Menettely : 2017/0115(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0200/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0200/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/07/2018 - 6.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0289

MIETINTÖ     *
PDF 523kWORD 90k
5.6.2018
PE 615.498v02-00 A8-0200/2018

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta tiettyjen ajoneuvoveroa koskevien säännösten osalta

(COM(2017)0276 – C8‑0196/2017 – 2017/0115(CNS))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Deirdre Clune

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTAVASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta tiettyjen ajoneuvoveroa koskevien säännösten osalta

(COM(2017)0276 – C8‑0196/2017 – 2017/0115(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2017)0276),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0196/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0200/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Ajoneuvoverot ovat kuluerä, joka toimialan on toistaiseksi maksettava joka tapauksessa, vaikka jäsenvaltioissa kannettaisiin tietulleja. Ajoneuvoverot voivatkin haitata tietullien käyttöönottoa.

(4)  Ajoneuvoverot ovat kuluerä, joka toimialan ja etenkin pk-yritysten on toistaiseksi maksettava joka tapauksessa, vaikka jäsenvaltioissa kannettaisiin tietulleja. Ajoneuvoverot voivatkin haitata tietullien käyttöönottoa.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Sen vuoksi jäsenvaltioille olisi annettava enemmän liikkumavaraa alentaa ajoneuvoveroja, mikä tapahtuu alentamalla direktiivissä 1999/62/EY vahvistettuja vähimmäismääriä. Jotta voitaisiin minimoida eri jäsenvaltioihin sijoittautuneiden kuljetusyritysten välisen kilpailun vääristymisen riski, vähimmäismäärien alentamisen pitäisi tapahtua asteittain.

(5)  Kun otetaan huomioon kuljettuun matkaan perustuva tiemaksu ja jotta voitaisiin minimoida eri jäsenvaltioihin sijoittautuneiden kuljetusyritysten välisen kilpailun vääristymisen riski ja mahdollinen hallinnollinen rasite, jäsenvaltioille olisi annettava lisää liikkumavaraa alentaa ajoneuvoveroja, mikä tapahtuu alentamalla direktiivissä 1999/62/EY vahvistettuja vähimmäismääriä.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Jäsenvaltioita olisi rohkaistava purkamaan kaikki ristiriitaa aiheuttavat verokannustimet, jotka haittaavat vähäpäästöistä liikkuvuutta ja tukevat tehottomia ja saastuttavia ajoneuvoja, kuten työsuhdedieselautoja.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Jäsenvaltioille olisi annettava lisää harkintavaltaa ajoneuvoveron määrän alentamisen suhteen, jotta voidaan tukea kuljettuun matkaan perustuvien tietullien käyttöönottamista ja välttää mahdollista hallinnollista taakkaa, joten veron vähimmäismääriä olisi alennettava yhdessä vaiheessa 1 päivästä tammikuuta 2024 lähtien, millä annetaan jäsenvaltioille eniten joustovaraa päättää alentamisen määrästä ja nopeudesta.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

6 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  Lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”4 a. Jäsenvaltion raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin soveltamien ajoneuvoverojen asteittainen vähentäminen on kompensoitava kokonaisuudessaan tietullijärjestelmästä saatavilla lisätuloilla. Kaikkien jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 2024 mennessä otettava käyttöön tietullijärjestelmä tämän direktiivin mukaisesti.”.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – a alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite I – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Taulukko A: RASKAISIIN TAVARANKULJETUSAJONEUVOIHIN 31 PÄIVÄÄN JOULUKUUTA […] [lisätään tämän direktiivin voimaantulovuosi] SOVELLETTAVAT VEROJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT

Taulukko A: RASKAISIIN TAVARANKULJETUSAJONEUVOIHIN 31 PÄIVÄÄN JOULUKUUTA 2023 SOVELLETTAVAT VEROJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT

Perustelu

Jotta jäsenvaltioille suotaisiin lisää joustovaraa, ehdotetaan, että veron vähimmäismääriä alennetaan kertaluonteisena toimenpiteenä 1. tammikuuta 2024 lähtien, sen sijaan että alennus toteutettaisiin viidessä vaiheessa, kuten komissio ehdottaa.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – b alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite I – taulukko B

 

Komission teksti

Tarkistus

”Taulukko B: RASKAISIIN TAVARANKULJETUSAJONEUVOIHIN 1 PÄIVÄSTÄ TAMMIKUUTA [...] [lisätään tämän direktiivin voimaantuloa seuraava toinen vuosi] SOVELLETTAVAT VEROJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT

Poistetaan.

Perustelu

Jotta jäsenvaltioille suotaisiin lisää joustovaraa, ehdotetaan, että veron vähimmäismääriä alennetaan kertaluonteisena toimenpiteenä 1. tammikuuta 2024 lähtien, sen sijaan että alennus toteutettaisiin viidessä vaiheessa, kuten komissio ehdottaa.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – b alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite I – taulukko C

 

Komission teksti

Tarkistus

Taulukko C: RASKAISIIN TAVARANKULJETUSAJONEUVOIHIN 1 PÄIVÄSTÄ TAMMIKUUTA […] [LISÄTÄÄN TÄMÄN DIREKTIIVIN VOIMAANTULOA SEURAAVA TOINEN VUOSI] SOVELLETTAVAT VEROJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT

Poistetaan.

Perustelu

Jotta jäsenvaltioille suotaisiin lisää joustovaraa, ehdotetaan, että veron vähimmäismääriä alennetaan kertaluonteisena toimenpiteenä 1. tammikuuta 2024 lähtien, sen sijaan että alennus toteutettaisiin viidessä vaiheessa, kuten komissio ehdottaa.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – b alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite I – taulukko D

 

Komission teksti

Tarkistus

Taulukko D: RASKAISIIN TAVARANKULJETUSAJONEUVOIHIN 1 PÄIVÄSTÄ TAMMIKUUTA […] [lisätään tämän direktiivin voimaantuloa seuraava neljäs vuosi] SOVELLETTAVAT VEROJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT

Poistetaan.

Perustelu

Jotta jäsenvaltioille suotaisiin lisää joustovaraa, ehdotetaan, että veron vähimmäismääriä alennetaan kertaluonteisena toimenpiteenä 1. tammikuuta 2024 lähtien, sen sijaan että alennus toteutettaisiin viidessä vaiheessa, kuten komissio ehdottaa.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – b alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite I – taulukko E

 

Komission teksti

Tarkistus

Taulukko E: RASKAISIIN TAVARANKULJETUSAJONEUVOIHIN 1 PÄIVÄSTÄ TAMMIKUUTA […] [lisätään tämän direktiivin voimaantuloa seuraava neljäs vuosi] SOVELLETTAVAT VEROJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT

Poistetaan.

Perustelu

Jotta jäsenvaltioille suotaisiin lisää joustovaraa, ehdotetaan, että veron vähimmäismääriä alennetaan kertaluonteisena toimenpiteenä 1. tammikuuta 2024 lähtien, sen sijaan että alennus toteutettaisiin viidessä vaiheessa, kuten komissio ehdottaa.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – b alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite I – taulukko F – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Taulukko F: RASKAISIIN TAVARANKULJETUSAJONEUVOIHIN 1 PÄIVÄSTÄ TAMMIKUUTA […] [lisätään tämän direktiivin voimaantuloa seuraava neljäs vuosi] SOVELLETTAVAT VEROJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT

Taulukko F: RASKAISIIN TAVARANKULJETUSAJONEUVOIHIN 1 PÄIVÄSTÄ TAMMIKUUTA 2024 SOVELLETTAVAT VEROJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT

Perustelu

Jotta jäsenvaltioille suotaisiin lisää joustovaraa, ehdotetaan, että veron vähimmäismääriä alennetaan kertaluonteisena toimenpiteenä 1. tammikuuta 2024 lähtien, sen sijaan että alennus toteutettaisiin viidessä vaiheessa, kuten komissio ehdottaa.


PERUSTELUT

Komission ehdotus

Komission ehdotuksessa tunnustetaan maantieliikenteen merkitys sisämarkkinoille, ja siinä paneudutaan maantieliikenteestä aiheutuviin ongelmiin, kuten sosioekonomisiin kysymyksiin ja ympäristökysymyksiin, esimerkiksi ilman pilaantumiseen, meluun ja ruuhkiin. Komissio katsoo, että kuljettuun matkaan perustuvien maksujen käyttöön ottamisella voidaan edistää ympäristöystävällisempää ja tehokkaampaa toimintaa, samalla kun tieliikenteen käyttäjiä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja huolehditaan tarvittavan infrastruktuurin rahoittamisesta. Eurovinjettidirektiivissä 1999/62/EY on jo yksityiskohtainen oikeudellinen järjestelmä raskaista tavarankuljetusajoneuvoista perittäviä maksuja varten, ja siinä asetetaan kyseisistä ajonenuvoista perittävien ajoneuvoverojen vähimmäismäärät ja annetaan yksityiskohtaisia sääntöjä infrastruktuurimaksuista.

Komissio katsoo, että ajoneuvovero ei kuvasta infrastruktuurin erityistä käyttöä eikä se siten sovellu tehokkaaksi kannustimeksi pyrittäessä ympäristöystävällisempään liikenteeseen tai ruuhkien vähentämiseen. Toisaalta komissio katsoo, että tien todelliseen käyttöön suoraan kytkeytyvät tietullit soveltuvat paremmin näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Ehdotuksessa katsotaan, että ajoneuvoverot voivat aiheuttaa toimialalle kustannuksia riippumatta siitä, peritäänkö jäsenvaltiossa tietulleja vai ei. Niinpä komission ehdotuksessa suositellaan, että jäsenvaltioille olisi annettava enemmän liikkumavaraa, jotta ne voisivat asettaa raskaista tavarankuljetusajoneuvoista perittävän ajoneuvoveron alemmas kuin direktiivissä 1999/62/EY säädetyt vähimmäismäärät.

Esittelijän kanta

Esittelijä pitää laajasti ottaen komission ehdotusta myönteisenä ja kannattaa sitä, koska se merkitsee parannusta direktiiviin 1999/62/EY verrattuna, ja on samaa mieltä tavoitteesta.

Esittelijä on samaa mieltä siitä, että kuljettuun matkaan perustuvat tiemaksut saattavat kannustaa osaltaan ympäristöystävälliseen liikenteeseen oikeudenmukaisella ja yhdenvertaisella tavalla. Hän katsoo kuitenkin, että tällaista toimenpidettä käynnistettäessä olisi otettava huomioon kansalliset erityispiirteet ja kulloisellekin jäsenvaltiolle olisi suotava joustavuutta hyväksymisen ja täytäntöönpanon suhteen.

Tämä pätee myös ajoneuvoveron alentamiseen. Esittelijä on myös samaa mieltä siitä, että kun otetaan käyttöön kuljettuun matkaan perustuva maksujärjestelmä, on olennaista alentaa raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ajoneuvoveron määrää ja ottaa asianmukaisesti huomioon, millaisia lisäkustannuksia tämä voi aiheuttaa kuljetusalalle ja etenkin pk-yrityksille. Esittelijä antaa siksi täyden tukensa verotuksen lopettamiselle viiden vuoden kuluessa. Hän pitää kuitenkin tärkeänä, että ehdotettua joustavuutta yksinkertaistetaan, jotta siitä ei aiheudu hallinnollista taakkaa jäsenvaltiolle.


TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.4.2018)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta tiettyjen ajoneuvoveroa koskevien säännösten osalta

(COM(2017)0276 – C8‑0196/2017 – 2017/0115(CNS))

Valmistelija: Markus Ferber

LYHYET PERUSTELUT

I – Ehdotuksen tausta

Komissio ilmoitti 31. toukokuuta 2017 pitkän aikavälin strategiasta Euroopan liikenneverkkojen nykyaikaistamiseksi (”Eurooppa liikkeellä”). Strategiassa ehdotetaan aloitteita, joilla edistetään siirtymistä puhtaaseen energiaan, oikeudenmukaisempia tiemaksuja, ruuhkien vähentämistä ja uusimpien digitaalisten ratkaisujen käyttöön ottamista. Tehokas ja luotettava liikennejärjestelmä on olennaisen tärkeä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta ja yksi talouden keskeinen sektori.

Ehdotetulla neuvoston direktiivillä pyritään suomaan jäsenvaltioille liikkumavaraa raskaiden hyötyajoneuvojen verotuksen vähimmäistasojen alentamiseen siten, että tavoitteena on vuotuisten ajoneuvoverojen vaiheittainen lakkauttaminen.

Luonteeltaan vuotuiset ajoneuvoverot ovat maksuja, jotka liittyvät ajoneuvon rekisteröintiin veronmaksajan puolesta tiettynä aikana, eivätkä ne sellaisenaan heijasta mitään tiettyä infrastruktuurin käyttöä.

Siksi ehdotetussa direktiivissä käsitellään raskaiden hyötyajoneuvojen verotuksen vaiheittaista korvaamista tietulleilla ja käyttäjämaksuilla. Tämän ehdotuksen ohella on annettu toinen ehdotus, jolla edistetään erityisesti tietullien käyttöönottoa. Tietullit ovat eräänlaisia kuljettuun matkaan liittyviä tiemaksuja. Vuotuisen ajoneuvoveron poistamisen olisi helpotettava siirtymistä matkaan perustuvaan tiemaksuun, jolla kannustetaan tehokkaammin ruuhkien ja päästöjen vähentämiseen.

Ajoneuvoveron vaiheittainen vähentäminen toteutetaan muuttamalla direktiivissä 1999/62/EY vahvistettuja vähimmäistasoja viidessä vaiheessa viiden peräkkäisen vuoden aikana. Vähimmäistasojen vaiheittaisella alentamisella halutaan minimoida eri jäsenvaltioihin sijoittautuneiden kuljetusyritysten välisen kilpailun vääristymisen riski.

Komission vaikutustenarvioinnin mukaan ajoneuvoveron alentamismahdollisuus voi pienentää kuljetusyrittäjien rasitetta noin 2 miljardilla eurolla vuodessa, ja matkaan perustuvan tiemaksun käyttöön ottaminen voi kasvattaa tietullituloja 10 miljardia euroa vuodessa.

II – Valmistelijan kanta

Valmistelija kannattaa ehdotetussa neuvoston direktiivissä asetettuja tavoitteita, jotka koskevat vuotuisten ajoneuvomaksujen vaiheittaista lakkauttamista ja matkaan perustuvaan tiemaksuun siirtymisen edistämistä ja joilla tuetaan ruuhkien ja ilman pilaantumisen vähentämistä. Ehdotetuilla muutoksilla varmistetaan, että tiemaksujärjestelmät vastaavat paremmin ”saastuttaja maksaa” ja ”käyttäjä maksaa” -periaatteita. Valmistelija pitää myönteisenä, että komissio ehdottaa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä korvaamalla verotus matkaan perustuvalla maksujärjestelmällä vuoden 2024 loppuun mennessä.

Valmistelija on kuitenkin huolissaan siitä, että vähimmäistasot poistetaan vaiheittain viiden vuoden aikana. Nykyisen ehdotuksen mukaan vähimmäistasot lakkautetaan leikkaamalla niitä vuosittain 20 prosentilla viisi kertaa, kunnes päästään nollatasoon. Tämän vuoksi jäsenvaltiot, jotka haluavat lakkauttaa vähimmäistasot niin nopeasti kuin se on ehdotetun neuvoston direktiivin nojalla mahdollista, joutuvat asettamaan uudet vähimmäistasot vuosittain viiden vuoden ajan. Tästä aiheutuu merkittäviä hallinnollisia kustannuksia kansallisille viranomaisille, ja se voimistaa liikennealaan kohdistuvaa rasitusta.

Siksi valmistelija ehdottaa, että ehdotettua neuvoston direktiiviä muutetaan vähimmäistasojen vaiheittaista lakkauttamista koskevan joustavuuden lisäämiseksi, jotta jäsenvaltiot voivat alentaa vähimmäistasoja enemmän siten, että vaiheita on vähemmän.

Koska ehdotettu direktiivi kuuluu talous- ja raha-asioiden valiokunnan (ECON) yksinomaiseen toimivaltaan (verotus), valmistelija pyytää liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan ECON-valiokunnan tarkistukset huomioon muutoksitta.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Sen vuoksi jäsenvaltioille olisi annettava enemmän liikkumavaraa alentaa ajoneuvoveroja, mikä tapahtuu alentamalla direktiivissä 1999/62/EY vahvistettuja vähimmäismääriä. Jotta voitaisiin minimoida eri jäsenvaltioihin sijoittautuneiden kuljetusyritysten välisen kilpailun vääristymisen riski, vähimmäismäärien alentamisen pitäisi tapahtua asteittain.

(5)  Sen vuoksi jäsenvaltioille olisi annettava enemmän liikkumavaraa alentaa ajoneuvoveroja, mikä tapahtuu alentamalla direktiivissä 1999/62/EY vahvistettuja vähimmäismääriä. Jäsenvaltioiden siirtyminen ajoneuvoveroista tietulleihin ei saisi kuitenkaan johtaa tulonmenetyksiin. Jäsenvaltion soveltamien ajoneuvoverojen asteittainen vähentäminen olisi kompensoitava kokonaisuudessaan tietullijärjestelmästä saatavilla lisätuloilla. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi 1 päivään tammikuuta 2024 mennessä otettava käyttöön tietullijärjestelmä tämän direktiivin mukaisesti.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

6 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”4 a. Jäsenvaltion soveltamien ajoneuvoverojen asteittainen vähentäminen on kompensoitava kokonaisuudessaan tietullijärjestelmästä saatavilla lisätuloilla. Kaikkien jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 2024 mennessä otettava käyttöön tietullijärjestelmä tämän direktiivin mukaisesti.”.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – a alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite I – taulukko A – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

”Taulukko A: RASKAISIIN TAVARANKULJETUSAJONEUVOIHIN 31 PÄIVÄÄN JOULUKUUTA […] [lisätään tämän direktiivin voimaantulovuosi] SOVELLETTAVAT VEROJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT”;

”Taulukko A: RASKAISIIN TAVARANKULJETUSAJONEUVOIHIN 31 PÄIVÄÄN JOULUKUUTA 2018 SOVELLETTAVAT VEROJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT”;

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Liite – 1 kohta – b alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite I – taulukko B

 

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Liite – 1 kohta – b alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite I – taulukko C

 

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Liite – 1 kohta – b alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite I – taulukko D

 

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Liite – 1 kohta – b alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite I – taulukko E

 

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Liite – 1 kohta – b alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite I – taulukko F – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

TAULUKKO F: RASKAISIIN TAVARANKULJETUSAJONEUVOIHIN 1 PÄIVÄSTÄ TAMMIKUUTA […] [LISÄTÄÄN TÄMÄN DIREKTIIVIN VOIMAANTULOA SEURAAVA VIIDES VUOSI] SOVELLETTAVAT VEROJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT

Taulukko F: RASKAISIIN TAVARANKULJETUSAJONEUVOIHIN 1 PÄIVÄSTÄ TAMMIKUUTA 2024 SOVELLETTAVAT VEROJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä tiettyjen ajoneuvojen verotusta koskevien säännösten osalta

Viiteasiakirjat

COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

3.7.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

16.11.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Markus Ferber

5.10.2017

Valiokuntakäsittely

27.2.2018

24.4.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.4.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

15

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

36

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

15

-

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

0

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Marco Zanni

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELY ASIASTAVASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä tiettyjen ajoneuvojen verotusta koskevien säännösten osalta

Viiteasiakirjat

COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

23.6.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

3.7.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

16.11.2017

ENVI

3.7.2017

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

21.6.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Deirdre Clune

30.6.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Hyväksytty (pvä)

24.5.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

4

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Michael Gahler, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

5.6.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

32

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Eleonora Evi, Marco Zullo

Merja Kyllönen,

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Karima Delli

4

-

ECR

GUE/NGL

VERTS/ALE

Jacqueline Foster

Marie-Pierre Vieu

Michael Cramer, Keith Taylor

2

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 22. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus