Procedure : 2017/0115(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0200/2018

Indgivne tekster :

A8-0200/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/07/2018 - 6.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0289

BETÆNKNING     *
PDF 533kWORD 83k
5.6.2018
PE 615.498v02-00 A8-0200/2018

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer for så vidt angår visse bestemmelser om afgifter på køretøjer

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Deirdre Clune

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer for så vidt angår visse bestemmelser om afgifter på køretøjer

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2017)0276),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0196/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0200/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Anvendelsen af køretøjsafgifter udgør en omkostning, som transportsektoren er nødt til at bære under alle omstændigheder, selv hvis medlemsstaterne begynder at opkræve vejafgifter. Køretøjsafgifter kan derfor hæmme indførelsen af vejafgifter.

(4)  Anvendelsen af køretøjsafgifter udgør en omkostning, som transportsektoren og navnlig SMV'er er nødt til at bære under alle omstændigheder, selv hvis medlemsstaterne begynder at opkræve vejafgifter. Køretøjsafgifter kan derfor hæmme indførelsen af vejafgifter.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Medlemsstaterne bør derfor gives større råderum til at sænke køretøjsafgifterne, nemlig ved at sænke de minimumssatser, der er fastsat i direktiv 1999/62/EF. For at begrænse risikoen for fordrejning af konkurrencen mellem transportvirksomheder, der er etableret i forskellige medlemsstater, bør afgifterne sænkes gradvist.

(5)  Eftersom der er tale om en vejafgift baseret på tilbagelagt afstand og for at begrænse risikoen for fordrejning af konkurrencen mellem transportvirksomheder og den mulige administrative byrde, bør medlemsstaterne gives større råderum til at sænke køretøjsafgifterne, nemlig ved at sænke de minimumssatser, der er fastsat i direktiv 1999/62/EF.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Medlemsstaterne bør tilskyndes til at afskaffe skatteincitamenter, som er en hæmsko for lavemissionsmobilitet, og støtter ineffektive og forurenende køretøjer, f.eks. dieselbiler, som firmabiler.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  For at give medlemsstaterne større spillerum til at nedsætte deres afgiftssats for beskatning af køretøjer for at støtte indførelsen af afstandsbaserede vejafgifter og for at undgå potentielle administrative byrder bør minimumsafgiftssatserne nedsættes i ét skridt fra den 1. januar 2024, hvilket giver medlemsstaterne størst mulig fleksibilitet til at træffe afgørelse om nedsættelsens omfang og fart.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (ny)

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  I artikel 6 tilføjes følgende stykke:

 

"4a. Den gradvise nedsættelse af afgiften på tunge godskøretøjer, som anvendes af en medlemsstat, bør være fuldt opvejet af ekstra indtægter genereret af vejafgiftssystemet. Senest den 1. januar 2024 bør alle medlemsstaterne have gennemført vejafgiftssystemet i overensstemmelse med dette direktiv."

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Bilag I – nr. 1 – litra a

Direktiv 1999/62/EF

Bilag I – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tabel A: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER INDTIL DEN 31. DECEMBER […] [indsæt året for dette direktivs ikrafttræden]

Tabel A: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER INDTIL DEN 31. DECEMBER 2023

Begrundelse

For at give medlemsstaterne større fleksibilitet foreslås det at reducere minimumsafgiftssatserne i ét trin pr. 1. januar 2024 i stedet for den gradvise reduktion på fem trin, som Kommissionen foreslår.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Bilag I – nr. 1 – litra b

Direktiv 1999/62/EF

Bilag I – tabel B

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Tabel B: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER FRA DEN 1. JANUAR [...] [indsæt året efter dette direktivs ikrafttræden]

udgår

Begrundelse

For at give medlemsstaterne større fleksibilitet foreslås det at reducere minimumsafgiftssatserne i ét trin pr. 1. januar 2024 i stedet for den gradvise reduktion på fem trin, som Kommissionen foreslår.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Bilag I – nr. 1 – litra b

Direktiv 1999/62/EF

Bilag I – tabel C

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tabel C: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER FRA DEN 1. JANUAR […] [indsæt det andet år efter dette direktivs ikrafttræden]

udgår

Begrundelse

For at give medlemsstaterne større fleksibilitet foreslås det at reducere minimumsafgiftssatserne i ét trin pr. 1. januar 2024 i stedet for den gradvise reduktion på fem trin, som Kommissionen foreslår.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Bilag I – nr. 1 – litra b

Direktiv 1999/62/EF

Bilag I – tabel D

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tabel D: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER FRA DEN 1. JANUAR […] [indsæt det tredje år efter dette direktivs ikrafttræden]

udgår

Begrundelse

For at give medlemsstaterne større fleksibilitet foreslås det at reducere minimumsafgiftssatserne i ét trin pr. 1. januar 2024 i stedet for den gradvise reduktion på fem trin, som Kommissionen foreslår.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Bilag I – nr. 1 – litra b

Direktiv 1999/62/EF

Bilag I – tabel E

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tabel E: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER FRA DEN 1. JANUAR […] [indsæt det fjerde år efter dette direktivs ikrafttræden]

udgår

Begrundelse

For at give medlemsstaterne større fleksibilitet foreslås det at reducere minimumsafgiftssatserne i ét trin pr. 1. januar 2024 i stedet for den gradvise reduktion på fem trin, som Kommissionen foreslår.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Bilag I – nr. 1 – litra b

Direktiv 1999/62/EF

Bilag I – tabel F – Overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tabel F: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER FRA DEN 1. JANUAR […] [indsæt det femte år efter dette direktivs ikrafttræden]

Tabel F: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER FRA DEN 1. JANUAR 2024

Begrundelse

For at give medlemsstaterne større fleksibilitet foreslås det at reducere minimumsafgiftssatserne i ét trin pr. 1. januar 2024 i stedet for den gradvise reduktion på fem trin, som Kommissionen foreslår.


BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

I erkendelse af vejtransportens betydning for det indre marked sigter Kommissionens forslag mod at løse nogle af de udfordringer, som vejtransporten er forbundet med, især socioøkonomiske spørgsmål og miljøspørgsmål som luftforurening, støj og trængsel. Kommissionen mener, at indførelsen af afstandsbaserede vejafgifter kan bidrage til at fremme renere og mere effektiv transport og samtidig tilbyde en fair deal for trafikanter og med hensyn til finansieringen af den nødvendige infrastruktur. Eurovignetdirektivet (1999/62/EF) indeholder allerede et detaljeret retsgrundlag for opkrævning af afgifter på tunge lastvogne (HGV'er), og direktivet fastlægger minimumssatser for køretøjsafgifter på tunge lastvogne ud over at give nærmere regler for opkrævning af infrastrukturafgifter.

Kommissionen mener, at afgifter ikke afspejler konkret brug af dermed forbundet infrastruktur og derfor ikke er noget effektivt redskab til at fremme renere transport eller til at mindske trafikbelastningen. På den anden side er Kommissionen af den opfattelse, at vejafgifter, som er direkte knyttet til den faktiske brug af vejene, bidrager mere til at nå disse mål.

Ifølge forslaget kan køretøjsafgifter udgøre en omkostning for industrien, uanset om en medlemsstat beslutter at gøre brug af vejafgift eller ej. Kommissionen anbefaler derfor i sit forslag, at medlemsstaterne bør have større mulighed for at nedsætte deres satser for beskatning af køretøjer til tunge godskøretøjer til under de minimumssatser, der oprindelig blev indført ved direktiv 1999/62/EF.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig i det store og hele over og støtter Kommissionens forslag som en forbedring i forhold til direktiv 1999/62/EF og tilslutter sig dets mål.

Ordføreren er enig i, at afstandsbaserede vejafgifter kan spille en vigtig rolle i at fremme renere transport på en retfærdig og rimelig måde, men mener imidlertid, at forslaget, når det drejer sig om indførelsen af en sådan foranstaltning, bør tage højde for specifikke nationale forhold, og at den berørte medlemsstat bør have større fleksibilitet med hensyn til dets vedtagelse og gennemførelse.

Dette gælder også for nedsættelsen af køretøjsafgifter. Ordføreren er enig i og tror på, at det, når der indføres afstandsbaserede vejafgifter, er væsentligt også at nedsætte satsen for beskatning af tunge lastvogne i betragtning af de potentielle følger i form af besværlige ekstraomkostninger for transportindustrien og navnlig SMV'er. I denne henseende går ordføreren fuldt og helt ind for, at afgiftssatsen nedsættes til nul over en periode på fem år. Ordføreren finder det dog vigtigt at forenkle den foreslåede fleksibilitet, således at den ikke udgør en administrativ byrde for nogen medlemsstat.


UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (26.4.2018)

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer for så vidt angår visse bestemmelser om afgifter på køretøjer

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

Ordfører for udtalelse: Markus Ferber

KORT BEGRUNDELSE

I – Baggrund for forslaget

Den 31. maj 2017 udsendte Kommissionen meddelelse om Et Mobilt Europa; en langsigtet strategi, der skal modernisere de europæiske transportnet. Strategien indeholder forslag til en række initiativer, som skal bidrage til overgangen til ren energi, mere rimelige vejafgifter og mindre trængsel på vejene samt imødegå nye udviklinger inden for digitalisering. Et effektivt og pålideligt transportsystem er afgørende for et velfungerende indre marked og udgør en vigtig økonomisk sektor.

Forslaget til Rådets direktiv sigter mod at give medlemsstaterne mulighed for at reducere minimumssatserne for afgifter på tunge godskøretøjer (lastbiler) med henblik på at udfase årlige afgifter på køretøjer.

Årlige afgifter på køretøjer er i sagens natur betalinger, der beror på, at køretøjet er registreret på vegne af skatteyderen for en given periode, og de afspejler som sådan ikke nogen bestemt benyttelse af infrastruktur.

Forslaget til direktiv indeholder derfor bestemmelser om en gradvis udskiftning af afgifter på tunge godskøretøjer med vejafgifter og brugsafgifter. Sidstnævnte forslag er stillet sammen med et andet forslag, der fremmer anvendelsen af bompengesystemer, dvs. en form for vejafgift baseret på tilbagelagt afstand. Afskaffelse af årlige afgifter på køretøjer bør lette overgangen til afstandsbaserede vejafgifter, som vil være mere effektive i forhold til at skabe incitamenter for en reduktion af trafikoverbelastning og emissioner.

Gradvis reduktion af afgifter på køretøjer vil ske ved ændring af de minimumssatser, der er fastsat i direktiv 1999/62/EF, i fem trin over fem på hinanden følgende år. Den gradvise sænkning af minimumssatserne har til formål at begrænse risikoen for konkurrenceforvridning mellem transportvirksomheder i forskellige medlemsstater.

Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse kan muligheden for at reducere afgifter på køretøjer lette transportvirksomhedernes byrde med 2 mia. EUR om året, mens indførelsen af afstandsbaserede vejafgifter kan føre til yderligere vejafgiftsindtægter på 10 mia. EUR om året.

II – Ordføreren holdning

Ordføreren støtter målsætningerne i forslaget til Rådets direktiv om at udfase årlige afgifter og lette overgangen til afstandsbaserede vejafgifter, som vil støtte målet om at nedbringe trafikoverbelastningen og luftforureningen. De foreslåede ændringer vil sikre, at vejafgiftsordninger er mere i tråd med princippet om, at forureneren og brugeren betaler. Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen foreslår at undgå dobbeltbeskatning ved at erstatte afgifterne med et afstandsbaseret afgiftssystem frem til 2024.

Ordføreren udtrykker dog bekymring over udfasningen af minimumssatserne over fem år. I henhold til de nuværende forslag vil minimumssatserne blive udfaset med 20 % inden udgangen af deres eksisterende niveau i fem trin for hvert år, indtil minimumssatserne når nul. Som følge heraf vil enhver medlemsstat, der vælger at udfase minimumssatserne så hurtigt, som forslaget til Rådets direktiv tillader, skulle indføre nye satser hvert år for en periode på fem år, hvilket vil medføre betydelige administrative omkostninger for de nationale myndigheder og øge presset på transportsektoren.

Af denne grund foreslår ordføreren at ændre forslaget til Rådets direktiv for at give større fleksibilitet med hensyn til at udfase de minimumssatser, som ville tillade medlemsstaterne at indføre større nedslag i minimumssatserne over færre trin.

Eftersom forslaget til direktiv udelukkende henhører under Økonomi- og Valutaudvalgets (ECON) kompetence (beskatning), opfordrer ordføreren Transport- og Turismeudvalget til at vedtage ECON's ændringsforslag uden at ændre dem.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Medlemsstaterne bør derfor gives større råderum til at sænke køretøjsafgifterne, nemlig ved at sænke de minimumssatser, der er fastsat i direktiv 1999/62/EF. For at begrænse risikoen for fordrejning af konkurrencen mellem transportvirksomheder, der er etableret i forskellige medlemsstater, bør afgifterne sænkes gradvist.

(5)  Medlemsstaterne bør derfor gives større råderum til at sænke køretøjsafgifterne, nemlig ved at sænke de minimumssatser, der er fastsat i direktiv 1999/62/EF. Overgangen fra køretøjsafgifter til vejafgifter i de enkelte medlemsstater bør dog ikke resultere i et tab af indtægter. Den gradvise nedsættelse af afgiften på køretøjer, som anvendes af en medlemsstat, bør være fuldt opvejet af ekstra indtægter genereret af vejafgiftssystemet. Senest den 1. januar 2024 bør alle medlemsstaterne have gennemført vejafgiftssystemet i overensstemmelse med dette direktiv.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (ny)

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2 a)  I artikel 6 tilføjes følgende stykke:

 

"4a. Den gradvise nedsættelse af afgiften på køretøjer, som anvendes af en medlemsstat, bør være fuldt opvejet af ekstra indtægter genereret af vejafgiftssystemet. Senest den 1. januar 2024 bør alle medlemsstaterne have gennemført vejafgiftssystemet i overensstemmelse med dette direktiv."

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Bilag – stk. 1 – litra a

Direktiv 1999/62/EF

Bilag I – tabel A – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tabel A: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER INDTIL DEN 31. DECEMBER […] [indsæt året for dette direktivs ikrafttræden]

Tabel A: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER INDTIL DEN 31. DECEMBER 2018

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Bilag – stk. 1 – litra b

Direktiv 1999/62/EF

Bilag I – tabel B

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Bilag – stk. 1 – litra b

Direktiv 1999/62/EF

Bilag – tabel C

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Bilag – stk. 1 – litra b

Direktiv 1999/62/EF

Bilag I – tabel D

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Bilag – stk. 1 – litra b

Direktiv 1999/62/EF

Bilag I – tabel E

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Bilag – nr. 1 – litra b

Direktiv 1999/62/EF

Bilag I – tabel F – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tabel F: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER FRA DEN 1. JANUAR […] [indsæt det femte år efter dette direktivs ikrafttræden]

Tabel F: MINIMUMSSATSER FOR AFGIFTER PÅ TUNGE GODSKØRETØJER FRA DEN 1. JANUAR 2024

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer med hensyn til visse bestemmelser om beskatning af køretøjer

Referencer

COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

3.7.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

16.11.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Markus Ferber

5.10.2017

Behandling i udvalg

27.2.2018

24.4.2018

 

 

Dato for vedtagelse

24.4.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

15

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

36

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

15

-

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

0

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Marco Zanni

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer med hensyn til visse bestemmelser om beskatning af køretøjer

Referencer

COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)

Dato for høring af EP

23.6.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

3.7.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

16.11.2017

ENVI

3.7.2017

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

21.6.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Deirdre Clune

30.6.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Dato for vedtagelse

24.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

4

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Michael Gahler, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Dato for indgivelse

5.6.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

32

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Eleonora Evi, Marco Zullo

Merja Kyllönen,

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Karima Delli

4

-

ECR

GUE/NGL

VERTS/ALE

Jacqueline Foster

Marie-Pierre Vieu

Michael Cramer, Keith Taylor

2

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 21. juni 2018Juridisk meddelelse