Procedūra : 2017/0115(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0200/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0200/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 04/07/2018 - 6.9

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0289

ZIŅOJUMS     *
PDF 764kWORD 84k
5.6.2018
PE 615.498v02-00 A8-0200/2018

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz atsevišķiem noteikumiem par transporta nodokļiem groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

Transporta un tūrisma komiteja

Referente: Deirdre Clune

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Ekonomikas un monetārāS komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz atsevišķiem noteikumiem par transporta nodokļiem groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2017)0276),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0196/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un atzinumu Ekonomikas un monetārās komitejas (A8-0200/2018),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Transporta nodokļu piemērošana rada izmaksas, kas nozarei līdz šim bija jāsedz jebkurā gadījumā, pat ja dalībvalstis iekasē autoceļu nodevas. Tāpēc transporta nodokļi var būt šķērslis autoceļu nodevas ieviešanai.

(4)  Transporta nodokļu piemērošana rada izmaksas, kas nozarei, jo īpaši MVU, līdz šim bija jāsedz jebkurā gadījumā, pat ja dalībvalstis iekasē autoceļu nodevas. Tāpēc transporta nodokļi var būt šķērslis autoceļu nodevas ieviešanai.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tādēļ dalībvalstīm būtu jāpiešķir plašākas pilnvaras samazināt transporta nodokļus, proti, samazinot minimālās likmes, kas noteiktas Direktīvā 1999/62/EK. Lai līdz minimumam samazinātu konkurences traucējumu risku autopārvadātāju vidū, kas veic uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs, šādam samazinājumam būtu jābūt pakāpeniskam.

(5)  Ņemot vērā no nobrauktā attāluma atkarīga ceļu nodevu piemērošanu un lai līdz minimumam samazinātu konkurences traucējumu risku autopārvadātāju vidū, kas veic uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs un iespējamo administratīvo slogu, dalībvalstīm būtu jāpiešķir plašākas pilnvaras samazināt transporta nodokļus, proti, samazinot minimālās likmes, kas noteiktas Direktīvā 1999/62/EK.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Dalībvalstis būtu jāmudina likvidēt nodokļu sistēmas ar pretēju efektu, respektīvi, tādas, kas attur iedzīvotājus no zema emisiju līmeņa mobilitātes un subsidē tādu neefektīvu un piesārņojumu radošu transportlīdzekļu izmantošanu kā, piemēram, darba automašīnas ar dīzeļmotoru;

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  Lai dalībvalstīm nolūkā veicināt no nobrauktā attāluma atkarīgas nodevas ieviešanu dotu lielāku rīcības brīvību attiecībā uz to, kā samazināt transporta nodokļu likmes, neradot papildu administratīvo slogu, nodokļa minimālajām likmēm būtu jāpiemēro tikai viens samazinājums no 2024. gada 1. janvāra, sniedzot dalībvalstīm maksimāli lielu elastību lēmuma pieņemšanā par samazināšanas apmēru un tempu.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Direktīva 1999/62/EK

6. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  direktīvas 6. pantā pievieno šādu punktu:

 

“4a. Dalībvalsts piemērotais transporta nodokļu pakāpeniskais samazinājums smagajiem kravas transportlīdzekļiem tiek pilnībā kompensēts ar papildu ieņēmumiem, ko rada tās nodevu sistēma. Līdz 2024. gada 1. janvārim visas dalībvalstīs ir ieviesušas nodevu sistēmu saskaņā ar šo direktīvu.”

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – a apakšpunkts

Direktīva 1999/62/EK

I pielikums – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

A tabula. NODOKĻA MINIMĀLĀS LIKMES, KO PIEMĒRO SMAGAJIEM KRAVAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM LĪDZ [..] 31. DECEMBRIM [norādiet šīs direktīvas spēkā stāšanās gadu];

A tabula. NODOKĻA MINIMĀLĀS LIKMES, KO PIEMĒRO SMAGAJIEM KRAVAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM LĪDZ 2023. GADA 31. DECEMBRIM

Pamatojums

Lai sniegtu dalībvalstīm lielāku elastību, tiek ierosināts nodokļa minimālai likmei piemērot tikai vienu samazinājumu no 2024. gada 1. janvāra, nevis to veikt pakāpeniski piecos posmos, kā ierosinājusi Komisija.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – b apakšpunkts

Direktīva 1999/62/EK

I pielikums – B tabula

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“B tabula. NODOKĻA MINIMĀLĀS LIKMES, KO PIEMĒRO SMAGAJIEM KRAVAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM NO [..] 1. JANVĀRA [norādiet gadu, kas seko šīs direktīvas spēkā stāšanās gadam]

svītrots

Pamatojums

Lai sniegtu dalībvalstīm lielāku elastību, tiek ierosināts nodokļa minimālai likmei piemērot tikai vienu samazinājumu no 2024. gada 1. janvāra, nevis to veikt pakāpeniski piecos posmos, kā ierosinājusi Komisija.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – b apakšpunkts

Direktīva 1999/62/EK

I pielikums – C tabula

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

C tabula. NODOKĻA MINIMĀLĀS LIKMES, KO PIEMĒRO SMAGAJIEM KRAVAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM NO [..] 1. JANVĀRA [norādiet otro gadu, kas seko šīs direktīvas spēkā stāšanās gadam]

svītrots

Pamatojums

Lai sniegtu dalībvalstīm lielāku elastību, tiek ierosināts nodokļa minimālai likmei piemērot tikai vienu samazinājumu no 2024. gada 1. janvāra, nevis to veikt pakāpeniski piecos posmos, kā ierosinājusi Komisija.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – b apakšpunkts

Direktīva 1999/62/EK

I pielikums – D tabula

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

D tabula. NODOKĻA MINIMĀLĀS LIKMES, KO PIEMĒRO SMAGAJIEM KRAVAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM NO [..] 1. JANVĀRA [norādiet trešo gadu, kas seko šīs direktīvas spēkā stāšanās gadam]

svītrots

Pamatojums

Lai sniegtu dalībvalstīm lielāku elastību, tiek ierosināts nodokļa minimālai likmei piemērot tikai vienu samazinājumu no 2024. gada 1. janvāra, nevis to veikt pakāpeniski piecos posmos, kā ierosinājusi Komisija.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – b apakšpunkts

Direktīva 1999/62/EK

I pielikums – E tabula

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

E tabula. NODOKĻA MINIMĀLĀS LIKMES, KO PIEMĒRO SMAGAJIEM KRAVAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM NO [..] 1. JANVĀRA [norādiet ceturto gadu, kas seko šīs direktīvas spēkā stāšanās gadam]

svītrots

Pamatojums

Lai sniegtu dalībvalstīm lielāku elastību, tiek ierosināts nodokļa minimālai likmei piemērot tikai vienu samazinājumu no 2024. gada 1. janvāra, nevis to veikt pakāpeniski piecos posmos, kā ierosinājusi Komisija.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – b apakšpunkts

Direktīva 1999/62/EK

I pielikums – F tabula – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

F tabula. NODOKĻA MINIMĀLĀS LIKMES, KO PIEMĒRO SMAGAJIEM KRAVAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM NO [..] 1. JANVĀRA [norādiet piekto gadu, kas seko šīs direktīvas spēkā stāšanās gadam]

F tabula. NODOKĻA MINIMĀLĀS LIKMES, KO PIEMĒRO SMAGAJIEM KRAVAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM NO 2024. GADA 1. JANVĀRA

Pamatojums

Lai sniegtu dalībvalstīm lielāku elastību, tiek ierosināts nodokļa minimālajai likmei piemērot tikai vienu samazinājumu no 2024. gada 1. janvāra, nevis to veikt pakāpeniski piecos posmos, kā ierosinājusi Komisija.


PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikums

Kaut gan Komisijas priekšlikumā ir atzīts autotransporta nozīmīgums iekšējā tirgū, priekšlikuma mērķis ir risināt dažas no autotransporta nozares problēmām, respektīvi, tādus sociālekonomiskus un vides jautājumus kā gaisa piesārņojums, troksnis un satiksmes sastrēgumi. Komisija uzskata, ka, ieviešot no nobrauktā attāluma atkarīgu ceļu nodevu režīmu, var stimulēt transporta nozares tīrāku un efektīvāku darbību, vienlaikus nodrošinot taisnīgu risinājumu ceļu lietotājiem un nepieciešamās infrastruktūras finansēšanai. Direktīvā 1999/62/EK (“Eurovignette” direktīva) jau ir ietverts sīki izstrādāts tiesiskais regulējums attiecībā uz maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (SKT); tajā ir noteiktas transporta nodokļa minimālās likmes SKT, kā arī paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par maksas iekasēšanu par infrastruktūras lietošanu.

Komisija uzskata, ka transporta nodokļi neatspoguļo konkrētu saistītās infrastruktūras izmantošanu un tādēļ tie nav iedarbīgs instruments transporta nozares tīrākas darbības stimulēšanai vai satiksmes sastrēgumu mazināšanai. Komisija uzskata, ka šos mērķus drīzāk var sasniegt, piemērojot ar ceļu faktisko izmantošanu saistītas ceļu nodevas.

Priekšlikumā pausta nostāja, ka transporta nodokļi attiecīgajai nozarei rada izmaksas neatkarīgi no tā, vai kāda dalībvalsts ir vai nav izlēmusi piemērot ceļu nodevas. Tāpēc Komisijas priekšlikumā ieteikts dalībvalstīm sniegt lielāku izvēles brīvību, lai tās varētu smagajiem kravas transportlīdzekļiem noteikt par Direktīvā 1999/62/EK sākotnēji paredzētajām minimālajām likmēm zemākus transporta nodokļus.

Referentes nostāja

Referente kopumā atzinīgi vērtē un atbalsta Komisijas priekšlikumu kā Direktīvas 1999/62/EK uzlabojumu, un piekrīt priekšlikuma mērķim.

Referente piekrīt, ka ar nobraukto attālumu saistītas maksas noteikšanai par ceļu izmantošanu var būt nozīmīga loma, taisnīgi un līdztiesīgi stimulējot transporta nozares tīrāku un efektīvāku darbību, tomēr uzskata, ka, ieviešot šādu pasākumu, priekšlikumā būtu jāņem vērā konkrētu valstu specifiskie apstākļi un attiecīgajām valstīm būtu jādod zināma elastība attiecībā uz to pieņemšanu un īstenošanu.

Tas attiecas arī uz transporta nodokļu samazināšanu. Referente piekrīt un uzskata, ka, ieviešot ar nobraukto attālumu saistītu maksu par ceļu izmantošanu, ir būtiski svarīgi arī samazināt transporta nodokļu likmes SKT, pienācīgi ņemot vērā to, cik liela iespēja pastāv radīt apgrūtinošas papildu izmaksas transporta nozares dalībniekiem un jo īpaši MVU. Šajā ziņā referente pilnībā atbalsta nodokļa pilnīgu atcelšanu uz piecu gadu periodu; tomēr referente uzskata, ka ir svarīgi šo ierosināto elastības mehānismu vienkāršot, lai tas dalībvalstīm neradītu administratīvo slogu.


Ekonomikas un monetārāS komitejaS ATZINUMS (26.4.2018)

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz konkrētiem noteikumiem par transporta nodokļiem groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

Atzinuma sagatavotājs: Markus Ferber

ĪSS PAMATOJUMS

I. Priekšlikuma konteksts

2017. gada 31. maijā Komisija izziņoja Eiropas transporta tīklu ilgtermiņa modernizācijas stratēģiju “Eiropa kustībā”. Stratēģijā ierosina virkni iniciatīvu, lai sekmētu pāreju uz tīru enerģiju, taisnīgāku ceļu maksas iekasēšanu un mazinātu sastrēgumus, kā arī ņemtu vērā jaunās norises digitalizācijas procesā. Iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanā būtiska loma ir efektīvai un uzticamai transporta sistēmai, un transports ir svarīga ekonomikas nozare.

Ierosinātās Padomes direktīvas mērķis ir sniegt dalībvalstīm iespēju samazināt smago kravas transportlīdzekļu (HGV) nodokļa minimālās likmes ar mērķi pakāpeniski pārtraukt ikgadējo transportlīdzekļa nodokļu iekasēšanu.

Ikgadējie transportlīdzekļu nodokļi ir maksājumi par to, ka attiecīgais transportlīdzeklis noteiktā laikposmā ir reģistrēts nodokļu maksātāja vārdā, un līdz ar to tie neatspoguļo reālo infrastruktūras izmantošanu.

Tāpēc ierosinātajā direktīvā ir paredzēts smago kravas transportlīdzekļu aplikšanu ar nodokli pakāpeniski aizstāt ar ceļa nodevām un lietošanas maksu. Šis priekšlikums tiek iesniegts kopā ar vēl vienu priekšlikumu, ar kuru veicina ceļu nodevu piemērošanu, piemēram, ceļu maksas iekasēšanu, atkarībā no nobrauktā attāluma. Ar ikgadējiem transportlīdzekļa nodokļiem būtu jāveicina pāreja uz maksas iekasēšanu atbilstoši nobrauktajam attālumam, kas efektīvāk stimulēs sastrēgumu un emisiju samazināšanu.

Transportlīdzekļu nodokļu pakāpeniska samazināšana tiks veikta, izdarot grozījumus attiecībā uz Direktīvā 1999/62/EK noteiktajām minimālajām likmēm, un veicot šo samazināšanu piecos posmos piecu secīgu gadu laikā. Minimālo likmju pakāpeniskas samazināšanas mērķis ir līdz minimumam samazināt risku, ka var rasties dažādu dalībvalstu autopārvadātāju konkurences izkropļojumi.

Saskaņā ar Komisijas veikto ietekmes novērtējumu, iespēja samazināt transporta nodokļus varētu samazināt slogu pārvadātājiem par aptuveni EUR 2 miljardiem gadā, savukārt maksas ieviešana atkarībā no nobrauktā attāluma varētu nodrošināt papildu ieņēmumus no autoceļu nodevām EUR 10 miljardu apmērā gadā.

II. Atzinuma sagatavotāja nostāja

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Padomes direktīvā ierosināto mērķi pakāpeniski samazināt ikgadējos transportlīdzekļu maksājumus un sekmēt pāreju uz maksas iekasēšanu atbilstoši nobrauktajam attālumam, lai tādējādi mazinātu sastrēgumus un gaisa piesārņojumu. Ierosinātās izmaiņas nodrošinās, ka ceļu maksājumu sistēmas vairāk atbildīs principiem “piesārņotājs maksā” un “lietotājs maksā”. Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumu izvairīties no dubultas aplikšanas ar nodokļiem, līdz 2024. gadam nodokļus aizstājot ar maksu atkarībā no nobrauktā attāluma.

Tomēr viņš pauž bažas par iecerēto minimālo likmju pakāpenisku atcelšanu piecu gadu laikā. Saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu, minimālās likmes piecu gadu laikā pakāpeniski tiks samazinātas ik pa 20 % no to pašreizējā līmeņa, līdz tās būs pilnībā atceltas. Tā rezultātā jebkurai dalībvalstij, kas izvēlēsies pakāpeniski samazināt minimālās likmes Padomes direktīvas paredzētajā gaitā, būs jāievieš jaunas likmes ik gadu piecu gadu laikposmā, kas radītu ievērojamas administratīvās izmaksas valsts iestādēm un palielinātu slogu transporta nozarei.

Šā iemesla dēļ atzinuma sagatavotājs ierosina grozīt ierosināto Padomes direktīvu, lai nodrošinātu lielāku elastību minimālo likmju pakāpeniskai samazināšanai, kas ļautu dalībvalstīm ieviest minimālo likmju lielākus samazinājumus mazāk posmos.

Ņemot vērā to, ka ierosinātā direktīva ir vienīgi Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) kompetencē (nodokļi), atzinuma sagatavotājs aicina Transporta un tūrisma komiteju ņemt vērā ECON komitejas ierosinātos grozījumus un negrozīt tos.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tādēļ dalībvalstīm būtu jāpiešķir plašākas pilnvaras samazināt transporta nodokļus, proti, samazinot minimālās likmes, kas noteiktas Direktīvā 1999/62/EK. Lai līdz minimumam samazinātu konkurences traucējumu risku autopārvadātāju vidū, kas veic uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs, šādam samazinājumam būtu jābūt pakāpeniskam.

(5)  Tādēļ dalībvalstīm būtu jāpiešķir plašākas pilnvaras samazināt transporta nodokļus, proti, samazinot minimālās likmes, kas noteiktas Direktīvā 1999/62/EK. Tomēr pāreja no transporta nodokļiem uz autoceļu nodevām nevienā dalībvalstī nedrīkst radīt ieņēmumu zaudējumu. Dalībvalsts piemērotais transporta nodokļu pakāpeniskais samazinājums būtu pilnībā jākompensē ar papildu ieņēmumiem, ko rada tās nodevu sistēma. Līdz 2024. gada 1. janvārim visās dalībvalstīs vajadzētu būt ieviestai nodevu sistēmai saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Direktīva 1999/62/EK

6. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  direktīvas 6. pantā pievieno šādu punktu:

 

“4.a Dalībvalsts piemērotais transporta nodokļu pakāpeniskais samazinājums tiek pilnībā kompensēts ar papildu ieņēmumiem, ko rada tās nodevu sistēma. Līdz 2024. gada 1. janvārim visas dalībvalstīs ir ieviesušas nodevu sistēmu saskaņā ar šo direktīvu.”

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

Pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 1999/62/EK

I pielikums – A tabula – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

A TABULA: NODOKĻA MINIMĀLĀS LIKMES, KO PIEMĒRO SMAGAJIEM KRAVAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM LĪDZ [..] 31. DECEMBRIM [norādiet šīs direktīvas spēkā stāšanās gadu];

A TABULA: NODOKĻA MINIMĀLĀS LIKMES, KO PIEMĒRO SMAGAJIEM KRAVAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM LĪDZ 2018. GADA 31. DECEMBRIM

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

Pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 1999/62/EK

I pielikums – B tabula

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[...]

svītrots

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

Pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 1999/62/EK

I pielikums – C tabula

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[...]

svītrots

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

Pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 1999/62/EK

I pielikums – D  tabula

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[...]

svītrots

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

Pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 1999/62/EK

I pielikums – E tabula

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[...]

svītrots

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

Pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 1999/62/EK

I pielikums –F tabula – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

F TABULA: NODOKĻA MINIMĀLĀS LIKMES, KO PIEMĒRO SMAGAJIEM KRAVAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM NO [..] 1. JANVĀRA [norādiet piekto gadu, kas seko šīs direktīvas spēkā stāšanās gadam]

F TABULA: NODOKĻA MINIMĀLĀS LIKMES, KO PIEMĒRO SMAGAJIEM KRAVAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM NO 2024. GADA 1. JANVĀRA

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, ar ko attiecībā uz atsevišķiem noteikumiem par transporta nodokļiem groza dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem

Atsauces

COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

3.7.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

16.11.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Markus Ferber

5.10.2017

Izskatīšana komitejā

27.2.2018

24.4.2018

 

 

Pieņemšanas datums

24.4.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

15

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

36

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

15

-

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

0

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Marco Zanni

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, ar ko attiecībā uz atsevišķiem noteikumiem par transporta nodokļiem groza dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem

Atsauces

COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

23.6.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

3.7.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

16.11.2017

ENVI

3.7.2017

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ENVI

21.6.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Deirdre Clune

30.6.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Pieņemšanas datums

24.5.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

4

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Gahler, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Iesniegšanas datums

5.6.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

32

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Eleonora Evi, Marco Zullo

Merja Kyllönen,

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Karima Delli

4

-

ECR

GUE/NGL

VERTS/ALE

Jacqueline Foster

Marie-Pierre Vieu

Michael Cramer, Keith Taylor

2

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 21. jūnijsJuridisks paziņojums