Menetlus : 2017/0115(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0200/2018

Esitatud tekstid :

A8-0200/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/07/2018 - 6.9

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0289

RAPORT     *
PDF 601kWORD 83k
5.6.2018
PE 615.498v02-00 A8-0200/2018

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ (raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest) teatavaid sõidukite maksustamist käsitlevaid sätteid

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Deirdre Clune

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ (raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest) teatavaid sõidukite maksustamist käsitlevaid sätteid

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2017)0276),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0196/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0200/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Sõidukimaksud on kulu, mida maanteetranspordi sektor peab praeguse seisuga igal juhul kandma, isegi kui liikmesriikides kehtestataks teemaksud. Seega võivad sõidukimaksud tõkestada teemaksude kehtestamist.

(4)  Sõidukimaksud on kulu, mida maanteetranspordi sektor ja eelkõige VKEd peavad praeguse seisuga igal juhul kandma, isegi kui liikmesriikides kehtestataks teemaksud. Seega võivad sõidukimaksud tõkestada teemaksude kehtestamist.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Seepärast tuleks liikmesriikidele anda rohkem võimalusi sõidukimaksude alandamiseks, eelkõige direktiivis 1999/62/EÜ sätestatud miinimummäärade vähendamise kaudu. Eri liikmesriikides asuvate transpordiettevõtjate vahelise konkurentsi moonutamise riski leevendamiseks peaks selline vähendamine toimuma järkjärguliselt.

(5)  Võttes arvesse läbitud vahemaaga seotud teekasutusmaksude kehtestamist ning et vähendada eri liikmesriikides asuvate transpordiettevõtjate vahelise konkurentsi moonutamise riski ja võimalikku halduskoormust, tuleks liikmesriikidele anda sõidukimaksude vähendamiseks suuremad võimalused ning selleks tuleks langetada direktiivis 1999/62/EÜ sätestatud miinimummäära.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Liikmesriike tuleks innustada kaotama kõik vastuolulised maksusoodustused, millega ei toetata vähese heitega liikuvust, vaid ressursse raiskavaid ja saastavaid sõidukeid, nagu diiselmootoriga ametisõidukid.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  Et anda liikmesriikidele sõidukite maksumäärade langetamisel suurem vabadus, et toetada vahemaapõhise teemaksu kehtestamist ja vältida võimalikku halduskoormust, tuleks maksu miinimummäärasid langetada ühes etapis alates 1. jaanuarist 2024, sest nii saavad liikmesriigid langetamise määra ja kiiruse üle otsustada võimalikult paindlikult.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 1999/62/EÜ

Artikkel 6 – lõige 4a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a)  Artiklile 6 lisatakse järgmine lõige:

 

„4a. Liikmesriigi poolt raskete kaubaveokite suhtes kohaldatava sõidukimaksu järkjärguline vähendamine kompenseeritakse täielikult lisatuluga, mis laekub liikmesriigi teemaksusüsteemist. 1. jaanuariks 2024 peavad kõik liikmesriigid olema teemaksusüsteemi kooskõlas käesoleva direktiiviga töösse rakendanud.“

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – alapunkt a

Direktiiv 1999/62/EÜ

I lisa – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tabel A. RASKETE KAUBAVEOKITE SUHTES KOHALDATAVA MAKSU MIINIMUMMÄÄRAD KUNI 31. DETSEMBRINI […]“ [sisestage käesoleva direktiivi jõustumise aasta];

Tabel A. RASKETE KAUBAVEOKITE SUHTES KOHALDATAVA MAKSU MIINIMUMMÄÄRAD KUNI 31. DETSEMBRINI 2023

Selgitus

Et anda liikmesriikidele suurem paindlikkus, tehakse ettepanek langetada maksu miinimummäärasid ühes etapis alates 1. jaanuarist 2024, selle asemel et langetada neid järk-järgult viies etapis, nagu komisjon on välja pakkunud.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt b

Direktiiv 1999/62/EÜ

I lisa – tabel B

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„TABEL B. RASKETE KAUBAVEOKITE SUHTES KOHALDATAVA MAKSU MIINIMUMMÄÄRAD ALATES 1. JAANUARIST [...] [sisestage käesoleva direktiivi jõustumise aastale järgnev aasta]

välja jäetud

Selgitus

Et anda liikmesriikidele suurem paindlikkus, tehakse ettepanek langetada maksu miinimummäärasid ühes etapis alates 1. jaanuarist 2024, selle asemel et langetada neid järk-järgult viies etapis, nagu komisjon on välja pakkunud.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt b

Direktiiv 1999/62/EÜ

I lisa – tabel C

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

TABEL C. RASKETE KAUBAVEOKITE SUHTES KOHALDATAVA MAKSU MIINIMUMMÄÄRAD ALATES 1. JAANUARIST [...]“ [SISESTAGE KÄESOLEVA DIREKTIIVI JÕUSTUMISELE JÄRGNEV TEINE AASTA]

välja jäetud

Selgitus

Et anda liikmesriikidele suurem paindlikkus, tehakse ettepanek langetada maksu miinimummäärasid ühes etapis alates 1. jaanuarist 2024, selle asemel et langetada neid järk-järgult viies etapis, nagu komisjon on välja pakkunud.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt b

Direktiiv 1999/62/EÜ

I lisa – tabel D

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

TABEL D. RASKETE KAUBAVEOKITE SUHTES KOHALDATAVA MAKSU MIINIMUMMÄÄRAD ALATES 1. JAANUARIST [...]“ [sisestage käesoleva direktiivi jõustumisele järgnev kolmas aasta]

välja jäetud

Selgitus

Et anda liikmesriikidele suurem paindlikkus, tehakse ettepanek langetada maksu miinimummäärasid ühes etapis alates 1. jaanuarist 2024, selle asemel et langetada neid järk-järgult viies etapis, nagu komisjon on välja pakkunud.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt b

Direktiiv 1999/62/EÜ

I lisa – tabel E

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

TABEL E. RASKETE KAUBAVEOKITE SUHTES KOHALDATAVA MAKSU MIINIMUMMÄÄRAD ALATES 1. JAANUARIST [...]“ [SISESTAGE KÄESOLEVA DIREKTIIVI JÕUSTUMISELE JÄRGNEV NELJAS AASTA]

välja jäetud

Selgitus

Et anda liikmesriikidele suurem paindlikkus, tehakse ettepanek langetada maksu miinimummäärasid ühes etapis alates 1. jaanuarist 2024, selle asemel et langetada neid järk-järgult viies etapis, nagu komisjon on välja pakkunud.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt b

Direktiiv 1999/62/EÜ

I lisa – tabel F – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

TABEL F. RASKETE KAUBAVEOKITE SUHTES KOHALDATAVA MAKSU MIINIMUMMÄÄRAD ALATES 1. JAANUARIST [...]“ [SISESTAGE KÄESOLEVA DIREKTIIVI JÕUSTUMISELE JÄRGNEV VIIES AASTA]

TABEL F. RASKETE KAUBAVEOKITE SUHTES KOHALDATAVA MAKSU MIINIMUMMÄÄRAD ALATES 1. JAANUARIST 2024

Selgitus

Et anda liikmesriikidele suurem paindlikkus, tehakse ettepanek langetada maksu miinimummäärasid ühes etapis alates 1. jaanuarist 2024, selle asemel et langetada neid järk-järgult viies etapis, nagu komisjon on välja pakkunud.


SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanek

Komisjoni ettepanekus tunnistatakse, et maanteetransport on siseturu jaoks tähtis, kuid lahendada tuleb teatavad maanteetranspordiga kaasnevad probleemid, eelkõige sotsiaal-majanduslikud ja keskkonnaküsimused, nagu õhusaaste, müra ja ummikud. Komisjon usub, et maanteetransport muutub puhtamaks ja säästvamaks, kui kehtestada vahemaapõhised teemaksud. See aitab tagada ka maanteekasutajate õiglast kohtlemist ja nõutava taristu rahastamist. Eurovignette’i direktiiv (1999/62/EÜ) sisaldab raskete kaubaveokite maksustamise üksikasjalikku õiguslikku raamistikku. Direktiiviga kehtestati raskete kaubaveokite maksustamise miinimummäärad ning esitati üksikasjalikud taristukasutustasude kogumise eeskirjad.

Komisjon usub, et sõidukimaksud ei vasta sellele, kuidas nendega seotud taristut tegelikult kasutatakse, ega ole seetõttu tõhusaks vahendiks, millega soodustada keskkonnahoidlikumat transporti või vähendada ummikuid. Komisjon seisukohal, et nimetatud eesmärkide saavutamiseks sobivad paremini teemaksud, mis on teede tegeliku kasutamisega otseselt seotud.

Ettepanekus ollakse seisukohal, et sõidukimaksud võivad tekitada maanteetranspordi sektori jaoks kulu olenemata sellest, kas liikmesriik otsustab teemaksu kehtestada või mitte. Seetõttu soovitatakse komisjoni ettepanekus, et liikmesriikidele tuleks anda rohkem võimalusi kehtestada raskete kaubaveokite maksustamisel madalamaid määrasid kui direktiivis 1999/62/EÜ algselt sätestatud miinimummäärad.

Raportööri seisukoht

Raportöör kiidab komisjoni ettepaneku üldiselt heaks ja toetab seda, sest ta leiab, et sellega muudetakse direktiiv 1999/62/EÜ paremaks, ning nõustub selle eesmärgiga.

Raportöör nõustub, et vahemaapõhised teemaksud võivad aidata soodustada puhtamat maanteetransporti ausal ja õiglasel viisil, kuid on seisukohal, et sellise meetme kehtestamise puhul tuleks ettepanekus võtta arvesse riigi konkreetseid olusid ning suurendada riigi paindlikkust selle vastuvõtmisel ja rakendamisel.

Sama kehtib ka sõidukimaksude vähendamise suhtes. Raportöör nõustub selle seisukohaga ning on veendunud, et vahemaapõhiste teemaksude kehtestamisel tuleb langetada ka raskete kaubaveokite maksustamise määra, sest see võib tekitada transpordisektorile ja eriti VKEdele koormavaid lisakulusid. Seetõttu pooldab raportöör täielikult seda, et maksumäär langetatakse viieaastase ajavahemiku jooksul nullini. Raportöör peab aga vajalikuks lihtsustada kavandatavat paindlikust nii, et see ei tekitaks liikmesriikide jaoks halduskoormust.


MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS (26.4.2018)

transpordi- ja turismikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ (raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest) teatavaid sõidukite maksustamist käsitlevaid sätteid

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

Arvamuse koostaja: Markus Ferber

LÜHISELGITUS

I – Ettepaneku taust

31. mail 2017 kuulutas komisjon välja Euroopa transpordivõrkude ajakohastamise pikaajalise strateegia „Liikuvus Euroopas“. Strateegias esitatakse mitmesuguseid algatusi, mis aitavad minna üle puhtale energeetikale, tagada õiglasemad teemaksud, vähendada ummikuid ja võtta omaks uued digiteerimisvaldkonna arengusuunad. Tõhus ja usaldusväärne transpordisüsteem on siseturu sujuva toimimise jaoks hädavajalik ning oluline majandussektor.

Kavandatava nõukogu direktiivi eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus vähendada raskeveokite maksustamise miinimummäärasid, et kaotada järk-järgult iga-aastased sõidukimaksud.

Iga-aastased sõidukimaksud on oma olemuselt seotud asjaoluga, et maksumaksja on mootorsõiduki teatavaks ajavahemikuks registreerinud, ning need ei kajasta seega taristu kasutamise konkreetset viisi.

Seepärast nähakse direktiivi ettepanekus ette raskeveokite maksustamise järkjärguline asendamine tee- ja kasutusmaksudega. Kõnealune ettepanek esitati tõepoolest koos teise ettepanekuga, millega soovitakse edendada teemaksude kasutuselevõttu, st selliste teekasutusmaksude kehtestamist, mis on seotud läbitud vahemaaga. Iga-aastaste sõidukimaksude kaotamine peaks hõlbustama üleminekut vahemaapõhistele teemaksudele, mis on ummikute ja heitkoguste vähendamise stimuleerimise seisukohast tulemuslikumad.

Sõidukimaksude järkjärguliseks vähendamiseks muudetakse direktiivis 1999/62/EÜ sätestatud miinimummäärasid viies etapis viie järjestikuse aasta jooksul. Miinimummäärade järkjärgulise vähendamise eesmärk on minimeerida eri liikmesriikides asuvate transpordiettevõtjate vahelise konkurentsi moonutamise riski.

Komisjoni mõjuhinnangu kohaselt võib sõidukimaksu vähendamise võimalus vähendada vedajate maksukoormust 2 miljardi euro võrra aastas, samas kui vahemaapõhiste teemaksude kasutuselevõtust saadaks aastas 10 miljardit eurot lisatulu.

II – Arvamuse koostaja seisukohad

Arvamuse koostaja toetab kavandatava nõukogu direktiivi eesmärke kaotada järk-järgult iga-aastased sõidukimaksud ja hõlbustada üleminekut vahemaapõhistele teemaksudele, mis toetaks ummikute ja õhusaaste vähendamise eesmärke. Kavandatavate muudatustega tagatakse, et teemaksude süsteem on paremini kooskõlas „saastaja maksab“ ja „kasutaja maksab“ põhimõtetega. Arvamuse koostaja peab kiiduväärseks asjaolu, et komisjon teeb ettepaneku vältida topeltmaksustamist, asendades 2024. aastaks sõidukimaksud vahemaapõhiste maksude süsteemiga.

Kuid arvamuse koostajale valmistab muret miinimummäärade järkjärguline kaotamine viie aasta jooksul. Praeguste ettepanekute kohaselt vähendatakse miinimummäärasid igal aastal 20 % võrra kehtivast tasemest viies etapis kuni määr jõuab nullini. Selle tulemusena peab liikmesriik, kes otsustab miinimummäärad kaotada nii kiiresti, nagu kavandatav nõukogu direktiiv võimaldab, kehtestama viie aasta jooksul igal aastal uued määrad, mis toob riiklikele ametiasutustele kaasa suure halduskulu ja suurendab transpordisektori koormust.

Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku kavandatavat nõukogu direktiivi muuta, et näha miinimummäärade järkjärgulisel kaotamisel ette suurem paindlikkus, mis võimaldaks liikmesriikidel vähendada miinimummäärasid korraga rohkem ja vähemates etappides.

Kuna kavandatav direktiiv kuulub majandus- ja rahanduskomisjoni ainupädevusse (maksustamine), kutsub arvamuse koostaja transpordi- ja turismikomisjoni üles võtma majandus- ja rahanduskomisjoni muudatusettepanekuid arvesse muutmata kujul.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Seepärast tuleks liikmesriikidele anda rohkem võimalusi sõidukimaksude alandamiseks, eelkõige direktiivis 1999/62/EÜ sätestatud miinimummäärade vähendamise kaudu. Eri liikmesriikides asuvate transpordiettevõtjate vahelise konkurentsi moonutamise riski leevendamiseks peaks selline vähendamine toimuma järkjärguliselt.

(5)  Seepärast tuleks liikmesriikidele anda rohkem võimalusi sõidukimaksude alandamiseks, eelkõige direktiivis 1999/62/EÜ sätestatud miinimummäärade vähendamise kaudu. Kõigis liikmesriikides toimuv üleminek sõidukimaksudelt teemaksudele ei tohiks aga põhjustada tulude vähenemist. Liikmesriigi kohaldatava sõidukimaksu järkjärgulist vähendamist tuleks täielikult kompenseerida lisatuludega, mida toob teemaksusüsteem. 1. jaanuariks 2024 peaksid kõik liikmesriigid olema rakendanud teemaksusüsteemi kooskõlas käesoleva direktiiviga.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 1999/62/EÜ

Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Artiklisse 6 lisatakse järgmine lõik:

 

„4 a. Liikmesriigi kohaldatava sõidukimaksu järkjärgulist vähendamist kompenseeritakse täielikult lisatuludega, mida toob teemaksusüsteem. 1. jaanuariks 2024 peavad kõik liikmesriigid olema rakendanud teemaksusüsteemi kooskõlas käesoleva direktiiviga.“

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt a

Direktiiv 1999/62/EÜ

I lisa – tabel A – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tabel A. RASKETE KAUBAVEOKITE SUHTES KOHALDATAVA MAKSU MIINIMUMMÄÄRAD KUNI 31. DETSEMBRINI […]“ [sisestage käesoleva direktiivi jõustumise aasta];

Tabel A. RASKETE KAUBAVEOKITE SUHTES KOHALDATAVA MAKSU MIINIMUMMÄÄRAD KUNI 31. DETSEMBRINI 2018

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt b

Direktiiv 1999/62/EÜ

I lisa – tabel B

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[...]

välja jäetud

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt b

Direktiiv 1999/62/EÜ

I lisa – tabel C

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[...]

välja jäetud

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt b

Direktiiv 1999/62/EÜ

I lisa – tabel

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[...]

välja jäetud

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – lõik 1 – punkt b

Direktiiv 1999/62/EÜ

I lisa – tabel E

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[...]

välja jäetud

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – lõik 1 – punkt b

Direktiiv 1999/62/EÜ

I lisa – tabel F – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tabel F. RASKETE KAUBAVEOKITE SUHTES KOHALDATAVA MAKSU MIINIMUMMÄÄRAD ALATES 1. JAANUARIST [...]“ [sisestage käesoleva direktiivi jõustumisele järgnev viies aasta]

Tabel F. RASKETE KAUBAVEOKITE SUHTES KOHALDATAVA MAKSU MIINIMUMMÄÄRAD ALATES 1. JAANUARIST 2024

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (seoses sõidukite maksustamise teatavate sätetega)

Viited

COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

3.7.2017

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

16.11.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Markus Ferber

5.10.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

27.2.2018

24.4.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.4.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

36

15

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

36

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

15

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

0

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Marco Zanni

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (seoses sõidukite maksustamise teatavate sätetega)

Viited

COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

23.6.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

3.7.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

16.11.2017

ENVI

3.7.2017

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ENVI

21.6.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Deirdre Clune

30.6.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.5.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

32

4

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Michael Gahler, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Esitamise kuupäev

5.6.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

32

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Eleonora Evi, Marco Zullo

Merja Kyllönen,

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Karima Delli

4

ECR

GUE/NGL

VERTS/ALE

Jacqueline Foster

Marie-Pierre Vieu

Michael Cramer, Keith Taylor

2

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 22. juuni 2018Õigusalane teave