Procedură : 2017/0224(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0198/2018

Texte depuse :

A8-0198/2018

Dezbateri :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Voturi :

PV 14/02/2019 - 10.7

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0121

RAPORT     ***I
PDF 1508kWORD 222k
4.6.2018
PE 619.160v01-00 A8-0198/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Franck Proust

Raportor pentru aviz (*):

Reinhard Bütikofer, Comisia pentru industrie, cercetare și energie

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0487),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0309/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0198/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Referirea 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  având în vedere Avizul nr. 2/2015 al Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16 mai 20171a,

 

_________________

 

1a Avizul 2/2015 al Curții de Justiție din 16 mai 2017 (JO C 239, 24.7.2017, p. 3).

Justificare

Având în vedere jurisprudența recentă, este oportun să se clarifice faptul că investițiile de portofoliu nu pot fi acoperite de prezentul regulament.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Investițiile străine directe contribuie la creșterea economică a Uniunii, consolidând competitivitatea acesteia, creând locuri de muncă și economii de scară, atrăgând capitaluri, tehnologii, inovare și expertiză și deschizând noi piețe pentru exporturile Uniunii. Ele susțin realizarea obiectivelor stabilite în Planul de investiții pentru Europa al Comisiei și contribuie la alte proiecte și programe ale Uniunii.

(1)  Investițiile străine directe contribuie la creșterea economică a Uniunii, consolidând competitivitatea acesteia, creând locuri de muncă și economii de scară, atrăgând capitaluri, tehnologii, inovare și expertiză și deschizând noi piețe pentru exporturile Uniunii. Ele susțin realizarea obiectivelor stabilite în Planul de investiții pentru Europa și contribuie la alte proiecte și programe ale Uniunii.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Uniunea și statele membre dispun de un mediu de investiții deschis, consacrat în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) și integrat în angajamentele internaționale asumate de Uniune și de statele sale membre în ceea ce privește investițiile străine directe.

(2)  Uniunea și statele membre dispun de un mediu de investiții deschis, consacrat în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) și în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”), și integrat în angajamentele internaționale asumate de Uniune și de statele sale membre în ceea ce privește investițiile străine directe.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În conformitate cu angajamentele internaționale asumate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, precum și în acordurile comerciale și de investiții încheiate cu țări terțe, Uniunea și statele membre pot adopta măsuri restrictive referitoare la investițiile străine directe din motive de securitate sau de ordine publică, sub rezerva îndeplinirii anumitor cerințe.

(3)  În conformitate cu angajamentele internaționale asumate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, precum și în acordurile comerciale și de investiții încheiate cu țări terțe, Uniunea și statele membre au posibilitatea de a adopta măsuri care să restricționeze accesul pe piață în ceea ce privește investițiile străine directe din motive de securitate sau de ordine publică, sub rezerva îndeplinirii anumitor cerințe.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Mai multe state membre au instituit măsuri în temeiul cărora pot restricționa libera circulație a capitalurilor între statele membre, precum și între statele membre și țări terțe, din motive de ordine publică sau de securitate publică. Aceste măsuri reflectă obiectivele și preocupările statelor membre cu privire la investițiile străine directe și se traduc printr-o serie de măsuri diferite în ceea ce privește domeniul lor de aplicare și procedurile. Alte state membre nu dispun de astfel de mecanisme.

(4)  Mai multe state membre au instituit măsuri în temeiul cărora au posibilitatea de a restricționa libera circulație a capitalurilor între statele membre, precum și între statele membre și țări terțe, din motive de ordine publică sau de securitate publică. Aceste măsuri reflectă obiectivele și preocupările statelor membre cu privire la investițiile străine directe și se traduc printr-o serie de măsuri diferite și necoordonate în ceea ce privește domeniul lor de aplicare și procedurile. Statele membre care nu dispun de astfel de mecanisme își pot crea propriile mecanisme, inspirându-se din modul de funcționare, din experiența și din cele mai bune practici ale mecanismelor naționale deja existente.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În prezent, nu există niciun cadru cuprinzător la nivelul UE pentru examinarea investițiilor străine directe din motive de securitate sau de ordine publică.

(5)  În prezent, nu există niciun cadru cuprinzător la nivelul Uniunii pentru examinarea investițiilor străine directe din motive de securitate sau de ordine publică, în timp ce marii parteneri comerciali ai Uniunii, printre care și țările G7, au dezvoltat astfel de cadre prin intermediul unor mecanisme de examinare de diferite tipuri, mai mult sau mai puțin transparente, mai mult sau mai puțin restrictive și mai mult sau mai puțin previzibile.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Este important să se garanteze securitatea juridică și să se asigure coordonarea și cooperarea la nivelul UE prin stabilirea unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, ceea ce nu aduce atingere responsabilității exclusive a statelor membre în ceea ce privește menținerea securității naționale.

 

(7)  Prezentul regulament ar trebui să garanteze securitatea juridică pentru mecanismele de examinare ale statelor membre și să asigure coordonarea și cooperarea la nivelul UE prin stabilirea unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, ceea ce nu aduce atingere responsabilității exclusive a statelor membre în ceea ce privește menținerea securității naționale. Monitorizarea de către Comisie a sistemelor de examinare din țări terțe ar trebui, de asemenea, să garanteze securitatea juridică.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe ar trebui să le ofere statelor membre și Comisiei mijloacele necesare pentru a aborda riscurile la adresa securității sau a ordinii publice într-un mod cuprinzător, precum și pentru a se adapta la circumstanțele în schimbare, menținând totodată flexibilitatea necesară pentru ca statele membre să examineze investițiile străine directe din motive de securitate și de ordine publică ținând cont de situațiile lor specifice și de circumstanțele lor naționale.

(8)  Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe ar trebui să le ofere statelor membre și Comisiei resursele juridice, umane și financiare necesare pentru a aborda riscurile la adresa securității sau a ordinii publice într-un mod cuprinzător, precum și pentru a se adapta la circumstanțele în schimbare, menținând totodată flexibilitatea necesară pentru ca statele membre să examineze investițiile străine directe din motive de securitate și de ordine publică ținând cont de situațiile lor specifice și de circumstanțele lor naționale, precum și de „acțiunile de aur” (acțiuni cu drepturi preferențiale) sau de „puterea de aur”.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Ar trebui acoperită o gamă largă de investiții care stabilesc sau mențin legături durabile și directe între investitorii din țări terțe și întreprinderile care desfășoară o activitate economică într-un stat membru.

(9)  Prezentul regulament ar trebui să acopere o gamă largă de investiții, inclusiv investițiile directe străine controlate de guvern, indiferent de volumul acestora sau de pragul de participare, care stabilesc sau mențin legături durabile directe sau indirecte între un investitor străin, indiferent dacă acesta este sau nu investitorul final, și întreprinderile care desfășoară o activitate economică pe teritoriul unui stat membru, în zona sa economică exclusivă declarată în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS) sau pe platforma continentală.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Statele membre ar trebui să fie în măsurăia măsurile necesare, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a preveni eludarea mecanismelor lor de examinare și a deciziilor aferente în vederea protejării securității sau a ordinii publice. Aceste măsuri ar trebui să vizeze investițiile realizate în Uniune prin intermediul unor aranjamente artificiale, care nu reflectă realitatea economică și eludează mecanismele și deciziile de examinare, în cazul în care investitorul este, în ultimă instanță, deținut sau controlat de o persoană fizică sau de o întreprindere dintr-o țară terță. Acest lucru nu aduce atingere libertății de stabilire și liberei circulații a capitalurilor consacrate în TFUE.

(10)  Statele membre ar trebui, în conformitate cu dreptul Uniunii,mențină, să modifice, să consolideze sau să adopte măsurile necesare pentru a identifica și preveni eludarea mecanismelor lor de examinare și a deciziilor aferente în vederea protejării securității și a ordinii publice. Aceste măsuri ar trebui să vizeze investițiile realizate în Uniune prin intermediul unor aranjamente artificiale, care nu reflectă realitatea economică și eludează mecanismele și deciziile de examinare, inclusiv în cazul în care structura de proprietate sau alte caracteristici-cheie ale investitorului s-au modificat în mod semnificativ, investitorul acționează ca intermediar sau întreprinderea este, în ultimă instanță, deținută sau controlată de o persoană fizică sau de o întreprindere dintr-o țară terță. Statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la orice măsură împotriva eludării pe care o adoptă. Acest lucru nu aduce atingere libertății de stabilire și liberei circulații a capitalurilor consacrate în TFUE.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  În cadrul prezentului regulament, Comisia și statele membre ar trebui să promoveze cooperarea și asumarea de angajamente de către țările terțe prin intermediul acordurilor comerciale și de investiții și în forurile internaționale cu privire la aplicarea procedurilor de examinare.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a orienta statele membre și Comisia în ceea ce privește aplicarea regulamentului, este oportună furnizarea unei liste a factorilor care pot fi luați în considerare la examinarea investițiilor străine directe din motive de securitate sau de ordine publică. Această listă va permite, de asemenea, îmbunătățirea transparenței procesului de examinare pentru investitorii care intenționează să realizeze sau care au realizat investiții străine directe în Uniune. Această listă de factori care pot afecta securitatea sau ordinea publică ar trebui să rămână neexhaustivă.

(11)  Pentru a orienta statele membre și Comisia în ceea ce privește aplicarea regulamentului, este oportună furnizarea unei liste a factorilor care ar putea fi luați în considerare la examinarea investițiilor străine directe din motive de securitate sau de ordine publică. Această listă ar îmbunătăți, de asemenea, transparența procesului de examinare pentru investitorii care intenționează să realizeze sau care au realizat investiții străine directe în Uniune. Această listă de factori care ar putea afecta securitatea sau ordinea publică ar trebui să rămână neexhaustivă.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a determina dacă o investiție străină directă poate afecta securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia ar trebui să poată lua în considerare toți factorii relevanți, inclusiv efectele asupra infrastructurilor critice, asupra tehnologiilor, inclusiv tehnologiile generice esențiale, și asupra factorilor de producție care sunt esențiali pentru securitate sau pentru menținerea ordinii publice, a căror perturbare, pierdere sau distrugere ar avea un impact semnificativ într-un stat membru sau în Uniune. În acest sens, statele membre și Comisia ar trebui să poată ține cont, de asemenea, de faptul că un investitor străin este controlat, direct sau indirect (de exemplu, prin intermediul unei finanțări semnificative, inclusiv subvențiile), de guvernul unei țări terțe.

(12)  Pentru a determina dacă o investiție străină ar putea afecta securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia ar trebui să ia în considerare în special dacă există o perturbare, deficiență, pierdere sau distrugere în aprovizionare care ar putea avea un impact într-un stat membru sau în Uniune, un investitor străin este controlat direct sau indirect de guvernul unei țări terțe sau o investiție străină este controlată de guvern, investiția străină face parte dintr-un proiect gestionat de stat sau dintr-un program sau face parte dintr-o strategie politică sau industrială economică a unei țări terțe cu scopul de a dobândi sau transfera tehnologii generice esențiale sau cunoștințe sau pentru a susține interesele naționale strategice. Aceleași condiții ar trebui să se aplice în cazurile în care investitorul a fost deja implicat în proiecte de investiții care au afectat securitatea sau ordinea publică a unui stat membru.

 

Statele membre și Comisia ar putea, de asemenea, să ia în considerare, din motive legate de securitate sau ordine publică, potențialele efecte asupra, inter alia, infrastructurii critice și strategice, tehnologiilor critice și strategice, autonomiei strategice a Uniunii, accesului la informații sensibile sau la datele cu caracter personal ale cetățenilor Uniunii, pluralității și independenței mass-media, serviciilor de interes general și a serviciilor de interes economic general.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Pentru a determina dacă o investiție străină ar putea afecta securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia ar putea, de asemenea, să țină seama de contextul și circumstanțele în care se face sau s-a făcut investiția, inclusiv dacă, printre altele, investiția ar putea duce la o structură monopolistă și dacă piața din țara de origine a investitorului străin este deschisă, restricționată sau închisă, dacă există reciprocitate și condiții de concurență egale, precum și dacă există riscul încălcării instrumentelor internaționale din domeniul drepturilor omului sau a standardelor fundamentale ale OIM. Examinarea ar trebui să se desfășoare pe baza celor mai bune informații disponibile, care ar trebui să fie exacte, cuprinzătoare și fiabile.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b)  Statele membre le-ar putea permite operatorilor economici, organizațiilor societății civile sau partenerilor sociali precum sindicatele să solicite statelor membre să aibă în vedere activarea examinării fără a aduce atingere diferitelor sisteme care permit o mai amplă implicare procedurală.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12c)  În cazul în care operatorii economici, organizațiile societății civile sau partenerii sociali precum sindicatele dispun de informații relevante sau au preocupări întemeiate sau justificate corespunzător cu privire la o investiție străină directă care este susceptibilă să afecteze proiectele sau programele de interes pentru Uniune din motive de securitate și de ordine publică, ar trebui să existe posibilitatea ca informațiile respective să fie furnizate Comisiei. Comisia ar putea ține seama în mod corespunzător de informațiile în cauză atunci când emite un aviz.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Este necesar să se stabilească elementele esențiale ale cadrului procedural pentru examinarea investițiilor străine directe de către statele membre pentru a permite investitorilor, Comisiei și altor state membre să înțeleagă modul în care astfel de investiții sunt susceptibile de a fi examinate și pentru a garanta că aceste investiții fac obiectul unei examinări transparente și nediscriminatorii între țările terțe. Aceste elemente ar trebui să includă cel puțin stabilirea termenelor pentru examinare și posibilitatea investitorilor străini de a recurge la o cale de atac judiciară împotriva deciziilor de examinare.

(13)  Este necesar să se stabilească elementele esențiale ale cadrului procedural pentru examinarea investițiilor străine directe de către statele membre pentru a permite investitorilor, Comisiei și altor state membre să înțeleagă modul în care astfel de investiții sunt susceptibile de a face obiectul unei examinări transparente și sunt nediscriminatorii între țările terțe. Aceste elemente ar trebui să includă cel puțin stabilirea termenelor pentru examinare și posibilitatea investitorilor străini de a recurge la o cale de atac judiciară împotriva deciziilor de examinare în fața autorităților și instanțelor statelor membre în conformitate cu legislația statelor membre.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Ar trebui stabilit un mecanism care să permită statelor membre să coopereze și să își acorde reciproc asistență atunci când o investiție străină directă dintr-un stat membru este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică din alte state membre. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a adresa observații unui stat membru în care o investiție este planificată sau a fost realizată, indiferent dacă statele membre care formulează observații sau în care investiția este planificată sau a fost realizată dispun sau nu de un mecanism de examinare sau efectuează sau nu examinarea investiției respective. Observațiile formulate de statele membre ar trebui, de asemenea, să fie transmise Comisiei. De asemenea, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea, după caz, de a emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată, indiferent dacă acest stat membru dispune sau nu de un mecanism de examinare sau efectuează sau nu examinarea investiției respective și indiferent dacă alte state membre au prezentat sau nu observații.

(14)  Ar trebui stabilit un mecanism care să permită statelor membre să coopereze și să își acorde reciproc asistență atunci când o investiție străină directă dintr-un stat membru ar putea să afecteze securitatea sau ordinea publică din alte state membre. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a adresa observații unui stat membru în care o investiție este planificată sau a fost realizată, indiferent dacă statele membre care formulează observații sau în care investiția este planificată sau a fost realizată dispun sau nu de un mecanism de examinare sau efectuează sau nu examinarea investiției respective. Respectivele observații ar trebui, de asemenea, să fie transmise simultan tuturor celorlalte state membre și Comisiei, care ar trebui să aibă apoi posibilitatea de a emite un aviz adresat statului membru în care investiția este planificată sau a fost realizată, indiferent dacă acest stat membru dispune sau nu de un mecanism de examinare sau efectuează sau nu examinarea investiției respective. Acest aviz ar trebui să fie transmis simultan tuturor celorlalte state membre și nu ar trebui să fie făcut public. Un stat membru ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita un aviz din partea Comisiei sau observații din partea celorlalte state membre cu privire la o investiție străină directă care are loc pe teritoriul său.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În plus, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a examina investițiile străine directe care pot afecta proiecte și programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică. Comisia ar dispune astfel de un instrument de protecție a proiectelor și programelor care servesc Uniunea în ansamblul său și care reprezintă o contribuție importantă la creșterea sa economică, la crearea de locuri de muncă și la competitivitate. Sunt vizate, în special, proiectele și programele care implică o finanțare substanțială din partea UE sau care sunt stabilite de legislația Uniunii privind infrastructurile, tehnologiile critice sau factorii de producție critici. Pentru mai multă claritate, în anexă ar trebui să figureze o listă orientativă de proiecte sau de programe de interes pentru Uniune în legătură cu care investițiile străine directe pot face obiectul unei examinări de către Comisie.

(15)  În plus, Comisia ar trebui să examineze investițiile străine directe care pot afecta proiecte și programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică. Comisia ar dispune astfel de un instrument de protecție a proiectelor și programelor care servesc Uniunea în ansamblul său și care reprezintă o contribuție importantă la creșterea sa economică, la crearea de locuri de muncă și la competitivitate. Sunt vizate, în special, proiectele și programele care implică o finanțare substanțială din partea UE sau care sunt stabilite de legislația Uniunii privind infrastructurile critice și strategice, tehnologiile critice și strategice și factorii de producție critici și strategici. Pentru mai multă claritate, în anexă ar trebui să figureze o listă neexhaustivă de proiecte și de programe de interes pentru Uniune în legătură cu care investițiile străine directe pot face obiectul unei examinări de către Comisie. Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate pentru a actualiza o astfel de listă.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Pentru a îmbunătăți dialogul dintre instituțiile Uniunii, comisia competentă din cadrul Parlamentului European ar trebui să aibă posibilitatea de a invita Comisia să emită un aviz privind o investiție străină directă planificată sau realizată într-un stat membru. Comisia ar trebui să informeze Parlamentul European despre acțiunile întreprinse în urma primirii unei astfel de solicitări.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  În cazul în care Comisia consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, ea ar trebui să aibă posibilitatea de a adresa, într-un interval de timp rezonabil, un aviz statelor membre în care o astfel de investiție este planificată sau a fost realizată. Statele membre ar trebui să țină cont în cel mai înalt grad de avizul respectiv și să ofere o explicație a Comisiei în cazul în care nu îl urmează, în conformitate cu obligația lor de cooperare loială în temeiul articolului 4 alineatul (3) din TUE. De asemenea, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita acestor state membre informațiile necesare pentru examinarea unei astfel de investiții.

(16)  În cazul în care Comisia sau unul sau mai multe state membre consideră că o investiție străină este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, ea ar trebui să adreseze, într-un interval de timp rezonabil, un aviz statelor membre în care o astfel de investiție este planificată sau a fost realizată, iar statele membre în cauză ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta observații statelor membre în care este planificată sau a fost realizată o astfel de investiție. Avizul, care nu ar trebui să fie făcut public, ar trebui să fie transmis simultan celorlalte state membre. Statele membre ar trebui să țină cont în cel mai înalt grad de avizul respectiv și să ofere o explicație în scris Comisiei și statelor membre relevante în cazul în care nu îl urmează, în conformitate cu obligația lor de cooperare loială în temeiul articolului 4 alineatul (3) din TUE. De asemenea, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita acestor state membre informațiile necesare pentru examinarea unei astfel de investiții. Un stat membru ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita un aviz din partea Comisiei sau observații din partea celorlalte state membre cu privire la o investiție străină directă care are loc pe teritoriul său.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Dacă cel puțin o treime dintre statele membre consideră că o investiție străină directă este de natură să le afecteze securitatea sau ordinea publică sau cel puțin o treime dintre statele membre și Comisia consideră că proiecte și programe de interes pentru Uniune sunt afectate din motive de securitate și de ordine publică, statele membre ar trebui să țină seama în cel mai înalt grad de avizul Comisiei și de observațiile celorlalte state membre și să furnizeze o explicație în scris Comisiei și statelor membre relevante. Dacă respectivele observații sau avize nu sunt urmate, Comisia ar trebui să urmărească să promoveze dialogul dintre statele membre care au prezentat observații și statul membru în care este planificată sau a fost realizată investiția străină directă.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  În scopul de a facilita cooperarea cu celelalte state membre și examinarea investițiilor străine directe de către Comisie, statele membre ar trebui să notifice Comisiei mecanismele lor de examinare, precum și orice modificări aduse acestora, și ar trebui să prezinte în mod periodic un raport cu privire la aplicarea respectivelor mecanisme de examinare. Din același motiv, statele membre care nu dispun de un mecanism de examinare ar trebui să prezinte, de asemenea, un raport referitor la investițiile străine directe realizate pe teritoriul lor, pe baza informațiilor pe care le au la dispoziție.

(17)  În scopul de a facilita cooperarea cu celelalte state membre și examinarea investițiilor străine directe de către Comisie, precum și pentru a îmbunătăți fiabilitatea și comparabilitatea datelor furnizate de statele membre, acestea ar trebui să notifice Comisiei mecanismele lor de examinare, precum și orice modificări aduse acestora, și ar trebui să prezinte în mod periodic un raport cu privire la aplicarea respectivului mecanism de examinare. Din același motiv, statele membre care nu dispun de un mecanism de examinare ar trebui să prezinte, de asemenea, un raport referitor la investițiile străine directe realizate pe teritoriul lor, în zona lor economică exclusivă sau pe platforma lor continentală, pe baza tuturor informațiilor pe care le au la dispoziție. De asemenea, ar trebui să furnizeze informații cu privire la măsurile luate pentru a obține astfel de informații.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  În acest scop, este, de asemenea, important să se asigure un nivel minim de informare și de coordonare în ceea ce privește investițiile străine directe care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament în toate statele membre. Aceste informații ar trebui să fie puse la dispoziție de statele membre în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată, la cererea statelor membre sau a Comisiei. Informațiile pertinente includ aspecte precum structura de proprietate a investitorului străin și finanțarea investiției planificate sau realizate, inclusiv, dacă sunt disponibile, informații privind subvențiile acordate de țări terțe.

(18)  În acest scop, este, de asemenea, important să se asigure un nivel minim de informare și de coordonare în ceea ce privește investițiile străine directe care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament în toate statele membre în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată, la cererea statului membru sau a Comisiei. Informațiile pertinente includ aspecte precum structura de proprietate a investitorului străin și finanțarea investiției planificate sau realizate, inclusiv, dacă sunt disponibile, informații privind subvențiile acordate de țări terțe. Astfel de informații ar trebui furnizate sub rezerva normelor prevăzute la articolul 346 din TFUE. Ele ar trebui să fie exacte, cuprinzătoare și fiabile și să urmărească să faciliteze comparabilitatea datelor.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Ar trebui îmbunătățită comunicarea și cooperarea la nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii prin stabilirea unor puncte de contact pentru examinarea investițiilor străine directe în fiecare stat membru.

(19)  Ar trebui îmbunătățită comunicarea și cooperarea la nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii prin stabilirea unor puncte de contact instituționale pentru examinarea investițiilor străine directe în fiecare stat membru, precum și prin instituirea unui grup specific de coordonare pentru examinarea investițiilor.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Statele membre și Comisia ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a garanta protecția informațiilor confidențiale și a altor informații sensibile.

(20)  Statele membre și Comisia ar trebui să garanteze cel mai ridicat nivel de protecție a tuturor informațiilor confidențiale puse la dispoziție de investitorii străini și de întreprinderea în cauză din Uniune.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Statele membre ar trebui să prezinte Comisiei un raport anual referitor la investițiile străine directe realizate pe teritoriul lor, în zona lor economică exclusivă sau pe platforma lor continentală, pe baza celor mai bune informații disponibile. De asemenea, ar trebui să furnizeze informații cu privire la măsurile luate pentru a obține astfel de informații. Pe baza acestor rapoarte anuale, Comisia ar trebui să elaboreze un raport anual care să cuprindă situația globală a investițiilor în Uniune, inclusiv punerea în aplicare a prezentului regulament, și ar trebui să transmită raportul Parlamentului European. Respectivul raport ar trebui să fie făcut public.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În termen de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament. În cazul în care raportul propune modificarea dispozițiilor prezentului regulament, el poate fi însoțit, după caz, de o propunere legislativă.

(21)  În termen de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, o dată la trei ani, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport în care se evaluează funcționarea și eficacitatea prezentului regulament. Evaluarea ar trebui să includă, de asemenea, capacitățile de control economic pe termen lung, diferite de investiția străină directă, care conduc la achiziționarea printr-un contract de achiziție publică a unor capacități de influență directă și de lungă durată care să permită gestionarea sau controlul proiectelor sau programelor de interes pentru Uniune, astfel cum sunt definite în prezentul regulament. În cazul în care raportul propune modificarea dispozițiilor prezentului regulament, el poate fi însoțit, după caz, de o propunere legislativă, iar în toate celelalte cazuri ar trebui informat Parlamentul European și Consiliul.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  În vederea actualizării respectivei liste de proiecte și programe de interes pentru Uniune, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea anexei la prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  „investiții străine directe”: investiții de orice natură efectuate de un investitor străin cu scopul de a stabili sau de a menține legături durabile și directe între investitorul străin și antreprenorul sau întreprinderea cărora le sunt destinate aceste fonduri pentru desfășurarea unei activități economice într-un stat membru, inclusiv investițiile care permit o participare efectivă la administrarea sau la controlul unei întreprinderi care desfășoară o activitate economică;

(1)  „investiții străine directe”: investiții de orice natură, indiferent de volumul acestora sau de pragul de participare, efectuate de un investitor străin, indiferent dacă acesta este sau nu investitorul final, cu scopul de a stabili sau de a menține legături durabile directe sau indirecte între investitorul străin și antreprenorul sau întreprinderea cărora le sunt destinate aceste fonduri pentru desfășurarea unei activități economice pe teritoriul unui stat membru, în zona sa economică exclusivă declarată în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS) sau pe platforma continentală, inclusiv investițiile care permit o participare efectivă la administrarea sau la controlul direct sau indirect al unei întreprinderi care desfășoară o activitate economică;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  „investiții directe controlate de un guvern străin”: orice investiție străină directă care ar putea conduce la situația în care o persoană juridică stabilită în Uniune este controlată de un guvern străin sau de o entitate controlată de un guvern străin sau care acționează în numele sau la instrucțiunile unui guvern străin;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  „investitor străin”: o persoană fizică dintr-o țară terță sau o întreprindere dintr-o țară terță care intenționează să realizeze sau a realizat o investiție străină directă;

(2)  „investitor străin”: o persoană fizică sau juridică sau o întreprindere dintr-o țară terță sau o instituție națională sau de stat care intenționează să realizeze sau a realizat deja o investiție străină directă, indiferent dacă aceasta este investitorul final sau un intermediar care reprezintă respectivul investitor dintr-o țară terță;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  „examinare”: o procedură care permite evaluarea, anchetarea, autorizarea, condiționarea, interzicerea sau anularea investițiilor străine directe;

(3)  „examinare”: o procedură care permite evaluarea, anchetarea, autorizarea, condiționarea, interzicerea sau anularea investițiilor străine directe, a cărei perioadă până la finalizare începe odată ce toate informațiile necesare pentru demararea examinării au fost primite de autoritățile relevante;

Justificare

Trebuie să se evite ca investitorul străin să transmită informații incomplete pentru examinare doar pentru ca termenul să înceapă să curgă. În acest scop, termenele de prelucrare a examinării ar trebui să înceapă din momentul în care sunt furnizate toate documentele necesare pentru întocmirea dosarului complet.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre pot să mențină, să modifice sau să adopte mecanisme de examinare a investițiilor străine directe din motive de securitate sau de ordine publică, în condițiile și în conformitate cu modalitățile prevăzute în prezentul regulament.

1.  În conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, statele membre pot să mențină, să modifice, să consolideze sau să adopte mecanisme de examinare a investițiilor străine directe din motive de securitate sau de ordine publică.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia poate examina investițiile străine directe care sunt de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică.

2.  Comisia examinează investițiile străine directe care sunt de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Printre proiectele sau programele de interes pentru Uniune se numără, în special, cele în cazul cărora finanțările din partea UE reprezintă o sumă substanțială sau o parte semnificativă sau cele care sunt acoperite de legislația Uniunii privind infrastructurile, tehnologiile critice sau factorii de producție critici. În anexa 1 este inclusă o listă orientativă a proiectelor sau a programelor de interes pentru Uniune.

3.  Printre proiectele sau programele de interes pentru Uniune se numără, în special, cele care implică finanțare din partea UE sau cele care sunt acoperite de legislația Uniunii privind infrastructurile critice și strategice, tehnologiile, inclusiv tehnologiile generice esențiale, și factorii de producție critici care sunt esențiali pentru securitate sau menținerea ordinii publice. În anexa la prezentul regulament este inclusă o listă neexhaustivă a proiectelor sau a programelor de interes pentru Uniune. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a modifica prezentul regulament prin actualizarea listei incluse în anexă.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Factori care pot fi luați în considerare în cadrul examinării

Factori luați în considerare în cadrul examinării

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La examinarea unei investiții străine directe din motive de securitate sau de ordine publică, statele membre și Comisia pot lua în considerare efectele potențiale, printre altele, asupra:

1.  La examinarea unei investiții străine directe din motive de securitate sau de ordine publică, statele membre și Comisia pot lua în considerare efectele potențiale, printre altele, asupra:

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  infrastructurilor critice, inclusiv energia, transportul, comunicațiile, stocarea datelor, infrastructurile spațiale sau financiare, precum și instalațiile sensibile;

(a)  infrastructurilor critice și strategice, fie ele fizice sau virtuale, inclusiv, printre altele, distribuția energiei și apei, rețelele de transport, porturile, căile ferate, aeroporturile și șantierele navale, serviciile de transport, comunicațiile și mass-media, infrastructurile aerospațiale și spațiale, instalațiile de stocare a datelor, infrastructurile de analizare a datelor la scară largă și electorale, infrastructura de servicii financiare, precum și instalațiile sensibile;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  tehnologiilor critice, inclusiv inteligența artificială, robotica, semiconductorii, tehnologiile care pot avea aplicații cu dublă utilizare, securitatea cibernetică și tehnologia spațială sau nucleară;

(b)  tehnologiilor critice și strategice, inclusiv, printre altele, inteligența artificială, robotica, tehnologia cuantică, nanotehnologiile, biotehnologiile și tehnologiile medicale, tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), cipurile electronice, semiconductorii, stocarea energiei, articolele cu dublă utilizare, apărarea, securitatea cibernetică și tehnologiile cibernetice, sectorul autovehiculelor, tehnologia feroviară, aerospațială sau nucleară, instalațiile de cercetare și dezvoltare;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  securității aprovizionării în ceea ce privește factorii de producție critici sau

(c)  autonomiei strategice a Uniunii, securității și continuității aprovizionării în ceea ce privește factorii de producție critici, inclusiv, printre altele, produsele de bază, materiile prime, pământurile rare, activele agricole, terenurile agricole și producția agroalimentară; sau

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  accesului la informații sensibile sau capacității de a controla informații sensibile.

(d)  accesului la informații sensibile sau la datele cu caracter personal ale cetățenilor Uniunii, inclusiv, printre altele, datele cu caracter personal referitoare la sănătate, și capacității de a controla date la scară largă sau informații sensibile,

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  pluralității și independenței mass-media, serviciilor de interes general și serviciilor de interes economic general, serviciilor culturale, inclusiv serviciilor audiovizuale, precum și instalațiilor sportive și serviciilor de pariuri și patrimoniului cultural.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a determina dacă o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia pot lua în considerare dacă investitorul străin este controlat de guvernul unei țări terțe, inclusiv prin intermediul unei finanțări semnificative.

2.   Pentru a determina dacă o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia iau în considerare, în special, dacă:

 

(a)  există un risc de perturbare, deficiență, pierdere sau distrugere în aprovizionare care ar putea avea un impact într-un stat membru sau în Uniune;

 

(b)  investitorul străin este controlat direct sau indirect de guvernul, organismele de stat sau forțele armate ale unei țări terțe și/sau realizează proiecte sau programe externe conduse de stat și investiții străine directe controlate de guvern pentru obiective industriale strategice, dobândirea sau transferul de tehnologii generice esențiale sau cunoștințe, sprijinirea intereselor naționale strategice, inclusiv prin intermediul structurii de proprietate sau al finanțărilor semnificative care pot lua forma subvențiilor, creditelor și împrumuturilor extinse acordate de guvernul unei țări terțe sau de o instituție financiară deținută de stat și/sau are o prezență politică în centrele sale de decizionale;

 

(c)  investitorul a fost deja implicat în proiecte de investiții care au reprezentat un pericol la adresa securității sau a ordinii publice a unui stat membru.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În sensul alineatului (2), statele membre și Comisia pot lua în considerare, de asemenea, printre altele:

 

(a)  contextul și circumstanțele în care se face sau s-a făcut investiția, inclusiv dacă sectorul este considerat un sector strategic în țara de origine a investitorului;

 

(b)  dacă există un risc serios și legitim ca investitorul străin să desfășoare activități ilegale sau infracționale, precum spălarea de bani, deturnările de fonduri, corupția, finanțarea terorismului, crima organizată sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală sau ale instrumentelor internaționale din domeniul drepturilor omului și ale standardelor de muncă fundamentale ale OIM;

 

(c)  dacă statutul întreprinderii în care se face investiția include clauze de schimbare a proprietății;

 

(d)  dacă investiția poate consolida sau conduce la o structură monopolistă sau la controlul unui lanț valoric, de exemplu prin comunicarea listei care cuprinde toate concentrările analizate de Comisie care privesc întreprinderea din țara terță, precum și prin comunicarea listei care cuprinde toate concentrările analizate de autoritățile naționale de concurență care privesc aceeași întreprindere;

 

(e)  dacă piața din țara de origine a investitorului străin este deschisă, restricționată sau închisă și dacă există reciprocitate și condiții de concurență echitabile;

 

(f)  relațiile anterioare dintre Comisie sau statele membre cu investitorul străin;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Examinarea se desfășoară pe baza celor mai bune informații disponibile, care sunt exacte, cuprinzătoare și fiabile.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot menține, modifica sau adopta măsurile necesare pentru prevenirea eludării mecanismelor de examinare și a deciziilor de examinare.

Statele membre mențin, modifică, consolidează sau adoptă măsurile necesare pentru identificarea și prevenirea eludării mecanismelor de examinare și a deciziilor de examinare, inclusiv în cazurile în care structura de proprietate sau alte caracteristici esențiale ale investitorului s-au modificat în mod semnificativ. Statele membre informează Comisia cu privire la orice măsură de combatere a eludării pe care o adoptă.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre stabilesc termenele pentru emiterea deciziilor de examinare. Aceste termene le permit să țină cont de observațiile statelor membre menționate la articolul 8 și de avizul Comisiei menționat la articolele 8 și 9.

2.  Statele membre stabilesc termenele pentru emiterea deciziilor de examinare și le fac publice. Aceste termene le permit să țină cont de observațiile statelor membre menționate la articolul 8 și de avizul Comisiei menționat la articolele 8 și 9.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre pot permite operatorilor economici, organizațiilor societății civile sau partenerilor sociali precum sindicatele să solicite autorităților din statele membre să aibă în vedere activarea examinării fără a aduce atingere sistemelor statelor membre care permit o mai amplă implicare procedurală.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Informațiile confidențiale, inclusiv informațiile sensibile din punct de vedere comercial, puse la dispoziție de către investitorii străini și întreprinderea în cauză, sunt protejate.

3.  Statele membre și Comisia garantează cel mai înalt nivel de protecție pentru toate informațiile confidențiale puse la dispoziție de către un investitor străin sau de întreprinderea Uniunii în cauză în cadrul procedurilor de examinare desfășurate în conformitate cu Deciziile Comisiei (UE, Euratom) 2015/443 și (UE, Euratom) 2015/444.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Investitorii străini și întreprinderile în cauză au posibilitatea de a recurge la o cale de atac judiciară împotriva deciziilor de examinare ale autorităților naționale.

4.  Investitorii străini și întreprinderile Uniunii în cauză au posibilitatea de a recurge la o cale de atac pe lângă autoritățile și jurisdicțiile din statele membre împotriva deciziilor de examinare, conform dreptului național.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre care dispun de mecanisme de examinare prezintă Comisiei un raport anual cu privire la aplicarea acestora. Pentru fiecare perioadă de raportare, raportul include, în special, informații cu privire la:

3.  Pentru fiecare perioadă de raportare, statele membre care dispun de mecanisme de examinare prezintă Comisiei informații suplimentare cu privire la aplicarea acestora, în special, informații cu privire la:

(a)  investițiile străine directe care au făcut sau fac obiectul unei examinări;

(a)  investițiile străine directe care au făcut sau fac obiectul unei examinări;

(b)  deciziile de examinare care interzic investițiile străine directe;

(b)  deciziile de examinare care interzic investițiile străine directe;

(c)  deciziile de examinare care supun investițiile străine directe unor condiții sau unor măsuri de atenuare;

(c)  deciziile de examinare care supun investițiile străine directe unor condiții sau unor măsuri de atenuare;

(d)  sectoarele, originea și valoarea investițiilor străine directe care au făcut sau fac obiectul unei examinări.

(d)  sectoarele, originea și valoarea investițiilor străine directe care au făcut sau fac obiectul unei examinări,

 

(da)  deciziile de examinare privind proiectele sau programele care prezintă interes pentru Uniune.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre care nu dispun de mecanisme de examinare prezintă Comisiei un raport anual referitor la investițiile străine directe realizate pe teritoriul lor, pe baza informațiilor pe care le au la dispoziție.

2.  Statele membre prezintă Comisiei un raport anual referitor la investițiile străine directe realizate pe teritoriul lor, în zona lor economică exclusivă sau pe platforma lor continentală, pe baza celor mai bune informații disponibile, precum și detalii despre măsurile luate pentru a obține aceste informații.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Pe baza rapoartelor anuale prezentate de toate statele membre, printre altele, și cu respectarea corespunzătoare a caracterului confidențial al unora dintre informațiile incluse în aceste rapoarte, Comisia întocmește un raport anual care prezintă situația generală a investițiilor din Uniune, inclusiv transpunerea în practică a prezentului regulament, și îl prezintă Parlamentului European. Acest raport este făcut public.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la orice investiții străine directe care sunt în curs de examinare în cadrul mecanismelor lor de examinare, în termen de 5 zile lucrătoare de la începerea examinării. Ca parte a informațiilor de furnizat și, dacă este cazul, statele membre care efectuează examinarea se străduiesc să indice dacă consideră că investițiile străine directe care fac obiectul examinării intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 139/2004.

1.  Statele membre informează Comisia și statele membre cu privire la orice investiții străine directe care sunt în curs de examinare în cadrul mecanismului lor de examinare, cel târziu la cinci zile lucrătoare după începerea examinării. Ca parte a informațiilor de furnizat și dacă este cazul, statul membru care efectuează examinarea se străduiește să indice dacă consideră că investiția străină directă care face obiectul examinării intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 139/2004.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Un stat membru poate solicita un aviz din partea Comisiei sau observații din partea altor state membre privind o investiție străină directă care are loc pe teritoriul său.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care un stat membru consideră că o investiție străină directă planificată sau realizată într-un alt stat membru este de natură să afecteze securitatea sau ordinea sa publică, el poate prezenta observații statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată. Aceste observații sunt transmise în paralel Comisiei.

2.  În cazul în care un stat membru consideră că o investiție străină directă planificată sau realizată într-un alt stat membru este de natură să afecteze securitatea sau ordinea sa publică, el poate prezenta observații statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată. Observațiile statului membru sunt transmise simultan Comisiei, precum și tuturor celorlalte state membre.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care Comisia consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică într-unul sau în mai multe state membre, ea poate emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată. Comisia poate emite un aviz indiferent dacă alte state membre au prezentat sau nu observații.

3.  În cazul în care Comisia consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică într-unul sau în mai multe state membre, ea ar trebui să emită un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată. Comisia poate emite un aviz indiferent dacă alte state membre au prezentat sau nu observații. Avizul Comisiei se transmite simultan tuturor celorlalte state membre.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care Comisia sau un stat membru consideră în mod corespunzător că o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea lor publică, ei pot solicita statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată să furnizeze toate informațiile necesare pentru prezentarea observațiilor menționate la alineatul (2) sau pentru emiterea avizului menționat la alineatul (3).

4.  Statul membru care are motive justificate să considere că o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea sa publică poate înainta o cerere motivată Comisiei în care solicită să primească din partea statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată orice informații necesare pentru prezentarea observațiilor menționate la alineatul (2). Comisia strânge toate cererile de informații primite și le transmite fără întârziere statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată. Atunci când acest lucru se justifică, Comisia poate solicita, de asemenea, din proprie inițiativă, orice informații necesare pentru emiterea avizului menționat la alineatul (3).

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Observațiile formulate în conformitate cu alineatul (2) sau avizele emise în conformitate cu alineatul (3) sunt adresate statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată într-un interval de timp rezonabil și, în orice caz, în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la primirea informațiilor menționate la alineatul (1) sau (4). În cazul în care avizul Comisiei este emis după observațiile celorlalte state membre, Comisia dispune de un termen de 25 de zile lucrătoare suplimentare pentru emiterea avizului.

5.  Observațiile formulate în conformitate cu alineatul (2) sunt adresate Comisiei și statului membru, iar avizele emise în conformitate cu alineatul (3) sunt adresate statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată, într-un interval de timp rezonabil și, în orice caz, în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la primirea informațiilor. În cazul în care avizul Comisiei este emis după observațiile celorlalte state membre, aceasta dispune de un termen de 25 de zile lucrătoare suplimentare pentru emiterea avizului.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată țin cont în mod corespunzător de observațiile celorlalte state membre menționate la alineatul (2) și de avizul Comisiei menționat la alineatul (3).

6.  Statele membre în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată țin cont în mod corespunzător de observațiile celorlalte state membre menționate la alineatul (2) și de avizul Comisiei menționat la alineatul (3), precum și de opiniile exprimate în cadrul Grupului de coordonare pentru examinarea investițiilor înființat în conformitate cu articolul 12a.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Dacă cel puțin o treime dintre statele membre consideră că o investiție străină directă este de natură să le afecteze securitatea sau ordinea publică, statul membru în care este planificată sau a fost realizată investiția străină directă ține cont în cea mai mare măsură de observațiile lor și de avizul Comisiei și furnizează o explicație în scris.

 

Dacă acestor observații sau avize nu li se dă curs, Comisia sprijină dialogul dintre statele membre care au prezentat observații și statul membru în care este planificată sau a fost realizată investiția străină directă.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Cooperarea între statele membre în temeiul prezentului articol are loc prin intermediul punctelor de contact menționate la articolul 12.

7.  Cooperarea între statele membre în temeiul prezentului articol are loc prin intermediul punctelor de contact pentru examinarea investițiilor străine directe integrate la nivel instituțional („punct de contact instituțional pentru examinarea ISD”) și al Grupului de coordonare pentru examinarea investițiilor înființat în conformitate cu articolul 12a.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care Comisia consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, ea poate emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată.

1.  În cazul în care Comisia sau unul sau mai multe state membre consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, Comisia emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată. Avizul Comisiei se transmite în același timp celorlalte state membre. Acest aviz nu este făcut public.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Un stat membru poate solicita un aviz din partea Comisiei sau observații din partea altor state membre privind o investiție străină directă care are loc pe teritoriul său.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  În cazul în care un stat membru consideră că o investiție străină directă planificată sau realizată în alt stat membru este de natură să îi afecteze securitatea sau ordinea publică în contextul proiectelor sau programelor Uniunii, sau să afecteze interesele Uniunii, poate prezenta observații statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată. Aceste informații se transmit în același timp și Comisiei.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia poate solicita statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată orice informații necesare pentru emiterea avizului menționat la alineatul (1).

2.  Comisia poate solicita statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată orice informații necesare pentru emiterea avizului menționat la alineatul (1). Comisia acordă o atenție maximă sensibilității potențiale a acestor informații atunci când le prelucrează. Statul membru, investitorul străin și antreprenorul sau întreprinderea care beneficiază de investiție pot furniza Comisiei orice informații de interes pe care le consideră necesare pentru emiterea unui aviz. Aceste informații sunt exacte, cuprinzătoare și fiabile și urmăresc să faciliteze comparabilitatea datelor.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia prezintă avizul său statului membru în cauză într-un interval de timp rezonabil și, în orice caz, în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la primirea informațiilor solicitate de Comisie în temeiul alineatului (2). În cazul în care un stat membru dispune de un mecanism de verificare, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1), și informațiile privind investițiile străine directe care fac obiectul unei examinări au fost primite de Comisie în conformitate cu articolul 8 alineatul (1), avizul este emis în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la primirea acestor informații. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru emiterea unui aviz, termenul de 25 de zile începe de la data primirii informațiilor suplimentare.

3.  Comisia emite avizul către statul membru în cauză într-un interval de timp rezonabil, pentru a nu afecta, din cauza unor întârzieri nerezonabile, nici investiția străină directă, nici examinarea realizată de statul membru, și, în orice caz, în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la primirea informațiilor solicitate de Comisie în temeiul alineatului (2).

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Avizul Comisiei este comunicat celorlalte state membre.

4.  Avizul Comisiei este comunicat celorlalte state membre și Parlamentului European.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată țin cont în cel mai înalt grad de avizul Comisiei și oferă o explicație Comisiei în cazul în care nu urmează acest aviz.

5.  Statele membre în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată țin cont în cel mai înalt grad de avizul Comisiei menționat la alineatul (1) sau de observațiile statelor membre menționate la alineatul (1b) (nou) și oferă o explicație în scris Comisiei și statelor membre implicate în cazul în care nu urmează avizul Comisiei sau observațiile statelor membre.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  În cazul în care operatori economici, organizații ale societății civile sau parteneri sociali precum sindicatele dispun de informații pertinente sau au preocupări substanțiale și justificate corespunzător cu privire la o investiție străină directă care este susceptibilă să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate și de ordine publică, pot furniza Comisiei aceste informații. Comisia poate ține seama în mod corespunzător de aceste informații atunci când emite un aviz.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b.  Dacă cel puțin o treime dintre statele membre și Comisia consideră că o investiție străină directă este de natură să le afecteze securitatea sau ordinea publică, statul membru în care este planificată sau a fost realizată investiția străină directă ține cont în cea mai mare măsură de observațiile celorlalte state membre și de avizul Comisiei și furnizează o explicație în scris.

 

Dacă acestor observații sau avize nu li se dă curs, Comisia sprijină dialogul dintre statele membre care au prezentat observații și statul membru în care este planificată sau a fost realizată investiția străină directă.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5c.  Pentru a consolida dialogul dintre instituțiile Uniunii și pentru a asigura o mai mare transparență și răspundere, comisia competentă din Parlamentul European poate invita Comisia să emită un aviz referitor la o investiție străină directă planificată sau realizată într-un stat membru și să se prezinte în fața comisiei pentru a discuta toate aspectele legate de aplicarea prezentului regulament și, în special, aplicarea dispozițiilor privind examinarea investițiilor care sunt de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune în temeiul prezentului regulament. Comisia informează Parlamentul European despre acțiunile întreprinse ca urmare a unor astfel de solicitări.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că informațiile solicitate de Comisie și de celelalte state membre în temeiul articolului 8 alineatul (4) și al articolului 9 alineatul (2) sunt puse la dispoziția Comisiei și a statelor membre solicitante fără întârzieri nejustificate.

1.  Statele membre se asigură că informațiile solicitate de Comisie și de celelalte state membre în temeiul articolului 8 alineatul (4) și al articolului 9 alineatul (2) sunt puse la dispoziția Comisiei și a statelor membre solicitante fără întârzieri nejustificate, sub rezerva normelor prevăzute la articolul 346 din TFUE. Aceste informații sunt exacte, cuprinzătoare și fiabile și urmăresc să faciliteze comparabilitatea datelor.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  structura de proprietate a investitorului străin și a întreprinderii în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată, inclusiv informații privind acționarul sau acționarii majoritari finali;

(a)  structura de proprietate, participarea la capital și calitatea investitorului străin direct și a investitorului final și a întreprinderii în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată, inclusiv informații privind acționarul sau acționarii majoritari finali;

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  finanțarea investiției, pe baza informațiilor aflate la dispoziția statului membru.

(e)  finanțarea investiției și sursa acesteia, inclusiv dovada legalității sale, pe baza celor mai bune informații aflate la dispoziția statului membru.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre și Comisia asigură protecția informațiilor confidențiale obținute în cadrul aplicării prezentului regulament.

2.  Statele membre și Comisia garantează cele mai ridicate niveluri și standarde de protecție a informațiilor confidențiale obținute în cadrul aplicării prezentului regulament, ținând cont în mod corespunzător de informațiile sensibile și respectând Deciziile Comisiei (UE, Euratom) 2015/443 și (UE, Euratom) 2015/444.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Puncte de contact

Puncte de contact instituționale pentru examinarea ISD

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru desemnează un punct de contact pentru examinarea investițiilor străine directe (denumit în continuare „punct de contact pentru examinarea ISD”). Comisia și celelalte state membre implică aceste puncte de contact pentru examinarea ISD în toate chestiunile legate de punerea în aplicare a prezentului regulament.

1.  Fiecare stat membru desemnează un punct de contact instituțional pentru examinarea ISD pentru examinarea investițiilor străine directe. Comisia și celelalte state membre implică aceste puncte de contact instituționale pentru examinarea ISD responsabile cu examinarea investițiilor străine directe și asigură strânsa cooperare dintre ele în toate chestiunile legate de punerea în aplicare a prezentului regulament, îndeosebi în cadrul Grupului de coordonare pentru examinarea investițiilor.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Punctele de contact instituționale pentru examinarea ISD ar trebui să poată menține o legătură cu celelalte puncte de contact create prin legislațiile naționale sau prin legislația Uniunii care urmăresc aceleași obiective, cu scopul de a favoriza dezvoltarea în rețea.

Justificare

Directiva 2008/114 creează, de exemplu, puncte de contact responsabile de protecția infrastructurilor critice europene. Legăturile și feedbackul dintre aceste puncte de contact nu implică resurse suplimentare și permit un schimb de informații mai bun.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  Punctele de contact instituționale pentru examinarea ISD trebuie să satisfacă același nivel de exigență ca sistemele naționale de examinare a investițiilor, de exemplu în ceea ce privește accesul la informațiile solicitate, rolul de coordonare și menținerea celui mai ridicat standard de protecție a informațiilor confidențiale și sensibile.

Justificare

Punctele de contact instituționale trebuie să aibă aceleași obligații în materie de securitate, în special în ceea ce privește securitatea informațiilor.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Grupul de coordonare pentru examinarea investițiilor

 

1.  Se înființează un Grup de coordonare pentru examinarea investițiilor, prezidat de un reprezentant al Comisiei. Fiecare stat membru își desemnează un reprezentant în acest grup.

 

2.  Grupul de coordonare pentru examinarea investițiilor reunește reprezentanți și experți din statele membre și din cadrul Comisiei, pentru a face schimb de bune practici, printre altele, pentru a răspunde preocupărilor statelor membre legate de funcționarea sistemelor lor de evaluare și pentru a discuta orice chestiune care intră sub incidența prezentului regulament.

 

3.  Autoritățile locale, operatorii economici, părțile interesate instituționale și politice și autoritățile, organizațiile societății civile, partenerii sociali, cum ar fi sindicatele, agențiile Uniunii și agențiile responsabile cu promovarea anumitor regiuni, sau experții în informații economice, precum și reprezentanți ai sistemelor de evaluare din țările terțe pot fi, de asemenea, invitați periodic să vorbească despre experiența lor.

 

4.  Comisia facilitează participarea Parlamentului European în calitate de observator la toate reuniunile care prezintă interes.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12b

 

Cooperarea internațională

 

Statele membre și Comisia promovează cooperarea, în cadrul acordurilor comerciale și de investiții cu țările terțe și al forurilor internaționale privind aplicarea procedurilor de examinare.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia evaluează și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament în termen de cel mult 3 ani de la data intrării sale în vigoare. Statele membre sunt implicate în acest exercițiu și furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea respectivului raport.

1.  În termen de... [trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, o dată la trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a funcționării și eficacității prezentului regulament. Statele membre sunt implicate îndeaproape în exercițiul respectiv și furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea respectivului raport.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care raportul recomandă modificarea dispozițiilor regulamentului, el poate fi însoțit de o propunere legislativă adecvată.

2.  În cazul în care raportul recomandă modificarea dispozițiilor prezentului regulament, el poate fi însoțit de o propunere legislativă adecvată. În cazul în care Comisia consideră că nu este necesară o astfel de modificare, își justifică decizia în fața Parlamentului European și a Consiliului.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13a

 

1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

 

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de trei ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de trei ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Anexă – liniuța 6 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

– FEIS

 

Regulamentul (UE) 2015/1017 din 25 iunie 2015 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013, (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea perioadei Fondului european pentru investiții strategice, precum și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Anexă – liniuțele 6b – 6i (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

– SESAR - Cerul unic european:

 

Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru).

 

– Inițiativele comune ale Uniunii în domeniul tehnologiei, inclusiv:

 

întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen”, aeronautică și hidrogen, inițiativa tehnologică comună privind medicamentele inovatoare, inițiativa „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei”, întreprinderea pentru bioindustrii, Shift2Rail.

 

– Mecanismul pentru interconectarea Europei:

 

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010.

 

– Planul de acțiune pentru implementarea 5G în Europa.

 

– Fondul european de apărare:

 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Lansarea Fondului european de apărare” (COM(2017)0295).

 

– Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării:

 

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din ... de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE și Fondul european de apărare - Decizia Comisiei privind finanțarea Acțiunii pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare (PADR).

 

– Cooperarea structurată permanentă (PESCO):

 

Decizia (PESC) 2017/2315 a Consiliului din 11 decembrie 2017 de stabilire a cooperării structurate permanente (PESCO) și de adoptare a listei statelor membre participante.

 

– Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel:

 

Decizia (UE) 2017/955 a Consiliului din 29 mai 2017 de modificare a Deciziei 2008/376/CE privind adoptarea programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și privind orientările tehnice multianuale pentru acest program.


EXPUNERE DE MOTIVE

Toate țările G7 și țările partenere ale Uniunii dispun de un mecanism de examinare a investițiilor pe care l-au consolidat deja în repetate rânduri. Treisprezece din cele 28 de state membre au introdus deja acest mecanism în sistemul lor; Comisia Europeană propune în textul său eliminarea acestui vid legislativ la nivel european prin stabilirea unui cadru de examinare a investițiilor străine directe. Raportorul dorește să felicite Comisia pentru prezentarea acestei propuneri legislative și capacitatea sa de reacție. Nu este vorba despre o armonizare sau despre un nou mecanism, ci despre un cadru:abordarea poate fi susținută, însă textul necesită o serie de precizări la nivelul conceptelor, al factorilor care justifică intervenția și al domeniului de aplicare concret.

I CONCEPTELE

Propunerea Comisiei conține numeroase concepte-cheie în mecanismele de examinare. Dificultatea constă uneori în definirea acestora, lăsând totodată o libertate de interpretare, pentru ca ele să poată fi adaptate la o varietate de situații. De aceea, nu ar fi indicat să se transforme aceste concepte în definiții precise, deoarece mecanismul nu ar mai fi viabil de la un caz la altul și ar fi supus prea multor restricții.

1.  Investiție

Definiția investițiilor este menționată de Comisie, subliniind legăturile durabile și directe între investitor și întreprinderea sau antreprenorul căruia îi sunt destinate aceste fonduri. Noțiunea de legătură economică și de durabilitate este esențială, mai ales în sectoare strategice.

Investitorii - persoane fizice sau juridice - sunt considerați străini dacă sunt supuși, de asemenea, unui control final direct sau indirect de către entități sau state din afara Europei.

2.  Preluarea controlului

Raportorul sprijină propunerea Comisiei, potrivit căreia pragurile nu sunt eficace aici și pot fi ușor evitate. Toate investițiile sunt potențial incluse în propunerea Comisiei. În principal, trebuie să se țină seama de investitorul final.

Preluarea controlului într-o întreprindere poate lua mai multe forme (achiziție, acord cu acționarii, drepturi de administrare, alegerea directorilor, vizarea adunării acționarilor, fonduri activiste), indiferent de activele aflate în mâinile investitorului, chiar și în cazul investițiilor de portofolii.

3.  Securitate și ordine publică

Conceptul de „securitate și ordine publică” este coerent cu termenii utilizați în GATS/OMC și permite descrierea amplorii excepțiilor în raport cu angajamentele noastre internaționale și autorizează statele membre să restricționeze investițiile în cazul unei amenințări la adresa securității sau a ordinii publice. Acesta trebuie să rămână un concept și să nu facă obiectul unei definiții exacte, astfel încât să rămână dinamic, în funcție de particularitățile statelor membre. Trebuie menționat faptul că sectorul apărării este exclus sau face cel puțin obiectul unor derogări în legătură cu articolul 346 din TFUE.

4.  Sensibil și/sau strategic 

Același lucru este valabil și pentru aspecte sensibile sau strategice ale unui sector, ale unei întreprinderi sau ale unei filiale. Sensibilitatea unei întreprinderi derivă din bunurile, serviciile, tehnologiile sau know-how-ul acesteia legate de interesele majore ale unui stat membru în materie de securitate și ordine publică.

Caracterul strategic rezultă potențial din rolul acesteia în cadrul unui lanț valoric. Raportorul este de opinie că trebuie să se ofere indicații mai clare în lista propusă de Comisie. Infrastructurile necesită o vigilență specială, trebuie adăugate tehnologiile sensibile, dar și specificații privind securitatea aprovizionării și accesul la informații sensibile. Lista trebuie să rămână deschisă și să fie neexhaustivă.

5.  Legătura dintre investițiile străine și securitate și ordine publică

Legătura dintre investiții și securitate și ordine publică nu trebuie să se limiteze la a lua în considerare doar controlul exercitat de guvernul unei țări terțe, ci ar trebui extinsă pentru a include contextul și condițiile în care are sau a avut loc investiția, inclusiv nivelul de deschidere a sectorului în țara de origine a investitorului străin. Deși acestea nu sunt criterii de examinare, aceste elemente facilitează luarea unei decizii.

II CONȚINUTUL PROPUNERII

Mecanismul propus nu înlocuiește puterea de decizie a statelor membre în ceea ce privește investițiile de pe teritoriul lor. Acesta vizează, în primul rând, crearea unui mecanism pentru schimbul de informații la nivel european.

Forța Uniunii Europene în alte domenii rezultă din calitatea informațiilor colectate. Contactele dintre statele membre și investitori vor fi mai regulate și vor clădi încrederea datorită acestei transparențe.

Statul membru, care rămâne suveran în ceea ce privește investițiile de pe teritoriul său, poate astfel utiliza, după cum consideră necesar, informațiile, cunoștințele, întrebările sau analizele statelor membre și/sau ale Comisiei, pentru a-și lua în mod suveran propria decizie de a autoriza, de a interzice sau, mai ales, de a modula investiția prin măsuri tranzitorii sau de însoțire.

Este evident că anumite informații transmise între o întreprindere sau un investitor și un stat membru pot avea un grad ridicat de confidențialitate și, deci, trebuie să se indice clar că statele membre și Comisia trebuie să garanteze cel mai înalt nivel de protecție a informațiilor.

Regula cel mai des aplicată o constituie utilizarea ex ante, controlul fiind realizat înainte ca investiția să fie finalizată. Acest lucru îi oferă previzibilitate întreprinderii care dorește să consulte autoritățile naționale înainte de a investi, dar și statului membru, care poate anticipa efectele.

În acest scop, prevederea unei verificări ex post sau ex officio a unei investiții este utilă în anumite state pentru ca examinarea să fie mai eficace, cum este cazul în Germania. Acest lucru este valabil, mai ales, atunci când există dorința de a eluda normele.

După cum s-a văzut, într-un sistem de schimb de informații, calitatea și rapiditatea informațiilor sunt esențiale. Existența unui mecanism de examinare permite realizarea deplină a acestui obiectiv.

Trebuie, de asemenea, să se țină seama de faptul că unele state membre nu dispun de acest mecanism și propunerea nu le obligă să creeze unul. Cu toate acestea, trebuie luate măsuri pentru a facilita schimbul de informații în cadrul sistemului și existența unui astfel de mecanism poate fi considerată o valoare adăugată.

Raportorul este de opinie că existența unui punct de contact care nu este integrat în mod corespunzător la nivel instituțional nu va fi suficientă pentru a îndeplini obiectivele astfel încât să se asigure o bună funcționare a acestui mecanism de schimb de informații la nivel european. De exemplu, trebuie să existe posibilitatea unei coordonări eficace între acesta și alte puncte de contact, astfel că trebuie să se prevadă ca un stat care nu dispune de un mecanism de examinare să poată consulta Comisia sau statele membre, păstrând totodată confidențialitatea datelor.

Crearea acestui nou mecanism dă naștere unor așteptări. Raportorul consideră că va fi important să se anticipeze adecvat monitorizarea și îmbunătățirea mecanismului în vederea revizuirii regulamentului la trei ani după intrarea sa în vigoare.

Trebuie să se asigure posibilitatea de a introduce o cale de atac judiciară înaintea autorităților sau jurisdicțiilor naționale împotriva deciziilor de examinare, garantând totodată ordinea juridică a statului membru.

III ROLUL INSTITUȚIILOR

Consiliul

Statele membre se află în centrul acestui mecanism. Grupul de coordonare pentru examinarea investițiilor străine creat de Comisia Europeană își va începe activitatea înainte de ratificarea definitivă a proiectului de regulament. Raportorul consideră că rolul și funcționarea comitetului trebuie clarificate. Prezența Parlamentului European în calitate de observator ar constitui un avantaj.

Raportorul dorește să încurajeze statele membre să facă schimburi de cele mai bune practici, pentru a se orienta către crearea unor mecanisme eficiente în statele membre.

Comisia Europeană

Comisiei Europene i-ar fi conferită puterea de analiză, dar nu de decizie, aceasta având rolul de curea de transmisie a informațiilor. Raportorul este de opinie că rolul său este echilibrat în cadrul proiectului de regulament. Trebuie, totuși, precizate două lucruri: conținutul și valoarea avizului Comisiei în privința anumitor investiții.

Avizele Comisiei trebuie să meargă dincolo de investiție și să aibă o reală valoare adăugată luând în considerare influența unui stat terț, în special prin intermediul ajutoarelor de stat, sau precizând, cu titlu informativ, nivelul de deschidere a statului de origine al întreprinderii care dorește să investească.

De asemenea, dată fiind importanța strategică a anumitor investiții, din proiectul de regulament al Comisiei lipsește un scenariu. În cazul în care Comisia Europeană sau cel puțin o treime dintre statele membre își exprimă îngrijorarea cu privire la o investiție, acestea din urmă și statul membru în care are loc investiția trebuie să coopereze pentru a găsi o soluție alternativă.

Enumerate în anexă într-o listă neexhaustivă, proiectele europene sunt în mod legitim urmărite de Comisia Europeană, care joacă deja un rol major în organizarea, finanțarea și monitorizarea acestora. Prin urmare, ar trebui să se delege Comisiei competența de a actualiza lista neexhaustivă a proiectelor sau programelor.

Parlamentul European

Parlamentul European trebuie să aibă dreptul să facă observații în legătură cu rapoartele anuale întocmite de statele membre privind utilizarea mecanismului național sau privind situația investițiilor străine în cazul în care nu dispun de un mecanism, ceea ce îi va conferi și un rol proactiv în prezentarea de propuneri. Acest lucru va fi de ajutor pentru statele membre care doresc să creeze un mecanism, dar și pentru revizuirea mecanismului european.

Deputații în Parlamentul European trebuie să contribuie la protejarea intereselor Uniunii. Ar trebui să se aibă în vedere stabilirea unei reguli în temeiul căreia Parlamentul European să poată solicita Comisiei Europene un aviz în privința unei investiții străine. Dată fiind confidențialitatea unui astfel de aviz, Parlamentul ar obține o simplă confirmare din partea Comisiei că a fost emis un aviz.


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (25.4.2018)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Raportor pentru aviz: Reinhard Bütikofer

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul sprijină obiectivele generale și principalele elemente ale propunerii de regulament de stabilire a unui cadru pentru examinarea de către statele membre și de către Comisie a investițiilor străine directe (ISD) provenite din țări terțe în UE. Deși ISD reprezintă adesea o oportunitate pentru economia UE, pot exista unele cazuri în care, dacă s-ar permite anumite investiții, atunci ar putea apărea un risc în materie de securitate și ordine publică pentru Uniune și statele membre.

UE este departe de a vorbi cu o singură voce cu privire la investițiile străine în Europa; prin urmare, raționalizarea convergențelor, acolo unde este posibil, va reprezenta un prim pas crucial în formularea unor poziții complementare și solide în materie de politici la nivelul UE. Aceasta va permite UE să aibă o reacție comună la evoluția rapidă a unui peisaj investițional din ce în ce mai complex și, în același timp, va aduce UE pe o poziție similară cu alți parteneri comerciali și de investiții de la nivel global care dețin deja mecanisme de examinare a ISD.

Instituirea unui cadru de coordonare pe deplin funcțional la nivelul întregii Uniuni va fi totuși un efort pe termen lung, întrucât statele membre au în prezent abordări diferite, unele nedispunând de niciun mecanism de examinare. Prin urmare, raportorul susține că instituirea unui astfel de mecanism de examinare de către statele membre ar trebui să rămână facultativă, așa cum se și prezintă în propunerea Comisiei, în timp ce, pe de altă parte, ar trebui să se permită țărilor care deja efectuează o astfel de examinare să coopereze mai îndeaproape. În plus, raportorul consideră că este necesar să se raționalizeze procesele de informare și, în același timp, să se reducă sarcinile administrative pentru toate statele membre.

Propunerile de modificări și clarificări includ:

•  clarificarea definiției investitorilor străini în ceea ce privește dreptul de proprietate și controlul efectiv exercitat de aceștia, dat fiind că sediul unei întreprinderi nu dezvăluie în mod necesar locul de unde provine efectiv investiția;

•  în conformitate cu cadrele de examinare instituite în țările OECD, extinderea listei neexhaustive de domenii cu tehnologii, infrastructură și sectoare esențiale care pot fi luate în considerare și asupra cărora investițiile străine potențiale ar putea avea efecte din perspectiva securității sau ordinii publice;

•  posibilitatea de a permite activarea mecanismelor de examinare ale statelor membre și ale Comisiei de către sindicate, luând drept exemplu sistemul actual din Statele Unite;

•  posibilitatea ca Parlamentul European să solicite activarea mecanismului de cooperare pentru proiectele și programele care prezintă interes pentru Uniune;

•  garantarea faptului că Comisia examinează proiecte și programe relevante de interes pentru Uniune finanțate nu doar în cadrul actualului CFM, ci și în cadrul viitoarelor cadre financiare multianuale;

•  limitarea posibilei utilizări incorecte sau abuzive a unui astfel de cadru prin garantarea faptului că statele membre furnizează explicații motivate cu privire la modul în care o investiție străină directă planificată în alt stat membru poate afecta securitatea sau ordinea lor publică, precum și prin consolidarea funcției de coordonare a Comisiei;

•  introducerea unui Grup de coordonare pentru examinarea investițiilor, în cadrul căruia statele membre care au instituit un mecanism de examinare ar urma să facă schimb de informații și de opinii cu privire la examinările în curs efectuate de statele membre și de către Comisie;

•  reducerea sarcinilor legate de cerințele de informare care revin statelor membre și stabilirea cerințelor de raportare la un raport din trei în trei ani, începând cu doi ani de la intrarea în vigoare a regulamentului.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Uniunea și statele membre dispun de un mediu de investiții deschis, consacrat în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) și integrat în angajamentele internaționale asumate de Uniune și de statele sale membre în ceea ce privește investițiile străine directe.

(2)  Uniunea și statele membre dispun de un mediu de investiții deschis, consacrat în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) și integrat în angajamentele internaționale asumate de Uniune și de statele sale membre în ceea ce privește investițiile străine directe. Având în vedere această deschidere, Uniunea ar trebui să promoveze condiții de concurență echitabile în relațiile cu țările terțe.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Întrucât mecanismele de examinare existente în mai multe state membre sau în state terțe nu constituie niciodată un obstacol în calea investițiilor străine directe dacă sunt cunoscute, anticipate și nu întârzie în mod semnificativ realizarea investițiilor.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Este important să se garanteze securitatea juridică și să se asigure coordonarea și cooperarea la nivelul UE prin stabilirea unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, ceea ce nu aduce atingere responsabilității exclusive a statelor membre în ceea ce privește menținerea securității naționale.

(7)  Este important să se garanteze securitatea juridică și să se urmărească cooperarea la nivelul UE prin stabilirea unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, atunci când sunt afectate interese strategice, inclusiv, printre altele, tehnologii generice esențiale, active strategice, date strategice și sensibile etc., ceea ce nu aduce atingere responsabilității exclusive a statelor membre în ceea ce privește menținerea securității naționale și a ordinii publice.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Este oportun ca, la evaluarea mecanismului de examinare a investițiilor străine directe, să se asigure buna funcționare a pieței interne prin măsuri care să prevină o concurență între întreprinderi și între statele membre ce scade standardele în materie de fiscalitate și remunerare și să recompenseze responsabilitatea socială a întreprinderilor care în cadrul achizițiilor garantează menținerea locurilor de muncă și salarii decente.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe ar trebui să le ofere statelor membre și Comisiei mijloacele necesare pentru a aborda riscurile la adresa securității sau a ordinii publice într-un mod cuprinzător, precum și pentru a se adapta la circumstanțele în schimbare, menținând totodată flexibilitatea necesară pentru ca statele membre să examineze investițiile străine directe din motive de securitate și de ordine publică ținând cont de situațiile lor specifice și de circumstanțele lor naționale.

(8)  Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe ar trebui să le ofere statelor membre și Comisiei mijloacele necesare pentru a aborda riscurile la adresa securității sau a ordinii publice într-un mod cuprinzător, precum și pentru a se adapta la circumstanțele în schimbare din comerțul mondial, garantând pe deplin prerogativele statelor membre de a examina investițiile străine directe din motive de securitate și de ordine publică, inclusiv, printre altele, interese strategice, tehnologii generice esențiale, active strategice, date strategice și sensibile etc., ținând cont de situațiile lor specifice și de circumstanțele lor naționale. Cadrul ar trebui, de asemenea, să faciliteze adoptarea unui mecanism de examinare de către statele membre în cazul în care acestea nu dețin unul.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Ar trebui acoperită o gamă largă de investiții care stabilesc sau mențin legături durabile și directe între investitorii din țări terțe și întreprinderile care desfășoară o activitate economică într-un stat membru.

(9)  Ar trebui acoperite investițiile care stabilesc sau mențin legături durabile și directe între investitorii din țări terțe și întreprinderile care desfășoară o activitate economică într-un stat membru, în măsura în care aceste investiții sunt legate de asigurarea securității și a ordinii publice.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a determina dacă o investiție străină directă poate afecta securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia ar trebui să poată lua în considerare toți factorii relevanți, inclusiv efectele asupra infrastructurilor critice, asupra tehnologiilor, inclusiv tehnologiile generice esențiale, și asupra factorilor de producție care sunt esențiali pentru securitate sau pentru menținerea ordinii publice, a căror perturbare, pierdere sau distrugere ar avea un impact semnificativ într-un stat membru sau în Uniune. În acest sens, statele membre și Comisia ar trebui să poată ține cont, de asemenea, de faptul că un investitor străin este controlat, direct sau indirect (de exemplu, prin intermediul unei finanțări semnificative, inclusiv subvențiile), de guvernul unei țări terțe.

(12)  Pentru a determina dacă o investiție străină directă poate afecta securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia ar trebui să poată lua în considerare toți factorii relevanți, inclusiv efectele asupra infrastructurilor critice, asupra tehnologiilor critice, inclusiv tehnologiile generice esențiale, și asupra factorilor de producție sau a informațiilor sensibile care sunt esențiale pentru securitate sau pentru menținerea ordinii publice, a căror perturbare, pierdere sau distrugere ar avea un impact semnificativ într-un stat membru sau în Uniune. În acest sens, statele membre și Comisia ar trebui să țină cont, de asemenea, de faptul că un investitor străin este deținut, gestionat sau controlat în alt mod, direct sau indirect, de guvernul sau organismele de stat ale unei țări terțe și/sau urmărește politici de stat de investiții directe în străinătate legate de obiective industriale strategice, coroborate prin intermediul unor finanțări și subvenții semnificative, al creditelor și împrumuturilor extinse acordate de guvernul unei țări terțe sau de o instituție financiară deținută de stat. La examinarea unei investiții străine directe, Comisia poate, de asemenea, să evalueze efectul asupra unor cunoștințe și tehnologii esențiale specifice, care ar putea fi semnificative pentru securitatea economică pe termen mediu și lung.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Ar trebui stabilit un mecanism care să permită statelor membre să coopereze și să își acorde reciproc asistență atunci când o investiție străină directă dintr-un stat membru este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică din alte state membre. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a adresa observații unui stat membru în care o investiție este planificată sau a fost realizată, indiferent dacă statele membre care formulează observații sau în care investiția este planificată sau a fost realizată dispun sau nu de un mecanism de examinare sau efectuează sau nu examinarea investiției respective. Observațiile formulate de statele membre ar trebui, de asemenea, să fie transmise Comisiei. De asemenea, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea, după caz, de a emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată, indiferent dacă acest stat membru dispune sau nu de un mecanism de examinare sau efectuează sau nu examinarea investiției respective și indiferent dacă alte state membre au prezentat sau nu observații.

(14)  Ar trebui stabilit un mecanism care să permită statelor membre și Comisiei să coopereze în mod transparent și să își acorde reciproc asistență atunci când o investiție străină directă dintr-un stat membru este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică din alte state membre. Statele membre, a căror securitate sau ordine publică poate fi afectată de o investiție străină directă într-un alt stat membru, ar trebui să aibă posibilitatea de a adresa observații Comisiei. Comisia ar trebui să transmită ulterior toate observațiile către statul membru în care este planificată investiția, precum și tuturor celorlalte state membre vizate. De asemenea, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea, după caz, de a emite un aviz adresat statului membru în care este planificată investiția. Pe baza observațiilor primite, Comisia poate solicita discutarea subiectului în cadrul Grupului de coordonare pentru examinarea investițiilor.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În plus, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a examina investițiile străine directe care pot afecta proiecte și programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică. Comisia ar dispune astfel de un instrument de protecție a proiectelor și programelor care servesc Uniunea în ansamblul său și care reprezintă o contribuție importantă la creșterea sa economică, la crearea de locuri de muncă și la competitivitate. Sunt vizate, în special, proiectele și programele care implică o finanțare substanțială din partea UE sau care sunt stabilite de legislația Uniunii privind infrastructurile, tehnologiile critice sau factorii de producție critici. Pentru mai multă claritate, în anexă ar trebui să figureze o listă orientativă de proiecte sau de programe de interes pentru Uniune în legătură cu care investițiile străine directe pot face obiectul unei examinări de către Comisie.

(15)  În plus, Comisia ar trebui să examineze investițiile străine directe care pot afecta proiecte și programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică. Comisia și statele membre ar dispune astfel de un instrument de protecție a proiectelor și programelor care servesc Uniunea în ansamblul său și care reprezintă o contribuție importantă la creșterea sa economică, la crearea de locuri de muncă și la competitivitate. Sunt vizate, în special, proiectele și programele care implică o finanțare substanțială din partea UE sau care sunt stabilite de legislația Uniunii privind infrastructurile, tehnologiile critice sau factorii de producție critici. Pentru mai multă claritate, în anexă ar trebui să figureze o listă de proiecte sau de programe de interes pentru Uniune în legătură cu care investițiile străine directe pot face obiectul unei examinări de către Comisie.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  În cazul în care Comisia consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, ea ar trebui să aibă posibilitatea de a adresa, într-un interval de timp rezonabil, un aviz statelor membre în care o astfel de investiție este planificată sau a fost realizată. Statele membre ar trebui să țină cont în cel mai înalt grad de avizul respectiv și să ofere o explicație a Comisiei în cazul în care nu îl urmează, în conformitate cu obligația lor de cooperare loială în temeiul articolului 4 alineatul (3) din TUE. De asemenea, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita acestor state membre informațiile necesare pentru examinarea unei astfel de investiții.

(16)  În cazul în care Comisia sau mai multe state membre consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, ea ar trebui să adreseze, într-un interval de timp rezonabil, un aviz statelor membre în care o astfel de investiție este planificată sau a fost realizată. Statele membre ar trebui să țină cont de avizul respectiv și să ofere o explicație Comisiei în cazul în care se îndepărtează de la acesta, în conformitate cu obligația lor de cooperare loială în temeiul articolului 4 alineatul (3) din TUE. De asemenea, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita acestor state membre informațiile necesare pentru examinarea unei astfel de investiții.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  În scopul de a facilita cooperarea cu celelalte state membre și examinarea investițiilor străine directe de către Comisie, statele membre ar trebui să notifice Comisiei mecanismele lor de examinare, precum și orice modificări aduse acestora, și ar trebui să prezinte în mod periodic un raport cu privire la aplicarea respectivelor mecanisme de examinare. Din același motiv, statele membre care nu dispun de un mecanism de examinare ar trebui să prezinte, de asemenea, un raport referitor la investițiile străine directe realizate pe teritoriul lor, pe baza informațiilor pe care le au la dispoziție.

(17)  În scopul de a facilita cooperarea cu celelalte state membre și examinarea investițiilor străine directe de către Comisie, statele membre ar trebui să notifice Comisiei mecanismele lor de examinare, precum și orice modificări aduse acestora, și ar trebui să prezinte în mod periodic un raport cu privire la aplicarea respectivelor mecanisme de examinare. Totuși, statele membre care nu dispun de un mecanism de examinare ar trebui să prezinte un raport anual referitor la investițiile străine directe realizate pe teritoriul lor dacă aceste investiții sunt legate de proiecte și programe de interes pentru Uniune. Orice obligație de raportare ar trebui să fie aplicabilă începând cu ... [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  În acest scop, este, de asemenea, important să se asigure un nivel minim de informare și de coordonare în ceea ce privește investițiile străine directe care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament în toate statele membre. Aceste informații ar trebui să fie puse la dispoziție de statele membre în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată, la cererea statelor membre sau a Comisiei. Informațiile pertinente includ aspecte precum structura de proprietate a investitorului străin și finanțarea investiției planificate sau realizate, inclusiv, dacă sunt disponibile, informații privind subvențiile acordate de țări terțe.

(18)  În acest scop, este, de asemenea, important să se asigure un nivel minim de schimb de informații și de coordonare între statele membre în ceea ce privește investițiile străine directe care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament în toate statele membre. Statele membre în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată ar trebui să pună la dispoziție aceste informații la cererea statelor membre sau a Comisiei sau a Grupului de coordonare pentru examinarea investițiilor. Informațiile pertinente includ aspecte precum structura de proprietate a investitorului străin și finanțarea investiției planificate sau realizate, inclusiv informații privind subvențiile acordate de țări terțe.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Ar trebui îmbunătățită comunicarea și cooperarea la nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii prin stabilirea unor puncte de contact pentru examinarea investițiilor străine directe în fiecare stat membru.

(19)  Ar trebui îmbunătățită comunicarea și cooperarea la nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii prin stabilirea unor puncte de contact pentru examinarea investițiilor străine directe în fiecare stat membru, precum și prin instituirea unui Grup de coordonare pentru examinarea investițiilor. Grupul ar trebui să fie format din reprezentanți ai statelor membre și să fie prezidat de un reprezentant al Comisiei și poate servi ca platformă pentru schimbul de opinii și de informații, pentru a îmbunătăți cooperarea și coordonarea, precum și pentru a oferi asistență reciprocă în materie de investiții străine directe.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În termen de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament. În cazul în care raportul propune modificarea dispozițiilor prezentului regulament, el poate fi însoțit, după caz, de o propunere legislativă.

(21)  În termen de cel mult... [patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament. În cazul în care raportul propune modificarea dispozițiilor prezentului regulament, el poate fi însoțit, după caz, de o propunere legislativă.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  În vederea actualizării proiectelor sau programelor de interes pentru Uniune, în cazul cărora investițiile străine directe pot face obiectul unei examinări de către Comisie, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea listei de proiecte și programe de interes pentru Uniune menționate la articolul 3 alineatul (3) și cuprinse în anexa 1. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 20161a. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

 

_______________________

 

1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un cadru pentru examinarea de către statele membre și Comisie a investițiilor străine directe din Uniune din motive de securitate sau de ordine publică.

Prezentul regulament stabilește un cadru pentru examinarea de către statele membre a investițiilor străine directe din Uniune din motive de securitate sau de ordine publică și stabilește rolul Comisiei în cuprinsul său.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  „investitor străin”: o persoană fizică dintr-o țară terță sau o întreprindere dintr-o țară terță care intenționează să realizeze sau a realizat o investiție străină directă;

2.  „investitor străin”: o persoană fizică dintr-o țară terță sau o întreprindere controlată sau deținută efectiv de cetățeni ai unei țări terțe care intenționează să realizeze sau a realizat o investiție străină directă;

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  „întreprindere dintr-o țară terță”: o întreprindere constituită sau organizată în alt mod în conformitate cu legislația unei țări terțe.

6.  „întreprindere dintr-o țară terță”: o întreprindere constituită sau organizată în alt mod în conformitate cu legislația unei țări terțe sau o întreprindere controlată sau deținută efectiv de cetățeni ai unei țări terțe.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre pot să mențină, să modifice sau să adopte mecanisme de examinare a investițiilor străine directe din motive de securitate sau de ordine publică, în condițiile și în conformitate cu modalitățile prevăzute în prezentul regulament.

1.  Statele membre pot să mențină, să modifice sau să adopte mecanisme de examinare a investițiilor străine directe din motive de ordine publică sau de securitate, în condițiile și în conformitate cu modalitățile prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia poate examina investițiile străine directe care sunt de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică.

2. Comisia examinează investițiile străine directe care sunt considerate că afectează proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Printre proiectele sau programele de interes pentru Uniune se numără, în special, cele în cazul cărora finanțările din partea UE reprezintă o sumă substanțială sau o parte semnificativă sau cele care sunt acoperite de legislația Uniunii privind infrastructurile, tehnologiile critice sau factorii de producție critici. În anexa 1 este inclusă o listă orientativă a proiectelor sau a programelor de interes pentru Uniune.

3.  Printre proiectele sau programele de interes pentru Uniune se numără, în special, cele în cazul cărora finanțările din partea UE reprezintă o sumă substanțială sau o parte semnificativă în temeiul cadrului financiar multianual actual sau al celor viitoare sau cele care sunt acoperite de legislația Uniunii privind infrastructurile, tehnologiile critice sau factorii de producție critici. În anexa I este inclusă o listă a proiectelor sau a programelor de interes pentru Uniune.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a modifica proiectele și programele prevăzute în anexa I.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Mecanismele de cooperare menționate la articolele 8 și 9 pot să fie activate numai după ce statele membre au notificat activarea mecanismelor lor de examinare. În nici un caz nu pot fi activate mecanismele de cooperare pentru investițiile realizate atunci când statele membre examinează doar investițiile planificate. Numai în cazuri excepționale și dacă statele membre și Comisia au motive temeinice să se creadă că s-au schimbat toate informațiile enumerate la articolul 10 alineatul (2) și doar în cazuri de investiții încheiate după intrarea în vigoare a prezentului regulament, poate fi activat mecanismul de cooperare pentru investițiile realizate. Dacă mecanismul de cooperare menționat la articolul 9 este activat pentru investițiile efectuate în statele membre care nu dispun de un mecanism de examinare, investițiile realizate pot fi tratate în cadrul Grupului de coordonare pentru examinarea investițiilor, astfel cum se menționează la articolul 12a.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La examinarea unei investiții străine directe din motive de securitate sau de ordine publică, statele membre și Comisia pot lua în considerare efectele potențiale, printre altele, asupra:

La examinarea unei investiții străine directe din motive legate de securitatea sau ordinea publică a unuia sau mai multor state membre sau de securitatea sau ordinea publică în ceea ce privește proiectele sau programele de interes pentru Uniune, statele membre și Comisia pot lua în considerare efectele potențiale, printre altele, asupra:

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  infrastructurilor critice, inclusiv energia, transportul, comunicațiile, stocarea datelor, infrastructurile spațiale sau financiare, precum și instalațiile sensibile;

-  infrastructurilor critice și strategice, inclusiv energia, apa, transportul, comunicațiile și mass-media, stocarea datelor, infrastructurile spațiale, medicale, de cercetare sau financiare, precum și instalațiile sensibile și orice infrastructură de securitate și apărare;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  tehnologiilor critice, inclusiv inteligența artificială, robotica, semiconductorii, tehnologiile care pot avea aplicații cu dublă utilizare, securitatea cibernetică și tehnologia spațială sau nucleară;

-  tehnologiilor critice și strategice, inclusiv inteligența artificială, robotica, semiconductorii, materialele avansate, nanotehnologiile, biotehnologiile, tehnologiile medicale, tehnologiile care pot avea aplicații cu dublă utilizare, securitatea cibernetică, tehnologia aerospațială, apărarea, tehnologia spațială sau nucleară;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  securității aprovizionării în ceea ce privește factorii de producție critici sau

-  securității aprovizionării în ceea ce privește factorii de producție critici ai materiilor rare și strategice sau

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  accesului la informații sensibile sau capacității de a controla informații sensibile.

-  accesului la date și informații sensibile sau capacității de a le controla.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a determina dacă o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia pot lua în considerare dacă investitorul străin este controlat de guvernul unei țări terțe, inclusiv prin intermediul unei finanțări semnificative.

Pentru a determina dacă o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia iau în considerare dacă investitorul străin este controlat direct sau indirect de guvernul sau organismele de stat ale unei țări terțe și/sau urmărește politici de stat de investiții directe în străinătate privind obiective industriale strategice, coroborate prin intermediul unei finanțări și subvenționări semnificative, al creditelor și împrumuturilor extinse acordate de guvernul unei țări terțe sau de o instituție financiară deținută de stat. La examinarea unei investiții străine directe, Comisia poate, de asemenea, să evalueze efectul asupra unor cunoștințe și tehnologii esențiale specifice, care ar putea fi semnificative pentru securitatea economică pe termen mediu și lung.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Mecanismele de examinare ale statelor membre sunt transparente și nu fac discriminări între țările terțe. În special, statele membre stabilesc condițiile de declanșare a examinării, motivele examinării și normele procedurale detaliate aplicabile.

1.  Mecanismele de examinare ale statelor membre sunt transparente și nu fac discriminări între țările terțe. În special, statele membre stabilesc condițiile de declanșare a examinării, motivele examinării și normele procedurale detaliate aplicabile privind examinarea și deciziile de examinare.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre stabilesc termenele pentru emiterea deciziilor de examinare. Aceste termene le permit să țină cont de observațiile statelor membre menționate la articolul 8 și de avizul Comisiei menționat la articolele 8 și 9.

2.  Statele membre stabilesc termenele pentru emiterea deciziilor de examinare și fac publice respectivele decizii. Aceste termene le permit să țină cont de observațiile statelor membre menționate la articolul 8 și de avizul Comisiei menționat la articolele 8 și 9.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Informațiile confidențiale, inclusiv informațiile sensibile din punct de vedere comercial, puse la dispoziție de către investitorii străini și întreprinderea în cauză, sunt protejate.

3.  Informațiile confidențiale, inclusiv informațiile sensibile din punct de vedere comercial, puse la dispoziție de către investitorii străini și întreprinderea în cauză, sunt protejate adecvat.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Notificarea de către statele membre a mecanismelor de examinare și raportarea anuală

Notificarea de către statele membre a mecanismelor de examinare și raportarea

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre informează Comisia cu privire la mecanismele lor de examinare existente până la […] (30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament), cel târziu. Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificare a unui mecanism de examinare existent sau cu privire la adoptarea oricărui nou mecanism de examinare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a mecanismului de examinare, cel târziu.

1.  Statele membre informează Comisia cu privire la mecanismele lor de examinare existente până la [… 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], cel târziu. Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificare a unui mecanism de examinare existent sau cu privire la adoptarea oricărui nou mecanism de examinare cel târziu în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a mecanismului de examinare sau a modificărilor mecanismului existent.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre care dispun de mecanisme de examinare prezintă Comisiei un raport anual cu privire la aplicarea acestora. Pentru fiecare perioadă de raportare, raportul include, în special, informații cu privire la:

2.  Până la ... [2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, din doi în doi ani, statele membre care dispun de mecanisme de examinare prezintă Comisiei un raport cu privire la aplicarea acestora. Pentru fiecare perioadă de raportare, raportul include, în special, informații cu privire la:

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  deciziile de examinare cu privire la proiectele și programele care prezintă interes pentru Uniune;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  sectoarele, originea și valoarea investițiilor străine directe care au făcut sau fac obiectul unei examinări.

eliminat

Justificare

Scopul este de a reduce sarcinile administrative ce revin statelor membre. Aceste informații vor fi deja furnizate Comisiei [dispoziție a articolului 8 alineatul (1)], care va putea să agrege datele.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre care nu dispun de mecanisme de examinare prezintă Comisiei un raport anual referitor la investițiile străine directe realizate pe teritoriul lor, pe baza informațiilor pe care le au la dispoziție.

3.  Până la ... [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, anual, statele membre care nu dispun de mecanisme de examinare prezintă Comisiei un raport referitor la investițiile străine directe realizate pe teritoriul lor în cazul în care aceste investiții sunt legate de proiecte și programe de interes pentru Uniune.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la orice investiții străine directe care sunt în curs de examinare în cadrul mecanismelor lor de examinare, în termen de 5 zile lucrătoare de la începerea examinării. Ca parte a informațiilor de furnizat și, dacă este cazul, statele membre care efectuează examinarea se străduiesc să indice dacă consideră că investițiile străine directe care fac obiectul examinării intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 139/2004.

1.  Un stat membru informează Comisia și celelalte state membre cu privire la orice investiții străine directe care fac obiectul examinării în cadrul mecanismului său de examinare, în termen de cinci zile lucrătoare de la începerea examinării. Ca parte a informațiilor de furnizat și, dacă este cazul, statul membru care efectuează examinarea se străduiește să indice dacă consideră că investițiile străine directe care fac obiectul examinării intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 139/2004.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care un stat membru consideră că o investiție străină directă planificată sau realizată într-un alt stat membru este de natură să afecteze securitatea sau ordinea sa publică, el poate prezenta observații statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată. Aceste observații sunt transmise în paralel Comisiei.

2.  În cazul în care un stat membru consideră că o investiție străină directă planificată sau realizată într-un alt stat membru este de natură să afecteze securitatea sau ordinea sa publică, el poate prezenta observații Comisiei. Comisia colectează toate observațiile primite și le transmite statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată, precum și tuturor celorlalte state membre.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care Comisia consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică într-unul sau în mai multe state membre, ea poate emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată. Comisia poate emite un aviz indiferent dacă alte state membre au prezentat sau nu observații.

3.  În cazul în care Comisia consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică într-unul sau în mai multe state membre, ea poate emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată. De asemenea, un astfel de aviz este transmis tuturor celorlalte state membre. Comisia poate emite un aviz indiferent dacă alte state membre au prezentat sau nu observații.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care Comisia sau un stat membru consideră în mod corespunzător că o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea lor publică, ei pot solicita statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată să furnizeze toate informațiile necesare pentru prezentarea observațiilor menționate la alineatul (2) sau pentru emiterea avizului menționat la alineatul (3).

4.  În cazul în care un stat membru consideră în mod corespunzător că o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea sa publică, el poate transmite Comisiei o cerere pentru a solicita statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată să furnizeze toate informațiile necesare pentru prezentarea observațiilor menționate la alineatul (2). Statele membre au un termen de cinci zile lucrătoare de la notificarea activării unui mecanism de examinare în temeiul alineatului (1) pentru a trata o cerere de informații adresată Comisiei. Comisia colectează toate solicitările de informații primite și le transmite imediat statului membru în care este planificată sau a fost realizată investiția străină directă, precum și tuturor celorlalte state membre. De asemenea, Comisia poate solicita din proprie inițiativă statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată orice informație necesară pentru emiterea avizului menționat la alineatul (3).

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Observațiile formulate în conformitate cu alineatul (2) sau avizele emise în conformitate cu alineatul (3) sunt adresate statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată într-un interval de timp rezonabil și, în orice caz, în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la primirea informațiilor menționate la alineatul (1) sau (4). În cazul în care avizul Comisiei este emis după observațiile celorlalte state membre, Comisia dispune de un termen de 25 de zile lucrătoare suplimentare pentru emiterea avizului.

5.  Observațiile menționate la alineatul (2) sunt trimise Comisiei într-un interval de timp rezonabil și, în orice caz, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la primirea informațiilor menționate la alineatul (1) sau (4). Comisia transmite observațiile pe care le-a primit în termen de cinci zile lucrătoare statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată. Comisia emite avizul menționat la alineatul (3) în termen de 25 de zile lucrătoare și, în cazul în care avizul Comisiei este emis după observațiile celorlalte state membre, ea dispune de un termen de 25 de zile lucrătoare suplimentare pentru emiterea avizului.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată țin cont în mod corespunzător de observațiile celorlalte state membre menționate la alineatul (2) și de avizul Comisiei menționat la alineatul (3).

6.  Statele membre în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată țin cont în mod corespunzător de observațiile celorlalte state membre menționate la alineatul (2) și de avizul Comisiei menționat la alineatul (3), precum și de observațiile exprimate în cadrul Grupului de coordonare pentru examinarea investițiilor menționat la articolul 12a.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Cooperarea între statele membre în temeiul prezentului articol are loc prin intermediul punctelor de contact menționate la articolul 12.

7.  Cooperarea între statele membre în temeiul prezentului articol are loc prin intermediul discuțiilor în Grupul de coordonare pentru examinarea investițiilor menționat la articolul 12a, dacă acest lucru este solicitat de Comisie.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cadrul de examinare al Comisiei

Mecanismele de cooperare pentru examinarea proiectelor și programelor care prezintă interes pentru Uniune

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care Comisia consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, ea poate emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată.

1.  În cazul în care Comisia sau mai multe state membre consideră în mod justificat că o investiție străină directă este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive legate de securitatea sau de ordinea publică a unuia sau mai multor state membre, ea emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Parlamentul European poate solicita activarea mecanismului de cooperare pentru proiectele și programele de interes pentru Uniune din motive legate de securitate sau de ordinea publică. Comisia ține cont în cel mai înalt grad de poziția Parlamentului European și oferă explicații în cazul în care aceasta nu este luată în considerare.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Dacă un stat membru consideră că o investiție străină directă poate să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune, poate solicita Comisiei să emită un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia poate solicita statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată orice informații necesare pentru emiterea avizului menționat la alineatul (1).

2.  Comisia poate solicita informații suplimentare, astfel cum sunt menționate la articolul 10, statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată. Atunci când solicită astfel de informații, Comisia explică modul în care securitatea și ordinea publică pot fi afectate de investiția străină directă planificată sau care este în curs de analizare sau a fost realizată.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia prezintă avizul său statului membru în cauză într-un interval de timp rezonabil și, în orice caz, în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la primirea informațiilor solicitate de Comisie în temeiul alineatului (2). În cazul în care un stat membru dispune de un mecanism de verificare, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1), și informațiile privind investițiile străine directe care fac obiectul unei examinări au fost primite de Comisie în conformitate cu articolul 8 alineatul (1), avizul este emis în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la primirea acestor informații. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru emiterea unui aviz, termenul de 25 de zile începe de la data primirii informațiilor suplimentare.

3.  Comisia emite avizul către statul membru în cauză într-un interval de timp rezonabil, pentru a nu împiedica din cauza întârzierilor nerezonabile nici investițiile străine directe, nici examinarea națională, și, în orice caz, în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la primirea informațiilor necesare pentru emiterea unui aviz în temeiul alineatului (1).

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Avizul Comisiei este comunicat celorlalte state membre.

4.  Avizul Comisiei este comunicat celorlalte state membre. În cazul în care Comisia a emis un aviz în temeiul prezentului articol, aceasta informează Parlamentul European, în cadrul unui dialog structurat, în legătură cu investițiile străine directe care afectează securitatea și ordinea publică. Alineatul 2 de la articolul 11 trebuie să fie luat pe deplin în considerare.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată țin cont în cel mai înalt grad de avizul Comisiei și oferă o explicație Comisiei în cazul în care nu urmează acest aviz.

5.  Statele membre în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată țin cont de avizul Comisiei și oferă o explicație scrisă Comisiei în cazul în care nu urmează acest aviz. Comisia transmite această explicație celorlalte state membre, ținând pe deplin seama de articolul 11 alineatul (2).

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cerințe privind informațiile

Schimbul de informații

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că informațiile solicitate de Comisie și de celelalte state membre în temeiul articolului 8 alineatul (4) și al articolului 9 alineatul (2) sunt puse la dispoziția Comisiei și a statelor membre solicitante fără întârzieri nejustificate.

1.  Statele membre se asigură că toate informațiile solicitate de Comisie în temeiul articolului 8 alineatul (4) și al articolului 9 alineatul (2) sau de Grupul de coordonare pentru examinarea investițiilor sunt puse la dispoziție fără întârzieri nejustificate, ținând cont totodată de caracterul sensibil al informațiilor și garantând confidențialitatea.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Informațiile menționate la alineatul (1) al prezentului articol cuprind, în special:

2.  Informațiile menționate la alineatul (1) al prezentului articol pot cuprinde, printre altele:

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  structura de proprietate a investitorului străin și a întreprinderii în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată, inclusiv informații privind acționarul sau acționarii majoritari finali;

(a)  structura de proprietate a investitorului străin și a întreprinderii în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată, inclusiv informații privind acționarul sau acționarii majoritari finali și organele de gestionare administrativă și de supraveghere;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  valoarea investiției străine directe;

(b)  valoarea investiției străine directe și o estimare a impactului său sectorial;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  finanțarea investiției, pe baza informațiilor aflate la dispoziția statului membru.

(e)  finanțarea investiției și legalitatea sursei acesteia, pe baza informațiilor aflate la dispoziția statului membru.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre și Comisia asigură protecția informațiilor confidențiale obținute în cadrul aplicării prezentului regulament.

2.  Statele membre, Parlamentul European și Comisia asigură protecția deplină a informațiilor confidențiale, inclusiv a informațiilor sensibile din punct de vedere comercial, obținute în cadrul aplicării prezentului regulament.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru desemnează un punct de contact pentru examinarea investițiilor străine directe (denumit în continuare „punct de contact pentru examinarea ISD”). Comisia și celelalte state membre implică aceste puncte de contact pentru examinarea ISD în toate chestiunile legate de punerea în aplicare a prezentului regulament.

Fiecare stat membru, indiferent dacă dispune sau nu de un mecanism de examinare, desemnează un punct de contact pentru examinarea investițiilor străine directe (denumit în continuare „punct de contact pentru examinarea ISD”). Comisia și celelalte state membre implică aceste puncte de contact pentru examinarea ISD și Grupul de coordonare pentru examinarea investițiilor în toate chestiunile legate de punerea în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Grupul de coordonare pentru examinarea investițiilor

 

1.   Se înființează un Grup de coordonare pentru examinarea investițiilor, prezidat de un reprezentant al Comisiei. Fiecare stat membru numește un reprezentant/expert în acest grup.

 

2.   Grupul poate să efectueze schimburi de opinii și de informații cu privire la orice investiție străină directă care face obiectul examinării în cadrul mecanismelor de examinare ale statelor membre și pentru care s-a activat un mecanism de cooperare în temeiul articolului 8 sau al articolului 9, inclusiv schimbul de bune practici și de lecții învățate între statele membre pentru examinarea investițiilor străine directe.

 

3.  De asemenea, grupul poate discuta orice chestiune legată de politica Uniunii privind investițiile străine directe primite.

 

4.   La cererea statelor membre, Comisia poate înscrie pe ordinea de zi investițiile planificate în statele membre care nu dispun de un mecanism de examinare.

 

5.   Comisia prezintă Parlamentului European un raport anual referitor la activitățile, analizele și schimburile de opinii ale Grupului de coordonare pentru examinarea investițiilor.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia evaluează și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament în termen de cel mult 3 ani de la data intrării sale în vigoare. Statele membre sunt implicate în acest exercițiu și furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea respectivului raport.

1.  Comisia evaluează și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament în termen de cel mult ... [4 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, din cinci în cinci ani. Statele membre sunt implicate în acest exercițiu și furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea respectivului raport.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13a

 

Exercitarea delegării de competențe

 

1.   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2.   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3a) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

 

3.   Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3a) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5.   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (3a) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Anexa I – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Inițiative tehnologice comune ale Uniunii, inclusiv: inițiativa „Pile de combustie și hidrogen”, aeronautică și transport aerian, inițiativa privind medicamentele inovatoare, inițiativa „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei”, întreprinderea pentru bioindustrii, Shift2Rail, cerul unic european (SESAR);

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Anexa I – liniuța 3 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Mecanismul pentru interconectarea Europei: Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și a Regulamentului (CE) nr. 67/2010.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Anexa I – liniuța 3 c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Fondul european pentru investiții strategice

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Anexa I – liniuța 3 d (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013;

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Anexa I – liniuța 3 e (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții;

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Anexa I – liniuța 6 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării;

 

a) Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării și

 

b) Programul european de cercetare în domeniul apărării/Fondul european de apărare

 

-   Decizia Comisiei Europene privind finanțarea „Acțiunii pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare” (PADR);

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea unui cadru pentru controlul investițiilor străine directe în Uniunea Europeană

Referințe

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

INTA

26.10.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ITRE

26.10.2017

Comisii asociate - data anunțului în plen

18.1.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Reinhard Bütikofer

9.11.2017

Examinare în comisie

21.2.2018

 

 

 

Data adoptării

24.4.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

8

19

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Bușoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Rosa D’Amato

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

36

+

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

8

-

ALDE

Frederick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Rupert Mathews

EFDD

Jonathan Bullock

19

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Razvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (22.3.2018)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Raportor pentru aviz: Geoffrey Van Orden

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Investițiile străine directe au fost întotdeauna esențiale pentru dezvoltarea națiunilor europene și pentru Uniunea Europeană. În timp ce sectoarele dezvoltării economice și sociale au cel mai mare beneficiu direct din sursele de investiții străine directe (ISD), impactul corespunzător asupra Uniunii și a statelor membre în materie de securitate și interese strategice poate fi, de asemenea, semnificativ. Evoluțiile recente în securitatea și apărarea europeană, cel mai recent prin semnarea PESCO în noiembrie 2017, extind consecințele fluxurilor de ISD. Deși au fost atinse obiectivele stabilite de îmbunătățire a transparenței, a responsabilității și a securității în modul în care ISD sunt gestionate în cadrul UE, un astfel de proces trebuie să fie administrat cu grijă, pentru a se asigura că competențele și drepturile individuale ale statelor membre sunt respectate, fără a fi subordonate treptat de către Comisie sau de către alte organisme ale Uniunii, precum și că statele membre își păstrează dreptul final de a aproba sau refuza ISD în interiorul propriilor frontiere. Acest lucru este deosebit de important, având în vedere responsabilitatea fiecărui stat membru pentru securitatea sa națională, precum și faptul că pot fi implicate informații sensibile din punct de vedere comercial și proceduri sensibile la factorul timp.

Prin urmare, este esențial ca statele membre să nu fie forțate să adopte sau să mențină mecanisme de examinare, în cazul în care astfel de mecanisme nu corespund intereselor lor. Deși propunerea Comisiei urmărește să respecte voința statelor membre în această privință, este esențial ca „cerințele fundamentale” pe care mecanismele viitoare de examinare le au în comun să nu încalce cerințele variate și unice ale statelor membre individuale, în special în domeniile securității și intereselor strategice, și ca, în timp ce fac schimb de date și informații sensibile, statele membre să nu își transfere integritatea și securitatea către o altă autoritate. Elementele obligatorii trebuie, prin urmare, evitate.

În cele din urmă, dată fiind viitoarea ieșire a Regatului Unit din Uniunea Europeană, un centru pentru investitorii străini care doresc să beneficieze de acces la piața unică a UE, este în plus necesar ca mecanismele de examinare să ia în considerare, în mod special, acele fluxuri de ISD în UE direcționate prin intermediul Regatului Unit, precum și să fie adoptate norme speciale pentru investițiile viitoare din Regatul Unit în UE, ca o nouă sursă de ISD.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Investițiile străine directe contribuie la creșterea economică a Uniunii, consolidând competitivitatea acesteia, creând locuri de muncă și economii de scară, atrăgând capitaluri, tehnologii, inovare și expertiză și deschizând noi piețe pentru exporturile Uniunii. Ele susțin realizarea obiectivelor stabilite în Planul de investiții pentru Europa al Comisiei și contribuie la alte proiecte și programe ale Uniunii.

(1)  Investițiile străine directe contribuie la creșterea economică a Uniunii, consolidând competitivitatea acesteia, stimulând creșterea și creând locuri de muncă și economii de scară, atrăgând capitaluri, tehnologii, inovare și expertiză și deschizând noi piețe pentru exporturile Uniunii. Ele susțin realizarea obiectivelor stabilite în Planul de investiții pentru Europa al Comisiei și contribuie la alte proiecte și programe ale Uniunii.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Economia europeană este una dintre economiile cele mai deschise din lume, iar creșterea economică și competitivitatea europeană se bazează pe această deschidere și pe schimburile comerciale; Europa suferă însă din cauza unei lipse de reciprocitate în ceea ce privește accesul pe piețele partenerilor săi comerciali, fapt care are consecințe negative asupra economiei și industriei sale și afectează întreprinderile sale.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În conformitate cu angajamentele internaționale asumate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, precum și în acordurile comerciale și de investiții încheiate cu țări terțe, Uniunea și statele membre pot adopta măsuri restrictive referitoare la investițiile străine directe din motive de securitate sau de ordine publică, sub rezerva îndeplinirii anumitor cerințe.

(3)  În conformitate cu angajamentele internaționale asumate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, precum și în acordurile comerciale și de investiții încheiate cu țări terțe, Uniunea și statele membre pot adopta măsuri restrictive referitoare la investițiile străine directe din motive de securitate, de ordine publică, de interese strategice, de drepturi fundamentale sau de protecție a tehnologiilor-cheie, sub rezerva îndeplinirii anumitor cerințe.

 

(Această modificare se aplică întregului text.)

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Mai multe state membre au instituit măsuri în temeiul cărora pot restricționa libera circulație a capitalurilor între statele membre, precum și între statele membre și țări terțe, din motive de ordine publică sau de securitate publică. Aceste măsuri reflectă obiectivele și preocupările statelor membre cu privire la investițiile străine directe și se traduc printr-o serie de măsuri diferite în ceea ce privește domeniul lor de aplicare și procedurile. Alte state membre nu dispun de astfel de mecanisme.

(4)  Mai multe state membre au instituit măsuri în temeiul cărora pot restricționa libera circulație a capitalurilor între statele membre, precum și între statele membre și țări terțe, din motive de ordine publică sau de securitate publică. Aceste măsuri reflectă obiectivele și preocupările statelor membre cu privire la investițiile străine directe și se traduc printr-o serie de măsuri diferite în ceea ce privește domeniul lor de aplicare și procedurile. Alte state membre nu dispun de astfel de mecanisme și, prin urmare, ar trebui să le introducă.

Amendamentul 5

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Este important să se garanteze securitatea juridică și să se asigure coordonarea și cooperarea la nivelul UE prin stabilirea unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune din motive de securitate sau de ordine publică. Acest lucru nu aduce atingere responsabilității exclusive a statelor membre pentru menținerea securității naționale.

(7)  Este important să se garanteze securitatea juridică și să se asigure coordonarea și cooperarea la nivelul UE prin stabilirea unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune din motive de securitate sau de ordine publică. Această securitate juridică nu ar trebui să interfereze cu responsabilitatea unică a statelor membre de a mandata și de a controla securitatea națională a țărilor lor și ar trebui să țină cont în mod corespunzător de dispozițiile articolului 346 din TFUE.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe ar trebui să le ofere statelor membre și Comisiei mijloacele necesare pentru a aborda riscurile la adresa securității sau a ordinii publice într-un mod cuprinzător, precum și pentru a se adapta la circumstanțele în schimbare, menținând totodată flexibilitatea necesară pentru ca statele membre să examineze investițiile străine directe din motive de securitate și de ordine publică ținând cont de situațiile lor specifice și de circumstanțele lor naționale.

(8)  Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe ar trebui să le ofere statelor membre și Comisiei mijloacele necesare pentru a aborda riscurile la adresa securității sau a ordinii publice într-un mod cuprinzător, făcând posibilă adaptarea la circumstanțele în schimbare, menținând totodată flexibilitatea necesară pentru ca statele membre să examineze investițiile străine directe din motive de securitate și de ordine publică ținând cont de situațiile specifice și de diversele circumstanțe naționale din fiecare stat membru.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a orienta statele membre și Comisia în ceea ce privește aplicarea regulamentului, este oportună furnizarea unei liste a factorilor care pot fi luați în considerare la examinarea investițiilor străine directe din motive de securitate sau de ordine publică. Această listă va permite, de asemenea, îmbunătățirea transparenței procesului de examinare pentru investitorii care intenționează să realizeze sau care au realizat investiții străine directe în Uniune. Această listă de factori care pot afecta securitatea sau ordinea publică ar trebui să rămână neexhaustivă.

(11)  Pentru a orienta statele membre și Comisia în ceea ce privește aplicarea regulamentului, este oportună furnizarea unei liste a factorilor care pot fi luați în considerare la examinarea investițiilor străine directe din motive de securitate sau de ordine publică. Această listă va permite, de asemenea, îmbunătățirea transparenței procesului de examinare pentru investitorii care intenționează să realizeze sau care au realizat investiții străine directe în Uniune și va asigura, de asemenea, o bază pentru autoritatea competentă pentru a răspunde oricărui potențial control jurisdicțional al acestei examinări. Această listă de factori care pot afecta securitatea sau ordinea publică ar trebui să rămână neexhaustivă.

Justificare

Ar trebui să existe o legătură clară între examinarea unei investiții și o amenințare la adresa securității. În cadrul oricărui potențial control jurisdicțional, instanțele ar trebui să poată identifica factorii pe care autoritatea i-a luat în considerare.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Pentru a determina dacă o investiție străină directă poate afecta securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia ar trebui să poată lua în considerare toți factorii relevanți, inclusiv efectele asupra infrastructurilor critice, asupra tehnologiilor, inclusiv tehnologiile generice esențiale, și asupra factorilor de producție care sunt esențiali pentru securitate sau pentru menținerea ordinii publice, a căror perturbare, pierdere sau distrugere ar avea un impact semnificativ într-un stat membru sau în Uniune. În acest sens, statele membre și Comisia ar trebui să poată ține cont, de asemenea, de faptul că un investitor străin este controlat, direct sau indirect (de exemplu, prin intermediul unei finanțări semnificative, inclusiv subvențiile), de guvernul unei țări terțe.

(12)  Pentru a determina dacă o investiție străină directă poate afecta securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia ar trebui să ia în considerare toți factorii relevanți, inclusiv efectele asupra infrastructurilor critice, implicațiile pentru apărarea națională și industria europeană de apărare, asupra tehnologiilor critice, inclusiv tehnologiile generice esențiale, și asupra factorilor de producție care sunt esențiali pentru securitate sau pentru menținerea ordinii publice, a căror perturbare, pierdere sau distrugere ar avea un impact semnificativ într-un stat membru sau în Uniune. În acest sens, statele membre și Comisia ar trebui să țină cont, de asemenea, de faptul că un investitor străin este controlat, direct sau indirect (de exemplu, prin intermediul unei finanțări semnificative, inclusiv subvenții), de guvernul unei țări terțe, fără a ignora faptul că controlul efectiv poate fi exercitat și prin intermediul unor credite și împrumuturi extinse acordate de guvernul unei țări terțe sau de o instituție financiară proprietate a statului sau de orice altă întreprindere deținută de un stat terț.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Este necesar să se stabilească elementele esențiale ale cadrului procedural pentru examinarea investițiilor străine directe de către statele membre pentru a permite investitorilor, Comisiei și altor state membre să înțeleagă modul în care astfel de investiții sunt susceptibile de a fi examinate și pentru a garanta că aceste investiții fac obiectul unei examinări transparente și nediscriminatorii între țările terțe. Aceste elemente ar trebui să includă cel puțin stabilirea termenelor pentru examinare și posibilitatea investitorilor străini de a recurge la o cale de atac judiciară împotriva deciziilor de examinare.

(13)  Este necesar să se stabilească elementele esențiale ale cadrului procedural pentru examinarea investițiilor străine directe de către statele membre pentru a permite investitorilor, Comisiei și altor state membre să înțeleagă modul în care astfel de investiții sunt susceptibile de a fi examinate și pentru a garanta că aceste investiții fac obiectul unei examinări transparente și nediscriminatorii între țările terțe. Aceste elemente ar trebui să includă cel puțin stabilirea termenelor pentru examinare, cerințele minime de calitate privind datele care urmează să fie furnizate de statele membre pentru a îmbunătăți fiabilitatea și comparabilitatea seturilor de date privind investițiile străine directe, precum și posibilitatea investitorilor străini de a recurge la o cale de atac judiciară împotriva deciziilor de examinare.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Ar trebui stabilit un mecanism care să permită statelor membre să coopereze și să își acorde reciproc asistență atunci când o investiție străină directă dintr-un stat membru este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică din alte state membre. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a adresa observații unui stat membru în care o investiție este planificată sau a fost realizată, indiferent dacă statele membre care formulează observații sau în care investiția este planificată sau a fost realizată dispun sau nu de un mecanism de examinare sau efectuează sau nu examinarea investiției respective. Observațiile formulate de statele membre ar trebui, de asemenea, să fie transmise Comisiei. De asemenea, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea, după caz, de a emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată, indiferent dacă acest stat membru dispune sau nu de un mecanism de examinare sau efectuează sau nu examinarea investiției respective și indiferent dacă alte state membre au prezentat sau nu observații.

(14)  Ar trebui stabilit un mecanism care să permită statelor membre să coopereze și să își acorde reciproc asistență atunci când o investiție străină directă dintr-un stat membru este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică din alte state membre. Statele membre ar trebui să poată, prin intermediul unor canale adecvate, să comunice în mod corespunzător cu orice alt stat membru în care o investiție este planificată sau a fost realizată, indiferent dacă statele membre care formulează observații sau în care investiția este planificată sau a fost realizată dispun sau nu de un mecanism de examinare sau efectuează sau nu examinarea investiției respective. Observațiile formulate de statele membre ar trebui, de asemenea, să fie transmise Comisiei. De asemenea, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea, după caz, de a emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată, indiferent dacă acest stat membru dispune sau nu de un mecanism de examinare sau efectuează sau nu examinarea investiției respective și indiferent dacă alte state membre au prezentat sau nu observații.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În plus, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a examina investițiile străine directe care pot afecta proiecte și programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică. Comisia ar dispune astfel de un instrument de protecție a proiectelor și programelor care servesc Uniunea în ansamblul său și care reprezintă o contribuție importantă la creșterea sa economică, la crearea de locuri de muncă și la competitivitate. Sunt vizate, în special, proiectele și programele care implică o finanțare substanțială din partea UE sau care sunt stabilite de legislația Uniunii privind infrastructurile, tehnologiile critice sau factorii de producție critici. Pentru mai multă claritate, în anexă ar trebui să figureze o listă orientativă de proiecte sau de programe de interes pentru Uniune în legătură cu care investițiile străine directe pot face obiectul unei examinări de către Comisie.

(15)  În plus, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a examina investițiile străine directe care pot afecta proiecte și programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică. Comisia ar dispune astfel de un instrument de protecție a proiectelor și programelor care servesc Uniunea în ansamblul său și care reprezintă o contribuție importantă la creșterea sa economică, la crearea de locuri de muncă, la securitate, la interesul strategic și la competitivitate. Sunt vizate, în special, proiectele și programele care implică o finanțare din partea UE sau care sunt stabilite de legislația Uniunii privind infrastructurile, apărarea, tehnologiile critice sau factorii de producție critici. Pentru mai multă claritate, în anexă ar trebui să figureze o listă orientativă de proiecte sau de programe de interes pentru Uniune în legătură cu care investițiile străine directe ar trebui să facă obiectul unei examinări de către Comisie. Această listă ar trebui actualizată cu promptitudine de fiecare dată când se instituie proiecte sau programe noi.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Parlamentul European ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita Comisiei activarea mecanismului de cooperare pentru proiectele și programele de interes pentru Uniune din motive legate de securitate sau de ordinea publică. Comisia ar trebui să țină cont în cel mai înalt grad de poziția Parlamentului European și să ofere explicații ori de câte ori poziția Parlamentului nu a fost luată în considerare.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  În cazul în care Comisia consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, ea ar trebui să aibă posibilitatea de a adresa, într-un interval de timp rezonabil, un aviz statelor membre în care o astfel de investiție este planificată sau a fost realizată. Statele membre ar trebui să țină cont în cel mai înalt grad de avizul respectiv și să ofere o explicație a Comisiei în cazul în care nu îl urmează, în conformitate cu obligația lor de cooperare loială în temeiul articolului 4 alineatul (3) din TUE. De asemenea, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita acestor state membre informațiile necesare pentru examinarea unei astfel de investiții.

(16)  În cazul în care Comisia consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, ea ar trebui să aibă posibilitatea de a adresa, într-un interval de timp rezonabil, un aviz statelor membre în care o astfel de investiție este planificată sau a fost realizată. Statele membre ar trebui să țină cont în cel mai înalt grad de avizul respectiv și să ofere o explicație detaliată Comisiei în cazul în care nu îl urmează, în conformitate cu obligația lor de cooperare loială în temeiul articolului 4 alineatul (3) din TUE. De asemenea, Comisia ar trebui să poată solicita acestor state membre informațiile necesare pentru examinarea unei astfel de investiții.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)   În scopul de a facilita cooperarea cu celelalte state membre și examinarea investițiilor străine directe de către Comisie, statele membre ar trebui să notifice Comisiei mecanismele lor de examinare, precum și orice modificări aduse acestora, și ar trebui să prezinte în mod periodic un raport cu privire la aplicarea respectivelor mecanisme de examinare. Din același motiv, statele membre care nu dispun de un mecanism de examinare ar trebui să prezinte, de asemenea, un raport referitor la investițiile străine directe realizate pe teritoriul lor, pe baza informațiilor pe care le au la dispoziție.

(17)  Deoarece securitatea națională rămâne de competența statelor membre, în scopul de a facilita cooperarea cu celelalte state membre și examinarea investițiilor străine directe de către Comisie, precum și pentru a îmbunătăți fiabilitatea și comparabilitatea datelor furnizate de statele membre, acestea ar trebui să notifice Comisiei mecanismele lor de examinare, precum și orice modificări aduse acestora, și ar trebui să prezinte în mod periodic un raport cu privire la aplicarea respectivelor mecanisme de examinare. Din același motiv, statele membre care nu dispun de un mecanism de examinare ar trebui să prezinte, de asemenea, un raport referitor la investițiile străine directe realizate pe teritoriul lor, pe baza informațiilor pe care le au la dispoziție.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Statele membre și Comisia ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a garanta protecția informațiilor confidențiale și a altor informații sensibile.

(20)  Statele membre și Comisia ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a garanta protecția informațiilor confidențiale și a altor informații sensibile, în special atunci când sunt vizate securitatea și integritatea unui stat membru.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un cadru pentru examinarea de către statele membre și Comisie a investițiilor străine directe din Uniune din motive de securitate sau de ordine publică.

Prezentul regulament stabilește un cadru pentru examinarea de către statele membre și Comisie a investițiilor străine directe din Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, fără a aduce atingere responsabilității care le revine statelor membre pentru securitatea lor națională.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  „investiții străine directe”: investiții de orice natură efectuate de un investitor străin cu scopul de a stabili sau de a menține legături durabile și directe între investitorul străin și antreprenorul sau întreprinderea cărora le sunt destinate aceste fonduri pentru desfășurarea unei activități economice într-un stat membru, inclusiv investițiile care permit o participare efectivă la administrarea sau la controlul unei întreprinderi care desfășoară o activitate economică;

1.  „investiții străine directe”: investiții de orice natură efectuate de un investitor străin cu scopul de a stabili sau de a menține legături durabile și directe între investitorul străin și antreprenorul sau întreprinderea cărora le sunt destinate aceste fonduri pentru desfășurarea unei activități economice pe teritoriul sau în zona economică exclusivă a unui stat membru, inclusiv investițiile care permit o participare efectivă la administrarea sau la controlul unei întreprinderi care desfășoară o activitate economică;

Justificare

Este necesar să se clarifice faptul că sunt acoperite investițiile pentru activitatea economică din zona economică exclusivă a statelor membre.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  „investitor străin”: o persoană fizică dintr-o țară terță sau o întreprindere dintr-o țară terță care intenționează să realizeze sau a realizat o investiție străină directă;

2.  „investitor străin”: o persoană fizică dintr-o țară terță sau o întreprindere dintr-o țară terță care intenționează să realizeze sau a realizat o investiție străină directă, precum și o persoană fizică sau o întreprindere cu sediul într-un stat membru, dar care este controlată sau finanțată efectiv de o țară terță;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  „tehnologii-cheie”: tehnologiile sau întreprinderile de care depinde un sector al industriei, astfel cum se prevede, cu titlu de exemplu, la articolul 4 primul paragraf a doua liniuță;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre pot să mențină, să modifice sau să adopte mecanisme de examinare a investițiilor străine directe din motive de securitate sau de ordine publică, în condițiile și în conformitate cu modalitățile prevăzute în prezentul regulament.

1.  Statele membre mențin, modifică sau adoptă mecanisme de examinare a investițiilor străine directe din motive de securitate sau de ordine publică, în condițiile și în conformitate cu modalitățile prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia poate examina investițiile străine directe care sunt de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică.

2.  Comisia examinează investițiile străine directe care sunt de natură să afecteze proiecte și programe ale Uniunii din motive de securitate sau de ordine publică.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Printre proiectele sau programele de interes pentru Uniune se numără, în special, cele în cazul cărora finanțările din partea UE reprezintă o sumă substanțială sau o parte semnificativă sau cele care sunt acoperite de legislația Uniunii privind infrastructurile, tehnologiile critice sau factorii de producție critici. În anexa 1 este inclusă o listă orientativă a proiectelor sau a programelor de interes pentru Uniune.

3.  Printre proiectele sau programele de interes pentru Uniune se numără, în special, cele care implică finanțări din partea UE sau cele care sunt acoperite de legislația Uniunii privind infrastructurile, apărarea, tehnologiile critice sau factorii de producție critici. În anexa 1 este inclusă o listă orientativă și neexhaustivă a proiectelor sau a programelor de interes pentru Uniune.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Factori care pot fi luați în considerare în cadrul examinării

Factori care sunt luați în considerare în cadrul examinării

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La examinarea unei investiții străine directe din motive de securitate sau de ordine publică, statele membre și Comisia pot lua în considerare efectele potențiale, printre altele, asupra:

La examinarea unei investiții străine directe din motive de securitate sau de ordine publică, statele membre și Comisia iau în considerare efectele potențiale, printre altele, asupra:

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  infrastructurilor critice, inclusiv energia, transportul, comunicațiile, stocarea datelor, infrastructurile spațiale sau financiare, precum și instalațiile sensibile;

-  infrastructurilor critice, inclusiv materialele și materiile prime critice, securitatea energetică, transportul, comunicațiile, furnizarea de servicii de sănătate publică, mass media, stocarea datelor, infrastructurile aerospațiale sau financiare, precum și instalațiile sensibile și industriile și infrastructura de securitate și apărare, cum sunt bazele militare, și investițiile străine directe în terenuri și proprietăți imobiliare care ar putea afecta utilizarea acestei infrastructuri de apărare;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  tehnologiilor critice, inclusiv inteligența artificială, robotica, semiconductorii, tehnologiile care pot avea aplicații cu dublă utilizare, securitatea cibernetică și tehnologia spațială sau nucleară;

-  tehnologiilor critice, inclusiv inteligența artificială, robotica, semiconductorii, nanotehnologiile, biotehnologiile, alte tehnologii care pot avea aplicații cu dublă utilizare, securitatea cibernetică, tehnologiile militare și de apărare, tehnologiile de supraveghere cibernetică și intruziune, tehnologia aerospațială, spațială sau nucleară sau orice altă tehnologie de vârf de importanță strategică, precum și întreprinderile din lanțul de aprovizionare al produselor de apărare și tehnologiile în cazul cărora există un risc de transfer către o țară care reprezintă un risc de securitate global sau regional;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  rolului pe care întreprinderea îl joacă în proiectele de colaborare în domeniul cercetării și dezvoltării și accesului la tehnologie, drepturilor de proprietate intelectuală și know-how-ului asociate cu programul de cercetare și dezvoltare;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  accesului la informații sensibile sau capacității de a controla informații sensibile.

-  accesului la informații sensibile sau strategice naționale și europene privind securitatea sau capacității de a controla informații sensibile sau strategice privind securitatea.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a determina dacă o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia pot lua în considerare dacă investitorul străin este controlat de guvernul unei țări terțe, inclusiv prin intermediul unei finanțări semnificative.

Pentru a determina dacă o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia iau în considerare dacă investitorul străin este controlat, direct sau indirect, de guvernul unei țări terțe, inclusiv prin intermediul unei finanțări semnificative, în special dacă acest guvern nu respectă pe deplin dreptul internațional al drepturilor omului, dreptul internațional umanitar, precum și normele internaționale aplicabile privind controlul armelor, cum ar fi Tratatul privind comerțul cu arme (ATT), dacă se recurge la structuri de proprietate opace, în cadrul cărora proprietarul final nu este clar, sau dacă se încalcă norme ale pieței comune.

 

Comisia sau statele membre pot evalua în mod pozitiv factorii geopolitici, cum ar fi situația în care întreprinderea își are sediul într-o țară membră a NATO.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot menține, modifica sau adopta măsurile necesare pentru prevenirea eludării mecanismelor de examinare și a deciziilor de examinare.

Statele membre mențin, modifică sau adoptă măsurile necesare pentru prevenirea eludării mecanismelor de examinare și a deciziilor de examinare.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Investitorii străini și întreprinderile în cauză au posibilitatea de a recurge la o cale de atac judiciară împotriva deciziilor de examinare ale autorităților naționale.

4.  Investitorii străini și întreprinderile în cauză au posibilitatea de a recurge la o cale de atac judiciară împotriva deciziilor de examinare ale autorităților naționale, însă o astfel de cale de atac nu trebuie să fie considerată contrară intereselor esențiale de securitate ale statelor membre sau să afecteze capacitățile de decizie ale statelor membre.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre informează Comisia cu privire la mecanismele lor de examinare existente până la […] (30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament), cel târziu. Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificare a unui mecanism de examinare existent sau cu privire la adoptarea oricărui nou mecanism de examinare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a mecanismului de examinare, cel târziu.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre nu au obligația de a furniza informații a căror divulgare este considerată contrară intereselor lor esențiale de securitate.

Justificare

Anumite informații referitoare la examinare pot fi considerate în mod legitim secrete de securitate națională și trebuie protejate.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre care nu dispun de mecanisme de examinare prezintă Comisiei un raport anual referitor la investițiile străine directe realizate pe teritoriul lor, pe baza informațiilor pe care le au la dispoziție.

3.  Statele membre care nu dispun de mecanisme de examinare se angajează să adopte astfel de mecanisme și prezintă Comisiei un raport anual referitor la investițiile străine directe realizate pe teritoriul lor, pe baza informațiilor pe care le au la dispoziție.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care Comisia consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică într-unul sau în mai multe state membre, ea poate emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată. Comisia poate emite un aviz indiferent dacă alte state membre au prezentat sau nu observații.

3.  În cazul în care Comisia consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică într-unul sau în mai multe state membre, ea emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată. Comisia emite un aviz indiferent dacă alte state membre au prezentat sau nu observații.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care Comisia consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, ea poate emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată.

1.  În cazul în care Comisia consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, ea emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Parlamentul European poate solicita activarea mecanismului de cooperare pentru proiectele și programele de interes pentru Uniune din motive legate de securitate sau de ordinea publică.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Avizul Comisiei este comunicat celorlalte state membre.

4.  Avizul Comisiei este comunicat celorlalte state membre. În cazul în care Comisia a emis un aviz în temeiul prezentului articol, aceasta informează Parlamentul European, în cadrul unui dialog structurat, în legătură cu investițiile străine directe care afectează securitatea și ordinea publică.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată țin cont în cel mai înalt grad de avizul Comisiei și oferă o explicație Comisiei în cazul în care nu urmează acest aviz.

5.  Statele membre în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată țin cont în cel mai înalt grad de avizul Comisiei și oferă o explicație detaliată Comisiei în cazul în care nu urmează acest aviz.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că informațiile solicitate de Comisie și de celelalte state membre în temeiul articolului 8 alineatul (4) și al articolului 9 alineatul (2) sunt puse la dispoziția Comisiei și a statelor membre solicitante fără întârzieri nejustificate.

1.  Statele membre se asigură că informațiile solicitate de Comisie și de celelalte state membre în temeiul articolului 8 alineatul (4) și al articolului 9 alineatul (2) sunt puse la dispoziția Comisiei și a statelor membre solicitante fără întârzieri nejustificate, în termenul-limită stabilit la articolul 6 alineatul (2), și respectă cerințele minime de calitate pentru a garanta fiabilitatea și comparabilitatea seturilor de date.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  produsele, serviciile și operațiunile comerciale ale investitorului străin și ale întreprinderii în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată;

(c)  produsele, serviciile, brevetele și operațiunile comerciale ale investitorului străin și ale întreprinderii în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  țările terțe în care investitorul străin realizează o parte substanțială a investițiilor și a operațiunilor sale comerciale;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  orice alte informații aflate la dispoziția statului membru pentru a determina dacă investiția intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre și Comisia asigură protecția informațiilor confidențiale obținute în cadrul aplicării prezentului regulament.

2.  Statele membre și Comisia asigură protecția informațiilor confidențiale obținute în cadrul aplicării prezentului regulament, în special în ceea ce privește protecția secretelor comerciale.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru desemnează un punct de contact pentru examinarea investițiilor străine directe (denumit în continuare „punct de contact pentru examinarea ISD”). Comisia și celelalte state membre implică aceste puncte de contact pentru examinarea ISD în toate chestiunile legate de punerea în aplicare a prezentului regulament.

Fiecare stat membru desemnează un punct de contact instituțional pentru examinarea investițiilor străine directe (denumit în continuare „punct de contact instituțional pentru examinarea ISD”). Comisia și celelalte state membre implică aceste puncte de contact pentru examinarea ISD în toate chestiunile legate de punerea în aplicare a prezentului regulament. Comisia și statele membre se reunesc în mod regulat pentru a discuta care sunt cele mai bune practici în materie de examinare a investițiilor și pentru a coordona factorii luați în considerare în sensul articolului 4, în vederea armonizării lor.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia evaluează și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament în termen de cel mult 3 ani de la data intrării sale în vigoare. Statele membre sunt implicate în acest exercițiu și furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea respectivului raport.

1.  Comisia evaluează și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament în termen de cel mult 3 ani de la data intrării sale în vigoare. Statele membre sunt implicate în acest exercițiu și furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea respectivului raport. În orice caz, Comisia prezintă o reexaminare a prezentului regulament, cel târziu la șase ani de la intrarea sa în vigoare.. În cazul în care consideră că o astfel de reexaminare nu este necesară, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o justificare a deciziei sale.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Anexa I – liniuța -1 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  Fondul european de apărare și programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării:

 

  Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE;

 

  Decizia Comisiei Europene privind finanțarea „Acțiunii pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare” (PADR);

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea unui cadru pentru controlul investițiilor străine directe în Uniunea Europeană

Referințe

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

INTA

26.10.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

26.10.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Geoffrey Van Orden

21.11.2017

Examinare în comisie

26.2.2018

 

 

 

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

5

7

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boștinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Membri supleanți prezenți la votul final

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boștinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

5

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios

7

0

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (5.4.2018)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Raportor pentru aviz: Roberts Zīle

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Investițiile străine directe (ISD) reprezintă o parte integrantă a economiei Uniunii, care contribuie la dezvoltare și la creșterea economică. ISD nu înseamnă doar banii în sine și crearea de locuri de muncă, ci și tehnologiile, cunoștințele de specialitate, tehnicile de management și alte bune practici pe care investitorii le aduc cu ei. Totodată, anumite investiții pot să prezinte riscuri - adesea nu atât pentru țara de destinație, cât pentru vecinii săi. Statele membre care ar putea fi afectate de anumite investiții au dreptul de a dispune de un cadru destinat schimbului de informații, unde să își poată împărtăși motivele de îngrijorare.

Raportorul salută propunerea Comisiei Europene de regulament care să instituie un cadru pentru examinarea investițiilor străine directe care sosesc în Uniunea Europeană din țări terțe. Inițiativa este constructivă, dar ar putea fi îmbunătățită prin următoarele modificări și clarificări.

Procedurile de examinare

Propunerea oferă Comisiei posibilitatea de a emite avize adresate statelor membre în care sunt planificate sau finalizate ISD. Deși termenele propuse pentru elaborarea acestor avize sunt adecvate, este esențial ca Comisia să le emită cât mai curând posibil, astfel încât să se evite incertitudini inutile pentru statele membre și investitori.

Definiția ISD și investitorii finali

Definiția elementelor care constituie o investiție dintr-o țară terță trebuie să fie extinsă. Deși propunerea Comisiei abordează situația în care o întreprindere a UE poate fi utilizată ca vehicul pentru disimularea de ISD externe, rămân alte lacune. Chiar dacă nu sunt încă foarte răspândite, așa-numitele programe „numerar contra pașaport” din anumite state membre „naturalizează” nu numai investitorii străini, dar și fondurile acestora. Deseori, investitorul final nu este cunoscut deloc sau se ascunde în spatele unor structuri opace, pe mai multe niveluri. În acest context, statele membre în cauză trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a găsi informații cu privire la investitorii finali și la țările destinatare finale ale investițiilor străine directe. Raportorul consideră că punctele de contact propuse ar putea fi utilizate de statele membre pentru a obține informații din partea Comisiei cu privire la investitorii finali și la țările destinatare finale ale investițiilor străine directe în alte state membre.

Motive pentru examinare

Raportorul consideră că lista de factori pentru examinarea investițiilor pe motive de securitate sau ordine publică ar trebui să includă mijloacele de informare în masă. Trebuie avut în vedere și controlul direct sau indirect exercitat de guvernul din țara terță de proveniență a investitorului. În plus, trebuie acordată atenție acelor investiții care provin din țările care fac obiectul sancțiunilor UE, sunt legate direct sau indirect de aceste țări sau au eșuat în mod repetat să respecte statul de drept sau cele mai bune practici fiscale. De asemenea, investițiile de portofoliu nu pot fi ignorate în totalitate. De exemplu, o cantitate excesivă de depozite străine într-o mare bancă dintr-un stat membru poate avea o serie de consecințe asupra țărilor învecinate. Mecanismul de examinare trebuie să includă și investițiile efectuate în apele teritoriale ale statelor membre, iar acestea ar trebui să le enumere în raportările lor. Pe de altă parte, investițiile directe cu caracter transparent, marcate clar pentru scopuri de securitate sau de apărare și care provin din țările membre ale NATO și se bucură de sprijin guvernamental sau sunt finanțate de aceste guverne nu ar trebui supuse unui control sporit.

Cererile de informații și siguranța informațiilor confidențiale

Cererile de informații depuse de Comisie sau de alte state membre cu privire la anumite investiții într-o țară ar trebui justificate în mod corespunzător. Nu este necesar ca statele membre care beneficiază de investiții străine directe să fie împovărate în mod excesiv de un număr mare de cereri. Acest lucru poate să ducă la un grad de incertitudine pentru investitori și să scadă atractivitatea nu doar a statelor membre în cauză, ci a Uniunii în ansamblu. În plus, instituțiile care au primit informațiile confidențiale solicitate trebuie nu numai să asigure confidențialitatea acestora, ci și să își asume responsabilitatea pentru protejarea lor. Cu toate acestea, clauza de confidențialitate nu ar trebui invocată abuziv pentru a ascunde informații esențiale cu privire la investiții.

În esență, se impune prudență cu privire la investițiile străine directe provenind din țări terțe. Însă acest lucru trebuie să se facă într-un mod constructiv și proporțional, cu orientări clare și detaliate pentru oricine: pentru investitori, pentru beneficiarii de ISD, precum și pentru părțile interesate de ISD. UE trebuie să își păstreze atractivitatea pentru investitori.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Investițiile străine directe contribuie la creșterea economică a Uniunii, consolidând competitivitatea acesteia, creând locuri de muncă și economii de scară, atrăgând capitaluri, tehnologii, inovare și expertiză și deschizând noi piețe pentru exporturile Uniunii. Ele susțin realizarea obiectivelor stabilite în Planul de investiții pentru Europa al Comisiei și contribuie la alte proiecte și programe ale Uniunii.

(1)  Investițiile străine directe contribuie la creșterea economică a Uniunii, consolidând competitivitatea acesteia, creând locuri de muncă și economii de scară, stimulând productivitatea, atrăgând capitaluri, tehnologii, inovare și expertiză și deschizând noi piețe pentru exporturile Uniunii. Ele susțin realizarea obiectivelor stabilite în Planul de investiții pentru Europa al Comisiei și contribuie la alte proiecte și programe ale Uniunii. La punerea în aplicare a prezentului regulament, statele membre ar trebui să încerce să nu limiteze în mod inutil investițiile străine directe în sectoare nestrategice.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  O economie puternică, bazată pe piețe deschise, creând un climat antreprenorial care încurajează inovațiile, poziția de lider la nivel global și creșterea economică reprezintă cea mai bună bază pentru securitate, integritate și suveranitate. Investițiile străine contribuie nu numai la creșterea economică europeană, ci și la poziția Europei de lider în ceea ce privește inovațiile, cercetarea și știința. Atunci când actorii străini investesc în inovare și cercetare în Europa, ei investesc în puterea și capacitățile viitoare ale Europei. Protecționismul slăbește Europa, iar piețele deschise fac Europa mai puternică. Acest lucru nu exclude faptul că unele investiții ale anumitor actori sunt de așa natură încât Europa trebuie să fie vigilentă pentru a împiedica amenințările la adresa securității, integrității și suveranității sale.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În conformitate cu angajamentele internaționale asumate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, precum și în acordurile comerciale și de investiții încheiate cu țări terțe, Uniunea și statele membre pot adopta măsuri restrictive referitoare la investițiile străine directe din motive de securitate sau de ordine publică, sub rezerva îndeplinirii anumitor cerințe.

(3)  În conformitate cu angajamentele internaționale asumate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, precum și în acordurile comerciale și de investiții încheiate cu țări terțe, Uniunea și statele membre pot adopta măsuri restrictive referitoare la investițiile străine directe doar din motive de securitate sau de ordine publică, sub rezerva îndeplinirii anumitor cerințe.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Este important să se garanteze securitatea juridică și să se asigure coordonarea și cooperarea la nivelul UE prin stabilirea unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, ceea ce nu aduce atingere responsabilității exclusive a statelor membre în ceea ce privește menținerea securității naționale.

(7)  Este important să se garanteze securitatea juridică și să se asigure coordonarea și cooperarea la nivelul UE prin stabilirea unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, ceea ce nu aduce atingere responsabilității exclusive a statelor membre în ceea ce privește menținerea securității naționale. Prezentul regulament constituie un cadru juridic care va trebui consolidat având în vedere evoluția practicilor din sfera investițiilor străine directe și evoluția sistemelor de examinare din întreaga lume.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe ar trebui conceput ca un instrument care să favorizeze un dialog mai regulat între autoritățile competente la nivel național și european și investitori. Ar trebui să permită crearea unei legături de încredere și o mai bună transparență, asigurând în același timp un nivel de securitate juridică suplimentar pentru investitori. Comisia ar trebui să poată efectua monitorizarea sistemelor de examinare utilizate în alte jurisdicții din întreaga lume.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe ar trebui să le ofere statelor membre și Comisiei mijloacele necesare pentru a aborda riscurile la adresa securității sau a ordinii publice într-un mod cuprinzător, precum și pentru a se adapta la circumstanțele în schimbare, menținând totodată flexibilitatea necesară pentru ca statele membre să examineze investițiile străine directe din motive de securitate și de ordine publică ținând cont de situațiile lor specifice și de circumstanțele lor naționale.

(8)  Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe ar trebui să le ofere statelor membre și Comisiei mijloacele necesare pentru a monitoriza și pentru a aborda orice risc la adresa securității sau a ordinii publice într-un mod cuprinzător, precum și pentru a se adapta la circumstanțele în schimbare, menținând totodată flexibilitatea necesară pentru ca statele membre să examineze investițiile străine directe din motive de securitate și de ordine publică ținând cont de situațiile lor specifice și de circumstanțele lor naționale.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Ar trebui acoperită o gamă largă de investiții care stabilesc sau mențin legături durabile și directe între investitorii din țări terțe și întreprinderile care desfășoară o activitate economică într-un stat membru.

(9)  Ar trebui acoperită o gamă largă de investiții care stabilesc sau mențin legături durabile și directe între investitorii din țări terțe și întreprinderile care desfășoară o activitate economică într-un stat membru. În plus, cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe ar trebui să acopere investițiile pe termen scurt care trec drept angajamente pe termen lung, inclusiv fluxurile de investiții directe menite să eludeze impozitarea sau realizate în scopul spălării banilor, precum și investițiile direcționate către sectoare cu un nivel ridicat al cheltuielilor legate de cercetare și dezvoltarea produselor în vederea achiziționării de tehnologie.

Justificare

Investițiile directe sporite din afara UE au fost direcționate în mare parte către sectoarele de înaltă tehnologie, atât în ceea ce privește achizițiile, cât și noile investiții. Echipamentele de calcul și cele electronice sunt principalele achiziții vizate de investitorii din țări terțe, din punctul de vedere al valorii relative. În al doilea trimestru al anului 2017, în sectorul respectiv s-au investit peste 323 de miliarde EUR. Cercetările arată că operațiunile comerciale sunt determinate în funcție de locul din care provine investiția și de motivul realizării acesteia.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a orienta statele membre și Comisia în ceea ce privește aplicarea regulamentului, este oportună furnizarea unei liste a factorilor care pot fi luați în considerare la examinarea investițiilor străine directe din motive de securitate sau de ordine publică. Această listă va permite, de asemenea, îmbunătățirea transparenței procesului de examinare pentru investitorii care intenționează să realizeze sau care au realizat investiții străine directe în Uniune. Această listă de factori care pot afecta securitatea sau ordinea publică ar trebui să rămână neexhaustivă.

(11)  Pentru a orienta statele membre și Comisia în ceea ce privește aplicarea regulamentului, este oportună furnizarea unei liste a factorilor care ar trebui luați în considerare la examinarea investițiilor străine directe din motive de securitate sau de ordine publică. Această listă va permite, de asemenea, îmbunătățirea transparenței procesului de examinare pentru investitorii care intenționează să realizeze sau care au realizat investiții străine directe în Uniune. Această listă de factori care pot afecta securitatea sau ordinea publică ar trebui să rămână neexhaustivă. La examinarea unei investiții străine directe, statele membre și Comisia ar trebui să analizeze și dacă există posibilități similare de investiții pentru investitorii europeni în țările terțe în cauză, și astfel, dacă se respectă principiul reciprocității.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a determina dacă o investiție străină directă poate afecta securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia ar trebui să poată lua în considerare toți factorii relevanți, inclusiv efectele asupra infrastructurilor critice, asupra tehnologiilor, inclusiv tehnologiile generice esențiale, și asupra factorilor de producție care sunt esențiali pentru securitate sau pentru menținerea ordinii publice, a căror perturbare, pierdere sau distrugere ar avea un impact semnificativ într-un stat membru sau în Uniune. În acest sens, statele membre și Comisia ar trebui să poată ține cont, de asemenea, de faptul că un investitor străin este controlat, direct sau indirect (de exemplu, prin intermediul unei finanțări semnificative, inclusiv subvențiile), de guvernul unei țări terțe.

(12)  Pentru a determina dacă o investiție străină directă poate afecta securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia ar trebui să poată lua în considerare toți factorii relevanți, inclusiv efectele asupra infrastructurilor critice, asupra tehnologiilor, inclusiv tehnologiile generice esențiale, și asupra factorilor de producție care sunt esențiali pentru securitate sau pentru menținerea ordinii publice, a căror perturbare, pierdere sau distrugere ar avea un impact semnificativ într-un stat membru sau în Uniune. Acest lucru, ar trebui să includă, de asemenea, securitatea aprovizionării cu alimente, inclusiv investițiile în terenuri agricole și alte active agricole. În acest sens, statele membre și Comisia ar trebui să țină cont, de asemenea, de faptul că un investitor străin este controlat, direct sau indirect (de exemplu, prin intermediul unei finanțări semnificative, inclusiv subvențiile, tratamentul fiscal preferențial, garanțiile sau investițiile din fonduri publice etc.), de guvernul unei țări terțe, ori de faptul că acel investitor străin este deținut de un astfel de guvern, care reprezintă beneficiarul real. Ar trebui să se acorde atenție investițiilor care provin din țările menționate în Concluziile Consiliului din 5 decembrie 2017 privind lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, inclusiv cele 47 de jurisdicții care s-au angajat să abordeze deficiențele din sistemele lor fiscale, precum și investițiilor efectuate din fondul suveran de investiții, care trebuie aliniate la principiile și practicile general acceptate (PPGA) privind fondurile suverane de investiții („principiile Santiago”).

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Atunci când iau o decizie în ceea ce privește examinarea, statele membre și Comisia ar trebui să acorde o atenție deosebită mecanismelor fiscale complexe și artificiale, întrucât acestea pot fi un instrument de eludare a sistemelor de examinare. În acest sens, ar trebui să se ia, de asemenea, în considerare reputația investitorului și țările de origine și de tranzit ale investiției.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b)  O atenție deosebită ar trebui acordată investițiilor care provin din țări desemnate drept paradisuri fiscale, precum și țărilor terțe care protejează în mod ilegal activele financiare și bunurile dobândite în Uniune.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12c)  Statele membre și Comisia ar trebui să țină seama, în cadrul procesului de examinare, de impactul investițiilor străine directe asupra autonomiei strategice a Uniunii și a statelor sale membre și asupra lanțului valoric pentru tehnologiile și sectoarele critice.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Este necesar să se stabilească elementele esențiale ale cadrului procedural pentru examinarea investițiilor străine directe de către statele membre pentru a permite investitorilor, Comisiei și altor state membre să înțeleagă modul în care astfel de investiții sunt susceptibile de a fi examinate și pentru a garanta că aceste investiții fac obiectul unei examinări transparente și nediscriminatorii între țările terțe. Aceste elemente ar trebui să includă cel puțin stabilirea termenelor pentru examinare și posibilitatea investitorilor străini de a recurge la o cale de atac judiciară împotriva deciziilor de examinare.

(13)  Este necesar ca statele membre să stabilească elementele esențiale ale cadrului procedural pentru examinarea investițiilor străine directe pentru a permite investitorilor, Comisiei și altor state membre să înțeleagă modul în care astfel de investiții sunt susceptibile de a fi examinate și pentru a garanta că aceste investiții fac obiectul unei examinări transparente și nediscriminatorii între țările terțe. Aceste elemente ar trebui să includă cel puțin stabilirea termenelor pentru examinare și posibilitatea investitorilor străini de a recurge la o cale de atac judiciară împotriva deciziilor de examinare.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe ar trebui să poată asigura flexibilitatea necesară pentru ca statele membre și Comisia să examineze investițiile străine directe atât înainte (ex-ante), cât și după efectuarea acestora (ex-post).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b)  Statele membre și Comisia ar trebui să fie în măsură să ia în considerare posibilele efecte ale investițiilor străine, printre altele asupra: infrastructurilor critice, inclusiv energia, transporturile, comunicațiile, mijloacele de informare în masă, stocarea datelor, infrastructurile spațiale sau financiare, precum și centrele speciale; tehnologiilor critice, inclusiv inteligența artificială, robotica, semiconductorii, tehnologiile care pot avea aplicații cu dublă utilizare, securitatea cibernetică și tehnologia spațială sau nucleară; securității aprovizionării în ceea ce privește factorii de producție critici; precum și a accesului la informații sensibile sau a capacității de a controla informații sensibile.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 13 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13c)  Pentru a determina dacă o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia ar trebui să fie în măsură să ia în considerare dacă investitorul străin este controlat direct sau indirect de guvernul unei țări terțe sau finanțat de acesta.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În plus, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a examina investițiile străine directe care pot afecta proiecte și programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică. Comisia ar dispune astfel de un instrument de protecție a proiectelor și programelor care servesc Uniunea în ansamblul său și care reprezintă o contribuție importantă la creșterea sa economică, la crearea de locuri de muncă și la competitivitate. Sunt vizate, în special, proiectele și programele care implică o finanțare substanțială din partea UE sau care sunt stabilite de legislația Uniunii privind infrastructurile, tehnologiile critice sau factorii de producție critici. Pentru mai multă claritate, în anexă ar trebui să figureze o listă orientativă de proiecte sau de programe de interes pentru Uniune în legătură cu care investițiile străine directe pot face obiectul unei examinări de către Comisie.

(15)  În plus, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a examina investițiile străine directe care pot afecta proiecte și programe anterioare, actuale și viitoare de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică. Comisia ar dispune astfel de un instrument de protecție a proiectelor și programelor care servesc Uniunea în ansamblul său și care reprezintă o contribuție importantă la creșterea sa economică, la crearea de locuri de muncă și la competitivitate. Sunt vizate, în special, proiectele și programele care implică o finanțare substanțială din partea UE sau care sunt stabilite de legislația Uniunii privind infrastructurile, tehnologiile critice sau factorii de producție critici. Pentru mai multă claritate, în anexă ar trebui să figureze o listă orientativă de proiecte sau de programe de interes pentru Uniune în legătură cu care investițiile străine directe pot face obiectul unei examinări de către Comisie.

Justificare

Proiectele și programele care sunt de interes strategic pentru Uniune, cum ar fi cele care sunt finanțate sau care au fost finanțate din banii contribuabililor din UE pentru infrastructuri critice, trebuie să fie protejate de către Comisie, după caz, înainte, în timpul și după finalizare.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  În scopul de a facilita cooperarea cu celelalte state membre și examinarea investițiilor străine directe de către Comisie, statele membre ar trebui să notifice Comisiei mecanismele lor de examinare, precum și orice modificări aduse acestora, și ar trebui să prezinte în mod periodic un raport cu privire la aplicarea respectivelor mecanisme de examinare. Din același motiv, statele membre care nu dispun de un mecanism de examinare ar trebui să prezinte, de asemenea, un raport referitor la investițiile străine directe realizate pe teritoriul lor, pe baza informațiilor pe care le au la dispoziție.

(17)  În scopul de a facilita cooperarea cu celelalte state membre și examinarea investițiilor străine directe de către Comisie, statele membre ar trebui să notifice Comisiei mecanismele lor de examinare, precum și orice modificări aduse acestora, și ar trebui să prezinte în mod periodic un raport cu privire la aplicarea respectivelor mecanisme de examinare. Din același motiv, statele membre care nu dispun de un mecanism de examinare ar trebui să prezinte, de asemenea, un raport referitor la investițiile străine directe realizate pe teritoriul lor, inclusiv în apele lor teritoriale, pe baza informațiilor pe care le au la dispoziție.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  În acest scop, este, de asemenea, important să se asigure un nivel minim de informare și de coordonare în ceea ce privește investițiile străine directe care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament în toate statele membre. Aceste informații ar trebui să fie puse la dispoziție de statele membre în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată, la cererea statelor membre sau a Comisiei. Informațiile pertinente includ aspecte precum structura de proprietate a investitorului străin și finanțarea investiției planificate sau realizate, inclusiv, dacă sunt disponibile, informații privind subvențiile acordate de țări terțe.

(18)  În acest scop, este, de asemenea, important să se asigure un nivel suficient de informare și de coordonare în ceea ce privește investițiile străine directe care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament în toate statele membre. Toate aceste informații ar trebui să fie puse la dispoziție de statele membre în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată, la cererea statelor membre sau a Comisiei. Informațiile pertinente includ aspecte precum structura de proprietate a investitorului străin și finanțarea investiției planificate sau realizate, inclusiv, dacă sunt disponibile, informații privind subvențiile acordate de țări terțe. Informațiile sensibile ar trebui excluse din domeniul de aplicare al raportării, iar Comisia nu ar trebui să aducă atingere în niciun fel dreptului fiecărui stat membru de a proteja informațiile sensibile sau confidențiale.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  În conformitate cu articolul 346 alineatul (1) litera (a) din TFUE, niciun stat membru nu are obligația de a furniza informații a căror divulgare o consideră contrară intereselor esențiale ale siguranței sale. Acest lucru este valabil și atunci când statele membre examinează investiții străine directe care sunt de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică. Comisia și celelalte state membre ar trebui să se abțină de la solicitarea unor astfel de informații din partea statului membru în cauză.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Ar trebui îmbunătățită comunicarea și cooperarea la nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii prin stabilirea unor puncte de contact pentru examinarea investițiilor străine directe în fiecare stat membru.

(19)  Ar trebui asigurată comunicarea și cooperarea la nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii prin stabilirea unor puncte de contact pentru examinarea investițiilor străine directe în fiecare stat membru, care ar trebui coordonate de un punct de contact central. Punctele de contact ar trebui să poată fi utilizate de statele membre, printre altele pentru a obține informații din partea Comisiei cu privire la investitorii finali și la țările destinatare finale ale investițiilor străine directe în alte state membre.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Statele membre și Comisia ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a garanta protecția informațiilor confidențiale și a altor informații sensibile.

(20)  Statele membre și Comisia ar trebui să ia toate măsurile necesare și să își asume responsabilitatea pentru a garanta protecția informațiilor confidențiale și a altor informații sensibile.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Prezentul regulament se referă la o nouă acțiune la nivelul Uniunii de a examina investițiile străine directe. Ar trebui să fie subliniată în continuare importanța unui mediu de investiții deschis. Prezentul regulament urmărește, de asemenea, să atingă, în cea mai mare măsură posibilă, obiectivul liberei circulații a capitalurilor între statele membre și țările terțe.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În termen de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament. În cazul în care raportul propune modificarea dispozițiilor prezentului regulament, el poate fi însoțit, după caz, de o propunere legislativă.

(21)  În fiecare an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament. Raportul respectiv ar trebui să conțină informații relevante cu privire la modul în care statele membre și Comisia și-au utilizat sistemele de examinare. În termen de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului o evaluare aprofundată a cadrelor pentru examinarea investițiilor străine directe și a evoluției sistemelor de examinare în jurisdicțiile europene din afara UE, însoțită, după caz, de o propunere legislativă.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  „investiții străine directe”: investiții de orice natură efectuate de un investitor străin cu scopul de a stabili sau de a menține legături durabile și directe între investitorul străin și antreprenorul sau întreprinderea cărora le sunt destinate aceste fonduri pentru desfășurarea unei activități economice într-un stat membru, inclusiv investițiile care permit o participare efectivă la administrarea sau la controlul unei întreprinderi care desfășoară o activitate economică;

1.  „investiții străine directe”: investiții de orice natură efectuate de un investitor străin cu scopul de a stabili sau de a menține legături durabile și directe între investitorul străin și antreprenorul sau întreprinderea cărora le sunt destinate aceste fonduri pentru desfășurarea unei activități economice pe teritoriul unui stat membru sau în zona economică exclusivă a acestuia, inclusiv investițiile care permit o participare efectivă la administrarea sau la controlul unei întreprinderi care desfășoară o activitate economică;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  „investitor străin”: o persoană fizică dintr-o țară terță sau o întreprindere dintr-o țară terță care intenționează să realizeze sau a realizat o investiție străină directă;

2.  „investitor străin”: o persoană fizică sau o întreprindere dintr-o țară terță, ori o persoană fizică sau o întreprindere înregistrată într-un stat membru care este legată financiar sau este controlată direct sau indirect de o persoană fizică, ori o întreprindere dintr-o țară terță care intenționează să realizeze sau a realizat o investiție străină directă în Uniune;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre pot să mențină, să modifice sau să adopte mecanisme de examinare a investițiilor străine directe din motive de securitate sau de ordine publică, în condițiile și în conformitate cu modalitățile prevăzute în prezentul regulament.

1.  Statele membre mențin, modifică sau adoptă mecanisme de examinare a investițiilor străine directe pe propriul lor teritoriu. O examinare poate fi făcută în cazul în care este necesară pentru a proteja securitatea sau pentru a menține ordinea publică și se efectuează în special în condițiile prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia poate examina investițiile străine directe care sunt de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică.

2.  În afară de statele membre, și Comisia examinează investițiile străine directe care sunt de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Printre proiectele sau programele de interes pentru Uniune se numără, în special, cele în cazul cărora finanțările din partea UE reprezintă o sumă substanțială sau o parte semnificativă sau cele care sunt acoperite de legislația Uniunii privind infrastructurile, tehnologiile critice sau factorii de producție critici. În anexa 1 este inclusă o listă orientativă a proiectelor sau a programelor de interes pentru Uniune.

3.  Printre proiectele sau programele de interes pentru Uniune se numără, în special, cele în cazul cărora finanțările din partea UE reprezintă sau au reprezentat o sumă substanțială sau o parte semnificativă sau cele care sunt acoperite de legislația Uniunii privind infrastructurile, tehnologiile critice sau factorii de producție critici. În anexa 1 este inclusă o listă orientativă a proiectelor sau a programelor de interes pentru Uniune.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Factori care pot fi luați în considerare în cadrul examinării

Factori care sunt luați în considerare în cadrul examinării

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La examinarea unei investiții străine directe din motive de securitate sau de ordine publică, statele membre și Comisia pot lua în considerare efectele potențiale, printre altele, asupra:

La examinarea unei investiții străine directe din motive de securitate sau de ordine publică, statele membre și Comisia iau în considerare efectele potențiale, directe și indirecte, printre altele, asupra:

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  infrastructurilor critice, inclusiv energia, transportul, comunicațiile, stocarea datelor, infrastructurile spațiale sau financiare, precum și instalațiile sensibile;

-  infrastructurilor critice, inclusiv energia, alimentarea cu apă, transportul, comunicațiile, mass-media, sănătatea, educația, cercetarea fundamentală, stocarea datelor, infrastructurile spațiale sau financiare, precum și instalațiile sensibile;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  achizițiilor de bunuri imobile care ar putea afecta securitatea sau ordinea publică;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  tehnologiilor critice, inclusiv inteligența artificială, robotica, semiconductorii, tehnologiile care pot avea aplicații cu dublă utilizare, securitatea cibernetică și tehnologia spațială sau nucleară;

-  tehnologiilor critice, inclusiv inteligența artificială, robotica, semiconductorii, materialele avansate, materiile prime critice, nanotehnologiile, biotehnologiile, tehnologiile medicale, tehnologiile care pot avea aplicații cu dublă utilizare, securitatea cibernetică și tehnologia aerospațială sau nucleară, precum și tehnologiile dezvoltate cu sprijin public;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  securității aprovizionării în ceea ce privește factorii de producție critici; or

-  autonomiei strategice a Uniunii și a statelor membre, asupra lanțului valoric al tehnologiilor și al sectoarelor critice, precum și asupra securității aprovizionării în ceea ce privește factorii de producție critici; securității aprovizionării cu alimente, inclusiv a terenurilor agricole și a altor active agricole; sau

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La examinarea unei investiții străine directe, statele membre și Comisia analizează și dacă există posibilități similare de investiții pentru investitorii europeni în țările terțe în cauză, ținând seama de structura țărilor cel mai puțin dezvoltate (principiul reciprocității).

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a determina dacă o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia pot lua în considerare dacă investitorul străin este controlat de guvernul unei țări terțe, inclusiv prin intermediul unei finanțări semnificative.

Pentru a determina dacă o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia iau în considerare în cea mai mare măsură dacă investitorul străin este controlat direct sau indirect de guvernul unei țări terțe, inclusiv prin intermediul unei finanțări semnificative, precum și dacă investitorul străin respectiv are un caracter multinațional și, în special, care sunt practicile sale în ceea ce privește evaziunea fiscală, planificarea fiscală agresivă și delocalizarea sistematică a activităților de producție.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot menține, modifica sau adopta măsurile necesare pentru prevenirea eludării mecanismelor de examinare și a deciziilor de examinare.

Statele membre mențin, modifică sau adoptă măsurile necesare pentru prevenirea eludării mecanismelor de examinare și a deciziilor de examinare, inclusiv cele care se referă la situații în care, în pofida faptului că este înregistrată într-un stat membru, o întreprindere este controlată sau deținută efectiv de resortisanți ai unei țări terțe.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pentru a exclude fluxurile financiare ale balanței de plăți, măsurile menționate la primul paragraf includ statistici privind investițiile directe care reflectă investițiile reale, compilate în conformitate cu orientările OCDE și ale FMI.

Justificare

În locul investițiilor reale, statisticile privind investițiile străine directe înregistrează frecvent fluxuri financiare între unitățile interne și străine ale conglomeratelor multinaționale, precum și achiziții ale societăților internaționale. Investițiile „curg” atunci când, de exemplu, o filială a unui conglomerat internațional utilizează capital financiar primit ca investiții directe pentru efectuarea de investiții suplimentare în străinătate, completând astfel intrările și ieșirile de investiții directe.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice încercare a investitorilor de a eluda mecanismele de examinare și deciziile de examinare.

Justificare

Dacă un investitor străin ar încerca să eludeze mecanismele de examinare și, prin urmare, legislația internă și a UE, acest lucru ar implica riscuri pentru acest stat membru și, probabil, pentru celelalte state. Prin urmare, este cât se poate de logic să se notifice celelalte state membre cu privire la un astfel de risc potențial.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Mecanismele de examinare ale statelor membre sunt transparente și nu fac discriminări între țările terțe. În special, statele membre stabilesc condițiile de declanșare a examinării, motivele examinării și normele procedurale detaliate aplicabile.

1.  Mecanismele de examinare ale statelor membre sunt transparente și nediscriminatorii. În special, statele membre stabilesc condițiile de declanșare a examinării, motivele examinării și normele procedurale aplicabile.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Informațiile confidențiale, inclusiv informațiile sensibile din punct de vedere comercial, puse la dispoziție de către investitorii străini și întreprinderea în cauză, sunt protejate.

3.  Statele membre garantează protecția deplină a confidențialității informațiilor puse la dispoziție de către investitorii străini și întreprinderea în cauză pe parcursul procedurilor de examinare, inclusiv în ceea ce privește informațiile sensibile din punct de vedere comercial și secretele comerciale.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Investitorii străini și întreprinderile în cauză au posibilitatea de a recurge la o cale de atac judiciară împotriva deciziilor de examinare ale autorităților naționale.

4.  Investitorii străini și întreprinderile în cauză au posibilitatea de a recurge la o cale de atac judiciară împotriva deciziilor de examinare ale autorităților naționale, cu excepția cazului în care o astfel de acțiune este considerată contrară intereselor esențiale de securitate ale statului membru.

Justificare

Deși dreptul la o cale de atac judiciară este fundamental pentru statul de drept în Europa, acest drept poate fi, în anumite circumstanțe, limitat dacă ar fi contrar interesului securității naționale, mai ales dacă deciziile de examinare sunt luate de cea mai înaltă autoritate executivă din țară.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Comisia elaborează și partajează un mecanism de examinare „care respectă cele mai bune practici”, ce poate fi adoptat de statele membre, de exemplu, în cazul în care în prezent nu dispun de niciun mecanism de examinare. Statele membre pot să apeleze la Serviciul de sprijin pentru reforme structurale al Comisiei pentru instituirea propriului lor mecanism de examinare.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre care dispun de mecanisme de examinare prezintă Comisiei un raport anual cu privire la aplicarea acestora. Pentru fiecare perioadă de raportare, raportul include, în special, informații cu privire la:

2.  Statele membre prezintă Comisiei un raport anual cu privire la aplicarea mecanismelor lor de examinare. Pentru fiecare perioadă de raportare, raportul include, în special, informații cu privire la:

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În conformitate cu articolul 346 alineatul (1) litera (a) din TFUE, niciun stat membru nu are obligația de a furniza informații a căror divulgare o consideră contrară intereselor esențiale ale siguranței sale.

Justificare

Anumite informații referitoare la examinare pot fi considerate în mod legitim secrete de securitate națională și trebuie protejate.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre care nu dispun de mecanisme de examinare prezintă Comisiei un raport anual referitor la investițiile străine directe realizate pe teritoriul lor, pe baza informațiilor pe care le au la dispoziție.

eliminat

Justificare

Statele membre dispun de mecanisme de examinare.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Pe baza rapoartelor anuale ale statelor membre și respectând caracterul confidențial al informațiilor sensibile, Comisia publică un raport anual cu informații agregate privind aplicarea mecanismelor de examinare.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care un stat membru consideră că o investiție străină directă planificată sau realizată într-un alt stat membru este de natură să afecteze securitatea sau ordinea sa publică, el poate prezenta observații statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată. Aceste observații sunt transmise în paralel Comisiei.

2.  În cazul în care un stat membru consideră că o investiție străină directă planificată sau realizată într-un alt stat membru este de natură să afecteze securitatea sau ordinea sa publică, el prezintă observații statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată. Aceste observații sunt transmise în paralel Comisiei.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care Comisia consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică într-unul sau în mai multe state membre, ea poate emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată. Comisia poate emite un aviz indiferent dacă alte state membre au prezentat sau nu observații.

3.  În cazul în care Comisia consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică într-unul sau în mai multe state membre, ea emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată. Comisia emite un aviz indiferent dacă alte state membre au prezentat sau nu observații.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care Comisia sau un stat membru consideră în mod corespunzător că o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea lor publică, ei pot solicita statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată să furnizeze toate informațiile necesare pentru prezentarea observațiilor menționate la alineatul (2) sau pentru emiterea avizului menționat la alineatul (3).

4.  La cererea Comisiei sau a unui stat membru care consideră în mod corespunzător că o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea sa publică, statul membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată furnizează informațiile relevante necesare pentru prezentarea observațiilor menționate la alineatul (2) sau pentru emiterea avizului menționat la alineatul (3). În plus, Comisia poate solicita ca această chestiune să fie discutată în cadrul punctului central pentru examinare.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Observațiile formulate în conformitate cu alineatul (2) sau avizele emise în conformitate cu alineatul (3) sunt adresate statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată într-un interval de timp rezonabil și, în orice caz, în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la primirea informațiilor menționate la alineatul (1) sau (4). În cazul în care avizul Comisiei este emis după observațiile celorlalte state membre, Comisia dispune de un termen de 25 de zile lucrătoare suplimentare pentru emiterea avizului.

5.  Observațiile formulate în conformitate cu alineatul (2) sau avizele emise în conformitate cu alineatul (3) sunt adresate fără întârziere statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată și, în orice caz, în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la primirea informațiilor menționate la alineatul (1) sau (4). În cazul în care avizul Comisiei este emis după observațiile celorlalte state membre, Comisia dispune de un termen de 25 de zile lucrătoare suplimentare pentru emiterea avizului.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care Comisia consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, ea poate emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată.

1.  În cazul în care Comisia consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, ea emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia poate solicita statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată orice informații necesare pentru emiterea avizului menționat la alineatul (1).

2.  La cererea Comisiei, statul membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată furnizează informațiile relevante menționate la articolul 10.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia prezintă avizul său statului membru în cauză într-un interval de timp rezonabil și, în orice caz, în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la primirea informațiilor solicitate de Comisie în temeiul alineatului (2). În cazul în care un stat membru dispune de un mecanism de verificare, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1), și informațiile privind investițiile străine directe care fac obiectul unei examinări au fost primite de Comisie în conformitate cu articolul 8 alineatul (1), avizul este emis în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la primirea acestor informații. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru emiterea unui aviz, termenul de 25 de zile începe de la data primirii informațiilor suplimentare.

3.  Comisia prezintă fără întârziere avizul său statului membru în cauză și, în orice caz, în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la primirea informațiilor solicitate de Comisie în temeiul alineatului (2). În cazul în care informațiile privind investițiile străine directe care fac obiectul unei examinări au fost primite de Comisie în conformitate cu articolul 8 alineatul (1), avizul este emis în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la primirea acestor informații. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru emiterea unui aviz, termenul de 25 de zile începe de la data primirii informațiilor suplimentare.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că informațiile solicitate de Comisie și de celelalte state membre în temeiul articolului 8 alineatul (4) și al articolului 9 alineatul (2) sunt puse la dispoziția Comisiei și a statelor membre solicitante fără întârzieri nejustificate.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  structura de proprietate a investitorului străin și a întreprinderii în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată, inclusiv informații privind acționarul sau acționarii majoritari finali;

(a)  structura de proprietate deplină a investitorului străin și a întreprinderii în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată, inclusiv informații privind beneficiarii reali finali;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Informațiile primite ca urmare a aplicării prezentului regulament sunt folosite numai în scopul pentru care au fost solicitate.

1.  Informațiile primite ca urmare a aplicării prezentului regulament sunt folosite numai în scopul pentru care au fost solicitate și nu conduc la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional sau a unui proces comercial ori a informațiilor a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

Justificare

O parte a acestui regulament presupune o cooperare care implică un schimb de informații. Acest amendament abordează potențialele preocupări cu privire la confidențialitate, protejând informațiile sensibile din punct de vedere comercial și profesional.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre și Comisia asigură protecția informațiilor confidențiale obținute în cadrul aplicării prezentului regulament.

2.  Statele membre și Comisia asigură cel mai înalt grad de confidențialitate și de protecție a informațiilor sensibile, inclusiv a secretelor comerciale, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2016/9431a, care sunt obținute și puse la dispoziție de investitorii străini și de întreprinderea în cauză. Statele membre și Comisia sunt responsabile de protecția secretelor comerciale atunci când desfășoară proceduri de examinare.

 

______________

 

1a Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale (JO L 157, 15.6.2016. p. 1).

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru desemnează un punct de contact pentru examinarea investițiilor străine directe (denumit în continuare „punct de contact pentru examinarea ISD”). Comisia și celelalte state membre implică aceste puncte de contact pentru examinarea ISD în toate chestiunile legate de punerea în aplicare a prezentului regulament.

Fiecare stat membru desemnează un punct de contact pentru examinarea investițiilor străine directe (denumit în continuare „punct de contact pentru examinarea ISD”). Comisia furnizează un punct central pentru examinare prin care statele membre sunt în măsură să coopereze îndeaproape între ele. Comisia și celelalte state membre implică aceste puncte de contact pentru examinarea ISD în toate chestiunile legate de punerea în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia evaluează și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament în termen de cel mult 3 ani de la data intrării sale în vigoare. Statele membre sunt implicate în acest exercițiu și furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea respectivului raport.

1.  În fiecare an după … [intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la aplicarea prezentului regulament care prezintă informații relevante privind activitățile din cadrul sistemelor de examinare ale statelor membre și ale Comisiei. În termen de cel mult … [trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o evaluare aprofundată a cadrelor pentru examinarea investițiilor străine directe în Europa și a evoluției sistemelor de examinare în jurisdicțiile din afara UE, însoțită, după caz, de o propunere legislativă.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Anexă – liniuța 6 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării:

 

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din ... de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE; JO L ... (COM(2017)0294).

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Anexă – liniuța 6 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  Fondul european de apărare:

 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Lansarea Fondului european de apărare (COM(2017)0295).

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Anexă – liniuța 6 c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  Cooperarea structurată permanentă (PESCO):

 

Decizia (PESC) 2017/2315 a Consiliului din 11 decembrie 2017 de stabilire a cooperării structurate permanente (PESCO) și de adoptare a listei statelor membre participante; JO L 331, 14.12.2017, p. 57.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Anexă – liniuța 6 d (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  Fondul european pentru investiții strategice

 

Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013;

 

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții;

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea unui cadru pentru controlul investițiilor străine directe în Uniunea Europeană

Referințe

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

INTA

26.10.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ECON

26.10.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Roberts Zīle

5.10.2017

Examinare în comisie

25.1.2018

20.3.2018

 

 

Data adoptării

27.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

8

4

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Membri supleanți prezenți la votul final

Matt Carthy, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Maydell, Ana Miranda, Luigi Morgano, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Carlos Iturgaiz, Arndt Kohn, Peter Liese

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

38

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Peter Liese, Ivana Maletić, Thomas Mann, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Paul Tang

VERTS/ALE

Ana Miranda, Molly Scott Cato

8

-

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Matt Carthy

NI

Sotirios Zarianopoulos

S&D

Alfred Sant

4

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Instituirea unui cadru pentru controlul investițiilor străine directe în Uniunea Europeană

Referințe

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Data prezentării la PE

13.9.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

INTA

26.10.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

26.10.2017

ECON

26.10.2017

ITRE

26.10.2017

JURI

26.10.2017

 

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

JURI

9.10.2017

LIBE

16.10.2017

 

 

Comisii asociate

Data anunțului în plen

ITRE

18.1.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Franck Proust

11.10.2017

 

 

 

Examinare în comisie

22.11.2017

22.3.2018

24.4.2018

 

Data adoptării

28.5.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld

Membri supleanți prezenți la votul final

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Reinhard Bütikofer

Data depunerii

5.6.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Danilo Oscar Lancini, Franz Obermayr

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer

7

-

ECR

Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 19 iunie 2018Notă juridică