Postopek : 2017/0128(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0199/2018

Predložena besedila :

A8-0199/2018

Razprave :

PV 13/02/2019 - 22
CRE 13/02/2019 - 22

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.8
CRE 14/02/2019 - 10.8

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0122

POROČILO     ***I
PDF 1090kWORD 125k
5.6.2018
PE 615.481v02-00 A8-0199/2018

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji (prenovitev)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Massimiliano Salini

(Prenovitev – člen 104 Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji (prenovitev)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0280),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0173/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. oktobra 2017(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(2),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 24. julija 2017 Odboru za promet in turizem v skladu s členom 104(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0199/2018),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Treba je poskrbeti za obširno razmestitev elektronskih cestninskih sistemov v državah članicah in sosednjih državah ter uskladitev interoperabilnih sistemov s prihodnjim razvojem politike na ravni Unije v zvezi z zaračunavanjem uporabe cest in z bodočimi tehničnimi dosežki.

(2)  Treba je poskrbeti za obširno razmestitev elektronskih cestninskih sistemov v državah članicah in sosednjih državah ter uskladitev čim bolj zanesljivih, uporabniku prijaznih in stroškovno učinkovitih interoperabilnih sistemov s prihodnjim razvojem politike na ravni Unije v zvezi z zaračunavanjem uporabe cest in z bodočimi tehničnimi dosežki.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Širjenje specifikacij, ki so jih uvedle države članice in sosednje države za svoje elektronske cestninske sisteme, lahko ogrozita nemoteno delovanje notranjega trga in cilje transportne politike. Obstaja verjetnost, da take razmere privedejo do širjenja nezdružljivih in dragih elektronskih škatel v vozniških kabinah težkih tovornih vozil in da vozniki pri njihovi uporabi delajo napake, s čimer se, na primer, nenamerno izognejo plačilu. Tako širjenje je nesprejemljivo za uporabnike in proizvajalce zaradi stroškov, varnosti in pravnih razlogov.

(4)  Širjenje specifikacij, ki so jih uvedle države članice in sosednje države za svoje elektronske cestninske sisteme, lahko ogrozi nemoteno delovanje notranjega trga, načelo prostega gibanja in cilje transportne politike. Obstaja verjetnost, da take razmere privedejo do širjenja nezdružljivih in dragih elektronskih škatel v vozniških kabinah težkih tovornih vozil in da vozniki pri njihovi uporabi delajo napake, s čimer se, na primer, nenamerno izognejo plačilu. Tako širjenje je nesprejemljivo za uporabnike in proizvajalce zaradi stroškov, varnosti in pravnih razlogov.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Umetne ovire za delovanje notranjega trga bi bilo treba odstraniti, državam članicam in Uniji pa omogočiti, da izvajajo raznovrstne politike zaračunavanja uporabe cest za vse vrste vozil na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Naprave, nameščene v vozilih, bi morale omogočati, da se take politike zaračunavanja uporabe cest izvajajo v skladu z načeli nediskriminacije državljanov držav članic. Zato je treba interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov na ravni Unije zagotoviti čimprej.

(5)  Umetne ovire za delovanje notranjega trga bi bilo treba odstraniti, državam članicam in Uniji pa omogočiti, da izvajajo raznovrstne politike zaračunavanja uporabe cest za vse vrste vozil na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Naprave, nameščene v vozilih, bi morale omogočati, da se take politike zaračunavanja uporabe cest izvajajo v skladu z načeli nediskriminacije državljanov držav članic. Obstajati bi morala možnost uporabe enotne opreme za vozila v vseh državah članicah, da bi za potovanje po Uniji odpravili ločeni nakup časovno omejenih vinjet. Zato bi bilo treba čim prej zagotoviti zanesljivo interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov na ravni Unije, ki bi bila usklajena s splošno uredbo o varstvu podatkov – brez dodatnega upravnega bremena ali prevelikih stroškov za storitve elektronskega cestninjenja ter opremo, ki jo postavljajo in za katero skrbijo upravljavci cest.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Izvajalci cestninjenja bi morali ponudnikom storitev EETS omogočiti nediskriminacijski dostop na njihova območja EETS.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Da bi za vse ponudnike storitev EETS veljala preglednost in nediskriminacijski dostop do območij EETS, izvajalci cestninjenja objavijo vse potrebne informacije v zvezi s pravicami dostopa v izjavi o območju EETS.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5c)  Ker je EETS tržna dejavnost, ponudniki storitev EETS ne bi smeli biti prisiljeni opravljati storitev na enkrat po vsej Uniji. V interesu uporabnikov pa je treba zahtevati, da ponudniki storitev EETS pokrivajo vsa območja EETS v vsaki državi, v kateri želijo ponujati svoje storitve. Poleg tega bi morala Komisija poskrbeti, da mala in obrobna območja EETS zaradi prožnosti, ki jo imajo ponudniki storitev EETS, ne bodo izključena iz sistema EETS.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  V izjavi o območju EETS bi bilo treba podrobno opisati okvirne pogoje poslovanja ponudnikov storitev EETS v ustreznih območjih EETS. Opisati bi bilo treba zlasti metodologijo, ki se uporablja za izračun plačila ponudnikom storitev EETS.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  Ponudniki storitev EETS so upravičeni do poštenega nadomestila, izračunanega na podlagi pregledne in nediskriminacijske metodologije.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6c)  Uporabnikom EETS se ne sme zaračunati višja cestnina, kot bi bila ustrezna nacionalna/lokalna cestnina. Vsi popusti uporabnikom za opremo v vozilu ali popusti na cestnine, ki jih ponuja država članica ali izvajalec cestninjenja, bi morali biti pod enakimi pogoji na voljo strankam ponudnikov storitev EETS.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6d)  Izvajalec cestninjenja bi moral ob začetku uporabe novega elektronskega sistema cestninjenja ali bistvenih spremembah obstoječega sistema pravočasno objaviti nove ali posodobljene izjave o območju EETS, da bi bili ponudniki storitev EETS akreditirani ali ponovno akreditirani v sistemu najpozneje en mesec pred dnevom začetka njegovega delovanja. Izvajalec cestninjenja bi mora zasnovati in upoštevati postopek akreditacije ali ponovne akreditacije ponudnikov storitev EETS tako, da bi se lahko postopek zaključil najpozneje en mesec pred začetkom delovanja novega ali bistveno spremenjenega sistema. Izvajalci cestninjenja bi morali spoštovati svoj del načrtovanega postopka, kot je opredeljen v izjavi o območju EETS.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6e)  V izjavi o območju EETS bi moral biti podrobno opredeljen postopek akreditacije ponudnikov storitev EETS na tem območju, predvsem v okviru postopka za preverjanje skladnosti s specifikacijami in primernosti za uporabo komponent interoperabilnosti. Postopek bi moral biti enak za vse ponudnike storitev EETS.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6f)  Izvajalci cestninjenja od ponudnikov storitve EETS ne bi smeli zahtevati posebnih tehničnih rešitev, ki bi lahko ogrozile interoperabilnost z drugimi območji cestninjenja in obstoječimi komponentami interoperabilnosti ponudnika storitev EETS.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Ponudnikom storitev EETS bi moralo biti dovoljeno izdajati račune uporabnikom, vendar bi morali imeti izvajalci cestninjenja možnost zahtevati, da se računi pošljejo po njihovem naročilu in v njihovem imenu, saj bi lahko izdajanje računov neposredno v imenu ponudnika storitev EETS imelo na nekaterih območjih cestninjenja negativne upravne in davčne posledice.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  Pravni subjekt, ki je ponudnik storitev cestninjenja, vendar opravlja tudi druge naloge v elektronskem sistemu cestninjenja ali druge dejavnosti, ki niso neposredno povezane z elektronskim cestninjenjem, mora izkaze poslovnega izida ločiti po dejavnostih. Izključiti je treba navzkrižno subvencioniranje med temi različnimi dejavnostmi.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Potrditi bi bilo treba, da evropsko elektronsko cestninjenje (EETS) zagotavljajo ponudniki storitev EETS, kakor je določeno z Odločbo Komisije 2009/750/ES.

(8)  Potrditi bi bilo treba, da evropsko elektronsko cestninjenje (EETS) zakonito zagotavljajo ponudniki storitev EETS, kakor je določeno z Odločbo Komisije 2009/750/ES17 in ob polnem spoštovanju temeljnih pravic.

_________________

_________________

Odločba Komisije 2009/750/ES z dne 6. oktobra 2009 o opredelitvi evropskega elektronskega cestninjenja in zadevnih tehničnih elementov (UL L 268, 13.10.2009, str. 11).

Odločba Komisije 2009/750/ES z dne 6. oktobra 2009 o opredelitvi evropskega elektronskega cestninjenja in zadevnih tehničnih elementov (UL L 268, 13.10.2009, str. 11).

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Vsaka država članica z najmanj dvema območjema EETS mora imenovati kontaktno pisarno v nacionalni upravi za ponudnike storitev EETS, ki želijo nuditi te storitve na svojem ozemlju, da se olajšajo njihovi stiki z izvajalci cestninjenja.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Elektronsko cestninjenje in aplikacije kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov (C-ITS) uporabljajo podobne tehnologije in sosednje frekvenčne pasove za komunikacijo kratkega dosega med vozili ter med vozili in infrastrukturo. V prihodnosti bi bilo treba raziskati možnosti za združevanje elektronskega cestninjenja s C-ITS v frekvenčnem pasu 5,9 GHz, ki ga trenutno uporablja C-ITS, pri čemer je treba temeljito oceniti stroške, koristi ter tehnične ovire in morebitne rešitve zanje.

(10)  Elektronsko cestninjenje in aplikacije kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov (C-ITS) uporabljajo podobne tehnologije in sosednje frekvenčne pasove za komunikacijo kratkega dosega med vozili ter med vozili in infrastrukturo. V prihodnosti bi bilo treba z natančno analizo stroškov in koristi ter morebitnega vpliva na zasebnost in varstvo podatkov preučiti izvedljivost novih rešitev in morebitnih sinergij med platformo za elektronsko cestninjenje in kooperativnimi inteligentnimi prometnimi sistemi.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Upoštevati bi bilo treba posebne značilnosti sistemov elektronskega cestninjenja, ki se trenutno uporabljajo za lahka vozila. Glede na to, da noben tovrstni sistem elektronskega cestninjenja trenutno ne uporablja satelitskega določanja položaja vozila ali mobilne komunikacije, bi morali imeti ponudniki storitev EETS možnost, da lahkim vozilom v omejenem obdobju zagotavljajo napravo v vozilu, ki je ustrezna samo za uporabo s tehnologijo na frekvenci 5,8 GHz.

(11)  Upoštevati bi bilo treba posebne značilnosti sistemov elektronskega cestninjenja, ki se trenutno uporabljajo za lahka vozila. Glede na to, da noben tovrstni sistem elektronskega cestninjenja trenutno ne uporablja satelitskega določanja položaja vozila ali mobilne komunikacije, bi morali imeti ponudniki storitev EETS možnost, da lahkim vozilom v omejenem obdobju zagotavljajo napravo v vozilu, ki je ustrezna samo za uporabo s tehnologijo na frekvenci 5,8 GHz. Da v vozilih in napravah C-ITS ne bi prišlo do motečega vpliva brezžičnih naprav, bi bilo treba frekvenčni pas 5,8 GHz zaščititi za uporabo v sistemih cestninjenja.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Za čezmejno izvrševanje cestnin, vključno s pristojbinami na cestnih območjih, in glob za kršitve bo treba urediti medsebojno pomoč med državami članicami. Za reševanje težav čezmejnega izvrševanja izogibanja plačilu bi bilo treba izvajati pravne sporazume, ki bi vključevali tudi lokalne organe, z uporabo preprostega mehanizma za izmenjavo informacij med državami članicami.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Izvajalci cestninjenja bi morali imeti možnost, da od ponudnika storitev EETS za namene izterjave cestnine in ob domnevi, da voznik vozila cestnine ni plačal, zahtevajo podatke o lastnikih ali imetnikih vozil, ki so stranke ponudnika storitev EETS. Izvajalec cestninjenja prepreči, da bi te podatke, ki so lahko poslovno občutljivi, uporabljali za drug namen kot za izvrševanje. Izvajalec cestninjenja zlasti ne sme razkrivati podatkov tekmecem ponudnika storitev EETS. Količina in vrsta podatkov, ki jih ponudniki storitev EETS sporočijo izvajalcem cestninjenja za izračun in zaračunavanje cestnin ali za to, da se preveri izračun cestnine za vozila, ki jih ponudniki storitev EETS zaračunajo uporabnikom EETS, morata biti čim bolj omejeni.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Za poravnavo sporov med izvajalci cestninjenja in ponudniki storitev EETS pri sklepanju pogodb ter v njihovih pogodbenih razmerjih se predvidi spravni postopek. Za poravnavo sporov med izvajalci cestninjenja in ponudniki storitev EETS glede nediskriminacijskega pristopa na območja EETS so pristojni nacionalni spravni organi.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16b)  Spravni organi bi morali imeti pooblastilo za preverjanje, ali so pogodbeni pogoji, naloženi ponudnikom storitev EETS, nediskriminacijski. Imeti bi morali tudi pooblastilo za preverjanje, ali se pri nadomestilu, ponujenem izvajalcu cestninjenja, spoštujejo načela te direktive.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Uvedba elektronskega cestninskega sistema bo zahtevala obdelavo osebnih podatkov. Ti se morajo obdelovati v skladu s pravili Unije , določenimi med drugim v Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktivi (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktivi 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta . Pravica do varstva osebnih podatkov je izrecno priznana v členu 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(17)  Uvedba elektronskega cestninskega sistema zahteva obdelavo osebnih podatkov, na podlagi katerih je mogoče ustvariti celovite profile gibanja. Zato bi morale države članice zaradi varovanja zasebnosti poskrbeti za možnost anonimnega, šifriranega in vnaprejšnjega plačevanja pri EETS. Pravica do varstva osebnih podatkov je izrecno priznana v členu 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in členu 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Osebni podatki se morajo obdelovati v skladu s pravili Unije, določenimi med drugim v Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta19 in Direktivi 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta20 in, če se neplačilo cestnine v državi članici neporavnanega plačila šteje za kaznivo dejanje, v skladu z Direktivo (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta.21

__________________

__________________

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

20 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

21 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Ponudniki storitev EETS bi morali biti odgovorni za zagotavljanje točnih podatkov o strankah izvajalcem cestninjenja in/ali cestninskim operaterjem, saj je to bistveno za pravilno cestninjenje in učinkovito izvrševanje.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Ta direktiva ne vpliva na svobodno določanje pravil držav članic na področju zaračunavanja uporabe cestne infrastrukture in davčnih zadev.

(18)  Ta direktiva ne vpliva na svobodno določanje pravil držav članic na področju zaračunavanja uporabe cestne infrastrukture in davčnih zadev. Kljub temu pa določa, da bi interoperabilni elektronski sistem cestninjenja pripomogel k izvajanju ciljev, opredeljenih v zakonodaji Unije o cestninah. Določbe te direktive so združljive s tistimi iz v Direktive .../... Evropskega parlamenta in Sveta22.

 

__________________

 

22  Direktiva .../... Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila [postopek 2017/0114(COD)]

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Za zagotovitev interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažjo čezmejno izmenjavo informacij o neplačilih cestnine bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, s katerimi bi tehnološkemu napredku prilagodila seznam tehnologij, ki se lahko uporabljajo za izvajanje elektronskih cestninskih transakcij v elektronskih cestninskih sistemih, za katere je treba namestiti ali uporabiti naprave v vozilu. Pomembno je zlasti, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(19)  Za zagotovitev interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažjo čezmejno izmenjavo informacij o neplačilih cestnine s pravnimi sredstvi bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, s katerimi bi tehnološkemu napredku prilagodila seznam tehnologij, ki se lahko uporabljajo za izvajanje elektronskih cestninskih transakcij v elektronskih cestninskih sistemih, za katere je treba namestiti ali uporabiti naprave v vozilu. Pomembno je zlasti, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva določa potrebne pogoje za zagotovitev interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter omogočanje čezmejne izmenjave informacij o neplačilih cestnine Uniji . Velja za vse vrste elektronskega pobiranja cestnih pristojbin na celotnem cestnem omrežju Unije , mestnem in medkrajevnem, na avtocestah, glavnih in stranskih cestah ter raznih objektih, kot so predori, mostovi in trajekti.

Ta direktiva določa potrebne pogoje za naslednje namene:

 

(a)  zagotovitev interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov na celotnem cestnem omrežju, mestnih in medkrajevnih cestah, na avtocestah, glavnih in stranskih cestah ter raznih objektih, kot so predori, mostovi in trajekti, ter

 

(b)  omogočanje čezmejne izmenjave informacij o neplačilu cestnin v Uniji, tudi tistih, ki se ročno pobirajo za infrastrukturo s področja uporabe te direktive, ter cestnin, ki se v skladu z Direktivo 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta23 plačujejo na mestnih območjih, ali glob za kršitve v zvezi s plačilom cestnin.

 

__________________

 

23 Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 1).

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva se uporablja brez poseganja v sprejete odločitve držav članic, da zaračunavajo pristojbine za določene vrste vozil, določajo ravni navedenih pristojbin ter namen, zaradi katerega se take pristojbine zaračunajo.

Da bi zagotovili spoštovanje načela subsidiarnosti, se ta direktiva uporablja brez poseganja v sprejete odločitve držav članic, da zaračunavajo pristojbine za določene vrste vozil, določajo ravni navedenih pristojbin ter namen, zaradi katerega se take pristojbine zaračunajo.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  „storitev cestninjenja“ pomeni storitev, pri kateri ima lahko uporabnik eno pogodbo in eno napravo v vozilu, vozilo pa lahko uporablja na enem ali več cestninskih območjih; kar pomeni zlasti:

 

i)  da se uporabniku zagotovi prilagojena naprava v vozilu in da se vzdržuje njena funkcionalnost,

 

ii)  da se zagotovi, da uporabnik izvajalcu cestninjenja plača ustrezno cestnino,

 

iii)  da se uporabniku zagotovi plačilno sredstvo ali da se sprejme tisto, ki ga že ima,

 

iv)  da se od uporabnika pobira cestnina,

 

v)  da se uredijo poslovni odnosi z uporabnikom,

 

vi)  da se za cestninske sisteme izvaja in spoštuje politika varnosti in zasebnosti;

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „evropsko elektronsko cestninjenje (EETS)“ pomeni storitve, ki jo ponudnik storitev EETS na podlagi pogodbe opravi za uporabnika EETS. Navedene storitve vključujejo dajanje na voljo in zagotavljanje pravilne parametrizacije in delovanja naprave v vozilu, ki je potrebna za plačilo cestnin na vseh elektronskih območjih cestninjenja, dogovorjenih v pogodbi, obdelavo plačila cestnine v imenu uporabnika, ki jo mora uporabnik plačati izvajalcu cestninjenja, ter zagotavljanje drugih storitev in pomoči, ki jo potrebuje uporabnik, da bi izpolnil obveznosti, ki mu jih naloži izvajalec cestninjenja na območjih cestninjenja, dogovorjenih v pogodbi;

(a)  „evropsko elektronsko cestninjenje (EETS)“ pomeni storitev cestninjenja, ki jo ponudnik storitev EETS na podlagi pogodbe opravi za uporabnika EETS;

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  „cestnina“ pomeni pristojbino ali dajatev, odmerjeno glede na udeležbo vozila v prometu na nekem območju cestninjenja;

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  „ponudnik storitev cestninjenja“ pomeni pravni subjekt, ki stranki zagotavlja storitve cestninjenja na enem ali več cestninskih območjih za enega ali več razredov vozil.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  „cestninski operater“ pomeni zasebni subjekt, ki mu izvajalec cestninjenja zaupa nalogo pobiranja cestnine v imenu in za izvajalca cestninjenja;

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  „nacionalni ponudnik storitev cestninjenja“ pomeni subjekt, ki končnim uporabnikom zagotavlja cestninske storitve, ki jih izvaja cestninski operater. Imenuje ga država članica in je dolžan izvajati javno storitev, da vsem uporabnikom cestninskih storitev priskrbi napravo v vozilu, storitve cestninjenja pa mora zagotavljati na vsem ozemlju države članice.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  „glavni izvajalec storitev“ pomeni ponudnika storitev cestninjenja, ki mu izvajalec cestninjenja naloži posebne obveznosti (kot je obveznost podpisa pogodb z vsemi zainteresiranimi uporabniki) ali mu dodeli posebne pravice (kot so posebna nadomestila ali zagotovljena dolgoročna pogodba), ki se razlikujejo od pravic in obveznosti drugih ponudnikov storitev;

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „območje elektronskega cestninjenja“ pomeni cesto, cestno omrežje, objekte, kot so mostovi ali predori, ali trajekte, kjer se cestnine pobirajo z izključno ali delno uporabo mehanizmov samodejnega zaznavanja, kot je komunikacija z nameščeno napravo v vozilu, ali samodejno prepoznavanje registrskih tablic;

(e)  „območje elektronskega cestninjenja“ pomeni cesto, cestno omrežje ali objekte, kot so mostovi, predori ali trajekti, kjer se cestnine pobirajo z izključno ali delno uporabo mehanizmov samodejnega zaznavanja, kot je komunikacija z nameščeno napravo v vozilu, ali samodejno prepoznavanje registrskih tablic;

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  „podatki za obračun cestnine“ pomeni informacije, za katere odgovorni izvajalec cestninjenja meni, da so potrebne za določitev višine cestnine, ki se plača za udeležbo vozila v prometu na nekem območju cestninjenja in izvedbo cestninske transakcije;

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  „prijava cestnine“ pomeni izjavo izvajalca cestninjenja, ki za posamezna vozila potrjuje prisotnost na območju cestninjenja, v obliki, za katero se skupaj dogovorita ponudnik storitev in izvajalec cestninjenja;

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  „komponente interoperabilnosti“ pomeni vse osnovne sestavne dele, skupine sestavnih delov, podsklope ali celoten sklop opreme, vgrajene ali namenjene vgradnji v EETS, od katere je neposredno ali posredno odvisna interoperabilnost storitve, vključno z materialnimi in nematerialnimi sestavnimi deli, kot je npr. programska oprema;

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb)  „primernost za uporabo“ pomeni zmožnost v EETS vgrajene komponente interoperabilnosti, povezane s sistemom izvajalca cestninjenja, da med delovanjem doseže in ohrani določeno stopnjo učinkovitosti;

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka f c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fc)  „bistveno spremenjen sistem“ pomeni obstoječi elektronski sistem cestninjenja, ki je bil spremenjen ali se spreminja tako, da morajo ponudniki storitev EETS spremeniti komponente interoperabilnosti, ki so v uporabi, na primer s ponovnim programiranjem ali ponovnim preskusom opreme za avto ali priredbo vmesnikov za svoje podporne storitve;

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka f d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fd)  „podporne storitve“ pomeni osrednji elektronski sistem, ki ga izvajalec cestninjenja, skupina izvajalcev cestninjenja, ki so ustvarili vozlišče interoperabilnosti, ali ponudnik storitev EETS uporabljajo za zbiranje, obdelavo in pošiljanje informacij v okviru elektronskega pobiranja cestnin;

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka f e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fe)  „akreditacija“ pomeni postopek, ki ga opredeli in upravlja izvajalec cestninjenja in ga mora opraviti ponudnik storitev EETS, preden dobi dovoljenje, da te storitve ponuja na določenem območju EETS;

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  „država članica registracije“ pomeni državo članico, kjer je bilo registrirano vozilo, s katerim je bilo storjen prekršek neplačila cestnine;

(i)  „država članica registracije“ pomeni državo članico, kjer je bilo registrirano vozilo, s katerim je bil storjen prekršek neplačila cestnine;

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(la)  „klasifikacijski parametri vozil“ pomeni podatke o vozilu, na podlagi katerih se obračunava cestnina z uporabo podatkov za obračun cestnine;

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

o)   „lahko vozilo“ pomeni vsako vozilo, ki ni težko vozilo.

(o)   „lahko vozilo“ pomeni osebni avtomobil, minibus ali kombinirano vozilo.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za vse nove elektronske cestninske sisteme ,za katere je treba namestiti ali uporabiti naprave v vozilu, se bodo za izvajanje elektronskih cestninskih transakcij uporabljale tehnologije navedene v Prilogi IV .

Za vse nove elektronske cestninske sisteme, za katere je treba namestiti ali uporabiti naprave v vozilu, se bodo za izvajanje elektronskih cestninskih transakcij uporabljale naslednje tehnologije:

 

(a)  satelitsko določanje položaja;

 

(b)  mobilne komunikacije;

 

(c)  mikrovalovna tehnologija na frekvenci 5,8 GHz.

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obstoječi elektronski cestninski sistemi, ki uporabljajo tehnologije, ki niso navedene v Prilogi IV, morajo biti v primeru bistvenih tehnoloških izboljšav skladni z navedenimi tehnologijami.

Obstoječi elektronski cestninski sistemi, ki uporabljajo tehnologije, ki niso navedene v prvem pododstavku, morajo biti v primeru bistvenih tehnoloških izboljšav skladni z navedenimi tehnologijami.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.    Ponudniki storitev EETS dajo uporabnikom na voljo napravo v vozilu, ki je ustrezna za uporabo, interoperabilna in omogoča komunikacijo z vsemi elektronskimi cestninskimi sistemi v uporabi v državi članici, ki uporabljajo tehnologije, navedene v Prilogi IV.

3.   Ponudniki storitev EETS dajo uporabnikom na voljo napravo v vozilu, ki je ustrezna za uporabo, interoperabilna in omogoča komunikacijo z vsemi elektronskimi cestninskimi sistemi v uporabi v državi članici, ki uporabljajo tehnologije, navedene v odstavku 1.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Naprava v vozilu lahko uporablja svojo strojno in programsko opremo, elemente druge strojne in programske opreme, ki je že v vozilu, ali oboje. Naprava v vozilu lahko za namene komunikacije z drugimi sistemi strojne opreme, ki je že v vozilu, uporablja tehnologije, ki niso navedene v Prilogi IV.

4.  Naprava v vozilu lahko uporablja svojo strojno in programsko opremo, elemente druge strojne in programske opreme, ki je že v vozilu, ali oboje. Naprava v vozilu lahko za namene komunikacije z drugimi sistemi strojne opreme, ki je že v vozilu, uporablja tehnologije, ki niso navedene v odstavku 1. Vsako vozilo ima samo eno tako napravo, in povezana sme biti samo z enim vozilom.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ponudniki storitev EETS lahko lahkim vozilom do 31. decembra 2027 zagotavljajo napravo v vozilu, ki je ustrezna samo za uporabo s tehnologijo na frekvenci 5,8 GHz.

5.  Ponudniki storitev EETS lahko lahkim vozilom do 31. decembra 2027 zagotovijo napravo v vozilu, ki je ustrezna samo za uporabo s tehnologijo na frekvenci 5,8 GHz in se uporablja na območjih EETS, kjer niso potrebne tehnologije satelitskega določanja položaja ali mobilne komunikacije.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Države članice zagotovijo, da se osebni podatki, potrebni za delovanje EETS , obdelujejo v skladu s pravili Unije o varstvu svobode in temeljnih pravic posameznikov, vključno njihove zasebnosti, in še zlasti spoštujejo določbe Uredbe (EU) 2016/679, Direktive (EU) 2016/680 in Direktive 2002/58/ES.

6.  Države članice zagotovijo, da se osebni podatki, potrebni za delovanje EETS, obdelujejo v skladu s pravili Unije o varstvu svobode in temeljnih pravic posameznikov, vključno z njihovo zasebnostjo, in še zlasti spoštujejo določbe Uredbe (EU) 2016/679, Direktive (EU) 2016/680 in Direktive 2002/58/ES. Hkrati države članice v ustrezno utemeljenih primerih, kot je neplačilo cestnine, omogočijo izmenjavo informacij z drugimi državami članicami.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  EETS omogoča, da se pogodbe sklenejo ne glede na kraj registracije vozila, na narodnost pogodbenih strank ter predela ali odseka na cestnem omrežju, za katerega se plačuje cestnina.

2.  EETS omogoča, da se pogodbe sklenejo ne glede na kraj registracije vozila, državljanstvo pogodbenih strank ter predel ali odsek na cestnem omrežju, za katerega se plačuje cestnina, pri tem pa se upoštevajo plačilna sredstva, ki veljajo v tej državi članici.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  EETS se zagotovi s pogodbenimi dogovori med ponudniki storitev in izvajalci cestninjenja, v skladu s katerimi se zagotavlja pravilno plačevanje cestnine.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  EETS omogoča razvoj intermodalnosti, ne da bi prikrajšal druge načine prevoza.

3.  EETS omogoča razvoj intermodalnosti, hkrati pa zagotavlja upoštevanje načel, da plača uporabnik in da plača onesnaževalec, ter daje prednost drugim in bolj trajnostnim načinom prevoza.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija v skladu s postopkom, določenim v Direktivi 2015/1535/EU Evropskega parlamenta in Sveta , od ustreznih standardizacijskih teles , zlasti CEN, zahteva, da hitro sprejmejo standarde za področje elektronskih cestninskih sistemov glede na tehnologije, naštete v Prilogi IV , ter jih po potrebi posodobijo. Komisija zahteva, da standardizacijska telesa zagotovijo stalno združljivost komponent interoperabilnosti.

5.  Komisija v skladu s postopkom, določenim v Direktivi 2015/1535/EU Evropskega parlamenta in Sveta23, od ustreznih standardizacijskih teles, zlasti CEN, zahteva, da hitro sprejmejo standarde za področje elektronskih cestninskih sistemov glede na tehnologije, naštete v členu 3, ter jih po potrebi posodobijo. Komisija zahteva, da standardizacijska telesa zagotovijo stalno združljivost komponent interoperabilnosti.

_________________

_________________

23 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241, 17.9.2015, str. 1).

23 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241, 17.9.2015, str. 1).

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4a

 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki storitev EETS

 

Ponudniki storitev EETS zaprosijo za registracijo v državi članici, kjer imajo sedež. Registracija se odobri ponudnikom storitev EETS, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

 

(a)  imajo certifikat EN ISO 9001 ali enakovredno potrdilo;

 

(b)  dokažejo, da imajo tehnično opremo in izjavo ali certifikat ES, ki potrjuje skladnost komponent interoperabilnosti s specifikacijami;

 

(c)  dokažejo usposobljenost za zagotavljanje storitev elektronskega cestninjenja ali usposobljenost na ustreznih območjih;

 

(d)  izkažejo ustrezno finančno sposobnost;

 

(e)  imajo splošni načrt za obvladovanje tveganja, ki se pregleda najmanj vsaki dve leti;

 

(f)  imajo dober ugled.

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11 za določitev specifikacij iz točke (b) prvega odstavka.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4b

 

Pravice in dolžnosti ponudnikov storitev EETS

 

1.  Ponudniki storitev EETS sklenejo pogodbe, ki zajemajo vsa območja EETS na ozemljih vsaj 4 držav članic v 36 mesecih po njihovi registraciji v skladu s členom 4a.

 

Sklenejo pogodbe, ki zajemajo vsa območja EETS v posamezni državi članici, in sicer v 24 mesecih po sklenitvi prve pogodbe v tej državi članici, razen za območja EETS, za katera pristojni izvajalci cestninjenja ne izpolnjujejo določb iz člena 4d.

 

2.  Po sklenitvi ustreznih pogodb morajo ponudniki storitev EETS nepretrgano pokrivati vsa območja EETS iz pogodb. Kadar ponudnik storitev EETS ne more več pokrivati območja EETS, ker izvajalec cestninjenja ne izpolnjuje svojih obveznosti, ponovno pokrije to območje, takoj ko je mogoče.

 

3.  Ponudniki storitev EETS sodelujejo z izvajalci cestninjenja pri izvrševanju. Če obstaja sum, da uporabnik ceste ni plačal cestnine, lahko izvajalec cestninjenja zahteva, da mu ponudnik storitev EETS posreduje podatke o vozilu, za katerega domnevno ni bila plačana cestnina, in o lastniku ali imetniku tega vozila, ki je stranka ponudnika storitev EETS. Ponudnik storitev EETS zagotovi, da so ti podatki nemudoma na voljo.

 

Izvajalec cestninjenja zagotovi, da se ti podatki ne razkrijejo drugim ponudnikom storitev cestninjenja. Če izvajalec cestninjenja in ponudnik storitev cestninjenja predstavljata isti subjekt, izvajalec cestninjenja uporabi ustrezne ukrepe in postopke, s katerimi zagotovi, da se podatki uporabljajo izključno za namene izvrševanja.

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4c

 

Pravice in obveznosti izvajalca cestninjenja

 

1.  Vsak izvajalec cestninjenja pripravi in hrani izjavo o območjih EETS, v kateri so določeni splošni pogoji o dostopu ponudnikov storitev EETS na njihova območja cestninjenja.

 

2.  Kadar se ustvari nov sistem elektronskega cestninjenja, prihodnji izvajalec cestninjenja, ki je zanj pristojen, pravočasno objavi izjavo o območju EETS, da zainteresiranim ponudnikom storitev EETS omogoči pridobitev akreditacije vsaj en mesec pred operativnim zagonom novega sistema, pri čemer je treba ustrezno upoštevati trajanje postopka za oceno skladnosti s specifikacijami in oceno o ustreznosti uporabe komponent interoperabilnosti.

 

3.  Kadar se sistem elektronskega cestninjenja znatno spremeni, izvajalec cestninjenja pravočasno objavi revidirano izjavo o območju EETS, da že akreditiranim ponudnikom storitev EETS omogoči prilagoditev njihovih komponent interoperabilnosti novim zahtevam in po potrebi ponovno pridobitev akreditacije vsaj en mesec pred operativnim zagonom spremenjenega sistema, pri čemer je treba ustrezno upoštevati trajanje postopka za oceno skladnosti s specifikacijami in oceno o ustreznosti uporabe komponent interoperabilnosti.

 

Izvajalec cestninjenja v izjavi o območju EETS vzpostavi in objavi podroben načrt za postopek ocene ali ponovne ocene skladnosti s specifikacijami in ustreznosti uporabe komponent interoperabilnosti, s čimer se omogoči akreditacija ali ponovna akreditacija zainteresiranih ponudnikov EETS vsaj en mesec pred operativnim zagonom novega ali znatno spremenjenega sistema. Izvajalec cestninjenja je dolžan spoštovati svoje obveznosti pri načrtu.

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4d

 

Izvajalci cestninjenja nediskriminacijsko sprejmejo katerega koli ponudnika storitev EETS, ki vloži prošnjo za zagotavljanje storitev EETS na območju oziroma območjih EETS, ki so v pristojnosti izvajalca cestninjenja.

 

Ponudnik storitev EETS se sprejme v območje cestninjenja, če izpolnjuje obveznosti in splošne pogoje iz izjave o EETS.

 

Izvajalci cestninjenja od ponudnika storitev EETS ne zahtevajo posebnih tehničnih rešitev ali postopkov, ki bi ovirali interoperabilnost komponent interoperabilnosti ponudnika storitev EETS s sistemi elektronskega cestninjenja na drugih območjih EETS.

 

Če se izvajalec cestninjenja in ponudnik storitev EETS ne moreta dogovoriti, se zadeva posreduje spravnemu organu, ki je odgovoren za to območje cestninjenja.

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4e

 

Vsaka država članica zagotovi, da lahko ponudnik storitev EETS po pogodbah med izvajalcem cestninjenja in ponudnikom storitev EETS glede zagotavljanja storitev EETS na njenem ozemlju izstavi račun za cestnino neposredno uporabniku EETS. Izvajalec cestninjenja lahko od ponudnika storitev EETS zahteva, da uporabniku izstavi račun v imenu izvajalca cestninjenja, in ponudnik storitev EETS to zahtevo spoštuje.

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 4 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4f

 

Vsaka država članica z vsaj dvema območjema EETS na svojem ozemlju imenuje enotno kontaktno pisarno za ponudnike storitev EETS. Kontaktna pisarna na zahtevo ponudnika storitev EETS olajša in usklajuje zgodnje stike med ponudnikom storitev EETS in izvajalci cestninjenja, pristojnimi za območja EETS na ozemlju države članice. Kontaktna pisarna je lahko bodisi oseba bodisi javni ali zasebni subjekt.

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 4 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4g

 

Cestnina, ki jo zaračunavajo izvajalci cestninjenja uporabnikom EETS, ne sme biti višja od nacionalne/lokalne cestnine. Vsi popusti uporabnikom za opremo v vozilu ali popusti na cestnine, ki jih ponuja država članica ali izvajalec cestninjenja, bi morali biti pod enakimi pogoji na voljo strankam ponudnikov storitev EETS.

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 4 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4h

 

Plačilo

 

1.  Ponudniki storitev EETS so upravičeni do plačila izvajalca cestninjenja.

 

2.  Metodologija za določitev plačila ponudnikom storitev EETS je pregledna, nediskriminacijska in enaka za vse ponudnike storitev EETS, akreditirane za posamezno območje EETS.

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 4 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4i

 

1.  Izvajalec cestninjenja določi cestnino tudi s klasifikacijo vozila. Klasifikacija vozila se določi na osnovi klasifikacijskih parametrov vozil. Ob morebitnem neskladju med klasifikacijo vozila ponudnika storitev EETS in tisto, ki jo uporablja izvajalec cestninjenja, ima prednost klasifikacija izvajalca cestninjenja, razen če se dokaže napaka.

 

2.  Izvajalec cestninjenja lahko od ponudnika storitev EETS za vse uporabniške račune, ki jih ponudnik upravlja, poleg plačil za utemeljene prijave cestnine zahteva tudi plačila za vsako utemeljeno neprijavljeno cestnino.

 

3.  Če ponudnik storitev EETS pošlje izvajalcu cestninjenja seznam neveljavne opreme za vozila, ponudnik storitev EETS ni odgovoren za cestnino, ki bi izhajala iz uporabe take opreme. O številu vnosov na seznamu neveljavne opreme za avto, obliki in pogostosti osveževanja seznama se dogovorijo izvajalci cestninjenja in ponudniki storitev EETS.

 

4.  Pri mikrovalovnem sistemu cestninjenja izvajalci cestninjenja utemeljene prijave cestnine sporočijo ponudnikom storitev EETS za cestnine njihovih uporabnikov.

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 4 j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4j

 

Računovodstvo

 

1.  Države članice sprejmejo ukrepe, ki so potrebni, da pravni subjekti, ki so ponudniki storitev cestninjenja, vodijo ločene izkaze poslovnega izida in bilance stanja za dejavnosti cestninjenja, kot je opredeljeno v standardu ISO 17573:2010, in za vse druge dejavnosti. Države članice sprejmejo tudi ukrepe, ki so potrebni, da se ti računovodski izkazi in bilance stanja objavijo za vsako vrsto dejavnosti posebej ter da se izključi navzkrižno subvencioniranje med dejavnostmi cestninjenja in drugimi dejavnostmi.

 

2.  Računovodski sistemi za dejavnosti cestninjenja in drugih dejavnosti se vodijo ločeno od računov katere koli druge vrste dejavnosti, tako da je mogoče jasno oceniti stroške in koristi iz dejavnosti cestninjenja.

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 4 k (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4k

 

Spravni organ

 

1.  Vsaka država članica z vsaj enim območjem EETS imenuje ali ustanovi spravni organ za lažje posredovanje med izvajalci cestninjenja z območjem EETS na njenem ozemlju in ponudniki storitev EETS, ki imajo pogodbe ali se pogajajo za pogodbo s temi izvajalci cestninjenja.

 

2.  Spravni organ ima predvsem pooblastila za preverjanje, ali so pogodbeni pogoji, ki jih izvajalec cestninjenja naloži ponudnikom storitev EETS, nediskriminacijski. Organ ima pooblastila za preverjanje, ali se EETS plačuje v skladu z načeli iz te direktive.

 

3.  Države članice iz odstavka 1 sprejmejo ukrepe, ki so potrebni, da bi bili njihovi spravni organi pri organizaciji in pravni strukturi neodvisni od komercialnih interesov izvajalcev cestninjenja in ponudnikov storitev cestninjenja.

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 4 l (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4l

 

Registri

 

1.  Za izvajanje te direktive vsaka država članica pripravi nacionalni elektronski register, v katerem so:

 

(a)  območja EETS na njenem ozemlju, vključno s podatki o:

 

i)  ustreznih izvajalcih cestninjenja,

 

ii)  uporabljenih tehnologijah za cestninjenje,

 

iii)  podatkih za obračun cestnine,

 

iv)  izjavi o območju EETS,

 

v)  ponudnikih storitev EETS s pogodbami za EETS z izvajalci cestninjenja, dejavnimi na območju njihove pristojnosti;

 

(b)  ponudniki storitev EETS, ki so bili uspešno registrirani;

 

(c)  podatki o kontaktni pisarni iz člena 4f za EETS, vključno z elektronskim naslovom in telefonsko številko za stik.

 

Če ni drugače določeno, država članica vsaj enkrat letno preveri, ali se zahteve iz točk (a), (d), (e) in (f) člena 4a še vedno spoštujejo, in ustrezno posodobi register. Register vsebuje tudi ugotovitve revizije iz člena 4a(e). Država članica ni odgovorna za dejanja ponudnika storitev EETS, zabeleženega v registru.

 

2.  Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da so vsi podatki, zajeti v nacionalnem elektronskem registru, posodobljeni in točni.

 

3.  Registri so javno dostopni v elektronski obliki.

 

4.  Na voljo so od dneva začetka veljavnosti te direktive.

 

5.  Organi držav članic, pristojni za registre, na koncu vsakega koledarskega leta pošljejo registre območij EETS in ponudnikov storitev EETS ustreznim organom v drugih državah članicah ter Komisiji. O morebitnih odstopanjih od stanja v državi članici se obvesti državo članico registracije in Komisijo.

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 4 m (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4m

 

Pilotni sistemi cestninjenja

 

Države članice lahko za namen tehničnega razvoja EETS na omejenih delih svojega območja cestninjenja in vzporedno s sistemom, skladnim z EETS, začasno dovolijo uporabo pilotnega sistema z novimi tehnologijami ali novimi rešitvami, ki niso v skladu z eno ali več določbami te direktive.

 

Tovrstna dovoljenja predhodno odobri Komisija.

 

Začetno obdobje s tem dovoljenjem lahko traja največ tri leta. Ponudnikom storitev EETS ni treba sodelovati v pilotnih sistemih cestninjenja.

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zaradi preiskovanja neplačil cestnin države članice nacionalnim kontaktnim točkam drugih držav članic dovolijo dostop z možnostjo avtomatiziranega iskanja do naslednjih podatkov iz nacionalnih registrov vozil,:

Države članice dovolijo, da imajo dostop do spodnjih podatkov iz nacionalnih registrov vozil z možnostjo samodejnega iskanja izključno nacionalne kontaktne točke drugih držav članic, in sicer samo za namene preiskav, povezanih z neplačano cestnino:

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  podatkov o vozilih; in

(a)  podatkov, potrebnih za identifikacijo določenega vozila, in

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  podatkov o lastnikih ali imetnikih vozila.

(b)  podatkov, potrebnih za identifikacijo lastnikov ali imetnikov vozila ali vzpostavitev stika z njimi.

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene izmenjave podatkov iz odstavka 1 vsaka država članica imenuje nacionalno kontaktno točko. Pooblastila nacionalnih kontaktnih točk so določena z veljavno zakonodajo zadevne države članice.

(2)  Za namene izmenjave podatkov iz odstavka 1 vsaka država članica imenuje nacionalno kontaktno točko. Pooblastila nacionalnih kontaktnih točk so določena z veljavno zakonodajo zadevne države članice. Pri tem bi bilo treba nameniti posebno pozornost ustreznemu varstvu osebnih podatkov, ki so potrebni za delovanje EETS.

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se informacije izmenjujejo z interoperabilnimi elektronskimi sredstvi brez izmenjave podatkov iz drugih zbirk podatkov, ki se ne uporabljajo za namene te direktive. Države članice zagotovijo, da takšna izmenjava informacij poteka na stroškovno učinkovit in varen način. Države članice zagotovijo varnost in zaščito posredovanih podatkov, po možnosti z uporabo obstoječih programskih aplikacij, kot je aplikacija iz člena 15 Sklepa 2008/616/PNZ, in spremenjenih različic teh programskih aplikacij, v skladu s Prilogo II k tej direktivi ter točkama 2 in 3 poglavja 3 Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ. Spremenjene različice programskih aplikacij zagotavljajo način spletne izmenjave v realnem času in način izmenjave v svežnju, pri čemer slednji omogoča izmenjavo več zaprosil ali odgovorov v enem sporočilu.

4.  Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se informacije izmenjujejo z interoperabilnimi elektronskimi sredstvi brez izmenjave podatkov iz drugih zbirk podatkov, ki se ne uporabljajo za namene te direktive. Države članice zagotovijo, da izmenjava informacij poteka na stroškovno učinkovit in varen način ter da do podatkov nima dostopa noben organ, ki ni pooblaščen s to direktivo. Države članice zagotovijo varnost in zaščito posredovanih podatkov, po možnosti z uporabo obstoječih programskih aplikacij, kot je aplikacija iz člena 15 Sklepa 2008/616/PNZ, in spremenjenih različic teh programskih aplikacij, v skladu s Prilogo II k tej direktivi ter točkama 2 in 3 poglavja 3 Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ. Spremenjene različice programskih aplikacij zagotavljajo način spletne izmenjave v realnem času in način izmenjave v svežnju, pri čemer slednji omogoča izmenjavo več zaprosil ali odgovorov v enem sporočilu.

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Kontaktne točke držav članic v nobenem primeru ne omogočijo zasebnim podjetjem ali fizičnim osebam, da bi dostopali do podatkov iz prvega odstavka tega člena.

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pisno obvestilo o neplačilu cestnine

Pisno obvestilo o neplačilu cestnine in postopki nadaljnje obravnave

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Država članica, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine, se odloči, ali bo začela postopke nadaljnje obravnave v zvezi z neplačilom cestnine.

Pristojni notranji organ države članice, na katere ozemlju je prišlo do neplačila cestnine, se odloči, ali bo po tem, ko ugotovi, da cestnina ni bila plačana, z orodji iz Direktive (EU) 2015/413 Evropskega parlamenta in Sveta24 začel ustrezni postopek za to kršitev.

 

__________________

 

24 Direktiva (EU) 2015/413 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu (UL L 68, 13.3.2015, str. 9).

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar država članica, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine, lastniku vozila, imetniku vozila ali drugače identificirani osebi, osumljeni neplačila cestnine, pošlje pisno obvestilo, vanj v skladu s svojo nacionalno zakonodajo vključi vse pomembne informacije, zlasti vrsto neplačila cestnine, kraj, datum in čas neplačila cestnine, naslov predpisov nacionalne zakonodaje, ki so bili kršeni, in sankcijo ter po potrebi podatke o napravi, s katero je bil ugotovljen prekršek. V ta namen lahko država članica, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine, uporabi predlogo iz Priloge III.

2.  Kadar država članica, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine, lastniku vozila, imetniku vozila ali drugače identificirani osebi, osumljeni neplačila cestnine, pošlje pisno obvestilo, vanj v skladu s svojo nacionalno zakonodajo vključi vse pomembne informacije, zlasti vrsto neplačila cestnine, kraj, datum in čas neplačila cestnine, naslov predpisov nacionalne zakonodaje, ki so bili kršeni, pravico do ugovora in obveščenosti ter sankcijo in po potrebi podatke o napravi, s katero je bil ugotovljen prekršek. V ta namen država članica, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine, uporabi predlogo iz Priloge III.

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Odločitev pristojnega organa v državi članici, na katere ozemlju je prišlo do neplačila cestnine, ki je sprejeta v skladu z nacionalnim pravom, se samodejno prizna v državi članici lastnika ali imetnika vozila ali druge identificirane osebe, ki je osumljena, da ni plačala cestnine.

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Kadar je to potrebno za nadaljnje ukrepanje zaradi neplačila cestnine, lahko nacionalna kontaktna točka izvajalcu cestninjenja, ki mu ni bila plačana cestnina, da na voljo informacije, potrebne za izterjavo.

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6a

 

Ureditve za medsebojno pomoč

 

Da bi lahko čezmejno izvrševali plačilo cestnin, bo od leta 2021 veljala ureditev za medsebojno pomoč, v okviru katere bo državi članici, na katere ozemlju ni bila plačana cestnina, cestnine in globe pomagala izterjati država članica registracije. Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi podrobne pogoje za to medsebojno pomoč. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11a.

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8

Člen 8

Varstvo podatkov

Varstvo podatkov

1.  Za osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi te direktive, se uporabljajo določbe Uredbe (EU) 2016/679 in nacionalne zakonodaje ali drugih predpisov, ki prenašajo Direktivo (EU) 2016/680.

1.  Za osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi te direktive, se uporabljata Uredba (EU) 2016/679 in Direktiva 2002/58/ES. Če se neplačilo cestnine v državi članici neporavnanega plačila šteje za kaznivo dejanje, se Direktiva (EU) 2016/680 uporablja le za osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi te direktive.

2.  Države članice zagotovijo, da se osebni podatki, ki jih obdelujejo na podlagi te direktive, v ustreznem času popravijo, če so netočni, ali izbrišejo ali omejijo, ter da je rok hrambe podatkov določen v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 ter nacionalno zakonodajo ali drugimi predpisi, ki prenašajo Direktivo (EU) 2016/680.

2.  Države članice zagotovijo, da je obdelava osebnih podatkov za namene člena 5 omejena na vrste podatkov iz Priloge II. Zagotovijo tudi, da imajo osebe, na katere se osebni podatki nanašajo, pravico, da se njihovi osebni podatki, ki jih obdelujejo, takoj posodobijo, popravijo ali izbrišejo, če so netočni. Države članice določijo rok hrambe osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 ter po potrebi z Direktivo (EU) 2016/680.

Države članice zagotovijo, da se vsi osebni podatki, ki se obdelujejo v skladu s to direktivo, uporabljajo le za namene lažje čezmejne izmenjave informacij o neplačilih cestnine ter da imajo osebe, na katere se osebni podatki nanašajo, enake pravice do dostopa do informacij, popravka, izbrisa in blokiranja, do odškodnine ter do sodnega varstva, kot to določajo Uredba (EU) 2016/679 in nacionalna zakonodaja ali drugi predpisi, ki prenašajo Direktivo (EU) 2016/680.

Države članice zagotovijo, da se osebni podatki, ki jih obdelujejo na podlagi te direktive, obdelujejo samo z namenom, da se olajša čezmejna izmenjava informacij o neplačilih cestnin, in se nadalje ne obdelujejo za druge namene. Prav tako zagotovijo, da imajo osebe, na katere se osebni podatki nanašajo, enake pravice do dostopa do informacij, popravka, izbrisa in omejitve obdelave, vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov, do odškodnine ter do učinkovitega pravnega sredstva, kot to določata Uredba (EU) 2016/679 in, kjer je to primerno, Direktiva (EU) 2016/680. Države članice zagotovijo, da se dostop do osebnih podatkov dovoli le imenovanim pristojnim organom za izmenjavo podatkov o registraciji vozila.

3.  Vsaka zadevna oseba ima pravico do pridobitve informacij o tem, kateri osebni podatki, evidentirani v državi članici registracije, so bili posredovani državi članici, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine, vključno z datumom zaprosila in informacijami o pristojnem organu države članice, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine.

3.  Vsaka zadevna oseba ima pravico, da takoj pridobi informacije o tem, kateri osebni podatki, evidentirani v državi članici registracije, so bili posredovani državi članici, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine, vključno z datumom zaprosila in informacijami o pristojnem organu države članice, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine.

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 9

Člen 9

Poročilo

Poročilo

Komisija najpozneje [5 let po začetku veljavnosti te direktive] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi člena 6 in 7 te direktive s strani držav članic. V tem poročilu se Komisija osredotoči zlasti na naslednje vidike in zanje po potrebi pripravi predloge:

1.  Komisija [4 leta po začetku veljavnosti te direktive] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju in učinkih te direktive, zlasti kar zadeva napredek in uporabo EETS ter učinkovitost in uspešnost mehanizma za izmenjavo podatkov v okviru preiskovanja primerov neplačila cestnine.

 

V njem preuči zlasti naslednje:

 

(a)  učinek določb člena 4b na uporabo EETS, s posebnim poudarkom na razpoložljivost storitve na majhnih in obrobnih območjih EETS;

  ocena učinkovitosti členov 6 in 7 pri zmanjševanju števila neplačil cestnin v Uniji;

(b)  učinkovitost členov 6 in 7 pri zmanjševanju števila neplačil cestnin v Uniji;

 

(c)  napredek pri vidikih intermodalnosti in interoperabilnosti med satelitskimi in običajnimi sistemi cestninjenja.

 

2.  Poročilu po potrebi priloži predlog Evropskemu parlamentu in Svetu za nadaljnjo revizijo te direktive, ki se nanaša zlasti na naslednje vidike:

 

(a)  dodatne ukrepe za zagotovitev, da je EETS na voljo na vseh, tudi majhnih in obrobnih območjih EETS;

  ocena potrebe, da se nadalje olajša čezmejno izvrševanje plačila cestnin v Uniji z vzpostavitvijo mehanizma podpore države članice registracije državi članici, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine, da izterja cestnino in kazni.

(b)  mehanizem države članice registracije za pomoč državi članici, na ozemlju katere cestnina ni bila plačana, da bi dodatno olajšali čezmejno izvrševanje plačevanja cestnin v Uniji, zlasti če se uporabljajo sistemi samodejnega pobiranja cestnin.

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11 o spremembi prilog I in IV, da se prilagodita tehničnemu napredku.

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11 o spremembi Priloge I, da se prilagodi tehničnemu napredku.

Predlog spremembe    85

Predlog direktive

Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Postopek v odboru

 

1.  Komisiji pomaga Odbor za elektronsko cestninjenje.

 

Gre za odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(**).

 

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011. Če odbor ne izda mnenja, Komisija ne sprejme osnutka izvedbenega akta in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe    86

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členi 1 in 3 do 8 ter prilogama II in III najpozneje [18 mesecev po začetku veljavnosti te direktive] . Komisiji takoj sporočijo besedila teh predpisov .

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členi 1 in 3 do 8 ter prilogama II in III najpozneje [30 mesecev po začetku veljavnosti te direktive]. Komisiji takoj sporočijo besedila teh predpisov .

Predlog spremembe    87

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  potrditev veljavnosti izbranih tehničnih rešitev v odnosu do pravil Unije, ki varujejo svobodo in temeljne pravice posameznikov, vključno z zasebnostjo in varstvom osebnih podatkov. Treba bo zlasti zagotoviti skladnost z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES;

(k)  potrditev veljavnosti izbranih tehničnih rešitev v odnosu do pravil Unije, ki varujejo svobodo in temeljne pravice posameznikov, vključno z zasebnostjo in varstvom osebnih podatkov. Treba bo zlasti zagotoviti skladnost z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES ter, kadar je to primerno, Direktivo (EU) 2016/680;

Predlog spremembe    88

Predlog direktive

Priloga III – odstavek 26 a (nova)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Izjava o omejitvi odgovornosti glede varstva podatkov

 

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali ugovarja obdelavi, in pravico do prenosljivosti podatkov. Poleg tega ima pravico, da vloži pritožbo pri [ime in naslov ustreznega nadzornega organa].

 

[Če se neplačilo cestnine v skladu z nacionalno zakonodajo šteje za kaznivo dejanje:

 

v skladu z [ime nacionalne zakonodaje, ki uporablja Direktivo (EU) 2016/680] ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev njihove obdelave. Poleg tega ima pravico, da vloži pritožbo pri [ime in naslov ustreznega nadzornega organa]. ]

Predlog spremembe    89

Predlog direktive

Priloga IV

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priloga IV

črtano

Seznam tehnologij, ki se v elektronskih cestninskih sistemih lahko uporabljajo za izvajanje elektronskih cestninskih transakcij

 

1.  satelitsko določanje položaja;

 

2.  mobilne komunikacije;

 

3.  mikrovalovna tehnologija na frekvenci 5,8 GHz.

 

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)

UL L 77, 28.3.2002, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Namen predloga Komisije je zapolniti vrzel v sedanji zakonodaji evropskega elektronskega cestninjenja (EETS) in določiti pogoje za zagotavljanje interoperabilnosti sistemov elektronskega cestninjenja, da se olajša čezmejna izmenjava informacij o prekrških zaradi neplačila cestnine v državah članicah Evropske unije.

Cilj veljavne zakonodaje, vključno z Direktivo 2004/52/ES o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov in Odločbo Komisije 2009/750/ES o opredelitvi evropskega elektronskega cestninjenja in zadevnih tehničnih elementov, je bil izboljšati delovanje notranjega trga z zagotavljanjem storitev na osnovi naprave v vozilu, ki bi se lahko povezala z infrastrukturo v državah, katerih ozemlje prečka uporabnik, kar bi omogočilo vzpostavitev interoperabilnega elektronskega cestninjenja na ravni Unije.

Vendar Komisija meni, da sedanja zakonodaja ne omogoča doseganja ciljev glede samodejnega pobiranja cestnin. Konkretno je Komisija ugotovila nekaj pomanjkljivosti trenutno veljavne zakonodaje, med katerimi so ovire za dostopanje do trga za dobavitelje EETS, ki so jim bile naložene prevelike obremenitve. Na področju tehnologije je satelitska oprema še vedno dražja od mikrovalovnih naprav v vozilu, vendar nadaljnji razvoj inteligentnih prometnih sistemov (ITS) zahteva razmislek o potencialnih sinergijah med temi sistemi in elektronskimi cestninskimi sistemi. Poleg tega Komisija ugotavlja, da na evropski ravni ni pravne podlage za izmenjavo podatkov o registrskih tablicah med državami članicami, ki bi se lahko uporabila za prisilno izterjavo plačila cestnine.

Stališče poročevalca

•  Poročevalec pozdravlja in podpira predlog Komisije, ker zelo izboljšuje sedanjo zakonodajo na področju evropskega elektronskega cestninjenja. Predlagana je vrsta sprememb, ki bi po njegovem mnenju dodale vrednost besedilu predloga, da bi se lahko ovrednotil interoperabilni značaj evropskega elektronskega cestninjenja, postopek izvrševanja pa bi postal učinkovitejši.

•  Poročevalec podpira potrebo po jasni in objektivni opredelitvi različnih ponudnikov storitev EETS, ki so trenutno opredeljeni samo v Odločbi 2009/750/ES, in priznava potrebo po skladnosti z Direktivo 2017/0114 (COD).

•  Poročevalec meni, da je za vzpostavitev dejansko interoperabilnega elektronskega sistema cestninjenja zelo pomemben tehnološki vidik. Zato se predlagajo spremembe, ki izpostavljajo nujnost uporabe postopka soodločanja, da bi bile v postopek odločanja vključene vse zainteresirane strani.

•  Glede izterjave neplačanih cestnin se poročevalec zaveda, da ima medvladni pristop pomanjkljivosti, saj dejansko ne more zagotoviti čezmejne prisilne izterjave plačila cestnin. Kar zadeva izvrševanje, poročevalec predlaga le nekatera pojasnila k besedilu, da bi bil postopek učinkovitejši.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

D(2017)36120

Karima Delli

Predsednica Odbora za promet in turizem

ASP 04F155

Bruselj

Zadeva:  Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov pristojbin ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji (prenovitev)

  (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Spoštovani predsednica

Odbor za pravne zadeve je omenjeni predlog preučil v skladu s členom 104 o prenovitvi pravnih aktov, kot je bil vključen v poslovnik Parlamenta.

Odstavek 3 tega člena se glasi:

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile označene kot take, o tem obvesti vsebinsko pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 169 in 170, v pristojnem odboru dopustni predlogi sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar lahko spremembe delov predloga, ki ostajajo nespremenjeni, izjemoma in posamično sprejme predsednik pristojnega odbora, če meni, da to zahtevata nujna skladnost besedila ali povezanost z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Razlogi morajo biti navedeni v pisni obrazložitvi predlogov sprememb.“

Odbor za pravne zadeve v skladu z mnenjem posvetovalne skupine pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so preučile predlagano prenovljeno različico, in v skladu s priporočili poročevalca meni, da zadevni predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take v predlogu ali s strani posvetovalne delovne skupine, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Odbor za pravne zadeve je po razpravi na svoji seji 7. septembra 2017 soglasno(1) sklenil priporočiti, naj Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor začne preučevanje zgoraj navedenega predloga v skladu s členom 104.

Pavel Svoboda

Priloga: Poročilo, ki ga je podpisal predsednik posvetovalne skupine.

(1)

Navzoči so bili naslednji poslanci: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Sergio Gaetano Cofferati, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 24. julija 2017

MNENJE

  ZA   EVROPSKI PARLAMENT

    SVET

    KOMISIJO

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji (prenovitev) (prenovitev)

COM(2017)0280 z dne 31.5.2017 – 2017/0128(COD)

Posvetovalna delovna skupina, sestavljena iz osebja pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, se je na podlagi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj razčlenjenem pristopu k tehniki prenavljanja pravnih aktov in zlasti točke 9 sestala 21. junija 2017, da bi preučila omenjeni predlog Komisije.

Na tem srečanju je posvetovalna skupina po preučitvi(1) predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi Direktive 2004/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov v Skupnosti soglasno ugotovila, da bi bilo treba s sivo barvo, ki se običajno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb, označiti naslednje:

– v uvodni izjavi 4 nadomestitev angleške besede „goods“ z „duty“ (Ne zadeva slovenske različice.);

– črtanje uvodne izjave 20 Direktive 2004/52/ES;

– v členu 4(6) dodane začetne besede „naprava v vozilu“.

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno ugotovila, da ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take. Skupina je v zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami tudi sklenila, da predlog Komisije vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER        H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec      pravni svetovalec      generalni direktor

(1)

  Svoje delo je opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.


MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (28.3.2018)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji (prenovitev)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Pripravljavec mnenja: Branislav Škripek

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  Vsi državljani EU imajo pravico do svobode in varnosti v skladu s členom 6 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina), pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja v skladu s členom 7 Listine ter pravico do varstva osebnih podatkov v skladu s členom 8 Listine.

Obrazložitev

Varstvo zgoraj navedenih pravic je izrecno poudarjeno, saj bi lahko čezmejna izmenjava informacij prek interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ogrozila te pravice. Ta predlog spremembe je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Treba je poskrbeti za obširno razmestitev elektronskih cestninskih sistemov v državah članicah in sosednjih državah ter uskladitev interoperabilnih sistemov s prihodnjim razvojem politike na ravni Unije v zvezi z zaračunavanjem uporabe cest in z bodočimi tehničnimi dosežki.

(2)  Treba je poskrbeti za obširno razmestitev elektronskih cestninskih sistemov v državah članicah in sosednjih državah ter uskladitev čim bolj zanesljivih, uporabniku prijaznih in stroškovno učinkovitih interoperabilnih sistemov s prihodnjim razvojem politike na ravni Unije v zvezi z zaračunavanjem uporabe cest in z bodočimi tehničnimi dosežki.

Obrazložitev

Elektronski sistemi cestninjenja bi morali biti čim bolj zanesljivi, uporabniku prijazni in stroškovno učinkoviti. To bo koristilo državljanom EU. Ta predlog spremembe je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Širjenje specifikacij, ki so jih uvedle države članice in sosednje države za svoje elektronske cestninske sisteme, lahko ogrozita nemoteno delovanje notranjega trga in cilje transportne politike. Obstaja verjetnost, da take razmere privedejo do širjenja nezdružljivih in dragih elektronskih škatel v vozniških kabinah težkih tovornih vozil in da vozniki pri njihovi uporabi delajo napake, s čimer se, na primer, nenamerno izognejo plačilu. Tako širjenje je nesprejemljivo za uporabnike in proizvajalce zaradi stroškov, varnosti in pravnih razlogov.

(4)  Širjenje specifikacij, ki so jih uvedle države članice in sosednje države za svoje elektronske cestninske sisteme, lahko ogrozi nemoteno delovanje notranjega trga, načelo prostega pretoka in cilje transportne politike. Obstaja verjetnost, da take razmere privedejo do širjenja nezdružljivih in dragih elektronskih škatel v vozniških kabinah težkih tovornih vozil in da vozniki pri njihovi uporabi delajo napake, s čimer se, na primer, nenamerno izognejo plačilu. Tako širjenje je nesprejemljivo za uporabnike in proizvajalce zaradi stroškov, varnosti in pravnih razlogov.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se šteje za nujno potrebnega zaradi notranje logičnosti besedila, da bi predlog okrepili z navedbo, da številčnost elektronskih cestninskih sistemov vpliva na načelo prostega pretoka.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Umetne ovire za delovanje notranjega trga bi bilo treba odstraniti, državam članicam in Uniji pa omogočiti, da izvajajo raznovrstne politike zaračunavanja uporabe cest za vse vrste vozil na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Naprave, nameščene v vozilih, bi morale omogočati, da se take politike zaračunavanja uporabe cest izvajajo v skladu z načeli nediskriminacije državljanov držav članic. Zato je treba interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov na ravni Unije zagotoviti čimprej.

(5)  Umetne ovire za delovanje notranjega trga bi bilo treba odstraniti, državam članicam in Uniji pa omogočiti, da izvajajo raznovrstne politike zaračunavanja uporabe cest za vse vrste vozil na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Naprave, nameščene v vozilih, bi morale omogočati, da se take politike zaračunavanja uporabe cest izvajajo v skladu z načeli nediskriminacije državljanov držav članic, pri čemer se v celoti spoštujejo vse temeljne pravice. Zato bi bilo treba zanesljivo interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov na ravni Unije na podlagi spoštovanja temeljnih pravic zagotoviti čimprej.

Obrazložitev

Pri izvajanju interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov je treba zagotoviti polno spoštovanje temeljnih pravic ljudi. Ta predlog spremembe je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Potrditi bi bilo treba, da evropsko elektronsko cestninjenje (EETS) zagotavljajo ponudniki storitev EETS, kakor je določeno z Odločbo Komisije 2009/750/ES17.

(8)  Potrditi bi bilo treba, da evropsko elektronsko cestninjenje (EETS) zakonito zagotavljajo ponudniki storitev EETS, kakor je določeno z Odločbo Komisije 2009/750/ES17 in ob polnem spoštovanju temeljnih pravic.

_________________

_________________

17Odločba Komisije 2009/750/ES z dne 6. oktobra 2009 o opredelitvi evropskega elektronskega cestninjenja in zadevnih tehničnih elementov (UL L 268, 13.10.2009, str. 11).

17Odločba Komisije 2009/750/ES z dne 6. oktobra 2009 o opredelitvi evropskega elektronskega cestninjenja in zadevnih tehničnih elementov (UL L 268, 13.10.2009, str. 11).

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Elektronsko cestninjenje in aplikacije kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov (C-ITS) uporabljajo podobne tehnologije in sosednje frekvenčne pasove za komunikacijo kratkega dosega med vozili ter med vozili in infrastrukturo. V prihodnosti bi bilo treba raziskati možnosti za združevanje elektronskega cestninjenja s C-ITS v frekvenčnem pasu 5,9 GHz, ki ga trenutno uporablja C-ITS, pri čemer je treba temeljito oceniti stroške, koristi ter tehnične ovire in morebitne rešitve zanje.

(10)  Elektronsko cestninjenje in aplikacije kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov (C-ITS) uporabljajo podobne tehnologije in sosednje frekvenčne pasove za komunikacijo kratkega dosega med vozili ter med vozili in infrastrukturo. V prihodnosti bi bilo treba raziskati možnosti za združevanje elektronskega cestninjenja s C-ITS v frekvenčnem pasu 5,9 GHz, ki ga trenutno uporablja C-ITS, pri čemer je treba temeljito oceniti morebitni učinek na zasebnost in varstvo podatkov in stroške, koristi ter tehnične ovire in morebitne rešitve zanje, da to ne bo pomenilo ovire, zlasti za MSP.

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s sprejetim mnenjem Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve o kooperativnih inteligentnih prometnih sistemih (Maria Grapini).

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Težave z identifikacijo nerezidenčnih storilcev prekrškov v zvezi s sistemi elektronskega cestninjenja otežujejo nadaljnjo razmestitev takšnih sistemov ter široko uporabo načel „uporabnik plača“ in „onesnaževalec plača“ na cestah Unije.

(13)  Težave z identifikacijo nerezidenčnih storilcev prekrškov v zvezi s sistemi elektronskega cestninjenja otežujejo nadaljnjo razmestitev takšnih sistemov ter široko uporabo načel „uporabnik plača“ in „onesnaževalec plača“ na cestah Unije, zato je treba najti način za identifikacijo teh oseb.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Od držav članic bi bilo treba zahtevati, da Komisiji predložijo informacije in podatke, ki so potrebni za oceno uspešnosti in učinkovitosti sistema za izmenjavo informacij o kršiteljih na področju plačila cestnine. Od Komisije bi bilo treba zahtevati, da oceni prejete podatke in informacije ter po potrebi predlaga spremembe zakonodaje.

(16)  Od držav članic bi bilo treba zahtevati, da Komisiji predložijo informacije in podatke, ki so potrebni za oceno uspešnosti in učinkovitosti sistema za izmenjavo informacij o kršiteljih na področju plačila cestnine, ob polnem spoštovanju varstva osebnih podatkov. Od Komisije bi bilo treba zahtevati, da oceni prejete podatke in informacije ter po potrebi predlaga spremembe zakonodaje. Komisiji ne bi smeli posredovati nobenih osebnih podatkov ali jih deliti z njo.

Obrazložitev

Cilj tega predloga je zagotoviti pravno skladnost z zakonodajo EU o varstvu podatkov.

Izrecno se poudari, da države članice pri zagotavljanju ustreznih informacij institucijam EU v celoti spoštujejo pravico do varstva osebnih podatkov.

Ta predlog spremembe je treba nujno vložiti zaradi notranje skladnosti besedila in povezave z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Uvedba elektronskega cestninskega sistema bo zahtevala obdelavo osebnih podatkov. Ti se morajo obdelovati v skladu s pravili Unije , določenimi med drugim v Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta19, Direktivi (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta20 in Direktivi 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta21. Pravica do varstva osebnih podatkov je izrecno priznana v členu 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(17)  Uvedba elektronskega cestninskega sistema zahteva obdelavo osebnih podatkov. Pravica do varstva osebnih podatkov je izrecno priznana v členu 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in členu 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ti se morajo obdelovati v skladu s pravili Unije, določenimi med drugim v Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta19 in Direktivi 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta20 in, če se neplačilo cestnine v državi članici neporavnanega plačila šteje za kaznivo dejanje, Direktivi (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta.21

__________________

__________________

19Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

19Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

20Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

20Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

21Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

21Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

Obrazložitev

V predlogu se za obdelavo osebnih podatkov uporabljata splošna uredba o varstvu podatkov in policijska direktiva (Direktiva 2016/680). Razlikovati je treba med državami članicami, kjer se neplačilo cestnin šteje kot upravna zadeva, in tistimi, kjer se šteje za kaznivo dejanje. Ta predlog spremembe je neločljivo povezan z drugimi spremembami, ki jih predlaga poročevalec.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Za zagotovitev interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažjo čezmejno izmenjavo informacij o neplačilih cestnine bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, s katerimi bi tehnološkemu napredku prilagodila seznam tehnologij, ki se lahko uporabljajo za izvajanje elektronskih cestninskih transakcij v elektronskih cestninskih sistemih, za katere je treba namestiti ali uporabiti naprave v vozilu. Pomembno je zlasti, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(19)  Za zagotovitev interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter zakonsko lažjo čezmejno izmenjavo informacij o neplačilih cestnine bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, s katerimi bi tehnološkemu napredku prilagodila seznam tehnologij, ki se lahko uporabljajo za izvajanje elektronskih cestninskih transakcij v elektronskih cestninskih sistemih, za katere je treba namestiti ali uporabiti naprave v vozilu. Pomembno je zlasti, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva se uporablja brez poseganja v sprejete odločitve držav članic, da zaračunavajo pristojbine za določene vrste vozil, določajo ravni navedenih pristojbin ter namen, zaradi katerega se take pristojbine zaračunajo.

Da bi zagotovili spoštovanje načela subsidiarnosti, se ta direktiva uporablja brez poseganja v sprejete odločitve držav članic, da zaračunavajo pristojbine za določene vrste vozil, določajo ravni navedenih pristojbin ter namen, zaradi katerega se take pristojbine zaračunajo.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „območje elektronskega cestninjenja“ pomeni cesto, cestno omrežje, objekte, kot so mostovi ali predori, ali trajekte, kjer se cestnine pobirajo z izključno ali delno uporabo mehanizmov samodejnega zaznavanja, kot je komunikacija z nameščeno napravo v vozilu, ali samodejno prepoznavanje registrskih tablic;

(e)  „območje elektronskega cestninjenja“ pomeni cesto, cestno omrežje, objekte, kot so mostovi ali predori, ali trajekte, kjer se cestnine pobirajo z izključno ali delno uporabo mehanizmov samodejnega zaznavanja, kot je komunikacija z nameščeno napravo v vozilu in morebitnim samodejnim prepoznavanjem registrskih tablic;

Obrazložitev

Zaradi nizke stopnje standardizacije registrskih tablic in sistemov prepoznavanja v Uniji bi lahko zanašanje le na prepoznavanje registrskih tablic prineslo napačne rezultate. Zato bi bilo treba samodejno prepoznavanje registrskih tablic uporabljati le kot dopolnilo pobiranju cestnin.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  „država članica registracije“ pomeni državo članico, kjer je bilo registrirano vozilo, s katerim je bilo storjen prekršek neplačila cestnine;

(i)  „država članica registracije“ pomeni državo članico, kjer je registrirano vozilo, s katerim je bil storjen prekršek neplačila cestnine;

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za vse nove elektronske cestninske sisteme ,za katere je treba namestiti ali uporabiti naprave v vozilu, se bodo za izvajanje elektronskih cestninskih transakcij uporabljale tehnologije navedene v Prilogi IV .

Za vse nove elektronske cestninske sisteme, za katere je treba namestiti ali uporabiti naprave v vozilu, se bodo za izvajanje elektronskih cestninskih transakcij uporabljale naslednje tehnologije:

 

(a)   satelitsko določanje položaja;

 

(b)   mobilne komunikacije z uporabo standarda GSM-GPRS (sklic na GSM TS 03.60/23.00);

 

(c)   mikrovalovna tehnologija na frekvenci 5,8 GHz.

Obrazložitev

Tehnološke rešitve so ključne za interoperabilnost, ki je eden izmed glavnih ciljev te prenovitve. Zato bi moral o seznamu upravičenih tehnoloških rešitev odločati sozakonodajalec in ne Komisija.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obstoječi elektronski cestninski sistemi, ki uporabljajo tehnologije, ki niso navedene v Prilogi IV, morajo biti v primeru bistvenih tehnoloških izboljšav skladni z navedenimi tehnologijami.

Obstoječi elektronski cestninski sistemi, ki uporabljajo tehnologije, ki niso navedene v prvem pododstavku, morajo biti v primeru bistvenih tehnoloških izboljšav skladni z navedenimi tehnologijami.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe, ki črta Prilogo IV in seznam upravičenih tehnologij seli v pododstavek 1 člena 3(1).

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ponudniki storitev EETS dajo uporabnikom na voljo napravo v vozilu, ki je ustrezna za uporabo, interoperabilna in omogoča komunikacijo z vsemi elektronskimi cestninskimi sistemi v uporabi v državi članici, ki uporabljajo tehnologije, navedene v Prilogi IV.

Ponudniki storitev EETS dajo uporabnikom na voljo napravo v vozilu, ki je ustrezna za uporabo, interoperabilna in omogoča komunikacijo z vsemi elektronskimi cestninskimi sistemi v uporabi v državi članici, ki uporabljajo tehnologije, navedene v odstavku 1.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe, ki črta Prilogo IV in seznam upravičenih tehnologij seli v pododstavek 1 člena 3(1).

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Naprava v vozilu lahko uporablja svojo strojno in programsko opremo, elemente druge strojne in programske opreme, ki je že v vozilu, ali oboje. Naprava v vozilu lahko za namene komunikacije z drugimi sistemi strojne opreme, ki je že v vozilu, uporablja tehnologije, ki niso navedene v Prilogi IV.

4.  Naprava v vozilu lahko uporablja svojo strojno in programsko opremo, elemente druge strojne in programske opreme, ki je že v vozilu, ali oboje. Naprava v vozilu lahko za namene komunikacije z drugimi sistemi strojne opreme, ki je že v vozilu, uporablja tehnologije, ki niso navedene v odstavku 1.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe, ki črta Prilogo IV in seznam upravičenih tehnologij seli v pododstavek 1 člena 3(1).

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Države članice zagotovijo, da se osebni podatki, potrebni za delovanje EETS , obdelujejo v skladu s pravili Unije o varstvu svobode in temeljnih pravic posameznikov, vključno njihove zasebnosti, in še zlasti spoštujejo določbe Uredbe (EU) 2016/679, Direktive (EU) 2016/680 in Direktive 2002/58/ES.

6.  Države članice zagotovijo, da se osebni podatki, ki so potrebni za delovanje EETS, obdelujejo v skladu s pravili Unije o varstvu svobode in temeljnih pravic posameznikov, vključno njihove zasebnosti, in še zlasti spoštujejo določbe Uredbe (EU) 2016/679 in Direktive 2002/58/ES. Osebni podatki, ki se obdelujejo v skladu s to direktivo, se nadalje ne obdelujejo za druge namene in se izbrišejo takoj, ko niso več potrebni za namene, za katere so bili obdelani.

Obrazložitev

Ker bo predlog zagotovil bistveno spremembo trenutno veljavnega besedila, da bi zagotovili interoperabilnost storitev EETS, plačilo cestnin in nova pravila o sodelovanju in izvrševanju na področju neplačanih cestnin med državami članicami, pomeni znatno poseganje v pravico do varstva podatkov, ki v predlogu ni obravnavana. Zato je treba vložiti ta predlog spremembe, da bi zagotovili varstvo osebnih podatkov in skladnost z zakonodajo EU.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zaradi preiskovanja neplačil cestnin države članice nacionalnim kontaktnim točkam drugih držav članic dovolijo dostop z možnostjo avtomatiziranega iskanja do naslednjih podatkov iz nacionalnih registrov vozil,:

Izključno zaradi preiskovanja neplačil cestnin države članice nacionalnim kontaktnim točkam drugih držav članic dovolijo dostop z možnostjo avtomatiziranega iskanja do naslednjih podatkov iz nacionalnih registrov vozil:

Obrazložitev

Cilj tega predloga je zagotoviti pravno skladnost z zakonodajo EU o varstvu podatkov.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  podatkov o vozilih ter

(a)  podatkov, potrebnih za identifikacijo določenega vozila, ter

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  podatkov o lastnikih ali imetnikih vozila.

(b)  podatkov, potrebnih za identifikacijo lastnikov ali imetnikov vozila ali vzpostavitev stika z njimi.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedeno avtomatizirano iskanje se izvaja v skladu s postopki iz točk 2 in 3 poglavja 3 Priloge k Sklepu Sveta 2008/616/PNZ26 ter zahtevami Priloge II k tej direktivi.

Navedeno avtomatizirano iskanje se izvaja popolnoma v skladu s postopki iz točk 2 in 3 poglavja 3 Priloge k Sklepu Sveta 2008/616/PNZ26 ter zahtevami Priloge II k tej direktivi in ob polnem spoštovanju vseh temeljnih pravic.

_________________

_________________

26Sklep Sveta 2008/616/PNZ z dne 23. junija 2008 o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (UL L 210, 6.8.2008, str. 12).

26Sklep Sveta 2008/616/PNZ z dne 23. junija 2008 o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (UL L 210, 6.8.2008, str. 12).

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar država članica, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine, lastniku vozila, imetniku vozila ali drugače identificirani osebi, osumljeni neplačila cestnine, pošlje pisno obvestilo, vanj v skladu s svojo nacionalno zakonodajo vključi vse pomembne informacije, zlasti vrsto neplačila cestnine, kraj, datum in čas neplačila cestnine, naslov predpisov nacionalne zakonodaje, ki so bili kršeni, in sankcijo ter po potrebi podatke o napravi, s katero je bil ugotovljen prekršek. V ta namen lahko država članica, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine, uporabi predlogo iz Priloge III.

2.  Kadar država članica, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine, lastniku vozila, imetniku vozila ali drugače identificirani osebi, osumljeni neplačila cestnine, pošlje pisno obvestilo, vanj v skladu s svojo nacionalno zakonodajo vključi vse pomembne informacije, zlasti vrsto neplačila cestnine, kraj, datum in čas neplačila cestnine, naslov predpisov nacionalne zakonodaje, ki so bili kršeni, in sankcijo ter podatke o napravi, s katero je bil ugotovljen prekršek. V ta namen lahko država članica, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine, uporabi predlogo iz Priloge III.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar se država članica, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine, odloči začeti postopke nadaljnje obravnave v zvezi s neplačilom cestnine, za namen zagotovitve spoštovanja temeljnih pravic pošlje pisno obvestilo v jeziku dokumenta o registraciji vozila, če je na voljo, ali v enem od uradnih jezikov države članice registracije.

3.  Kadar se država članica, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine, odloči začeti postopke nadaljnje obravnave v zvezi s neplačilom cestnine, za namen zagotovitve spoštovanja temeljnih pravic pošlje pisno obvestilo v jeziku dokumenta o registraciji vozila, če je na voljo, ali v enem od uradnih jezikov države članice registracije. Država članica v tem obvestilu prejemnika obvesti o mehanizmih, ki so na voljo lastniku vozila, če želi ugovarjati domnevnemu kaznivemu dejanju, in zlasti o pravici do pritožbe in pravnih sredstev ter organu, pri katerem lahko uveljavlja te pravice.

Obrazložitev

Cilj tega predloga je zagotoviti pravno skladnost z zakonodajo EU o varstvu podatkov.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8

Člen 8

Varstvo podatkov

Varstvo podatkov

1.  Za osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi te direktive, se uporabljajo določbe Uredbe (EU) 2016/679 in nacionalne zakonodaje ali drugih predpisov, ki prenašajo Direktivo (EU) 2016/680.

1.  Za osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi te direktive, se uporabljata Uredba (EU) 2016/679 in Direktiva 2002/58/ES. Če se neplačilo cestnine v državi članici neporavnanega plačila šteje za kaznivo dejanje, se Direktiva (EU) 2016/680 uporablja le za osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi te direktive.

2.  Države članice zagotovijo, da se osebni podatki, ki jih obdelujejo na podlagi te direktive, v ustreznem času popravijo, če so netočni, ali izbrišejo ali omejijo, ter da je rok hrambe podatkov določen v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 ter nacionalno zakonodajo ali drugimi predpisi, ki prenašajo Direktivo (EU) 2016/680.

2.  Države članice zagotovijo, da je obdelava osebnih podatkov za namen člena 5 omejena na vrste podatkov iz Priloge II.Države članice zagotovijo tudi, da imajo osebe, na katere se osebni podatki nanašajo, pravico, da se njihovi osebni podatki, ki jih obdelujejo, takoj posodobijo, popravijo ali izbrišejo, če so netočni. Države članice določijo rok hrambe osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 ter po potrebi z Direktivo (EU) 2016/680.

Države članice zagotovijo, da se vsi osebni podatki, ki se obdelujejo v skladu s to direktivo, uporabljajo le za namene lažje čezmejne izmenjave informacij o neplačilih cestnine ter da imajo osebe, na katere se osebni podatki nanašajo, enake pravice do dostopa do informacij, popravka, izbrisa in blokiranja, do odškodnine ter do sodnega varstva, kot to določajo Uredba (EU) 2016/679 in nacionalna zakonodaja ali drugi predpisi, ki prenašajo Direktivo (EU) 2016/680.

Države članice zagotovijo, da se osebni podatki, ki jih obdelujejo na podlagi te direktive, obdelujejo samo z namenom, da se olajša čezmejna izmenjava informacij o neplačilih cestnin, in se nadalje ne obdelujejo za druge namene. Države članice prav tako zagotovijo, da imajo osebe, na katere se osebni podatki nanašajo, enake pravice do dostopa do informacij, popravka, izbrisa in omejitve obdelave, vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov, do odškodnine ter do učinkovitega pravnega sredstva, kot to določata Uredba (EU) 2016/679 in, kjer je to primerno, Direktiva (EU) 2016/680. Države članice zagotovijo, da se dostop do osebnih podatkov dovoli le imenovanim pristojnim organom za izmenjavo podatkov o registraciji vozila.

3.  Vsaka zadevna oseba ima pravico do pridobitve informacij o tem, kateri osebni podatki, evidentirani v državi članici registracije, so bili posredovani državi članici, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine, vključno z datumom zaprosila in informacijami o pristojnem organu države članice, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine.

3.  Vsaka zadevna oseba ima pravico, da takoj pridobi informacije o tem, kateri osebni podatki, evidentirani v državi članici registracije, so bili posredovani državi članici, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine, vključno z datumom zaprosila in informacijami o pristojnem organu države članice, na ozemlju katere je prišlo do neplačila cestnine.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija najpozneje [5 let po začetku veljavnosti te direktive] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi člena 6 in 7 te direktive s strani držav članic. V tem poročilu se Komisija osredotoči zlasti na naslednje vidike in zanje po potrebi pripravi predloge:

Komisija najpozneje [4 leta po začetku veljavnosti te direktive] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi člena 6 in 7 te direktive s strani držav članic. V tem poročilu se Komisija osredotoči zlasti na naslednje vidike in zanje po potrebi pripravi predloge:

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  analiza učinka uporabe členov 6 in 7 te direktive na temeljne pravice, zlasti na pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov;

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11 o spremembi prilog I in IV, da se prilagodita tehničnemu napredku.

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11 o spremembi Priloge I, da se prilagodi tehničnemu napredku.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe, ki črta Prilogo IV in seznam upravičenih tehnologij seli v pododstavek 1 člena 3(1).

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datum začetka veljavnosti te direktive].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te direktive]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Čeprav bi moral biti prenos pooblastil na Komisijo časovno omejen, bi morala Direktiva predvidevati možnost samodejnega podaljšanja tega obdobja.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  potrditev veljavnosti izbranih tehničnih rešitev v odnosu do pravil Unije , ki varujejo svobodo in temeljne pravice posameznikov, vključno z zasebnostjo in varstvom osebnih podatkov . Treba bo zlasti zagotoviti skladnost z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES;

(k)  potrditev veljavnosti izbranih tehničnih rešitev v odnosu do pravil Unije , ki varujejo svobodo in temeljne pravice posameznikov, vključno z zasebnostjo in varstvom osebnih podatkov . Treba bo zlasti zagotoviti skladnost z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES ter, kadar je to primerno, Direktivo (EU) 2016/680;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb, ki v besedilo vstavljajo sklicevanje na Direktivo 2016/680.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Priloga III – odstavek 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Izjava o omejitvi odgovornosti glede varstva podatkov

 

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali ugovarja obdelavi, in pravico do prenosljivosti podatkov. Poleg tega ima pravico, da vloži pritožbo pri [ime in naslov ustreznega nadzornega organa].

 

[Če se neplačilo cestnine v skladu z nacionalno zakonodajo šteje za kaznivo dejanje:

 

v skladu z [ime nacionalne zakonodaje, ki uporablja Direktivo (EU) 2016/680] ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev njihove obdelave. Poleg tega ima pravico, da vloži pritožbo pri [ime in naslov ustreznega nadzornega organa]. ]

Obrazložitev

V skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov ali, kadar je to primerno, policijsko direktivo, bi morale biti v obvestilu navedene osnovne pravice do varstva podatkov, ki so na voljo vsem državljanom, ter ime in naslov organa, pri katerem lahko vložijo pritožbo. Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Priloga IV

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Seznam tehnologij, ki se v elektronskih cestninskih sistemih lahko uporabljajo za izvajanje elektronskih cestninskih transakcij

črtano

1. satelitsko določanje položaja;

 

2. mobilna komunikacija;

 

3. mikrovalovna tehnologija na frekvenci 5,8 GHz.

 

Obrazložitev

O seznamu tehnologij bi moral soodločati zakonodajalec. Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Interoperability of electronic road toll systems and facilitating cross-border exchange of information on the failure to pay road fees in the Union (recast)

Referenčni dokumenti

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

  Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

15.6.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

  Datum imenovanja

Branislav Škripek

31.8.2017

Obravnava v odboru

20.2.2018

20.3.2018

27.3.2018

 

Datum sprejetja

27.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

2

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Nuno Melo, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

André Elissen

NI

Udo Voigt

4

0

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava informacij o neplačilih cestnine v Uniji (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Datum predložitve EP

31.5.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

15.6.2017

LIBE

15.6.2017

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Massimiliano Salini

30.6.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Datum sprejetja

24.5.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Datum predložitve

5.6.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

40

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

ECR

Jacqueline Foster

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 20. junij 2018Pravno obvestilo