Διαδικασία : 2017/0128(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0199/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0199/2018

Συζήτηση :

PV 13/02/2019 - 22
CRE 13/02/2019 - 22

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.8
CRE 14/02/2019 - 10.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0122

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1152kWORD 165k
5.6.2018
PE 615.481v02-00 A8-0199/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (αναδιατύπωση)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Massimiliano Salini

(Αναδιατύπωση – άρθρο 104 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (αναδιατύπωση)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0280),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0173/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(2),

–  έχοντας υπόψη την από 24ης Ιουλίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Α8-0199/2018),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Χρειάζεται να προβλεφθεί η γενίκευση της εγκατάστασης συστημάτων τηλεδιοδίων στα κράτη μέλη και στις γειτονικές χώρες και να υπάρχουν διαλειτουργικά συστήματα κατάλληλα για τη μελλοντική ανάπτυξη της πολιτικής για τη χρέωση οδικών τελών σε επίπεδο Ένωσης και για τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις.

(2)  Χρειάζεται να προβλεφθεί η γενίκευση της εγκατάστασης συστημάτων τηλεδιοδίων στα κράτη μέλη και στις γειτονικές χώρες και να υπάρχουν, κατά το δυνατόν, αξιόπιστα, φιλικά προς τον χρήστη, αποδοτικά ως προς το κόστος, διαλειτουργικά συστήματα κατάλληλα για τη μελλοντική ανάπτυξη της πολιτικής για τη χρέωση οδικών τελών σε επίπεδο Ένωσης και για τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Οι πολλαπλές προδιαγραφές που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη και τις γειτονικές χώρες για τα συστήματα των τηλεδιοδίων τους, ενδέχεται να αποβούν εις βάρος τόσο της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς όσο και των στόχων της πολιτικής μεταφορών. Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει στη διάδοση ασύμβατων και δαπανηρών ηλεκτρονικών συσκευών στον θάλαμο οδήγησης των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, όπως και, από πλευράς των οδηγών, σε σφάλματα κατά το χειρισμό τους με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, την ακούσια παράλειψη καταβολής των διοδίων. Η εν λόγω διάδοση είναι απαράδεκτη για τους χρήστες και τους κατασκευαστές οχημάτων για λόγους κόστους, ασφαλείας και για νομικούς λόγους.

(4)  Οι πολλαπλές προδιαγραφές που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη και τις γειτονικές χώρες για τα συστήματα των τηλεδιοδίων τους, ενδέχεται να αποβούν εις βάρος τόσο της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας, όσο και των στόχων της πολιτικής μεταφορών. Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει στη διάδοση ασύμβατων και δαπανηρών ηλεκτρονικών συσκευών στον θάλαμο οδήγησης των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, όπως και, από πλευράς των οδηγών, σε σφάλματα κατά το χειρισμό τους με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, την ακούσια παράλειψη καταβολής των διοδίων. Η εν λόγω διάδοση είναι απαράδεκτη για τους χρήστες και τους κατασκευαστές οχημάτων για λόγους κόστους, ασφαλείας και για νομικούς λόγους.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Θα πρέπει να εξαλειφθούν τα τεχνητά εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα των κρατών μελών και της Ένωσης να εφαρμόζουν διάφορες πολιτικές χρέωσης οδικών τελών για όλους τους τύπους οχημάτων σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται στα οχήματα θα πρέπει να επιτρέπει την εφαρμογή των εν λόγω πολιτικών χρέωσης οδικών τελών σύμφωνα με την αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων μεταξύ των πολιτών όλων των κρατών μελών. Συνεπώς, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων σε. επίπεδο Ένωσης πρέπει να εξασφαλισθεί το συντομότερο δυνατόν.

(5)  Θα πρέπει να εξαλειφθούν τα τεχνητά εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα των κρατών μελών και της Ένωσης να εφαρμόζουν διάφορες πολιτικές χρέωσης οδικών τελών για όλους τους τύπους οχημάτων σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται στα οχήματα θα πρέπει να επιτρέπει την εφαρμογή των εν λόγω πολιτικών χρέωσης οδικών τελών σύμφωνα με την αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων μεταξύ των πολιτών όλων των κρατών μελών. Θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση ενιαίου εποχούμενου εξοπλισμού σε όλα τα κράτη μέλη ώστε να μην απαιτείται πλέον η απόκτηση χωριστών βραχυπρόθεσμων βινιετών για τα ταξίδια στην Ένωση. Συνεπώς, η αξιόπιστη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων σε. επίπεδο Ένωσης, σε συμφωνία με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, πρέπει να εξασφαλισθεί το συντομότερο δυνατόν, χωρίς την επιβολή υπερβολικού διοικητικού φόρτου και με τον περιορισμό, στο μέτρο του δυνατού, των πρόσθετων δαπανών για υπηρεσίες τηλεδιοδίων, καθώς και για τον εξοπλισμό που έχουν εγκαταστήσει και διαχειρίζονται οι φορείς εκμετάλλευσης των οδών.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Οι φορείς χρέωσης διοδίων πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στη δική τους περιοχή ΕΥΤ στους παρόχους ΕΥΤ χωρίς διακριτική μεταχείριση.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η άνευ διακρίσεων πρόσβαση στις περιοχές ΕΥΤ για όλους τους παρόχους ΕΥΤ, οι φορείς χρέωσης διοδίων θα πρέπει να δημοσιεύουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης σε μια δήλωση περιοχής ΕΥΤ.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5γ)  Δεδομένου ότι η ΕΥΤ αποτελεί αγορακεντρική υπηρεσία, δεν θα πρέπει να επιβάλλεται στους παρόχους ΕΥΤ να παρέχουν αμέσως την υπηρεσία σε ολόκληρη την Ένωση. Προς όφελος, ωστόσο, των χρηστών, οι πάροχοι ΕΥΤ θα πρέπει να υποχρεούνται να καλύπτουν όλες τις περιοχές ΕΥΤ σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία αποφασίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η ευελιξία που παρέχεται στους παρόχους ΕΥΤ δεν συνεπάγεται τον αποκλεισμό από την ΕΥΤ μικρών ή περιφερειακών περιοχών ΕΥΤ.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Στη δήλωση περιοχής ΕΥΤ θα πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς το πλαίσιο των εμπορικών όρων που διέπουν τις δραστηριότητες των παρόχων ΕΥΤ στην οικεία περιοχή ΕΥΤ. Ειδικότερα, θα πρέπει να περιγράφεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αμοιβής των παρόχων ΕΥΤ.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Οι πάροχοι ΕΥΤ θα πρέπει να δικαιούνται εύλογη αμοιβή, υπολογιζόμενη βάσει διαφανούς και άνευ διακρίσεων μεθοδολογίας.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6γ)  Οι χρήστες ΕΥΤ δεν θα πρέπει να καταβάλλουν περισσότερα τέλη διοδίων από αυτά που θα κατέβαλλαν για τα αντίστοιχα εθνικά/τοπικά διόδια. Όλες οι μειώσεις ή εκπτώσεις διοδίων για τους χρήστες εποχούμενου εξοπλισμού που προσφέρονται από κράτος μέλος ή από φορέα χρέωσης διοδίων πρέπει να είναι διαθέσιμες υπό τους ίδιους όρους και στους πελάτες των παρόχων ΕΥΤ.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6δ)  Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας νέου συστήματος ηλεκτρονικής είσπραξης διοδίων ή σημαντικής τροποποίησης υφιστάμενου συστήματος, θα πρέπει να απαιτείται από τον φορέα χρέωσης διοδίων να δημοσιεύει τις νέες ή τις επικαιροποιημένες δηλώσεις περιοχής ΕΥΤ με έγκαιρη ειδοποίηση ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους παρόχους ΕΥΤ να πιστοποιούνται ή να επαναπιστοποιούνται στο σύστημα το αργότερο έναν μήνα πριν από την ημερομηνία έναρξης της επιχειρησιακής λειτουργίας του. Θα πρέπει να απαιτείται από τον φορέα χρέωσης διοδίων να σχεδιάζει και να ακολουθεί τη διαδικασία για την πιστοποίηση ή την επαναπιστοποίηση, αντιστοίχως, των παρόχων ΕΥΤ κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας το αργότερο έναν μήνα πριν από την ημερομηνία έναρξης της επιχειρησιακής λειτουργίας του νέου ή του σημαντικά τροποποιημένου συστήματος. Οι φορείς χρέωσης διοδίων θα πρέπει να δεσμεύονται να τηρούν το τμήμα της προβλεπόμενης διαδικασίας που τους αφορά, όπως ορίζεται στη δήλωση περιοχής ΕΥΤ.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6ε)  Στη δήλωση περιοχής ΕΥΤ θα πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία πιστοποίησης ενός παρόχου ΕΥΤ στην περιοχή ΕΥΤ, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας. Η διαδικασία θα πρέπει να είναι η ίδια για όλους τους παρόχους ΕΥΤ.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6στ)  Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους φορείς χρέωσης διοδίων να ζητούν ή να απαιτούν από τους παρόχους ΕΥΤ συγκεκριμένες τεχνικές λύσεις οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη διαλειτουργικότητα με άλλες περιοχές διοδίων και με τα υφιστάμενα στοιχεία διαλειτουργικότητας του παρόχου ΕΥΤ.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Οι πάροχοι ΕΥΤ θα πρέπει να δύνανται να εκδίδουν τιμολόγια στους χρήστες. Ωστόσο, θα πρέπει να επιτρέπεται στους φορείς χρέωσης διοδίων να ζητούν την αποστολή των τιμολογίων για λογαριασμό τους και εξ ονόματός τους, δεδομένου ότι η άμεση τιμολόγηση στο όνομα του παρόχου ΕΥΤ μπορεί να έχει δυσμενείς διοικητικές και φορολογικές επιπτώσεις σε ορισμένες περιοχές διοδίων.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Εάν μια νομική οντότητα, η οποία είναι πάροχος υπηρεσίας διοδίων, επιτελεί επίσης άλλα καθήκοντα στο πλαίσιο ενός συστήματος ηλεκτρονικής είσπραξης διοδίων, ή ασκεί άλλες δραστηριότητες οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με την ηλεκτρονική είσπραξη διοδίων, θα πρέπει να απαιτείται να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς κερδών-ζημιών για κάθε τύπο δραστηριότητας που ασκεί. Διεπιδοτήσεις μεταξύ αυτών των διαφορετικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να αποκλείονται.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι την ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) παρέχουν οι πάροχοι ΕΥΤ, όπως ορίζει η απόφαση 2009/750/EΚ της Επιτροπής17.

(8)  Πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι την ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) παρέχουν νόμιμα οι πάροχοι ΕΥΤ, όπως ορίζει η απόφαση 2009/750/EΚ της Επιτροπής17 και σε πλαίσιο πλήρους τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

_________________

_________________

17 Απόφαση 2009/750/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον ορισμό της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων και των τεχνικών στοιχείων της (ΕΕ L 268 της 13.10.2009, σ. 11).

17 Απόφαση 2009/750/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον ορισμό της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων και των τεχνικών στοιχείων της (ΕΕ L 268 της 13.10.2009, σ. 11).

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Κάθε κράτος μέλος με δύο τουλάχιστον περιοχές ΕΥΤ θα πρέπει να ορίζει σε επίπεδο εθνικής διοίκησης γραφείο επαφής για τους παρόχους ΕΥΤ οι οποίοι επιθυμούν να παρέχουν την ΕΥΤ στην επικράτειά του, ούτως ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία τους με τους φορείς χρέωσης διοδίων.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Στις εφαρμογές τηλεδιοδίων και των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) χρησιμοποιούνται παρόμοιες τεχνολογίες και γειτονικές ζώνες συχνοτήτων για την επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ οχημάτων και μεταξύ οχήματος και υποδομής. Στο μέλλον, πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα συγχώνευσης των τηλεδιοδίων με τη ζώνη 5,9 GHz των C-ITS που χρησιμοποιείται προς το παρόν στα C-ITS, μετά από ενδελεχή αξιολόγηση του κόστους, του οφέλους, των τεχνικών φραγμών και των σχετικών πιθανών λύσεων.

(10)  Στις εφαρμογές τηλεδιοδίων και των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) χρησιμοποιούνται παρόμοιες τεχνολογίες και γειτονικές ζώνες συχνοτήτων για την επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ οχημάτων και μεταξύ οχήματος και υποδομής. Στο μέλλον, πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα διερεύνησης πιθανών συνεργειών ανάμεσα στην πλατφόρμα τηλεδιοδίων και τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών, μέσα από μια ενδελεχή ανάλυση κόστους-οφέλους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Τα ειδικά χαρακτηριστικά των συστημάτων τηλεδιοδίων που εφαρμόζονται σήμερα στα ελαφρά οχήματα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επειδή προς το παρόν σε κανένα σύστημα τηλεδιοδίων δεν χρησιμοποιούνται ο εντοπισμός θέσης μέσω δορυφόρου ή οι κινητές επικοινωνίες, πρέπει να καταστεί δυνατόν στους παρόχους ΕΥΤ να παρέχουν, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, στα ελαφρά οχήματα εποχούμενο εξοπλισμό κατάλληλο για χρήση μόνον με την τεχνολογία των 5,8 GHz.

(11)  Τα ειδικά χαρακτηριστικά των συστημάτων τηλεδιοδίων που εφαρμόζονται σήμερα στα ελαφρά οχήματα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επειδή προς το παρόν σε κανένα σύστημα τηλεδιοδίων δεν χρησιμοποιούνται ο εντοπισμός θέσης μέσω δορυφόρου ή οι κινητές επικοινωνίες, πρέπει να καταστεί δυνατόν στους παρόχους ΕΥΤ να παρέχουν, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, στα ελαφρά οχήματα εποχούμενο εξοπλισμό κατάλληλο για χρήση μόνον με την τεχνολογία των 5,8 GHz. Για να αποφευχθεί η παρεμπόδιση από Wi-Fi σε οχήματα και συσκευές C-ITS, η ζώνη των 5.8 GHz θα πρέπει να προστατεύεται για χρήση σε συστήματα διοδίων.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Η διασυνοριακή επιβολή των οδικών τελών, συμπεριλαμβανομένων των τελών που χρεώνονται σε αστικές περιοχές, και των προστίμων για παραβιάσεις, απαιτεί μηχανισμό αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διασυνοριακής επιβολής σε περιπτώσεις μη καταβολής διοδίων, όπου περιλαμβάνονται και οι τοπικές αρχές, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή νομικές συμφωνίες, με τη χρήση ενός απλού αυτόματου μηχανισμού για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων επιβολής διοδίων και σε περίπτωση που εικάζεται ότι ο οδηγός οχήματος δεν έχει καταβάλει οδικό τέλος, θα πρέπει να επιτρέπεται στους φορείς χρέωσης διοδίων να ζητούν από τον πάροχο ΕΥΤ δεδομένα σχετικά με τα οχήματα και τους ιδιοκτήτες ή τους κατόχους οχημάτων οι οποίοι είναι πελάτες του παρόχου ΕΥΤ. Ο φορέας χρέωσης διοδίων θα πρέπει να αποτρέπει τη χρήση των εν λόγω δεδομένων –τα οποία ενδέχεται να είναι εμπορικά ευαίσθητου χαρακτήρα– για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν της επιβολής. Ειδικότερα, θα πρέπει να απαιτείται από τον φορέα χρέωσης διοδίων να μην κοινοποιεί τα δεδομένα σε κανέναν από τους ανταγωνιστές του παρόχου ΕΥΤ. Ο όγκος και το είδος των δεδομένων που οι πάροχοι ΕΥΤ διαβιβάζουν στους φορείς χρέωσης διοδίων, για τους σκοπούς του υπολογισμού και της εφαρμογής διοδίων ή για την επαλήθευση του υπολογισμού των εφαρμοζόμενων διοδίων στα οχήματα χρηστών ΕΥΤ από τους παρόχους ΕΥΤ, θα πρέπει να περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί μια διαδικασία συμβιβασμού με σκοπό την επίλυση διαφορών μεταξύ φορέων χρέωσης διοδίων και παρόχων ΕΥΤ κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμβάσεων και στις συμβατικές σχέσεις τους. Οι φορείς χρέωσης διοδίων θα πρέπει να διαβουλεύονται με τα εθνικά όργανα συμβιβασμού και τους παρόχους ΕΥΤ με σκοπό την επίλυση διαφορών που σχετίζονται με άνευ διακρίσεων πρόσβαση στις περιοχές ΕΥΤ.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β)  Τα όργανα συμβιβασμού θα πρέπει να εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν ότι οι συμβατικοί όροι που επιβάλλονται σε οποιονδήποτε πάροχο ΕΥΤ δεν εισάγουν διακρίσεις. Ειδικότερα, θα πρέπει να εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν ότι η αμοιβή που προσφέρει ο φορέας χρέωσης διοδίων στους παρόχους ΕΥΤ τηρεί τις αρχές της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η εισαγωγή συστημάτων τηλεδιοδίων συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία αυτή πρέπει να να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης , όπως αυτοί καθορίζονται, μεταξύ άλλων, στον κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19, στην οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20 και στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. Το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναγνωρίζεται ρητά από το άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(17)  Η εισαγωγή συστημάτων τηλεδιοδίων συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από τα οποία μπορεί να προκύψουν ολοκληρωμένα προφίλ μετακινήσεων. Με σκοπό τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει ως εκ τούτου να παρέχουν ανώνυμες και κρυπτογραφημένες επιλογές προκαταβολικής πληρωμής ΕΥΤ. Το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναγνωρίζεται ρητά στο άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης και στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης , όπως αυτοί καθορίζονται, μεταξύ άλλων, στον κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19, στην οδηγία 2002/2016/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20 και, στις περιπτώσεις όπου η μη καταβολή οδικών τελών θεωρείται ποινικό αδίκημα από το κράτος μέλος όπου οφείλεται η πληρωμή, στην οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21.

__________________

__________________

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1),

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1),

20 Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

20 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

21 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

21 Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Οι πάροχοι ΕΥΤ θα πρέπει είναι υπεύθυνοι για την παροχή στους φορείς χρέωσης διοδίων ή/και στους φορείς εκμετάλλευσης διοδίων ορθών δεδομένων σχετικά με τους πελάτες τους, διότι τα εν λόγω δεδομένα είναι καίριας σημασίας για την ορθή είσπραξη των διοδίων και την αποτελεσματική επιβολή τους.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να θεσπίζουν κανόνες για την επιβολή τελών χρήσης της οδικής υποδομής και τη φορολογία.

(18)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να θεσπίζουν κανόνες για την επιβολή τελών χρήσης της οδικής υποδομής και τη φορολογία. Ωστόσο, προβλέπει ότι ένα διαλειτουργικό σύστημα τηλεδιοδίων θα συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων που ορίζονται από την νομοθεσία της Ένωσης για τα οδικά τέλη. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας είναι συμβατές με εκείνες της οδηγίας .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22.

 

__________________

 

22 Οδηγία 2006/38/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής [διαδικασία 2017/0114 COD]

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Για να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και να διευκολυνθεί η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη μη καταβολή οδικών τελών, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο του καταλόγου των τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των συναλλαγών στα συστήματα τηλεδιοδίων για τα οποία απαιτείται η εγκατάσταση ή η χρήση εποχούμενου εξοπλισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονες αυτών των θεσμικών οργάνων έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που χειρίζονται την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(19)  Για να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και να διευκολυνθεί με νομικά μέσα η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη μη καταβολή οδικών τελών, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο του καταλόγου των τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των συναλλαγών στα συστήματα τηλεδιοδίων για τα οποία απαιτείται η εγκατάσταση ή η χρήση εποχούμενου εξοπλισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονες αυτών των θεσμικών οργάνων έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που χειρίζονται την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους αναγκαίους όρους για να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και να διευκολυνθεί η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση. Εφαρμόζεται στην ηλεκτρονική είσπραξη οδικών τελών όλων των ειδών, στο σύνολο του οδικού δικτύου της Ένωσης, αστικού και υπεραστικού, στους αυτοκινητοδρόμους, στις κύριες και δευτερεύουσες οδούς, καθώς και σε διάφορα τεχνικά έργα, όπως σήραγγες, γέφυρες ή πορθμεία.

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους όρους που είναι αναγκαίοι για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

α)  να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στο σύνολο του οδικού δικτύου της Ένωσης, αστικού και υπεραστικού, στους αυτοκινητοδρόμους, στις κύριες και δευτερεύουσες οδούς, καθώς και σε διάφορα τεχνικά έργα, όπως σήραγγες, γέφυρες ή πορθμεία, και

 

β)  να διευκολυνθεί η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της μη καταβολής των εν λόγω τελών που συλλέγονται χειροκίνητα σε υποδομές στις οποίες έχει εφαρμογή η παρούσα οδηγία, καθώς και των τελών που χρεώνονται σε αστικές περιοχές όπως αναφέρεται στην οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, ή των προστίμων για παραβάσεις που αφορούν την πληρωμή των τελών.

 

__________________

 

23 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1).

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη αποφάσεων των κρατών μελών να εισπράττουν τέλη για ιδιαίτερους τύπους οχημάτων και να προσδιορίζουν το ύψος των τελών αυτών και τον σκοπό είσπραξης των εν λόγω τελών.

Για να γίνει σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη αποφάσεων των κρατών μελών να εισπράττουν τέλη για ιδιαίτερους τύπους οχημάτων και να προσδιορίζουν το ύψος των τελών αυτών και τον σκοπό είσπραξης των εν λόγω τελών.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  «υπηρεσία διοδίων» νοείται η υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες που διαθέτουν σύμβαση και ένα σύνολο εποχούμενου εξοπλισμού να χρησιμοποιούν το όχημά τους σε μία ή περισσότερες περιοχές διοδίων· περιλαμβάνει ιδίως:

 

i)  παροχή εξατομικευμένου εποχούμενου εξοπλισμού στους χρήστες και διατήρηση της λειτουργικότητάς του·

 

ii)  διασφάλιση ότι ο φορέας χρέωσης διοδίων λαμβάνει τα διόδια που οφείλονται από τον χρήστη·

 

iii)  παροχή του μέσου πληρωμής στον χρήση ή αποδοχή υφιστάμενου μέσου·

 

iv)  είσπραξη των διοδίων από τον χρήστη·

 

v)  διαχείριση των σχέσεων πελάτη με τον χρήστη·

 

vi)  εφαρμογή και τήρηση των πολιτικών ασφάλειας και ιδιωτικότητας για τα συστήματα διοδίων·

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων (ΕΥΤ)»: οι υπηρεσίες που παρέχονται, βάσει σύμβασης, από πάροχο ΕΥΤ σε χρήστη ΕΥΤ. Οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα και τη διασφάλιση της ορθής παραμετροποίησης και λειτουργίας του εποχούμενου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την καταβολή οδικών τελών σε όλες τις περιοχές τηλεδιοδίων που έχουν συμφωνηθεί στη σύμβαση, την επεξεργασία της καταβολής των οφειλόμενων από τον χρήστη οδικών τελών στον φορέα που χρεώνει διόδια στο όνομα του χρήστη, και την παροχή άλλων απαραίτητων υπηρεσιών και συνδρομής στον χρήστη, ώστε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι φορείς χρέωσης διοδίων στις περιοχές διοδίων που έχουν συμφωνηθεί στη σύμβαση·

α)  «ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων (ΕΥΤ)»: η υπηρεσία διοδίων που παρέχεται, βάσει σύμβασης, από πάροχο ΕΥΤ σε χρήστη ΕΥΤ·

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  «διόδια»: επιβάρυνση ή τέλος που εισπράττεται σε σχέση με την κυκλοφορία ενός οχήματος σε περιοχή διοδίων·

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  «πάροχος υπηρεσιών διοδίων»: νομική οντότητα η οποία παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες διοδίων σε μία ή περισσότερες περιοχές διοδίων για μία ή περισσότερες κλάσεις οχημάτων.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  «φορέας εκμετάλλευσης διοδίων»: οντότητα του ιδιωτικού τομέα στην οποία ο φορέας χρέωσης διοδίων αναθέτει τα καθήκοντα είσπραξης οδικών τελών εξ ονόματος και προς όφελος του φορέα χρέωσης διοδίων·

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  «εθνικός πάροχος υπηρεσιών διοδίων»: οντότητα η οποία παρέχει στους τελικούς χρήστες τις υπηρεσίες διοδίων που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο φορέας εκμετάλλευσης διοδίων. Ορίζεται από το κράτος μέλος και του ανατίθεται η υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, στο πλαίσιο της οποίας παρέχει εποχούμενες μονάδες σε όλους τους χρήστες υπηρεσιών διοδίων, καθώς και υπηρεσίες διοδίων σε ολόκληρη την επικράτεια του αντίστοιχου κράτους μέλους·

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  «κύριος πάροχος υπηρεσιών»: πάροχος υπηρεσιών διοδίων στον οποίο ο φορέας χρέωσης διοδίων αναθέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις (όπως η υποχρέωση υπογραφής συμβάσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες) ή χορηγεί συγκεκριμένα δικαιώματα (όπως ειδική αμοιβή ή εγγυημένη μακροπρόθεσμη σύμβαση) που διαφοροποιούνται από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις άλλων παρόχων υπηρεσιών·

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «περιοχή τηλεδιοδίων»: οδός, οδικό δίκτυο, κατασκευή όπως γέφυρα ή σήραγγα, ή πορθμείο, όπου εισπράττονται οδικά τέλη με τη χρήση, αποκλειστικά ή εν μέρει, μηχανισμών αυτόματης ανίχνευσης, όπως η επικοινωνία με εποχούμενο εξοπλισμό ή η αυτόματη αναγνώριση των πινακίδων κυκλοφορίας·

ε)  «περιοχή τηλεδιοδίων»: οδός, οδικό δίκτυο ή κατασκευή όπως γέφυρα, σήραγγα, ή πορθμείο, όπου εισπράττονται οδικά τέλη με τη χρήση, είτε αποκλειστικά ή εν μέρει, μηχανισμών αυτόματης ανίχνευσης, όπως η επικοινωνία με εποχούμενο εξοπλισμό ή η αυτόματη αναγνώριση των πινακίδων κυκλοφορίας·

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  «δεδομένα γενικού πλαισίου διοδίων»: οι πληροφορίες που ορίζονται από τον αρμόδιο φορέα χρέωσης διοδίων ως αναγκαίες για τον καθορισμό του πληρωτέου τέλους διοδίων για την κυκλοφορία ενός οχήματος σε μια συγκεκριμένη περιοχή διοδίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής διοδίων·

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε β)  «δήλωση διοδίων»: μια δήλωση σε έναν φορέα χρέωσης διοδίων που επιβεβαιώνει την παρουσία ενός οχήματος σε μια περιοχή διοδίων σε μορφή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών διοδίων και του φορέα χρέωσης διοδίων·

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  «στοιχεία διαλειτουργικότητας»: κάθε βασικό στοιχείο, ομάδα στοιχείων, υποσύνολο ή πλήρες σύνολο υλικών ενσωματωμένων ή προοριζόμενων να ενσωματωθούν στην ΕΥΤ, από το οποίο εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα η διαλειτουργικότητα της υπηρεσίας, περιλαμβανομένων στοιχείων υλικών και άυλων, όπως το λογισμικό·

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ β)  «καταλληλότητα χρήσης»: η ικανότητα ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας να επιτυγχάνει και να διατηρεί μια ορισμένη απόδοση όταν βρίσκεται σε λειτουργία, η οποία ενσωματώνεται αντιπροσωπευτικά στην ΕΥΤ σε σχέση με το σύστημα ενός φορέα χρέωσης διοδίων·

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ γ)  «σημαντικά τροποποιημένο σύστημα»: υφιστάμενο σύστημα ηλεκτρονικής είσπραξης διοδίων στο οποίο έχει επέλθει ή επέρχεται επί του παρόντος αλλαγή, η οποία επιβάλλει στους παρόχους ΕΥΤ την υποχρέωση να προβούν σε τροποποιήσεις των στοιχείων διαλειτουργικότητας που χρησιμοποιούνται, όπως ο αναπρογραμματισμός ή η επαναδοκιμή του εποχούμενου εξοπλισμού ή η προσαρμογή των διεπαφών της οικείας υπηρεσίας υποστήριξης·

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ δ)  «υπηρεσία υποστήριξης»: το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τον φορέα χρέωσης διοδίων, από μια ομάδα φορέων χρέωσης διοδίων που έχουν δημιουργήσει κόμβο διαλειτουργικότητας ή από τον πάροχο ΕΥΤ για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποστολή πληροφοριών στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής είσπραξης διοδίων·

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ ε)  «πιστοποίηση»: η διαδικασία που ορίζεται και τελεί υπό τη διαχείριση του φορέα χρέωσης διοδίων, στην οποία πρέπει να υπαχθεί ένας πάροχος ΕΥΤ πριν λάβει την άδεια να παρέχει την ΕΥΤ σε μια περιοχή ΕΥΤ·

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  «κράτος μέλος ταξινόμησης»: το κράτος μέλος ταξινόμησης του οχήματος με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα της μη καταβολής οδικών τελών·

θ)  «κράτος μέλος ταξινόμησης»: το κράτος μέλος στο οποίο είναι ταξινομημένο το όχημα με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα της μη καταβολής οδικών τελών·

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιβ α)  «παράμετροι ταξινόμησης οχημάτων»: οι πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα, σύμφωνα με τις οποίες υπολογίζονται τα τέλη διοδίων με βάση τα δεδομένα του πλαισίου διοδίων·

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιε)   «ελαφρύ όχημα»: οποιοδήποτε όχημα που δεν είναι βαρύ επαγγελματικό όχημα.

ιε)   «ελαφρύ όχημα»: επιβατηγό αυτοκίνητο, μικρό λεωφορείο ή μικρό φορτηγό αυτοκίνητο.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε όλα τα νέα συστήματα τηλεδιοδίων ,για τα οποία απαιτείται η εγκατάσταση ή η χρήση εποχούμενου εξοπλισμού για τη διεξαγωγή των συναλλαγών στα τηλεδιόδια, χρησιμοποιείται μια ή περισσότερες από τις τεχνολογίες που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

Σε όλα τα νέα συστήματα τηλεδιοδίων, για τα οποία απαιτείται η εγκατάσταση ή η χρήση εποχούμενου εξοπλισμού για τη διεξαγωγή των συναλλαγών στα τηλεδιόδια, χρησιμοποιείται μια ή περισσότερες από τις παρακάτω τεχνολογίες:

 

α)  δορυφορικός εντοπισμός·

 

β)  κινητές επικοινωνίες·

 

γ)  τεχνολογία μικροκυμάτων 5,8 GHz.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα υπάρχοντα συστήματα τηλεδιοδίων, στα οποία χρησιμοποιούνται τεχνολογίες διαφορετικές από εκείνες που παρατίθενται στο παράρτημα IV, είναι συμβατά με τις τεχνολογίες αυτές εφόσον υποστούν ουσιώδεις τεχνολογικές βελτιώσεις.

Τα υπάρχοντα συστήματα τηλεδιοδίων, στα οποία χρησιμοποιούνται τεχνολογίες διαφορετικές από εκείνες που παρατίθενται στο πρώτο εδάφιο, είναι συμβατά με τις τεχνολογίες αυτές εφόσον υποστούν ουσιώδεις τεχνολογικές βελτιώσεις.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.    Οι πάροχοι ΕΥΤ θέτουν στη διάθεση των χρηστών εποχούμενο εξοπλισμό κατάλληλο για χρήση, διαλειτουργικό και ικανό να επικοινωνεί με όλα τα συστήματα τηλεδιοδίων σε λειτουργία στα κράτη μέλη στα οποία χρησιμοποιούνται οι κατά το παράρτημα IV τεχνολογίες.

3.   Οι πάροχοι ΕΥΤ θέτουν στη διάθεση των χρηστών εποχούμενο εξοπλισμό κατάλληλο για χρήση, διαλειτουργικό και ικανό να επικοινωνεί με όλα τα συστήματα τηλεδιοδίων σε λειτουργία στα κράτη μέλη στα οποία χρησιμοποιούνται οι κατά την παράγραφο 1 τεχνολογίες.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο εποχούμενος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιεί το δικό του υλισμικό και λογισμικό, να χρησιμοποιεί στοιχεία άλλου υπάρχοντος στο όχημα υλισμικού και λογισμικού, ή αμφότερα. Για την επικοινωνία με άλλα υπάρχοντα στο όχημα συστήματα υλισμικού, ο εποχούμενος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνολογίες διαφορετικές από εκείνες του παραρτήματος IV.

4.  Ο εποχούμενος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιεί το δικό του υλισμικό και λογισμικό, να χρησιμοποιεί στοιχεία άλλου υπάρχοντος στο όχημα υλισμικού και λογισμικού, ή αμφότερα. Για την επικοινωνία με άλλα υπάρχοντα στο όχημα συστήματα υλισμικού, ο εποχούμενος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνολογίες διαφορετικές από εκείνες στην παράγραφο 1. Κάθε όχημα πρέπει να διαθέτει μόνο μία μονάδα εποχούμενου εξοπλισμού, και ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να συνδέεται με ένα μόνο όχημα.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, οι πάροχοι ΕΥΤ μπορούν να διαθέτουν στους χρήστες ελαφρών οχημάτων εποχούμενο εξοπλισμό κατάλληλο για χρήση μόνον με την τεχνολογία μικροκυμάτων 5,8 GHz.

5.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, οι πάροχοι ΕΥΤ μπορούν να διαθέτουν στους χρήστες ελαφρών οχημάτων εποχούμενο εξοπλισμό κατάλληλο για χρήση μόνον με την τεχνολογία μικροκυμάτων 5,8 GHz, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές ΕΥΤ οι οποίες δεν απαιτούν εντοπισμό θέσης μέσω δορυφόρου ή τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της ΕΥΤ να διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης σε θέματα προστασίας των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής και, ειδικότερα, ώστε να τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού (EΕ) 2016/679, της οδηγίας (EΕ) 2016/680 και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ.

6.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της ΕΥΤ να διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης σε θέματα προστασίας των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής και, ειδικότερα, ώστε να τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού (EΕ) 2016/679, της οδηγίας (EΕ) 2016/680 και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τα άλλα κράτη μέλη σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως η μη καταβολή οδικών τελών.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ΕΥΤ επιτρέπει τη σύναψη συμβάσεων ανεξάρτητα από τον τόπο ταξινόμησης του οχήματος, την ιθαγένεια των συμβαλλομένων και τη ζώνη ή το τμήμα του οδικού δικτύου για το οποίο καταβάλλονται οδικά τέλη.

2.  Η ΕΥΤ επιτρέπει τη σύναψη συμβάσεων ανεξάρτητα από τον τόπο ταξινόμησης του οχήματος, την ιθαγένεια των συμβαλλομένων και τη ζώνη ή το τμήμα του οδικού δικτύου για το οποίο καταβάλλονται οδικά τέλη, λαμβανομένων υπόψη των μέσων πληρωμής που ισχύουν στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η ΕΥΤ παρέχεται βάσει συμβατικών συμφωνιών μεταξύ των παρόχων της υπηρεσίας και των φορέων χρέωσης των διοδίων, με τις οποίες συμβάσεις παρέχεται εγγύηση σωστής πληρωμής των πληρωτέων διοδίων.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η ΕΥΤ επιτρέπει την ανάπτυξη των διατροπικών μεταφορών χωρίς να συνεπάγεται μειονεκτήματα για άλλα μέσα μεταφορών.

3.  Η ΕΥΤ επιτρέπει την ανάπτυξη των διατροπικών μεταφορών, ενώ εγγυάται παράλληλα την τήρηση των αρχών «ο χρήστης και ο ρυπαίνων πληρώνει» και συνεπάγεται πλεονεκτήματα για άλλα και περισσότερο βιώσιμα μέσα μεταφορών.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή ζητά από τους αρμόδιους οργανισμούς τυποποίησης, και ειδικότερα την CEN, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία 2015/1535/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23 να εκδώσουν ταχύτατα τα εφαρμοστέα πρότυπα για τα συστήματα τηλεδιοδίων με τις τεχνολογίες του παραρτήματος IV, και να τα επικαιροποιούν όταν χρειάζεται. Η Επιτροπή ζητεί από τους οργανισμούς τυποποίησης να διασφαλίσουν τη συνεχή συμβατότητα των στοιχείων διαλειτουργικότητας.

5.  Η Επιτροπή ζητά από τους αρμόδιους οργανισμούς τυποποίησης, και ειδικότερα την CEN, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία 2015/1535/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23 να εκδώσουν ταχύτατα τα εφαρμοστέα πρότυπα για τα συστήματα τηλεδιοδίων με τις τεχνολογίες του άρθρου 3, και να τα επικαιροποιούν όταν χρειάζεται. Η Επιτροπή ζητεί από τους οργανισμούς τυποποίησης να διασφαλίσουν τη συνεχή συμβατότητα των στοιχείων διαλειτουργικότητας.

_________________

_________________

23 Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).

23 Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους παρόχους ΕΥΤ

 

Οι πάροχοι ΕΥΤ επιδιώκουν να καταχωρηθούν σε κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένοι. Η καταχώριση αυτή γίνεται δεκτή εάν οι πάροχοι ΕΥΤ πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 

α)  διαθέτουν πιστοποίηση EN ISO 9001 ή άλλη ισοδύναμη·

 

β)  έχουν αποδεδειγμένα τον τεχνικό εξοπλισμό και τη δήλωση ΕΚ ή το πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη συμμόρφωση των στοιχείων διαλειτουργικότητας με τις αντίστοιχες προδιαγραφές·

 

γ)  έχουν αποδεδειγμένη επάρκεια στην παροχή υπηρεσιών τηλεδιοδίων ή σε άλλους σχετικούς τομείς·

 

δ)  διαθέτουν κατάλληλη οικονομική επιφάνεια·

 

ε)  εφαρμόζουν ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, το οποίο ελέγχεται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια·

 

στ)  παρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας.

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11 για τον καθορισμό των προδιαγραφών που προβλέπονται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4β

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των παρόχων ΕΥΤ

 

1.  Οι πάροχοι ΕΥΤ συνάπτουν συμβάσεις ΕΥΤ οι οποίες καλύπτουν όλες τις περιοχές ΕΥΤ στην επικράτεια τουλάχιστον 4 κρατών μελών εντός προθεσμίας 36 μηνών μετά την καταχώρισή τους σύμφωνα με το άρθρο 4α.

 

Συνάπτουν συμβάσεις οι οποίες καλύπτουν όλες τις περιοχές ΕΥΤ σε ένα δεδομένο κράτος μέλος εντός προθεσμίας 24 μηνών από την ημερομηνία σύναψης της πρώτης σύμβασης στο εν λόγω κράτος μέλος, εξαιρουμένων των περιοχών ΕΥΤ στις οποίες ο αρμόδιος φορέας χρέωσης διοδίων δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 4δ.

 

2.  Έπειτα από τη σύναψη των συμβάσεων, οι πάροχοι ΕΥΤ καλύπτουν ανά πάσα στιγμή όλες τις περιοχές ΕΥΤ. Σε περίπτωση που ένας πάροχος ΕΥΤ δεν είναι σε θέση να καλύψει μια περιοχή ΕΥΤ επειδή ο φορέας χρέωσης διοδίων δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, αποκαθιστά την κάλυψη της συγκεκριμένης περιοχής το συντομότερο δυνατόν.

 

3.  Οι πάροχοι ΕΥΤ συνεργάζονται με τους φορείς χρέωσης διοδίων στο πλαίσιο των προσπαθειών επιβολής. Σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες περί μη καταβολής οδικού τέλους από χρήστη του οδικού δικτύου, ο φορέας χρέωσης διοδίων δύναται να ζητήσει από τον πάροχο ΕΥΤ να του διαβιβάσει τα δεδομένα που αφορούν το όχημα που εμπλέκεται στην εικαζόμενη μη καταβολή οδικού τέλους και τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του εν λόγω οχήματος ο οποίος είναι πελάτης του παρόχου ΕΥΤ. Ο πάροχος ΕΥΤ μεριμνά ώστε τα δεδομένα αυτά να είναι άμεσα διαθέσιμα.

 

Ο φορέας χρέωσης διοδίων διασφαλίζει ότι τα εν λόγω δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε κανέναν άλλον εκτός από τον πάροχο υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο φορέας χρέωσης διοδίων έχει ενσωματωθεί σε πάροχο υπηρεσιών διοδίων ώστε να συνιστούν ενιαία οντότητα, προβαίνει στη θέσπιση κατάλληλων μέτρων και διαδικασιών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της επιβολής.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4γ

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του φορέα χρέωσης διοδίων

 

1.  Κάθε φορέας χρέωσης διοδίων συντάσσει και τηρεί μια δήλωση περιοχής ΕΥΤ όπου διατυπώνονται οι γενικοί όροι για την πρόσβαση των περιοχών διοδίων από τους παρόχους ΕΥΤ.

 

2.  Σε περίπτωση δημιουργίας συστήματος ηλεκτρονικής είσπραξης διοδίων, ο μελλοντικός φορέας χρέωσης διοδίων που θα είναι αρμόδιος για το εν λόγω σύστημα δημοσιεύει τη δήλωση περιοχής ΕΥΤ με έγκαιρη ειδοποίηση ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της πιστοποίησης των ενδιαφερόμενων παρόχων ΕΥΤ το αργότερο έναν μήνα πριν από την ημερομηνία έναρξης της επιχειρησιακής λειτουργίας του νέου συστήματος, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της διάρκειας της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας.

 

3.  Σε περίπτωση σημαντικής τροποποίησης ενός συστήματος ηλεκτρονικής είσπραξης διοδίων, ο φορέας χρέωσης διοδίων δημοσιεύει την αναθεωρημένη δήλωση περιοχής ΕΥΤ με έγκαιρη ειδοποίηση ώστε να παρέχεται στους ήδη πιστοποιημένους παρόχους ΕΥΤ η δυνατότητα προσαρμογής των οικείων στοιχείων διαλειτουργικότητας στις νέες απαιτήσεις, καθώς και η δυνατότητα επαναπιστοποίησής τους, όπου απαιτείται, το αργότερο έναν μήνα πριν από την ημερομηνία έναρξης της επιχειρησιακής λειτουργίας του τροποποιημένου συστήματος, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της διάρκειας της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας.

 

Η δήλωση περιοχής ΕΥΤ που συντάσσει και δημοσιεύει ο φορέας χρέωσης διοδίων περιλαμβάνει τον λεπτομερή προγραμματισμό της διαδικασίας αξιολόγησης ή επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας, η οποία παρέχει τη δυνατότητα πιστοποίησης ή επαναπιστοποίησης των ενδιαφερόμενων παρόχων ΕΥΤ το αργότερο έναν μήνα πριν από την ημερομηνία έναρξης της επιχειρησιακής λειτουργίας του νέου ή σημαντικά τροποποιημένου συστήματος. Ο φορέας χρέωσης διοδίων δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις που του αναλογούν στο πλαίσιο του εν λόγω προγραμματισμού.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4δ

 

Οι φορείς χρέωσης διοδίων δέχονται χωρίς διακρίσεις κάθε πάροχο ΕΥΤ που αιτείται την παροχή ΕΥΤ στην περιοχή ή τις περιοχές ΕΥΤ που έχει υπό την ευθύνη του ο φορέας χρέωσης διοδίων.

 

Η αποδοχή ενός παρόχου ΕΥΤ σε μια περιοχή διοδίων υπόκειται στη συμμόρφωση του παρόχου με τις υποχρεώσεις και τους γενικούς όρους που καθορίζονται στη δήλωση περιοχής ΕΥΤ.

 

Οι φορείς χρέωσης διοδίων δεν επιβάλλουν στον πάροχο ΕΥΤ την υποχρέωση χρήσης συγκεκριμένων τεχνικών λύσεων ή διαδικασιών που παρεμποδίζουν τη διαλειτουργικότητα των στοιχείων διαλειτουργικότητας ενός παρόχου ΕΥΤ με συστήματα ηλεκτρονικής είσπραξης διοδίων σε άλλες περιοχές ΕΥΤ.

 

Σε περίπτωση που ένας φορέας χρέωσης διοδίων και ένας πάροχος ΕΥΤ δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, το θέμα μπορεί να υποβληθεί στο όργανο συμβιβασμού που είναι αρμόδιο για τη σχετική περιοχή διοδίων.

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4ε

 

Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε οι συμβάσεις μεταξύ του φορέα χρέωσης διοδίων και του παρόχου ΕΥΤ, όσον αφορά την παροχή ΕΥΤ στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους, να επιτρέπουν την έκδοση του τιμολογίου για το τέλος διοδίων στον χρήστη ΕΥΤ απευθείας από τον πάροχο ΕΥΤ. Ο φορέας χρέωσης διοδίων δύναται να ζητεί από τον πάροχο ΕΥΤ την έκδοση τιμολογίων για τον χρήστη εξ ονόματος και για λογαριασμό του φορέα χρέωσης διοδίων, και ο πάροχος ΕΥΤ συμμορφώνεται προς το αίτημα αυτό.

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4στ

 

Κάθε κράτος μέλος με δύο τουλάχιστον περιοχές ΕΥΤ στην επικράτειά του ορίζει ενιαίο γραφείο επαφής για τους παρόχους ΕΥΤ. Κατόπιν αιτήματος του παρόχου ΕΥΤ, το γραφείο επαφής διευκολύνει και συντονίζει την έγκαιρη επικοινωνία μεταξύ του παρόχου ΕΥΤ και των φορέων χρέωσης διοδίων που είναι αρμόδιοι για τις περιοχές ΕΥΤ στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους. Το γραφείο επαφής μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας.

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4ζ

 

Το τέλος διοδίων που χρεώνεται από τους φορείς χρέωσης διοδίων στους χρήστες ΕΥΤ δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο εθνικό/τοπικό τέλος διοδίων. Όλες οι μειώσεις ή εκπτώσεις διοδίων για τους χρήστες εποχούμενου εξοπλισμού που προσφέρονται από κράτος μέλος ή από φορέα χρέωσης διοδίων πρέπει να είναι διαθέσιμες υπό τους ίδιους όρους και στους πελάτες των παρόχων ΕΥΤ.

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4η

 

Αμοιβή

 

1.  Οι πάροχοι ΕΥΤ δικαιούνται αμοιβή από τον φορέα χρέωσης διοδίων.

 

2.  Η μεθοδολογία για τον καθορισμό της αμοιβής των παρόχων ΕΥΤ είναι διαφανής, άνευ διακρίσεων και η ίδια για όλους τους παρόχους ΕΥΤ που έχουν λάβει πιστοποίηση σε μια δεδομένη περιοχή ΕΥΤ.

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4θ

 

1.  Το τέλος διοδίων καθορίζεται από τον φορέα χρέωσης διοδίων σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με την ταξινόμηση του οχήματος. Η ταξινόμηση ενός οχήματος καθορίζεται με βάση τις παραμέτρους ταξινόμησης οχημάτων. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της ταξινόμησης οχημάτων που χρησιμοποιούν ο πάροχος ΕΥΤ και ο φορέας χρέωσης διοδίων, υπερισχύει η ταξινόμηση του φορέα χρέωσης διοδίων, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί σφάλμα.

 

2.  Εκτός από την απαίτηση πληρωμής από πάροχο ΕΥΤ για οποιαδήποτε τεκμηριωμένη δήλωση διοδίων, ένας φορέας χρέωσης διοδίων δύναται να απαιτήσει πληρωμή από πάροχο ΕΥΤ για οποιαδήποτε τεκμηριωμένη παράλειψη δήλωσης διοδίων σε σχέση με οποιοδήποτε λογαριασμό χρήστη που διαχειρίζεται ο συγκεκριμένος πάροχος ΕΥΤ.

 

3.  Όταν ένας πάροχος ΕΥΤ έχει αποστείλει σε φορέα χρέωσης διοδίων κατάλογο ακυρωμένου εποχούμενου εξοπλισμού, ο πάροχος ΕΥΤ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν περαιτέρω τέλη διοδίων που καταβλήθηκαν μέσω της χρήσης του σχετικού ακυρωμένου εποχούμενου εξοπλισμού. Ο αριθμός εγγραφών στον κατάλογο ακυρωμένου εποχούμενου εξοπλισμού, η μορφή του καταλόγου και η συχνότητα επικαιροποίησής του συμφωνούνται μεταξύ των φορέων χρέωσης διοδίων και των παρόχων ΕΥΤ.

 

4.  Στα συστήματα διοδίων με μικροκύματα, οι φορείς χρέωσης διοδίων κοινοποιούν τεκμηριωμένες δηλώσεις διοδίων σε παρόχους ΕΥΤ για τέλη διοδίων που καταβλήθηκαν από τους αντίστοιχους χρήστες ΕΥΤ.

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4ι

 

Λογιστική

 

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι νομικές οντότητες οι οποίες είναι πάροχοι υπηρεσιών διοδίων τηρούν χωριστούς λογαριασμούς κερδών-ζημιών και ισολογισμούς, τόσο για τις δραστηριότητες που ασκούν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών διοδίων, κατά τα οριζόμενα στο πρότυπο ISO 17573:2010, όσο και για όλες τις άλλες δραστηριότητες που ασκούν. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω λογαριασμοί και ισολογισμοί δημοσιεύονται χωριστά για κάθε τύπο δραστηριότητας και ότι αποκλείονται διεπιδοτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων που ασκούνται στο πλαίσιο των καθηκόντων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών διοδίων και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων.

 

2.  Οι οικονομικές καταστάσεις για τις δραστηριότητες που ασκούνται στο πλαίσιο των καθηκόντων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών διοδίων και για τις άλλες δραστηριότητες τηρούνται χωριστά από τους λογαριασμούς που συνδέονται με οποιονδήποτε άλλο τύπο δραστηριοτήτων, ούτως ώστε να είναι εφικτή η διαμόρφωση σαφούς εκτίμησης του κόστους και των οφελών που σχετίζονται με τις ασκούμενες δραστηριότητες στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών διοδίων.

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4ια

 

Όργανο συμβιβασμού

 

1.  Κάθε κράτος μέλος με τουλάχιστον μία περιοχή ΕΥΤ ορίζει ή συγκροτεί ένα όργανο συμβιβασμού για τη διευκόλυνση της μεσολάβησης μεταξύ φορέων χρέωσης διοδίων με μια περιοχή ΕΥΤ που βρίσκεται μέσα στην επικράτειά του, αφενός, και παρόχων ΕΥΤ οι οποίοι έχουν συνάψει συμβάσεις ή βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις σύναψης σύμβασης με τους εν λόγω φορείς χρέωσης διοδίων, αφετέρου.

 

2.  Το όργανο συμβιβασμού εξουσιοδοτείται, ιδίως, να ελέγχει ότι οι συμβατικοί όροι που επιβάλλει ένας φορέας χρέωσης διοδίων σε παρόχους ΕΥΤ δεν εισάγουν διακρίσεις. Το όργανο εξουσιοδοτείται επίσης να ελέγχει ότι οι πάροχοι ΕΥΤ αμείβονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

 

3.  Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των οργάνων συμβιβασμού τους όσον αφορά την οργάνωση και τη νομική δομή τους από τα εμπορικά συμφέροντα των φορέων χρέωσης διοδίων και των παρόχων υπηρεσιών διοδίων.

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4ιβ

 

Μητρώα

 

1.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, κάθε κράτος μέλος τηρεί ένα εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο που αφορά:

 

α)  τις περιοχές ΕΥΤ οι οποίες υπάγονται στην επικράτειά τους, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με:

 

i)  τους αντίστοιχους φορείς χρέωσης διοδίων,

 

ii)  τις τεχνολογίες διοδίων που χρησιμοποιούνται,

 

iii)  τα δεδομένα γενικού πλαισίου διοδίων,

 

iv)  τη δήλωση περιοχής ΕΥΤ,

 

v)  τους παρόχους ΕΥΤ που έχουν συνάψει συμβάσεις ΕΥΤ με τους φορείς χρέωσης διοδίων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

 

β)  τους παρόχους ΕΥΤ των οποίων η καταχώριση έχει εγκριθεί.

 

γ)  τα στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου επαφής που αναφέρεται στο άρθρο 4στ για την ΕΥΤ, μεταξύ των οποίων διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου.

 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα κράτη μέλη ελέγχουν τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ότι οι απαιτήσεις των στοιχείων α), δ), ε) και στ) του άρθρου 4α εξακολουθούν να πληρούνται και ενημερώνουν το μητρώο ανάλογα. Το μητρώο περιέχει επίσης τα συμπεράσματα του ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 4α στοιχείο ε). Ένα κράτος μέλος δεν ευθύνεται για τις πράξεις των παρόχων ΕΥΤ που αναφέρονται στο μητρώο του.

 

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο είναι επικαιροποιημένα και ακριβή.

 

3.  Τα μητρώα είναι ηλεκτρονικώς προσβάσιμα από το κοινό.

 

4.  Τα μητρώα αυτά είναι διαθέσιμα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.

 

5.  Οι αρχές των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για τα μητρώα διαβιβάζουν με ηλεκτρονικά μέσα στους ομολόγους τους στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα μητρώα των περιοχών ΕΥΤ και των παρόχων ΕΥΤ στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Τυχόν ανακολουθίες σε σχέση με την κατάσταση σε ένα κράτος μέλος γνωστοποιούνται στο κράτος μέλος καταχώρισης και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 ιγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4ιγ

 

Πιλοτικά συστήματα διοδίων

 

Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα για τεχνική ανάπτυξη της ΕΥΤ, τα κράτη μέλη δύνανται προσωρινώς να επιτρέψουν, σε περιορισμένα τμήματα της δικής τους περιοχής διοδίων και παράλληλα με το συμβατό με την ΕΥΤ σύστημα, τη λειτουργία πιλοτικών συστημάτων διοδίων που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες ή νέες έννοιες οι οποίες δεν συμμορφώνονται με μία ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

 

Η άδεια αυτή υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.

 

Η αρχική περίοδος της εν λόγω άδειας δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Δεν είναι απαραίτητο οι πάροχοι ΕΥΤ να συμμετάσχουν στα πιλοτικά συστήματα διοδίων.

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τη διερεύνηση περιπτώσεων μη καταβολής οδικών τελών, το κράτος μέλος χορηγεί στα εθνικά σημεία επαφής άλλων κρατών μελών πρόσβαση στα κάτωθι δεδομένα εθνικής ταξινόμησης των οχημάτων, με την αρμοδιότητα να διενεργούν σχετική αυτόματη αναζήτηση:

Το κράτος μέλος χορηγεί αποκλειστικά στα εθνικά σημεία επαφής άλλων κρατών μελών πρόσβαση στα κάτωθι δεδομένα εθνικής ταξινόμησης των οχημάτων, με την αρμοδιότητα να διενεργούν σχετική αυτόματη αναζήτηση, και αυτό αποκλειστικά για τον σκοπό της διερεύνησης περιπτώσεων μη καταβολής οδικών τελών:

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  δεδομένα σχετικά με οχήματα· και

α)  δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση συγκεκριμένου οχήματος· και

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  δεδομένα του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος.

β)  δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος και για την επικοινωνία μαζί του.

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για την ανταλλαγή των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνικό σημείο επαφής. Οι αρμοδιότητες των εθνικών σημείων επαφής διέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο του οικείου κράτους μέλους.

(2)  Για την ανταλλαγή των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνικό σημείο επαφής. Οι αρμοδιότητες των εθνικών σημείων επαφής διέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο του οικείου κράτους μέλους. Στη διαδικασία αυτή, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη προστασία των προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ΕΥΤ.

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται με διαλειτουργικά ηλεκτρονικά μέσα χωρίς ανταλλαγή δεδομένων από άλλες βάσεις δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω ανταλλαγή διεξάγεται με οικονομικά αποδοτικό και ασφαλή τρόπο. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ασφάλεια και την προστασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων, κατά το δυνατόν με τη χρήση χρήση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 15 της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ και των τροποποιημένων εκδόσεων αυτών των εφαρμογών λογισμικού, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας και με το κεφάλαιο 3 σημεία 2 και 3 του παραρτήματος της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ. Οι τροποποιημένες εκδόσεις των εφαρμογών λογισμικού εξασφαλίζουν και επιγραμμική ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ανταλλαγή παρτίδων δεδομένων, η δεύτερη από τις οποίες επιτρέπει την ανταλλαγή πολλαπλών αιτήσεων ή απαντήσεων με ένα μόνο μήνυμα.

4.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται με διαλειτουργικά ηλεκτρονικά μέσα χωρίς ανταλλαγή δεδομένων από άλλες βάσεις δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω ανταλλαγή διεξάγεται με οικονομικά αποδοτικό και ασφαλή τρόπο και ότι αρχές που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί βάσει της παρούσας οδηγίας δεν αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ασφάλεια και την προστασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων, κατά το δυνατόν με τη χρήση χρήση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 15 της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ και των τροποποιημένων εκδόσεων αυτών των εφαρμογών λογισμικού, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας και με το κεφάλαιο 3 σημεία 2 και 3 του παραρτήματος της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ. Οι τροποποιημένες εκδόσεις των εφαρμογών λογισμικού εξασφαλίζουν και επιγραμμική ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ανταλλαγή παρτίδων δεδομένων, η δεύτερη από τις οποίες επιτρέπει την ανταλλαγή πολλαπλών αιτήσεων ή απαντήσεων με ένα μόνο μήνυμα.

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα σημεία επαφής των κρατών μελών δεν επιτρέπουν σε καμία περίπτωση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ενημερωτική επιστολή για μη καταβολή οδικού τέλους

Ενημερωτική επιστολή και διαδικασίες για μη καταβολή οδικού τέλους

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος αποφασίζουν εάν θα κινήσουν διαδικασίες για μη καταβολή οδικού τέλους.

Η αρμόδια εγχώρια αρχή του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος κινεί διαδικασία παράβασης για τη μη καταβολή τέλους διοδίων όταν διαπιστώνεται η μη καταβολή τέλους διοδίων, σύμφωνα με τα μέσα που προβλέπονται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/413 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24.

 

__________________

 

24 Οδηγία (EE) 2015/413 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια (ΕΕ L 68 της 13.3.2015, σ. 9).

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην ενημερωτική επιστολή του προς τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο του οχήματος ή τον καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ταυτοποιημένο ύποπτο της μη καταβολής οδικού τέλους, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος περιλαμβάνει, σύμφωνα με το οικείο δίκαιο, κάθε σχετική πληροφορία, και ιδίως τον χαρακτήρα της μη καταβολής οδικού τέλους, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της μη καταβολής οδικού τέλους, τον τίτλο των διατάξεων του εθνικού δικαίου που παραβιάσθηκαν και την κύρωση και, κατά περίπτωση, τα δεδομένα της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση της παράβασης. Προς τον σκοπό αυτό, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα του παραρτήματος III.

2.  Στην ενημερωτική επιστολή του προς τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο του οχήματος ή τον καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ταυτοποιημένο ύποπτο της μη καταβολής οδικού τέλους, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος περιλαμβάνει, σύμφωνα με το οικείο δίκαιο, κάθε σχετική πληροφορία, και ιδίως τον χαρακτήρα της μη καταβολής οδικού τέλους, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της μη καταβολής οδικού τέλους, τον τίτλο των διατάξεων του εθνικού δικαίου που παραβιάσθηκαν και την κύρωση, τα δικαιώματα αντίταξης και πληροφόρησης και τα δεδομένα της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση της παράβασης. Προς τον σκοπό αυτό, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος χρησιμοποιεί το υπόδειγμα του παραρτήματος III.

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η απόφαση που λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος, σύμφωνα με το οικείο εθνικό δίκαιο, πρέπει να αναγνωρίζεται αυτομάτως στο κράτος μέλος του ιδιοκτήτη, του κάτοχου του οχήματος ή του καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ταυτοποιημένου ύποπτου της μη καταβολής οδικού τέλους.

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Εάν είναι αναγκαίο για λόγους συνέπειας σε περίπτωση μη καταβολής των οδικών τελών, το εθνικό σημείο επαφής μπορεί να θέσει στη διάθεση του φορέα χρέωσης διοδίων που θίγεται από την μη καταβολή τα στοιχεία που απαιτούνται για την είσπραξή τους.

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Μηχανισμός αμοιβαίας συνδρομής

 

Προκειμένου να διασφαλισθεί η διασυνοριακή επιβολή της καταβολής οδικών τελών στην Ένωση, από το 2021 τίθεται σε λειτουργία μηχανισμός αμοιβαίας συνδρομής στο πλαίσιο του οποίου το κράτος μέλος ταξινόμησης θα παρέχει συνδρομή στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος για την είσπραξη των οδικών τελών και των προστίμων. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των λεπτομερών ρυθμίσεων που διέπουν αυτή την αμοιβαία συνδρομή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11α.

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Προστασία των δεδομένων

Προστασία των δεδομένων

1.  Για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (EΕ) 2016/679 και οι εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις μεταφοράς της οδηγίας () 2016/680 στο δίκαιο των κρατών μελών.

1.  Για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται ο κανονισμός (EΕ) 2016/679 και η οδηγία (EΕ) 2002/58/ΕΚ. Η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 εφαρμόζεται για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει της παρούσας οδηγίας μόνον όταν η μη καταβολή οδικών τελών συνιστά ποινικό αδίκημα στο κράτος μέλος στο οποίο οφείλεται η πληρωμή.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της παρούσας οδηγίας να διορθώνονται εάν είναι ανακριβή, ή να διαγράφονται ή να περιορίζεται η πρόσβαση σε αυτά, εντός κατάλληλης προθεσμίας, και να καθορίζεται το χρονικό όριο αποθήκευσης των δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2016/679 και με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις μεταφοράς της οδηγίας (EΕ) 2016/680 στο δίκαιο των κρατών μελών.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του άρθρου 5 να περιορίζεται στους τύπους δεδομένων που παρατίθενται στο παράρτημα II. Τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να έχουν το δικαίωμα να ενημερώσουν, να διορθώσουν ή να διαγράψουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εάν είναι ανακριβή. Τα κράτη μέλη ορίζουν χρονικό όριο αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2016/679 και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την οδηγία (EΕ) 2016/680.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της παρούσας οδηγίας να χρησιμοποιούνται μόνον με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων σχετικών με τη μη καταβολή οδικών τελών, και τα υποκείμενα των δεδομένων να έχουν τα ίδια δικαιώματα στις πληροφορίες, την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη διαγραφή και τη φραγή, την αποζημίωση και την προσφυγή στη δικαιοσύνη που προβλέπει ο κανονισμός (EΕ) 2016/679 και οι εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις μεταφοράς της οδηγίας (EΕ) 2016/680 στο δίκαιο των κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της παρούσας οδηγίας να υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για το σκοπό της διευκόλυνσης της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με περιπτώσεις μη καταβολής οδικών τελών και να μην υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να έχουν τα ίδια δικαιώματα στις πληροφορίες, την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη διαγραφή και τον περιορισμό της επεξεργασίας, την υποβολή καταγγελίας σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, την αποζημίωση και την πραγματική δικαστική προσφυγή που προβλέπει ο κανονισμός (EΕ) 2016/679 και, κατά περίπτωση, η οδηγία (EΕ) 2016/680. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να παρέχεται μόνο στις αρμόδιες αρχές που έχουν ορισθεί για την ανταλλαγή δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων.

3.  Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταχωρισμένα στο κράτος μέλος ταξινόμησης διαβιβάσθηκαν στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος, καθώς και την ημερομηνία της αίτησης αναζήτησης και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος.

3.  Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταχωρισμένα στο κράτος μέλος ταξινόμησης διαβιβάσθηκαν στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος, καθώς και την ημερομηνία της αίτησης αναζήτησης και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος.

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Έκθεση

Έκθεση

Η Επιτροπή υποβάλλει έως [5 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 της παρούσας οδηγίας από τα κράτη μέλη. Στην έκθεσή της η Επιτροπή εστιάζει ιδιαίτερα στις κάτωθι πτυχές και, αναλόγως, υποβάλλει προτάσεις για την κάλυψή τους:

1.  Έως [4 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά την πρόοδο και την ανάπτυξη της ΕΥΤ, καθώς και την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του μηχανισμού για την ανταλλαγή δεδομένων στο πλαίσιο της διερεύνησης συμβάντων μη καταβολής οδικών τελών.

 

Στην έκθεση αναλύονται ειδικότερα τα εξής:

 

α)  ο αντίκτυπος των διατάξεων του άρθρου 4β στην ανάπτυξη της ΕΥΤ, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας σε μικρές ή περιφερειακές περιοχές ΕΥΤ·

-  αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των άρθρων 6 και 7 ως προς τη μείωση των περιπτώσεων μη καταβολής οδικών τελών στην Ένωση,

β)  η αποτελεσματικότητα των άρθρων 6 και 7 ως προς τη μείωση των περιπτώσεων μη καταβολής οδικών τελών στην Ένωση.

 

γ)  η πρόοδος που έχει σημειωθεί σε πτυχές της διαλειτουργικότητας μεταξύ δορυφορικών και συμβατικών συστημάτων διοδίων·

 

2.  Όπου ενδείκνυται, η έκθεση συνοδεύεται από πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την περαιτέρω αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α)  λήψη πρόσθετων μέτρων για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας ΕΥΤ σε όλες τις περιοχές ΕΥΤ, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και περιφερειακών περιοχών ΕΥΤ·

-  αξιολόγηση της ανάγκης να διευκολυνθεί περισσότερο η διασυνοριακή επιβολή της καταβολής οδικών τελών στην Ένωση με τη σύσταση μηχανισμού από το κράτος μέλος ταξινόμησης για την παροχή συνδρομής στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος για την είσπραξη των οδικών τελών και των προστίμων.

β)  μηχανισμό από το κράτος μέλος ταξινόμησης για την παροχή συνδρομής στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε τέλος προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η διασυνοριακή επιβολή της καταβολής οδικών τελών στην Ένωση, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται αυτόματα συστήματα χρέωσης.

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και IV, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο.

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11 για την τροποποίηση του παραρτήματος I, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο.

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Διαδικασία επιτροπής

 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τηλεδιοδίων.

 

Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(**).

 

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Στις περιπτώσεις που η επιτροπή δεν εκφέρει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με τα άρθρα 1 και 3 έως 8 και τα παραρτήματα II και III έως [18 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Κοινοποιούν αμέσως το κείμενο των ελόγω μέτρων στην Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με τα άρθρα 1 και 3 έως 8 και τα παραρτήματα II και III έως [30 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Κοινοποιούν αμέσως το κείμενο των εν λόγω μέτρων στην Επιτροπή.

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  επικύρωση των τεχνικών λύσεων που επιλέγονται όσον αφορά τους κανόνες της Ένωσης για την προστασία των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής, και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα πρέπει να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ·

ια)  επικύρωση των τεχνικών λύσεων που επιλέγονται όσον αφορά τους κανόνες της Ένωσης για την προστασία των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής, και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα πρέπει να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ καθώς και, κατά περίπτωση, με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680·

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – παράγραφος 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ρήτρα προστασίας δεδομένων:

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην [ονομασία και διεύθυνση της σχετικής εποπτικής αρχής].

 

[Εάν η μη καταβολή οδικού τέλους θεωρείται ποινικό αδίκημα βάσει του εθνικού δικαίου:

 

Σύμφωνα με [ονομασία του εθνικού νόμου εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680], έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην [ονομασία και διεύθυνση της σχετικής εποπτικής αρχής]. ]

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράρτημα IV

διαγράφεται

Κατάλογος τεχνολογιών των οποίων επιτρέπεται η χρήση στα ηλεκτρονικά συστήματα διοδίων για τη διεξαγωγή συναλλαγών τηλεδιοδίων

 

1.  δορυφορικός εντοπισμός·

 

2.  κινητές επικοινωνίες·

 

3.  τεχνολογία μικροκυμάτων 5,8 GHz.

 

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Η πρόταση της Επιτροπής σκοπό έχει να καλύψει τα κενά της σημερινής νομοθεσίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων (ΕΥΤ), ορίζοντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων οδικών τηλεδιοδίων, και με σκοπό να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών σε περιπτώσεις παραβάσεων σχετικών με μη καταβολή διοδίων στις χώρες της Ένωσης.

Η σήμερα ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2004/52/ΕΚ περί διαλειτουργικότητας των συστημάτων τηλεδιοδίων και της απόφασης 2009/750/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων και των τεχνικών στοιχείων της, απέβλεπε στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς μέσω της παροχής μιας υπηρεσίας βασισμένης σε εποχούμενο εξοπλισμό ικανό να επικοινωνεί με τις υποδομές των χωρών διέλευσης του χρήστη, προωθώντας έτσι τη δημιουργία ενός διαλειτουργικού συστήματος τηλεδιοδίων σε επίπεδο Ένωσης.

Εντούτοις, η Επιτροπή εκτιμά πως η ισχύουσα νομοθεσία δεν έχει επιτύχει τους στόχους που είχαν οριστεί ως προς την αυτόματη είσπραξη των διοδίων. Ειδικότερα, η Επιτροπή εντόπισε ορισμένους περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων είναι και τα εμπόδια για την πρόσβαση των παρόχων ΕΥΤ στην αγορά λόγω των υπερβολικών επιβαρύνσεων που η νομοθεσία επιβάλλει. Σε επίπεδο τεχνολογίας, τα δορυφορικά συστήματα εξακολουθούν να είναι πιο ακριβά σε σχέση με τις εποχούμενες μονάδες με τεχνολογία μικροκυμάτων, ταυτόχρονα όμως η διαρκής εξέλιξη των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ΕΣΜ/ITS) μας υποχρεώνει να αναλογιστούμε τις δυνατότητες συνεργειών μεταξύ αυτών και των συστημάτων τηλεδιοδίων. Αφετέρου, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει νομική βάση σε επίπεδο ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών ως προς την ταξινόμηση των οχημάτων μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την αναγκαστική είσπραξη των διοδίων.

Η θέση του εισηγητή

•  Ο εισηγητής υποδέχεται θετικά την πρόταση της Επιτροπής και την υποστηρίζει ως αντιπροσωπεύουσα μια σημαντική βελτίωση της σημερινής νομοθεσίας στο θέμα της ΕΥΤ. Ο ίδιος προτείνει μια σειρά από τροποποιήσεις που, κατά τη γνώμη του, προσφέρουν μια προστιθέμενη αξία στο κείμενο της πρότασης, ώστε να αξιοποιηθεί ο διαλειτουργικός χαρακτήρας της ΕΥΤ και να καταστεί αποτελεσματική η διαδικασία της επιβολής.

•  Ο εισηγητής συμφωνεί ως προς την ανάγκη σαφούς και αντικειμενικού ορισμού για τους διάφορους φορείς της ΕΥΤ που σήμερα ορίζονται από την οδηγία 2009/750/ΕΚ, και αναγνωρίζει την ανάγκη συνεκτικότητας με την οδηγία 2017/0114 (COD).

•  Σε ό,τι αφορά τις τεχνολογικές πτυχές, ο εισηγητής θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το επιχείρημα εν όψει της δημιουργίας ενός πραγματικά διαλειτουργικού συστήματος τηλεδιοδίων. Για το λόγο αυτό, προτείνονται τροποποιήσεις που τονίζουν την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη διαδικασία συναπόφασης, ώστε να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

•  Ως προς τη διαδικασία είσπραξης μη καταβεβλημένων τελών, ο εισηγητής αναγνωρίζει τους περιορισμούς της διακυβερνητικής προσέγγισης, που όντως δεν μπορεί να εγγυηθεί την αναγκαστική είσπραξη των διοδίων σε διασυνοριακό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά την επιβολή, ο εισηγητής αρκείται στο να προτείνει ορισμένες διευκρινίσεις στο κείμενο, ώστε η διαδικασία να καταστεί πιο αποτελεσματική.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

D(2017)36120

Karima Delli

Πρόεδρο, Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

ASP 04F155

Βρυξέλλες

Θέμα:  Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (αναδιατύπωση)

  (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Κυρία Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την ανωτέρω πρόταση δυνάμει του περί αναδιατύπωσης άρθρου 104 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής:

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες επί τμημάτων της πρότασης που παραμένουν αμετάβλητα, εφόσον κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή επειδή οι εν λόγω τροπολογίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται σε γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών.»

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η οποία εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης και, σύμφωνα με τις συστάσεις του εισηγητή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες στην πρόταση και από τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με αυτές τις αλλαγές, η πρόταση περιέχει μια απλή κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφού εξέτασε την πρόταση κατά τη συνεδρίασή της στις 7 Σεπτεμβρίου 2017, συνιστά ομόφωνα(1), στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

Συνημμ.: Έκθεση υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

(1)

Ήταν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

    ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (αναδιατύπωση)

COM(2017)0280 της 31.5.2017 – 2017/0128(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πιο συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και, κυρίως, το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα, που αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 21 Ιουλίου 2017, προκειμένου να εξετάσει την ανωτέρω πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά την εξέταση(1) της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στην Κοινότητα, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας κατέληξε στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι οι ακόλουθες τροποποιήσεις θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση που χρησιμοποιείται εν γένει για την επισήμανση ουσιαστικών αλλαγών:

– στην αιτιολογική σκέψη 4, αντικατάσταση της λέξης «βαρέων» με τη λέξη «επαγγελματικών»·

– διαγραφή της αιτιολογικής σκέψης 20 της οδηγίας 2004/52/ΕΚ·

– προσθήκη της λέξης «εποχούμενος» στο άρθρο 4 παράγραφος 6.

Επομένως, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις, πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η συμβουλευτική ομάδα συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση περιλαμβάνει απλώς και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus      Jurisconsultus      Γενικός Διευθυντής

(1)

  Η συμβουλευτική ομάδα εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την πρωτότυπη έκδοση του υπό εξέταση κειμένου.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (28.3.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (αναδιατύπωση)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Branislav Škripek

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια βάσει του άρθρου 6 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»)], το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής βάσει του άρθρου 7 του Χάρτη, και το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν βάσει του άρθρου 8 του Χάρτη.

Αιτιολόγηση

Η προστασία των προαναφερθέντων δικαιωμάτων επισημαίνεται ρητώς, καθώς η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της διαλειτουργικότητας των συστημάτων τηλεδιοδίων θα μπορούσε να απειλήσει τα εν λόγω δικαιώματα. Η παρούσα τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Χρειάζεται να προβλεφθεί η γενίκευση της εγκατάστασης συστημάτων τηλεδιοδίων στα κράτη μέλη και στις γειτονικές χώρες και να υπάρχουν διαλειτουργικά συστήματα κατάλληλα για τη μελλοντική ανάπτυξη της πολιτικής για τη χρέωση οδικών τελών σε επίπεδο Ένωσης και για τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις.

(2)  Χρειάζεται να προβλεφθεί η γενίκευση της εγκατάστασης συστημάτων τηλεδιοδίων στα κράτη μέλη και στις γειτονικές χώρες και να υπάρχουν, κατά το δυνατόν, αξιόπιστα, φιλικά προς τον χρήστη, αποδοτικά ως προς το κόστος, διαλειτουργικά συστήματα κατάλληλα για τη μελλοντική ανάπτυξη της πολιτικής για τη χρέωση οδικών τελών σε επίπεδο Ένωσης και για τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις.

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα τηλεδιοδίων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αξιόπιστα, φιλικά προς τον χρήστη και αποδοτικά ως προς το κόστος. Αυτό θα ωφελήσει τους πολίτες της ΕΕ. Η παρούσα τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Οι πολλαπλές προδιαγραφές που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη και τις γειτονικές χώρες για τα συστήματα των τηλεδιοδίων τους, ενδέχεται να αποβούν εις βάρος τόσο της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς όσο και των στόχων της πολιτικής μεταφορών. Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει στη διάδοση ασύμβατων και δαπανηρών ηλεκτρονικών συσκευών στον θάλαμο οδήγησης των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, όπως και, από πλευράς των οδηγών, σε σφάλματα κατά το χειρισμό τους με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, την ακούσια παράλειψη καταβολής των διοδίων. Η εν λόγω διάδοση είναι απαράδεκτη για τους χρήστες και τους κατασκευαστές οχημάτων για λόγους κόστους, ασφαλείας και για νομικούς λόγους.

(4)  Οι πολλαπλές προδιαγραφές που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη και τις γειτονικές χώρες για τα συστήματα των τηλεδιοδίων τους, ενδέχεται να αποβούν εις βάρος τόσο της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας όσο και των στόχων της πολιτικής μεταφορών. Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει στη διάδοση ασύμβατων και δαπανηρών ηλεκτρονικών συσκευών στον θάλαμο οδήγησης των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, όπως και, από πλευράς των οδηγών, σε σφάλματα κατά το χειρισμό τους με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, την ακούσια παράλειψη καταβολής των διοδίων. Η εν λόγω διάδοση είναι απαράδεκτη για τους χρήστες και τους κατασκευαστές οχημάτων για λόγους κόστους, ασφαλείας και για νομικούς λόγους.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόταση μέσω της επισήμανσης ότι οι πολλαπλές προδιαγραφές του συστήματος τηλεδιοδίων επηρεάζουν την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Θα πρέπει να εξαλειφθούν τα τεχνητά εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα των κρατών μελών και της Ένωσης να εφαρμόζουν διάφορες πολιτικές χρέωσης οδικών τελών για όλους τους τύπους οχημάτων σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται στα οχήματα θα πρέπει να επιτρέπει την εφαρμογή των εν λόγω πολιτικών χρέωσης οδικών τελών σύμφωνα με την αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων μεταξύ των πολιτών όλων των κρατών μελών. Συνεπώς, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων σε. επίπεδο Ένωσης πρέπει να εξασφαλισθεί το συντομότερο δυνατόν.

(5)  Θα πρέπει να εξαλειφθούν τα τεχνητά εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα των κρατών μελών και της Ένωσης να εφαρμόζουν διάφορες πολιτικές χρέωσης οδικών τελών για όλους τους τύπους οχημάτων σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται στα οχήματα θα πρέπει να επιτρέπει την εφαρμογή των εν λόγω πολιτικών χρέωσης οδικών τελών σύμφωνα με την αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων μεταξύ των πολιτών όλων των κρατών μελών, και ταυτόχρονα να σέβεται πλήρως όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Συνεπώς, η αξιόπιστη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων σε επίπεδο Ένωσης με βάση τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να εξασφαλισθεί το συντομότερο δυνατόν.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διαφυλαχθεί ο πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων κατά την εφαρμογή της διαλειτουργικότητας των συστημάτων τηλεδιοδίων. Η παρούσα τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι την ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) παρέχουν οι πάροχοι ΕΥΤ, όπως ορίζει η απόφαση 2009/750/EΚ17 της Επιτροπής.

(8)  Πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι την ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) παρέχουν νόμιμα οι πάροχοι ΕΥΤ, όπως ορίζει η απόφαση 2009/750/EΚ17 της Επιτροπής και σε πλαίσιο πλήρους τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

_________________

_________________

17 Απόφαση 2009/750/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον ορισμό της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων και των τεχνικών στοιχείων της (ΕΕ L 268 της 13.10.2009, σ. 11).

17 Απόφαση 2009/750/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον ορισμό της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων και των τεχνικών στοιχείων της (ΕΕ L 268 της 13.10.2009, σ. 11).

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Στις εφαρμογές τηλεδιοδίων και των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) χρησιμοποιούνται παρόμοιες τεχνολογίες και γειτονικές ζώνες συχνοτήτων για την επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ οχημάτων και μεταξύ οχήματος και υποδομής. Στο μέλλον, πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα συγχώνευσης των τηλεδιοδίων με τη ζώνη 5,9 GHz των C-ITS που χρησιμοποιείται προς το παρόν στα C-ITS, μετά από ενδελεχή αξιολόγηση του κόστους, του οφέλους, των τεχνικών φραγμών και των σχετικών πιθανών λύσεων.

(10)  Στις εφαρμογές τηλεδιοδίων και των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) χρησιμοποιούνται παρόμοιες τεχνολογίες και γειτονικές ζώνες συχνοτήτων για την επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ οχημάτων και μεταξύ οχήματος και υποδομής. Στο μέλλον, πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα συγχώνευσης των τηλεδιοδίων με τη ζώνη 5,9 GHz των C-ITS που χρησιμοποιείται προς το παρόν στα C-ITS, μετά από ενδελεχή αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και των δεδομένων καθώς και του κόστους, του οφέλους, των τεχνικών φραγμών και των σχετικών πιθανών λύσεων ώστε τούτο να μην αποτελεί φραγμό, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την εγκριθείσα γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) σχετικά με τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών (Grapini).

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Τα προβλήματα ταυτοποίησης των παραβατών μη μονίμων κατοίκων στα συστήματα τηλεδιοδίων παρεμποδίζουν την περαιτέρω εγκατάσταση των εν λόγω συστημάτων και την ευρύτερη εφαρμογή των αρχών «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει» στα οδικά δίκτυα της Ένωσης.

(13)  Τα προβλήματα ταυτοποίησης των παραβατών μη μονίμων κατοίκων στα συστήματα τηλεδιοδίων παρεμποδίζουν την περαιτέρω εγκατάσταση των εν λόγω συστημάτων και την ευρύτερη εφαρμογή των αρχών «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει» στα οδικά δίκτυα της Ένωσης, και γι’ αυτό είναι απαραίτητο ένας τρόπος ταυτοποίησής τους.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες και τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για όσους δεν καταβάλλουν οδικά τέλη. Η Επιτροπή πρέπει να υποχρεούται να αξιολογεί τα στοιχεία και τις πληροφορίες που λαμβάνονται και, εάν είναι αναγκαίο, να προτείνει τροποποιήσεις της νομοθεσίας.

(16)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες και τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για όσους δεν καταβάλλουν οδικά τέλη, και τούτο με πλήρη σεβασμό της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή πρέπει να υποχρεούται να αξιολογεί τα στοιχεία και τις πληροφορίες που λαμβάνονται και, εάν είναι αναγκαίο, να προτείνει τροποποιήσεις της νομοθεσίας. Δεν θα πρέπει να διαβιβάζονται ούτε να κοινοποιούνται στην Επιτροπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη διασφάλιση της νομικής συνέπειας με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία δεδομένων.

Πρέπει να τονιστεί ρητώς ότι η παροχή σχετικών πληροφοριών από τα κράτη μέλη στα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Είναι απαραίτητο να κατατεθεί η παρούσα τροπολογία, για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου και τη σύνδεση με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η εισαγωγή συστημάτων τηλεδιοδίων συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης, όπως αυτοί καθορίζονται, μεταξύ άλλων, στον κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19, στην οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20 και στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. Το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναγνωρίζεται ρητά από το άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(17)  Η εισαγωγή συστημάτων τηλεδιοδίων συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναγνωρίζεται ρητά από το άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επεξεργασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης, όπως αυτοί καθορίζονται, μεταξύ άλλων, στον κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19, στην οδηγία 2002/2016/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20 και, στις περιπτώσεις όπου η μη καταβολή οδικών τελών θεωρείται ποινικό αδίκημα από το κράτος μέλος όπου οφείλεται η πληρωμή, στην οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21.

__________________

__________________

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1),

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1),

20 Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

20 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

21 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

21 Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

Αιτιολόγηση

Η πρόταση εφαρμόζει τις διατάξεις του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων και της οδηγίας για την αστυνομία (2016/680) στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αλλά είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ των κρατών μελών, όπου η μη καταβολή των εν λόγω τελών είναι διοικητικό θέμα και εκείνων όπου αποτελεί ποινικό αδίκημα. Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις λοιπές τροπολογίες του συντάκτη.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Για να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και να διευκολυνθεί η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη μη καταβολή οδικών τελών, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο του καταλόγου των τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των συναλλαγών στα συστήματα τηλεδιοδίων για τα οποία απαιτείται η εγκατάσταση ή η χρήση εποχούμενου εξοπλισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονες αυτών των θεσμικών οργάνων έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που χειρίζονται την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(19)  Για να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και να διευκολυνθεί νόμιμα η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη μη καταβολή οδικών τελών, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο του καταλόγου των τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των συναλλαγών στα συστήματα τηλεδιοδίων για τα οποία απαιτείται η εγκατάσταση ή η χρήση εποχούμενου εξοπλισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονες αυτών των θεσμικών οργάνων έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που χειρίζονται την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη αποφάσεων των κρατών μελών να εισπράττουν τέλη για ιδιαίτερους τύπους οχημάτων και να προσδιορίζουν το ύψος των τελών αυτών και τον σκοπό είσπραξης των εν λόγω τελών.

Για να γίνει σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη αποφάσεων των κρατών μελών να εισπράττουν τέλη για ιδιαίτερους τύπους οχημάτων και να προσδιορίζουν το ύψος των τελών αυτών και τον σκοπό είσπραξης των εν λόγω τελών.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «περιοχή τηλεδιοδίων»: οδός, οδικό δίκτυο, κατασκευή όπως γέφυρα ή σήραγγα, ή πορθμείο, όπου εισπράττονται οδικά τέλη με τη χρήση, αποκλειστικά ή εν μέρει, μηχανισμών αυτόματης ανίχνευσης, όπως η επικοινωνία με εποχούμενο εξοπλισμό ή η αυτόματη αναγνώριση των πινακίδων κυκλοφορίας·

ε)  «περιοχή τηλεδιοδίων»: οδός, οδικό δίκτυο, κατασκευή όπως γέφυρα ή σήραγγα, ή πορθμείο, όπου εισπράττονται οδικά τέλη με τη χρήση, αποκλειστικά ή εν μέρει, μηχανισμών αυτόματης ανίχνευσης, όπως η επικοινωνία με εποχούμενο εξοπλισμό, ενδεχομένως συμπληρούμενων από την αυτόματη αναγνώριση των πινακίδων κυκλοφορίας·

Αιτιολόγηση

Λόγω του χαμηλού βαθμού τυποποίησης των πινακίδων κυκλοφορίας και των συστημάτων αναγνώρισης εντός της Ένωσης, το να βασιστούμε αποκλειστικά στην αναγνώριση των πινακίδων κυκλοφορίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτόν, η αυτόματη αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον ως συμπληρωματικό εργαλείο για την είσπραξη διοδίων.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  «κράτος μέλος ταξινόμησης»: το κράτος μέλος ταξινόμησης του οχήματος με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα της μη καταβολής οδικών τελών·

θ)  «κράτος μέλος ταξινόμησης»: το κράτος μέλος στο οποίο είναι ταξινομημένο το όχημα με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα της μη καταβολής οδικών τελών·

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε όλα τα νέα συστήματα τηλεδιοδίων ,για τα οποία απαιτείται η εγκατάσταση ή η χρήση εποχούμενου εξοπλισμού για τη διεξαγωγή των συναλλαγών στα τηλεδιόδια, χρησιμοποιείται μια ή περισσότερες από τις τεχνολογίες που παρατίθενται στο παράρτημα IV .

Σε όλα τα νέα συστήματα τηλεδιοδίων, για τα οποία απαιτείται η εγκατάσταση ή η χρήση εποχούμενου εξοπλισμού για τη διεξαγωγή των συναλλαγών στα τηλεδιόδια, χρησιμοποιείται μια ή περισσότερες από τις κατωτέρω τεχνολογίες:

 

α)   δορυφορικός εντοπισμός·

 

β)   κινητές επικοινωνίες που χρησιμοποιούν το πρότυπο GSM-GPRS (στοιχεία αναφοράς: GSM TS 03.60/23.00)·

 

γ)   τεχνολογία μικροκυμάτων 5,8 GHz.

Αιτιολόγηση

Οι τεχνολογικές λύσεις αποτελούν καθοριστικό παράγοντα της διαλειτουργικότητας και συνιστούν έναν από τους βασικούς στόχους της παρούσας αναδιατύπωσης. Για τον λόγο αυτόν, η απόφαση σχετικά με τον κατάλογο των επιλέξιμων τεχνολογικών λύσεων θα πρέπει να επαφίεται στον συννομοθέτη και όχι στην Επιτροπή.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα υπάρχοντα συστήματα τηλεδιοδίων, στα οποία χρησιμοποιούνται τεχνολογίες διαφορετικές από εκείνες που παρατίθενται στο παράρτημα IV, είναι συμβατά με τις τεχνολογίες αυτές εφόσον υποστούν ουσιώδεις τεχνολογικές βελτιώσεις.

Τα υπάρχοντα συστήματα τηλεδιοδίων, στα οποία χρησιμοποιούνται τεχνολογίες διαφορετικές από εκείνες που παρατίθενται στο πρώτο εδάφιο, είναι συμβατά με τις τεχνολογίες αυτές εφόσον υποστούν ουσιώδεις τεχνολογικές βελτιώσεις.

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την τροπολογία περί διαγραφής του παραρτήματος IV και μεταφοράς του καταλόγου επιλέξιμων τεχνολογιών στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πάροχοι ΕΥΤ θέτουν στη διάθεση των χρηστών εποχούμενο εξοπλισμό κατάλληλο για χρήση, διαλειτουργικό και ικανό να επικοινωνεί με όλα τα συστήματα τηλεδιοδίων σε λειτουργία στα κράτη μέλη στα οποία χρησιμοποιούνται οι κατά το παράρτημα IV τεχνολογίες.

Οι πάροχοι ΕΥΤ θέτουν στη διάθεση των χρηστών εποχούμενο εξοπλισμό κατάλληλο για χρήση, διαλειτουργικό και ικανό να επικοινωνεί με όλα τα συστήματα τηλεδιοδίων σε λειτουργία στα κράτη μέλη στα οποία χρησιμοποιούνται οι κατά την παράγραφο 1 τεχνολογίες.

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την τροπολογία περί διαγραφής του παραρτήματος IV και μεταφοράς του καταλόγου επιλέξιμων τεχνολογιών στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο εποχούμενος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιεί το δικό του υλισμικό και λογισμικό, να χρησιμοποιεί στοιχεία άλλου υπάρχοντος στο όχημα υλισμικού και λογισμικού, ή αμφότερα. Για την επικοινωνία με άλλα υπάρχοντα στο όχημα συστήματα υλισμικού, ο εποχούμενος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνολογίες διαφορετικές από εκείνες του παραρτήματος IV.

4.  Ο εποχούμενος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιεί το δικό του υλισμικό και λογισμικό, να χρησιμοποιεί στοιχεία άλλου υπάρχοντος στο όχημα υλισμικού και λογισμικού, ή αμφότερα. Για την επικοινωνία με άλλα υπάρχοντα στο όχημα συστήματα υλισμικού, ο εποχούμενος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνολογίες διαφορετικές από εκείνες της παραγράφου 1.

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την τροπολογία περί διαγραφής του παραρτήματος IV και μεταφοράς του καταλόγου επιλέξιμων τεχνολογιών στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της ΕΥΤ να διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης σε θέματα προστασίας των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής και, ειδικότερα, ώστε να τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού (EΕ) 2016/679, της οδηγίας (EΕ) 2016/680 και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ.

6.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της ΕΥΤ να διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης σε θέματα προστασίας των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής και, ειδικότερα, ώστε να τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού (EΕ) 2016/679, και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της παρούσας οδηγίας δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία για άλλους σκοπούς, και διαγράφονται μόλις πάψουν να είναι απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.

Αιτιολόγηση

Καθώς η πρόταση θα προβλέπει σημαντική μεταβολή του σήμερα ισχύοντος κειμένου προκειμένου να διασφαλιστούν η διαλειτουργικότητα της ΕΥΤ, η καταβολή των τελών και οι νέοι κανόνες σχετικά με τη συνεργασία και την επιβολή μεταξύ των κρατών μελών για τα μη καταβληθέντα τέλη, η πρόταση συνεπάγεται σημαντική παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας δεδομένων, που δεν καλύπτεται από την πρόταση. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να κατατεθεί η παρούσα τροπολογία προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η συνέπεια με το δίκαιο της ΕΕ.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τη διερεύνηση περιπτώσεων μη καταβολής οδικών τελών, το κράτος μέλος χορηγεί στα εθνικά σημεία επαφής άλλων κρατών μελών πρόσβαση στα κάτωθι δεδομένα εθνικής ταξινόμησης των οχημάτων, με την αρμοδιότητα να διενεργούν σχετική αυτόματη αναζήτηση:

Για τη διερεύνηση περιπτώσεων μη καταβολής οδικών τελών και μόνο, το κράτος μέλος χορηγεί στα εθνικά σημεία επαφής άλλων κρατών μελών πρόσβαση στα κάτωθι δεδομένα εθνικής ταξινόμησης των οχημάτων, με την αρμοδιότητα να διενεργούν σχετική αυτόματη αναζήτηση:

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη διασφάλιση της νομικής συνέπειας με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία δεδομένων.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  δεδομένα των οχημάτων και

α)  δεδομένα απαραίτητα για την ταυτοποίηση συγκεκριμένου οχήματος· και

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  δεδομένα του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος.

β)  δεδομένα απαραίτητα για την ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος και για την επικοινωνία μαζί του.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εν λόγω αυτόματες αναζητήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 σημεία 2 και 3 του παραρτήματος της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ26 του Συμβουλίου και με τις απαιτήσεις του παραρτήματος II της παρούσας οδηγίας.

Οι εν λόγω αυτόματες αναζητήσεις διεξάγονται σε πλήρη συμφωνία με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 σημεία 2 και 3 του παραρτήματος της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ26 του Συμβουλίου και με τις απαιτήσεις του παραρτήματος II της παρούσας οδηγίας, όπως και με πλήρη σεβασμό για όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα.

_________________

_________________

26 Απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 12).

26 Απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 12).

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην ενημερωτική επιστολή του προς τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο του οχήματος ή τον καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ταυτοποιημένο ύποπτο της μη καταβολής οδικού τέλους, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος περιλαμβάνει, σύμφωνα με το οικείο δίκαιο, κάθε σχετική πληροφορία, και ιδίως τον χαρακτήρα της μη καταβολής οδικού τέλους, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της μη καταβολής οδικού τέλους, τον τίτλο των διατάξεων του εθνικού δικαίου που παραβιάσθηκαν και την κύρωση και, κατά περίπτωση, τα δεδομένα της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση της παράβασης. Προς τον σκοπό αυτό, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα του παραρτήματος III.

2.  Στην ενημερωτική επιστολή του προς τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο του οχήματος ή τον καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ταυτοποιημένο ύποπτο της μη καταβολής οδικού τέλους, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος περιλαμβάνει, σύμφωνα με το οικείο δίκαιο, κάθε σχετική πληροφορία, και ιδίως τον χαρακτήρα της μη καταβολής οδικού τέλους, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της μη καταβολής οδικού τέλους, τον τίτλο των διατάξεων του εθνικού δικαίου που παραβιάσθηκαν και την κύρωση και τα δεδομένα της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση της παράβασης. Προς τον σκοπό αυτό, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα του παραρτήματος III.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εφόσον το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος αποφασίσει να κινήσει διαδικασίες για μη καταβολή οδικού τέλους, για να διασφαλισθεί η τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αποστέλλει την ενημερωτική επιστολή στη γλώσσα του εγγράφου ταξινόμησης του οχήματος, εφόσον υπάρχει, ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους ταξινόμησης.

3.  Εφόσον το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος αποφασίσει να κινήσει διαδικασίες για μη καταβολή οδικού τέλους, για να διασφαλισθεί η τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αποστέλλει την ενημερωτική επιστολή στη γλώσσα του εγγράφου ταξινόμησης του οχήματος, εφόσον υπάρχει, ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους ταξινόμησης. Με την εν λόγω επιστολή το κράτος μέλος ενημερώνει τον παραλήπτη σχετικά με τους μηχανισμούς που είναι στη διάθεση του ιδιοκτήτη του οχήματος για να προσφύγει κατά του εικαζόμενου αδικήματος, και ειδικότερα το δικαίωμα υποβολής ένστασης και νομικής προσφυγής, καθώς και την αρχή ενώπιον της οποίας μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη διασφάλιση της νομικής συνέπειας με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία δεδομένων.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Προστασία των δεδομένων

Προστασία των δεδομένων

1.  Για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (EΕ) 2016/679 και οι εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις μεταφοράς της οδηγίας () 2016/680 στο δίκαιο των κρατών μελών.

1.  Για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται ο κανονισμός (EΕ) 2016/679 και η οδηγία (EΕ) 2002/58/ΕΚ. Για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει της παρούσας οδηγίας εφαρμόζεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 μόνον όταν η μη καταβολή οδικών τελών συνιστά ποινικό αδίκημα στο κράτος μέλος στο οποίο οφείλεται η πληρωμή.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της παρούσας οδηγίας να διορθώνονται εάν είναι ανακριβή, ή να διαγράφονται ή να περιορίζεται η πρόσβαση σε αυτά, εντός κατάλληλης προθεσμίας, και να καθορίζεται το χρονικό όριο αποθήκευσης των δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2016/679 και με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις μεταφοράς της οδηγίας (EΕ) 2016/680 στο δίκαιο των κρατών μελών.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του άρθρου 5 να περιορίζεται στα είδη δεδομένων που παρατίθενται στο παράρτημα II. Τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να έχουν το δικαίωμα να ενημερώσουν, να διορθώσουν ή να διαγράψουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εάν είναι ανακριβή. Τα κράτη μέλη ορίζουν χρονικό όριο αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2016/679 και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την οδηγία (EΕ) 2016/680.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της παρούσας οδηγίας να χρησιμοποιούνται μόνον με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων σχετικών με τη μη καταβολή οδικών τελών, και τα υποκείμενα των δεδομένων να έχουν τα ίδια δικαιώματα στις πληροφορίες, την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη διαγραφή και τη φραγή, την αποζημίωση και την προσφυγή στη δικαιοσύνη που προβλέπει ο κανονισμός (EΕ) 2016/679 και οι εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις μεταφοράς της οδηγίας (EΕ) 2016/680 στο δίκαιο των κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της παρούσας οδηγίας να υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για το σκοπό της διευκόλυνσης της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με περιπτώσεις μη καταβολής οδικών τελών και να μην υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να έχουν τα ίδια δικαιώματα στις πληροφορίες, την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη διαγραφή και τον περιορισμό της επεξεργασίας, την υποβολή καταγγελίας σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, την αποζημίωση και την πραγματική δικαστική προσφυγή που προβλέπει ο κανονισμός (EΕ) 2016/679 και, κατά περίπτωση, η οδηγία (EΕ) 2016/680. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να παρέχεται μόνο στις αρμόδιες αρχές που έχουν ορισθεί για την ανταλλαγή δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων.

3.  Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταχωρισμένα στο κράτος μέλος ταξινόμησης διαβιβάσθηκαν στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος, καθώς και την ημερομηνία της αίτησης αναζήτησης και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος.

3.  Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταχωρισμένα στο κράτος μέλος ταξινόμησης διαβιβάσθηκαν στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος, καθώς και την ημερομηνία της αίτησης αναζήτησης και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου δεν καταβλήθηκε οδικό τέλος.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει έως [5 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 της παρούσας οδηγίας από τα κράτη μέλη. Στην έκθεσή της η Επιτροπή εστιάζει ιδιαίτερα στις κάτωθι πτυχές και, αναλόγως, υποβάλλει προτάσεις για την κάλυψή τους:

Η Επιτροπή υποβάλλει έως [4 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 της παρούσας οδηγίας από τα κράτη μέλη. Στην έκθεσή της η Επιτροπή εστιάζει ιδιαίτερα στις κάτωθι πτυχές και, αναλόγως, υποβάλλει προτάσεις για την κάλυψή τους:

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  ανάλυση του αντικτύπου που η εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 της παρούσας οδηγίας έχει στα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως στο δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και στο δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και IV, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο.

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11 για την τροποποίηση του παραρτήματος I, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο.

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την τροπολογία περί διαγραφής του παραρτήματος IV και μεταφοράς του καταλόγου επιλέξιμων τεχνολογιών στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 10 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από [την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 10 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από [την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η ανάθεση εξουσιών ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Παρότι η ανάθεση εξουσιών στην Επιτροπή θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη, η οδηγία θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα σιωπηρής παράτασης της εν λόγω περιόδου.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  επικύρωση των τεχνικών λύσεων που επιλέγονται όσον αφορά τους κανόνες της Ένωσης για την προστασία των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής, και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα πρέπει να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ·

ια)  επικύρωση των τεχνικών λύσεων που επιλέγονται όσον αφορά τους κανόνες της Ένωσης για την προστασία των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής, και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα πρέπει να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ καθώς και, κατά περίπτωση, με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες που εισάγουν στο κείμενο την παραπομπή στην οδηγία 2016/680.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – παράγραφος 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Προστασία των δεδομένων

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, καθώς επίσης και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην [ονομασία και διεύθυνση της σχετικής εποπτικής αρχής].

 

[Εάν η μη καταβολή οδικού τέλους θεωρείται ποινικό αδίκημα βάσει του εθνικού δικαίου:

 

Σύμφωνα με [ονομασία του εθνικού νόμου εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680], έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην [ονομασία και διεύθυνση της σχετικής εποπτικής αρχής]. ]

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (GDPR, γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων), ή κατά περίπτωση την οδηγία για την αστυνομία, στην επιστολή θα πρέπει να αναφέρονται τα βασικά δικαιώματα προστασίας δεδομένων που διαθέτουν όλοι οι πολίτες, καθώς και η ονομασία και η διεύθυνση της αρχής στην οποία μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία. Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατάλογος τεχνολογιών των οποίων επιτρέπεται η χρήση στα ηλεκτρονικά συστήματα διοδίων για τη διεξαγωγή συναλλαγών τηλεδιοδίων

διαγράφεται

1. δορυφορικός εντοπισμός·

 

2. δίκτυα κινητών επικοινωνιών·

 

3. τεχνολογία μικροκυμάτων 5,8 GHz.

 

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος τεχνολογιών θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συναπόφασης από τον νομοθέτη. Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

15.6.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Branislav Škripek

31.8.2017

Εξέταση στην επιτροπή

20.2.2018

20.3.2018

27.3.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

André Elissen

NI

Udo Voigt

4

0

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

31.5.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

15.6.2017

LIBE

15.6.2017

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Massimiliano Salini

30.6.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Ημερομηνία κατάθεσης

5.6.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

ECR

Jacqueline Foster

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου