Eljárás : 2017/0224(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0198/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0198/2018

Viták :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Szavazatok :

PV 14/02/2019 - 10.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0121

JELENTÉS     ***I
PDF 1421kWORD 178k
4.6.2018
PE 619.160v03-00 A8-0198/2018

az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Franck Proust

A vélemény előadója (*):

Reinhard Bütikofer, Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

(*)  Társbizottsági eljárás – (az eljárási szabályzat 54. cikke)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0487),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C8-0309/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Külügyi Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0198/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  tekintettel az Európai Számvevőszék 2017. május 16-i 2/2015 sz. véleményére1a.

 

_________________

 

1aAz Európai Számvevőszék 2017. május 16-i 2/2015 sz. véleménye (HL C 239., 2017.7.24., 3. o.)

Indokolás

Tekintve a közelmúlt ítélkezési gyakorlatát, helyénvaló egyértelművé tenni, hogy a portfólió-befektetések nem tartozhatnak a rendelet hatálya alá.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A közvetlen külföldi befektetések hozzájárulnak az Unió növekedéséhez azáltal, hogy javítják versenyképességét, munkahelyeket teremtenek, méretgazdaságosságot eredményeznek, tőkét, technológiát, innovációt és szakértelmet vonzanak, valamint új piacokat nyitnak meg az uniós export számára. Előmozdítják a Bizottság európai beruházási tervének célkitűzéseit, valamint további uniós projektekhez és programokhoz is hozzájárulnak.

(1)  A közvetlen külföldi befektetések hozzájárulnak az Unió növekedéséhez azáltal, hogy javítják versenyképességét, munkahelyeket teremtenek, méretgazdaságosságot eredményeznek, tőkét, technológiát, innovációt és szakértelmet vonzanak, valamint új piacokat nyitnak meg az uniós export számára. Előmozdítják az európai beruházási terv célkitűzéseit, valamint további uniós projektekhez és programokhoz is hozzájárulnak.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Unió és a tagállamok befektetési környezetének nyitottságát az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) rögzíti, továbbá az Unió és a tagállamok által a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatban tett nemzetközi kötelezettségvállalások is előirányozzák azt.

(2)  A Unió és a tagállamok befektetési környezetének nyitottságát az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) rögzíti, összhangban az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkének (5) bekezdésével, továbbá az Unió és a tagállamok által a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatban tett nemzetközi kötelezettségvállalások is előirányozzák azt.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Kereskedelmi Világszervezet, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, valamint a harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodások keretében tett nemzetközi kötelezettségvállalások alapján az Unió és a tagállamok a közvetlen külföldi befektetéseket korlátozó intézkedéseket fogadhatnak el a biztonsággal vagy a közrenddel kapcsolatos indokok alapján, bizonyos előírások betartása mellett.

(3)  A Kereskedelmi Világszervezet, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, valamint a harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodások keretében tett nemzetközi kötelezettségvállalások lehetővé teszik, hogy az Unió és a tagállamok bizonyos előírások betartása mellett korlátozzák a piaci hozzáférést a közvetlen külföldi befektetések vonatkozásában a biztonsággal vagy a közrenddel kapcsolatos indokok alapján.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Több tagállam is hozott olyan intézkedéseket, amelyek alapján közrendi vagy közbiztonsági okokból korlátozhatják a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti tőkemozgásokat. Ezek az intézkedések a tagállamoknak a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos célkitűzéseit és aggályait tükrözik, és számos, hatókörüket és az alkalmazott eljárásokat tekintve különböző intézkedést eredményeznek. Más tagállamok nem alkalmaznak ilyen mechanizmust.

(4)  Több tagállam is hozott olyan intézkedéseket, amelyek alapján közrendi vagy közbiztonsági okokból lehetővé teszik a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti tőkemozgások korlátozását. Ezek az intézkedések a tagállamoknak a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos célkitűzéseit és aggályait tükrözik, és számos, hatókörüket és az alkalmazott eljárásokat tekintve különböző és nem összehangolt intézkedést eredményeznek. Azok a tagállamok, amelyek nem alkalmaznak ilyen mechanizmust, a meglévő nemzeti mechanizmusok működésére, tapasztalataira és legjobb gyakorlataira alapozva létrehozhatják saját mechanizmusukat.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Jelenleg nem létezik uniós szintű átfogó keret a közvetlen külföldi befektetések közrendi vagy közbiztonsági okokból történő átvilágítására.

(5)  Jelenleg nem létezik uniós szintű átfogó keret a közvetlen külföldi befektetések közrendi vagy közbiztonsági okokból történő átvilágítására, míg az Unió valamennyi fontos kereskedelmi partnere – köztük a G7-országok – különböző típusú, eltérő mértékben átlátható, korlátozó jellegű, illetve kiszámítható átvilágítási mechanizmusok révén kialakított ilyen keretet.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Fontos a jogbiztonság garantálása, valamint az uniós szintű koordináció és együttműködés biztosítása egy olyan keret létrehozása útján, amely az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések közrendi vagy biztonsági okokból történő átvilágítására szolgál. Ez nem sérti a tagállamoknak a nemzetbiztonság fenntartására vonatkozó kizárólagos felelősségét.

(7)  Ez a rendelet jogbiztonságot garantál a tagállami átvilágítási mechanizmusok számára és biztosítja az uniós szintű koordinációt és együttműködést egy olyan keret létrehozása útján, amely az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések közrendi vagy biztonsági okokból történő átvilágítására szolgál. Ez nem sérti a tagállamoknak a nemzetbiztonság fenntartására vonatkozó kizárólagos felelősségét. Szintén hozzájárul a jogbiztonsághoz, hogy a Bizottság nyomon követi a harmadik országok átvilágítási mechanizmusait.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A közvetlen külföldi befektetések átvilágítására szolgáló keret célja, hogy eszközt adjon a tagállamok és a Bizottság kezébe a biztonságot és a közrendet veszélyeztető kockázatok átfogó módon történő kezeléséhez, valamint a változó körülményekhez való alkalmazkodáshoz, miközben megőrzi az ahhoz szükséges rugalmasságot, hogy a tagállamok egyedi helyzetüket és nemzeti körülményeiket figyelembe véve hajtsák végre a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítását.

(8)  A közvetlen külföldi befektetések átvilágítására szolgáló keret célja, hogy jogi, humán és pénzügyi erőforrásokat adjon a tagállamok és a Bizottság kezébe a biztonságot és a közrendet veszélyeztető kockázatok átfogó módon történő kezeléséhez, valamint a változó körülményekhez való alkalmazkodáshoz, miközben megőrzi az ahhoz szükséges rugalmasságot, hogy a tagállamok egyedi helyzetüket és nemzeti körülményeiket, valamint az „aranyrészvényeket” (golden share vagy golden power) figyelembe véve hajtsák végre a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítását.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A keretnek ki kell terjednie mindazon befektetések széles körére, amelyek tartós és közvetlen kapcsolatot hoznak létre vagy tartanak fenn harmadik országbeli befektetők és a tagállamokban gazdasági tevékenységet végző vállalkozások között.

(9)  A rendelet hatályának ki kell terjednie azon befektetések széles körére, többek között a külföldi kormányok által ellenőrzött közvetlen befektetésekre, függetlenül azok volumenétől vagy tulajdoni arányától, amelyek tartós és közvetlen vagy közvetett kapcsolatot hoznak létre vagy tartanak fenn egy külföldi befektető – függetlenül attól, hogy az a végső befektető-e – és a tagállam területén, az ENSZ tengerjogi egyezménye (UNCLOS) szerinti kizárólagos gazdasági övezetében vagy kontinentális talapzatán gazdasági tevékenységet végző vállalkozások között.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A tagállamoknak abban a helyzetben kell lenniük, hogy meghozhassanak minden szükséges intézkedést átvilágítási mechanizmusuk, valamint a biztonság vagy a közrend védelmében hozott határozataik kijátszásának megelőzésére. A keretnek ki kell terjednie az Unión belüli olyan beruházásokra, melyeket a gazdasági realitásokat nem tükröző mesterséges manőverek útján eszközöltek, amelyek kijátsszák az átvizsgálási mechanizmusokat és az átvilágítási határozatokat, és amelyek esetében a befektető végső soron egy harmadik országbeli természetes személy vagy vállalkozás tulajdonában vagy irányítása alatt áll. Ez nem sérti a letelepedés és a tőkemozgás EUMSZ-ben rögzített szabadságát.

(10)  A tagállamoknak az uniós joggal összhangban intézkedéseket kell fenntartaniuk, módosítaniuk, megerősíteniük vagy elfogadniuk átvilágítási mechanizmusuk, valamint a biztonság és a közrend védelmében hozott határozataik kijátszásának észlelésére és megelőzésére. Ezeknek ki kell terjedniük az Unión belüli olyan beruházásokra, melyeket a gazdasági realitásokat nem tükröző mesterséges manőverek útján eszközöltek, amelyek kijátsszák az átvizsgálási mechanizmusokat és az átvilágítási határozatokat, beleértve azokat az eseteket is, amikor a tulajdonosi struktúra vagy a befektető más fő jellemzői jelentősen megváltoznak, amikor a befektető közvetítőként jár el, vagy a vállalkozás végső soron egy harmadik országbeli természetes személy vagy vállalkozás tulajdonában vagy irányítása alatt áll. A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot az ilyen kijátszás ellen általuk hozott minden intézkedésről. Ez nem sérti a letelepedés és a tőkemozgás EUMSZ-ben rögzített szabadságát.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A rendelet keretében a Bizottság és a tagállamok kereskedelmi és beruházási megállapodások révén, valamint az átvilágítási mechanizmusok alkalmazásáról szóló nemzetközi fórumokon elősegítik a harmadik országokkal való együttműködést és kötelezettségvállalásokat.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Helyénvaló a rendelet tagállami és bizottsági alkalmazását segítő útmutatásként meghatározni azon tényezők jegyzékét, amelyek figyelembe vehetők a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítása során. Ez a jegyzék egyúttal javítja az átvilágítási folyamat átláthatóságát azon befektetők számára, akik az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetést terveznek vagy valósítanak meg. A biztonságra vagy a közrendre esetlegesen hatást gyakorló tényezők listájának nem kimerítő jellegűnek kell maradni.

(11)  Helyénvaló a rendelet tagállami és bizottsági alkalmazását segítő útmutatásként meghatározni azon tényezők jegyzékét, amelyek figyelembe vehetők a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítása során. Ez a jegyzék egyúttal javítaná az átvilágítási folyamat átláthatóságát azon befektetők számára, akik az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetést terveznek vagy valósítanak meg. A biztonságra vagy a közrendre esetlegesen hatást gyakorló tényezők listájának nem kimerítő jellegűnek kell maradni.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Egy adott közvetlen külföldi befektetés esetleges biztonsági vagy közrendi hatásainak felmérésekor a tagállamok és a Bizottság számára lehetővé kell tenni minden releváns tényező figyelembevételét, beleértve a kritikus infrastruktúrákra és technológiákra – köztük a kulcsfontosságú alaptechnológiákra –, valamint a biztonság vagy a közrend fenntartása szempontjából nélkülözhetetlen inputokra gyakorolt hatásokat, amely inputok zavara, elvesztése vagy megsemmisülése jelentős hatást váltana ki egy tagállamban vagy az Unióban. E tekintetben a tagállamok és a Bizottság számára szintén lehetővé kell tenni annak figyelembevételét, hogy egy adott külföldi befektető közvetlenül vagy közvetetten egy harmadik ország kormányának ellenőrzése alatt áll-e (például jelentős pénzügyi támogatás, akár állami támogatás eredményeként).

(12)  Egy adott külföldi befektetés esetleges biztonsági vagy közrendi hatásainak felmérésekor a tagállamok és a Bizottság figyelembe veszik, hogy fennáll-e az ellátás megszakadása, meghibásodása, megszűnése vagy megsemmisülése, amely egy tagállamban vagy az Unióban hatást gyakorolhat, a külföldi befektető közvetlenül vagy közvetetten egy harmadik ország kormánya vagy egy külföldi kormány ellenőrzése alatt áll-e, a külföldi befektetés állami irányítású projekt vagy egy harmadik ország olyan gazdasági vagy politikai stratégiájának programja vagy része-e, amelynek célja kulcsfontosságú technológiák vagy ismeretek megszerzése vagy átadása, vagy nemzeti stratégiai érdekeinek támogatása. Mindezt olyan esetekben is alkalmazni kell, amikor a befektető már részt vett valamely tagállam biztonságát vagy közrendjét fenyegető beruházási projektekben.

 

A tagállamok és a Bizottság számára azt is lehetővé kell tenni, hogy biztonsági vagy közrendi okokból figyelembe vehessék többek között a létfontosságú és stratégiai infrastruktúrára, a kritikus és stratégiai technológiákra, az Unió stratégiai autonómiájára, a különleges adatokhot vagy az uniós polgárok személyes adataihoz való hozzáférésre, a sajtó sokszínűségére és függetlenségére, a közszolgáltatásokra és az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra gyakorolt esetleges hatásokat.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Annak meghatározása során, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol-e a biztonságra vagy a közrendre, a tagállamok és a Bizottság figyelembe vehetik a befektetés kontextusát és környezetét, többek között azt is, hogy a befektetés monopolisztikus struktúra kialakulásához vezet-e, hogy a külföldi befektető származási országában nyitott, zárt, vagy korlátozott-e a piac, hogy érvényesül-e a kölcsönösség és az egyenlő versenyfeltételek, valamint hogy fennáll-e a kockázata annak, hogy megsértik a nemzetközi emberi jogi eszközöket vagy az ILO alapvető normáit. A vizsgálatot a rendelkezésre álló legjobb információk alapján kell elvégezni, amelyeknek alaposnak, átfogónak és megbízhatónak kell lenniük.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12b)  A tagállamok lehetővé tehetik gazdasági szereplők, civil társadalmi szervezetek és szociális partnerek, például szakszervezetek számára, hogy kérjék a tagállamokat az átvilágítás elvégzésének fontolóra vételére, függetlenül az eljárásban való részvételt lehetővé tevő különböző rendszerektől.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12c)  Amennyiben a gazdasági szereplők, a civil társadalmi szervezetek vagy a szociális partnerek, például a szakszervezetek megfelelő információkkal rendelkeznek vagy komolyan és indokoltan aggódhatnak olyan közvetlen külföldi befektetések miatt, amelyek uniós érdekű projekteket vagy programokat sérthetnek a biztonság és a közrend alapján, lehetővé kell tenni ezen információk eljuttatását a Bizottságnak. A Bizottság véleménye kiadása során megfelelően figyelembe veheti ezeket az információkat.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Helyénvaló rögzíteni a közvetlen külföldi befektetések tagállamok általi átvilágítására vonatkozó eljárási keret lényeges elemeit, hogy a befektetők, a Bizottság és a többi tagállam megérthessék a befektetések átvilágításának várható módját, valamint biztosított legyen az érintett befektetések átlátható módon történő átvilágítása és a különböző harmadik országok megkülönböztetésmentes kezelése. Ezen elemeknek magukban kell foglalniuk legalább az átvilágítás időkeretének meghatározását és a külföldi befektetők számára az átvilágítási határozatokkal szembeni jogorvoslat igénybevételének lehetőségét.

(13)  Helyénvaló rögzíteni a közvetlen külföldi befektetések tagállamok általi átvilágítására vonatkozó eljárási keret lényeges elemeit, hogy a befektetők, a Bizottság és a többi tagállam megérthessék a befektetések átlátható módon történő és a különböző harmadik országokat megkülönböztetésmentesen kezelő átvilágításának várható módját. Ezen elemeknek magukban kell foglalniuk legalább az átvilágítás időkeretének meghatározását és a külföldi befektetők számára annak lehetőségét, hogy az átvilágítási határozatokkal szemben a tagállam jogának megfelelően jogorvoslatért fordulhassanak a tagállami hatóságokhoz és bíróságokhoz.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Létre kell hozni egy olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi a tagállamok közti együttműködést és az egymásnak nyújtott támogatást olyan esetekben, amikor az egyik tagállamban eszközölt közvetlen külföldi befektetés hatással lehet egy másik tagállam biztonságára és közrendjére. A tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy észrevételeket tegyenek egy másik tagállamban tervezett vagy megvalósult közvetlen külföldi befektetéssel kapcsolatban akkor is, ha az észrevételt tevő tagállam vagy a tervezett, illetve megvalósult közvetlen külföldi befektetés célországának számító tagállam nem alkalmaz átvilágítási mechanizmust vagy nem végez átvilágítást az adott befektetésre vonatkozóan. A tagállamok által tett észrevételeket továbbítani kell a Bizottságnak is. A Bizottság számára lehetővé kell tenni azt is, hogy adott esetben véleményt intézzen a tervezett, illetve megvalósult közvetlen külföldi befektetés célországának számító tagállamhoz, akkor is, ha ez a tagállam nem alkalmaz átvilágítási mechanizmust vagy nem végez átvilágítást, és akkor is, ha más tagállamok nem tettek észrevételt.

(14)  Létre kell hozni egy olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi a tagállamok közti együttműködést és az egymásnak nyújtott támogatást olyan esetekben, amikor az egyik tagállamban eszközölt közvetlen külföldi befektetés hatással lehet egy másik tagállam biztonságára és közrendjére. A tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy észrevételeket tegyenek egy másik tagállamban tervezett vagy megvalósult közvetlen külföldi befektetéssel kapcsolatban akkor is, ha az észrevételt tevő tagállam vagy a tervezett, illetve megvalósult közvetlen külföldi befektetés célországának számító tagállam nem alkalmaz átvilágítási mechanizmust vagy nem végez átvilágítást az adott befektetésre vonatkozóan. Ezeket az észrevételeket egyidejűleg továbbítani kell a Bizottságnak és minden más tagállamnak is, és a Bizottságnak ezután lehetősége van arra, hogy véleményt intézzen a tervezett, illetve megvalósult közvetlen külföldi befektetés célországának számító tagállamhoz, függetlenül attól, hogy ez a tagállam alkalmaz-e átvilágítási mechanizmust vagy átvilágítja-e a befektetést. E véleményt egyidejűleg továbbítani kell a többi tagállamnak, és az nem hozható nyilvánosságra. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a Bizottságtól véleményt vagy más tagállamoktól észrevételt kérjenek egy területükön megvalósuló közvetlen külföldi befektetésről.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Ezenkívül a Bizottság számára lehetővé kell tenni az uniós érdekű projektekre vagy programokra valószínűleg hatást gyakorló közvetlen külföldi befektetések biztonsági és közrendi okokból történő átvilágítását. Ez eszközt adna a Bizottságnak az olyan projektek és programok védelméhez, amelyek az Unió egészét szolgálják és jelentős mértékben hozzájárulnak az uniós gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez és versenyképességhez. Ilyennek tekintendők különösen a jelentős uniós finanszírozásban részesülő, valamint a kritikus infrastruktúrákkal, a kritikus technológiákkal vagy a kritikus inputokkal kapcsolatos uniós jogszabályok által létrehozott projektek és programok. A nagyobb egyértelműség kedvéért a mellékletnek tartalmaznia kell azon uniós érdekű projektek és programok indikatív listáját, amelyekkel kapcsolatban egy közvetlen külföldi befektetés bizottsági átvilágítás tárgyát képezheti.

(15)  Ezenkívül a Bizottságnak biztonsági és közrendi okokból át kell világítania az uniós érdekű projektekre vagy programokra valószínűleg hatást gyakorló közvetlen külföldi befektetéseket. Ez eszközt adna a Bizottságnak az olyan projektek és programok védelméhez, amelyek az Unió egészét szolgálják és jelentős mértékben hozzájárulnak az uniós gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez és versenyképességhez. Ilyennek tekintendők különösen a jelentős uniós finanszírozásban részesülő, valamint a kritikus és stratégiai infrastruktúrákkal, a kritikus és stratégiai technológiákkal vagy a kritikus és stratégiai inputokkal kapcsolatos uniós jogszabályok által létrehozott projektek és programok. A nagyobb egyértelműség kedvéért a mellékletnek tartalmaznia kell azon uniós érdekű projektek és programok nem teljes körű listáját, amelyekkel kapcsolatban egy közvetlen külföldi befektetés bizottsági átvilágítás tárgyát képezheti. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e lista frissítésére.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Az uniós intézmények közötti párbeszéd javítása érdekében lehetővé kell tenni az Európai Parlament illetékes bizottsága számára, hogy felkérje a Bizottságot vélemény kiadására egy tagállamban tervezett vagy megvalósult közvetlen külföldi befektetésről. A Bizottságnak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet az ilyen kérés kézhezvételét követően tett fellépéséről.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy egy közvetlen külföldi befektetés biztonsági vagy közrendi okok miatt valószínűleg hatással lesz uniós érdekű projektekre vagy programokra, biztosítani kell számára annak lehetőségét, hogy észszerű időkereten belül véleményt intézzen azokhoz a tagállamokhoz, amelyekben az ilyen beruházást tervezik vagy megvalósították. A tagállamoknak a legmesszemenőbben figyelembe kell venniük a véleményt, és az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdése szerinti lojális együttműködés elvének megfelelően magyarázatot kell adniuk a Bizottságnak abban az esetben, ha nem követik annak véleményét. A Bizottság számára lehetővé kell tenni azt is, hogy ezektől a tagállamoktól bekérje az ilyen befektetések átvilágításához szükséges információkat.

(16)  Amennyiben a Bizottság vagy egynél több tagállam úgy véli, hogy egy külföldi befektetés biztonsági vagy közrendi okok miatt valószínűleg hatással lesz uniós érdekű projektekre vagy programokra, a Bizottság észszerű időkereten belül véleményt intéz azokhoz a tagállamokhoz, amelyekben ilyen beruházást terveznek vagy valósítottak meg, és a tagállamoknak lehetőségük van észrevételeket tenni azon tagállam számára, ahol ilyen beruházást terveznek vagy valósítottak meg. A véleményt nem lehet nyilvánosságra hozni és egyidejűleg továbbítani kell a többi tagállamnak. A tagállamoknak a legmesszemenőbben figyelembe kell venniük a véleményt, és az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdése szerinti lojális együttműködés elvének megfelelően írásos magyarázatot kell adniuk a Bizottságnak és az adott tagállamnak abban az esetben, ha nem követik annak véleményét. A Bizottság számára lehetővé kell tenni azt is, hogy ezektől a tagállamoktól bekérje az ilyen befektetések átvilágításához szükséges információkat. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a Bizottságtól véleményt vagy más tagállamoktól észrevételt kérjenek egy területükön megvalósuló külföldi befektetésről.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  Amennyiben a tagállamok legalább egyharmada úgy véli, hogy egy közvetlen külföldi befektetés hatással lehet biztonságára vagy közrendjére, vagy a tagállamok legalább egyharmada és a Bizottság úgy véli, hogy uniós érdekű projektek vagy programok érintettek biztonsági és közrendi szempontból, a tagállamoknak a lehető legjobban figyelembe kell venniük a Bizottság véleményét és a többi tagállam észrevételeit, és írásos magyarázattal kell szolgálniuk a Bizottság és az érintett tagállamok számára. Amennyiben a tagállam nem követi ezeket az észrevételeket vagy véleményeket, a Bizottságnak törekednie kell az észrevételeket megfogalmazó tagállam és azon tagállam közötti párbeszéd erősítésére, amelyben a befektetést tervezik vagy megvalósították.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A többi tagállammal való együttműködés, valamint a közvetlen külföldi befektetések Bizottság általi átvilágításának elősegítése érdekében a tagállamok bejelentést tesznek a Bizottságnak átvilágítási mechanizmusukról és annak valamennyi módosításról, valamint rendszeresen jelentést tesznek átvilágítási mechanizmusuk alkalmazásáról. Hasonló okokból az átvilágítási mechanizmust nem alkalmazó tagállamoknak a rendelkezésükre álló információk alapján szintén jelentést kell készíteniük a területükön megvalósult közvetlen külföldi befektetésekről.

(17)  A többi tagállammal való együttműködés és a közvetlen külföldi befektetések Bizottság általi átvilágításának elősegítése, valamint a tagállamok által rendelkezésre bocsátott adatok jobb megbízhatósága és összehasonlíthatósága érdekében a tagállamok bejelentést tesznek a Bizottságnak átvilágítási mechanizmusukról és annak valamennyi módosításról, valamint rendszeresen jelentést tesznek átvilágítási mechanizmusuk alkalmazásáról. Hasonló okokból az átvilágítási mechanizmust nem alkalmazó tagállamoknak a rendelkezésükre álló összes információ alapján szintén jelentést kell készíteniük a területükön, kizárólagos gazdasági övezetükben vagy kontinentális talapzatukon megvalósult közvetlen külföldi befektetésekről. Tájékoztatást kell adniuk az ezen információk megszerzése érdekében tett lépésekről is.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  E célból fontos az is, hogy valamennyi tagállamban biztosítsák a tájékoztatás és a koordináció minimális szintjét a jelen rendelet hatálya alá tartozó közvetlen külföldi befektetések tekintetében. A tagállamok vagy a Bizottság kérésére az a tagállam, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, rendelkezésre bocsátja ezeket az információkat. Releváns információnak számít például a külföldi befektető tulajdonosi szerkezete és a tervezett vagy megvalósult befektetés finanszírozása, beleértve a harmadik országok által nyújtott támogatásokra vonatkozó információkat is, amennyiben azok rendelkezésre állnak.

(18)  E célból fontos az is, hogy a tagállam vagy a Bizottság kérésére valamennyi olyan tagállamban biztosítsák a tájékoztatás és a koordináció minimális szintjét a jelen rendelet hatálya alá tartozó közvetlen külföldi befektetések tekintetében, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították. Releváns információnak számít például a külföldi befektető tulajdonosi szerkezete és a tervezett vagy megvalósult befektetés finanszírozása, beleértve a harmadik országok által nyújtott támogatásokra vonatkozó információkat is, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Ezeket az információkat az EUMSZ 346. cikkében rögzített szabályoknak megfelelően kell nyújtani. Azoknak pontosnak, átfogónak és megbízhatónak kell lenniük, és törekedni kell az adatok összehasonlíthatóságának megkönnyítésére.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A tagállami és uniós szintű kommunikációt és együttműködést az egyes tagállamokban létesített, a közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglalkozó kapcsolattartó pontok útján kell fokozni.

(19)  A tagállami és uniós szintű kommunikációt és együttműködést az egyes tagállamokban létesített, a közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglalkozó intézményi alapúkapcsolattartó pontok, valamint egy befektetések átvilágításával foglalkozó külön koordinációs csoport útján kell fokozni.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A tagállamoknak és a Bizottságnak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük a bizalmas és más különleges adatok védelmének biztosítására.

(20)  A tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítaniuk kell a külföldi befektetők és az érintett uniós vállalkozás által rendelkezésre bocsátott valamennyi bizalmas információ legmagasabb szintű védelmét.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  A tagállamok a legjobb rendelkezésükre álló információk alapján éves jelentést készítenek a Bizottságnak a területükön, kizárólagos gazdasági övezetükben vagy kontinentális talapzatukon megvalósult közvetlen külföldi befektetésekről. Tájékoztatást kell adniuk az ezen információk megszerzése érdekében tett lépésekről is. Ezen éves jelentések alapján a Bizottság éves jelentést készít a befektetések általános helyzetéről az Unióban, beleértve e rendelet végrehajtását is, és azt benyújtja az Európai Parlamentnek. A jelentést nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A Bizottság legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően három évvel jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról. Amennyiben a jelentés a rendelet rendelkezéseinek módosítására tesz javaslatot, adott esetben jogalkotási javaslat is csatolható hozzá.

(21)  A Bizottság legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően három évvel és azt követően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, melyben értékeli e rendelet működését és hatékonyságát. Az értékelés kiterjed az olyan hosszú távú gazdasági ellenőrzési képességekre is, amelyek ugyan nem közvetlen külföldi befektetések, de állami szerződések révén olyan tartós és közvetlen befolyásolási lehetőségek megszerzését eredményezik, amelyek lehetővé teszik az e rendelet meghatározása szerint uniós érdekű projektek vagy programok irányítását vagy ellenőrzését. Amennyiben a jelentés a rendelet rendelkezéseinek módosítására tesz javaslatot, adott esetben jogalkotási javaslat is csatolható hozzá, és minden egyéb esetben is tájékoztatni kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  Az uniós érdekű projektek és programok listájának frissítése érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet mellékletének módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „közvetlen külföldi befektetés”: külföldi befektető által eszközölt bármely fajta befektetés, melynek célja, hogy tartós és közvetlen kapcsolatokat hozzon létre vagy tartson fenn a külföldi befektető és azon vállalkozó vagy vállalkozás között, amelynek a rendelkezésére bocsátják a tőkét azzal a céllal, hogy gazdasági tevékenységet folytasson egy tagállamban, olyan befektetéseket is ideértve, amelyek lehetővé teszik a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás irányításában vagy ellenőrzésében való tényleges részvételt;

1.  „közvetlen külföldi befektetés”: külföldi befektető által eszközölt bármely fajta befektetés, függetlenül annak volumenétől vagy tulajdoni hányadától, és attól is, hogy a befektető a végső befektető-e, melynek célja, hogy tartós és közvetlen vagy közvetett kapcsolatokat hozzon létre vagy tartson fenn a külföldi befektető és azon vállalkozó vagy vállalkozás között, amelynek a rendelkezésére bocsátják a tőkét azzal a céllal, hogy gazdasági tevékenységet folytasson egy tagállam területén, az ENSZ Tengerjogi Egyezménye (UNCLOS) alapján bejelentett kizárólagos gazdasági övezetében vagy kontinentális talapzatán olyan befektetéseket is ideértve, amelyek lehetővé teszik a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás irányításában vagy közvetlen vagy közvetett ellenőrzésében való tényleges részvételt;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  „külföldi kormány által ellenőrzött közvetlen befektetés”: minden olyan közvetlen külföldi befektetés, amely egy Unióban bejegyzett jogi személy egy külföldi kormány vagy egy külföldi kormány által ellenőrzött, nevében eljáró vagy utasításait követő szervezet általi ellenőrzését eredményezheti;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „külföldi befektető”: harmadik országbeli természetes személy vagy harmadik országbeli vállalkozás, mely közvetlen külföldi befektetést tervez vagy hajtott végre;

2.  „külföldi befektető”: harmadik országbeli természetes vagy jogi személy vagy vállalkozás, illetve nemzeti vagy állami intézmény, mely közvetlen külföldi befektetést tervez vagy már végrehajtott, függetlenül attól, hogy végső befektető-e vagy a harmadik országbeli befektetőt képviselő közvetítő;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „átvilágítás”: közvetlen külföldi befektetés értékelését, kivizsgálását, engedélyezését, feltételhez kötését, megtiltását vagy felszámolását lehetővé tevő eljárás;

3.  „átvilágítás”: közvetlen külföldi befektetés értékelését, kivizsgálását, engedélyezését, feltételhez kötését, megtiltását vagy felszámolását lehetővé tevő eljárás, amely lefolytatásának időszaka akkor kezdődik, amikor az illetékes hatóság megkapta az átvilágítás megkezdéséhez szükséges valamennyi információt;

Indokolás

Lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a külföldi befektető ne továbbítson hiányos információkat csak azért, hogy az átvilágításra vonatkozó időszak kezdetét vegye. Ezért az átvilágítás elvégzésének időszaka attól az időponttól kezdődhet, amikor a dosszié összeállításához szükséges valamennyi információt benyújtották.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok fenntarthatnak, módosíthatnak vagy bevezethetnek a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítására szolgáló mechanizmusokat, a jelen rendeletben szereplő feltételek mellett és azoknak megfelelően.

(1)  E rendelet rendelkezéseivel összhangban a tagállamok fenntarthatnak, módosíthatnak, megerősíthetnek vagy bevezethetnek a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítására szolgáló mechanizmusokat.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság biztonsági vagy közrendi okokból átvilágíthatja az uniós érdekű projektekre vagy programokra valószínűleg hatást gyakorló közvetlen külföldi befektetéseket.

(2)  A Bizottság biztonsági vagy közrendi okokból átvilágítja az uniós érdekű projektekre vagy programokra valószínűleg hatást gyakorló közvetlen külföldi befektetéseket.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Uniós érdekűnek minősülnek a jelentős összegű vagy jelentős arányú uniós finanszírozásban részesülő, vagy a kritikus infrastruktúrákról, a kritikus technológiákról vagy a kritikus inputokról szóló uniós jogszabályok hatálya alá tartozó projektek és programok. Az 1. melléklet tartalmazza az uniós érdekű projektek és programok indikatív jegyzékét.

(3)  Uniós érdekűnek minősülnek az uniós finanszírozásban részesülő, vagy a kritikus és stratégiai infrastruktúrákról és technológiákról – beleértve a kulcsfontosságú alaptechnológiákat is –, valamint a biztonság és a közrend fenntartása szempontjából alapvető fontosságú kritikus inputokról szóló uniós jogszabályok hatálya alá tartozó projektek és programok. A rendelet melléklete tartalmazza az uniós érdekű projektek és programok nem kimerítő jegyzékét. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a rendelet mellékletében szereplő jegyzék frissítése céljából.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az átvilágítás során figyelembe vehető tényezők

Az átvilágítás során figyelembe vett tényezők

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítása során a tagállamok és a Bizottság fontolóra veheti a többek közt a következőkre gyakorolt esetleges hatásokat:

(1)  A közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítása során a tagállamok és a Bizottság fontolóra veheti a többek közt a következőkre gyakorolt esetleges hatásokat:

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  kritikus infrastruktúra, ideértve az energiát, a közlekedést, a távközlést, az adattárolást, az űrinfrastruktúrát és a pénzügyi infrastruktúrát, valamint a különleges létesítményeket;

a)  kritikus és stratégiai fizikai és virtuális infrastruktúra, ideértve többek között az energiát, a vízellátást, a közlekedési hálózatokat, a kikötőket, a vasutakat, a repülőtereket és a hajógyárakat, a közlekedési szolgáltatásokat, a távközlést és a médiát, a repülési és űrinfrastruktúrát, az adattárolási létesítményeket, a nagyméretű adathalmazok elemzését, a választási infrastruktúrát, a pénzügyi szolgáltatások infrastruktúráját, valamint a különleges létesítményeket;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  kritikus technológiák, ideértve a mesterséges intelligenciát, a robotikát, a félvezetőket, a potenciálisan kettős felhasználású technológiákat, a kiberbiztonságot, az űr- vagy nukleáris technológiát;

b)  kritikus és stratégiai technológiák, ideértve többek között a mesterséges intelligenciát, a robotikát, a kvantumtechnológiát, a nano- és orvosi technológiákat, az információs és kommunikációs technológiákat (IKT), az elektronikus chipeket, a félvezetőket, az energiatárolást, a kettős felhasználású árukat, a védelmet, a kiberbiztonságot és a kibertechnológiákat, az autóipart, a vasutat, a légteret és a nukleáris technológiát, a kutatási és fejlesztési létesítményeket;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a kritikus inputok ellátásbiztonsága; vagy

c)  az EU stratégiai autonómiája, az ellátás biztonsága és folyamatossága a kritikus inputokból, beleértve többek között az alapanyagokat, a nyersanyagokat, a ritkaföldfémeket, a mezőgazdasági eszközöket, a földterületeket és az agrár-élelmiszeripari termelést; vagy

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a különleges adatokhoz való hozzáférés vagy a különleges adatok feletti ellenőrzés képessége.

d)  a különleges adatokhoz vagy az uniós polgárok személyes adataihoz való hozzáférés, beleértve többek között az egészségügyi adataikat, valamint a tömeges adatok és a különleges adatok feletti ellenőrzés képessége,

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a média pluralitása és függetlensége, általános érdekű szolgáltatások és általános gazdasági érdekű szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, beleértve az audiovizuális szolgáltatásokat is, valamint sportlétesítmények, fogadási szolgáltatások és a kulturális örökség.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Annak meghatározása során, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol-e a biztonságra vagy a közrendre, a tagállamok és a Bizottság figyelembe vehetik, hogy a külföldi befektető egy harmadik ország kormányának ellenőrzése alatt áll-e, akár jelentős finanszírozás útján is.

(2)  Annak meghatározása során, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol-e a biztonságra vagy a közrendre, a tagállamok és a Bizottság figyelembe veszik, hogy:

 

a)  fennáll-e az ellátás olyan megszakadásának, meghibásodásának, megszűnésének vagy megsemmisülésének kockázata, amely egy tagállamban vagy az Unióban hatást gyakorolhat;

 

b)  a külföldi befektető egy harmadik ország kormányának, állami szervének vagy fegyveres erőinek közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt áll-e és/vagy állami külpolitikai projekteket vagy programokat, vagy külföldi kormány által ellenőrzött, stratégiai ipari célokat követő közvetlen befektetést hajt végre, kulcsfontosságú alaptechnológiákat vagy ismereteket szerez meg vagy ad át, nemzeti stratégiai érdekeket támogat akár a tulajdonosi struktúra, akár jelentős finanszírozás útján, ami támogatások, kibővített hitelek, vagy harmadik országok kormánya vagy állami tulajdonú pénzintézete által nyújtott kölcsönök formáját öltheti és/vagy politikai jelenlét figyelhető meg a döntéshozatali központjaiban;

 

c)  a befektető már részt vett valamely tagállam biztonságát vagy közrendjét fenyegető beruházási projektekben.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A (2) bekezdés alkalmazásában a tagállamok és a Bizottság figyelembe veheti többek között az alábbiakat:

 

a)  a befektetés kontextusát és körülményeit, beleértve azt is, hogy az ágazatot a befektető származási országa stratégiai ágazatnak tekinti-e;

 

b)  fennáll-e annak komoly és alátámasztható kockázata, hogy a külföldi befektető illegális tevékenységet végez vagy bűncselekményt követ el, például pénzmosást, sikkasztást, korrupciót, terrorizmusfinanszírozást, szervezett bűncselekményt, vagy szellemitulajdon-jogok, nemzetközi emberi jogi egyezmények vagy alapvető ILO-normák megsértését;

 

c)  azon vállalkozás alapító okirata, amelybe a befektetés történik, tartalmaz-e tulajdonosváltásra vonatkozó záradékot;

 

d)  a beruházás erősíthet-e monopolisztikus struktúrákat vagy vezethet-e ilyenek kialakulásához vagy egy értéklánc ellenőrzéséhez, például a Bizottság által elemzett, harmadik állambeli vállalkozások részvételével lezajlott valamennyi összefonódás listájának közlésével, illetve a nemzeti versenyhatóságok által elemzett, ugyanazon vállalkozást érintő valamennyi összefonódás listájának közlésével;

 

e)  a külföldi befektető származási országában a piac nyitott, korlátozott vagy zárt-e, és érvényesül-e kölcsönösség, illetve egyenlő versenyfeltételek;

 

f)  a Bizottság vagy a tagállamok korábbi kapcsolatai a külföldi befektetővel;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A vizsgálatot a rendelkezésre álló legjobb információk alapján kell elvégezni, amelyeknek alaposnak, átfogónak és megbízhatónak kell lenniük.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok az átvilágítási mechanizmusok és az átvilágítási határozatok kijátszásának megelőzéséhez szükséges intézkedéseket tarthatnak fenn, módosíthatnak vagy fogadhatnak el.

A tagállamok az átvilágítási mechanizmusok és az átvilágítási határozatok kijátszásának megállapításához és megelőzéséhez szükséges intézkedéseket tartanak fenn, módosíthatnak, erősíthetnek meg vagy fogadhatnak el, beleértve azokat az eseteket is, amikor a tulajdonosi struktúra vagy a befektető más fő jellemzői jelentősen megváltoznak. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az ilyen kijátszás ellen általuk hozott minden intézkedésről.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok meghatározzák az átvilágítási határozatok kibocsátásának időkereteit. Ezen időkereteknek lehetővé kell tenniük, hogy a tagállamok figyelembe vegyék a 8. cikk szerinti tagállami észrevételeket, valamint a Bizottság 8. és 9. cikk szerinti véleményét.

(2)  A tagállamok meghatározzák az átvilágítási határozatok kibocsátásának időkereteit, és nyilvánosságra hozzák azokat. Ezen időkereteknek lehetővé kell tenniük, hogy a tagállamok figyelembe vegyék a 8. cikk szerinti tagállami észrevételeket, valamint a Bizottság 8. és 9. cikk szerinti véleményét.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok lehetővé tehetik gazdasági szereplők, civil társadalmi szervezetek és szociális partnerek, például szakszervezetek számára, hogy kérjék a tagállami hatóságokat az átvilágítás elvégzésének fontolóra vételére, függetlenül az eljárásban való fokozottabb részvételt lehetővé tevő tagállami rendszerektől.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A külföldi befektetők és az érintett vállalkozások által elérhetővé tett bizalmas információkat, köztük az üzleti szempontból különleges adatokat, védelemben részesítik.

(3)  A tagállamok és a Bizottság biztosítják a külföldi befektetők és az érintett uniós vállalkozások által elérhetővé tett valamennyi bizalmas információ legmagasabb szintű védelmét az átvilágítási eljárások során, tiszteletben tartva a 2015/443/EU, Euratom és a 2015/444/EU, Euratom bizottsági határozatokat.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A külföldi befektetőknek és érintett vállalkozásoknak lehetőségük van jogorvoslatért folyamodni a nemzeti hatóságok átvilágítási határozatai ellen.

(4)  A külföldi befektetőknek és az érintett uniós vállalkozásoknak lehetőségük van a nemzeti jognak megfelelően jogorvoslatért folyamodni a tagállami hatóságokhoz és igazságszolgáltatási szervekhez az átvilágítási határozatok ellen.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az átvilágítási mechanizmust fenntartó tagállamok éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak átvilágítási mechanizmusuk alkalmazásáról. Az egyes jelentéstételi időszakok tekintetében a jelentés különösen a következőkről tartalmaz információkat:

(3)  Az átvilágítási mechanizmust fenntartó tagállamok minden egyes jelentéstételi időszakban kiegészítő információkat nyújtanak be a Bizottságnak átvilágítási mechanizmusuk alkalmazásáról, különösen az alábbiakról:

a)  az átvilágított és átvilágítás alatt álló közvetlen külföldi befektetések;

a)  az átvilágított és átvilágítás alatt álló közvetlen külföldi befektetések;

b)  a közvetlen külföldi befektetéseket megtiltó átvilágítási határozatok;

b)  a közvetlen külföldi befektetéseket megtiltó átvilágítási határozatok;

c)  a közvetlen külföldi befektetéseket feltételekhez vagy enyhítő intézkedésekhez kötő átvilágítási határozatok;

c)  a közvetlen külföldi befektetéseket feltételekhez vagy enyhítő intézkedésekhez kötő átvilágítási határozatok;

d)  az átvilágított és átvilágítás alatt álló közvetlen külföldi befektetések ágazata, származása és értéke.

d)  az átvilágított és átvilágítás alatt álló közvetlen külföldi befektetések ágazata, származása és értéke.

 

da)  az uniós érdekű projektekre vagy programokra vonatkozó átvilágítási határozatok.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az átvilágítási mechanizmust nem alkalmazó tagállamok a rendelkezésükre álló információk alapján éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a területükön megvalósult közvetlen külföldi befektetésekről.

(2)  A tagállamok a legjobb rendelkezésükre álló információk alapján éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a területükön, kizárólagos gazdasági övezetükben vagy kontinentális talapzatukon megvalósult közvetlen külföldi befektetésekről, valamint az ezen információk megszerzése érdekében tett lépésekről.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Többek között a tagállamok által benyújtott éves jelentések alapján és a jelentésekben szereplő egyes információk bizalmas jellegének kellő tiszteletben tartásával a Bizottság éves jelentést készít a befektetések általános helyzetéről az Unióban, beleértve e rendelet végrehajtását is, és azt benyújtja az Európai Parlamentnek. A jelentést nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok az átvilágítás megkezdését követő 5 munkanapon belül tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot minden olyan közvetlen külföldi befektetésről, amely átvilágítási mechanizmusuk keretében átvilágítás alatt áll. A tájékoztatás részeként – adott esetben – az átvilágítást végző tagállam törekszik annak jelzésére, hogy véleménye szerint az adott közvetlen külföldi befektetés valószínűleg a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozik-e.

(1)  A tagállamok legkésőbb az átvilágítás megkezdését követő öt munkanapon belül tájékoztatják a Bizottságot és a tagállamokat minden olyan közvetlen külföldi befektetésről, amely átvilágítási mechanizmusuk keretében átvilágítás alatt áll. A tájékoztatás részeként – adott esetben – az átvilágítást végző tagállam törekszik annak jelzésére, hogy véleménye szerint az átvilágítás tárgyát képező külföldi befektetés valószínűleg a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozik-e.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamoknak a Bizottságtól véleményt vagy más tagállamoktól észrevételt kérhetnek egy területükön megvalósuló külföldi befektetésről.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben egy tagállam úgy véli, hogy egy másik tagállamban tervezett vagy megvalósult közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol saját biztonságára vagy közrendjére, észrevételeket tehet annak a tagállamnak, amely területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították. Az észrevételeket egyidejűleg a Bizottságnak is megküldi.

(2)  Amennyiben egy tagállam úgy véli, hogy egy másik tagállamban tervezett vagy megvalósult közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol saját biztonságára vagy közrendjére, észrevételeket tehet annak a tagállamnak, amely területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították. A tagállam észrevételeit egyidejűleg továbbítják a Bizottságnak és az összes többi tagállamnak is.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol egy vagy több tagállam biztonságára vagy közrendjére, véleményt címezhet ahhoz a tagállamhoz, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították. A Bizottság véleményt bocsáthat ki akkor is, ha más tagállamok nem tettek észrevételeket.

(3)  Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol egy vagy több tagállam biztonságára vagy közrendjére, véleményt címezhet ahhoz a tagállamhoz, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították. A Bizottság véleményt bocsáthat ki akkor is, ha más tagállamok nem tettek észrevételeket. A Bizottság véleményét egyidejűleg továbbítja az összes többi tagállamnak.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság vagy egy tagállam, amely megalapozottan feltételezi, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol biztonságára vagy közrendjére, felkérheti azt a tagállamot bármely olyan információ megadására, amely a területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, amely a (2) bekezdésben említett észrevételek megtételéhez, vagy a (3) bekezdésben említett vélemény kibocsátásához szükséges.

(4)  Az a tagállam, amely alapos indokkal feltételezi, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol biztonságára vagy közrendjére, indokolt kérelemmel fordulhat a Bizottsághoz, kérve azt a tagállamot, amely a területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, hogy adjon meg minden olyan információt, amely a (2) bekezdésben említett észrevételek megtételéhez szükséges. A Bizottság összegyűjti az összes beérkezett információkérést, és haladéktalanul továbbítja azokat annak a tagállamnak, amelynek a területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították. Indokolt esetben a Bizottság saját kezdeményezésére kérhet a (3) bekezdésben említett vélemény kibocsátásához szükséges információkat is.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A (2) bekezdés szerinti észrevételek vagy a (3) bekezdés szerinti vélemények címzettje az a tagállam, amelynek területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, és az észrevételt vagy véleményt észszerű határidőn belül kell megtenni, de legkésőbb a Bizottság által a (2) bekezdés szerint kért információk kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül. Azokban az esetekben, amelyekben a Bizottság véleménye más tagállamok észrevételeit követi, a Bizottságnak további 25 munkanap áll rendelkezésére véleménye megfogalmazásához.

(5)  A (2) bekezdés szerinti észrevételek címzettje a Bizottság és a tagállamok, a (3) bekezdés szerinti vélemények címzettje pedig az a tagállam, amelynek területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, és az észrevételt vagy véleményt észszerű határidőn belül kell megtenni, de legkésőbb az információk kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül. Azokban az esetekben, amelyekben a Bizottság véleménye más tagállamok észrevételeit követi, további 25 munkanap áll rendelkezésére véleménye megfogalmazásához.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az a tagállam, amelynek területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, megfelelően figyelembe veszi a többi tagállam (2) bekezdés szerinti észrevételeit és a Bizottság (3) bekezdés szerinti véleményét.

(6)  Az a tagállam, amelynek területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, megfelelően figyelembe veszi a többi tagállam (2) bekezdés szerinti észrevételeit és a Bizottság (3) bekezdés szerinti véleményét, valamint a befektetések átvilágításával foglalkozó koordinációs csoport keretében a 12a. cikkel összhangban kifejezésre juttatott álláspontokat.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Ha a tagállamok legalább egyharmada úgy véli, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol biztonságára vagy közrendjére, az a tagállam, amelynek a területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, a legmesszemenőbben figyelembe veszi ezeket az észrevételeket és a Bizottság véleményét, és írásos magyarázatot nyújt be.

 

Amennyiben a tagállam nem követi ezeket az észrevételeket vagy véleményeket, a Bizottság előmozdítja az észrevételeket megfogalmazó tagállamok és az azon tagállam közötti párbeszédet, amelyben a befektetést tervezik vagy megvalósították.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok e cikk szerinti együttműködésére a 12. cikk szerinti kapcsolattartói pontokon keresztül kerül sor.

(7)  A tagállamok e cikk szerinti együttműködésére a közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglalkozó, intézményalapú kapcsolattartó pontokon, valamint a 12a. cikkel összhangban létrehozott, a befektetések átvilágításával foglalkozó koordinációs csoporton keresztül kerül sor.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy egy közvetlen külföldi befektetés biztonsági vagy közrendi okokból valószínűleg hatással lesz uniós érdekű projektekre vagy programokra, véleményt címezhet ahhoz a tagállamhoz, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították.

(1)  Amennyiben a Bizottság vagy egy vagy több tagállam úgy látja, hogy egy közvetlen külföldi befektetés biztonsági vagy közrendi okokból valószínűleg hatással lesz uniós érdekű projektekre vagy programokra, a Bizottság véleményt címez ahhoz a tagállamhoz, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították. A Bizottság véleményét egyidejűleg a többi tagállamnak is továbbítják. Ezt a véleményt nem hozzák nyilvánosságra.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamoknak a Bizottságtól véleményt vagy más tagállamoktól észrevételt kérhetnek egy területükön megvalósuló külföldi befektetésről.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Amennyiben egy tagállam úgy véli, hogy egy másik tagállamban tervezett vagy megvalósult közvetlen külföldi befektetés az uniós projektek vagy programok tekintetében valószínűleg hatást gyakorol saját biztonságára vagy közrendjére, illetve az Unió érdekeire, észrevételeket tehet annak a tagállamnak, amely területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították. Ezeket az észrevételeket egyidejűleg továbbítani kell a Bizottságnak is.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság felkérheti azt a tagállamot, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, hogy adja meg az (1) bekezdésben említett vélemény kibocsátásához szükséges információkat.

(2)  A Bizottság felkérheti azt a tagállamot, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, hogy adja meg az (1) bekezdésben említett vélemény kibocsátásához szükséges információkat. Az ilyen információk kezelése során a Bizottság kiemelt figyelmet fordít azok potenciálisan érzékeny jellegére. A tagállam, a külföldi befektető, valamint a befektetés tárgyát képező vállalkozó vagy vállalkozás benyújthat a Bizottságnak minden olyan releváns információt, amelyet a vélemény kibocsátásához szükségesnek tart. Ezen információknak pontosnak, átfogónak és megbízhatónak kell lenniük, és a lehetőségekhez mérten meg kell könnyíteniük az adatok összehasonlíthatóságát.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság észszerű határidőn belül, de legkésőbb a Bizottság által a (2) bekezdés szerint kért információk kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül kibocsátja az érintett tagállamnak címzett véleményét. Amennyiben egy tagállamban a 3. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint átvilágítási mechanizmus működik, és az átvilágítás alatt álló közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozó információt a Bizottság a 8. cikk (1) bekezdése szerint megkapta, a véleményt legkésőbb az ilyen információ kézhezvételét követő 25 munkanapon belül ki kell bocsátani. Amennyiben a vélemény kibocsátásához további információra van szükség, a 25 napos határidő ezen információ kézhezvételétől kezdődően számítandó.

(3)  A Bizottság észszerű határidőn belül, de legkésőbb a Bizottság által a (2) bekezdés szerint kért információk kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül kibocsátja az érintett tagállamnak címzett véleményét, hogy az indokolatlan késedelmek se a közvetlen külföldi befektetést, se pedig a tagállami átvilágítást ne veszélyeztessék.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság véleményéről a többi tagállam is tájékoztatást kap.

(4)  A Bizottság véleményéről a többi tagállam és az Európai Parlament is tájékoztatást kap.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Azok a tagállamok, melyekben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, maradéktalanul figyelembe veszik a Bizottság véleményét, és a vélemény figyelmen kívül hagyása esetén magyarázattal szolgálnak a Bizottságnak.

(5)  Azok a tagállamok, melyekben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, maradéktalanul figyelembe veszik a Bizottság (1) bekezdés szerinti véleményét vagy a tagállamok (1b) (új) bekezdés szerinti észrevételeit, és a Bizottság véleményének vagy a tagállamok észrevételeinek figyelmen kívül hagyása esetén írásos magyarázattal szolgálnak a Bizottságnak és az érintett tagállamoknak.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Amennyiben a gazdasági szereplők, a civil társadalmi szervezetek vagy a szociális partnerek, például a szakszervezetek releváns információkkal rendelkeznek vagy komolyan és indokoltan aggódnak olyan közvetlen külföldi befektetések miatt, amelyek uniós érdekű projekteket vagy programokat sérthetnek a biztonság és a közrend tekintetében, ezen információkat eljuttathatják a Bizottságnak. A Bizottság véleménye kiadása során megfelelően figyelembe veheti ezeket az információkat.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Ha a tagállamok legalább egyharmada és a Bizottság úgy véli, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol biztonságára vagy közrendjére, az a tagállam, amelynek a területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, a legmesszemenőbben figyelembe veszi a többi tagállam észrevételeit és a Bizottság véleményét, és írásos magyarázatot nyújt be.

 

Amennyiben a tagállam nem követi ezeket az észrevételeket vagy véleményeket, a Bizottság előmozdítja az észrevételeket megfogalmazó tagállamok és az azon tagállam közötti párbeszédet, amelyben a befektetést tervezik vagy megvalósították.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c)  Az uniós intézmények közötti párbeszéd fokozása és a nagyobb fokú átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása érdekében az Európai Parlament illetékes bizottsága felkérheti a Bizottságot vélemény kiadására egy tagállamban tervezett vagy megvalósult közvetlen külföldi befektetésről, valamint arra, hogy megvitassa a bizottsággal az e rendelet alkalmazásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseket, különös tekintettel az uniós érdekű projektekre vagy programokra valószínűleg hatást gyakorló közvetlen külföldi befektetések e rendelet szerinti átvilágításával kapcsolatos rendelkezések alkalmazására. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet az ilyen kéréseket követően tett fellépéséről.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság és a más tagállamok által a 8. cikk (4) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése alapján kért információkat indokolatlan késedelem nélkül a Bizottság és a kérelmező tagállamok rendelkezésére bocsássák.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság és a más tagállamok által a 8. cikk (4) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése alapján kért információkat indokolatlan késedelem nélkül és az EUMSZ 346. cikkében meghatározott szabályoknak megfelelően a Bizottság és a kérelmező tagállamok rendelkezésére bocsássák. Ezen információknak pontosnak, átfogónak és megbízhatónak kell lenniük, és a lehetőségekhez mérten meg kell könnyíteniük az adatok összehasonlíthatóságát.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a külföldi befektető és azon vállalkozás tulajdonosi szerkezete, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezték vagy megvalósították, ideértve a legfőbb többségi részvényesre vagy részvényesekre vonatkozó információkat is;

a)  a közvetlen külföldi befektető, a végső befektető és azon vállalkozás tulajdonosi szerkezete, tulajdoni részaránya és jellege, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezték vagy megvalósították, ideértve a legfőbb többségi részvényesre vagy részvényesekre vonatkozó információkat is;

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a befektetés finanszírozása, a tagállam rendelkezésére álló információk alapján.

e)  a befektetés finanszírozása és a forrása, beleértve jogszerűségének igazolását is, a tagállam rendelkezésére álló legjobb információk alapján.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok és a Bizottság biztosítják az e rendelet alkalmazásának eredményeként megszerzett bizalmas információk védelmét.

(2)  A tagállamok és a Bizottság biztosítják az e rendelet alkalmazásának eredményeként megszerzett bizalmas információk legmagasabb szintű, szigorú normák szerinti védelmét, kellő figyelemmel a különleges adatokra, és tiszteletben tartva a 2015/443/EU, Euratom és a 2015/444/EU, Euratom bizottsági határozatot.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kapcsolattartó pontok

A közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglalkozó, intézményalapú kapcsolattartó pontok

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden egyes tagállam kijelöl egy, a közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglalkozó kapcsolattartó pontot (a továbbiakban: kapcsolattartó pont) a közvetlen külföldi befektetések átvilágítására. A Bizottság és a többi tagállam bevonja ezeket a kapcsolattartó pontokat a jelen rendelet végrehajtásával kapcsolatos valamennyi kérdésbe.

(1)  Minden egyes tagállam kijelöl egy, a közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglalkozó, intézményalapú kapcsolattartó pontot a közvetlen külföldi befektetések átvilágítására. A Bizottság és a többi tagállam bevonja ezeket a közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglalkozó, intézményalapú kapcsolattartó pontokat a jelen rendelet végrehajtásával kapcsolatos valamennyi kérdésbe, és gondoskodik a köztük e kérdésekben folytatott szoros együttműködésről, különösen a befektetések átvilágításával foglalkozó koordinációs csoporton belül.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglakozó, intézményalapú kapcsolattartó pontok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kapcsolatot tartsanak a nemzeti vagy uniós jogalkotók által ugyanilyen céllal létrehozott többi kapcsolattartó ponttal, elősegítve a hálózatos fejlődést.

Indokolás

A 2008/114/EK irányelv például létrehozza a kritikus európai infrastruktúrák védelmével foglalkozó kapcsolattartó pontokat. A kapcsolatok és a tapasztalatok megosztása e kapcsolattartó pontok között nem igényel további forrásokat, és jobb információcserét tesz lehetővé.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglakozó, intézményalapú kapcsolattartó pontoknak ugyanolyan szintű követelményeknek kell eleget tenniük, mint a nemzeti befektetésátvilágító rendszereknek, például a kért információkhoz való hozzáférés, a koordináló szerep, valamint a bizalmas információk és különleges adatok legmagasabb szintű védelmének fenntartása tekintetében.

Indokolás

Az intézményalapú kapcsolattartó pontoknak ugyanazon követelményeknek kell megfelelniük, különösen az információbiztonság tekintetében is.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

A befektetések átvilágításával foglalkozó koordinációs csoport

 

(1)  A Bizottság képviselőjének elnökletével egy befektetések átvilágításával foglalkozó koordinációs csoportot kell létrehozni. Minden egyes tagállam egy képviselőt küld ebbe a csoportba.

 

(2)  A befektetések átvilágításának koordinálásával foglalkozó csoport a tagállamok és a Bizottság képviselőiből és szakértőiből áll, és feladata többek között a bevált gyakorlatok megosztása, az átvilágítási mechanizmusuk működése kapcsán a tagállamokban felmerülő aggályok megválaszolása, valamint a rendelet hatálya alá tartozó bármilyen kérdés megvitatása.

 

(3)  Ezenkívül rendszeresen meg lehet hívni helyi hatóságokat, gazdasági szereplőket, intézményi és politikai szereplőket és hatóságokat, civil társadalmi szervezeteket, szociális partnereket – például szakszervezeteket –, uniós ügynökségeket, az egyes régiók előmozdításáért felelős ügynökségeket vagy gazdasági szakértőket, valamint a harmadik országok átvilágítási mechanizmussal foglalkozó képviselőit is, hogy beszámoljanak tapasztalataikról.

 

(4)  A Bizottság lehetővé teszi, hogy az Európai Parlament megfigyelőként részt vegyen valamennyi releváns ülésen.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12b. cikk

 

Nemzetközi együttműködés

 

A tagállamok és a Bizottság előmozdítják az átvilágítási eljárások alkalmazásával kapcsolatos együttműködést a harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodások keretében, valamint a nemzetközi fórumokon.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság értékelést készít és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, legkésőbb három évvel a hatálybalépése után. A tagállamok részt vesznek ebben a műveletben, és ellátják a Bizottságot a jelentés elkészítéséhez szükséges információkkal.

(1)  A Bizottság [e rendelet hatálybalépését követően három évvel]-ig és azt követően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, melyben értékeli e rendelet működését és hatékonyságát. A tagállamok szorosan részt vesznek ebben a műveletben, és ellátják a Bizottságot a jelentés elkészítéséhez szükséges információkkal.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a jelentés a rendelet rendelkezéseinek módosítására tesz ajánlást, a jelentéshez csatolható a megfelelő jogalkotási javaslat.

(2)  Amennyiben a jelentés a rendelet rendelkezéseinek módosítására tesz ajánlást, a jelentéshez csatolható a megfelelő jogalkotási javaslat. Ha a Bizottság úgy véli, hogy nincs szükség ilyen módosításra, álláspontját köteles megindokolni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a. cikk

 

(1)  A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételekkel felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

 

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ...-tól/től [e rendelet hatálybalépésének dátuma] számított hároméves időszakra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a hároméves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 3. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)  A 3. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 6 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– ESBA:

 

Az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról szóló, 2015, június 25-i (EU) 2015/1017 rendelet, valamint az 1291/2013/EU, az 1316/2013/EU és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időbeli hatályának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló rendeletek.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 6 b–6 i franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– SESAR - Egységes európai égbolt:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-i 549/2004/EK rendelete az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról (»keretrendelet«).

 

– Az Unió közös technológiai kezdeményezései, melyek a következőket foglalják magukban:

 

üzemanyagcellák és hidrogén, aeronautika és hidrogén, az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés, kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek, bioalapú iparágak, Shift2Rail.

 

– Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 

– Az 5G-re vonatkozó európai cselekvési terv.

 

– Európai Védelmi Alap:

 

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Védelmi Alap felállításáról (COM(2017)0295).

 

– Európai védelmi ipari fejlesztési program:

 

Az Európai Parlament és a Tanács […] rendelete az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról, valamint az Európai Védelmi Alap – az Európai Bizottság határozata a védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő intézkedés (PADR) finanszírozásáról.

 

– Állandó strukturált együttműködés (PESCO):

 

A Tanács (KKBP) 2017/2315 határozata (2017. december 11.) az állandó strukturált együttműködés (PESCO) létrehozásáról és a részt vevő tagállamok jegyzékének meghatározásáról.

 

– Szén- és Acélipari Kutatási Alap:

 

A Tanács 2017. május 29-i (EU) 2017/955 határozata a Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programjának elfogadásáról és az e programra vonatkozó többéves technikai iránymutatásokról szóló 2008/376/EK határozat módosításáról.


INDOKOLÁS

Minden G7 ország és az Unió valamennyi partnerországa rendelkezik már átvilágítási mechanizmussal a befektetések átvilágítására, és ezeket több alkalommal is megerősítették. A huszonnyolcból tizenhárom tagállam már bevezetett ilyen mechanizmust; az Európai Bizottság a szövegben azt javasolja, hogy európai szinten töltsék ki ezt a jogalkotási űrt, létrehozva a közvetlen külföldi befektetések átvilágításának keretét. Az előadó gratulál a Bizottságnak e jogalkotási javaslat előterjesztéséhez és reagálásához. Ez nem harmonizálás és nem is új mechanizmus, hanem egy keret:a megközelítés támogatható, azonban a szöveget számos helyen pontosítani kell a fogalmak és azon tényezők szintjén, amelyek a fellépést indokolják, valamint a gyakorlati alkalmazás vonatkozásában.

I. FOGALMAK

A Bizottság javaslata számos kulcsfontosságú fogalmat használ az átvilágítási mechanizmus vonatkozásában. A nehézség azok olyan meghatározásában rejlik, amely értelmezési szabadságot hagy a különféle helyzetekre való alkalmazásuk érdekében. Ezért nem lenne helyénvaló e fogalmak pontos meghatározása, hiszen így a mechanizmus nem működne az egyes esetekben, és túl sok korlátozás vonatkozna rájuk.

1.  Befektetés

A befektetések meghatározása során a Bizottság a befektető és a befektetéssel megcélzott vállalkozás vagy a vállalkozó közötti tartós és közvetlen kapcsolatot hangsúlyozza. A tartós gazdasági kapcsolat fogalma főként a stratégiai ágazatokban fontos.

A természetes vagy jogi személy befektetők akkor minősülnek külföldinek, ha közvetlenül vagy közvetetten nem európai entitások vagy országok végső ellenőrzése alatt is állnak.

2.  Ellenőrzés

Az előadó támogatja a Bizottság azon javaslatát, hogy a küszöbértékek ebben az esetben nem hatékonyak és könnyen meg lehet kerülni azokat. A Bizottság javaslatában potenciálisan minden befektetés szerepel. Elsősorban a végső befektetőt kell nézni.

Egy vállalkozás feletti irányítás átvétele különféle módokon történhet (felvásárlás, megállapodás a részvényesekkel, irányítási jog, vezetők kiválasztása, a közgyűlés megcélzása, aktivista alapok), függetlenül a befektető kezében levő részesedéstől, még portfólió-beruházások esetében is.

3.  Biztonság és közrend

A „biztonság és közrend” fogalma megfelel a GATS/WTO által használt meghatározásnak, és lehetővé teszi a kivételek meghatározását a nemzetközi kötelezettségek vonatkozásában, továbbá megengedi a tagállamoknak, hogy korlátozzák a befektetéseket a biztonságot és a közrendet érő fenyegetések esetén. Ez egy koncepció kell, hogy maradjon, melyet nem szabad pontosan meghatározni, hogy a rendszer dinamikus maradhasson az egyes tagállamok jellegzetességeinek megfelelően. Meg kell jegyezni, hogy a védelmi ágazat ki van zárva az alkalmazásból, vagy legalábbis kivételek vonatkoznak rá az EUMSZ 346. cikkéhez kapcsolódóan.

4.  Érzékeny és/vagy stratégiai 

Ugyanez vonatkozik egy vállalkozás vagy egy leányvállalat érzékeny vagy stratégiai jellegére is. Egy vállalkozás érzékeny mivolta egy tagállam biztonságához és közrendjéhez fűződő érdekeihez kapcsolódó termékeiből, szolgáltatásaiból, technológiájából vagy ismereteiből adódik.

Stratégiai jellege egy értékláncban betöltött szerepéből adódhat. Az előadó úgy véli, hogy pontosabb meghatározásokra van szükség a Bizottság által javasolt listában. Az infrastruktúrák különös odafigyelést igényelnek, be kell illeszteni érzékeny technológiákat és az érzékeny információkhoz való hozzáférés biztonságára vonatkozó előírásokat. A listának nyitottnak és nem kimerítő jellegűnek kell maradnia.

5.  Kapcsolat a külföldi befektetés és a közrend és a biztonság között

A külföldi befektetés és a közrend és a biztonság között kapcsolat nem korlátozódhat csak egy harmadik ország kormánya általi ellenőrzés figyelembe vételére, hanem azt ki kell terjeszteni a tágabb kontextusra, azon körülményekre, amelyek mellett a beruházásra sor kerül vagy került, beleértve külföldi befektető származási országában az adott ágazat nyitottságát is. Bár ezek nem átvilágítási kritériumok, olyan elemek, amelyek segítséget nyújtanak a döntéshozatalban.

II. A JAVASLAT TARTALMA

A javasolt mechanizmus nem helyettesíti a tagállamok döntéshozatali jogát a területükön megvalósuló befektetések vonatkozásában. A javaslat elsősorban egy európai szintű információcsere-mechanizmust kíván létrehozni.

Az Európai Unió erejét más területeken a kinyert információk minősége adja. Rendszeresebbek lesznek a tagállamok és a befektetők közötti kapcsolatok, és ezen átláthatóságnak köszönhetően bizalom fog kialakulni.

A tagállamok, melyek továbbra is szuverének lesznek a területükön megvalósuló beruházások vonatkozásában, kedvükre felhasználhatják a többi tagállam és/vagy a Bizottság információit, tanácsait, kérdéseit és elemzéseit önálló döntéseik meghozatalához a befektetések engedélyezése, tiltása és főleg átalakítása vonatkozásában, kísérő vagy átmeneti intézkedések révén.

Világos, hogy egy vállalkozás vagy befektető szigorúan bizalmas információkat is továbbíthat egy tagállamnak, ezért egyértelművé kell tenni, hogy a tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítaniuk kell a legmagasabb szintű adatvédelmet.

A leggyakoribb szabály továbbra is az előzetes ellenőrzés, azaz hogy az ellenőrzést a befektetés véglegesítése előtt végzik el. Ez kiszámíthatóságot biztosít a vállalkozások számára, amelyek konzultálni kívánnak a nemzeti hatóságokkal a befektetés előtt, de az állam számára is, amely így megjósolhatja a hatásokat.

Ennek érdekében egyes tagállamokban hasznos lehet egy utólagos vagy hivatalból történő ellenőrzés is ahhoz, hogy az átvilágítás hatékonyabb legyen, mint például Németországban. Különösen abban az esetben, ha a szabályok megkerülésére irányuló szándék tapasztalható.

Láttuk, hogy egy információcserére szolgáló rendszerben az információk minősége és gyorsasága elengedhetetlen. És egy átvilágítási mechanizmus tökéletesen alkalmas e cél elérésére.

Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy egyes tagállamok nem rendelkeznek ilyen mechanizmussal, és a javaslat nem kötelezi őket ilyenek létrehozására. Ugyanakkor meg kell könnyíteni az információcserét a rendszerben, és egy ilyen mechanizmussal való rendelkezés többletértéknek tekinthető.

Az előadó úgy véli, hogy egy megfelelő intézményi beágyazottság nélküli kapcsolattartó pont nem tudja elérni a célt, hogy európai szinten biztosítva legyen az információcsere-mechanizmus megfelelő működése. Például szükség lehet arra, hogy hatékonyan együttműködjön más kapcsolattartó pontokkal, ezért biztosítani kell annak lehetőségét, hogy egy átvilágítási mechanizmussal nem rendelkező tagállam véleményt kérhessen a Bizottságtól vagy a tagállamoktól, biztosítva az adatok bizalmas kezelését.

Ennek az új mechanizmusnak a létrehozása elvárásokat teremt. Az előadó úgy véli, hogy a rendeletnek a hatálybalépését követően három évvel történő felülvizsgálatával érdemes lesz nyomon követni és javítani a mechanizmust.

Biztosítani kell a jogorvoslatért folyamodás lehetőségét a nemzeti hatóságoknál vagy bíróságok előtt az átvilágítási határozatok ellen, nem megkérdőjelezve a tagállam jogrendjét.

III. AZ INTÉZMÉNYEK SZEREPE

Tanács

A mechanizmus középpontjában a tagállamok állnak. Az Európai Bizottság által a külföldi befektetések átvilágítására létrehozott koordinációs csoport már a rendelet tervezetének végleges ratifikálása előtt meg fogja kezdeni működését. Az előadó úgy véli, hogy tisztázni kell e bizottság szerepét és működését. Az Európai Parlament megfigyelőkénti jelenléte előnyt jelent.

Az előadó arra kívánja ösztönözni a tagállamokat, hogy osszák meg bevált gyakorlataikat annak érdekében, hogy előmozdítsák hatékony mechanizmusok kialakítását a tagállamokban.

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság elemzések elvégzésére kapna felhatalmazást, nem pedig döntéshozatalra, és az információk továbbításának csatornája lenne. Az előadó úgy véli, hogy a feladatköre a rendelettervezetben kiegyensúlyozott. Két dolgot azonban pontosítani kell: a Bizottság bizonyos befektetésekkel kapcsolatos véleményének tartalmát és értékét.

A Bizottság véleményeinek túl kell mutatniuk a befektetésen, és valódi hozzáadott értéket kell képviselniük, figyelembe véve a harmadik államok állami támogatások révén gyakorolt befolyását, vagy tájékoztatás céljából meghatározva a befektetni szándékozó vállalkozás származási országának nyitottsági szintjét.

Bizonyos befektetések stratégiai jellegére való tekintettel létezik egy olyan forgatókönyv, amelyről a Bizottság rendelettervezete nem rendelkezik. Amennyiben a Bizottság és a tagállamok legalább egyharmada aggodalmának ad hangot egy befektetéssel kapcsolatban, ez utóbbi tagállamoknak és a befektetésnek otthont adó tagállamnak együtt kell működniük egy alternatív megoldás megtalálása érdekében.

A mellékletben nem kimerítő jelleggel felsorolt európai projekteket teljes joggal kíséri figyelemmel a Bizottság, amely eleve fontos szerepet játszik azok szervezésében, finanszírozásában és nyomon követésében. A Bizottságot tehát fel kell hatalmazni a projektek vagy programok nem kimerítő listájának frissítésére.

Európai Parlament

Az Európai Parlamentnek jogot kell biztosítani arra, hogy kommentálja a tagállamok által a nemzeti mechanizmusok használatáról, vagy ha nem rendelkeznek ilyennel, a külföldi befektetések helyzetéről kiadott éves jelentéseket. Ez biztosítja számára annak lehetőségét is, hogy proaktív módon javaslatokat tegyen. Ez segíti egyrészt az ilyen mechanizmust létrehozni kívánó tagállamokat, de támogatást nyújt az európai mechanizmus felülvizsgálata során is.

Az európai parlamenti képviselőknek hozzá kell járulniuk az Unió érdekeinek megóvásához. Olyan szabályt kell kidolgozni, amely lehetővé teszi, hogy az Európai Parlament véleményt kérhessen az Európai Bizottságtól egy külföldi befektetésről. Amennyiben az ilyen vélemény titkos, a Parlamentnek csak megerősítést kell kapnia a Bizottságtól arról, hogy készült ilyen vélemény.


VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (25.4.2018)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Előadó: Reinhard Bütikofer

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó támogatja a harmadik országokból származó, és az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések tagállamok és a Bizottság általi átvilágítási keretének létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat általános célkitűzéseit és fő elemeit. Noha a közvetlen külföldi befektetések gyakran lehetőséget jelentenek az uniós gazdaság számára, néhány esetben előfordulhat, hogy egyes befektetések kockázatot hordoznak az Unió és a tagállamok biztonságára és közrendjére nézve.

Az EU-ban messze nem egységes a vélemény az Európába irányuló külföldi befektetésekkel kapcsolatban, így, ahol lehet, a konvergenciák észszerűsítése döntő fontosságú első lépés lesz az uniós szintű, szilárd és egymást kiegészítő szakpolitikai állásfoglalások kialakításához. Ez lehetővé fogja tenni az EU számára, hogy egységes választ adjon a gyorsan változó és egyre összetettebb befektetési környezetre, miközben egyidejűleg egyéb olyan globális kereskedelmi és befektetési partnerekkel összhangban pozicionálja az Uniót, akik már alkalmaznak átvilágítási mechanizmusokat a közvetlen külföldi befektetésekre.

Egy teljes körűen működőképes koordinációs keret EU-szerte történő kialakítása azonban hosszú távú erőfeszítést igényel, mivel a tagállamok jelenleg eltérő megközelítéseket alkalmaznak, és néhányuk egyáltalán nem alkalmaz átvilágítási mechanizmusokat. Az előadó ezért támogatja, hogy egy ilyen átvilágítási mechanizmus kialakítása maradjon önkéntes a tagállamok számára, ahogy azt a Bizottság javaslatában előterjesztette, ugyanakkor tegyenek szorosabb együttműködést lehetővé azon országok számára, amelyek végeznek ilyen átvilágításokat. Az előadó továbbá úgy véli, hogy szükség van az információs folyamatok egyszerűsítésére az összes tagállam adminisztrációs terheinek egyidejű csökkentése mellett.

A módosítások és az egyértelműsítő javaslatok a következőket tartalmazzák:

•  A külföldi befektető meghatározásának tisztázása a tulajdonjoga és tényleges ellenőrzése tekintetében, mivel egy vállalkozás földrajzi elhelyezkedése nem feltétlenül derül ki abból, hogy ténylegesen honnan származik a befektetés;

•  Az OECD országokban létrehozott átvilágítási kerettel összhangban azon kritikus technológiák, infrastruktúra és ágazatok területeinek nem kimerítő jellegű listájának kibővítése, amelyeket figyelembe lehet venni, és amelyekre hatással lehetnek a potenciális külföldi befektetések a biztonság vagy a közrend okán;

•  Annak lehetősége, hogy a szakszervezetek képesek legyenek aktiválni a tagállamok és a Bizottság átvilágítási mechanizmusait az Egyesült Államokban jelenleg működő rendszerből merített példájával;

•  Az Európai Parlament lehetősége arra, hogy kérje az együttműködési mechanizmusok aktiválását az uniós érdekű projektek és programok esetében;

•  Annak biztosítása, hogy a Bizottság elvégezze az átvilágítást azon uniós érdekű vonatkozó projektek és programok tekintetében, amelyek finanszírozása a jelenlegi és a jövőbeli többéves pénzügyi keretek keretében történik;

•  Egy ilyen keret helytelen használatának vagy az azzal való visszaélésnek a korlátozása annak biztosításával, hogy a tagállamok indokolt magyarázattal szolgáljanak arra vonatkozóan, hogy egy másik tagállamban tervezett közvetlen külföldi befektetés valószínűleg milyen hatást fog gyakorolni saját biztonságára vagy közrendjére, valamint a Bizottság koordinációs funkciójának erősítésével;

•  Egy befektetések átvilágításával foglalkozó olyan koordinációs csoport létrehozása, amelyben az átvilágítási mechanizmust alkalmazó tagállamok információkat és véleményeket cserélnek a tagállamok és a Bizottság folyamatban lévő átvilágításairól;

•  A tagállamok adatszolgáltatási követelményekből eredő terheinek a csökkentése, és háromévenkénti adatszolgáltatási kötelezettség előírása a rendelet hatálybalépését követő két év elteltével;

MÓDOSÍTÁS:

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Unió és a tagállamok befektetési környezetének nyitottságát az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) rögzíti, továbbá az Unió és a tagállamok által a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatban tett nemzetközi kötelezettségvállalások is előirányozzák azt.

(2)  A Unió és a tagállamok befektetési környezetének nyitottságát az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) rögzíti, továbbá az Unió és a tagállamok által a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatban tett nemzetközi kötelezettségvállalások is előirányozzák azt. Ezt a nyitottságot figyelembe véve az Európai Uniónak elő kell mozdítania az egyenlő versenyfeltételeket a harmadik országokhoz fűződő kapcsolatokban.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Mivel a számos tagállamban vagy harmadik országokban létező átvilágítási mechanizmusok sohasem akadályozzák a közvetlen külföldi befektetéseket, amennyiben ismertek, felkészülnek rájuk, és nem késleltetik túlzott mértékben a befektetések megvalósítását.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Fontos a jogbiztonság garantálása, valamint az uniós szintű koordináció és együttműködés biztosítása egy olyan keret létrehozása útján, amely az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések közrendi vagy biztonsági okokból történő átvilágítására szolgál. Ez nem sérti a tagállamoknak a nemzetbiztonság fenntartására vonatkozó kizárólagos felelősségét.

(7)  Fontos a jogbiztonság garantálása, valamint az uniós szintű együttműködésre való törekvés egy olyan keret létrehozása útján, amely az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések közrendi vagy biztonsági okokból történő átvilágítására szolgál, amennyiben stratégiai érdekek forognak kockán, ideértve többek között a kulcsfontosságú alaptechnológiákat, a stratégiai eszközöket, a stratégiai és az érzékeny adatokat stb.. Ez nem sérti a tagállamoknak a nemzetbiztonság és a közrend fenntartására vonatkozó kizárólagos felelősségét.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A közvetlen külföldi befektetések átvilágítási mechanizmusának elbírálása során olyan intézkedéseken keresztül kell biztosítani a belső piac megfelelő működését, amelyek gátolják a vállalkozások és a tagállamok közötti, az adózás és a bérek terén megvalósuló negatív versenyt, és amelyek megjutalmazzák a vállalkozások arra vonatkozó társadalmi felelősségvállalását, hogy beszerzéseik során biztosítják a foglalkozás, valamint a tisztességes bérek fenntartását.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A közvetlen külföldi befektetések átvilágítására szolgáló keret célja, hogy eszközt adjon a tagállamok és a Bizottság kezébe a biztonságot és a közrendet veszélyeztető kockázatok átfogó módon történő kezeléséhez, valamint a változó körülményekhez való alkalmazkodáshoz, miközben megőrzi az ahhoz szükséges rugalmasságot, hogy a tagállamok egyedi helyzetüket és nemzeti körülményeiket figyelembe véve hajtsák végre a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítását.

(8)  A közvetlen külföldi befektetések átvilágítására szolgáló keret célja, hogy eszközt adjon a tagállamok és a Bizottság kezébe a biztonságot és a közrendet veszélyeztető kockázatok átfogó módon történő kezeléséhez, valamint a változó világkereskedelmi körülményekhez való alkalmazkodáshoz, miközben teljes mértékben megőrzi a tagállamok arra vonatkozó előjogait, hogy egyedi helyzetüket és nemzeti körülményeiket figyelembe véve hajtsák végre a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítását, ideértve többek között a stratégiai érdekeket, a kulcsfontosságú alaptechnológiákat, a stratégiai eszközöket, a stratégiai és az érzékeny adatokat stb. A keretnek azt is elő kell segítenie, hogy azok a tagállamok, amelyeknek nincs átvilágítási mechanizmusa, bevezessenek egy ilyen mechanizmust.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A keretnek ki kell terjednie mindazon befektetések széles körére, amelyek tartós és közvetlen kapcsolatot hoznak létre vagy tartanak fenn harmadik országbeli befektetők és a tagállamokban gazdasági tevékenységet végző vállalkozások között.

(9)  A keretnek ki kell terjednie mindazon befektetésekre, amelyek tartós és közvetlen kapcsolatot hoznak létre vagy tartanak fenn harmadik országbeli befektetők és a tagállamokban gazdasági tevékenységet végző vállalkozások között, amennyiben azok kapcsolódnak a biztonsághoz és a közrendhez.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Egy adott közvetlen külföldi befektetés esetleges biztonsági vagy közrendi hatásainak felmérésekor a tagállamok és a Bizottság számára lehetővé kell tenni minden releváns tényező figyelembevételét, beleértve a kritikus infrastruktúrákra és technológiákra – köztük a kulcsfontosságú alaptechnológiákra –, valamint a biztonság vagy a közrend fenntartása szempontjából nélkülözhetetlen inputokra gyakorolt hatásokat, amely inputok zavara, elvesztése vagy megsemmisülése jelentős hatást váltana ki egy tagállamban vagy az Unióban. E tekintetben a tagállamok és a Bizottság számára szintén lehetővé kell tenni annak figyelembevételét, hogy egy adott külföldi befektető közvetlenül vagy közvetetten egy harmadik ország kormányának ellenőrzése alatt áll-e (például jelentős pénzügyi támogatás, akár állami támogatás eredményeként).

(12)  Egy adott közvetlen külföldi befektetés esetleges biztonsági vagy közrendi hatásainak felmérésekor a tagállamok és a Bizottság számára lehetővé kell tenni minden releváns tényező figyelembevételét, beleértve a kritikus infrastruktúrákra és a kritikus technológiákra – köztük a kulcsfontosságú alaptechnológiákra –, valamint a biztonság vagy a közrend fenntartása szempontjából nélkülözhetetlen inputokra és érzékeny információkra gyakorolt hatásokat, amelyek zavara, elvesztése vagy megsemmisülése jelentős hatást váltana ki egy tagállamban vagy az Unióban. E tekintetben a tagállamoknak és a Bizottságnak azt is figyelembe kell vennie, hogy egy adott külföldi befektető tulajdonosa vagy üzemeltetője egy harmadik ország kormánya vagy állami szerve-e, vagy közvetlenül vagy közvetetten ilyen ellenőrzése alatt áll-e, és/vagy stratégiai ipari célokat követő állami befektetési politikák szolgálatában áll-e, vagy harmadik országok vagy állami tulajdonú pénzintézetek jelentős pénzügyi támogatásában és állami támogatásában, illetve kibővített és kormányhitelekben részesül-e. A Bizottság a közvetlen külföldi befektetések átvilágítása során értékelheti az olyan speciális ismeretekre és technológiákra gyakorolt hatást is, amelyek fontosak lehetnek a gazdaság közép- és hosszú távú biztonsága szempontjából.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Létre kell hozni egy olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi a tagállamok közti együttműködést és az egymásnak nyújtott támogatást olyan esetekben, amikor az egyik tagállamban eszközölt közvetlen külföldi befektetés hatással lehet egy másik tagállam biztonságára és közrendjére. A tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy észrevételeket tegyenek egy másik tagállamban tervezett vagy megvalósult közvetlen külföldi befektetéssel kapcsolatban akkor is, ha az észrevételt tevő tagállam vagy a tervezett, illetve megvalósult közvetlen külföldi befektetés célországának számító tagállam nem alkalmaz átvilágítási mechanizmust vagy nem végez átvilágítást az adott befektetésre vonatkozóan. A tagállamok által tett észrevételeket továbbítani kell a Bizottságnak is. A Bizottság számára lehetővé kell tenni azt is, hogy adott esetben véleményt intézzen a tervezett, illetve megvalósult közvetlen külföldi befektetés célországának számító tagállamhoz, akkor is, ha ez a tagállam nem alkalmaz átvilágítási mechanizmust vagy nem végez átvilágítást, és akkor is, ha más tagállamok nem tettek észrevételt.

(14)  Létre kell hozni egy olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi tagállamok és a Bizottság számára, hogy átlátható módon együttműködjenek, és támogassák egymást olyan esetekben, amikor az egyik tagállamban eszközölt közvetlen külföldi befektetés hatással lehet egy másik tagállam biztonságára és közrendjére. Azon tagállamok számára, amelyek biztonságát és közrendjét érintheti a másik tagállamban folyó közvetlen külföldi befektetés, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy észrevételeket tegyenek a Bizottságnak. A Bizottságnak ezt követően továbbítania kell az összes észrevételt a közvetlen külföldi befektetés célországának számító tagállam és minden más érintett tagállam részére. A Bizottság számára lehetővé kell tenni azt is, hogy adott esetben véleményt intézzen a tervezett közvetlen külföldi befektetés célországának számító tagállamhoz. A kapott észrevételek alapján a Bizottság kérheti a kérdés megvitatását a befektetések átvilágításával foglalkozó koordinációs csoport keretében.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Ezenkívül a Bizottság számára lehetővé kell tenni az uniós érdekű projektekre vagy programokra valószínűleg hatást gyakorló közvetlen külföldi befektetések biztonsági és közrendi okokból történő átvilágítását. Ez eszközt adna a Bizottságnak az olyan projektek és programok védelméhez, amelyek az Unió egészét szolgálják és jelentős mértékben hozzájárulnak az uniós gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez és versenyképességhez. Ilyennek tekintendők különösen a jelentős uniós finanszírozásban részesülő, valamint a kritikus infrastruktúrákkal, a kritikus technológiákkal vagy a kritikus inputokkal kapcsolatos uniós jogszabályok által létrehozott projektek és programok. A nagyobb egyértelműség kedvéért a mellékletnek tartalmaznia kell azon uniós érdekű projektek és programok indikatív listáját, amelyekkel kapcsolatban egy közvetlen külföldi befektetés bizottsági átvilágítás tárgyát képezheti.

(15)  Ezenkívül a Bizottságnak biztonsági és közrendi okokból át kell világítania az uniós érdekű projektekre vagy programokra valószínűleg hatást gyakorló közvetlen külföldi befektetéseket. Ez eszközt adna a Bizottságnak és a tagállamoknak az olyan projektek és programok védelméhez, amelyek az Unió egészét szolgálják és jelentős mértékben hozzájárulnak az uniós gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez és versenyképességhez. Ilyennek tekintendők különösen a jelentős uniós finanszírozásban részesülő, valamint a kritikus infrastruktúrákkal, a kritikus technológiákkal vagy a kritikus inputokkal kapcsolatos uniós jogszabályok által létrehozott projektek és programok. A nagyobb egyértelműség kedvéért a mellékletnek tartalmaznia kell azon uniós érdekű projektek és programok listáját, amelyekkel kapcsolatban egy közvetlen külföldi befektetés bizottsági átvilágítás tárgyát képezheti.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy egy közvetlen külföldi befektetés biztonsági vagy közrendi okok miatt valószínűleg hatással lesz uniós érdekű projektekre vagy programokra, biztosítani kell számára annak lehetőségét, hogy észszerű időkereten belül véleményt intézzen azokhoz a tagállamokhoz, amelyekben az ilyen beruházást tervezik vagy megvalósították. A tagállamoknak a legmesszemenőbben figyelembe kell venniük a véleményt, és az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdése szerinti lojális együttműködés elvének megfelelően magyarázatot kell adniuk a Bizottságnak abban az esetben, ha nem követik annak véleményét. A Bizottság számára lehetővé kell tenni azt is, hogy ezektől a tagállamoktól bekérje az ilyen befektetések átvilágításához szükséges információkat.

(16)  Amennyiben a Bizottság vagy egynél több tagállam úgy véli, hogy egy közvetlen külföldi befektetés biztonsági vagy közrendi okok miatt valószínűleg hatással lesz uniós érdekű projektekre vagy programokra, észszerű időkereten belül véleményt kell intézzen azokhoz a tagállamokhoz, amelyekben ilyen beruházást terveznek vagy valósítottak meg. A tagállamoknak figyelembe kell venniük a véleményt, és az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdése szerinti lojális együttműködés elvének megfelelően magyarázatot kell adniuk a Bizottságnak abban az esetben, ha eltérnek a véleménytől. A Bizottság számára lehetővé kell tenni azt is, hogy ezektől a tagállamoktól bekérje az ilyen befektetések átvilágításához szükséges információkat.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A többi tagállammal való együttműködés, valamint a közvetlen külföldi befektetések Bizottság általi átvilágításának elősegítése érdekében a tagállamok bejelentést tesznek a Bizottságnak átvilágítási mechanizmusukról és annak valamennyi módosításról, valamint rendszeresen jelentést tesznek átvilágítási mechanizmusuk alkalmazásáról. Hasonló okokból az átvilágítási mechanizmust nem alkalmazó tagállamoknak a rendelkezésükre álló információk alapján szintén jelentést kell készíteniük a területükön megvalósult közvetlen külföldi befektetésekről.

(17)  A többi tagállammal való együttműködés, valamint a közvetlen külföldi befektetések Bizottság általi átvilágításának elősegítése érdekében a tagállamok bejelentést tesznek a Bizottságnak átvilágítási mechanizmusukról és annak valamennyi módosításról, valamint rendszeresen jelentést tesznek átvilágítási mechanizmusuk alkalmazásáról. Azonban az átvilágítási mechanizmust nem alkalmazó tagállamoknak a rendelkezésükre álló információk alapján évente jelentést kell készíteniük a területükön megvalósult közvetlen külföldi befektetésekről, ha azok uniós érdekű projektekhez és programokhoz kapcsolódnak. Az összes adatszolgáltatási kötelezettség ...-tól/től [két évvel a jelen rendelet hatálybalépését követően] alkalmazandó.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  E célból fontos az is, hogy valamennyi tagállamban biztosítsák a tájékoztatás és a koordináció minimális szintjét a jelen rendelet hatálya alá tartozó közvetlen külföldi befektetések tekintetében. A tagállamok vagy a Bizottság kérésére az a tagállam, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, rendelkezésre bocsátja ezeket az információkat. Releváns információnak számít például a külföldi befektető tulajdonosi szerkezete és a tervezett vagy megvalósult befektetés finanszírozása, beleértve a harmadik országok által nyújtott támogatásokra vonatkozó információkat is, amennyiben azok rendelkezésre állnak.

(18)  E célból fontos az is, hogy valamennyi tatállamban biztosítsák a tagállamok közötti információcsere és a koordináció minimális szintjét a jelen rendelet hatálya alá tartozó közvetlen külföldi befektetések tekintetében. A tagállamok, a Bizottság vagy a befektetések átvilágításával foglalkozó koordinációs csoport kérésére azoknak a tagállamoknak, amelyekben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, rendelkezésre kell bocsátaniuk ezeket az információkat. Releváns információnak számít például a külföldi befektető tulajdonosi szerkezete és a tervezett vagy megvalósult befektetés finanszírozása, beleértve a harmadik országok által nyújtott támogatásokra vonatkozó információkat is.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A tagállami és uniós szintű kommunikációt és együttműködést az egyes tagállamokban létesített, a közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglalkozó kapcsolattartó pontok útján kell fokozni.

(19)  A tagállami és uniós szintű kommunikációt és együttműködést az egyes tagállamokban létesített, a közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglalkozó kapcsolattartó pontok, valamint egy befektetések átvilágításával foglalkozó koordinációs csoport létrehozása útján kell fokozni. A csoport a tagállamok képviselőiből áll, elnöke a Bizottság képviselője, és a csoport a vélemények és információk cseréjének, az együttműködés és a koordináció javításának, valamint egymás támogatásának platformjául szolgálhat a külföldi befektetések tekintetében.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A Bizottság legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően három évvel jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról. Amennyiben a jelentés a rendelet rendelkezéseinek módosítására tesz javaslatot, adott esetben jogalkotási javaslat is csatolható hozzá.

(21)  A Bizottság legkésőbb ... [e rendelet hatálybalépését követően négy évvel], és azt követően ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról. Amennyiben a jelentés a rendelet rendelkezéseinek módosítására tesz javaslatot, adott esetben jogalkotási javaslat is csatolható hozzá.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  Az azon közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos uniós érdekű projektek és programok listájának frissítése céljából, amelyeket a Bizottság átvilágíthat, a Bizottságot kell felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az uniós érdekű projektek és programok 3. cikk (3) bekezdésében hivatkozott, és az 1. mellékletben foglalt jegyzékére vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak1a megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

 

_______________________

 

1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet létrehozza az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések tagállamok és Bizottság általi, biztonsági és közrendi okokból történő átvilágításának keretét.

Ez a rendelet létrehozza az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések tagállamok általi, biztonsági és közrendi okokból történő átvilágításának keretét, és meghatározza abban a Bizottság szerepét.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „külföldi befektető”: harmadik országbeli természetes személy vagy harmadik országbeli vállalkozás, mely közvetlen külföldi befektetést tervez vagy hajtott végre;

2.  „külföldi befektető”: harmadik országbeli természetes személy vagy harmadik országbeli állampolgár tényleges ellenőrzése alatt vagy tulajdonában álló vállalkozás, mely közvetlen külföldi befektetést tervez vagy hajtott végre;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „harmadik országbeli vállalkozás”: harmadik ország jogszabályai szerint alapított vagy másképpen szervezett vállalkozás.

6.  „harmadik országbeli vállalkozás”: harmadik ország jogszabályai szerint alapított vagy másképpen szervezett vállalkozás vagy harmadik ország állampolgárai ellenőrzése alatt vagy tulajdonában álló vállalkozás.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok fenntarthatnak, módosíthatnak vagy bevezethetnek a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítására szolgáló mechanizmusokat, a jelen rendeletben szereplő feltételek mellett és azoknak megfelelően.

(1)  A tagállamok fenntarthatnak, módosíthatnak vagy bevezethetnek a közvetlen külföldi befektetések közrendi vagy biztonsági okokból történő átvilágítására szolgáló mechanizmusokat, a jelen rendeletben szereplő feltételek mellett és azoknak megfelelően.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság biztonsági vagy közrendi okokból átvilágíthatja az uniós érdekű projektekre vagy programokra valószínűleg hatást gyakorló közvetlen külföldi befektetéseket.

(2) A Bizottság biztonsági vagy közrendi okokból átvilágítja azokat a közvetlen külföldi befektetéseket, amelyekről úgy ítéli meg, hogy hatást gyakorolnak uniós érdekű projektekre vagy programokra.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Uniós érdekűnek minősülnek a jelentős összegű vagy jelentős arányú uniós finanszírozásban részesülő, vagy a kritikus infrastruktúrákról, a kritikus technológiákról vagy a kritikus inputokról szóló uniós jogszabályok hatálya alá tartozó projektek és programok. Az 1. melléklet tartalmazza az uniós érdekű projektek és programok indikatív jegyzékét.

(3)  Uniós érdekűnek minősülnek a jelenlegi és a jövőbeli többéves pénzügyi keretek keretében jelentős összegű vagy jelentős arányú uniós finanszírozásban részesülő, vagy a kritikus infrastruktúrákról, a kritikus technológiákról vagy a kritikus inputokról szóló uniós jogszabályok hatálya alá tartozó projektek és programok. Az I. melléklet tartalmazza az uniós érdekű projektek és programok jegyzékét.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletben felsorolt projektek és programok módosítására.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A 8. és a 9. cikk szerinti együttműködési mechanizmusokat csak azt követően lehet aktiválni, hogy a tagállamok értesítést küldtek átvilágítási mechanizmusaik aktiválásáról. Semmiképpen nem lehet az együttműködési mechanizmusokat megvalósult beruházások esetén aktiválni, amennyiben a tagállamok csak tervezett beruházásokat világítanak át. Megvalósult beruházások esetén csak kivételes esetekben lehet aktiválni az együttműködési mechanizmus, amennyiben a tagállamok megalapozottan úgy vélik, hogy a 10. cikk (2) bekezdésében felsorolt információk megváltoztak, és kizárólag a rendelet hatálybalépését követően megvalósult beruházások esetén. Amennyiben a 9. cikkben szereplő együttműködési mechanizmust olyan tagállamokban tervezett beruházások esetén aktiválják, amelyek nem rendelkeznek átvilágítási mechanizmussal, a megvalósult beruházásokat a befektetések átvilágításával foglalkozó koordinációs csoport keretében kell vizsgálni, a 12a. cikk szerint.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítása során a tagállamok és a Bizottság fontolóra veheti a többek közt a következőkre gyakorolt esetleges hatásokat:

Amikor a közvetlen külföldi befektetések egy vagy több tagállam biztonságát vagy közrendjét vagy uniós érdekű projektek és programok kapcsán a biztonságot vagy a közrendet érintik, a tagállamok és a Bizottság az átvilágítás során fontolóra veheti a többek közt a következőkre gyakorolt esetleges hatásokat:

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  kritikus infrastruktúra, ideértve az energiát, a közlekedést, a távközlést, az adattárolást, az űrinfrastruktúrát és a pénzügyi infrastruktúrát, valamint a különleges létesítményeket;

-  kritikus és stratégiai infrastruktúra, ideértve az energiát, a vizet, a közlekedést, a távközlést és a médiát, az adattárolást, az űrinfrastruktúrát, az egészségügyi szolgáltatásokat, a kutatást és a pénzügyi infrastruktúrát, valamint a különleges létesítményeket, továbbá minden biztonsági és védelmi infrastruktúrát;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  kritikus technológiák, ideértve a mesterséges intelligenciát, a robotikát, a félvezetőket, a potenciálisan kettős felhasználású technológiákat, a kiberbiztonságot, az űr- vagy nukleáris technológiát;

-  kritikus és stratégiai technológiák, ideértve a mesterséges intelligenciát, a robotikát, a félvezetőket, a korszerű anyagokat, a nanotechnológiákat, a biotechnológiákat, az orvosi technológiákat, a potenciálisan kettős felhasználású technológiákat, a védelmet, a kiberbiztonságot, a légtér-, az űr- vagy nukleáris technológiát;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  a kritikus inputok ellátásbiztonsága; vagy

-  a kritikus inputok és a ritka és stratégiai anyagok ellátásbiztonsága; vagy

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  a különleges adatokhoz való hozzáférés vagy a különleges adatok feletti ellenőrzés képessége.

-  a különleges adatokhoz és információkhoz való hozzáférés vagy az azok feletti ellenőrzés képessége.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Annak meghatározása során, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol-e a biztonságra vagy a közrendre, a tagállamok és a Bizottság figyelembe vehetik, hogy a külföldi befektető egy harmadik ország kormányának ellenőrzése alatt áll-e, akár jelentős finanszírozás útján is.

Annak meghatározása során, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol-e a biztonságra vagy a közrendre, a tagállamok és a Bizottság figyelembe veszik, hogy a külföldi befektető közvetve vagy közvetetten egy harmadik ország kormányának vagy állami szervének ellenőrzése alatt áll-e, és/vagy stratégiai ipari célokat követő állami befektetési politikák szolgálatában áll-e, vagy harmadik országok vagy állami tulajdonú pénzintézetek jelentős pénzügyi támogatásában és állami támogatásában, illetve kibővített és kormányhiteleiben részesül-e. A Bizottság a közvetlen külföldi befektetések átvilágítása során értékelheti az olyan speciális ismeretekre és technológiákra gyakorolt hatást is, amelyek fontosak lehetnek a gazdaság közép- és hosszú távú biztonsága szempontjából.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállami átvilágítási mechanizmusok átláthatóak és megkülönböztetésmentesen kezelik a harmadik országokat. A tagállamok meghatározzák különösen az átvilágítás megindításához szükséges körülményeket, az átvilágítás okait és az alkalmazandó részletes eljárási szabályokat.

(1)  A tagállami átvilágítási mechanizmusok átláthatóak és megkülönböztetésmentesen kezelik a harmadik országokat. A tagállamok meghatározzák különösen az átvilágítás megindításához szükséges körülményeket, az átvilágítás okait és az átvilágítással és átvilágítási határozatokkal kapcsolatban alkalmazandó részletes eljárási szabályokat.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok meghatározzák az átvilágítási határozatok kibocsátásának időkereteit. Ezen időkereteknek lehetővé kell tenniük, hogy a tagállamok figyelembe vegyék a 8. cikk szerinti tagállami észrevételeket, valamint a Bizottság 8. és 9. cikk szerinti véleményét.

(2)  A tagállamok meghatározzák az átvilágítási határozatok kibocsátásának időkereteit, és nyilvánosságra hozzák azokat. Ezen időkereteknek lehetővé kell tenniük, hogy a tagállamok figyelembe vegyék a 8. cikk szerinti tagállami észrevételeket, valamint a Bizottság 8. és 9. cikk szerinti véleményét.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A külföldi befektetők és az érintett vállalkozások által elérhetővé tett bizalmas információkat, köztük az üzleti szempontból különleges adatokat, védelemben részesítik.

(3)  A külföldi befektetők és az érintett vállalkozások által elérhetővé tett bizalmas információkat, köztük az üzleti szempontból különleges adatokat megfelelő védelemben részesítik.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok átvilágítási mechanizmusáról szóló értesítések és éves jelentéstétel

A tagállamok átvilágítási mechanizmusáról szóló értesítések és jelentéstétel

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok legkésőbb […]-ig (az e rendelet hatálybalépését követő 30. napig ) bejelentik a Bizottságnak meglévő átvilágítási mechanizmusaikat. A tagállamok legkésőbb az átvilágítási mechanizmus hatálybalépését követő 30. napig értesítik a Bizottságot a meglévő átvilágítási mechanizmusaik bármely módosításáról, vagy bármely újonnan kialakított átvilágítási mechanizmusról.

(1)  A tagállamok legkésőbb [… az e rendelet hatálybalépését követő 30. nap]-ig bejelentik a Bizottságnak meglévő átvilágítási mechanizmusaikat. A tagállamok legkésőbb az átvilágítási mechanizmus hatálybalépését vagy a meglévő mechanizmus módosítását követő 30. napig értesítik a Bizottságot a meglévő átvilágítási mechanizmusaik bármely módosításáról, vagy bármely újonnan kialakított átvilágítási mechanizmusról.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az átvilágítási mechanizmust fenntartó tagállamok éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak átvilágítási mechanizmusuk alkalmazásáról. Az egyes jelentéstételi időszakok tekintetében a jelentés különösen a következőkről tartalmaz információkat:

(2)  ...-ig [2 évvel e rendelet hatálybalépését követően], és azt követően kétévente, az átvilágítási mechanizmust fenntartó tagállamok jelentést nyújtanak be a Bizottságnak átvilágítási mechanizmusuk alkalmazásáról. Az egyes jelentéstételi időszakok tekintetében a jelentés különösen a következőkről tartalmaz információkat:

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az uniós érdekű projektekre és programokra vonatkozó átvilágítási határozatok;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az átvilágított és átvilágítás alatt álló közvetlen külföldi befektetések ágazata, származása és értéke.

törölve

Indokolás

A cél a tagállamok adminisztrációs terheinek csökkentése. Ezt az információt már megkapja a Bizottság (8. cikk (1) bekezdésének rendelkezése), amely képes lesz összesíteni az adatokat.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az átvilágítási mechanizmust nem alkalmazó tagállamok a rendelkezésükre álló információk alapján éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a területükön megvalósult közvetlen külföldi befektetésekről.

(3)  ...-ig [2 évvel e rendelet hatálybalépését követően], és azt követően évente az átvilágítási mechanizmust nem alkalmazó tagállamok jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a területükön megvalósult közvetlen külföldi befektetésekről, ha azok uniós érdekű projektekhez és programokhoz kapcsolódnak.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok az átvilágítás megkezdését követő 5 munkanapon belül tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot minden olyan közvetlen külföldi befektetésről, amely átvilágítási mechanizmusuk keretében átvilágítás alatt áll. A tájékoztatás részeként – adott esetben – az átvilágítást végző tagállam törekszik annak jelzésére, hogy véleménye szerint az adott közvetlen külföldi befektetés valószínűleg a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozik-e.

(1)  A tagállam az átvilágítás megkezdését követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot minden olyan közvetlen külföldi befektetésről, amely átvilágítási mechanizmusa keretében átvilágítás alatt áll. A tájékoztatás részeként – adott esetben – az átvilágítást végző tagállam törekszik annak jelzésére, hogy véleménye szerint az átvilágítás alatt álló közvetlen külföldi befektetés valószínűleg a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozik-e.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben egy tagállam úgy véli, hogy egy másik tagállamban tervezett vagy megvalósult közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol saját biztonságára vagy közrendjére, észrevételeket tehet annak a tagállamnak, amely területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították. Az észrevételeket egyidejűleg a Bizottságnak is megküldi.

(2)  Amennyiben egy tagállam úgy véli, hogy egy másik tagállamban tervezett vagy megvalósult közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol saját biztonságára vagy közrendjére, észrevételeket tehet a Bizottságnak. A Bizottság összegyűjti az összes beérkezett észrevételt, és továbbítja azokat annak a tagállamnak, amely területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, valamint az összes többi tagállamnak.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol egy vagy több tagállam biztonságára vagy közrendjére, véleményt címezhet ahhoz a tagállamhoz, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították. A Bizottság véleményt bocsáthat ki akkor is, ha más tagállamok nem tettek észrevételeket.

(3)  Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol egy vagy több tagállam biztonságára vagy közrendjére, véleményt címezhet ahhoz a tagállamhoz, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították. Ezt a véleményt továbbítani kell az összes többi tagállamnak is. A Bizottság véleményt bocsáthat ki akkor is, ha más tagállamok nem tettek észrevételeket.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság vagy egy tagállam, amely megalapozottan feltételezi, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol biztonságára vagy közrendjére, felkérheti azt a tagállamot bármely olyan információ megadására, amely a területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, amely a (2) bekezdésben említett észrevételek megtételéhez, vagy a (3) bekezdésben említett vélemény kibocsátásához szükséges.

(4)  Az a tagállam, amely megalapozottan feltételezi, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol biztonságára vagy közrendjére, felkérheti a Bizottságot, hogy adja át neki az attól a tagállamtól származó információkat, amelynek a területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, mivel ez a (2) bekezdésben említett észrevételek megtételéhez szükséges. A tagállamoknak 5 munkanap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy egy átvilágítási mechanizmus érvénybe lépésének az (1) bekezdés szerinti bejelentését követően információt szolgáltassanak a Bizottságnak. A Bizottság összegyűjti az összes beérkezett információkérést, és haladéktalanul továbbítja azokat annak a tagállamnak, amelynek a területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, valamint a többi tagállamnak is. A Bizottság saját kezdeményezésére is felkérheti azt a tagállamot, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, hogy adja meg a (3) bekezdésben említett vélemény kibocsátásához szükséges információkat.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A (2) bekezdés szerinti észrevételek vagy a (3) bekezdés szerinti vélemények címzettje az a tagállam, amelynek területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, és az észrevételt vagy véleményt észszerű határidőn belül kell megtenni, de legkésőbb a Bizottság által a (2) bekezdés szerint kért információk kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül. Azokban az esetekben, amelyekben a Bizottság véleménye más tagállamok észrevételeit követi, a Bizottságnak további 25 munkanap áll rendelkezésére véleménye megfogalmazásához.

(5)  A (2) bekezdés szerinti észrevételeket a Bizottságnak kell megküldeni észszerű határidőn belül, de legkésőbb az (1) vagy (4) bekezdésben említett információk kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül. A Bizottságnak ezután 5 munkanap áll rendelkezésére ahhoz, hogy megosszon minden olyan észrevételt, amelyet az a tagállam küldött, amelynek területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították. A Bizottságnak 25 munkanap áll rendelkezésére a (3) bekezdésben említett vélemény kiadására, továbbá azokban az esetekben, amelyekben a Bizottság véleménye más tagállamok észrevételeit követi, a Bizottságnak további 25 munkanap áll rendelkezésére véleménye megfogalmazásához.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az a tagállam, amelynek területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, megfelelően figyelembe veszi a többi tagállam (2) bekezdés szerinti észrevételeit és a Bizottság (3) bekezdés szerinti véleményét.

(6)  Az a tagállam, amelynek területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, megfelelően figyelembe veszi a többi tagállam (2) bekezdés szerinti észrevételeit és a Bizottság (3) bekezdés szerinti véleményét, valamint a befektetések átvilágításával foglalkozó koordinációs csoport keretében a 12a. cikkben említettek szerint megfogalmazott észrevételeket.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok e cikk szerinti együttműködésére a 12. cikk szerinti kapcsolattartói pontokon keresztül kerül sor.

(7)  A tagállamok e cikk szerinti együttműködésére a 12a. cikk szerinti befektetések átvilágításával foglalkozó koordinációs csoporton keresztül kerül sor, amennyiben a Bizottság ezt kéri.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A bizottsági átvilágítás kerete

Az uniós érdekű projektek és programok átvilágítására vonatkozó együttműködési mechanizmus

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy egy közvetlen külföldi befektetés biztonsági vagy közrendi okokból valószínűleg hatással lesz uniós érdekű projektekre vagy programokra, véleményt címezhet ahhoz a tagállamhoz, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították.

(1)  Amennyiben a Bizottság vagy egynél több tagállam megalapozottan úgy látja, hogy egy közvetlen külföldi befektetés egy vagy több tagállamot érintő biztonsági vagy közrendi okokból valószínűleg hatással lesz uniós érdekű projektekre vagy programokra, véleményt címez ahhoz a tagállamhoz, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az Európai Parlament az uniós érdekű projektekre vagy programokra vonatkozóan biztonsági vagy közrendi okokból kérheti az együttműködési mechanizmus aktiválását. A Bizottság a legmesszemenőbben figyelembe veszi az Európai Parlament álláspontját, és magyarázattal szolgál, amennyiben ezt elmulasztaná.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Amennyiben egy tagállam úgy látja, hogy egy közvetlen külföldi befektetés hatással lehet uniós érdekű projektekre vagy programokra, felkérheti a Bizottságot, hogy címezzen véleményt ahhoz a tagállamhoz, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság felkérheti azt a tagállamot, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, hogy adja meg az (1) bekezdésben említett vélemény kibocsátásához szükséges információkat.

(2)  A Bizottság a 10. cikkben említett további információkat kérhet attól a tagállamtól, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították. A szóban forgó információk kérésekor a Bizottság magyarázatot ad arra, hogy a tervezett, mérlegelés tárgyát képező, vagy megvalósult közvetlen külföldi befektetés milyen hatást gyakorolhat a biztonságra és a közrendre.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság észszerű határidőn belül, de legkésőbb a Bizottság által a (2) bekezdés szerint kért információk kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül kibocsátja az érintett tagállamnak címzett véleményét. Amennyiben egy tagállamban a 3. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint átvilágítási mechanizmus működik, és az átvilágítás alatt álló közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozó információt a Bizottság a 8. cikk (1) bekezdése szerint megkapta, a véleményt legkésőbb az ilyen információ kézhezvételét követő 25 munkanapon belül ki kell bocsátani. Amennyiben a vélemény kibocsátásához további információra van szükség, a 25 napos határidő ezen információ kézhezvételétől kezdődően számítandó.

(3)  A Bizottság észszerű határidőn belül, de legkésőbb az (1) bekezdés szerinti vélemény kibocsátásához szükséges információk kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül kibocsátja az érintett tagállamnak címzett véleményét, hogy indokolatlan késlekedéssel ne akadályozza a közvetlen külföldi befektetést vagy a nemzeti átvilágítást.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság véleményéről a többi tagállam is tájékoztatást kap.

(4)  A Bizottság véleményéről a többi tagállam is tájékoztatást kap. Amennyiben a Bizottság e cikk alapján véleményt nyilvánított, a biztonságot és a közrendet érintő közvetlen külföldi befektetésekről folytatott strukturált párbeszéd részeként tájékoztatja az Európai Parlamentet. A 11. cikk (2) bekezdését teljes mértékben figyelembe kell venni.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Azok a tagállamok, melyekben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, maradéktalanul figyelembe veszik a Bizottság véleményét, és a vélemény figyelmen kívül hagyása esetén magyarázattal szolgálnak a Bizottságnak.

(5)  Azok a tagállamok, melyekben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, figyelembe veszik a Bizottság véleményét, és a vélemény figyelmen kívül hagyása esetén írásos magyarázattal szolgálnak a Bizottságnak. A Bizottság a 11. cikk (2) bekezdésének teljes mértékű figyelembe vételével továbbítja e magyarázatot a többi tagállamnak.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Tájékoztatási követelmények

Információcsere

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság és a más tagállamok által a 8. cikk (4) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése alapján kért információkat indokolatlan késedelem nélkül a Bizottság és a kérelmező tagállamok rendelkezésére bocsássák.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság, vagy a befektetések átvilágításával foglalkozó koordinációs csoport által a 8. cikk (4) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése alapján kért információkat indokolatlan késedelem nélkül a Bizottság rendelkezésére bocsássák, figyelembe véve az információ érzékenységét és biztosítva a bizalmasságot.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az e cikk (1) bekezdésében szereplő információk különösen az alábbiakat foglalják magukban:

(2)  Az e cikk (1) bekezdésében szereplő információk többek között az alábbiakat foglalhatják magukban:

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a külföldi befektető és azon vállalkozás tulajdonosi szerkezete, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezték vagy megvalósították, ideértve a legfőbb többségi részvényesre vagy részvényesekre vonatkozó információkat is;

a)  a külföldi befektető és azon vállalkozás tulajdonosi szerkezete, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezték vagy megvalósították, ideértve a legfőbb többségi részvényesre vagy részvényesekre, valamint az ügyviteli irányító és felügyeleti szervekre vonatkozó információkat is;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a közvetlen külföldi befektetés értéke;

b)  a közvetlen külföldi befektetés értéke és az ágazati hatására vonatkozó előrejelzések;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a befektetés finanszírozása, a tagállam rendelkezésére álló információk alapján.

e)  a befektetés finanszírozása és forrásának jogszerűsége, a tagállam rendelkezésére álló információk alapján.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok és a Bizottság biztosítják az e rendelet alkalmazásának eredményeként megszerzett bizalmas információk védelmét.

(2)  A tagállamok, az Európai Parlament és a Bizottság biztosítják az e rendelet alkalmazásának eredményeként megszerzett bizalmas információk, köztük a kereskedelmi szempontból érzékeny információk teljes körű védelmét.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden egyes tagállam kijelöl egy, a közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglalkozó kapcsolattartó pontot (a továbbiakban: kapcsolattartó pont) a közvetlen külföldi befektetések átvilágítására. A Bizottság és a többi tagállam bevonja ezeket a kapcsolattartó pontokat a jelen rendelet végrehajtásával kapcsolatos valamennyi kérdésbe.

Minden egyes tagállam kijelöl egy, a közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglalkozó kapcsolattartó pontot (a továbbiakban: kapcsolattartó pont), függetlenül attól, hogy működtet-e átvilágítási mechanizmust. A Bizottság és a többi tagállam bevonja ezeket a kapcsolattartó pontokat és a befektetések átvilágításával foglalkozó koordinációs csoportot a jelen rendelet végrehajtásával kapcsolatos valamennyi kérdésbe.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

A befektetések átvilágításával foglalkozó koordinációs csoport

 

(1)   A Bizottság képviselőjének elnökletével egy befektetések átvilágításával foglalkozó koordinációs csoportot kell létrehozni. Minden tagállam egy képviselőt/szakértőt nevez ki a csoportba.

 

(2)   A csoport véleményeket és információkat cserélhet a tagállamok átvilágítási mechanizmusainak keretében átvilágítás alatt álló és azon közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozóan, amelyek tekintetében aktiválták a 8. vagy 9. cikk szerinti együttműködési mechanizmust, beleértve a bevált gyakorlatok és a tagállamok által a közvetlen külföldi befektetések átvilágítása során szerzett tapasztalok megosztására is kiterjedően.

 

(3)  A csoport megvitathat az Unión belüli külföldi befektetési politikára vonatkozó bármely kérdést is.

 

(4)   A tagállamok kérésére a Bizottság napirendre tűzheti az azon tagállamokban tervezett közvetlen külföldi befektetéseket, amelyek nem alkalmaznak átvilágítási mechanizmust.

 

(5)   A Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek a befektetések átvilágításával foglalkozó koordinációs csoport tevékenységéről, vizsgálatairól és a csoport által folytatott konzultációkról.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság értékelést készít és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, legkésőbb három évvel a hatálybalépése után. A tagállamok részt vesznek ebben a műveletben, és ellátják a Bizottságot a jelentés elkészítéséhez szükséges információkkal.

(1)  A Bizottság értékelést készít és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, legkésőbb ...-ig [4 évvel e rendelet hatálybalépést követően], és azt követően ötévente. A tagállamok részt vesznek ebben a műveletben, és ellátják a Bizottságot a jelentés elkészítéséhez szükséges információkkal.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2)   A Bizottságnak a 3. cikk (3a) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ...-tól/től [e rendelet hatálybalépésének dátuma] számított öt éves időszakra szól.

 

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3a) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)   A 3. cikk (3a) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament vagy a Tanács az aktusról szóló értesítés kézhezvételétől számított két hónapon belül nem emel ellene kifogást, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az említett időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  Az Unió közös technológiai kezdeményezései a következőket foglalják magukban: üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia, aeronautika és légi közlekedés, innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés, európai elektronikai alkatrészek és rendszerek, bioalapú iparágak, Shift2Rail, egységes európai égbolt (SESAR);

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz: Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 c franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  Európai Stratégiai Beruházási Alap

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 d franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  Az Európai Parlament és a Tanács 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 rendelete az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról;

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 e franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1316/2013/EU és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időbeli hatályának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 6 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  Európai védelmi ipari fejlesztési program;

 

a) Európai védelmi ipari fejlesztési program és

 

b) Európai védelmi kutatási program/Európai Védelmi Alap

 

-   Az Európai Bizottság határozata a védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő intézkedés (PADR) finanszírozásáról;

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozása

Hivatkozások

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

26.10.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

26.10.2017

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

18.1.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Reinhard Bütikofer

9.11.2017

Vizsgálat a bizottságban

21.2.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.4.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

8

19

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Rosa D’Amato

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

36

+

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

8

-

ALDE

Frederick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Rupert Mathews

EFDD

Jonathan Bullock

19

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Razvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (22.3.2018)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM2017(0487) – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Előadó: Geoffrey Van Orden

RÖVID INDOKOLÁS

A közvetlen külföldi befektetések mindig is alapvető fontosságúak voltak az európai nemzetek és az Európai Unió fejlődéséhez. Míg a gazdasági és társadalmi fejlődés ágazatai részesülnek a legnagyobb mértékben a közvetlen külföldi befektetések forrásainak közvetlen előnyeiből, valószínűleg az Unió és a tagállamok biztonságára és stratégiai érdekeire gyakorolt hatás is jelentős. Az európai biztonság és védelem közelmúltbeli fejleményei – legutóbb 2017 novemberében az állandó strukturált együttműködés (PESCO) aláírása révén – kibővítik a közvetlen külföldi befektetések áramlásának következményeit. A közvetlen külföldi befektetések EU-n belüli kezelését illetően az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a biztonság javítása terén kitűzött célok elérése közben az ilyen folyamatot körültekintően kell kezelni annak biztosítása érdekében, hogy az egyes tagállamok hatásköreit és jogait tiszteletben tartsák – anélkül, hogy azokat fokozatosan a Bizottságnak vagy más uniós szerveknek rendelnék alá –, valamint hogy a tagállamok továbbra is megőrizhessék a határaikon belüli közvetlen külföldi befektetések jóváhagyásának vagy elutasításának véső jogát. Ez különösen fontos, tekintettel az egyes tagállamok nemzetbiztonsággal kapcsolatos felelősségére, valamint arra, hogy bizalmas üzleti adatokról és időérzékeny eljárásokról lehet szó.

Ezért döntő fontosságú, hogy a tagállamok ne legyenek kénytelenek olyan átvilágítási mechanizmusokat elfogadni vagy fenntartani, amelyek nem felelnek meg az érdekeiknek. Noha a bizottsági javaslat e tekintetben tiszteletben kívánja tartani az egyes tagállamok akaratát, alapvető fontosságú, hogy a jövőbeli átvilágítási mechanizmusok közös „alapvető követelményei” ne ütközzenek az egyes tagállamok eltérő és egyedi követelményeivel, különösen a biztonság és a stratégiai érdekek területén, valamint hogy az adatok és a különleges adatok megosztása során a tagállamok ne ruházzák át az integritásukkal és biztonságukkal kapcsolatos felelősséget egy másik hatóságra. A kötelező elemeket ezért el kell kerülni.

Végül, az Egyesült Királyságnak – amely az uniós egységes piachoz való hozzáférésre törekvő külföldi befektetők egyik csomópontjának számított – az Európai Unióból való közelgő kiválásával kapcsolatban szükség van arra is, hogy az átvilágítási mechanizmusok különleges figyelmet fordítsanak az Egyesült Királyságon keresztül az EU-ba irányuló közvetlen külföldi befektetésekre, valamint különleges intézkedéseket kell hozni az Egyesült Királyság unióbeli jövőbeli befektetései tekintetében, amelyek a közvetlen külföldi befektetések új forrásai.

MÓDOSÍTÁS:

A Külügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A közvetlen külföldi befektetések hozzájárulnak az Unió növekedéséhez azáltal, hogy javítják versenyképességét, munkahelyeket teremtenek, méretgazdaságosságot eredményeznek, tőkét, technológiát, innovációt és szakértelmet vonzanak, valamint új piacokat nyitnak meg az uniós export számára. Előmozdítják a Bizottság európai beruházási tervének célkitűzéseit, valamint további uniós projektekhez és programokhoz is hozzájárulnak.

(1)  A közvetlen külföldi befektetések hozzájárulnak az Unió növekedéséhez azáltal, hogy javítják versenyképességét, ösztönzik a növekedést és munkahelyeket teremtenek, méretgazdaságosságot eredményeznek, tőkét, technológiát, innovációt és szakértelmet vonzanak, valamint új piacokat nyitnak meg az uniós export számára. Előmozdítják a Bizottság európai beruházási tervének célkitűzéseit, valamint további uniós projektekhez és programokhoz is hozzájárulnak.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az európai gazdaság a világon az egyik legnyitottabb gazdaság, és Európa gazdasági növekedése és versenyképessége ettől a nyitottságtól és a kereskedelemtől függ; Európának azonban gondot okoz, hogy nincs kölcsönösség a kereskedelmi partnerei piacaihoz való hozzáférés tekintetében, ami hátrányosan érinti gazdaságát, iparát és vállalkozásait.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Kereskedelmi Világszervezet, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, valamint a harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodások keretében tett nemzetközi kötelezettségvállalások alapján az Unió és a tagállamok a közvetlen külföldi befektetéseket korlátozó intézkedéseket fogadhatnak el a biztonsággal vagy a közrenddel kapcsolatos indokok alapján, bizonyos előírások betartása mellett.

(3)  A Kereskedelmi Világszervezet, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, valamint a harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodások keretében tett nemzetközi kötelezettségvállalások alapján az Unió és a tagállamok a közvetlen külföldi befektetéseket korlátozó intézkedéseket fogadhatnak el a biztonsággal, a közrenddel, a stratégiai érdekekkel, az alapvető jogokkal vagy a kulcsfontosságú technológiák védelmével kapcsolatos indokok alapján, bizonyos előírások betartása mellett.

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik.)

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Több tagállam is hozott olyan intézkedéseket, amelyek alapján közrendi vagy közbiztonsági okokból korlátozhatják a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti tőkemozgásokat. Ezek az intézkedések a tagállamoknak a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos célkitűzéseit és aggályait tükrözik, és számos, hatókörüket és az alkalmazott eljárásokat tekintve különböző intézkedést eredményeznek. Más tagállamok nem alkalmaznak ilyen mechanizmust.

(4)  Több tagállam is hozott olyan intézkedéseket, amelyek alapján közrendi vagy közbiztonsági okokból korlátozhatják a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti tőkemozgásokat. Ezek az intézkedések a tagállamoknak a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos célkitűzéseit és aggályait tükrözik, és számos, hatókörüket és az alkalmazott eljárásokat tekintve különböző intézkedést eredményeznek. Más tagállamok nem alkalmaznak ilyen mechanizmusokat, ezért nekik be kellene vezetniük ilyeneket.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Fontos a jogbiztonság garantálása, valamint az uniós szintű koordináció és együttműködés biztosítása egy olyan keret létrehozása útján, amely az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések közrendi vagy biztonsági okokból történő átvilágítására szolgál. Ez nem sérti a tagállamoknak a nemzetbiztonság fenntartására vonatkozó kizárólagos felelősségét.

(7)  Fontos a jogbiztonság garantálása, valamint az uniós szintű koordináció és együttműködés biztosítása egy olyan keret létrehozása útján, amely az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések közrendi vagy biztonsági okokból történő átvilágítására szolgál. A jogbiztonság azonban nem befolyásolhatja a tagállamok saját országuk nemzetbiztonságára és annak ellenőrzésére vonatkozó kizárólagos felelősségét, és kellőképpen figyelembe kell vennie az EUMSZ 346. cikkének rendelkezéseit.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A közvetlen külföldi befektetések átvilágítására szolgáló keret célja, hogy eszközt adjon a tagállamok és a Bizottság kezébe a biztonságot és a közrendet veszélyeztető kockázatok átfogó módon történő kezeléséhez, valamint a változó körülményekhez való alkalmazkodáshoz, miközben megőrzi az ahhoz szükséges rugalmasságot, hogy a tagállamok egyedi helyzetüket és nemzeti körülményeiket figyelembe véve hajtsák végre a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítását.

(8)  A közvetlen külföldi befektetések átvilágítására szolgáló keret célja, hogy biztosítsa a tagállamok és a Bizottság számára azokat az eszközöket, amelyek szükségesek a biztonságot és a közrendet veszélyeztető kockázatok átfogó módon történő kezeléséhez, lehetővé téve a változó körülményekhez való alkalmazkodást, miközben megőrzi az ahhoz szükséges rugalmasságot, hogy az egyes tagállamokban egyedi helyzetüket és eltérő nemzeti körülményeiket figyelembe véve hajtsák végre a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítását.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Helyénvaló a rendelet tagállami és bizottsági alkalmazását segítő útmutatásként meghatározni azon tényezők jegyzékét, amelyek figyelembe vehetők a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítása során. Ez a jegyzék egyúttal javítja az átvilágítási folyamat átláthatóságát azon befektetők számára, akik az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetést terveznek vagy valósítanak meg. A biztonságra vagy a közrendre esetlegesen hatást gyakorló tényezők listájának nem kimerítő jellegűnek kell maradni.

(11)  Helyénvaló a rendelet tagállami és bizottsági alkalmazását segítő útmutatásként meghatározni azon tényezők jegyzékét, amelyek figyelembe vehetők a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítása során. Ez a jegyzék egyúttal javítja az átvilágítási folyamat átláthatóságát azon befektetők számára, akik az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetést terveznek vagy valósítottak meg, valamint alapot szolgáltat az illetékes hatóság számára az átvilágítás esetleges bírósági felülvizsgálatára történő reagáláshoz. A biztonságra vagy a közrendre esetlegesen hatást gyakorló tényezők jegyzékének nem kimerítő jellegűnek kell maradnia.

Indokolás

A befektetések átvilágítása és a biztonsági fenyegetés között egyértelmű kapcsolatnak kell lennie. Az esetleges bírósági felülvizsgálatok során a bíróságoknak képesnek kell lenniük arra, hogy azonosítsák a hatóság által figyelembe vett tényezőket.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Egy adott közvetlen külföldi befektetés esetleges biztonsági vagy közrendi hatásainak felmérésekor a tagállamok és a Bizottság számára lehetővé kell tenni minden releváns tényező figyelembevételét, beleértve a kritikus infrastruktúrákra és technológiákra – köztük a kulcsfontosságú alaptechnológiákra –, valamint a biztonság vagy a közrend fenntartása szempontjából nélkülözhetetlen inputokra gyakorolt hatásokat, amely inputok zavara, elvesztése vagy megsemmisülése jelentős hatást váltana ki egy tagállamban vagy az Unióban. E tekintetben a tagállamok és a Bizottság számára szintén lehetővé kell tenni annak figyelembevételét, hogy egy adott külföldi befektető közvetlenül vagy közvetetten egy harmadik ország kormányának ellenőrzése alatt áll-e (például jelentős pénzügyi támogatás, akár állami támogatás eredményeként).

(12)  Egy adott közvetlen külföldi befektetés esetleges biztonsági vagy közrendi hatásainak felmérésekor a tagállamoknak és a Bizottságnak figyelembe kell vennie minden releváns tényezőt, beleértve a kritikus infrastruktúrákra gyakorolt hatásokat, valamint a honvédelemre és az európai védelmi iparágakra, a kritikus technológiákra – köztük a kulcsfontosságú alaptechnológiákra –, továbbá a biztonság vagy a közrend fenntartása szempontjából nélkülözhetetlen inputokra gyakorolt hatásokat, amely inputok zavara, elvesztése vagy megsemmisülése jelentős hatást váltana ki egy tagállamban vagy az Unióban. E tekintetben a tagállamoknak és a Bizottságnak azt is figyelembe kell vennie, hogy egy adott külföldi befektető közvetlenül vagy közvetetten egy harmadik ország kormányának ellenőrzése alatt áll-e (például jelentős pénzügyi támogatás, többek között állami támogatás eredményeként), szem előtt tartva, hogy a tényleges ellenőrzés egy harmadik ország kormánya vagy egy állami tulajdonban lévő pénzügyi intézmény, illetve bármely más, harmadik ország állami tulajdonában lévő vállalkozás által nyújtott, kibővített hitelek és kölcsönök felhasználásából is eredhet.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Helyénvaló rögzíteni a közvetlen külföldi befektetések tagállamok általi átvilágítására vonatkozó eljárási keret lényeges elemeit, hogy a befektetők, a Bizottság és a többi tagállam megérthessék a befektetések átvilágításának várható módját, valamint biztosított legyen az érintett befektetések átlátható módon történő átvilágítása és a különböző harmadik országok megkülönböztetésmentes kezelése. Ezen elemeknek magukban kell foglalniuk legalább az átvilágítás időkeretének meghatározását és a külföldi befektetők számára az átvilágítási határozatokkal szembeni jogorvoslat igénybevételének lehetőségét.

(13)  Helyénvaló rögzíteni a közvetlen külföldi befektetések tagállamok általi átvilágítására vonatkozó eljárási keret lényeges elemeit, hogy a befektetők, a Bizottság és a többi tagállam megérthessék a befektetések átvilágításának várható módját, valamint hogy biztosított legyen az érintett befektetések átlátható módon történő átvilágítása és a különböző harmadik országok megkülönböztetésmentes kezelése. A közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozó adatok megbízhatóságának és összehasonlíthatóságának javítása érdekében ezen elemeknek magukban kell foglalniuk legalább a tagállamok által rendelkezésre bocsátandó adatok átvilágítási időkeretének és minőségi minimumkövetelményeinek meghatározását, valamint a külföldi befektetők számára az átvilágítási határozatokkal szembeni jogorvoslat igénybevételének lehetőségét.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Létre kell hozni egy olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi a tagállamok közti együttműködést és az egymásnak nyújtott támogatást olyan esetekben, amikor az egyik tagállamban eszközölt közvetlen külföldi befektetés hatással lehet egy másik tagállam biztonságára és közrendjére. A tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy észrevételeket tegyenek egy másik tagállamban tervezett vagy megvalósult közvetlen külföldi befektetéssel kapcsolatban akkor is, ha az észrevételt tevő tagállam vagy a tervezett, illetve megvalósult közvetlen külföldi befektetés célországának számító tagállam nem alkalmaz átvilágítási mechanizmust vagy nem végez átvilágítást az adott befektetésre vonatkozóan. A tagállamok által tett észrevételeket továbbítani kell a Bizottságnak is. A Bizottság számára lehetővé kell tenni azt is, hogy adott esetben véleményt intézzen a tervezett, illetve megvalósult közvetlen külföldi befektetés célországának számító tagállamhoz, akkor is, ha ez a tagállam nem alkalmaz átvilágítási mechanizmust vagy nem végez átvilágítást, és akkor is, ha más tagállamok nem tettek észrevételt.

(14)  Létre kell hozni egy olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi a tagállamok közti együttműködést és az egymásnak nyújtott támogatást olyan esetekben, amikor az egyik tagállamban eszközölt közvetlen külföldi befektetés hatással lehet egy másik tagállam biztonságára és közrendjére. A tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy arra alkalmas csatornákon megfelelően kommunikálhassanak egy másik tagállammal, amelyben befektetést terveznek vagy valósítottak meg, attól függetlenül, hogy az észrevételt tevő tagállam vagy a tervezett, illetve megvalósult befektetés célországának számító tagállam alkalmaz-e átvilágítási mechanizmust, illetve végez-e átvilágítást az adott befektetésre vonatkozóan. A tagállamok által tett észrevételeket továbbítani kell a Bizottságnak is. A Bizottság számára lehetővé kell tenni azt is, hogy adott esetben véleményt intézzen a tervezett, illetve megvalósult közvetlen külföldi befektetés célországának számító tagállamhoz, akkor is, ha ez a tagállam nem alkalmaz átvilágítási mechanizmust vagy nem végez átvilágítást, és akkor is, ha más tagállamok nem tettek észrevételt.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Ezenkívül a Bizottság számára lehetővé kell tenni az uniós érdekű projektekre vagy programokra valószínűleg hatást gyakorló közvetlen külföldi befektetések biztonsági és közrendi okokból történő átvilágítását. Ez eszközt adna a Bizottságnak az olyan projektek és programok védelméhez, amelyek az Unió egészét szolgálják és jelentős mértékben hozzájárulnak az uniós gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez és versenyképességhez. Ilyennek tekintendők különösen a jelentős uniós finanszírozásban részesülő, valamint a kritikus infrastruktúrákkal, a kritikus technológiákkal vagy a kritikus inputokkal kapcsolatos uniós jogszabályok által létrehozott projektek és programok. A nagyobb egyértelműség kedvéért a mellékletnek tartalmaznia kell azon uniós érdekű projektek és programok indikatív listáját, amelyekkel kapcsolatban egy közvetlen külföldi befektetés bizottsági átvilágítás tárgyát képezheti.

(15)  Ezenkívül a Bizottság számára lehetővé kell tenni az uniós érdekű projektekre vagy programokra valószínűleg hatást gyakorló közvetlen külföldi befektetések biztonsági és közrendi okokból történő átvilágítását. Ez eszközt adna a Bizottságnak az olyan projektek és programok védelméhez, amelyek az Unió egészét szolgálják és jelentős mértékben hozzájárulnak az uniós gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez, biztonsághoz, stratégiai érdekekhez és versenyképességhez. Ilyennek tekintendők különösen az uniós finanszírozásban részesülő, valamint a kritikus infrastruktúrákkal, a védelemmel, a kritikus technológiákkal vagy a kritikus inputokkal kapcsolatos uniós jogszabályok által létrehozott projektek és programok. A nagyobb egyértelműség kedvéért a mellékletnek tartalmaznia kell azon uniós érdekű projektek és programok indikatív listáját, amelyekkel kapcsolatban egy közvetlen külföldi befektetésnek bizottsági átvilágítás tárgyát kell képeznie. Ezt a listát új projektek és programok létrehozásakor minden alkalommal haladéktalanul frissíteni kell.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Az Európai Parlament számára lehetővé kell tenni, hogy az uniós érdekű projektekre és programokra vonatkozóan biztonsági és közrendi okokból felkérhesse a Bizottságot az együttműködési mechanizmus aktiválására. A Bizottságnak a legmesszemenőbben figyelembe kell vennie az Európai Parlament álláspontját, és magyarázattal kell szolgálnia abban az esetben, ha azt nem veszi figyelembe.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy egy közvetlen külföldi befektetés biztonsági vagy közrendi okok miatt valószínűleg hatással lesz uniós érdekű projektekre vagy programokra, biztosítani kell számára annak lehetőségét, hogy észszerű időkereten belül véleményt intézzen azokhoz a tagállamokhoz, amelyekben az ilyen beruházást tervezik vagy megvalósították. A tagállamoknak a legmesszemenőbben figyelembe kell venniük a véleményt, és az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdése szerinti lojális együttműködés elvének megfelelően magyarázatot kell adniuk a Bizottságnak abban az esetben, ha nem követik annak véleményét. A Bizottság számára lehetővé kell tenni azt is, hogy ezektől a tagállamoktól bekérje az ilyen befektetések átvilágításához szükséges információkat.

(16)  Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy egy közvetlen külföldi befektetés biztonsági vagy közrendi okok miatt valószínűleg hatással lesz uniós érdekű projektekre vagy programokra, biztosítani kell számára annak lehetőségét, hogy észszerű időkereten belül véleményt intézzen azokhoz a tagállamokhoz, amelyekben az ilyen beruházást tervezik vagy megvalósították. A tagállamoknak a legmesszemenőbben figyelembe kell venniük a véleményt, és az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdése szerinti lojális együttműködés elvének megfelelően részletes magyarázatot kell adniuk a Bizottságnak abban az esetben, ha nem követik annak véleményét. A Bizottság számára lehetővé kell tenni azt is, hogy ezektől a tagállamoktól bekérje az ilyen befektetések átvilágításához szükséges információkat.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)   A többi tagállammal való együttműködés, valamint a közvetlen külföldi befektetések Bizottság általi átvilágításának elősegítése érdekében a tagállamok bejelentést tesznek a Bizottságnak átvilágítási mechanizmusukról és annak valamennyi módosításról, valamint rendszeresen jelentést tesznek átvilágítási mechanizmusuk alkalmazásáról. Hasonló okokból az átvilágítási mechanizmust nem alkalmazó tagállamoknak a rendelkezésükre álló információk alapján szintén jelentést kell készíteniük a területükön megvalósult közvetlen külföldi befektetésekről.

(17)  Mivel a nemzetbiztonság továbbra is a tagállamok felelőssége, a többi tagállammal való együttműködés és a közvetlen külföldi befektetések Bizottság általi átvilágításának elősegítése, valamint a tagállamok által rendelkezésre bocsátott adatok megbízhatóságának és összehasonlíthatóságának javítása érdekében a tagállamok bejelentést tesznek a Bizottságnak átvilágítási mechanizmusukról és annak valamennyi módosításáról, valamint rendszeresen jelentést tesznek átvilágítási mechanizmusuk alkalmazásáról. Hasonló okokból az átvilágítási mechanizmust nem alkalmazó tagállamoknak a rendelkezésükre álló információk alapján szintén jelentést kell készíteniük a területükön megvalósult közvetlen külföldi befektetésekről.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A tagállamoknak és a Bizottságnak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük a bizalmas és más különleges adatok védelmének biztosítására.

(20)  A tagállamoknak és a Bizottságnak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük a bizalmas és más különleges adatok védelmének biztosítására, különösen abban az esetben, ha valamely tagállam biztonságáról és integritásáról van szó.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet létrehozza az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések tagállamok és Bizottság általi, biztonsági és közrendi okokból történő átvilágításának keretét.

E rendelet létrehozza az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések tagállamok és Bizottság általi, biztonsági és közrendi okokból történő átvilágításának keretét a tagállamok nemzetbiztonságukért viselt kizárólagos felelősségének sérelme nélkül.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „közvetlen külföldi befektetés”: külföldi befektető által eszközölt bármely fajta befektetés, melynek célja, hogy tartós és közvetlen kapcsolatokat hozzon létre vagy tartson fenn a külföldi befektető és azon vállalkozó vagy vállalkozás között, amelynek a rendelkezésére bocsátják a tőkét azzal a céllal, hogy gazdasági tevékenységet folytasson egy tagállamban, olyan befektetéseket is ideértve, amelyek lehetővé teszik a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás irányításában vagy ellenőrzésében való tényleges részvételt;

1.  „közvetlen külföldi befektetés”: külföldi befektető által eszközölt bármely fajta befektetés, melynek célja, hogy tartós és közvetlen kapcsolatokat hozzon létre vagy tartson fenn a külföldi befektető és azon vállalkozó vagy vállalkozás között, akinek, vagy amelynek a rendelkezésére bocsátják a tőkét azzal a céllal, hogy gazdasági tevékenységet folytasson egy tagállam területén vagy kizárólagos gazdasági övezetében, olyan befektetéseket is ideértve, amelyek lehetővé teszik a gazdasági tevékenységet folytató társaság irányításában vagy ellenőrzésében való tényleges részvételt;

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a tagállamok kizárólagos gazdasági övezetében folytatott gazdasági tevékenységeket célzó befektetések is idetartoznak.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „külföldi befektető”: harmadik országbeli természetes személy vagy harmadik országbeli vállalkozás, mely közvetlen külföldi befektetést tervez vagy hajtott végre;

2.  „külföldi befektető”: harmadik országbeli természetes személy vagy harmadik országbeli vállalkozás, amely közvetlen külföldi befektetést tervez vagy hajtott végre, vagy olyan természetes személy vagy vállalkozás, amely székellyel rendelkezik egy tagállamban, de egy harmadik ország tényleges irányítása alatt áll, illetve az finanszírozza;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a.  „kulcsfontosságú technológiák”: olyan technológiák vagy cégek, amelyektől egy iparág függ, ahogyan azt például a 4. cikk (1) bekezdésének második franciabekezdése meghatározza;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok fenntarthatnak, módosíthatnak vagy bevezethetnek a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítására szolgáló mechanizmusokat, a jelen rendeletben szereplő feltételek mellett és azoknak megfelelően.

(1)  A tagállamok a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítására szolgáló mechanizmusokat tartanak fenn, módosítanak vagy vezetnek be, a jelen rendeletben szereplő feltételek mellett és azoknak megfelelően.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság biztonsági vagy közrendi okokból átvilágíthatja az uniós érdekű projektekre vagy programokra valószínűleg hatást gyakorló közvetlen külföldi befektetéseket.

(2)  A Bizottság biztonsági vagy közrendi okokból átvilágítja az uniós projektekre és programokra valószínűleg hatást gyakorló közvetlen külföldi befektetéseket.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Uniós érdekűnek minősülnek a jelentős összegű vagy jelentős arányú uniós finanszírozásban részesülő, vagy a kritikus infrastruktúrákról, a kritikus technológiákról vagy a kritikus inputokról szóló uniós jogszabályok hatálya alá tartozó projektek és programok. Az 1. melléklet tartalmazza az uniós érdekű projektek és programok indikatív jegyzékét.

(3)  Uniós érdekűnek minősülnek különösen az uniós finanszírozásban részesülő, vagy a kritikus infrastruktúrákról, a védelemről, a kritikus technológiákról vagy a kritikus inputokról szóló uniós jogszabályok hatálya alá tartozó projektek és programok. Az 1. melléklet tartalmazza az uniós érdekű projektek és programok indikatív és nem kimerítő jegyzékét.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az átvilágítás során figyelembe vehető tényezők

Az átvilágítás során figyelembe veendő tényezők

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítása során a tagállamok és a Bizottság fontolóra veheti a többek közt a következőkre gyakorolt esetleges hatásokat:

A közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítása során a tagállamok és a Bizottság fontolóra veszi a többek közt a következőkre gyakorolt esetleges hatásokat:

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  kritikus infrastruktúra, ideértve az energiát, a közlekedést, a távközlést, az adattárolást, az űrinfrastruktúrát és a pénzügyi infrastruktúrát, valamint a különleges létesítményeket;

–  kritikus infrastruktúra, többek között a kritikus fontosságú anyagok és nyersanyagok, az energiabiztonság, a közlekedés, a hírközlés, a közegészségügyi ellátás, a média, az adattárolás, a repülési és űrrepülési, illetve a pénzügyi infrastruktúra, valamint az érzékeny létesítmények, továbbá a biztonsági és védelmi iparágak és infrastruktúra, például a katonai bázisok, valamint az olyan földterületekbe és ingatlanokba történő közvetlen külföldi befektetések, amelyek hatással lehetnek e védelmi infrastruktúra használatára;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  kritikus technológiák, ideértve a mesterséges intelligenciát, a robotikát, a félvezetőket, a potenciálisan kettős felhasználású technológiákat, a kiberbiztonságot, az űr- vagy nukleáris technológiát;

–  kritikus technológiák, többek között a mesterséges intelligencia, a robotika, a félvezetők, a nanotechnológiák, a biotechnológiák, a potenciálisan kettős felhasználásra alkalmas egyéb technológiák, a kiberbiztonság, a katonai és védelmi technológiák, a kibermegfigyelési és behatolási technológia, a repülési és űrhajózási, valamint a nukleáris technológia, illetve bármely más, stratégiai jelentőségű csúcstechnológia, továbbá a védelmi vonatkozású termékek és technológiák ellátási láncában működő vállalkozások, amelyek esetében fennáll a más országba történő áthelyezés veszélye, ami globális vagy regionális biztonsági kockázatot rejt magában;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  a vállalkozás által az együttműködésen alapuló kutatási és fejlesztési projektekben betöltött szerep, valamint a kutatási és fejlesztési programmal összefüggő technológiákhoz, szellemitulajdon-jogokhoz és know-how-hoz való hozzáférés;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a különleges adatokhoz való hozzáférés vagy a különleges adatok feletti ellenőrzés képessége.

  a különleges vagy stratégiai nemzeti és európai biztonsági adatokhoz való hozzáférés, illetve a különleges vagy stratégiai biztonsági adatok feletti ellenőrzés képessége.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Annak meghatározása során, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol-e a biztonságra vagy a közrendre, a tagállamok és a Bizottság figyelembe vehetik, hogy a külföldi befektető egy harmadik ország kormányának ellenőrzése alatt áll-e, akár jelentős finanszírozás útján is.

Annak meghatározása során, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol-e a biztonságra vagy a közrendre, a tagállamok és a Bizottság figyelembe veszik, hogy a külföldi befektető közvetlenül vagy közvetve egy harmadik ország kormányának ellenőrzése alatt áll-e, többek között jelentős finanszírozás révén, különösen ha az adott kormány nem tartja be maradéktalanul az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi jogot és a nemzetközi humanitárius jogot, és nem felel meg a releváns nemzetközi fegyverzetellenőrzési normáknak, például a Fegyverkereskedelmi Szerződésnek, figyelembe veszik továbbá, hogy hogy átláthatatlan tulajdonosi struktúrát használnak-e, amelyben nem egyértelmű, hogy ki a végső tulajdonos, illetve hogy megsértik-e a közös piaci szabályokat.

 

A Bizottság vagy a tagállamok pozitívan értékelhetik a geopolitikai tényezőket, például azt, hogy a vállalkozás székhelye valamely NATO-tagországban van-e.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok az átvilágítási mechanizmusok és az átvilágítási határozatok kijátszásának megelőzéséhez szükséges intézkedéseket tarthatnak fenn, módosíthatnak vagy fogadhatnak el.

A tagállamok az átvilágítási mechanizmusok és az átvilágítási határozatok kijátszásának megelőzéséhez szükséges intézkedéseket tartanak fenn, módosítanak vagy fogadnak el.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A külföldi befektetőknek és érintett vállalkozásoknak lehetőségük van jogorvoslatért folyamodni a nemzeti hatóságok átvilágítási határozatai ellen.

(4)  Az érintett külföldi befektetőknek és vállalkozásoknak lehetőségük van jogorvoslatért folyamodni a nemzeti hatóságok átvilágítási határozatai ellen, de az ilyen jogorvoslat nem lehet ellentétes a tagállamok alapvető biztonsági érdekeivel és nem sértheti a tagállamok döntéshozatali jogkörét.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok legkésőbb […]-ig (az e rendelet hatálybalépését követő 30. napig ) bejelentik a Bizottságnak meglévő átvilágítási mechanizmusaikat. A tagállamok legkésőbb az átvilágítási mechanizmus hatálybalépését követő 30. napig értesítik a Bizottságot a meglévő átvilágítási mechanizmusaik bármely módosításáról, vagy bármely újonnan kialakított átvilágítási mechanizmusról.

(1)  A tagállamok legkésőbb […]-ig (az e rendelet hatálybalépését követő 30. napig ) bejelentik a Bizottságnak meglévő átvilágítási mechanizmusaikat. A tagállamok legkésőbb az átvilágítási mechanizmus hatálybalépését követő 30. napig értesítik a Bizottságot a meglévő átvilágítási mechanizmusaik bármely módosításáról, vagy bármely újonnan kialakított átvilágítási mechanizmusról.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok nem kötelesek olyan információt szolgáltatni, amelynek közlését ellentétesnek tartják alapvető biztonsági érdekeikkel.

Indokolás

Az átvilágítást érintő egyes információk jogosan nemzetbiztonsági titoknak tekinthetők, és ezeket védeni kell.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az átvilágítási mechanizmust nem alkalmazó tagállamok a rendelkezésükre álló információk alapján éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a területükön megvalósult közvetlen külföldi befektetésekről.

(3)  Az átvilágítási mechanizmust nem alkalmazó tagállamok vállalják ilyen mechanizmus bevezetését, valamint a rendelkezésükre álló információk alapján éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a területükön megvalósult közvetlen külföldi befektetésekről.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol egy vagy több tagállam biztonságára vagy közrendjére, véleményt címezhet ahhoz a tagállamhoz, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították. A Bizottság véleményt bocsáthat ki akkor is, ha más tagállamok nem tettek észrevételeket.

(3)  Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol egy vagy több tagállam biztonságára vagy közrendjére, véleményt címez ahhoz a tagállamhoz, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították. A Bizottság véleményt bocsát ki akkor is, ha más tagállamok nem tettek észrevételeket.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy egy közvetlen külföldi befektetés biztonsági vagy közrendi okokból valószínűleg hatással lesz uniós érdekű projektekre vagy programokra, véleményt címezhet ahhoz a tagállamhoz, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították.

(1)  Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy egy közvetlen külföldi befektetés biztonsági vagy közrendi okokból valószínűleg hatással lesz uniós érdekű projektekre vagy programokra, véleményt címez ahhoz a tagállamhoz, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az Európai Parlament az uniós érdekű projektekre vagy programokra vonatkozóan biztonsági vagy közrendi okokból kérheti az együttműködési mechanizmus aktiválását.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság véleményéről a többi tagállam is tájékoztatást kap.

(4)  A Bizottság véleményéről a többi tagállam is tájékoztatást kap. Amennyiben a Bizottság e cikk értelmében véleményt fogalmazott meg, a biztonságot és a közrendet érintő közvetlen külföldi befektetésekről folytatott strukturált párbeszéd részeként tájékoztatja az Európai Parlamentet.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Azok a tagállamok, melyekben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, maradéktalanul figyelembe veszik a Bizottság véleményét, és a vélemény figyelmen kívül hagyása esetén magyarázattal szolgálnak a Bizottságnak.

(5)  Azok a tagállamok, amelyekben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, maradéktalanul figyelembe veszik a Bizottság véleményét, és amennyiben nem követik a véleményt, részletes magyarázattal szolgálnak a Bizottságnak.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság és a más tagállamok által a 8. cikk (4) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése alapján kért információkat indokolatlan késedelem nélkül a Bizottság és a kérelmező tagállamok rendelkezésére bocsássák.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság és a más tagállamok által a 8. cikk (4) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése alapján kért információkat indokolatlan késedelem nélkül a Bizottság és a kérelmező tagállamok rendelkezésére bocsássák a 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott időkereten belül, valamint hogy azok megfeleljenek az adatok jobb megbízhatóságát és összehasonlíthatóságát célzó minőségi minimumkövetelményeknek.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a külföldi befektető és azon vállalkozás termékei, szolgáltatásai és üzleti tevékenységei, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezték vagy megvalósították;

c)  a külföldi befektető és azon vállalkozás termékei, szolgáltatásai, szabadalmai és üzleti tevékenységei, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezték vagy megvalósították;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  azok a harmadik országok, amelyekben a külföldi befektető befektetési és üzleti tevékenységének jelentős részét folytatja;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  bármely, a tagállam rendelkezésére álló egyéb információ, amely hasznos lehet annak megállapításában, hogy a befektetés e rendelet hatálya alá tartozik-e.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok és a Bizottság biztosítják az e rendelet alkalmazásának eredményeként megszerzett bizalmas információk védelmét.

(2)  A tagállamok és a Bizottság biztosítják az e rendelet alkalmazásának eredményeként megszerzett bizalmas információk védelmét, különös tekintettel az üzleti titkok védelmére.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden egyes tagállam kijelöl egy, a közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglalkozó kapcsolattartó pontot (a továbbiakban: kapcsolattartó pont) a közvetlen külföldi befektetések átvilágítására. A Bizottság és a többi tagállam bevonja ezeket a kapcsolattartó pontokat a jelen rendelet végrehajtásával kapcsolatos valamennyi kérdésbe.

Minden egyes tagállam kijelöl egy, a közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglalkozó intézményi kapcsolattartó pontot (a továbbiakban: intézményi kapcsolattartó pont) a közvetlen külföldi befektetések átvilágítására. A Bizottság és a többi tagállam bevonja ezeket a kapcsolattartó pontokat a jelen rendelet végrehajtásával kapcsolatos valamennyi kérdésbe. A Bizottság és a tagállamok rendszeresen üléseznek, hogy megvitassák a befektetések átvilágításának bevált gyakorlatait és egyeztessenek a 4. cikk értelmében figyelembe veendő tényezőkről e tényezők harmonizálása érdekében.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság értékelést készít és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, legkésőbb három évvel a hatálybalépése után. A tagállamok részt vesznek ebben a műveletben, és ellátják a Bizottságot a jelentés elkészítéséhez szükséges információkkal.

(1)  A Bizottság értékelést készít és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, legkésőbb három évvel a hatálybalépése után. A tagállamok részt vesznek ebben a műveletben, és ellátják a Bizottságot a jelentés elkészítéséhez szükséges információkkal. A Bizottság legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően hat évvel mindenképpen felülvizsgálja a rendeletet. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nincs szükség felülvizsgálatra, döntését meg kell indokolnia az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – -1 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  Európai Védelmi Alap és az európai védelmi ipari fejlesztési program:

 

  Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról;

 

  Az Európai Bizottság határozata a védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő intézkedés (PADR) finanszírozásáról;

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozása

Hivatkozások

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

26.10.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

26.10.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Geoffrey Van Orden

21.11.2017

Vizsgálat a bizottságban

26.2.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

5

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

5

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios

7

0

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (5.4.2018)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

A vélemény előadója: Roberts Zīle

RÖVID INDOKOLÁS

A közvetlen külföldi befektetések (FDI) szerves részét képezik az Unió gazdaságának, hozzájárulva a fejlődéshez és a növekedéshez. Az ilyen befektetések esetében nem csupán a pénz és a munkahelyteremtés fontos, hanem a befektetők által hozott technológiák, szakértelem és más bevált gyakorlatok is. Ugyanakkor egyes befektetések kockázatokat hordozhatnak, gyakran nem is annyira a fogadó ország, hanem más környező országok számára. A bizonyos befektetések által esetleg érintett tagállamok jogosultak információcserére és arra, hogy aggodalmaikat közölhessék másokkal.

Az előadó üdvözli az Európai Bizottságnak a harmadik országokból az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslatát. A kezdeményezés konstruktív, ám az alábbi módosítások és pontosítások előnyére válnának.

Az átvilágítási eljárások

A javaslat lehetőséget biztosít a Bizottság számára, hogy a tagállamoknak címzett véleményeket bocsásson ki, amennyiben azokban közvetlen külföldi befektetéseket terveznek vagy ilyenek történtek. Bár az ilyen vélemények kiadására vonatkozóan javasolt időkeretek megfelelőek, fontos, hogy a Bizottság a lehető leghamarabb kiadja azokat, elkerülve a szükségtelen bizonytalanságot a tagállamok és a befektetők számára.

A közvetlen külföldi befektetések fogalmának meghatározása és a végső befektetők

Ki kell bővíteni a harmadik országból származó befektetések meghatározását. Bár a Bizottság javaslata foglalkozik azzal a helyzettel, hogy egy uniós vállalkozást fel lehet használni közvetlen külföldi befektetések álcázására, más kiskapuk megmaradnak. Bár még nem túl gyakran fordul elő, de egyes tagállamok úgynevezett cash-for-passport (pénzért útlevelet) programjai nemcsak a befektetőnek adnak állampolgárságot, hanem a kapcsolódó pénzt is „honosítják”. A végső befektető gyakran egyáltalán nem ismert vagy áttekinthetetlen, többszintű struktúrák mögött rejtőzik. Emiatt az érintett tagállamoknak eszközökkel kell rendelkezniük arra, hogy információkat szerezzenek a végső befektetőkről és a közvetlen külföldi befektetések végső célországairól. Az előadó úgy véli, hogy a javasolt kapcsolattartó pontokat a tagállamok felhasználhatnák arra, hogy a Bizottságtól információkat szerezzenek be a közvetlen külföldi befektetések végső befektetőiről és végső célországairól más tagállamokban.

Az átvilágítás indokai

Az előadó úgy véli, hogy azon tényezők jegyzékét, amelyek miatt a befektetéseket biztonsági vagy közrendi okok miatt át kell világítani, ki kell egészíteni a sajtóval is. Figyelembe kell venni a harmadik országbeli befektetővel kapcsolatos közvetlen vagy közvetett állami ellenőrzést is. Figyelmet kell fordítani továbbá azon beruházásokra is, amelyek vagy közvetlenül vagy közvetve olyan országokhoz kapcsolódnak, amelyek uniós szankciók hatálya alatt állnak, vagy következetesen nem tartják tiszteletben a jogállamiságot vagy a bevált adóügyi gyakorlatokat. A portfólióbefektetéseket sem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni. Például egy tagállam nagyobb bankjában elhelyezett külföldi bankbetétek túl magas összege számos hatással lehet a szomszédos országokra nézve. Az átvilágítási mechanizmusnak és a tagállamok jelentéseinek ki kell terjedniük a felségvizeiken végrehajtott befektetésekre is. Másrészt a NATO-tagállamokból származó, kormányzatilag támogatott vagy finanszírozott, egyértelműen biztonsági vagy védelmi célú, átlátható közvetlen befektetések esetében nem kell szigorított átvilágítást végezni.

Információkérések és az információk bizalmasságának biztosítása

A Bizottság vagy más tagállamok által bizonyos befektetések kapcsán történő információkéréseket megfelelően indokolni kell. A közvetlen külföldi befektetést fogadó tagállamokra nem kell szükségtelen terheket róni megnövekedett számú kérelemmel. Ez bizonytalanságot okozhat a befektetők számára, és csökkenti nemcsak az egyes érintett tagállamok, de az egész Unió versenyképességét is. Továbbá a kért bizalmas információkhoz hozzájutó feleknek nemcsak biztosítaniuk kell azok bizalmasságát, de felelősséget is kell vállalniuk védelmükre. Ugyanakkor a titoktartási záradékkal nem szabad visszaélni a befektetésekkel kapcsolatos fontos információk elrejtése érdekében.

Összegezve, elővigyázatosnak kell lenni a harmadik országból származó közvetlen külföldi befektetések kapcsán. Arányos és konstruktív módon kell azonban eljárni, egyértelmű és átfogó iránymutatásokkal mindenki, a befektetők, a közvetlen külföldi befektetéseket fogadó országok és minden érintett fél számára. Az EU-nak beruházásbarát helynek kell maradnia.

MÓDOSÍTÁS:

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A közvetlen külföldi befektetések hozzájárulnak az Unió növekedéséhez azáltal, hogy javítják versenyképességét, munkahelyeket teremtenek, méretgazdaságosságot eredményeznek, tőkét, technológiát, innovációt és szakértelmet vonzanak, valamint új piacokat nyitnak meg az uniós export számára. Előmozdítják a Bizottság európai beruházási tervének célkitűzéseit, valamint további uniós projektekhez és programokhoz is hozzájárulnak.

(1)  A közvetlen külföldi befektetések hozzájárulnak az Unió növekedéséhez azáltal, hogy javítják versenyképességét, munkahelyeket teremtenek, méretgazdaságosságot eredményeznek, ösztönzik a termelékenységet, tőkét, technológiát, innovációt és szakértelmet vonzanak, valamint új piacokat nyitnak meg az uniós export számára. Előmozdítják a Bizottság európai beruházási tervének célkitűzéseit, valamint további uniós projektekhez és programokhoz is hozzájárulnak. A tagállamoknak ezért e rendelet végrehajtása során ügyelniük kell arra, hogy ne hátráltassák szükségtelenül a nem stratégiai területeken megvalósuló közvetlen külföldi befektetéseket.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A biztonság, az integritás és a szuverenitás legjobb alapja a nyitott piacokon alapuló erős gazdaság, az innovációt segítő vállalkozói légkör, a globális vezető szerep és a növekedés. A külföldi befektetések nemcsak az európai növekedéshez járulnak hozzá, hanem Európának az innováció, a kutatás és a tudomány terén betöltött vezető szerepéhez is. Amikor a külföldi szereplők az Európában folyó innovációba és kutatásba fektetnek be, Európa jövőbeli erejébe és kapacitásaiba fektetnek be. A protekcionizmus gyengíti Európát, a nyitott piacok pedig erősítik. Ez nem gátolja meg bizonyos szereplők bizonyos olyan jellegű befektetéseit, amelyekkel kapcsolatban Európának éberen őrködnie kell a biztonságát, integritását és szuverenitását érintő esetleges fenyegetések megakadályozása érdekében.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Kereskedelmi Világszervezet, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, valamint a harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodások keretében tett nemzetközi kötelezettségvállalások alapján az Unió és a tagállamok a közvetlen külföldi befektetéseket korlátozó intézkedéseket fogadhatnak el a biztonsággal vagy a közrenddel kapcsolatos indokok alapján, bizonyos előírások betartása mellett.

(3)  A Kereskedelmi Világszervezet, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, valamint a harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodások keretében tett nemzetközi kötelezettségvállalások alapján az Unió és a tagállamok csak a biztonsággal vagy a közrenddel kapcsolatos indokok alapján, bizonyos előírások betartása mellett fogadhatnak el a közvetlen külföldi befektetéseket korlátozó intézkedéseket.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Fontos a jogbiztonság garantálása, valamint az uniós szintű koordináció és együttműködés biztosítása egy olyan keret létrehozása útján, amely az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések közrendi vagy biztonsági okokból történő átvilágítására szolgál. Ez nem sérti a tagállamoknak a nemzetbiztonság fenntartására vonatkozó kizárólagos felelősségét.

(7)  Fontos a jogbiztonság garantálása, valamint az uniós szintű koordináció és együttműködés biztosítása egy olyan keret létrehozása útján, amely az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések közrendi vagy biztonsági okokból történő átvilágítására szolgál. Ez nem sérti a tagállamoknak a nemzetbiztonság fenntartására vonatkozó kizárólagos felelősségét. A jelenlegi jogi keretet meg kell erősíteni a közvetlen külföldi befektetések és a világszerte létező átvilágítási rendszerek gyakorlati változásainak figyelembevételével.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A közvetlen külföldi befektetések átvilágítására szolgáló keretre az illetékes nemzeti és uniós hatóságok és a befektetők közötti rendszeresebb párbeszédet elősegítő eszközként kell tekinteni. Bizalmi kapcsolat kialakítását és jobb átláthatóságot kell lehetővé tennie, és emellett további jogbiztonságot kell biztosítania a befektetők számára. A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy figyelemmel kísérje a világ más jogrendszereiben alkalmazott átvilágítási rendszereket.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A közvetlen külföldi befektetések átvilágítására szolgáló keret célja, hogy eszközt adjon a tagállamok és a Bizottság kezébe a biztonságot és a közrendet veszélyeztető kockázatok átfogó módon történő kezeléséhez, valamint a változó körülményekhez való alkalmazkodáshoz, miközben megőrzi az ahhoz szükséges rugalmasságot, hogy a tagállamok egyedi helyzetüket és nemzeti körülményeiket figyelembe véve hajtsák végre a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítását.

(8)  A közvetlen külföldi befektetések átvilágítására szolgáló keret célja, hogy eszközt adjon a tagállamok és a Bizottság kezébe a biztonságot és a közrendet veszélyeztető esetleges kockázatok átfogó módon történő figyelemmel kíséréséhez és kezeléséhez, valamint a változó körülményekhez való alkalmazkodáshoz, miközben megőrzi az ahhoz szükséges rugalmasságot, hogy a tagállamok egyedi helyzetüket és nemzeti körülményeiket figyelembe véve hajtsák végre a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítását.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A keretnek ki kell terjednie mindazon befektetések széles körére, amelyek tartós és közvetlen kapcsolatot hoznak létre vagy tartanak fenn harmadik országbeli befektetők és a tagállamokban gazdasági tevékenységet végző vállalkozások között.

(9)  A keretnek ki kell terjednie mindazon befektetések széles körére, amelyek tartós és közvetlen kapcsolatot hoznak létre vagy tartanak fenn harmadik országbeli befektetők és a tagállamokban gazdasági tevékenységet végző vállalkozások között. Ezen túlmenően a közvetlen külföldi befektetések átvilágítására szolgáló keretnek ki kell terjednie a hosszú távú kötelezettségvállalásnak álcázott rövid távú befektetésekre, köztük az adó elkerülését vagy pénzmosás célját szolgáló közvetlen befektetési pénzáramlásokra, valamint a nagy kutatási és termékfejlesztési kiadásokkal járó ágazatokba irányuló, a technológia megszerzését célzó befektetésekre.

Indokolás

Az Unión kívülről érkező, megnövekedett mennyiségű közvetlen befektetések nagyrészt a high-tech ágazatokba irányultak, mind a felvásárlásokat, mind az új befektetéseket tekintve. A harmadik országbeli befektetők választott célpontjai relatív értékük alapján a számítógépek és az elektronika. 2017 második negyedévében több mint 323 milliárd eurót fektettek ezen ágazatba.A kutatás azt mutatja, hogy az üzleti tevékenységek meghatározása azon alapul, hogy a befektetés honnan származik, és milyen okból valósul meg.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Helyénvaló a rendelet tagállami és bizottsági alkalmazását segítő útmutatásként meghatározni azon tényezők jegyzékét, amelyek figyelembe vehetők a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítása során. Ez a jegyzék egyúttal javítja az átvilágítási folyamat átláthatóságát azon befektetők számára, akik az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetést terveznek vagy valósítanak meg. A biztonságra vagy a közrendre esetlegesen hatást gyakorló tényezők listájának nem kimerítő jellegűnek kell maradnia.

(11)  Helyénvaló a rendelet tagállami és bizottsági alkalmazását segítő útmutatásként meghatározni azon tényezők jegyzékét, amelyeket figyelembe kell venni a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítása során. Ez a jegyzék egyúttal javítja az átvilágítási folyamat átláthatóságát azon befektetők számára, akik az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetést terveznek vagy valósítanak meg. A biztonságra vagy a közrendre esetlegesen hatást gyakorló tényezők listájának nem kimerítő jellegűnek kell maradnia. A közvetlen külföldi befektetések átvilágításakor a tagállamoknak és a Bizottságnak azt is figyelembe kell venniük, hogy az érintett harmadik országban a hasonló befektetési lehetőségek nyitva állnak-e az európai befektetők előtt, és ily módon érvényesül-e a kölcsönösség elve.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Egy adott közvetlen külföldi befektetés esetleges biztonsági vagy közrendi hatásainak felmérésekor a tagállamok és a Bizottság számára lehetővé kell tenni minden releváns tényező figyelembevételét, beleértve a kritikus infrastruktúrákra és technológiákra – köztük a kulcsfontosságú alaptechnológiákra –, valamint a biztonság vagy a közrend fenntartása szempontjából nélkülözhetetlen inputokra gyakorolt hatásokat, amely inputok zavara, elvesztése vagy megsemmisülése jelentős hatást váltana ki egy tagállamban vagy az Unióban. E tekintetben a tagállamok és a Bizottság számára szintén lehetővé kell tenni annak figyelembevételét, hogy egy adott külföldi befektető közvetlenül vagy közvetetten egy harmadik ország kormányának ellenőrzése alatt áll-e (például jelentős pénzügyi támogatás, akár állami támogatás eredményeként).

(12)  Egy adott közvetlen külföldi befektetés esetleges biztonsági vagy közrendi hatásainak felmérésekor a tagállamok és a Bizottság számára lehetővé kell tenni minden releváns tényező figyelembevételét, beleértve a kritikus infrastruktúrákra és technológiákra – köztük a kulcsfontosságú alaptechnológiákra –, valamint a biztonság vagy a közrend fenntartása szempontjából nélkülözhetetlen inputokra gyakorolt hatásokat, amely inputok zavara, elvesztése vagy megsemmisülése jelentős hatást váltana ki egy tagállamban vagy az Unióban. Ennek ki kell terjednie az élelmiszer-ellátás biztonságára is, ideértve a mezőgazdasági földterületekre és más mezőgazdasági eszközökre irányuló befektetéseket. E tekintetben a tagállamoknak és a Bizottságnak figyelembe kell venniük, hogy egy adott külföldi befektető közvetlenül vagy közvetetten egy harmadik ország kormányának ellenőrzése alatt áll-e (például jelentős pénzügyi támogatás, akár állami támogatás, preferenciális adóügyi megítélés, garanciák, állami alapon keresztüli befektetések stb. eredményeként), vagy hogy a külföldi befektető tényleges tulajdonosa ilyen kormány-e. Figyelmet kell fordítani az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékéről szóló, 2017. december 5-i tanácsi következtetésekben említett országokból, köztük az azon 47 országból és területről származó befektetésekre is, amelyek vállalták, hogy orvosolják adórendszereik hiányosságait. Figyelmet kell fordítani az állami befektetési alapokra irányuló befektetésekre is, amelyeket összhangba kell hozni az állami befektetési alapokra vonatkozó általánosan elfogadott elvekkel és gyakorlattal („santiagói elvek”).

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Az átvilágítással kapcsolatos döntéshozatalkor a tagállamoknak és a Bizottságnak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az összetett és mesterséges pénzügyi konstrukciókra, mert ezek az átvilágítási rendszerek kijátszásának eszközei lehetnek. Ezzel kapcsolatban a befektető jó hírnevét, a befektetés származási és tranzitországait szintén figyelembe kell venni.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12b)  Külön figyelmet kell fordítani az adóparadicsomként megjelölt országokból származó befektetésekre, valamint azokra a harmadik országokra is, amelyek illegálisan védenek az Unióban szerzett pénzügyi eszközöket és árukat.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12c)  Az átvilágításkor a tagállamoknak és a Bizottságnak figyelembe kell venniük, hogy a közvetlen külföldi befektetések milyen hatást gyakorolnak az Unió és a tagállamok stratégiai autonómiájával kapcsolatos kihívásaira, valamint a kritikus technológiák és ágazatok esetében az értékláncra.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Helyénvaló rögzíteni a közvetlen külföldi befektetések tagállamok általi átvilágítására vonatkozó eljárási keret lényeges elemeit, hogy a befektetők, a Bizottság és a többi tagállam megérthessék a befektetések átvilágításának várható módját, valamint biztosított legyen az érintett befektetések átlátható módon történő átvilágítása és a különböző harmadik országok megkülönböztetésmentes kezelése. Ezen elemeknek magukban kell foglalniuk legalább az átvilágítás időkeretének meghatározását és a külföldi befektetők számára az átvilágítási határozatokkal szembeni jogorvoslat igénybevételének lehetőségét.

(13)  Helyénvaló a tagállamok számára rögzíteni a közvetlen külföldi befektetések átvilágítására vonatkozó eljárási keret lényeges elemeit, hogy a befektetők, a Bizottság és a többi tagállam megérthessék a befektetések átvilágításának várható módját, valamint biztosítva legyen az érintett befektetések átlátható módon történő átvilágítása és a különböző harmadik országok megkülönböztetésmentes kezelése. Ezen elemeknek magukban kell foglalniuk legalább az átvilágítás időkeretének meghatározását és a külföldi befektetők számára az átvilágítási határozatokkal szembeni jogorvoslat igénybevételének lehetőségét.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Fontos, hogy a közvetlen külföldi befektetések átvilágítására szolgáló keret garantálni tudja a tagállamok és a Bizottság számára szükséges rugalmasságot ahhoz, hogy mind a befektetés megvalósítása előtt (előzetesen), mind pedig azt követően (utólagosan) átvilágításokat végezzenek a közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozóan.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b)  A tagállamoknak és a Bizottságnak képesnek kell lenniük a külföldi befektetések által többek között az alábbiakra gyakorolt esetleges hatások felmérésére: kritikus infrastruktúra, ideértve az energiát, a közlekedést, a távközlést, a médiát, az adattárolást, az űrinfrastruktúrát és a pénzügyi infrastruktúrát, valamint a különleges létesítményeket; kritikus technológiák, ideértve a mesterséges intelligenciát, a robotikát, a félvezetőket, a potenciálisan kettős felhasználású technológiákat, a kiberbiztonságot, az űr- vagy nukleáris technológiát; a kritikus inputok ellátásbiztonsága; és a különleges adatokhoz való hozzáférés vagy az ilyen adatok feletti ellenőrzés képessége.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13c)  Annak meghatározása során, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol-e a biztonságra vagy a közrendre, a tagállamok és a Bizottság figyelembe veszik, hogy a külföldi befektetőt közvetlenül vagy közvetve egy harmadik ország kormánya ellenőrzi vagy támogatja-e.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Ezenkívül a Bizottság számára lehetővé kell tenni az uniós érdekű projektekre vagy programokra valószínűleg hatást gyakorló közvetlen külföldi befektetések biztonsági és közrendi okokból történő átvilágítását. Ez eszközt adna a Bizottságnak az olyan projektek és programok védelméhez, amelyek az Unió egészét szolgálják és jelentős mértékben hozzájárulnak az uniós gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez és versenyképességhez. Ilyennek tekintendők különösen a jelentős uniós finanszírozásban részesülő, valamint a kritikus infrastruktúrákkal, a kritikus technológiákkal vagy a kritikus inputokkal kapcsolatos uniós jogszabályok által létrehozott projektek és programok. A nagyobb egyértelműség kedvéért a mellékletnek tartalmaznia kell azon uniós érdekű projektek és programok indikatív listáját, amelyekkel kapcsolatban egy közvetlen külföldi befektetés bizottsági átvilágítás tárgyát képezheti.

(15)  Ezenkívül a Bizottság számára lehetővé kell tenni a múltbeli, jelenlegi és jövőbeli uniós érdekű projektekre vagy programokra valószínűleg hatást gyakorló közvetlen külföldi befektetések biztonsági és közrendi okokból történő átvilágítását. Ez eszközt adna a Bizottságnak az olyan projektek és programok védelméhez, amelyek az Unió egészét szolgálják és jelentős mértékben hozzájárulnak az uniós gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez és versenyképességhez. Ilyennek tekintendők különösen a jelentős uniós finanszírozásban részesülő, valamint a kritikus infrastruktúrákkal, a kritikus technológiákkal vagy a kritikus inputokkal kapcsolatos uniós jogszabályok által létrehozott projektek és programok. A nagyobb egyértelműség kedvéért a mellékletnek tartalmaznia kell azon uniós érdekű projektek és programok indikatív listáját, amelyekkel kapcsolatban egy közvetlen külföldi befektetés bizottsági átvilágítás tárgyát képezheti.

Indokolás

Az Unió stratégiai érdekében álló projekteket és programokat, így például a jelenleg vagy a múltban az uniós adófizetők pénzéből finanszírozott, kritikus infrastruktúrákra irányuló projekteket és programokat a Bizottságnak adott esetben védenie kell, a megvalósítás előtt, alatt és után is.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A többi tagállammal való együttműködés, valamint a közvetlen külföldi befektetések Bizottság általi átvilágításának elősegítése érdekében a tagállamok bejelentést tesznek a Bizottságnak átvilágítási mechanizmusukról és annak valamennyi módosításról, valamint rendszeresen jelentést tesznek átvilágítási mechanizmusuk alkalmazásáról. Hasonló okokból az átvilágítási mechanizmust nem alkalmazó tagállamoknak a rendelkezésükre álló információk alapján szintén jelentést kell készíteniük a területükön megvalósult közvetlen külföldi befektetésekről.

(17)  A többi tagállammal való együttműködés, valamint a közvetlen külföldi befektetések Bizottság általi átvilágításának elősegítése érdekében a tagállamok bejelentést tesznek a Bizottságnak átvilágítási mechanizmusukról és annak valamennyi módosításról, valamint rendszeresen jelentést tesznek átvilágítási mechanizmusuk alkalmazásáról. Hasonló okokból az átvilágítási mechanizmust nem alkalmazó tagállamoknak a rendelkezésükre álló információk alapján szintén jelentést kell készíteniük a területükön, beleértve felségvizeiket is, megvalósult közvetlen külföldi befektetésekről.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  E célból fontos az is, hogy valamennyi tagállamban biztosítsák a tájékoztatás és a koordináció minimális szintjét a jelen rendelet hatálya alá tartozó közvetlen külföldi befektetések tekintetében. A tagállamok vagy a Bizottság kérésére az a tagállam, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, rendelkezésre bocsátja ezeket az információkat. Releváns információnak számít például a külföldi befektető tulajdonosi szerkezete és a tervezett vagy megvalósult befektetés finanszírozása, beleértve a harmadik országok által nyújtott támogatásokra vonatkozó információkat is, amennyiben azok rendelkezésre állnak.

(18)  E célból fontos az is, hogy valamennyi tagállamban biztosítsák a tájékoztatás és a koordináció elegendő szintjét az e rendelet hatálya alá tartozó közvetlen külföldi befektetések tekintetében. A tagállamok vagy a Bizottság kérésére az a tagállam, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, rendelkezésre bocsátja mindezeket az információkat. Releváns információnak számít például a külföldi befektető tulajdonosi szerkezete és a tervezett vagy megvalósult befektetés finanszírozása, beleértve a harmadik országok által nyújtott támogatásokra vonatkozó információkat is, amennyiben azok rendelkezésre állnak. A különleges adatokat ki kell zárni a jelentéstétel köréből, és a Bizottság semmilyen módon nem akadályozhatja az egyes tagállamokat azon joguk gyakorlásában, hogy védjék a különleges vagy bizalmas adatokat.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  Az EUMSZ 346. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően egyetlen tagállam sem kötelezhető olyan információ szolgáltatatására, amelynek közlését ellentétesnek tartja alapvető biztonsági érdekeivel. Ez akkor is alkalmazandó, amikor a tagállamok biztonsági vagy közrendi okokból átvilágítják az uniós érdekű projektekre vagy programokra valószínűleg hatást gyakorló közvetlen külföldi befektetéseket. A Bizottságnak és a többi tagállamnak tartózkodnia kell attól, hogy az érintett tagállamtól ilyen információkat kérjenek.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A tagállami és uniós szintű kommunikációt és együttműködést az egyes tagállamokban létesített, a közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglalkozó kapcsolattartó pontok útján kell fokozni.

(19)  A tagállami és uniós szintű kommunikációt és együttműködést biztosítani kell az egyes tagállamokban létesített, a közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglalkozó kapcsolattartó pontok útján, amelyeket egy központi kapcsolattartó pontnak kell koordinálnia. Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a kapcsolattartó pontokat többek között arra használják fel, hogy a Bizottságtól információkat szerezzenek be a közvetlen külföldi befektetések végső befektetőiről és végső célországairól más tagállamokban.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A tagállamoknak és a Bizottságnak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük a bizalmas és más különleges adatok védelmének biztosítására.

(20)  A tagállamoknak és a Bizottságnak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük és felelősséget kell vállalniuk a bizalmas és más különleges adatok védelmének biztosítására.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  E rendelet az Unió közvetlen külföldi befektetések ellenőrzésére irányuló új fellépését érinti. A nyitott befektetési környezet fontosságát továbbra is hangsúlyozni kell. E rendelet célja a tőke tagállamok és harmadik országok közötti szabad mozgására vonatkozó célkitűzés lehető legnagyobb mértékben való elérése is.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A Bizottság legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően három évvel jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról. Amennyiben a jelentés a rendelet rendelkezéseinek módosítására tesz javaslatot, adott esetben jogalkotási javaslat is csatolható hozzá.

(21)  A Bizottság e rendelet hatálybalépését követően minden évben jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról. Ez a jelentés tartalmazza a tagállamok és a Bizottság átvilágítási rendszereinek működésével kapcsolatos lényeges információkat. A Bizottság legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően három évvel mélyreható értékelést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a közvetlen külföldi befektetések átvilágításának európai kereteiről és az EU-n kívüli jogrendszerekben működő átvilágítási rendszerek alakulásáról, amelyhez adott esetben jogalkotási javaslatot is csatol.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „közvetlen külföldi befektetés”: külföldi befektető által eszközölt bármely fajta befektetés, melynek célja, hogy tartós és közvetlen kapcsolatokat hozzon létre vagy tartson fenn a külföldi befektető és azon vállalkozó vagy vállalkozás között, amelynek a rendelkezésére bocsátják a tőkét azzal a céllal, hogy gazdasági tevékenységet folytasson egy tagállamban, olyan befektetéseket is ideértve, amelyek lehetővé teszik a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás irányításában vagy ellenőrzésében való tényleges részvételt;

1.  „közvetlen külföldi befektetés”: külföldi befektető által eszközölt bármely fajta befektetés, melynek célja, hogy tartós és közvetlen kapcsolatokat hozzon létre vagy tartson fenn a külföldi befektető és azon vállalkozó vagy vállalkozás között, amelynek a rendelkezésére bocsátják a tőkét azzal a céllal, hogy gazdasági tevékenységet folytasson egy tagállam területén vagy kizárólagos gazdasági övezetében, olyan befektetéseket is ideértve, amelyek lehetővé teszik a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás irányításában vagy ellenőrzésében való tényleges részvételt;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „külföldi befektető”: harmadik országbeli természetes személy vagy harmadik országbeli vállalkozás, mely közvetlen külföldi befektetést tervez vagy hajtott végre;

2.  „külföldi befektető”: harmadik országbeli természetes személy vagy vállalkozás, vagy olyan természetes személy vagy egy tagállamban bejegyzett vállalkozás, amely pénzügyileg egy harmadik országbeli természetes személyhez vagy vállalkozáshoz kapcsolódik vagy közvetve vagy közvetlenül ellenőrzése alatt áll, és amely közvetlen külföldi befektetést tervez vagy hajtott végre az Unióban;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok fenntarthatnak, módosíthatnak vagy bevezethetnek a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítására szolgáló mechanizmusokat, a jelen rendeletben szereplő feltételek mellett és azoknak megfelelően.

(1)  A tagállamok saját területükön a közvetlen külföldi befektetések átvilágítására szolgáló mechanizmusokat tartanak fenn, módosítanak vagy vezetnek be. Átvilágítás végezhető, ha szükséges a biztonság védelméhez vagy a közrend fenntartásához, és azt különösen az e rendeletben szereplő feltételek alapján kell elvégezni.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság biztonsági vagy közrendi okokból átvilágíthatja az uniós érdekű projektekre vagy programokra valószínűleg hatást gyakorló közvetlen külföldi befektetéseket.

(2)  A tagállamok mellett a Bizottság biztonsági vagy közrendi okokból átvilágítja az uniós érdekű projektekre vagy programokra valószínűleg hatást gyakorló közvetlen külföldi befektetéseket.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Uniós érdekűnek minősülnek a jelentős összegű vagy jelentős arányú uniós finanszírozásban részesülő, vagy a kritikus infrastruktúrákról, a kritikus technológiákról vagy a kritikus inputokról szóló uniós jogszabályok hatálya alá tartozó projektek és programok. Az 1. melléklet tartalmazza az uniós érdekű projektek és programok indikatív jegyzékét.

(3)  Uniós érdekűnek minősülnek a jelentős összegű vagy jelentős arányú uniós finanszírozásban részesülő vagy korábban abban részesülő, vagy a kritikus infrastruktúrákról, a kritikus technológiákról vagy a kritikus inputokról szóló uniós jogszabályok hatálya alá tartozó projektek és programok. Az 1. melléklet tartalmazza az uniós érdekű projektek és programok indikatív jegyzékét.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az átvilágítás során figyelembe vehető tényezők

Az átvilágítás során figyelembe veendő tényezők

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítása során a tagállamok és a Bizottság fontolóra veheti a többek közt a következőkre gyakorolt esetleges hatásokat:

A közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágítása során a tagállamok és a Bizottság fontolóra veszi a többek közt a következőkre gyakorolt esetleges közvetlen és közvetett hatásokat:

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  kritikus infrastruktúra, ideértve az energiát, a közlekedést, a távközlést, az adattárolást, az űrinfrastruktúrát és a pénzügyi infrastruktúrát, valamint a különleges létesítményeket;

-  kritikus infrastruktúra, ideértve az energiát, a vízellátást, a közlekedést, a távközlést, a médiát, az egészségügyet, az oktatást, az alapkutatást, az adattárolást, az űrinfrastruktúrát és a pénzügyi infrastruktúrát, valamint a különleges létesítményeket;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  ingatlanszerzések, amelyek érinthetik a biztonságot és a közrendet;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  kritikus technológiák, ideértve a mesterséges intelligenciát, a robotikát, a félvezetőket, a potenciálisan kettős felhasználású technológiákat, a kiberbiztonságot, az űr- vagy nukleáris technológiát;

-  kritikus technológiák, ideértve a mesterséges intelligenciát, a robotikát, a félvezetőket, a fejlett anyagokat, a kritikus nyersanyagokat, a nanotechnológiákat, a biotechnológiákat, az orvosi technológiákat, a potenciálisan kettős felhasználású technológiákat, a kiberbiztonságot, az űr- vagy nukleáris technológiát, valamint a közpénzből nyújtott támogatás felhasználásával kifejlesztett technológiákat;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  a kritikus inputok ellátásbiztonsága; vagy

-  az Unió és a tagállamok stratégiai autonómiája és a kritikus technológiák és ágazatok értéklánca, valamint a kritikus inputok ellátásbiztonsága; az élelmiszer-ellátás biztonsága, ideértve a mezőgazdasági területeket és egyéb mezőgazdasági eszközöket; vagy

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A közvetlen külföldi befektetések átvilágításakor a tagállamoknak és a Bizottságnak azt is tekintetbe kell venniük, hogy az érintett harmadik országban vannak-e hasonló befektetési lehetőségek az európai befektetők számára, figyelembe véve a legkevésbé fejlett országok szerkezetét (viszonosság elve).

Módosítás37

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Annak meghatározása során, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol-e a biztonságra vagy a közrendre, a tagállamok és a Bizottság figyelembe vehetik, hogy a külföldi befektető egy harmadik ország kormányának ellenőrzése alatt áll-e, akár jelentős finanszírozás útján is.

Annak meghatározása során, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol-e a biztonságra vagy a közrendre, a tagállamok és a Bizottság a legnagyobb mértékben figyelembe veszik, hogy a külföldi befektető közvetlenül vagy közvetve egy harmadik ország kormányának ellenőrzése alatt áll-e, akár jelentős finanszírozás útján is, valamint azt, hogy a külföldi befektető multinacionális jellegű-e, és különösen azt, hogy mik az adókikerülési és agresszív adótervezési, illetve a termelő tevékenységek szisztematikus kihelyezésével kapcsolatos gyakorlatai.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok az átvilágítási mechanizmusok és az átvilágítási határozatok kijátszásának megelőzéséhez szükséges intézkedéseket tarthatnak fenn, módosíthatnak vagy fogadhatnak el.

A tagállamok az átvilágítási mechanizmusok és az átvilágítási határozatok kijátszásának megelőzéséhez szükséges intézkedéseket tartanak fenn, módosítanak vagy fogadnak el, beleértve az olyan helyzetekhez kapcsolódókat, amikor – annak ellenére, hogy valamely tagállamban jegyezték be – valamely vállalkozás ténylegesen egy harmadik ország állampolgárainak az ellenőrzése alatt áll vagy tulajdonában van.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A fizetési mérlegbe tartozó pénzáramlások kizárása érdekében az első bekezdésben említett intézkedések magukban foglalják a közvetlen befektetésekre vonatkozó, tényleges befektetéseket tükröző statisztikákat, amelyeket az OECD és az IMF iránymutatásaival összhangban állítanak össze.

Indokolás

A közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozó statisztikákban a tényleges befektetések helyett gyakran a multinacionális konglomerátumok belföldi és külföldi egységei közötti pénzáramlásokat, valamint a nemzetközi vállalatfelvásárlásokat tartják nyilván. A befektetések akkor „folynak át”, ha például egy külföldi konglomerátum leányvállalata a közvetlen befektetésként kapott, finanszírozásra szolgáló tőkét arra használja fel, hogy további befektetéseket valósítson meg külföldön, és ily módon bővíti a be- és kiáramló közvetlen befektetéseket.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok értesítik a többi tagállamot és a Bizottságot a befektetők által tett, az átvilágítási mechanizmusok és átvilágítási határozatok kijátszására irányuló kísérletekről.

Indokolás

Ha egy külföldi befektető megkísérli kijátszani az átvilágítási mechanizmusokat, és ily módon a tagállami és uniós jogszabályokat, ez azt jelenti, hogy az adott tagállamot és potenciálisan másokat is érintő kockázatok állnak fenn. Teljesen logikus, hogy ilyenkor értesíteni kell a többi tagállamot a lehetséges kockázatról.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállami átvilágítási mechanizmusok átláthatóak és megkülönböztetésmentesen kezelik a harmadik országokat. A tagállamok meghatározzák különösen az átvilágítás megindításához szükséges körülményeket, az átvilágítás okait és az alkalmazandó részletes eljárási szabályokat.

(1)  A tagállami átvilágítási mechanizmusok átláthatóak és megkülönböztetésmentesek. A tagállamok meghatározzák különösen az átvilágítás megindításához szükséges körülményeket, az átvilágítás okait és az alkalmazandó eljárási szabályokat.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A külföldi befektetők és az érintett vállalkozások által elérhetővé tett bizalmas információkat, köztük az üzleti szempontból különleges adatokat, védelemben részesítik.

(3)  A tagállamok garantálják a külföldi befektetők és az érintett vállalkozások által az átvilágítási eljárások során elérhetővé tett információk, köztük az üzleti szempontból különleges adatok és az üzleti titok bizalmas jellegének teljes körű védelmét.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A külföldi befektetőknek és érintett vállalkozásoknak lehetőségük van jogorvoslatért folyamodni a nemzeti hatóságok átvilágítási határozatai ellen.

(4)  A külföldi befektetőknek és érintett vállalkozásoknak lehetőségük van jogorvoslatért folyamodni a nemzeti hatóságok átvilágítási határozatai ellen, kivéve akkor, ha ez a lépés a tagállam alapvető biztonsági érdekeivel ellentétesnek minősül.

Indokolás

Jóllehet a jogorvoslat az európai jogállamiság alapvető eleme, e jog bizonyos körülmények között korlátozható, ha ellentétes lenne a nemzetbiztonsági érdekekkel, különösen, ha az átvilágítási határozatokat az ország legmagasabb szintű végrehajtó hatósága hozza meg.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság kidolgozza és megosztja az átvilágítási mechanizmus „bevált gyakorlatát”, amelyet a tagállamok elfogadhatnak, például ha jelenleg nem alkalmaznak átvilágítási mechanizmust. A tagállamok átvilágítási mechanizmusaik létrehozása során igénybe vehetik a Bizottság Strukturálisreform-támogató Szolgálatát (SRSS).

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az átvilágítási mechanizmust fenntartó tagállamok éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak átvilágítási mechanizmusuk alkalmazásáról. Az egyes jelentéstételi időszakok tekintetében a jelentés különösen a következőkről tartalmaz információkat:

(2)  A tagállamok éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak átvilágítási mechanizmusuk alkalmazásáról. Az egyes jelentéstételi időszakok tekintetében a jelentés különösen a következőkről tartalmaz információkat:

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az EUMSZ 346. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően egyetlen tagállam sem köteles olyan információt szolgáltatni, amelynek közlését ellentétesnek tartja alapvető biztonsági érdekeivel.

Indokolás

Az átvilágítást érintő egyes információk jogosan nemzetbiztonsági titoknak tekinthetők, és ezeket védeni kell.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az átvilágítási mechanizmust nem alkalmazó tagállamok a rendelkezésükre álló információk alapján éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a területükön megvalósult közvetlen külföldi befektetésekről.

törölve

Indokolás

A tagállamoknak átvilágítási mechanizmust kell alkalmazniuk.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottság a tagállamok éves jelentései alapján és a különleges adatok bizalmas jellegének védelme mellett évente összesített adatokat tartalmazó jelentést tesz közzé az átvilágítási mechanizmusok alkalmazásáról.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben egy tagállam úgy véli, hogy egy másik tagállamban tervezett vagy megvalósult közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol saját biztonságára vagy közrendjére, észrevételeket tehet annak a tagállamnak, amely területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították. Az észrevételeket egyidejűleg a Bizottságnak is megküldi.

(2)  Amennyiben egy tagállam úgy véli, hogy egy másik tagállamban tervezett vagy megvalósult közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol saját biztonságára vagy közrendjére, észrevételeket tesz annak a tagállamnak, amelynek területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították. Az észrevételeket egyidejűleg a Bizottságnak is megküldi.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol egy vagy több tagállam biztonságára vagy közrendjére, véleményt címezhet ahhoz a tagállamhoz, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították. A Bizottság véleményt bocsáthat ki akkor is, ha más tagállamok nem tettek észrevételeket.

(3)  Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol egy vagy több tagállam biztonságára vagy közrendjére, véleményt címez ahhoz a tagállamhoz, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították. A Bizottság véleményt bocsát ki akkor is, ha más tagállamok nem tettek észrevételeket.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság vagy egy tagállam, amely megalapozottan feltételezi, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol biztonságára vagy közrendjére, felkérheti azt a tagállamot bármely olyan információ megadására, amely a területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, amely a (2) bekezdésben említett észrevételek megtételéhez, vagy a (3) bekezdésben említett vélemény kibocsátásához szükséges.

(4)  A Bizottság vagy egy tagállam kérésére, amely megalapozottan feltételezi, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol biztonságára vagy közrendjére, az a tagállam, amelynek a területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, bármely olyan lényeges információt megad, amely a (2) bekezdésben említett észrevételek megtételéhez, vagy a (3) bekezdésben említett vélemény kibocsátásához szükséges. A Bizottság ezenfelül kérheti, hogy az ügyet vitassák meg a központi kapcsolattartó ponton.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A (2) bekezdés szerinti észrevételek vagy a (3) bekezdés szerinti vélemények címzettje az a tagállam, amelynek területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, és az észrevételt vagy véleményt észszerű határidőn belül kell megtenni, de legkésőbb a Bizottság által a (2) bekezdés szerint kért információk kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül. Azokban az esetekben, amelyekben a Bizottság véleménye más tagállamok észrevételeit követi, a Bizottságnak további 25 munkanap áll rendelkezésére véleménye megfogalmazásához.

(5)  A (2) bekezdés szerinti észrevételek vagy a (3) bekezdés szerinti vélemények címzettje az a tagállam, amelynek területén a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, és az észrevételt vagy véleményt haladéktalanul kell megtenni, de legkésőbb a Bizottság által a (2) bekezdés szerint kért információk kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül. Azokban az esetekben, amelyekben a Bizottság véleménye más tagállamok észrevételeit követi, a Bizottságnak további 25 munkanap áll rendelkezésére véleménye megfogalmazásához.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy egy közvetlen külföldi befektetés biztonsági vagy közrendi okokból valószínűleg hatással lesz uniós érdekű projektekre vagy programokra, véleményt címezhet ahhoz a tagállamhoz, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították.

(1)  Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy egy közvetlen külföldi befektetés biztonsági vagy közrendi okokból valószínűleg hatással lesz uniós érdekű projektekre vagy programokra, véleményt címez ahhoz a tagállamhoz, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság felkérheti azt a tagállamot, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, hogy adja meg az (1) bekezdésben említett vélemény kibocsátásához szükséges információkat.

(2)  A Bizottság kérésére az a tagállam, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, megadja a 10. cikkben említett lényeges információkat.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság észszerű határidőn belül, de legkésőbb a Bizottság által a (2) bekezdés szerint kért információk kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül kibocsátja az érintett tagállamnak címzett véleményét. Amennyiben egy tagállamban a 3. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint átvilágítási mechanizmus működik, és az átvilágítás alatt álló közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozó információt a Bizottság a 8. cikk (1) bekezdése szerint megkapta, a véleményt legkésőbb az ilyen információ kézhezvételét követő 25 munkanapon belül ki kell bocsátani. Amennyiben a vélemény kibocsátásához további információra van szükség, a 25 napos határidő ezen információ kézhezvételétől kezdődően számítandó.

(3)  A Bizottság haladéktalanul, de legkésőbb a Bizottság által a (2) bekezdés szerint kért információk kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül kibocsátja az érintett tagállamnak címzett véleményét. Amennyiben az átvilágítás alatt álló közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozó információt a Bizottság a 8. cikk (1) bekezdése szerint megkapta, a véleményt legkésőbb az ilyen információ kézhezvételét követő 25 munkanapon belül ki kell bocsátani. Amennyiben a vélemény kibocsátásához további információra van szükség, a 25 napos határidő ezen információ kézhezvételétől kezdődően számítandó.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság és a más tagállamok által a 8. cikk (4) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése alapján kért információkat indokolatlan késedelem nélkül a Bizottság és a kérelmező tagállamok rendelkezésére bocsássák.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a külföldi befektető és azon vállalkozás tulajdonosi szerkezete, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezték vagy megvalósították, ideértve a legfőbb többségi részvényesre vagy részvényesekre vonatkozó információkat is;

a)  a külföldi befektető és azon vállalkozás teljes tulajdonosi szerkezete, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezték vagy megvalósították, ideértve a végső tényleges tulajdonosokra vonatkozó információkat is;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendelet alkalmazásának eredményeként megszerzett információk kizárólag az információkérés céljának megfelelően használhatók fel.

(1)  Az e rendelet alkalmazásának eredményeként megszerzett információk kizárólag az információkérés céljának megfelelően használhatók fel, és nem eredményezhetik olyan kereskedelmi, ipari vagy szakmai titkok vagy kereskedelmi eljárások felfedését, amelyek felfedése közérdeket sértene.

Indokolás

E rendelet egy része információcserét is magában foglaló együttműködést határoz meg. E módosítás a bizalmas jelleggel kapcsolatos potenciális aggodalmakat kezeli, és védi a kereskedelmi és szakmai szempontból érzékeny információkat.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok és a Bizottság biztosítják az e rendelet alkalmazásának eredményeként megszerzett bizalmas információk védelmét.

(2)  A tagállamok és a Bizottság biztosítják a megszerzett és a külföldi befektetők és az érintett vállalkozás által rendelkezésre bocsátott különleges adatok, beleértve az (EU) 2016/943 irányelvben1a meghatározott üzleti titkok legmagasabb szintű titkosságát és védelmét. A tagállamok és a Bizottság felelnek az üzleti titkok védelméért az átvilágítási eljárások végzésekor.

 

______________

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/943 irányelve (2016. június 8.) a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről (HL L 157., 2016.6.15., 1.o.).

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden egyes tagállam kijelöl egy, a közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglalkozó kapcsolattartó pontot (a továbbiakban: kapcsolattartó pont) a közvetlen külföldi befektetések átvilágítására. A Bizottság és a többi tagállam bevonja ezeket a kapcsolattartó pontokat a jelen rendelet végrehajtásával kapcsolatos valamennyi kérdésbe.

Minden egyes tagállam kijelöl egy, a közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglalkozó kapcsolattartó pontot (a továbbiakban: kapcsolattartó pont) a közvetlen külföldi befektetések átvilágítására. A Bizottság központi kapcsolattartó pontot biztosít, amelyen keresztül a tagállamok szorosan együtt tudnak működni egymással. A Bizottság és a többi tagállam bevonja ezeket a kapcsolattartó pontokat a jelen rendelet végrehajtásával kapcsolatos valamennyi kérdésbe.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság értékelést készít és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, legkésőbb három évvel a hatálybalépése után. A tagállamok részt vesznek ebben a műveletben, és ellátják a Bizottságot a jelentés elkészítéséhez szükséges információkkal.

(1)  [E rendelet hatálybalépésének időpontja] után a Bizottság évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, amely bemutatja a tagállamok és a Bizottság átvilágítási rendszereinek tevékenységeivel kapcsolatos lényeges információkat. Legkésőbb [három évvel e rendelet hatálybalépésének időpontja után] a Bizottság mélyreható értékelést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a közvetlen külföldi befektetések átvilágításának európai kereteiről és az EU-n kívüli jogrendszerekben működő átvilágítási rendszerek alakulásáról, amelyhez adott esetben jogalkotási javaslatot is csatol.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 6 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  Európai védelmi ipari fejlesztési program:

 

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete (...) az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról; HL L .... (COM(2017)0294).

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 6 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  Európai Védelmi Alap:

 

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Védelmi Alap felállításáról (COM(2017)0295).

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 6 c franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  Állandó strukturált együttműködés (PESCO):

 

A Tanács (KKBP) 2017/2315 határozata (2017. december 11.) az állandó strukturált együttműködés (PESCO) létrehozásáról és a részt vevő tagállamok jegyzékének meghatározásáról; HL L 331., 2017.12.14., 57. o.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 6 d franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  Európai Stratégiai Beruházási Alap:

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1017 rendelete (2015. június 25.) az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról;

 

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1316/2013/EU és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időbeli hatályának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról;

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozása

Hivatkozások

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

26.10.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

26.10.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Roberts Zīle

5.10.2017

Vizsgálat a bizottságban

25.1.2018

20.3.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

27.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

8

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Matt Carthy, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Maydell, Ana Miranda, Luigi Morgano, Romana Tomc, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Carlos Iturgaiz, Arndt Kohn, Peter Liese

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

38

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Peter Liese, Ivana Maletić, Thomas Mann, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Paul Tang

VERTS/ALE

Ana Miranda, Molly Scott Cato

8

-

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Matt Carthy

NI

Sotirios Zarianopoulos

S&D

Alfred Sant

4

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozása

Hivatkozások

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

13.9.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

26.10.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

26.10.2017

ECON

26.10.2017

ITRE

26.10.2017

JURI

26.10.2017

 

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

9.10.2017

LIBE

16.10.2017

 

 

Társbizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

18.1.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Franck Proust

11.10.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.11.2017

22.3.2018

24.4.2018

 

Az elfogadás dátuma

28.5.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Reinhard Bütikofer

Benyújtás dátuma

5.6.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Danilo Oscar Lancini, Franz Obermayr

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer

7

-

ECR

Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. június 19.Jogi nyilatkozat