.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση λαμβάνει δεόντως υπόψη τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 παρατηρήσεις των λοιπών κρατών μελών και την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 γνώμη της Επιτροπής.

6.  Το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται η άμεση ξένη επένδυση λαμβάνει δεόντως υπόψη τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 παρατηρήσεις των λοιπών κρατών μελών και την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 γνώμη της Επιτροπής, καθώς και τα σχόλια που διατυπώνονται στο πλαίσιο της Ομάδας Συντονισμού του Ελέγχου των Επενδύσεων που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 12α.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Εάν το ένα τρίτο τουλάχιστον των κρατών μελών θεωρεί ότι μια άμεση ξένη επένδυση ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλειά τους ή τη δημόσια τάξη, το κράτος μέλος στο οποίο σχεδιάζεται ή έχει ολοκληρωθεί η άμεση ξένη επένδυση, λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις παρατηρήσεις τους και τη γνώμη της Επιτροπής και παρέχει γραπτή εξήγηση.

 

Σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω παρατηρήσεων ή γνωμών, η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει να προωθήσει το διάλογο μεταξύ των κρατών μελών που έχουν διατυπώσει παρατηρήσεις και του κράτους μέλους στο οποίο σχεδιάζονται ή έχουν ολοκληρωθεί οι άμεσες ξένες επενδύσεις.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο διεξάγεται μέσω των σημείων επαφής του άρθρου 12.

7.  Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με το παρόν άρθρο πραγματοποιείται μέσω θεσμικών σημείων επαφής για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων («θεσμικό σημείο επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ») και της ομάδας συντονισμού για τον έλεγχο των επενδύσεων που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 12α.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, δύναται να απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση.

1.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή ή ένα η περισσότερα κράτη μέλη, κρίνουν ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, η Επιτροπή δύναται να απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση. Η γνώμη της Επιτροπής κοινοποιείται και στα λοιπά κράτη μέλη. Η γνώμη αυτή δεν δημοσιοποιείται.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Ένα κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να ζητεί γνώμη από την Επιτροπή ή παρατηρήσεις από άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφός του.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Στην περίπτωση που κράτος μέλος εκτιμά ότι μια άμεση ξένη επένδυση που προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος μπορεί να θίξει τη δική του ασφάλεια ή δημόσια τάξη στο πλαίσιο έργων ή προγραμμάτων της Ένωσης, ή τα συμφέροντα της Ένωσης, δύναται να υποβάλει παρατηρήσεις στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση. Οι παρατηρήσεις αυτές διαβιβάζονται ταυτόχρονα στην Επιτροπή.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την έκδοση της γνώμης κατά την παράγραφο 1.

2.  Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την έκδοση της γνώμης κατά την παράγραφο 1. Κατά την επεξεργασία τέτοιων πληροφοριών, η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην πιθανή ευαισθησία τους. Το κράτος μέλος, ο ξένος επενδυτής και ο επιχειρηματίας ή η εταιρεία που επενδύει δύνανται να παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες που θεωρούν αναγκαίες για τη διατύπωση γνώμης. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι ακριβείς, πλήρεις και αξιόπιστες και να επιδιώκουν τη διευκόλυνση της συγκρισιμότητας των δεδομένων.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή απευθύνει τη γνώμη της στο οικείο κράτος μέλος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, εντός 25 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών τις οποίες ζήτησε η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2. Στην περίπτωση που κράτος μέλος διατηρεί μηχανισμό ελέγχου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και οι πληροφορίες σχετικά με τη δρομολόγηση ελέγχου της άμεσης ξένης επένδυσης έχουν παραληφθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 1, η Επιτροπή απευθύνει τη γνώμη της εντός 25 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των εν λόγω πληροφοριών. Στην περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για την έκδοση της γνώμης, η προθεσμία των 25 ημερών αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής των συμπληρωματικών πληροφοριών.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει τη γνώμη της στο οικείο κράτος μέλος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου να μην παρεμποδίζεται λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων είτε η άμεση ξένη επένδυση είτε ο εθνικός έλεγχος και, σε κάθε περίπτωση, εντός 25 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών τις οποίες ζήτησε η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η γνώμη της Επιτροπής κοινοποιείται και στα λοιπά κράτη μέλη.

4.  Η γνώμη της Επιτροπής κοινοποιείται και στα λοιπά κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση αποδίδει βαρύνουσα σημασία στη γνώμη της Επιτροπής και αιτιολογεί στην Επιτροπή τυχόν απόφασή του να μην ακολουθήσει τη γνώμη της.

5.  Το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση αποδίδει βαρύνουσα σημασία στη γνώμη της Επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και τις παρατηρήσεις του κράτους μέλους που προβλέπεται στην παράγραφο 1β, και αιτιολογεί γραπτώς στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη τυχόν απόφασή του να μην ακολουθήσει τη γνώμη της Επιτροπής ή τις παρατηρήσεις των κρατών μελών.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Όταν οι οικονομικοί φορείς, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή οι κοινωνικοί εταίροι, όπως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, διαθέτουν πληροφορίες ή ουσιαστικές και δεόντως αιτιολογημένες επιφυλάξεις σχετικά με άμεσες ξένες επενδύσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, δύνανται να παρέχουν στην Επιτροπή αυτές οι πληροφορίες. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να λάβει δεόντως υπόψη τις πληροφορίες αυτές κατά την έκδοση γνώμης.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β.  Εάν το ένα τρίτο τουλάχιστον των κρατών μελών και η Επιτροπή θεωρεί ότι μια άμεση ξένη επένενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλειά τους ή τη δημόσια τάξη, το κράτος μέλος στο οποίο σχεδιάζεται ή έχει ολοκληρωθεί η άμεση ξένη επένδυση, λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις παρατηρήσεις των άλλων κρατών μελών και τη γνώμη της Επιτροπής και παράσχει γραπτή εξήγηση.

 

Σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω παρατηρήσεων ή γνωμών, η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει να προωθήσει το διάλογο μεταξύ των κρατών μελών που έχουν διατυπώσει παρατηρήσεις και του κράτους μέλους στο οποίο σχεδιάζονται ή έχουν ολοκληρωθεί οι άμεσες ξένες επενδύσεις.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5γ.  Προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει την Επιτροπή να εκδώσει γνώμη σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που προγραμματίζονται ή έχουν ολοκληρωθεί σε ένα κράτος μέλος, και να εμφανιστεί ενώπιον της επιτροπής για να συζητήσουν όλα τα ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ειδικότερα την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τον έλεγχο των επενδύσεων που είναι πιθανόν να επηρεάσουν σχέδια ή προγράμματα που ενδιαφέρουν την Ένωση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δράση της μετά την παραλαβή αυτής της αίτησης.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που ζητούν η Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 2 παρέχονται στην Επιτροπή και τα αιτούντα κράτη μέλη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που ζητούν η Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 2 παρέχονται στην Επιτροπή και τα αιτούντα κράτη μέλη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σύμφωνα με τις ρυθμίσεις στο άρθρο 346 της ΣΛΕΕ. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι ακριβείς, πλήρεις και αξιόπιστες και να επιδιώκουν τη διευκόλυνση της συγκρισιμότητας των δεδομένων.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή δομή του ξένου επενδυτή και της επιχείρησης στην οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον εταίρο/μέτοχο ή τους εταίρους/μετόχους που διατηρούν τον τελικό έλεγχό τους·

α)  πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή δομή, τη συμμετοχή στο κεφάλαιο και την φύση του ξένου επενδυτή και του τελικού ξένου επενδυτή και της επιχείρησης στην οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον εταίρο/μέτοχο ή τους εταίρους/μετόχους που διατηρούν τον τελικό έλεγχό τους·

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της επένδυσης, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει το κράτος μέλος.

ε)  πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της επένδυσης και την πηγή της, καθώς και απόδειξη της νομιμότητάς της, με βάση τις βέλτιστες πληροφορίες που διαθέτει το κράτος μέλος.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν την προστασία των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα που συγκεντρώνουν κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εγγυώνται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας για τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα που συγκεντρώνουν κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με σεβασμό των ευαίσθητων πληροφοριών και σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Επιτροπής (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 και (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σημεία επαφής

Θεσμικά σημεία επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα θεσμικό σημείο επαφής για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων («θεσμικό σημείο επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ») Έλεγχος άμεσων ξένων επενδύσεων Η Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη απευθύνονται στα εν λόγω σημεία επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα θεσμικό σημείο επαφής για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων. Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη εμπλέκουν τα εν λόγω θεσμικά σημεία επαφής για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των ξένων άμεσων επενδύσεων, και εξασφαλίζουν στενή συνεργασία μεταξύ τους για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως στο πλαίσιο της ομάδας συντονισμού για τον έλεγχο των επενδύσεων.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α)  Τα θεσμικά σημεία επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να συνδέονται με άλλα σημεία επαφής που έχουν συσταθεί από την εθνική ή την ενωσιακή νομοθεσία με τους ίδιους στόχους, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη σε μορφή δικτύων.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2008/114 για παράδειγμα προβλέπει σημεία επαφής με καθήκον την προστασία των κρίσιμων ευρωπαϊκών υποδομών. Η σύνδεση και οι ανταλλαγές εμπειριών μεταξύ αυτών των σημείων επαφής δεν απαιτούν πρόσθετους πόρους και επιτρέπουν μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β)  Τα θεσμικά σημεία επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ οφείλουν να καλύπτουν το ίδιο επίπεδο απαιτήσεων με τους εθνικούς μηχανισμούς ελέγχου των επενδύσεων, π.χ. σχετικά με την πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες, σχετικά με το ρόλο συντονισμού και διαφύλαξης του υψηλότερου επιπέδου προστασίας των εμπιστευτικών και ευαίσθητων πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Τα θεσμικά σημεία επαφής πρέπει να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, κυρίως στο θέμα της ασφαλούς φύλαξης των πληροφοριών.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Ομάδα Συντονισμού του Ελέγχου των Επενδύσεων

 

1.  Συγκροτείται Ομάδα Συντονισμού του Ελέγχου των Επενδύσεων υπό την προεδρία εκπροσώπου της Επιτροπής. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο σε αυτή την ομάδα.

 

2.  Η ομάδα συντονισμού για τον έλεγχο των επενδύσεων συγκεντρώνει αντιπροσώπους και εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, μεταξύ άλλων, για να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, να αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες των κρατών μελών σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων ανίχνευσης και να συζητούν οποιοδήποτε ζήτημα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·

 

3.  Οι τοπικές αρχές, οι οικονομικοί φορείς, οι θεσμικοί και πολιτικοί φορείς και οι αρχές, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι κοινωνικοί εταίροι - όπως τα συνδικάτα - οι υπηρεσίες και οργανισμοί της Ένωσης που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση συγκεκριμένων περιφερειών ή ειδικοί σε οικονομικές πληροφορίες, καθώς και αντιπρόσωποι των συστημάτων ελέγχου τρίτων χωρών, μπορούν επίσης να προσκαλούνται τακτικά για να γνωστοποιήσουν την εμπειρία τους.

 

4.  Η Επιτροπή διευκολύνει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως παρατηρητού σε όλες τις σχετικές συνεδριάσεις.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12β

 

Διεθνής συνεργασία

 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν τη συνεργασία, στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες και σε διεθνή φόρουμ σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, το αργότερο 3 έτη μετά την έναρξη της ισχύος του. Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και παρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.

1.  Έως την ... [τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε τρία έτη, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στενά στη διαδικασία αυτή και παρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην περίπτωση που η έκθεση προτείνει την τροποποίηση διατάξεων του παρόντος κανονισμού, μπορεί να συνοδεύεται από ανάλογη νομοθετική πρόταση.

2.  Στην περίπτωση που η έκθεση προτείνει την τροποποίηση διατάξεων του παρόντος κανονισμού, μπορεί να συνοδεύεται από ανάλογη νομοθετική πρόταση. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν απαιτείται τέτοια τροποποίηση, οφείλει να αιτιολογήσει την απόφασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13α

 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο τριών ετών από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των τριών ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

 

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον εάν δεν έχουν εγερθεί αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

– ΕΤΣΕ

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1017, της 25ης Ιουνίου 2015, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συμβούλων Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Πύλη για τους Επενδυτικούς Πόρους και τους Κανονισμούς για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013, (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – περίπτωση 6 β έως 6 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

– Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός (SESAR):

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (“κανονισμός-πλαίσιο”).

 

– κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες της Ένωσης, όπου συμπεριλαμβάνονται:

 

Υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου, αεροναυτική και ενεργειακές τεχνολογίες του υδρογόνου, Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα, ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία , βιομηχανίες βιοπροϊόντων, πρωτοβουλία στροφή προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές (Shift2Rail)·

 

– Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»:

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 , για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» , την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010.

 

– Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη των υποδομών πέμπτης γενιάς (5G) στην Ευρώπη.

 

– Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας:

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με θέμα τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (COM(2017)0295).

 

– Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας:

 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ, και απόφαση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση της προπαρασκευαστικής δράσης για την έρευνα στον τομέα της άμυνας (PADR)·

 

– Μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO):

 

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2017, για τη θεσμοθέτηση μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) και την κατάρτιση του καταλόγου των συμμετεχόντων κρατών μελών

 

– Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα:

 

Απόφαση (EΕ) 2017/955 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της απόφασης 2008/376/EΚ για την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα και σχετικά με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές πολυετούς διάρκειας για το πρόγραμμα


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Όλες οι χώρες της G7 και οι χώρες εταίροι της Ένωσης διαθέτουν μηχανισμό ελέγχου των επενδύσεων, τον οποίο έχουν ήδη ενισχύσει επανειλημμένα. Δεκατρία κράτη μέλη από τα είκοσι οκτώ έχουν ήδη εισαγάγει αυτόν τον μηχανισμό· η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο κείμενό της να καλυφθεί το νομοθετικό αυτό κενό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων. Ο εισηγητής σας επιθυμεί να συγχαρεί την Επιτροπή για την υποβολή αυτής της νομοθετικής πρότασης και για την ανταπόκρισή της. Δεν πρόκειται για εναρμόνιση ούτε για ένα νέο μηχανισμό, αλλά για ένα πλαίσιο:η όλη προσέγγιση μπορεί να υποστηριχθεί, αν και το κείμενο χρειάζεται μια σειρά από διευκρινίσεις όσον αφορά τις έννοιες, τους παράγοντες που δικαιολογούν την παρέμβαση, και το πεδίο εφαρμογής στην πράξη.

Ι ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει πολλές βασικές έννοιες σε σχέση με τους μηχανισμούς ελέγχου. Η δυσκολία έγκειται στο να τις ορίσουμε, αφήνοντας ταυτόχρονα μια ελευθερία ερμηνείας, προκειμένου να προσαρμόζονται στις διάφορες συνθήκες. Δεν θα ήταν λοιπόν συνετό να θεωρήσουμε αυτές τις έννοιες ως ακριβείς ορισμούς διότι ο μηχανισμός δεν θα ήταν πλέον βιώσιμος για κάθε περίπτωση χωριστά και θα υφίστατο υπερβολικούς περιορισμούς.

1.  Επενδύσεις

Στον ορισμό περί επενδύσεων, η Επιτροπή τονίζει τις σταθερές και άμεσες σχέσεις μεταξύ του επενδυτή αφενός και της επιχείρησης ή του επιχειρηματία που θα λάβει τα κεφάλαια αφετέρου. Η έννοια του σταθερού οικονομικού δεσμού είναι ιδιαίτερα σημαντική, ιδίως στους στρατηγικούς τομείς.

Οι επενδυτές - φυσικά ή νομικά πρόσωπα - αποκαλούνται ξένοι όταν υπόκεινται άμεσα ή έμμεσα στον τελικό έλεγχο από οντότητες ή κράτη μη ευρωπαϊκά.

2.  Ανάληψη ελέγχου

Ο εισηγητής σας συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής ότι τα ελάχιστα όρια δεν είναι αποτελεσματικά και εύκολα μπορούν να καταστρατηγηθούν. ΄Η πρόταση της Επιτροπής περικλείει θεωρητικά όλες τις επενδύσεις. Το σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι αυτός που πρέπει να εξετάζεται είναι ο τελικός επενδυτής.

Η ανάληψη του ελέγχου σε μια επιχείρηση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους (εξαγορά, σύμφωνο με τους μετόχους, δικαιώματα διακυβέρνησης, επιλογή διευθυνόντων, καθορισμός στόχων στη συνέλευση των μετόχων, ακτιβιστικά επενδυτικά κεφάλαια), ανεξάρτητα από το πόσα στοιχεία ενεργητικού είναι στα χέρια του επενδυτή, ακόμη κι αν πρόκειται για επενδύσεις χαρτοφυλακίου (portfolio).

3.  Ασφάλεια και δημόσια τάξη

Η έννοια της «ασφάλειας και δημόσιας τάξης» είναι σύμφωνη με τους όρους που χρησιμοποιεί ο ΠΟΕ στη Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS), και επιτρέπει να περιγράψουμε την έκταση των εξαιρέσεων σε σχέση με τις διεθνείς υποχρεώσεις μας, δίνει, δε, στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να θέτουν περιορισμούς στις επενδύσεις σε περίπτωση απειλής για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Πρέπει να παραμείνει απλώς μια έννοια, χωρίς ακριβή ορισμό, ώστε να διατηρηθεί ένας δυναμισμός ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους. Να διευκρινίσουμε ότι ο τομέας της άμυνας εξακολουθεί να εξαιρείται ή τουλάχιστον αποτελεί αντικείμενο εξαιρέσεων βάσει του άρθρου 346 ΣΛΕΕ.

4.  Ευπαθής και/ή στρατηγικός χαρακτήρας 

Το ίδιο ισχύει και για τον ευπαθή ή στρατηγικό χαρακτήρα ενός τομέα, μιας επιχείρησης ή ενός κλάδου. Η ευπάθεια μιας επιχείρησης σχετίζεται με τα εμπορεύματά της, τις υπηρεσίες της, τις τεχνολογίες ή την τεχνογνωσία της σε σχέση με τα μείζονα συμφέροντα ενός κράτους σε θέματα ασφάλειας και δημόσιας τάξης.

Ο στρατηγικός χαρακτήρας της επιχείρησης μπορεί να απορρέει από τον ρόλο της μέσα σε μια αλυσίδα αξίας. Ο εισηγητής σας εκτιμά πως ο κατάλογος που προτείνει η Επιτροπή πρέπει να δίνει σαφέστερες ενδείξεις. Οι υποδομές απαιτούν ιδιαίτερη επαγρύπνηση, πρέπει να προστεθούν οι ευαίσθητες τεχνολογίες, καθώς και προδιαγραφές σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού και την πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Ο κατάλογος πρέπει να παραμείνει ανοικτός και μη εξαντλητικός.

5.  Η σχέση ανάμεσα στις ξένες επενδύσεις και στη δημόσια τάξη και ασφάλεια

Η σχέση ανάμεσα στις ξένες επενδύσεις και στη δημόσια τάξη και ασφάλεια δεν πρέπει να περιορίζεται στη συνεκτίμηση του κατά πόσον η κυβέρνηση μιας τρίτης χώρας ασκεί ή όχι έλεγχο, αλλά θα πρέπει να επεκταθεί σε στοιχεία του ευρύτερου πλαισίου και στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται ή πραγματοποιήθηκε η επένδυση, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού ανοίγματος του τομέα στη χώρα προέλευσης του ξένου επενδυτή. Αν και δεν συνιστούν κριτήρια ελέγχου, τα στοιχεία αυτά διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων.

ΙΙ – ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο προτεινόμενος μηχανισμός δεν αντικαθιστά την εξουσία λήψης αποφάσεων των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στην επικράτειά τους. Αποσκοπεί κυρίως στη δημιουργία ενός μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εκείνο που προσφέρει ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλους τομείς είναι ακριβώς η ποιότητα των συλλεγόμενων πληροφοριών. Χάρη σε αυτήν την τακτική διαφάνειας, η επικοινωνία μεταξύ κρατών μελών και επενδυτών θα είναι τακτικότερη και θα δημιουργηθούν δεσμοί εμπιστοσύνης.

Το κράτος μέλος, κυρίαρχο πάντα ως προς τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην επικράτειά του, μπορεί έτσι κατά βούληση να χρησιμοποιεί πληροφορίες, γνώσεις, ερωτήματα ή αναλύσεις των κρατών μελών και/ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να λαμβάνει κυρίαρχα τις δικές του αποφάσεις και να επιτρέπει, να απαγορεύει και κυρίως να θέτει όρους σε μια επένδυση, χάρη σε μεταβατικά ή συνοδευτικά μέτρα.

Είναι προφανές ότι ορισμένες πληροφορίες που ανταλλάσσονται ανάμεσα σε μια επιχείρηση ή ένα επενδυτή και σε ένα κράτος μέλος μπορεί να είναι άκρως εμπιστευτικές, και πρέπει επομένως να οριστεί σαφώς πως τα κράτη μέλη και η Επιτροπή οφείλουν να εγγυώνται το μέγιστο επίπεδο προστασίας αυτών των πληροφοριών.

Ο συνηθέστερος κανόνας είναι η εκ των προτέρων διενέργεια ελέγχων, προτού ολοκληρωθεί η επένδυση. Τούτο προσφέρει προβλεψιμότητα στην επιχείρηση που επιθυμεί να ερωτήσει τις εθνικές αρχές προτού επενδύσει, αλλά και στο κράτος μέλος, που μπορεί να προβλέψει τα αποτελέσματα.

Για να γίνει αυτό, η πρόβλεψη μιας εκ των υστέρων ή αυτεπαγγέλτως επαλήθευσης της επένδυσης είναι χρήσιμη σε ορισμένα κράτη προκειμένου ο έλεγχος να είναι πιο αποτελεσματικός, όπως στη Γερμανία. Αυτό ισχύει ιδίως, όταν υπάρχει βούληση καταστρατήγησης.

Έχουμε δει ότι σε ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών η ποιότητα και η ταχύτητα της πληροφόρησης προέχουν, και το να υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου επιτρέπει την πλήρη επίτευξη αυτού του στόχου.

Πρέπει βέβαια να ληφθεί υπόψη ότι κάποια κράτη μέλη δεν διαθέτουν αυτό τον μηχανισμό και η πρόταση δεν τα υποχρεώνει να τον δημιουργήσουν. Παρόλα αυτά, πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής των πληροφοριών μέσα στο σύστημα και ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια προστιθέμενη αξία.

Ο εισηγητής σας εκτιμά πως ένα σημείο επαφής χωρίς κατάλληλη θεσμική εδραίωση δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να μπορεί να συντονίζεται αποτελεσματικά με άλλα σημεία επαφής και επομένως πρέπει να προβλεφθεί για ένα κράτος που δεν διαθέτει μηχανισμό ελέγχου, η δυνατότητα να ζητήσει από την Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη μια γνώμη, διαφυλάσσοντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

Η δημιουργία αυτού του νέου μηχανισμού δημιουργεί προσδοκίες. Ο εισηγητής σας εκτιμά πως, εν όψει της αναθεώρησης του κανονισμού τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του, πρέπει να προβλέψουμε σωστά την παρακολούθηση και βελτίωση του μηχανισμού.

Η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον των εθνικών αρχών ή δικαστηρίων κατά των αποφάσεων ελέγχου πρέπει να διασφαλιστεί, με παράλληλη διαφύλαξη της έννομης τάξης του κράτους μέλους.

ΙΙΙ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το Συμβούλιο

Τα κράτη μέλη αποτελούν τον πυρήνα του μηχανισμού. Η Ομάδα Συντονισμού για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων η οποία συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει καθήκοντα πριν από την οριστική επικύρωση του σχεδίου κανονισμού. Ο εισηγητής σας εκτιμά πως πρέπει να διευκρινιστούν καλύτερα η λειτουργία και ο ρόλος της. Η παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την ιδιότητα του παρατηρητή θα ήταν ένα πλεονέκτημα.

Ο εισηγητής σας επιθυμεί να παρακινηθούν τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών σε αυτά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέτει εξουσία διενέργειας αναλύσεων αλλά όχι λήψης αποφάσεων, ενεργώντας ως ιμάντας διαβίβασης πληροφοριών. Ο εισηγητής σας εκτιμά πως στο σχέδιο κανονισμού ο ρόλος της είναι ισορροπημένος. Πρέπει εντούτοις να διευκρινιστούν δύο πράγματα: το περιεχόμενο αλλά και η αξία των γνωμών της Επιτροπής σχετικά με ορισμένες επενδύσεις.

Οι γνώμες της Επιτροπής πρέπει να προχωρούν πέρα από την επένδυση και να προσφέρουν μια πραγματική προστιθέμενη αξία συνεκτιμώντας την επιρροή μιας τρίτης χώρας μέσω κυρίως των κρατικών ενισχύσεων ή διευκρινίζοντας, ενημερωτικά, τον βαθμό ανοίγματος του κράτους καταγωγής της επιχείρησης που επιθυμεί να κάνει την επένδυση.

Ενόψει της στρατηγικής σημασίας ορισμένων επενδύσεων, υπάρχει ένα σενάριο που δεν προβλέπει το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής. Σε περίπτωση που διατυπωθούν φόβοι εκ μέρους της Επιτροπής και του ενός τρίτου τουλάχιστον των κρατών μελών σχετικά με μια επένδυση, οι ανωτέρω και το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η επένδυση οφείλουν να συνεργαστούν για μια εναλλακτική λύση.

Απαριθμούμενα στο παράρτημα κατά μη εξαντλητικό τρόπο, τα ευρωπαϊκά έργα είναι θεμιτό να εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει ήδη σημαντικό ρόλο στην οργάνωση, την χρηματοδότηση και την παρακολούθησή τους. Πρέπει επομένως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να ενημερώνει τον μη εξαντλητικό κατάλογο των έργων ή προγραμμάτων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει το δικαίωμα σχολιασμού επί των ετησίων εκθέσεων που τα κράτη μέλη συντάσσουν για τη χρήση του εθνικού μηχανισμού τους ή, για την αποτίμηση των ξένων επενδύσεων, εάν δεν διαθέτουν παρόμοιο μηχανισμό· έτσι θα αποκτήσει ένα προορατικό ρόλο και θα μπορεί να υποβάλει προτάσεις. Αυτό, αφενός θα βοηθήσει τα κράτη μέλη που επιθυμούν να αποκτήσουν μηχανισμό, και αφετέρου θα συμβάλλει στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ευρωπαϊκού μηχανισμού.

Οι ευρωβουλευτές οφείλουν να συμβάλουν στη διαφύλαξη των συμφερόντων της Ένωσης. Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα θέσπισης μιας ρύθμισης ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια γνώμη για μια ξένη επένδυση. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπιστευτικότητα μιας τέτοιας γνώμης, το Κοινοβούλιο θα λαμβάνει μόνο την επιβεβαίωση της Επιτροπής ότι έχει πράγματι εκδοθεί γνώμη.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (25.4.2018)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Reinhard Bütikofer

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής υποστηρίζει τους γενικούς στόχους και τα βασικά στοιχεία της πρότασης κανονισμού για τη θέσπιση ενός πλαισίου για τον έλεγχο από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) που προέρχεται από τρίτες χώρες στην ΕΕ. Μολονότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι συχνά μια ευκαιρία για την οικονομία της ΕΕ, μπορούν επίσης να υπάρξουν ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η παροχή δυνατότητας για ορισμένες επενδύσεις μπορεί να ενέχει κίνδυνο για την Ένωση και τα κράτη μέλη στον τομέα της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης.

Η ΕΕ απέχει πολύ από το να είναι σε θέση να μιλήσει με ενιαία φωνή για τις ξένες επενδύσεις στην Ευρώπη, και η συγκέντρωση κατ’ αυτόν τον τρόπο των συγκλίσεων, όπου είναι δυνατόν, θα αποτελέσει ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς τη διαμόρφωση στερεής και συμπληρωματικής πολιτικής θέσης σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό θα επιτρέψει στην ΕΕ να διαθέτει μια κοινή αντίδραση στο ραγδαία μεταβαλλόμενο και ολοένα και πιο περίπλοκο επενδυτικό τοπίο, ενώ ταυτόχρονα θα ευθυγραμμίσει την ΕΕ με άλλους παγκόσμιους εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους όπου λειτουργούν ήδη μηχανισμοί ελέγχου ΑΞΕ.

Η θέσπιση ένα πλήρως λειτουργικού πλαισίου συντονισμού σε όλη την ΕΕ, θα είναι, ωστόσο, μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν σήμερα διαφορετικές προσεγγίσεις, χωρίς να διαθέτουν όλα μηχανισμό εξέτασης. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής υποστηρίζει ότι η δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού ελέγχου από τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνει εθελοντική, όπως και στην πρόταση της Επιτροπής, ενώ από την άλλη πλευρά θα μπορέσουν οι χώρες που εκτελούν τέτοιου είδους έλεγχο να συνεργαστούν στενότερα. Επιπλέον, ο εισηγητής πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών και, ταυτόχρονα, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για όλα τα κράτη μέλη.

Η πρόταση περιλαμβάνει τροποποιήσεις και διευκρινίσεις:

•  Αποσαφήνιση του ορισμού των ξένων επενδυτών όσον αφορά την κυριότητα και τον πραγματικό έλεγχο, καθώς η γεωγραφική θέση μιας επιχειρήσεως δεν υποδηλώνει κατά λογική αναγκαιότητα και τον πραγματικό τόπο προέλευσης των επενδύσεων·

•  Σύμφωνα με τα πλαίσια ελέγχων που θεσπίστηκαν στις χώρες του ΟΟΣΑ, να διευρυνθεί ο εξαντλητικός κατάλογος των τομέων καίριας σημασίας τεχνολογιών, υποδομών και τομέων που μπορούν να ληφθούν υπόψη και επί των οποίων οι ενδεχόμενες ξένες επενδύσεις ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης,

•  Δυνατότητα να επιτραπεί η ενεργοποίηση μηχανισμών ελέγχου των κρατών μελών και της Επιτροπής από τα συνδικάτα, λαμβάνοντας για παράδειγμα από το σημερινό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες·

•  Δυνατότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει την ενεργοποίηση του μηχανισμού συνεργασίας για έργα και προγράμματα που έχουν ενδιαφέρον για την Ένωση·

•  Να εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή ασκεί τη διαλογή για συναφή έργα και προγράμματα ενδιαφέροντος της Ένωσης που χρηματοδοτήθηκαν από το τρέχον, αλλά και μελλοντικά, πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια·

•  Ο περιορισμός της δυνατότητας κατάχρησης ή κακής χρήσης αυτού του πλαισίου, εξασφαλίζοντας ότι τα κράτη μέλη παρέχουν αιτιολογημένες εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζονται άμεσες ξένες επενδύσεις σε άλλο κράτος μέλος, ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, καθώς και μέσω της ενίσχυσης του συντονιστικού ρόλου της Επιτροπής·

•  Να συσταθεί μια ομάδα συντονισμού για τον έλεγχο των επενδύσεων όπου τα κράτη μέλη που διαθέτουν μηχανισμό ελέγχου θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και γνώμες για την πραγματοποιούμενη εξέταση από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή·

•  Μείωση του φόρτου των απαιτήσεων πληροφόρησης σχετικά με τα κράτη μέλη, καθώς και ι απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων ανά τριετία μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού·

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της διατηρούν ανοικτό επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») και ενσωματώνεται στις διεθνείς δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν η Ένωση και τα κράτη μέλη της όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

(2)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της διατηρούν ανοικτό επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») και ενσωματώνεται στις διεθνείς δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν η Ένωση και τα κράτη μέλη της όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το ανοικτό πνεύμα, η Ένωση θα πρέπει να προωθεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού στις σχέσεις με τρίτες χώρες.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανισμοί ελέγχου που υπάρχουν σε διάφορα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες δεν συνιστούν φραγμό στις άμεσες ξένες επενδύσεις, υπό τον όρο ότι είναι γνωστοί, προβλεπόμενοι και ότι δεν καθυστερούν σοβαρά την υλοποίηση των επενδύσεων.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Είναι σημαντικό να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου και να εξασφαλιστεί συντονισμός και συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Το πλαίσιο αυτό δεν θίγει την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών ως προς τη διαφύλαξη της εθνικής τους ασφάλειας.

(7)  Είναι σημαντικό να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου και να στοχεύεται συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης όπου επηρεάζονται στρατηγικά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, στρατηγικών πόρων, στρατηγικών και ευαίσθητων δεδομένων, κ.λπ. Το πλαίσιο αυτό δεν θίγει την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών ως προς τη διαφύλαξη της εθνικής τους ασφάλειας και δημόσιας τάξης.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Κατά την αξιολόγηση του μηχανισμού ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελέγχεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με τη λήψη μέτρων για να αποτραπεί ο προς τα κάτω ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τη φορολογία και τις αποδοχές και να ανταμείβονται οι πολιτικές προμηθειών των κοινωνικά υπεύθυνων εταιρειών που διασφαλίζουν βιώσιμη απασχόληση και αξιοπρεπή αμοιβή.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Το πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα μέσα για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη κατά τρόπο ολοκληρωμένο, καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίζει την ευελιξία που απαιτείται για να μπορούν τα κράτη μέλη να ελέγχουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες της κατάστασής τους και τις εθνικές περιστάσεις.

(8)  Το πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα μέσα για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη κατά τρόπο ολοκληρωμένο, καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στο παγκόσμιο εμπόριο, ενώ, παράλληλα, θα διασφαλίζει πλήρως τα δικαιώματα που έχουν τα κράτη μέλη να ελέγχουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, στρατηγικών συμφερόντων, βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, στρατηγικών πόρων, στρατηγικών και ευαίσθητων δεδομένων, κ.λπ. και συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες της κατάστασής τους και τις εθνικές περιστάσεις. Το πλαίσιο πρέπει επίσης να διευκολύνει τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν μηχανισμό διαλογής να θεσπίσουν έναν τέτοιο μηχανισμό.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Θα πρέπει να καλύπτεται ευρύ φάσμα επενδύσεων οι οποίες δημιουργούν ή διατηρούν σταθερές και άμεσες σχέσεις μεταξύ επενδυτών από τρίτες χώρες και επιχειρήσεων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε κράτος μέλος.

(9)  Θα πρέπει να καλύπτονται επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν ή διατηρούν σταθερές και άμεσες σχέσεις μεταξύ επενδυτών από τρίτες χώρες και επιχειρήσεων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε κράτος μέλος στον βαθμό που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη άμεση ξένη επένδυση μπορεί να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμήσουν όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της επένδυσης σε υποδομές ζωτικής σημασίας, καθώς και σε τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, και συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία για την ασφάλεια ή τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και των οποίων η διαταραχή, απώλεια ή καταστροφή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο σε κράτος μέλος ή στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμούν το εάν ο εκάστοτε ξένος επενδυτής ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα, μέσω της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων) από την κυβέρνηση τρίτης χώρας.

(12)  Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη άμεση ξένη επένδυση μπορεί να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμήσουν όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της επένδυσης σε υποδομές ζωτικής σημασίας, καθώς και σε κρίσιμες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, και συντελεστές παραγωγής ή ευαίσθητες πληροφορίες που έχουν κρίσιμη σημασία για την ασφάλεια ή τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και των οποίων η διαταραχή, απώλεια ή καταστροφή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο σε κράτος μέλος ή στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να συνεκτιμούν το εάν ο εκάστοτε ξένος επενδυτής τελεί υπό την ιδιοκτησία, λειτουργεί ή άλλως ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από κυβερνητικούς ή κρατικούς φορείς τρίτης χώρας και/ή ασκεί εξωστρεφείς πολιτικές ξένων άμεσων επενδύσεων για στρατηγικούς βιομηχανικούς στόχους, σε συνδυασμό με την παροχή σημαντικής χρηματοδότησης, και επιδοτήσεων, διευρυμένων πιστώσεων και δανεισμού από την κυβέρνηση τρίτης χώρας ή τον κρατικής ιδιοκτησίας χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Κατά τον έλεγχο ξένης άμεσης επένδυσης, η Επιτροπή μπορεί επίσης να αξιολογεί τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένες βασικές τεχνογνωσίες και τεχνολογίες, που θα μπορούσαν να είναι σημαντικές για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη οικονομική ασφάλεια.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Θα πρέπει να συσταθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που ορισμένη άμεση ξένη επένδυση σε ένα κράτος μέλος είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη άλλων κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση, ανεξαρτήτως του εάν τα κράτη μέλη που υποβάλουν παρατηρήσεις ή το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση διατηρούν μηχανισμό ελέγχου ή διενεργούν έλεγχο της επένδυσης. Οι παρατηρήσεις των κρατών μελών θα πρέπει να διαβιβάζονται και στην Επιτροπή. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απευθύνει, στις περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο, γνώμη προς το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση, ανεξαρτήτως του εάν το εν λόγω κράτος μέλος διατηρεί μηχανισμό ελέγχου ή διενεργεί έλεγχο της επένδυσης και ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη έχουν υποβάλει παρατηρήσεις.

(14)  Θα πρέπει να συσταθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα παρέχει στα κράτη μέλη και την Επιτροπή τη δυνατότητα διαφανούς συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που ορισμένη άμεση ξένη επένδυση σε ένα κράτος μέλος είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη άλλων κρατών μελών. Τα κράτη μέλη, των οποίων η ασφάλεια ή η δημόσια τάξη μπορεί να επηρεαστεί από μια άμεση ξένη επένδυση σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν παρατηρήσεις στην Επιτροπή. Η Επιτροπή πρέπει εν συνεχεία να διαβιβάζει όλες τις παρατηρήσεις στο κράτος μέλος όπου προγραμματίζεται η επένδυση καθώς και στα άλλα εμπλεκόμενα κράτη μέλη. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απευθύνει, στις περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο, γνώμη προς το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται η επένδυση. Με βάση τις παρατηρήσεις που έλαβε, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει το θέμα να συζητηθεί στο πλαίσιο της Ομάδας Συντονισμού του Ελέγχου των Επενδύσεων.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Περαιτέρω, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει, στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι πιθανόν να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος. Η δυνατότητα αυτή θα παράσχει στην Επιτροπή ένα εργαλείο για την προστασία των έργων και των προγραμμάτων που εξυπηρετούν την Ένωση συνολικά και τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Στα έργα και προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνονται ιδίως εκείνα που είτε εμπεριέχουν σημαντική ενωσιακή χρηματοδότηση είτε εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές ζωτικής σημασίας ή τις τεχνολογίες ή τους συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία. Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε παράρτημα του κανονισμού ενδεικτικός κατάλογος έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος, οι σχετιζόμενες με τα οποία άμεσες ξένες επενδύσεις μπορεί να υποβληθούν σε έλεγχο από την Επιτροπή.

(15)  Περαιτέρω, η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει, στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι πιθανόν να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος. Η δυνατότητα αυτή θα παράσχει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ένα εργαλείο για την προστασία των έργων και των προγραμμάτων που εξυπηρετούν την Ένωση συνολικά και τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Στα έργα και προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνονται ιδίως εκείνα που είτε εμπεριέχουν σημαντική ενωσιακή χρηματοδότηση είτε εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές ζωτικής σημασίας ή τις τεχνολογίες ή τους συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία. Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε παράρτημα του κανονισμού ένας κατάλογος έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος, οι σχετιζόμενες με τα οποία άμεσες ξένες επενδύσεις μπορεί να υποβληθούν σε έλεγχο από την Επιτροπή.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι ορισμένη άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να επηρεάσει έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απευθύνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, γνώμη στα κράτη μέλη στα οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να αποδίδουν βαρύνουσα σημασία στη γνώμη της Επιτροπής και να αιτιολογούν στην Επιτροπή τυχόν απόφασή τους να μην την ακολουθήσουν, σε συμμόρφωση προς το καθήκον τους καλόπιστης συνεργασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα να ζητεί από τα οικεία κράτη μέλη τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της σχετικής επένδυσης.

(16)  Στην περίπτωση που η Επιτροπή ή περισσότερα του ενός κράτη μέλη κρίνουν ότι ορισμένη άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να επηρεάσει έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, θα πρέπει να απευθύνουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, γνώμη στα κράτη μέλη στα οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής και να αιτιολογούν στην Επιτροπή τυχόν απόφασή τους να αποκλίνουν από αυτήν, σε συμμόρφωση προς το καθήκον τους καλόπιστης συνεργασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα να ζητεί από τα οικεία κράτη μέλη τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της σχετικής επένδυσης.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Προκειμένου να διευκολύνεται η συνεργασία με τα λοιπά κράτη μέλη και η εξέταση των άμεσων ξένων επενδύσεων από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τους μηχανισμούς τους ελέγχου και κάθε τροποποίηση στους μηχανισμούς αυτούς, ενώ, επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλουν σε τακτική βάση εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία των μηχανισμών τους ελέγχου. Για τους ίδιους λόγους, τα κράτη μέλη που δεν διατηρούν μηχανισμό ελέγχου θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

(17)  Προκειμένου να διευκολύνεται η συνεργασία με τα λοιπά κράτη μέλη και η εξέταση των άμεσων ξένων επενδύσεων από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τους μηχανισμούς τους ελέγχου και κάθε τροποποίηση στους μηχανισμούς αυτούς, ενώ, επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλουν σε τακτική βάση εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία των μηχανισμών τους ελέγχου. Ωστόσο, τα κράτη μέλη που δεν διατηρούν μηχανισμό ελέγχου θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, εφόσον οι επενδύσεις αυτές αφορούν έργα και προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος. Όλες οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων εφαρμόζονται από την ... [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προς τον σκοπό αυτόν, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο ενημέρωσης και συνεργασίας ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε όλα τα κράτη μέλη. Η εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει να παρέχεται από τα κράτη μέλη στα οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η εκάστοτε επένδυση, κατόπιν αίτησης άλλων κρατών μελών ή της Επιτροπής. Στις σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή δομή του ξένου επενδυτή και τον τρόπο χρηματοδότησης της προγραμματισμένης ή πραγματοποιημένης επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον διατίθενται, πληροφοριών σχετικά με τις επιδοτήσεις που τυχόν έχουν χορηγηθεί από τρίτες χώρες.

(18)  Προς τον σκοπό αυτόν, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη στα οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η εκάστοτε επένδυση, θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι διαθέσιμες κατόπιν αίτησης άλλων κρατών μελών ή της Επιτροπής ή της Ομάδας Συντονισμού του Ελέγχου των Επενδύσεων. Στις σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή δομή του ξένου επενδυτή και τον τρόπο χρηματοδότησης της προγραμματισμένης ή πραγματοποιημένης επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις επιδοτήσεις που τυχόν έχουν χορηγηθεί από τρίτες χώρες.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η επικοινωνία και η συνεργασία στο επίπεδο των κρατών μελών και στο ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της σύστασης στα κράτη μέλη σημείων επαφής για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων.

(19)  Η επικοινωνία και η συνεργασία στο επίπεδο των κρατών μελών και στο ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της σύστασης στα κράτη μέλη σημείων επαφής για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων καθώς και με την εγκαθίδρυση μιας Ομάδας Συντονισμού του Ελέγχου των Επενδύσεων. Η ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών και να προεδρεύεται από εκπρόσωπο της Επιτροπής και θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, τη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού και την αμοιβαία συνδρομή στον τομέα των ξένων άμεσων επενδύσεων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του. Στην περίπτωση που η έκθεση προτείνει την τροποποίηση διατάξεων του παρόντος κανονισμού, μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.

(21)  Το αργότερο [τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], και εφεξής κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του. Στην περίπτωση που η έκθεση προτείνει την τροποποίηση διατάξεων του παρόντος κανονισμού, μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Προκειμένου να επικαιροποιηθούν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος σε σχέση με τα οποία ξένες άμεσες επενδύσεις μπορούν να υποβληθούν σε έλεγχο από την Επιτροπή, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση του καταλόγου των έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και καταχωρίζονται στο Παράρτημα 1. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ίση συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση σε συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

_______________________

 

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για τον έλεγχο από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για τον έλεγχο από τα κράτη μέλη των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης και θεσπίζει τον ρόλο της Επιτροπής σε αυτό.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  «ξένος επενδυτής»: φυσικό πρόσωπο τρίτης χώρας ή επιχείρηση τρίτης χώρας που προτίθεται να πραγματοποιήσει ή έχει πραγματοποιήσει άμεση ξένη επένδυση·

2.  «ξένος επενδυτής»: φυσικό πρόσωπο τρίτης χώρας ή επιχείρηση που ουσιαστικά ελέγχεται ή τελεί υπό την ιδιοκτησία υπηκόων τρίτης χώρας που προτίθεται να πραγματοποιήσει ή έχει πραγματοποιήσει άμεση ξένη επένδυση·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  «επιχείρηση τρίτης χώρας»: επιχείρηση η οποία έχει συσταθεί βάσει ή κατ’ άλλον τρόπο διέπεται από το δίκαιο τρίτης χώρας.

6.  «επιχείρηση τρίτης χώρας»: επιχείρηση η οποία έχει συσταθεί βάσει ή κατ’ άλλον τρόπο διέπεται από το δίκαιο τρίτης χώρας ή επιχείρηση που ουσιαστικά ελέγχεται ή τελεί υπό την ιδιοκτησία υπηκόων τρίτης χώρας.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν, να τροποποιούν ή να θεσπίζουν μηχανισμούς για τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού.

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν, να τροποποιούν ή να θεσπίζουν μηχανισμούς για τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στη βάση λόγων δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή δύναται να ελέγχει, στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις άμεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος.

2. Η Επιτροπή ελέγχει, στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις άμεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες θεωρούνται ότι επηρεάζουν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στα έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται ιδίως τα έργα ή προγράμματα που εμπεριέχουν ενωσιακή χρηματοδότηση σημαντικού απόλυτου ποσού ή ενωσιακή χρηματοδότηση η οποία αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης του έργου ή προγράμματος, καθώς και τα έργα ή προγράμματα που εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές ζωτικής σημασίας, τις τεχνολογίες που έχουν κρίσιμη σημασία ή τους συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία. Ενδεικτικός κατάλογος έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1.

3.  Στα έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται τα έργα ή προγράμματα που εμπεριέχουν ενωσιακή χρηματοδότηση σημαντικού απόλυτου ποσού ή ενωσιακή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τρέχοντος και του μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου η οποία αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης του έργου ή προγράμματος, καθώς και τα έργα ή προγράμματα που εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές ζωτικής σημασίας, τις τεχνολογίες που έχουν κρίσιμη σημασία ή τους συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία. Ο κατάλογος έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 13α για την τροποποίηση έργων και προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Οι μηχανισμοί συνεργασίας που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 ενεργοποιούνται μόνον αφού τα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει την ενεργοποίηση των μηχανισμών ελέγχου τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι μηχανισμοί συνεργασίας να ενεργοποιούνται για πραγματοποιημένες επενδύσεις καθόσον τα κράτη μέλη ελέγχουν μόνο προγραμματισμένες επενδύσεις. Ο μηχανισμός συνεργασίας για επενδύσεις μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον τα κράτη μέλη και η Επιτροπή έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρο 10 έχουν αλλάξει και μόνο στις περιπτώσεις των επενδύσεων που έχουν ολοκληρωθεί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Όταν ο μηχανισμός συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 9 ενεργοποιείται για επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε κράτη μέλη στα οποία δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου, οι ολοκληρωμένες επενδύσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της Συντονιστικής Ομάδας του Ελέγχου των Επενδύσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 12α.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δύνανται να συνεκτιμούν τις πιθανές συνέπειες της επένδυσης, μεταξύ άλλων, επί:

Κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών ή δημόσιας τάξης όσον αφορά έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δύνανται να συνεκτιμούν τις πιθανές συνέπειες της επένδυσης, μεταξύ άλλων, επί:

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  υποδομών ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών των τομέων της ενέργειας, των μεταφορών, των επικοινωνιών, της αποθήκευσης δεδομένων, του διαστήματος ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και επί εγκαταστάσεων ευαίσθητου χαρακτήρα·

-  υποδομών ζωτικής και στρατηγικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών των τομέων της ενέργειας, του ύδατος, των μεταφορών, των επικοινωνιών και των μέσων ενημέρωσης, της αποθήκευσης δεδομένων, του διαστήματος, των υγειονομικών υπηρεσιών, της έρευνας ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και επί εγκαταστάσεων ευαίσθητου χαρακτήρα, και υποδομών ασφάλειας και άμυνας·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  τεχνολογιών που έχουν κρίσιμη σημασία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών των τομέων της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής, των ημιαγωγών, των τεχνολογιών με δυνητικές εφαρμογές διπλής χρήσης, της κυβερνοασφάλειας, του διαστήματος και της πυρηνικής ενέργειας·

-  τις τεχνολογίες που έχουν κρίσιμη και στρατηγική σημασία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών των τομέων της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής, των ημιαγωγών, των προηγμένων υλικών, των νανοτεχνολογιών, των βιοτεχνολογιών, των ιατρικών τεχνολογιών, των τεχνολογιών με δυνητικές εφαρμογές διπλής χρήσης, της άμυνας, της κυβερνοασφάλειας, του αεροδιαστήματος, της άμυνας του διαστήματος και της πυρηνικής ενέργειας·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  της ασφάλειας του εφοδιασμού με συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία· ή

-  της ασφάλειας του εφοδιασμού με συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία σπάνιων και στρατηγικών υλικών· ή

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  της πρόσβασης σε πληροφορίες ευαίσθητου χαρακτήρα ή της δυνατότητας ελέγχου πληροφοριών ευαίσθητου χαρακτήρα.

-  της πρόσβασης ή της δυνατότητας ελέγχου δεδομένων και πληροφοριών ευαίσθητου χαρακτήρα.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δύνανται να συνεκτιμούν το κατά πόσον ο ξένος επενδυτής ελέγχεται από την κυβέρνηση τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένου μέσω της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης.

Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεκτιμούν το κατά πόσον ο ξένος επενδυτής ελέγχεται, αμέσως ή εμμέσως, από την κυβέρνηση ή κρατικούς οργανισμούς τρίτης χώρας, και/ή επιδιώκοντας κρατικές εξωστρεφείς πολιτικές εξωτερικών άμεσων επενδύσεων για στρατηγικούς βιομηχανικούς στόχους, οι οποίες επιβεβαιώνονται με σημαντική χρηματοδότηση ή επιχορηγήσεις, διευρυμένη πίστωση και δανειοδότηση από την κυβέρνηση τρίτης χώρας ή από κρατικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Κατά τον έλεγχο ξένης άμεσης επένδυσης, η Επιτροπή μπορεί επίσης να αξιολογεί την επίπτωση σχετικά σε συγκεκριμένη βασικές τεχνογνωσίες και τεχνολογίες, που θα μπορούσαν να είναι σημαντικές για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη οικονομική ασφάλεια.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι μηχανισμοί ελέγχου των κρατών μελών είναι διαφανείς και δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των τρίτων χωρών. Ιδίως, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις περιστάσεις που προκαλούν τη διενέργεια ελέγχου, τους λόγους επί των οποίων βασίζεται ο έλεγχος και τους εφαρμοστέους λεπτομερείς διαδικαστικούς κανόνες.

1.  Οι μηχανισμοί ελέγχου των κρατών μελών είναι διαφανείς και δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των τρίτων χωρών. Ιδίως, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις περιστάσεις που προκαλούν τη διενέργεια ελέγχου, τους λόγους επί των οποίων βασίζεται ο έλεγχος και τους εφαρμοστέους λεπτομερείς διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με τους ελέγχους και τις αποφάσεις ελέγχου.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη ορίζουν προθεσμίες για την έκδοση των αποφάσεων ελέγχου. Οι εν λόγω προθεσμίες παρέχουν ικανό περιθώριο για τη συνεκτίμηση των παρατηρήσεων κρατών μελών που προβλέπονται στο άρθρο 8 και της γνώμης της Επιτροπής που προβλέπεται στα άρθρα 8 και 9.

2.  Τα κράτη μέλη ορίζουν προθεσμίες για την έκδοση των αποφάσεων ελέγχου και τις δημοσιεύουν. Οι εν λόγω προθεσμίες παρέχουν ικανό περιθώριο για τη συνεκτίμηση των παρατηρήσεων κρατών μελών που προβλέπονται στο άρθρο 8 και της γνώμης της Επιτροπής που προβλέπεται στα άρθρα 8 και 9.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, που υποβάλλονται από τους ξένους επενδυτές και τις οικείες επιχειρήσεις προστατεύονται.

3.  Οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, που υποβάλλονται από τους ξένους επενδυτές και τις οικείες επιχειρήσεις προστατεύονται δεόντως.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κοινοποίηση από τα κράτη μέλη των μηχανισμών τους ελέγχου και ετήσια υποβολή εκθέσεων

Κοινοποίηση από τα κράτη μέλη των μηχανισμών τους ελέγχου και υποβολή εκθέσεων

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους υφιστάμενους μηχανισμούς τους ελέγχου το αργότερο έως τις […] (30 ημέρες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού). Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε τροποποίηση υφιστάμενου μηχανισμού ελέγχου και κάθε θεσπιζόμενο νέο μηχανισμό ελέγχου εντός 30 το αργότερο ημερών από την έναρξη της ισχύος του μηχανισμού ελέγχου.

1.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους υφιστάμενους μηχανισμούς τους ελέγχου το αργότερο έως τις [... 30 ημέρες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε τροποποίηση υφιστάμενου μηχανισμού ελέγχου και κάθε θεσπιζόμενο νέο μηχανισμό ελέγχου εντός 30 το αργότερο ημερών από την έναρξη της ισχύος του μηχανισμού ελέγχου ή της τροποποίησης του υφιστάμενου.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη που διατηρούν μηχανισμό ελέγχου υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του μηχανισμού τους ελέγχου. Για κάθε περίοδο αναφοράς, η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία, ιδίως, σχετικά με:

2.  Μέχρι την [2 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], και εφεξής κάθε τρία έτη, τα κράτη μέλη που διατηρούν μηχανισμό ελέγχου υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του μηχανισμού τους ελέγχου. Για κάθε περίοδο αναφοράς, η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία, ιδίως, σχετικά με:

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  αποφάσεις ελέγχου όσον αφορά τα έργα και τα προγράμματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τους τομείς, την προέλευση και την αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων που ελέγχθηκαν ή τελούν υπό έλεγχο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στην Επιτροπή (άρθρο 8 παράγραφος 1), η οποία θα είναι σε θέση να συγκεντρώνει τα δεδομένα.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη που δεν διατηρούν μηχανισμό ελέγχου υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

3.  Μέχρι την ... [2 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], και εφεξής κάθε τρία έτη τα κράτη μέλη που δεν διατηρούν μηχανισμό ελέγχου υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, εφόσον αυτές αφορούν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για κάθε άμεση ξένη επένδυση που υποβάλλεται σε έλεγχο στο πλαίσιο του μηχανισμού τους ελέγχου, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έναρξη του ελέγχου. Στο πλαίσιο της εν λόγω ενημέρωσης και εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, το κράτος μέλος που διενεργεί τον έλεγχο δηλώνει κατά πόσον θεωρεί πιθανόν να εμπίπτει η υπό έλεγχο άμεση ξένη επένδυση στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου.

1.  Ένα κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για κάθε άμεση ξένη επένδυση που υποβάλλεται σε έλεγχο στο πλαίσιο του μηχανισμού του ελέγχου, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την έναρξη του ελέγχου. Στο πλαίσιο της εν λόγω ενημέρωσης και εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, το κράτος μέλος που διενεργεί τον έλεγχο δηλώνει κατά πόσον θεωρεί πιθανόν να εμπίπτει η υπό έλεγχο άμεση ξένη επένδυση στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην περίπτωση που κράτος μέλος κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση που προγραμματίζεται ή που έχει πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος είναι πιθανόν να θίξει τη δική του ασφάλεια ή δημόσια τάξη, δύναται να υποβάλει παρατηρήσεις στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση. Οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται ταυτόχρονα και στην Επιτροπή.

2.  Στην περίπτωση που κράτος μέλος κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση που προγραμματίζεται ή που έχει πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος είναι πιθανόν να θίξει τη δική του ασφάλεια ή δημόσια τάξη, δύναται να υποβάλει παρατηρήσεις στην Επιτροπή. Η Επιτροπή συγκεντρώνει όλες τις παρατηρήσεις που έχει λάβει και τις διαβιβάζει στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση, καθώς και στα λοιπά κράτη μέλη.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ενός ή περισσότερων κρατών μελών, δύναται να απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση. Η Επιτροπή δύναται να απευθύνει γνώμη ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη έχουν υποβάλει ή όχι παρατηρήσεις.

3.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ενός ή περισσότερων κρατών μελών, δύναται να απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση. Η εν λόγω γνώμη διαβιβάζεται και στα λοιπά κράτη μέλη. Η Επιτροπή δύναται να απευθύνει γνώμη ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη έχουν υποβάλει ή όχι παρατηρήσεις.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή ή κράτος μέλος το οποίο ευλόγως κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει τη δική του ασφάλεια ή δημόσια τάξη δύναται να ζητήσει από το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση την παροχή των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την υποβολή παρατηρήσεων κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 ή την έκδοση γνώμης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.

4.  Ένα κράτος μέλος το οποίο ευλόγως κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει τη δική του ασφάλεια ή δημόσια τάξη δύναται να απευθύνει αίτημα στην Επιτροπή να του χορηγήσει πληροφορίες από το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση την παροχή των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την υποβολή παρατηρήσεων κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2. Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της κοινοποίησης για την ενεργοποίηση του μηχανισμού ελέγχου δυνάμει της παραγράφου 1, να απευθύνουν αίτηση παροχής πληροφοριών στην Επιτροπή. Η Επιτροπή συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα πληροφόρησης που έχει λάβει και τα διαβιβάζει αμέσως στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση, καθώς και στα λοιπά κράτη μέλη. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει με πρωτοβουλία της από το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την έκδοση της γνώμης κατά την παράγραφο 3.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι παρατηρήσεις κατά την παράγραφο 2 ή η γνώμη κατά την παράγραφο 3 κοινοποιούνται στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, εντός 25 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ή 4, ανάλογα με την περίπτωση. Στις περιπτώσεις που η γνώμη της Επιτροπής εκδίδεται μετά την υποβολή παρατηρήσεων άλλων κρατών μελών, η Επιτροπή διαθέτει προθεσμία 25 επιπλέον εργάσιμων ημερών για να απευθύνει τη γνώμη της.

5.  Οι παρατηρήσεις κατά την παράγραφο 2 κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ή 4. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις παρατηρήσεις που έλαβε εντός πέντε εργάσιμων ημερών στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση. Η Επιτροπή διαθέτει προθεσμία 25 εργάσιμων ημερών για να απευθύνει τη γνώμη της κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 και στις περιπτώσεις που η γνώμη της Επιτροπής εκδίδεται μετά την υποβολή παρατηρήσεων άλλων κρατών μελών, η Επιτροπή διαθέτει προθεσμία 25 επιπλέον εργάσιμων ημερών για να απευθύνει τη γνώμη της.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση λαμβάνει δεόντως υπόψη τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 παρατηρήσεις των λοιπών κρατών μελών και την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 γνώμη της Επιτροπής.

6.  Το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση λαμβάνει δεόντως υπόψη τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 παρατηρήσεις των λοιπών κρατών μελών και την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 γνώμη της Επιτροπής καθώς και τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται στο πλαίσιο της ομάδας συντονισμού για τον έλεγχο των επενδύσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12α.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο διεξάγεται μέσω των σημείων επαφής του άρθρου 12.

7.  Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο διεξάγεται μέσω της Ομάδας Συντονισμού του Ελέγχου των Επενδύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 12α εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πλαίσιο του ελέγχου από την Επιτροπή

Μηχανισμός συνεργασίας για τον έλεγχο έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, δύναται να απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση.

1.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή ή περισσότερα του ενός κράτη μέλη κρίνουν ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει την ενεργοποίηση του μηχανισμού συνεργασίας για έργα και προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να παρέχει εξηγήσεις σε περίπτωση που δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος κρίνει ότι μια άμεση ξένη επένδυση ενδέχεται να θίξει έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος, μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να εκδώσει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται η άμεση ξένη επένδυση.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την έκδοση της γνώμης κατά την παράγραφο 1.

2.  Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες όπως αναφέρει το άρθρο 10 από το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση. Όταν ζητούνται αυτές οι πληροφορίες, η Επιτροπή εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η ασφάλεια και η δημόσια τάξη μπορούν να επηρεαστούν από τις ξένες άμεσες επενδύσεις που προγραμματίζονται ή έχουν ολοκληρωθεί.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή απευθύνει τη γνώμη της στο οικείο κράτος μέλος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, εντός 25 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών τις οποίες ζήτησε η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2. Στην περίπτωση που κράτος μέλος διατηρεί μηχανισμό ελέγχου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και οι πληροφορίες σχετικά με τη δρομολόγηση ελέγχου της άμεσης ξένης επένδυσης έχουν παραληφθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 1, η Επιτροπή απευθύνει τη γνώμη της εντός 25 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των εν λόγω πληροφοριών. Στην περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για την έκδοση της γνώμης, η προθεσμία των 25 ημερών αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής των συμπληρωματικών πληροφοριών.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει τη γνώμη της στο οικείο κράτος μέλος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου να μην παρεμποδίζεται λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων είτε η άμεση ξένη επένδυση είτε ο εθνικός έλεγχος και, σε κάθε περίπτωση, εντός 25 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την έκδοση γνώμης σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η γνώμη της Επιτροπής κοινοποιείται και στα λοιπά κράτη μέλη.

4.  Η γνώμη της Επιτροπής κοινοποιείται και στα λοιπά κράτη μέλη. Εάν η Επιτροπή εκδώσει γνώμη βάσει του παρόντος άρθρου, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο διαρθρωμένου διαλόγου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη. πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη η παράγραφος 2 του το άρθρου 11.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση αποδίδει βαρύνουσα σημασία στη γνώμη της Επιτροπής και αιτιολογεί στην Επιτροπή τυχόν απόφασή του να μην ακολουθήσει τη γνώμη της.

5.  ο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση αποδίδει σημασία στη γνώμη της Επιτροπής και αιτιολογεί εγγράφως στην Επιτροπή τυχόν απόφασή του να μην ακολουθήσει τη γνώμη της. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω διευκρινίσεις σε άλλα κράτη μέλη, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 2.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών

Ανταλλαγή πληροφοριών

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που ζητούν η Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 2 παρέχονται στην Επιτροπή και τα αιτούντα κράτη μέλη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι πληροφορίες που ζητά η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 2 ή η Ομάδα Συντονισμού του Ελέγχου των Επενδύσεων παρέχονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα των πληροφοριών και εξασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν ιδίως:

2.  Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή δομή του ξένου επενδυτή και της επιχείρησης στην οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον εταίρο/μέτοχο ή τους εταίρους/μετόχους που διατηρούν τον τελικό έλεγχό τους·

α)  πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή δομή του ξένου επενδυτή και της επιχείρησης στην οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον εταίρο/μέτοχο ή τους εταίρους/μετόχους που διατηρούν τον έλεγχό τους, καθώς και τα διοικητικά, διευθυντικά και εποπτικά όργανα·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πληροφορίες σχετικά με την αξία της άμεσης ξένης επένδυσης·

β)  πληροφορίες σχετικά με την αξία της άμεσης ξένης επένδυσης και εκτίμηση του τομεακού αντικτύπου της·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της επένδυσης, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει το κράτος μέλος.

ε)  πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της επένδυσης και εγγύηση σχετικά με τη νομιμότητα της πηγής της, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει το κράτος μέλος.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν την προστασία των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα που συγκεντρώνουν κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή διασφαλίζουν την πλήρη προστασία των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που συγκεντρώνουν κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα σημείο επαφής για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων («σημείο επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ») με αρμοδιότητα τα ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων. Η Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη απευθύνονται στα εν λόγω σημεία επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Κάθε κράτος μέλος, ανεξάρτητα από το αν διαθέτει μηχανισμό ελέγχου, ορίζει ένα σημείο επαφής για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων («σημείο επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ»). Η Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη απευθύνονται στα εν λόγω σημεία επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ και στην Ομάδα Συντονισμού του Ελέγχου των Επενδύσεων για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Ομάδα Συντονισμού του Ελέγχου των Επενδύσεων

 

1.   Συγκροτείται Ομάδα Συντονισμού του Ελέγχου των Επενδύσεων υπό την προεδρία εκπροσώπου της Επιτροπής. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο/εμπειρογνώμονα σε αυτή την ομάδα.

 

2.   Η ομάδα μπορεί να ανταλλάσσει απόψεις και πληροφορίες σχετικά με κάθε άμεση ξένη επένδυση που υποβάλλεται σε έλεγχο στο πλαίσιο των μηχανισμών ελέγχου των κρατών μελών και για την οποία έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 8 ή 9, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου των βέλτιστων πρακτικών και των διδαγμάτων μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τον έλεγχο των ξένων άμεσων επενδύσεων.

 

3.  Η ομάδα μπορεί επίσης να συζητά κάθε θέμα που αφορά την πολιτική της Ένωσης για εσωστρεφείς ξένες επενδύσεις.

 

4.   Μετά από αίτημα των κρατών μελών, η Επιτροπή μπορεί να θέσει στην ημερήσια διάταξη επενδύσεις οι οποίες προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν σε κράτη μέλη που δεν διαθέτουν μηχανισμό ελέγχου.

 

5.   Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες, τις έρευνες και τις ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποιεί η Ομάδα Συντονισμού του Ελέγχου των Επενδύσεων.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, το αργότερο 3 έτη μετά την έναρξη της ισχύος του. Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και παρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, το αργότερο ... [4 έτη μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού] και κάθε 5 έτη στη συνέχεια. Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και παρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3α για περίοδο πέντε ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

 

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 (3α) μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2, τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει η προθεσμία αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες της Ένωσης, όπου συμπεριλαμβάνονται: υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου, αεροναυτική και εναέριες μεταφορές, καινοτόμα φάρμακα, ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία, βιομηχανίες βιοπροϊόντων, πρωτοβουλία στροφή προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές (Shift2Rail), κοινή επιχείρηση για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (SESAR)·

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – περίπτωση 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»: κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – περίπτωση 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – περίπτωση 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  Κανονισμός (EΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 2015 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013·

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – περίπτωση 3 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών·

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας:

 

α) Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, και

 

β) Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της άμυνας/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

 

-  Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση της προπαρασκευαστικής δράσης για την έρευνα στον τομέα της άμυνας (PADR)·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

26.10.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

26.10.2017

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

18.1.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Reinhard Bütikofer

9.11.2017

Εξέταση στην επιτροπή

21.2.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

8

19

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36

+

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

8

-

ALDE

Frederick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Rupert Mathews

EFDD

Jonathan Bullock

19

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Razvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (22.3.2018)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Geoffrey Van Orden

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ήταν ανέκαθεν σημαντικές για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης αποκομίζουν το μεγαλύτερο άμεσο όφελος από τις πηγές άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ/FDI), ωστόσο ο αντίστοιχος αντίκτυπος στην ασφάλεια και τα στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών μελών μπορεί επίσης να είναι σημαντικός. Οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, με πιο πρόσφατη την υπογραφή, τον Νοέμβριο του 2017, της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), καθιστούν ακόμα πιο ευρύ τον αντίκτυπο των ροών άμεσων ξένων επενδύσεων. Παράλληλα με την επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων για βελτιωμένη διαφάνεια, λογοδοσία και ασφάλεια ως προς τον τρόπο χειρισμού των άμεσων ξένων επενδύσεων εντός της ΕΕ, πρέπει να αποδίδεται προσοχή στη διαχείριση της διαδικασίας αυτής, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα των επιμέρους κρατών μελών γίνονται σεβαστά, χωρίς να απορροφούνται σταδιακά από την Επιτροπή ή άλλους οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και ότι τα κράτη μέλη διατηρούν το ύστατο δικαίωμα να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν άμεσες ξένες επενδύσεις εντός των συνόρων τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εθνική του ασφάλεια και ότι ενδέχεται να υπεισέρχονται εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες και χρονικά ευαίσθητες διαδικασίες.

Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να μην αναγκάζονται τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν μηχανισμούς ελέγχου όταν οι μηχανισμοί αυτοί δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Ενώ η πρόταση της Επιτροπής φαινομενικά σέβεται τη βούληση των επιμέρους κρατών μελών από αυτή την άποψη, είναι πολύ σημαντικό οι κοινές «βασικές απαιτήσεις» των μελλοντικών μηχανισμών ελέγχου να μην θίγουν τις ποικίλες και ιδιαίτερες απαιτήσεις των επιμέρους κρατών μελών, ειδικότερα στους τομείς της ασφάλειας και των στρατηγικών συμφερόντων. Επίσης, κατά την ανταλλαγή δεδομένων και ευαίσθητων πληροφοριών, είναι καθοριστικής σημασίας τα κράτη μέλη να μην παραχωρούν την ακεραιότητα και την ασφάλειά τους σε άλλη αρχή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποφευχθούν τα υποχρεωτικά στοιχεία.

Τέλος, με την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο αποτελεί για τους ξένους επενδυτές πύλη πρόσβασης στην ενιαία αγορά της ΕΕ, θα πρέπει επίσης οι μηχανισμοί ελέγχου να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ροές άμεσων ξένων επενδύσεων που κατευθύνονται στην ΕΕ μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και να λάβουν ειδικά μέτρα για τις μελλοντικές επενδύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, οι οποίες θα αποτελέσουν νέα πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι άμεσες ξένες επενδύσεις συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση της Ένωσης, μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και οικονομιών κλίμακας, της εισαγωγής στην Ένωση κεφαλαίων, τεχνολογιών, καινοτομίας και τεχνογνωσίας, και του ανοίγματος νέων αγορών για τις εξαγωγές της Ένωσης. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις προάγουν τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου της Επιτροπής για την Ευρώπη και συμβάλλουν στην υλοποίηση άλλων έργων και προγραμμάτων της Ένωσης.

(1)  Οι άμεσες ξένες επενδύσεις συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση της Ένωσης, μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της, της δημιουργίας οικονομικής μεγέθυνσης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και οικονομιών κλίμακας, της εισαγωγής στην Ένωση κεφαλαίων, τεχνολογιών, καινοτομίας και τεχνογνωσίας, και του ανοίγματος νέων αγορών για τις εξαγωγές της Ένωσης. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις προάγουν τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου της Επιτροπής για την Ευρώπη και συμβάλλουν στην υλοποίηση άλλων έργων και προγραμμάτων της Ένωσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α)  Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι από τις πλέον ανοικτές στον κόσμο και η οικονομική μεγέθυνση, καθώς και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, βασίζονται στη διαφάνεια αυτή και στις εμπορικές συναλλαγές· Ωστόσο, η Ευρώπη πάσχει από έλλειψη αμοιβαιότητας όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές των εμπορικών εταίρων της, πράγμα που υποσκάπτει την οικονομία της, τη βιομηχανία της και τις εταιρείες της.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Βάσει των διεθνών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, και των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών που έχουν συνάψει με τρίτες χώρες, η Ένωση και τα κράτη μέλη της μπορούν, υπό ορισμένους όρους, να θεσπίζουν περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

(3)  Βάσει των διεθνών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, και των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών που έχουν συνάψει με τρίτες χώρες, η Ένωση και τα κράτη μέλη της μπορούν, υπό ορισμένους όρους, να θεσπίζουν περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις για λόγους ασφάλειας, δημόσιας τάξης, στρατηγικών συμφερόντων, θεμελιωδών δικαιωμάτων ή προστασίας των βασικών τεχνολογιών.

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου.)

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα βάσει των οποίων δύνανται να περιορίζουν την κυκλοφορία κεφαλαίων μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας. Τα μέτρα αυτά αντανακλούν τους στόχους και τις ανησυχίες των οικείων κρατών μελών σε σχέση με τις άμεσες ξένες επενδύσεις, και οδηγούν σε σειρά ρυθμίσεων που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το πεδίο εφαρμογής και την ακολουθούμενη διαδικασία. Άλλα κράτη μέλη δεν διαθέτουν τέτοιους μηχανισμούς.

(4)  Αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα βάσει των οποίων δύνανται να περιορίζουν την κυκλοφορία κεφαλαίων μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας. Τα μέτρα αυτά αντανακλούν τους στόχους και τις ανησυχίες των οικείων κρατών μελών σε σχέση με τις άμεσες ξένες επενδύσεις, και οδηγούν σε σειρά ρυθμίσεων που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το πεδίο εφαρμογής και την ακολουθούμενη διαδικασία. Άλλα κράτη μέλη δεν διαθέτουν τέτοιους μηχανισμούς και θα πρέπει, συνεπώς, να τους αποκτήσουν.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Είναι σημαντικό να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου και να εξασφαλιστεί συντονισμός και συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Το πλαίσιο αυτό δεν θίγει την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών ως προς τη διαφύλαξη της εθνικής τους ασφάλειας.

(7)  Είναι σημαντικό να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου και να εξασφαλιστεί συντονισμός και συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Η εν λόγω ασφάλεια δικαίου δεν πρέπει να παρεμποδίζει την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών να αναθέτουν και να ελέγχουν την εθνική ασφάλεια της επικράτειάς τους και θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 346 ΣΛΕΕ..

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Το πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα μέσα για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη κατά τρόπο ολοκληρωμένο, καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίζει την ευελιξία που απαιτείται για να μπορούν τα κράτη μέλη να ελέγχουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες της κατάστασής τους και τις εθνικές περιστάσεις.

(8)  Το πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα αναγκαία μέσα για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη κατά τρόπο ολοκληρωμένο, καθιστώντας εφικτή την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίζει την ευελιξία που απαιτείται για να μπορούν τα κράτη μέλη να ελέγχουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες της κατάστασης και τις μεταβαλλόμενες εθνικές περιστάσεις σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προς τον σκοπό της παροχής καθοδήγησης στα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά την εφαρμογή του κανονισμού, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένας κατάλογος παραγόντων που μπορεί να λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Επιπλέον, ο εν λόγω κατάλογος θα καταστήσει τη διαδικασία ελέγχου πιο διαφανή για τους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν ή που έχουν ήδη πραγματοποιήσει άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ένωση. Ο κατάλογος των παραγόντων που μπορεί να θεωρηθεί ότι θέτουν ζητήματα ασφάλειας ή δημόσιας τάξης θα πρέπει να παραμείνει ενδεικτικός.

(11)  Προς τον σκοπό της παροχής καθοδήγησης στα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά την εφαρμογή του κανονισμού, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένας κατάλογος παραγόντων που μπορεί να λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Επιπλέον, ο εν λόγω κατάλογος θα καταστήσει τη διαδικασία ελέγχου πιο διαφανή για τους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν ή που έχουν ήδη πραγματοποιήσει άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ένωση, και θα παράσχει μια βάση προκειμένου η αρμόδια αρχή να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε δικαστική επανεξέταση του ελέγχου. Ο κατάλογος των παραγόντων που μπορεί να θεωρηθεί ότι θέτουν ζητήματα ασφάλειας ή δημόσιας τάξης θα πρέπει να παραμείνει ενδεικτικός.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ του ελέγχου της επένδυσης και της απειλής για την ασφάλεια. Σε κάθε ενδεχόμενη δικαστική επανεξέταση, τα δικαστήρια θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν τους παράγοντες που έχει λάβει υπόψη η αρχή.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη άμεση ξένη επένδυση μπορεί να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμήσουν όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της επένδυσης σε υποδομές ζωτικής σημασίας, καθώς και σε τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, και συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία για την ασφάλεια ή τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και των οποίων η διαταραχή, απώλεια ή καταστροφή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο σε κράτος μέλος ή στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμούν το εάν ο εκάστοτε ξένος επενδυτής ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα, μέσω της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων) από την κυβέρνηση τρίτης χώρας.

(12)  Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη άμεση ξένη επένδυση μπορεί να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να συνεκτιμήσουν όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της επένδυσης σε υποδομές ζωτικής σημασίας, των συνεπειών για την εθνική άμυνα και τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες, για τις κρίσιμες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, και τους συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία για την ασφάλεια, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και των οποίων η διαταραχή, απώλεια ή καταστροφή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο σε κράτος μέλος ή στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να συνεκτιμούν το εάν ο εκάστοτε ξένος επενδυτής ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα, μέσω της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων) από την κυβέρνηση τρίτης χώρας, λαμβανομένου υπόψη ότι ο ουσιαστικός έλεγχος μπορεί επίσης να απορρέει από τη χρήση εκτενών πιστωτικών διευκολύνσεων και δανείων από κυβέρνηση τρίτης χώρας ή κρατικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οποιαδήποτε άλλη κρατικής ιδιοκτησίας επιχείρηση τρίτης χώρας.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα ουσιώδη στοιχεία του διαδικαστικού πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων από τα κράτη μέλη, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές, την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο κατά τον οποίο οι επενδύσεις είναι πιθανόν να ελεγχθούν, και να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω επενδύσεις θα ελέγχονται κατά τρόπο διαφανή και μη εισάγοντα διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων τρίτων χωρών. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο καθορισμός προθεσμιών για τον έλεγχο και η κατοχύρωση της δυνατότητας προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά των εκδιδόμενων αποφάσεων ελέγχου.

(13)  Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα ουσιώδη στοιχεία του διαδικαστικού πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων από τα κράτη μέλη, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές, την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο κατά τον οποίο οι επενδύσεις είναι πιθανόν να ελεγχθούν, και να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω επενδύσεις θα ελέγχονται κατά τρόπο διαφανή και μη εισάγοντα διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων τρίτων χωρών. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο καθορισμός προθεσμιών για τον έλεγχο, ελάχιστων ποιοτικών απαιτήσεων σχετικά με τα δεδομένα που θα διατίθενται με σκοπό τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της συγκρισιμότητας των συνόλων δεδομένων που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις και η κατοχύρωση της δυνατότητας προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά των εκδιδόμενων αποφάσεων ελέγχου.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Θα πρέπει να συσταθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που ορισμένη άμεση ξένη επένδυση σε ένα κράτος μέλος είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη άλλων κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση, ανεξαρτήτως του εάν τα κράτη μέλη που υποβάλουν παρατηρήσεις ή το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση διατηρούν μηχανισμό ελέγχου ή διενεργούν έλεγχο της επένδυσης. Οι παρατηρήσεις των κρατών μελών θα πρέπει να διαβιβάζονται και στην Επιτροπή. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απευθύνει, στις περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο, γνώμη προς το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση, ανεξαρτήτως του εάν το εν λόγω κράτος μέλος διατηρεί μηχανισμό ελέγχου ή διενεργεί έλεγχο της επένδυσης και ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη έχουν υποβάλει παρατηρήσεις.

(14)  Θα πρέπει να συσταθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που ορισμένη άμεση ξένη επένδυση σε ένα κράτος μέλος είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη άλλων κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν δεόντως μέσω των κατάλληλων διαύλων με κάθε άλλο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί μια επένδυση, ανεξαρτήτως του εάν τα κράτη μέλη που υποβάλουν παρατηρήσεις ή το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση διατηρούν μηχανισμό ελέγχου ή διενεργούν έλεγχο της επένδυσης. Οι παρατηρήσεις των κρατών μελών θα πρέπει να διαβιβάζονται και στην Επιτροπή. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απευθύνει, στις περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο, γνώμη προς το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση, ανεξαρτήτως του εάν το εν λόγω κράτος μέλος διατηρεί μηχανισμό ελέγχου ή διενεργεί έλεγχο της επένδυσης και ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη έχουν υποβάλει παρατηρήσεις.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Περαιτέρω, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει, στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι πιθανόν να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος. Η δυνατότητα αυτή θα παράσχει στην Επιτροπή ένα εργαλείο για την προστασία των έργων και των προγραμμάτων που εξυπηρετούν την Ένωση συνολικά και τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Στα έργα και προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνονται ιδίως εκείνα που είτε εμπεριέχουν σημαντική ενωσιακή χρηματοδότηση είτε εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές ζωτικής σημασίας ή τις τεχνολογίες ή τους συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία. Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε παράρτημα του κανονισμού ενδεικτικός κατάλογος έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος, οι σχετιζόμενες με τα οποία άμεσες ξένες επενδύσεις μπορεί να υποβληθούν σε έλεγχο από την Επιτροπή.

(15)  Περαιτέρω, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει, στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι πιθανόν να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος. Η δυνατότητα αυτή θα παράσχει στην Επιτροπή ένα εργαλείο για την προστασία των έργων και των προγραμμάτων που εξυπηρετούν την Ένωση συνολικά και τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση, την ασφάλεια, το στρατηγικό συμφέρον και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Στα έργα και προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνονται ιδίως εκείνα που είτε εμπεριέχουν ενωσιακή χρηματοδότηση είτε εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές ζωτικής σημασίας, την άμυνα, τις κρίσιμες τεχνολογίες ή τους κρίσιμους συντελεστές παραγωγής. Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε παράρτημα του κανονισμού ενδεικτικός κατάλογος έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος, οι σχετιζόμενες με τα οποία άμεσες ξένες επενδύσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο από την Επιτροπή. Ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να επικαιροποιείται αμέσως μόλις τίθενται σε ισχύ νέα έργα ή προγράμματα.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

15α)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από την Επιτροπή την ενεργοποίηση του μηχανισμού συνεργασίας για έργα και προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη της τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να παρέχει εξηγήσεις σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί υπόψη η θέση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι ορισμένη άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να επηρεάσει έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απευθύνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, γνώμη στα κράτη μέλη στα οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να αποδίδουν βαρύνουσα σημασία στη γνώμη της Επιτροπής και να αιτιολογούν στην Επιτροπή τυχόν απόφασή τους να μην την ακολουθήσουν, σε συμμόρφωση προς το καθήκον τους καλόπιστης συνεργασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα να ζητεί από τα οικεία κράτη μέλη τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της σχετικής επένδυσης.

(16)  Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι ορισμένη άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να επηρεάσει έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απευθύνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, γνώμη στα κράτη μέλη στα οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να αποδίδουν βαρύνουσα σημασία στη γνώμη της Επιτροπής και να αιτιολογούν διεξοδικά στην Επιτροπή τυχόν απόφασή τους να μην την ακολουθήσουν, σε συμμόρφωση προς το καθήκον τους καλόπιστης συνεργασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί επίσης να ζητεί από τα οικεία κράτη μέλη τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της σχετικής επένδυσης.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)   Προκειμένου να διευκολύνεται η συνεργασία με τα λοιπά κράτη μέλη και η εξέταση των άμεσων ξένων επενδύσεων από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τους μηχανισμούς τους ελέγχου και κάθε τροποποίηση στους μηχανισμούς αυτούς, ενώ, επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλουν σε τακτική βάση εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία των μηχανισμών τους ελέγχου. Για τους ίδιους λόγους, τα κράτη μέλη που δεν διατηρούν μηχανισμό ελέγχου θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

(17)  Εφόσον η εθνική ασφάλεια παραμένει στην ευθύνη των κρατών μελών, προκειμένου να διευκολύνεται η συνεργασία με τα λοιπά κράτη μέλη και η εξέταση των άμεσων ξένων επενδύσεων από την Επιτροπή, και για μια καλύτερη αξιοπιστία και συγκρισιμότητα των στοιχείων που παρέχονται από τα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τους μηχανισμούς τους ελέγχου και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στους μηχανισμούς αυτούς, ενώ, επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλουν σε τακτική βάση εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία των μηχανισμών τους ελέγχου. Για τους ίδιους λόγους, τα κράτη μέλη που δεν διατηρούν μηχανισμό ελέγχου θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του απορρήτου των εμπιστευτικών και λοιπών ευαίσθητου χαρακτήρα πληροφοριών.

(20)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του απορρήτου των εμπιστευτικών και λοιπών ευαίσθητου χαρακτήρα πληροφοριών, ιδίως όταν πρόκειται για την ασφάλεια και την ακεραιότητα ενός κράτους μέλους.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για τον έλεγχο από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για τον έλεγχο από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, εξαιρέσει του τομέα της άμυνας, με την επιφύλαξη της αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών μελών για την εθνική τους ασφάλεια.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  «άμεση ξένη επένδυση»: κάθε είδους επένδυση από ξένο επενδυτή η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ή τη διατήρηση σταθερών και άμεσων σχέσεων μεταξύ του ξένου επενδυτή και του επιχειρηματία ή της επιχείρησης στον οποίο ή στην οποία, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχονται τα σχετικά κεφάλαια με σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που καθιστούν δυνατή την πραγματική συμμετοχή στη διαχείριση ή στον έλεγχο εταιρείας που ασκεί οικονομική δραστηριότητα·

1.  «άμεση ξένη επένδυση»: κάθε είδους επένδυση από ξένο επενδυτή η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ή τη διατήρηση σταθερών και άμεσων σχέσεων μεταξύ του ξένου επενδυτή και του επιχειρηματία ή της επιχείρησης στον οποίο ή στην οποία, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχονται τα σχετικά κεφάλαια με σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στο έδαφος ή την αποκλειστική οικονομική ζώνη κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που καθιστούν δυνατή την πραγματική συμμετοχή στη διαχείριση ή στον έλεγχο εταιρείας που ασκεί οικονομική δραστηριότητα·

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι πρέπει να καλύπτονται οι επενδύσεις για την οικονομική δραστηριότητα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη των κρατών μελών.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  «ξένος επενδυτής»: φυσικό πρόσωπο τρίτης χώρας ή επιχείρηση τρίτης χώρας που προτίθεται να πραγματοποιήσει ή έχει πραγματοποιήσει άμεση ξένη επένδυση·

2.  «ξένος επενδυτής»: φυσικό πρόσωπο τρίτης χώρας ή επιχείρηση τρίτης χώρας που προτίθεται να πραγματοποιήσει ή έχει πραγματοποιήσει άμεση ξένη επένδυση, καθώς και φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, αλλά που τελεί υπό τον ουσιαστικό έλεγχο τρίτης χώρας ή χρηματοδοτείται από τρίτη χώρα·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  «βασικές τεχνολογίες»: οι τεχνολογίες ή οι επιχειρήσεις από τις οποίες εξαρτάται ένας βιομηχανικός κλάδος, όπως προβλέπεται για παράδειγμα στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν, να τροποποιούν ή να θεσπίζουν μηχανισμούς για τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού.

1.  Τα κράτη μέλη διατηρούν, τροποποιούν ή θεσπίζουν μηχανισμούς για τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή δύναται να ελέγχει, στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις άμεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος.

2.  Η Επιτροπή ελέγχει, στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις άμεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν ενωσιακά έργα και προγράμματα.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στα έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται ιδίως τα έργα ή προγράμματα που εμπεριέχουν ενωσιακή χρηματοδότηση σημαντικού απόλυτου ποσού ή ενωσιακή χρηματοδότηση η οποία αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης του έργου ή προγράμματος, καθώς και τα έργα ή προγράμματα που εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές ζωτικής σημασίας, τις τεχνολογίες που έχουν κρίσιμη σημασία ή τους συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία. Ενδεικτικός κατάλογος έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1.

3.  Στα έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται ιδίως τα έργα ή προγράμματα που εμπεριέχουν ενωσιακή χρηματοδότηση, ή που εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές ζωτικής σημασίας, την άμυνα, τις κρίσιμες τεχνολογίες ή τους κρίσιμους συντελεστές παραγωγής. Ενδεικτικός και μη εξαντλητικός κατάλογος έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράγοντες που μπορεί να συνεκτιμώνται κατά τον έλεγχο

Παράγοντες που συνεκτιμώνται κατά τον έλεγχο

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δύνανται να συνεκτιμούν τις πιθανές συνέπειες της επένδυσης, μεταξύ άλλων, επί:

Κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεκτιμούν τις πιθανές συνέπειες της επένδυσης, μεταξύ άλλων, επί:

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  υποδομών ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών των τομέων της ενέργειας, των μεταφορών, των επικοινωνιών, της αποθήκευσης δεδομένων, του διαστήματος ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και επί εγκαταστάσεων ευαίσθητου χαρακτήρα·

-  υποδομών ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων υλικών και των πρώτων υλών, της ενεργειακής ασφάλειας, των υποδομών μεταφορών, επικοινωνιών, δημόσιας ιατρικής περίθαλψης, μέσων επικοινωνίας, αποθήκευσης δεδομένων, αεροδιαστημικής ή παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και των εγκαταστάσεων ευαίσθητου χαρακτήρα και των βιομηχανιών και υποδομών ασφάλειας και άμυνας όπως είναι οι στρατιωτικές βάσεις, και των άμεσων ξένων επενδύσεων σε γη και ακίνητα που μπορεί να επηρεάσουν τη χρήση αυτών των αμυντικών υποδομών·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  τεχνολογιών που έχουν κρίσιμη σημασία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών των τομέων της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής, των ημιαγωγών, των τεχνολογιών με δυνητικές εφαρμογές διπλής χρήσης, της κυβερνοασφάλειας, του διαστήματος και της πυρηνικής ενέργειας·

-  τεχνολογιών που έχουν κρίσιμη σημασία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών των τομέων της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής, των ημιαγωγών, των νανοτεχνολογιών, των βιοτεχνολογιών, άλλων τεχνολογιών με δυνητικές εφαρμογές διπλής χρήσης, της κυβερνοασφάλειας, των στρατιωτικών και αμυντικών τεχνολογιών, της κυβερνοεπιτήρησης και της τεχνολογίας παρείσδυσης, της αεροδιαστημικής, της τεχνολογίας του διαστήματος και της πυρηνικής ενέργειας ή κάθε άλλης σύγχρονης τεχνολογίας στρατηγικής σπουδαιότητας, όπως και των εταιρειών που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών όπου υφίσταται κίνδυνος μεταφοράς σε χώρα που αντιπροσωπεύει κίνδυνο για την ασφάλεια σε παγκόσμιο ή περιφερειακό επίπεδο·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  του ρόλου που διαδραματίζει η εταιρεία στις συνεργατικές ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις και της πρόσβασης στην τεχνολογία, στα ΔΔΙ και στην τεχνογνωσία που συνδέονται με το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  της πρόσβασης σε πληροφορίες ευαίσθητου χαρακτήρα ή της δυνατότητας ελέγχου πληροφοριών ευαίσθητου χαρακτήρα.

-  της πρόσβασης σε πληροφορίες ευαίσθητου ή στρατηγικού χαρακτήρα για την εθνική και ευρωπαϊκή ασφάλεια ή της δυνατότητας ελέγχου πληροφοριών ευαίσθητου χαρακτήρα για την ασφάλεια.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δύνανται να συνεκτιμούν το κατά πόσον ο ξένος επενδυτής ελέγχεται από την κυβέρνηση τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένου μέσω της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης.

Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τα θεμελιώδη δικαιώματα ή την προστασία των βασικών τεχνολογιών, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεκτιμούν το κατά πόσον ο ξένος επενδυτής ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από την κυβέρνηση τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένου μέσω της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης, ειδικά εάν αυτή η κυβέρνηση δεν σέβεται πλήρως το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το διεθνές δίκαιο ανθρωπιστικής βοήθειας, και δεν συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου των εξοπλισμών, όπως είναι η Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων (ATT), ή ακόμη εάν χρησιμοποιούνται αδιαφανείς δομές ιδιοκτησίας με ασαφή τον πραγματικό ιδιοκτήτη ή εάν παραβιάζονται οι κανόνες της κοινής αγοράς·

 

Η Επιτροπή ή τα κράτη μέλη μπορούν να αξιολογούν θετικά τυχόν γεωπολιτικούς παράγοντες, π.χ. το ότι η εταιρία έχει έδρα σε χώρα του ΝΑΤΟ.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν, να τροποποιούν ή να θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να αποφεύγεται η καταστρατήγηση των μηχανισμών ελέγχου και των αποφάσεων ελέγχου.

Τα κράτη μέλη διατηρούν, τροποποιούν ή θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να αποφεύγεται η καταστρατήγηση των μηχανισμών ελέγχου και των αποφάσεων ελέγχου.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι ξένοι επενδυτές και οι οικείες επιχειρήσεις δύνανται να προσβάλουν δικαστικά τις αποφάσεις ελέγχου των εθνικών αρχών.

4.  Οι ξένοι επενδυτές και οι οικείες επιχειρήσεις δύνανται να προσβάλουν δικαστικά τις αποφάσεις ελέγχου των εθνικών αρχών, όμως η προσφυγή τους δεν θα πρέπει να θεωρηθεί αντίθετη προς τα βασικά ζητήματα ασφάλειας του κράτους μέλους ούτε να παραβιάζει την ικανότητα κρατών μελών να λαμβάνουν αποφάσεις.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους υφιστάμενους μηχανισμούς τους ελέγχου το αργότερο έως τις […] (30 ημέρες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού). Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε τροποποίηση υφιστάμενου μηχανισμού ελέγχου και κάθε θεσπιζόμενο νέο μηχανισμό ελέγχου εντός 30 το αργότερο ημερών από την έναρξη της ισχύος του μηχανισμού ελέγχου.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες η διάδοση των οποίων θεωρούν ότι αντίκειται προς τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας τους.

Αιτιολόγηση

Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο μπορεί θεμιτώς να θεωρηθούν απόρρητες για λόγους εθνικής ασφάλειας και πρέπει να προστατεύονται.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη που δεν διατηρούν μηχανισμό ελέγχου υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

3.  Τα κράτη μέλη που δεν διατηρούν μηχανισμό ελέγχου αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποκτήσουν και υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ενός ή περισσότερων κρατών μελών, δύναται να απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση. Η Επιτροπή δύναται να απευθύνει γνώμη ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη έχουν υποβάλει ή όχι παρατηρήσεις.

3.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ενός ή περισσότερων κρατών μελών, απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση. Η Επιτροπή απευθύνει γνώμη ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη έχουν υποβάλει ή όχι παρατηρήσεις.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, δύναται να απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση.

1.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει την ενεργοποίηση του μηχανισμού συνεργασίας για έργα και προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η γνώμη της Επιτροπής κοινοποιείται και στα λοιπά κράτη μέλη.

4.  Η γνώμη της Επιτροπής κοινοποιείται και στα λοιπά κράτη μέλη. Εάν η Επιτροπή εκδώσει γνώμη βάσει του παρόντος άρθρου, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο διαρθρωμένου διαλόγου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση αποδίδει βαρύνουσα σημασία στη γνώμη της Επιτροπής και αιτιολογεί στην Επιτροπή τυχόν απόφασή του να μην ακολουθήσει τη γνώμη της.

5.  Το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση αποδίδει βαρύνουσα σημασία στη γνώμη της Επιτροπής και αιτιολογεί διεξοδικά στην Επιτροπή τυχόν απόφασή του να μην ακολουθήσει τη γνώμη της.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που ζητούν η Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 2 παρέχονται στην Επιτροπή και τα αιτούντα κράτη μέλη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που ζητούν η Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 2 παρέχονται στην Επιτροπή και τα αιτούντα κράτη μέλη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εντός της προθεσμίας που ορίζει το άρθρο 6 παράγραφος 2 και ότι οι πληροφορίες αυτές πληρούν τις ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις αξιοπιστίας και συγκρισιμότητας των συνόλων των δεδομένων.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ξένου επενδυτή και της επιχείρησης στην οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση·

γ)  πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ξένου επενδυτή και της επιχείρησης στην οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  τις τρίτες χώρες στις οποίες ο ξένος επενδυτής ασκεί σημαντικό μέρος των επενδυτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  οιαδήποτε άλλη πληροφορία που διαθέτει το κράτος μέλος και επιτρέπει να διαπιστωθεί εάν η επένδυση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν την προστασία των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα που συγκεντρώνουν κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν την προστασία των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα που συγκεντρώνουν κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως αναφορικά με την προστασία του εμπορικού απορρήτου.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα σημείο επαφής για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων («σημείο επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ») με αρμοδιότητα τα ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων. Η Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη απευθύνονται στα εν λόγω σημεία επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα θεσμικό σημείο επαφής για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων («θεσμικό σημείο επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ») με αρμοδιότητα τα ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων. Η Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη απευθύνονται στα εν λόγω σημεία επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεδριάζουν τακτικά για να συζητήσουν τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τον έλεγχο των επενδύσεων και να συντονιστούν ως προς τους παράγοντες που συνεκτιμώνται κατά την έννοια του άρθρου 4, με σκοπό την εναρμόνιση των παραγόντων αυτών.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, το αργότερο 3 έτη μετά την έναρξη της ισχύος του. Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και παρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, το αργότερο 3 έτη μετά την έναρξη της ισχύος του. Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και παρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης. Σε κάθε περίπτωση και το αργότερο έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλει αναθεώρησή του. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν απαιτείται τέτοια αναθεώρηση, οφείλει να αιτιολογήσει την απόφασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – περίπτωση -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον Τομέα της Άμυνας:

 

  Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ·

 

  Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση της προπαρασκευαστικής δράσης για την έρευνα στον τομέα της άμυνας (PADR)·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

26.10.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

26.10.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Geoffrey Van Orden

21.11.2017

Εξέταση στην επιτροπή

26.2.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

5

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

5

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Σοφία Σακοράφα

NI

Γεώργιος Επιτήδειος

7

0

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (5.4.2018)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Roberts Zīle

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της οικονομίας της Ένωσης, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση. Οι ΑΞΕ δεν αφορούν μόνο τα χρήματα και την επακόλουθη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και τις τεχνολογίες, την τεχνογνωσία, την διαχείριση και άλλες βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν οι επενδυτές. Ταυτόχρονα, ορισμένες επενδύσεις μπορούν να ενέχουν κινδύνους — συχνά όχι τόσο για τη χώρα υποδοχής όσο και για τις άλλες χώρες. Τα κράτη μέλη που μπορεί ενδεχομένως να επηρεαστούν από ορισμένες επενδύσεις έχουν το δικαίωμα να έχουν ένα πλαίσιο για να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να κοινοποιούν τις ανησυχίες τους σε τρίτους.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού σχετικά με την καθιέρωση ενός πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Η πρωτοβουλία είναι εποικοδομητική, αλλά θα μπορούσε να ωφεληθεί από τις ακόλουθες τροποποιήσεις και διευκρινίσεις.

Οι διαδικασίες ελέγχου

Η πρόταση παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εκδίδει γνώμες που απευθύνονται σε κράτη μέλη όπου οι ΑΞΕ είναι προγραμματισμένες ή ολοκληρωμένες. Αν και τα χρονικά περιθώρια που προτείνονται για την έκδοση αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επαρκή, έχει ζωτική σημασία η Επιτροπή να προβεί το συντομότερο δυνατό στην έκδοσή τους, ώστε να αποφευχθεί η περιττή αβεβαιότητα για τα κράτη μέλη και τους επενδυτές.

Ορισμός των ΑΞΕ και τελικοί επενδυτές

Ο ορισμός του τι συνιστά επένδυση από τρίτη χώρα πρέπει να διευρυνθεί. Αν και στην πρόταση της Επιτροπής γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι μια εταιρεία της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όχημα για τη συγκάλυψη των ΑΞΕ, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά. Παρά την περιορισμένη ακόμα διάδοσή τους, τα λεγόμενα προγράμματα cash-for-passport ορισμένων κρατών μελών εξασφαλίζουν την «πολιτογράφηση» όχι μόνο των ξένων επενδυτών, αλλά και του χρήματος που συνδέεται με αυτούς. Συχνά ο τελικός επενδυτής είναι άγνωστος ή κρύβεται πίσω από αδιαφανείς πολυεπίπεδες δομές. Στο πλαίσιο αυτό, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τα μέσα για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τους τελικούς επενδυτές και τις τελικές χώρες υποδοχής των άμεσων ξένων επενδύσεων. Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι τα προτεινόμενα σημεία επαφής θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για να λαμβάνουν πληροφορίες από την Επιτροπή σχετικά με τους τελικούς επενδυτές και τις τελικές χώρες υποδοχής των άμεσων ξένων επενδύσεων σε άλλα κράτη μέλη.

Λόγοι για τη διενέργεια ελέγχου

Ο εισηγητής πιστεύει ότι ο κατάλογος των παραγόντων που οδηγούν στον έλεγχο των επενδύσεων για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο άμεσος ή έμμεσος κυβερνητικός έλεγχος που σχετίζεται με τον επενδυτή από τρίτη χώρα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη. Πρέπει επίσης να δίδεται προσοχή στις επενδύσεις που προέρχονται από χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις της ΕΕ ή που επανειλημμένα δεν έχουν κατορθώσει να συμμορφωθούν με το κράτος δικαίου ή τις βέλτιστες φορολογικές πρακτικές ή στις επενδύσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τέτοιες χώρες. Δεν μπορούν επίσης να αγνοούνται πλήρως οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Για παράδειγμα, ένας υπερβολικά υψηλός αριθμός ξένων καταθέσεων όψεως σε μια μεγάλη τράπεζα ενός κράτους μέλους μπορεί να έχει μια σειρά επιπτώσεις στις γειτονικές χώρες. Ο μηχανισμός ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στα χωρικά ύδατα των κρατών μελών τις οποίες τα τελευταία πρέπει να αναφέρουν στις εκθέσεις τους. Εξάλλου, οι διαφανείς άμεσες επενδύσεις που πραγματοποιούνται για προφανείς λόγους ασφάλειας ή άμυνας, προέρχονται από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και χρηματοδοτούνται ή υποστηρίζονται από την κυβέρνηση δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυξημένο έλεγχο.

Αιτήσεις παροχής πληροφοριών και εξασφάλιση πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα

Οι αιτήσεις παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από την Επιτροπή ή άλλα κράτη μέλη σχετικά με ορισμένες επενδύσεις σε μια χώρα θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες. Τα κράτη μέλη που είναι αποδέκτες ΑΞΕ δεν πρέπει να επιβαρύνονται άσκοπα από την αύξηση του αριθμού των αιτήσεων. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί αβεβαιότητα για τους επενδυτές και να μειωθεί η ανταγωνιστικότητα όχι μόνο του μεμονωμένου ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, αλλά και της Ένωσης συνολικά. Επιπλέον, τα μέρη στα οποία παρέχονται οι ζητηθείσες εμπιστευτικές πληροφορίες όχι μόνο πρέπει να εξασφαλίζουν, αλλά και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την προστασία αυτών των πληροφοριών. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να γίνεται κατάχρηση της ρήτρας εμπιστευτικότητας με σκοπό την απόκρυψη πληροφοριών ζωτικής σημασίας σχετικά με τις επενδύσεις.

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που προέρχονται από τρίτες χώρες. Ωστόσο, αυτό πρέπει να γίνεται με αναλογικό και εποικοδομητικό τρόπο, με σαφείς και ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για όλους: τους επενδυτές, τους αποδέκτες των ΑΞΕ καθώς και μέρη τα οποία αφορούν οι επενδύσεις αυτές. Η ΕΕ πρέπει να παραμείνει μια φιλική προς τις επενδύσεις Ένωση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι άμεσες ξένες επενδύσεις συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση της Ένωσης, μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και οικονομιών κλίμακας, της εισαγωγής στην Ένωση κεφαλαίων, τεχνολογιών, καινοτομίας και τεχνογνωσίας, και του ανοίγματος νέων αγορών για τις εξαγωγές της Ένωσης. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις προάγουν τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου της Επιτροπής για την Ευρώπη και συμβάλλουν στην υλοποίηση άλλων έργων και προγραμμάτων της Ένωσης.

(1)  Οι άμεσες ξένες επενδύσεις συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση της Ένωσης, μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και οικονομιών κλίμακας, της τόνωσης της παραγωγικότητας, της εισαγωγής στην Ένωση κεφαλαίων, τεχνολογιών, καινοτομίας και τεχνογνωσίας, και του ανοίγματος νέων αγορών για τις εξαγωγές της Ένωσης. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις προάγουν τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου της Επιτροπής για την Ευρώπη και συμβάλλουν στην υλοποίηση άλλων έργων και προγραμμάτων της Ένωσης. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να μην περιορίζουν χωρίς λόγο τις ξένες άμεσες επενδύσεις σε μη στρατηγικούς τομείς.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α)  Η ισχυρή οικονομία βάσει ανοικτών αγορών, η δημιουργία επιχειρηματικού κλίματος για την προώθηση της καινοτομίας, η παγκόσμια πρωτοπορία και η μεγέθυνση αποτελούν την καλύτερη βάση για την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία. Οι ξένες επενδύσεις δεν συμβάλλουν μόνο στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη, αλλά και στην πρωτοπορία της Ευρώπης στην καινοτομία, την έρευνα και την επιστήμη. Όταν οι ξένοι φορείς επενδύουν στην καινοτομία και την έρευνα στην Ευρώπη, επενδύουν στη μελλοντική ευρωστία και παραγωγική ικανότητα της Ευρώπης. Ο προστατευτισμός εξασθενεί την Ευρώπη, ενώ το άνοιγμα των αγορών την ενισχύει. Αυτό δεν αποκλείει ορισμένες επενδύσεις από ορισμένους φορείς να ανήκουν σε ένα είδος έναντι του οποίου η Ευρώπη πρέπει να επιδεικνύει επαγρύπνηση ούτως ώστε να μην προκύπτουν απειλές για την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία της.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Βάσει των διεθνών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, και των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών που έχουν συνάψει με τρίτες χώρες, η Ένωση και τα κράτη μέλη της μπορούν, υπό ορισμένους όρους, να θεσπίζουν περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

(3)  Βάσει των διεθνών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, και των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών που έχουν συνάψει με τρίτες χώρες, η Ένωση και τα κράτη μέλη της μπορούν, υπό ορισμένους όρους, να θεσπίζουν περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις μόνο για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Είναι σημαντικό να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου και να εξασφαλιστεί συντονισμός και συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Το πλαίσιο αυτό δεν θίγει την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών ως προς τη διαφύλαξη της εθνικής τους ασφάλειας.

(7)  Είναι σημαντικό να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου και να εξασφαλιστεί συντονισμός και συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Το πλαίσιο αυτό δεν θίγει την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών ως προς τη διαφύλαξη της εθνικής τους ασφάλειας. Ο παρών κανονισμός παρέχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να ενισχύεται με βάση τις εξελίξεις όσον αφορά τις πρακτικές που συνδέονται με τις άμεσες ξένες επενδύσεις και τις εξελίξεις στα συστήματα ελέγχου σε όλο τον κόσμο.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7a)  Το πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων θα πρέπει να θεωρείται ως εργαλείο προώθησης που προάγει τον τακτικότερο διάλογο μεταξύ των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών και των επενδυτών. Θα πρέπει να επιτρέπει την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης και μεγαλύτερη διαφάνεια και ταυτόχρονα να παρέχει πρόσθετη ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί τα συστήματα ελέγχου που χρησιμοποιούνται σε άλλες δικαιοδοσίες ανά τον κόσμο.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Το πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα μέσα για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη κατά τρόπο ολοκληρωμένο, καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίζει την ευελιξία που απαιτείται για να μπορούν τα κράτη μέλη να ελέγχουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες της κατάστασής τους και τις εθνικές περιστάσεις.

(8)  Το πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα μέσα για να παρακολουθούν και να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενους κινδύνους για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη κατά τρόπο ολοκληρωμένο, καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίζει την ευελιξία που απαιτείται για να μπορούν τα κράτη μέλη να ελέγχουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες της κατάστασής τους και τις εθνικές περιστάσεις.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Θα πρέπει να καλύπτεται ευρύ φάσμα επενδύσεων οι οποίες δημιουργούν ή διατηρούν σταθερές και άμεσες σχέσεις μεταξύ επενδυτών από τρίτες χώρες και επιχειρήσεων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε κράτος μέλος.

(9)  Θα πρέπει να καλύπτεται ευρύ φάσμα επενδύσεων οι οποίες δημιουργούν ή διατηρούν σταθερές και άμεσες σχέσεις μεταξύ επενδυτών από τρίτες χώρες και επιχειρήσεων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε κράτος μέλος. Επιπλέον, το πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων θα πρέπει να καλύπτει βραχυπρόθεσμες επενδύσεις οι οποίες παρουσιάζονται ως μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, μεταξύ των οποίων ροές άμεσων επενδύσεων που αποσκοπούν στη φοροαποφυγή ή τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και επενδύσεις που διοχετεύονται σε τομείς με υψηλές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων με στόχο την απόκτηση τεχνολογίας.

Αιτιολόγηση

Οι αυξημένες άμεσες επενδύσεις από χώρες εκτός της ΕΕ έχουν κατά κύριο λόγο διοχετευτεί σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, τόσο σε επίπεδο εξαγορών όσο και σε επίπεδο νέων επενδύσεων. Όσον αφορά τις εξαγορές, οι υπολογιστές και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός αποτελούν δημοφιλή στόχο των επενδυτών από τρίτες χώρες, από άποψη σχετικής αξίας. Στον τομέα αυτό επενδύθηκαν πάνω από 323 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017.Σύμφωνα με έρευνες, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες καθορίζονται ανάλογα με την προέλευση των επενδύσεων και τους λόγους για τους οποίους αυτές πραγματοποιούνται.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προς τον σκοπό της παροχής καθοδήγησης στα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά την εφαρμογή του κανονισμού, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένας κατάλογος παραγόντων που μπορεί να λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Επιπλέον, ο εν λόγω κατάλογος θα καταστήσει τη διαδικασία ελέγχου πιο διαφανή για τους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν ή που έχουν ήδη πραγματοποιήσει άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ένωση. Ο κατάλογος των παραγόντων που μπορεί να θεωρηθεί ότι θέτουν ζητήματα ασφάλειας ή δημόσιας τάξης θα πρέπει να παραμείνει ενδεικτικός.

(11)  Προς τον σκοπό της παροχής καθοδήγησης στα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά την εφαρμογή του κανονισμού, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένας κατάλογος παραγόντων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Επιπλέον, ο εν λόγω κατάλογος θα καταστήσει τη διαδικασία ελέγχου πιο διαφανή για τους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν ή που έχουν ήδη πραγματοποιήσει άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ένωση. Ο κατάλογος των παραγόντων που μπορεί να θεωρηθεί ότι θέτουν ζητήματα ασφάλειας ή δημόσιας τάξης θα πρέπει να παραμείνει ενδεικτικός. Κατά τον έλεγχο των ξένων άμεσων επενδύσεων, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάζουν αν στην οικεία τρίτη χώρα υφίστανται για τους ευρωπαίους επενδυτές παρόμοιες δυνατότητες επενδύσεων, ώστε με αυτό τον τρόπο να τηρείται η αρχή της αμοιβαιότητας.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη άμεση ξένη επένδυση μπορεί να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμήσουν όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της επένδυσης σε υποδομές ζωτικής σημασίας, καθώς και σε τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, και συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία για την ασφάλεια ή τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και των οποίων η διαταραχή, απώλεια ή καταστροφή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο σε κράτος μέλος ή στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμούν το εάν ο εκάστοτε ξένος επενδυτής ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα, μέσω της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων) από την κυβέρνηση τρίτης χώρας.

(12)  Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη άμεση ξένη επένδυση μπορεί να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμήσουν όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της επένδυσης σε υποδομές ζωτικής σημασίας, καθώς και σε τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, και συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία για την ασφάλεια ή τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και των οποίων η διαταραχή, απώλεια ή καταστροφή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο σε κράτος μέλος ή στην Ένωση. Αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την ασφάλεια του εφοδιασμού με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε γεωργικές εκτάσεις και άλλων γεωργικών περιουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να συνεκτιμούν το εάν ο εκάστοτε ξένος επενδυτής ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα, μέσω της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων, της προτιμησιακής φορολογικής μεταχείρισης, των εγγυήσεων, των επενδύσεων μέσω κρατικού ταμείου κ.λπ.) από την κυβέρνηση τρίτης χώρας ή εάν η κυβέρνηση αυτή είναι ο πραγματικός δικαιούχος του εν λόγω ξένου επενδυτή. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις επενδύσεις που προέρχονται από χώρες που αναφέρονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τον ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των 47 χωρών που έχουν αναλάβει να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στα φορολογικά τους συστήματα. Θα πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στις επενδύσεις κρατικών επενδυτικών ταμείων που πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις γενικώς αποδεκτές αρχές και πρακτικές (GAPP) για τα Κρατικά Επενδυτικά Ταμεία («αρχές του Σαντιάγο»).

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12a)  Κατά τη λήψη απόφασης για έλεγχο, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους πολύπλοκους και τεχνητούς χρηματοοικονομικούς διακανονισμούς διότι ενδέχεται να αποτελούν εργαλείο παράκαμψης των συστημάτων ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοπιστία του επενδυτή και οι χώρες προέλευσης και διέλευσης της επένδυσης θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12b)  Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επενδύσεις που προέρχονται από χώρες που έχουν χαρακτηρισθεί ως φορολογικοί παράδεισοι, καθώς και σε τρίτες χώρες που παρανόμως προστατεύουν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και αγαθά που αποκτήθηκαν στην Ένωση.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12c)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή στο πλαίσιο του ελέγχου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο που έχουν οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης και των κρατών μελών και στην αλυσίδα αξίας για τις τεχνολογίες και τους τομείς κρίσιμης σημασίας.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα ουσιώδη στοιχεία του διαδικαστικού πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων από τα κράτη μέλη, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές, την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο κατά τον οποίο οι επενδύσεις είναι πιθανόν να ελεγχθούν, και να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω επενδύσεις θα ελέγχονται κατά τρόπο διαφανή και μη εισάγοντα διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων τρίτων χωρών. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο καθορισμός προθεσμιών για τον έλεγχο και η κατοχύρωση της δυνατότητας προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά των εκδιδόμενων αποφάσεων ελέγχου.

(13)  Είναι σκόπιμο να καθοριστούν από τα κράτη μέλη τα ουσιώδη στοιχεία του διαδικαστικού πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές, την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο κατά τον οποίο οι επενδύσεις είναι πιθανόν να ελεγχθούν, και να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω επενδύσεις θα ελέγχονται κατά τρόπο διαφανή και μη εισάγοντα διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων τρίτων χωρών. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο καθορισμός προθεσμιών για τον έλεγχο και η κατοχύρωση της δυνατότητας προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά των εκδιδόμενων αποφάσεων ελέγχου.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Καλό θα είναι το πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων να μπορεί να εγγυάται στα κράτη μέλη και την Επιτροπή την απαιτούμενη ευελιξία όσον αφορά τη διεξαγωγή ελέγχων στις άμεσες ξένες επενδύσεις, τόσο πριν (εκ των προτέρων) όσο και (εκ των υστέρων) μετά την υλοποίηση της επένδυσης.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις των ξένων επενδύσεων, μεταξύ άλλων, στα εξής: σε υποδομές ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών των τομέων της ενέργειας, των μεταφορών, των επικοινωνιών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της αποθήκευσης δεδομένων, του διαστήματος ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και σε εγκαταστάσεις ευαίσθητου χαρακτήρα· σε τεχνολογίες κρίσιμης σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών των τομέων της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής, των ημιαγωγών, των τεχνολογιών με δυνητικές εφαρμογές διπλής χρήσης, της κυβερνοασφάλειας, του διαστήματος και της πυρηνικής ενέργειας· στην ασφάλεια του εφοδιασμού με συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία· και στην πρόσβαση σε πληροφορίες ευαίσθητου χαρακτήρα ή στη δυνατότητα ελέγχου αυτών των πληροφοριών.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13γ)  Προκειμένου να αποφανθούν εάν μια άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεκτιμήσουν κατά πόσον ο ξένος επενδυτής ελέγχεται ή υποστηρίζεται άμεσα ή έμμεσα από την κυβέρνηση τρίτης χώρας.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Περαιτέρω, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει, στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι πιθανόν να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος. Η δυνατότητα αυτή θα παράσχει στην Επιτροπή ένα εργαλείο για την προστασία των έργων και των προγραμμάτων που εξυπηρετούν την Ένωση συνολικά και τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Στα έργα και προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνονται ιδίως εκείνα που είτε εμπεριέχουν σημαντική ενωσιακή χρηματοδότηση είτε εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές ζωτικής σημασίας ή τις τεχνολογίες ή τους συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία. Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε παράρτημα του κανονισμού ενδεικτικός κατάλογος έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος, οι σχετιζόμενες με τα οποία άμεσες ξένες επενδύσεις μπορεί να υποβληθούν σε έλεγχο από την Επιτροπή.

(15)  Περαιτέρω, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει, στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι πιθανόν να επηρεάσουν παρελθόντα, τρέχοντα και μελλοντικά έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος. Η δυνατότητα αυτή θα παράσχει στην Επιτροπή ένα εργαλείο για την προστασία των έργων και των προγραμμάτων που εξυπηρετούν την Ένωση συνολικά και τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Στα έργα και προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνονται ιδίως εκείνα που είτε εμπεριέχουν σημαντική ενωσιακή χρηματοδότηση είτε εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές ζωτικής σημασίας ή τις τεχνολογίες ή τους συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία. Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε παράρτημα του κανονισμού ενδεικτικός κατάλογος έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος, οι σχετιζόμενες με τα οποία άμεσες ξένες επενδύσεις μπορεί να υποβληθούν σε έλεγχο από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Τα σχέδια και τα προγράμματα που ενέχουν στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ, όπως αυτά που χρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτήθηκαν με χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ σε κρίσιμες υποδομές. πρέπει να διασφαλίζεται από την Επιτροπή, όπου χρειάζεται, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Προκειμένου να διευκολύνεται η συνεργασία με τα λοιπά κράτη μέλη και η εξέταση των άμεσων ξένων επενδύσεων από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τους μηχανισμούς τους ελέγχου και κάθε τροποποίηση στους μηχανισμούς αυτούς, ενώ, επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλουν σε τακτική βάση εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία των μηχανισμών τους ελέγχου. Για τους ίδιους λόγους, τα κράτη μέλη που δεν διατηρούν μηχανισμό ελέγχου θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

(17)  Προκειμένου να διευκολύνεται η συνεργασία με τα λοιπά κράτη μέλη και η εξέταση των άμεσων ξένων επενδύσεων από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τους μηχανισμούς τους ελέγχου και κάθε τροποποίηση στους μηχανισμούς αυτούς, ενώ, επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλουν σε τακτική βάση εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία των μηχανισμών τους ελέγχου. Για τους ίδιους λόγους, τα κράτη μέλη που δεν διατηρούν μηχανισμό ελέγχου θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων τους, με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προς τον σκοπό αυτόν, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο ενημέρωσης και συνεργασίας ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε όλα τα κράτη μέλη. Η εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει να παρέχεται από τα κράτη μέλη στα οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η εκάστοτε επένδυση, κατόπιν αίτησης άλλων κρατών μελών ή της Επιτροπής. Στις σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή δομή του ξένου επενδυτή και τον τρόπο χρηματοδότησης της προγραμματισμένης ή πραγματοποιημένης επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον διατίθενται, πληροφοριών σχετικά με τις επιδοτήσεις που τυχόν έχουν χορηγηθεί από τρίτες χώρες.

(18)  Προς τον σκοπό αυτόν, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο ενημέρωσης και συνεργασίας ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε όλα τα κράτη μέλη. Όλη αυτή η ενημέρωση θα πρέπει να παρέχεται από τα κράτη μέλη στα οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η εκάστοτε επένδυση, κατόπιν αίτησης άλλων κρατών μελών ή της Επιτροπής. Στις σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή δομή του ξένου επενδυτή και τον τρόπο χρηματοδότησης της προγραμματισμένης ή πραγματοποιημένης επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον διατίθενται, πληροφοριών σχετικά με τις επιδοτήσεις που τυχόν έχουν χορηγηθεί από τρίτες χώρες. Οι ευαίσθητες πληροφορίες θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της αναφοράς και η Επιτροπή δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να παρεμποδίζει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να προστατεύσει τις ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18a)  Σύμφωνα με το άρθρο 346 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ, κανένα κράτος μέλος δεν θα υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες τη διάδοση των οποίων θεωρεί αντίθετη προς ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειάς του. Αυτό ισχύει επίσης όταν τα κράτη μέλη ελέγχουν, για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις άμεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν τα έργα ή τα προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν ζητούν πληροφορίες αυτού του είδους από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η επικοινωνία και η συνεργασία στο επίπεδο των κρατών μελών και στο ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της σύστασης στα κράτη μέλη σημείων επαφής για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων.

(19)  Η επικοινωνία και η συνεργασία στο επίπεδο των κρατών μελών και στο ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να εξασφαλιστεί μέσω της σύστασης στα κράτη μέλη σημείων επαφής για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, τα οποία πρέπει να συντονίζονται από ένα κεντρικό σημείο επαφής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα σημεία επαφής, μεταξύ άλλων, για να λαμβάνουν πληροφορίες από την Επιτροπή σχετικά με τους τελικούς επενδυτές και τις τελικές χώρες υποδοχής των άμεσων ξένων επενδύσεων σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του απορρήτου των εμπιστευτικών και λοιπών ευαίσθητου χαρακτήρα πληροφοριών.

(20)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του απορρήτου των εμπιστευτικών και λοιπών ευαίσθητου χαρακτήρα πληροφοριών και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εξασφάλιση της προστασίας αυτής.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Ο παρών κανονισμός αφορά την ανάληψη νέας δράσης από την Ένωση για τον έλεγχο των ξένων άμεσων επενδύσεων. Θα πρέπει να συνεχίσει να επισημαίνεται η σημασία ενός ανοικτού επενδυτικού περιβάλλοντος. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί επίσης στην επίτευξη του στόχου της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του. Στην περίπτωση που η έκθεση προτείνει την τροποποίηση διατάξεων του παρόντος κανονισμού, μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.

(21)  Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει. σε ετήσια βάση, να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη και η Επιτροπή χρησιμοποίησαν τα συστήματα ελέγχου τους. Το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο διεξοδική αξιολόγηση των πλαισίων ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων και των εξελίξεων των συστημάτων ελέγχου στην Ευρώπη σε δικαιοδοσίες εκτός ΕΕ, η οποία θα συνοδεύεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  «άμεση ξένη επένδυση»: κάθε είδους επένδυση από ξένο επενδυτή η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ή τη διατήρηση σταθερών και άμεσων σχέσεων μεταξύ του ξένου επενδυτή και του επιχειρηματία ή της επιχείρησης στον οποίο ή στην οποία, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχονται τα σχετικά κεφάλαια με σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που καθιστούν δυνατή την πραγματική συμμετοχή στη διαχείριση ή στον έλεγχο εταιρείας που ασκεί οικονομική δραστηριότητα·

1.  «άμεση ξένη επένδυση»: κάθε είδους επένδυση από ξένο επενδυτή η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ή τη διατήρηση σταθερών και άμεσων σχέσεων μεταξύ του ξένου επενδυτή και του επιχειρηματία ή της επιχείρησης στον οποίο ή στην οποία, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχονται τα σχετικά κεφάλαια με σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στην επικράτεια ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που καθιστούν δυνατή την πραγματική συμμετοχή στη διαχείριση ή στον έλεγχο εταιρείας που ασκεί οικονομική δραστηριότητα·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  «ξένος επενδυτής»: φυσικό πρόσωπο τρίτης χώρας ή επιχείρηση τρίτης χώρας που προτίθεται να πραγματοποιήσει ή έχει πραγματοποιήσει άμεση ξένη επένδυση·

2.  «ξένος επενδυτής»: φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση τρίτης χώρας ή φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση εδρεύουσα σε κράτος μέλος το οποίο συνδέεται οικονομικά με ή ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση τρίτης χώρας, που προτίθεται να πραγματοποιήσει ή έχει πραγματοποιήσει άμεση ξένη επένδυση στην Ένωση·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν, να τροποποιούν ή να θεσπίζουν μηχανισμούς για τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού.

1.  Τα κράτη μέλη διατηρούν, τροποποιούν ή θεσπίζουν μηχανισμούς με στόχο τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στην επικράτειά τους. Εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον είναι αναγκαίο για την προστασία της ασφάλειας ή τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και πρέπει να γίνεται συγκεκριμένα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή δύναται να ελέγχει, στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις άμεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος.

2.  Πέραν των κρατών μελών, η Επιτροπή ελέγχει, στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις άμεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στα έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται ιδίως τα έργα ή προγράμματα που εμπεριέχουν ενωσιακή χρηματοδότηση σημαντικού απόλυτου ποσού ή ενωσιακή χρηματοδότηση η οποία αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης του έργου ή προγράμματος, καθώς και τα έργα ή προγράμματα που εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές ζωτικής σημασίας, τις τεχνολογίες που έχουν κρίσιμη σημασία ή τους συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία. Ενδεικτικός κατάλογος έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1.

3.  Στα έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται ιδίως τα έργα ή προγράμματα που εμπεριέχουν ή εμπεριείχαν ενωσιακή χρηματοδότηση σημαντικού απόλυτου ποσού ή ενωσιακή χρηματοδότηση η οποία αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης του έργου ή προγράμματος, καθώς και τα έργα ή προγράμματα που εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές ζωτικής σημασίας, τις τεχνολογίες που έχουν κρίσιμη σημασία ή τους συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία. Ενδεικτικός κατάλογος έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράγοντες που μπορεί να συνεκτιμώνται κατά τον έλεγχο

Παράγοντες που συνεκτιμώνται κατά τον έλεγχο

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δύνανται να συνεκτιμούν τις πιθανές συνέπειες της επένδυσης, μεταξύ άλλων, επί:

Κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεκτιμούν τις πιθανές άμεσες και έμμεσες συνέπειες της επένδυσης, μεταξύ άλλων, επί:

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  υποδομών ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών των τομέων της ενέργειας, των μεταφορών, των επικοινωνιών, της αποθήκευσης δεδομένων, του διαστήματος ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και επί εγκαταστάσεων ευαίσθητου χαρακτήρα·

-  υποδομών ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών των τομέων της ενέργειας, της ύδρευσης, των μεταφορών, των επικοινωνιών, των μέσων ενημέρωσης, της υγείας, της εκπαίδευσης, της βασικής έρευνας, της αποθήκευσης δεδομένων, του διαστήματος ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και επί εγκαταστάσεων ευαίσθητου χαρακτήρα·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  της απόκτησης ακινήτων η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  τεχνολογιών που έχουν κρίσιμη σημασία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών των τομέων της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής, των ημιαγωγών, των τεχνολογιών με δυνητικές εφαρμογές διπλής χρήσης, της κυβερνοασφάλειας, του διαστήματος και της πυρηνικής ενέργειας·

-  τεχνολογιών που έχουν κρίσιμη σημασία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών των τομέων της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής, των ημιαγωγών, των προηγμένων υλικών, των κρίσιμων πρώτων υλών, των νανοτεχνολογιών, των βιοτεχνολογιών, των ιατρικών τεχνολογιών, των τεχνολογιών με δυνητικές εφαρμογές διπλής χρήσης, της κυβερνοασφάλειας, της αεροδιαστημικής ή της πυρηνικής ενέργειας καθώς και των τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί χάρη σε δημόσια στήριξη·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  της ασφάλειας του εφοδιασμού με συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία· or

-  της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης και των κρατών μελών και της αλυσίδας αξίας τεχνολογιών και τομέων κρίσιμης σημασίας και της ασφάλειας του εφοδιασμού με συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία· της ασφάλειας του εφοδιασμού με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής γης και άλλων αγροτικών περιουσιακών στοιχείων·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά τον έλεγχο των ξένων άμεσων επενδύσεων, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξετάζουν επίσης αν στην οικεία τρίτη χώρα υφίστανται για τους ευρωπαίους επενδυτές παρόμοιες δυνατότητες επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (αρχή της αμοιβαιότητας).

Τροπολογία37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δύνανται να συνεκτιμούν το κατά πόσον ο ξένος επενδυτής ελέγχεται από την κυβέρνηση τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένου μέσω της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης.

Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεκτιμούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το κατά πόσον ο ξένος επενδυτής ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από την κυβέρνηση τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένου μέσω της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης, καθώς και το κατά πόσον ο εν λόγω ξένος επενδυτής έχει διακρατικό χαρακτήρα και ιδίως ποιες πρακτικές εφαρμόζει όσον αφορά τη φοροδιαφυγή, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και τη συστηματική μετεγκατάσταση της παραγωγής.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν, να τροποποιούν ή να θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να αποφεύγεται η καταστρατήγηση των μηχανισμών ελέγχου και των αποφάσεων ελέγχου.

Τα κράτη μέλη διατηρούν, τροποποιούν ή θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να αποφεύγεται η καταστρατήγηση των μηχανισμών ελέγχου και των αποφάσεων ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν καταστάσεις στις οποίες, παρά το γεγονός ότι έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος, οι επιχειρήσεις ελέγχονται πραγματικά ή ανήκουν σε υπηκόους τρίτης χώρας.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Προκειμένου να εξαιρούνται οι χρηματοοικονομικές ροές του ισοζυγίου πληρωμών, στα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνονται στατιστικές σχετικά με τις άμεσες επενδύσεις οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές επενδύσεις και καταρτίζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ.

Αιτιολόγηση

Αντί για πραγματικές επενδύσεις, οι στατιστικές σχετικά με τις ξένες άμεσες επενδύσεις συχνά καταγράφουν χρηματικές ροές μεταξύ των εγχώριων και των αλλοδαπών μονάδων των πολυεθνικών ομίλων, καθώς και εξαγορές εταιρειών σε διεθνές επίπεδο. Οι επενδύσεις διέρχονται από μία χώρα όταν, για παράδειγμα, μια θυγατρική ενός ξένου ομίλου χρησιμοποιεί κεφάλαιο χρηματοδότησης το οποίο έχει λάβει ως άμεση επένδυση, για να πραγματοποιήσει περαιτέρω επενδύσεις στο εξωτερικό, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αύξηση των εισροών και εκροών άμεσων επενδύσεων.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τυχόν προσπάθειες επενδυτών να παρακάμψουν αποφάσεις και μηχανισμούς ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Αν ένας αλλοδαπός επενδυτής επιχειρήσει να καταστρατηγήσει τους μηχανισμούς ελέγχου και, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και την ενωσιακή νομοθεσία, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για το εν λόγω κράτος μέλος, και ενδεχομένως άλλα κράτη μέλη. Είναι λογικό στη συνέχεια να ενημερώνονται σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη σχετικά με έναν τέτοιο πιθανό κίνδυνο.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι μηχανισμοί ελέγχου των κρατών μελών είναι διαφανείς και δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των τρίτων χωρών. Ιδίως, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις περιστάσεις που προκαλούν τη διενέργεια ελέγχου, τους λόγους επί των οποίων βασίζεται ο έλεγχος και τους εφαρμοστέους λεπτομερείς διαδικαστικούς κανόνες.

1.  Οι μηχανισμοί ελέγχου των κρατών μελών είναι διαφανείς και αμερόληπτοι. Ιδίως, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις περιστάσεις που προκαλούν τη διενέργεια ελέγχου, τους λόγους επί των οποίων βασίζεται ο έλεγχος και τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, που υποβάλλονται από τους ξένους επενδυτές και τις οικείες επιχειρήσεις προστατεύονται.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν πλήρη προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που υποβάλλονται από τους ξένους επενδυτές και τις οικείες επιχειρήσεις στο πλαίσιο διαδικασιών ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών και του επαγγελματικού απορρήτου.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι ξένοι επενδυτές και οι οικείες επιχειρήσεις δύνανται να προσβάλουν δικαστικά τις αποφάσεις ελέγχου των εθνικών αρχών.

4.  Οι ξένοι επενδυτές και οι οικείες επιχειρήσεις δύνανται να προσβάλουν δικαστικά τις αποφάσεις ελέγχου των εθνικών αρχών, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια θεωρείται ότι αντιβαίνει τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Μολονότι το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής, έχει θεμελιώδη σημασία για το κράτος δικαίου στην Ευρώπη, το δικαίωμα αυτό μπορεί υπό ορισμένες περιστάσεις να περιορίζεται, εάν αντιβαίνει προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας, ιδίως εάν οι αποφάσεις ελέγχου ελήφθησαν από την ανώτατη εκτελεστική αρχή στη χώρα.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4a.  Η Επιτροπή αναπτύσσει και ανταλλάσσει «βέλτιστες πρακτικές» για τον μηχανισμό ελέγχου οι οποίες μπορούν να υιοθετηθούν από τα κράτη μέλη, για παράδειγμα, σε περίπτωση που επί του παρόντος, δεν υφίσταται μηχανισμός ελέγχου. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής (SRSS) τη δημιουργία του μηχανισμού ελέγχου τους.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη που διατηρούν μηχανισμό ελέγχου υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του μηχανισμού τους ελέγχου. Για κάθε περίοδο αναφοράς, η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία, ιδίως, σχετικά με:

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του μηχανισμού τους ελέγχου. Για κάθε περίοδο αναφοράς, η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία, ιδίως, σχετικά με:

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σύμφωνα με το άρθρο 346 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ, κανένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες τη διάδοση των οποίων θεωρεί αντίθετη προς τα ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειάς του.

Αιτιολόγηση

Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο μπορεί θεμιτώς να θεωρηθούν απόρρητες για λόγους εθνικής ασφάλειας και πρέπει να προστατεύονται.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη που δεν διατηρούν μηχανισμό ελέγχου υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη διατηρούν μηχανισμούς ελέγχου.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a.  Με βάση τις ετήσιες εκθέσεις των κρατών μελών και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την εμπιστευτικότητα των ευαίσθητων πληροφοριών, η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση με συγκεντρωτικές πληροφορίες όσον αφορά την εφαρμογή των μηχανισμών ελέγχου.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην περίπτωση που κράτος μέλος κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση που προγραμματίζεται ή που έχει πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος είναι πιθανόν να θίξει τη δική του ασφάλεια ή δημόσια τάξη, δύναται να υποβάλει παρατηρήσεις στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση. Οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται ταυτόχρονα και στην Επιτροπή.

2.  Στην περίπτωση που κράτος μέλος κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση που προγραμματίζεται ή που έχει πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος είναι πιθανόν να θίξει τη δική του ασφάλεια ή δημόσια τάξη, υποβάλλει παρατηρήσεις στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση. Οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται ταυτόχρονα και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ενός ή περισσότερων κρατών μελών, δύναται να απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση. Η Επιτροπή δύναται να απευθύνει γνώμη ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη έχουν υποβάλει ή όχι παρατηρήσεις.

3.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ενός ή περισσότερων κρατών μελών, απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση. Η Επιτροπή απευθύνει γνώμη ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη έχουν υποβάλει ή όχι παρατηρήσεις.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή ή κράτος μέλος το οποίο ευλόγως κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει τη δική του ασφάλεια ή δημόσια τάξη δύναται να ζητήσει από το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση την παροχή των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την υποβολή παρατηρήσεων κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 ή την έκδοση γνώμης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.

4.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή κράτους μέλους το οποίο ευλόγως κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει τη δική του ασφάλεια ή δημόσια τάξη, το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση παρέχει τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την υποβολή παρατηρήσεων κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 ή την έκδοση γνώμης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει να εξετασθεί το θέμα στο κεντρικό σημείο ελέγχου.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι παρατηρήσεις κατά την παράγραφο 2 ή η γνώμη κατά την παράγραφο 3 κοινοποιούνται στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, εντός 25 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ή 4, ανάλογα με την περίπτωση. Στις περιπτώσεις που η γνώμη της Επιτροπής εκδίδεται μετά την υποβολή παρατηρήσεων άλλων κρατών μελών, η Επιτροπή διαθέτει προθεσμία 25 επιπλέον εργάσιμων ημερών για να απευθύνει τη γνώμη της.

5.  Οι παρατηρήσεις κατά την παράγραφο 2 ή η γνώμη κατά την παράγραφο 3 κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση και, σε κάθε περίπτωση, εντός 25 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ή 4, ανάλογα με την περίπτωση. Στις περιπτώσεις που η γνώμη της Επιτροπής εκδίδεται μετά την υποβολή παρατηρήσεων άλλων κρατών μελών, η Επιτροπή διαθέτει προθεσμία 25 επιπλέον εργάσιμων ημερών για να απευθύνει τη γνώμη της.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, δύναται να απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση.

1.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη επένδυση.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την έκδοση της γνώμης κατά την παράγραφο 1.

2.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση παρέχει τις σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 10.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή απευθύνει τη γνώμη της στο οικείο κράτος μέλος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, εντός 25 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών τις οποίες ζήτησε η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2. Στην περίπτωση που κράτος μέλος διατηρεί μηχανισμό ελέγχου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και οι πληροφορίες σχετικά με τη δρομολόγηση ελέγχου της άμεσης ξένης επένδυσης έχουν παραληφθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 1, η Επιτροπή απευθύνει τη γνώμη της εντός 25 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των εν λόγω πληροφοριών. Στην περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για την έκδοση της γνώμης, η προθεσμία των 25 ημερών αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής των συμπληρωματικών πληροφοριών.

3.  Η Επιτροπή απευθύνει τη γνώμη της στο οικείο κράτος μέλος χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός 25 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών τις οποίες ζήτησε η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2. Στην περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τη δρομολόγηση ελέγχου της άμεσης ξένης επένδυσης έχουν παραληφθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 1, η Επιτροπή απευθύνει τη γνώμη της εντός 25 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των εν λόγω πληροφοριών. Στην περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για την έκδοση της γνώμης, η προθεσμία των 25 ημερών αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής των συμπληρωματικών πληροφοριών.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που ζητούν η Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 2 παρέχονται στην Επιτροπή και τα αιτούντα κράτη μέλη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

  (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή δομή του ξένου επενδυτή και της επιχείρησης στην οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον εταίρο/μέτοχο ή τους εταίρους/μετόχους που διατηρούν τον τελικό έλεγχό τους·

α)  πληροφορίες σχετικά με την πλήρη ιδιοκτησιακή δομή του ξένου επενδυτή και της επιχείρησης στην οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν χρησιμοποιούνται παρά μόνο για τον σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν.

1.  Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν χρησιμοποιούνται παρά μόνο για τον σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν και δεν οδηγούν στην αποκάλυψη εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού απορρήτου ή εμπορικής μεθόδου, ή πληροφορίας της οποίας η κοινολόγηση θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη.

Αιτιολόγηση

Ένα μέρος του παρόντος κανονισμού συνεπάγεται συνεργασία που ενέχει ανταλλαγή πληροφοριών. Η παρούσα τροπολογία αντιμετωπίζει ενδεχόμενες ανησυχίες όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, την προστασία εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών και επαγγελματικά ευαίσθητες πληροφορίες.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν την προστασία των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα που συγκεντρώνουν κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εμπιστευτικότητας και προστασίας των ευαίσθητων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού απορρήτου όπως ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/943, που συγκεντρώνουν και τις οποίες θέτουν στη διάθεσή τους οι ξένοι επενδυτές και η οικεία επιχείρηση. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή είναι υπεύθυνα για την προστασία του εμπορικού απορρήτου κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών ελέγχου.

 

______________

 

Οδηγία (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕ 157, 15.6.2016. σ. 1)

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα σημείο επαφής για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων («σημείο επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ») με αρμοδιότητα τα ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων. Η Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη απευθύνονται στα εν λόγω σημεία επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα σημείο επαφής για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων («σημείο επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ») με αρμοδιότητα τα ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων. Η Επιτροπή παρέχει ένα κεντρικό σημείο ελέγχου μέσω του οποίου τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους. Η Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη απευθύνονται στα εν λόγω σημεία επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, το αργότερο 3 έτη μετά την έναρξη της ισχύος του. Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και παρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.

1.  Κάθε έτος μετά ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, στην οποία παρουσιάζει τις πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των συστημάτων ελέγχου των κρατών μελών και της Επιτροπής. Το αργότερο ... [τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διεξοδική αξιολόγηση των πλαισίων ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρώπη και των εξελίξεων των συστημάτων ελέγχου στην Ευρώπη στις δικαιοδοσίες εκτός ΕΕ, η οποία συνοδεύεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας:

 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... σχετικά με την θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ· ΕΕ L ... (COM(2017)0294).

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – περίπτωση 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας:

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με θέμα τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (COM(2017)0295).

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – περίπτωση 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  Μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO):

 

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2017 για τη θεσμοθέτηση μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) και την κατάρτιση του καταλόγου των συμμετεχόντων κρατών μελών ΕΕ L 331 της 14.12.2017, σ. 57.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – περίπτωση 6 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων

 

Κανονισμός (EΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 2015 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013·

 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 του Συμβουλίου όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

26.10.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

26.10.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Roberts Zīle

5.10.2017

Εξέταση στην επιτροπή

25.1.2018

20.3.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

8

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Maydell, Ana Miranda, Luigi Morgano, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Iturgaiz, Arndt Kohn, Peter Liese

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Γεώργιος Κύρτσος, Esther de Lange, Peter Liese, Ivana Maletić, Thomas Mann, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Paul Tang

VERTS/ALE

Ana Miranda, Molly Scott Cato

8

-

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Matt Carthy

NI

Σωτήριος Ζαριανόπουλος

S&D

Alfred Sant

4

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

13.9.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

26.10.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

26.10.2017

ECON

26.10.2017

ITRE

26.10.2017

JURI

26.10.2017

 

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

9.10.2017

LIBE

16.10.2017

 

 

Συνδεδεμένες επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

18.1.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Franck Proust

11.10.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.11.2017

22.3.2018

24.4.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reinhard Bütikofer

Ημερομηνία κατάθεσης

5.6.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Danilo Oscar Lancini, Franz Obermayr

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer

7

-

ECR

Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου