Διαδικασία : 2017/0115(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0200/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0200/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0289

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 776kWORD 87k
5.6.2018
PE 615.498v02-00 A8-0200/2018

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη φορολόγηση των οχημάτων

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγήτρια: Deirdre Clune

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη φορολόγηση των οχημάτων

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0276),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0196/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0200/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η επιβολή φορολόγησης των οχημάτων συνεπάγεται κόστος το οποίο μέχρι στιγμής επωμίζεται υποχρεωτικά ο κλάδος σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν τα διόδια εισπράττονται από τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, η φορολόγηση οχημάτων ενδέχεται να λειτουργήσει ως εμπόδιο στην καθιέρωση διοδίων.

(4)  Η επιβολή φορολόγησης των οχημάτων συνεπάγεται κόστος το οποίο μέχρι στιγμής επωμίζεται υποχρεωτικά ο κλάδος, και ιδίως οι ΜΜΕ, σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν τα διόδια εισπράττονται από τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, η φορολόγηση οχημάτων ενδέχεται να λειτουργήσει ως εμπόδιο στην καθιέρωση διοδίων.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερα περιθώρια για μείωση της φορολόγησης οχημάτων, ιδίως με μείωση των ελάχιστων ορίων που προβλέπονται στην οδηγία 1999/62/ΕΚ. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ μεταφορέων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη, η μείωση αυτή θα πρέπει να είναι σταδιακή.

(5)  Λαμβάνοντας υπόψη τη μορφή των τελών χρήσης του οδικού δικτύου που σχετίζονται με τη διανυθείσα απόσταση, και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ μεταφορέων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη και η πιθανή διοικητική επιβάρυνση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερα περιθώρια για μείωση της φορολόγησης οχημάτων, ιδίως με μείωση των ελάχιστων ορίων που προβλέπονται στην οδηγία 1999/62/ΕΚ.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να καταργήσουν τυχόν αλληλοσυγκρουόμενα φορολογικά κίνητρα τα οποία αποθαρρύνουν την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και επιδοτούν μη αποδοτικά και ρυπογόνα οχήματα, όπως τα εταιρικά ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα·

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια για να μειώσουν τον συντελεστή φορολόγησης των οχημάτων, έτσι ώστε να στηριχθεί η καθιέρωση διοδίων βάσει διανυθείσας απόστασης και να αποφευχθούν τυχόν διοικητικές επιβαρύνσεις, οι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές θα πρέπει να μειωθούν σε ένα μόνο στάδιο από την 1η Ιανουαρίου 2024, ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον συντελεστή και την ταχύτητα των μειώσεων.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Οδηγία 1999/62/EΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Στο άρθρο 6, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«4α. Η σταδιακή μείωση της φορολόγησης οχημάτων που επιβάλλεται από κάθε κράτος μέλος αντισταθμίζεται πλήρως από πρόσθετα έσοδα που προκύπτουν από το σύστημα διοδίων του οικείου κράτους μέλους. Έως την 1η Ιανουαρίου 2024, όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το σύστημα διοδίων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.»

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Οδηγία 1999/62/EΚ

Παράρτημα I – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πίνακας Α: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ [...]» [να αναγραφεί το έτος έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]

Πίνακας Α: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη, προτείνεται να μειωθούν οι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές σε ένα μόνο στάδιο από την 1η Ιανουαρίου 2024, και όχι σταδιακά σε πέντε στάδια, όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 1999/62/EΚ

Παράρτημα I – πίνακας B

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Πίνακας Β: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ [...] να αναγραφεί το έτος μετά το έτος έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη, προτείνεται να μειωθούν οι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές σε ένα μόνο στάδιο από την 1η Ιανουαρίου 2024, και όχι σταδιακά σε πέντε στάδια, όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 1999/62/EΚ

Παράρτημα I – πίνακας Γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πίνακας Γ: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ [...] [να αναγραφεί το δεύτερο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη, προτείνεται να μειωθούν οι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές σε ένα μόνο στάδιο από την 1η Ιανουαρίου 2024, και όχι σταδιακά σε πέντε στάδια, όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 1999/62/EΚ

Παράρτημα I – πίνακας Δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πίνακας Δ: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ [...] [να αναγραφεί το τρίτο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη, προτείνεται να μειωθούν οι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές σε ένα μόνο στάδιο από την 1η Ιανουαρίου 2024, και όχι σταδιακά σε πέντε στάδια, όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 1999/62/EΚ

Παράρτημα I – πίνακας Ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πίνακας E: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ [...] [να αναγραφεί το τέταρτο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη, προτείνεται να μειωθούν οι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές σε ένα μόνο στάδιο από την 1η Ιανουαρίου 2024, και όχι σταδιακά σε πέντε στάδια, όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 1999/62/EΚ

Παράρτημα I – πίνακας ΣΤ – Τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πίνακας ΣΤ: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ [...] [να αναγραφεί το πέμπτο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]

Πίνακας ΣΤ: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη, προτείνεται να μειωθούν οι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές σε ένα μόνο στάδιο από την 1η Ιανουαρίου 2024, και όχι σταδιακά σε πέντε στάδια, όπως πρότεινε η Επιτροπή.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των οδικών μεταφορών για την εσωτερική αγορά, η Επιτροπή με την πρότασή της αποσκοπεί να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις προκλήσεις που θέτουν οι οδικές μεταφορές, δηλαδή ορισμένα κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ηχορύπανση και η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η επιβολή διοδίων με βάση τη διανυθείσα απόσταση μπορεί να συμβάλει στην παροχή κινήτρων για να γίνουν οι μεταφορές περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον και πιο αποδοτικές, ενώ παράλληλα προσφέρει μια δίκαιη συμφωνία για τους χρήστες του οδικού δικτύου και για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων υποδομών. Η οδηγία για το ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας (1999/62/ΕΚ) παρέχει ήδη λεπτομερές νομοθετικό πλαίσιο για την επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα, καθορίζει ελάχιστους συντελεστές φορολογίας για τα βαρέα φορτηγά οχήματα και, επιπλέον, περιλαμβάνει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη χρέωση για τη χρήση των υποδομών.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η φορολόγηση των οχημάτων δεν αντανακλά συγκεκριμένη χρήση των συναφών υποδομών και ότι, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την παροχή κινήτρων για πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, ούτε για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα διόδια συναρτώνται άμεσα με την πραγματική χρήση του οδικού δικτύου και είναι πιο ενδεδειγμένα να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων αυτών.

Σύμφωνα με την πρόταση, η φορολόγηση των οχημάτων μπορεί να συνεπάγεται κάποιο κόστος για τον κλάδο, ανεξάρτητα από το κατά πόσο τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν να καταφύγουν στην επιβολή διοδίων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συνιστά στην πρότασή της να δοθούν στα κράτη μέλη μεγαλύτερα περιθώρια να μειώσουν τους συντελεστές φορολόγησης των οχημάτων όσον αφορά τα βαρέα οχήματα κάτω από τα ελάχιστα όρια που είχαν θεσπιστεί αρχικά με την οδηγία 1999/62/ΕΚ.

Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια επικροτεί σε μεγάλο βαθμό και στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, ως αποτελούσα βελτίωση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ, και συμφωνεί με τον στόχο της.

Η εισηγήτρια φρονεί μεν ότι η επιβολή διοδίων με βάση τη διανυθείσα απόσταση μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην παροχή κινήτρων για πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές με δίκαιο και ισότιμο τρόπο, πιστεύει, ωστόσο, ότι, κατά τη θέσπιση ενός τέτοιου μέτρου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες συνθήκες σε εθνικό επίπεδο και να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στο εκάστοτε κράτος μέλος όσον αφορά την έγκριση και την εφαρμογή του.

Τούτο ισχύει και για τη μείωση της φορολόγησης των οχημάτων. Η εισηγήτρια συμφωνεί και πιστεύει ότι εφόσον καθιερωθούν διόδια βάσει διανυθείσας απόστασης είναι σημαντικό να μειωθεί παράλληλα ο συντελεστής για τη φορολόγηση των βαρέων οχημάτων, λαμβανομένου δεόντως υπόψη ότι ο κλάδος των μεταφορών και, ιδίως, οι ΜΜΕ, θα επιβαρυνθούν ενδεχομένως με πρόσθετες δαπάνες. Εν προκειμένω, η εισηγήτρια τάσσεται απολύτως υπέρ της θέσπισης μηδενικού συντελεστή για περίοδο πέντε ετών· ωστόσο, θεωρεί ότι είναι σημαντικό να απλουστευθεί η προτεινόμενη αυτή ευελιξία, έτσι ώστε να μην συνεπάγεται διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (26.4.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη φορολόγηση των οχημάτων

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Markus Ferber

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I – Πλαίσιο της πρότασης

Στις 31 Μαΐου 2017, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρωτοβουλία «Η Ευρώπη σε κίνηση», μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η στρατηγική προτείνει μια σειρά πρωτοβουλιών, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια, η πιο δίκαιη τιμολόγηση των οδικών μεταφορών, η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και η υιοθέτηση νέων εξελίξεων στην ψηφιοποίηση. Ένα αποδοτικό και αξιόπιστο σύστημα μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και αποτελεί βασικό τομέα της οικονομίας.

Η προτεινόμενη οδηγία του Συμβουλίου έχει ως στόχο να παράσχει στα κράτη μέλη το πεδίο εφαρμογής για τη μείωση του ελάχιστου συντελεστή φορολόγησης για τα βαρέα οχήματα (φορτηγά) με στόχο τη σταδιακή κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Από τη φύση τους, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας οχημάτων είναι πληρωμές που συνδέονται με το γεγονός ότι το όχημα είναι ταξινομημένο για λογαριασμό του φορολογουμένου κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου και, ως εκ τούτου, δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη χρήση των υποδομών.

Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη οδηγία προβλέπει τη σταδιακή αντικατάσταση της φορολόγησης των βαρέων φορτηγών οχημάτων από τα διόδια και τα τέλη χρήσης. Η εν λόγω πρόταση υποβάλλεται ταυτόχρονα με άλλη πρόταση που προωθεί την επιβολή διοδίων, δηλαδή μια μορφή χρέωσης της χρήσης του οδικού δικτύου που σχετίζεται με τη διανυθείσα απόσταση. Η κατάργηση των ετήσιων φόρων επί των οχημάτων θα πρέπει να διευκολύνει τη χρέωση χρήσης του οδικού δικτύου με βάση την απόσταση, που θα είναι πιο αποτελεσματική στην παροχή κινήτρων για μείωση της συμφόρησης και των εκπομπών.

Σταδιακή μείωση της φορολόγησης οχημάτων θα πραγματοποιηθεί με την τροποποίηση των ελάχιστων συντελεστών που ορίζονται στην οδηγία 1999/62/ΕΚ σε πέντε βήματα που θα ληφθούν επί πέντε συναπτά έτη. Η σταδιακή μείωση των ελάχιστων συντελεστών αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων μεταφορών που εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, η δυνατότητα μείωσης του φόρου επί των οχημάτων θα μπορούσε να μειώσει την επιβάρυνση για τους μεταφορείς κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ η υιοθέτηση της χρέωσης χρήσης του οδικού δικτύου με βάση τη διανυθείσα απόσταση μπορεί να επιφέρει πρόσθετα έσοδα από διόδια ύψους 10 δισεκατομμυρίων EUR ανά έτος.

II - Θέσεις του εισηγητή

Ο εισηγητής υποστηρίζει τους στόχους της προτεινόμενης οδηγίας του Συμβουλίου για τη σταδιακή κατάργηση των ετήσιων τελών των οχημάτων, καθώς και τη διευκόλυνση της μετάβασης προς την επιβολή τελών χρήσης οδικού δικτύου με βάση τη διανυθείσα απόσταση που αποσκοπεί στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι προτεινόμενες αλλαγές θα διασφαλίσουν ότι τα καθεστώτα χρέωσης είναι περισσότερο σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων και ο χρήστης πληρώνει». Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Επιτροπή προτείνει να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση με την αντικατάσταση της φορολογίας με σύστημα χρέωσης με βάση τη διανυθείσα απόσταση, με χρονικό ορίζοντα το 2024.

Ωστόσο, ο εισηγητής εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τη σταδιακή μείωση των ελάχιστων συντελεστών σε διάστημα πέντε ετών. Δυνάμει των υφιστάμενων προτάσεων, οι ελάχιστοι συντελεστές θα καταργηθούν σταδιακά κατά 20 % από τα σημερινά τους επίπεδα σε πέντε στάδια ετησίως έως ότου οι ελάχιστοι συντελεστές μηδενιστούν. Ως εκ τούτου, κάθε κράτος μέλος που επιλέγει να καταργήσει σταδιακά τους ελάχιστους συντελεστές όσο σύντομα επιτρέπει η πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου, θα πρέπει να εφαρμόσει τους νέους συντελεστές κάθε χρόνο για περίοδο πέντε ετών, πράγμα που θα συνεπαγόταν σημαντικές διοικητικές δαπάνες για τις εθνικές αρχές και αύξηση της επιβάρυνσης για τον τομέα των μεταφορών.

Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής προτείνει να τροποποιηθεί η πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στη σταδιακή κατάργηση των ελάχιστων συντελεστών, γεγονός που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ακόμη μεγαλύτερη μείωση των ελάχιστων συντελεστών σε λιγότερα βήματα.

Δεδομένου ότι η προτεινόμενη οδηγία εμπίπτει αποκλειστικώς στην αρμοδιότητα (φορολογία) της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON), ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού να υιοθετήσει τις τροπολογίες της ECON χωρίς τροποποιήσεις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερα περιθώρια για μείωση της φορολόγησης οχημάτων, ιδίως με μείωση των ελάχιστων ορίων που προβλέπονται στην οδηγία 1999/62/ΕΚ. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ μεταφορέων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη, η μείωση αυτή θα πρέπει να είναι σταδιακή.

(5)  Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερα περιθώρια για μείωση της φορολόγησης οχημάτων, ιδίως με μείωση των ελάχιστων ορίων που προβλέπονται στην οδηγία 1999/62/ΕΚ. Ωστόσο, η μετάβαση από τη φορολόγηση οχημάτων στα διόδια σε κάθε κράτος μέλος δεν θα πρέπει να οδηγεί σε απώλεια εσόδων. Η σταδιακή μείωση της φορολόγησης οχημάτων που εφαρμόζεται από κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει να αντισταθμίζεται πλήρως από πρόσθετα έσοδα που θα προκύπτουν από το σύστημα διοδίων του οικείου κράτους μέλους. Από την 1 Ιανουαρίου 2024, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν εφαρμόσει το σύστημα διοδίων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Στο άρθρο 6, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«4α.  Η σταδιακή μείωση της φορολόγησης οχημάτων που εφαρμόζεται από κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει να αντισταθμίζεται πλήρως από πρόσθετα έσοδα που θα προκύπτουν από το σύστημα διοδίων του οικείου κράτους μέλους. Έως την 1η Ιανουαρίου 2024, όλα τα κράτη μέλη θα έχουν εφαρμόσει το σύστημα διοδίων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.»

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα I – πίνακας Α – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πίνακας Α: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ [...]» [να αναγραφεί το έτος έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]

Πίνακας Α: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα I – πίνακας Β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα I – πίνακας Γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα I – πίνακας Δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα I – πίνακας Ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα I – πίνακας ΣΤ – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πίνακας ΣΤ: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ [...] [να αναγραφεί το πέμπτο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]

Πίνακας ΣΤ: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη φορολογία των οχημάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

3.7.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

16.11.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Markus Ferber

5.10.2017

Εξέταση στην επιτροπή

27.2.2018

24.4.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

15

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

15

-

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

0

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Marco Zanni

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη φορολόγηση των οχημάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

23.6.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

3.7.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

16.11.2017

ENVI

3.7.2017

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

21.6.2017

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Deirdre Clune

30.6.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Gahler, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Ημερομηνία κατάθεσης

5.6.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Eleonora Evi, Marco Zullo

Merja Kyllönen,

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jude Kirton-Darling, Μιλτιάδης Κύρκος, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Karima Delli

4

-

ECR

GUE/NGL

VERTS/ALE

Jacqueline Foster

Marie-Pierre Vieu

Michael Cramer, Keith Taylor

2

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου