Procedură : 2017/0115(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0200/2018

Texte depuse :

A8-0200/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.9

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0289

RAPORT     *
PDF 762kWORD 91k
5.6.2018
PE 615.498v02-00 A8-0200/2018

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

Comisia pentru transport și turism

Raportoare: Deirdre Clune

PR_ CNS_LegAct_am

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2017)0276),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0196/2017),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0200/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Aplicarea taxelor pe vehicule reprezintă un cost pe care industria trebuie să îl suporte deocamdată în orice caz, chiar dacă statele membre ar percepe taxe de trecere. Prin urmare, taxele pe vehicule ar putea acționa ca un obstacol în calea introducerii de taxe de trecere.

(4)  Aplicarea taxelor pe vehicule reprezintă un cost pe care industria, și mai ales IMM-urile, trebuie să îl suporte deocamdată în orice caz, chiar dacă statele membre ar percepe taxe de trecere. Prin urmare, taxele pe vehicule ar putea acționa ca un obstacol în calea introducerii de taxe de trecere.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Așadar, statelor membre ar trebui să li se acorde o flexibilitate mai mare în ceea ce privește reducerea taxelor pe vehicule, și anume prin reducerea valorilor minime stabilite în Directiva 1999/62/CE. Pentru a reduce la minimum riscul denaturării concurenței dintre operatorii de transport stabiliți în state membre diferite, această reducere ar trebui să fie progresivă.

(5)  Având în vedere forma de taxare rutieră care este legată de distanța parcursă și pentru a reduce la minimum riscul denaturării concurenței dintre operatorii de transport stabiliți în state membre diferite și posibila sarcină administrativă, statelor membre ar trebui să li se acorde o flexibilitate mai mare în ceea ce privește reducerea taxelor pe vehicule, și anume prin reducerea valorilor minime stabilite în Directiva 1999/62/CE.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Statele membre ar trebui încurajate să elimine orice stimulente fiscale contradictorii care descurajează mobilitatea cu emisii scăzute și care subvenționează vehiculele ineficiente și poluante, cum ar fi automobilele diesel de serviciu.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Pentru a oferi statelor membre mai multă libertate să își reducă cota de impozitare a vehiculelor pentru a stimula astfel introducerea taxelor de trecere în funcție de distanța parcursă și pentru a evita eventuale noi sarcini administrative, ratele minime de impozitare ar trebui eliminate într-o unică etapă, începând cu 1 ianuarie 2024, permițând statelor membre cea mai mare flexibilitate în luarea deciziilor cu privire la rata și viteza de reducere.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  La articolul 6, se adaugă următorul alineat:

 

„4a. Reducerea progresivă a taxei pe vehiculele grele de marfă aplicată de un stat membru este pe deplin compensată prin veniturile suplimentare generate de sistemul său de taxare. Până la 1 ianuarie 2024, trebuie ca toate statele membre să fi pus în aplicare sistemul de taxare în conformitate cu prezenta directivă.”

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Anexa I – paragraful 1 – litera a

Directiva 1999/62/CE

Anexa I – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tabelul A: TARIFELE MINIME ALE TAXEI CARE SE APLICĂ VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE [...]” [a se introduce anul intrării în vigoare a prezentei directive];

Tabelul A: TARIFELE MINIME ALE TAXEI CARE SE APLICĂ VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2023

Justificare

Pentru a oferi statelor membre mai multă flexibilitate, se propune reducerea ratelor minime de impozitare printr-o unică etapă, începând cu 1 ianuarie 2024, în loc de reducerea treptată în cinci etape, astfel cum a fost propus de către Comisie.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Anexa I – paragraful 1 – litera b

Directiva 1999/62/CE

Anexa I – tabelul B

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Tabelul B: TARIFELE MINIME ALE TAXEI CARE SE APLICĂ VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE [...] [a se introduce anul următor celui în care intră în vigoare prezenta directivă]

eliminat

Justificare

Pentru a oferi statelor membre mai multă flexibilitate, se propune reducerea ratelor minime de impozitare printr-o unică etapă, începând cu 1 ianuarie 2024, în loc de reducerea treptată în cinci etape, astfel cum a fost propus de către Comisie.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Anexa I – paragraful 1 – litera b

Directiva 1999/62/CE

Anexa I – tabelul C

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tabelul C: TARIFELE MINIME ALE TAXEI CARE SE APLICĂ VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE [...] [a se introduce al doilea an de la intrarea în vigoare a prezentei directive]

eliminat

Justificare

Pentru a oferi statelor membre mai multă flexibilitate, se propune reducerea ratelor minime de impozitare printr-o unică etapă, începând cu 1 ianuarie 2024, în loc de reducerea treptată în cinci etape, astfel cum a fost propus de către Comisie.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Anexa I – paragraful 1 – litera b

Directiva 1999/62/CE

Anexa I – tabelul D

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tabelul D: TARIFELE MINIME ALE TAXEI CARE SE APLICĂ VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE [...] [a se introduce al treilea an de la intrarea în vigoare a prezentei directive]

eliminat

Justificare

Pentru a oferi statelor membre mai multă flexibilitate, se propune reducerea ratelor minime de impozitare printr-o unică etapă, începând cu 1 ianuarie 2024, în loc de reducerea treptată în cinci etape, astfel cum a fost propus de către Comisie.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Anexa I – paragraful 1 – litera b

Directiva 1999/62/CE

Anexa I – tabelul E

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tabelul E: TARIFELE MINIME ALE TAXEI CARE SE APLICĂ VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE [...] [a se introduce al patrulea an de la intrarea în vigoare a prezentei directive]

eliminat

Justificare

Pentru a oferi statelor membre mai multă flexibilitate, se propune reducerea ratelor minime de impozitare printr-o unică etapă, începând cu 1 ianuarie 2024, în loc de reducerea treptată în cinci etape, astfel cum a fost propus de către Comisie.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Anexa I – paragraful 1 – litera b

Directiva 1999/62/CE

Anexa I – tabelul F - Titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tabelul F: TARIFELE MINIME ALE TAXEI CARE SE APLICĂ VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE [...] [a se introduce al cincilea an de la intrarea în vigoare a prezentei directive]

Tabelul F: TARIFELE MINIME ALE TAXEI CARE SE APLICĂ VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE 2024

Justificare

Pentru a oferi statelor membre mai multă flexibilitate, se propune reducerea ratelor minime de impozitare printr-o unică etapă, începând cu 1 ianuarie 2024, în loc de reducerea treptată în cinci etape, astfel cum a fost propus de către Comisie.


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei

Recunoscând importanța transportului rutier pentru piața internă, propunerea Comisiei urmărește să rezolve unele dintre provocările generate de transportul rutier, și anume chestiuni socioeconomice și de mediu, cum ar fi poluarea aerului, poluarea fonică și ambuteiajele. Comisia consideră că introducerea unui sistem de taxare rutieră în funcție de distanța parcursă poate contribui la stimularea unor operațiuni de transport mai eficiente și mai puțin poluante, oferind totodată o soluție echitabilă pentru utilizatorii drumurilor și pentru finanțarea infrastructurii necesare. Directiva Eurovinieta (1999/62/CE) prevede deja un cadru juridic detaliat privind taxarea vehiculelor grele de marfă, stabilind niveluri minime de taxare a vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri, pe lângă normele detaliate privind tarifele aplicate pentru utilizarea infrastructurii.

Comisia consideră că taxele pe vehicule nu reflectă o utilizare specifică a infrastructurii asociate și, prin urmare, nu sunt un instrument eficient de stimulare a operațiunilor de transport mai puțin poluante sau pentru reducerea congestionării traficului. Pe de altă parte, Comisia consideră că taxele de trecere legate direct de utilizarea efectivă a drumurilor sunt mai susceptibile de a atinge aceste obiective.

Propunerea consideră că taxele pe vehicule pot reprezenta un cost pentru sectorul transporturilor, indiferent dacă un stat membru decide sau nu să recurgă la o taxă de trecere. Prin urmare, propunerea Comisiei sugerează ca statele membre să dispună de mai multă libertate în a reduce taxarea vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri sub nivelul minim stabilit inițial prin Directiva 1999/62/CE.

Poziția raportoarei

Raportoarea salută și sprijină propunerea Comisiei ca fiind o îmbunătățire la Directiva 1999/62/CE și este de acord cu obiectivul său.

Raportoarea este de acord că taxarea rutieră în funcție de distanța parcursă poate juca un rol esențial în stimularea de operațiuni de transport rutier mai puțin poluante într-un mod corect și echitabil, dar cu toate acestea consideră că, atunci când este vorba de introducerea unei astfel de măsuri, propunerea ar trebui să ia în considerare circumstanțele naționale specifice și să permită statului membru vizat flexibilitate în adoptarea și punerea sa în aplicare.

Acest lucru este valabil și pentru reducerea impozitării vehiculelor. Raportoarea este de acord și consideră că, în cazul introducerii taxării rutiere în funcție de distanța parcursă, este esențial să se reducă și impozitarea vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri, date fiind potențialele costuri suplimentare ridicate pentru sectorul transporturilor și mai ales pentru IMM-uri. În acest sens, raportoarea sprijină în totalitate reducerea ratei de impozitare la 0 pe parcursul unei perioade de cinci ani; însă raportoarea consideră că este important ca această propunere de flexibilitate să fie simplificată, astfel încât să nu reprezinte o sarcină administrativă pentru un stat membru.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (26.4.2018)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

Raportor pentru aviz: Markus Ferber

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

I - Contextul propunerii

La 31 mai 2017, Comisia a anunțat strategia pe termen lung Europa în mișcare, care vizează modernizarea rețelelor de transport europene. Strategia propune o serie de inițiative menite să contribuie la tranziția către o energie curată, o taxare rutieră mai corectă, reducerea traficului și adoptarea noilor evoluții din domeniul digitalizării. Un sistem de transport eficient și fiabil este esențial pentru buna funcționare a pieței interne și constituie un sector-cheie al economiei.

Propunerea de directivă a Consiliului vizează să le ofere statelor membre posibilitatea de a reduce ratele minime de taxare a vehiculelor grele de marfă (VGM), în vederea eliminării treptate a taxelor anuale pe vehicule.

Prin natura lor, taxele anuale pe vehicule sunt plăți care au legătură cu faptul că vehiculul este înmatriculat pe numele contribuabilului în cursul unei anumite perioade și, ca atare, nu reflectă nicio utilizare specifică a infrastructurii.

Propunerea de directivă prevede, prin urmare, înlocuirea treptată a taxării vehiculelor grele de marfă cu taxe de trecere și taxe de utilizare. Această din urmă propunere este prezentată împreună cu o altă propunere care promovează aplicarea unor taxe de trecere, adică o formă de taxare rutieră care depinde de distanța parcursă. Eliminarea taxelor anuale pe vehicule ar trebui să faciliteze tranziția către taxarea rutieră bazată pe distanța parcursă, care va fi mai eficace în a stimula reduceri ale traficului și ale emisiilor.

Reducerea treptată a taxării vehiculelor se va realiza prin modificarea ratelor minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE în cinci etape timp de cinci ani consecutivi. Scăderea treptată a ratelor minime vizează să reducă la minimum riscul denaturării concurenței dintre operatorii de transport stabiliți în diferite state membre.

Potrivit evaluării de impact a Comisiei, eventuala reducere a taxei pe vehicule ar putea duce la scăderea sarcinii impuse transportatorilor cu 2 miliarde de euro anual, în timp ce adoptarea taxării rutiere bazate pe distanța parcursă ar putea aduce încasări suplimentare de 10 miliarde de euro anual.

II - Poziția raportorului

Raportorul susține obiectivele propunerii de directivă a Consiliului vizând eliminarea treptată a taxelor anuale pe vehicule și facilitarea tranziției către taxarea rutieră bazată pe distanța parcursă, care ar sprijini demersurile de reducere a traficului și a poluării aerului. Modificările propuse vor garanta că sistemele de taxare rutieră sunt în mai mare măsură conforme cu principiile „poluatorul plătește” și „utilizatorul plătește”. Raportorul salută propunerea Comisiei de a se evita dubla taxare prin înlocuirea, în 2024, a taxării cu un sistem bazat pe distanța parcursă.

Raportorul își exprimă însă preocuparea cu privire la eliminarea treptată a ratelor minime pe o perioadă de cinci ani. Conform propunerii actuale, ratele minime urmează să fie reduse treptat cu 20 % din nivelul lor prezent, în cinci etape anuale, până când rata minimă va ajunge la zero. Ca urmare, statele membre care aleg să elimine treptat ratele minime cât de repede le permite propunerea de directivă a Consiliului vor trebui să introducă rate noi în fiecare an, timp de cinci ani, ceea ce va implica costuri administrative semnificative pentru autoritățile naționale și va crește sarcina sectorului transporturilor.

Din această cauză, raportorul propune modificarea propunerii de directivă a Consiliului pentru a asigura o mai mare flexibilitate în ceea ce privește eliminarea treptată a ratelor minime, ceea ce le-ar permite statelor membre să introducă reduceri mai mari ale ratelor minime în mai puține etape.

Dat fiind faptul că propunerea de directivă ține exclusiv de competența (impozitare) Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON), raportorul invită Comisia pentru transport și turism să preia amendamentele Comisiei ECON, fără a le modifica.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Așadar, statelor membre ar trebui să li se acorde o flexibilitate mai mare în ceea ce privește reducerea taxelor pe vehicule, și anume prin reducerea valorilor minime stabilite în Directiva 1999/62/CE. Pentru a reduce la minimum riscul denaturării concurenței dintre operatorii de transport stabiliți în state membre diferite, această reducere ar trebui să fie progresivă.

(5)  Așadar, statelor membre ar trebui să li se acorde o flexibilitate mai mare în ceea ce privește reducerea taxelor pe vehicule, și anume prin reducerea valorilor minime stabilite în Directiva 1999/62/CE. Însă tranziția de la taxele pe vehicule la taxele de trecere în fiecare stat membru nu ar trebui să conducă la o pierdere de venituri. Reducerea progresivă a taxei pe vehicule aplicată de un stat membru ar trebui să fie pe deplin compensată prin veniturile suplimentare generate de sistemul său de taxare. Până la 1 ianuarie 2024, ar trebui ca toate statele membre să fi pus în aplicare sistemul de taxare în conformitate cu prezenta directivă.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  La articolul 6, se adaugă următorul alineat:

 

„4a. Reducerea progresivă a taxei pe vehicule aplicată de un stat membru este pe deplin compensată prin veniturile suplimentare generate de sistemul său de taxare. Până la 1 ianuarie 2024, trebuie ca toate statele membre să fi pus în aplicare sistemul de taxare în conformitate cu prezenta directivă.”

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Anexă – punctul 1 – litera a

Directiva 1999/62/CE

Anexa I – Tabelul A – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tabelul A: TARIFELE MINIME ALE TAXEI CARE SE APLICĂ VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE [...]” [a se introduce anul intrării în vigoare a prezentei directive]

Tabelul A: TARIFELE MINIME ALE TAXEI CARE SE APLICĂ VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2018

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Anexă – punctul 1 – litera b

Directiva 1999/62/CE

Anexa I – Tabelul B

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Anexă – punctul 1 – litera b

Directiva 1999/62/CE

Anexa I – Tabelul C

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Anexă – punctul 1 – litera b

Directiva 1999/62/CE

Anexa I – Tabelul D

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Anexă – punctul 1 – litera b

Directiva 1999/62/CE

Anexa I – Tabelul E

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Anexă – punctul 1 – litera b

Directiva 1999/62/CE

Anexa I – Tabelul F – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tabelul F: TARIFELE MINIME ALE TAXEI CARE SE APLICĂ VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE [...] [a se introduce al cincilea an de la intrarea în vigoare a prezentei directive]

Tabelul F: TARIFELE MINIME ALE TAXEI CARE SE APLICĂ VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE 2024

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor

Referințe

COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

3.7.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ECON

16.11.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Markus Ferber

5.10.2017

Examinare în comisie

27.2.2018

24.4.2018

 

 

Data adoptării

24.4.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

15

3

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

36

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

15

-

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

0

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Marco Zanni

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor

Referințe

COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)

Data consultării PE

23.6.2017

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunţului în plen

TRAN

3.7.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunţului în plen

ECON

16.11.2017

ENVI

3.7.2017

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ENVI

21.6.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Deirdre Clune

30.6.2017

 

 

 

Examinare în comisie

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Data adoptării

24.5.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Michael Gahler, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Data depunerii

5.6.2018


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

32

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Eleonora Evi, Marco Zullo

Merja Kyllönen,

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Karima Delli

4

-

ECR

GUE/NGL

VERTS/ALE

Jacqueline Foster

Marie-Pierre Vieu

Michael Cramer, Keith Taylor

2

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Legendă:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 22 iunie 2018Notă juridică