Förfarande : 2017/0224(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0198/2018

Ingivna texter :

A8-0198/2018

Debatter :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.7

Antagna texter :

P8_TA(2019)0121

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1165kWORD 205k
4.6.2018
PE 619.160v03-00 A8-0198/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Franck Proust

Föredragande av yttrande (*):

Reinhard Bütikofer, Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

(*)  Förfarande med associerade utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0487),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0309/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för utrikesfrågor samt utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0198/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Beaktandeled 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  med beaktande av domstolens yttrande 2/2015 av den 16 maj 2017 1a,

 

_________________

 

1a Domstolens yttrande 2/2015 av den 16 maj 2017 (EUT C 239, 24.7.2017, s. 3).

Motivering

Det bör med hänsyn till den senaste rättspraxisen klargöras att portföljinvesteringar inte kan omfattas av förordningen.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Utländska direktinvesteringar bidrar till tillväxt i unionen genom att stärka dess konkurrenskraft, skapa sysselsättning och stordriftsfördelar, föra in kapital, teknik, innovation och sakkunskap och genom att öppna nya marknader för export från unionen. De stöder målen i kommissionens investeringsplan för Europa och bidrar till andra projekt och program på unionsnivå.

(1)  Utländska direktinvesteringar bidrar till tillväxt i unionen genom att stärka dess konkurrenskraft, skapa sysselsättning och stordriftsfördelar, föra in kapital, teknik, innovation och sakkunskap och genom att öppna nya marknader för export från unionen. De stöder målen i investeringsplanen för Europa och bidrar till andra projekt och program på unionsnivå.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Unionen och medlemsstaterna har ett öppet investeringsklimat, som lagts fast i fördraget och ingår i de internationella åtaganden som unionen och dess medlemsstater gjort i fråga om utländska direktinvesteringar.

(2)  Unionen och medlemsstaterna har ett öppet investeringsklimat, som lagts fast i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), överensstämmer med artikel 3.5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och ingår i de internationella åtaganden som unionen och dess medlemsstater gjort i fråga om utländska direktinvesteringar.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Enligt de internationella åtagandena inom ramen för Världshandelsorganisationen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och de handels- och investeringsavtal som ingåtts med tredjeländer får unionen och medlemsstaterna införa restriktiva åtgärder rörande utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, med förbehåll för att vissa krav är uppfyllda.

(3)  Enligt de internationella åtagandena inom ramen för Världshandelsorganisationen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och de handels- och investeringsavtal som ingåtts med tredjeländer kan unionen och medlemsstaterna införa åtgärder som begränsar marknadstillträdet när det gäller utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, med förbehåll för att vissa krav är uppfyllda.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Flera medlemsstater har infört åtgärder som ger möjlighet att begränsa kapitalrörelser mellan medlemsstater och mellan medlemsstater och tredjeländer utgående från behovet av allmän ordning eller allmän säkerhet. Dessa åtgärder återspeglar medlemsstaternas mål och intressen när det gäller utländska direktinvesteringar och ger upphov till ett antal olika regelverk sett till tillämpningsområde och förfaranden. Andra medlemsstater har inte infört några sådana åtgärder.

(4)  Flera medlemsstater har infört åtgärder som gör det möjligt för dem att begränsa kapitalrörelser mellan medlemsstater och mellan medlemsstater och tredjeländer utgående från behovet av allmän ordning eller allmän säkerhet. Dessa åtgärder återspeglar medlemsstaternas mål och intressen när det gäller utländska direktinvesteringar och ger upphov till ett antal olika och inte samordnade regelverk i fråga om deras tillämpningsområde och förfaranden. Medlemsstater som inte har sådana mekanismer kan fastställa sina egna på basis av funktion, erfarenhet och bästa praxis för de nationella mekanismer som redan finns på plats.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I nuläget finns ingen heltäckande ram på EU-nivå för granskning av utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning.

(5)  I nuläget finns ingen heltäckande ram på EU-nivå för granskning av utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, samtidigt som unionens största handelspartner, däribland G7-länderna, har utvecklat sådana ramar med hjälp av olika granskningssystem som är mer eller mindre transparenta, restriktiva och förutsägbara.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Det är viktigt att skapa rättssäkerhet och säkerställa en samordning och ett samarbete som täcker hela EU genom att upprätta en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning. Detta inverkar inte på medlemsstaternas egna fulla ansvar för att upprätthålla den nationella säkerheten.

(7)  Denna förordning bör skapa rättssäkerhet för medlemsstaternas granskningssystem och säkerställa en samordning och ett samarbete som täcker hela EU genom att upprätta en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning. Detta inverkar inte på medlemsstaternas egna fulla ansvar för att upprätthålla den nationella säkerheten. Kommissionens övervakning av granskningssystemen i tredjeländer bör också skapa rättssäkerhet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Ramen för granskning av utländska direktinvesteringar bör ge medlemsstaterna och kommissionen möjlighet att bemöta hot mot säkerhet eller allmän ordning på ett allsidigt sätt och att anpassa sig till ändrade omständigheter, samtidigt som medlemsstaterna behåller erforderlig flexibilitet att granska utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet och allmän ordning med beaktande av sina nationella situationer och omständigheter.

(8)  Ramen för granskning av utländska direktinvesteringar bör ge medlemsstaterna och kommissionen nödvändiga rättsliga, mänskliga och finansiella resurser för att bemöta hot mot säkerhet eller allmän ordning på ett allsidigt sätt och för att anpassa sig till ändrade omständigheter, samtidigt som medlemsstaterna behåller erforderlig flexibilitet att granska utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet och allmän ordning med beaktande av sina nationella situationer och omständigheter samt med beaktande av ”gyllene aktier” eller liknande maktbefogenheter.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Denna ram bör omfatta en bred spännvidd av investeringar som etablerar eller upprätthåller varaktiga och direkta förbindelser mellan investerare från tredjeländer och företag som bedriver ekonomisk verksamhet i en medlemsstat.

(9)  Denna förordning bör omfatta en bred spännvidd av investeringar, inklusive utländska direkta statskontrollerade investeringar, oberoende av volym eller deltagandetrösklar, som etablerar eller upprätthåller varaktiga direkta eller indirekta förbindelser mellan en utländsk investerare, oberoende av om denna investerare är den slutliga investeraren eller inte, och företag som bedriver ekonomisk verksamhet i en medlemsstat på en medlemsstats territorium, i dess exklusiva ekonomiska zon enligt Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos) eller på dess kontinentalsockel.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Medlemsstaterna bör kunna vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med unionsrätten för att förhindra att deras granskningssystem och granskningsbeslut till skydd för säkerhet eller allmän ordning kringgås. Detta bör omfatta investeringar i unionen med hjälp av artificiella arrangemang som inte återspeglar ekonomiska realiteter och som innebär att granskningssystem och granskningsbeslut kringgås och där investeraren ytterst ägs eller kontrolleras av en fysisk person eller ett företag från ett tredjeland. Detta bör inte påverka den etableringsfrihet och fria rörlighet för kapital som läggs fast i fördraget.

(10)  Medlemsstaterna bör i enlighet med unionsrätten upprätthålla, ändra, förstärka eller anpassa de åtgärder som är nödvändiga för att identifiera och förhindra ett kringgående av deras granskningssystem och granskningsbeslut till skydd för säkerhet och allmän ordning. Detta bör omfatta investeringar i unionen med hjälp av artificiella arrangemang som inte återspeglar ekonomiska realiteter och som kringgår granskningssystem och granskningsbeslut, inbegripet situationer där ägarstruktur eller andra viktiga egenskaper för investeraren avsevärt har förändrats och där investeraren agerar som en mellanhand eller ett företag som ytterst ägs eller kontrolleras av en fysisk person eller ett företag från ett tredjeland Medlemsstaterna bör underrätta kommissionen om alla åtgärder som de vidtar för att motverka kringgående. Detta bör inte påverka den etableringsfrihet och fria rörlighet för kapital som läggs fast i fördraget.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Inom ramen för denna förordning bör kommissionen och medlemsstaterna främja samarbete och engagemang från tredjeländers sida med hjälp av handels- och investeringsavtal och i internationella forum om tillämpningen av granskningsförfaranden.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att vägleda medlemsstaterna och kommissionen vid tillämpningen av denna förordning bör en förteckning upprättas över faktorer som kan beaktas vid granskning av utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning. Denna förteckning kommer också att öka öppenheten i granskningsprocessen för investerare som överväger att göra eller redan har gjort en utländsk direktinvestering i unionen. Denna förteckning över faktorer som kan inverka på säkerhet eller allmän ordning bör vara av icke-uttömmande karaktär.

(11)  För att vägleda medlemsstaterna och kommissionen vid tillämpningen av denna förordning bör en förteckning upprättas över faktorer som skulle kunna beaktas vid granskning av utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning. Denna förteckning skulle också att öka öppenheten i granskningsprocessen för investerare som överväger att göra eller redan har gjort en utländsk direktinvestering i unionen. Denna förteckning över faktorer som skulle kunna inverka på säkerhet eller allmän ordning bör vara av icke-uttömmande karaktär.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Vid bedömningen av huruvida en utländsk direktinvestering kan inverka på säkerhet eller allmän ordning bör medlemsstaterna och kommissionen kunna beakta samtliga relevanta faktorer, däribland effekterna på kritisk infrastruktur, kritisk teknik, såsom viktig möjliggörande teknik, och kritiska insatsvaror av väsentlig betydelse för säkerheten eller upprätthållandet av allmän ordning och där en störning i utbudet eller förlust eller förstöring av infrastruktur, teknik eller insatsvaror skulle få betydande konsekvenser i en medlemsstat eller unionen. I detta avseende bör medlemsstaterna och kommissionen också kunna beakta huruvida en utländsk investerare kontrolleras direkt eller indirekt (till exempel via betydande finansiering, inbegripet subventioner) av ett tredjelands regering.

(12)  Vid bedömningen av huruvida en utländsk direktinvestering kan komma att inverka på säkerhet eller allmän ordning bör medlemsstaterna och kommissionen i synnerhet ta hänsyn till om det förekommer en störning eller ett avbrott, eller förlust eller störning av utbudet som skulle kunna få konsekvenser i en medlemsstat eller unionen, om en utländsk investerare kontrolleras direkt eller indirekt av ett tredjelands regering, om investeringen kontrolleras av en utländsk regering, eller om den utländska investeringen ingår i ett statslett projekt eller program eller är del av en ekonomisk industriell eller politisk strategi, som förs av ett tredjeland i syfte att köpa eller överföra viktig möjliggörande teknik eller kunskap, eller till stöd för strategiska nationella intressen. Detta bör också gälla i situationer där investeraren redan har varit involverad i investeringsprojekt som inverkar på säkerhet eller allmän ordning i en medlemsstat.

 

Medlemsstaterna och kommissionen kan eventuellt även med hänsyn till säkerhet eller offentlig ordning beakta potentiella effekter på bland annat kritisk och strategisk infrastruktur, kritisk och strategisk teknik, unionens strategiska autonomi, tillgång till känsliga uppgifter eller personuppgifter om unionsmedborgare, mediepluralism och mediernas oberoende samt tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Vid bedömningen av huruvida en utländsk investering kan inverka på säkerhet eller allmän ordning kan medlemsstaterna och kommissionen också ta hänsyn till det sammanhang och de omständigheter under vilka investeringen görs eller gjordes, bland annat om investeringen kan leda till en monopolistisk struktur, och om marknaden i den utländska investerarens ursprungsland är öppen, begränsad eller sluten, om det råder ömsesidighet och lika spelregler och om det finns en risk för överträdelser av internationella människorättsinstrument eller centrala ILO-standarder. Bedömningen bör genomföras på grundval av bästa tillgängliga information, som ska vara korrekt, heltäckande och tillförlitlig.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b)  Medlemsstaterna kan ge ekonomiska aktörer, det civila samhällets organisationer eller arbetsmarknadens parter såsom fackföreningar möjlighet att uppmana medlemsstaterna att överväga att aktivera granskningssystemet, utan att det påverkar tillämpningen av de olika system som möjliggör större förfarandemässigt deltagande.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12c)  Om ekonomiska aktörer, det civila samhällets organisationer eller arbetsmarknadens parter såsom fackföreningar har relevant information eller väsentliga och vederbörligen motiverade betänkligheter om en utländsk direktinvestering, som förmodas kommer att inverka på projekt eller program av unionsintresse med hänsyn till säkerhet eller allmän ordning, bör det vara möjligt att överlämna denna information till kommissionen. Kommissionen kan ta vederbörlig hänsyn till denna information när den avger ett yttrande.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  De oundgängliga inslagen i en förfaranderam för medlemsstaternas granskning av utländska direktinvesteringar bör fastställas, så att investerare, kommissionen och andra medlemsstater kan veta hur sådana investeringar sannolikt kommer att granskas och säkerställa att dessa investeringar granskas på ett transparent sätt och att det inte sker diskriminering mellan olika tredjeländer. Dessa inslag bör åtminstone innefatta fastläggandet av tidsramar för granskning och möjlighet för utländska investerare att få granskningsbeslut rättsligt prövade.

(13)  De oundgängliga inslagen i en förfaranderam för medlemsstaternas granskning av utländska direktinvesteringar bör fastställas, så att investerare, kommissionen och andra medlemsstater kan veta hur sådana investeringar sannolikt kommer att granskas på ett transparent sätt och att det inte sker diskriminering mellan olika tredjeländer. Dessa inslag bör åtminstone innefatta fastläggandet av tidsramar för granskning och möjlighet för utländska investerare att få granskningsbeslut rättsligt prövade av medlemsstaternas myndigheter och i domstolar i överenstämmelse med medlemsstaternas lagstiftning.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Det bör inrättas en struktur som gör det möjligt för medlemsstaterna att samarbeta med och bistå varandra när en utländsk direktinvestering i en medlemsstat kan inverka på säkerhet eller allmän ordning i andra medlemsstater. Medlemsstaterna bör kunna lämna synpunkter till den medlemsstat där investeringen planeras eller har fullbordats, oavsett om den medlemsstat som lämnar synpunkter eller där investeringen planeras eller har fullbordats tillämpar ett granskningssystem eller håller på att granska en investering. Medlemsstaternas synpunkter bör även vidarebefordras till kommissionen. Kommissionen bör också vid behov kunna avge ett yttrande till den medlemsstat där en investering planeras eller har fullbordats, oavsett om denna medlemsstat tillämpar ett granskningssystem eller håller på att granska investeringen och oavsett om andra medlemsstater har lämnat synpunkter.

(14)  Det bör inrättas en struktur som gör det möjligt för medlemsstaterna att samarbeta med och bistå varandra när en utländsk direktinvestering i en medlemsstat skulle kunna inverka på säkerhet eller allmän ordning i andra medlemsstater. Medlemsstaterna bör kunna lämna synpunkter till den medlemsstat där investeringen planeras eller har fullbordats, oavsett om den medlemsstat som lämnar synpunkter eller där investeringen planeras eller har fullbordats tillämpar ett granskningssystem eller håller på att granska en investering. Dessa synpunkter bör också överlämnas samtidigt till alla medlemsstater och kommissionen, som därefter bör kunna avge ett yttrande till den medlemsstat där en investering planeras eller har fullbordats, oavsett om denna medlemsstat tillämpar ett granskningssystem eller håller på att granska investeringen och oavsett om andra medlemsstater har lämnat synpunkter. Detta yttrande bör översändas samtidigt till alla andra medlemsstater och bör inte offentliggöras. En medlemsstat bör ha möjlighet att begära ett yttrande från kommissionen eller synpunkter från andra medlemsstater om en utländsk direktinvestering som äger rum på dess territorium.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Vidare bör kommissionen ha möjlighet att, utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, granska utländska direktinvesteringar som sannolikt inverkar på projekt och program av unionsintresse. Detta skulle ge kommissionen ett verktyg för att skydda projekt och program som tjänar unionen som helhet och ger ett viktigt bidrag till dess ekonomiska tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Detta bör särskilt inbegripa projekt och program som involverar betydande EU-finansiering eller som inrättats genom unionslagstiftning rörande kritisk infrastruktur eller teknik eller kritiska insatsvaror. För större klarhet bör det i en bilaga till förordningen upprättas en vägledande förteckning över projekt eller program av unionsintresse där en utländsk direktinvestering kan bli föremål för granskning av kommissionen.

(15)  Vidare bör kommissionen, utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, granska utländska direktinvesteringar som sannolikt inverkar på projekt och program av unionsintresse. Detta skulle ge kommissionen ett verktyg för att skydda projekt och program som tjänar unionen som helhet och ger ett viktigt bidrag till dess ekonomiska tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Detta bör särskilt inbegripa projekt och program som involverar betydande EU-finansiering eller som inrättats genom unionslagstiftning rörande kritisk och strategisk infrastruktur, kritisk och strategisk teknik eller kritiska och strategiska insatsvaror. För större klarhet bör det i en bilaga till förordningen upprättas en icke uttömmande förteckning över projekt och program av unionsintresse där en utländsk direktinvestering kan bli föremål för granskning av kommissionen. Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter för att uppdatera denna förteckning.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  För att stärka dialogen mellan unionens institutioner, bör det vara möjligt för det ansvariga utskottet i Europaparlamentet att uppmana kommissionen att avge ett yttrande om en utländsk direktinvestering som planeras eller har fullbordats i en medlemsstat. Kommissionen bör informera Europaparlamentet om sina åtgärder efter mottagandet av en sådan uppmaning.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Om kommissionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse bör den inom en rimlig tidsrymd kunna rikta ett yttrande till de medlemsstater där en sådan investering planeras eller fullbordas. Medlemsstaterna bör i största möjliga utsträckning beakta detta yttrande och lämna en förklaring till kommissionen om de inte följer yttrandet, i enlighet med deras skyldighet avseende lojalt samarbete enligt artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen. Kommissionen bör också ha möjlighet att från dessa medlemsstater begära de uppgifter som den behöver för att granska investeringen i fråga.

(16)  Om kommissionen eller en eller flera medlemsstater utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning anser att en utländsk investering sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse bör kommissionen inom en rimlig tidsrymd rikta ett yttrande till de medlemsstater där en sådan investering planeras eller fullbordas, och medlemsstaterna bör kunna lämna synpunkter till de medlemsstater där en sådan investering planeras eller fullbordas. Yttrandet, som inte bör offentliggöras, bör överlämnas samtidigt till de andra medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör i största möjliga utsträckning beakta detta yttrande och lämna en skriftlig förklaring till kommissionen och de berörda medlemsstaterna om de inte följer yttrandet, i enlighet med deras skyldighet avseende lojalt samarbete enligt artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen. Kommissionen bör också ha möjlighet att från dessa medlemsstater begära de uppgifter som den behöver för att granska investeringen i fråga. En medlemsstat bör ha möjlighet att begära ett yttrande från kommissionen eller synpunkter från andra medlemsstater om en utländsk direktinvestering som äger rum på dess territorium.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Om minst en tredjedel av medlemsstaterna anser att en utländsk direktinvestering sannolikt kommer att inverka på deras säkerhet eller allmänna ordning, eller om minst en tredjedel av medlemsstaterna och kommissionen anser att projekt eller program av unionsintresse påverkas utgående från behovet av allmän ordning och säkerhet, bör medlemsstaterna i största möjliga utsträckning ta hänsyn till kommissionens yttrande och de andra medlemsstaternas synpunkter och lämna en skriftlig förklaring till kommissionen och de berörda medlemsstaterna. Om dessa synpunkter eller yttranden inte följs bör kommissionen försöka främja dialogen mellan de medlemsstater som lämnat synpunkterna och den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras eller har fullbordats.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att underlätta samarbetet med andra medlemsstater och kommissionens granskning av utländska direktinvesteringar bör medlemsstaterna underrätta kommissionen om sina granskningssystem och ändringar av dessa och på regelbunden basis rapportera om hur de tillämpar sina granskningssystem. Av samma skäl bör de medlemsstater som inte har något granskningssystem också rapportera om de utländska direktinvesteringar som skett på deras territorium, på grundval av de uppgifter som är tillgängliga för dem.

(17)  För att underlätta samarbetet med andra medlemsstater och kommissionens granskning av utländska direktinvesteringar och för att förbättra tillförlitligheten och jämförbarheten hos medlemsstaternas uppgifter, bör medlemsstaterna underrätta kommissionen om sina granskningssystem och ändringar av dessa och på regelbunden basis rapportera om hur de tillämpar sina granskningssystem. Av samma skäl bör de medlemsstater som inte har något granskningssystem också rapportera om de utländska direktinvesteringar som skett på deras territorium, inom deras exklusiva ekonomiska zon eller på deras kontinentalsockel på grundval av de uppgifter som är tillgängliga för dem. De bör också tillhandahålla information om de åtgärder som har vidtagits för att få fram dessa uppgifter.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För detta ändamål är det också viktigt att i samtliga medlemsstater säkerställa en miniminivå av information och samordning i fråga om utländska direktinvesteringar som ingår i tillämpningsområdet för denna förordning. Denna information bör göras tillgänglig av de medlemsstater där utländska direktinvesteringar planeras eller har fullbordats, på begäran av andra medlemsstater eller kommissionen. Relevant information innefattar aspekter som den utländska investerarens ägarstruktur och finansieringen av den planerade eller fullbordade investeringen, inbegripet i tillgängliga fall information om subventioner som beviljats av tredjeländer.

(18)  För detta ändamål är det också viktigt att säkerställa en miniminivå av information och samordning i fråga om utländska direktinvesteringar som ingår i tillämpningsområdet för denna förordning i samtliga medlemsstater där den utländska direktinvesteringen planeras eller har fullbordats, på begäran av en medlemsstat eller kommissionen. Relevant information innefattar aspekter som den utländska investerarens ägarstruktur och finansieringen av den planerade eller fullbordade investeringen, inbegripet i tillgängliga fall information om subventioner som beviljats av tredjeländer. Sådan information bör lämnas i enlighet med de bestämmelser som fastställs i artikel 346 i EUF-fördraget. Den bör vara korrekt, heltäckande och tillförlitlig och sträva efter att underlätta jämförelser av uppgifter.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Kommunikationen och samarbetet på medlemsstats- och unionsnivå bör förbättras genom att man inrättar kontaktpunkter för granskning av utländska direktinvesteringar i varje medlemsstat.

(19)  Kommunikationen och samarbetet på medlemsstats- och unionsnivå bör förbättras genom att man inrättar institutionsbaserade kontaktpunkter för granskning av utländska direktinvesteringar i varje medlemsstat samt genom att man inrättar en samordningsgrupp för granskning av investeringar.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Medlemsstaterna och kommissionen bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att konfidentiella uppgifter och andra känsliga uppgifter skyddas.

(20)  Medlemsstaterna och kommissionen bör garantera högsta möjliga skydd av alla konfidentiella uppgifter som görs tillgängliga av utländska investerare och det berörda företaget i unionen.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Medlemsstaterna bör tillhandahålla kommissionen en årlig rapport om de utländska direktinvesteringar som skett på deras territorium, inom deras exklusiva ekonomiska zon eller på deras kontinentalsockel på grundval av bästa tillgängliga information. De bör också tillhandahålla information om de åtgärder som har vidtagits för att få fram dessa uppgifter. På grundval av dessa årliga rapporter bör kommissionen utarbeta en årlig rapport med en redogörelse över den generella investeringssituationen i unionen, inbegripet genomförandet av denna förordning, och lägga fram den för Europaparlamentet. Denna rapport bör offentliggöras.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Senast tre år efter förordningens ikraftträdande bör kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om tillämpningen av förordningen. Om det i rapporten föreslås att förordningen ska ändras bör rapporten i tillämpliga fall kunna åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

(21)  Senast tre år efter förordningens ikraftträdande och därefter vart tredje år bör kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport som utvärderar denna förordnings tillämpning och ändamålsenlighet. Utvärderingen bör också omfatta annan långsiktig ekonomisk kontrollkapacitet utöver utländska direktinvesteringar som resulterar i förvärv med hjälp av ett offentligt kontrakt av varaktig och direkta möjligheter till inflytande, vilket möjliggör styrning eller kontroll av projekt eller program av unionsintresse enligt definition i denna förordning. Om det i rapporten föreslås att förordningen ska ändras bör rapporten i tillämpliga fall kunna åtföljas av ett lagstiftningsförslag, och i alla andra fall bör Europaparlamentet och rådet underrättas.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget bör delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagan till den här förordningen i syfte att uppdatera företeckningen över projekt och program av unionsintresse. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter ska Europaparlamentet och rådet få alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ska systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelsen av delegerade akter.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  utländsk direktinvestering: en investering av vilket slag som helst som görs av en utländsk investerare för att etablera eller upprätthålla varaktiga och direkta förbindelser mellan den utländska investeraren och den företagare för vilken eller det företag för vilket kapitalet görs tillgängligt i syfte att bedriva en ekonomisk verksamhet i en medlemsstat, inbegripet investeringar som möjliggör ett faktiskt deltagande i ledningen eller styrningen av ett företag som bedriver en ekonomisk verksamhet.

1)  utländsk direktinvestering: en investering av vilket slag som helst, oberoende av volym eller deltagandetrösklar, som görs av en utländsk investerare, oavsett av om denna investerare är den slutliga investeraren eller inte, för att etablera eller upprätthålla varaktiga direkta eller indirekta förbindelser mellan den utländska investeraren och den företagare för vilken eller det företag för vilket kapitalet görs tillgängligt i syfte att bedriva en ekonomisk verksamhet på en medlemsstats territorium, i dess exklusiva ekonomiska zon som förklarats i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos) eller på dess kontinentalsockel, inbegripet investeringar som möjliggör ett faktiskt deltagande i ledningen eller direkt eller indirekt kontroll av ett företag som bedriver en ekonomisk verksamhet.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a)  utländsk regeringskontrollerad direktinvestering: en utländsk direktinvestering som kan leda till att en juridisk person som är etablerad i unionen hamnar under kontroll av en utländsk regering eller en enhet som kontrolleras av eller agerar för eller på instruktioner av en utländsk regering.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  utländsk investerare: en fysisk person från ett tredjeland eller ett företag från ett tredjeland som avser att göra eller har gjort en utländsk direktinvestering.

2)  utländsk investerare: en fysisk eller juridisk person eller ett företag från ett tredjeland, eller en nationell eller statlig institution, som avser att göra eller redan har gjort en utländsk direktinvestering, oavsett om de är den slutliga investeraren eller en mellanhand som representerar en sådan investerare från ett tredjeland.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  granskning: ett förfarande för att bedöma, utreda, tillåta, fastlägga villkor för, förbjuda eller avveckla en utländsk direktinvestering.

3)  granskning: ett förfarande för att bedöma, utreda, tillåta, fastlägga villkor för, förbjuda eller avveckla en utländsk direktinvestering, och vars genomförandeperiod börjar löpa när alla uppgifter som krävs för att inleda en granskning har mottagits av de relevanta myndigheterna.

Motivering

Åtgärder måste vidtas för att säkerställa att utländska investerare inte överför ofullständiga uppgifter enbart för att starta genomförandeperioden. Därför bör fristen för granskningen inledas först när samtliga uppgifter som behövs för att upprätta en fullständig dossier har lämnats.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får behålla, ändra eller anta system för granskning av utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, på de villkor som anges i denna förordning.

1.  I enlighet med bestämmelserna i denna förordning får medlemsstaterna behålla, ändra, förstärka eller anta system för granskning av utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen får utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning granska utländska direktinvesteringar som sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse.

2.  Kommissionen ska utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning granska utländska direktinvesteringar som sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Projekt eller program av unionsintresse ska särskilt inbegripa sådana projekt och program som involverar ett betydande belopp av EU-finansiering eller en betydande andel EU-finansiering eller som omfattas av unionslagstiftning rörande kritisk infrastruktur eller teknik eller kritiska insatsvaror. I bilaga 1 återfinns en vägledande förteckning över projekt eller program av unionsintresse.

3.  Projekt eller program av unionsintresse ska särskilt inbegripa sådana projekt och program som involverar EU-finansiering eller som omfattas av unionslagstiftning rörande kritisk och strategisk infrastruktur, teknik, inbegripet viktig möjliggörande teknik, och kritiska insatsvaror som är av väsentlig betydelse för säkerheten eller upprätthållandet av allmän ordning. En icke uttömmande förteckning över projekt eller program av unionsintresse återfinns i bilagan till denna förordning. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a i syfte att ändra denna förordning genom att uppdatera förteckningen i bilagan.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Faktorer som får beaktas vid granskningen

Faktorer som ska beaktas vid granskningen

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid granskning av en utländsk direktinvestering utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning får medlemsstaterna och kommissionen överväga de potentiella effekterna på bland annat följande:

1.  Vid granskning av en utländsk direktinvestering utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning får medlemsstaterna och kommissionen överväga de potentiella effekterna på bland annat följande:

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Kritisk infrastruktur, däribland för energi, transport, kommunikation eller datalagring, rymdinfrastruktur eller finansiell infrastruktur och känsliga anläggningar.

a)  Kritisk och strategisk infrastruktur, såväl fysisk som virtuell, inbegripet bland annat för energi- och vattenförsörjning, transportnät, hamnar, järnvägar, flygplatser och skeppsvarv, transporttjänster, kommunikation och medier, rymdfarts- och rymdinfrastruktur, datalagringsanläggningar, storskalig dataanalys, valinfrastruktur, finansiella tjänster och känsliga anläggningar

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Kritisk teknik, däribland artificiell intelligens, robotteknik, halvledare, teknik som potentiellt har dubbla användningsområden, cybersäkerhet och rymd- eller kärnteknik.

b)  Kritisk och strategisk teknik, däribland bland annat artificiell intelligens, robotteknik, kvantteknik, nano-, bio- och medicinsk teknik, informations- och kommunikationsteknik (IKT), elektroniska chips, halvledare, energilagring, produkter med dubbla användningsområden, försvar, cybersäkerhet och cyberteknik, bilindustrin, järnvägar, rymdfart eller kärnteknik och forsknings- och utvecklingsanläggningar.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Tryggad försörjning av kritiska insatsvaror.

c)  Unionens strategiska oberoende, tryggad och kontinuerlig försörjning av kritiska insatsvaror, inbegripet bland annat råvaror, råmaterial, sällsynta jordarter, jordbrukstillgångar, jordbruksmark och jordbruksproduktion.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Tillgång till känslig information eller förmåga att kontrollera känslig information.

d)  Tillgång till känslig information eller personuppgifter om unionsmedborgare, inbegripet bland annat personuppgifter som rör hälsa och förmåga att kontrollera storskaliga uppgifter eller känslig information.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Mediepluralism och oberoende medier, tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, kulturella tjänster, inbegripet audiovisuella tjänster samt idrottsanläggningar och vadhållningstjänster och kulturarv.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid fastställandet av om en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på säkerhet eller allmän ordning får medlemsstaterna och kommissionen beakta huruvida den utländska investeraren kontrolleras av ett tredjelands regering, inbegripet via betydande finansiering.

2.   Vid fastställandet av om en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på säkerhet eller allmän ordning ska medlemsstaterna och kommissionen särskilt beakta huruvida

 

a)  det finns en risk för störning, avbrott, förlust eller störning av utbudet som skulle få konsekvenser i en medlemsstat eller i unionen,

 

b)  den utländska investeraren är direkt eller indirekt kontrollerad av regeringen, statliga organ eller försvarsmakten i tredje land och/eller bedriver statsstyrda utlandsinriktade projekt eller program och gör utländska regeringskontrollerade direkta investeringar för strategiska industriella mål, genom att förvärva eller överföra viktig möjliggörande teknik eller kunskap, stödja strategiska nationella intressen, inbegripet genom ägarstrukturer eller betydande finansiering som kan ta form av bidrag, långa krediter och utlåning från ett tredjelands regering eller ett statsägt finansinstitut och/eller politisk närvaro i sina beslutsfattande organ,

 

c)  investeraren redan har varit involverad i investeringsprojekt som hotar en medlemsstats säkerhet eller allmänna ordning.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Vid tillämpning av punkt 2 kan medlemsstaterna och kommissionen bland annat även beakta följande:

 

a)  Det sammanhang och de omständigheter under vilka investeringen görs eller gjordes, inbegripet huruvida sektorn anses vara strategisk i investerarens ursprungsland.

 

b)  Huruvida det föreligger en allvarlig och legitim risk för att den utländska investeraren bedriver illegal eller kriminell verksamhet, såsom penningtvätt, förskingring av medel, korruption, finansiering av terrorism, organiserad brottslighet eller överträdelser av immateriella rättigheter eller brott mot internationella människorättsinstrument och ILO:s grundläggande arbetsnormer.

 

c)  Huruvida bolagsordning för det företag i vilket investeringen görs innehåller klausuler om ägarskifte.

 

d)  Huruvida investeringen kan stärka eller leda till en monopolstruktur eller kontroll över en värdekedja, till exempel genom översändande av förteckningen över samtliga sammanslagningar som kommissionen analyserar och som avser företag i tredjeländer liksom översändande av förteckningen över samtliga sammanslagningar som analyseras av de nationella konkurrensmyndigheterna och som avser detta företag.

 

e)  Huruvida marknaden i den utländska investerarens ursprungsland är öppen, begränsad eller sluten och huruvida det råder ömsesidighet och lika spelregler.

 

f)  Tidigare förbindelser mellan kommissionen eller medlemsstaterna och den utländska investeraren.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Bedömningen ska genomföras på grundval av bästa tillgängliga uppgifter, som ska vara korrekta, heltäckande och tillförlitliga.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får behålla, ändra eller anta åtgärder som krävs för att förhindra att granskningssystem och granskningsbeslut kringgås.

Medlemsstaterna ska behålla, ändra, stärka eller anta åtgärder som krävs för att upptäcka och förhindra att granskningssystem och granskningsbeslut kringgås, inbegripet i situationer där ägarstruktur eller andra viktiga egenskaper hos investeraren avsevärt har ändrats. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om alla åtgärder som de vidtar för att motverka kringgående.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska fastställa tidsfrister för utfärdande av granskningsbeslut. Dessa tidsfrister ska göra det möjligt för dem att beakta de synpunkter från medlemsstaterna som avses i artikel 8 och det kommissionsyttrande som avses i artiklarna 8 och 9.

2.  Medlemsstaterna ska fastställa tidsfrister för utfärdande av granskningsbeslut och offentliggöra dessa tidsfrister. Dessa tidsfrister ska göra det möjligt för dem att beakta de synpunkter från medlemsstaterna som avses i artikel 8 och det kommissionsyttrande som avses i artiklarna 8 och 9.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna kan ge ekonomiska aktörer, det civila samhällets organisationer eller arbetsmarknadens parter, såsom fackföreningar, möjlighet att uppmana medlemsstaternas myndigheter att överväga att aktivera granskningssystemet, utan att det påverkar de medlemsstaters system som möjliggör större förfarandemässigt deltagande.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Konfidentiella uppgifter, inklusive kommersiellt känsliga uppgifter, som görs tillgängliga av berörda utländska investerare och företag ska skyddas.

3.  Medlemsstaterna och kommissionen ska garantera högsta möjliga skydd av alla de konfidentiella uppgifter som görs tillgängliga av berörda utländska investerare eller företag i unionen i samband med granskningsförfarandet i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 och (EU, Euratom) 2015/444.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Berörda utländska investerare och företag ska ha möjlighet att få de nationella myndigheternas granskningsbeslut rättsligt prövade.

4.  Berörda utländska investerare och företag i unionen ska ha möjlighet att få granskningsbeslut prövade inför medlemsstaternas myndigheter och jurisdiktioner i enlighet med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstater som tillämpar granskningssystem ska till kommissionen lämna en årlig rapport om tillämpningen av sina system. Rapporten ska för varje rapporteringsperiod särskilt innehålla uppgifter om följande:

3.  Medlemsstater som tillämpar granskningssystem ska för varje rapporteringsperiod lämna ytterligare uppgifter till kommissionen om tillämpningen av sina system, särskilt uppgifter om följande:

(a)  De utländska direktinvesteringar som granskats och som håller på att granskas.

(a)  De utländska direktinvesteringar som granskats och som håller på att granskas.

(b)  Granskningsbeslut som innebär att en utländsk direktinvestering förbjuds.

(b)  Granskningsbeslut som innebär att en utländsk direktinvestering förbjuds.

(c)  Granskningsbeslut som innebär att utländska direktinvesteringar underställs villkor eller omfattas av mildrande åtgärder.

(c)  Granskningsbeslut som innebär att utländska direktinvesteringar underställs villkor eller omfattas av mildrande åtgärder.

(d)  Sektorer och ursprung för och värdet av de utländska direktinvesteringar som granskats och som håller på att granskas.

(d)  Sektorer och ursprung för och värdet av de utländska direktinvesteringar som granskats och som håller på att granskas.

 

(da)  Granskningsbeslut som rör projekt och program av unionsintresse.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstater som inte tillämpar något granskningssystem ska till kommissionen lämna en årlig rapport om utländska direktinvesteringar som skett på deras territorium, på grundval av uppgifter som är tillgängliga för dem.

2.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen en årlig rapport om de utländska direktinvesteringar som skett på deras territorium, inom deras exklusiva ekonomiska zon eller på deras kontinentalsockel på grundval av bästa tillgängliga uppgifter samt information om de åtgärder som har vidtagits för att få fram dessa uppgifter.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  På grundval av bland annat de årliga rapporter som alla medlemsstater lämnar, och med vederbörlig hänsyn till att vissa av uppgifterna i dessa rapporter är av konfidentiell karaktär, ska kommissionen utarbeta en årlig rapport om den övergripande investeringssituationen i unionen, inbegripet genomförandet av denna förordning, och lägga fram den för Europaparlamentet. Denna rapport ska offentliggöras.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska inom fem arbetsdagar från det att en granskning påbörjats informera kommissionen och övriga medlemsstater om alla utländska direktinvesteringar som håller på att granskas inom ramen för deras granskningssystem. Som en del av denna information och i tillämpliga fall ska den granskande medlemsstaten sträva efter att ange huruvida den anser att den utländska direktinvestering som är föremål för granskning sannolikt ingår i tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 139/2004.

1.  Medlemsstaterna ska senast inom fem arbetsdagar efter det att en granskning påbörjats informera kommissionen och medlemsstaterna om alla utländska direktinvesteringar som håller på att granskas inom ramen för deras granskningssystem. Som en del av denna information och i tillämpliga fall ska den granskande medlemsstaten sträva efter att ange huruvida den anser att den utländska direktinvestering som är föremål för granskning sannolikt ingår i tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 139/2004.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  En medlemsstat kan begära ett yttrande från kommissionen eller synpunkter från andra medlemsstater om en utländsk direktinvestering som äger rum på dess territorium.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en medlemsstat anser att en planerad eller fullbordad utländsk direktinvestering i en annan medlemsstat sannolikt inverkar på dess egen säkerhet eller allmänna ordning får den lämna synpunkter till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats. Synpunkterna ska samtidigt skickas till kommissionen.

2.  Om en medlemsstat anser att en planerad eller fullbordad utländsk direktinvestering i en annan medlemsstat sannolikt inverkar på dess egen säkerhet eller allmänna ordning får den lämna synpunkter till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats. Medlemsstaternas synpunkter ska samtidigt skickas till kommissionen och alla övriga medlemsstater.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om kommissionen anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på säkerhet eller allmän ordning i en eller flera medlemsstater får den avge ett yttrande till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats. Kommissionen får avge ett yttrande oavsett om andra medlemsstater har lämnat synpunkter.

3.  Om kommissionen anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på säkerhet eller allmän ordning i en eller flera medlemsstater får den avge ett yttrande till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats. Kommissionen får avge ett yttrande oavsett om andra medlemsstater har lämnat synpunkter. Kommissionens yttrande ska samtidigt skickas till alla övriga medlemsstater.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen eller en medlemsstat som anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på medlemsstatens säkerhet eller allmänna ordning får från den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats begära alla uppgifter som den behöver för att lämna de synpunkter som avses i punkt 2 eller för att avge det yttrande som avses i punkt 3.

4.  En medlemsstat som har godtagbara skäl att anse att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på medlemsstatens säkerhet eller allmänna ordning får rikta en motiverad begäran till kommissionen om att från den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats erhålla alla uppgifter som den behöver för att lämna de synpunkter som avses i punkt 2. Kommissionen ska samla in alla mottagna begäranden om uppgifter och omedelbart skicka dem till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats. Kommissionen får också, när så är motiverat, på eget initiativ begära alla uppgifter som den behöver för att avge det yttrande som avses i punkt 3.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Synpunkter enligt punkt 2 eller yttranden enligt punkt 3 ska riktas till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats inom en rimlig tidsperiod och i alla händelser inom 25 arbetsdagar från mottagandet av den information som avses i punkt 1 eller 4. Om yttrandet från kommissionen avges efter synpunkter från andra medlemsstater ska kommissionen ha ytterligare 25 arbetsdagar på sig för att avge yttrandet.

5.  Synpunkter enligt punkt 2 ska riktas till kommissionen och medlemsstaterna och yttranden enligt punkt 3 ska riktas till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats inom en rimlig tidsperiod och i alla händelser inom 25 arbetsdagar från mottagandet av informationen. Om yttrandet från kommissionen avges efter synpunkter från andra medlemsstater ska den ha ytterligare 25 arbetsdagar på sig för att avge yttrandet.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den medlemsstat där en utländsk direktinvestering planeras ske eller har fullbordats ska i vederbörlig utsträckning beakta de synpunkter från andra medlemsstater som avses i punkt 2 och det kommissionsyttrande som avses i punkt 3.

6.  Den medlemsstat där en utländsk direktinvestering planeras ske eller har fullbordats ska i vederbörlig utsträckning beakta de synpunkter från andra medlemsstater som avses i punkt 2 och det kommissionsyttrande som avses i punkt 3 samt de synpunkter som lämnats inom ramen för den samordningsgrupp för granskning av investeringar som inrättats i enlighet med artikel 12a.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Om minst en tredjedel av medlemsstaterna anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på deras säkerhet eller allmänna ordning ska den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats i största möjliga utsträckning beakta medlemsstaternas synpunkter och kommissionens yttrande och lämna en skriftlig förklaring.

 

Om dessa synpunkter eller yttranden inte följs ska kommissionen främja en dialog mellan de medlemsstater som lämnat synpunkter och den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Samarbetet mellan medlemsstaterna enligt denna artikel ska ske via de kontaktpunkter som avses i artikel 12.

7.  Samarbetet mellan medlemsstaterna enligt denna artikel ska ske via institutionsbaserade kontaktpunkter för granskning av utländska direktinvesteringar och via den samordningsgrupp för granskning av investeringar som inrättats i enlighet med artikel 12a.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om kommissionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse får den avge ett yttrande riktat till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats.

1.  Om kommissionen eller en eller flera medlemsstater utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse ska den avge ett yttrande riktat till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats. Yttrandet från kommissionen ska samtidigt skickas till de övriga medlemsstaterna. Detta yttrande ska inte offentliggöras.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  En medlemsstat kan begära ett yttrande från kommissionen eller synpunkter från andra medlemsstater om en utländsk direktinvestering som äger rum på dess territorium.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Om en medlemsstat anser att en planerad eller fullbordad utländsk direktinvestering i en annan medlemsstat sannolikt inverkar på dess säkerhet eller allmänna ordning i samband med unionsprojekt eller unionsprogram, eller på unionens intressen, får den lämna synpunkter till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats. Dessa synpunkter ska samtidigt skickas till kommissionen.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen får från den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats begära alla uppgifter som den behöver för att avge det yttrande som avses i punkt 1.

2.  Kommissionen får från den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats begära alla uppgifter som den behöver för att avge det yttrande som avses i punkt 1. I samband med hanteringen av sådana uppgifter ska kommissionen fästa största vikt vid uppgifternas potentiellt känsliga karaktär. Medlemsstaten, den utländska investeraren och den företagare eller det företag som är föremål för investeringen får lämna alla relevanta uppgifter till kommissionen som de anser behövs för att ett yttrande ska kunna avges. Dessa uppgifter ska vara korrekta, heltäckande och tillförlitliga och de ska sträva efter att underlätta jämförelser av uppgifter.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska rikta sitt yttrande till den berörda medlemsstaten inom en rimlig tidsperiod och i alla händelser senast 25 arbetsdagar efter att den mottagit de uppgifter som den begärt i enlighet med punkt 2. Om en medlemsstat har ett granskningssystem enligt artikel 3.1 och om uppgifter om den utländska direktinvestering som håller på att granskas har mottagits av kommissionen i enlighet med artikel 8.1, ska yttrandet lämnas inom 25 arbetsdagar från mottagandet av de uppgifterna. Om ytterligare uppgifter behövs för att avge yttrandet ska fristen på 25 dagar börja löpa från dagen för mottagandet av de ytterligare uppgifterna.

3.  Kommissionen ska avge sitt yttrande till den berörda medlemsstaten inom en rimlig tidsperiod, för att varken den utländska direktinvesteringen eller medlemsstatens granskning ska påverkas negativt till följd av orimliga förseningar, och i alla händelser senast 25 arbetsdagar efter att den mottagit de uppgifter som den begärt i enlighet med punkt 2.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Yttrandet från kommissionen ska meddelas de övriga medlemsstaterna.

4.  Yttrandet från kommissionen ska meddelas de övriga medlemsstaterna och Europaparlamentet.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats ska i största möjliga utsträckning beakta kommissionens yttrande och lämna en förklaring till kommissionen om den inte följer dess yttrande.

5.  Den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats ska i största möjliga utsträckning beakta kommissionens yttrande enligt punkt 1 eller medlemsstaternas synpunkter enligt punkt 1b (ny) och ska lämna en skriftlig förklaring till kommissionen och de relevanta medlemsstaterna om kommissionens yttrande eller medlemsstaternas synpunkter inte följs.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Om ekonomiska aktörer, det civila samhällets organisationer eller arbetsmarknadens parter, såsom fackföreningar, har relevant information och väsentliga och vederbörligen motiverade betänkligheter avseende en utländsk direktinvestering som sannolikt kommer att påverka projekt eller program av unionsintresse med hänsyn till säkerhet eller allmän ordning, får de lämna denna information till kommissionen. Kommissionen får ta vederbörlig hänsyn till denna information när den avger ett yttrande.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  Om minst en tredjedel av medlemsstaterna och kommissionen anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på deras säkerhet eller allmänna ordning ska den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats i största möjliga utsträckning beakta medlemsstaternas synpunkter och kommissionens yttrande och lämna en skriftlig förklaring.

 

Om dessa synpunkter eller yttranden inte följs ska kommissionen främja en dialog mellan de medlemsstater som lämnat synpunkter och den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5c.  För att förbättra dialogen mellan unionens institutioner och säkerställa större transparens och ansvarsskyldighet får Europaparlamentets behöriga utskott uppmana kommissionen att avge ett yttrande över en utländsk direktinvestering som planeras ske eller har fullbordats i en medlemsstat och att med utskottet diskutera alla frågor i samband med genomförandet av denna förordning och särskilt genomförandet av bestämmelser om granskning av investeringar som sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse enligt denna förordning. Kommissionen ska informera Europaparlamentet om sina åtgärder till följd av sådana uppmaningar.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som begärs av kommissionen och andra medlemsstater i enlighet med artiklarna 8.4 och 9.2 görs tillgängliga för kommissionen och begärande medlemsstater utan onödigt dröjsmål.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som begärs av kommissionen och andra medlemsstater i enlighet med artiklarna 8.4 och 9.2 görs tillgängliga för kommissionen och begärande medlemsstater utan onödigt dröjsmål i enlighet med de bestämmelser som fastställs i artikel 346 i EUF-fördraget. Dessa uppgifter ska vara exakta, heltäckande och tillförlitliga och de ska sträva efter att underlätta jämförelser av uppgifter.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Ägarstruktur för den utländska investeraren och det företag där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats, inklusive uppgifter om yttersta kontrollerande aktieägare.

(a)  Ägarstruktur, andelar i kapitalet, karaktär avseende den utländska direkta investeraren, den slutliga investeraren och det företag där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats, inklusive uppgifter om yttersta kontrollerande aktieägare.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Finansiering av investeringen, på grundval av uppgifter som är tillgängliga för medlemsstaten.

(e)  Finansiering av investeringen och dess källa, inbegripet bevis på dess laglighet, på grundval av de bästa uppgifter som är tillgängliga för medlemsstaten.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa skyddet av de konfidentiella uppgifter som erhålls vid tillämpningen av denna förordning.

2.  Medlemsstaterna och kommissionen ska garantera högsta möjliga nivåer och standarder för skydd av de konfidentiella uppgifter som erhålls vid tillämpningen av denna förordning, med vederbörlig hänsyn till känsliga uppgifter och i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 och (EU, Euratom) 2015/444.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kontaktpunkter

Institutionsbaserade kontaktpunkter för granskning av utländska direktinvesteringar

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska utse en kontaktpunkt för granskning av utländska direktinvesteringar. Kommissionen och övriga medlemsstater ska involvera dessa kontaktpunkter i alla frågor som rör genomförandet av denna förordning.

1.  Varje medlemsstat ska utse en institutionsbaserad kontaktpunkt för granskning av utländska direktinvesteringar. Kommissionen och övriga medlemsstater ska involvera dessa institutionsbaserade kontaktpunkter för granskning av utländska direktinvesteringar, som ansvarar för granskning av utländska direktinvesteringar, och säkerställa nära samarbete mellan dessa i alla frågor som rör genomförandet av denna förordning, särskilt inom ramen för samordningsgruppen för granskning av investeringar.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  De institutionsbaserade kontaktpunkterna för granskning av utländska direktinvesteringar bör kunna upprätthålla en koppling till andra kontaktpunkter som inrättas enligt unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning i samma syfte, dvs. att främja utveckling av nätverk.

Motivering

Genom direktiv 2008/114 inrättas t.ex. kontaktpunkter för att skydda europeisk kritisk infrastruktur. Kopplingar och återkoppling mellan dessa kontaktpunkter kräver inte ytterligare resurser och möjliggör ett bättre utbyte av information.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  De institutionsbaserade kontaktpunkterna för granskning av utländska direktinvesteringar måste uppfylla samma krav som de nationella systemen för granskning av investeringar, till exempel när det gäller tillgång till nödvändig information, samordning och högsta möjliga skydd av konfidentiell och känslig information.

Motivering

De institutionella kontaktpunkterna ska ha samma skyldigheter, i synnerhet i fråga om informationssäkerhet.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Samordningsgrupp för granskning av investeringar

 

1.  En samordningsgrupp för granskning av investeringar, med en företrädare för kommissionen som ordförande, ska inrättas. Varje medlemsstat ska utse en företrädare denna grupp.

 

2.  Samordningsgruppen för granskning av investeringar ska sammanföra företrädare och experter från medlemsstaterna och kommissionen för att bland annat utbyta bästa praxis, ta fasta på medlemsstaternas betänkligheter om granskningssystemens funktion och diskutera alla frågor som ingår i denna förordnings tillämpningsområde.

 

3.  Lokala myndigheter, ekonomiska aktörer, institutionella och politiska aktörer och myndigheter, det civila samhällets organisationer, arbetsmarknadens parter såsom fackföreningar, EU:s byråer och byråer med ansvar för att främja särskilda regioner, experter på ekonomisk information och företrädare för granskningssystem i tredjeländer kan också regelbundet uppmanas att dela med sig av sina erfarenheter.

 

4.  Kommissionen ska underlätta för Europaparlamentet att delta som observatör i samtliga relevanta sammanträden.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12b

 

Internationellt samarbete

 

Medlemsstaterna och kommissionen ska främja samarbete i handels- och investeringsavtal med tredjeländer och i internationella forum om tillämpningen av granskningsförfaranden.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska utvärdera och för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om tillämpningen av denna förordning senast tre år efter att den trätt i kraft. Medlemsstaterna ska involveras i detta arbete och till kommissionen lämna de uppgifter som behövs för utarbetandet av rapporten.

1.  Senast ... [tre år efter denna förordnings ikraftträdande] och därefter vart tredje år ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport som utvärderar denna förordnings tillämpning och ändamålsenlighet. Medlemsstaterna ska nära involveras i detta arbete och till kommissionen lämna de uppgifter som behövs för utarbetandet av rapporten.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om det i rapporten rekommenderas att bestämmelserna i förordningen ska ändras får rapporten åtföljas av ett lämpligt lagstiftningsförslag.

2.  Om det i rapporten rekommenderas att bestämmelserna i denna förordning ska ändras får rapporten åtföljas av ett lämpligt lagstiftningsförslag. Om kommissionen anser att en sådan ändring inte behövs ska den uppge skälen till detta för Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3.3 ska ges till kommissionen för en period på tre år från och med ... [dagen för denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av treårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av varje period.

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 3.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 3.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Bilaga – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Efsi

 

Förordning (EU) nr 2015/1017 av den 25 juni 2015 omEuropeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för

investeringsprojekt på europeisk nivå och förordningarna om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013, (EU) nr 1316/2013 och (EU) 2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning.

 

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Bilaga – strecksatserna 6a–6i (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Sesar - Det gemensamma europeiska luftrummet (Sesar)

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordning”)

 

– Gemensamma teknikinitiativ inom unionen, däribland följande:

 

Bränsleceller och vätgas, flygteknik och vätgas, innovativa medicinska initiativ, elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap, biobaserade industrier, Shift2Rail.

 

– Fonden för ett sammanlänkat Europa:

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010.

 

– Handlingsplan för 5G i Europa.

 

– Europeiska försvarsfonden:

 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Start för europeiska försvarsfonden (COM(2017)295).

 

Europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram:

 

Europaparlamentets och rådets förordning av den ... om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri, och europeiska försvarsfonden - Europeiska kommissionens beslut om finansiering av den förberedande åtgärden för försvarsforskning (PADR).

 

 

– Det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco):

 

Rådets beslut (Gusp) 2017/2315 av den 11 december 2017 om upprättande av permanent strukturerat samarbete och om fastställande av förteckningen över deltagande medlemsstater.

 

– Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram:

 

Rådets beslut (EU) 2017/955 av den 29 maj 2017 om ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program.


MOTIVERING

Alla G7-länderna och unionens partnerländer har redan ett system för granskning av investeringar som de redan har förstärkt flera gånger. Tretton av tjugoåtta medlemsstater har redan införlivat detta granskningssystem i sina system. Kommissionen föreslår i sin text att detta tomrum i lagstiftningen fylls på EU-nivå för att inrätta en ram för granskning av utländska direktinvesteringar. Föredraganden vill uttrycka sin uppskattning till kommissionen för detta lagstiftningsförslag och för kommissionens engagemang. Det handlar varken om en harmonisering eller en ny mekanism utan om en ram.Själva grundansatsen kan stödjas, men förslaget kräver ett antal förtydliganden av begreppen, de faktorer som motiverar förslaget och dess konkreta tillämpningsområde.

BEGREPPEN

Kommissionens förslag innehåller många centrala begrepp i granskningssystem. Svårigheten består i att definiera dem och samtidigt lämna ett tolkningsutrymme så att de kan anpassas till olika situationer. Det vore därför inte lämpligt att göra dessa begrepp till exakta definitioner, eftersom detta skulle innebära att systemet inte längre skulle vara gångbart i de enskilda fallen och tyngas av alltför många begränsningar.

1.  Investeringar

Kommissionen nämner definitionen av investeringar och lägger tonvikten vid varaktiga och direkta förbindelser mellan investeraren och den företagare för vilken eller det företag för vilket kapitalet görs tillgängligt. Begreppet om en varaktig ekonomisk förbindelse är av stor betydelse, särskilt i strategiska sektorer.

Investerare – en fysisk eller juridisk person – betraktas som utländska när de också ytterst kontrolleras direkt eller indirekt av utomeuropeiska enheter eller stater.

2.  Kontroll

Föredraganden håller med kommissionen om att trösklar inte är effektiva här och lätt kan kringgås. Alla investeringar är potentiellt inkluderade i kommissionens förslag. Det väsentliga är att ta hänsyn till den slutliga investeraren.

Det finns olika sätt att ta kontroll över ett företag (förvärv, aktieägaröverenskommelser, styrning, val av styrelse, insatser på bolagsstämman, aktivistfonder) oavsett tillgångar som ägs av investerare, även när det gäller portföljinvesteringar.

3.  Säkerhet och allmän ordning

Begreppet ”säkerhet och allmän ordning” är i linje med de termer som används i GATS/WTO och gör det möjligt att beskriva undantagens räckvidd när det gäller våra internationella åtaganden och gör det möjligt för medlemsstaterna att begränsa investeringarna vid hot mot säkerheten och den allmänna ordningen. Detta bör förbli ett begrepp och inte definieras exakt så att det kan anpassas till de specifika omständigheterna i medlemsstaterna. Det bör noteras att försvarssektorn har uteslutits eller åtminstone omfattas av undantag med koppling till artikel 346 FEUF.

4.  Känslig och/eller strategisk 

Detsamma gäller för en sektors, ett företags eller en branschs känsliga eller strategiska aspekter. Ett företags känslighet beror på dess varor, tjänster, teknik eller know-how som är kopplade till betydande intressen för staten på området för säkerhet och allmän ordning.

Den strategiska karaktären kan bero på dess roll i en värdekedja. Föredraganden anser att det behövs mer precisa uppgifter i den förteckning som föreslås av kommissionen. Infrastruktur kräver särskild uppmärksamhet, känslig teknik måste läggas till liksom specifikationer avseende försörjningstrygghet och tillgång till känslig information. Förteckningen bör vara öppen och icke uttömmande.

5.  Koppling mellan utländska investeringar och säkerhet och allmän ordning

Kopplingen mellan investeringen och säkerhet och allmän ordning bör inte begränsas till att enbart beakta den kontroll som utövas av ett tredjelands regering, utan utvidgas till att omfatta sammanhanget och till de villkor under vilka investeringen görs eller gjordes, inklusive sektorns grad av öppenhet i det land där den utländska investeraren har sitt ursprung. Dessa kriterier gäller inte granskningen, utan aspekter som bidrar till beslutsfattandet.

II FÖRSLAGETS INNEHÅLL

Det föreslagna systemet ersätter inte medlemsstaternas beslutsbefogenhet när det gäller investeringar på deras territorium. Syftet med förslaget är främst att inrätta en mekanism för informationsutbyte på EU-nivå.

Europeiska unionens styrka inom andra områden ligger i kvaliteten på den information som samlas in. Kontakterna mellan medlemsstaterna och investerare kommer att bli mer regelbundna och skapa förtroende tack vare denna transparens.

Medlemsstaten, som bevarar suveräniteten över de investeringar som görs inom dess territorium, kan därmed efter behov använda information, upplysningar, frågor och analyser från medlemsstaterna och/eller kommissionen för att själv fatta beslut om att tillåta, förbjuda eller framför allt modulera en investering tack vare övergångsbestämmelser eller kompletterande åtgärder.

Det är uppenbart att viss information som överförs mellan ett företag eller en investerare och en medlemsstat kan vara högt konfidentiell, och det måste därför klart anges att medlemsstaterna och kommissionen måste säkerställa högsta möjliga skydd för sådan information.Den vanligaste regeln är att kontrollen görs innan investeringen har fullbordats. Detta skapar förutsebarhet för företag som vill konsultera nationella myndigheter innan de investerar, men också för staten som kan föregripa effekterna.

En efterhandskontroll eller en kontroll på eget initiativ av en investering är värdefullt i vissa stater för att granskningen ska bli mer effektiv, såsom i Tyskland. Detta är särskilt fallet när det finns en vilja att kringgå bestämmelserna.

Ett snabbt utbyte av information av hög kvalitet är som vi har sett av största betydelse i ett system för informationsutbyte. Att ha ett granskningssystem innebär att detta mål till fullo kan uppnås.

Det är också viktigt att hålla i åtanke att vissa medlemsstater inte har ett sådant system och att förslaget inte ålägger dem att införa ett. Det är dock nödvändigt att underlätta utbytet av information i systemet och att ha en sådan mekanism kan betraktas som ett mervärde.

Föredraganden anser att en kontaktpunkt utan lämplig institutionell förankring inte kommer att vara tillräckligt för att uppfylla målen och därmed säkerställa en väl fungerande mekanism för utbyte av information på europeisk nivå. Det måste till exempel finnas möjlighet till en effektiv samordning med andra kontaktpunkter, och därför är det nödvändigt att en stat som inte har ett granskningssystem kan begära att kommissionen eller medlemsstaterna avger ett yttrande samtidigt som uppgifternas konfidentialitet säkras.

Inrättandet av detta nya system skapar förväntningar. Föredraganden anser att det är viktigt att noga planera uppföljningen och förbättringen av systemet med avseende på översynen av förordningen tre år efter dess ikraftträdande.

Möjligheten att väcka talan vid de nationella myndigheterna eller domstolarna mot granskningsbesluten måste säkerställas, samtidigt som de berörda medlemsstaternas rättsordning bevaras.

III INSTITUTIONERNAS ROLL

Rådet

Medlemsstaterna står i centrum för detta system. Samordningsgruppen för granskning av utländska direktinvesteringar som inrättats av kommissionen kommer att tillträda före den slutliga ratificeringen av förslaget till förordning. Föredraganden anser att kommitténs funktion och roll måste förtydligas. Europaparlamentets närvaro som observatör skulle vara en fördel.

Föredraganden skulle vilja uppmuntra medlemsstaterna att utbyta bästa praxis i syfte att verka för inrättandet av effektiva system i medlemsstaterna.

Kommissionen

Kommissionen får en analysbefogenhet men ingen beslutsbefogenhet och fungerar som en kanal för utbyte av information. Föredraganden anser att dess roll är balanserad i förslaget till förordning. Det är dock nödvändigt att precisera två saker: innehållet i och värdet av kommissionens yttranden om vissa investeringar.

Kommissionens yttranden måste gå utöver investeringen och tillföra ett verkligt mervärde genom att ta hänsyn till inflytandet av en tredjestat via statligt stöd i synnerhet, eller genom att precisera graden av öppenhet i hemlandet för det företag som önskar investera.

Med hänsyn till den strategiska betydelsen av vissa investeringar saknas det ett scenario i förslaget till kommissionens förordning. När kommissionen och minst en tredjedel av medlemsstaterna framför betänkligheter kring en investering, ska kommissionen och den medlemsstat där investeringen görs samarbeta för att finna en alternativ lösning.

Det är helt legitimt att de europeiska projekt som på ett icke uttömmande sätt förtecknas i bilagan följs upp av kommissionen, som redan spelar en stor roll i organisationen, finansieringen och övervakningen av dem. Befogenheter måste därför delegeras till kommissionen så att den kan uppdatera den icke uttömmande föteckningen över projekt eller program.

Europaparlamentet

De årliga rapporter som utarbetas av medlemsstaterna om användningen av deras nationella system eller om situationen för utländska investeringar om de inte har ett nationellt system ska vara föremål för kommentarer från Europaparlamentet, vilket också ger parlamentet en roll som initiativtagare. Detta kommer att hjälpa de medlemsstater som vill inrätta ett system och samtidigt att bidra till översynen av det europeiska systemet.

Ledamöterna ska bidra till att skydda unionens intressen. Man bör överväga att införa en bestämmelse så att Europaparlamentet kan begära ett yttrande från kommissionen om en utländsk investering. Med tanke på konfidentialiteten när det gäller ett sådant yttrande ska Europaparlamentet endast få kommissionens bekräftelse på att ett sådant yttrande har avgetts.


YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (25.4.2018)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Föredragande av yttrande: Reinhard Bütikofer

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden stöder de övergripande målen och centrala delarna i förslaget till förordning som syftar till att upprätta en ram för medlemsstaternas och kommissionens granskning av utländska direktinvesteringar i EU med ursprung i tredjeländer. Även om utländska direktinvesteringar ofta utgör en möjlighet för EU: s ekonomi kan det också finnas tillfällen då sådana investeringar, om de tillåts, kan innebära ett hot mot unionens och medlemsstaternas säkerhet och allmänna ordning.

EU talar långt ifrån med en gemensam röst när det gäller utländska investeringar i Europa. Därför kommer överbryggande av skillnader, där så är möjligt, att vara ett centralt första steg i att utforma stabila och kompletterande politiska ståndpunkter på EU-nivå. På så vis kommer EU att kunna agera samfällt i det snabbt föränderliga och alltmer komplexa investeringslandskapet, samtidigt som unionen får samma förutsättningar som övriga globala handels- och investeringspartner som redan tillämpar granskningssystem för utländska direktinvesteringar.

Att få på plats en fullt fungerande ram för samordning över hela EU är dock ett mål på lång sikt eftersom medlemsstaterna i dag har olika metoder och vissa medlemsstater helt saknar granskningssystem. Föredraganden stöder därför att det ska förbli frivilligt för medlemsstaterna att inrätta granskningssystem, såsom anges i kommissionens förslag, samtidigt som det är möjligt för de länder som genomför granskningar att ha ett närmare samarbete. Föredraganden anser vidare att informationsprocesserna behöver effektiviseras, samtidigt som de administrativa bördorna minskas för alla medlemsstater.

Ändringarna och de föreslagna förtydligandena omfattar följande:

•  Förtydligande av definitionen av utländsk investerare med avseende på ägande och faktisk kontroll, eftersom ett företags läge inte nödvändigtvis indikerar varifrån investeringen faktiskt kommer.

•  Utvidgning, i enlighet med de ramar för granskning som inrättats i OECD-länderna, av den icke-uttömmande förteckningen över områden med kritisk teknik, kritisk infrastruktur och kritiska sektorer som kan komma att beaktas och där potentiella utländska investeringar kan inverka på säkerhet eller allmän ordning.

•  Möjliggörande för fackföreningar att begära att medlemsstaternas och kommissionens granskningssystem aktiveras, med det rådande systemet i Förenta staterna som förebild.

•  Möjlighet för Europaparlamentet att begära att samarbetsstrukturen aktiveras för projekt och program av unionsintresse.

•  Säkerställande av att kommissionen granskar relevanta projekt och program av unionsintresse som finansieras inom den nuvarande och även framtida fleråriga budgetramar.

•  Begränsning av eventuellt missbruk eller felaktig användning av en budgetram genom att säkerställa att medlemsstater lämnar motiverade förklaringar om hur en utländsk direktinvestering som planeras ske i en annan medlemsstat sannolikt kommer att påverka säkerhet eller allmän ordning samt genom att stärka kommissionens samordningsfunktion.

•  Införandet av en samordningsgrupp för granskning av investeringar, i de fall medlemsstaterna har ett granskningssystem, som kan utbyta information och synpunkter rörande pågående granskning som utförs av medlemsstaterna och kommissionen.

•  Minskad börda för medlemsstaterna i fråga om informationskrav och rapporteringskrav som sänks till vart tredje år, två år efter förordningens ikraftträdande.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Unionen och medlemsstaterna har ett öppet investeringsklimat, som lagts fast i fördraget och ingår i de internationella åtaganden som unionen och dess medlemsstater gjort i fråga om utländska direktinvesteringar.

(2)  Unionen och medlemsstaterna har ett öppet investeringsklimat, som lagts fast i fördraget och ingår i de internationella åtaganden som unionen och dess medlemsstater gjort i fråga om utländska direktinvesteringar. Med tanke på denna öppenhet bör unionen främja lika spelregler i förbindelserna med tredjeländer.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  De granskningssystem som finns i flera medlemsstater eller tredjeländer utgör aldrig ett hinder för utländska direktinvesteringar under förutsättning att de är kända, väntade och inte försenar investeringarnas genomförande i någon större utsträckning.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Det är viktigt att skapa rättssäkerhet och säkerställa en samordning och ett samarbete som täcker hela EU genom att upprätta en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning. Detta inverkar inte på medlemsstaternas egna fulla ansvar för att upprätthålla den nationella säkerheten.

(7)  Det är viktigt att skapa rättssäkerhet och eftersträva en samordning och ett samarbete som täcker hela EU genom att upprätta en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning när strategiska intressen berörs, inbegripet, bland annat, central möjliggörande teknik, strategiska tillgångar, strategiska och känsliga uppgifter etc. Detta inverkar inte på medlemsstaternas egna fulla ansvar för att upprätthålla den nationella säkerheten och den allmänna ordningen.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Vid bedömningen av granskningssystemet för utländska direktinvesteringar bör man se till att kontrollera att den inre marknaden fungerar väl, genom åtgärder som förhindrar en nedåtriktad konkurrens bland företag och medlemsstater i fråga om skatter och löner och premierar en socialt ansvarstagande inköpspolitik hos företagen som säkerställer fortsatta anställningar och skäliga löner.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Ramen för granskning av utländska direktinvesteringar bör ge medlemsstaterna och kommissionen möjlighet att bemöta hot mot säkerhet eller allmän ordning på ett allsidigt sätt och att anpassa sig till ändrade omständigheter, samtidigt som medlemsstaterna behåller erforderlig flexibilitet att granska utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet och allmän ordning med beaktande av sina nationella situationer och omständigheter.

(8)  Ramen för granskning av utländska direktinvesteringar bör ge medlemsstaterna och kommissionen möjlighet att bemöta hot mot säkerhet eller allmän ordning på ett allsidigt sätt och att anpassa sig till ändrade omständigheter i den globala handeln, samtidigt som medlemsstaternas förmånsrätter garanteras fullt ut när det gäller att granska utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet och allmän ordning, bland annat strategiska intressen, central möjliggörande teknik, strategiska tillgångar, strategiska och känsliga uppgifter osv., och med beaktande av sina nationella situationer och omständigheter. Ramen bör även göra det lättare för medlemsstater som saknar ett granskningssystem att införa ett sådant.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Denna ram bör omfatta en bred spännvidd av investeringar som etablerar eller upprätthåller varaktiga och direkta förbindelser mellan investerare från tredjeländer och företag som bedriver ekonomisk verksamhet i en medlemsstat.

(9)  Denna ram bör omfatta investeringar som etablerar eller upprätthåller varaktiga och direkta förbindelser mellan investerare från tredjeländer och företag som bedriver ekonomisk verksamhet i en medlemsstat, i den mån investeringarna inverkar på säkerhet eller allmän ordning.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Vid bedömningen av huruvida en utländsk direktinvestering kan inverka på säkerhet eller allmän ordning bör medlemsstaterna och kommissionen kunna beakta samtliga relevanta faktorer, däribland effekterna på kritisk infrastruktur, kritisk teknik, såsom viktig möjliggörande teknik, och kritiska insatsvaror av väsentlig betydelse för säkerheten eller upprätthållandet av allmän ordning och där en störning i utbudet eller förlust eller förstöring av infrastruktur, teknik eller insatsvaror skulle få betydande konsekvenser i en medlemsstat eller unionen. I detta avseende bör medlemsstaterna och kommissionen också kunna beakta huruvida en utländsk investerare kontrolleras direkt eller indirekt (till exempel via betydande finansiering, inbegripet subventioner) av ett tredjelands regering.

(12)  Vid bedömningen av huruvida en utländsk direktinvestering kan inverka på säkerhet eller allmän ordning bör medlemsstaterna och kommissionen kunna beakta samtliga relevanta faktorer, däribland effekterna på kritisk infrastruktur, kritisk teknik, såsom kritisk teknik, inbegripet central möjliggörande teknik, och insatsvaror eller känslig information av väsentlig betydelse för säkerheten eller upprätthållandet av allmän ordning och där en störning i utbudet eller förlust eller förstöring av infrastruktur, teknik eller insatsvaror skulle få betydande konsekvenser i en medlemsstat eller unionen. I detta avseende bör medlemsstaterna och kommissionen också kunna beakta huruvida en utländsk investerare ägs, drivs eller på annat sätt kontrolleras direkt eller indirekt av regeringen eller statliga organ i ett tredjeland och/eller följer en statsstyrd politik för utåtriktade utländska direktinvesteringar, med hjälp av betydande finansiering eller stöd, omfattande krediter eller lån från regeringen eller ett statsägt finansinstitut i det tredjelandet. Vid granskning av en utländsk direktinvestering får kommissionen också beakta effekterna på specifik central know-how och teknik som skulle kunna vara betydande för den ekonomiska säkerheten på medellång och lång sikt.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Det bör inrättas en struktur som gör det möjligt för medlemsstaterna att samarbeta med och bistå varandra när en utländsk direktinvestering i en medlemsstat kan inverka på säkerhet eller allmän ordning i andra medlemsstater. Medlemsstaterna bör kunna lämna synpunkter till den medlemsstat där investeringen planeras eller har fullbordats, oavsett om den medlemsstat som lämnar synpunkter eller där investeringen planeras eller har fullbordats tillämpar ett granskningssystem eller håller på att granska en investering. Medlemsstaternas synpunkter bör även vidarebefordras till kommissionen. Kommissionen bör också vid behov kunna avge ett yttrande till den medlemsstat där en investering planeras eller har fullbordats, oavsett om denna medlemsstat tillämpar ett granskningssystem eller håller på att granska investeringen och oavsett om andra medlemsstater har lämnat synpunkter.

(14)  Det bör inrättas en struktur som gör det möjligt för medlemsstaterna och kommissionen att tillämpa granskningssystem på ett transparent sätt för att samarbeta med och bistå varandra när en utländsk direktinvestering i en medlemsstat kan inverka på säkerhet eller allmän ordning i andra medlemsstater. Medlemsstater vars säkerhet eller allmänna ordning kan påverkas av en utländsk direktinvestering i en annan medlemsstat bör kunna lämna synpunkter till kommissionen. Kommissionen bör därefter vidarebefordra alla synpunkter till den medlemsstat där investeringen planeras samt till alla övriga berörda medlemsstater. Kommissionen bör också vid behov kunna avge ett yttrande till den medlemsstat där en investering planeras. På grundval av de synpunkter som inkommit kan kommissionen begära att få diskutera frågan inom ramen för samordningsgruppen för granskning av investeringar.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Vidare bör kommissionen ha möjlighet att, utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, granska utländska direktinvesteringar som sannolikt inverkar på projekt och program av unionsintresse. Detta skulle ge kommissionen ett verktyg för att skydda projekt och program som tjänar unionen som helhet och ger ett viktigt bidrag till dess ekonomiska tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Detta bör särskilt inbegripa projekt och program som involverar betydande EU-finansiering eller som inrättats genom unionslagstiftning rörande kritisk infrastruktur eller teknik eller kritiska insatsvaror. För större klarhet bör det i en bilaga till förordningen upprättas en vägledande förteckning över projekt eller program av unionsintresse där en utländsk direktinvestering kan bli föremål för granskning av kommissionen.

(15)  Vidare bör kommissionen, utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, granska utländska direktinvesteringar som sannolikt inverkar på projekt och program av unionsintresse. Detta skulle ge kommissionen och medlemsstaterna ett verktyg för att skydda projekt och program som tjänar unionen som helhet och ger ett viktigt bidrag till dess ekonomiska tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Detta bör särskilt inbegripa projekt och program som involverar betydande EU-finansiering eller som inrättats genom unionslagstiftning rörande kritisk infrastruktur eller teknik eller kritiska insatsvaror. För större klarhet bör det i en bilaga upprättas en förteckning över projekt eller program av unionsintresse där en utländsk direktinvestering kan bli föremål för granskning av kommissionen.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Om kommissionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse bör den inom en rimlig tidsrymd kunna rikta ett yttrande till de medlemsstater där en sådan investering planeras eller fullbordas. Medlemsstaterna bör i största möjliga utsträckning beakta detta yttrande och lämna en förklaring till kommissionen om de inte följer yttrandet, i enlighet med deras skyldighet avseende lojalt samarbete enligt artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen. Kommissionen bör också ha möjlighet att från dessa medlemsstater begära de uppgifter som den behöver för att granska investeringen i fråga.

(16)  Om kommissionen eller mer än en medlemsstat, utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse bör den inom en rimlig tidsrymd rikta ett yttrande till de medlemsstater där en sådan investering planeras eller fullbordas. Medlemsstaterna bör beakta detta yttrande och lämna en förklaring till kommissionen om de avviker från yttrandet, i enlighet med deras skyldighet avseende lojalt samarbete enligt artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen. Kommissionen bör också ha möjlighet att från dessa medlemsstater begära de uppgifter som den behöver för att granska investeringen i fråga.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att underlätta samarbetet med andra medlemsstater och kommissionens granskning av utländska direktinvesteringar bör medlemsstaterna underrätta kommissionen om sina granskningssystem och ändringar av dessa och på regelbunden basis rapportera om hur de tillämpar sina granskningssystem. Av samma skäl bör de medlemsstater som inte har något granskningssystem också rapportera om de utländska direktinvesteringar som skett på deras territorium, på grundval av de uppgifter som är tillgängliga för dem.

(17)  För att underlätta samarbetet med andra medlemsstater och kommissionens granskning av utländska direktinvesteringar bör medlemsstaterna underrätta kommissionen om sina granskningssystem och ändringar av dessa och på regelbunden basis rapportera om hur de tillämpar sina granskningssystem. De medlemsstater som inte har något granskningssystem bör dock rapportera årligen om de utländska direktinvesteringar som skett på deras territorium, när sådana investeringar avser projekt eller program av unionsintresse. Alla rapporteringsskyldigheter bör gälla från och med ... [två år efter denna förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För detta ändamål är det också viktigt att i samtliga medlemsstater säkerställa en miniminivå av information och samordning i fråga om utländska direktinvesteringar som ingår i tillämpningsområdet för denna förordning. Denna information bör göras tillgänglig av de medlemsstater där utländska direktinvesteringar planeras eller har fullbordats, på begäran av andra medlemsstater eller kommissionen. Relevant information innefattar aspekter som den utländska investerarens ägarstruktur och finansieringen av den planerade eller fullbordade investeringen, inbegripet i tillgängliga fall information om subventioner som beviljats av tredjeländer.

(18)  För detta ändamål är det också viktigt att i samtliga medlemsstater säkerställa en miniminivå av informationsutbyte och samordning mellan medlemsstaterna i fråga om utländska direktinvesteringar som ingår i tillämpningsområdet för denna förordning. De medlemsstater där utländska direktinvesteringar planeras eller har fullbordats bör göra informationen tillgänglig på begäran av medlemsstaterna kommissionen eller samordningsgruppen för granskning av investeringar. Relevant information innefattar aspekter som den utländska investerarens ägarstruktur och finansieringen av den planerade eller fullbordade investeringen, inbegripet information om subventioner som beviljats av tredjeländer.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Kommunikationen och samarbetet på medlemsstats- och unionsnivå bör förbättras genom att man inrättar kontaktpunkter för granskning av utländska direktinvesteringar i varje medlemsstat.

(19)  Kommunikationen och samarbetet på medlemsstats- och unionsnivå bör förbättras genom att man inrättar kontaktpunkter för granskning av utländska direktinvesteringar i varje medlemsstat samt genom att man inrättar en samordningsgrupp för granskning av investeringar. Gruppen bör bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha företrädare för kommissionen som ordförande och kan fungera som en plattform för att utbyta åsikter och information, förbättra samarbetet och samordningen och bistå varandra när det gäller utländska direktinvesteringar.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Senast tre år efter förordningens ikraftträdande bör kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om tillämpningen av förordningen. Om det i rapporten föreslås att förordningen ska ändras bör rapporten i tillämpliga fall kunna åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

(21)  Senast den ... [fyra år efter förordningens ikraftträdande], och därefter vart femte år, bör kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om tillämpningen av förordningen. Om det i rapporten föreslås att förordningen ska ändras bör rapporten i tillämpliga fall kunna åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  I syfte att uppdatera projekten eller programmen av unionsintresse där utländska direktinvesteringar kan bli föremål för granskning av kommissionen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller den vägledande förteckning över projekt eller program av unionsintresse som avses i artikel 3.3 och som återfinns i bilaga 1. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

 

_______________________

 

1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för medlemsstaternas och kommissionens granskning av utländska direktinvesteringar i unionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning.

I denna förordning fastställs en ram för medlemsstaternas granskning av utländska direktinvesteringar i unionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning och fastställs kommissionens roll i denna.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  utländsk investerare: en fysisk person från ett tredjeland eller ett företag från ett tredjeland som avser att göra eller har gjort en utländsk direktinvestering.

2.  utländsk investerare: en fysisk person från ett tredjeland eller ett företag som faktiskt kontrolleras eller ägs av medborgare från ett tredjeland som avser att göra eller har gjort en utländsk direktinvestering.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  företag från ett tredjeland: ett företag som bildats eller på annat sätt organiserats enligt lagstiftningen i ett tredjeland.

6.  företag från ett tredjeland: ett företag som bildats eller på annat sätt organiserats enligt lagstiftningen i ett tredjeland eller ett företag som faktiskt kontrolleras eller ägs av medborgare från ett tredjeland.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får behålla, ändra eller anta system för granskning av utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, på de villkor som anges i denna förordning.

1.  Medlemsstaterna får behålla, ändra eller anta system för granskning av utländska direktinvesteringar utgående från behovet av allmän ordning eller säkerhet, på de villkor som anges i denna förordning.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen får utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning granska utländska direktinvesteringar som sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse.

2. Kommissionen ska utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning granska utländska direktinvesteringar som anses inverka på projekt eller program av unionsintresse.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Projekt eller program av unionsintresse ska särskilt inbegripa sådana projekt och program som involverar ett betydande belopp av EU-finansiering eller en betydande andel EU-finansiering eller som omfattas av unionslagstiftning rörande kritisk infrastruktur eller teknik eller kritiska insatsvaror. I bilaga 1 återfinns en vägledande förteckning över projekt eller program av unionsintresse.

3.  Projekt eller program av unionsintresse ska särskilt inbegripa projekt och program som involverar ett betydande belopp av EU-finansiering eller en betydande andel EU-finansiering inom ramen för nuvarande och framtida fleråriga budgetramar eller som omfattas av unionslagstiftning rörande kritisk infrastruktur eller teknik eller kritiska insatsvaror. I bilaga 1 återfinns en förteckning över projekt eller program av unionsintresse.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a i syfte att ändra projekt eller program som förtecknas i bilaga 1.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  De samarbetsstrukturer som avses i artiklarna 8 och 9 maj får aktiveras först efter det att medlemsstaterna har anmält att deras granskningssystem aktiverats. Samarbetsstrukturer får under inga omständigheter aktiveras för fullbordade investeringar när medlemsstaterna endast granskar planerade investeringar. Endast i undantagsfall och om medlemsstaterna och kommissionen har rimliga skäl att tro att de uppgifter som anges i artikel 10.2 har ändrats och endast i fall av investeringar som fullbordats efter denna förordnings ikraftträdande, kan samarbetsstrukturen aktiveras för gjorda investeringar. När den samarbetsstruktur som avses i artikel 9 aktiveras för investeringar i medlemsstater som inte har en granskningsmekanism kan gjorda investeringar tas upp inom ramen den samordningsgrupp för investeringsgranskning som avses i artikel 12a.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid granskning av en utländsk direktinvestering utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning får medlemsstaterna och kommissionen överväga de potentiella effekterna på bland annat följande:

Vid granskning av en utländsk direktinvestering utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning i en eller flera medlemsstater eller säkerhet eller allmän ordning avseende projekt eller program av unionsintresse, får medlemsstaterna och kommissionen överväga de potentiella effekterna på bland annat följande:

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Kritisk infrastruktur, däribland för energi, transport, kommunikation eller datalagring, rymdinfrastruktur eller finansiell infrastruktur och känsliga anläggningar.

–  Kritisk och strategisk infrastruktur, däribland för energi, vatten, transport, kommunikation och medier, datalagring, rymd, hälsotjänster, forskning eller finansiella tjänster samt känsliga anläggningar och säkerhets- och försvarsinfrastruktur.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Kritisk teknik, däribland artificiell intelligens, robotteknik, halvledare, teknik som potentiellt har dubbla användningsområden, cybersäkerhet och rymd- eller kärnteknik.

–  Kritisk och strategisk teknik, däribland artificiell intelligens, robotteknik, halvledare, avancerade material, nanoteknik, bioteknik, medicinteknik, teknik som potentiellt har dubbla användningsområden, cybersäkerhet, luftfart, försvar, rymd- eller kärnteknik.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Tryggad försörjning av kritiska insatsvaror.

–  Tryggad försörjning av kritiska insatsvaror i form av sällsynta eller strategiska material, eller

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Tillgång till känslig information eller förmåga att kontrollera känslig information.

–  Tillgång eller förmåga att kontrollera känsliga uppgifter och information.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid fastställandet av om en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på säkerhet eller allmän ordning får medlemsstaterna och kommissionen beakta huruvida den utländska investeraren kontrolleras av ett tredjelands regering, inbegripet via betydande finansiering.

Vid fastställandet av om en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på säkerhet eller allmän ordning ska medlemsstaterna och kommissionen beakta huruvida den utländska investeraren direkt eller indirekt kontrolleras av ett tredjelands regering eller statliga organ och/eller följer en statsstyrd politik för utgående utländska direktinvesteringar för strategiska industriella mål, med hjälp av betydande finansiering eller stöd, omfattande krediter och lån av ett tredjelands regering eller statsägda finansinstitut. Vid granskning av en utländsk direktinvestering får kommissionen också beakta effekterna på specifik central know-how och teknik som skulle kunna vara betydande för den ekonomiska säkerheten på medellång och lång sikt.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaternas granskningssystem ska vara transparenta och får inte diskriminera mellan olika tredjeländer. Medlemsstaterna ska i synnerhet ange de omständigheter som föranleder en granskning, skälen till granskning och tillämpliga närmare förfaranderegler.

1.  Medlemsstaternas granskningssystem ska vara transparenta och får inte diskriminera mellan olika tredjeländer. Medlemsstaterna ska i synnerhet ange de omständigheter som föranleder en granskning, skälen till granskning och tillämpliga närmare förfaranderegler avseende granskningen och granskningsbesluten.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska fastställa tidsfrister för utfärdande av granskningsbeslut. Dessa tidsfrister ska göra det möjligt för dem att beakta de synpunkter från medlemsstaterna som avses i artikel 8 och det kommissionsyttrande som avses i artiklarna 8 och 9.

2.  Medlemsstaterna ska fastställa tidsfrister för utfärdande av granskningsbeslut samt göra dem tillgängliga för allmänheten. Dessa tidsfrister ska göra det möjligt för dem att beakta de synpunkter från medlemsstaterna som avses i artikel 8 och det kommissionsyttrande som avses i artiklarna 8 och 9.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Konfidentiella uppgifter, inklusive kommersiellt känsliga uppgifter, som görs tillgängliga av berörda utländska investerare och företag ska skyddas.

3.  Konfidentiella uppgifter, inklusive kommersiellt känsliga uppgifter, som görs tillgängliga av berörda utländska investerare och företag ska vederbörligen skyddas.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaternas underrättelse om granskningssystem och årliga rapportering

Medlemsstaternas underrättelse om granskningssystem och rapportering

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina befintliga granskningssystem senast den […] (30 dagar efter förordningens ikraftträdande). Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om alla ändringar av ett befintligt granskningssystem eller om alla nyligen antagna granskningssystem senast 30 dagar efter att granskningssystemet trätt i kraft.

1.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina befintliga granskningssystem senast den [… 30 dagar efter förordningens ikraftträdande]. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om alla ändringar av ett befintligt granskningssystem eller om alla nyligen antagna granskningssystem senast 30 dagar efter att granskningssystemet trätt i kraft eller det befintliga systemet ändrats.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstater som tillämpar granskningssystem ska till kommissionen lämna en årlig rapport om tillämpningen av sina system. Rapporten ska för varje rapporteringsperiod särskilt innehålla uppgifter om följande:

2.  Medlemsstater som tillämpar granskningssystem ska senast den ...[två år efter förordningens ikraftträdande] och därefter vart tredje år till kommissionen lämna en rapport om tillämpningen av sina system. Rapporten ska för varje rapporteringsperiod särskilt innehålla uppgifter om följande:

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Granskningsbeslut som rör projekt och program av unionsintresse.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Sektorer och ursprung för och värdet av de utländska direktinvesteringar som granskats och som håller på att granskas.

utgår

Motivering

Syftet är att minska medlemsstaternas administrativa börda. Dessa uppgifter kommer redan att ha lämnats till kommissionen (bestämmelse i artikel 8.1), som kan aggregera dem.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstater som inte tillämpar något granskningssystem ska till kommissionen lämna en årlig rapport om utländska direktinvesteringar som skett på deras territorium, på grundval av uppgifter som är tillgängliga för dem.

3.  Medlemsstater som inte tillämpar granskningssystem ska senast den ...[två år efter förordningens ikraftträdande] och därefter varje år, till kommissionen lämna en rapport om utländska direktinvesteringar som skett på deras territorium, när sådana investeringar avser projekt eller program av unionsintresse.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska inom fem arbetsdagar från det att en granskning påbörjats informera kommissionen och övriga medlemsstater om alla utländska direktinvesteringar som håller på att granskas inom ramen för deras granskningssystem. Som en del av denna information och i tillämpliga fall ska den granskande medlemsstaten sträva efter att ange huruvida den anser att den utländska direktinvestering som är föremål för granskning sannolikt ingår i tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 139/2004.

1.  En medlemsstat ska inom fem arbetsdagar från det att en granskning påbörjats informera kommissionen och övriga medlemsstater om alla utländska direktinvesteringar som är föremål för granskning inom ramen för dess granskningssystem. Som en del av denna information och i tillämpliga fall ska den granskande medlemsstaten sträva efter att ange huruvida den anser att den utländska direktinvestering som är föremål för granskning sannolikt ingår i tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 139/2004.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en medlemsstat anser att en planerad eller fullbordad utländsk direktinvestering i en annan medlemsstat sannolikt inverkar på dess egen säkerhet eller allmänna ordning får den lämna synpunkter till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats. Synpunkterna ska samtidigt skickas till kommissionen.

2.  Om en medlemsstat anser att en planerad eller fullbordad utländsk direktinvestering i en annan medlemsstat sannolikt inverkar på dess egen säkerhet eller allmänna ordning får den lämna synpunkter till kommissionen. Kommissionen ska samla in alla synpunkter och dela dessa med den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats samt med alla övriga medlemsstater.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om kommissionen anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på säkerhet eller allmän ordning i en eller flera medlemsstater får den avge ett yttrande till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats. Kommissionen får avge ett yttrande oavsett om andra medlemsstater har lämnat synpunkter.

3.  Om kommissionen anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på säkerhet eller allmän ordning i en eller flera medlemsstater får den avge ett yttrande till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats. Detta yttrande ska även översändas till alla andra medlemsstater. Kommissionen får avge ett yttrande oavsett om andra medlemsstater har lämnat synpunkter.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen eller en medlemsstat som anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på medlemsstatens säkerhet eller allmänna ordning får från den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats begära alla uppgifter som den behöver för att lämna de synpunkter som avses i punkt 2 eller för att avge det yttrande som avses i punkt 3.

4.  En medlemsstat som anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på medlemsstatens säkerhet eller allmänna ordning får rikta en begäran till kommissionen om att från den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats erhålla alla uppgifter som den behöver för att lämna de synpunkter som avses i punkt 2. Medlemsstaterna ska ha fem arbetsdagar på sig från och med dagen för anmälan av ett granskningssystem enligt punkt 1 för att rikta en begäran om information till kommissionen. Kommissionen ska samla in alla mottagna begäranden om information och omedelbart översända dem till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras eller har fullbordats, samt med andra medlemsstater. Kommissionen får på eget initiativ begära att den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats tillhandahåller alla uppgifter som krävs för att avge det yttrande som avses i punkt 3.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Synpunkter enligt punkt 2 eller yttranden enligt punkt 3 ska riktas till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats inom en rimlig tidsperiod och i alla händelser inom 25 arbetsdagar från mottagandet av den information som avses i punkt 1 eller 4. Om yttrandet från kommissionen avges efter synpunkter från andra medlemsstater ska kommissionen ha ytterligare 25 arbetsdagar på sig för att avge yttrandet.

5.  Synpunkter enligt punkt 2 ska sändas till kommissionen inom rimlig tid och i alla händelser inom 20 arbetsdagar från mottagandet av den information som avses i punkt 1 eller 4. Kommissionen har sedan 5 arbetsdagar på sig att dela alla synpunkter som tas emot med den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats. Kommissionen ska avge det yttrande som avses i punkt 3 inom 25 arbetsdagar och om yttrandet från kommissionen avges efter synpunkter från andra medlemsstater ska kommissionen ha ytterligare 25 arbetsdagar på sig för att avge yttrandet.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den medlemsstat där en utländsk direktinvestering planeras ske eller har fullbordats ska i vederbörlig utsträckning beakta de synpunkter från andra medlemsstater som avses i punkt 2 och det kommissionsyttrande som avses i punkt 3.

6.  Den medlemsstat där en utländsk direktinvestering planeras ske eller har fullbordats ska i vederbörlig utsträckning beakta de synpunkter från andra medlemsstater som avses i punkt 2 och det kommissionsyttrande som avses i punkt 3 samt de synpunkter som lämnats inom ramen för den samordningsgrupp för granskning av investeringar som avses i artikel 12a.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Samarbetet mellan medlemsstaterna enligt denna artikel ska ske via de kontaktpunkter som avses i artikel 12.

7.  Samarbetet mellan medlemsstaterna enligt denna artikel ska ske genom diskussioner i den samordningsgrupp för granskning av investeringar som avses i artikel 12a om kommissionen begär detta.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ram för kommissionens granskning

Samarbetsstruktur för granskning av projekt eller program av unionsintresse

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om kommissionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse får den avge ett yttrande riktat till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats.

1.  Om kommissionen eller mer än en medlemsstat vederbörligen anser att, utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning i en eller flera medlemsstater, en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse, ska den avge ett yttrande riktat till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Europaparlamentet får, utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, begära att samarbetsstrukturen för projekt eller program av unionsintresse aktiveras. Kommissionen ska i största möjliga utsträckning beakta Europaparlamentets ståndpunkt och lämna en förklaring om denna inte beaktas.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Om en medlemsstat anser att en utländsk direktinvestering kan inverka på projekt eller program av unionsintresse ska den uppmana kommissionen att avge ett yttrande riktat till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen får från den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats begära alla uppgifter som den behöver för att avge det yttrande som avses i punkt 1.

2.  Kommissionen får begära ytterligare uppgifter enligt artikel 10 från den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats. När sådana uppgifter begärs ska kommissionen redogöra för hur den utländska direktinvestering som planeras ske, övervägs eller har fullbordats kan inverka på säkerhet eller allmän ordning.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska rikta sitt yttrande till den berörda medlemsstaten inom en rimlig tidsperiod och i alla händelser senast 25 arbetsdagar efter att den mottagit de uppgifter som den begärt i enlighet med punkt 2. Om en medlemsstat har ett granskningssystem enligt artikel 3.1 och om uppgifter om den utländska direktinvestering som håller på att granskas har mottagits av kommissionen i enlighet med artikel 8.1, ska yttrandet lämnas inom 25 arbetsdagar från mottagandet av de uppgifterna. Om ytterligare uppgifter behövs för att avge yttrandet ska fristen på 25 dagar börja löpa från dagen för mottagandet av de ytterligare uppgifterna.

3.  Kommissionen ska avge sitt yttrande till den berörda medlemsstaten inom en rimlig tidsperiod, för att varken den utländska direktinvesteringen eller den nationella granskningen ska hindras till följd av orimliga förseningar, och i alla händelser senast 25 arbetsdagar efter att den mottagit de uppgifter som den behöver för att avge ett yttrande i enlighet med punkt 1.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Yttrandet från kommissionen ska meddelas de övriga medlemsstaterna.

4.  Yttrandet från kommissionen ska meddelas de övriga medlemsstaterna. Om kommissionen har avgett ett yttrande enligt denna artikel ska den informera Europaparlamentet som ett led i en strukturerad dialog om utländska direktinvesteringar som inverkar på säkerhet och allmän ordning. Artikel 11.2 måste beaktas till fullo.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats ska i största möjliga utsträckning beakta kommissionens yttrande och lämna en förklaring till kommissionen om den inte följer dess yttrande.

5.  Den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats ska beakta kommissionens yttrande och lämna en skriftlig förklaring till kommissionen om den inte följer dess yttrande. Kommissionen ska sända denna förklaring till andra medlemsstater, med fullt beaktande av artikel 11.2.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uppgiftskrav

Utbyte av uppgifter

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som begärs av kommissionen och andra medlemsstater i enlighet med artiklarna 8.4 och 9.2 görs tillgängliga för kommissionen och begärande medlemsstater utan onödigt dröjsmål.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de alla uppgifter som begärs av kommissionen i enlighet med artiklarna 8.4 och 9.2 eller av samordningsgruppen för granskning av investeringar görs tillgängliga för kommissionen utan onödigt dröjsmål, med beaktande av uppgifternas känslighet och med garanti för sekretessen.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De uppgifter som avses i punkt 1 ska särskilt inbegripa följande:

2.  De uppgifter som avses i punkt 1 får bland annat inbegripa följande:

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Ägarstruktur för den utländska investeraren och det företag där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats, inklusive uppgifter om yttersta kontrollerande aktieägare.

(a)  Ägarstruktur för den utländska investeraren och det företag där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats, inklusive uppgifter om yttersta kontrollerande aktieägare, administrativ ledning och övervakningsorgan.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Värdet av den utländska direktinvesteringen.

(b)  Värdet av den utländska direktinvesteringen och en prognos av dess sektoriella inverkan

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Finansiering av investeringen, på grundval av uppgifter som är tillgängliga för medlemsstaten.

(e)  Finansiering av investeringen och lagligheten av dess källa, på grundval av uppgifter som är tillgängliga för medlemsstaten.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa skyddet av de konfidentiella uppgifter som erhålls vid tillämpningen av denna förordning.

2.  Medlemsstaterna, Europaparlamentet och kommissionen ska säkerställa fullt skydd av de konfidentiella uppgifter, inklusive kommersiellt känsliga uppgifter, som erhålls vid tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska utse en kontaktpunkt för granskning av utländska direktinvesteringar. Kommissionen och övriga medlemsstater ska involvera dessa kontaktpunkter i alla frågor som rör genomförandet av denna förordning.

Varje medlemsstat ska, oavsett om den tillämpar ett granskningssystem, utse en kontaktpunkt för granskning av utländska direktinvesteringar. Kommissionen och övriga medlemsstater ska involvera dessa kontaktpunkter och samordningsgruppen för granskning av investeringar i alla frågor som rör genomförandet av denna förordning.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Samordningsgrupp för granskning av investeringar

 

1.   En samordningsgrupp för granskning av investeringar, med en företrädare för kommissionen som ordförande, ska inrättas. Varje medlemsstat ska utse en företrädare/expert till denna grupp.

 

2.   Gruppen får utbyta åsikter och information om eventuella utländska direktinvesteringar som är föremål för granskning inom ramen för medlemsstaternas granskningssystem och där en samarbetsstruktur har aktiverats i enlighet med artikel 8 eller artikel 9, inbegripet delande av bästa praxis och lärdomar bland medlemsstaterna om granskning av utländska direktinvesteringar.

 

3.  Gruppen får också diskutera vilken fråga som helst som hör samman med unionens politik för inkommande utländska investeringar.

 

4.   På begäran av medlemsstaterna får kommissionen ta upp planerade investeringar i medlemsstater som inte har något granskningssystem.

 

5.   Kommissionen ska årligen lämna en årlig rapport till Europaparlamentet om verksamheten, undersökningarna och diskussionerna inom samordningsgruppen för granskning av investeringar.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska utvärdera och för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om tillämpningen av denna förordning senast tre år efter att den trätt i kraft. Medlemsstaterna ska involveras i detta arbete och till kommissionen lämna de uppgifter som behövs för utarbetandet av rapporten.

1.  Kommissionen ska utvärdera och för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om tillämpningen av denna förordning senast ... [fyra år efter förordningens ikraftträdande] och därefter vart femte år. Medlemsstaterna ska involveras i detta arbete och till kommissionen lämna de uppgifter som behövs för utarbetandet av rapporten.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

 

Utövande av delegeringen

 

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ska ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3.3a ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med ... [dagen för denna förordnings ikraftträdande].

 

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 3.3a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

 

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.   En delegerad akt som antas enligt artikel 3.3a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Bilaga – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Gemensamma teknikinitiativ inom unionen, däribland följande: bränsleceller och vätgas, flygteknik och lufttransport, innovativa medicinska initiativ, elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap, biobaserade industrier, Shift2Rail, Single European Sky (Sesar).

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Bilaga – strecksats 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Fonden för ett sammanlänkat Europa: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Bilaga – strecksats 3c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Europeiska fonden för strategiska investeringar.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Bilaga – strecksats 3d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Bilaga – strecksats 3e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) 2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Bilaga – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram:

 

a) Europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet och

 

b) Europeiska försvarsforskningsprogrammet/Europeiska försvarsfonden

 

  Europeiska kommissionens beslut om finansiering av den förberedande åtgärden för försvarsforskning (PADR).

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen

Referensnummer

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

26.10.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

26.10.2017

Associerat/associerade utskott Tillkännagivande i kammaren

18.1.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Reinhard Bütikofer

9.11.2017

Behandling i utskott

21.2.2018

 

 

 

Antagande

24.4.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

8

19

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Rosa D’Amato

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

36

+

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

8

-

ALDE

Frederick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Rupert Mathews

EFDD

Jonathan Bullock

19

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Razvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (22.3.2018)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättandet av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Föredragande av yttrande: Geoffrey Van Orden

MOTIVERING

Utländska direktinvesteringar har alltid varit av avgörande betydelse för utvecklingen av Europas länder och Europeiska unionen. Det är visserligen den ekonomiska och sociala utvecklingen som drar mest nytta av utländska direktinvesteringar men de motsvarande effekterna på unionens och medlemsstaternas säkerhet och strategiska intressen kan också vara betydande. Den senaste tidens utveckling inom den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, allra senast genom undertecknandet av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) i november 2017, gör att effekterna av de utländska direktinvesteringsflödena blir ännu mer omfattande. Samtidigt som man uppnår de fastställda målen för ökad transparens, ansvarighet och säkerhet när det gäller utländska direktinvesteringar inom EU måste en sådan process hanteras med försiktighet i syfte att säkerställa att enskilda medlemsstaters befogenheter och rättigheter respekteras, utan att de gradvis tas över av kommissionen eller andra av unionens organ, och att medlemsstaterna behåller den yttersta rätten att godkänna eller neka utländska direktinvesteringar inom sina egna gränser. Detta är särskilt viktigt med tanke på varje medlemsstats eget ansvar för sin nationella säkerhet och det faktum att kommersiellt känsliga uppgifter och tidskritiska förfaranden kan vara inblandade.

Det är därför mycket viktigt att medlemsstaterna inte tvingas att anta eller behålla granskningsmekanismer där sådana mekanismer inte är förenliga med deras intressen. I sitt förslag säger sig kommissionen vilja respektera viljan hos de enskilda medlemsstaterna i detta avseende men det av avgörande betydelse att ”grundläggande krav” avseende granskningsmekanismer i framtiden inte inkräktar på de olika och unika krav som enskilda medlemsstater ställer, i synnerhet när det gäller säkerhet och strategiska intressen, och medlemsstaterna när de delar uppgifter och känslig information inte behöver överlämna sin integritet och säkerhet i händerna på en annan myndighet. Obligatoriska moment behöver därför undvikas.

Sist men inte minst är det nödvändigt, med tanke på Förenade kungarikets kommande utträde ur Europeiska unionen, som är ett nav för utländska investerare som söker tillträde till EU:s inre marknad, att granskningsmekanismer beaktar de utländska direktinvesteringsflöden till EU som sker via Förenade kungariket, samt att införa särskilda arrangemang för de framtida brittiska investeringarna i EU som en ny källa till utländska direktinvesteringar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Utländska direktinvesteringar bidrar till tillväxt i unionen genom att stärka dess konkurrenskraft, skapa sysselsättning och stordriftsfördelar, föra in kapital, teknik, innovation och sakkunskap och genom att öppna nya marknader för export från unionen. De stöder målen i kommissionens investeringsplan för Europa och bidrar till andra projekt och program på unionsnivå.

(1)  Utländska direktinvesteringar bidrar till tillväxt i unionen genom att stärka dess konkurrenskraft, skapa tillväxt, sysselsättning och stordriftsfördelar, föra in kapital, teknik, innovation och sakkunskap och genom att öppna nya marknader för export från unionen. De stöder målen i kommissionens investeringsplan för Europa och bidrar till andra projekt och program på unionsnivå.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Den europeiska ekonomin är en av de mest öppna i världen och den europeiska tillväxten och konkurrenskraften är beroende av denna öppenhet och handel. Europa påverkas dock negativt av bristande ömsesidighet när det gäller tillträdet till dess handelspartners marknader, vilket undergräver dess ekonomi och industri och hämmar dess företag.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Enligt de internationella åtagandena inom ramen för Världshandelsorganisationen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och de handels- och investeringsavtal som ingåtts med tredjeländer får unionen och medlemsstaterna införa restriktiva åtgärder rörande utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, med förbehåll för att vissa krav är uppfyllda.

(3)  Enligt de internationella åtagandena inom ramen för Världshandelsorganisationen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och de handels- och investeringsavtal som ingåtts med tredjeländer får unionen och medlemsstaterna införa restriktiva åtgärder rörande utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet, allmän ordning, strategiska intressen, grundläggande rättigheter eller skydd av central teknik, med förbehåll för att vissa krav är uppfyllda.

 

(Denna ändring berör hela texten.)

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Flera medlemsstater har infört åtgärder som ger möjlighet att begränsa kapitalrörelser mellan medlemsstater och mellan medlemsstater och tredjeländer utgående från behovet av allmän ordning eller allmän säkerhet. Dessa åtgärder återspeglar medlemsstaternas mål och intressen när det gäller utländska direktinvesteringar och ger upphov till ett antal olika regelverk sett till tillämpningsområde och förfaranden. Andra medlemsstater har inte infört några sådana åtgärder.

(4)  Flera medlemsstater har infört åtgärder som ger möjlighet att begränsa kapitalrörelser mellan medlemsstater och mellan medlemsstater och tredjeländer utgående från behovet av allmän ordning eller allmän säkerhet. Dessa åtgärder återspeglar medlemsstaternas mål och intressen när det gäller utländska direktinvesteringar och ger upphov till ett antal olika regelverk sett till tillämpningsområde och förfaranden. Andra medlemsstater har inte infört några sådana åtgärder och bör därför göra detta.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Det är viktigt att skapa rättssäkerhet och säkerställa en samordning och ett samarbete som täcker hela EU genom att upprätta en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning. Detta inverkar inte på medlemsstaternas egna fulla ansvar för att upprätthålla den nationella säkerheten.

(7)  Det är viktigt att skapa rättssäkerhet och säkerställa en samordning och ett samarbete som täcker hela EU genom att upprätta en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning. Denna rättssäkerhet bör inte inkräkta på medlemsstaternas egna ansvar för mandat och kontroll över den nationella säkerheten i sina respektive länder och bör beakta bestämmelserna i artikel 346 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Ramen för granskning av utländska direktinvesteringar bör ge medlemsstaterna och kommissionen möjlighet att bemöta hot mot säkerhet eller allmän ordning på ett allsidigt sätt och att anpassa sig till ändrade omständigheter, samtidigt som medlemsstaterna behåller erforderlig flexibilitet att granska utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet och allmän ordning med beaktande av sina nationella situationer och omständigheter.

(8)  Ramen för granskning av utländska direktinvesteringar bör ge medlemsstaterna och kommissionen nödvändiga medel att bemöta hot mot säkerhet eller allmän ordning på ett allsidigt sätt och att skapa möjligheter att anpassa sig till ändrade omständigheter, samtidigt som medlemsstaterna behåller erforderlig flexibilitet att granska utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet och allmän ordning med beaktande av de enskilda situationerna och varierande nationella omständigheterna i varje medlemsstat.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att vägleda medlemsstaterna och kommissionen vid tillämpningen av denna förordning bör en förteckning upprättas över faktorer som kan beaktas vid granskning av utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning. Denna förteckning kommer också att öka öppenheten i granskningsprocessen för investerare som överväger att göra eller redan har gjort en utländsk direktinvestering i unionen. Denna förteckning över faktorer som kan inverka på säkerhet eller allmän ordning bör vara av icke-uttömmande karaktär.

(11)  För att vägleda medlemsstaterna och kommissionen vid tillämpningen av denna förordning bör en förteckning upprättas över faktorer som kan beaktas vid granskning av utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning. Denna förteckning kommer också att öka transparensen i granskningsprocessen för investerare som överväger att göra eller redan har gjort en utländsk direktinvestering i unionen samt skapa en grund för den behöriga myndigheten att reagera på möjlig domstolsprövning av granskningen. Denna förteckning över faktorer som kan inverka på säkerhet eller allmän ordning bör vara av icke-uttömmande karaktär.

Motivering

Det bör finnas en tydlig koppling mellan granskningen av en investering och ett säkerhetshot. I en eventuell rättslig prövning bör domstolarna ha möjlighet att identifiera de olika faktorer som myndigheten beaktat.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Vid bedömningen av huruvida en utländsk direktinvestering kan inverka på säkerhet eller allmän ordning bör medlemsstaterna och kommissionen kunna beakta samtliga relevanta faktorer, däribland effekterna på kritisk infrastruktur, kritisk teknik, såsom viktig möjliggörande teknik, och kritiska insatsvaror av väsentlig betydelse för säkerheten eller upprätthållandet av allmän ordning och där en störning i utbudet eller förlust eller förstöring av infrastruktur, teknik eller insatsvaror skulle få betydande konsekvenser i en medlemsstat eller unionen. I detta avseende bör medlemsstaterna och kommissionen också kunna beakta huruvida en utländsk investerare kontrolleras direkt eller indirekt (till exempel via betydande finansiering, inbegripet subventioner) av ett tredjelands regering.

(12)  Vid bedömningen av huruvida en utländsk direktinvestering kan inverka på säkerhet eller allmän ordning bör medlemsstaterna och kommissionen beakta samtliga relevanta faktorer, däribland effekterna på kritisk infrastruktur, återverkningar för nationellt försvar och den europeiska försvarsindustrin, kritisk teknik, såsom viktig möjliggörande teknik, och kritiska insatsvaror av väsentlig betydelse för säkerheten eller upprätthållandet av allmän ordning och där en störning i utbudet eller förlust eller förstöring av infrastruktur, teknik eller insatsvaror skulle få betydande konsekvenser i en medlemsstat eller unionen. I detta avseende bör medlemsstaterna och kommissionen också beakta huruvida en utländsk investerare kontrolleras direkt eller indirekt (till exempel via betydande finansiering, inbegripet subventioner) från ett tredjelands regering, med beaktande av att effektiv kontroll även kan åstadkommas genom användning av utökad kredit och lån från ett tredjelands regering eller ett statligt ägt finansinstitut eller något annat statligt ägt företag i ett tredjeland.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  De oundgängliga inslagen i en förfaranderam för medlemsstaternas granskning av utländska direktinvesteringar bör fastställas, så att investerare, kommissionen och andra medlemsstater kan veta hur sådana investeringar sannolikt kommer att granskas och säkerställa att dessa investeringar granskas på ett transparent sätt och att det inte sker diskriminering mellan olika tredjeländer. Dessa inslag bör åtminstone innefatta fastläggandet av tidsramar för granskning och möjlighet för utländska investerare att få granskningsbeslut rättsligt prövade.

(13)  De oundgängliga inslagen i en förfaranderam för medlemsstaternas granskning av utländska direktinvesteringar bör fastställas, så att investerare, kommissionen och andra medlemsstater kan veta hur sådana investeringar sannolikt kommer att granskas och säkerställa att dessa investeringar granskas på ett transparent sätt och att det inte sker diskriminering mellan olika tredjeländer. Dessa delar bör åtminstone innefatta fastläggandet av tidsramar för granskning, kvalitativa minimikrav för de uppgifter som ska lämnas in i syfte att öka begripligheten och jämförbarheten av de uppgifter som medlemsstaterna lämnar om utländska direktinvesteringar samt möjlighet för utländska investerare att få granskningsbeslut rättsligt prövade.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Det bör inrättas en struktur som gör det möjligt för medlemsstaterna att samarbeta med och bistå varandra när en utländsk direktinvestering i en medlemsstat kan inverka på säkerhet eller allmän ordning i andra medlemsstater. Medlemsstaterna bör kunna lämna synpunkter till den medlemsstat där investeringen planeras eller har fullbordats, oavsett om den medlemsstat som lämnar synpunkter eller där investeringen planeras eller har fullbordats tillämpar ett granskningssystem eller håller på att granska en investering. Medlemsstaternas synpunkter bör även vidarebefordras till kommissionen. Kommissionen bör också vid behov kunna avge ett yttrande till den medlemsstat där en investering planeras eller har fullbordats, oavsett om denna medlemsstat tillämpar ett granskningssystem eller håller på att granska investeringen och oavsett om andra medlemsstater har lämnat synpunkter.

(14)  Det bör inrättas en struktur som gör det möjligt för medlemsstaterna att samarbeta med och bistå varandra när en utländsk direktinvestering i en medlemsstat kan inverka på säkerhet eller allmän ordning i andra medlemsstater. Medlemsstaterna bör genom lämpliga kanaler kunna kommunicera med en annan medlemsstat där investeringen planeras eller har fullbordats, oavsett om den medlemsstat som lämnar synpunkter eller där investeringen planeras eller har fullbordats tillämpar ett granskningssystem eller håller på att granska en investering. Medlemsstaternas synpunkter bör även vidarebefordras till kommissionen. Kommissionen bör också vid behov kunna avge ett yttrande till den medlemsstat där en investering planeras eller har fullbordats, oavsett om denna medlemsstat tillämpar ett granskningssystem eller håller på att granska investeringen och oavsett om andra medlemsstater har lämnat synpunkter.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Vidare bör kommissionen ha möjlighet att, utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, granska utländska direktinvesteringar som sannolikt inverkar på projekt och program av unionsintresse. Detta skulle ge kommissionen ett verktyg för att skydda projekt och program som tjänar unionen som helhet och ger ett viktigt bidrag till dess ekonomiska tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Detta bör särskilt inbegripa projekt och program som involverar betydande EU-finansiering eller som inrättats genom unionslagstiftning rörande kritisk infrastruktur eller teknik eller kritiska insatsvaror. För större klarhet bör det i en bilaga till förordningen upprättas en vägledande förteckning över projekt eller program av unionsintresse där en utländsk direktinvestering kan bli föremål för granskning av kommissionen.

(15)  Vidare bör kommissionen ha möjlighet att, utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, granska utländska direktinvesteringar som sannolikt inverkar på projekt och program av unionsintresse. Detta skulle ge kommissionen ett verktyg för att skydda projekt och program som tjänar unionen som helhet och ger ett viktigt bidrag till dess ekonomiska tillväxt, sysselsättning, säkerhet, strategiska intressen och konkurrenskraft. Detta bör särskilt inbegripa projekt och program som involverar EU-finansiering eller som inrättats genom unionslagstiftning rörande kritisk infrastruktur, försvar, kritisk teknik eller kritiska insatsvaror. För större klarhet bör det i en bilaga till förordningen upprättas en vägledande förteckning över projekt eller program av unionsintresse där en utländsk direktinvestering bör bli föremål för granskning av kommissionen. Denna förteckning bör utan dröjsmål uppdateras när nya projekt eller program etableras.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Europaparlamentet bör ha möjlighet att begära att kommissionen aktiverar samarbetsstrukturen för projekt och program av unionsintresse, utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning. Kommissionen bör i största möjliga utsträckning beakta Europaparlamentets ståndpunkt och lämna en förklaring om parlamentets ståndpunkt inte har beaktats.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Om kommissionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse bör den inom en rimlig tidsrymd kunna rikta ett yttrande till de medlemsstater där en sådan investering planeras eller fullbordas. Medlemsstaterna bör i största möjliga utsträckning beakta detta yttrande och lämna en förklaring till kommissionen om de inte följer yttrandet, i enlighet med deras skyldighet avseende lojalt samarbete enligt artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen. Kommissionen bör också ha möjlighet att från dessa medlemsstater begära de uppgifter som den behöver för att granska investeringen i fråga.

(16)  Om kommissionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse bör den inom en rimlig tidsrymd kunna rikta ett yttrande till de medlemsstater där en sådan investering planeras eller fullbordas. Medlemsstaterna bör i största möjliga utsträckning beakta detta yttrande och lämna en detaljerad förklaring till kommissionen om de inte följer yttrandet, i enlighet med deras skyldighet avseende lojalt samarbete enligt artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen. Kommissionen bör också från dessa medlemsstater kunna begära de uppgifter som den behöver för att granska investeringen i fråga.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)   För att underlätta samarbetet med andra medlemsstater och kommissionens granskning av utländska direktinvesteringar bör medlemsstaterna underrätta kommissionen om sina granskningssystem och ändringar av dessa och på regelbunden basis rapportera om hur de tillämpar sina granskningssystem. Av samma skäl bör de medlemsstater som inte har något granskningssystem också rapportera om de utländska direktinvesteringar som skett på deras territorium, på grundval av de uppgifter som är tillgängliga för dem.

(17)  Eftersom nationell säkerhet förblir medlemsstaternas ansvar, bör medlemsstaterna, för att underlätta samarbetet med andra medlemsstater och kommissionens granskning av utländska direktinvesteringar och för att förbättre tillförlitligheten och jämförbarheten för de uppgifter som medlemsstaterna tillhandahåller, bör medlemsstaterna underrätta kommissionen om sina granskningssystem och ändringar av dessa och på regelbunden basis rapportera om hur de tillämpar sina granskningssystem. Av samma skäl bör de medlemsstater som inte har något granskningssystem också rapportera om de utländska direktinvesteringar som skett på deras territorium, på grundval av de uppgifter som är tillgängliga för dem.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Medlemsstaterna och kommissionen bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att konfidentiella uppgifter och andra känsliga uppgifter skyddas.

(20)  Medlemsstaterna och kommissionen bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att konfidentiella uppgifter och andra känsliga uppgifter skyddas, särskilt om det handlar en medlemsstats säkerhet och integritet.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för medlemsstaternas och kommissionens granskning av utländska direktinvesteringar i unionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning.

I denna förordning fastställs en ram för medlemsstaternas och kommissionens granskning av utländska direktinvesteringar i unionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, utan att det påverkar medlemsstaternas egna// ansvar för sin nationella säkerhet.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  utländsk direktinvestering: en investering av vilket slag som helst som görs av en utländsk investerare för att etablera eller upprätthålla varaktiga och direkta förbindelser mellan den utländska investeraren och den företagare för vilken eller det företag för vilket kapitalet görs tillgängligt i syfte att bedriva en ekonomisk verksamhet i en medlemsstat, inbegripet investeringar som möjliggör ett faktiskt deltagande i ledningen eller styrningen av ett företag som bedriver en ekonomisk verksamhet.

1.  utländsk direktinvestering: en investering av vilket slag som helst som görs av en utländsk investerare för att etablera eller upprätthålla varaktiga och direkta förbindelser mellan den utländska investeraren och den företagare för vilken eller det företag för vilket kapitalet görs tillgängligt i syfte att bedriva en ekonomisk verksamhet en medlemsstats territorium eller i dess exklusiva ekonomiska zon, inbegripet investeringar som möjliggör ett faktiskt deltagande i ledningen eller styrningen av ett företag som bedriver en ekonomisk verksamhet.

Motivering

Det är nödvändigt att klargöra att investeringar för ekonomisk verksamhet i medlemsstaternas exklusiva ekonomiska zoner omfattas.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  utländsk investerare: en fysisk person från ett tredjeland eller ett företag från ett tredjeland som avser att göra eller har gjort en utländsk direktinvestering.

2.  utländsk investerare: en fysisk person från ett tredjeland eller ett företag från ett tredjeland som avser att göra eller har gjort en utländsk direktinvestering samt en fysisk person eller ett företag i en medlemsstat som i praktiken dock kontrolleras eller finansieras av ett tredjeland.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  central teknik: teknik eller företag som en bransch är beroende av, såsom beskrivs till exempel i artikel 4 andra strecksatsen, punkt 1.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får behålla, ändra eller anta system för granskning av utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, på de villkor som anges i denna förordning.

1.  Medlemsstaterna ska behålla, ändra eller anta system för granskning av utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, på de villkor som anges i denna förordning.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen får utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning granska utländska direktinvesteringar som sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse.

2.  Kommissionen ska utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning granska utländska direktinvesteringar som sannolikt inverkar på unionsprojekt och unionsprogram.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Projekt eller program av unionsintresse ska särskilt inbegripa sådana projekt och program som involverar ett betydande belopp av EU-finansiering eller en betydande andel EU-finansiering eller som omfattas av unionslagstiftning rörande kritisk infrastruktur eller teknik eller kritiska insatsvaror. I bilaga 1 återfinns en vägledande förteckning över projekt eller program av unionsintresse.

3.  Projekt eller program av unionsintresse ska särskilt inbegripa sådana projekt och program som involverar EU-finansiering eller som omfattas av unionslagstiftning rörande kritisk infrastruktur, försvar, kritisk teknik eller kritiska insatsvaror. I bilaga 1 återfinns en vägledande och icke-uttömmande förteckning över projekt eller program av unionsintresse.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Faktorer som får beaktas vid granskningen

Faktorer som ska beaktas vid granskningen

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid granskning av en utländsk direktinvestering utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning får medlemsstaterna och kommissionen överväga de potentiella effekterna på bland annat följande:

Vid granskning av en utländsk direktinvestering utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning ska medlemsstaterna och kommissionen överväga de potentiella effekterna på bland annat följande:

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

-  Kritisk infrastruktur, däribland för energi, transport, kommunikation eller datalagring, rymdinfrastruktur eller finansiell infrastruktur och känsliga anläggningar.

-  kritisk infrastruktur, inklusive kritiska material och råvaror, energitrygghet, transport, kommunikation, folkhälsotjänster, medier, datalagring, rymdteknik eller finansiell infrastruktur samt känsliga anläggningar och säkerhets- och försvarsindustri och infrastruktur, såsom militärbaser, och utländska direktinvesteringar i mark och fastigheter som kan påverka användningen av denna försvarsinfrastruktur.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

-  Kritisk teknik, däribland artificiell intelligens, robotteknik, halvledare, teknik som potentiellt har dubbla användningsområden, cybersäkerhet och rymd- eller kärnteknik.

-  Kritisk teknik, däribland artificiell intelligens, robotteknik, halvledare, nanoteknik, bioteknik, annan teknik som potentiellt har dubbla användningsområden, cybersäkerhet, militär och försvarsrelaterad teknik, cyberövervakning och intrångsteknik, rymdteknik, plats eller kärnteknik eller annan toppmodern teknik av strategisk betydelse, samt företag i leveranskedjan för försvarsmateriel och teknik där finns en risk för överföring till ett land som utgör en global eller regional säkerhetsrisk.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Den roll som företaget spelar i forskningssamverkan och utvecklingsprojekt och tillgång till teknik, immateriell äganderätt och know-how som är förknippad med forsknings- och utvecklingsprogrammet.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

-  Tillgång till känslig information eller förmåga att kontrollera känslig information.

-  Tillgång till känslig eller strategisk nationell och europeisk information eller förmåga att kontrollera känslig och strategisk säkerhetsinformation.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid fastställandet av om en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på säkerhet eller allmän ordning får medlemsstaterna och kommissionen beakta huruvida den utländska investeraren kontrolleras av ett tredjelands regering, inbegripet via betydande finansiering.

Vid fastställandet av om en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på säkerhet eller allmän ordning ska medlemsstaterna och kommissionen beakta huruvida den utländska investeraren direkt eller indirekt kontrolleras av ett tredjelands regering, inbegripet via betydande finansiering, särskilt om den regeringen inte fullt ut respekterar internationell människorättslagstiftning, internationell humanitär rätt och relevanta internationella vapenkontrollstandarder såsom vapenhandelsfördraget och huruvida oklar ägarstruktur används där den slutliga ägaren inte är tydlig eller om gemensamma marknadsregler överträds.

 

Kommissionen eller medlemsstaterna får bedöma geopolitiska faktorer positivt, t.ex. om företaget har sitt säte i ett Natoland.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får behålla, ändra eller anta åtgärder som krävs för att förhindra att granskningssystem och granskningsbeslut kringgås.

Medlemsstaterna ska behålla, ändra eller anta åtgärder som krävs för att förhindra att granskningssystem och granskningsbeslut kringgås.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Berörda utländska investerare och företag ska ha möjlighet att få de nationella myndigheternas granskningsbeslut rättsligt prövade.

4.  Berörda utländska investerare och företag ska ha möjlighet att få de nationella myndigheternas granskningsbeslut rättsligt prövade men sådan prövning får anses stå i strid med medlemsstaternas grundläggande säkerhetsintressen eller inkräkta på medlemsstaterna beslutsbehörighet.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina befintliga granskningssystem senast den […] (30 dagar efter förordningens ikraftträdande). Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om alla ändringar av ett befintligt granskningssystem eller om alla nyligen antagna granskningssystem senast 30 dagar efter att granskningssystemet trätt i kraft.

1.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina befintliga granskningssystem senast den […] (30 dagar efter förordningens ikraftträdande). Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om alla ändringar av ett befintligt granskningssystem eller om alla nyligen antagna granskningssystem senast 30 dagar efter att granskningssystemet trätt i kraft.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska inte vara förpliktade att lämna sådan information vars avslöjande de anser strida mot sina väsentliga säkerhetsintressen.

Motivering

Vissa granskningsuppgifter kan legitimt betraktas som konfidentiell nationell säkerhetsinformation.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstater som inte tillämpar något granskningssystem ska till kommissionen lämna en årlig rapport om utländska direktinvesteringar som skett på deras territorium, på grundval av uppgifter som är tillgängliga för dem.

3.  Medlemsstater som inte tillämpar något granskningssystem ska förbinda sig att införa ett sådant system och till kommissionen lämna en årlig rapport om utländska direktinvesteringar som skett på deras territorium, på grundval av uppgifter som är tillgängliga för dem.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om kommissionen anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på säkerhet eller allmän ordning i en eller flera medlemsstater får den avge ett yttrande till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats. Kommissionen får avge ett yttrande oavsett om andra medlemsstater har lämnat synpunkter.

3.  Om kommissionen anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på säkerhet eller allmän ordning i en eller flera medlemsstater ska den avge ett yttrande till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats. Kommissionen ska avge ett yttrande oavsett om andra medlemsstater har lämnat synpunkter.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om kommissionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse får den avge ett yttrande riktat till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats.

1.  Om kommissionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse ska den avge ett yttrande riktat till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Europaparlamentet får utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning begära att samarbetsmekanismen för projekt eller program av unionsintresse aktiveras.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Yttrandet från kommissionen ska meddelas de övriga medlemsstaterna.

4.  Yttrandet från kommissionen ska meddelas de övriga medlemsstaterna. Om kommissionen har lämnat ett yttrande enligt denna artikel ska den underrätta Europaparlamentet som en del av en strukturerad dialog om utländska direktinvesteringar som påverkar säkerhet och allmän ordning.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats ska i största möjliga utsträckning beakta kommissionens yttrande och lämna en förklaring till kommissionen om den inte följer dess yttrande.

5.  Den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats ska i största möjliga utsträckning beakta kommissionens yttrande och ska lämna en detaljerad förklaring till kommissionen om den inte följer dess yttrande.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som begärs av kommissionen och andra medlemsstater i enlighet med artiklarna 8.4 och 9.2 görs tillgängliga för kommissionen och begärande medlemsstater utan onödigt dröjsmål.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som begärs av kommissionen och andra medlemsstater i enlighet med artiklarna 8.4 och 9.2 görs tillgängliga för kommissionen och begärande medlemsstater utan onödigt dröjsmål, inom den tidsram som anges i artikel 6.2, med beaktande av de kvalitativa minimikraven som syftar att öka uppgifternas begriplighet och jämförbarhet.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  De produkter och tjänster som säljs och den affärsverksamhet som bedrivs av den utländska investeraren och av det företag där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats.

(c)  De produkter, tjänster och patent som säljs och den affärsverksamhet som bedrivs av den utländska investeraren och av det företag där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  De tredjeländer där den utländska investeraren genomför en betydande del av sina investeringar och affärstransaktioner.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  All annan information som är tillgänglig för medlemsstaterna och som kan bidra till att avgöra om investeringen omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa skyddet av de konfidentiella uppgifter som erhålls vid tillämpningen av denna förordning.

2.  Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa skyddet av de konfidentiella uppgifter som erhålls vid tillämpningen av denna förordning, särskilt med beaktande av skyddet av affärshemligheter.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska utse en kontaktpunkt för granskning av utländska direktinvesteringar. Kommissionen och övriga medlemsstater ska involvera dessa kontaktpunkter i alla frågor som rör genomförandet av denna förordning.

Varje medlemsstat ska utse en institutionell kontaktpunkt för granskning av utländska direktinvesteringar Kommissionen och övriga medlemsstater ska involvera dessa kontaktpunkter i alla frågor som rör genomförandet av denna förordning. Kommissionen och medlemsstaterna ska regelbundet sammanträda för att diskutera bästa praxis för investeringsgranskning och samordna utifrån faktorer som beaktas i den mening som avses i artikel 4 i syfte att harmonisera dessa faktorer.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska utvärdera och för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om tillämpningen av denna förordning senast tre år efter att den trätt i kraft. Medlemsstaterna ska involveras i detta arbete och till kommissionen lämna de uppgifter som behövs för utarbetandet av rapporten.

1.  Kommissionen ska utvärdera och för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om tillämpningen av denna förordning senast tre år efter att den trätt i kraft. Medlemsstaterna ska involveras i detta arbete och till kommissionen lämna de uppgifter som behövs för utarbetandet av rapporten. Kommissionen ska under alla omständigheter och senast sex år efter ikraftträdandet av denna förordning lägga fram en översyn av förordningen. Om kommissionen anser att en sådan översyn inte behövs, ska den motivera sitt beslut inför Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Europeiska försvarsfonden och det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet:

 

  Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri.

 

  Europeiska kommissionens beslut om finansiering av den förberedande åtgärden för försvarsforskning (PADR).

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen

Referensnummer

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

26.10.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

26.10.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Geoffrey Van Orden

21.11.2017

Behandling i utskott

26.2.2018

 

 

 

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

5

7

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

5

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios

7

0

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (5.4.2018)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Föredragande av yttrande: Roberts Zīle

KORTFATTAD MOTIVERING

Utländska direktinvesteringar (FDI) är en integrerad del av unionens ekonomi och bidrar till utveckling och tillväxt. Utländska direktinvesteringar handlar inte bara om pengar och därmed förknippat jobbskapande utan också om teknik, sakkunskap och bästa praxis som investerare för med sig. Samtidigt kan vissa investeringar medföra risker – ofta inte så mycket för det mottagande landet som för andra länder omkring. De medlemsstater som potentiellt kan påverkas av vissa investeringar har rätt att få en ram för att utbyta information och kommunicera sina farhågor till andra.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag till förordning om inrättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar som kommer till Europeiska unionen från tredjeländer. Initiativet är konstruktivt men skulle kunna bli bättre genom nedanstående ändringar och förtydliganden.

Granskningsförfaranden

Förslaget ger kommissionen möjlighet att avge yttranden till medlemsstater där utländska direktinvesteringar är planerade eller fullbordade. Även om de föreslagna tidsramarna för att lämna sådana yttranden är tillräckliga är det viktigt att kommissionen gör detta så snart som möjligt, i syfte att undvika onödig osäkerhet för medlemsstaterna och investerarna.

Definition av utländska direktinvesteringar och yttersta investerare

Definitionen av vad som utgör en investering från ett tredjeland måste utvidgas. Visserligen tar kommissionens förslag hänsyn till att ett EU-företag kan användas som ett instrument för att dölja utländska direktinvesteringar men andra kryphål finns ändå kvar. Även om det inte är så vanligt kan programmen som vissa medlemsstater har att ge pass mot pengar (”cash-for-passport”) inte bara ”naturalisera” de utländska investerarna utan också de därmed förknippade pengarna. Ofta är den yttersta investeraren inte känd alls eller gömmer sig bakom ogenomskinliga strukturer i flera lager. I detta sammanhang behöver de berörda medlemsstaterna ha möjlighet att hitta information om de yttersta investerarna och de länder som ytterst tar emot utländska direktinvesteringar. Föredraganden anser att de föreslagna kontaktpunkterna skulle kunna användas av medlemsstaterna för att få information från kommissionen om de yttersta investerarna och de yttersta värdländerna för utländska direktinvesteringar i andra medlemsstater.

Skäl för granskning

Föredraganden anser att uppräkningen av de omständigheter som föranleder granskning av investeringar på grund av säkerhet eller allmän ordning bör omfatta medierna. Direkt eller indirekt statskontroll i samband med tredjelandsinvesterare måste också beaktas. Uppmärksamhet bör också ägnas åt sådana investeringar som härrör från eller som är direkt eller indirekt kopplade till länder som omfattas av EU:s sanktioner eller konsekvent har underlåtit att respektera rättsstatsprincipen eller bästa praxis på skatteområdet. Portföljinvesteringar kan inte heller lämnas helt utan avseende. Till exempel kan alltför stora lättåtkomliga insättningar i en stor bank i en medlemsstat få en stor mängd följder för grannländerna. Granskningsmekanismen behöver inkludera investeringar som sker i medlemsstaternas territorialvatten och medlemsstaterna måste i sin rapportering ta med dessa. Å andra sidan bör transparenta direktinvesteringar för tydligt angivna säkerhets- eller försvarssyften som kommer från Natos medlemsländer och är statligt stödda eller finansierade inte bli föremål för ökad kontroll.

Begäran om information och säkring av konfidentiella uppgifter

Förfrågningar om information från kommissionen och andra medlemsstater om vissa investeringar i ett land bör vara vederbörligen motiverade. Medlemsstater som tar emot utländska direktinvesteringar behöver inte belastas i onödan genom ett ökat antal förfrågningar. Detta kan leda till osäkerhet för investerare och minska konkurrenskraften hos inte bara de berörda medlemsstaterna individuellt utan unionen som helhet. Dessutom måste de parter som får de begärda konfidentiella uppgifterna inte bara garantera utan också ta ansvar för skyddet av dessa. Sekretessklausulen bör dock inte missbrukas för att dölja viktig information om investeringarna.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är viktigt att vara vaksam på utländska direktinvesteringar med ursprung i tredjeländer. Detta måste dock ske på ett proportionerligt och konstruktivt sätt med tydliga och övergripande riktlinjer för alla: investerarna, de som tar emot utländska direktinvesteringar och andra berörda parter. EU måste förbli en investeringsvänlig union.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Utländska direktinvesteringar bidrar till tillväxt i unionen genom att stärka dess konkurrenskraft, skapa sysselsättning och stordriftsfördelar, föra in kapital, teknik, innovation och sakkunskap och genom att öppna nya marknader för export från unionen. De stöder målen i kommissionens investeringsplan för Europa och bidrar till andra projekt och program på unionsnivå.

(1)  Utländska direktinvesteringar bidrar till tillväxt i unionen genom att stärka dess konkurrenskraft, skapa sysselsättning och stordriftsfördelar, stimulera produktiviteten, föra in kapital, teknik, innovation och sakkunskap och genom att öppna nya marknader för export från unionen. De stöder målen i kommissionens investeringsplan för Europa och bidrar till andra projekt och program på unionsnivå. Medlemsstaterna bör vid genomförandet av denna förordning sträva efter att utländska direktinvesteringar på icke-strategiska områden inte hindras i onödan.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  En stark ekonomi som bygger på öppna marknader och skapar ett entreprenörsklimat som främjar innovationer, globalt ledarskap och tillväxt är den bästa grunden för säkerhet, integritet och suveränitet. Utländska investeringar bidrar inte bara till europeisk tillväxt utan också till ett europeiskt ledarskap i fråga om innovationer, forskning och vetenskap. När utländska aktörer investerar i innovation och forskning i Europa investerar de i Europas framtida styrka och kapacitet. Protektionism gör Europa svagare och öppna marknader gör Europa starkare. Detta utesluter inte att vissa investeringar från vissa aktörer kan vara av ett slag där Europa behöver vara vaksamt i syfte att stoppa hot mot sin säkerhet, integritet och suveränitet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Enligt de internationella åtagandena inom ramen för Världshandelsorganisationen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och de handels- och investeringsavtal som ingåtts med tredjeländer får unionen och medlemsstaterna införa restriktiva åtgärder rörande utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, med förbehåll för att vissa krav är uppfyllda.

(3)  Enligt de internationella åtagandena inom ramen för Världshandelsorganisationen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och de handels- och investeringsavtal som ingåtts med tredjeländer får unionen och medlemsstaterna införa restriktiva åtgärder rörande utländska direktinvesteringar utgående enbart från behovet av säkerhet eller allmän ordning, med förbehåll för att vissa krav är uppfyllda.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Det är viktigt att skapa rättssäkerhet och säkerställa en samordning och ett samarbete som täcker hela EU genom att upprätta en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning. Detta inverkar inte på medlemsstaternas egna fulla ansvar för att upprätthålla den nationella säkerheten.

(7)  Det är viktigt att skapa rättssäkerhet och säkerställa en samordning och ett samarbete som täcker hela EU genom att upprätta en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning. Detta inverkar inte på medlemsstaternas egna fulla ansvar för att upprätthålla den nationella säkerheten. Denna förordning utgör en rättslig ram som bör förstärkas med hänsyn till de ändrade metoderna när det gäller utländska direktinvesteringar och utvecklingen av granskningssystemen runt om i världen.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Ramen för granskning av utländska direktinvesteringar bör betraktas som ett verktyg för att främja en mer regelbunden dialog mellan de nationella och europeiska behöriga myndigheterna och investerarna. Den bör göra det möjligt att upprätta en relation av tillit och säkra större transparens, och samtidigt ge ökad rättslig säkerhet för investerarna. Kommissionen bör ha möjlighet att övervaka de granskningssystem som tillämpas i andra jurisdiktioner runt om i världen.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Ramen för granskning av utländska direktinvesteringar bör ge medlemsstaterna och kommissionen möjlighet att bemöta hot mot säkerhet eller allmän ordning på ett allsidigt sätt och att anpassa sig till ändrade omständigheter, samtidigt som medlemsstaterna behåller erforderlig flexibilitet att granska utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet och allmän ordning med beaktande av sina nationella situationer och omständigheter.

(8)  Ramen för granskning av utländska direktinvesteringar bör ge medlemsstaterna och kommissionen möjlighet att övervaka och bemöta eventuella hot mot säkerhet eller allmän ordning på ett allsidigt sätt och att anpassa sig till ändrade omständigheter, samtidigt som medlemsstaterna behåller erforderlig flexibilitet att granska utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet och allmän ordning med beaktande av sina nationella situationer och omständigheter.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Denna ram bör omfatta en bred spännvidd av investeringar som etablerar eller upprätthåller varaktiga och direkta förbindelser mellan investerare från tredjeländer och företag som bedriver ekonomisk verksamhet i en medlemsstat.

(9)  Denna ram bör omfatta en bred spännvidd av investeringar som etablerar eller upprätthåller varaktiga och direkta förbindelser mellan investerare från tredjeländer och företag som bedriver ekonomisk verksamhet i en medlemsstat. Dessutom bör ramen för granskning av utländska investeringar omfatta kortsiktiga investeringar som utger sig för att vara långsiktiga åtaganden, bl.a. direktinvesteringsflöden avsedda att undvika skatt eller för att tvätta pengar, och investeringar som inriktats på sektorer med höga kostnader för forsknings- och produktutveckling i syfte att förvärva teknik.

Motivering

De ökade direkta investeringarna från utanför EU har till stor del hamnat inom högteknologiska sektorer, både när det gäller förvärv och nya investeringar. När det gäller det relativa värdet för företagsförvärv är datorer och elektronik det huvudsakliga målet för investerare från tredjeländer. Mer än 323 miljarder euro investerades inom den sektorn under det andra kvartalet 2017. Undersökningar visar att affärsverksamheten påverkas av faktorer såsom varifrån investeringarna kommer och vad de motiveras av.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att vägleda medlemsstaterna och kommissionen vid tillämpningen av denna förordning bör en förteckning upprättas över faktorer som kan beaktas vid granskning av utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning. Denna förteckning kommer också att öka öppenheten i granskningsprocessen för investerare som överväger att göra eller redan har gjort en utländsk direktinvestering i unionen. Denna förteckning över faktorer som kan inverka på säkerhet eller allmän ordning bör vara av icke-uttömmande karaktär.

(11)  För att vägleda medlemsstaterna och kommissionen vid tillämpningen av denna förordning bör en förteckning upprättas över faktorer som kan beaktas vid granskning av utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning. Denna förteckning kommer också att öka öppenheten i granskningsprocessen för investerare som överväger att göra eller redan har gjort en utländsk direktinvestering i unionen. Denna förteckning över faktorer som kan inverka på säkerhet eller allmän ordning bör vara av icke-uttömmande karaktär. Vid granskningen av utländska direktinvesteringar bör medlemsstaterna och kommissionen också beakta om det finns liknande möjligheter i den berörda tredjelandet för europeiska investerare och att ömsesidighetsprincipen därmed respekteras.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Vid bedömningen av huruvida en utländsk direktinvestering kan inverka på säkerhet eller allmän ordning bör medlemsstaterna och kommissionen kunna beakta samtliga relevanta faktorer, däribland effekterna på kritisk infrastruktur, kritisk teknik, såsom viktig möjliggörande teknik, och kritiska insatsvaror av väsentlig betydelse för säkerheten eller upprätthållandet av allmän ordning och där en störning i utbudet eller förlust eller förstöring av infrastruktur, teknik eller insatsvaror skulle få betydande konsekvenser i en medlemsstat eller unionen. I detta avseende bör medlemsstaterna och kommissionen också kunna beakta huruvida en utländsk investerare kontrolleras direkt eller indirekt (till exempel via betydande finansiering, inbegripet subventioner) av ett tredjelands regering.

(12)  Vid bedömningen av huruvida en utländsk direktinvestering kan inverka på säkerhet eller allmän ordning bör medlemsstaterna och kommissionen kunna beakta samtliga relevanta faktorer, däribland effekterna på kritisk infrastruktur, kritisk teknik, såsom viktig möjliggörande teknik, och kritiska insatsvaror av väsentlig betydelse för säkerheten eller upprätthållandet av allmän ordning och där en störning i utbudet eller förlust eller förstöring av infrastruktur, teknik eller insatsvaror skulle få betydande konsekvenser i en medlemsstat eller unionen. Detta bör också omfatta tryggad livsmedelsförsörjning, inklusive investeringar i jordbruksmark och andra jordbrukstillgångar. I detta avseende bör medlemsstaterna och kommissionen beakta huruvida en utländsk investerare kontrolleras direkt eller indirekt (till exempel via betydande finansiering, inbegripet subventioner, skatteförmåner, garantier eller investeringar av statliga fonder etc.) av ett tredjelands regering eller om en sådan regering är den verkliga huvudmannen till en sådan utländsk investerare. Uppmärksamhet bör ägnas åt investeringar som kommer från länder som nämns i rådets slutsatser av den 5 december 2017 om en EU-förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet, inbegripet de 47 jurisdiktioner som har åtagit sig att åtgärda brister i sina skattesystem. Uppmärksamhet bör också fästas vid nationella placeringsfonder som behöver vara förenliga med de allmänna standarderna för god redovisningssed (Generally Accepted Principles and Practices/GAPP) för nationella placeringsfonder (”Santiagoprinciperna”).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  När ett beslut om granskning fattas bör medlemsstaterna och kommissionen ägna särskild uppmärksamhet åt komplexa och artificiella skattearrangemang, eftersom de kan vara ett verktyg för att kringgå granskningssystemen. Investerarens goda anseende och investeringens ursprungs- och transitland bör därför också beaktas.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b)  Särskild uppmärksamhet bör fästas vid investeringar med ursprung i länder som betecknas som skatteparadis liksom vid tredjeländer som olagligt skyddar tillgångar och varor som förvärvats i unionen.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12c)  Medlemsstaterna och kommissionen bör i samband med granskningen beakta de utländska direktinvesteringarnas effekter för unionens och medlemsstaternas strategiska autonomi och för värdekedjan för kritisk teknik och kritiska sektorer.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  De oundgängliga inslagen i en förfaranderam för medlemsstaternas granskning av utländska direktinvesteringar bör fastställas, så att investerare, kommissionen och andra medlemsstater kan veta hur sådana investeringar sannolikt kommer att granskas och säkerställa att dessa investeringar granskas på ett transparent sätt och att det inte sker diskriminering mellan olika tredjeländer. Dessa inslag bör åtminstone innefatta fastläggandet av tidsramar för granskning och möjlighet för utländska investerare att få granskningsbeslut rättsligt prövade.

(13)  Det är lämpligt att medlemsstaterna fastställer de oundgängliga inslagen i en förfaranderam för sin granskning av utländska direktinvesteringar, så att investerare, kommissionen och andra medlemsstater kan veta hur sådana investeringar sannolikt kommer att granskas och säkerställa att dessa investeringar granskas på ett transparent sätt och att det inte sker diskriminering mellan olika tredjeländer. Dessa inslag bör åtminstone innefatta fastläggandet av tidsramar för granskning och möjlighet för utländska investerare att få granskningsbeslut rättsligt prövade.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Ramen för granskning av utländska direktinvesteringar bör ge medlemsstaterna och kommissionen den flexibilitet de behöver för att granska utländska direktinvesteringar både före och efter det att investeringarna gjordes.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b)  Medlemsstaterna och kommissionen bör ha möjlighet att beakta de potentiella effekterna av utländska investeringar, bland annat följande: Kritisk infrastruktur, däribland för energi, transport, kommunikation, media, datalagring, rymdinfrastruktur eller finansiell infrastruktur och känsliga anläggningar; Kritisk teknik, däribland artificiell intelligens, robotteknik, halvledare, teknik som potentiellt har dubbla användningsområden, cybersäkerhet och rymd- eller kärnteknik; tryggad försörjning av kritiska insatsvaror; tillgång till känslig information eller förmåga att kontrollera känslig information.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13c)  Vid fastställandet av om en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på säkerhet eller allmän ordning bör medlemsstaterna och kommissionen kunna beakta huruvida den utländska investeraren direkt eller indirekt kontrolleras eller stöds av ett tredjelands regering.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Vidare bör kommissionen ha möjlighet att, utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, granska utländska direktinvesteringar som sannolikt inverkar på projekt och program av unionsintresse. Detta skulle ge kommissionen ett verktyg för att skydda projekt och program som tjänar unionen som helhet och ger ett viktigt bidrag till dess ekonomiska tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Detta bör särskilt inbegripa projekt och program som involverar betydande EU-finansiering eller som inrättats genom unionslagstiftning rörande kritisk infrastruktur eller teknik eller kritiska insatsvaror. För större klarhet bör det i en bilaga till förordningen upprättas en vägledande förteckning över projekt eller program av unionsintresse där en utländsk direktinvestering kan bli föremål för granskning av kommissionen.

(15)  Vidare bör kommissionen ha möjlighet att, utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, granska utländska direktinvesteringar som sannolikt inverkar på tidigare, pågående och framtida projekt och program av unionsintresse. Detta skulle ge kommissionen ett verktyg för att skydda projekt och program som tjänar unionen som helhet och ger ett viktigt bidrag till dess ekonomiska tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Detta bör särskilt inbegripa projekt och program som involverar betydande EU-finansiering eller som inrättats genom unionslagstiftning rörande kritisk infrastruktur eller teknik eller kritiska insatsvaror. För större klarhet bör det i en bilaga till förordningen upprättas en vägledande förteckning över projekt eller program av unionsintresse där en utländsk direktinvestering kan bli föremål för granskning av kommissionen.

Motivering

Projekt och program som ligger i unionens strategiska intresse, såsom de i kritisk infrastruktur som finansieras eller har finansierats med EU-skattebetalarnas pengar, behöver skyddas av kommissionen där så är lämpligt, och det före, under och efter slutförandet.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att underlätta samarbetet med andra medlemsstater och kommissionens granskning av utländska direktinvesteringar bör medlemsstaterna underrätta kommissionen om sina granskningssystem och ändringar av dessa och på regelbunden basis rapportera om hur de tillämpar sina granskningssystem. Av samma skäl bör de medlemsstater som inte har något granskningssystem också rapportera om de utländska direktinvesteringar som skett på deras territorium, på grundval av de uppgifter som är tillgängliga för dem.

(17)  För att underlätta samarbetet med andra medlemsstater och kommissionens granskning av utländska direktinvesteringar bör medlemsstaterna underrätta kommissionen om sina granskningssystem och ändringar av dessa och på regelbunden basis rapportera om hur de tillämpar sina granskningssystem. Av samma skäl bör de medlemsstater som inte har något granskningssystem också rapportera om de utländska direktinvesteringar som skett på deras territorium, inbegripet deras territorialvatten, på grundval av de uppgifter som är tillgängliga för dem.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För detta ändamål är det också viktigt att i samtliga medlemsstater säkerställa en miniminivå av information och samordning i fråga om utländska direktinvesteringar som ingår i tillämpningsområdet för denna förordning. Denna information bör göras tillgänglig av de medlemsstater där utländska direktinvesteringar planeras eller har fullbordats, på begäran av andra medlemsstater eller kommissionen. Relevant information innefattar aspekter som den utländska investerarens ägarstruktur och finansieringen av den planerade eller fullbordade investeringen, inbegripet i tillgängliga fall information om subventioner som beviljats av tredjeländer.

(18)  För detta ändamål är det också viktigt att i samtliga medlemsstater säkerställa en tillräcklig nivå av information och samordning i fråga om utländska direktinvesteringar som ingår i tillämpningsområdet för denna förordning. All denna information bör göras tillgänglig av de medlemsstater där utländska direktinvesteringar planeras eller har fullbordats, på begäran av andra medlemsstater eller kommissionen. Relevant information innefattar aspekter som den utländska investerarens ägarstruktur och finansieringen av den planerade eller fullbordade investeringen, inbegripet i tillgängliga fall information om subventioner som beviljats av tredjeländer. Känsliga uppgifter bör undantas från rapporteringen och kommissionen bör inte på något sätt påverka medlemsstaternas rätt att skydda känslig eller konfidentiell information.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  I enlighet med artikel 346.1 a i EUF-fördraget ska ingen medlemsstat vara skyldig att tillhandahålla information vars röjande den anser stå i strid med dess säkerhetsintressen. Detta gäller även när en medlemsstat på grundval av säkerhet eller allmän ordning granskar utländska direktinvesteringar som sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse. Kommissionen och övriga medlemsstater bör avstå från att begära sådan information från de berörda medlemsstaterna.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Kommunikationen och samarbetet på medlemsstats- och unionsnivå bör förbättras genom att man inrättar kontaktpunkter för granskning av utländska direktinvesteringar i varje medlemsstat.

(19)  Kommunikationen och samarbetet på medlemsstats- och unionsnivå bör säkerställas genom att man inrättar kontaktpunkter för granskning av utländska direktinvesteringar i varje medlemsstat, vilket bör samordnas av en central kontaktpunkt. Det bör vara möjligt för medlemsstaterna att använda kontaktpunkterna bland annat för att få information från kommissionen om de yttersta investerarna och yttersta mottagarländerna av utländska direktinvesteringar i andra medlemsstater.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Medlemsstaterna och kommissionen bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att konfidentiella uppgifter och andra känsliga uppgifter skyddas.

(20)  Medlemsstaterna och kommissionen bör vidta alla nödvändiga åtgärder och ta ansvar för att säkerställa att konfidentiella uppgifter och andra känsliga uppgifter skyddas.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Denna förordning avser en ny åtgärd från unionens sida för att kontrollera utländska direktinvesteringar. Vikten av ett öppet investeringsklimat bör dock även fortsättningsvis understrykas. Denna förordning syftar till att uppnå målet om fria kapitalrörelser mellan medlemsstater och tredjeland i så stor utsträckning som möjligt.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Senast tre år efter förordningens ikraftträdande bör kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om tillämpningen av förordningen. Om det i rapporten föreslås att förordningen ska ändras bör rapporten i tillämpliga fall kunna åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

(21)  Varje år efter förordningens ikraftträdande bör kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om tillämpningen av förordningen. Denna rapport bör innehålla relevant information om hur medlemsstaterna och kommissionen har använt sina granskningssystem. Senast tre år efter det att denna förordning trätt i kraft bör kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en ingående utvärdering av ramarna för granskning av utländska direktinvesteringar och utvecklingen av granskningssystemen i Europa i jurisdiktioner utanför EU, i förekommande fall tillsammans med ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  utländsk direktinvestering: en investering av vilket slag som helst som görs av en utländsk investerare för att etablera eller upprätthålla varaktiga och direkta förbindelser mellan den utländska investeraren och den företagare för vilken eller det företag för vilket kapitalet görs tillgängligt i syfte att bedriva en ekonomisk verksamhet i en medlemsstat, inbegripet investeringar som möjliggör ett faktiskt deltagande i ledningen eller styrningen av ett företag som bedriver en ekonomisk verksamhet.

1.  utländsk direktinvestering: en investering av vilket slag som helst som görs av en utländsk investerare för att etablera eller upprätthålla varaktiga och direkta förbindelser mellan den utländska investeraren och den företagare för vilken eller det företag för vilket kapitalet görs tillgängligt i syfte att bedriva en ekonomisk verksamhet en medlemsstats territorium eller exklusiva ekonomiska zon, inbegripet investeringar som möjliggör ett faktiskt deltagande i ledningen eller styrningen av ett företag som bedriver en ekonomisk verksamhet.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  utländsk investerare: en fysisk person från ett tredjeland eller ett företag från ett tredjeland som avser att göra eller har gjort en utländsk direktinvestering.

2.  utländsk investerare: en fysisk person eller ett företag från ett tredjeland eller en fysisk person eller ett företag som är registrerat i en medlemsstat som direkt eller indirekt kontrolleras av en fysisk person eller ett företag från ett tredjeland, som avser att göra eller har gjort en utländsk direktinvestering i unionen.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får behålla, ändra eller anta system för granskning av utländska direktinvesteringar utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning, på de villkor som anges i denna förordning.

1.  Medlemsstaterna ska behålla, ändra eller anta system för granskning av utländska direktinvesteringar på sina egna territorier. Granskningen får göras om det är nödvändigt för att skydda säkerheten eller för att upprätthålla allmän ordning och ska ske på de villkor som anges i denna förordning.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen får utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning granska utländska direktinvesteringar som sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse.

2.  Kommissionen ska, vid sidan av medlemsstaterna, utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning granska utländska direktinvesteringar som sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Projekt eller program av unionsintresse ska särskilt inbegripa sådana projekt och program som involverar ett betydande belopp av EU-finansiering eller en betydande andel EU-finansiering eller som omfattas av unionslagstiftning rörande kritisk infrastruktur eller teknik eller kritiska insatsvaror. I bilaga 1 återfinns en vägledande förteckning över projekt eller program av unionsintresse.

3.  Projekt eller program av unionsintresse ska särskilt inbegripa sådana projekt och program som involverar eller har involverat ett betydande belopp av EU-finansiering eller en betydande andel EU-finansiering eller som omfattas av unionslagstiftning rörande kritisk infrastruktur eller teknik eller kritiska insatsvaror. I bilaga 1 återfinns en vägledande förteckning över projekt eller program av unionsintresse.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Faktorer som får beaktas vid granskningen

Faktorer som ska beaktas vid granskningen

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid granskning av en utländsk direktinvestering utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning får medlemsstaterna och kommissionen överväga de potentiella effekterna på bland annat följande:

Vid granskning av en utländsk direktinvestering utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning ska medlemsstaterna och kommissionen överväga de potentiella direkta eller indirekta effekterna på bland annat följande:

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Kritisk infrastruktur, däribland för energi, transport, kommunikation eller datalagring, rymdinfrastruktur eller finansiell infrastruktur och känsliga anläggningar.

–  Kritisk infrastruktur, däribland för energi, vattenförsörjning, transport, kommunikation, media, hälsa, utbildning, grundforskning, datalagring, rymdinfrastruktur eller finansiell infrastruktur och känsliga anläggningar.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  fastighetsförvärv som kan påverka säkerheten eller den allmänna ordningen.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Kritisk teknik, däribland artificiell intelligens, robotteknik, halvledare, teknik som potentiellt har dubbla användningsområden, cybersäkerhet och rymd- eller kärnteknik.

–  Kritisk teknik, däribland artificiell intelligens, robotteknik, halvledare, avancerade material, kritiska råvaror, nanoteknik, bioteknik, medicinteknik, teknik som potentiellt har dubbla användningsområden, cybersäkerhet, rymd- eller kärnteknik samt teknik som utvecklats med hjälp av offentligt stöd.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Tryggad försörjning av kritiska insatsvaror.

  Unionens och medlemsstaternas strategiska autonomi och värdekedjan för kritisk teknik och kritiska sektorer, och tryggad försörjning av kritiska insatsvaror. tryggad livsmedelsförsörjning, inbegripet jordbruksland och andra lantbrukstillgångar.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid granskningen av utländska direktinvesteringar ska medlemsstaterna och kommissionen också beakta om det finns liknande möjligheter i den berörda tredjelandet för europeiska investerare, med beaktande av strukturen av de minst utvecklade länderna (ömsesidighetsprincipen).

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid fastställandet av om en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på säkerhet eller allmän ordning får medlemsstaterna och kommissionen beakta huruvida den utländska investeraren kontrolleras av ett tredjelands regering, inbegripet via betydande finansiering.

Vid fastställandet av om en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på säkerhet eller allmän ordning ska medlemsstaterna och kommissionen ta största möjliga hänsyn till huruvida den utländska investeraren direkt eller indirekt kontrolleras av ett tredjelands regering, inbegripet via betydande finansiering, liksom huruvida den utländska investeraren har en multinationell karaktär, särskilt vilka dess metoder är i fråga om skatteundandragande, aggressiv skatteplanering och systematisk utlokalisering av produktionsverksamhet.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får behålla, ändra eller anta åtgärder som krävs för att förhindra att granskningssystem och granskningsbeslut kringgås.

Medlemsstaterna ska behålla, ändra eller anta åtgärder som krävs för att förhindra att granskningssystem och granskningsbeslut kringgås, inbegripet i situationer där ett företag trots att det är registrerat i en medlemsstat i praktiken kontrolleras eller ägs av medborgare i tredjeland.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För att utesluta betalningsbalansrelaterade finansiella flöden ska de åtgärder som avses i första stycket omfatta statistik över direkta investeringar som återspeglar reala investeringar, sammanställda i enlighet med OECD:s och IMF:s riktlinjer.

Motivering

I stället för reala investeringar beskriver statistiken över utländska direktinvesteringar ofta kapitaltransaktioner mellan inhemska och utländska enheter i multinationella koncerner samt internationella företagsförvärv. Ett investeringsgenomflöde sker till exempel när ett dotterbolag till en utländsk koncern använder finansieringskapital som den fått som direktinvestering för att göra ytterligare investeringar utomlands, och på detta sätt ökar in- och utflödet av direktinvesteringar.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla försök från investerare att kringgå granskningssystemen och granskningsbesluten.

Motivering

Om en utländsk investerare försöker kringgå granskningsmekanismer, och därigenom medlemsstaternas och EU:s lagstiftning, innebär detta att det handlar om risker för den medlemsstaten, och eventuellt andra. Det är inte annat än logiskt att de övriga medlemsstaterna underrättas om en sådan risk.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaternas granskningssystem ska vara transparenta och får inte diskriminera mellan olika tredjeländer. Medlemsstaterna ska i synnerhet ange de omständigheter som föranleder en granskning, skälen till granskning och tillämpliga närmare förfaranderegler.

1.  Medlemsstaternas granskningssystem ska vara transparenta och icke-diskriminerande. Medlemsstaterna ska i synnerhet ange de omständigheter som föranleder en granskning, skälen till granskning och tillämpliga förfaranderegler.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Konfidentiella uppgifter, inklusive kommersiellt känsliga uppgifter, som görs tillgängliga av berörda utländska investerare och företag ska skyddas.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa fullständig konfidentialitet för uppgifter, inbegripet kommersiellt känsliga uppgifter och affärshemligheter, som görs tillgängliga av berörda utländska investerare och företag i samband med granskningsförfarandena.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Berörda utländska investerare och företag ska ha möjlighet att få de nationella myndigheternas granskningsbeslut rättsligt prövade.

4.  Berörda utländska investerare och företag ska ha möjlighet att få de nationella myndigheternas granskningsbeslut rättsligt prövade, såvida sådana åtgärder inte anses stå i strid med medlemsstatens grundläggande säkerhetsintressen.

Motivering

Rätten till rättslig prövning är visserligen grundläggande för rättsstatsprincipen i Europa, men denna rätt kan under vissa omständigheter begränsas om det skulle stå i strid med nationella säkerhetsintressen, särskilt om granskningsbeslut fattas av högsta verkställande myndighet i landet.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen ska utveckla och utbyta ett granskningssystem enligt ”bästa praxis” som kan antas av medlemsstaterna, till exempel där det för närvarande inte finns något granskningssystem. Medlemsstaterna får uppmana kommissionens stödtjänst för strukturreformer (SRSS) att skapa ett granskningssystem.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstater som tillämpar granskningssystem ska till kommissionen lämna en årlig rapport om tillämpningen av sina system. Rapporten ska för varje rapporteringsperiod särskilt innehålla uppgifter om följande:

2.  Medlemsstater ska till kommissionen lämna en årlig rapport om tillämpningen av sina granskningssystem. Rapporten ska för varje rapporteringsperiod särskilt innehålla uppgifter om följande:

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I enlighet med artikel 346.1 a i EUF-fördraget ska ingen medlemsstat vara skyldig att tillhandahålla information vars röjande den anser stå i strid med dess säkerhetsintressen.

Motivering

Vissa granskningsuppgifter kan legitimt betraktas som konfidentiell nationell säkerhetsinformation.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstater som inte tillämpar något granskningssystem ska till kommissionen lämna en årlig rapport om utländska direktinvesteringar som skett på deras territorium, på grundval av uppgifter som är tillgängliga för dem.

utgår

Motivering

Medlemsstaterna ska upprätthålla granskningsmekanismer.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  På grundval av de årliga rapporterna från medlemsstaterna och med beaktande av konfidentialiteten i känsliga uppgifter ska kommissionen offentliggöra en årlig rapport med sammantagna uppgifter om tillämpningen av granskningssystemen.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en medlemsstat anser att en planerad eller fullbordad utländsk direktinvestering i en annan medlemsstat sannolikt inverkar på dess egen säkerhet eller allmänna ordning får den lämna synpunkter till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats. Synpunkterna ska samtidigt skickas till kommissionen.

2.  Om en medlemsstat anser att en planerad eller fullbordad utländsk direktinvestering i en annan medlemsstat sannolikt inverkar på dess egen säkerhet eller allmänna ordning ska den lämna synpunkter till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats. Synpunkterna ska samtidigt skickas till kommissionen.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om kommissionen anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på säkerhet eller allmän ordning i en eller flera medlemsstater får den avge ett yttrande till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats. Kommissionen får avge ett yttrande oavsett om andra medlemsstater har lämnat synpunkter.

3.  Om kommissionen anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på säkerhet eller allmän ordning i en eller flera medlemsstater ska den avge ett yttrande till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats. Kommissionen ska avge ett yttrande oavsett om andra medlemsstater har lämnat synpunkter.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen eller en medlemsstat som anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på medlemsstatens säkerhet eller allmänna ordning får från den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats begära alla uppgifter som den behöver för att lämna de synpunkter som avses i punkt 2 eller för att avge det yttrande som avses i punkt 3.

4.  På begäran av kommissionen eller en medlemsstat som anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på medlemsstatens säkerhet eller allmänna ordning ska den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats lämna relevanta uppgifter som den behöver för att lämna de synpunkter som avses i punkt 2 eller för att avge det yttrande som avses i punkt 3. Kommissionen får dessutom begära att frågan ska diskuteras inom ramen för den centrala samordningsgruppen.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Synpunkter enligt punkt 2 eller yttranden enligt punkt 3 ska riktas till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats inom en rimlig tidsperiod och i alla händelser inom 25 arbetsdagar från mottagandet av den information som avses i punkt 1 eller 4. Om yttrandet från kommissionen avges efter synpunkter från andra medlemsstater ska kommissionen ha ytterligare 25 arbetsdagar på sig för att avge yttrandet.

5.  Synpunkter enligt punkt 2 eller yttranden enligt punkt 3 ska utan dröjsmål riktas till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats, och i alla händelser inom 25 arbetsdagar från mottagandet av den information som avses i punkt 1 eller 4. Om yttrandet från kommissionen avges efter synpunkter från andra medlemsstater ska kommissionen ha ytterligare 25 arbetsdagar på sig för att avge yttrandet.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om kommissionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse får den avge ett yttrande riktat till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats.

1.  Om kommissionen utgående från behovet av säkerhet eller allmän ordning anser att en utländsk direktinvestering sannolikt inverkar på projekt eller program av unionsintresse ska den avge ett yttrande riktat till den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen får från den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats begära alla uppgifter som den behöver för att avge det yttrande som avses i punkt 1.

2.  På begäran av kommissionen ska den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats lämna de relevanta uppgifter som avses i artikel 10.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska rikta sitt yttrande till den berörda medlemsstaten inom en rimlig tidsperiod och i alla händelser senast 25 arbetsdagar efter att den mottagit de uppgifter som den begärt i enlighet med punkt 2. Om en medlemsstat har ett granskningssystem enligt artikel 3.1 och om uppgifter om den utländska direktinvestering som håller på att granskas har mottagits av kommissionen i enlighet med artikel 8.1, ska yttrandet lämnas inom 25 arbetsdagar från mottagandet av de uppgifterna. Om ytterligare uppgifter behövs för att avge yttrandet ska fristen på 25 dagar börja löpa från dagen för mottagandet av de ytterligare uppgifterna.

3.  Kommissionen ska rikta sitt yttrande till den berörda medlemsstaten utan dröjsmål och i alla händelser senast 25 arbetsdagar efter att den mottagit de uppgifter som den begärt i enlighet med punkt 2. Om uppgifter om den utländska direktinvestering som håller på att granskas har mottagits av kommissionen i enlighet med artikel 8.1, ska yttrandet lämnas inom 25 arbetsdagar från mottagandet av de uppgifterna. Om ytterligare uppgifter behövs för att avge yttrandet ska fristen på 25 dagar börja löpa från dagen för mottagandet av de ytterligare uppgifterna.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som begärs av kommissionen och andra medlemsstater i enlighet med artiklarna 8.4 och 9.2 görs tillgängliga för kommissionen och begärande medlemsstater utan onödigt dröjsmål.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som begärs av kommissionen och andra medlemsstater i enlighet med artiklarna 8.4 och 9.2 görs tillgängliga för kommissionen och begärande medlemsstater utan omotiverat dröjsmål.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Ägarstruktur för den utländska investeraren och det företag där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats, inklusive uppgifter om yttersta kontrollerande aktieägare.

(a)  Fullständig ägarstruktur för den utländska investeraren och det företag där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats, inklusive uppgifter om verkliga huvudmän.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Uppgifter som mottas vid tillämpningen av denna förordning ska användas enbart för de ändamål för vilka den begärts.

1.  Uppgifter som mottas vid tillämpningen av denna förordning ska användas enbart för de ändamål för vilka den begärts och får inte leda till att en affärshemlighet, företagshemlighet, yrkeshemlighet eller handelsprocess skulle röjas, och inte heller information vars röjande skulle strida mot allmän ordning.

Motivering

En del av denna förordning innebär samarbete med ett utbyte av information. Ändringsförslaget tar sikte på potentiella problem med avseende på sekretess och skyddande av kommersiellt eller yrkesmässigt känslig information.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa skyddet av de konfidentiella uppgifter som erhålls vid tillämpningen av denna förordning.

2.  Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa högsta möjliga konfidentialitet och skydd av känsliga uppgifter, inbegripet företagshemligheter enligt definitionen i direktiv (EU) 2016/9431a, som erhålls och som lämnats av utländska investerare och berörda företag. Medlemsstaterna och kommissionen ska ansvara för skydd av företagshemligheter i samband med granskningsförfaranden.

 

______________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs (EUT L 157, 15.6.2016. s. 1).

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska utse en kontaktpunkt för granskning av utländska direktinvesteringar. Kommissionen och övriga medlemsstater ska involvera dessa kontaktpunkter i alla frågor som rör genomförandet av denna förordning.

Varje medlemsstat ska utse en kontaktpunkt för granskning av utländska direktinvesteringar. Kommissionen ska tillhandahålla ett centralt granskningsställe genom vilket medlemsstaterna kan samarbeta nära med varandra. Kommissionen och övriga medlemsstater ska involvera dessa kontaktpunkter i alla frågor som rör genomförandet av denna förordning.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska utvärdera och för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om tillämpningen av denna förordning senast tre år efter att den trätt i kraft. Medlemsstaterna ska involveras i detta arbete och till kommissionen lämna de uppgifter som behövs för utarbetandet av rapporten.

1.  Varje år efter [dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om tillämpningen av denna förordning som ska innehålla relevant information om hur medlemsstaterna och kommissionen har använt sina filtreringssystem. Senast ... [tre år efter det att denna förordning trätt i kraft] ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en ingående utvärdering av ramarna för granskningen av utländska direktinvesteringar i Europa och utvecklingen av granskningssystemen i Europa i jurisdiktioner utanför EU, i förekommande fall tillsammans med ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Bilaga – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  Europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram

 

Europaparlamentets och rådets förordning av den ... om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri, EUT L ... (COM(2017)0294).

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Bilaga – strecksats 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  Europeiska försvarsfonden

 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Start för den europeiska försvarsfonden (COM(2017)0295)

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Bilaga – strecksats 6c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  Det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco):

 

Rådets beslut (GUSP) 2017/2315 av den 11 december 2017 om upprättande av permanent strukturerat samarbete och om fastställande av förteckningen över deltagande medlemsstater, EUT L 331, 14.12.2017, s. 57.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Bilaga – strecksats 6d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  Europeiska fonden för strategiska investeringar

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013.

 

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) 2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen

Referensnummer

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

26.10.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

26.10.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Roberts Zīle

5.10.2017

Behandling i utskott

25.1.2018

20.3.2018

 

 

Antagande

27.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

8

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Matt Carthy, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Maydell, Ana Miranda, Luigi Morgano, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Carlos Iturgaiz, Arndt Kohn, Peter Liese

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

38

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Peter Liese, Ivana Maletić, Thomas Mann, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Paul Tang

VERTS/ALE

Ana Miranda, Molly Scott Cato

8

-

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Matt Carthy

NI

Sotirios Zarianopoulos

S&D

Alfred Sant

4

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen

Referensnummer

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Framläggande för parlamentet

13.9.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

26.10.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

26.10.2017

ECON

26.10.2017

ITRE

26.10.2017

JURI

26.10.2017

 

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

9.10.2017

LIBE

16.10.2017

 

 

Associerat/Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

18.1.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Franck Proust

11.10.2017

 

 

 

Behandling i utskott

22.11.2017

22.3.2018

24.4.2018

 

Antagande

28.5.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

7

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Reinhard Bütikofer

Ingivande

5.6.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Danilo Oscar Lancini, Franz Obermayr

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer

7

-

ECR

Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 19 juni 2018Rättsligt meddelande