Postopek : 2017/0123(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0204/2018

Predložena besedila :

A8-0204/2018

Razprave :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Obrazložitev glasovanja
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0341

POROČILO     ***I
PDF 1169kWORD 129k
7.6.2018
PE 612.273v02-00 A8-0204/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Ismail Ertug

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju

(COM(2017)0281 – C8- 0169/2017– 2017/0123(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0281),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0169/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. januarja 2018(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0204/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Zdaj se, razen če ni drugače določeno z nacionalno zakonodajo, pravila za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika ne uporabljajo za podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega navedene omejitve. Število takih podjetij, ki so dejavna v domačem in mednarodnem prometu, se povečuje. Posledično se je več držav članic odločilo, da bodo pravila o pogojih za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika iz Uredbe (ES) št. 1071/2009 uporabljala tudi za navedena podjetja. Da bi se s skupnimi pravili zagotovila minimalna raven profesionalizacije sektorja, ki uporablja vozila, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, in da bi se tako zbližali konkurenčni pogoji med vsemi prevozniki, bi bilo treba to določbo črtati, zahteve v zvezi z dejanskim in stalnim sedežem ter ustreznim finančnim položajem pa bi morale postati obvezne.

(2)  Zdaj se, razen če ni drugače določeno z nacionalno zakonodajo, pravila za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika ne uporabljajo za podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila, vključno z maso priklopnikov, ne presega 3,5 tone. Število takih podjetij se povečuje. Posledično se je več držav članic odločilo, da bodo pravila o pogojih za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika iz Uredbe (ES) št. 1071/2009 uporabljala tudi za navedena podjetja. Da bi preprečili morebitne vrzeli in da bi se s skupnimi pravili zagotovila minimalna raven profesionalizacije sektorja, ki uporablja motorna vozila, katerih dovoljena masa naloženega vozila, vključno z maso priklopnikov, je od 2,4 do 3,5 tone in se uporabljajo za mednarodni prevoz, in da bi se tako zbližali konkurenčni pogoji med vsemi prevozniki, bi se morale zahteve za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika enako uporabljati, hkrati pa bi bilo treba preprečiti nesorazmerno upravno breme. Ker ta uredba velja le za podjetja, ki prevažajo blago za najem ali plačilo, podjetja, ki opravljajo prevoze za lastne potrebe, niso zajeta v to določbo.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Komisija je v oceni učinka ocenila, da bi prihranki za podjetja v obdobju 2020–2035 znašali od 2,7 do 5,2 milijarde EUR.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Zagotoviti je treba, da so cestni prevozniki s sedežem v določeni državi članici tam dejansko in stalno prisotni ter od tam tudi poslujejo. Zato je treba tudi glede na izkušnje pojasniti določbe v zvezi z obstojem dejanskega in stalnega sedeža.

(4)  Za preprečevanje pojava tako imenovanih slamnatih družb ter zagotavljanje poštene konkurence in enakih konkurenčnih pogojev na notranjem trgu so potrebna jasnejša merila, intenzivnejše spremljanje in uveljavljanje ter boljše sodelovanje med državami članicami. Cestni prevozniki s sedežem v določeni državi članici bi tam morali biti dejansko in stalno prisotni ter od tam tudi resnično opravljati prevozne in druge bistvene dejavnosti. Zato je treba tudi glede na izkušnje pojasniti in poostriti določbe v zvezi z obstojem dejanskega in stalnega sedeža, hkrati pa preprečiti nesorazmerno upravno breme.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Ker lahko hude kršitve pravil Unije o napotitvi delavcev in prava, ki se uporablja za pogodbene obveznosti, bistveno vplivajo na trg cestnega prevoza blaga in socialno zaščito delavcev, bi jih bilo treba dodati med dejavnike, ki vplivajo na oceno dobrega ugleda.

(7)  Ker lahko hude kršitve pravil Unije o napotitvi delavcev, kabotaže in prava, ki se uporablja za pogodbene obveznosti, bistveno vplivajo na trg cestnega prevoza blaga in socialno zaščito delavcev, bi jih bilo treba dodati med dejavnike, ki vplivajo na oceno dobrega ugleda.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega navedene omejitve, bi morala izkazovati minimalen finančni položaj za zagotovitev, da imajo sredstva za stalno in dolgotrajno izvajanje dejavnosti. Ker pa imajo zadevne dejavnosti običajno omejen obseg, bi morale biti s tem povezane zahteve manj stroge od tistih, ki se uporabljajo za prevoznike, ki uporabljajo vozila ali kombinacije vozil nad navedeno omejitvijo.

(10)  Podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili z dovoljeno maso naloženega vozila od 2,4 do 3,5 tone, vključno z maso priklopnikov, in ki izvajajo mednarodne prevoze, bi morala izkazovati minimalen finančni položaj za zagotovitev, da imajo sredstva za stalno in dolgotrajno izvajanje dejavnosti. Ker pa so dejavnosti, ki se opravljajo s takšnimi vozili, običajno omejenega obsega, bi morale biti s tem povezane zahteve manj stroge od tistih, ki se uporabljajo za prevoznike, ki uporabljajo vozila ali kombinacije vozil nad navedeno omejitvijo.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Informacije o prevoznikih iz nacionalnih elektronskih registrov bi morale biti čim popolnejše, da lahko imajo nacionalni organi, pristojni za izvrševanje zadevnih pravil, zadosten pregled nad preiskovanimi prevozniki. Zlasti informacije o registrskih številkah vozil, ki jih imajo prevozniki na voljo, številu njihovih zaposlenih, njihovi stopnji tveganja in osnovnih finančnih podatkih bi morale omogočiti boljše nacionalno in čezmejno izvrševanje določb uredb (ES) št. 1071/2009 in (ES) št. 1072/2009. Zato bi bilo treba pravila o nacionalnem elektronskem registru ustrezno spremeniti.

(11)  Informacije o prevoznikih iz nacionalnih elektronskih registrov bi morale biti popolne in posodobljene, da lahko imajo nacionalni organi, pristojni za izvrševanje zadevnih pravil, zadosten pregled nad preiskovanimi prevozniki. Zlasti informacije o registrskih številkah vozil, ki jih imajo prevozniki na voljo, številu njihovih zaposlenih in njihovi stopnji tveganja bi morale omogočiti boljše nacionalno in čezmejno izvrševanje določb uredb (ES) št. 1071/2009 in (ES) št. 1072/2009, pa tudi druge ustrezne zakonodaje Unije. Da bi izvršilnim uradnikom, tudi tistim, ki opravljajo cestne preglede, zagotovili jasen in popoln pregled prevoznikov, ki jih pregledujejo, bi ti uradniki morali imeti tudi neposreden in takojšen dostop do vseh ustreznih informacij. Zato bi morali biti nacionalni elektronski registri resnično interoperabilni, podatki, ki jih vsebujejo, pa bi morali biti neposredno in takoj dostopni vsem imenovanim izvršilnim uradnikom vseh držav članic. Zato bi bilo treba pravila o nacionalnem elektronskem registru ustrezno spremeniti.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Pravila o domačem prevozu, ki ga cestni prevozniki nerezidenti začasno opravljajo v državi članici gostiteljici (v nadaljnjem besedilu: kabotaža), bi morala biti jasna, enostavna in preprosta za izvrševanje, hkrati pa bi širše ohranjala že doseženo stopnjo liberalizacije.

(13)  Pravila o domačem prevozu, ki ga cestni prevozniki nerezidenti začasno opravljajo v državi članici gostiteljici (v nadaljnjem besedilu: kabotaža), bi morala biti jasna, enostavna in preprosta za izvrševanje.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  V ta namen ter za olajšanje pregledov in odpravo negotovosti bi bilo treba črtati omejitev števila kabotaž, ki sledijo mednarodnemu prevozu, hkrati pa bi bilo treba zmanjšati število dni, ki so na voljo za te kabotaže.

(14)  Kabotaža bi morala biti s posebnimi omejitvami dovoljena v državi gostiteljici in v sosednjih državah članicah, da bi preprečevali vožnje brez tovora. V ta namen ter za olajšanje pregledov in odpravo negotovosti bi bilo treba črtati omejitev števila kabotaž, ki sledijo mednarodnemu prevozu, hkrati pa bi bilo treba zmanjšati obdobje, ki je za te kabotaže na voljo znotraj določene države članice.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Da se kabotaže ne bi izvajale sistematično, kar bi lahko vodilo v stalno ali neprekinjeno dejavnost, ki bi izkrivila nacionalni trg, bi bilo treba zmanjšati obdobje, ki je za kabotažo na voljo znotraj ene države članice gostiteljice. Poleg tega prevozniki nekaj časa in dokler ne bi opravili novega mednarodnega prevoza iz države članice, v kateri ima podjetje sedež, ne bi smeli opravljati novih kabotaž v isti državi članici. Ta določba ne posega v dejavnosti mednarodnega prevoza.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Pojasniti bi bilo treba sredstva, s katerimi lahko cestni prevozniki dokažejo skladnost s pravili o kabotaži. Med takimi sredstvi bi morala biti priznana uporaba in pošiljanje elektronskih prometnih informacij, kar bi moralo poenostaviti predložitev ustreznih dokazov in njihovo obravnavo s strani pristojnih organov. Oblika, uporabljena v ta namen, bi morala zagotavljati zanesljivost in verodostojnost. Glede na vse pogostejšo uporabo učinkovite elektronske izmenjave informacij v prometu in logistiki je treba zagotoviti usklajenost v regulativnih okvirih in določbah, namenjenih poenostavitvi upravnih postopkov.

(15)  Uspešno in učinkovito izvrševanje pravil je prvi pogoj za pošteno konkurenco na notranjem trgu. Nadaljnja digitalizacija orodij za izvrševanje je bistvena za sprostitev zmogljivosti izvrševanja, zmanjšanje nepotrebnega upravnega bremena za mednarodne prevoznike, zlasti za mala in srednja podjetja, zagotovitev bolj ciljne usmerjenosti na zelo tvegane prevoznike in zaznavanje goljufivega ravnanja. Da prometnih dokumentov ne bi več tiskali na papirju, bi morala v skladu s Konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (eCMR) postati uporaba elektronskih dokumentov, zlasti elektronskega tovornega lista, v prihodnosti pravilo. Pojasniti bi bilo treba sredstva, s katerimi lahko cestni prevozniki dokažejo skladnost s pravili o kabotaži. Med takimi sredstvi bi morala biti priznana uporaba in pošiljanje elektronskih prometnih informacij, kar bi moralo poenostaviti predložitev ustreznih dokazov in njihovo obravnavo s strani pristojnih organov. Oblika, uporabljena v ta namen, bi morala zagotavljati zanesljivost in verodostojnost. Glede na vse pogostejšo uporabo učinkovite elektronske izmenjave informacij v prometu in logistiki je treba zagotoviti usklajenost v regulativnih okvirih in določbah, namenjenih poenostavitvi upravnih postopkov.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Hitra uvedba pametnih tahografov je bistvenega pomena, saj bo izvršilnim organom, ki izvajajo cestne preglede za odkrivanje kršitev in nepravilnosti, omogočila, da to opravljajo hitreje in učinkoviteje, to pa bi pomenilo izboljšano izvrševanje te uredbe.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Prevozna podjetja so naslovniki pravil o mednarodnem prevozu in se kot taka kaznujejo za morebitne kršitve, ki jih storijo. Da pa bi se preprečile zlorabe s strani podjetij, ki prevozne storitve prevzemajo od prevoznikov v cestnem prometu, bi morale države članice določiti tudi sankcije za pošiljatelje in špediterje, če zavestno naročijo prevozne storitve, ki vključujejo kršitve določb Uredbe (ES) št. 1072/2009.

(16)  Prevozna podjetja so naslovniki pravil o mednarodnem prevozu in se kot taka kaznujejo za morebitne kršitve, ki jih storijo. Da pa bi se preprečile zlorabe s strani podjetij, ki prevozne storitve prevzemajo od prevoznikov v cestnem prometu, bi morale države članice določiti tudi sankcije za pošiljatelje blaga, špediterje, izvajalce in podizvajalce, če vedo, da prevozne storitve, ki jih naročajo, vključujejo kršitve določb Uredbe (ES) št. 1072/2009. Če prevozna podjetja, ki naročajo prevozne storitve, storitve naročijo pri podjetjih z nizko stopnjo tveganja, bi morala biti njihova odgovornost manjša.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Predlagani Evropski organ za delo [...] je namenjen podpori in spodbujanju sodelovanja in izmenjave informacij med pristojnimi nacionalnimi organi, da bi učinkovito izvrševali ustrezno zakonodajo Unije. Organ lahko igra pomembno vlogo pri podpori in spodbujanju izvrševanja te uredbe, in sicer pri spodbujanju izmenjave informacij med pristojnimi organi, podpiranju držav članic pri gradnji zmogljivosti prek izmenjav in usposabljanja osebja in pri podpiranju držav članic pri organiziranju usklajenih pregledov. To bi okrepilo vzajemno zaupanje med državami članicami, izboljšalo učinkovito sodelovanje med pristojnimi organi in prispevalo k boju proti goljufijam in zlorabam pravil.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka i

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 1 – odstavek 4 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  točka (a) se črta;

(i)  točka (a) se nadomesti z naslednjim:

 

(a) podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil, vključno z maso priklopnikov, ne presega 2,4 tone;

 

(aa) podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil, vključno z maso priklopnikov, ne presega 3,5 tone, in ki opravljajo dejavnost izključno v domačem prometu;

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka ii

Uredba 1071/2009

Člen 1 – odstavek 4 – točka 2 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prevoz po cesti, za katerega se ne prejme plačilo in ki ne ustvarja dohodka, kot je prevoz oseb za dobrodelne namene ali za strogo zasebno uporabo, se šteje za prevoz, ki se opravlja izključno za nekomercialne namene;“;

Prevoz po cesti, katerega namen ni ustvarjanje dobička za voznika ali druge, kot je opravljanje storitev za dobrodelne ali človekoljubne namene, se šteje za prevoz, ki se opravlja izključno za nekomercialne namene;

Obrazložitev

Opredelitev pojma „nekomercialni prevoz“ bi morala vključevati dejavnosti, kjer razlog za opravljanje ni komercialna korist. Izključno dobrodelne dejavnosti, recimo občinski avtobusni prevozi, ki vključujejo določeno obliko finančnih prispevkov za prevoz, ne bi smele biti izključene iz te oprostitve.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 1 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  doda se naslednji odstavek 6:

črtano

 

6.  

 

Člen 3(1)(b) in (d) ter členi 4, 6, 8, 9, 14, 19 in 21 se ne uporabljajo za podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tone.

 

Vendar lahko države članice:

 

(a)  zahtevajo, da ta podjetja izvajajo nekatere ali vse določbe iz prvega pododstavka;

 

(b)  mejo iz prvega pododstavka znižajo za vse ali samo za nekatere vrste cestnih prevozov.“;

 

 

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 5 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ima prostore, v katerih hrani svojo temeljno poslovno dokumentacijo, zlasti vse komercialne pogodbe, računovodske dokumente, kadrovsko dokumentacijo, pogodbe o zaposlitvi, dokumentacijo s podatki o času vožnje in počitkih ter kateri koli drug dokument, do katerega mora imeti dostop pristojni organ, da preveri izpolnjevanje pogojev iz te uredbe;“;

(a)  ima ustrezne prostore, sorazmerne z dejavnostmi podjetja, v katerih lahko dostopa do temeljne poslovne dokumentacije v elektronski ali kateri koli drugi obliki, zlasti do komercialnih pogodb, računovodskih dokumentov, kadrovske dokumentacije, pogodb o zaposlitvi, socialnovarstvene dokumentacije, dokumentacije s podatki o kabotaži, napotitvah ter času vožnje in počitkih ter katerega koli drugega dokumenta, do katerega mora imeti dostop pristojni organ, da preveri izpolnjevanje pogojev iz te uredbe;

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 5 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(a)  doda se naslednja točka (a a):

 

(aa) Vozila iz točke (b) v okviru prevozne pogodbe v državi članici, kjer ima podjetje sedež, vsake tri tedne opravijo vsaj eno natovarjanje ali raztovarjanje blaga.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 5 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  z ustrezno upravno opremo dejansko in neprekinjeno opravlja svoje administrativne in komercialne dejavnosti v prostorih, ki imajo ustrezne naprave ter se nahajajo v tej državi članici;“;

(c)  z ustrezno opremo dejansko in neprekinjeno opravlja svoje administrativne in komercialne dejavnosti v prostorih iz točke (a), ki imajo ustrezne naprave ter se nahajajo v tej državi članici;

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 5 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  upravlja prevoz, ki se opravlja z vozili iz točke (b), z ustrezno tehnično opremo, ki se nahaja v tej državi članici;“;

(d)  dejansko in neprekinjeno upravlja prevoz, ki se opravlja z uporabo vozil iz točke (b), z ustrezno tehnično opremo, ki se nahaja v tej državi članici;

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d a (novo)

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 5 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  doda se naslednja točka (f):

 

(f) obstaja jasna povezava med prevoznimi dejavnostmi v državi članici, kjer je sedež, operativnim centrom in dostopom do zadostnih parkirnih mest, ki jih vozila iz točke (b) redno uporabljajo.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a – točka iii a (novo)

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 6 – točka b – točka xii a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiia)  (xiia) kabotaža;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka c

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 6 – odstavek 2 a – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  opredeli stopnjo teže kršitev glede na možnost, da te povzročijo resno nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb in izkrivljajo konkurenco na trgu cestnega prevoza, vključno s slabšanjem delovnih pogoje delavcev v prometu; in

(b)  opredeli stopnjo teže kršitev glede na možnost, da te povzročijo resno nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb ali izkrivljajo konkurenco na trgu cestnega prevoza, vključno s slabšanjem delovnih pogojev delavcev v prometu; in

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 7 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da se zagotovi izpolnjevanje pogoja iz člena 3(1)(c), mora podjetje med poslovnim letom biti stalno sposobno izpolniti svoje finančne obveznosti. Podjetje mora na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, dokazati, da ima vsako leto na voljo kapital, ki mora znašati vsaj 9 000 EUR, če se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 5 000 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo

. Podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tone, morajo na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, dokazati, da imajo vsako leto na voljo kapital, ki mora znašati vsaj 1 800 EUR, če se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 900 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo.

Da se zagotovi izpolnjevanje pogoja iz člena 3(1)(c), mora podjetje med poslovnim letom biti stalno sposobno izpolniti svoje finančne obveznosti. Podjetje mora na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, dokazati, da ima vsako leto na voljo kapital, ki mora znašati vsaj 9000 EUR, če se uporablja samo eno vozilo, najmanj5000 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo

z dovoljeno maso naloženega vozila, ki, vključno z maso priklopnikov, presega 3,5 tone, in 900 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo z dovoljeno maso naloženega vozila od 2,4 do 3,5 tone, vključno z maso priklopnikov. Podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili z dovoljeno maso naloženega vozila od 2,4 do 3,5 tone, vključno z maso priklopnikov, morajo na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, dokazati, da imajo vsako leto na voljo kapital, ki mora znašati vsaj 1800 EUR, če se uporablja samo eno vozilo,in najmanj 900 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 7 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Z odstopanjem od odstavka 1, če ni potrjenih letnih računovodskih izkazov, pristojni organ dovoli, da podjetje izkaže svoje finančno stanje s potrdilom, na primer z bančno garancijo, dokumentom, ki ga finančna institucija v zvezi z dostopom do posojila izda na ime podjetja, ali drugim zavezujočim dokumentom, ki dokazuje, da ima podjetje na voljo zneske, določene v prvem pododstavku odstavka 1.“;

2.  Z odstopanjem od odstavka 1, če ni potrjenih letnih računovodskih izkazov, pristojni organ dovoli, da podjetje izkaže svoje finančno stanje s potrdilom, na primer z bančno garancijo ali zavarovanjem, vključno z zavarovanjem poklicne odgovornosti, ki ga izdajo ena ali več bank ali druge finančne institucije, tudi zavarovalnice, ali drugim zavezujočim dokumentom, ki se nanaša na solidarnostno poroštvo podjetja, in sicer za zneske, določene v prvem pododstavku odstavka 1.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 8 – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5a)  v členu 8 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

Države članice lahko spodbujajo redno usposabljanje na strokovnih področjih iz Priloge I vsakih 10 let, da zagotovijo, da so upravljavci prevoza seznanjeni z razvojem v sektorju.

„Države članice lahko spodbujajo redno usposabljanje na strokovnih področjih iz Priloge I vsaka tri leta, da zagotovijo, da so oseba ali osebe iz člena 8(1) ustrezno seznanjene z razvojem v sektorju.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1526632963325&uri=CELEX:32009R1071)

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  drugi pododstavek člena 12(2) se črta;

(8)  drugi pododstavek člena 12(2) se nadomesti z naslednjim: „Države članice izvajajo preglede vsaj vsaka tri leta, da preverijo, ali podjetja še vedno izpolnjujejo vse zahteve iz člena 3.“

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 (novo)

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 14 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2. Razen če in dokler se ne sprejme popravljalni ukrep v skladu z ustreznimi nacionalnimi predpisi, dokazilo o strokovni usposobljenosti iz člena 8(8) upravljavca prevoza, ki je bil razglašen za neprimernega za upravljanje prevozne dejavnosti, ni veljavno v nobeni državi članici. Komisija sestavi seznam popravljalnih ukrepov za ponovno pridobitev dobrega ugleda.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka -i a (novo)

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 16 – odstavek 2 – točka c

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-ia)  točka (c) se nadomesti z naslednjim:

(c)  imena upravljavcev prevoza, imenovanih za izpolnitev zahteve po dobrem ugledu in strokovni usposobljenosti, ter po potrebi ime pravnega zastopnika;

(c)  imena upravljavcev prevoza, imenovanih za izpolnitev zahtev iz člena 3 v zvezi z dobrim ugledom in strokovno usposobljenostjo, ter po potrebi ime pravnega zastopnika;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka i

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 16 – odstavek 2 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  število zaposlenih;

(h)  število zaposlenih oseb v podjetju v zadnjem koledarskem letu;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka ii

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Države članice se lahko odločijo, da bodo informacije iz točk (e) do (j) prvega pododstavka hranile v ločenih registrih. V tem primeru so ustrezni podatki na voljo na zahtevo ali neposredno dostopni vsem pristojnim organom zadevne države članice. Zahtevani podatki se zagotovijo v petih delovnih dneh po prejemu zahteve. Podatki iz točk (a) do (d) prvega pododstavka so na voljo javnosti v skladu z ustreznimi določbami o varstvu podatkov.

Podatki iz točk (a) do (d) prvega pododstavka so na voljo javnosti v skladu z ustreznimi določbami o varstvu podatkov.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka ii

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V vsakem primeru so podatki iz točk (e) do (j) prvega pododstavka dostopni organom, ki niso pristojni organi, samo če so ustrezno pooblaščeni za izvajanje nadzora in nalaganje kazni na področju cestnega prometa in če so njihove uradne osebe zaprisežene ali kako drugače formalno zavezane k molčečnosti.“;

Podatki iz točk (e) do (j) prvega pododstavka so dostopni organom, ki niso pristojni organi, samo če so ustrezno pooblaščeni za izvajanje nadzora in nalaganje kazni na področju cestnega prometa in če so njihove uradne osebe zaprisežene ali kako drugače formalno zavezane k molčečnosti.“

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka ii

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Za namene člena 14a Uredbe (ES) št. 1072/2009 so podatki iz točke (j) pošiljateljem blaga, špediterjem, izvajalcem in podizvajalcem na voljo na zahtevo.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b a (novo)

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 16 – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba)  odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

5. Brez poseganja v odstavka 1 in 2 države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da so nacionalni elektronski registri medsebojno povezani in na voljo po vsej Skupnosti prek nacionalnih kontaktnih točk, kakor so opredeljene v členu 18. Dostopnost prek nacionalnih kontaktnih točk in medsebojna povezanost se izvedeta do 31. decembra 2012, in sicer tako, da se pristojnemu organu katere koli države članice omogoči iskanje podatkov v nacionalnem elektronskem registru katere koli druge države članice.

'5. Da bi se povečala učinkovitost čezmejnega izvrševanja, države članice zagotovijo, da so nacionalni elektronski registri medsebojno povezani in interoperabilni v vsej Uniji prek Evropskega registra podjetij cestnega prevoza (ERRU) iz Uredbe (EU) št. 2016/480, da bodo podatki iz odstavka 2 neposredno in takoj dostopni vsem pristojnim izvršilnim in nadzornim organom v vseh državah članicah.

 

"

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32009R1071

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b b (novo)

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 16 – odstavek 6

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(bb)  odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

6. Skupna pravila glede izvajanja odstavka 5, kot so format izmenjanih podatkov, tehnični postopki za iskanje po nacionalnih elektronskih registrih drugih držav članic in spodbujanje interoperabilnosti teh registrov z drugimi ustreznimi zbirkami podatkov, sprejme Komisija v skladu s posvetovalnim postopkom iz člena 25(2) in prvič pred 31. decembrom 2010. V teh skupnih pravilih je določeno, kateri organ je odgovoren za dostop do podatkov ter njihovo nadaljnjo uporabo in posodabljanje po tem, ko je bil omogočen dostop do njih, in v ta namen vključujejo predpise o vnašanju in nadzoru teh podatkov.

6. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z določitvijo in posodobitvijo skupnih pravil, s katerimi se zagotovi, da so nacionalni elektronski registri popolnoma medsebojno povezani in interoperabilni, tako da lahko pristojni ali nadzorni organi katere koli države članice neposredno in takoj dostopajo do nacionalnega elektronskega registra druge države članice, kot je navedeno v odstavku 5. Takšna skupna pravila vključujejo pravila o formatu izmenjanih podatkov, tehničnih postopkih za iskanje po nacionalnih elektronskih registrih drugih držav članic in interoperabilnosti teh registrov, pa tudi posebne predpise o dostopu do teh podatkov ter njihovem vnašanju in nadzoru.

 

"

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32009R1071

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 18 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice določijo nacionalno kontaktno točko, odgovorno za izmenjavo informacij z drugimi državami članicami glede uporabe te uredbe. Države članice Komisiji sporočijo imena in naslove svojih nacionalnih kontaktnih točk do 31. decembra 2018. Komisija sestavi seznam vseh nacionalnih kontaktnih točk in ga pošlje državam članicam. Države članice Komisiji nemudoma sporočijo vsako spremembo v zvezi s kontaktnimi točkami.

1.  Pristojni organi držav članic tesno sodelujejo, si hitro medsebojno pomagajo in drug drugemu zagotavljajo vse druge pomembne informacije, da olajšajo izvajanje in izvrševanje te uredbe.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Za namene odstavka 1 se upravno sodelovanje iz tega člena izvaja prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI), vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1a, ki prevoznikom omogoča, da podatke predložijo v svojem jeziku.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (uredba IMI) (UL L 316, 14.11.2012, str. 1).

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 18 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice odgovorijo na zahteve po informacijah vseh pristojnih organov drugih držav članic, in če je potrebno, opravijo preverjanja, inšpekcijske preglede in preiskave v zvezi z izpolnjevanjem zahteve iz člena 3(1)(a) s strani cestnih prevoznikov s sedežem na njihovem ozemlju. Zahteve po informacijah pristojnih organov držav članic morajo biti utemeljene. V ta namen zahteve vsebujejo verodostojne namige o morebitnih kršitvah člena 3(1)(a).

3.  Države članice odgovorijo na zahteve po informacijah vseh pristojnih organov drugih držav članic in opravijo preverjanja, inšpekcijske preglede in preiskave v zvezi z izpolnjevanjem zahteve iz člena 3(1)(a) s strani cestnih prevoznikov s sedežem na njihovem ozemlju. Zahteve po informacijah pristojnih organov držav članic morajo biti ustrezno utemeljene. V ta namen zahteve vsebujejo verodostojne namige o morebitnih kršitvah člena 3(1)(a).

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 18 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar zaprošena država članica meni, da zahteva ni dovolj utemeljena, o tem v desetih delovnih dneh obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala. Slednja nadalje utemelji zahtevo. Kadar to ni mogoče, lahko država članica zavrne zahtevo.

4.  Kadar zaprošena država članica meni, da zahteva ni dovolj utemeljena, o tem v petih delovnih dneh ustrezno obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala. Slednja nadalje utemelji zahtevo. Kadar to ni mogoče, lahko država članica zavrne zahtevo.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 18 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar je težko ali nemogoče izpolniti zahtevo po informacijah ali opraviti preverjanja, inšpekcijske preglede ali preiskave, zadevna država članica o tem skupaj z razlogi v desetih delovnih dneh obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala. Zadevne države članice se posvetujejo, da bi našle rešitev za morebitne nastale težave.

5.  Kadar je težko ali nemogoče izpolniti zahtevo po informacijah ali opraviti preverjanja, inšpekcijske preglede ali preiskave, zadevna država članica o tem v petih delovnih dneh obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala, ter ustrezno utemelji, zakaj je to težko ali nemogoče. Zadevne države članice pri reševanju morebitnih težav sodelujejo. Če pri izmenjavi informacij stalno prihaja do težav ali se predložitev informacij brez ustrezne utemeljitve stalno zavrača, lahko Komisija, če je o tem obveščena in potem ko se posvetuje z ustreznimi državami, sprejme vse potrebne ukrepe, da težave odpravi.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 18 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Države članice v odgovoru na zahteve iz odstavka 3 navedejo zahtevane informacije in opravijo zahtevana preverjanja, inšpekcijske preglede in preiskave v 25 delovnih dneh od prejema zahteve, razen če so državo članico, ki je zahtevo poslala, v skladu z odstavkoma 4 in 5 obvestile, da zahteva ni dovolj utemeljena oziroma da jo je nemogoče ali težko izvršiti.

6.  Države članice v odgovoru na zahteve iz odstavka 3 navedejo zahtevane informacije in opravijo zahtevana preverjanja, inšpekcijske preglede in preiskave v 15 delovnih dneh od prejema zahteve, razen če se zadevne države članice dogovorijo o drugačnem roku ali če so državo članico, ki je zahtevo poslala, v skladu z odstavkoma 4 in 5 obvestile, da zahteva ni dovolj utemeljena oziroma da jo je nemogoče ali težko izvršiti in v zvezi s tem niso našle rešitve.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 18 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  vstavi se naslednji člen 18a:

 

Člen 18a

 

Spremljevalni ukrepi

 

1. Države članice sprejmejo spremljevalne ukrepe za razvoj, pospeševanje in spodbujanje izmenjave med uradniki, pristojnimi za upravno sodelovanje in medsebojno pomoč med državami članicami, in tistimi, ki so pristojni za spremljanje skladnosti z veljavnimi pravili te uredbe in njihovega izvrševanja.

 

2. Komisija zagotovi tehnično in drugo podporo za nadaljnje izboljšanje upravnega sodelovanja in povečanje medsebojnega zaupanja med državami članicami, tudi s spodbujanjem izmenjav osebja in skupnih programov usposabljanja ter razvojem, pospeševanjem in spodbujanjem pobud za dobro prakso. Brez poseganja v pristojnosti Evropskega parlamenta in Sveta v proračunskem postopku lahko Komisija uporabi razpoložljive finančne instrumente za dodatno krepitev zmogljivosti in upravnega sodelovanja med državami članicami.

 

3. Države članice uvedejo program medsebojnih strokovnih pregledov, pri katerih sodelujejo vsi pristojni organi pregona, ter zagotovijo primerno izmenjevanje tako pristojnih izvršilnih organov, ki pregledujejo, kot tistih, ki so pregledani. Države članice vsako drugo leto s temi programi seznanijo Komisijo, in sicer jih vključijo v poročilo o dejavnostih pristojnih organov iz člena 26.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 26 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice vsako leto pripravijo poročilo o uporabi motornih vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali kombinacij vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tone, na svojem ozemlju in ga pošljejo Komisiji do 30. junija leta po koncu obdobja poročanja. To poročilo vključuje:

3.  Države članice vsako leto pripravijo poročilo o uporabi motornih vozil, katerih dovoljena masa naloženega vozila, vključno z maso priklopnikov, je med 2,4 in 3,5 tone, ki se uporabljajo za mednarodni prevoz in katerih podjetje ima sedež na njihovem ozemlju, ter ga pošljejo Komisiji do 30. junija leta po koncu obdobja poročanja. To poročilo vključuje:

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 26 – odstavek 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  število dovoljenj, izdanih prevoznikom, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tone;

(a)  število dovoljenj, izdanih prevoznikom, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih dovoljena masa naloženega vozila, vključno z maso priklopnikov, je med 2,4 in 3,5 tone in ki se uporabljajo za mednarodni prevoz;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 26 – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  število vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone in ki so v državi članici registrirana v vsakem koledarskem letu;

(b)  število motornih vozil, katerih dovoljena masa naloženega vozila, vključno z maso priklopnikov, je med 2,4 in 3,5 tone, ki se uporabljajo v mednarodnem prevozu in so v državi članici registrirana v vsakem koledarskem letu;

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 26 – odstavek 3 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  skupno število vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone in ki so v državi članici registrirana na dan 31. decembra vsakega leta;

(c)  skupno število motornih vozil, katerih dovoljena masa naloženega vozila, vključno z maso priklopnikov, je med 2,4 in 3,5 tone, ki se uporabljajo v mednarodnem prevozu in so v državi članici registrirana na dan 31. decembra vsakega leta;

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 26 – odstavek 3 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  ocenjeni delež motornih vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali kombinacij vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tone, v celotni dejavnosti vseh vozil, registriranih v državi članici, v cestnem prometu, razčlenjen glede na domači promet, mednarodni promet in kabotažo.

(d)  ocenjeni delež motornih vozil, katerih dovoljena masa naloženega vozila, vključno z maso priklopnikov, je med 2,4 in 3,5 tone ali pod 2,4 tone, v celotni dejavnosti vseh vozil, registriranih v državi članici, v cestnem prometu, razčlenjen glede na domači promet, mednarodni promet in kabotažo.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 26 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija na podlagi informacij, ki jih zbere v skladu z odstavkom 3, in drugih dokazov do 31. decembra 2024 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o gibanju skupnega števila motornih vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali kombinacij vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tone, ki se uporabljajo v domačem in mednarodnem cestnem prometu. Na podlagi tega poročila ponovno preuči, ali je treba predlagati dodatne ukrepe.

4.  Komisija na podlagi informacij, ki jih zbere v skladu z odstavkom 3, in drugih dokazov do 31. decembra 2024 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o gibanju skupnega števila motornih vozil, katerih dovoljena masa naloženega vozila, vključno z maso priklopnikov, je med 2,4 in 3,5 tone in ki se uporabljajo v cestnem prometu. Na podlagi tega poročila ponovno preuči, ali je treba predlagati dodatne ukrepe.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 26 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice vsako leto poročajo Komisiji o svojih zahtevah iz člena 18(3) in (4), o odgovorih, prejetih od drugih držav članic, in o ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi predloženih informacij.“;

5.  Države članice vsako leto poročajo Komisiji o svojih zahtevah iz člena 18, o odgovorih, prejetih od drugih držav članic, in o ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi predloženih informacij.“;

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 a (novo)

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 26 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

16a.  vstavi se naslednji odstavek 5a:

 

5a.  Komisija na podlagi informacij, ki jih zbere v skladu z odstavkom 5, in nadaljnjih dokazov najpozneje do 31. decembra 2020 Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi podrobno poročilo o obsegu upravnega sodelovanja med državami članicami, o morebitnih pomanjkljivostih v zvezi s tem in o možnostih za izboljšanje sodelovanja. Na podlagi tega poročila oceni, ali je treba predlagati dodatne ukrepe.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  v odstavku 1 člena 1 se doda naslednji pododstavek:

 

„Ta uredba se uporablja tudi za dohodni ali odhodni cestni prevoz blaga kot prvi ali zadnji ali prvi in zadnji del kombiniranega prevoza iz Direktive Sveta 92/106/EGS.“

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 1 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1b)  člen 1(2) se nadomesti z naslednjim:

2.  Pri prevozu iz države članice v tretjo državo in obratno se ta uredba uporablja za del vožnje na ozemlju katere koli prečkane tranzitne države članice. Ne uporablja se za del vožnje na ozemlju države članice nakladanja ali razkladanja, dokler se ne sklene potrebni sporazum med Skupnostjo in zadevno tretjo državo.

‘2.  Pri prevozu iz države članice v tretjo državo in obratno se ta uredba uporablja za del vožnje na ozemlju katere koli prečkane tranzitne države članice. Ta tranzitna vožnja pa je izvzeta iz področja uporabe direktive o napotitvi delavcev. Ne uporablja se za del vožnje na ozemlju države članice nakladanja ali razkladanja, dokler se ne sklene potrebni sporazum med Skupnostjo in zadevno tretjo državo.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 1 – odstavek 5 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  v odstavku 5 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

 

(c) prevoz blaga z motornimi vozili, katerih dovoljena skupna masa, vključno z maso priklopnikov, je nižja od 2,4 tone;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka a a (novo)

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 2 – odstavek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  „tranzit“ pomeni vožnjo, ki jo naloženo vozilo opravi skozi eno ali več držav članic ali tretjih držav in pri kateri točka odhoda in točka prihoda nista v teh državah članicah ali tretji državi;

Obrazložitev

Opredelitev je potrebna za določitev pravil za napotitev voznikov iz COM (2017)0278.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  v odstavku 1 se doda črka (c):

 

„(c) izvaja mednarodni prevoz z vozili, opremljenimi s pametnim tahografom, kot je določeno v členu 3 in poglavju II Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta1a.“

 

__________________

 

1a Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L 60, 28.2.2014, str. 1).

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 8 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ko je blago, ki se prevaža v okviru dohodnega mednarodnega prevoza iz druge države članice ali tretje države v državo članico gostiteljico, dostavljeno, se cestnim prevoznikom iz odstavka 1 dovoli opravljanje kabotaže z istim vozilom ali – v primeru spojenih vozil – z motornim vozilom tega istega vozila v državi članici gostiteljici ali sosednjih državah članicah. Zadnje razkladanje v okviru kabotaže se izvrši v petih dneh od zadnjega razkladanja v državi članici gostiteljici v okviru dohodnega mednarodnega prevoza.“;

2.  Ko je blago, ki se prevaža v okviru dohodnega mednarodnega prevoza iz druge države članice ali tretje države v državo članico gostiteljico, dostavljeno, se cestnim prevoznikom iz odstavka 1 na poti nazaj v državo članico, kjer imajo sedež, dovoli opravljanje kabotaže z istim vozilom ali – v primeru spojenih vozil – z motornim vozilom tega istega vozila v državi članici gostiteljici ali sosednjih državah članicah. Zadnje razkladanje v okviru kabotaže se izvrši v sedmih dneh od zadnjega razkladanja v državi članici gostiteljici v okviru dohodnega mednarodnega prevoza v skladu z veljavno prevozno pogodbo.

 

V roku iz prvega pododstavka lahko cestni prevozniki opravljajo kabotaže v državi članici, če njihovo bivanje tam po vstopu na ozemlje te države ne presega 48 ur.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a a (novo)

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  vstavi se naslednji odstavek:

 

‘2a. Po preteku sedemdnevnega obdobja iz odstavka 2 imajo cestni prevozniki šele 72 ur po vrnitvi v državo članico, v kateri ima prevoznik sedež, in potem ko so opravili nov mednarodni prevoz iz države članice, kjer ima podjetje sedež, pravico izvesti kabotaže v isti državi gostiteljici z istim vozilom, ali v primeru kombinacije vozil, z motornim vozilom te kombinacije.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 8 – odstavek 4 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dokazi iz odstavka 3 se na zahtevo in med cestnim pregledom predložijo ali pošljejo pooblaščenemu inšpektorju države članice gostiteljice. Predložijo ali pošljejo se lahko elektronsko z uporabo prilagodljivega strukturiranega formata, ki se lahko neposredno uporabi za računalniško shranjevanje in obdelavo, kot je eCMR.* Med cestnim pregledom lahko voznik stopi v stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki lahko zagotovi dokaz iz odstavka 3.

Dokazi iz odstavka 3 se na zahtevo in med cestnim pregledom predložijo ali pošljejo pooblaščenemu inšpektorju države članice gostiteljice. Države članice dovolijo, da se takšno dokazilo predloži oziroma posreduje elektronsko, in sicer v strukturiranem formatu, , ki se lahko neposredno uporabi za računalniško shranjevanje in obdelavo, kot je elektronski tovorni list v skladu s Konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (eCMR). Med cestnim pregledom lahko voznik stopi v stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki lahko zagotovi dokaz iz odstavka 3.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 9 – odstavek 1 – točka e a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  v členu 9 se v odstavku 1 doda naslednja točka:

 

(ea) plače in plačanega letnega dopusta, kot je določeno v točkah (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1a Direktiva 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 10a – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pregledi

Pametno izvrševanje

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 10 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica organizira preglede tako, da se od 1. januarja 2020 v vsakem koledarskem letu pregledata vsaj 2 % vseh kabotaž, opravljenih na njihovem ozemlju. Ta delež povečajo na vsaj 3 % po 1. januarju 2022. Podlaga za izračun navedenega deleža je skupna dejavnost kabotaže v državi članici, izražena v tonskih kilometrih v letu t – 2, kot jo je sporočil Eurostat.

1.  Za nadaljnje izvrševanje obveznosti iz tega poglavja države članice zagotovijo, da se na njihovem ozemlju uporablja usklajena nacionalna strategija izvrševanja. Ta strategija se osredotoča na podjetja z visoko stopnjo tveganja iz člena 9 Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1a Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu (UL L 102, 11.4.2006, str. 35).

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 10 a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Vsaka država članica zagotovi, da pregledi iz člena 2 Direktive 2006/22/ES po potrebi vključujejo pregled kabotaže.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 10 a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice imajo za namene odstavka 2 dostop do ustreznih informacij in podatkov, ki so zabeleženi, obdelani ali shranjeni v pametnih tahografih iz poglavja II Uredbe (EU) št. 165/2014 in elektronskih prevoznih listinah, kot so elektronski tovorni listi v skladu s Konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (eCMR).

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 10 a – odstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Države članice omogočijo dostop do teh podatkov samo pristojnim organom, ki so pooblaščeni za preverjanje kršitev pravnih aktov iz te uredbe. Države članice uradno obvestijo Komisijo o kontaktnih podatkih vseh pristojnih organov na svojem ozemlju, ki so jim omogočile dostop do teh podatkov. Komisija do [XXX] sestavi seznam vseh pristojnih organov in ga pošlje državam članicam. Države članice nemudoma sporočijo vsako naknadno spremembo.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 10 a – odstavek 2 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14b v zvezi z določitvijo lastnosti podatkov, do katerih imajo države članice dostop, pogojev za njihovo uporabo in tehničnih specifikacij za njihov prenos ali dostop. Komisija v teh aktih navede zlasti:

 

(a) podroben seznam informacij in podatkov, do katerih imajo pristojni nacionalni organi dostop in ki vključuje vsaj čas in kraj prehodov meje, natovarjanja in raztovarjanja, registrske tablice vozila in podatke o vozniku;

 

(b) pravice pristojnih organov do dostopa, ki so po potrebi diferencirane glede na vrsto pristojnih organov, vrsto dostopa in namen, za katerega se podatki uporabijo;

 

(c) tehnične specifikacije prenosa ali dostopa do podatkov iz točke (a), po potrebi tudi najdaljše obdobje za hrambo podatkov, ki so po potrebi diferencirane glede na vrsto podatkov.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 10 a – odstavek 2 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2d.  Vsi osebni podatki iz tega člena so dostopni in se hranijo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za namene, za katere so bili podatki zbrani ali se nadalje obdelujejo. Ko podatki za te namene niso več potrebni, se uničijo.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 10 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice najmanj trikrat na leto izvedejo usklajene cestne preglede v zvezi s kabotažami. Take preglede hkrati izvedejo nacionalni organi, pristojni za izvrševanje pravil na področju cestnega prevoza, dveh ali več držav članic, vsak na svojem ozemlju. Nacionalne kontaktne točke, določene v skladu s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta****, izmenjajo informacije o številu in vrsti kršitev, odkritih po izvedenih usklajenih cestnih pregledih.

3.  Države članice najmanj trikrat na leto izvedejo usklajene cestne preglede v zvezi s kabotažami, lahko tudi skupaj s pregledi, opravljenimi v skladu s členom 5 Direktive 2006/22/ES. Take preglede hkrati izvedejo nacionalni organi, pristojni za izvrševanje pravil na področju cestnega prevoza, dveh ali več držav članic, vsak na svojem ozemlju. Države članice izmenjajo informacije o številu in vrsti kršitev, odkritih po izvedenih usklajenih cestnih pregledih.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 14 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo sankcije zoper pošiljatelje blaga, špediterje, izvajalce in podizvajalce zaradi neupoštevanja poglavij II in III, če zavestno naročijo prevozne storitve, ki vključujejo kršitve določb te uredbe.

Države članice določijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije zoper pošiljatelje blaga, špediterje, izvajalce in podizvajalce zaradi neupoštevanja poglavij II in III, če vedo ali je razumno, da bi vedeli, da naročene prevozne storitve vključujejo kršitve določb te uredbe.

 

Če pošiljatelji blaga, špediterji, izvajalci in podizvajalci naročijo prevozne storitve z nizko stopnjo tveganja, kot je določeno v členu 9 Direktive 2006/22/ES, zanje ne veljajo sankcije za kršitve, razen če se dokaže, da so dejansko vedeli zanje.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 17 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice vsako leto do 31. januarja obvestijo Komisijo o številu pregledov v zvezi s kabotažo, izvedenih v prejšnjem koledarskem letu v skladu s členom 10a. Te informacije vključujejo število pregledanih vozil in število pregledanih tonskih kilometrov.“

3.  Države članice najpozneje do [dve leti po datumu začetka veljavnosti te uredbe] Komisiji posredujejo svojo nacionalno strategijo izvrševanja, sprejeto v skladu s členom 10a. Države članice vsako leto do 31. januarja obvestijo Komisijo o izvršilnih ukrepih v zvezi s kabotažo, izvedenih v prejšnjem koledarskem letu v skladu s členom 10a, vključno s številom izvedenih pregledov, kjer je to ustrezno. Te informacije vključujejo število pregledanih vozil in število pregledanih tonskih kilometrov.“

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 17 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija do konca leta 2022 pripravi poročilo o stanju na trgu cestnega prevoza v Uniji. Poročilo vsebuje analizo stanja na trgu, vključno z oceno učinkovitosti nadzora in sprememb zaposlitvenih pogojev v tem poklicu.

(1)

UL C 0, 0.0.0000, str. 0.


OBRAZLOŽITEV

OZADJE

Sektor cestnega prometa je zelo pomemben in za delovanje naše družbe nujen. V EU zaposluje več kot 11 milijonov ljudi in skoraj polovica celotnega obsega tovora se prevaža v cestnem prometu.

Komisija je 31. maja 2017 sprejela sveženj o mobilnosti z namenom zagotoviti pošteno konkurenco, poenostaviti obstoječa pravila, ohraniti notranji trg EU ter zagotoviti pravice delavcev v tem sektorju.

Sveženj o mobilnosti je sestavljen iz več zakonodajnih predlogov. Eden od njih je obravnavani predlog o spremembi Uredbe št. 1071/2009 o dostopu do opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika in Uredbe št. 1072/2009 o dostopu do trga cestnega prevoza blaga. Uredbi vsebujeta določbe, ki jih morajo podjetja spoštovati, če želijo opravljati dejavnost na trgu mednarodnega cestnega prevoza blaga in nacionalnih trgih, ki niso njihovi domači trgi (kabotaža).

Vendar pa se je njuna učinkovitost zmanjšala zaradi razlik v razlagi določb, nedoslednih praks izvrševanja in premalo sodelovanja med državami članicami, kar je povzročilo tudi pravno negotovost in neenake konkurenčne pogoje za prevoznike.

Predlog Komisije uvaja spremembe na štirih različnih področjih: slamnata podjetja, lahka gospodarska vozila, kabotaža in izvrševanje.

Nekateri prevozniki odprejo lažna odvisna podjetja v državah članicah, kjer so plače nizke, da bi izkoristili razliko med plačami, čeprav delujejo izključno v državah članicah z višjimi plačami. S tem pridobijo nepošteno konkurenčno prednost pred prevozniki, ki imajo pravilno prijavljen sedež, torej v državi članici, kjer večinoma delujejo.

Da bi odpravili uporabo slamnatih podjetij, Komisija predlaga dodatno okrepitev meril glede sedeža podjetja, s čimer bi zagotovili, da prevoznik dejansko opravlja dejavnost v državi članici, kjer ima sedež, na primer da izvaja dejavnost iz države sedeža ter ima premoženje in zaposlene v tej državi v sorazmerju z obsegom dejavnosti.

Poleg tega Komisija poenostavlja sodelovanje med državami članicami na tem področju. Države članice bi morale med seboj tesneje sodelovati pri odkrivanju slamnatih podjetij in po potrebi izvajati preglede na kraju samem.

Trenutno so lahka gospodarska vozila (do 3,5 tone) izključena s področja uporabe Uredbe 1071/2009. Vendar države članice lahko uporabljajo nekatere določbe uredbe za lahka gospodarska vozila, registrirana na njihovem ozemlju, zaradi česar je po EU nastal mozaik različnih zahtev. Ker se bo uporaba lahkih gospodarskih vozil v prihodnjih letih predvidoma še povečala, Komisija predlaga, da bi tudi za lahka gospodarska vozila veljala nekatera pravila glede dostopa do opravljanja dejavnosti.

Na trgu kabotaže trenutno veljajo omejitve za prevoz blaga znotraj države članice, ki ga opravi prevozno podjetje s sedežem v drugi državi članici. Sedanja pravila EU dovoljujejo opravljanje do treh kabotaž v sedmih dneh po mednarodnem prevozu.

V praksi pa je ta pravila zelo težko izvrševati. Nadzorni organi zahtevajo dokumente v papirni obliki o številu kabotaž, vendar se zdi, da to dejansko ne deluje. Poleg tega se pravila ne izvajajo usklajeno po vsej EU, kar je ustvarilo upravno breme, pravno negotovost, nelojalno konkurenco in nezaupanje med nacionalnimi in tujimi prevozniki.

Ker je kabotaža skoncentrirana predvsem v nekaterih, ne vseh državah članicah, lahko nejasna pravila in izvajanje resno vplivajo na nacionalne prevoznike iz držav članic, kjer je kabotaža velik del nacionalnega trga prevoznih storitev, predvsem zaradi precejšnjih razlik med plačami, davčnimi ureditvami, socialnimi prispevki in določbami o delu. Komisija ugotavlja, da sektor še ni pripravljen na liberalizacijo.

Zato predlaga novo pravilo, in sicer neomejeno kabotažo v petih dneh mednarodnega prevoza. K temu dodaja strogo spoštovanje pravil o minimalni plači in plačanem letnem dopustu v državi članici gostiteljici od prve kabotaže, možnost, da se zakonitost kabotaže dokaže z elektronskimi dokumenti (npr. eCMR), in obveznost držav članic, da opravijo minimalni odstotek pregledov v zvezi s kabotažo.

Da bi uskladili različne ravni in učinkovitost nadzora med državami članicami, Komisija predlaga, da se določijo obvezni letni pragovi za preglede v zvezi s kabotažo in skupne (čezmejne) preglede. Poleg tega želi izboljšati sodelovanje med državami članicami s pravili o izmenjavi informacij, omogočiti ciljne preglede, ki bi temeljili na oceni tveganja na podlagi evropskega registra podjetij cestnega prevoza, ter še naprej spodbujati uporabo pametnih tahografov in elektronskih dokumentov.

MNENJE POROČEVALCA

Poročevalec pozdravlja sveženj o mobilnosti, saj je pregled zakonodaje nujen, da bi izboljšali veljavna pravila. Sveženj zajema več pomembnih zakonodajnih aktov in poročevalec poudarja, da je treba ohraniti njihovo medsebojno povezanost in tako zagotoviti jasna pravila. Usklajena ureditev je pomembna za preprečevanje vrzeli, ki ustvarjajo pogoje za nelojalno konkurenco med podjetji. Zato poročevalec obžaluje, da je bila revizija direktive o kombiniranem prevozu, tj. Direktive 92/106/EGS, izvzeta iz prvega dela svežnja o mobilnosti in objavljena šele pozneje.

Poročevalec podpira cilj Komisije, da se pojasnijo pravila in tako v večji meri zagotovijo enaki konkurenčni pogoji in poštena konkurenca v sektorju, hkrati pa prepreči nepotrebno upravno breme, zlasti za mala in srednja podjetja. Posodobitev zakonodaje je potrebna tudi zaradi tehnoloških izboljšav in digitalizacije prometa. To je nujno, da se zagotovi učinkovito izvrševanje pravil.

Poročevalec vseeno meni, da je predlog v več točkah mogoče izboljšati in s tem zagotoviti uravnotežene pogoje za pošteno konkurenco in dosledno izvrševanje, da bi dejansko izkoristili potencial enotnega trga.

Poročevalec podpira predloge Komisije za boj proti slamnatim podjetjem, ki jih je danes v EU več kot 400. Ustanovijo jih prevozniki, ki delujejo v državah članicah, kjer so plače visoke, in poskušajo pridobiti neupravičene koristi zaradi nižjih stroškov dela ali davkov v drugih državah članicah. Ti prevozniki izkoriščajo vrzeli v zakonodaji in premalo strogo izvrševanje, kar vodi v nelojalno konkurenco.

Treba je okrepiti in pojasniti zahteve glede dokazovanja resnične poslovne prisotnosti in dopolniti podatke, ki morajo biti vključeni v nacionalne elektronske registre, da bo mogoč celovitejši pregled lastništva podjetja.

Poleg tega poročevalec meni, da je treba v zakonodajo vključiti lahka gospodarska vozila, saj se je povečala njihova prisotnost na trgu in morajo zato spoštovati enaka pravila. Hkrati pa ne smemo pozabiti, da sektor cestnega prometa sestoji iz številnih malih in srednjih podjetij, ki dejavnost opravljajo izključno v domačem prometu. Zato poročevalec predlaga, da se področje uporabe te uredbe omeji le na lahka gospodarska vozila v mednarodnem prometu (zgolj okrog 10 % vseh lahkih gospodarskih vozil).

Kljub temu meni, da bi tudi za ta lahka gospodarska vozila morala veljati vsa štiri merila, tudi „dober ugled“ in „strokovna usposobljenost“, ter zahteva po pridobitvi licence Skupnosti. S tem bomo zagotovili, da bo mednarodni prevoz, ki ga opravljajo lahka gospodarska vozila, izpolnjeval enake minimalne standarde za opravljanje dejavnosti kot preostali sektor cestnega tovornega prometa. Da bi dodatno zmanjšali upravno breme, poročevalec predlaga, da se iz področja uporabe izvzamejo zelo lahka gospodarska vozila (do 2,4 tone).

Kar zadeva kabotažo, poročevalec poudarja namen teh prevozov: zmanjšanje emisij iz praznih tovornjakov, ki se vračajo iz mednarodnega prevoza, in začasno izvajanje. Če mednarodni prevoz na poti nazaj na primer kombiniramo z nekaj nacionalnimi prevozi, lahko izboljšamo učinkovitost prevoza in zmanjšamo število voženj vozil brez tovora.

Vendar se danes pravila o kabotaži zlorabljajo in tujim prevoznikom se s sistematično uporabo kabotaže omogoča, da stalno opravljajo domače tovorne prevoze. To povzroča nepošteno konkurenco in socialni damping. Ker je kabotaža enaka domačim tovornim prevozom, poročevalec opominja, da bi bilo treba uporabljati Direktivo 96/71/ES o napotitvi voznikov. To je navedeno tudi v predlogu Komisije za to direktivo.

Predlogi Komisije žal ne obravnavajo vprašanja sistematične kabotaže. Poročevalec meni, da je urejanje sistematične kabotaže nujno. Treba je zagotoviti tudi, da prevozna podjetja ne bodo mogla zlorabiti direktive o kombiniranem prevozu, da bi zaobšla pravila o kabotaži.

Zato predlaga izboljšanje opredelitve, kaj natančno je mednarodni prevoz, ki daje pravico do kabotaže, da bi se preprečile sistematične kabotaže, tako da se na primer vključi vrednost naročila mednarodnega prevoza. Predlaga tudi, naj se omeji časovno obdobje, v katerem se lahko izvedejo kabotaže, da se poudari njihov začasni značaj.

Nazadnje poročevalec meni, da je okrepitev izvrševanja bistvena za doseganje ciljev predloga. Sedaj je izvrševanje precej šibko in med državami članicami prihaja do razhajanja. Zato predlaga tudi, da se okrepijo določbe o upravnem sodelovanju in izvrševanju. Da bi pristojni organi lahko opravljali preglede, morajo imeti lažji dostop do nacionalnih registrov. Prav tako je treba spodbujati uporabo pametnih tahografov ter izboljšati izmenjavo primerov najboljše prakse in usposabljanja o izvrševanju med državami članicami.


MNENJE ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE (30.4.2018)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pripravljavka mnenja: Verónica Lope Fontagné

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uvod

Komisija je 31. maja 2017 predstavila predlog uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 o pogojih za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in Uredbe (ES) št. 1072/2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga.

S tem predlogom želi podpreti dobro delovanje enotnega trga cestnega prometa ter njegovo učinkovitost in konkurenčnost, saj ta cilj glede na naknadno oceno iz let 2014 in 2015 ni bil v celoti izpolnjen. Pri ocenjevanju je bilo ugotovljeno, da največje težave povzročajo pomanjkljiva pravila in njihovo izvrševanje.

Stališče pripravljavke mnenja

Pripravljavka mnenja se strinja z glavnimi cilji predloga Komisije, vendar meni, da bi lahko sprejetje nekaterih predlaganih ukrepov sektorju cestnega prometa otežilo praktično izvajanje predloga, saj bi utegnilo nastati preveč upravnih ovir za podjetja, zlasti za mala in srednja podjetja, kar bi na koncu ogrozilo dobro delovanje notranjega trga.

Prav tako je treba opozoriti, da je Komisija predlog predstavila skupaj s predlogom direktive o napotitvi delavcev v sektorju cestnega prometa in predlogom direktive o času vožnje, kar pomeni, da jih je treba preučiti skupaj.

Pripravljavka mnenja meni, da je treba s predlogi ustvariti ravnovesje med dobrim delovanjem notranjega trga in zagotavljanjem ustreznih delovnih standardov in pogojev.

Prvi korak za uresničitev tega cilja je boj proti nezakonitemu delu v prometnem sektorju, zlasti proti tako imenovanim slamnatim podjetjem in navideznemu samozaposlovanju.

Pomembno je spoštovati svobodo ustanavljanja in svobodo opravljanja storitev, ki sta temeljni načeli prava Unije, zapisani v členih 49 in 56 PDEU. Kot poudarja Komisija, pa je treba zagotoviti, da so cestni prevozniki s sedežem v kateri od držav članic tam dejansko in stalno prisotni ter od tam tudi poslujejo.

Okrepiti je treba nadzor in podjetjem, ki namerno ne spoštujejo nacionalne zakonodaje in zakonodaje Skupnosti, naložiti učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije. Takšno vedenje, čeprav je manjšinsko in ga ne moremo posplošiti za celotni sektor, povzroča nelojalno konkurenco, izkrivlja delovanje notranjega trga in delavcem ne zagotavlja ustreznih delovnih pogojev.

Dejavnost cestnega prevoza blaga v EU neposredno zagotavlja 5 milijonov delovnih mest in ustvari skoraj 2 % BDP Skupnosti. Kljub temu v EU primanjkuje poklicnih voznikov. Zato in ker bi prišlo do ohromitve gospodarstva, če bi se promet znašel na mrtvi točki, mora EU sprejeti ukrepe, ki bodo v sektor pritegnili mlade in hkrati zadržali obstoječe poklicne voznike.

Pripravljavka mnenja se strinja, da morajo biti zahteve, potrebne za izvrševanje Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009, jasne, prilagojene značilnostim dejavnosti in velikosti podjetja ter ne smejo postavljati pretiranih upravnih ovir.

V tem smislu in ker bi stroški poslovanja z lahkimi gospodarskimi vozili z delnim izvajanjem Uredbe (ES) št. 1071/2009 porasli za 4 do 10 %, medtem ko ta vozila predstavljajo komaj 0,11 % mednarodnega prometa, izraženega v tonskih kilometrih, je predlog za popolno odpravo obstoječega izvzetja, navedenega v členu 1(4)(a), nesorazmeren, če ni dokazov o tem, da je to nujno.

Glede na mobilno naravo prevoza ter dejanske težave pri predvidevanju potrebnega časa za opravljanje mednarodnih storitev, ima pripravljavka mnenja pomisleke glede dejanskih posledic, ki bi jih v upravnem smislu imela vključitev napotitve delavcev v merila za oceno ugleda.

Kar zadeva kabotažo, pripravljavka mnenja zagovarja večjo prožnost in uporabo jasnih in enostavnih pravil, katerih izvajanje se bo zlahka nadziralo. Možnost, da bi te dejavnosti od samega začetka vključili v področje uporabe direktive o napotitvi delavcev v sektorju cestnega prometa, pa ne bi otežila le izvajanja zakonodaje, ampak bi tudi podražila izvoz, kar bi zmanjšalo dobičkonosnost mednarodnega prevoza in negativno vplivalo na notranji trg in trg dela.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Zdaj se, razen če ni drugače določeno z nacionalno zakonodajo, pravila za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika ne uporabljajo za podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega navedene omejitve. Število takih podjetij, ki so dejavna v domačem in mednarodnem prometu, se povečuje. Posledično se je več držav članic odločilo, da bodo pravila o pogojih za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika iz Uredbe (ES) št. 1071/2009 uporabljala tudi za navedena podjetja. Da bi se s skupnimi pravili zagotovila minimalna raven profesionalizacije sektorja, ki uporablja vozila, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, in da bi se tako zbližali konkurenčni pogoji med vsemi prevozniki, bi bilo treba to določbo črtati, zahteve v zvezi z dejanskim in stalnim sedežem ter ustreznim finančnim položajem pa bi morale postati obvezne.

(2)  Zdaj se, razen če ni drugače določeno z nacionalno zakonodajo, pravila za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika ne uporabljajo za podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega navedene omejitve. Število takih podjetij se povečuje, zlasti na nacionalnem trgu prevoza, zaradi uporabe lahkih gospodarskih vozil v mestih in na krajših razdaljah. Posledično se je več držav članic odločilo, da bodo pravila o pogojih za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika iz Uredbe (ES) št. 1071/2009 uporabljala tudi za navedena podjetja. Da bi se zagotovila minimalna raven profesionalizacije sektorja, preprečila izraba vrzeli in ustvarila poštena konkurenca na notranjem trgu, ne da bi se pri tem prevoznim podjetjem, zlasti MSP, naložila nepotrebna upravna in finančna obremenitev, bi se morale zahteve za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika enako uporabljati za podjetja, ki uporabljajo vozila ali kombinacijo vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone in so udeležena v mednarodnem prevozu in kabotaži.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Komisija je v oceni učinka ocenila, da bi prihranki za podjetja v obdobju 2020–2035 znašali od 2,7 do 5,2 milijarde EUR.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Trenutno lahko države članice za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika določijo še druge zahteve poleg tistih iz Uredbe (ES) št. 1071/2009. Ta možnost se ni izkazala za nujno potrebno in je povzročila razlike v zvezi z začetkom opravljanja takih dejavnosti. Zato bi jo bilo treba odpraviti.

(3)  Države članice lahko za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika določijo še druge zahteve poleg tistih iz Uredbe (ES) št. 1071/2009.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Čeprav dejavnost cestnega prometa v Uniji neposredno zagotavlja 5 milijonov delovnih mest in ustvari skoraj 2 % BDP Skupnosti, v Uniji primanjkuje poklicnih voznikov, zlasti med mladimi in ženskami. Da bi mladim in ženskam olajšali dostop do tega poklica in ga naredili privlačnejšega ter zadržali tiste, ki trenutno delajo v tem sektorju (zlasti v primeru MSP), bi bilo treba zmanjšati delo na črno in navidezno samozaposlovanje, obstoječe upravne postopke pa bi bilo treba narediti prožnejše, da ne bi pomenili prekomernega bremena za manjša podjetja ali samozaposlene delavce. Ocena uredb (ES) št. 1071/2009 in (ES) št. 1072/2009 je pokazala, da je državne organe in prevozna podjetja bremenijo nepotrebne upravne in regulativne zahteve. Za konkurenčen in učinkovit prometni sektor sta potrebna obrazložitev pravil in nadaljnja upravna poenostavitev ter njuno boljše izvajanje. Potrebno je tudi nadaljnje podpiranje in izkoriščanje tehnološkega razvoja.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Zagotoviti je treba, da so cestni prevozniki s sedežem v določeni državi članici tam dejansko in stalno prisotni ter od tam tudi poslujejo. Zato je treba tudi glede na izkušnje pojasniti določbe v zvezi z obstojem dejanskega in stalnega sedeža.

(4)  Zagotoviti je treba, da so cestni prevozniki s sedežem v določeni državi članici tam dejansko in stalno prisotni ter od tam tudi poslujejo. Svoboda ustanavljanja je eden od temeljev notranjega trga. Vendar pa sta obstoj slamnatih podjetij in navidezno samozaposlovanje v prometnem sektorju povzročila razcvet nezakonitih praks, ki škodijo ugledu sektorja, saj nezakonito znižujejo stroške dela in ne zagotavljajo ohranjanja delovnih standardov. Zato je treba tudi glede na izkušnje pojasniti določbe Uredbe (ES) št. 1071/2009 o pogojih v zvezi z zahtevo glede sedeža v zvezi z obstojem dejanskega in stalnega sedeža ter zagotoviti in spremljati njihovo izvajanje, okrepiti preglede ter s tem končati nezakonito prakso tako imenovanih slamnatih podjetij in navideznega samozaposlovanja. Spodbujati je treba tudi okrepljeno sodelovanje, skupne kontrole, določanje bolj ambicioznih ciljev ter izmenjavo najboljših praks med državami članicami.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Ker lahko hude kršitve nacionalnih davčnih pravil bistveno vplivajo na pogoje za pošteno konkurenco na trgu cestnega prevoza blaga, bi jih bilo treba dodati med dejavnike, ki vplivajo na oceno dobrega ugleda.

(6)  Ker lahko hude kršitve nacionalnih davčnih pravil bistveno vplivajo na pogoje za pošteno konkurenco na trgu cestnega prevoza blaga, bi jih bilo treba dodati med dejavnike, ki vplivajo na oceno dobrega ugleda, in bi morale, v odvračilne namene, biti tudi predmet sorazmernih kazni za ugotovljeno kršitev.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Ker lahko hude kršitve pravil Unije o napotitvi delavcev in prava, ki se uporablja za pogodbene obveznosti, bistveno vplivajo na trg cestnega prevoza blaga in socialno zaščito delavcev, bi jih bilo treba dodati med dejavnike, ki vplivajo na oceno dobrega ugleda.

(7)  Ker lahko hude kršitve pravil Unije o napotitvi delavcev in kabotaži ter prava, ki se uporablja za pogodbene obveznosti, bistveno vplivajo na trg cestnega prevoza blaga in socialno zaščito delavcev, bi jih bilo treba dodati med dejavnike, ki vplivajo na oceno dobrega ugleda.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Glede na pomen poštene konkurence na trgu bi bilo treba kršitve pravil Unije, ki zadevajo to vprašanje, upoštevati pri oceni dobrega ugleda upravljavcev prevoza in prevoznih podjetij. Zato bi bilo treba ustrezno pojasniti pooblastilo Komisije, da opredeli težo zadevnih kršitev.

(8)  Glede na pomen poštene konkurence na trgu bi bilo treba kršitve pravil Unije, ki zadevajo to vprašanje in zadevne delavce, upoštevati pri oceni dobrega ugleda upravljavcev prevoza in prevoznih podjetij. Zato bi bilo treba ustrezno pojasniti pooblastilo Komisije, da opredeli težo zadevnih kršitev.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega navedene omejitve, bi morala izkazovati minimalen finančni položaj za zagotovitev, da imajo sredstva za stalno in dolgotrajno izvajanje dejavnosti. Ker pa imajo zadevne dejavnosti običajno omejen obseg, bi morale biti s tem povezane zahteve manj stroge od tistih, ki se uporabljajo za prevoznike, ki uporabljajo vozila ali kombinacije vozil nad navedeno omejitvijo.

(10)  Podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega navedene omejitve in so udeležena v mednarodnem prevozu, bi morala izkazovati zadosten finančni položaj za zagotovitev, da imajo sredstva za stalno in dolgotrajno izvajanje dejavnosti, ter bi morala imeti sredstva za izpolnitev svojih obveznosti v zvezi s plačami in socialnimi prispevki svojih delavcev. Ker pa imajo zadevne dejavnosti običajno omejen obseg, bi morale biti s tem povezane zahteve manj stroge od tistih, ki se uporabljajo za prevoznike, ki uporabljajo vozila ali kombinacije vozil nad navedeno omejitvijo, in ne bi smele po nepotrebnem bremeniti manjših podjetij ali samozaposlenih oseb.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Informacije o prevoznikih iz nacionalnih elektronskih registrov bi morale biti čim popolnejše, da lahko imajo nacionalni organi, pristojni za izvrševanje zadevnih pravil, zadosten pregled nad preiskovanimi prevozniki. Zlasti informacije o registrskih številkah vozil, ki jih imajo prevozniki na voljo, številu njihovih zaposlenih, njihovi stopnji tveganja in osnovnih finančnih podatkih bi morale omogočiti boljše nacionalno in čezmejno izvrševanje določb uredb (ES) št. 1071/2009 in (ES) št. 1072/2009. Zato bi bilo treba pravila o nacionalnem elektronskem registru ustrezno spremeniti.

(11)  Informacije o prevoznikih iz nacionalnih elektronskih registrov bi se morale redno posodabljati, da lahko imajo nacionalni organi, pristojni za izvrševanje zadevnih pravil, zadosten pregled nad preiskovanimi prevozniki. Zlasti informacije o registrskih številkah vozil, ki jih imajo prevozniki na voljo, številu njihovih zaposlenih, njihovi stopnji tveganja in osnovnih finančnih podatkih bi morale omogočiti boljše nacionalno in čezmejno izvrševanje določb uredb (ES) št. 1071/2009 in (ES) št. 1072/2009. Poleg tega bi morali biti nacionalni elektronski registri interoperabilni, podatki, ki jih vsebujejo, pa bi morali biti neposredno dostopni izvršilnim uradnikom vseh držav članic, ki izvajajo cestne preglede. Zato bi bilo treba pravila o nacionalnem elektronskem registru ustrezno spremeniti.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Pravila o domačem prevozu, ki ga cestni prevozniki nerezidenti začasno opravljajo v državi članici gostiteljici (v nadaljnjem besedilu: kabotaža), bi morala biti jasna, enostavna in preprosta za izvrševanje, hkrati pa bi širše ohranjala že doseženo stopnjo liberalizacije.

(13)  Glavni cilj kabotaže je preprečiti prazne vožnje ob povratku v državo sedeža, kar prispeva k zmanjšanju porabe goriva in emisij, povečanju dobičkonosnosti podjetij, s tem pa notranjega trga in trga dela. Pravila o domačem prevozu, ki ga cestni prevozniki nerezidenti začasno opravljajo v državi članici gostiteljici (v nadaljnjem besedilu: kabotaža), bi morala biti jasna, enostavna in preprosta za izvrševanje s strani cestnih prevoznikov. Ta pravila bi morala upoštevati veljavno zakonodajo, hkrati pa bi širše ohranjala že doseženo stopnjo liberalizacije, ne da bi ogrožala osnovno načelo svobodnega opravljanja storitev na notranjem trgu in zaščite napotenih delavcev. Za zagotovitev začasnega značaja in preprečitev morebitnega izkrivljanja trga, pa tudi nevarnosti sistematične kabotaže, ki jo povzročajo tako imenovana slamnata podjetja ali nomadski vozniki, se pravila Unije, določena v Direktivi 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a v sektorju cestnega prometa za kabotažo uporabljajo od prvega dne.

 

_______________

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  V ta namen ter za olajšanje pregledov in odpravo negotovosti bi bilo treba črtati omejitev števila kabotaž, ki sledijo mednarodnemu prevozu, hkrati pa bi bilo treba zmanjšati število dni, ki so na voljo za te kabotaže.

(14)  V ta namen ter za olajšanje pregledov in odpravo negotovosti število kabotaž, ki sledijo mednarodnemu prevozu, v obdobju 48 ur ne bi smelo biti omejeno.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Po koncu kabotaže podjetjem cestnega prevoza sedem dni ne bi smelo biti dovoljeno opravljati nadaljnje kabotaže v državi članici gostiteljici z istim vozilom ali – v primeru spojene kombinacije vozil – z motornim vozilom te kombinacije.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14b)  Okoljska učinkovitost cestnega prevoza blaga je pomemben vidik pri doseganju ciljev strategije 2020. Leta 2012 skoraj četrtina transportnih vozil v Uniji ni prevažala tovora, za kar so bile pogosto krive omejitve, ki veljajo za dejavnosti kabotaže.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14c)  Uvodna izjava 17 Uredbe (ES) št. 1072/2009 izrecno določa, da se za prevozna podjetja, ki opravljajo kabotažo, uporablja Direktiva 96/71/ES. Glede na to, da kabotaža pomeni neposredno udeležbo na trgu prevoza države članice gostiteljice, je le tako mogoče doseči enake konkurenčne pogoje.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Pojasniti bi bilo treba sredstva, s katerimi lahko cestni prevozniki dokažejo skladnost s pravili o kabotaži. Med takimi sredstvi bi morala biti priznana uporaba in pošiljanje elektronskih prometnih informacij, kar bi moralo poenostaviti predložitev ustreznih dokazov in njihovo obravnavo s strani pristojnih organov. Oblika, uporabljena v ta namen, bi morala zagotavljati zanesljivost in verodostojnost. Glede na vse pogostejšo uporabo učinkovite elektronske izmenjave informacij v prometu in logistiki je treba zagotoviti usklajenost v regulativnih okvirih in določbah, namenjenih poenostavitvi upravnih postopkov.

(15)  Uspešno in učinkovito izvrševanje pravil je predpogoj za pošteno konkurenco na notranjem trgu in za zagotavljanje, da so pravice delavcev zaščitene. Nadaljnja digitalizacija izvrševanja je bistvena za sprostitev zmogljivosti izvrševanja, zmanjšanje nepotrebnega upravnega bremena in zagotovitev bolj ciljne usmerjenosti na tvegane prevoznike. Nujno je čim prej posodobiti pametne tahografe in elektronske prevozne dokumente ter jih uporabljati. Pojasniti bi bilo treba sredstva, s katerimi lahko cestni prevozniki dokažejo skladnost s pravili o kabotaži. Med takimi sredstvi bi morala biti priznana uporaba in pošiljanje elektronskih prometnih informacij, kar bi moralo poenostaviti predložitev ustreznih dokazov in njihovo obravnavo s strani pristojnih organov. Oblika, uporabljena v ta namen, bi morala zagotavljati zanesljivost in verodostojnost. Glede na vse pogostejšo uporabo učinkovite elektronske izmenjave informacij v prometu in logistiki je treba zagotoviti usklajenost v regulativnih okvirih in določbah, namenjenih poenostavitvi upravnih postopkov.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Nadaljnja digitalizacija orodij za izvrševanje je predpogoj za pravilno delovanje notranjega trga, zmanjšanje nepotrebnega upravnega bremena ter uspešno in učinkovito izvrševanje pravil v sektorju cestnega prevoza.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka i

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 1 – odstavek 4 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  točka (a) se črta;

(i)  točka (a) se nadomesti z naslednjim:

 

„(a)  podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili ali s spojenimi kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tone, in ki opravljajo dejavnost izključno v domačem prometu;“

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 –točka 1 – točka b

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 1 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  doda se naslednji odstavek 6:

črtano

„6. Člen 3(1)(b) in (d) ter členi 4, 6, 8, 9, 14, 19 in 21 se ne uporabljajo za podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tone.

 

Vendar lahko države članice:

 

(a)  zahtevajo, da ta podjetja izvajajo nekatere ali vse določbe iz prvega pododstavka;

 

(b)  mejo iz prvega pododstavka znižajo za vse ali samo za nekatere vrste cestnih prevozov.“;

 

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 3 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  v členu 3 se črta odstavek 2;

črtano

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 5 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(a)  ima prostore, v katerih hrani svojo temeljno poslovno dokumentacijo, zlasti vse komercialne pogodbe, računovodske dokumente, kadrovsko dokumentacijo, pogodbe o zaposlitvi, dokumentacijo s podatki o času vožnje in počitkih ter kateri koli drug dokument, do katerega mora imeti dostop pristojni organ, da preveri izpolnjevanje pogojev iz te uredbe;“

„(a)  ima ustrezne prostore, sorazmerne z dejavnostmi podjetja, v katerih hrani svojo temeljno poslovno dokumentacijo, zlasti vse komercialne pogodbe, računovodske dokumente, kadrovsko dokumentacijo, pogodbe o zaposlitvi, dokumentacijo s podatki o kabotaži, napotitvi voznikov, kadar je to potrebno, in času vožnje in počitkih ter kateri koli drug dokument, do katerega mora imeti dostop pristojni organ, da preveri izpolnjevanje pogojev iz te uredbe, ali zagotavlja dostop do te dokumentacije v papirni ali elektronski obliki;“

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a a (novo)

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 5 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  vstavi se naslednja točka:

 

„(aa)  ima parkirna mesta, sorazmerna z dejavnostjo in velikostjo njegovega voznega parka;“

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d a (novo)

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  doda se naslednji odstavek:

 

„1a. „Ocena dejanskega in stalnega sedeža podjetja je vedno individualna in splošna, pri njej pa se upoštevajo vsi ustrezni elementi.“

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a – točka iii

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka b – točka xii a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(xiia)  kabotaže.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka c

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 6 – odstavek 2 a – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  opredeli stopnjo teže kršitev glede na možnost, da te povzročijo resno nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb in izkrivljajo konkurenco na trgu cestnega prevoza, vključno s slabšanjem delovnih pogoje delavcev v prometu; in

(b)  opredeli stopnjo teže kršitev glede na možnost, da te povzročijo resno nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb in izkrivljajo konkurenco na trgu cestnega prevoza, vključno s slabšanjem delovnih pogojev delavcev v prometu, kot tudi neizpolnjevanje veljavnega delovnega prava Unije; in

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da se zagotovi izpolnjevanje pogoja iz člena 3(1)(c), mora podjetje biti med poslovnim letom stalno sposobno izpolniti svoje finančne obveznosti. Podjetje mora na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, dokazati, da ima vsako leto na voljo kapital, ki mora znašati vsaj 9 000 EUR, če se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 5 000 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo. Podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tone, morajo na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, dokazati, da imajo vsako leto na voljo kapital, ki mora znašati vsaj 1 800 EUR, če se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 900 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo.

Da se zagotovi izpolnjevanje pogoja iz člena3(1)(c), mora podjetje med poslovnim letom biti sposobno izpolniti svoje finančne obveznosti. Podjetje mora na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, dokazati, da ima vsako leto na voljo kapital, ki mora znašati vsaj 9 000 EUR, če se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 5 000 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo, ki presega 3,5 tone. Podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tone, morajo na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, dokazati, da imajo vsako leto na voljo kapital, ki mora znašati vsaj 1 800 EUR, če se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 900 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Poleg tega podjetja dokažejo, da imajo finančna sredstva, ki so sorazmerna z vsaj enomesečno plačo za vsakega zaposlenega mobilnega delavca.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 7 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Z odstopanjem od odstavka 1, če ni potrjenih letnih računovodskih izkazov, pristojni organ dovoli, da podjetje izkaže svoje finančno stanje s potrdilom, na primer z bančno garancijo, dokumentom, ki ga finančna institucija v zvezi z dostopom do posojila izda na ime podjetja, ali drugim zavezujočim dokumentom, ki dokazuje, da ima podjetje na voljo zneske, določene v prvem pododstavku odstavka 1.“;

2.  Z odstopanjem od odstavka 1, če ni potrjenih letnih računovodskih izkazov, pristojni organ dovoli, da podjetje izkaže svoje finančno stanje s potrdilom, na primer z bančno garancijo, zavarovalno polico, dokumentom, ki ga finančna institucija v zvezi z dostopom do posojila izda na ime podjetja, ali drugim zavezujočim dokumentom, ki dokazuje, da ima podjetje na voljo zneske, določene v prvem pododstavku odstavka 1.“;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 8 – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5a)  v členu 8 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

Države članice lahko spodbujajo redno usposabljanje na strokovnih področjih iz Priloge I vsakih 10 let, da zagotovijo, da so upravljavci prevoza seznanjeni z razvojem v sektorju.

„Države članice lahko spodbujajo redno usposabljanje na strokovnih področjih iz Priloge I vsaka tri leta, da zagotovijo, da so oseba ali osebe iz odstavka 1 ustrezno seznanjene z razvojem v sektorju.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1526632963325&uri=CELEX:32009R1071)

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  drugi pododstavek člena 12(2) se črta;

(8)  v členu 12(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

 

„Države članice izvajajo preglede vsaj vsaka tri leta, da preverijo, ali podjetja še vedno izpolnjujejo vse zahteve iz člena 3.“;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka -a (novo)

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  v odstavku 1 se drugi pododstavek črta.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka -i (novo)

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 16 – odstavek 2 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-i)  vstavi se naslednja točka:

 

„(aa)  Za učinkovitejše čezmejno izvrševanje so podatki v nacionalnih elektronskih registrih pristojnim organom iz vseh držav članic v celoti dostopni v realnem času.“;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka -i a (novo)

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 16 – odstavek 2 – točka c

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-ia)  točka (c) se nadomesti z naslednjim:

(c)  imena upravljavcev prevoza, imenovanih za izpolnitev zahteve po dobrem ugledu in strokovni usposobljenosti, ter po potrebi ime pravnega zastopnika;

(c)  imena upravljavcev prevoza, imenovanih za izpolnitev zahtev iz člena 3 v zvezi z dobrim ugledom in strokovno usposobljenostjo, ter po potrebi ime pravnega zastopnika;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka -i b (novo)

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 16 – odstavek 2 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-ib)  vstavi se naslednja točka:

 

(ca)  imena podjetij cestnega prevoza, ki so jih prej upravljali upravljavci prevoza;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka i

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 16 – odstavek 2 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  število zaposlenih;

(h)  število zaposlenih, njihovo identiteto, državo njihovega stalnega prebivališča, delovno zakonodajo, ki se uporablja za njihovo pogodbo o zaposlitvi, državo plačila socialnih prispevkov in njihovo številko socialne varnosti;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka ii

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Za učinkovitejše čezmejno izvrševanje so podatki v nacionalnih elektronskih registrih dostopni v realnem času pristojnim organom vseh držav članic.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=SL)

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b a (novo)

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 16 – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba)  odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

5.  Brez poseganja v odstavka 1 in 2 države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da so nacionalni elektronski registri medsebojno povezani in na voljo po vsej Skupnosti prek nacionalnih kontaktnih točk, kakor so opredeljene v členu 18. Dostopnost prek nacionalnih kontaktnih točk in medsebojna povezanost se izvedeta do 31. decembra 2012, in sicer tako, da se pristojnemu organu katere koli države članice omogoči iskanje podatkov v nacionalnem elektronskem registru katere koli druge države članice.

„5.  Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da so nacionalni elektronski registri medsebojno povezani in interoperabilni po vsej Uniji ter povezani s portalom iz Uredbe (EU) št. 165/2014 tako, da so podatki iz odstavka 2 neposredno dostopni vsem pristojnim in nadzornim organom vseh držav članic.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/ALL/?uri=CELEX:32009R1071)

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice za lažje sodelovanje med upravami in izmenjavo zgledov dobre prakse na področju spremljanja sodelujejo s platformo za boj proti neprijavljenemu delu in Evropskim organom za delo.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 18 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar je težko ali nemogoče izpolniti zahtevo po informacijah ali opraviti preverjanja, inšpekcijske preglede ali preiskave, zadevna država članica o tem skupaj z razlogi v desetih delovnih dneh obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala. Zadevne države članice se posvetujejo, da bi našle rešitev za morebitne nastale težave.

5.  Kadar je težko ali nemogoče izpolniti zahtevo po informacijah ali opraviti preverjanja, inšpekcijske preglede ali preiskave, zadevna država članica o tem skupaj z razlogi v desetih delovnih dneh obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala. Zadevne države članice sodelujejo, da bi našle rešitev za morebitne nastale težave.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 1071/2009

Člen 18 – odstavek 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9a.  Države članice izvedejo čezmejne preglede povezanih prevoznih podjetij (matična družba – odvisne družbe), da bi opredelile nesorazmerno preusmerjanje dobička ali kršitve v zvezi z izdajanjem nezadostnih računov.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prevoz praznih zabojnikov ali palet se šteje za prevoz blaga za najem ali plačilo, kadar je predmet prevozne pogodbe.“;

Za namene poglavja III se prevoz praznih zabojnikov ali palet ne šteje za mednarodni prevoz blaga za najem ali plačilo.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  v odstavku 1 člena 1 se doda naslednji pododstavek:

 

„Ta uredba se uporablja tudi za dohodni ali odhodni cestni prevoz blaga kot prvi in/ali zadnji del kombiniranega prevoza iz Direktive Sveta 92/106/EGS.“

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 1 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1b)  člen 1(2) se nadomesti z naslednjim:

2.  Pri prevozu iz države članice v tretjo državo in obratno se ta uredba uporablja za del vožnje na ozemlju katere koli prečkane tranzitne države članice. Ne uporablja se za del vožnje na ozemlju države članice nakladanja ali razkladanja, dokler se ne sklene potrebni sporazum med Skupnostjo in zadevno tretjo državo.

„2.  Pri prevozu iz države članice v tretjo državo in obratno se ta uredba uporablja za del vožnje na ozemlju katere koli prečkane tranzitne države članice. Ta tranzitna vožnja pa je izvzeta s področja uporabe direktive o napotitvi delavcev. Ne uporablja se za del vožnje na ozemlju države članice nakladanja ali razkladanja, dokler se ne sklene potrebni sporazum med Skupnostjo in zadevno tretjo državo.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 c (novo)

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 1 – odstavek 5 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c)  v členu 1(5) se črta točka (c);

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 2 – točka 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  ‚kabotaža‘ pomeni notranji cestni prevoz za najem ali plačilo, ki se začasno opravlja v državi članici gostiteljici in vključuje prevoz od natovarjanja blaga na eni ali več točkah natovarjanja do njegove dostave v eno ali več točk dostave, kot je navedeno na tovornem listu;“;

6.  ‚kabotaža‘ pomeni notranji cestni prevoz za najem ali plačilo, ki se začasno opravlja v državi članici gostiteljici in vključuje prevoz od natovarjanja blaga na eni točki natovarjanja do njegove dostave v eno točko dostave;

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 3 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2a)  v členu 3 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

Za opravljanje mednarodnega prevoza se zahteva licenca Skupnosti skupaj s potrdilom za voznike, če je voznik državljan tretje države.

Za opravljanje mednarodnega prevoza se zahtevata uporaba pametnega tahografa, kakor določa poglavje II Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta1a, in licenca Skupnosti skupaj s potrdilom za voznike, če je voznik državljan tretje države.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L 60, 28.2.2014, str. 1). “

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072)

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 8 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ko je blago, ki se prevaža v okviru dohodnega mednarodnega prevoza iz druge države članice ali tretje države v državo članico gostiteljico, dostavljeno, se cestnim prevoznikom iz odstavka 1 dovoli opravljanje kabotaže z istim vozilom ali – v primeru spojenih vozil – z motornim vozilom tega istega vozila v državi članici gostiteljici ali sosednjih državah članicah. Zadnje razkladanje v okviru kabotaže se izvrši v petih dneh od zadnjega razkladanja v državi članici gostiteljici v okviru dohodnega mednarodnega prevoza.“;

2.  Ko je blago, ki se prevaža v okviru dohodnega mednarodnega prevoza iz druge države članice ali tretje države v državo članico gostiteljico, dostavljeno, se cestnim prevoznikom iz odstavka 1 dovoli opravljanje kabotaže z istim vozilom ali – v primeru spojenih vozil – z motornim vozilom tega istega vozila v državi članici gostiteljici. Zadnje razkladanje v okviru kabotaže se izvrši v 48 urah od zadnjega razkladanja v državi članici gostiteljici v okviru dohodnega mednarodnega prevoza.

 

Dejavnosti kabotaže, dovoljene v skladu s prvim pododstavkom, so začasne, delo voznika, ki jih izvaja, pa je organizirano tako, da vozniku omogoča počitek doma ali na drugi lokaciji po njegovi izbiri v skladu z Uredbo (ES) št. 561/2006.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a a (novo)

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  vstavi se naslednji odstavek:

 

„2a.  Podjetja cestnega prevoza pred pretekom sedmih dni od zadnje kabotaže ne smejo opravljati kabotaže v državi članici gostiteljici z istim vozilom ali – v primeru spojenih vozil – z motornim vozilom tega istega vozila.“

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a b (novo)

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  vstavi se naslednji odstavek:

 

„2b.  Namen kabotaže je vrnitev v državo članico, v kateri ima podjetje sedež.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5– točka b

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 8 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Opravljanje cestnih prevozov blaga v državi članici gostiteljici s strani cestnega prevoznika nerezidenta velja za skladno s to uredbo le, če lahko cestni prevoznik predloži jasne dokaze o predhodnem mednarodnem prevozu.“;

Opravljanje cestnih prevozov blaga v državi članici gostiteljici s strani cestnega prevoznika nerezidenta velja za skladno s to uredbo le, če lahko cestni prevoznik s tovornim listom predloži jasne dokaze o dejanskem predhodnem mednarodnem prevozu ter o vsaki zaporedni izvedeni kabotaži. Tovorni listi so že na voljo v vozilu za cestne preglede.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 8 – odstavek 4 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4a.  Dokazi iz odstavka 3 se na zahtevo in med cestnim pregledom predložijo ali pošljejo pooblaščenemu inšpektorju države članice gostiteljice. Predložijo ali pošljejo se lahko elektronsko z uporabo prilagodljivega strukturiranega formata, ki se lahko neposredno uporabi za računalniško shranjevanje in obdelavo, kot je eCMR.* Med cestnim pregledom lahko voznik stopi v stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki lahko zagotovi dokaz iz odstavka 3.

4a.  Na vsakem tovornem listu so navedene registrske tablice uporabljenega motornega vozila in priklopnika. Tovorni list se lahko predloži v elektronski obliki z uporabo prilagodljivega strukturiranega formata, ki se lahko neposredno uporabi za računalniško shranjevanje in obdelavo, kot je eCMR. Pristojni organi države članice gostiteljice lahko za kabotažo zahtevajo preverjanje podatkov v zvezi s tahografom v skladu z Uredbo (EU) št. 165/2014. Dokumenti in evidence se hranijo in dajo na voljo v skladu z direktivo o napotitvi delavcev.

_______________

______________

* Elektronski tovorni list iz ‚Konvencije o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga‘.“;

* Elektronski tovorni list iz ‚Konvencije o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga‘.“;

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c a (novo)

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 8 – odstavek 4 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  doda se naslednji odstavek:

 

„4b.  Za učinkovito spremljanje skladnosti s to uredbo prevozniki v cestnem prometu z izjavo ustreznim pristojnim organom države članice, v kateri se izvaja kabotaža, najpozneje ob začetku kabotaže v uradnem jeziku države članice gostiteljice ali v vsaj enem uradnem jeziku te države, če jih ima več, ali drugem jeziku, ki ga je sprejela država članica gostiteljica, pisno sporočijo ustrezne informacije, ki so potrebne za učinkovit nadzor kabotaže, vključno z vsaj naslednjimi informacijami:

 

(a)  identiteta pošiljatelja;

 

(b)  ocenjeno trajanje kabotaže;

 

(c)  naslednji podatki o vsakem vozniku: ime, država članica stalnega prebivališča, država članica, v kateri je bila registrirana pogodba o zaposlitvi, država članica, v kateri se plačujejo prispevki za socialno varnost, in številka socialnega zavarovanja ali nacionalna številka zavarovanja.“

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 9 – odstavek 1 – točka e a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  v členu 9(1) se doda naslednja točka:

 

„(ea)  uporaba pravil, ki izhajajo iz direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa1a

 

1a COM(2017)0278.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 10a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica organizira preglede tako, da se od 1. januarja 2020 v vsakem koledarskem letu pregledata vsaj % vseh kabotaž, opravljenih na njihovem ozemlju. Ta delež povečajo na vsaj 3 % po 1. januarju 2022. Podlaga za izračun navedenega deleža je skupna dejavnost kabotaže v državi članici, izražena v tonskih kilometrih v letu t – 2, kot jo je sporočil Eurostat.

1.  Vsaka država članica na svojem ozemlju zagotavlja celovito in učinkovito politiko izvrševanja. Pri tem vsaka država članica organizira preglede tako, da se od 1. januarja 2020 v vsakem koledarskem letu pregledajo vsaj 4 % vseh kabotaž, opravljenih na njihovem ozemlju. Ta delež povečajo na vsaj 6 % po 1. januarju 2022. Podlaga za izračun navedenega deleža je skupna dejavnost kabotaže v državi članici, izražena v tonskih kilometrih v letu t – 2, kot jo je sporočil Eurostat.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 10a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice najmanj trikrat na leto izvedejo usklajene cestne preglede v zvezi s kabotažami. Take preglede hkrati izvedejo nacionalni organi, pristojni za izvrševanje pravil na področju cestnega prevoza, dveh ali več držav članic, vsak na svojem ozemlju. Nacionalne kontaktne točke, določene v skladu s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta****, izmenjajo informacije o številu in vrsti kršitev, odkritih po izvedenih usklajenih cestnih pregledih.

3.  Države članice najmanj šestkrat na leto izvedejo usklajene cestne preglede v zvezi s kabotažami. Te preglede je mogoče izvesti skupaj s pregledi, ki se opravijo v skladu s členom 5 Direktive 2006/22/ES. Take preglede hkrati izvedejo nacionalni organi, pristojni za izvrševanje pravil na področju cestnega prevoza, dveh ali več držav članic, vsak na svojem ozemlju. Nacionalne kontaktne točke, določene v skladu s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta****, izmenjajo informacije o številu in vrsti kršitev, odkritih po izvedenih usklajenih cestnih pregledih.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 10 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  vstavi se naslednji člen 10b:

 

„Člen 10b

 

„Za nadaljnje izvrševanje obveznosti iz tega poglavja države članice zagotovijo, da se na njihovem ozemlju uporablja usklajena nacionalna strategija izvrševanja. Ta strategija se osredotoča na podjetja z visoko stopnjo tveganja iz člena 9 Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a ter temelji na informacijah in podatkih, ki se v 56-dnevnem obdobju zapišejo, obdelajo ali shranijo v pametnih tahografih. Pametni tahografi se najpozneje do 2. januarja 2020 obvezno namestijo v vsa vozila, ki opravljajo mednarodni prevoz in kabotažo.

 

__________________

 

* Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L 102, 11.4.2006, str. 35).

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 14 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo sankcije zoper pošiljatelje blaga, špediterje, izvajalce in podizvajalce zaradi neupoštevanja poglavij II in III, če zavestno naročijo prevozne storitve, ki vključujejo kršitve določb te uredbe.

Države članice določijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije zoper pošiljatelje blaga, špediterje, izvajalce in podizvajalce zaradi neupoštevanja poglavij II in III, če naročijo prevozne storitve, ki vključujejo kršitve določb te uredbe.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 17 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija do konca leta 2022 pripravi poročilo o stanju na trgu cestnega prevoza v Uniji. Poročilo vsebuje analizo položaja na trgu, vključno z oceno učinkovitosti nadzora in sprememb zaposlitvenih pogojev v tem poklicu.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1072/2009

Člen 17 – odstavek 3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Države članice najpozneje do 31. januarja vsako leto Komisijo obvestijo o številu prevoznih podjetij, ki imajo podrejene družbe v drugih državah članicah, ter številu prevoznih podjetij, ki so bila preverjena za kršitve v zvezi z izdajanjem nezadostnih računov in/ali nesorazmernim preusmerjanjem dobička.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju

Referenčni dokumenti

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

15.6.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Verónica Lope Fontagné

3.10.2017

Obravnava v odboru

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Datum sprejetja

25.4.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

19

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

31

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

NI

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

19

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Romana Tomc

3

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

S&D

Maria Grapini

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju

Referenčni dokumenti

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Datum predložitve EP

31.5.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

23.1.2018

15.5.2018

 

 

Datum sprejetja

4.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

15

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Barbara Kappel, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Marco Valli

Datum predložitve

7.6.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

15

-

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)  

PPE

Andrej Novakov (Andrey Novakov), Franck Proust, Massimiliano Salini

VERTS/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Claudia Țapardel

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 13. junij 2018Pravno obvestilo