Postupak : 2017/0224(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0198/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0198/2018

Rasprave :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0121

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1388kWORD 175k
4.6.2018
PE 619.160v03-00 A8-0198/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Franck Proust

Izvjestitelj za mišljenje (*):

Reinhard BütikoferOdbor za industriju, istraživanje i energetiku

(*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku
 MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove
 MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0487),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0309/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenja Odbora za industriju, istraživanje i energetiku, Odbora za vanjske poslove i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0198/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Pozivanje 3.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  uzimajući u obzir mišljenje Suda Europske unije 2/2015 od 16. svibnja 2017.1a,

 

_________________

 

1a Mišljenje Suda Europske unije 2/2015 od 16. svibnja 2017. (SL C 239, 24.7.2017., str. 3.)

Obrazloženje

S obzirom na nedavnu sudsku praksu, prikladno je razjasniti da portfeljna ulaganja ne mogu biti obuhvaćena Uredbom.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Izravna strana ulaganja pridonose rastu Unije jačanjem konkurentnosti, stvaranjem radnih mjesta i ekonomije razmjera, dovođenjem kapitala, tehnologija, inovacija i stručnog znanja te otvaranjem novih tržišta za izvoz iz Unije. Izravnim stranim ulaganjima podupiru se ciljevi Komisijina Plana ulaganja za Europu i pridonosi drugim projektima i programima Unije.

(1)  Izravna strana ulaganja pridonose rastu Unije jačanjem konkurentnosti, stvaranjem radnih mjesta i ekonomije razmjera, dovođenjem kapitala, tehnologija, inovacija i stručnog znanja te otvaranjem novih tržišta za izvoz iz Unije. Izravnim stranim ulaganjima podupiru se ciljevi Plana ulaganja za Europu i pridonosi drugim projektima i programima Unije.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U Uniji i državama članicama vlada okruženje otvoreno za ulaganja i to je načelo sadržano u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije („UFEU”) te ugrađeno u međunarodne obveze koje su Unija i njezine države članice preuzele u pogledu izravnih stranih ulaganja.

(2)  U Uniji i državama članicama vlada okruženje otvoreno za ulaganja i to je načelo sadržano u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije („UFEU”), u skladu je s člankom 3. stavkom 5. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) te je ugrađeno u međunarodne obveze koje su Unija i njezine države članice preuzele u pogledu izravnih stranih ulaganja.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U skladu s međunarodnim obvezama preuzetima u okviru Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj i sporazumā o trgovini i ulaganjima sklopljenih s trećim zemljama, Unija i države članice mogu donijeti mjere ograničavanja u pogledu izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, uz određene uvjete.

(3)  U skladu s međunarodnim obvezama preuzetima u okviru Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj i sporazumā o trgovini i ulaganjima sklopljenih s trećim zemljama, moguće je da Unija i države članice donesu mjere kojima se ograničava pristup tržištu u pogledu izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, uz određene uvjete.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Neke su države članice uvele mjere na temelju kojih mogu ograničiti kretanje kapitala među državama članicama i između država članica i trećih zemalja iz razloga javne politike ili javne sigurnosti. Te mjere odražavaju ciljeve i zabrinutost država članica u pogledu izravnih stranih ulaganja i na temelju njih se donosi niz različitih mjera u smislu područja primjene i postupka. Druge države članice nemaju uspostavljen takav mehanizam.

(4)  Neke su države članice uvele mjere na temelju kojih je za njih moguće ograničiti kretanje kapitala među državama članicama i između država članica i trećih zemalja iz razloga javne politike ili javne sigurnosti. Te mjere odražavaju ciljeve i zabrinutost država članica u pogledu izravnih stranih ulaganja i na temelju njih se donosi niz različitih i nekoordiniranih mjera u smislu njihova područja primjene i postupka. Države članice koje nemaju takve mehanizme mogu uspostaviti svoje mehanizme temeljene na funkcioniranju, iskustvu i najboljim praksama nacionalnih mehanizama koji su već u upotrebi.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Trenutačno ne postoji sveobuhvatan okvir na razini EU-a za provjeru izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka.

(5)  Trenutačno ne postoji sveobuhvatan okvir na razini Unije za provjeru izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, a glavni trgovinski partneri Unije, uključujući zemlje iz skupine G7, razvili su takve okvire koristeći razne vrste mehanizama za provjeru koji se razlikuju s obzirom na transparentnost, restriktivnost i predvidljivost.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Važno je pružiti pravnu sigurnost i osigurati koordinaciju i suradnju na razini cijelog EU-a uspostavom okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji iz razloga sigurnosti ili javnog poretka. Time se ne dovodi u pitanje isključiva odgovornost država članica za očuvanje nacionalne sigurnosti.

(7)  Ovom Uredbom trebala bi se pružiti pravna sigurnost za mehanizme za provjeru država članica i osigurati koordinacija i suradnja na razini cijelog EU-a uspostavom okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji iz razloga sigurnosti ili javnog poretka. Time se ne dovodi u pitanje isključiva odgovornost država članica za očuvanje nacionalne sigurnosti. Praćenje sustava za provjeru koje Komisija provodi u trećim zemljama također bi trebalo pružiti pravnu sigurnost.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Okvir za provjeru izravnih stranih ulaganja državama članicama i Komisiji trebao bi omogućiti sredstvo za sveobuhvatno uklanjanje rizika za sigurnost ili javni poredak te prilagodbu promjenjivim okolnostima uz istodobno zadržavanje potrebne fleksibilnosti kako bi se državama članicama omogućilo da provode provjeru izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti i javnog poretka uzimajući u obzir svoju pojedinačnu situaciju i nacionalne okolnosti.

(8)  Okvir za provjeru izravnih stranih ulaganja državama članicama i Komisiji trebao bi omogućiti nužne pravne, ljudske i financijske resurse za sveobuhvatno uklanjanje rizika za sigurnost i javni poredak te prilagodbu promjenjivim okolnostima uz istodobno zadržavanje potrebne fleksibilnosti kako bi se državama članicama omogućilo da provode provjeru izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti i javnog poretka uzimajući u obzir njihove pojedinačne situacije i okolnosti u toj državi, kao i „zlatne dionice” i „zlatne ovlasti”.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Trebao bi biti obuhvaćen širok raspon ulaganja kojima se uspostavljaju ili održavaju trajne i izravne veze između ulagača iz trećih zemalja i poduzetnika koji obavljaju gospodarsku djelatnost u državi članici.

(9)  Ovom bi se Uredbom trebao obuhvatiti širok raspon ulaganja, uključujući izravna ulaganja pod kontrolom strane vlade, bez obzira na njihov obujam ili prag sudjelovanja, kojima se uspostavljaju ili održavaju trajne i izravne ili neizravne veze između stranog ulagača, bez obzira na to je li taj ulagač krajnji ulagač, i poduzetnika koji obavljaju gospodarsku djelatnost na državnom području države članice, u njezinu isključivom gospodarskom pojasu proglašenom na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS) ili u njezinu epikontinentalnom pojasu.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Države članice trebale bi moći poduzeti potrebne mjere u skladu sa zakonodavstvom Unije radi sprječavanja izbjegavanja njihovih mehanizama za provjeru i odluka na temelju provjere kako bi zaštitile sigurnost ili javni poredak. Tim bi mjerama trebala biti obuhvaćena ulaganja koja se provode u Uniji na temelju umjetnih dogovora koji ne odražavaju gospodarsku stvarnost i kojima se izbjegavaju mehanizmi za provjeru i odluke na temelju provjere u slučajevima kada je ulagač u krajnjem vlasništvu ili pod krajnjom kontrolom fizičke osobe ili poduzetnika iz treće zemlje. Time se ne dovodi u pitanje sloboda poslovnog nastana i slobodno kretanje kapitala koji su ugrađeni u UFEU.

(10)  Države članice trebale bi u skladu sa zakonodavstvom Unije primjenjivati, izmijeniti, ojačati ili usvojiti mjere nužne za utvrđivanje i sprječavanje izbjegavanja njihovih mehanizama za provjeru i odluka na temelju provjere kako bi zaštitile sigurnost i javni poredak. Tim bi mjerama trebala biti obuhvaćena ulaganja koja se provode u Uniji na temelju umjetnih dogovora koji ne odražavaju gospodarsku stvarnost i kojima se izbjegavaju mehanizmi za provjeru i odluke na temelju provjere, pa i u slučajevima kada se vlasnička struktura ili neka druga ključna karakteristika ulagača znatno promijeni, kada ulagač djeluje kao posrednik ili poduzetnik u stvarnom vlasništvu ili pod stvarnom kontrolom fizičke osobe ili poduzetnika iz treće zemlje. Države članice trebale bi obavijestiti Komisiju o svim mjerama za sprječavanje izbjegavanja koje poduzmu. Time se ne dovodi u pitanje sloboda poslovnog nastana i slobodno kretanje kapitala koji su ugrađeni u UFEU.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  U okviru ove Uredbe, Komisija i države članice trebale bi promicati suradnju i predanost trećih zemalja preko trgovinskih i investicijskih sporazuma te na međunarodnim forumima o primjeni postupaka provjere.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kao pomoć državama članicama i Komisiji pri primjeni Uredbe primjereno je osigurati popis čimbenika koji se mogu uzeti u obzir pri provjeri izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti i javnog poretka. Tim će se popisom ulagačima koji namjeravaju provesti ili su proveli izravna strana ulaganja u Uniji osigurati veća transparentnost postupka provjere. Popis čimbenika koji mogu utjecati na sigurnost ili javni poredak ne bi trebao biti konačan.

(11)  Kao pomoć državama članicama i Komisiji pri primjeni Uredbe primjereno je osigurati popis čimbenika koji se mogu uzeti u obzir pri provjeri izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti i javnog poretka. Tim bi se popisom ulagačima koji namjeravaju provesti ili su proveli izravna strana ulaganja u Uniji osigurala veća transparentnost postupka provjere. Popis čimbenika koji mogu utjecati na sigurnost ili javni poredak ne bi trebao biti konačan.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje imati učinak na sigurnost ili javni poredak države članice i Komisija trebale bi moći uzeti u obzir sve relevantne čimbenike, uključujući učinke na kritičnu infrastrukturu, tehnologije, među ostalim i ključne razvojne tehnologije, te resurse koji su bitni za sigurnost ili održavanje javnog poretka i čije bi narušavanje, gubitak ili uništenje imalo znatan učinak u državi članici ili u Uniji. U tom bi pogledu države članice i Komisija trebali moći uzeti u obzir i činjenicu je li strani ulagač izravno ili neizravno pod kontrolom vlade treće zemlje, primjerice putem znatnih financijskih sredstava, uključujući subvencije.

(12)  Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje imati učinak na sigurnost ili javni poredak, države članice i Komisija trebale bi osobito voditi računa o tome je li došlo do narušavanja, neostvarenja, gubitka ili uništenja opskrbe koje bi moglo imati učinak u državi članici ili u Uniji, je li strani ulagač izravno ili neizravno pod kontrolom vlade treće zemlje ili pod kontrolom ulaganja koje kontrolira strana vlada, je li strano ulaganje dio projekta pod vodstvom države ili programa ili dijela ekonomske industrijske ili političke strategije koju provodi treća zemlja u cilju stjecanja ili prijenosa ključnih razvojnih tehnologija ili znanja, odnosno podupirući strateške nacionalne interese. To bi se također trebalo primijeniti u slučajevima kada je ulagač već sudjelovao u investicijskim projektima koji ugrožavaju sigurnost ili javni poredak države članice.

 

Države članice i Komisija također mogu imati mogućnost da iz razloga sigurnosti ili javnog poretka razmotre potencijalne učinke na, među ostalim, kritičnu i stratešku infrastrukturu, kritične i strateške tehnologije, stratešku autonomiju Unije, pristup osjetljivim informacijama ili osobnim podacima građana Unije, pluralizam i nezavisnost medija i usluga od općeg interesa te usluga od općeg ekonomskog interesa.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje utjecati na sigurnost ili javni poredak, države članice i Komisija mogu također uzeti u obzir kontekst i okolnosti u kojima je ulaganje provedeno ili se provodi, uključujući, među ostalim, može li ulaganje dovesti do monopolističke strukture i je li tržište u matičnoj zemlji stranog ulagača otvoreno, ograničeno ili zatvoreno, postoje li reciprocitet i jednaki uvjeti i postoji li rizik od kršenja međunarodnih instrumenata za ljudska prava ili temeljnih standarda MOR-a. Ispitivanje bi se trebalo provesti na temelju najboljih raspoloživih informacija, koje moraju biti točne, potpune i pouzdane.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12b)  Države članice mogu dopustiti gospodarskim subjektima, organizacijama civilnog društva ili socijalnim partnerima kao što su sindikati da od država članica zahtijevaju da razmotre aktiviranje provjere, a da se ne dovedu u pitanje različiti sustavi koji omogućuju veći proceduralni angažman.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12c)  Ako gospodarski subjekti, organizacije civilnog društva ili socijalni partneri kao što su sindikati imaju relevantne informacije ili bitne i opravdane razloge za zabrinutost u pogledu izravnog stranog ulaganja koje bi zbog sigurnosti i javnog poretka moglo utjecati na projekte ili programe u interesu Unije, trebali bi moći dostaviti te informacije Komisiji. Komisija može prilikom donošenja mišljenja uzeti u obzir te informacije.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Primjereno je utvrditi ključne elemente postupovnog okvira za provjeru izravnog stranog ulaganja u državi članici kako bi se ulagačima, Komisiji i drugim državama članicama omogućilo da razumiju na koji se način provodi provjera ulaganja te kako bi se osiguralo da se provjera provodi na transparentan način i bez diskriminiranja među trećim zemljama. Ti bi elementi trebali obuhvaćati barem utvrđivanje rokova za provjeru te mogućnost da strani ulagači zatraže sudsku zaštitu u pogledu odluka na temelju provjere.

(13)  Primjereno je utvrditi ključne elemente postupovnog okvira za provjeru izravnog stranog ulaganja u državi članici kako bi se ulagačima, Komisiji i drugim državama članicama omogućilo da razumiju na koji se način transparentno provodi provjera ulaganja te kako bi se osiguralo da se provodi bez diskriminiranja među trećim zemljama. Ti bi elementi trebali obuhvaćati barem utvrđivanje rokova za provjeru te mogućnost da strani ulagači pred vlastima i sudovima država članica u skladu sa zakonima država članica zatraže sudsku zaštitu u pogledu odluka na temelju provjere.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Trebalo bi uspostaviti mehanizam koji državama članicama omogućuje da surađuju i uzajamno si pomažu u slučaju kada izravno strano ulaganje u jednoj državi članici može utjecati na sigurnost ili javni poredak drugih država članica. Države članice trebale bi imati mogućnost dostaviti primjedbe državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno ulaganje, neovisno o tome je li u državama članicama koje dostavljaju primjedbe ili u državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno ulaganje na snazi mehanizam za provjeru ili je u tijeku provjera ulaganja. Primjedbe država članica trebalo bi proslijediti i Komisiji. Komisija bi prema potrebi trebala moći izdati mišljenje državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno ulaganje, neovisno o tome raspolaže li ta država članica mehanizmom za provjeru ili je u tijeku provjera ulaganja te neovisno o tome jesu li druge države članice dostavile primjedbe.

(14)  Trebalo bi uspostaviti mehanizam koji državama članicama omogućuje da surađuju i uzajamno si pomažu u slučaju kada bi izravno strano ulaganje u jednoj državi članici moglo utjecati na sigurnost ili javni poredak drugih država članica. Države članice trebale bi imati mogućnost dostaviti primjedbe državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno ulaganje, neovisno o tome je li u državama članicama koje dostavljaju primjedbe ili u državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno ulaganje na snazi mehanizam za provjeru ili je u tijeku provjera ulaganja. Te bi primjedbe također trebalo istovremeno proslijediti svim ostalim državama članica i Komisiji, koja bi tada trebala moći izdati mišljenje državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno ulaganje, neovisno o tome raspolaže li ta država članica mehanizmom za provjeru ili je u tijeku provjera ulaganja. To bi mišljenje trebalo istovremeno proslijediti svim ostalim državama članicama i ne bi se smjelo javno objaviti. Svaka država članica trebala bi imati mogućnost da od Komisije zatraži mišljenje ili da od ostalih država članica zatraži primjedbe o izravnom stranom ulaganju koje se odvija na njezinu državnom području.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Nadalje, Komisija bi trebala moći provesti provjeru izravnih stranih ulaganja koja mogu utjecati na projekte i programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti i javnog poretka. Komisija bi na taj načina na raspolaganju imala instrument za zaštitu projekata i programa koji služe Uniji u cjelini i predstavljaju važan doprinos njezinu gospodarskom rastu, zapošljavanju i konkurentnosti. To bi posebno trebali biti projekti i programi koji uključuju znatna financijska sredstva EU-a ili su uspostavljeni na temelju zakonodavstva Unije o kritičnoj infrastrukturi, kritičnim tehnologijama ili kritičnim resursima. Radi veće jasnoće u prilogu bi trebalo navesti okvirni popis projekata ili programa od interesa za Uniju u pogledu kojih Unija može provesti provjeru izravnih strana ulaganja.

(15)  Nadalje, Komisija bi trebala provesti provjeru izravnih stranih ulaganja koja mogu utjecati na projekte i programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti i javnog poretka. Komisija bi na taj način na raspolaganju imala instrument za zaštitu projekata i programa koji služe Uniji u cjelini i predstavljaju važan doprinos njezinu gospodarskom rastu, zapošljavanju i konkurentnosti. To bi posebno trebali biti projekti i programi koji uključuju znatna financijska sredstva EU-a ili su uspostavljeni na temelju zakonodavstva Unije o kritičnoj i strateškoj infrastrukturi, kritičnim i strateškim tehnologijama ili kritičnim i strateškim resursima. Radi veće jasnoće u prilogu bi trebalo navesti otvoren popis projekata i programa od interesa za Uniju u pogledu kojih Unija može provesti provjeru izravnih stranih ulaganja. Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje delegiranih akata kako bi ažurirala taj popis.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  Kako bi se unaprijedio dijalog između institucija Unije, trebalo bi biti moguće da nadležni odbor Europskog parlamenta pozove Komisiju da donese mišljenje o izravnom stranom ulaganju koje se planira provesti ili je provedeno u državi članici. Komisija bi trebala obavijestiti Europski parlament o svojim aktivnostima nakon primitka takvog zahtjeva.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Ako Komisija smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, Komisija bi trebala imati mogućnost u razumnom roku uputiti mišljenje državama članicama u kojima se planira provesti ili je provedeno takvo izravno strano ulaganje. Države članice trebale bi u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir mišljenje Komisije, a u slučaju nepridržavanja Komisijina mišljenja trebale bi dostaviti obrazloženje u skladu sa svojom obvezom lojalne suradnje na temelju članka 4. stavka 3. UEU-a. Komisija bi osim toga trebala imati mogućnost od tih država članica zatražiti potrebne informacije za provedbu provjere tih ulaganja.

(16)  Ako Komisija, jedna država članica ili više od jedne države članice smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, Komisija bi trebala u razumnom roku uputiti mišljenje državama članicama u kojima se planira provesti ili je provedeno takvo izravno strano ulaganje, a te države članice trebale bi imati mogućnost davanja primjedbi državama članicama u kojima se takvo ulaganje planira provesti ili je provedeno. Mišljenje, koje se ne bi smjelo javno objaviti, trebalo bi istovremeno proslijediti svim ostalim državama članicama. Države članice trebale bi u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir mišljenje Komisije, a u slučaju nepridržavanja Komisijina mišljenja trebale bi dostaviti pisano obrazloženje Komisiji i relevantnim državama članicama u skladu sa svojom obvezom lojalne suradnje na temelju članka 4. stavka 3. UEU-a. Komisija bi osim toga trebala imati mogućnost od tih država članica zatražiti potrebne informacije za provedbu provjere tih ulaganja. Svaka država članica trebala bi imati mogućnost da od Komisije zatraži mišljenje ili da od ostalih država članica zatraži primjedbe o izravnom stranom ulaganju koje se odvija na njezinu državnom području.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a)  Ako najmanje jedna trećina država članica smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na njihovu sigurnost ili javni poredak ili ako najmanje jedna trećina država članica i Komisija smatra da se utječe na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti i javnog poretka, države članice trebale bi u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir mišljenje Komisije i primjedbe ostalih država članica te Komisiji i relevantnim državama članicama dostaviti pisano obrazloženje. U slučaju nepostupanja u skladu s tim primjedbama ili mišljenjima Komisija bi trebala nastojati potaknuti dijalog između država članica koje su izdale primjedbe i države članice u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako bi se olakšala suradnja s drugim državama članicama i provedba provjere izravnog stranog ulaganja od strane Komisije, države članice trebale bi obavijestiti Komisiju o svojim mehanizmima za provjeru i svim njihovim izmjenama te dostavljati redovita izvješća o primjeni svojih mehanizama za provjeru. Iz istog razloga i države članice koje nemaju mehanizam za provjeru trebale bi izvješćivati o izravnim stranim ulaganjima provedenima na njihovu državnom području na temelju informacija koje su im dostupne.

(17)  Kako bi se olakšala suradnja s drugim državama članicama i provedba provjere izravnog stranog ulaganja od strane Komisije te kako bi se poboljšala pouzdanost i usporedivost podataka država članica, države članice trebale bi obavijestiti Komisiju o svojim mehanizmima za provjeru i svim njihovim izmjenama te dostavljati redovita izvješća o primjeni svojega mehanizma za provjeru. Iz istog razloga i države članice koje nemaju mehanizam za provjeru trebale bi izvješćivati o izravnim stranim ulaganjima provedenima na njihovu državnom području, u njihovu isključivom gospodarskom pojasu ili epikontinentalnom pojasu, na temelju informacija koje su im dostupne. Također bi trebale dostaviti informacije o koracima koje su poduzele kako bi dobile te informacije.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  U tu je svrhu važno osigurati i minimalnu razinu informacija i usklađenosti u pogledu izravnih stranih ulaganja koja su obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe u svim državama članicama. Države članice u kojima se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje trebale bi staviti na raspolaganje te informacije na zahtjev država članica ili Komisije. Relevantne informacije uključuju aspekte kao što je vlasnička struktura stranog ulagača i financiranje planiranog ili provedenog ulaganja, uključujući dostupne informacije o subvencijama koje su odobrile treće zemlje.

(18)  U tu je svrhu važno osigurati i minimalnu razinu informacija i usklađenosti u pogledu izravnih stranih ulaganja koja su obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe u svim državama članicama u kojima se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje na zahtjev države članice ili Komisije. Relevantne informacije uključuju aspekte kao što je vlasnička struktura stranog ulagača i financiranje planiranog ili provedenog ulaganja, uključujući dostupne informacije o subvencijama koje su odobrile treće zemlje. Takve informacije trebale bi se dostaviti u skladu s pravilima utvrđenim u članku 346. UFEU-a. Trebale bi biti točne, potpune i pouzdane, a njihova bi svrha trebala biti olakšavanje usporedivosti podataka.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Komunikaciju i suradnju na razini države članice i Unije trebalo bi ojačati uspostavom kontaktnih točki za provjeru izravnih stranih ulaganja u svakoj državi članici.

(19)  Komunikaciju i suradnju na razini države članice i Unije trebalo bi ojačati uspostavom institucijskih kontaktnih točki za provjeru izravnog stranog ulaganja u svakoj državi članici te uspostavom posebne koordinacijske skupine za provjeru ulaganja.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Države članice i Komisija trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osigurala zaštita povjerljivih i drugih osjetljivih informacija.

(20)  Države članice i Komisija trebale bi zajamčiti najvišu razinu zaštite za sve povjerljive informacije koje stavljaju na raspolaganje predmetni strani ulagači i poduzetnik iz Unije.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Države članice trebale bi Komisiji dostaviti godišnje izvješće o izravnim stranim ulaganjima provedenima na njihovu državnom području, u njihovu isključivom gospodarskom pojasu ili epikontinentalnom pojasu na temelju najboljih dostupnih informacija. Također bi trebale dostaviti informacije o koracima koje su poduzele kako bi dobile te informacije. Na temelju tih godišnjih izvješća Komisija bi trebala sastaviti godišnje izvješće s pregledom cjelokupne situacije u vezi s ulaganjima u Uniji, uključujući provedbu ove Uredbe, i podnijeti ga Europskom parlamentu. To bi se izvješće trebalo objaviti.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Najkasnije tri godina od stupanja na snagu ove Uredbe Komisija bi Europskom parlamentu i Vijeću trebala podnijeti izvješće o primjeni ove Uredbe. Ako se u izvješću preporučuje izmjena odredbi ove Uredbe, uz njega se prema potrebi može priložiti odgovarajući zakonodavni prijedlog.

(21)  Najkasnije tri godine od stupanja na snagu ove Uredbe i svake tri godine nakon toga Komisija bi Europskom parlamentu i Vijeću trebala podnijeti izvješće s ocjenom funkcioniranja i djelotvornosti ove Uredbe. Ta bi ocjena također trebala uključivati dugoročnu sposobnost ekonomske kontrole, koja ne uključuje izravna strana ulaganja i čiji je rezultat stjecanje preko javnog ugovora trajne i izravne sposobnosti utjecaja koja omogućuje upravljanje ili kontrolu nad projektima ili programima u interesu Unije kako su definirani u ovoj Uredbi. Ako se u izvješću preporučuje izmjena odredbi ove Uredbe, uz njega se prema potrebi može priložiti odgovarajući zakonodavni prijedlog, a u svim drugim slučajevima treba obavijestiti Europski parlament i Vijeće.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  Kako bi se ažurirao taj popis projekata i programa u interesu Unije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u pogledu izmjena Priloga ovoj Uredbi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica, a njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  „izravna strana ulaganja” znači sva ulaganja stranih ulagača s ciljem uspostave ili održavanja trajnih i izravnih veza između stranog ulagača i poduzetnika ili poduzeća kojima se stavlja na raspolaganje kapital radi obavljanja gospodarske djelatnosti u državi članici, uključujući ulaganja koja omogućuju učinkovito sudjelovanje u upravljanju poduzećem koje obavlja gospodarsku djelatnost ili sudjelovanje u kontroli nad tim poduzećem;

(1)  „izravna strana ulaganja” znači svako ulaganje, bez obzira na njegov obujam ili prag sudjelovanja, koje provodi strani ulagač, bez obzira na to je li taj ulagač krajnji ulagač, s ciljem uspostave ili održavanja trajnih i izravnih ili neizravnih veza između stranog ulagača i poduzetnika ili poduzeća kojima se stavlja na raspolaganje kapital radi obavljanja gospodarske djelatnosti na državnom području države članice, u njezinu isključivom gospodarskom pojasu proglašenom na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS) ili u njezinu epikontinentalnom pojasu, uključujući ulaganja koja omogućuju učinkovito sudjelovanje u upravljanju poduzećem koje obavlja gospodarsku djelatnost ili sudjelovanje u izravnoj ili neizravnoj kontroli nad tim poduzećem;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  „izravno strano ulaganje pod kontrolom vlade” znači svako izravno strano ulaganje koje bi moglo rezultirati time da strana vlada ili tijelo koje kontrolira strana vlada, koje djeluje u ime strane vlade ili prema uputama strane vlade, kontrolira bilo koju pravnu osobu s poslovnim nastanom u Uniji;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  „strani ulagač” znači fizička osoba iz treće zemlje ili poduzetnik iz treće zemlje koji namjeravaju provesti ili su proveli izravno strano ulaganje;

(2)  „strani ulagač” znači fizička ili pravna osoba iz treće zemlje, poduzetnik iz treće zemlje, državljanin ili državna institucija koji namjeravaju provesti ili su već proveli izravno strano ulaganje, bez obzira na to jesu li krajnji ulagač ili posrednik koji zastupa tog ulagača iz treće zemlje;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  „provjera” znači postupak koji omogućuje ocjenjivanje, istragu, odobravanje, uvjetovanje, zabranu ili poništavanje izravnih stranih ulaganja;

(3)  „provjera” znači postupak koji omogućuje ocjenjivanje, istragu, odobravanje, uvjetovanje, zabranu ili poništavanje izravnih stranih ulaganja, čiji vremenski rok za dovršenje počinje kada relevantna tijela prime sve informacije potrebne za pokretanje provjere;

Obrazloženje

Treba poduzeti korake kako bi se osiguralo da strani ulagači ne prosljeđuju nepotpune informacije samo zato da bi započeli razdoblje provjere. Stoga razdoblje obrade u okviru provjere mora početi nakon što se dostave sve informacije potrebne za sastavljanje potpunog spisa.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu primjenjivati, izmijeniti ili donijeti mehanizme za provjeru izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka u skladu s ovom Uredbom i uz uvjete koji su u njoj utvrđeni.

1.  U skladu s odredbama ove Uredbe države članice mogu primjenjivati, izmijeniti, ojačati ili donijeti mehanizme za provjeru izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija može provoditi provjeru izravnih stranih ulaganja koja bi mogla utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka.

2.  Komisija provodi provjeru izravnih stranih ulaganja koja bi mogla utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Projekti i programi u interesu Unije posebno uključuju projekte i programe koji uključuju znatan iznos ili znatan udio financijskih sredstava EU-a ili su obuhvaćeni zakonodavstvom Unije o kritičnoj infrastrukturi, ključnim tehnologijama ili kritičnim resursima. Okvirni popis projekata i programa u interesu Unije nalazi se u Prilogu 1.

3.  Projekti i programi u interesu Unije posebno uključuju projekte i programe koji uključuju financijska sredstva EU-a ili su obuhvaćeni zakonodavstvom Unije o kritičnoj i strateškoj infrastrukturi, tehnologijama, uključujući ključne razvojne tehnologije, te o kritičnim resursima koji su ključni za sigurnost ili održavanje javnog poretka. Otvoren popis projekata i programa u interesu Unije nalazi se u Prilogu ovoj Uredbi. Komisija je u skladu s člankom 13a. ovlaštena za donošenje delegiranih akata za izmjenu ove Uredbe ažuriranjem popisa iz Priloga.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Čimbenici koji se mogu uzeti u obzir pri provjeri

Čimbenici koji se uzimaju u obzir pri provjeri

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri provjeri izravnog stranog ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka države članice i Komisija mogu razmotriti moguće učinke na, među ostalim:

1.  Pri provjeri izravnog stranog ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka države članice i Komisija mogu razmotriti moguće učinke na, među ostalim:

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  kritičnu infrastrukturu, uključujući energetsku, prijevoznu, komunikacijsku, svemirsku i financijsku infrastrukturu i infrastrukturu za pohranu podataka te osjetljive objekte;

(a)  kritičnu i stratešku infrastrukturu, fizičku ili virtualnu, uključujući, među ostalim, distribuciju energije i vode, prometne mreže, luke, željeznice, zračne luke i brodogradilišta, usluge prijevoza, komunikacije i medije, svemirsku i aeronautičko-svemirsku infrastrukturu, infrastrukturu za pohranu podataka, opsežnu analizu podataka, infrastrukturu za izbore, infrastrukturu za financijske usluge, kao i osjetljive objekte;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  kritične tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, robotiku, poluvodiče, tehnologiju s mogućom dvojnom namjenom, kibersigurnost te svemirsku ili nuklearnu tehnologiju;

(b)  kritične i strateške tehnologije, uključujući, među ostalim, umjetnu inteligenciju, robotiku, kvantnu tehnologiju, nanotehnologiju, biotehnologiju i medicinsku tehnologiju, informacijske i komunikacijske tehnologije, elektroničke čipove, poluvodiče, pohranu energije, robu s dvojnom namjenom, obranu, kibersigurnost i kibertehnologije, automobilski sektor, željezničku, aeronautičko-svemirsku i nuklearnu tehnologiju te objekte za istraživanje i razvoj;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  sigurnost opskrbe ključnim resursima; ili

(c)  stratešku autonomiju Unije, sigurnost i kontinuitet opskrbe ključnim resursima, uključujući, među ostalim, robu, sirovine, rijetke zemlje, poljoprivredne resurse, poljoprivredna zemljišta i poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju; ili

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  pristup osjetljivim informacijama ili mogućnost kontroliranja osjetljivih informacija.

(d)  pristup osjetljivim informacijama ili osobnim podacima građana Unije, uključujući, među ostalim, osobne podatke u vezi sa zdravljem i mogućnost kontroliranja opsežnih podataka ili osjetljivih informacija,

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  pluralizam i nezavisnost medija, usluge od općeg interesa te usluge od općeg ekonomskog interesa, kulturne usluge, uključujući audio-vizualne usluge, kao i sportske objekte i usluge klađenja, te kulturnu baštinu.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje utjecati na sigurnost ili javni poredak, države članice i Komisija mogu uzeti u obzir je li strani ulagač pod kontrolom vlade treće zemlje, uključujući putem znatnih financijskih sredstava.

2.   Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje utjecati na sigurnost ili javni poredak, države članice i Komisija osobito uzimaju u obzir sljedeće:

 

(a)  postoji li rizik od narušavanja, neostvarenja, gubitka ili uništenja opskrbe koji bi mogao imati učinak u državi članici ili u Uniji;

 

(b)  je li strani ulagač pod izravnom ili neizravnom kontrolom vlade, državnih tijela ili oružanih snaga treće zemlje i/ili se bavi vanjskim projektima ili programima pod vodstvom države i izravnim ulaganjima pod kontrolom strane vlade za strateške industrijske ciljeve, stjecanjem ili prijenosom ključnih razvojnih tehnologija ili znanja, podupiranjem strateških nacionalnih interesa, među ostalim preko vlasničke strukture ili znatnih financijskih sredstava koja mogu imati oblik subvencija, proširenog kreditiranja i pozajmljivanja koje pruža vlada treće zemlje ili financijska institucija u vlasništvu države i/ili je politički prisutan u svojim centrima za donošenje odluka;

 

(c)  ulagač je već sudjelovao u investicijskim projektima koji ugrožavaju sigurnost ili javni poredak države članice.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a  Za potrebe stavka 2., države članice i Komisija mogu također uzeti u obzir, između ostalog:

 

(a)  kontekst i okolnosti pod kojima se ulaganje provodi ili je provedeno, kao i smatraju li ulagači iz zemlje podrijetla taj sektor strateškim sektorom;

 

(b)  postoji li ozbiljni i opravdani rizik da strani ulagač sudjeluje u nezakonitim ili kriminalnim aktivnostima kao što su pranje novca, preusmjeravanje sredstava, korupcija i financiranje terorizma, organizirani kriminal ili povrede prava intelektualnog vlasništva ili povrede međunarodnih instrumenata za ljudska prava i temeljnih radnih standarda Međunarodne organizacije rada;

 

(c)  uključuje li statut trgovačkog društva u koje se ulaže klauzule o promjeni vlasništva;

 

(d)  može li ulaganje povećati ili dovesti do monopolističke strukture ili kontrole lanca vrijednosti, na primjer objavljivanjem popisa svih spajanja koja je analizirala Komisija u kojima sudjeluje poduzetnik iz treće zemlje, kao i objavom popisa svih spajanja koja su analizirala nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje i koja uključuju istog poduzetnika;

 

(e)  je li tržište države podrijetla stranog ulagača otvoreno, ograničeno ili zatvoreno te postoji li reciprocitet i jednaki uvjeti za tržišno natjecanje;

 

(f)  prethodne odnose Komisije ili država članica sa stranim ulagačem;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Ispitivanje se provodi na temelju najboljih raspoloživih informacija, koje moraju biti točne, potpune i pouzdane.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu primjenjivati, izmijeniti ili donijeti potrebne mjere za sprječavanje izbjegavanja mehanizama za provjeru i odluka na temelju provjere.

Države članice će primjenjivati, izmijeniti, jačati ili donijeti potrebne mjere za utvrđivanje i sprječavanje izbjegavanja mehanizama za provjeru i odluka na temelju provjere, uključujući u slučajevima kada su se vlasnička struktura ili druge ključne karakteristike ulagača znatno promijenile. Države članice će obavijestiti Komisiju o svim poduzetim mjerama protiv izbjegavanja.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice utvrđuju rokove za donošenje odluka na temelju provjere. Ti im rokovi omogućuju da uzmu u obzir primjedbe država članica iz članka 8. i mišljenje Komisije iz članaka 8. i 9.

2.  Države članice utvrđuju rokove za donošenje odluka na temelju provjere i javno ih objavljuju. Ti im rokovi omogućuju da uzmu u obzir primjedbe država članica iz članka 8. i mišljenje Komisije iz članaka 8. i 9.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice mogu gospodarskim subjektima, organizacijama civilnog društva ili socijalnim partnerima kao što su sindikati dopustiti da od nadležnih tijela država članica zatraže da razmotre pokretanje postupka provjere, a da se ne dovedu u pitanje sustavi država članica koji omogućuju veći proceduralni angažman.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Povjerljive informacije, uključujući poslovno osjetljive informacije koje su stavili na raspolaganje strani ulagači i predmetni poduzetnik moraju biti zaštićene.

3.  Države članice i Komisija jamče najvišu razinu zaštite svih povjerljivih informacija koje su stavili na raspolaganje strani ulagač ili predmetni poduzetnik iz Unije tijekom postupaka provjere u skladu s odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/443 i (EU, Euratom) 2015/444.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Strani ulagači i predmetni poduzetnici moraju imati mogućnost tražiti sudsku zaštitu u pogledu odluka na temelju provjere koje su donijela nacionalna tijela.

4.  Strani ulagači i predmetni poduzetnici iz Unije imaju mogućnost od vlasti i pravosudnih sustava država članica tražiti zaštitu u pogledu odluka na temelju provjere, u skladu s nacionalnim pravom.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice koje primjenjuju mehanizam za provjeru Komisiji dostavljaju godišnje izvješće o primjeni njihovih mehanizama za provjeru. U izvješću se za svako izvještajno razdoblje posebice navode informacije o sljedećem:

3.  Za svako izvještajno razdoblje države članice koje primjenjuju mehanizam za provjeru Komisiji dvaput godišnje dostavljaju dodatne informacije o primjeni njihovih mehanizama za provjeru, posebice informacije o sljedećem:

(a)  izravnim stranim ulaganjima koja su provjerena ili su u postupku provjere;

(a)  izravnim stranim ulaganjima koja su provjerena ili su u postupku provjere;

(b)  odlukama donesenima na temelju provjere kojima se zabranjuju izravna strana ulaganja;

(b)  odlukama donesenima na temelju provjere kojima se zabranjuju izravna strana ulaganja;

(c)  odlukama donesenima na temelju provjere kojima se za izravna strana ulaganja uvode uvjeti ili mjere za ublažavanje rizika;

(c)  odlukama donesenima na temelju provjere kojima se za izravna strana ulaganja uvode uvjeti ili mjere za ublažavanje rizika;

(d)  sektorima, podrijetlu i vrijednosti izravnih stranih ulaganja koja su provjerena ili su u postupku provjere.

(d)  sektorima, podrijetlu i vrijednosti izravnih stranih ulaganja koja su provjerena ili su u postupku provjere.

 

(da)  odlukama o provjeri u pogledu projekata ili programa u interesu Unije.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice koje ne primjenjuju mehanizme za provjeru Komisiji na temelju dostupnih informacija dostavljaju godišnje izvješće o izravnim stranim ulaganjima koja su provedena na njihovu državnom području.

2.  Države članice Komisiji dostavljaju godišnje izvješće o izravnim ulaganjima koja su provedena na njihovu državnom području, u njihovom isključivom gospodarskom pojasu ili epikontinentalnom pojasu, na temelju najboljih dostupnih informacija i informacija o koracima koji su poduzeti radi dobivanja tih informacija.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Na temelju, između ostalog, godišnjih izvještaja koje su podnijele sve države članice, i uz dužno poštovanje povjerljivosti određenih informacija iz ovih izvješća, Komisija izrađuje godišnje izvješće u kojem se navodi ukupno stanje ulaganja u Uniji, uključujući i provedbu ove Uredbe, te je podnosi Europskom parlamentu. To se izvješće objavljuje.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice o svim izravnim stranim ulaganjima koja se provjeravaju u okviru njihovih mehanizama za provjeru obavješćuju Komisiju i druge države članice u roku od pet radnih dana od početka provjere. Države članice koje provode provjeru pri dostavljanju tih informacija, ako je primjenjivo, nastoje navesti smatraju li da izravno strano ulaganje koje je predmet provjere može biti obuhvaćeno područjem primjene Uredbe (EZ) br. 139/2004.

1.  Države članice moraju o svim izravnim stranim ulaganjima koja se provjeravaju u okviru njihovog mehanizma za provjeru obavijestiti Komisiju i druge države članice najkasnije u roku od pet radnih dana nakon početka provjere. Država članica koja provodi provjeru pri dostavljanju tih informacija, ako je primjenjivo, nastoji navesti smatra li da izravno strano ulaganje koje je predmet provjere može biti obuhvaćeno područjem primjene Uredbe (EZ) br. 139/2004.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Država članica može od Komisije zatraži mišljenje ili od ostalih država članica zatražiti primjedbe o izravnom stranom ulaganju koje se odvija na njezinu državnom području.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako neka država članica smatra da bi izravno strano ulaganje koje se planira provesti ili je provedeno u drugoj državi članici moglo utjecati na njezinu sigurnost ili javni poredak, ta država članica može uputiti primjedbe državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje. Primjedbe treba proslijediti i Komisiji.

2.  Ako neka država članica smatra da bi izravno strano ulaganje koje se planira provesti ili je provedeno u drugoj državi članici moglo utjecati na njezinu sigurnost ili javni poredak, ta država članica može uputiti primjedbe državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje. Primjedbe države članice prosljeđuju se istovremeno i Komisiji i svim ostalim državama članicama.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako Komisija smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na sigurnost ili javni poredak u jednoj ili više država članica, može donijeti mišljenje upućeno državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje. Komisija može donijeti mišljenje neovisno o tome jesu li druge države članice dostavile primjedbe.

3.  Ako Komisija smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na sigurnost ili javni poredak u jednoj ili više država članica, može donijeti mišljenje upućeno državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje. Komisija može donijeti mišljenje neovisno o tome jesu li druge države članice dostavile primjedbe. Mišljenje Komisije istovremeno se prosljeđuje svim ostalim državama članicama.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija ili država članica koja opravdano smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na njezinu sigurnost ili javni poredak mogu od države članice u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje zatražiti sve informacije potrebne za dostavljanje primjedbi iz stavka 2. ili za davanje mišljenja iz stavka 3.

4.  Država članica koja ima opravdane razloge zašto smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na njezinu sigurnost ili javni poredak može uputiti obrazloženi zahtjev Komisiji u kojem od države članice u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje traži da joj pruži sve informacije potrebne za dostavljanje primjedbi iz stavka 2. Komisija prikuplja sve zahtjeve za dobivanje informacija te ih bez odgode prosljeđuje državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje. Kada je to opravdano, Komisija također može na vlastitu inicijativu zatražiti sve informacije potrebne za izdavanje mišljenja iz stavka 3.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Primjedbe iz stavka 2. ili mišljenja iz stavka 3. moraju se uputiti državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje u razumnom roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 25 radnih dana od primitka informacija iz stavaka od 1. do 4. U slučaju kada mišljenje Komisije slijedi nakon primjedbi drugih država članica, Komisija za donošenje mišljenja ima na raspolaganju dodatnih 25 radnih dana.

5.  Primjedbe iz stavka 2. upućuju se Komisiji i državama članicama, a mišljenja iz stavka 3. državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje u razumnom roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 25 radnih dana od primitka informacija iz stavaka od 1. do 4. U slučaju kada mišljenje Komisije slijedi nakon primjedbi drugih država članica, Komisija za donošenje mišljenja ima na raspolaganju dodatnih 25 radnih dana.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Država članica u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje mora uzeti u obzir primjedbe drugih država članica iz stavka 2. te mišljenje Komisije iz stavka 3.

6.  Država članica u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje mora uzeti u obzir primjedbe drugih država članica iz stavka 2. te mišljenje Komisije iz stavka 3., kao i mišljenja iznesena u okviru koordinacijske skupine za provjeru ulaganja koja je uspostavljena u skladu s člankom 12.a.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Ako najmanje jedna trećina država članica smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na njezinu sigurnost ili javni poredak, država članica u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje maksimalno će uzeti u obzir njihove primjedbe i mišljenje Komisije te će dostaviti pisano obrazloženje.

 

U slučaju nepostupanja u skladu s tim primjedbama ili mišljenjima, Komisija će potaknuti dijalog između država članica koje su dale primjedbe i države članice u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Suradnja između država članica na temelju ovog članka odvija se putem kontaktnih točki iz članka 12.

7.  Suradnja između država članica na temelju ovog članka odvija se putem institucijskih kontaktnih točaka za provjeru izravnih stranih ulaganja i koordinacijske skupine za provjeru ulaganja koja je uspostavljena u skladu s člankom 12.a.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, Komisija može donijeti mišljenje upućeno državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje.

1.  Ako Komisija ili jedna ili više država članica smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, Komisija donosi mišljenje upućeno državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje. Mišljenje Komisije istodobno se dostavlja drugim državama članicama. To se mišljenje ne objavljuje.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Država članica može od Komisije zatražiti da donese mišljenje ili od ostalih država članica zatražiti da upute primjedbe o izravnom stranom ulaganju koje se odvija na njezinu državnom području.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  Ako neka država članica smatra da bi izravno strano ulaganje koje se planira provesti ili je provedeno u drugoj državi članici moglo utjecati na njezinu sigurnost ili javni poredak u kontekstu projekata ili programa Unije ili interesa Unije, ta država članica može uputiti primjedbe državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje. Te primjedbe istodobno se šalju Komisiji.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija od države članice u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje može zatražiti sve informacije koje su potrebne za donošenje mišljenja iz stavka 1.

2.  Komisija od države članice u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje može zatražiti sve informacije koje su potrebne za donošenje mišljenja iz stavka 1. Pri obradi takvih informacija Komisija posebnu pozornost posvećuje njihovoj potencijalnoj osjetljivosti. Država članica, strani ulagač i poduzetnik ili trgovačko društvo u koje se ulaže mogu dostaviti Komisiji sve relevantne informacije koje smatraju potrebnima za davanje mišljenja. Te informacije moraju biti točne, sveobuhvatne i pouzdane, a njihova bi svrha trebala biti olakšavanje usporedivosti podataka.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija upućuje svoje mišljenje predmetnoj državi članici u razumnom roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 25 radnih dana od primitka informacija koje je Komisija zatražila u skladu sa stavkom 2. Ako država članica ima uspostavljen mehanizam za provjeru iz članka 3. stavka 1. te su Komisiji dostavljene informacije o izravnom stranom ulaganju koje je u postupku provjere u skladu s člankom 8. stavkom 1., mišljenje se dostavlja najkasnije u roku od 25 radnih dana od primitka tih informacija. Ako su za donošenje mišljenja potrebne dodatne informacije, rok od 25 dana počinje teći od dana primitka dodatnih informacija.

3.  Komisija donosi svoje mišljenje predmetnoj državi članici u razumnom roku kako se zbog neopravdanih kašnjenja ne bi dovelo u pitanje izravno strano ulaganje ili provjera koju provodi država članica, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 25 radnih dana od primitka informacija koje je Komisija zatražila u skladu sa stavkom 2.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Mišljenje Komisije dostavlja se drugim državama članicama.

4.  Mišljenje Komisije dostavlja se drugim državama članicama i Europskom parlamentu.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice u kojima su planiraju provesti ili su provedena izravna strana ulaganja moraju u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir mišljenje Komisije, a u slučaju nepridržavanja njezina mišljenja moraju dostaviti obrazloženje.

5.  Države članice u kojima se planiraju provesti ili su provedena izravna strana ulaganja moraju u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir mišljenje Komisije iz stavka 1. ili primjedbe država članica iz stavka 1.b (novi) te Komisiji i relevantnim državama članicama dostaviti pisano objašnjenje u slučaju nepridržavanja mišljenja Komisije ili primjedaba država članica.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Ako gospodarski subjekti, organizacije civilnog društva ili socijalni partneri kao što su sindikati imaju relevantne informacije te bitne i opravdane razloge za zabrinutost u pogledu izravnih stranih ulaganja koji bi zbog sigurnosti i javnog reda mogli utjecati na projekte ili programe u interesu Unije, Komisiji mogu dostaviti te informacije. Komisija može prilikom izdavanja mišljenja uzeti u obzir te informacije.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5b.  Ako najmanje jedna trećina država članica i Komisija smatraju da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na njihovu sigurnost ili javni poredak, država članica u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje maksimalno će uzeti u obzir primjedbe ostalih država članica i mišljenje Komisije te će pružiti pisano obrazloženje.

 

U slučaju nepostupanja u skladu s tim primjedbama ili mišljenjima, Komisija će potaknuti dijalog između država članica koje su iznijele primjedbe i države članice u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5c.  Kako bi se unaprijedio dijalog između institucija Unije i kako bi se osigurala veća transparentnost i odgovornost, nadležni odbor Europskog parlamenta može pozvati Komisiju da izradi mišljenje o izravnom stranom ulaganju koje se planira provesti ili je provedeno u državi članici te da se pojavi pred odborom i raspravi o svim pitanjima koja se odnose na primjenu ove Uredbe, a posebno primjenu odredaba za pregled ulaganja koja mogu utjecati na projekte ili programe u interesu Unije u skladu s ovom Uredbom. Komisija obavještava Europski parlament o svojim aktivnostima koje je poduzela nakon primitka takvog zahtjeva.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se informacije koje zatraže Komisija i druge države članice u skladu s člankom 8. stavkom 4. i člankom 9. stavkom 2. Komisiji i državama članicama koje su ih zatražile dostave bez nepotrebne odgode.

1.  Države članice osiguravaju da se informacije koje zatraže Komisija i druge države članice u skladu s člankom 8. stavkom 4. i člankom 9. stavkom 2. Komisiji i državama članicama koje su ih zatražile dostave bez nepotrebne odgode, prema pravilima iz članka 346. UFEU-a. Te su informacije točne, sveobuhvatne i pouzdane, a njihova bi svrha trebala biti olakšavanje usporedivosti podataka.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  vlasničkoj strukturi stranog ulagača i poduzetnika u kojem se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje, uključujući informacije o krajnjem većinskom dioničaru ili dioničarima;

(a)  vlasničkoj strukturi, sudjelovanju u kapitalu, prirodi izravnog stranog ulagača i krajnjeg ulagača i poduzetnika u kojem se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje, uključujući informacije o krajnjem većinskom dioničaru ili dioničarima;

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  financiranju ulaganja, na temelju informacija koje su dostupne državi članici.

(e)  financiranju ulaganja i njegovom izvoru, uključujući dokaz o njegovoj zakonitosti, na temelju najboljih informacija koje su dostupne državi članici.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice i Komisija osiguravaju zaštitu povjerljivih informacija dobivenih u okviru primjene ove Uredbe.

2.  Države članice i Komisija jamče najvišu razinu i standard zaštite povjerljivih informacija dobivenih u okviru primjene ove Uredbe, uzimajući u obzir osjetljive informacije i u skladu s odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/443 i (EU, Euratom) 2015/444.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 12. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kontaktne točke

Institucijske kontaktne točke za provjeru izravnih stranih ulaganja

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za provjeru izravnih stranih ulaganja svaka država članica imenuje kontaktnu točku za provjeru izravnih stranih ulaganja („kontaktna točka za izravna strana ulaganja”). Komisija i ostale države članice moraju uključiti kontaktne točke za izravna strana ulaganja u sva pitanja povezana s provedbom ove Uredbe.

1.  Za provjeru izravnih stranih ulaganja svaka država članica imenuje institucijsku kontaktnu točku za provjeru izravnih stranih ulaganja. Komisija i ostale države članice će te institucijske kontaktne točke za provjeru izravnih stranih ulaganja, koje su odgovorne za provjeru izravnih stranih ulaganja, uključiti u sva pitanja povezana s provedbom ove Uredbe te osigurati blisku suradnju između tih kontaktnih točaka, posebno s koordinacijskom skupinom za provjeru ulaganja.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Institucijske kontaktne točke za provjeru izravnih stranih ulaganja trebale bi biti u mogućnosti povezati se s dugim kontaktnim točkama koje su s istim ciljem uspostavljene u okviru Unije ili nacionalnog zakonodavstva radi promicanja umreženog razvoja.

Obrazloženje

Direktivom 2008/114 uspostavljaju se primjerice kontaktne točke za zaštitu ključne europske infrastrukture. Poveznice i povratne informacije između tih kontaktnih točaka ne zahtijevaju dodatna sredstva te će olakšati bolju razmjenu informacija.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  Institucijske kontaktne točke za provjeru izravnih stranih ulaganja moraju ispunjavati zahtjeve kao i nacionalni sustavi za provjeru ulaganja, primjerice u pogledu pristupa potrebnim informacijama, uloge koordiniranja te održavanja najvišeg standarda zaštite povjerljivih i osjetljivih informacija.

Obrazloženje

Institucijske kontaktne točke moraju imati iste obveze posebno u pogledu jamčenja sigurnosti informacija.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Koordinacijska skupina za provjeru ulaganja

 

1.  Uspostavlja se koordinacijska skupina za provjeru ulaganja kojom predsjeda predstavnik Komisije. Svaka država članica imenuje svojeg predstavnika u toj skupini.

 

2.  Koordinacijska skupina za provjeru ulaganja okuplja predstavnike i stručnjake iz država članica i Komisije kako bi, između ostalog, razmjenjivali najbolje prakse, razmotrili probleme država članica u pogledu funkcioniranja njihovih sustava provjere te raspravljali o bilo kojem pitanju iz područja primjene ove Uredbe;

 

3.  Lokalne vlasti, gospodarski subjekti, institucijski i politički dionici i tijela, organizacije civilnog društva, socijalni partneri, kao što su sindikati, agencije Unije i tijela odgovorna za promicanje određenih regija, ili stručnjaci u području ekonomskih informacija, kao i predstavnici njihovih sustavâ za kontrolu trećih zemalja redovito se mogu pozivati kako bi iznijeli svoja iskustva.

 

4.  Komisija potiče sudjelovanje Europskog parlamenta kao promatrača na svim relevantnim sastancima.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 12.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.b

 

Međunarodna suradnja

 

Države članice i Komisija promiču suradnju u trgovinskim i investicijskim sporazumima s trećim zemljama te na međunarodnim forumima o primjeni postupaka provjere.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije tri godina od stupanja na snagu ove Uredbe Komisija ocjenjuje primjenu Uredbe i o tome podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. Države članice sudjeluju u tom postupku te Komisiji dostavljaju informacije potrebne za pripremu izvješća.

1.  Najkasnije do... [tri godine od stupanja na snagu ove Uredbe] i svake tri godine nakon toga Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće u kojem ocjenjuje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe. Države članice blisko sudjeluju u tom postupku te Komisiji dostavljaju informacije potrebne za pripremu izvješća.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se u izvješću preporučuje izmjena odredbi Uredbe, uz izvješće se može priložiti odgovarajući zakonodavni prijedlog.

2.  Ako se u izvješću preporučuje izmjena odredbi ove Uredbe, uz izvješće se može priložiti odgovarajući zakonodavni prijedlog. Ako Komisija smatra da takva izmjena nije potrebna, svoju odluku mora opravdati Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 13.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.a.

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od tri godine od… [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od tri godine. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 3. Odlukom o opozivu okončava se delegiranje ovlasti koje je u toj odluci navedeno. Opozivom se proizvode učinci od dana nakon dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 3. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Prilog – alineja 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– EFSU

 

Uredba (EU) 2015/1017 od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europski savjetodavni centar za ulaganja, Europski portal projekata ulaganja i uredbe o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013, (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja;

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Prilog – alineje 6.b do 6.i (nove)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– SESAR – Jedinstveno europsko nebo:

 

Uredba (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. godine o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba).

 

– Zajedničke tehnološke inicijative Unije, uključujući:

 

gorivne ćelije i vodik, aeronautiku i vodik, inicijativu za inovativne lijekove, elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe, bioindustriju, Shift2Rail.

 

– Instrument za povezivanje Europe:

 

Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010.

 

– Akcijski plan 5G za Europu.

 

– Europski fond za obranu:

 

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Pokretanje Europskog fonda za obranu (COM(2017)0295).

 

– Europski program industrijskog razvoja u području obrane:

 

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od ... o osnivanju europskog programa industrijskog razvoja u području obrane namijenjenog za potporu konkurentnosti i inovativnog kapaciteta obrambene industrije EU-a i Odluka Europskog obrambenog fonda i Europske komisije o financiranju Pripremnog djelovanja za istraživanja u području obrane (PADR);

 

– Stalna strukturirana suradnja (PESCO):

 

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2315 od 11. prosinca 2017. o uspostavi stalne strukturirane suradnje (PESCO) i utvrđivanju popisa država članica sudionica.

 

– Istraživački fond za ugljen i čelik:

 

Odluka Vijeća (EU) 2017/955 od 29. svibnja 2017. o izmjeni Odluke 2008/376/EZ o usvajanju istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik i o višegodišnjim tehničkim smjernicama za taj program.


OBRAZLOŽENJE

Sve zemlje skupine G7 i zemlje partneri Unije već posjeduju mehanizme za provjeru ulaganja, koji su u više navrata ojačani. Trinaest država članica od njih 28 već je uvelo taj mehanizam u svoj sustav; Europska komisija svojim tekstom predlaže uspostavu okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja, čime bi se na europskoj razini ispravila ta zakonodavna neusklađenost. Izvjestitelj želi čestitati Komisiji na podnošenju takvog zakonodavnog prijedloga i na njezinoj brzoj reakciji. Ovdje se ne radi ni o usklađivanju ni o novom mehanizmu, već o okviru: iako podržavam pristup, tekst je potrebno pojasniti u pogledu koncepata, čimbenika koji opravdavaju intervenciju i samog područja primjene.

I. KONCEPTI

U Prijedlogu Komisije predstavljeni su brojni ključni koncepti mehanizama za provjeru. Teško ih je definirati i istodobno ostaviti prostor za tumačenje kako bi se mogli prilagoditi raznim situacijama. Zbog toga ne bi bilo primjereno te koncepte precizno definirati jer inače mehanizam više ne bi bio održiv na pojedinačnoj osnovi te bi bio podložan prekomjernim ograničenjima.

1.  Ulaganje

Komisija je dala definiciju ulaganja te istaknula trajne i izravne odnose između ulagača i poduzeća ili poduzetnika kojemu su sredstva namijenjena. Pojam ekonomske povezanosti i održivosti posebno je bitan u strateškim sektorima.

Ulagači – fizičke ili pravne osobe – smatraju se strancima kada izravno ili neizravno podliježu krajnjoj kontroli neeuropskih subjekata ili trećih zemalja.

2.  Preuzimanje kontrole

Izvjestitelj podržava prijedlog Komisije prema kojemu pragovi nisu učinkoviti i može ih se lako zaobići. Sva su ulaganja potencijalno uključena u prijedlog Komisije. Treba ponajprije uzeti u obzir krajnjeg ulagača.

Bez obzira na to kolikom imovinom ulagač raspolaže, preuzimanje kontrole u poduzeću može se ostvariti na različite načine (preuzimanjem, dogovorom s dioničarima, pravom upravljanja, odabirom rukovoditelja, usmjeravanjem na skupštinu dioničara, aktivističkim fondovima), čak i ako se radi o ulaganju u portfelje.

3.  Sigurnost i javni poredak

Koncept sigurnosti i javnog poretka u skladu je s terminima koji se koriste u Općem sporazuma o trgovini uslugama (GATS) i u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji; on omogućuje definiranje niza iznimaka u odnosu na naše međunarodne obveze i ovlašćuje države članice da u slučaju prijetnje sigurnosti i javnom poretku ograniče ulaganja. Kako bi taj koncept sačuvao svoju dinamičnu prirodu u skladu s posebnostima država članica, moramo i dalje govoriti o konceptu koji neće biti precizno definiran. Treba napomenuti da sektor obrane i dalje ostaje isključen ili u najmanju ruku podliježe iznimkama u skladu s člankom 346. UFEU-a.

4.  Osjetljivost i/ili strateški karakter 

Isto vrijedi i za osjetljiv ili strateški aspekt pojedinog sektora, poduzeća ili branše. Osjetljivost poduzeća proizlazi iz njegove imovine, usluga, tehnologija ili znanja povezanih s važnim interesima države u području sigurnosti i javnog poretka.

Strateški karakter potencijalno proizlazi iz njegove uloge u lancu vrijednosti. Izvjestitelj smatra da su potrebni precizniji podaci na popisu koji predlaže Komisija. Kad je riječ o infrastrukturi, potrebna je posebna pozornost; moraju se dodati osjetljive tehnologije, kao i specifikacije za sigurnost opskrbe i pristup osjetljivim informacijama. Popis mora i dalje biti otvoren i neiscrpan.

5.  Veza između stranog ulaganja te sigurnosti i javnog poretka

Veza između stranog ulaganja te sigurnosti i javnog poretka ne smije se ograničiti samo na kontrolu vlade treće zemlje, već se treba proširiti na dijelove konteksta i uvjete u kojima se ulaganje ostvaruje ili se ostvarilo, uključujući razinu otvorenosti sektora u zemlji podrijetla stranog ulagača. To nisu kriteriji za provjeru, ali olakšavaju donošenje odluke.

II. SADRŽAJ PRIJEDLOGA

Predloženim mehanizmom ne zamjenjuju se ovlasti donošenja odluka država članica kad je riječ o ulaganjima na njihovom teritoriju. On se posebno odnosi na stvaranje mehanizma za razmjenu informacija na europskoj razini.

Ono što osnažuje Europsku uniju u drugim područjima jest kvaliteta prikupljenih informacija. Kontakti između država članica i ulagača bit će redovniji, a zahvaljujući toj transparentnosti stvorit će se povjerenje.

Država članica, koja i dalje samostalno odlučuje o ulaganjima na svojem teritoriju, može također po vlastitom nahođenju koristiti informacije, podatke, pitanja ili analize država članica i/ili Europske komisije kako bi samostalno odlučila hoće li dopustiti, zabraniti ili prije svega regulirati ulaganje zahvaljujući prijelaznim ili pratećim mjerama.

Očito je da određene informacije koje razmijene poduzeće ili ulagač i država članica mogu biti strogo povjerljive pa je stoga potrebno jasno naznačiti da države članice i Komisija moraju jamčiti najvišu razinu zaštite informacija.

Najčešće pravilo pri pregledu je ex ante kontrola, tj. provođenje kontrole prije nego što se ulaganje finalizira. Time se omogućuje predvidljivost za poduzeće koje se prije ulaganja želi savjetovati s nacionalnim tijelima, ali i za državu koja može predvidjeti posljedice.

Kako bi se to postiglo, u određenim državama korisno je predvidjeti naknadnu provjeru ili provjeru po službenoj dužnosti kako bi provjera ulaganja bila učinkovitija kao u Njemačkoj. Pogotovo ako postoji spremnost za izbjegavanje mjera.

Već smo vidjeli, u sustavu razmjene informacija kvaliteta i brzina informacija imaju prednost. Činjenica da postoji mehanizam za provjeru ulaganja omogućuje da se taj cilj u potpunosti ostvari.

Treba isto tako uzeti u obzir i to da neke države članice nemaju taj mehanizam, a Prijedlog ih neće prisiliti da ga uspostave. Ipak treba olakšati razmjenu informacija u sustavu, a raspolaganje takvim mehanizmom može se smatrati dodanom vrijednošću.

Izvjestitelj smatra da kontaktna točka koja nije sastavni dio odgovarajuće institucije neće moći ispuniti ciljeve i osigurati dobro funkcioniranje tog mehanizama razmjene informacija na europskoj razini. Na primjer, postojat će potreba za efikasnom koordinacijom s drugim kontaktnim točkama pa stoga treba predvidjeti mogućnost da država koja ne raspolaže mehanizmom za provjeru od Komisije ili država članica zatraži mišljenje uz istodobno očuvanje povjerljivosti podataka.

Stvaranje tog novog mehanizma sa sobom povlači i određena očekivanja. Izvjestitelj smatra da je potrebno predvidjeti praćenje i poboljšanje mehanizma s obzirom na reviziju Uredbe, tri godine nakon njezina stupanja na snagu.

Treba zajamčiti mogućnost pokretanja sudskog postupka pred nacionalnim tijelima ili sudovima u pogledu odluka o provjeri, istodobno štiteći pravni poredak države članice.

III. ULOGA INSTITUCIJA

Vijeće

Države članice u samom su središtu tog mehanizma. Koordinacijska skupina za provjeru stranih ulaganja koju je osnovala Europska komisija počet će funkcionirati čak i prije ratifikacije konačnog nacrta Uredbe. Izvjestitelj smatra da je potrebno bolje precizirati način funkcioniranja i njezinu ulogu. Prisutnost Europskog parlamenta kao promatrača bit će prednost.

Izvjestitelj bi želio potaknuti države članice na razmjenu najboljih praksi kako bi se usmjerilo na stvaranje učinkovitih mehanizama u državama članicama.

Europska komisija

Europska komisija, koja koordinira prijenos informacija, treba imati ovlasti za analizu, ali ne i za donošenje odluka.Izvjestitelj smatra da je njezina uloga u Nacrtu uredbe uravnotežena. Međutim, potrebno je pojasniti dvije stvari: kakav je sadržaj i kolika je vrijednost Komisijinih mišljenja o određenim ulaganjima.

Komisija se u svom mišljenju ne bi smjela ograničiti samo na ulaganje, nego uzeti u obzir utjecaj treće zemlje osobito preko državnih potpora, odnosno, u informativne svrhe navesti razinu otvorenosti države podrijetla poduzeća koje želi ulagati, te na taj način postići stvarnu dodanu vrijednost.

Isto tako, s obzirom na stratešku važnost određenih ulaganja u Nacrtu uredbe koji je predložila, Komisija je previdjela sljedeći scenarij: ako Komisija ili najmanje trećina država članica izrazi zabrinutost oko ulaganja, potonje i država članica u kojoj je ulaganje ostvareno moraju zajedno raditi na pronalaženju alternativnog rješenja.

Sasvim je opravdano da Komisija prati europske projekte koji su navedeni u Prilogu u obliku neiscrpnog popisa jer ona ionako ima važnu ulogu u njihovoj organizaciji, financiranju i nadzoru.Stoga je potrebno predvidjeti mogućnost delegiranja ovlasti Komisiji kako bi se ažurirao neiscrpni popis projekata ili programa.

Europski parlament

Godišnja izvješća država članica o upotrebi nacionalnih mehanizama ili statusu stranih ulaganja ako ne raspolažu tim mehanizmom moraju se podnijeti Parlamentu koji daje primjedbe i ima mogućnost predložiti rješenja. Time se pomaže državama članicama koje žele uvesti taj mehanizam, a isto tako je korisno prilikom pregleda tog europskog mehanizma.

Zastupnici u Parlamentu moraju doprinositi zaštiti interesa Unije. Potrebno je predvidjeti pravilo kojim Parlament od Komisije traži mišljenje o stranom ulaganju. S obzirom na povjerljivi karakter takvog mišljenja, Parlament bi od Komisije dobio samo potvrdu da je mišljenje izdano.


MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (25.4.2018)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Izvjestitelj: Reinhard Bütikofer

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Vaš izvjestitelj podržava opće ciljeve i glavne elemente Prijedloga uredbe o uspostavi okvira na temelju kojeg države članice i Komisija provode provjeru izravnih stranih ulaganja (FDI) iz trećih zemalja u EU-u. Iako FDI često predstavlja priliku za gospodarstvo EU-a, u nekim slučajevima dopuštanje određenih ulaganja može predstavljati rizik za sigurnost i javni poredak u Uniji i državama članicama.

EU nema zajedničko stajalište o stranim ulaganjima u Europi, stoga će pojednostavljivanje konvergencija, gdje je to moguće, biti ključan prvi korak prema oblikovanju stabilnih i komplementarnih stajališta politike na razini EU-a. Time će se EU-u omogućiti donošenje zajedničkog odgovora na ulagačko okružje koje se brzo razvija i koje je sve složenije te istodobno pozicioniranje EU-a u skladu s ostalim globalnim trgovinskim i ulagačkim partnerima koji već provode mehanizme za provjeru FDI-ja.

Međutim, uspostava u potpunosti funkcionalnog okvira za koordinaciju u cijelom EU-u bit će dugotrajan pothvat s obzirom na činjenicu da države članice trenutačno imaju različite pristupe, pri čemu neke od njih uopće nemaju uspostavljen mehanizam za provjeru. Stoga vaš izvjestitelj podržava stajalište da bi uspostava takva mehanizma za provjeru u državama članicama trebala ostati dobrovoljna, kako je izneseno u prijedlogu Komisije, te bi se njime, s druge strane, omogućila uža suradnja zemalja koje provode takve provjere. Nadalje, vaš izvjestitelj smatra da postoji potreba za pojednostavljivanjem procesa pružanja informacija te istodobnim smanjivanjem administrativnog opterećenja za sve države članice.

Amandmani i prijedlog objašnjenja obuhvaćaju:

•  objašnjavanje definicije stranog ulagača u pogledu vlasništva i stvarne kontrole s obzirom na činjenicu da lokacija poduzeća nužno ne otkriva odakle ulaganje zaista potječe;

•  u skladu s okvirima provjere uspostavljenima u zemljama OECD-a, proširivanje otvorenog popisa područja kritičnih tehnologija, infrastruktura i sektora koje bi se moglo uzeti u obzir te na koje potencijalno strano ulaganje može imati utjecaj iz razloga sigurnosti ili javnog poretka;

•  mogućnost da sindikati aktiviraju mehanizme za provjeru država članica i Komisije, i to na primjeru postojećeg sustava u Sjedinjenim Američkim Državama;

•  mogućnost da Europski parlament zatraži aktiviranje mehanizma za suradnju za projekte i programe u interesu Unije;

•  jamčenje da Komisija provodi provjere relevantnih projekata i programa koji su u interesu Unije i koji se financiraju u okviru trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira, ali i budućih višegodišnjih financijskih okvira;

•  ograničavanje moguće pogrešne uporabe ili zlouporabe takva okvira jamčenjem da države članice pružaju obrazložena objašnjenja kako izravno strano ulaganje koje se planira provesti u nekoj drugoj državi članici može utjecati na njihovu sigurnost ili javni poredak te jačanjem koordinacijske funkcije Komisije;

•  uvođenje koordinacijske skupine za provjeru ulaganja u okviru koje bi države članice koje imaju uspostavljen mehanizam za provjeru razmjenjivale informacije i mišljenja o provjerama u tijeku koje provode države članice i Komisija;

•  smanjenje opterećenja u pogledu obveza pružanja informacija za države članice i postavljanje zahtjeva za izvješćivanje na svake tri godine nakon dvije godine od stupanja Uredbe na snagu;

AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U Uniji i državama članicama vlada okruženje otvoreno za ulaganja i to je načelo sadržano u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije („UFEU”) te ugrađeno u međunarodne obveze koje su Unija i njezine države članice preuzele u pogledu izravnih stranih ulaganja.

(2)  U Uniji i državama članicama vlada okruženje otvoreno za ulaganja i to je načelo sadržano u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije („UFEU”) te ugrađeno u međunarodne obveze koje su Unija i njezine države članice preuzele u pogledu izravnih stranih ulaganja. Uzimajući u obzir tu otvorenost, Unija bi trebala poticati ravnopravne uvjete u odnosima s trećim zemljama.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Mehanizmi za provjeru koji postoje u nekoliko država članica ili u trećim zemljama nikad ne predstavljaju prepreku za izravna strana ulaganja pod uvjetom da se za njih zna, da su predviđeni i da pretjerano ne odgađaju realizaciju ulaganja.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Važno je pružiti pravnu sigurnost i osigurati koordinaciju i suradnju na razini cijelog EU-a uspostavom okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji iz razloga sigurnosti ili javnog poretka. Time se ne dovodi u pitanje isključiva odgovornost država članica za očuvanje nacionalne sigurnosti.

(7)  Važno je pružiti pravnu sigurnost i imati za cilj suradnju na razini cijelog EU-a uspostavom okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji iz razloga sigurnosti ili javnog poretka ako su pogođeni strateški interesi, uključujući, među ostalim, ključne razvojne tehnologije, stratešku imovinu, strateške i osjetljive podatke itd. Time se ne dovodi u pitanje isključiva odgovornost država članica za očuvanje nacionalne sigurnosti i javnog poretka.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Pri procjeni mehanizma za provjeru izravnih stranih ulaganja potrebno je voditi računa o ispravnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta putem mjera za sprečavanje natjecanja u snižavanju standarda među poduzećima i među državama članicama u pogledu poreza i naknada te za nagrađivanje društveno odgovornih poduzeća koja pri preuzimanju osiguravaju zadržavanje radnih mjesta i pristojne plaće.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Okvir za provjeru izravnih stranih ulaganja državama članicama i Komisiji trebao bi omogućiti sredstvo za sveobuhvatno uklanjanje rizika za sigurnost ili javni poredak te prilagodbu promjenjivim okolnostima uz istodobno zadržavanje potrebne fleksibilnosti kako bi se državama članicama omogućilo da provode provjeru izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti i javnog poretka uzimajući u obzir svoju pojedinačnu situaciju i nacionalne okolnosti.

(8)  Okvir za provjeru izravnih stranih ulaganja državama članicama i Komisiji trebao bi omogućiti sredstvo za sveobuhvatno uklanjanje rizika za sigurnost ili javni poredak te prilagodbu promjenjivim okolnostima u globalnoj trgovini, uz istodobnu potpunu zaštitu ovlasti država članica da provode provjeru izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti i javnog poretka, uključujući, među ostalim, strateške interese, ključne razvojne tehnologije, stratešku imovinu, strateške i osjetljive podatke itd., te uzimajući u obzir svoju pojedinačnu situaciju i nacionalne okolnosti. Taj bi okvir isto tako državama članicama koje nemaju mehanizam za provjeru trebao pomoći da ga uvedu.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Trebao bi biti obuhvaćen širok raspon ulaganja kojima se uspostavljaju ili održavaju trajne i izravne veze između ulagača iz trećih zemalja i poduzetnika koji obavljaju gospodarsku djelatnost u državi članici.

(9)  Trebala bi biti obuhvaćena ulaganja kojima se uspostavljaju ili održavaju trajne i izravne veze između ulagača iz trećih zemalja i poduzetnika koji obavljaju gospodarsku djelatnost u državi članici do mjere u kojoj se odnose na sigurnost i javni poredak.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje imati učinak na sigurnost ili javni poredak države članice i Komisija trebale bi moći uzeti u obzir sve relevantne čimbenike, uključujući učinke na kritičnu infrastrukturu, tehnologije, među ostalim i ključne razvojne tehnologije, te resurse koji su bitni za sigurnost ili održavanje javnog poretka i čije bi narušavanje, gubitak ili uništenje imalo znatan učinak u državi članici ili u Uniji. U tom bi pogledu države članice i Komisija trebali moći uzeti u obzir i činjenicu je li strani ulagač izravno ili neizravno pod kontrolom vlade treće zemlje, primjerice putem znatnih financijskih sredstava, uključujući subvencije.

(12)  Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje imati učinak na sigurnost ili javni poredak države članice i Komisija trebale bi moći uzeti u obzir sve relevantne čimbenike, uključujući učinke na kritičnu infrastrukturu, kritične tehnologije, među ostalim i ključne razvojne tehnologije, te resurse ili osjetljive informacije koji su bitni za sigurnost ili održavanje javnog poretka i čije bi narušavanje, gubitak ili uništenje imalo znatan učinak u državi članici ili u Uniji. U tom bi pogledu države članice i Komisija trebale uzeti u obzir činjenicu je li strani ulagač u vlasništvu vlade ili državnih tijela treće zemlje ili njime upravlja ili ga na drugi način, izravno ili neizravno, kontroliraju vlada ili državna tijela treće zemlje i/ili provodi politike izravnih stranih ulaganja usmjerenih izvan Unije za strateške industrijske ciljeve, pri čemu ga podupiru znatna financijska sredstva i subvencije, prošireno kreditiranje i pozajmljivanje koje pruža vlada treće zemlje ili financijska institucija u državnom vlasništvu. Kada provjerava izravno strano ulaganje, Komisija također može ocijeniti i učinak na specifično ključno znanje i tehnologije, koji bi mogli biti važni za srednjoročnu i dugoročnu ekonomsku sigurnost.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Trebalo bi uspostaviti mehanizam koji državama članicama omogućuje da surađuju i uzajamno si pomažu u slučaju kada izravno strano ulaganje u jednoj državi članici može utjecati na sigurnost ili javni poredak drugih država članica. Države članice trebale bi imati mogućnost dostaviti primjedbe državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno ulaganje, neovisno o tome je li u državama članicama koje dostavljaju primjedbe ili u državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno ulaganje na snazi mehanizam za provjeru ili je u tijeku provjera ulaganja. Primjedbe država članica trebalo bi proslijediti i Komisiji. Komisija bi prema potrebi trebala moći izdati mišljenje državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno ulaganje, neovisno o tome raspolaže li ta država članica mehanizmom za provjeru ili je u tijeku provjera ulaganja te neovisno o tome jesu li druge države članice dostavile primjedbe.

(14)  Trebalo bi uspostaviti mehanizam koji državama članicama i Komisiji omogućuje da surađuju na transparentan način i uzajamno si pomažu u slučaju kada izravno strano ulaganje u jednoj državi članici može utjecati na sigurnost ili javni poredak drugih država članica. Države članice na čiju bi sigurnost ili javni poredak moglo utjecati izravno strano ulaganje u drugoj državi članici trebale bi imati mogućnost dostaviti primjedbe Komisiji. Komisija bi zatim trebala proslijediti sve primjedbe državi članici u kojoj se planira provesti ulaganje, kao i svim ostalim državama članicama kojih se to tiče. Komisija bi prema potrebi trebala moći izdati mišljenje državi članici u kojoj se planira provesti ulaganje. Na temelju zaprimljenih primjedbi Komisija može zatražiti raspravu o tom pitanju u okviru koordinacijske skupine za provjeru ulaganja.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Nadalje, Komisija bi trebala moći provesti provjeru izravnih stranih ulaganja koja mogu utjecati na projekte i programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti i javnog poretka. Komisija bi na taj načina na raspolaganju imala instrument za zaštitu projekata i programa koji služe Uniji u cjelini i predstavljaju važan doprinos njezinu gospodarskom rastu, zapošljavanju i konkurentnosti. To bi posebno trebali biti projekti i programi koji uključuju znatna financijska sredstva EU-a ili su uspostavljeni na temelju zakonodavstva Unije o kritičnoj infrastrukturi, kritičnim tehnologijama ili kritičnim resursima. Radi veće jasnoće u prilogu bi trebalo navesti okvirni popis projekata ili programa od interesa za Uniju u pogledu kojih Unija može provesti provjeru izravnih strana ulaganja.

(15)  Nadalje, Komisija bi trebala provesti provjeru izravnih stranih ulaganja koja mogu utjecati na projekte i programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti i javnog poretka. Komisija i države članice na taj bi način imale na raspolaganju instrument za zaštitu projekata i programa koji služe Uniji u cjelini i predstavljaju važan doprinos njezinu gospodarskom rastu, zapošljavanju i konkurentnosti. To bi posebno trebali biti projekti i programi koji uključuju znatna financijska sredstva EU-a ili su uspostavljeni na temelju zakonodavstva Unije o kritičnoj infrastrukturi, kritičnim tehnologijama ili kritičnim resursima. Radi veće jasnoće u prilogu bi trebalo navesti popis projekata ili programa od interesa za Uniju u pogledu kojih Unija može provesti provjeru izravnih stranih ulaganja.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Ako Komisija smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, Komisija bi trebala imati mogućnost u razumnom roku uputiti mišljenje državama članicama u kojima se planira provesti ili je provedeno takvo izravno strano ulaganje. Države članice trebale bi u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir mišljenje Komisije, a u slučaju nepridržavanja Komisijina mišljenja trebale bi dostaviti obrazloženje u skladu sa svojom obvezom lojalne suradnje na temelju članka 4. stavka 3. UEU-a. Komisija bi osim toga trebala imati mogućnost od tih država članica zatražiti potrebne informacije za provedbu provjere tih ulaganja.

(16)  Ako Komisija ili više od jedne države članice smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, Komisija bi trebala u razumnom roku uputiti mišljenje državama članicama u kojima se planira provesti ili je provedeno takvo izravno strano ulaganje. Države članice trebale bi uzeti u obzir mišljenje Komisije, a u slučaju neslaganja s Komisijinim mišljenjem trebale bi dostaviti obrazloženje u skladu sa svojom obvezom lojalne suradnje na temelju članka 4. stavka 3. UEU-a. Komisija bi osim toga trebala imati mogućnost od tih država članica zatražiti potrebne informacije za provedbu provjere tih ulaganja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako bi se olakšala suradnja s drugim državama članicama i provedba provjere izravnog stranog ulaganja od strane Komisije, države članice trebale bi obavijestiti Komisiju o svojim mehanizmima za provjeru i svim njihovim izmjenama te dostavljati redovita izvješća o primjeni svojih mehanizama za provjeru. Iz istog razloga i države članice koje nemaju mehanizam za provjeru trebale bi izvješćivati o izravnim stranim ulaganjima provedenima na njihovu državnom području na temelju informacija koje su im dostupne.

(17)  Kako bi se olakšala suradnja s drugim državama članicama i provedba provjere izravnog stranog ulaganja od strane Komisije, države članice trebale bi obavijestiti Komisiju o svojim mehanizmima za provjeru i svim njihovim izmjenama te dostavljati redovita izvješća o primjeni svojih mehanizama za provjeru. Međutim, države članice koje nemaju mehanizam za provjeru trebale bi godišnje izvješćivati o izravnim stranim ulaganjima provedenima na njihovu državnom području ako se odnose na projekte i programe u interesu Unije. Sve obveze u pogledu izvješćivanja trebale bi se početi primjenjivati od ... [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  U tu je svrhu važno osigurati i minimalnu razinu informacija i usklađenosti u pogledu izravnih stranih ulaganja koja su obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe u svim državama članicama. Države članice u kojima se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje trebale bi staviti na raspolaganje te informacije na zahtjev država članica ili Komisije. Relevantne informacije uključuju aspekte kao što je vlasnička struktura stranog ulagača i financiranje planiranog ili provedenog ulaganja, uključujući dostupne informacije o subvencijama koje su odobrile treće zemlje.

(18)  U tu je svrhu važno osigurati i minimalnu razinu razmjene informacija i usklađenosti među državama članicama u pogledu izravnih stranih ulaganja koja su obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe u svim državama članicama. Države članice u kojima se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje trebale bi staviti na raspolaganje te informacije na zahtjev država članica, Komisije ili koordinacijske skupine za provjeru ulaganja. Relevantne informacije uključuju aspekte kao što je vlasnička struktura stranog ulagača i financiranje planiranog ili provedenog ulaganja, uključujući informacije o subvencijama koje su odobrile treće zemlje.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Komunikaciju i suradnju na razini države članice i Unije trebalo bi ojačati uspostavom kontaktnih točki za provjeru izravnih stranih ulaganja u svakoj državi članici.

(19)  Komunikaciju i suradnju na razini države članice i Unije trebalo bi ojačati uspostavom kontaktnih točki za provjeru izravnih stranih ulaganja u svakoj državi članici te uspostavom koordinacijske skupine za provjeru ulaganja. Skupina bi se trebala sastojati od predstavnika država članica, a predsjedati bi joj trebao predstavnik Komisije, te može služiti kao platforma za razmjenu stajališta i informacija, poboljšanje suradnje i usklađenosti te uzajamno pružanje pomoći kada je riječ o izravnim stranim ulaganjima.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Najkasnije tri godina od stupanja na snagu ove Uredbe Komisija bi Europskom parlamentu i Vijeću trebala podnijeti izvješće o primjeni ove Uredbe. Ako se u izvješću preporučuje izmjena odredbi ove Uredbe, uz njega se prema potrebi može priložiti odgovarajući zakonodavni prijedlog.

(21)  Najkasnije... [četiri godine od stupanja na snagu ove Uredbe] i svakih sljedećih pet godina Komisija bi Europskom parlamentu i Vijeću trebala podnijeti izvješće o primjeni ove Uredbe. Ako se u izvješću preporučuje izmjena odredbi ove Uredbe, uz njega se prema potrebi može priložiti odgovarajući zakonodavni prijedlog.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  Radi ažuriranja projekata ili programa u interesu Unije u vezi s kojima Komisija može provjeravati izravna strana ulaganja, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast da u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije donosi akte o izmjeni popisa projekata i programa u interesu Unije iz članka 3. stavka 3., a koji su navedeni u Prilogu 1. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 20161a. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

 

_______________________

 

1a SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom uspostavlja okvir na temelju kojeg države članice i Komisija provode provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji iz razloga sigurnosti ili javnog poretka.

Ovom se Uredbom uspostavlja okvir na temelju kojeg države članice provode provjeru izravnog stranog ulaganja u Uniji iz razloga sigurnosti ili javnog poretka te se utvrđuje uloga Komisije u njemu.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  „strani ulagač” znači fizička osoba iz treće zemlje ili poduzetnik iz treće zemlje koji namjeravaju provesti ili su proveli izravno strano ulaganje;

2.  „strani ulagač” znači fizička osoba iz treće zemlje ili poduzetnik koji je pod stvarnom kontrolom ili u vlasništvu državljana treće zemlje, koji namjeravaju provesti ili su proveli izravno strano ulaganje;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  „poduzetnik iz treće zemlje” znači poduzetnik osnovan ili na drugi način organiziran u skladu sa zakonima treće zemlje.

6.  „poduzetnik iz treće zemlje” znači poduzetnik osnovan ili na drugi način organiziran u skladu sa zakonima treće zemlje ili poduzetnik koji je pod stvarnom kontrolom ili u vlasništvu državljana treće zemlje.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu primjenjivati, izmijeniti ili donijeti mehanizme za provjeru izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka u skladu s ovom Uredbom i uz uvjete koji su u njoj utvrđeni.

1.  Države članice mogu primjenjivati, izmijeniti ili donijeti mehanizme za provjeru izravnih stranih ulaganja iz razloga javnog poretka ili sigurnosti u skladu s ovom Uredbom i uz uvjete koji su u njoj utvrđeni.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija može provoditi provjeru izravnih stranih ulaganja koja bi mogla utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka.

2. Komisija provodi provjeru izravnih stranih ulaganja za koja se smatra da utječu na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Projekti i programi u interesu Unije posebno uključuju projekte i programe koji uključuju znatan iznos ili znatan udio financijskih sredstava EU-a ili su obuhvaćeni zakonodavstvom Unije o kritičnoj infrastrukturi, ključnim tehnologijama ili kritičnim resursima. Okvirni popis projekata i programa u interesu Unije nalazi se u Prilogu 1.

3.  Projekti i programi u interesu Unije obuhvaćaju posebice projekte i programe koji uključuju znatan iznos ili znatan udio financijskih sredstava EU-a u okviru trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira ili budućih višegodišnjih financijskih okvira ili koji su obuhvaćeni zakonodavstvom Unije o kritičnoj infrastrukturi, kritičnim tehnologijama ili kritičnim resursima. Popis projekata i programa u interesu Unije nalazi se u Prilogu 1.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 13.a u svrhu izmjene popisa projekata i programa u Prilogu I.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.  Mehanizmi za suradnju iz članka 8. i 9. mogu se aktivirati jedino nakon što države članice pošalju obavijest o aktiviranju njihovih mehanizama za provjeru. Mehanizmi za suradnju ne mogu se ni u kojem slučaju aktivirati za provedena ulaganja kada države članice provjeravaju samo planirana ulaganja. Samo u iznimnim slučajevima ili ako države članice i Komisija opravdano sumnjaju da je došlo do promjene bilo koje informacije navedene u članku 10. stavku 2. i samo u slučajevima ulaganja provedenih prije stupanja na snagu ove Uredbe mehanizam za suradnju može se aktivirati za provedena ulaganja. Kada se mehanizam za suradnju iz članka 9. aktivira za ulaganja u državama članicama koje nemaju mehanizam za provjeru, provedena ulaganja mogu se razmatrati u okviru koordinacijske skupine za provjeru ulaganja iz članka 12.a.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri provjeri izravnog stranog ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka države članice i Komisija mogu razmotriti moguće učinke na, među ostalim:

Pri provjeri izravnog stranog ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka jedne ili više država članica ili iz razloga sigurnosti ili javnog poretka u smislu projekata ili programa u interesu Unije, države članice i Komisija mogu razmotriti moguće učinke na, među ostalim:

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  kritičnu infrastrukturu, uključujući energetsku, prijevoznu, komunikacijsku, svemirsku i financijsku infrastrukturu i infrastrukturu za pohranu podataka te osjetljive objekte;

-  kritičnu i stratešku infrastrukturu, uključujući energetsku, vodnu, prijevoznu, komunikacijsku i medijsku, svemirsku, istraživačku i financijsku infrastrukturu i infrastrukturu za pohranu podataka, zdravstvene usluge, osjetljive objekte te svaku sigurnosnu i obrambenu infrastrukturu;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  kritične tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, robotiku, poluvodiče, tehnologiju s mogućom dvojnom namjenom, kibersigurnost te svemirsku ili nuklearnu tehnologiju;

-  kritične i strateške tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, robotiku, poluvodiče, poboljšane materijale, nanotehnologiju, biotehnologiju, medicinsku tehnologiju, tehnologiju s mogućom dvojnom namjenom, kibersigurnost, svemirsku ili nuklearnu tehnologiju te tehnologiju zračnog prostora i obrambenu tehnologiju;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  sigurnost opskrbe ključnim resursima; ili

-  sigurnost opskrbe ključnim resursima u obliku rijetkih i strateških materijala; ili

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  pristup osjetljivim informacijama ili mogućnost kontroliranja osjetljivih informacija.

-  pristup osjetljivim podacima i informacijama ili mogućnost kontroliranja osjetljivih podataka i informacija.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje utjecati na sigurnost ili javni poredak, države članice i Komisija mogu uzeti u obzir je li strani ulagač pod kontrolom vlade treće zemlje, uključujući putem znatnih financijskih sredstava.

Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje utjecati na sigurnost ili javni poredak, države članice i Komisija uzimaju u obzir je li strani ulagač pod izravnom ili neizravnom kontrolom vlade ili državnih tijela treće zemlje i/ili provodi politike izravnih stranih ulaganja usmjerenih izvan Unije za strateške industrijske ciljeve, pri čemu ga podupiru znatna financijska sredstva i subvencije, prošireno kreditiranje i pozajmljivanje koje pruža vlada treće zemlje ili financijska institucija u državnom vlasništvu. Kada provjerava izravno strano ulaganje, Komisija također može ocijeniti i učinak na specifično ključno znanje i tehnologije, koji bi mogli biti važni za srednjoročnu i dugoročnu ekonomsku sigurnost.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Mehanizmi za provjeru uspostavljeni u državama članicama moraju biti transparentni i ne smiju diskriminirati među trećim zemljama. Države članice posebno utvrđuju okolnosti u kojima se pokreće provjera, razloge za provjeru te primjenjiva detaljna postupovna pravila.

1.  Mehanizmi za provjeru uspostavljeni u državama članicama moraju biti transparentni i ne smiju diskriminirati među trećim zemljama. Države članice posebno utvrđuju okolnosti u kojima se pokreće provjera, razloge za provjeru te primjenjiva detaljna postupovna pravila koja se odnose na provjeru i odluke o provjeri.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice utvrđuju rokove za donošenje odluka na temelju provjere. Ti im rokovi omogućuju da uzmu u obzir primjedbe država članica iz članka 8. i mišljenje Komisije iz članaka 8. i 9.

2.  Države članice utvrđuju rokove za donošenje odluka na temelju provjere i javno ih objavljuju. Ti im rokovi omogućuju da uzmu u obzir primjedbe država članica iz članka 8. i mišljenje Komisije iz članaka 8. i 9.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Povjerljive informacije, uključujući poslovno osjetljive informacije koje su stavili na raspolaganje strani ulagači i predmetni poduzetnik moraju biti zaštićene.

3.  Povjerljive informacije, uključujući poslovno osjetljive informacije koje su stavili na raspolaganje strani ulagači i predmetni poduzetnik moraju biti propisno zaštićene.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 7. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obavijest država članica o mehanizmima za provjeru i godišnje izvješćivanje

Obavijest država članica o mehanizmima za provjeru i izvješćivanje

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice obavješćuju Komisiju o svojim mehanizmima za provjeru najkasnije do […] (30 dana od stupanja na snagu ove Uredbe). Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj promjeni postojećeg mehanizma za provjeru ili o uspostavi novog mehanizma za provjeru najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu mehanizma za provjeru.

1.  Države članice obavješćuju Komisiju o svojim mehanizmima za provjeru najkasnije do […] (30 dana od stupanja na snagu ove Uredbe). Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj promjeni postojećeg mehanizma za provjeru ili o uspostavi novog mehanizma za provjeru najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu mehanizma za provjeru ili izmjene postojećeg.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice koje primjenjuju mehanizam za provjeru Komisiji dostavljaju godišnje izvješće o primjeni njihovih mehanizama za provjeru. U izvješću se za svako izvještajno razdoblje posebice navode informacije o sljedećem:

2.  Najkasnije do... [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] i svake sljedeće dvije godine države članice koje primjenjuju mehanizam za provjeru Komisiji dostavljaju izvješće o primjeni njihovih mehanizama za provjeru. U izvješću se za svako izvještajno razdoblje posebice navode informacije o sljedećem:

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  odlukama o provjeri u pogledu projekata i programa u interesu Unije;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  sektorima, podrijetlu i vrijednosti izravnih stranih ulaganja koja su provjerena ili su u postupku provjere.

Briše se.

Obrazloženje

Cilj je smanjenje administrativnog opterećenja za države članice. Te će informacije već biti dostavljene Komisiji (odredba članka 8. stavka 1.), koja će moći agregirati podatke.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice koje ne primjenjuju mehanizme za provjeru Komisiji na temelju dostupnih informacija dostavljaju godišnje izvješće o izravnim stranim ulaganjima koja su provedena na njihovu državnom području.

3.  Najkasnije do... [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] i svake sljedeće godine države članice koje ne primjenjuju mehanizme za provjeru Komisiji dostavljaju izvješće o izravnim stranim ulaganjima koja su provedena na njihovu državnom području kada se odnose na projekte i programe u interesu Unije.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice o svim izravnim stranim ulaganjima koja se provjeravaju u okviru njihovih mehanizama za provjeru obavješćuju Komisiju i druge države članice u roku od pet radnih dana od početka provjere. Države članice koje provode provjeru pri dostavljanju tih informacija, ako je primjenjivo, nastoje navesti smatraju li da izravno strano ulaganje koje je predmet provjere može biti obuhvaćeno područjem primjene Uredbe (EZ) br. 139/2004.

1.  Država članica o svim izravnim stranim ulaganjima koja se provjeravaju u okviru njezina mehanizma za provjeru obavješćuje Komisiju i druge države članice u roku od pet radnih dana od početka provjere. Država članica koja provodi provjeru pri dostavljanju tih informacija, ako je primjenjivo, nastoji navesti smatra li da izravno strano ulaganje koje je predmet provjere može biti obuhvaćeno područjem primjene Uredbe (EZ) br. 139/2004.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako neka država članica smatra da bi izravno strano ulaganje koje se planira provesti ili je provedeno u drugoj državi članici moglo utjecati na njezinu sigurnost ili javni poredak, ta država članica može uputiti primjedbe državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje. Primjedbe treba proslijediti i Komisiji.

2.  Ako neka država članica smatra da bi izravno strano ulaganje koje se planira provesti ili je provedeno u drugoj državi članici moglo utjecati na njezinu sigurnost ili javni poredak, ta država članica može uputiti primjedbe Komisiji. Komisija prikuplja sve primljene primjedbe i šalje ih državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje, kao i svim ostalim državama članicama.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako Komisija smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na sigurnost ili javni poredak u jednoj ili više država članica, može donijeti mišljenje upućeno državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje. Komisija može donijeti mišljenje neovisno o tome jesu li druge države članice dostavile primjedbe.

3.  Ako Komisija smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na sigurnost ili javni poredak u jednoj ili više država članica, može donijeti mišljenje upućeno državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje. To mišljenje također se šalje svim ostalim državama članicama. Komisija može donijeti mišljenje neovisno o tome jesu li druge države članice dostavile primjedbe.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija ili država članica koja opravdano smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na njezinu sigurnost ili javni poredak mogu od države članice u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje zatražiti sve informacije potrebne za dostavljanje primjedbi iz stavka 2. ili za davanje mišljenja iz stavka 3.

4.  Država članica koja opravdano smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na njezinu sigurnost ili javni poredak može uputiti zahtjev Komisiji da joj pruži sve informacije potrebne za dostavljanje primjedbi iz stavka 2. od države članice u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje. U skladu sa stavkom 1. države članice imaju pet radnih dana od dana obavijesti o aktiviranju mehanizma za provjeru da Komisiji upute zahtjev za informacije. Komisija prikuplja sve primljene zahtjeve za informacije i odmah ih šalje državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje, kao i svim ostalim državama članicama. Komisija također može na svoju inicijativu od države članice u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje zatražiti sve informacije koje su potrebne za donošenje mišljenja iz stavka 3.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Primjedbe iz stavka 2. ili mišljenja iz stavka 3. moraju se uputiti državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje u razumnom roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 25 radnih dana od primitka informacija iz stavaka od 1. do 4. U slučaju kada mišljenje Komisije slijedi nakon primjedbi drugih država članica, Komisija za donošenje mišljenja ima na raspolaganju dodatnih 25 radnih dana.

5.  Primjedbe iz stavka 2. šalju se Komisiji u razumnom roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 20 radnih dana od primitka informacija iz stavaka od 1. do 4. Komisija unutar pet radnih dana šalje primljene primjedbe državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje. Komisija donosi mišljenje iz stavka 3. najkasnije u roku od 25 radnih dana, a u slučaju kada mišljenje Komisije slijedi nakon primjedbi drugih država članica, Komisija za donošenje mišljenja ima na raspolaganju dodatnih 25 radnih dana.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Država članica u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje mora uzeti u obzir primjedbe drugih država članica iz stavka 2. te mišljenje Komisije iz stavka 3.

6.  Država članica u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje mora uzeti u obzir primjedbe drugih država članica iz stavka 2. te mišljenje Komisije iz stavka 3., kao i primjedbe iznesene u okviru koordinacijske skupine za provjeru ulaganja iz članka 12.a.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Suradnja između država članica na temelju ovog članka odvija se putem kontaktnih točki iz članka 12.

7.  Suradnja između država članica na temelju ovog članka odvija se putem rasprava u koordinacijskoj skupini za provjeru ulaganja iz članka 12.a ako to zatraži Komisija.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 9. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Okvir za provjeru koju provodi Komisija

Mehanizam za suradnju za provjeru projekata i programa u interesu Unije

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, Komisija može donijeti mišljenje upućeno državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje.

1.  Ako Komisija ili više od jedne članice opravdano smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka u jednoj ili više država članica, Komisija donosi mišljenje upućeno državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Europski parlament može zatražiti aktiviranje mehanizma za suradnju za projekte i programe koji su u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka. Komisija u najvećoj mogućoj mjeri uzima u obzir stajalište Europskog parlamenta i pruža objašnjenje u slučaju da to ne učini.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  Ako smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na projekte ili programe u interesu Unije, država članica može zatražiti od Komisije da donese mišljenje upućeno državi članici u kojoj se planira provesti izravno strano ulaganje.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija od države članice u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje može zatražiti sve informacije koje su potrebne za donošenje mišljenja iz stavka 1.

2.  Komisija od države članice u kojoj se planira provesti izravno strano ulaganje, ili je već provedeno, može zatražiti dodatne informacije iz članka 10. Kada zahtijeva te informacije, Komisija objašnjava na koji način izravno strano ulaganje koje se planira provesti, koje se razmatra ili koje je provedeno može utjecati na sigurnost ili javni poredak.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija upućuje svoje mišljenje predmetnoj državi članici u razumnom roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 25 radnih dana od primitka informacija koje je Komisija zatražila u skladu sa stavkom 2. Ako država članica ima uspostavljen mehanizam za provjeru iz članka 3. stavka 1. te su Komisiji dostavljene informacije o izravnom stranom ulaganju koje je u postupku provjere u skladu s člankom 8. stavkom 1., mišljenje se dostavlja najkasnije u roku od 25 radnih dana od primitka tih informacija. Ako su za donošenje mišljenja potrebne dodatne informacije, rok od 25 dana počinje teći od dana primitka dodatnih informacija.

3.  Komisija donosi svoje mišljenje predmetnoj državi članici u razumnom roku kako se zbog neopravdanih kašnjenja ne bi omelo izravno strano ulaganje ili nacionalna provjera, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 25 radnih dana od primitka informacija potrebnih za donošenje mišljenja u skladu sa stavkom 1.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Mišljenje Komisije dostavlja se drugim državama članicama.

4.  Mišljenje Komisije dostavlja se drugim državama članicama. Ako je Komisija dostavila mišljenje u skladu s ovim člankom, ona obavješćuje Europski parlament u sklopu strukturiranog dijaloga o izravnim stranim ulaganjima koja utječu na sigurnost i javni poredak. U potpunosti se mora uzeti u obzir članak 11. stavak 2.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice u kojima su planiraju provesti ili su provedena izravna strana ulaganja moraju u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir mišljenje Komisije, a u slučaju nepridržavanja njezina mišljenja moraju dostaviti obrazloženje.

5.  Države članice u kojima su planiraju provesti ili su provedena izravna strana ulaganja moraju uzeti u obzir mišljenje Komisije, a u slučaju nepridržavanja njezina mišljenja moraju dostaviti pisano obrazloženje. Komisija šalje to obrazloženje ostalim državama članicama, u potpunosti uzimajući u obzir članak 11. stavak 2.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 10. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zahtjevi u pogledu informacija

Razmjena informacija

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se informacije koje zatraže Komisija i druge države članice u skladu s člankom 8. stavkom 4. i člankom 9. stavkom 2. Komisiji i državama članicama koje su ih zatražile dostave bez nepotrebne odgode.

1.  Države članice osiguravaju da se sve informacije koje zatraži Komisija u skladu s člankom 8. stavkom 4. i člankom 9. stavkom 2. ili koje zatraži koordinacijska skupina za provjeru ulaganja dostave bez nepotrebne odgode, uzimajući u obzir osjetljivost informacija i jamčeći povjerljivost.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Informacije iz stavka 1. ovoga članka posebno sadržavaju informacije o:

2.  Informacije iz stavka 1. ovoga članka mogu, između ostalog, sadržavati informacije o:

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  vlasničkoj strukturi stranog ulagača i poduzetnika u kojem se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje, uključujući informacije o krajnjem većinskom dioničaru ili dioničarima;

(a)  vlasničkoj strukturi stranog ulagača i poduzetnika u kojem se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje, uključujući informacije o krajnjem većinskom dioničaru ili dioničarima, administrativnom upravljanju i nadležnim tijelima.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  vrijednosti izravnih stranih ulaganja;

(b)  vrijednosti izravnih stranih ulaganja i projekciji njihova utjecaja na sektor;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  financiranju ulaganja, na temelju informacija koje su dostupne državi članici.

(e)  financiranju ulaganja i zakonitosti njegova izvora, na temelju informacija koje su dostupne državi članici.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice i Komisija osiguravaju zaštitu povjerljivih informacija dobivenih u okviru primjene ove Uredbe.

2.  Države članice, Europski parlament i Komisija osiguravaju potpunu zaštitu povjerljivih informacija, uključujući poslovno osjetljive informacije, dobivenih u okviru primjene ove Uredbe.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za provjeru izravnih stranih ulaganja svaka država članica imenuje kontaktnu točku za provjeru izravnih stranih ulaganja („kontaktna točka za izravna strana ulaganja”). Komisija i ostale države članice moraju uključiti kontaktne točke za izravna strana ulaganja u sva pitanja povezana s provedbom ove Uredbe.

Svaka država članica, bez obzira na to ima li uspostavljen mehanizam za provjeru, imenuje kontaktnu točku za provjeru izravnih stranih ulaganja („kontaktna točka za izravna strana ulaganja”). Komisija i ostale države članice moraju uključiti kontaktne točke za izravna strana ulaganja i koordinacijsku skupinu za provjeru ulaganja u sva pitanja povezana s provedbom ove Uredbe.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Koordinacijska skupina za provjeru ulaganja

 

1.   Uspostavlja se koordinacijska skupina za provjeru ulaganja kojom predsjeda predstavnik Komisije. Svaka država članica imenuje predstavnika / stručnjaka u toj skupini.

 

2.   Članovi skupine mogu razmjenjivati stajališta i informacije o svim izravnim stranim ulaganjima koja su u postupku provjere u okviru mehanizama za provjeru država članica te za koje je aktiviran mehanizam za suradnju u skladu s člankom 8. ili 9., među ostalim o razmjeni dobrih praksi i stečenih iskustava među državama članicama o provjeri izravnih stranih ulaganja.

 

3.  Skupina također može raspravljati o svim pitanjima koja se odnose na politike priljeva izravnih stranih ulaganja Unije.

 

4.   Na zahtjev država članica Komisija može na dnevni red uvrstiti ulaganja koja se planiraju provesti u državama članicama koje nemaju mehanizam za provjeru.

 

5.   Komisija Europskom parlamentu podnosi godišnje izvješće o aktivnostima, provjerama i razmjeni stajališta članova koordinacijske skupine za provjeru ulaganja.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije tri godina od stupanja na snagu ove Uredbe Komisija ocjenjuje primjenu Uredbe i o tome podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. Države članice sudjeluju u tom postupku te Komisiji dostavljaju informacije potrebne za pripremu izvješća.

1.  Najkasnije ... [četiri godine od stupanja na snagu ove Uredbe] i svakih pet godina nakon toga Komisija ocjenjuje primjenu Uredbe i o tome podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. Države članice sudjeluju u tom postupku te Komisiji dostavljaju informacije potrebne za pripremu izvješća.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 13.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 3.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od… [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

 

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 3.a. Odlukom o opozivu okončava se delegiranje ovlasti koje je u toj odluci navedeno. Opozivom se proizvode učinci od dana nakon dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 3.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca nakon obavješćivanja na njega ne ulože prigovor ili ako su prije isteka tog roka Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće iznositi prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  zajedničke tehnološke inicijative Unije, uključujući: gorivne ćelije i vodik, aeronautiku i zračni prijevoz, inicijativu za inovativne lijekove, elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe, bioindustriju, Shift2Rail, jedinstveno europsko nebo (SESAR);

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  Instrument za povezivanje Europe: Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 3.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  Europski fond za strateška ulaganja

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 3.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  Uredba (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013;

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 3.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  Europski program industrijskog razvoja u području obrane:

 

a) Europski program industrijskog razvoja u području obrane (EDIDP) i

 

b) Europski program za istraživanje u području obrane / Europski fond za obranu

 

-   Odluka Europske komisije o financiranju Pripremnog djelovanja za istraživanja u području obrane (PADR);

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji

Referentni dokumenti

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

26.10.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

26.10.2017

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

18.1.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Reinhard Bütikofer

9.11.2017

Razmatranje u odboru

21.2.2018

 

 

 

Datum usvajanja

24.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

36

8

19

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Rosa D’Amato

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM

U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

36

+

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

8

-

ALDE

Frederick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Rupert Mathews

EFDD

Jonathan Bullock

19

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Razvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove (22.3.2018)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Geoffrey Van Orden

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izravna strana ulaganja oduvijek su bila ključna za razvoj europskih država i Europske unije. Iako sektori gospodarskog i socijalnog razvoja ostvaruju najveću izravnu korist od izvora izravnih stranih ulaganja, njihov učinak na sigurnost i strateške interese Unije i država članica može isto tako biti znatan. Kao posljedica nedavnih događaja u području europske sigurnosti i obrane, od kojih je zadnji bio potpisivanje zajedničke obavijesti o PESCO-u u studenom 2017., raste značaj tokova izravnih stranih ulaganja. Uz istovremeno postizanje navedenih ciljeva poboljšanja transparentnosti, odgovornosti i sigurnosti načinom postupanja s izravnim stranim ulaganjima unutar EU-a, tim se procesom mora i pažljivo upravljati kako bi se osiguralo da se poštuju nadležnosti i prava pojedinačnih država članica, a da oni postepeno ne potpadnu pod Komisiju ili druga tijela Unije te da države članice zadrže konačnu pravo odobravanja ili odbijanja izravnih stranih ulaganja unutar vlastitih granica. To je osobito važno s obzirom na odgovornost svake države članice za svoju nacionalnu sigurnost i činjenicu da mogu biti uključeni poslovno osjetljivi podaci i vremenski ograničeni postupci.

Stoga je od ključne važnosti da države članice nisu prisiljene usvojiti ili zadržati mehanizme za provjeru ako takvi mehanizmi ne zadovoljavaju njihove interese. Iako se prijedlogom Komisije želi poštovati volja pojedinačnih država članica u tom pogledu, ključno je da se zbog zajedničkih „osnovnih zahtjeva” budućih mehanizama za provjeru ne dovedu u pitanje različiti i jedinstveni zahtjevi pojedinačnih država članica, osobito u području sigurnosti i strateških interesa, te da u razmjeni podataka i osjetljivih informacija države članice ne prepuste svoj integritet i sigurnost nekom drugom tijelu. Stoga treba izbjegavati obvezne elemente.

Naposljetku, zbog skorašnjeg izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, koja je čvorište za strane ulagače koji traže pristup jedinstvenom tržištu EU-a, dodatno je važno da mehanizmi za provjeru posebno uzmu u obzir priljev izravnih stranih ulaganja u EU preko Ujedinjene Kraljevine, kao i posebne aranžmane za buduća ulaganja iz Ujedinjene Kraljevine u EU kao novi izvor izravnih stranih ulaganja.

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Izravna strana ulaganja pridonose rastu Unije jačanjem konkurentnosti, stvaranjem radnih mjesta i ekonomije razmjera, dovođenjem kapitala, tehnologija, inovacija i stručnog znanja te otvaranjem novih tržišta za izvoz iz Unije. Izravnim stranim ulaganjima podupiru se ciljevi Komisijina Plana ulaganja za Europu i pridonosi drugim projektima i programima Unije.

(1)  Izravna strana ulaganja pridonose rastu Unije jačanjem konkurentnosti, stvaranjem rasta, radnih mjesta i ekonomije razmjera, dovođenjem kapitala, tehnologija, inovacija i stručnog znanja te otvaranjem novih tržišta za izvoz iz Unije. Izravnim stranim ulaganjima podupiru se ciljevi Komisijina Plana ulaganja za Europu i pridonosi drugim projektima i programima Unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Europsko gospodarstvo jedno je od najotvorenijih na svijetu, a rast i konkurentnost Europe temelje se na toj otvorenosti i gospodarskoj razmjeni. Međutim, Europa pati zbog manjka reciprociteta u pristupu tržištima svojih trgovinskih partnera, što podriva njezino gospodarstvo, industriju i poduzeća.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U skladu s međunarodnim obvezama preuzetima u okviru Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj i sporazumā o trgovini i ulaganjima sklopljenih s trećim zemljama, Unija i države članice mogu donijeti mjere ograničavanja u pogledu izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, uz određene uvjete.

(3)  U skladu s međunarodnim obvezama preuzetima u okviru Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj i sporazumā o trgovini i ulaganjima sklopljenih s trećim zemljama, Unija i države članice mogu donijeti mjere ograničavanja u pogledu izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti, javnog poretka, strateških interesa, temeljnih prava ili zaštite ključnih tehnologija, uz određene uvjete.

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu.)

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Neke su države članice uvele mjere na temelju kojih mogu ograničiti kretanje kapitala među državama članicama i između država članica i trećih zemalja iz razloga javne politike ili javne sigurnosti. Te mjere odražavaju ciljeve i zabrinutost država članica u pogledu izravnih stranih ulaganja i na temelju njih se donosi niz različitih mjera u smislu područja primjene i postupka. Druge države članice nemaju uspostavljen takav mehanizam.

(4)  Neke su države članice uvele mjere na temelju kojih mogu ograničiti kretanje kapitala među državama članicama i između država članica i trećih zemalja iz razloga javne politike ili javne sigurnosti. Te mjere odražavaju ciljeve i zabrinutost država članica u pogledu izravnih stranih ulaganja i na temelju njih se donosi niz različitih mjera u smislu područja primjene i postupka. Druge države članice nemaju uspostavljen takav mehanizam i stoga bi ga trebale uvesti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Važno je pružiti pravnu sigurnost i osigurati koordinaciju i suradnju na razini cijelog EU-a uspostavom okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji iz razloga sigurnosti ili javnog poretka. Time se ne dovodi u pitanje isključiva odgovornost država članica za očuvanje nacionalne sigurnosti.

(7)  Važno je pružiti pravnu sigurnost i osigurati koordinaciju i suradnju na razini cijelog EU-a uspostavom okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji iz razloga sigurnosti ili javnog poretka. Ta pravna sigurnost ne bi smjela ometati jedinu odgovornost država članica da reguliraju i nadziru nacionalnu sigurnost svojih država te bi se trebala posvetiti dužna pozornost odredbama članka 346. UFEU-a.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Okvir za provjeru izravnih stranih ulaganja državama članicama i Komisiji trebao bi omogućiti sredstvo za sveobuhvatno uklanjanje rizika za sigurnost ili javni poredak te prilagodbu promjenjivim okolnostima uz istodobno zadržavanje potrebne fleksibilnosti kako bi se državama članicama omogućilo da provode provjeru izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti i javnog poretka uzimajući u obzir svoju pojedinačnu situaciju i nacionalne okolnosti.

(8)  Okvir za provjeru izravnih stranih ulaganja državama članicama i Komisiji trebao bi omogućiti nužno sredstvo za sveobuhvatno uklanjanje rizika za sigurnost ili javni poredak te prilagodbu promjenjivim okolnostima uz istodobno zadržavanje potrebne fleksibilnosti kako bi se državama članicama omogućilo da provode provjeru izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti i javnog poretka uzimajući u obzir svoju pojedinačnu situaciju i promjenljive nacionalne okolnosti u svakoj državi članici.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kao pomoć državama članicama i Komisiji pri primjeni Uredbe primjereno je osigurati popis čimbenika koji se mogu uzeti u obzir pri provjeri izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti i javnog poretka. Tim će se popisom ulagačima koji namjeravaju provesti ili su proveli izravna strana ulaganja u Uniji osigurati veća transparentnost postupka provjere. Popis čimbenika koji mogu utjecati na sigurnost ili javni poredak ne bi trebao biti konačan.

(11)  Kao pomoć državama članicama i Komisiji pri primjeni Uredbe primjereno je osigurati popis čimbenika koji se mogu uzeti u obzir pri provjeri izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti i javnog poretka. Tim će se popisom ulagačima koji namjeravaju provesti ili su proveli izravna strana ulaganja u Uniji osigurati veća transparentnost postupka provjere, kao i pružiti osnova za odgovor nadležnog tijela na svako moguće sudsko preispitivanje takve provjere. Popis čimbenika koji mogu utjecati na sigurnost ili javni poredak ne bi trebao biti konačan.

Obrazloženje

Mora postojati jasna veza između provjere ulaganja i prijetnje sigurnosti. U okviru svakog mogućeg sudskog preispitivanja sudovi bi trebali moći utvrditi čimbenike koje je tijelo uzelo u obzir.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje imati učinak na sigurnost ili javni poredak države članice i Komisija trebale bi moći uzeti u obzir sve relevantne čimbenike, uključujući učinke na kritičnu infrastrukturu, tehnologije, među ostalim i ključne razvojne tehnologije, te resurse koji su bitni za sigurnost ili održavanje javnog poretka i čije bi narušavanje, gubitak ili uništenje imalo znatan učinak u državi članici ili u Uniji. U tom bi pogledu države članice i Komisija trebali moći uzeti u obzir i činjenicu je li strani ulagač izravno ili neizravno pod kontrolom vlade treće zemlje, primjerice putem znatnih financijskih sredstava, uključujući subvencije.

(12)  Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje imati učinak na sigurnost ili javni poredak države članice i Komisija trebale bi uzeti u obzir sve relevantne čimbenike, uključujući učinke na kritičnu infrastrukturu, implikacije za nacionalnu obranu i europsku obrambenu industriju, kritične tehnologije, među ostalim i ključne razvojne tehnologije, te resurse koji su bitni za sigurnost ili održavanje javnog poretka i čije bi narušavanje, gubitak ili uništenje imalo znatan učinak u državi članici ili u Uniji. U tom bi pogledu države članice i Komisija trebali uzeti u obzir i činjenicu je li strani ulagač izravno ili neizravno pod kontrolom vlade treće zemlje, primjerice putem znatnih financijskih sredstava, uključujući subvencije, imajući na umu da i korištenje kredita i pozajmica koje daje vlada treće zemlje ili financijska institucija u državnom vlasništvu treće zemlje ili bilo koje drugo poduzeće treće zemlje može voditi stvarnoj kontroli.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Primjereno je utvrditi ključne elemente postupovnog okvira za provjeru izravnog stranog ulaganja u državi članici kako bi se ulagačima, Komisiji i drugim državama članicama omogućilo da razumiju na koji se način provodi provjera ulaganja te kako bi se osiguralo da se provjera provodi na transparentan način i bez diskriminiranja među trećim zemljama. Ti bi elementi trebali obuhvaćati barem utvrđivanje rokova za provjeru te mogućnost da strani ulagači zatraže sudsku zaštitu u pogledu odluka na temelju provjere.

(13)  Primjereno je utvrditi ključne elemente postupovnog okvira za provjeru izravnog stranog ulaganja u državi članici kako bi se ulagačima, Komisiji i drugim državama članicama omogućilo da razumiju na koji se način provodi provjera ulaganja te kako bi se osiguralo da se provjera provodi na transparentan način i bez diskriminiranja među trećim zemljama. Ti bi elementi trebali obuhvaćati barem utvrđivanje rokova za provjeru, kvalitativne minimalne zahtjeve za podatke koji se trebaju dostaviti kako bi se poboljšala jasnoća i usporedivost podataka koje države članice dostavljaju u vezi s izravnim javnim ulaganjima, kao i mogućnost da strani ulagači zatraže sudsku zaštitu u pogledu odluka na temelju provjere.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Trebalo bi uspostaviti mehanizam koji državama članicama omogućuje da surađuju i uzajamno si pomažu u slučaju kada izravno strano ulaganje u jednoj državi članici može utjecati na sigurnost ili javni poredak drugih država članica. Države članice trebale bi imati mogućnost dostaviti primjedbe državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno ulaganje, neovisno o tome je li u državama članicama koje dostavljaju primjedbe ili u državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno ulaganje na snazi mehanizam za provjeru ili je u tijeku provjera ulaganja. Primjedbe država članica trebalo bi proslijediti i Komisiji. Komisija bi prema potrebi trebala moći izdati mišljenje državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno ulaganje, neovisno o tome raspolaže li ta država članica mehanizmom za provjeru ili je u tijeku provjera ulaganja te neovisno o tome jesu li druge države članice dostavile primjedbe.

(14)  Trebalo bi uspostaviti mehanizam koji državama članicama omogućuje da surađuju i uzajamno si pomažu u slučaju kada izravno strano ulaganje u jednoj državi članici može utjecati na sigurnost ili javni poredak drugih država članica. Države članice trebale bi imati mogućnost da kroz odgovarajuće kanale na prikladan način komuniciraju s bilo kojom drugom državom članicom u kojoj se planira provesti ili je provedeno ulaganje, neovisno o tome je li u državama članicama koje dostavljaju primjedbe ili u državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno ulaganje na snazi mehanizam za provjeru ili je u tijeku provjera ulaganja. Primjedbe država članica trebalo bi proslijediti i Komisiji. Komisija bi prema potrebi trebala moći izdati mišljenje državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno ulaganje, neovisno o tome raspolaže li ta država članica mehanizmom za provjeru ili je u tijeku provjera ulaganja te neovisno o tome jesu li druge države članice dostavile primjedbe.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Nadalje, Komisija bi trebala moći provesti provjeru izravnih stranih ulaganja koja mogu utjecati na projekte i programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti i javnog poretka. Komisija bi na taj načina na raspolaganju imala instrument za zaštitu projekata i programa koji služe Uniji u cjelini i predstavljaju važan doprinos njezinu gospodarskom rastu, zapošljavanju i konkurentnosti. To bi posebno trebali biti projekti i programi koji uključuju znatna financijska sredstva EU-a ili su uspostavljeni na temelju zakonodavstva Unije o kritičnoj infrastrukturi, kritičnim tehnologijama ili kritičnim resursima. Radi veće jasnoće u prilogu bi trebalo navesti okvirni popis projekata ili programa od interesa za Uniju u pogledu kojih Unija može provesti provjeru izravnih strana ulaganja.

(15)  Nadalje, Komisija bi trebala moći provesti provjeru izravnih stranih ulaganja koja mogu utjecati na projekte i programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti i javnog poretka. Komisija bi na taj načina na raspolaganju imala instrument za zaštitu projekata i programa koji služe Uniji u cjelini i predstavljaju važan doprinos njezinu gospodarskom rastu, zapošljavanju, sigurnosti, strateškog interesa i konkurentnosti. To bi posebno trebali biti projekti i programi koji uključuju financijska sredstva EU-a ili se uspostavljaju na temelju zakonodavstva Unije o kritičnoj infrastrukturi, obrani, kritičnim tehnologijama ili kritičnim resursima. Radi veće jasnoće u prilogu bi trebalo navesti okvirni popis projekata ili programa od interesa za Uniju u pogledu kojih Unija može provesti provjeru izravnih strana ulaganja. Taj popis trebalo bi smjesta ažurirati svaki put kad se uvode novi projekti ili programi.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  Europski parlament trebao bi moći zatražiti od Komisije aktiviranje mehanizma za suradnju za projekte i programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka. Komisija bi trebala u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir stajalište Europskog parlamenta i pružiti objašnjenja kada god stajalište Parlamenta ne bude uzeto u obzir.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Ako Komisija smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, Komisija bi trebala imati mogućnost u razumnom roku uputiti mišljenje državama članicama u kojima se planira provesti ili je provedeno takvo izravno strano ulaganje. Države članice trebale bi u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir mišljenje Komisije, a u slučaju nepridržavanja Komisijina mišljenja trebale bi dostaviti obrazloženje u skladu sa svojom obvezom lojalne suradnje na temelju članka 4. stavka 3. UEU-a. Komisija bi osim toga trebala imati mogućnost od tih država članica zatražiti potrebne informacije za provedbu provjere tih ulaganja.

(16)  Ako Komisija smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, Komisija bi trebala imati mogućnost u razumnom roku uputiti mišljenje državama članicama u kojima se planira provesti ili je provedeno takvo izravno strano ulaganje. Države članice trebale bi u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir mišljenje Komisije, a u slučaju nepridržavanja Komisijina mišljenja trebale bi dostaviti podrobno obrazloženje u skladu sa svojom obvezom lojalne suradnje na temelju članka 4. stavka 3. UEU-a. Komisija bi osim toga trebala moći od tih država članica zatražiti potrebne informacije za provedbu provjere tih ulaganja.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)   Kako bi se olakšala suradnja s drugim državama članicama i provedba provjere izravnog stranog ulaganja od strane Komisije, države članice trebale bi obavijestiti Komisiju o svojim mehanizmima za provjeru i svim njihovim izmjenama te dostavljati redovita izvješća o primjeni svojih mehanizama za provjeru. Iz istog razloga i države članice koje nemaju mehanizam za provjeru trebale bi izvješćivati o izravnim stranim ulaganjima provedenima na njihovu državnom području na temelju informacija koje su im dostupne.

(17)  Budući da nacionalna sigurnost ostaje u nadležnosti država članica, kako bi se olakšala suradnja s drugim državama članicama i provedba provjere izravnog stranog ulaganja od strane Komisije te kako bi se poboljšala pouzdanost i usporedivost podataka država članica, države članice trebale bi obavijestiti Komisiju o svojim mehanizmima za provjeru i svim njihovim izmjenama te dostavljati redovita izvješća o primjeni svojih mehanizama za provjeru. Iz istog razloga i države članice koje nemaju mehanizam za provjeru trebale bi izvješćivati o izravnim stranim ulaganjima provedenima na njihovu državnom području na temelju informacija koje su im dostupne.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Države članice i Komisija trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osigurala zaštita povjerljivih i drugih osjetljivih informacija.

(20)  Države članice i Komisija trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osigurala zaštita povjerljivih i drugih osjetljivih informacija, osobito kada je riječ o sigurnosti i integritetu država članica.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom uspostavlja okvir na temelju kojeg države članice i Komisija provode provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji iz razloga sigurnosti ili javnog poretka

Ovom se Uredbom uspostavlja okvir na temelju kojeg države članice i Komisija provode provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, ne dovodeći u pitanje isključivu nadležnost država članica za vlastitu nacionalnu sigurnost.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  „izravna strana ulaganja” znači sva ulaganja stranih ulagača s ciljem uspostave ili održavanja trajnih i izravnih veza između stranog ulagača i poduzetnika ili poduzeća kojima se stavlja na raspolaganje kapital radi obavljanja gospodarske djelatnosti u državi članici, uključujući ulaganja koja omogućuju učinkovito sudjelovanje u upravljanju poduzećem koje obavlja gospodarsku djelatnost ili sudjelovanje u kontroli nad tim poduzećem;

1.  „izravna strana ulaganja” znači sva ulaganja stranih ulagača s ciljem uspostave ili održavanja trajnih i izravnih veza između stranog ulagača i poduzetnika ili poduzeća kojima se stavlja na raspolaganje kapital radi obavljanja gospodarske djelatnosti na državnom području ili u isključivom gospodarskom pojasu države članice, uključujući ulaganja koja omogućuju učinkovito sudjelovanje u upravljanju poduzećem koje obavlja gospodarsku djelatnost ili sudjelovanje u kontroli nad tim poduzećem;

Obrazloženje

Potrebno je pojasniti da su obuhvaćena ulaganja za gospodarske aktivnosti u isključivom gospodarskom pojasu države članice.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  „strani ulagač” znači fizička osoba iz treće zemlje ili poduzetnik iz treće zemlje koji namjeravaju provesti ili su proveli izravno strano ulaganje;

2.  „strani ulagač” znači fizička osoba iz treće zemlje ili poduzetnik iz treće zemlje koji namjeravaju provesti ili su proveli izravno strano ulaganje, kao i fizička osoba ili poduzetnik sa sjedištem u jednoj od država članica, kojega u stvarnosti kontrolira ili financira treća zemlja;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  „ključne tehnologije” znači tehnologije ili poduzeća o kojima ovisi jedna grana industrije, kao što je, primjerice, predviđeno u članku 4. stavku 1. drugoj alineji;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu primjenjivati, izmijeniti ili donijeti mehanizme za provjeru izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka u skladu s ovom Uredbom i uz uvjete koji su u njoj utvrđeni.

1.  Države članice primjenjuju, izmjenjuju ili donose mehanizme za provjeru izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka u skladu s ovom Uredbom i uz uvjete koji su u njoj utvrđeni.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija može provoditi provjeru izravnih stranih ulaganja koja bi mogla utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka.

2.  Komisija provodi provjeru izravnih stranih ulaganja koja bi mogla utjecati na projekte i programe Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Projekti i programi u interesu Unije posebno uključuju projekte i programe koji uključuju znatan iznos ili znatan udio financijskih sredstava EU-a ili su obuhvaćeni zakonodavstvom Unije o kritičnoj infrastrukturi, ključnim tehnologijama ili kritičnim resursima. Okvirni popis projekata i programa u interesu Unije nalazi se u Prilogu 1.

3.  Projekti i programi u interesu Unije posebno uključuju projekte i programe koji uključuju financijska sredstva EU-a ili su obuhvaćeni zakonodavstvom Unije o kritičnoj infrastrukturi, obrani, ključnim tehnologijama ili kritičnim resursima. Okvirni i neiscrpni popis projekata i programa u interesu Unije nalazi se u Prilogu 1.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Čimbenici koji se mogu uzeti u obzir pri provjeri

Čimbenici koji se uzimaju u obzir pri provjeri

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri provjeri izravnog stranog ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka države članice i Komisija mogu razmotriti moguće učinke na, među ostalim:

Pri provjeri izravnog stranog ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka države članice i Komisija razmatraju moguće učinke na, među ostalim:

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  kritičnu infrastrukturu, uključujući energetsku, prijevoznu, komunikacijsku, svemirsku i financijsku infrastrukturu i infrastrukturu za pohranu podataka te osjetljive objekte;

-  kritičnu infrastrukturu, uključujući kritične materijale i sirovine, energetsku sigurnost, prijevoznu, komunikacijsku, medijsku, svemirsku, aeronautičku i financijsku infrastrukturu te infrastrukturu za pohranu podataka i pružanje usluga javnog zdravstva te osjetljive objekte i sigurnosnu i obrambenu infrastrukturu, kao što su vojne baze, i izravna strana ulaganja u zemljišta i nekretnine koja mogu utjecati na uporabu te obrambene infrastrukture;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  kritične tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, robotiku, poluvodiče, tehnologiju s mogućom dvojnom namjenom, kibersigurnost te svemirsku ili nuklearnu tehnologiju;

-  kritične tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, robotiku, poluvodiče, nanotehnologiju, biotehnologiju, ostale tehnologije s mogućom dvojnom namjenom, kibersigurnost, vojne i obrambene tehnolgije, tehnologiju za kibernadzor i neovlašteni pristup, aeronautičku te svemirsku ili nuklearnu tehnologiju te bilo koju drugu vrstu najmodernije tehnologije strateške važnosti, kao i poduzeća u opskrbnom lancu za obrambene proizvode i tehnologije gdje postoji rizik od prijenosa u zemlju koja predstavlja prijetnju svjetskoj ili regionalnoj sigurnosti;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – alineja 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  ulogu koju poduzetnik ima u suradničkim projektima istraživanja i razvoja te u pristupu tehnologiji, pravima intelektualnog vlasništva te znanju povezanom s programom za istraživanje i razvoj;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  pristup osjetljivim informacijama ili mogućnost kontroliranja osjetljivih informacija.

-  pristup osjetljivim ili strateškim nacionalnim i europskim sigurnosnim informacijama ili mogućnost kontroliranja osjetljivih ili strateških sigurnosnih informacija.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje utjecati na sigurnost ili javni poredak, države članice i Komisija mogu uzeti u obzir je li strani ulagač pod kontrolom vlade treće zemlje, uključujući putem znatnih financijskih sredstava.

Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje utjecati na sigurnost, javni poredak, države članice i Komisija uzimaju u obzir je li strani ulagač pod izravnom ili neizravnom kontrolom vlade treće zemlje, uključujući putem znatnih financijskih sredstava, a posebice poštuje li ta vlada u potpunosti međunarodno pravo u području ljudskih prava, međunarodno humanitarno pravo i poštuje li relevantne međunarodne norme u području kontrole oružja, kao što je Ugovor o trgovini naoružanjem (ATT), koriste li se netransparentne vlasničke strukture u kojima nije jasno tko je krajnji vlasnik i krše li se zajednička tržišna pravila.

 

Komisija ili države članice mogu pozitivno ocijeniti geopolitičke čimbenike, poput onoga nalazi li se poduzeće u zemlji članici NATO-a.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu primjenjivati, izmijeniti ili donijeti potrebne mjere za sprječavanje izbjegavanja mehanizama za provjeru i odluka na temelju provjere.

Države članice primjenjuju, izmjenjuju ili donose potrebne mjere za sprječavanje izbjegavanja mehanizama za provjeru i odluka na temelju provjere.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Strani ulagači i predmetni poduzetnici moraju imati mogućnost tražiti sudsku zaštitu u pogledu odluka na temelju provjere koje su donijela nacionalna tijela.

4.  Strani ulagači i predmetni poduzetnici moraju imati mogućnost tražiti sudsku zaštitu u pogledu odluka na temelju provjere koje su donijela nacionalna tijela, ali ta zaštita ne smije ugroziti temeljnu sigurnost država članica niti njihovu sposobnost donošenja odluka.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice obavješćuju Komisiju o svojim mehanizmima za provjeru najkasnije do […] (30 dana od stupanja na snagu ove Uredbe). Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj promjeni postojećeg mehanizma za provjeru ili o uspostavi novog mehanizma za provjeru najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu mehanizma za provjeru.

1.  Države članice obavješćuju Komisiju o svojim mehanizmima za provjeru najkasnije do […] (30 dana od stupanja na snagu ove Uredbe). Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj promjeni postojećeg mehanizma za provjeru ili o uspostavi novog mehanizma za provjeru najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu mehanizma za provjeru.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice nisu obvezne davati informacije ako smatraju da bi njihovo otkrivanje bilo suprotno njihovim osnovnim sigurnosnim interesima.

Obrazloženje

Određene informacije o provjerama mogu se legitimno smatrati tajnama nacionalne sigurnosti i štite se.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice koje ne primjenjuju mehanizme za provjeru Komisiji na temelju dostupnih informacija dostavljaju godišnje izvješće o izravnim stranim ulaganjima koja su provedena na njihovu državnom području.

3.  Države članice koje ne primjenjuju mehanizme za provjeru obvezuju se na njihovo uvođenje te Komisiji na temelju dostupnih informacija dostavljaju godišnje izvješće o izravnim stranim ulaganjima koja su provedena na njihovu državnom području.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako Komisija smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na sigurnost ili javni poredak u jednoj ili više država članica, može donijeti mišljenje upućeno državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje. Komisija može donijeti mišljenje neovisno o tome jesu li druge države članice dostavile primjedbe.

3.  Ako Komisija smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na sigurnost ili javni poredak u jednoj ili više država članica, donosi mišljenje upućeno državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje. Komisija donosi mišljenje neovisno o tome jesu li druge države članice dostavile primjedbe.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, Komisija može donijeti mišljenje upućeno državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje.

1.  Ako smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, Komisija donosi mišljenje upućeno državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Europski parlament može zatražiti aktiviranje mehanizma za suradnju za projekte i programe koji su u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Mišljenje Komisije dostavlja se drugim državama članicama.

4.  Mišljenje Komisije dostavlja se drugim državama članicama. Ako je Komisija dostavila mišljenje u skladu s ovim člankom, o tome obavješćuje Europski parlament u sklopu strukturiranog dijaloga o izravnim stranim ulaganjima koje utječu na sigurnost i javni poredak.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice u kojima su planiraju provesti ili su provedena izravna strana ulaganja moraju u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir mišljenje Komisije, a u slučaju nepridržavanja njezina mišljenja moraju dostaviti obrazloženje.

5.  Države članice u kojima su planiraju provesti ili su provedena izravna strana ulaganja moraju u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir mišljenje Komisije, a u slučaju nepridržavanja njezina mišljenja dostavljaju podrobno obrazloženje.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se informacije koje zatraže Komisija i druge države članice u skladu s člankom 8. stavkom 4. i člankom 9. stavkom 2. Komisiji i državama članicama koje su ih zatražile dostave bez nepotrebne odgode.

1.  Države članice osiguravaju da se informacije koje zatraže Komisija i druge države članice u skladu s člankom 8. stavkom 4. i člankom 9. stavkom 2. Komisiji i državama članicama koje su ih zatražile dostave bez nepotrebne odgode, prema rasporedu utvrđenom u članku 6. stavku 2., i da su u skladu s minimalnim kvalitativnim zahtjevima u pogledu pouzdanosti i usporedivosti skupova podataka.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  proizvodima, uslugama i poslovnim djelatnostima stranog ulagača i poduzetnika u kojem se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje;

(c)  proizvodima, uslugama, patentima i poslovnim djelatnostima stranog ulagača i poduzetnika u kojem se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  treće zemlje u kojima strani ulagač provodi znatan dio ulaganja i poslovnih djelatnosti;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  svemu ostalome što je dostupno državi članici i korisno za utvrđivanje toga potpada li ulaganje pod područje primjene ove Uredbe.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice i Komisija osiguravaju zaštitu povjerljivih informacija dobivenih u okviru primjene ove Uredbe.

2.  Države članice i Komisija osiguravaju zaštitu povjerljivih informacija dobivenih u okviru primjene ove Uredbe, posebno u pogledu zaštite poslovnih tajni.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za provjeru izravnih stranih ulaganja svaka država članica imenuje kontaktnu točku za provjeru izravnih stranih ulaganja („kontaktna točka za izravna strana ulaganja”). Komisija i ostale države članice moraju uključiti kontaktne točke za izravna strana ulaganja u sva pitanja povezana s provedbom ove Uredbe.

Za provjeru izravnih stranih ulaganja svaka država članica imenuje institucijsku kontaktnu točku za provjeru izravnih stranih ulaganja („institucijska kontaktna točka za izravna strana ulaganja”). Komisija i ostale države članice moraju uključiti kontaktne točke za izravna strana ulaganja u sva pitanja povezana s provedbom ove Uredbe. Komisija i države članice redovito se sastaju kako bi raspravljale o najboljim praksama u pogledu provjere ulaganja i usuglasile se u odnosu na čimbenike koji se uzimaju u obzir u smislu članka 4., s ciljem usklađivanja tih čimbenika.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije tri godina od stupanja na snagu ove Uredbe Komisija ocjenjuje primjenu Uredbe i o tome podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. Države članice sudjeluju u tom postupku te Komisiji dostavljaju informacije potrebne za pripremu izvješća.

1.  Najkasnije tri godina od stupanja na snagu ove Uredbe Komisija ocjenjuje primjenu Uredbe i o tome podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. Države članice sudjeluju u tom postupku te Komisiji dostavljaju informacije potrebne za pripremu izvješća. Komisija u svakom slučaju i najkasnije šest godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe na snagu mora predstaviti njezinu ažuriranu verziju. Ako Komisija zaključi da takva ažurirana verzija nije potrebna, mora opravdati svoju odluku Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja -1 (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  Europski fond za obranu i Europski program industrijskog razvoja u području obrane:

 

  Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a;

 

  Odluka Europske komisije o financiranju Pripremnog djelovanja za istraživanja u području obrane (PADR);

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji

Referentni dokumenti

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

26.10.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

26.10.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Geoffrey Van Orden

21.11.2017

Razmatranje u odboru

26.2.2018

 

 

 

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

5

7

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

5

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios

7

0

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (3.4.2018)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Roberts Zīle

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izravna strana ulaganja sastavni su dio gospodarstva Unije te doprinose razvoju i rastu. Ta ulaganja nisu važna samo zbog novca i s njim povezanim otvaranjem radnih mjesta, već i zbog tehnologija, stručnog znanja, upravljanja te drugih dobrih praksi koje ulagači donose sa sobom. Određena ulaganja istodobno mogu biti i rizična, često ne u tolikoj mjeri za zemlju primateljicu, već za zemlje oko nje. Države članice na koje bi neka ulaganja mogla utjecati imaju pravo poslužiti se okvirom za međusobnu razmjenu informacija i priopćavati svoje zabrinutosti.

Vaš izvjestitelj pozdravlja prijedlog uredbe Europske komisije o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja koja u Europsku uniju dolaze iz trećih zemalja. Inicijativa je konstruktivna, ali mogla bi se poboljšati sljedećim izmjenama i pojašnjenjima.

Postupci provjere

Prijedlogom se Komisiji daje mogućnost davanja mišljenja i upućivanja tih mišljenja državama članicama u kojima se ulaganja planiraju ili su dovršena. Iako su vremenski okviri predloženi za davanje tih mišljenja adekvatni, važno je da ih Komisija daje što je ranije moguće kako bi se izbjegle nepotrebne nesigurnosti za države članice i ulagače.

Definicija izravnih stranih ulaganja i krajnjih ulagatelja

Potrebno je proširiti definiciju ulaganja iz treće temlje. Iako se u prijedlogu Komisije govori o činjenici da je moguće koristiti poduzeće iz EU-a kao sredstvo za prikrivanje izravnog stranog ulaganja, ostaju još neke rupe u zakonu. Iako programi u okviru kojih ulagatelji dobivaju državljanstvo određenih država članica još uvijek nisu sveprisutni, njime se „naturalizira” ne samo ulagatelj, već i s njim povezani novac. Krajnji ulagatelj često nije poznat ili se skriva iza netransparentnih višeslojnih struktura. U tom kontekstu dotične države članice moraju imati sredstva za dobivanje informacija o krajnjem ulagatelju i krajnjoj zemlji domaćinu izravnih stranih ulaganja. Vaš izvjestitelj vjeruje da bi države članice mogle koristiti predložene kontaktne točke kako bi od Komisije dobile informacije o krajnjim ulagateljima i krajnjim zemljama domaćinima izravnih stranih ulaganja u drugim državama članicama.

Razlozi za provjeru

Vaš izvjestitelj vjeruje da bi mediji trebali biti uključeni u popis čimbenika po kojima se, radi sigurnosti ili javnog poretka, trebaju provjeravati ulaganja. Potrebno je uzeti u obzir izravnu ili neizravnu kontrolu vlada povezanu s ulagateljem iz treće zemlje. Potrebno je i obratiti pozornost na ona ulaganja koja potječu iz zemalja na koje se primjenjuju sankcije EU-a ili koje redovito zanemaruju vladavinu prava i najbolje porezne prakse, ili su s tim zemljama izravno ili neizravno povezana. U cijelosti se ne mogu zanemariti ni portfeljna ulaganja. Primjerice, prekomjerna količina inozemnih depozita u većoj banci države članice može imati brojne posljedice za susjedne zemlje. Mehanizmom provjere potrebno je obuhvatiti i ulaganja koja se odvijaju u teritorijalnim vodama država članica, a one bi ih trebale i navesti u svojim izvješćima. S druge strane, transparentna izravna ulaganja za jasno naznačene sigurnosne ili obrambene svrhe koja dolaze iz zemalja članica NATO-a te koja podupire ili financira vlada ne bi trebala biti podvrgnuta intenzivnijim provjerama.

Zahtjevi za informacije i osiguravanje povjerljivih informacija

Zahtjevi za informacije koji dolaze iz Komisije ili drugih država članica o određenim ulaganjima trebali bi biti prikladno obrazloženi. Države članice koje primaju izravna strana ulaganja ne bi trebalo nepotrebno opterećivati prekomjernim brojem zahtjeva. To može rezultirati nesigurnošću za ulagatelje i smanjiti konkurentnost ne samo pojedine dotične države članice, već i Unije kao cjeline. Nadalje, strane koje primaju zatražene povjerljive informacije moraju ne samo osigurati njihovu zaštitu, već i preuzeti odgovornost za nju. Bez obzira na to, klauzula o povjerljivosti ne bi se trebala zloupotrebljavati kako bi se prikrile ključne informacije o ulaganjima.

Zaključno, važno je biti na oprezu kada se radi o izravnim stranim ulaganjima iz trećih zemalja. Međutim, to je potrebno činiti proporcionalno i konstruktivno, s jasnim i sveobuhvatnim smjernicama za sve: ulagatelje, one koje primaju izravna strana ulaganja te sve zainteresirane strane. EU mora ostati Unija naklonjena ulaganjima.

AMANDMAN

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Izravna strana ulaganja pridonose rastu Unije jačanjem konkurentnosti, stvaranjem radnih mjesta i ekonomije razmjera, dovođenjem kapitala, tehnologija, inovacija i stručnog znanja te otvaranjem novih tržišta za izvoz iz Unije. Izravnim stranim ulaganjima podupiru se ciljevi Komisijina Plana ulaganja za Europu i pridonosi drugim projektima i programima Unije.

(1)  Izravna strana ulaganja pridonose rastu Unije jačanjem konkurentnosti, stvaranjem radnih mjesta i ekonomije razmjera, poticanjem produktivnosti, dovođenjem kapitala, tehnologija, inovacija i stručnog znanja te otvaranjem novih tržišta za izvoz iz Unije. Izravnim stranim ulaganjima podupiru se ciljevi Komisijina Plana ulaganja za Europu i pridonosi drugim projektima i programima Unije. Države članice trebale bi stoga paziti da pri provedbi ove Uredbe ne ugrožavaju nepotrebno izravna strana ulaganja u nestrateškim područjima.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Jako gospodarstvo koje se temelji na otvorenim tržištima, i u kojem se stvara poduzetnička klima u kojoj se potiču inovacije, globalno vodstvo i rast najbolja su osnova za sigurnost, integraciju i suverenitet Strana ulaganja doprinose ne samo europskom rastu, već i europskom vodstvu u područjima inovacija, istraživanja i znanosti. Kada strani akteri ulažu u inovacije i istraživanje u Europi, ulažu u buduću snagu i kapacitete Europe. Protekcionizam Europu čini slabijom, a otvorena tržišta čine je jačom. No to ne znači da neka ulaganja koja potječu od određenih aktera nisu one vrste koju bi Europa trebala stalno pratiti kako bi se spriječile prijetnje sigurnosti, integritetu i suverenosti.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U skladu s međunarodnim obvezama preuzetima u okviru Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj i sporazumā o trgovini i ulaganjima sklopljenih s trećim zemljama, Unija i države članice mogu donijeti mjere ograničavanja u pogledu izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, uz određene uvjete.

(3)  U skladu s međunarodnim obvezama preuzetima u okviru Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj i sporazumā o trgovini i ulaganjima sklopljenih s trećim zemljama, Unija i države članice mogu donijeti mjere ograničavanja u pogledu izravnih stranih ulaganja samo iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, uz određene uvjete.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Važno je pružiti pravnu sigurnost i osigurati koordinaciju i suradnju na razini cijelog EU-a uspostavom okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji iz razloga sigurnosti ili javnog poretka. Time se ne dovodi u pitanje isključiva odgovornost država članica za očuvanje nacionalne sigurnosti.

(7)  Važno je pružiti pravnu sigurnost i osigurati koordinaciju i suradnju na razini cijelog EU-a uspostavom okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji iz razloga sigurnosti ili javnog poretka. Time se ne dovodi u pitanje isključiva odgovornost država članica za očuvanje nacionalne sigurnosti. Ova Uredba predstavlja pravni okvir koji treba ojačati zbog pojave novih praksi povezanih s izravnim stranim ulaganjima i promjena u sustavima provjere u svijetu.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Okvir za provjeru izravnih stranih ulaganja trebao bi biti alat za promicanje redovitijeg dijaloga između nacionalnih i europskih nadležnih tijela i ulagača. Njime bi se trebalo izgraditi povjerenje i povećati transparentnost te istovremeno ulagačima pružiti dodatna pravna sigurnost. Komisija bi trebala moći pratiti sustave za provjeru u drugim jurisdikcijama u svijetu.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Okvir za provjeru izravnih stranih ulaganja državama članicama i Komisiji trebao bi omogućiti sredstvo za sveobuhvatno uklanjanje rizika za sigurnost ili javni poredak te prilagodbu promjenjivim okolnostima uz istodobno zadržavanje potrebne fleksibilnosti kako bi se državama članicama omogućilo da provode provjeru izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti i javnog poretka uzimajući u obzir svoju pojedinačnu situaciju i nacionalne okolnosti.

(8)  Okvir za provjeru izravnih stranih ulaganja državama članicama i Komisiji trebao bi omogućiti sredstvo za sveobuhvatno praćenje i uklanjanje bilo kakvih rizika za sigurnost ili javni poredak te prilagodbu promjenjivim okolnostima uz istodobno zadržavanje potrebne fleksibilnosti kako bi se državama članicama omogućilo da provode provjeru izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti i javnog poretka uzimajući u obzir svoju pojedinačnu situaciju i nacionalne okolnosti.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Trebao bi biti obuhvaćen širok raspon ulaganja kojima se uspostavljaju ili održavaju trajne i izravne veze između ulagača iz trećih zemalja i poduzetnika koji obavljaju gospodarsku djelatnost u državi članici.

(9)  Trebao bi biti obuhvaćen širok raspon ulaganja kojima se uspostavljaju ili održavaju trajne i izravne veze između ulagača iz trećih zemalja i poduzetnika koji obavljaju gospodarsku djelatnost u državi članici. Nadalje, tim bi okvirom za provjeru izravnih stranih ulaganja trebala biti obuhvaćena kratkoročna ulaganja koja se prikazuju kao dugoročne obveze, uključujući tokove izravnih ulaganja koji se koriste za izbjegavanje plaćanja poreza ili za pranje novca, te ulaganja usmjerena na sektore s visokim rashodima za istraživanje i razvoj proizvoda u cilju kupovine tehnologije.

Obrazloženje

Porast izravnih ulaganja koja dolaze izvan EU-a uglavnom je usmjeren na visokotehnološke sektore, bilo da je riječ o kupovini ili novim ulaganjima. U kontekstu kupovine, prvi izbor za ulagače iz trećih zemalja, kada govorimo o relativnoj vrijednosti, su računala i elektronika. Više od 323 milijardi EUR uloženo je u taj sektor u drugom tromjesečju 2017. Istraživanja pokazuju da se poslovne djelatnosti određuju prema tome otkud dolaze ulaganja i zašto se provode.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kao pomoć državama članicama i Komisiji pri primjeni Uredbe primjereno je osigurati popis čimbenika koji se mogu uzeti u obzir pri provjeri izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti i javnog poretka. Tim će se popisom ulagačima koji namjeravaju provesti ili su proveli izravna strana ulaganja u Uniji osigurati veća transparentnost postupka provjere. Popis čimbenika koji mogu utjecati na sigurnost ili javni poredak ne bi trebao biti konačan.

(11)  Kao pomoć državama članicama i Komisiji pri primjeni Uredbe primjereno je osigurati popis čimbenika koji se trebaju uzeti u obzir pri provjeri izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti i javnog poretka. Tim će se popisom ulagačima koji namjeravaju provesti ili su proveli izravna strana ulaganja u Uniji osigurati veća transparentnost postupka provjere. Popis čimbenika koji mogu utjecati na sigurnost ili javni poredak ne bi trebao biti konačan. Pri provjeri izravnih stranih ulaganja države članice i Komisija trebale bi uzeti u obzir i postoje li i za europske ulagače u dotičnoj trećoj zemlji slične mogućnosti za investiranje i pazi li se na načelo reciprociteta.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje imati učinak na sigurnost ili javni poredak države članice i Komisija trebale bi moći uzeti u obzir sve relevantne čimbenike, uključujući učinke na kritičnu infrastrukturu, tehnologije, među ostalim i ključne razvojne tehnologije, te resurse koji su bitni za sigurnost ili održavanje javnog poretka i čije bi narušavanje, gubitak ili uništenje imalo znatan učinak u državi članici ili u Uniji. U tom bi pogledu države članice i Komisija trebali moći uzeti u obzir i činjenicu je li strani ulagač izravno ili neizravno pod kontrolom vlade treće zemlje, primjerice putem znatnih financijskih sredstava, uključujući subvencije.

(12)  Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje imati učinak na sigurnost ili javni poredak države članice i Komisija trebale bi moći uzeti u obzir sve relevantne čimbenike, uključujući učinke na kritičnu infrastrukturu, tehnologije, među ostalim i ključne razvojne tehnologije, te resurse koji su bitni za sigurnost ili održavanje javnog poretka i čije bi narušavanje, gubitak ili uništenje imalo znatan učinak u državi članici ili u Uniji. To bi trebalo uključivati i sigurnost opskrbe hranom, uključujući ulaganja u poljoprivredno zemljište i drugu poljoprivrednu imovinu. U tom bi pogledu države članice i Komisija trebale uzeti u obzir i činjenicu je li strani ulagač izravno ili neizravno pod kontrolom vlade treće zemlje, primjerice preko znatnih financijskih sredstava, uključujući subvencije, povlaštenog poreznog postupanja, jamstava, investicija preko državnog fonda ili je li stvarni vlasnik ulagača takva vlada. Potrebno je obratiti pozornost na ulaganja koja potječu iz zemalja navedenih u Zaključcima Vijeća od 5. prosinca 2017. o EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe, uključujući 47 jurisdikcija koje su se obvezale da će ispraviti nedostatke u svojim poreznim sustavima. Potrebno je obratiti pozornost i na ulaganja u državne investicijske fondove koja moraju biti usklađena s Opće prihvaćenim načelima i praksama za državne investicijske fondove („Načela iz Santiaga”).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Kada države članice i Komisija donose odluku u okviru provjere, trebale bi obratiti posebnu pozornost na složene i umjetne financijske aranžmane jer bi oni mogli biti način izbjegavanja sustava provjere. U tom bi smislu također trebalo voditi računa o ugledu ulagača, zemlji podrijetla i tranzita za ulaganje.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12b)  Potrebno je obratiti posebnu pozornost na ulaganja koja potječu iz zemalja označenih kao porezne oaze, kao i na treće zemlje koje nezakonito štite financijska sredstva i robu stečene u Uniji.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12c)  Države članice i Komisija trebale bi prilikom provođenja provjere voditi računa o utjecaju izravnih stranih ulaganja na stratešku neovisnost Unije i njezinih država članica te na lanac vrijednosti za tehnologije i kritične sektore.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Primjereno je utvrditi ključne elemente postupovnog okvira za provjeru izravnog stranog ulaganja u državi članici kako bi se ulagačima, Komisiji i drugim državama članicama omogućilo da razumiju na koji se način provodi provjera ulaganja te kako bi se osiguralo da se provjera provodi na transparentan način i bez diskriminiranja među trećim zemljama. Ti bi elementi trebali obuhvaćati barem utvrđivanje rokova za provjeru te mogućnost da strani ulagači zatraže sudsku zaštitu u pogledu odluka na temelju provjere.

(13)  Primjereno je da države članice utvrde ključne elemente postupovnog okvira za provjeru izravnog stranog ulaganja kako bi se ulagačima, Komisiji i drugim državama članicama omogućilo da razumiju na koji se način provodi provjera ulaganja te kako bi se osiguralo da se provjera provodi na transparentan način i bez diskriminiranja među trećim zemljama. Ti bi elementi trebali obuhvaćati barem utvrđivanje rokova za provjeru te mogućnost da strani ulagači zatraže sudsku zaštitu u pogledu odluka na temelju provjere.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Okvirom za provjeru izravnih stranih ulaganja trebala bi se državama članicama i Komisiji dati fleksibilnost koja im je potrebna za provjeru izravnih stranih ulaganja i prije (ex ante) i nakon (ex post) provedbe ulaganja.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13b)  Države članice i Komisija trebale bi razmotriti moguće učinke stranih ulaganja na, među ostalim: kritičnu infrastrukturu, uključujući energetsku, prijevoznu, komunikacijsku, medijsku, svemirsku i financijsku infrastrukturu i infrastrukturu za pohranu podataka te osjetljive objekte; kritične tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, robotiku, poluvodiče, tehnologiju s mogućom dvojnom namjenom, kibersigurnost te svemirsku ili nuklearnu tehnologiju; sigurnost opskrbe ključnim resursima; pristup osjetljivim informacijama ili mogućnost kontroliranja takvih informacija.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13c)  Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje utjecati na sigurnost ili javni red, države članice i Komisija trebale bi moći uzeti u obzir je li strani ulagač pod izravnom ili neizravnom kontrolom vlade treće zemlje ili ima njezinu potporu.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Nadalje, Komisija bi trebala moći provesti provjeru izravnih stranih ulaganja koja mogu utjecati na projekte i programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti i javnog poretka. Komisija bi na taj načina na raspolaganju imala instrument za zaštitu projekata i programa koji služe Uniji u cjelini i predstavljaju važan doprinos njezinu gospodarskom rastu, zapošljavanju i konkurentnosti. To bi posebno trebali biti projekti i programi koji uključuju znatna financijska sredstva EU-a ili su uspostavljeni na temelju zakonodavstva Unije o kritičnoj infrastrukturi, kritičnim tehnologijama ili kritičnim resursima. Radi veće jasnoće u prilogu bi trebalo navesti okvirni popis projekata ili programa od interesa za Uniju u pogledu kojih Unija može provesti provjeru izravnih strana ulaganja.

(15)  Nadalje, Komisija bi trebala moći provesti provjeru izravnih stranih ulaganja koja mogu utjecati na prošle, tekuće i buduće projekte i programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti i javnog poretka. Komisija bi na taj načina na raspolaganju imala instrument za zaštitu projekata i programa koji služe Uniji u cjelini i predstavljaju važan doprinos njezinu gospodarskom rastu, zapošljavanju i konkurentnosti. To bi posebno trebali biti projekti i programi koji uključuju znatna financijska sredstva EU-a ili su uspostavljeni na temelju zakonodavstva Unije o kritičnoj infrastrukturi, kritičnim tehnologijama ili kritičnim resursima. Radi veće jasnoće u prilogu bi trebalo navesti okvirni popis projekata ili programa od interesa za Uniju u pogledu kojih Unija može provesti provjeru izravnih strana ulaganja.

Obrazloženje

Projekte i programe ulaganja u kritičnu infrastrukturu koji su u strateškom interesu Unije, poput onih financiranih novcem poreznih obveznika u EU-u, Komisija mora sačuvati, gdje je to prikladno, prije, tijekom i nakon njihova dovršetka.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako bi se olakšala suradnja s drugim državama članicama i provedba provjere izravnog stranog ulaganja od strane Komisije, države članice trebale bi obavijestiti Komisiju o svojim mehanizmima za provjeru i svim njihovim izmjenama te dostavljati redovita izvješća o primjeni svojih mehanizama za provjeru. Iz istog razloga i države članice koje nemaju mehanizam za provjeru trebale bi izvješćivati o izravnim stranim ulaganjima provedenima na njihovu državnom području na temelju informacija koje su im dostupne.

(17)  Kako bi se olakšala suradnja s drugim državama članicama i provedba provjere izravnog stranog ulaganja od strane Komisije, države članice trebale bi obavijestiti Komisiju o svojim mehanizmima za provjeru i svim njihovim izmjenama te dostavljati redovita izvješća o primjeni svojih mehanizama za provjeru. Iz istog razloga i države članice koje nemaju mehanizam za provjeru trebale bi izvješćivati o izravnim stranim ulaganjima provedenima na njihovu državnom području, uključujući u njihovim teritorijalnim vodama, na temelju informacija koje su im dostupne.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  U tu je svrhu važno osigurati i minimalnu razinu informacija i usklađenosti u pogledu izravnih stranih ulaganja koja su obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe u svim državama članicama. Države članice u kojima se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje trebale bi staviti na raspolaganje te informacije na zahtjev država članica ili Komisije. Relevantne informacije uključuju aspekte kao što je vlasnička struktura stranog ulagača i financiranje planiranog ili provedenog ulaganja, uključujući dostupne informacije o subvencijama koje su odobrile treće zemlje.

(18)  U tu je svrhu važno osigurati i dostatnu razinu informacija i usklađenosti u pogledu izravnih stranih ulaganja koja su obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe u svim državama članicama. Države članice u kojima se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje trebale bi staviti na raspolaganje sve te informacije na zahtjev država članica ili Komisije. Relevantne informacije uključuju aspekte kao što je vlasnička struktura stranog ulagača i financiranje planiranog ili provedenog ulaganja, uključujući dostupne informacije o subvencijama koje su odobrile treće zemlje. Osjetljive informacije trebale bi biti isključene iz opsega izvješćivanja, a Komisija se ni na koji način ne bi trebala uplitati u pravo svake države članice da zaštiti osjetljive ili povjerljive informacije.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  U skladu s člankom 346. stavkom 1. točkom (a) UFEU-a nijedna država članica nije obvezna davati informacije ako smatra da bi njihovo otkrivanje bilo suprotno osnovnim interesima njezine sigurnosti. To se primjenjuje i kada države članice provode provjeru izravnih stranih ulaganja koja bi mogla utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka. Komisija i druge države članice trebale bi se suzdržati od traženja takvih informacija od dotične države članice.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Komunikaciju i suradnju na razini države članice i Unije trebalo bi ojačati uspostavom kontaktnih točki za provjeru izravnih stranih ulaganja u svakoj državi članici.

(19)  Komunikaciju i suradnju na razini države članice i Unije trebalo bi osigurati uspostavom kontaktnih točki za provjeru izravnih stranih ulaganja u svakoj državi članici koje bi trebala koordinirati središnja kontaktna točka. Trebalo bi omogućiti da države članice koriste kontaktne točke za, među ostalim, dobivanje informacija od Komisije o krajnjim ulagateljima i krajnjim zemljama domaćinima izravnih stranih ulaganja u drugim državama članicama.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Države članice i Komisija trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osigurala zaštita povjerljivih i drugih osjetljivih informacija.

(20)  Države članice i Komisija trebale bi poduzeti sve potrebne mjere i preuzeti odgovornost za osiguravanje zaštite povjerljivih i drugih osjetljivih informacija.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Ova Uredba predstavlja novu mjeru Unije za provjeru izravnih stranih ulaganja. Trebalo bi nastaviti naglašavati važnost okruženja otvorenog ulaganjima. Ovom se Uredbom također u najvećoj mogućoj mjeri žele postići ciljevi slobodnog kretanja kapitala između država članica i trećih zemalja.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Najkasnije tri godina od stupanja na snagu ove Uredbe Komisija bi Europskom parlamentu i Vijeću trebala podnijeti izvješće o primjeni ove Uredbe. Ako se u izvješću preporučuje izmjena odredbi ove Uredbe, uz njega se prema potrebi može priložiti odgovarajući zakonodavni prijedlog.

(21)  Svake godine od stupanja na snagu ove Uredbe Komisija bi Europskom parlamentu i Vijeću trebala podnijeti izvješće o primjeni ove Uredbe. To izvješće trebalo bi sadržavati relevantne informacije o načinu na koji su se države članice i Komisija koristile svojim sustavima za provjeru. Najkasnije tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija bi Europskom parlamentu i Vijeću trebala predstaviti detaljnu ocjenu okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja i ocjene sustava provjere u europskim jurisdikcijama koje nisu u Europskoj uniji, uz koju prema potrebi može priložiti odgovarajući zakonodavni prijedlog.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  „izravna strana ulaganja” znači sva ulaganja stranih ulagača s ciljem uspostave ili održavanja trajnih i izravnih veza između stranog ulagača i poduzetnika ili poduzeća kojima se stavlja na raspolaganje kapital radi obavljanja gospodarske djelatnosti u državi članici, uključujući ulaganja koja omogućuju učinkovito sudjelovanje u upravljanju poduzećem koje obavlja gospodarsku djelatnost ili sudjelovanje u kontroli nad tim poduzećem;

1.  „izravna strana ulaganja” znači sva ulaganja stranih ulagača s ciljem uspostave ili održavanja trajnih i izravnih veza između stranog ulagača i poduzetnika ili poduzeća kojima se stavlja na raspolaganje kapital radi obavljanja gospodarske djelatnosti na državnom području ili u isključivom gospodarskom pojasu države članice, uključujući ulaganja koja omogućuju učinkovito sudjelovanje u upravljanju poduzećem koje obavlja gospodarsku djelatnost ili sudjelovanje u kontroli nad tim poduzećem;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  „strani ulagač” znači fizička osoba iz treće zemlje ili poduzetnik iz treće zemlje koji namjeravaju provesti ili su proveli izravno strano ulaganje;

2.  „strani ulagač” znači fizička osoba ili poduzetnik iz treće zemlje, ili fizička osoba ili poduzetnik registrirani u državi članici koja je financijski povezana s fizičkom osobom ili poduzetnikom iz treće zemlje ili je pod njihovom izravnom ili neizravnom kontrolom, a koji namjeravaju provesti ili su proveli izravno strano ulaganje u Uniji;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu primjenjivati, izmijeniti ili donijeti mehanizme za provjeru izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka u skladu s ovom Uredbom i uz uvjete koji su u njoj utvrđeni.

1.  Države članice primjenjuju, izmjenjuju ili donose mehanizme za provjeru izravnih stranih ulaganja na vlastitim državnim područjima. Provjere se može provoditi ako je to potrebno za zaštitu sigurnosti ili održavanje javnog poretka, a provode se posebice na temelju ove Uredbe i uz uvjete koji su u njoj utvrđeni.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija može provoditi provjeru izravnih stranih ulaganja koja bi mogla utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka.

2.  Komisija, uz države članice, provodi provjeru izravnih stranih ulaganja koja bi mogla utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Projekti i programi u interesu Unije posebno uključuju projekte i programe koji uključuju znatan iznos ili znatan udio financijskih sredstava EU-a ili su obuhvaćeni zakonodavstvom Unije o kritičnoj infrastrukturi, ključnim tehnologijama ili kritičnim resursima. Okvirni popis projekata i programa u interesu Unije nalazi se u Prilogu 1.

3.  Projekti i programi u interesu Unije posebno uključuju projekte i programe koji uključuju ili su uključivali znatan iznos ili znatan udio financijskih sredstava EU-a ili su obuhvaćeni zakonodavstvom Unije o kritičnoj infrastrukturi, ključnim tehnologijama ili kritičnim resursima. Okvirni popis projekata i programa u interesu Unije nalazi se u Prilogu 1.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Čimbenici koji se mogu uzeti u obzir pri provjeri

Čimbenici koji se uzimaju u obzir pri provjeri

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri provjeri izravnog stranog ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka države članice i Komisija mogu razmotriti moguće učinke na, među ostalim:

Pri provjeri izravnog stranog ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka države članice i Komisija razmatraju moguće izravne i neizravne učinke na, među ostalim:

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  kritičnu infrastrukturu, uključujući energetsku, prijevoznu, komunikacijsku, svemirsku i financijsku infrastrukturu i infrastrukturu za pohranu podataka te osjetljive objekte;

-  kritičnu infrastrukturu, uključujući energetsku, vodoopskrbnu, prijevoznu, komunikacijsku, medijsku, zdravstvenu, obrazovnu, istraživačku infrastrukturu, infrastrukturu za pohranu podataka, svemirsku i financijsku infrastrukturu te osjetljive objekte;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – alineja 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  imovinu koja bi mogla utjecati na sigurnost ili javni poredak;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  kritične tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, robotiku, poluvodiče, tehnologiju s mogućom dvojnom namjenom, kibersigurnost te svemirsku ili nuklearnu tehnologiju;

-  kritične tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, robotiku, poluvodiče, napredne materijale, kritične sirovine, nanotehnologiju, biotehnologiju, medicinske tehnologije, tehnologiju s mogućom dvojnom namjenom, kibersigurnost, aeronautičku i svemirsku ili nuklearnu tehnologiju te tehnologije razvijene uz korištenje javnih potpora;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  sigurnost opskrbe ključnim resursima; ili

-  stratešku samostalnost Europske unije i država članica i lanac vrijednosti kritičnih tehnologija i sektora te sigurnost opskrbe ključnim resursima; sigurnost opskrbe hranom, uključujući poljoprivredna zemljišta i drugu poljoprivrednu imovinu ili

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Pri provjeri izravnih stranih ulaganja države članice i Komisija uzimaju u obzir i postoje li i za europske ulagače u dotičnoj trećoj zemlji slične mogućnosti za ulaganje, uzimajući u obzir strukturu najnerazvijenijih zemalja (načelo reciprociteta).

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje utjecati na sigurnost ili javni poredak, države članice i Komisija mogu uzeti u obzir je li strani ulagač pod kontrolom vlade treće zemlje, uključujući putem znatnih financijskih sredstava.

Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje utjecati na sigurnost ili javni poredak, države članice i Komisija u najvećoj mogućoj mjeri uzimaju u obzir je li strani ulagač pod izravnom ili neizravnom kontrolom vlade treće zemlje, uključujući putem znatnih financijskih sredstava, te radi li se o multinacionalnom stranom ulagaču, a posebice koje su njegove prakse u pogledu izbjegavanja plaćanja poreza, agresivnog poreznog planiranja te sustavnog premještanja proizvodnih aktivnosti.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu primjenjivati, izmijeniti ili donijeti potrebne mjere za sprječavanje izbjegavanja mehanizama za provjeru i odluka na temelju provjere.

Države članice primjenjuju, izmjenjuju ili donose potrebne mjere za sprječavanje izbjegavanja mehanizama za provjeru i odluka na temelju provjere, uključujući one koji se odnose na situacije u kojima je poduzeće pod stvarnom kontrolom ili u vlasništvu državljana treće zemlje iako je registrirano u državi članici.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kako ne bi obuhvaćale financijske tokove platne bilance, mjere iz prvog stavka obuhvaćaju statističke podatke o izravnim ulaganjima koji se odnose na stvarna ulaganja, prikupljene u skladu sa smjernicama OECD-a i MMF-a,

Obrazloženje

Umjesto stvarnih ulaganja statistički podaci o izravnim stranim ulaganjima često bilježe tokove novca između domaćih i stranih podružnica multinacionalnih grupacija te stjecanja međunarodnih poduzeća. Ulaganja „samo prolaze” kada, na primjer podružnica strane grupacije koristi financijski kapital koji je primila kao izravno ulaganje kako bi ga dalje ulagala u inozemstvu, čime doprinosi ulasku i izlasku izravnih ulaganja.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice obavješćuju druge države članice i Komisiju o svim pokušajima ulagača da zaobiđu mehanizam provjere i i odluke o provjeri.

Obrazloženje

Ako strani investitor pokuša zaobići mehanizme provjere, a time zakonodavstvo država članica i EU-a, to upućuje na to da je prisutan rizik za tu državu članicu i možda za druge. Logično je obavijestiti druge države članice o tom potencijalnom riziku.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Mehanizmi za provjeru uspostavljeni u državama članicama moraju biti transparentni i ne smiju diskriminirati među trećim zemljama. Države članice posebno utvrđuju okolnosti u kojima se pokreće provjera, razloge za provjeru te primjenjiva detaljna postupovna pravila.

1.  Mehanizmi za provjeru uspostavljeni u državama članicama moraju biti transparentni i nediskriminirajući. Države članice posebno utvrđuju okolnosti u kojima se pokreće provjera, razloge za provjeru te primjenjiva postupovna pravila.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Povjerljive informacije, uključujući poslovno osjetljive informacije koje su stavili na raspolaganje strani ulagači i predmetni poduzetnik moraju biti zaštićene.

3.  Države članice jamče potpunu zaštitu povjerljivosti informacija koje su strani ulagači i predmetni poduzetnik stavili na raspolaganje tijekom postupka provjere, uključujući poslovno osjetljive informacije i poslovnu tajnu.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Strani ulagači i predmetni poduzetnici moraju imati mogućnost tražiti sudsku zaštitu u pogledu odluka na temelju provjere koje su donijela nacionalna tijela.

4.  Strani ulagači i predmetni poduzetnici moraju imati mogućnost tražiti sudsku zaštitu u pogledu odluka na temelju provjere koje su donijela nacionalna tijela, osim ako se to ne smatra protivnim sigurnosnim interesima države članice.

Obrazloženje

Iako je pravo na sudsku zaštitu temelj vladavine prava u Europi, to pravo se pod određenim okolnostima može ograničiti ako se kosi s interesima nacionalne sigurnosti, posebice ako odluke o provjeri donosi najviša izvršna vlast u zemlji.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Komisija razvija i dijeli „najbolju praksu” za mehanizme provjere koju države članice mogu usvojiti, primjerice tamo gdje trenutno ne postoji mehanizam provjere. Države članice mogu se obratiti Službi Komisije za potporu strukturnim reformama u uspostavljanju njihova mehanizma provjere.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice koje primjenjuju mehanizam za provjeru Komisiji dostavljaju godišnje izvješće o primjeni njihovih mehanizama za provjeru. U izvješću se za svako izvještajno razdoblje posebice navode informacije o sljedećem:

2.  Države članice Komisiji dostavljaju godišnje izvješće o primjeni njihovih mehanizama za provjeru. U izvješću se za svako izvještajno razdoblje posebice navode informacije o sljedećem:

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U skladu s člankom 346. stavkom 1. točkom (a) UFEU-a nijedna država članica nije obvezna davati informacije ako smatra da bi njihovo otkrivanje bilo suprotno osnovnim interesima njezine sigurnosti.

Obrazloženje

Određene informacije o provjerama mogu se legitimno smatrati tajnama nacionalne sigurnosti i štite se.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice koje ne primjenjuju mehanizme za provjeru Komisiji na temelju dostupnih informacija dostavljaju godišnje izvješće o izravnim stranim ulaganjima koja su provedena na njihovu državnom području.

Briše se.

Obrazloženje

Države članice zadržavaju mehanizme za provjeru.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Na osnovu godišnjih izvješća država članica i uz čuvanje osjetljivih informacija, Komisija objavljuje godišnje izvješće s objedinjenim informacijama o primjeni mehanizma provjere.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako neka država članica smatra da bi izravno strano ulaganje koje se planira provesti ili je provedeno u drugoj državi članici moglo utjecati na njezinu sigurnost ili javni poredak, ta država članica može uputiti primjedbe državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje. Primjedbe treba proslijediti i Komisiji.

2.  Ako neka država članica smatra da bi izravno strano ulaganje koje se planira provesti ili je provedeno u drugoj državi članici moglo utjecati na njezinu sigurnost ili javni poredak, ta država članica upućuje primjedbe državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje. Primjedbe treba proslijediti i Komisiji.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako Komisija smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na sigurnost ili javni poredak u jednoj ili više država članica, može donijeti mišljenje upućeno državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje. Komisija može donijeti mišljenje neovisno o tome jesu li druge države članice dostavile primjedbe.

3.  Ako Komisija smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na sigurnost ili javni poredak u jednoj ili više država članica, donosi mišljenje upućeno državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje. Komisija donosi mišljenje neovisno o tome jesu li druge države članice dostavile primjedbe.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija ili država članica koja opravdano smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na njezinu sigurnost ili javni poredak mogu od države članice u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje zatražiti sve informacije potrebne za dostavljanje primjedbi iz stavka 2. ili za davanje mišljenja iz stavka 3.

4.  Na zahtjev Komisije ili države članice koja opravdano smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na njezinu sigurnost ili javni poredak država članica u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje daje sve informacije potrebne za dostavljanje primjedbi iz stavka 2. ili za davanje mišljenja iz stavka 3. Osim toga, Komisija može zatražiti da se o tom pitanju raspravlja u središnjoj točki za provjere.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Primjedbe iz stavka 2. ili mišljenja iz stavka 3. moraju se uputiti državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje u razumnom roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 25 radnih dana od primitka informacija iz stavaka od 1. do 4. U slučaju kada mišljenje Komisije slijedi nakon primjedbi drugih država članica, Komisija za donošenje mišljenja ima na raspolaganju dodatnih 25 radnih dana.

5.  Primjedbe iz stavka 2. ili mišljenja iz stavka 3. moraju se bez odgađanja uputiti državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 25 radnih dana od primitka informacija iz stavaka od 1. do 4. U slučaju kada mišljenje Komisije slijedi nakon primjedbi drugih država članica, Komisija za donošenje mišljenja ima na raspolaganju dodatnih 25 radnih dana.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, Komisija može donijeti mišljenje upućeno državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje.

1.  Ako smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, Komisija donosi mišljenje upućeno državi članici u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija od države članice u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje može zatražiti sve informacije koje su potrebne za donošenje mišljenja iz stavka 1.

2.  Na zahtjev Komisije država članica u kojoj se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje dostavlja relevantne informacije iz stavka 10.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija upućuje svoje mišljenje predmetnoj državi članici u razumnom roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 25 radnih dana od primitka informacija koje je Komisija zatražila u skladu sa stavkom 2. Ako država članica ima uspostavljen mehanizam za provjeru iz članka 3. stavka 1. te su Komisiji dostavljene informacije o izravnom stranom ulaganju koje je u postupku provjere u skladu s člankom 8. stavkom 1., mišljenje se dostavlja najkasnije u roku od 25 radnih dana od primitka tih informacija. Ako su za donošenje mišljenja potrebne dodatne informacije, rok od 25 dana počinje teći od dana primitka dodatnih informacija.

3.  Komisija bez odgađanja upućuje svoje mišljenje predmetnoj državi članici, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 25 radnih dana od primitka informacija koje je Komisija zatražila u skladu sa stavkom 2. Ako su Komisiji dostavljene informacije o izravnom stranom ulaganju koje je u postupku provjere u skladu s člankom 8. stavkom 1., mišljenje se dostavlja najkasnije u roku od 25 radnih dana od primitka tih informacija. Ako su za donošenje mišljenja potrebne dodatne informacije, rok od 25 dana počinje teći od dana primitka dodatnih informacija.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se informacije koje zatraže Komisija i druge države članice u skladu s člankom 8. stavkom 4. i člankom 9. stavkom 2. Komisiji i državama članicama koje su ih zatražile dostave bez nepotrebne odgode.

1.  Države članice osiguravaju da se informacije koje zatraže Komisija i druge države članice u skladu s člankom 8. stavkom 4. i člankom 9. stavkom 2. Komisiji i državama članicama koje su ih zatražile dostave bez neopravdane odgode.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  vlasničkoj strukturi stranog ulagača i poduzetnika u kojem se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje, uključujući informacije o krajnjem većinskom dioničaru ili dioničarima;

(a)  punoj vlasničkoj strukturi stranog ulagača i poduzetnika u kojem se planira provesti ili je provedeno izravno strano ulaganje, uključujući informacije o krajnjem vlasniku;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Informacije dobivene u okviru primjene ove Uredbe upotrebljavaju se samo u svrhu za koju su zatražene.

1.  Informacije dobivene u okviru primjene ove Uredbe upotrebljavaju se samo u svrhu za koju su zatražene i ne vode do otkrivanja trgovinske, industrijske ili poslovne tajne ili trgovinskog postupka ili otkrivanja tih informacija protivno javnoj politici.

Obrazloženje

Dio ove Uredbe obuhvaća suradnju koja uključuje razmjenu informacija. Ova izmjena odnosi se na potencijalne probleme u pogledu povjerljivosti, čuvanja trgovački i poslovno osjetljivih informacija.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice i Komisija osiguravaju zaštitu povjerljivih informacija dobivenih u okviru primjene ove Uredbe.

2.  Države članice i Komisija osiguravaju najviši stupanj povjerljivosti i zaštite osjetljivih informacija, uključujući trgovačke tajne kako su definirane u Direktivi (EU) 2016/9431a, koje su dobili i dali dotični strani ulagači i poduzeća. Države članice i Komisija odgovorne su za zaštitu trgovačkih tajni pri provođenju postupaka provjere.

 

______________

 

1a Direktiva (EU) 2016/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja (SL L 157, 15.6.2016. str. 1).

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za provjeru izravnih stranih ulaganja svaka država članica imenuje kontaktnu točku za provjeru izravnih stranih ulaganja („kontaktna točka za izravna strana ulaganja”). Komisija i ostale države članice moraju uključiti kontaktne točke za izravna strana ulaganja u sva pitanja povezana s provedbom ove Uredbe.

Za provjeru izravnih stranih ulaganja svaka država članica imenuje kontaktnu točku za provjeru izravnih stranih ulaganja („kontaktna točka za izravna strana ulaganja”). Komisija osigurava središnju točku za provjere preko koje države članice mogu usko surađivati. Komisija i ostale države članice moraju uključiti kontaktne točke za izravna strana ulaganja u sva pitanja povezana s provedbom ove Uredbe.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije tri godina od stupanja na snagu ove Uredbe Komisija ocjenjuje primjenu Uredbe i o tome podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. Države članice sudjeluju u tom postupku te Komisiji dostavljaju informacije potrebne za pripremu izvješća.

1.  Svake godine od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe u kojem navodi relevantne informacije o aktivnostima država članica i sustavima provjere koje koristi Komisija. Najkasnije tri godine nakon ... [datum tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija Europskom parlamentu i Vijeću predstavlja detaljnu ocjenu okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europi i ocjene sustava provjere u jurisdikcijama izvan Europske unije, uz koju prema potrebi može priložiti odgovarajući zakonodavni prijedlog.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Prilog – alineja 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  Europski program industrijskog razvoja u području obrane:

 

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od ... o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a; SL L ... (COM(2017)0294).

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Prilog –alineja 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  Europski fond za obranu:

 

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Pokretanje Europskog fonda za obranu” (COM(2017)0295).

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Prilog –alineja 6.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  Stalna strukturirana suradnja (PESCO)

 

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2315 od 11. prosinca 2017. o uspostavi stalne strukturirane suradnje (PESCO) i utvrđivanju popisa država članica sudionica; SL L 331, 14.12.2017., str. 57.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Prilog –alineja 6.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  Europski fond za strateška ulaganja

 

Uredba (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013;

 

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja;

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji

Referentni dokumenti

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

26.10.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

26.10.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Roberts Zīle

5.10.2017

Razmatranje u odboru

25.1.2018

20.3.2018

 

 

Datum usvajanja

27.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

8

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Matt Carthy, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Maydell, Ana Miranda, Luigi Morgano, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Carlos Iturgaiz, Arndt Kohn, Peter Liese

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

38

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Peter Liese, Ivana Maletić, Thomas Mann, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Paul Tang

VERTS/ALE

Ana Miranda, Molly Scott Cato

8

-

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Matt Carthy

NI

Sotirios Zarianopoulos

S&D

Alfred Sant

4

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji

Referentni dokumenti

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.9.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

26.10.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

26.10.2017

ECON

26.10.2017

ITRE

26.10.2017

JURI

26.10.2017

 

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

JURI

9.10.2017

LIBE

16.10.2017

 

 

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

18.1.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Franck Proust

11.10.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.11.2017

22.3.2018

24.4.2018

 

Datum usvajanja

28.5.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Reinhard Bütikofer

Datum podnošenja

5.6.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Danilo Oscar Lancini, Franz Obermayr

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer

7

-

ECR

Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 19. lipnja 2018.Pravna napomena