Postupak : 2017/0228(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0201/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0201/2018

Rasprave :

PV 03/10/2018 - 17
CRE 03/10/2018 - 17

Glasovanja :

PV 04/10/2018 - 7.7
CRE 04/10/2018 - 7.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0381

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 894kWORD 129k
6.6.2018
PE 619.038v02-00 A8-0201/2018

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestiteljica: Anna Maria Corazza Bildt

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE
 MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0495),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0312/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje francuskog Senata, podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 15. veljače 2018.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i mišljenje Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0201/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Digitalizacija gospodarstva sve je brža. Informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) više nisu poseban sektor, već temelj svih modernih inovativnih gospodarskih sustava. Elektronički podaci u središtu su tih sustava i njihovom analizom ili kombinacijom s uslugama i proizvodima može se generirati velika vrijednost.

(1)  Digitalizacija gospodarstva sve je brža. Informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) više nisu poseban sektor, već temelj svih modernih inovativnih gospodarskih sustava. Elektronički podaci u središtu su tih sustava i njihovom analizom ili kombinacijom s uslugama i proizvodima u sigurnim uvjetima može se generirati velika vrijednost.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije vrijede i za usluge pohrane ili ostale obrade podataka. Međutim određeni nacionalni zahtjevi uvedeni u svrhu lokalizacije podataka na određenom području ometaju, a ponekad i sprečavaju pružanje tih usluga.

(3)  Sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije vrijede i za usluge obrade podataka, uključujući prijenos podataka. Međutim određeni nacionalni, regionalni ili lokalni zahtjevi uvedeni u svrhu lokalizacije podataka na određenom području ometaju, a ponekad i sprečavaju pružanje tih usluga.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Takve prepreke za slobodno kretanje usluga pohrane ili ostale obrade podataka te za pravo poslovnog nastana za pružatelje usluga pohrane ili ostale obrade podataka proizlaze iz zahtjeva u nacionalnim zakonima država članica da se za potrebe pohrane ili ostale obrade podaci lokaliziraju na određenom zemljopisnom ili državnom području. I neka druga pravila ili administrativne prakse imaju ekvivalentan učinak namećući posebne zahtjeve koji otežavaju pohranu ili ostalu obradu podataka izvan određenog zemljopisnog područja ili teritorija unutar Unije, kao što su zahtjevi da se upotrebljavaju tehnološka postrojenja certificirana ili odobrena u dotičnoj državi članici. Pravna nesigurnost u pogledu pitanja mjere legitimnih i nelegitimnih zahtjeva za lokalizaciju podataka dodatno ograničava opcije dostupne sudionicima na tržištu i javnom sektoru u pogledu lokacije pohrane ili ostale obrade podataka.

(4)  Takve prepreke za slobodno kretanje usluga obrade podataka te za pravo poslovnog nastana za pružatelje usluga obrade podataka proizlaze iz zahtjeva u nacionalnim zakonima država članica da se za potrebe obrade podaci lokaliziraju na određenom zemljopisnom ili državnom području. I neka druga pravila ili administrativne prakse imaju ekvivalentan učinak namećući posebne zahtjeve koji otežavaju obradu podataka izvan određenog zemljopisnog područja ili teritorija unutar Unije, kao što su zahtjevi da se upotrebljavaju tehnološka postrojenja certificirana ili odobrena u dotičnoj državi članici. Pravna nesigurnost u pogledu pitanja mjere legitimnih i nelegitimnih zahtjeva za lokalizaciju podataka dodatno ograničava opcije dostupne sudionicima na tržištu i javnom sektoru u pogledu lokacije obrade podataka. Ovom se Uredbom ni na koji način ne ograničava sloboda poduzeća da sklapaju ugovore u kojima se određuje lokacija podataka. Uredbom se samo nastoji povećati taj izbor tako što se osigurava da se dogovorena lokacija može nalaziti bilo gdje u Uniji.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Kombinacija tih prepreka dovela je do nedovoljnog tržišnog natjecanja između pružatelja usluga računalstva u oblaku u Europi, do raznih problema povezanih s ovisnosti o određenom dobavljaču i do velikog nedostatka mobilnosti podataka. Isto tako, politikama lokalizacije podataka umanjuje se sposobnost poduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem da potiču suradnju između poduzeća, sveučilišta i drugih istraživačkih organizacija u cilju pokretanja vlastitih inovacija.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Slobodan protok podataka u Uniji imat će važnu ulogu u ostvarenju rasta i inovacija temeljenih na podacima. Javna tijela država članica, jednako kao i poduzeća i potrošači, mogu imati koristi od veće slobode izbora u pogledu pružatelja podatkovnih usluga, od konkurentnijih cijena i veće učinkovitosti u pogledu pružanja usluga građanima. S obzirom na velike količine podataka koje javna tijela obrađuju, od velike je važnosti da ona služe kao primjer tako što će preuzeti usluge obrade podataka i da se suzdrže od ograničenja lokalizacije podataka kad se koriste uslugama obrade podataka. Stoga bi javne vlasti i tijela također trebali biti obuhvaćeni ovom Uredbom, među ostalim, ne dovodeći u pitanje Direktivu 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a, u kontekstu javne nabave. Istodobno ovom se Uredbom ne nameće obveza za javne subjekte da izdvajaju obradu podataka.

 

_____________

 

1a Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Ova Uredba ne bi trebala utjecati na pravni okvir o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka, posebno na Uredbu (EU) 2016/67930, Direktivu (EU) 2016/68031 i Direktivu 2002/58/EZ32.

(9)  Ova Uredba ne utječe na pravni okvir o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka, ni na poštovanje privatnog života i zaštitu osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama, posebno na Uredbu (EU) 2016/67930, Direktivu (EU) 2016/68031 i Direktivu 2002/58/EZ32.

__________________

__________________

30 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

30 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

31 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

31 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

32 Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

32 Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Prema Uredbi (EU) 2016/679 države članice ne mogu ni ograničavati ni zabranjivati slobodan protok osobnih podataka unutar Unije iz razloga povezanih sa zaštitom pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka. Ovom Uredbom utvrđuje se isto načelo slobodnog protoka unutar Unije za neosobne podatke, osim ako je ograničenje ili zabrana opravdana iz sigurnosnih razloga.

(10)  Prema Uredbi (EU) 2016/679 države članice ne mogu ni ograničavati ni zabranjivati slobodan protok osobnih podataka unutar Unije iz razloga povezanih sa zaštitom pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka. Ovom Uredbom utvrđuje se isto načelo slobodnog protoka unutar Unije za neosobne podatke, osim ako je ograničenje ili zabrana opravdana iz razloga javne sigurnosti. Uredbom (EU) br. 2016/679 i ovom Uredbom uspostavlja se dosljedan skup pravila u vezi sa slobodnim kretanjem različitih vrsta podataka. U slučajevima kada skupovi podataka sadrže i osobne i neosobne podatke Uredba (EU) 2016/679 trebala bi se primjenjivati na dio skupa koji se odnosi na osobne podatke, a ova Uredba na dio skupa koji se odnosi na neosobne podatke. Ako su neosobni i osobni podaci u miješanom skupu podataka neraskidivo povezani, ova bi se Uredba trebala primjenjivati ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) 2016/679. Ako zahvaljujući tehnološkom napretku, kao što su umjetna inteligencija, strojno učenje, internet stvari i analiza velikih podataka, anonimizirane podatke bude moguće pretvoriti u osobne podatke, s tim se podacima postupa kao s osobnim podacima i u skladu s time primjenjuje se Uredba (EU) 2016/679. Nadalje, ovom se Uredbom ne nameće obveza odvojenog pohranjivanja različitih skupova podataka ni obveza razdvajanja miješanih skupova podataka.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Zahtjevi za lokalizaciju podataka jasna su prepreka slobodnom pružanju usluga pohrane ili ostale obrade podataka u cijeloj Uniji te funkcioniranju unutarnjeg tržišta. Kao takvi trebali bi biti zabranjeni, osim ako zadovoljavaju načelo proporcionalnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji i ako su opravdani iz razloga javne sigurnosti, kako je utvrđeno pravom Unije, posebno člankom 52. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Kako bi se ostvarilo načelo slobodnog prekograničnog protoka neosobnih podataka, osiguralo brzo uklanjanje postojećih zahtjeva za lokalizaciju podataka i iz operativnih razloga omogućila pohrana i ostala obrada podataka na više lokacija diljem EU-a, te budući da se ovom Uredbom predviđaju mjere za osiguravanje dostupnosti podataka za potrebe regulatorne kontrole, države članice ne bi se trebale moći pozivati na druga opravdanja osim razloga javne sigurnosti.

(12)  Zahtjevi za lokalizaciju podataka jasna su prepreka slobodnom pružanju usluga obrade podataka u cijeloj Uniji te funkcioniranju unutarnjeg tržišta. Kao takvi trebali bi biti zabranjeni, osim ako zadovoljavaju načelo proporcionalnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji i ako su opravdani iz hitnih razloga javne sigurnosti, kako je utvrđeno pravom Unije, posebno člankom 52. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Kako bi se ostvarilo načelo slobodnog prekograničnog protoka neosobnih podataka, osiguralo brzo uklanjanje postojećih zahtjeva za lokalizaciju podataka i iz operativnih razloga omogućila obrada podataka na više lokacija diljem EU-a, te budući da se ovom Uredbom predviđaju mjere za osiguravanje dostupnosti podataka za potrebe regulatorne kontrole, države članice ne bi se trebale moći pozivati na druga opravdanja osim razloga javne sigurnosti.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Pojmom „javne sigurnosti” u smislu članka 52. UFEU-a kako ga tumači Sud Europske unije obuhvaćene su i unutarnja i vanjska sigurnost države članice. Njime se podrazumijeva postojanje stvarne i dovoljno ozbiljne prijetnje koja utječe na jedan od temeljnih interesa društva, kao što je prijetnja funkcioniranju institucija i ključnih javnih službi i opstanku stanovništva te rizik od ozbiljnog narušavanja vanjskih odnosa ili mirnog suživota naroda i rizik za vojne interese. Pod pojmom „hitni razlog javne sigurnosti” podrazumijeva se prijetnja javnoj sigurnosti osobito visokog stupnja ozbiljnosti. U skladu s načelom proporcionalnosti, zahtjevi za lokalizaciju podataka koji su u iznimnim slučajevima opravdani hitnim razlozima javne sigurnosti trebaju biti prikladni za postizanje željenog cilja te ne smiju nadilaziti ono što je nužno za postizanje tog cilja.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Kako bi se osigurala učinkovita provedba načela slobodnog prekograničnog protoka neosobnih podataka i spriječila pojava novih prepreka neometanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta, države članice trebale bi obavijestiti Komisiju o svakom nacrtu zakona koji sadrži nove zahtjeve za lokalizaciju podataka ili izmjene postojećeg zahtjeva za lokalizaciju podataka. Te obavijesti trebale bi se podnositi i ocjenjivati u skladu s postupkom utvrđenim Direktivom (EU) 2015/153533.

(13)  Kako bi se osigurala učinkovita provedba načela slobodnog prekograničnog protoka neosobnih podataka i spriječila pojava novih prepreka neometanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta, države članice trebale bi odmah dostaviti Komisiji svaki nacrt zakona koji sadrži nove zahtjeve za lokalizaciju podataka ili izmjene postojećeg zahtjeva za lokalizaciju podataka. Ti nacrti zakona trebali bi se podnositi i ocjenjivati u skladu s Direktivom (EU) 2015/153533.

__________________

__________________

33 Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17.9.2015., str. 1.).

33 Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17.9.2015., str. 1.).

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Nadalje, kako bi se uklonile potencijalne postojeće prepreke, tijekom prijelaznog razdoblja od 12 mjeseci države članice trebale bi provesti preispitivanje postojećih nacionalnih zahtjeva za lokalizaciju podataka i Komisiju obavijestiti, uz obrazloženje, o svim zahtjevima za lokalizaciju podataka za koje smatraju da su u skladu s ovom Uredbom. Te bi obavijesti trebale omogućiti Komisiji da ocijeni sukladnost svih preostalih zahtjeva za lokalizaciju podataka.

(14)  Nadalje, kako bi se uklonile potencijalne postojeće prepreke, tijekom prijelaznog razdoblja od 12 mjeseci države članice trebale bi provesti preispitivanje postojećih nacionalnih zahtjeva za lokalizaciju podataka i Komisiji dostaviti, uz obrazloženje, sve zahtjeve za lokalizaciju podataka za koje smatraju da su u skladu s ovom Uredbom. Ti bi dopisi trebali omogućiti Komisiji da ocijeni sukladnost svih preostalih zahtjeva za lokalizaciju podataka te da po potrebi donese odluke kojima zahtijeva od država članica da izmijene ili ukinu takve zahtjeve za lokalizaciju podataka.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se osigurala transparentnost zahtjeva za lokalizaciju podataka u državama članicama za fizičke ili pravne osobe, kao što su pružatelji i korisnici usluga pohrane ili ostale obrade podataka, svaka država članica trebala bi putem jedinstvene kontaktne točke na internetu objaviti i redovito ažurirati informacije o tim mjerama. Kako bi se na odgovarajući način informiralo pravne i fizičke osobe o zahtjevima za lokalizaciju podataka u cijeloj Uniji, države članice trebale bi dostaviti Komisiji adrese takvih internetskih stranica. Komisija bi te informacije trebala objaviti na vlastitom web-mjestu.

(15)  Kako bi se osigurala transparentnost zahtjeva za lokalizaciju podataka u državama članicama za fizičke ili pravne osobe, kao što su pružatelji i korisnici usluga pohrane ili ostale obrade podataka, svaka država članica trebala bi putem jedinstvene kontaktne točke na internetu objaviti pojedinosti o tim zahtjevima ili takve pojedinosti dostaviti kontaktnoj točki na razini Unije utvrđenoj nekim drugim aktom Unije, kao što je Uredba (EU) br. ... Europskog parlamenta i Komisije [Jedinstveni digitalni pristupnik]. Države članice trebale bi redovito ažurirati te informacije. Kako bi se na odgovarajući način informiralo pravne i fizičke osobe o zahtjevima za lokalizaciju podataka u cijeloj Uniji, države članice trebale bi dostaviti Komisiji adrese takvih internetskih stranica. Komisija bi te informacije trebala objaviti na vlastitom web-mjestu, zajedno s konsolidiranim popisom zahtjeva za lokalizaciju podataka koji su na snazi u državama članicama. Komisija bi, povrh toga, trebala objaviti informacije o tim zahtjevima na svojim službenim radnim jezicima.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Zahtjevi za lokalizaciju podataka često se temelje na nepovjerenju u prekograničnu pohranu ili ostalu obradu podataka, a ono proizlazi iz pretpostavke da će u tom slučaju podaci biti nedostupni za nadležna tijela države članice za potrebe npr. inspekcije i revizije u svrhe regulatorne ili nadzorne kontrole. Zato bi se ovom Uredbom trebalo jasno utvrditi da ona ne utječe na ovlasti nadležnih tijela da zahtijevaju pristup podacima u skladu sa zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom, te da se pristup nadležnih tijela podacima ne može odbiti uz obrazloženje da su podaci pohranjeni ili se na neki drugi način obrađuju u drugoj državi članici.

(16)  Zahtjevi za lokalizaciju podataka često se temelje na nepovjerenju u prekograničnu obradu podataka, a ono proizlazi iz pretpostavke da će u tom slučaju podaci biti nedostupni za nadležna tijela države članice za potrebe npr. inspekcije i revizije u svrhe regulatorne ili nadzorne kontrole. Zato bi trebalo pojačati sigurnost sustava za udomljavanje podataka u svim državama članicama te bi ovom Uredbom trebalo jasno utvrditi da se njome ne utječe na ovlasti nadležnih tijela da zahtijevaju pristup podacima u skladu sa zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom, te da se pristup nadležnih tijela podacima ne može odbiti uz obrazloženje da su podaci pohranjeni ili se na neki drugi način obrađuju u drugoj državi članici.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Ako ih se fizička ili pravna osoba koja podliježe obvezi davanja pristupa podacima ne pridržava i ako je nadležno tijelo iscrpilo sva primjenjiva sredstva za dobivanje pristupa podacima, nadležno tijelo bi trebalo moći zatražiti pomoć od nadležnih tijela u drugim državama članicama. U takvim slučajevima nadležna tijela bi trebala upotrebljavati posebne instrumente za suradnju utvrđene zakonodavstvom Unije ili međunarodnim sporazumima, ovisno o predmetu u dotičnom slučaju, kao što su, u području policijske suradnje, kaznenog ili građanskog pravosuđa odnosno u administrativnim predmetima, Okvirna odluka 2006/96034, Direktiva 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća35, Konvenciji o kibernetičkom kriminalu Vijeća Europe36, Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/200137, Direktiva Vijeća 2006/112/EZ38 i Uredba Vijeća (EU) br. 904/201039. U nedostatku takvih posebnih mehanizama suradnje nadležna tijela trebala bi u cilju osiguranja pristupa traženim podacima međusobno surađivati putem uspostavljenih jedinstvenih kontaktnih točaka, osim ako bi to bilo protivno javnom redu države članice primateljice zahtjeva.

(18)  Ako ih se fizička ili pravna osoba koja podliježe obvezi davanja pristupa podacima ne pridržava, nadležno tijelo bi trebalo moći zatražiti pomoć od nadležnih tijela u drugim državama članicama. U takvim slučajevima nadležna tijela bi trebala upotrebljavati posebne instrumente za suradnju utvrđene zakonodavstvom Unije ili međunarodnim sporazumima, ovisno o predmetu u dotičnom slučaju, kao što su, u području policijske suradnje, kaznenog ili građanskog pravosuđa odnosno u administrativnim predmetima, Okvirna odluka 2006/96034, Direktiva 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća35, Konvenciji o kibernetičkom kriminalu Vijeća Europe36, Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/200137, Direktiva Vijeća 2006/112/EZ38 i Uredba Vijeća (EU) br. 904/201039. U nedostatku takvih posebnih mehanizama suradnje nadležna tijela trebala bi u cilju osiguranja pristupa traženim podacima međusobno surađivati putem uspostavljenih jedinstvenih kontaktnih točaka.

__________________

__________________

34 Okvirna odluka Vijeća 2006/960/PUP od 18. prosinca 2006. o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama članicama Europske unije (SL L 386, 29.12.2006., str. 89.).

34 Okvirna odluka Vijeća 2006/960/PUP od 18. prosinca 2006. o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama članicama Europske unije (SL L 386, 29.12.2006., str. 89.).

35 Direktiva 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima (SL L 130, 1.5.2014., str. 1.).

35 Direktiva 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima (SL L 130, 1.5.2014., str. 1.).

36 Konvencija o kibernetičkom kriminalu Vijeća Europe, CETS br. 185.

36 Konvencija o kibernetičkom kriminalu Vijeća Europe, CETS br. 185.

37 Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (SL L 174, 27.6.2001., str. 1.).

37 Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (SL L 174, 27.6.2001., str. 1.).

38 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

38 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

39 Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 268, 12.10.2010., str. 1.).

39 Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 268, 12.10.2010., str. 1.).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Kako bi se u potpunosti iskoristile prednosti okruženja u kojem postoji slobodno tržišno natjecanje, profesionalni korisnici trebali bi moći donositi informirane odluke i lako uspoređivati pojedine komponente raznih ponuda pohrane ili ostale obrade podataka na tržištu, uključujući i u pogledu ugovornih uvjeta za prijenos podataka nakon prestanka ugovora. U cilju usklađivanja s inovativnim potencijalom tržišta te kako bi se u obzir uzelo iskustvo i stručno znanje pružatelja usluga i profesionalnih korisnika pohrane ili ostale obrade podataka, detaljne informacije i operativne zahtjeve za prijenos podataka trebali bi definirati sudionici na tržištu samoregulacijom putem kodeksa ponašanja na razini Unije, koji mogu sadržavati modele ugovornih uvjeta, što će Komisija poticati i olakšavati. Međutim, ako takvi kodeksi ponašanja ne budu utvrđeni i učinkovito provedeni u razumnom roku, Komisija bi trebala preispitati situaciju.

(21)  Kako bi se u potpunosti iskoristile prednosti okruženja u kojem postoji slobodno tržišno natjecanje, profesionalni korisnici trebali bi moći donositi informirane odluke i lako uspoređivati pojedine komponente raznih ponuda obrade podataka na tržištu, uključujući i u pogledu ugovornih uvjeta za prijenos podataka nakon prestanka ugovora. U cilju usklađivanja s inovativnim potencijalom tržišta te kako bi se u obzir uzelo iskustvo i stručno znanje pružatelja usluga i profesionalnih korisnika pohrane ili ostale obrade podataka, detaljne informacije i operativne zahtjeve za prijenos podataka trebali bi definirati sudionici na tržištu samoregulacijom putem kodeksa ponašanja na razini Unije, koji mogu sadržavati modele ugovornih uvjeta, što će Komisija poticati, olakšavati i nadzirati. Kodeksi ponašanja trebali bi biti sveobuhvatni, trebali bi jasno utvrditi da ovisnost o određenom pružatelju usluge nije prihvatljiva poslovna praksa, trebali bi omogućiti korištenje tehnologija za jačanje povjerenja te bi ih trebalo redovito ažurirati kako bi išli u korak s tehnološkim razvojem. Komisija bi se trebala pobrinuti za to da se u tom postupku provede savjetovanje sa svim relevantnim dionicima, uključujući mala i srednja poduzeća te novoosnovana poduzeća. Komisija bi trebala ocijeniti izradu i učinkovitost provedbe takvih kodeksa ponašanja.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Komisija bi trebala redovito preispitivati ovu Uredbu, osobito u cilju određivanja potrebe za izmjenama s obzirom na tehnološki razvoj ili kretanja na tržištu.

(28)  Komisija bi trebala podnijeti izvješće o provedbi ove Uredbe, osobito u cilju određivanja potrebe za izmjenama s obzirom na tehnološki razvoj ili kretanja na tržištu, kao što su umjetna inteligencija, strojno učenje, internet stvari i analiza velikih podataka. To bi izvješće ponajprije trebalo sadržavati ocjenu iskustva stečenog primjenom ove Uredbe na miješane skupove podataka kako bi se osigurao razvoj inovacija te ocjenu provedbe izuzeća koje se odnosi na javnu sigurnost. Komisija bi također, prije no što se druga pravila iz ove Uredbe počnu primjenjivati, trebala objaviti smjernice o tome kako se Uredba primjenjuje na miješane skupove podataka, kako bi poduzeća, uključujući MSP-ove, bolje razumjela interakciju između ove Uredbe i Uredbe (EU) 2016/670.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ova se Uredba primjenjuje na pohranu i ostalu obradu elektroničkih podataka u Uniji (osim osobnih podataka)

1.  Ova se Uredba primjenjuje na obradu elektroničkih podataka u Uniji (osim osobnih podataka)

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučaju miješanih skupova podataka Uredba se primjenjuje na neosobne podatke u skupu. Ako su osobni i neosobni podaci u miješanom skupu podataka neraskidivo povezani, ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) 2016/679.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  „miješani skup podataka” znači skup podataka sastavljen od osobnih i neosobnih podataka;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  „pohrana podataka” znači bilo koja pohrana podataka u elektroničkom formatu;

Briše se.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  „obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na podacima ili skupovima podataka u elektroničkom formatu, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  „pružatelj” znači fizička ili pravna osoba koja pruža usluge pohrane ili ostale obrade podataka;

4.  „pružatelj” znači fizička ili pravna osoba koja pruža usluge obrade podataka;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  „zahtjev za lokalizaciju podataka” znači bilo koja obveza, zabrana, uvjet, ograničenje ili drugi zahtjev utvrđen zakonima, uredbama ili administrativnim odredbama država članica kojima se nameće lokalizacija pohrane ili ostale obrade podataka na državnom području određene države članice ili sprečava pohrana ili ostala obrada podataka u bilo kojoj drugoj državi članici;

5.  „zahtjev za lokalizaciju podataka” znači bilo koja obveza, zabrana, uvjet, ograničenje ili drugi zahtjev koji je utvrđen zakonima, uredbama ili administrativnim odredbama ili koji je rezultat administrativnih praksi država članica i njihovih pojavnih oblika, među ostalim u području javne nabave, kojima se nameće lokalizacija obrade podataka na državnom području određene države članice ili sprečava obrada podataka u bilo kojoj drugoj državi članici;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  „nadležno tijelo” znači tijelo države članice koje, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom Unije, u svrhu obavljanja svojih službenih dužnosti ima ovlasti za pristup podacima koje pohranjuju ili obrađuju fizičke ili pravne osobe;

6.  „nadležno tijelo” znači tijelo države članice koje, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom Unije, u svrhu obavljanja svojih službenih dužnosti ima ovlasti za pristup podacima koje obrađuju fizičke ili pravne osobe;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  „korisnik” znači fizička ili pravna osoba koja se koristi uslugama pohrane ili ostale obrade podataka;

7.  „korisnik” znači fizička ili pravna osoba, uključujući subjekte iz javnog sektora, koja se koristi uslugama obrade podataka;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  „profesionalni korisnik” znači fizička ili pravna osoba, uključujući i subjekte iz javnog sektora, koja koristi ili zatraži usluge pohrane ili ostale obrade podataka za potrebe svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti ili zadaće.

8.  „profesionalni korisnik” znači fizička ili pravna osoba, uključujući i subjekte iz javnog sektora, koja koristi ili zatraži usluge obrade podataka za potrebe svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti ili zadaće.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Lokacija podataka u svrhe pohrane ili ostale obrade unutar Unije ne smije se ograničavati na državno područje određene države članice, a pohrana ili ostala obrada u bilo kojoj drugoj državi članici ne smije se zabranjivati ili ograničavati, osim ako je to opravdano iz razloga javne sigurnosti.

1.  Zahtjevi za lokalizaciju podataka zabranjuju se, osim ako su, u iznimnim slučajevima i u skladu s načelom proporcionalnosti, opravdani iz hitnih razloga javne sigurnosti.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice dužne su obavijestiti Komisiju, u skladu s postupcima utvrđenima nacionalnim zakonodavstvom u okviru provedbe Direktive (EU) 2015/1535, o svakom nacrtu akta kojim se uvodi nov ili mijenja postojeći zahtjev za lokalizaciju podataka.

2.  Države članice dužne su odmah dostaviti Komisiji, u skladu s postupcima utvrđenima u člancima 5., 6. i 7. Direktive (EU) 2015/1535, svaki nacrt akta kojim se uvodi nov ili mijenja postojeći zahtjev za lokalizaciju podataka.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U roku od 12 mjeseci nakon početka primjene ove Uredbe države članice dužne su osigurati stavljanje izvan snage svih zahtjeva za lokalizaciju podataka koji nisu u skladu sa stavkom 1. Ako država članica smatra da je određeni zahtjev za lokalizaciju podataka u skladu sa stavkom 1. i da stoga može ostati na snazi, tu je mjeru dužna prijaviti Komisiji uz obrazloženje zadržavanja tog zahtjeva na snazi.

3.  Do ... [12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] države članice dužne su osigurati da su svi zahtjevi za lokalizaciju podataka koji nisu u skladu sa stavkom 1. stavljeni izvan snage. Do ... [12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe], ako država članica smatra da je određeni zahtjev za lokalizaciju podataka u skladu sa stavkom 1. i da stoga može ostati na snazi, o toj je mjeri dužna obavijestiti Komisiju uz obrazloženje zadržavanja tog zahtjeva na snazi.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ne dovodeći u pitanje članak 258. UFEU-a, Komisija u roku od tri mjeseca od dana primitka takve obavijesti ispituje usklađenost te mjere sa stavkom 1. te, po potrebi, donosi odluku kojom se od dotične države članice zahtijeva da izmijeni ili ukine mjeru.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Svaka država članica dužna je putem jedinstvene kontaktne točke na internetu objaviti i redovito ažurirati detalje o svim zahtjevima za lokalizaciju podataka koji se primjenjuju na njezinu državnom području.

4.  Svaka država članica dužna je putem jedinstvene kontaktne točke na internetu ili, kada je to moguće, putem kontaktne točke na razini Unije utvrđene nekim drugim aktom Unije, objaviti i redovito ažurirati detalje o svim zahtjevima za lokalizaciju podataka koji se primjenjuju na njezinu državnom području.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Svaka država članica dužna je obavijestiti Komisiju o internetskoj adresi svoje jedinstvene kontaktne točke iz stavka 4. Poveznice na te jedinstvene kontaktne točke Komisija objavljuje na svojem web-mjestu.

5.  Svaka država članica dužna je obavijestiti Komisiju o internetskoj adresi svoje jedinstvene kontaktne točke iz stavka 4. Poveznice na te jedinstvene kontaktne točke Komisija objavljuje na svojem web-mjestu, zajedno s redovito ažuriranim konsolidiranim popisom svih zahtjeva za lokalizaciju podataka iz stavka 4., uključujući informacije o tim zahtjevima na svojim službenim radnim jezicima.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako je iscrpilo sva primjenjiva sredstva za dobivanje pristupa podacima, nadležno tijelo može zatražiti pomoć nadležnog tijela druge države članice u skladu s postupkom iz članka 7., a nadležno tijelo primatelj tog zahtjeva dužno je pružiti pomoć u skladu s postupkom iz članka 7., osim ako bi to bilo protivno javnom redu dotične države članice.

2.  Ako nadležno tijelo, nakon što stupi u kontakt s korisnikom usluge obrade podataka, ne dobije pristup podacima i ako na temelju zakonodavstva Unije ili međunarodnih sporazuma ne postoji poseban mehanizam suradnje u pogledu razmjene podataka među nadležnim tijelima različitih država članica, to nadležno tijelo može zatražiti pomoć od nadležnog tijela druge države članice u skladu s postupkom iz članka 7. Nadležno tijelo primatelj tog zahtjeva dužno je pružiti pomoć u skladu s tim postupkom.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako zahtjev za pomoć uključuje pristup nadležnog tijela kojem je zahtjev upućen svim prostorima fizičke ili pravne osobe, uključujući svu opremu i sredstva za pohranu ili ostalu obradu podataka, takav pristup mora biti u skladu s postupovnim pravom Unije ili države članice.

3.  Ako zahtjev za pomoć uključuje pristup nadležnog tijela kojem je zahtjev upućen svim prostorima fizičke ili pravne osobe, uključujući svu opremu i sredstva za obradu podataka, takav pristup mora biti u skladu s pravom Unije ili postupovnim pravom države članice u kojoj se taj prostor ili oprema nalaze.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Stavak 2. primjenjuje se samo ako ne postoji poseban mehanizam suradnje u pogledu razmjene podataka među nadležnim tijelima različitih država članica utvrđen zakonodavstvom Unije ili međunarodnim sporazumima.

Briše se.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija potiče i olakšava izradu samoregulatornih kodeksa ponašanja na razini Unije kako bi se utvrdile smjernice o najboljim praksama za olakšavanje promjene pružatelja usluga i osiguralo da se profesionalnim korisnicima prije zaključivanja ugovora o pohrani i obradi podataka pruže dovoljno detaljne, jasne i transparentne informacije u pogledu sljedećih pitanja:

1.  Komisija potiče i olakšava izradu samoregulatornih kodeksa ponašanja na razini Unije kako bi se pridonijelo konkurentnom podatkovnom gospodarstvu, koji se temelje na načelu transparentnosti i kojima se utvrđuju smjernice koje, između ostaloga, obuhvaćaju sljedeća pitanja:

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  najbolje prakse za olakšavanje promjene pružatelja usluga ili prijenosa podataka u strukturiranom, uobičajenom, interoperabilnom i strojno čitljivom formatu, uključujući formate otvorenih standarda ako pružatelj usluga koji prima podatke to treba ili traži;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  postupci, tehnički zahtjevi, rokovi i naknade koje se primjenjuju u slučaju kad profesionalni korisnik želi promijeniti pružatelja usluga ili prenijeti podatke natrag u vlastiti IT sustav, uključujući postupke i lokaciju rezervnih kopija podataka, dostupne formate podataka te podršku, potrebnu IT konfiguraciju i minimalnu širinu pojasa mreže; vrijeme potrebno prije pokretanja postupka prijenosa podataka i vrijeme tijekom kojeg će podaci ostati dostupni za prijenos; i jamstva za pristup podacima u slučaju da pružatelj usluga proglasi stečaj; te

(a)  minimalni zahtjevi u pogledu informacija kako bi se zajamčilo da profesionalni korisnici prije sklapanja ugovora o pohrani i obradi podataka imaju na raspolaganju dovoljno detaljne, jasne i transparentne informacije u vezi s postupcima, tehničkim zahtjevima, rokovima i naknadama koji se primjenjuju u slučaju kad profesionalni korisnik želi promijeniti pružatelja usluga ili prenijeti podatke natrag u vlastiti IT sustav te jamstva za pristup podacima u slučaju da pružatelj usluga proglasi stečaj;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  operativni zahtjevi za promjenu pružatelja usluga ili prijenos podataka u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, takvi da korisniku daju dovoljno vremena za promjenu pružatelja usluga ili prijenos podataka.

Briše se.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Komisija je dužna osigurati da se kodeksi ponašanja iz stavka 1. izrađuju u uskoj suradnji sa svim relevantnim dionicima, uključujući udruge malih i srednjih poduzeća i novoosnovanih poduzeća, korisnike i pružatelje usluga u oblaku.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija potiče pružatelje usluga da kodekse ponašanja iz stavka 1. učinkovito primijene u roku od godinu dana od početka primjene ove Uredbe.

2.  Komisija potiče pružatelje usluga da dovrše izradu kodeksa ponašanja iz stavka 1. do ... [12 mjeseca od datuma objave ove Uredbe] i da ih učinkovito primjene do ... [24 mjeseca od datuma objave ove Uredbe].

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija je dužna preispitati izradu i učinkovitu primjenu takvih kodeksa ponašanja i učinkovito davanje informacija od strane pružatelja usluga najkasnije dvije godine nakon početka primjene ove Uredbe.

Briše se.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Jedinstvene kontaktne točke korisnicima pružaju opće informacije o ovoj Uredbi, osobito o izradi kodeksa ponašanja iz članka 6.

Obrazloženje

Znanje i iskustvo jedinstvenih kontaktnih točaka mogu se upotrijebiti ne samo kao poveznica između država članica i Komisije nego i kao veza između institucija i korisnika.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija će najkasnije [5 godina nakon datuma navedenog u članku 10. stavku 2.] provesti preispitivanje ove Uredbe i izložiti glavne rezultate u izvješću Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

1.  Komisija će najkasnije [3 godine i 6 mjeseci nakon datuma objave ove Uredbe] podnijeti izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru s ocjenom provedbe ove Uredbe, a posebno u pogledu:

 

(a)  primjene ove Uredbe na miješane skupove podatka, osobito u svjetlu tržišnog i tehnološkog razvoja koji bi mogao proširiti mogućnosti poništavanja anonimizacije podataka;

 

(b)  provedbe članka 4. stavka 1., posebno izuzeća koje se odnosi na javnu sigurnost, u državama članicama; i

 

(c)  izrade i učinkovite provedbe kodeksa ponašanja iz članka 6. te učinkovitog pružanja informacija od strane pružatelja usluga.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Komisija do [6 mjeseci od datuma objave ove Uredbe] objavljuje smjernice o interakciji između ove Uredbe i Uredbe (EU) 2016/679 u pogledu miješanih skupova podataka.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ova se Uredba počinje primjenjivati šest mjeseci nakon objave.

2.  Ova se Uredba počinje primjenjivati šest mjeseci nakon objave.

Međutim, članak 9. stavak 2.a primjenjuje se od ... [1 dan nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

(1)

SL C 0, 0.0.0000., str. 0.


OBRAZLOŽENJE

I. Uvod

Jedinstveno digitalno tržište temelj je europskog gospodarstva s golemim potencijalom za poticanje rasta i zaposlenosti. Ovom Uredbom o slobodnom protoku neosobnih podataka de facto se utvrđuje da su podaci „peta sloboda” na jedinstvenom tržištu. Pojavom novih tehnologija kao što su računalstvo u oblaku, velika količina podataka i umjetna inteligencija mogućnost slobodnog protoka podataka postala je ključno pitanje za europska poduzeća. Naravno, to je mogućnost, a ne obveza. Zahtjevi za lokalizaciju koje su uvele države članice ograničavaju tržišno natjecanje i povećavaju troškove pohrane za procijenjenih 120 posto. Međutim, uklanjanjem tih zahtjeva EU bi mogao imati koristi u vrijednosti do 8 milijardi EUR, odnosno 0,06 posto rasta BDP-a godišnje. To odgovara rastu BDP-a na osnovi dvaju nedavno sklopljenih sporazuma o slobodnoj trgovini s Kanadom i Južnom Korejom.

Izvjestiteljica se usmjerila na pojednostavljenje, pojašnjavanje i laku primjenu ove Uredbe. Cilj je izvjestiteljice da se tekstom osigura pravna sigurnost i da on bude otporan na promjene u budućnosti kako bi se što je više moguće iskoristile prednosti slobodnog protoka podataka.

II. Stajalište izvjestiteljica

A.  Izuzeće koje se odnosi na javnu sigurnost

Izvjestiteljica uviđa da države članice u iznimnim slučajevima imaju legitimne razloge za ograničavanje slobodnog protoka podataka. Međutim, uzimajući u obzir štetne učinke takvog ograničavanja na digitalno gospodarstvo EU-a, izvjestiteljica smatra da se takvi zahtjevi moraju svesti na najmanju moguću mjeru. Uvođenjem jasno utvrđene ideje „iz nužnih razloga javne sigurnosti” izvjestiteljica nastoji zajamčiti da države članice ne tumače odviše široko izuzeće koje se odnosi na javnu sigurnost. S obzirom na to da ne postoji definicija javne sigurnosti, izvjestiteljica se oslanja na Ugovor i primjenjivu sudsku praksu Suda Europske unije kako bi pojasnila taj pojam i kako bi se postigla veća pravna sigurnost.

Izvjestiteljica ujedno objašnjava da bi svi dijelovi društva trebali iskoristiti prednosti slobodnog protoka podataka, uključujući subjekte u javnom sektoru. S obzirom na to da mnogi zahtjevi za lokalizaciju podataka nisu nastali na nacionalnoj razini, pojašnjeno je da će se ova Uredba primjenjivati na svim razinama vlasti, uključujući u području javne nabave koje je jedno od područja kojemu se posvećuje najveća pozornost, osobito u pogledu MSP-ova.

Komisija je dobila ovlast i obvezu da prati primjenu tog izuzeća i da jamči da se ona ne tumači na nerazmjeran način. Izvjestiteljica želi odrediti jasan rok u kojem države članice trebaju izvijestiti o zahtjevima za lokalizaciju podataka koje žele zadržati. Komisija bi trebala ispitati nacrt i odlučiti treba li dotična država članica izmijeniti ili staviti izvan snage zahtjev za lokalizaciju podataka. Sve preostale zahtjeve za lokalizaciju podataka trebalo bi objaviti na internetskoj stranici Komisije kako bi se tim informacijama moglo jednostavno pristupiti.

B.  Pristup podacima za javna tijela vlasti

Mogućnost da poduzeća i subjekti u javnom sektoru svoje podatke obrađuju izvan države članice u kojoj imaju poslovni nastan ne bi se ni u kojem slučaju trebala iskorištavati kao način da se nadležnim tijelima uskraćuju informacije. Izvjestiteljica smatra da bi obvezivanje nadležnih tijela na iscrpljivanje svih drugih sredstava prije mogućnosti da se obrate svojim partnerima za pomoć nepotrebno produljilo postupak dobivanja legitimnog pristupa dotičnim pitanjima. Lakši pristup podacima trebao bi se postići i s pomoću novog sustava jedinstvenih kontaktnih točaka. U nacrtu izvješća također se pojašnjava da se pristup prostorijama u kojima se podaci pohranjuju mora omogućiti u skladu s nacionalnim pravom države članice u kojoj se prostorije ili oprema nalaze.

C.  Miješani skupovi podataka

Ova Uredba i Opća uredba o zaštiti podataka dopunjuju se i ne preklapaju. Zajedno pružaju usklađen skup pravila koja obuhvaćaju sve vrste podataka i koja dovode do „jedinstvenog podatkovnog prostora EU-a”. Većina skupova podataka sadržava i osobne i neosobne podatke, pri čemu ih je najviše neosobne prirode, dok su osobni podaci kao što su imena i prezimena i/ili adrese e-pošte uključeni isključivo u administrativne svrhe. Isključivanje takvih miješanih skupova podataka iz područja primjene ozbiljno bi umanjilo prednosti koje donosi ova Uredba. U slučajevima u kojima se miješani skupovi podataka mogu lako razdvajati, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na neosobne podatke u skupu. U miješanom skupu podataka u kojem su neosobni i osobni podaci neraskidivo povezani ova bi se Uredba trebala primjenjivati na cijeli skup podataka ne dovodeći u pitanje Opću uredbu o zaštiti podataka. S obzirom na to da je područje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka ograničeno na osobne podatke i da ne obuhvaća neosobne podatke, bilo bi nerazmjerno i pravno neispravno primjenjivati tu uredbu umjesto ove Uredbe na cijeli miješani skup podataka. To bi stvorilo nepotrebna opterećenja za poduzeća kao što su MSP-ovi i start-upovi od kojih se zahtijeva da slijede stroža pravila te bi otežavalo inovacije. Primjena ove Uredbe na neosobne podatke ne znači da će se zaštita privatnosti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka prestati primjenjivati na miješane skupove podataka neovisno o tome gdje su podaci pohranjeni u EU-u. Istodobno se ovom Uredbom ne nameće obveza odvojenog pohranjivanja različitih vrsta podataka ni obveza razdvajanja miješanih skupova podataka.

D.  Prijenos podataka

Kako bi se iskoristio puni potencijal jedinstvenog digitalnog tržišta, potrebno je jačanje tržišnog natjecanja. To se jednim dijelom može postići na način da se osigura prenosivost između različitih pružatelja usluge računalstva u oblaku. Izvjestiteljica se slaže s idejom da se sudionike na tržištu zaduži za izradu kodeksa ponašanja kako bi se uredila mogućnost da profesionalni korisnici promijene pružatelja usluga i prenose podatke. Komisija bi trebala poticati, olakšavati i pratiti taj postupak.

Za izradu uravnoteženih kodeksa ponašanja koji dobro funkcioniraju nužno je da u taj postupak budu uključeni i korisnici i pružatelji usluga. Nadalje, izvjestiteljica ističe da su bit kodeksa ponašanja interoperabilnost i transparentnost te je stoga odlučila ukloniti neke dijelove teksta Komisije koji su više preskriptivni kako bi se sudionicima na tržištu ostavilo prostora da definiraju kako bi trebalo oblikovati samoregulaciju. Osim toga, izvjestiteljica je produljila rok za šest mjeseci jer je iskustvo pokazalo da je za izradu i provedbu kodeksa ponašanja potrebno više vremena.

E.  Preispitivanje

S obzirom na važnost praćenja tehnološkog napretka izvjestiteljica predlaže da se razdoblje ocjenjivanja skrati, posebno u pogledu miješanih skupova podataka jer je vjerojatno da će se sive zone s vremenom povećati. Još ne znamo kako će skupovi podataka izgledati u budućnosti i stoga je važno procijeniti je li ova Uredba ažurna i primjerena svrsi. Izvjestiteljica želi precizirati da bi svrha rezultata ocjene Komisije trebala biti da se suzakonodavcima predstavi izvješće s ocjenom.


PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je na potpuno dobrovoljnoj osnovi i pod isključivom odgovornošću izvjestitelja. Izvjestitelj je primio informacije od sljedećih subjekata ili osoba tijekom pripreme izvješća, prije usvajanja u odboru:

Subjekt i/ili osoba

Allied for Startups (savez za novoosnovana poduzeća)

Almega (organizacija poslodavaca za švedski uslužni sektor)

Ametic

Udruženje švedskih inženjerskih industrija

AT&T

Bisnode

Bitkom

BSA – savez za softver

Predstavništvo Bugarske pri EU-u

Business Europe

CERCA – Europsko vijeće za motore i popravke

Cercle de l'Industrie

Udruženje za računalnu i komunikacijsku industriju (CCIA Europe)

Konfederacija švedskih poduzeća

Confindustria

Danska gospodarska komora

Deutsche Telekom

Digitalna Europa

Dr. Kristina IRION – Sveučilište u Amsterdamu (radionica IMCO-a od 20. veljače)

Dr. Simon Forge – SCF Associates (radionica IMCO-a od 20. veljače)

Europski gospodarski i socijalni odbor

Ericsson

Stalno predstavništvo Estonije pri EU-u

Europska komisija

Udruženje europskih operatora telekomunikacijskih mreža (ETNO)

EyeEm

Europska federacija izravnog i interaktivnog marketinga (FEDMA)

FIGIEFA – Međunarodna federacija automobilskih distributera na preprodajnom tržištu

Företagarna

France Digitale

Stalno predstavništvo Francuske pri EU-u

Njemačko udruženje za osiguranje (GDV)

Google

GSMA

IBM

IDC – Europsko državno savjetovanje

Zaklada za informatičku tehnologiju i inovacije

INTUG

Intuit Inc.

Irski odjel za komunikacije, klimatsko djelovanje i okoliš

Microsoft

Nacionalni trgovinski odbor

Orange Group

Stalno predstavništvo Poljske pri EU-u

Schneider Electric Services International

Stalno predstavništvo Španjolske pri EU-u

SUP46

Swedbank

Švedske IT i telekomunikacijske industrije

Švedska trgovinska federacija

Europsko udruženje lutrijskih organizacija (EL)

Federacija švedskih poljoprivrednika (LRF)

UEAPME – Europska organizacija poslodavaca u obrtničkom sektoru i malim i srednjim poduzećima

Federacija malih poduzeća Ujedinjene Kraljevine

Stalno predstavništvo Ujedinjene Kraljevine pri EU-u

Veolia

Vodafone


MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (26.4.2018)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Zdzisław Krasnodębski

AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Podatkovni vrijednosni lanci temelje se na različitim podatkovnim aktivnostima: stvaranju i prikupljanju podataka; objedinjavanju i organizaciji podataka; pohrani i obradi podataka; analizi podataka te marketingu i distribuciji temeljenima na podacima; upotrebi i ponovnoj upotrebi podataka. Efektivno i efikasno funkcioniranje pohrane i ostale obrade podataka ključna je sastavnica u svakom podatkovnom vrijednosnom lancu. Takvo efektivno i efikasno funkcioniranje i razvoj podatkovnog gospodarstva u Uniji priječe međutim dvije vrste prepreka za mobilnost podataka i jedinstveno tržište.

(2)  Podatkovni vrijednosni lanci temelje se na različitim podatkovnim aktivnostima: stvaranju i prikupljanju podataka; objedinjavanju i organizaciji podataka; obradi; analizi podataka te marketingu i distribuciji temeljenima na podacima; upotrebi i ponovnoj upotrebi podataka. Efektivno i efikasno funkcioniranje obrade podataka ključna je sastavnica u svakom podatkovnom vrijednosnom lancu. Takvo efektivno i efikasno funkcioniranje i razvoj podatkovnog gospodarstva u Uniji priječe međutim dvije vrste prepreka za mobilnost podataka i jedinstveno tržište.

Obrazloženje

Definicija pojma „obrada” koja je dodana članku 3. sadrži pojam „pohrana podataka”. Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu koji se razmatra. Njezino usvajanje zahtijevat će odgovarajuće promjene.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije vrijede i za usluge pohrane ili ostale obrade podataka. Međutim određeni nacionalni zahtjevi uvedeni u svrhu lokalizacije podataka na određenom području ometaju, a ponekad i sprečavaju pružanje tih usluga.

(3)  Sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga određena u člancima 26., člancima 49. do 55. i člancima 56. do 62. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) vrijedi i za usluge obrade podataka, uključujući prijenos podataka. Međutim određeni nacionalni zahtjevi uvedeni u svrhu lokalizacije podataka na određenom području ometaju, a ponekad i sprečavaju pružanje tih usluga.

Obrazloženje

U članku 6. navode se tehnički aspekti prijenosa podataka. Nacrt Uredbe ne sadrži ni definiciju prava na prijenos podataka ni definiciju samog prijenosa podataka. Stoga, kako bi članak 6. bio primjenjiv, prijenos podataka moramo okarakterizirati kao uslugu te ga na taj način obuhvatiti slobodom pružanja usluga iz Ugovora.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Kombinacija tih prepreka rezultira nepostojanjem tržišnog natjecanja između europskih pružatelja usluga računalstva u oblaku, raznim problemima povezanima s ovisnosti o određenom dobavljaču i velikim nedostatkom mobilnosti podataka. Isto tako, politikama lokalizacije podataka umanjuju se mogućnost poduzeća u području istraživanja i razvoja da olakšaju suradnju između poduzeća, sveučilišta i drugih istraživačkih organizacija kako bi ih se potaknulo na pokretanje vlastitih inovacija.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Poput poduzeća i potrošača, javna tijela država članica trebala bi profitirati od veće slobode izbora u pogledu pružatelja podatkovnih usluga, konkurentnijih cijena i učinkovitijeg pružanja usluga građanima. S obzirom na velike količine podataka koje obrađuju, javna bi tijela trebala drugima pružiti primjer kako se koriste podatkovne usluge u Uniji u pogledu neosobnih podataka i suzdržati se od postavljanja neopravdanih ograničenja uvedenih u svrhu lokalizacije podataka kada se koriste podatkovnim uslugama privatnih stranaka.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Prema Uredbi (EU) 2016/679 države članice ne mogu ni ograničavati ni zabranjivati slobodan protok osobnih podataka unutar Unije iz razloga povezanih sa zaštitom pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka. Ovom Uredbom utvrđuje se isto načelo slobodnog protoka unutar Unije za neosobne podatke, osim ako je ograničenje ili zabrana opravdana iz sigurnosnih razloga.

(10)  Prema Uredbi (EU) 2016/679 države članice ne mogu ni ograničavati ni zabranjivati slobodan protok osobnih podataka unutar Unije iz razloga povezanih sa zaštitom pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka. Ovom Uredbom utvrđuje se isto načelo slobodnog protoka unutar Unije za neosobne podatke, osim ako je ograničenje ili zabrana opravdana iz sigurnosnih razloga. Uredbom (EU) br. 2016/679 i ovom Uredbom utvrđuje se koherentan skup pravila u vezi sa slobodnim protokom različitih vrsta podataka. Uredba (EU) 2016/679 trebala bi se primjenjivati na dio skupa s osobnim podacima, a ova Uredba na dio skupa koji nisu osobni. Ako su neosobni i osobni podaci neraskidivo povezani, ova bi se Uredba trebala primjenjivati ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) 2016/679. Nadalje, ovom se Uredbom ne nameće ni obveza razdvajanja miješanih skupova podataka ni obveza odvojenog pohranjivanja različitih vrsta podataka.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Ovom se Uredbom stoga ne bi trebala sniziti razina zaštite koju fizičke osobe uživaju na temelju Uredbe (EU) 2016/679, a istovremeno bi za poduzeća trebalo biti jednostavno ispuniti zahtjeve koji iz nje proizlaze te ona posebno ne bi trebala predstavljati prepreku za razvoj novoosnovanih poduzeća i MSP-ova. Komisija bi na svojem web-mjestu trebala poduzećima dati jasne upute o pravnom postupanju s miješanim skupovima podataka zajedno s informacijama o mogućnostima razdvajanja miješanih skupova podataka. Komisija bi trebala ocijeniti primjenu ove Uredbe na miješane skupove podataka i u okviru svojeg preispitivanja, ako je potrebno, dati dodatne preporuke.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Zahtjevi za lokalizaciju podataka jasna su prepreka slobodnom pružanju usluga pohrane ili ostale obrade podataka u cijeloj Uniji te funkcioniranju unutarnjeg tržišta. Kao takvi trebali bi biti zabranjeni, osim ako zadovoljavaju načelo proporcionalnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji i ako su opravdani iz razloga javne sigurnosti, kako je utvrđeno pravom Unije, posebno člankom 52. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Kako bi se ostvarilo načelo slobodnog prekograničnog protoka neosobnih podataka, osiguralo brzo uklanjanje postojećih zahtjeva za lokalizaciju podataka i iz operativnih razloga omogućila pohrana i ostala obrada podataka na više lokacija diljem EU-a, te budući da se ovom Uredbom predviđaju mjere za osiguravanje dostupnosti podataka za potrebe regulatorne kontrole, države članice ne bi se trebale moći pozivati na druga opravdanja osim razloga javne sigurnosti.

(12)  Zahtjevi za lokalizaciju podataka jasna su prepreka slobodnom pružanju usluga obrade u cijeloj Uniji te funkcioniranju unutarnjeg tržišta. Kao takvi trebali bi biti zabranjeni, osim ako zadovoljavaju načelo proporcionalnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji i ako su opravdani iz razloga javne sigurnosti, kako je utvrđeno pravom Unije, posebno člankom 52. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Kako bi se ostvarilo načelo slobodnog prekograničnog protoka neosobnih podataka, osiguralo brzo uklanjanje postojećih zahtjeva za lokalizaciju podataka i iz operativnih razloga omogućila obrada podataka na više lokacija diljem EU-a, te budući da se ovom Uredbom predviđaju mjere za osiguravanje dostupnosti podataka za potrebe regulatorne kontrole, države članice ne bi se trebale moći pozivati na druga opravdanja osim razloga javne sigurnosti. Pojmom „javne sigurnosti” u smislu članka 52. UFEU-a i kako ga tumači Sud Europske unije obuhvaćene su i unutarnja i vanjska sigurnost države članice. Država članica koja traži takvo izuzeće trebala bi dokazati da joj je to odstupanje nužno kako bi zaštitila svoje temeljne sigurnosne interese.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Nadalje, kako bi se uklonile potencijalne postojeće prepreke, tijekom prijelaznog razdoblja od 12 mjeseci države članice trebale bi provesti preispitivanje postojećih nacionalnih zahtjeva za lokalizaciju podataka i Komisiju obavijestiti, uz obrazloženje, o svim zahtjevima za lokalizaciju podataka za koje smatraju da su u skladu s ovom Uredbom. Te bi obavijesti trebale omogućiti Komisiji da ocijeni sukladnost svih preostalih zahtjeva za lokalizaciju podataka.

(14)  Nadalje, kako bi se uklonile potencijalne postojeće prepreke, tijekom prijelaznog razdoblja od 12 mjeseci države članice trebale bi provesti preispitivanje postojećih zakona i drugih propisa opće prirode kojima se utvrđuju zahtjevi za lokalizaciju podataka i Komisiju obavijestiti, uz obrazloženje, o svim zahtjevima za lokalizaciju podataka za koje smatraju da su u skladu s ovom Uredbom. Te bi obavijesti trebale omogućiti Komisiji da ocijeni sukladnost svih preostalih zahtjeva za lokalizaciju podataka te da po potrebi donosi mišljenja kojima zahtijeva od država članica da izmijene ili ukinu takve zahtjeve za lokalizaciju podataka i koja bi države članice u najvećoj mjeri trebala uzimati u obzir.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se osigurala transparentnost zahtjeva za lokalizaciju podataka u državama članicama za fizičke ili pravne osobe, kao što su pružatelji i korisnici usluga pohrane ili ostale obrade podataka, svaka država članica trebala bi putem jedinstvene kontaktne točke na internetu objaviti i redovito ažurirati informacije o tim mjerama. Kako bi se na odgovarajući način informiralo pravne i fizičke osobe o zahtjevima za lokalizaciju podataka u cijeloj Uniji, države članice trebale bi dostaviti Komisiji adrese takvih internetskih stranica. Komisija bi te informacije trebala objaviti na vlastitom web-mjestu.

(15)  Kako bi se osigurala transparentnost zahtjeva za lokalizaciju podataka u državama članicama za fizičke ili pravne osobe, kao što su pružatelji i korisnici usluga obrade, svaka država članica trebala bi putem jedinstvene kontaktne točke na internetu objaviti i redovito ažurirati informacije o tim mjerama. Kako bi se na odgovarajući način informiralo pravne i fizičke osobe o zahtjevima za lokalizaciju podataka u cijeloj Uniji, države članice trebale bi dostaviti Komisiji adrese takvih internetskih stranica. Komisija bi na vlastitom web-mjestu trebala objavljivati redovito ažurirane informacije o tim nacionalnim mjerama dostupne na njezinim radnim jezicima, zajedno s adresama internetskih jedinstvenih kontaktnih točaka država članica.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Kako bi se u potpunosti iskoristile prednosti okruženja u kojem postoji slobodno tržišno natjecanje, profesionalni korisnici trebali bi moći donositi informirane odluke i lako uspoređivati pojedine komponente raznih ponuda pohrane ili ostale obrade podataka na tržištu, uključujući i u pogledu ugovornih uvjeta za prijenos podataka nakon prestanka ugovora. U cilju usklađivanja s inovativnim potencijalom tržišta te kako bi se u obzir uzelo iskustvo i stručno znanje pružatelja usluga i profesionalnih korisnika pohrane ili ostale obrade podataka, detaljne informacije i operativne zahtjeve za prijenos podataka trebali bi definirati sudionici na tržištu samoregulacijom putem kodeksa ponašanja na razini Unije, koji mogu sadržavati modele ugovornih uvjeta, što će Komisija poticati i olakšavati. Međutim, ako takvi kodeksi ponašanja ne budu utvrđeni i učinkovito provedeni u razumnom roku, Komisija bi trebala preispitati situaciju.

(21)  Kako bi se u potpunosti iskoristile prednosti okruženja u kojem postoji slobodno tržišno natjecanje, profesionalni korisnici trebali bi moći donositi informirane odluke i lako uspoređivati pojedine komponente raznih ponuda pohrane ili ostale obrade podataka na tržištu, uključujući i u pogledu ugovornih uvjeta za prijenos podataka nakon prestanka ugovora. U cilju usklađivanja s inovativnim potencijalom tržišta te kako bi se u obzir uzelo iskustvo i stručno znanje pružatelja usluga i profesionalnih korisnika pohrane ili ostale obrade podataka, detaljne informacije i operativne zahtjeve za prijenos podataka trebali bi definirati sudionici na tržištu samoregulacijom putem kodeksa ponašanja na razini Unije, koji mogu sadržavati modele ugovornih uvjeta, što će Komisija poticati i olakšavati. U tim kodeksima ponašanja trebalo bi se odrediti da vezanost za određenog pružatelja usluga nije prihvatljiva poslovna praksa, da bi se trebali koristiti otvoreni standardi i specifikacije te da se koriste tehnologije za povećanje povjerenja poput enkripcije. Komisija bi trebala poticati na savjetovanje sa svim relevantnim dionicima kao što su korisnici i pružatelji usluga u oblaku svih veličina, uključujući start-up poduzeća i MSP-ove, tijekom izrade tog samoregulatornog kodeksa ponašanja. Međutim, ako takvi kodeksi ponašanja ne budu utvrđeni i učinkovito provedeni u zadanom roku, Komisija bi trebala preispitati situaciju i ocijeniti potrebu za predstavljanjem zakonodavnog prijedloga za učinkovito smanjenje prepreka prijenosu podataka.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  Ako se podaci obrađuju, profesionalnim korisnicima bi se trebalo dozvoliti da primaju podatke u strukturiranom, svakodnevno korištenom, strojno čitljivom i interoperabilnom formatu i da ih šalju izravno s jednog mjesta obrade podataka na drugo ili na obradu. Pružatelje usluga trebalo bi ohrabriti da razvijaju interoperabilne formate, da se koriste otvorenim standardima i otvorenim specifikacijama kojima se omogućuje prijenos podataka.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Kako bi se osigurala učinkovita provedba postupka za pomoć među nadležnim tijelima država članica, Komisija može donijeti provedbene akte kojima će se utvrditi standardni obrasci, jezici zahtjeva, rokovi ili drugi detalji postupaka za traženje pomoći. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.40

(23)  Kako bi se osigurala učinkovita provedba postupka za pomoć među nadležnim tijelima država članica, Komisija može donijeti provedbene akte kojima će se utvrditi standardni obrasci, formati i kanali za prijenos, jezici zahtjeva, rokovi ili drugi detalji postupaka za traženje pomoći. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.40

_________________

_________________

40 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

40 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Jačanje povjerenja u sigurnost prekogranične pohrane ili ostale obrade podataka trebalo bi smanjiti sklonost sudionika na tržištu i javnog sektora da pribjegavaju lokalizaciji podataka kao zamjeni za sigurnost podataka. Time bi se također trebala poboljšati pravna sigurnost za poduzeća u pogledu primjenjivih sigurnosnih zahtjeva ako pohranu ili druge aktivnosti obrade podataka eksternaliziraju, uključujući i pružateljima usluga u drugim državama članicama.

(24)  Jačanje povjerenja u sigurnost prekogranične obrade trebalo bi smanjiti sklonost sudionika na tržištu i javnog sektora da pribjegavaju lokalizaciji podataka kao zamjeni za sigurnost podataka. Time bi se također trebala poboljšati pravna sigurnost za poduzeća u pogledu primjenjivih sigurnosnih zahtjeva ako eksternaliziraju obradu, uključujući i pružateljima usluga u drugim državama članicama, te uzimati u obzir stalni brzi razvoj novih tehnologija kako bi se omogućila brza prilagodba na njih. U tu svrhu države bi članice trebale izbjegavati zadiruće zakonodavstvo koje bi u pitanje dovelo sigurnost, integritet ili autentičnost podataka, a pružatelji usluga trebali bi koristiti najmodernije dostupne tehnologije za provođenje politika i praksi integrirane sigurnosti i zadane privatnosti. Lakoća promjene pružatelja usluga i prenosivost podataka isto su tako čimbenici za povećanje povjerenja i trebalo bi ih osigurati.

Obrazloženje

Povjerenje je najveća prepreka korištenju usluga u oblaku koja nije pravne prirode. Stoga cilj ovog teksta mora biti izgradnja povjerenja.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima te bi je trebalo tumačiti i primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima, uključujući prava na zaštitu osobnih podataka (članak 8.), slobodu poslovanja (članak 16.) te slobodu izražavanja i informiranja (članak 11.).

(29)  Ovom Uredbom ne bi se trebala dovoditi u pitanje primjena drugih uredbi o obradi podataka, poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima te bi je trebalo tumačiti i primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima, uključujući prava na zaštitu osobnih podataka (članak 8.), slobodu poslovanja (članak 16.) te slobodu izražavanja i informiranja (članak 11.).

Obrazloženje

Kako bi se izbjeglo stvaranje hijerarhije pravnih tekstova i ojačala provedba temeljnih prava, potrebno je strogo tumačenje.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ova se Uredba primjenjuje na pohranu i ostalu obradu elektroničkih podataka u Uniji (osim osobnih podataka)

1.  Ova se Uredba primjenjuje na obradu elektroničkih podataka u Uniji (osim osobnih podataka)

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  koja se pruža kao usluga korisnicima s boravištem ili poslovnim nastanom u Uniji, bez obzira na to ima li pružatelj usluga poslovni nastan u Uniji ili izvan nje, ili

(a)  koja se pruža kao usluga korisnicima, bez obzira na to radi li se o privatnom ili javno-privatnom subjektu, s boravištem ili poslovnim nastanom u Uniji, bez obzira na to ima li pružatelj usluga poslovni nastan u Uniji ili izvan nje, ili

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  U slučaju miješanih skupova podataka, Uredba (EU) 2016/679 trebala bi se primjenjivati na dio skupa s osobnim podacima, a ova Uredba na podatke koji nisu osobni. Ako su osobni podaci i neosobni podaci neraskidivo povezani, ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) 2016/679.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  „pohrana podataka” znači bilo koja pohrana podataka u elektroničkom formatu;

2.  „obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na podacima ili skupovima podataka u elektroničkom formatu, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu koji se razmatra; ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  „pružatelj” znači fizička ili pravna osoba koja pruža usluge pohrane ili ostale obrade podataka;

4.  „pružatelj” znači fizička ili pravna osoba koja pruža usluge obrade;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  „zahtjev za lokalizaciju podataka” znači bilo koja obveza, zabrana, uvjet, ograničenje ili drugi zahtjev utvrđen zakonima, uredbama ili administrativnim odredbama država članica kojima se nameće lokalizacija pohrane ili ostale obrade podataka na državnom području određene države članice ili sprečava pohrana ili ostala obrada podataka u bilo kojoj drugoj državi članici;

5.  „zahtjev za lokalizaciju podataka” znači bilo koja obveza, zabrana, uvjet, ograničenje ili drugi zahtjev utvrđen zakonima, uredbama ili administrativnim odredbama ili praksama država članica, uključujući u području javne nabave, koje nameću lokalne, središnje ili regionalne vlasti ili javni subjekti i kojima se zahtijeva lokalizacija obrade na državnom području određene države članice ili sprečava pohrana ili ostala obrada podataka u bilo kojoj drugoj državi članici;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  „nadležno tijelo” znači tijelo države članice koje, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom Unije, u svrhu obavljanja svojih službenih dužnosti ima ovlasti za pristup podacima koje pohranjuju ili obrađuju fizičke ili pravne osobe;

6.  „nadležno tijelo” znači tijelo države članice koje, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom Unije, u svrhu obavljanja svojih službenih dužnosti ima ovlasti za pristup podacima koje obrađuju fizičke ili pravne osobe;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  „korisnik” znači fizička ili pravna osoba koja se koristi uslugama pohrane ili ostale obrade podataka;

7.  „korisnik” znači fizička ili pravna osoba koja se koristi ili zahtijeva usluge obrade podataka;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Lokacija podataka u svrhe pohrane ili ostale obrade unutar Unije ne smije se ograničavati na državno područje određene države članice, a pohrana ili ostala obrada u bilo kojoj drugoj državi članici ne smije se zabranjivati ili ograničavati, osim ako je to opravdano iz razloga javne sigurnosti.

1.  Zahtjevi za lokalizaciju podataka zabranjuju se, osim ako nisu opravdani dokumentiranom ili ozbiljnom prijetnjom javnoj sigurnosti i ne predstavljaju adekvatne i razmjerne mjere.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U roku od 12 mjeseci nakon početka primjene ove Uredbe države članice dužne su osigurati stavljanje izvan snage svih zahtjeva za lokalizaciju podataka koji nisu u skladu sa stavkom 1. Ako država članica smatra da je određeni zahtjev za lokalizaciju podataka u skladu sa stavkom 1. i da stoga može ostati na snazi, tu je mjeru dužna prijaviti Komisiji uz obrazloženje zadržavanja tog zahtjeva na snazi.

3.  U roku od 12 mjeseci nakon početka primjene ove Uredbe države članice dužne su osigurati stavljanje izvan snage svih zahtjeva za lokalizaciju podataka koji nisu u skladu sa stavkom 1. Ako do kraja tog razdoblja država članica smatra da je određeni zahtjev za lokalizaciju podataka u skladu sa stavkom 1. i da stoga može ostati na snazi, tu je mjeru dužna priopćiti Komisiji uz obrazloženje zadržavanja tog zahtjeva na snazi.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Ne dovodeći u pitanje članak 258. UFEU-a, Komisija u roku od tri mjeseca od dana primitka takve obavijesti ispituje usklađenost te mjere sa stavkom 1. ovog članka te, ako je to prikladno, donosi mišljenje kojim od dotične države članice zahtijeva da izmijeni ili ukine mjeru.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Svaka država članica dužna je obavijestiti Komisiju o internetskoj adresi svoje jedinstvene kontaktne točke iz stavka 4. Poveznice na te jedinstvene kontaktne točke Komisija objavljuje na svojem web-mjestu.

5.  Svaka država članica dužna je obavijestiti Komisiju o internetskoj adresi svoje jedinstvene kontaktne točke iz stavka 4. Komisija na svojem web-mjestu na svojim radnim jezicima objavljuje redovito ažurirane informacije o nacionalnim mjerama iz stavaka 2. i 3., zajedno s adresama jedinstvenih internetskih kontaktnih točaka država članica.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Komisija na svojem web-mjestu za pružatelje i korisnike usluga obrade podataka objavljuje smjernice o primjeni ove Uredbe, uključujući informacije o pravnom postupanju s različitim vrstama skupova podataka.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija potiče i olakšava izradu samoregulatornih kodeksa ponašanja na razini Unije kako bi se utvrdile smjernice o najboljim praksama za olakšavanje promjene pružatelja usluga i osiguralo da se profesionalnim korisnicima prije zaključivanja ugovora o pohrani i obradi podataka pruže dovoljno detaljne, jasne i transparentne informacije u pogledu sljedećih pitanja:

1.  Komisija potiče i olakšava izradu samoregulatornih kodeksa ponašanja na razini Unije, na temelju načela interoperabilnosti, kako bi se utvrdile smjernice u pogledu sljedećih elemenata:

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  najbolje prakse pri olakšavanju promjene pružatelja usluga i prijenosa podataka u strukturiranom, strojno čitljivom formatu temeljenom na uobičajeno korištenim otvorenim standardima, takve da korisniku daju dovoljno vremena za promjenu pružatelja usluga ili prijenos podataka; i

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  postupci, tehnički zahtjevi, rokovi i naknade koje se primjenjuju u slučaju kad profesionalni korisnik želi promijeniti pružatelja usluga ili prenijeti podatke natrag u vlastiti IT sustav, uključujući postupke i lokaciju rezervnih kopija podataka, dostupne formate podataka te podršku, potrebnu IT konfiguraciju i minimalnu širinu pojasa mreže; vrijeme potrebno prije pokretanja postupka prijenosa podataka i vrijeme tijekom kojeg će podaci ostati dostupni za prijenos; i jamstva za pristup podacima u slučaju da pružatelj usluga proglasi stečaj; i

(a)  minimalni zahtjevi u pogledu informacija kako bi se zajamčilo da su profesionalnim korisnicima na raspolaganju dovoljno detaljne, jasne i transparentne informacije prije sklapanja ugovora o obradi podataka, u vezi s postupcima, tehničkim zahtjevima, rokovima i naknadama koje se primjenjuju u slučaju kad profesionalni korisnik želi promijeniti pružatelja usluga ili prenijeti podatke natrag u vlastiti IT sustav, uključujući postupke i lokaciju rezervnih kopija podataka, dostupne formate podataka te podršku, potrebnu IT konfiguraciju i minimalnu širinu pojasa mreže; vrijeme potrebno prije pokretanja postupka prijenosa podataka i vrijeme tijekom kojeg će podaci ostati dostupni za prijenos; i jamstva za pristup podacima u slučaju da pružatelj usluga proglasi stečaj; i

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  programi certificiranja za proizvode i usluge obrade podataka, čime se olakšava usporedivost kvalitete tih proizvoda i usluga, uključujući upravljanje kvalitetom, upravljanje informacijskom sigurnosti, kontinuitetom poslovanja i okolišem;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako se samoregulatornim kodeksom ponašanja još nije smanjio broj postojećih prepreka prenošenju podataka, nakon preispitivanja mora slijediti zakonski prijedlog.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Ako se takvi kodeksi ponašanja ne uvedu i učinkovito provedu u zadanom roku, ili ako postoji razlog za zabrinutost nakon ispravno provedene revizije, Komisija može usvojiti provedbene akte kojima se utvrđuju smjernice s minimalnim zahtjevima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 8.

Obrazloženje

Iako se potiče samoregulacija, Komisija može pomoći u prevladavanju prepreka koje bi mogle iskrsnuti u postupku sastavljanja kodeksa.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima će se utvrditi standardni obrasci, jezici zahtjevâ, rokovi i drugi detalji postupaka za traženje pomoći. Takvi provedbeni akti donose se u skladu s postupkom iz članka 8.

6.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima će se utvrditi standardni obrasci, formati i kanali za prijenos, jezici zahtjevâ, rokovi i drugi detalji postupaka za traženje pomoći. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 8.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Jedinstvena kontaktna točka također daje opće informacije profesionalnim korisnicima i javnosti o obvezama određenima ovom Direktivom, kao i o svim kodeksima ponašanja razvijenima u skladu s člankom 6.

Obrazloženje

Jedinstvena kontaktna točka zamišljena je kao pomoć administrativnim tijelima u državama članicama, ali bi se njezina funkcija mogla proširiti tako da postane kontaktna točka za opću javnost i poslovnu zajednicu.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji

Referentni dokumenti

COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

23.10.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

23.10.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Zdzisław Krasnodębski

9.11.2017

Razmatranje u odboru

28.11.2017

21.2.2018

 

 

Datum usvajanja

24.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

59

1

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Rosa D’Amato

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

59

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji

Referentni dokumenti

COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.9.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

23.10.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

23.10.2017

JURI

23.10.2017

LIBE

23.10.2017

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

JURI

2.10.2017

LIBE

23.10.2017

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Anna Maria Corazza Bildt

25.10.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

23.1.2018

21.3.2018

24.4.2018

17.5.2018

Datum usvajanja

4.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

Datum podnošenja

6.6.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 21. lipnja 2018.Pravna napomena