Postopek : 2017/0122(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0205/2018

Predložena besedila :

A8-0205/2018

Razprave :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Obrazložitev glasovanja
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0340

POROČILO     ***I
PDF 1061kWORD 130k
7.6.2018
PE 615.412v02-00 A8-0205/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Wim van de Camp

Pripravljavec mnenja (*):Georges Bach, Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

(*) Postopek s pridruženim odborom – člen 54 Poslovnika

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, OD KATERIH JE POROČEVALKA PREJELA PRISPEVEK
 MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0277),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0167/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. januarja 2018(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0205/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Dobri delovni pogoji za voznike in pravično poslovno okolje za podjetja cestnega prevoza so izredno pomembni za vzpostavitev varnega, učinkovitega in družbeno odgovornega sektorja cestnega prometa. Za pospešitev tega procesa je poglavitnega pomena, da so socialna pravila Unije na področju cestnega prometa jasna, da ustrezajo svojemu namenu, da jih je preprosto uporabljati ter da se učinkovito in dosledno izvršujejo in izvajajo v vsej Uniji.

(1)   Dobri delovni pogoji za voznike in pravično poslovno okolje za podjetja cestnega prevoza so izredno pomembni za vzpostavitev varnega, učinkovitega in družbeno odgovornega ter nediskriminatornega sektorja cestnega prometa, ki bo lahko pritegnil kvalificirane delavce. Za pospešitev tega procesa je poglavitnega pomena, da so socialna pravila Unije na področju cestnega prometa jasna in sorazmerna, da ustrezajo svojemu namenu, da jih je preprosto uporabljati ter da se učinkovito in dosledno izvršujejo in izvajajo v vsej Uniji.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Na podlagi ocene učinkovitosti in uspešnosti izvajanja obstoječega sklopa socialnih pravil Unije na področju cestnega prometa, zlasti Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta9, so bile opredeljene nekatere pomanjkljivosti sedanjega pravnega okvira. Ker so pravila o tedenskem počitku, prostorih za počitek in odmorih pri vožnji z več vozniki nejasna in neustrezna ter ker ni pravil o povratku voznikov domov, prihaja v državah članicah do različnih razlag in praks izvrševanja. Več držav članic je nedavno sprejelo enostranske ukrepe, s katerimi so še povečale pravno negotovost ter neenako obravnavanje voznikov in prevoznikov.

(2)  Na podlagi ocene učinkovitosti in uspešnosti izvajanja obstoječega sklopa socialnih pravil Unije na področju cestnega prometa, zlasti Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta9, so bile opredeljene nekatere pomanjkljivosti pri izvajanju pravnega okvira. Ker so pravila o tedenskem počitku, prostorih za počitek in odmorih pri vožnji z več vozniki nejasna ter ker ni pravil o povratku voznikov domov ali na drug kraj po izbiri voznika, prihaja v državah članicah do različnih razlag in praks izvrševanja. Več držav članic je nedavno sprejelo enostranske ukrepe, s katerimi so še povečale pravno negotovost ter neenako obravnavanje voznikov in prevoznikov.

 

Po drugi strani pa najdaljši čas vožnje v enem dnevu in tednu, kot je določen v Uredbi (ES) št. 561/2006, učinkovito prispeva k izboljšanju socialnih pogojev voznikov ter k splošni varnosti v cestnem prometu, zato bi bilo treba zagotoviti njegovo upoštevanje.

______________

____________________

9Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 11.4.2006, str. 1).

9Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 11.4.2006, str. 1).

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Za varnost v cestnem prometu in njeno izvrševanje je pomembno, da vsi vozniki dobro poznajo pravila o času vožnje in počitka ter razpoložljivost prostorov za počitek. Zato je primerno, da države članice pripravijo smernice, ki bodo jasno in preprosto predstavile to uredbo, vsebovale koristne informacije o prostorih za parkiranje in počitek ter poudarile pomen boja proti utrujenosti.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  V interesu varnosti v cestnem prometu je, da se podjetja za prevoz spodbuja k sprejetju varnostne kulture, ki vključuje varnostne politike in postopke, ki jih izda višje vodstvo podjetja, zavezo neposrednih nadrejenih, da bodo varnostno politiko izvajali, ter pripravljenost zaposlenih, da bodo spoštovali varnostne predpise. Jasno bi morala biti osredotočena na vprašanja, povezana z varnostjo v cestnem prometu, kot so utrujenost, odgovornost, načrtovanje prevozov, sestavljanje urnikov, plačilo na podlagi uspešnosti in sprotno upravljanje.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Naknadna ocena Uredbe (ES) št. 561/2006 je potrdila, da se socialna pravila Unije izvršujejo nedosledno in neučinkovito predvsem zaradi nejasnih pravil, neučinkovite uporabe orodij za nadzor in slabega upravnega sodelovanja med državami članicami.

(3)  Naknadna ocena Uredbe (ES) št. 561/2006 je potrdila, da se socialna pravila Unije izvršujejo nedosledno, neučinkovito in neenako predvsem zaradi nejasnih pravil, neučinkovite uporabe orodij za nadzor in slabega upravnega sodelovanja med državami članicami, s čimer se povečuje razdrobljenost evropskega notranjega trga.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Jasna in ustrezna pravila, ki se enotno izvršujejo, so tudi ključna za uresničevanje ciljev politike glede izboljšanja pogojev dela za voznike, predvsem pa glede zagotavljanja neizkrivljene konkurence med prevozniki in prispevanja k varnosti v cestnem prometu za vse uporabnike cest.

(4)  Jasna in ustrezna pravila, ki se enotno izvršujejo, so tudi ključna za uresničevanje ciljev politike glede izboljšanja pogojev dela za voznike, predvsem pa glede zagotavljanja neizkrivljene in poštene konkurence med prevozniki in prispevanja k varnosti v cestnem prometu za vse uporabnike cest.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Vsa nacionalna pravila, ki se uporabljajo za cestni promet, morajo biti sorazmerna in utemeljena ter ne smejo onemogočati ali ovirati uresničevanja temeljnih svoboščin, ki jih zagotavlja Pogodba, kot je prosti pretok blaga in svoboda opravljanja storitev, da bi ohranili in celo povečali konkurenčnost Evropske Unije.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)   Da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje v cestnem prometu na evropski ravni, bi se morala ta uredba uporabljati za vsa vozila, težja od 2,4 tone, ki opravljajo mednarodne prevoze.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Cestni prevoz blaga se zelo razlikuje od prevoza potnikov. Vozniki potniških avtobusov so v tesnem stiku s potniki in morajo imeti možnost prožnejšega odločanja o odmorih, ne da bi se podaljšal čas vožnje ali skrajšal čas počitka in odmorov.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Vozniki, ki izvajajo mednarodne prevoze na dolge razdalje, so dolga obdobja odsotni od doma. Sedanje zahteve za redni tedenski počitek ta obdobja po nepotrebnem podaljšujejo. Zato je zaželeno, da se določba o rednem tedenskem počitku prilagodi tako, da bo voznikom lažje izvajati prevoze v skladu s pravili in se za redni tedenski počitek pripeljati domov ter da se vsi skrajšani tedenski časi počitka v celoti nadomestijo. Zagotoviti je tudi treba, da prevozniki organizirajo delo voznikov tako, da ta obdobja odsotnosti od doma niso predolga.

(6)  Vozniki, ki izvajajo mednarodne prevoze na dolge razdalje, so dolga obdobja odsotni od doma. Sedanje zahteve za redni tedenski počitek ta obdobja po nepotrebnem podaljšujejo. Zato je zaželeno, da se določba o rednem tedenskem počitku prilagodi tako, da bo voznikom lažje izvajati prevoze v skladu s pravili in se za redni tedenski počitek pripeljati domov ali v kraj po njihovi izbiri ter da se vsi skrajšani tedenski časi počitka v celoti nadomestijo. Zagotoviti je tudi treba, da prevozniki organizirajo delo voznikov tako, da ta obdobja odsotnosti od doma niso predolga. Če se voznik odloči, da bo počitek preživel doma, je zaželeno, da mu prevozno podjetje zagotovi sredstva za vrnitev.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Kadar je moč predvideti, da delo voznika vključuje druge dejavnosti za delodajalca razen nalog poklicne vožnje, kot so natovarjanje/raztovarjanje, iskanje parkirnega mesta, vzdrževanje vozila, priprava poti itd., bi bilo treba čas, ki ga potrebuje za opravljanje teh nalog, upoštevati tudi pri izračunu voznikovega delovnega časa, možnosti ustreznega počitka in plačilu.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  Da bi zaščitili delovne pogoje voznikov na mestih natovarjanja in raztovarjanja, bi morali lastniki in upravljavci takšnih zmogljivosti vozniku zagotoviti dostop do higienskih prostorov.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6c)  Zaradi hitrega tehnološkega napredka prihaja do razvoja sistemov za avtonomno vožnjo, ki so vse bolj izpopolnjeni. V prihodnje bi lahko taki sistemi omogočali diferencirano uporabo vozil, katerih upravljanje ne bo vključevalo voznika. To bi lahko privedlo do novih operativnih možnosti, kot je samodejna vožnja tovornjakov v koloni. Zato bo treba obstoječo zakonodajo, vključno s predpisi o času vožnje in času počitka, prilagoditi, za kar pa je bistvenega pomena doseči napredek na ravni Delovne skupine pri Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo. Komisija pripravi poročilo z oceno uporabe sistemov za avtonomno vožnjo v državah članicah, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog, v katerem so upoštevane koristi tehnologij za avtonomno vožnjo. Namen te zakonodaje je zagotoviti varnost v cestnem prometu, enake konkurenčne pogoje in ustrezne delovne pogoje, hkrati pa EU omogočiti, da ima vodilno vlogo na področju inovativnih tehnologij in praks.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Na namenskih parkiriščih bi morala biti na voljo vsa potrebna infrastruktura, ki omogoča dober počitek, denimo sanitarni prostori, gostinska ponudba in drugo.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  Ustrezni prostori za počitek so bistveni za izboljšanje delovnih pogojev voznikov v tej panogi in ohranjanje varnosti v cestnem prometu. Ker je počitek v kabini značilen za prevozni sektor ter v nekaterih primerih zaželen s stališča udobja in ustreznosti, bi moralo biti voznikom dovoljeno, da čas počitka preživijo v vozilu, če je to opremljeno z ustreznimi prostori za spanje. Zato države članice ne bi smele nesorazmerno ovirati vzpostavitve namenskih parkirišč.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7c)  Revidirane smernice TEN-T predvidevajo gradnjo parkirišč na avtocestah približno na vsakih 100 km, da bi gospodarskim uporabnikom cest zagotovili parkirišča, kjer je poskrbljeno za ustrezno stopnjo varnosti in varovanja, zato je treba države članice spodbujati k izvajanju smernic TEN-T in ustreznemu podpiranju varnih in ustrezno prilagojenih parkirišč ter vlaganju vanje.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7d)  Da bi zagotovili kakovostne in cenovno dostopne prostore za počitek, bi morale Komisija in države članice spodbujati vzpostavljanje socialnih, komercialnih, javnih in drugih podjetij za upravljanje namenskih parkirišč.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Mnogi cestni prevozi znotraj Skupnosti na nekaterih delih poti vključujejo prevoz s trajektom ali po železnici. Zato bi bilo treba za take prevoze določiti jasne in primerne določbe o času počitka in odmorih.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Za zagotovitev učinkovitega izvrševanja je bistveno, da se lahko pristojni organi pri cestnih pregledih prepričajo o ustreznem upoštevanju časa vožnje in počitka na dan pregleda in v predhodnih 56 dneh.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)  Da bi bila pravila jasna, lahko razumljiva in izvršljiva, morajo biti informacije dostopne voznikom. To bi bilo treba doseči tako, da bi Komisija skrbela za usklajevanje. Vozniki bi morali prejeti tudi informacije o prostorih za počitek in varnih parkiriščih, da bi lahko bolje načrtovali pot. Poleg tega bi bilo treba prek usklajevalne vloge Komisije vzpostaviti brezplačno telefonsko linijo za obveščanje nadzornih služb v primeru pretiranih pritiskov na voznike, goljufij ali nezakonitih praks.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9c)  Člen 6 Uredbe (ES) št. 1071/2009 od držav članic zahteva, da pri ocenjevanju dobrega ugleda uporabljajo skupno razvrstitev kršitev. Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da so nacionalna pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve Uredbe (ES) št. 561/2006 in Uredbe (EU) št. 165/2014, izvajajo na učinkovit, sorazmeren in odvračilen način. Potrebni so nadaljnji ukrepi za zagotovitev, da so vse kazni, ki jih uporabljajo države članice, nediskriminatorne in sorazmerne z resnostjo kršitev.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za izboljšanje stroškovne učinkovitosti pri izvrševanju socialnih pravil bi bilo treba v celoti izkoristiti potencial sedanjih in prihodnjih tahografskih sistemov. Izboljšati bi bilo torej treba funkcije tahografov, da bodo omogočale natančnejše določanje položaja, zlasti med mednarodnimi prevozi.

(11)  Za izboljšanje stroškovne učinkovitosti pri izvrševanju socialnih pravil bi morali biti v mednarodnem prometu obvezni sedanji in pametni tahografski sistemi. Izboljšati bi bilo torej treba funkcije tahografov, da bodo omogočale natančnejše določanje položaja.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Zaradi hitrega razvoja novih tehnologij in digitalizacije po vsej Uniji ter potrebe, da bi bili konkurenčni pogoji med družbami v mednarodnem cestnem prometu izenačeni, je treba skrajšati prehodno obdobje za vgradnjo pametnih tahografov v registrirana vozila. Pametni tahografi bodo prispevali k poenostavitvi nadzora, kar bo olajšalo delo nacionalnih organov.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b)  Glede na splošno razširjeno uporabo pametnih telefonov in stalni razvoj njihovih funkcij ter glede na razvoj sistema Galileo, ki ponuja več možnosti za določanje položaja v realnem času, ki jih številni mobilni telefoni že uporabljajo, bi morala Komisija preučiti možnost razvoja in certifikacije mobilne aplikacije, ki bi ponujala enake ugodnosti, kot jih ponuja pametni tahograf, z enakimi povezanimi stroški.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 2 – odstavek 1 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  v členu 2(1) se doda naslednja točka (aa):

 

„(aa)  blaga v mednarodnem prevozu, kjer največja dovoljena masa vozila, skupaj s kakršnim koli priklopnikom ali polpriklopnikom, presega 2,4 tone; ali“

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 3 – točka h a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  v členu 3 se doda naslednja točka:

 

„(ha)  lahka tovorna vozila za prevoz blaga, ki ni prevoz za najem ali plačilo, temveč za lastne potrebe podjetja ali voznika, in kjer vožnja ni voznikova glavna dejavnost;“

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 4 – odstavek 1 – točka r

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(r)  „nekomercialni prevoz“ pomeni vsak prevoz po cesti, ki ni prevoz za najem, plačilo ali svoj račun, za katerega se ne prejme plačilo in s katerim se ne ustvarja prihodek.

(r)  „nekomercialni prevoz“ pomeni vsak prevoz po cesti, ki ni prevoz za najem, plačilo ali svoj račun, za katerega se ne prejme plačilo in s katerim se ne ustvarja prihodek ali promet.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 4 – odstavek 1 – točka r a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

v členu 4 se doda točka (ra):

 

(ra)  „dom“ pomeni registrirano prebivališče voznika v državi članici.“

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 5 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2a)  v členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.  Najnižja starost sprevodnikov je 18 let.

„1.  Najnižja starost voznikov je 18 let.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=EN)

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 7 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta odmor se lahko nadomesti z vsaj 15-minutnimi odmorom, ki mu sledi najmanj 30-minutni odmor razdeljen v obdobju na takšen način, da je to v skladu z določbami iz prvega odstavka.

Ta odmor se lahko nadomesti z vsaj 15-minutnimi odmori, razdeljenimi v obdobju na takšen način, da je to v skladu z določbami iz prvega odstavka. Vsak odmor pred manj kot 45 minutami vožnje ni v skladu z določbami iz prvega odstavka.

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:50edd1fd-01ec-11e4-831f-01aa75ed71a1.0007.01/DOC_1&format=PDF)

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 – odstavek 6 – točka b a (novo)

  

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  v členu 8(6) se vstavi naslednja točka:

 

(ba)  tri redne tedenske čase počitka, ki trajajo vsaj 45 ur, in en skrajšan tedenski čas počitka, ki traja vsaj 24 ur.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene točke (b) se skrajšani tedenski časi počitka nadomestijo z enako dolgim obdobjem počitka v enem kosu pred koncem tretjega tedna po zadevnem tednu.

Za namene točke (b) in (c) se zgoraj navedeni skrajšani tedenski časi počitka nadomestijo z enako dolgim obdobjem počitka v enem kosu pred koncem tretjega tedna po zadevnem tednu v skladu s členom 8b.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a a (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 – odstavek 6 a – uvodni del

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  v členu 8 se uvodni del odstavka 6a nadomesti z naslednjim:

6a. Z odstopanjem od odstavka 6 voznik, ki občasno opravlja enkratne storitve mednarodnega prevoza, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov, lahko preloži tedenski čas počitka za do 12 zaporednih 24-urnih obdobij po predhodnem rednem tedenskem času počitka, če:

„6a.  Z odstopanjem od odstavka 6 voznik, ki občasno opravlja enkratne storitve prevoza, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov, lahko preloži tedenski čas počitka za do 12 zaporednih 24-urnih obdobij po predhodnem rednem tedenskem času počitka, če:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

Obrazložitev

To odstopanje bi moralo vejati tudi za nacionalni cestni prevoz, od te možnosti bi morale imeti koristi predvsem večje države članice.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a b (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 – odstavek 6 a – točka a

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ab)  v členu 8 se črta točka (a) odstavka 6a.

(a)  prevoz traja najmanj 24 zaporednih ur v državi članici ali tretji državi, za katero se uporablja ta uredba, in ki ni država, v kateri se je prevoz začel;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a c (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 – odstavek 6 a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ac)  v členu 8 se doda nov odstavek:

 

„6aa.  Z odstopanjem od člena 8(2) in drugega pododstavka člena 8(6) lahko voznik, ki opravlja enkraten občasen prevoz potnikov, kot je opredeljen v Uredbi (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov, največ dvakrat tedensko odloži dnevni čas počitka za eno uro, če čas počitka po uporabi odstopanja traja najmanj 9 ur in če to ne ogroža varnosti v cestnem prometu.“

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a d (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 – odstavek 6 a b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ad)  v členu 8 se doda nov odstavek:

 

„6ab.  Če s tem ne ogroža varnosti v cestnem prometu, lahko voznik, ki opravlja enkraten občasen prevoz potnikov, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov, redni dnevni čas počitka razdeli na tri dele, vsak pa traja vsaj: eno neprekinjeno uro, dve neprekinjeni uri in devet neprekinjenih ur. Ta obdobja se lahko razdelijo v kakršnem koli vrstnem redu, razen pri dveh neprekinjenih deveturnih obdobjih od enega dneva do drugega.“

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Voznik si vsak čas počitka, ki je nadomestilo za skrajšani tedenski čas počitka, vzame neposredno pred rednim tedenskim časom počitka, ki traja vsaj 45 ur, ali neposredno po njem.

(7)  Vsak čas počitka, ki je nadomestilo za skrajšani tedenski čas počitka, se prišteje k rednemu tedenskemu času počitka, ki traja vsaj 45 ur.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b a (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 – odstavek 8

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba)  v členu 8 se odstavek 8 spremeni:

8.  Če se voznik tako odloči, lahko dnevni čas počitka in skrajšani tedenski čas počitka zunaj kraja, kjer je vozilo bazirano, preživi v vozilu, če ima ustrezno ležišče za vsakega voznika in če vozilo miruje.

„8.  Če se voznik tako odloči, lahko dnevni čas počitka zunaj kraja, kjer je vozilo bazirano, preživi v vozilu, če ima ustrezno ležišče za vsakega voznika in če vozilo miruje.“

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 – odstavek 8 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8a.  Voznik si rednega tedenskega časa počitka in kakršnega koli tedenskega počitka, ki traja več kot 45 ur in je nadomestilo za prejšnji skrajšani tedenski počitek, ne vzame v vozilu. Počitek si vzame v ustrezni nastanitvi s primernimi spalnimi in sanitarnimi prostori:

8a.  Voznik si rednega tedenskega časa počitka, skrajšanega tedenskega časa počitka in kakršnega koli tedenskega počitka, ki traja več kot 45 ur in je nadomestilo za prejšnji skrajšani tedenski počitek, ne vzame v vozilu. Počitek si vzame v ustrezni nastanitvi s primernimi spalnimi in sanitarnimi prostori: Namestitev je:

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 – odstavek 8 a – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ki jih zagotovi ali plača delodajalec, ali

(a)  ki jih zagotovi delodajalec ali zanje plača, ali

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 – odstavek 8 a – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  doma ali na drugem zasebnem kraju po izbiri voznika.

(b)  na voznikovem domu ali na drugem zasebnem kraju po njegovi izbiri.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 – odstavek 8 a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

v členu 8 se vstavi naslednji odstavek:

 

„8aa.  Odstavek 8a tega člena se ne uporablja, kadar si voznik redni tedenski čas počitka in skrajšani tedenski čas počitka vzame na kraju, ki potrjeno izpolnjuje varnostne in higiensko-sanitarne zahteve, če je vozilo parkirano in ustrezno opremljeno za počitek vseh voznikov.“

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 – odstavek 8 b – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8b.  Prevozno podjetje organizira delo voznikov tako, da si lahko vozniki v vsakem obdobju treh zaporednih tednov vsaj en redni tedenski čas počitka ali tedenski počitek, ki traja več kot 45 ur in je nadomestilo za skrajšani tedenski počitek, vzamejo doma.

8b.  Prevozno podjetje organizira delo voznikov tako, da si lahko vozniki pred koncem vsakega obdobja treh zaporednih tednov vsaj en redni tedenski čas počitka ali tedenski počitek, ki traja več kot 45 ur in je nadomestilo za skrajšani tedenski počitek, vzamejo doma ali na drugem kraju, ki si ga izberejo sami. Voznik prevozno podjetje v roku največ dveh tednov pred časom počitka pisno obvesti, ali bo ta počitek preživel na kraju zunaj svojega doma. Če se voznik odloči, da si bo počitek vzel doma, mu prevozno podjetje zagotovi potrebna sredstva za vrnitev domov.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 – odstavek 8 b – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

v odstavku 8b člena 8 se doda naslednji pododstavek:

 

„Voznik izjavi, da si je vzel redni tedenski čas počitka ali tedenski počitek, ki traja več kot 45 ur in je nadomestilo za skrajšani tedenski počitek, na mestu, ki ga je izbral sam. Izjava se hrani v prostorih podjetja.“

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 8a

 

1.  Z odstopanjem od člena 8(8a) si voznik lahko vzame redni tedenski čas počitka in skrajšani tedenski počitek na katerem koli parkirišču, ki je samocertificirano kot namensko parkirišče.

 

2.   Vsa parkirišča, ki imajo vsaj prostore in lastnosti iz Priloge 1, lahko na vhodu označijo, da so samocertificirana namenska parkirišča.

 

3.   Države članice zagotovijo redno izvajanje naključnih preverjanj za potrjevanje skladnosti lastnosti parkirišč z merili za namenska parkirišča iz Priloge 1.

 

4.   Države članice preiščejo pritožbe samocertificiranih namenskih parkirišč, ki niso skladna z merili iz Priloge 1.

 

5.  Države članice razširjajo informacije o namenskih parkiriščih, za katere se več ne šteje, da izpolnjujejo merila iz Priloge 1, prek nacionalne ali mednarodne točke dostopa, navedene v členu 5.3 Uredbe (EU) št. 885/2013.

 

6.  Vsa parkirišča, ki izpolnjujejo merila za namenska parkirišča iz Priloge 1, se štejejo za ustrezna za dnevni počitek, tedenski počitek in skrajšani tedenski počitek za namene te uredbe, razen če je drugače določeno v skladu z odstavkom 5.

 

7.  Države članice od datuma začetka veljavnosti te uredbe izdajajo letno poročilo Evropski komisiji o razpoložljivosti namenskih parkirišč na svojem ozemlju.

 

8.  Države članice spodbujajo vzpostavitev namenskih parkirišč v skladu z določbami iz točke (c) člena 39(2) Uredbe (EU) št. 1315/2013.

 

Komisija najkasneje do 31. decembra 2020 Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi splošno poročilo o razpoložljivosti ustreznih prostorov za počitek voznikov in varovanih parkirišč. To poročilo se vsako leto posodobi na podlagi informacij, ki jih zbere Komisija v skladu z odstavkom 5, in vsebuje seznam predlaganih ukrepov za povečanje števila in izboljšanje kakovosti ustreznih prostorov za počitek voznikov in varovanih parkirišč.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 9 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Z odstopanjem od člena 8 se lahko redni dnevni čas počitka ali skrajšani tedenski čas počitka največ dvakrat prekine z drugimi dejavnostmi, ki skupaj ne presegajo ene ure, če voznik spremlja vozilo na trajektu ali vlaku. Voznik ima med tem rednim dnevnim počitkom ali skrajšanim tedenskim časom počitka dostop do ležišča na ladji ali na voljo ležalni vagon.

9.  Z odstopanjem od člena 8 se lahko redni dnevni čas počitka ali skrajšani tedenski čas počitka največ dvakrat prekine z drugimi dejavnostmi, ki skupaj ne presegajo ene ure, če voznik spremlja vozilo na trajektu ali vlaku. Voznik ima med tem rednim dnevnim počitkom ali skrajšanim tedenskim časom počitka na voljo spalno kabino, ležišče na ladji ali ležalni vagon.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

v členu 9 se doda odstavek 1a:

 

„Odstopanje v odstavku 1 se lahko razširi na redne tedenske počitke, če je čas prevoza s trajektom 12 ur ali več. Voznik ima med tem tedenskim časom počitka dostop do spalne kabine.“

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 10 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(6a)  v členu 10 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.   Prevozno podjetje voznikom, ki so v njem zaposleni ali mu dani na voljo, ne sme izplačevati nikakršnih plačil, niti v obliki bonusov ali dodatkov k plači, ki so povezana s prevoženimi razdaljami in/ali količino prevoženega blaga, če so ta plačila take vrste, da ogrožajo varnost v cestnem prometu in/ali spodbujajo kršitve te uredbe.

„1.  Prevozno podjetje voznikom, ki so v njem zaposleni ali mu dani na voljo, ne sme izplačevati nikakršnih plačil, niti v obliki bonusov ali dodatkov k plači, ki so povezana s prevoženimi razdaljami, hitrostjo dostave in/ali količino prevoženega blaga, če ta plačila spodbujajo kršitve te uredbe.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 561/2004

Člen 12 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če voznik s tem ne ogrozi varnosti v cestnem prometu, lahko odstopa od člena 8(2) in drugega pododstavka člena 8(6), da se pripelje do ustrezne nastanitve iz člena 8(8a) in si tam vzame svoj dnevni ali tedenski počitek. Pri takem odstopanju se ne presežejo dnevni ali tedenski časi vožnje ali skrajšajo dnevni ali tedenski časi počitka. Voznik navede razlog za tako odstopanje ročno na tahografskem vložku ali na izpisu ali v svojem urniku dela najpozneje ob prihodu v ustrezno nastanitev.

Če voznik s tem ne ogrozi varnosti v cestnem prometu, lahko izjemoma odstopa od člena 6(1), da se lahko po najmanj 30-minutnem počitku v največ dveh urah pripelje do operativnega centra delodajalca, ki ima voznik običajno sedež. Voznik navede razlog za tako odstopanje ročno na tahografskem izpisu. To obdobje največ dveh ur se nadomesti z enako dolgim časom počitka, ki ga voznik vzame v enem kosu pred koncem tretjega tedna po zadevnem tednu.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 13 – odstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  v členu 13(1) se točka (d) nadomesti z naslednjim:

(d)  z vozili ali kombinacijami vozil z največjo dovoljeno maso vlečnega vozila, ki ne presega 7,5 tone in ki jih uporabljajo izvajalci univerzalnih storitev, kakor so opredeljeni v členu 2(13) Direktive 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve, za dostavo pošiljk kot dela univerzalne storitve.

„(d)  z vozili ali kombinacijami vozil z največjo dovoljeno maso vlečnega vozila, ki ne presega 7,5 tone in ki jih uporabljajo izvajalci univerzalnih storitev, kakor so opredeljeni v členu 2(13) Direktive 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve, za dostavo pošiljk kot dela poštnih pošiljk, kot so opredeljene v členu 2(6) Direktive 97/67/ES.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=SL)

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 b (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 13 – odstavek 1 – točka e

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(7b)  v členu 13(1) se točka (e) nadomesti z naslednjim:

(e) z vozili, ki vozijo izključno na otokih, katerih površina ne presega 2 300 kvadratnih kilometrov in niso povezani s preostalim državnim ozemljem z mostom, nasipom ali predorom, odprtim za motorna vozila

 

„(e)  z vozili, ki vozijo izključno na otokih ali v regijah, ločenih od preostalega državnega ozemlja, katerih površina ne presega 2 300 kvadratnih kilometrov in niso povezani s preostalim državnim ozemljem z mostom, nasipom ali predorom, odprtim za motorna vozila, in ki ne mejijo na drugo državo članico;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&qid=1520502899674&from=EN)

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 c (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 13 – odstavek 1 – točka p a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7c)  v členu 13(1) se doda naslednja točka:

 

„(pa)  z vozili ali kombinacijami vozil, pri katerih največja dovoljena masa ne presega 44 ton, ki jih uporablja gradbeno podjetje znotraj območja s polmerom 100 km od kraja, v katerem je podjetje, če vožnja z vozilom ni glavna voznikova dejavnost;“

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 14 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V nujnih primerih lahko države članice v izjemnih okoliščinah odobrijo začasno izjemo za obdobje, ki ne presega 30 dni, jo ustrezno utemeljijo in nemudoma sporočijo Komisiji.

2.  V nujnih primerih lahko države članice v izjemnih okoliščinah odobrijo začasno izjemo za obdobje, ki ne presega 30 dni, jo ustrezno utemeljijo in nemudoma sporočijo Komisiji.

 

Te informacije se objavijo v vseh jezikih EU na namenskem javnem spletnem mestu, ki ga upravlja Komisija.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 15 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da za voznike vozil iz člena 3(a) veljajo nacionalna pravila, ki zagotavljajo ustrezno zaščito glede dovoljenega časa vožnje in obveznih odmorov ter časa počitka. Države članice obvestijo Komisijo o zadevnih nacionalnih pravilih, ki se uporabljajo za take voznike.“;

Države članice zagotovijo, da za voznike vozil iz člena 3(a) veljajo nacionalna pravila, ki zagotavljajo ustrezno zaščito glede dovoljenega časa vožnje in obveznih odmorov ter časa počitka. V interesu pogojev dela voznikov ter varnosti v cestnem prometu in izvrševanja je, da bi države članice zagotovile parkirišča in počivališča, ki so pozimi očiščena snega in ledu, zlasti v najbolj oddaljenih in/ali obrobnih regijah Evropske unije.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 17 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  v členu 17 se doda odstavek 3:

 

„3a.  Poročilu, ki vsebuje oceno uporabe sistemov avtonomne vožnje v državah članicah in možnost voznika, da zapisuje čas, v katerem je sistem avtonomne vožnje aktiviran, se po potrebi priloži zakonodajni predlog za spremembo te uredbe, vključno s potrebnimi zahtevami za voznika, da te podatke zapiše v pametni tahograf.“

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 19 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe in Uredbe (EU) št. 165/2014, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se izvajajo. Te kazni so učinkovite, sorazmerne z resnostjo kršitve, kot je določeno v skladu s Prilogo III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta12, odvračilne in nediskriminatorne. Za nobeno kršitev te uredbe in Uredbe (EU) št. 165/2014 se ne uporabi več kot ena kazen ali postopek. Države članice Komisijo uradno obvestijo o teh ukrepih in pravilih o kaznih do datuma iz drugega pododstavka člena 29. Komisijo nemudoma obvestijo o vseh poznejših spremembah teh ukrepov in pravil. Komisija o tem obvesti druge države članice.“;

1.  Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe in Uredbe (EU) št. 165/2014, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se izvajajo. Te kazni so učinkovite in sorazmerne z resnostjo kršitev, kot je navedeno v Prilogi III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta12, odvračilne in nediskriminatorne. Za nobeno kršitev te uredbe in Uredbe (EU) št. 165/2014 se ne uporabi več kot ena kazen ali postopek. Države članice do datuma iz drugega pododstavka člena 29 Komisijo uradno obvestijo o teh pravilih in ukrepih, pa tudi o metodi in merilih, ki so bila na nacionalni ravni izbrana za ocenjevanje njihove sorazmernosti. Države članice nemudoma sporočijo vse naknadne spremembe, ki nanje vplivajo. Komisija države članice obvesti o teh pravilih in ukrepih ter o morebitnih predlogih sprememb, ki se nanje nanašajo.

 

Te informacije se objavijo v vseh jezikih EU na namenskem javnem spletnem mestu, ki ga upravlja Komisija, kjer so na voljo podrobni podatki o kaznih, ki se uporabljajo v državah članicah EU.

__________________

__________________

12  Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L 102, 11.4.2006, str. 35).

12  Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L 102, 11.4.2006, str. 35).

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 25 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V primerih iz odstavka 1 Komisija sprejme izvedbene akte, ki določajo skupne pristope v skladu s posvetovalnim postopkom iz člena 24(2).

2.  V primerih iz odstavka 1 Komisija sprejme izvedbene akte, ki določajo skupne pristope za izvajanje te uredbe v skladu s posvetovalnim postopkom iz člena 24(2).

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Priloga (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

doda se naslednja Priloga:

 

„Minimalne zahteve za parkirišča

 

Del A: Pomožni prostori

 

1)  Čista, delujoča in redno pregledovana stranišča s pipami za vodo:

 

– na največ 10 mest vsaj en straniščni prostor s štirimi stranišči;

 

– na 10 do 25 mest vsaj en straniščni prostor z osmimi stranišči;

 

– na 25 do 50 mest vsaj dva straniščna prostora s po 10 stranišči;

 

– na 50 do 75 mest vsaj dva straniščna prostora s po 15 stranišči;

 

– na 75 do 125 mest vsaj štiri straniščni prostori s po 15 stranišči;

 

– na več kot 125 mest vsaj šest straniščnih prostorov s po 15 stranišči.

 

2)  Čiste, delujoče in redno pregledovane prhe:

 

– na največ 10 mest vsaj ena umivalnica z dvema prhama;

 

– na 25 do 50 mest vsaj dve umivalnici s po pet prhami;

 

– na 50 do 75 mest vsaj dve umivalnici s po 10 prhami;

 

– na 75 do 125 mest vsaj štiri umivalnice s po 12 prhami;

 

– na več kot 125 mest vsaj šest umivalnic s po 15 prhami.

 

3)  Ustrezen dostop do pitne vode;

 

4)  Primerna oprema za kuhanje, okrepčevalnica ali restavracija;

 

5)  Trgovina s široko izbiro hrane, pijače itd. na mestu samem ali v bližini;

 

6)  Ustrezno število dovolj velikih košev za smeti;

 

7)  Zavetje pred dežjem ali soncem v bližini parkirišča;

 

8)  Razpoložljiv načrt za krizne razmere in upravljanje v takih razmerah, kontaktne osebe za nujne primere znane osebju;

 

9)  Mize za piknik s klopmi ali dostopnost razumne količine drugih možnosti;

 

10)  Namenske storitve brezžičnega omrežja;

 

11)  Sistem brezgotovinskih rezervacij, plačil in izdajanja računov;

 

12)  Sistem za prikazovanje prostih parkirnih mest na kraju samem in na spletu;

 

13)  Objekti so primerni za osebe obeh spolov.

 

Del B: Varnostni elementi

 

1)  Neprekinjena zamejitev parkirišča in njegove okolice, na primer z ograjo ali drugimi preprekami, ki preprečujejo ali zadržujejo naključen vstop in nameren nezakonit vstop;

 

2)  Parkirišče je dostopno zgolj uporabnikom in osebju parkirišča za tovorna vozila;

 

3)  Vzpostavljeno je digitalno snemanje (vsaj 25fps). Sistem snema nepretrgoma ali s funkcijo zaznave gibanja;

 

4)  Sistem videonadzora s CCTV z možnostjo nadzora celotne ograje zagotavlja, da je vse dogajanje blizu ograje ali ob njej razločno posneto (v načinu CCTV za snemanje);

 

5)  Nadzor območja s patruljami ali drugače;

 

6)  Vsako kaznivo dejanje se prijavi osebju parkirišča za tovorna vozila in policiji. Če je mogoče, voznik z vozilom počaka na navodila policistov;

 

7)  Stalno osvetljeni vozni pasovi in pasovi za pešce;

 

8)  Varnost pešcev na namenskih parkiriščih;

 

9)  Nadzor nad parkiriščem z ustreznim in sorazmernim varnostnim preverjanjem;

 

10)  Jasno navedene telefonske številke služb za ukrepanje ob nesrečah.“

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 a (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 1 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a)  v členu 1 se odstavek 1 spremeni:

1.  Ta uredba opredeljuje obveznosti in zahteve v zvezi s konstrukcijo, vgradnjo, uporabo, testiranjem in nadzorom tahografov, ki se uporabljajo v cestnem prometu, da se preveri skladnost z Uredbo (ES) št. 561/2006, Direktivo 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta14 in Direktivo Sveta 92/6/EG15.

1.  Ta uredba opredeljuje obveznosti in zahteve v zvezi s konstrukcijo, vgradnjo, uporabo, testiranjem in nadzorom tahografov, ki se uporabljajo v cestnem prometu, da se preveri skladnost z Uredbo (ES) št. 561/2006, Direktivo 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta14, Direktivo Sveta 92/6/EGS15, Uredbo (ES) št. 1072/2009, Uredbo Sveta 92/106/EGS15a, Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU, v zvezi z napotitvijo delavcev v sektorju cestnega prometa, ter z Direktivo o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU v zvezi z napotitvijo voznikov v sektorju cestnega prometa.

__________________

__________________

14  Direktiva 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu (UL L 80, 23.3.2002, str. 35).

14  Direktiva 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu (UL L 80, 23.3.2002, str. 35).

15  Direktiva Sveta 92/6/EGS z dne 10. februarja 1992 o vgradnji in uporabi naprav za omejevanje hitrosti za določene kategorije motornih vozil v Skupnosti (UL L 57, 2.3.1992, str. 27).

15  Direktiva Sveta 92/6/EGS z dne 10. februarja 1992 o vgradnji in uporabi naprav za omejevanje hitrosti za določene kategorije motornih vozil v Skupnosti (UL L 57, 2.3.1992, str. 27).

 

15a  Direktiva Sveta 92/106/EGS z dne 7. decembra 1992 o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami (UL L 368, 17.12.1992, str. 38).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 b (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 2 – odstavek 2 – točka h a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1b)  V členu 2(2) se doda naslednja točka:

 

„(ha)  „pametni tahograf“ pomeni digitalni tahograf, pri katerem se uporablja storitev za določanje položaja na podlagi satelitskega navigacijskega sistema, ki samodejno določa njegov položaj v skladu s to uredbo;“

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 c (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 3 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1c)  v členu 3 se odstavek 4 spremeni:

4.  Dvanajst let po začetku obveznosti uporabe tahografa v novo registriranih vozilih v skladu s členi 8, 9 in 10 se vozila, ki se uporabljajo v državi članici, ki ni njihova država članica registracije, opremijo s takim tahografom.“

4.  Najkasneje1... [UL: 3 leta po začetku veljavnosti te uredbe o spremembi] se pametni tahograf namesti na naslednja vozila:

 

(a)  vozila, ki vozijo v državi članici, ki ni njihova država članica registracije, in so opremljena z analognim tahografom;

 

(b)  vozila, ki vozijo v državi članici, ki ni njihova država članica registracije, in so opremljena z digitalnim tahografom, ki je skladen s specifikacijami iz Priloge IB k Uredbi Sveta (EGS) št. 3821/85, kot se uporablja do 30. septembra 2011; ali

 

(c)  vozila, ki vozijo v državi članici, ki ni njihova država članica registracije, in so opremljena z digitalnim tahografom, ki je skladen s specifikacijami iz Priloge IB k Uredbi Sveta (EGS) št. 3821/85, kot se uporablja od 1. oktobra 2011.

 

__________________

 

  Če predvidimo začetek veljavnosti svežnja o cestnem prometu v letu 2019, drugo različico izvedbenega akta Komisije za pametni tahograf do leta 2019/2020 (glej člen 11 spodaj) in nato uporabo postopnega pristopa pri naknadnem opremljanju.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=SL)

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 d (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1d)  v členu 3 se doda odstavek 4a:

 

„4a.  Do ...[UL: 4 leta po datumu začetka veljavnosti te uredbe o spremembi] se vsa vozila, ki vozijo v državi članici, ki ni njihova država članica registracije, in so opremljena z digitalnim tahografom v skladu s Prilogo IB k Uredbi Sveta (EGS) št. 3821/85, kot se uporablja od 1. oktobra 2012, opremijo s pametnim tahografom.“

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 e (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 3 – odstavek 4 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1e)  v členu 3 se doda odstavek 4b:

 

„4b.  Do ...[UL: 5 let po datumu začetka veljavnosti te uredbe o spremembi] se vsa vozila, ki vozijo v državi članici, ki ni njihova država članica registracije, in so opremljena s pametnim tahografom v skladu s Prilogo IC k Uredbi (EU) 2016/799, opremijo s pametnim tahografom.“

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 f (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 4 – odstavek 2 – alinea 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1f)  v členu 4(2) se vstavi naslednja alinea:

 

„– imajo dovolj spomina za shranjevanje vseh podatkov, ki se zahtevajo na podlagi te uredbe;“

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 g (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 7 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1g)  v členu 7 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.  Države članice zagotovijo, da se obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe opravlja zgolj zaradi preverjanja skladnosti s to uredbo in Uredbo (ES) št. 561/2006, v skladu z direktivama 95/46/ES in 2002/58/ES ter pod nadzorom nadzornega organa države članice iz člena 28 Direktive 95/46/ES.

„1.  Države članice zagotovijo, da se obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe opravlja zgolj zaradi preverjanja skladnosti s to uredbo in Uredbo (ES) št. 561/2006, Direktivo 2002/15/ES, Direktivo Sveta 92/6/EGS, Direktivo Sveta 92/106/EGS, Uredbo (ES) št. 1072/2009, Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU, v zvezi z napotitvijo delavcev v sektorju cestnega prometa, in z direktivo o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU o napotitvi voznikov v sektorju cestnega prometa, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES ter pod nadzorom nadzornega organa države članice iz člena 51 Uredbe (EU) 2016/679.“

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060SL.01000101-E0015)

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 h (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 7 – odstavek 2 – uvodno besedilo

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1h)  v členu 7 se uvodno besedilo odstavka 2 nadomesti z naslednjim:

2.  Države članice zlasti zagotovijo, da se osebni podatki varujejo pred uporabami, ki niso strogo povezane s to uredbo in Uredbe (ES) št. 561/2006, v skladu z odstavkom 1 v zvezi z/s:

„2.  Države članice zlasti zagotovijo, da se osebni podatki varujejo pred uporabami, ki niso strogo povezane s to uredbo in Uredbo (ES) št. 561/2006, Direktivo 2002/15/ES, Direktivo Sveta 92/6/EGS, Direktivo Sveta 92/106/EGS, Uredbo (ES) št. 1072/2009, Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU, v zvezi z napotitvijo delavcev v sektorju cestnega prometa, in z direktivo o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU o napotitvi voznikov v sektorju cestnega prometa, v skladu z odstavkom 1 v zvezi z/s:“

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060SL.01000101-E0015)

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 8 – odstavek 1 – alinea 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

vsake tri ure v skupnem času vožnje,

– vsako minuto v skupnem času vožnje in vsakič, ko vozilo prestopi mejo države članice,

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  v odstavku 1 člena 8 se doda naslednji pododstavek:

 

„Da bi nadzornim organom olajšali preverjanje skladnosti, pametni tahograf tudi zapiše , ali je bilo vozilo uporabljeno za prevoz blaga ali potnikov, v skladu z Uredbo (ES) št. 561/2006.“

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  v odstavku 1 člena 8 se doda naslednji pododstavek:

 

„Vozila, ki se prvič registrirajo od .... [24 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe o spremembi], se opremijo s tahografom v skladu z drugo alineo prvega pododstavka člena 8(1) in drugim pododstavkom člena 8(1) te uredbe.“

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 c (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 9 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1c)  v členu 9 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.  Dvanajst let po začetku obveznosti uporabe tahografa v novo registriranih vozilih na podlagi tega člena in členov 8 in 10 države članice svoje nadzorne organe v ustrezni meri opremijo z napravami za zgodnje odkrivanje na daljavo, potrebnimi za omogočanje sporočanja podatkov iz tega člena, ob upoštevanju njihovih posameznih zahtev in strategij glede izvrševanja. Do takrat se lahko države članice odločijo, ali bodo svoje nadzorne organe opremile s takšnimi napravami za zgodnje odkrivanje na daljavo.“

„2.  Do ... [UL: 1 leto po datumu začetka veljavnosti te uredbe o spremembi] države članice svoje nadzorne organe v ustrezni meri opremijo z napravami za zgodnje odkrivanje na daljavo, potrebnimi za omogočanje sporočanja podatkov iz tega člena, ob upoštevanju njihovih posameznih zahtev in strategij glede izvrševanja. Do takrat se lahko države članice odločijo, ali bodo svoje nadzorne organe opremile s takšnimi napravami za zgodnje odkrivanje na daljavo.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=SL)

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 d (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 9 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1d)  v členu 9 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

3.  Komunikacija iz odstavka 1 se s tahografom vzpostavi samo, če to zahteva naprava nadzornih organov. Komunikacija je zavarovana, da se zagotovi integriteta podatkov ter ugotovitev pristnosti tahografa in naprave za nadzor. Dostop do prenesenih podatkov se omeji na nadzorne organe, pristojne za preverjanje kršitev Uredbe (ES) št. 561/2006 in te uredbe, ter na servisne delavnice, če je treba preveriti pravilno delovanje tahografa.

„3.  Komunikacija iz odstavka 1 se s tahografom vzpostavi samo, če to zahteva naprava nadzornih organov. Komunikacija je zavarovana, da se zagotovi integriteta podatkov ter ugotovitev pristnosti tahografa in naprave za nadzor. Dostop do prenesenih podatkov se omeji na nadzorne organe, pristojne za preverjanje kršitev pravnih aktov Unije iz člena 7(1) in te uredbe, ter na servisne delavnice, če je treba preveriti pravilno delovanje tahografa.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060SL.01000101-E0015)

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 e (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 11 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1e)  v členu 11 se odstavek 1 spremeni:

Da se zagotovi, da so pametni tahografi skladni z načeli in zahtevami iz te uredbe, Komisija z izvedbenimi akti sprejme podrobne določbe, potrebne za enotno izvajanje členov 8, 9 in 10, kar izključuje katere koli določbe, ki bi določale, da tahograf zapisuje dodatne podatke. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 17(3).

Da se zagotovi, da so pametni tahografi skladni z načeli in zahtevami iz te uredbe, Komisija z izvedbenimi akti sprejme podrobne določbe, potrebne za enotno izvajanje členov 8, 9 in 10, kar izključuje katere koli določbe, ki bi določale, da tahograf zapisuje dodatne podatke.

 

Do ... [UL: 12 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe o spremembi] Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi se določijo natančna pravila za zapisovanje vseh prestopov meja vozila iz druge alinee prvega pododstavka člena 8(1) in drugega pododstavka člena 8(1).

 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 42(3).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060SL.01000101-E0015)

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 f (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 34 – odstavek 5 – točka b – točka iv

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1f)  v členu 34(5) se točka (b) spremeni:

(iv)  pod oznako : odmore ali počitek.

(iv)  pod oznako : odmore, počitek, letni dopust ali odsotnost z dela zaradi bolezni,

 

pod oznako „trajekt/vlak“: poleg znaka : obdobje počitka, ki ga voznik preživi na trajektu ali vlaku, kot zahteva člen 9 Uredbe (ES) 561/2006.

 

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 34 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Voznik ob prihodu na primerno mesto, kjer lahko ustavi, v digitalni tahograf vnese oznake držav, v katerih je začel in končal dnevni delovni čas, ter informacijo o tem, kje in kdaj je prestopil mejo v vozilu. Države članice lahko zahtevajo, da vozniki vozil, ki so vključena v prevoze na njenem ozemlju, oznaki države dodajo podrobnejše geografske podatke, če so države članice o njih uradno obvestile Komisijo pred 1. aprilom 1998.

7.  Če tahograf ni zmožen samodejno zapisovati prestopa meje, voznik ob prihodu na prvo možno in razpoložljivo mesto, kjer lahko ustavi, v digitalni tahograf vnese oznake držav, v katerih je začel in končal dnevni delovni čas, ter informacijo o tem, kje in kdaj je prestopil mejo v vozilu. Koda države se po prestopu meje v novo državo vnese v tahograf pod naslov BEGIN. Države članice lahko zahtevajo, da vozniki vozil, ki so vključena v prevoze na njenem ozemlju, oznaki države dodajo podrobnejše geografske podatke, če so države članice o njih uradno obvestile Komisijo pred 1. aprilom 1998.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 34 – odstavek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  v členu 34 se vstavi nov odstavek 7a:

 

„7a.  Vozniku se zagotovi usposabljanje o pravilni uporabi tahografa, da bi opremo lahko v celoti izkoristili. Stroška za usposabljanje se ne sme naložiti vozniku, temveč ga mora kriti delodajalec.“

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 34 – odstavek 7 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  v členu 34 se vstavi nov odstavek 7b:

 

„7b.  V usposabljanje o pravilnem odčitavanju in nadzoru tahografa je treba vključiti čim večje število nadzornih organov.“

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 36 – odstavek 1 – točka i

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2c)  v odstavku 1 člena 36 se točka (i) spremeni:

(i)  tahografske vložke za tekoči dan in tiste, ki jih je uporabljal v predhodnih 28 dneh;

(i)  tahografske vložke za tekoči dan in tiste, ki jih je uporabljal v predhodnih 56 dneh;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 d (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 36 – odstavek 1 – točka iii

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2d)  v odstavku 1 člena 36 se točka (iii) spremeni:

(iii)  vse ročne zapise in izpise, izdelane v tekočem dnevu in predhodnih 28 dneh, kot to zahtevata ta uredba in Uredba (ES) št. 561/2006.

(iii)  vse ročne zapise in izpise, izdelane v tekočem dnevu in predhodnih 56 dneh, kot to zahtevata ta uredba in Uredba (ES) št. 561/2006.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 e (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 36 – odstavek 2 – točka ii

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2e)  v odstavku 2 člena 36 se točka (ii) spremeni:

(ii)  vse ročne zapise in izpise, izdelane v tekočem dnevu in predhodnih 28 dneh, kot to zahtevata ta uredba in Uredba (ES) št. 561/2006.

(ii)  vse ročne zapise in izpise, izdelane v tekočem dnevu in predhodnih 56 dneh, kot to zahtevata ta uredba in Uredba (ES) št. 561/2006.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=SL)

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Evropska unija je razvila vrsto tržnih in socialnih pravil za zagotavljanje poštenega, dobro delujočega, varnega in socialno trajnostnega sektorja cestnega prometa. Veljavni uredbi št. 561/2006 o času vožnje in št. 165/2014 o tahografih sta bili sprejeti, da bi se povečala varnost v cestnem prometu in izboljšale delovne razmere voznikov, pa tudi da bi se okrepilo spoštovanje predpisov in povečala konkurenca med cestnimi prevozniki.

Kljub temu ocene kažejo, da navedeni cilji zaradi pomanjkljivosti v veljavnih pravilih in nezadostnega izvrševanja pravil niso bili v celoti doseženi. Ker so pravila o tedenskem počitku, prostorih za počitek in odmorih pri vožnji z več vozniki nejasna in neustrezna ter ker ni pravil o povratku voznikov domov, si države članice pravila različno razlagajo in jih v praksi različno izvajajo. Več držav članic je nedavno sprejelo enostranske ukrepe, s katerimi so še povečale sivo pravno območje ter neenako obravnavanje voznikov in prevoznikov. Največ kršitev je povezanih s časom počitka (25 %), odmori (23 %), vodenjem evidenc o času vožnje (17 %) in časom vožnje (16 %).

Pri oceni se je izkazalo tudi, da se nadzorna orodja in sistemi izmenjave podatkov, vključno s tahografi, neučinkovito uporabljajo.

Predlog Komisije

Komisija je 31. maja 2017 sprejela niz osmih zakonodajnih predlogov (Evropa v gibanju – sveženj za čisto, konkurenčno in povezano mobilnost), da bi zagotovili pošteno konkurenco, poenostavili veljavna pravila, ohranili notranji trg in zagotovili pravice delavcev v tem sektorju.

S sedanjim predlogom o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (uredba o času vožnje) in Uredbe (EU) št. 165/2014 (uredba o tahografih) se skušajo odpraviti pomanjkljivosti v veljavni zakonodaji, kot so nejasnost, neenotno izvajanje, nezadostno izvrševanje, ter olajšati okrepljeno sodelovanje med državami članicami in ustreznimi organi.

Stališče poročevalca

Poročevalec podpira zakonodajni sveženj Komisije Evropa v gibanju in ta predlog, saj je njun cilj spodbuditi enake konkurenčne pogoje in pošteno konkurenco v sektorju, obenem pa zmanjšati nepotrebna upravna bremena, pospešiti digitalizacijo prevoznih dokumentov in okrepiti izvrševanje. Meni, da je nadvse pomembno, da se vsi predlogi obravnavajo kot celota, da se zagotovi usklajen sklop zakonodaje.

Poročevalec skuša na podlagi vodilnega načela „Manj zakonodaje in boljša digitalizacija“ predlog Komisije še izboljšati na naslednjih ključnih področjih:

1. Delovne razmere in prožnost voznikov

Cestnemu prevozu, zlasti prevozu na dolge razdalje in mednarodnemu prevozu, v vseh državah članicah preti pomanjkanje voznikov. Deloma so razlog za to njihove delovne in življenjske razmere. To vključuje dolga obdobja odsotnosti od doma in sistematično pomanjkanje ustrezne nastanitve.

Večja prožnost pri uveljavljanju časa vožnje in počitka

Vozniki, ki izvajajo mednarodne prevoze na dolge razdalje, so dolga obdobja odsotni od doma. Sedanje zahteve za redni tedenski počitek ta obdobja po nepotrebnem podaljšujejo. Poročevalec podpira predlog glede prilagoditve pravil Unije o rednem tedenskem počitku, da bi vozniki laže izvajali prevoze v skladu s pravili in se za redni tedenski počitek vrnili domov, obenem pa prejeli polno nadomestilo za vse skrajšane čase tedenskega počitka.

Vračanje domov

Poročevalec želi zagotoviti, da bi prevozniki voznikom dali možnost in sredstva, da se enkrat mesečno vrnejo domov brez nesorazmernega skrajšanja časa počitka doma. Poleg tega predlaga, da se pojasni opredelitev doma, da se prepreči nepravilna uporaba.

Zahteve glede rednega tedenskega počitka

Poročevalec se strinja, da je treba pojasniti zahteve o tedenskem počitku, kar zadeva kraj tedenskega počitka, saj si države članice te zahteve različno razlagajo in jih različno izvajajo.

Podpira predlog Komisije o uvedbi prepovedi 45 ur ali več trajajočega tedenskega počitka v vozilu in da se v to prepoved vključi tudi skrajšanje tedenskega počitka. Strinja se, da morajo delodajalci voznikom zagotoviti ustrezno nastanitev s primernimi prostori za spanje in higieno, če si voznik ne more vzeti tedenskega počitka v zasebnem prostoru po svoji izbiri.

Kljub temu poročevalec opozarja, da z varnostnega vidika in vidika zavarovanja voznikov in njihovih vozil ne bi smeli ločevati in da je počitek v kabini zato običajna praksa v sektorju prevoza.

Zahteve za namenska parkirišča

Poročevalec zato predlaga uvedbo odstopanja od splošnega pravila, da vozniki tedenskega počitka ne smejo preživeti v kabini, če ga izkoristijo na parkiriščih, ki imajo certifikat namenskega parkirišča.

S certifikati za namenska parkirišča bi določili zahteve za različne vrste teh parkirišč, kjer bi lahko vozniki počivali v vozilu. Te zahteve bi morale zagotavljati, da bi bila na voljo vsa potrebna infrastruktura, ki omogoča dober počitek, denimo sanitarni prostori, gostinska ponudba in drugo, pa tudi da je na voljo sistem predplačil. Poročevalec želi zagotoviti, da bi vozniki dnevnice uporabili za to, za kar so namenjene, torej za parkiranje in dnevne stroške.

Meni, da bi bilo treba različne vrste organizacij, lokalne organe in druge spodbujati k sodelovanju pri gradnji takih parkirišč, ki bi jih nato pristojni organ v državi članici certificiral. To bi lahko delovalo kot poslovni model ali socialno podjetje, če so izpolnjene zahteve.

Zahteve glede dejanskega časa vožnje

Vozniki se pogosto srečujejo z nepredvidenimi okoliščinami, zaradi katerih se ne morejo pripeljati na želeni cilj za tedenski počitek, ne da bi kršili pravila Unije. Poročevalec se strinja s predlogom, da se voznikom olajša spopadanje s temi okoliščinami in da se jim omogoči prihod na cilj za tedenski počitek, ne da bi pri tem kršili zahteve o najdaljšem času vožnje. Vseeno je predlog spremenil, da se uporablja le, ko voznik skuša prispeti v operativno bazo zaradi počitka na domu.

2. „Pametno“ izvrševanje

Pametni tahograf

Poročevalec meni, da je ključnega pomena okrepiti izvrševanje, če želimo doseči cilj predloga. Nadvse pomembna so jasna pravila za redno upravno sodelovanje med državami članicami, da se standardizirajo prakse izvrševanja in se torej učinkovitost in uspešnost čezmejnega izvrševanja še povečata. Trenutno države članice različno uporabljajo nadzorna orodja in ne sodelujejo med seboj, kar slabi čezmejno sodelovanje. Poročevalec meni, da lahko boljša uporaba digitalnih orodij privede do manj omejujoče uredbe v več vidikih izvrševanja.

Zato je prepričan, da bi bilo treba obvezno uporabo pametnih tahografov v mednarodnem prometu uvesti prej, kot je predvideno v sedanji uredbi. Tako bi bilo mogoče te nove naprave prej izkoristiti, pri čemer se bosta povečala učinkovitost pravil in njihovo izvrševanje.

Izvršilni organi morajo biti ustrezno opremljeni, da bodo lahko izkoristili bistvene informacije, ki jih bo zagotavljal pametni tahograf.


PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, OD KATERIH JE POROČEVALKA PREJELA PRISPEVEK

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti poročevalca. Poročevalec je pri pripravi poročila do njegovega sprejetja v odboru prejel prispevke od naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba

Euro Control Route

Federatie Nederlandse Vakbeweging

Christelijk Nationaal Vakbond

Mednarodna federacija Coach Tourism

Discordia

Promet in logistika Poljske

Bundesverband der Deutschen Industrie

Mednarodna zveza za cestni promet

Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov

Skupina DHL

Evropska federacija delavcev v prometu

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung

Avstrijska zvezna gospodarska zbornica (WKÖ)

Združenje mednarodnih cestnih prevoznikov na Poljskem

Združenje za tovorni promet

CEGROBB

Transport en Logistiek Nederland

Kiwa Register B.V.

Fédération Française des Transports Routiers

Evropski svet ladijskih prevoznikov

Amazone

Dansko združenje za promet in logistiko

Predstavniki vlad različnih držav članic

Predstavniki Evropske komisije


MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (26.4.2018)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Pripravljavec mnenja (*): Georges Bach

(*)  Postopek s pridruženim odborom – člen 54 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Prometni sektor je zelo konkurenčen sektor, ki se sooča z velikimi izzivi. Ena od glavnih težav je pomanjkanje kvalificiranih voznikov. Ta sektor bo lahko pritegnil delavce le, če se bodo delovni pogoji izboljšali. Nomadska vožnja, spanje v kabini tovornjaka več tednov zapored ter delo pod pritiskom in v stresnih razmerah so glavni razlogi za pogosto negativno predstavo, ki jo imajo delavci o sektorju mednarodnega prevoza.

Cilj uredbe o vožnji in času počitka je izboljšanje delovnih pogojev za voznike in splošne varnosti na cestah. Veljavna pravila o vožnji in času počitka, če se pravilno izvršujejo, že sedaj dosegajo ta cilj. Zato poročevalec predlaga, da se ohranijo pravila o vožnji in času počitka iz veljavne uredbe.

Različne razlage obstoječih pravil v državah članicah pa predstavljajo težavo za podjetja in voznike, ki opravljajo čezmejne prevoze, in otežujejo učinkovit nadzor organov.

Nacionalni organi in izvajalci nadzora v državah članicah morajo tesno sodelovati, da bi se pravila ustrezno izvajala in da bi se zagotavljalo njihovo izvrševanje, s čimer bi se poskrbelo za pravno gotovost za podjetja in njihove voznike. Z uvedbo digitalnega tahografa leta 2019 se bo poenostavil nadzor za nacionalne organe, pa tudi za podjetja in voznike. Zaradi hitrega razvoja digitalne tehnologije je treba skrajšati prehodno obdobje za vgradnjo digitalnega tahografa, tako da bodo vsa vozila, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, z njim opremljena najpozneje leta 2024.

Da bi se zagotovila varnost na cesti in izboljšali delovni pogoji za voznike, poročevalec predlaga, da bi se področje uporabe uredbe razširilo na prevoz blaga z lahkimi gospodarskimi vozili, lažjimi od 3,5 ton, ki delujejo zunaj področja s polmerom 100 km od sedeža podjetja.

Vozniki lahko preživijo odmore, dnevni počitek in skrajšani tedenski čas počitka v kabini. Zato poročevalec popolnoma podpira zamisel, da bi se prepovedalo spanje v kabini med rednim tedenskim počitkom, ki traja 45 ur ali več.

Trenutno pa na evropskih cestah infrastruktura za morebitno prenočitev voznikov ni zadostna. Treba si je bolj prizadevati, da se zagotovijo finančna sredstva za izgradnjo in/ali izboljšanje varovanih parkirišč, ustreznih sanitarnih objektov ter ustreznih prenočišč.

Poročevalec podpira predlog Komisije, da je treba nadomestilo za skrajšani tedenski čas počitka vzeti skupaj z rednim tedenskim počitkom, ki traja najmanj 45 ur. Poleg tega bi morala podjetja organizirati delo voznikov tako, da se lahko vozniki vrnejo v kraj stalnega prebivališča ali drug kraj, ki ga sami izberejo, za tedenski čas počitka v dolžini več kot 45 ur, ki ga bodo vzeli kot kompenzacijo za skrajšani tedenski čas počitka.

Poročevalec meni, da bi ti ukrepi izboljšali delovne razmere voznikov in varnost na cesti ter bi tako ta sektor postal bolj privlačen.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Dobri delovni pogoji za voznike in pravično poslovno okolje za podjetja cestnega prevoza so izredno pomembni za vzpostavitev varnega, učinkovitega in družbeno odgovornega sektorja cestnega prometa. Za pospešitev tega procesa je poglavitnega pomena, da so socialna pravila Unije na področju cestnega prometa jasna, da ustrezajo svojemu namenu, da jih je preprosto uporabljati ter da se učinkovito in dosledno izvršujejo in izvajajo v vsej Uniji.

(1)   Dobri delovni pogoji za voznike in pravično poslovno okolje za podjetja cestnega prevoza so izredno pomembni za vzpostavitev varnega, učinkovitega in družbeno odgovornega sektorja cestnega prometa, ki bo lahko pritegnil kvalificirane delavce. Za pospešitev tega procesa je poglavitnega pomena, da so socialna pravila Unije na področju cestnega prometa jasna in sorazmerna, da ustrezajo svojemu namenu, da jih je preprosto uporabljati ter da se učinkovito in dosledno izvršujejo in izvajajo v vsej Uniji.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)   Vzpostavitev Evropskega organa za delo bi lahko imela pomembno vlogo pri uveljavljanju pravil iz te uredbe, nacionalnim organom bi ta lahko pomagal zlasti pri usklajevanju nadzora, izmenjavi informacij in primerov dobre prakse ter usposabljanju inšpektorjev.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Na podlagi ocene učinkovitosti in uspešnosti izvajanja obstoječega sklopa socialnih pravil Unije na področju cestnega prometa, zlasti Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta9, so bile opredeljene nekatere pomanjkljivosti sedanjega pravnega okvira. Ker so pravila o tedenskem počitku, prostorih za počitek in odmorih pri vožnji z več vozniki nejasna in neustrezna ter ker ni pravil o povratku voznikov domov, prihaja v državah članicah do različnih razlag in praks izvrševanja. Več držav članic je nedavno sprejelo enostranske ukrepe, s katerimi so še povečale pravno negotovost ter neenako obravnavanje voznikov in prevoznikov.

(2)  Na podlagi ocene učinkovitosti in uspešnosti izvajanja obstoječega sklopa socialnih pravil Unije na področju cestnega prometa, zlasti Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta9, so bile opredeljene nekatere pomanjkljivosti pri izvajanju pravnega okvira. Ker so pravila o tedenskem počitku, prostorih za počitek in odmorih pri vožnji z več vozniki nejasna ter ker ni pravil o povratku voznikov domov ali na drug kraj po izbiri voznika, prihaja v državah članicah do različnih razlag in praks izvrševanja. Več držav članic je nedavno sprejelo enostranske ukrepe, s katerimi so še povečale pravno negotovost ter neenako obravnavanje voznikov in prevoznikov.

______________

____________________

9 Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 11.4.2006, str. 1).

9 Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 11.4.2006, str. 1).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Naknadna ocena Uredbe (ES) št. 561/2006 je potrdila, da se socialna pravila Unije izvršujejo nedosledno in neučinkovito predvsem zaradi nejasnih pravil, neučinkovite uporabe orodij za nadzor in slabega upravnega sodelovanja med državami članicami.

(3)  Naknadna ocena Uredbe (ES) št. 561/2006 je potrdila, da se socialna pravila Unije izvršujejo nedosledno in neučinkovito predvsem zaradi nejasnih pravil, neučinkovite in neenake uporabe orodij za nadzor in slabega upravnega sodelovanja med državami članicami.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Jasna in ustrezna pravila, ki se enotno izvršujejo, so tudi ključna za uresničevanje ciljev politike glede izboljšanja pogojev dela za voznike, predvsem pa glede zagotavljanja neizkrivljene konkurence med prevozniki in prispevanja k varnosti v cestnem prometu za vse uporabnike cest.

(4)  Jasna in ustrezna pravila, ki se enotno izvršujejo, so tudi ključna za uresničevanje ciljev politike glede izboljšanja pogojev dela za voznike, predvsem pa glede zagotavljanja neizkrivljene in poštene konkurence med prevozniki in prispevanja k varnosti v cestnem prometu za vse uporabnike cest.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Prevoz blaga se pomembno razlikuje od prevoza potnikov. Vozniki avtobusov so v neposrednem stiku s potniki in bi jim bilo treba omogočiti več prožnosti pri jemanju odmorov, ne da bi se pri tem podaljšal čas vožnje ali skrajšal čas počitka in odmorov.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Vozniki, ki izvajajo mednarodne prevoze na dolge razdalje, so dolga obdobja odsotni od doma. Sedanje zahteve za redni tedenski počitek ta obdobja po nepotrebnem podaljšujejo. Zato je zaželeno, da se določba o rednem tedenskem počitku prilagodi tako, da bo voznikom lažje izvajati prevoze v skladu s pravili in se za redni tedenski počitek pripeljati domov ter da se vsi skrajšani tedenski časi počitka v celoti nadomestijo. Zagotoviti je tudi treba, da prevozniki organizirajo delo voznikov tako, da ta obdobja odsotnosti od doma niso predolga.

(6)  Vozniki, ki izvajajo mednarodne prevoze na dolge razdalje, so dolga obdobja odsotni od doma. Zato je zaželeno, da se določba o rednem tedenskem počitku izvaja tako, da bo voznikom lažje izvajati prevoze v skladu s pravili in se za redni tedenski počitek pripeljati domov ter da se vsi skrajšani tedenski časi počitka v celoti nadomestijo. Za zagotovitev varnih in dostojnih delovnih pogojev je treba zagotoviti, da prevozniki organizirajo delo voznikov tako, da ta obdobja odsotnosti od njihovega doma niso predolga, da imajo vozniki možnost rednega vračanja domov in da lahko uživajo dostojne pogoje za počitek v kakovostnih nastanitvah. Če se voznik odloči, da bo počitek preživel doma, bi mu moralo prevozno podjetje zagotoviti finančna ali fizična sredstva za vrnitev. Poleg tega trajanja povratnega potovanja ne bi smeli upoštevati pri izračunu trajanja obdobja za počitek. Če se voznik odloči, da bo svoj počitek preživel drugje kot doma, tega ne bi smeli upoštevati pri izračunu voznikovega nadomestila za potne stroške.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Države članice različno razlagajo in izvajajo zahteve za tedenski počitek, kar zadeva kraj, kjer bi si vozniki morali vzeti tedenski počitek. Zato je ustrezno, da se navedena zahteva pojasni in da se tako voznikom zagotovi ustrezna nastanitev za njihov redni tedenski čas počitka, če so odsotni od doma.

(7)  Države članice različno razlagajo in izvajajo zahteve za tedenski počitek, kar zadeva kraj, kjer bi si vozniki morali vzeti tedenski počitek. Da bi voznikom zagotovili dobre delovne pogoje in varnost, je zato ustrezno, da se navedena zahteva pojasni in da se tako voznikom zagotovi kakovostna nastanitev ali drug kraj, ki zadovoljuje potrebe obeh spolov in ki ga izbere voznik, plača pa delodajalec, za njihov redni tedenski čas počitka, če so odsotni od doma. Države članice bi morale zagotoviti dostopnost zadostnega števila varovanih parkirišč, prilagojenih potrebam voznikov.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Mnogi cestni prevozi znotraj EU na nekaterih delih poti vključujejo prevoz s trajektom ali po železnici, zato bi bilo treba za take prevoze določiti jasne in primerne določbe o času počitka in odmorih.

Obrazložitev

Za primer tedenskih počitkov pri dolgih prevozih s trajektom ali po železnici, ki zadevajo predvsem obrobje EU, je treba predvideti izjeme.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Da bi zaščitili delovne pogoje voznikov na mestih natovarjanja in raztovarjanja, bi morali lastniki in upravljavci takšnih zmogljivosti vozniku zagotoviti dostop do sanitarnih prostorov.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za izboljšanje stroškovne učinkovitosti pri izvrševanju socialnih pravil bi bilo treba v celoti izkoristiti potencial sedanjih in prihodnjih tahografskih sistemov. Izboljšati bi bilo torej treba funkcije tahografov, da bodo omogočale natančnejše določanje položaja, zlasti med mednarodnimi prevozi.

(11)  Za izboljšanje stroškovne učinkovitosti in poenostavitev izvrševanja socialnih pravil bi bilo treba v celoti izkoristiti potencial sedanjih in prihodnjih tahografskih sistemov. Izboljšati bi bilo torej treba funkcije tahografov, da bodo omogočale natančnejše določanje položaja, zlasti med mednarodnimi prevozi. Komisija bi morala preučiti možnost vzpostavitve portala za cestni prevoz, kot je GNSS, ki bi nacionalnim organom omogočil, da v celoti izkoristijo potencial pametnih tahografov.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Zaradi hitrega razvoja nove tehnologije in digitalizacije po vsej Uniji ter potrebe, da bi bili konkurenčni pogoji med družbami v mednarodnem cestnem prometu izenačeni, je treba skrajšati prehodno obdobje za vgradnjo pametnih tahografov v registrirana vozila. Pametni tahografi bodo prispevali k boljšemu spremljanju uporabe prava Unije v sektorju cestnega prometa ter k poenostavitvi nadzora, kar bo olajšalo delo nacionalnih organov. Vgradnja pametnih tahografov v registrirana vozila bi morala biti določena kot obveznost čim prej, najpozneje pa januarja 2021.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b)  Zaradi čedalje večje uporabe lahkih tovornih vozil za prevoz blaga so nastale nelojalna konkurenca in razlike pri uporabi Uredbe (ES) št. 561/2006, kar je privedlo do različnih delovnih pogojev in ogrozitve varnosti v cestnem prometu. Da bi se izboljšali varnost v cestnem prometu in delovni pogoji voznikov, bi moralo področje uporabe Uredbe (ES) št. 561/2006 vključevati uporabo lahkih tovornih vozil za prevoz blaga, razen če se vozilo uporablja za lastne potrebe podjetja ali voznika ali če vožnja z vozilom ni voznikova glavna dejavnost.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11c)  Da bi se zagotovili ustrezni zdravstveni in varnostni standardi za voznike, je treba zagotoviti izgradnjo ali nadgradnjo varovanih parkirišč, ustreznih sanitarnih objektov in kakovostnih prenočišč. V Uniji bi morali imeti zadostno mrežo parkirišč.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11d)  Evropski parlament je v resoluciji z dne 9. septembra 2015 z naslovom „Izvajanje bele knjige o prometu iz leta 2011: ocena in pot naprej proti trajnostni mobilnosti“ razmišljal o ustanovitvi evropske agencije za ceste, da bi zagotovili ustrezno izvajanje zakonodaje EU in spodbudili standardizacijo v vseh državah članicah.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1)  v členu 2(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

(a)  blaga, kjer največja dovoljena masa vozil, skupaj s kakršnim koli priklopnikom ali polpriklopnikom, presega 3 tone, ali

(a)  blaga; ali

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 3 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  vozili ali kombinacijami vozil, ki se uporabljajo za nekomercialni prevoz blaga;

(h)  vozili ali kombinacijami vozil z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 7,5 tone, ki se uporabljajo za nekomercialni prevoz blaga;

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 3 – točka h a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  v členu 3 se vstavi naslednja točka:

 

„(ha)  lahka tovorna vozila za prevoz blaga, kjer se vozilo ne uporablja za najem ali plačilo, temveč za lastne potrebe podjetja ali voznika, in kjer vožnja z vozilom ni voznikova glavna dejavnost;“

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 4 – točka r

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(r)  „nekomercialni prevoz“ pomeni vsak prevoz po cesti, ki ni prevoz za najem, plačilo ali svoj račun, za katerega se ne prejme plačilo in s katerim se ne ustvarja prihodek.

(r)  „nekomercialni prevoz“ pomeni vsak prevoz potnikov ali blaga po cesti, ki ni prevoz za najem, plačilo ali svoj račun, za katerega se ne prejme neposredno ali posredno plačilo in s katerim se neposredno ali posredno ne ustvarja prihodek.

Obrazložitev

Opredelitev je bolj jasna, saj upošteva nove poslovne modele.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 4 – točka r a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  v členu 4 se doda naslednja točka:

 

„(ra)  „dom“ pomeni registrirano prebivališče voznika v državi članici.“

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 4 – točka r b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  v členu 4 se doda naslednja točka:

 

„(rb)  ,lahko gospodarsko vozilo‘ pomeni vozilo, namenjeno za prevoz blaga, pri čemer največja dovoljena masa obremenjenega vozila, skupaj s kakršnim koli priklopnikom ali polpriklopnikom, ne presega 3,5 tone;“

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 7 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Voznik, ki vozi z več vozniki, se lahko odloči za 45-minutni odmor v vozilu, ki ga vozi drug voznik, če voznik, ki si vzame počitek, ne pomaga vozniku, ki vozi vozilo.

Voznik, ki vozi z več vozniki, se lahko odloči za 45-minutni odmor v vozilu, ki ga vozi drug voznik, če voznik, ki si vzame počitek, ne pomaga vozniku, ki vozi vozilo.

 

Pri cestnem prevozu potnikov si lahko voznik vzame vsaj 30-minutni odmor, ki mu sledi najmanj 15-minutni odmor, oba pa sta razdeljena v obdobju na takšen način, da je to v skladu s prvim odstavkom.

Obrazložitev

Voznikom potnikov bi bilo treba omogočiti večjo prožnost pri jemanju odmorov, da se lahko prilagodijo potrebam potnikov, ne da bi podaljšali čas vožnje ali skrajšali čas počitka in odmore.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v odstavku 6 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

črtano

„6.  V katerih koli štirih zaporednih tednih ima voznik vsaj:

 

(a)  štiri redne tedenske čase počitka ali

 

(b)  dva redna tedenska časa počitka, ki trajata vsaj 45 ur, in dva skrajšana tedenska časa počitka, ki trajata vsaj 24 ur.

 

Za namene točke (b) se skrajšani tedenski časi počitka nadomestijo z enako dolgim obdobjem počitka v enem kosu pred koncem tretjega tedna po zadevnem tednu.

 

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Voznik si vsak čas počitka, ki je nadomestilo za skrajšani tedenski čas počitka, vzame neposredno pred rednim tedenskim časom počitka, ki traja vsaj 45 ur, ali neposredno po njem.

7.  Voznik si vsak čas počitka, ki je nadomestilo za skrajšani tedenski čas počitka, vzame pred rednim tedenskim časom počitka, ki traja vsaj 45 ur, ali kot njegovo podaljšanje kot en neprekinjen čas počitka.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 – odstavek 8 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8a.  Voznik si rednega tedenskega časa počitka in kakršnega koli tedenskega počitka, ki traja več kot 45 ur in je nadomestilo za prejšnji skrajšani tedenski počitek, ne vzame v vozilu. Počitek si vzame v ustrezni nastanitvi s primernimi spalnimi in sanitarnimi prostori:

8a.  Voznik si rednega tedenskega časa počitka in kakršnega koli tedenskega počitka, ki traja več kot 45 ur in je nadomestilo za prejšnji skrajšani tedenski počitek, ne vzame v vozilu. Počitek opravi zunaj kabine vozila v kakovostni nastanitvi, ki zadovoljuje potrebe obeh spolov, s primernimi sanitarnimi in spalnimi prostori za voznika:

(a)  ki jih zagotovi ali plača delodajalec, ali

(a)  ki jih zagotovi ali plača delodajalec, ali

(b)  doma ali na drugem zasebnem kraju po izbiri voznika.

(b)  doma ali na drugem kraju po izbiri voznika.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 – odstavek 8 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8b.  Prevozno podjetje organizira delo voznikov tako, da si lahko vozniki v vsakem obdobju treh zaporednih tednov vsaj en redni tedenski čas počitka ali tedenski počitek, ki traja več kot 45 ur in je nadomestilo za skrajšani tedenski počitek, vzamejo doma.

8b.  Prevozno podjetje organizira delo voznikov tako, da si lahko vozniki v vsakem obdobju treh zaporednih tednov vsaj en redni tedenski čas počitka ali tedenski počitek, ki traja več kot 45 ur in je nadomestilo za skrajšani tedenski počitek, vzamejo doma ali na drugem kraju po izbiri voznika. Voznik pred časom počitka prevozno podjetje pisno obvesti, ali bo ta počitek preživel drugje kot doma. Če se voznik odloči, da bo počitek preživel doma, mu prevozno podjetje zagotovi finančna ali fizična sredstva za vrnitev domov. Trajanje povratnega potovanja se ne upošteva pri izračunu trajanja obdobja za počitek. Če se voznik odloči, da bo svoj počitek preživel drugje kot doma, podjetje potnih stroškov ne odšteje od voznikovega nadomestila za potne stroške.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c a (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 8 – odstavek 8 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  Vstavi se naslednji odstavek:

 

8c.  Države članice do… [datum začetka veljavnosti te uredbe] in potem vsaki dve leti Komisiji predložijo poročilo o razpoložljivosti ustreznih prostorov za počitek voznikov in varovanih parkirišč na svojem ozemlju. Komisija sprejme izvedbene akte o enotni obliki dvoletnih poročil držav članic v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 24(2).

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 9 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Z odstopanjem od člena 8 se lahko redni dnevni čas počitka ali skrajšani tedenski čas počitka največ dvakrat prekine z drugimi dejavnostmi, ki skupaj ne presegajo ene ure, če voznik spremlja vozilo na trajektu ali vlaku. Voznik ima med tem rednim dnevnim počitkom ali skrajšanim tedenskim časom počitka dostop do ležišča na ladji ali na voljo ležalni vagon.

1.  Z odstopanjem od člena 8 se lahko redni dnevni čas počitka ali tedenski čas počitka največ dvakrat prekine z drugimi dejavnostmi, ki skupaj ne presegajo ene ure, če voznik spremlja vozilo na trajektu ali vlaku. Voznik ima med tem rednim dnevnim počitkom ali tedenskim časom počitka dostop do ležišča na ladji ali na voljo ležalni vagon.

Obrazložitev

Z odstopanjem od člena 8 se lahko redni dnevni čas počitka ali tedenski čas počitka največ dvakrat prekine z drugimi dejavnostmi, ki skupaj ne presegajo ene ure, če voznik spremlja vozilo na trajektu ali vlaku. Voznik ima med tem rednim dnevnim počitkom ali tedenskim časom počitka dostop do ležišča na ladji ali na voljo ležalni vagon.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Uredba (ES) št. 561/2006

Člen 10 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(6a)  v členu 10 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.   Prevozno podjetje voznikom, ki so v njem zaposleni ali mu dani na voljo, ne sme izplačevati nikakršnih plačil, niti v obliki bonusov ali dodatkov k plači, ki so povezana s prevoženimi razdaljami in/ali količino prevoženega blaga, če so ta plačila take vrste, da ogrožajo varnost v cestnem prometu in/ali spodbujajo kršitve te uredbe.

1.  Prevozno podjetje voznikom, ki so v njem zaposleni ali mu dani na voljo, ne sme izplačevati nikakršnih plačil, niti v obliki bonusov ali dodatkov k plači, ki so povezana s prevoženimi razdaljami, hitrostjo dostave in/ali količino prevoženega blaga, če ta plačila spodbujajo kršitve te uredbe.“

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 3 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1)  v členu 3 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

4.  Petnajst let po začetku obveznosti uporabe tahografa v novo registriranih vozilih v skladu s členi 8, 9 in 10, se vozila, ki se uporabljajo v državi članici, ki ni njihova država članica registracije, opremijo s takim tahografom.

"4.  Osemnajst mesecev po začetku obveznosti uporabe tahografa v novo registriranih vozilih v skladu s členi 8, 9 in 10, se vozila, ki se uporabljajo v državi članici, ki ni njihova država članica registracije, opremijo s takim tahografom.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 34 – odstavek 7 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Voznik ob prihodu na primerno mesto, kjer lahko ustavi, v digitalni tahograf vnese oznake držav, v katerih je začel in končal dnevni delovni čas, ter informacijo o tem, kje in kdaj je prestopil mejo v vozilu. Države članice lahko zahtevajo, da vozniki vozil, ki so vključena v prevoze na njenem ozemlju, oznaki države dodajo podrobnejše geografske podatke, če so države članice o njih uradno obvestile Komisijo pred 1. aprilom 1998.“

Voznik ob prihodu na prvo primerno mesto, kjer lahko ustavi, v digitalni tahograf vnese oznake držav, v katerih je začel in končal dnevni delovni čas, ter informacijo o tem, kje in kdaj je prestopil mejo v vozilu. Države članice lahko zahtevajo, da vozniki vozil, ki so vključena v prevoze na njenem ozemlju, oznaki države dodajo podrobnejše geografske podatke, če so države članice o njih uradno obvestile Komisijo pred 1. aprilom 1998.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 36 – odstavek 1 – točka i

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2a)  v členu 36(1) se točka (i) nadomesti z naslednjim:

(i)  tahografske vložke za tekoči dan in tiste, ki jih je uporabljal v predhodnih 28 dneh;

(i)  tahografske vložke za tekoči dan in tiste, ki jih je uporabljal v predhodnih 56 dneh; “

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 36 – odstavek 1 – točka iii

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2b)  v členu 36(1) se točka (iii) nadomesti z naslednjim:

(iii)  vse ročne zapise in izpise, izdelane v tekočem dnevu in predhodnih 28 dneh, kot to zahtevata ta uredba in Uredba (ES) št. 561/2006.

(iii)  vse ročne zapise in izpise, izdelane v tekočem dnevu in predhodnih 56 dneh, kot to zahtevata ta uredba in Uredba (ES) št. 561/2006.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 c (novo)

Uredba (EU) št. 165/2014

Člen 36 – odstavek 2 – točka ii

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2c)  v členu 36(2) se točka (ii) nadomesti z naslednjim:

(ii) vse ročne zapise in izpise, izdelane v tekočem dnevu in predhodnih 28 dneh, kot to zahtevata ta uredba in Uredba (ES) št. 561/2006.

(ii) vse ročne zapise in izpise, izdelane v tekočem dnevu in predhodnih 56 dneh, kot to zahtevata ta uredba in Uredba (ES) št. 561/2006.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi

Referenčni dokumenti

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

15.6.2017

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

14.12.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Georges Bach

3.10.2017

Obravnava v odboru

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Datum sprejetja

25.4.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

14

7

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

32

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

NI

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

14

-

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

7

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Verónica Lope Fontagné

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi

Referenčni dokumenti

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Datum predložitve EP

31.5.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Wim van de Camp

30.6.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Datum sprejetja

4.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

14

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Barbara Kappel, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Marco Valli

Datum predložitve

7.6.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

33

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Merja Kyllönen

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

14

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

VERTS/ALE

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

Marie-Pierre Vieu

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

Georges Bach, Franck Proust

Lucy Anderson, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 13. junij 2018Pravno obvestilo