Förfarande : 2017/0122(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0205/2018

Ingivna texter :

A8-0205/2018

Debatter :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Röstförklaringar
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0340

BETÄNKANDE     ***I
PDF 900kWORD 152k
7.6.2018
PE 615.412v02-00 A8-0205/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Wim van de Camp

Föredragande av yttrande (*):

Georges Bach, utskottet för sysselsättning och sociala frågor

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR TAGIT EMOT SYNPUNKTER FRÅN
 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0277),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0167/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 januari 2018(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0205/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Goda arbetsvillkor för förare och rättvisa affärsvillkor för vägtransportföretag är ytterst viktigt för att skapa en säker, effektiv och socialt ansvarstagande vägtransportsektor. För att underlätta den processen är det viktigt unionens sociallagstiftning för vägtransportsektorn är tydlig, ändamålsenlig, lätt att tillämpa och verkställa samt genomförs på ett effektivt och enhetligt sätt i hela unionen.

(1)   Goda arbetsvillkor för förare och rättvisa affärsvillkor för vägtransportföretag är ytterst viktigt för att skapa en säker, effektiv, socialt ansvarstagande och icke-diskriminerande vägtransportsektor som kan locka till sig kvalificerade arbetstagare. För att underlätta den processen är det viktigt att unionens sociallagstiftning för vägtransportsektorn är tydlig, proportionerlig, ändamålsenlig, lätt att tillämpa och verkställa samt genomförs på ett effektivt och enhetligt sätt i hela unionen.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Efter en utvärdering av ändamålsenligheten och effektiviteten i genomförandet av unionens existerande sociallagstiftning på området vägtransporter, och i synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/20069, konstaterades vissa brister i den nuvarande rättsliga ramen. Oklara och inadekvata regler om veckovila, viloinrättningar och raster vid multibemanning samt avsaknaden av regler om hur förare ska kunna återvända till och ta vila i hemmet leder till att reglerna tolkas och genomförs på olika sätt i medlemsstaterna. Flera medlemsstater har nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket har lett till ytterligare ökad rättslig osäkerhet och ojämlik behandling av förare och operatörer.

(2)  Efter en utvärdering av ändamålsenligheten och effektiviteten i genomförandet av unionens existerande sociallagstiftning på området vägtransporter, och i synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/20069, konstaterades vissa brister i genomförandet av den rättsliga ramen. Oklara regler om veckovila, viloinrättningar och raster vid multibemanning samt avsaknaden av regler om hur förare ska kunna återvända till och ta vila i hemmet eller på någon annan plats som de själva väljer leder till att reglerna tolkas och genomförs på olika sätt i medlemsstaterna. Flera medlemsstater har nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket har lett till ytterligare ökad rättslig osäkerhet och ojämlik behandling av förare och operatörer.

 

De bestämmelser om maximal körtid per dag och per vecka som fastställs i förordning (EG) nr 561/2006 bidrar effektivt till att förbättra förarnas sociala förhållanden liksom till den allmänna trafiksäkerheten, och således måste åtgärder vidtas för att tillse att de respekteras.

______________

____________________

9 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, 11.4.2006, s. 1).

9 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, 11.4.2006, s. 1).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Både trafiksäkerheten och regelverkets genomförande gynnas av att alla förare känner till bestämmelserna för kör- och vilotider och vet var det finns viloinrättningar. Därför bör medlemsstaterna ta fram informationsmaterial som presenterar den här förordningen på ett tydligt och enkelt sätt, ger praktiska upplysningar om parkeringsplatser och viloinrättningar samt understryker hur viktigt det är att inte köra när man är trött.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  Trafiksäkerheten gynnas av att transportföretagen uppmuntras att främja en säkerhetskultur där den högsta ledningen utfärdar en säkerhetspolicy och förfaranden för denna, den närmaste ledningen visar engagemang för genomförande av säkerhetspolicyn och arbetstagarna är villiga att följa säkerhetsföreskrifterna. Tydligt fokus bör ligga på typiska säkerhetsproblem inom vägtransportbranschen, exempelvis trötthet, ansvarsskyldighet, planering av sträckor, schemaläggning, resultatbaserad lön och just-in-time-förvaltning.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Efterhandsutvärderingen av förordning (EG) nr 561/2006 bekräftade att inkonsekvent och ineffektiv kontroll av efterlevnaden av unionens sociallagstiftning främst berodde på oklara bestämmelser, ineffektivt utnyttjande av kontrollverktygen och otillräckligt administrativt samarabete mellan medlemsstaterna.

(3)  Efterhandsutvärderingen av förordning (EG) nr 561/2006 bekräftade att inkonsekvent och ineffektiv kontroll av efterlevnaden av unionens sociallagstiftning främst berodde på oklara och ojämlika bestämmelser, ineffektivt utnyttjande av kontrollverktygen och otillräckligt administrativt samarbete mellan medlemsstaterna, vilket har ökat fragmenteringen av EU:s inre marknad.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Tydliga och väl anpassade regler som tillämpas på samma sätt överallt är också avgörande för att uppnå policymålet att förbättra arbetsvillkoren för förare och i synnerhet säkerställa att konkurrensen inte snedvrids mellan operatörer samt bidra till trafiksäkerhet för alla väganvändare.

(4)  Tydliga och väl anpassade regler som tillämpas på samma sätt överallt är också avgörande för att uppnå policymålet att förbättra arbetsvillkoren för förare och i synnerhet säkerställa att konkurrensen är rättvis och inte snedvrids mellan operatörer samt bidra till trafiksäkerhet för alla väganvändare.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Alla nationella bestämmelser för vägtransport måste vara proportionerliga och motiverade och får inte innebära att utövandet av fördragsenliga grundläggande friheter, t.ex. den fria rörligheten för varor och friheten att tillhandahålla tjänster, hindras eller görs mindre lockande, för att bibehålla eller till och med öka EU:s konkurrenskraft.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)   För att åstadkomma lika villkor inom den europeiska vägtransportsektorn bör denna förordning tillämpas på alla fordon över 2,4 ton som används vid internationella transporter.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Godstransport skiljer sig väsentligt från persontransport. Busschaufförer står i nära kontakt med sina passagerare och bör med större flexibilitet kunna lägga in raster utan att förlänga körtiden eller korta ned viloperioderna och rasterna.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Förare som utför internationella långdistanstransporter tillbringar långa perioder borta från hemmet. Med de krav som för närvarande gäller för normal veckovila förlängs dessa perioder i onödan. Det är därför önskvärt att anpassa reglerna om veckovila på ett sådant sätt att det blir lättare för förare att utföra transporter och ändå, utan att bryta mot reglerna, nå hemmet för att ta normal veckovila och få full kompensation för all reducerad veckovila. Det är också nödvändigt att föreskriva att operatörerna måste organisera förarnas arbete så att dessa perioder borta från hemmet inte blir orimligt långa.

(6)  Förare som utför internationella långdistanstransporter tillbringar långa perioder borta från hemmet. Med de krav som för närvarande gäller för normal veckovila förlängs dessa perioder i onödan. Det är därför önskvärt att anpassa reglerna om veckovila på ett sådant sätt att det blir lättare för förare att utföra transporter och ändå, utan att bryta mot reglerna, nå hemmet eller någon annan plats som de själva väljer för att ta normal veckovila och få full kompensation för all reducerad veckovila. Det är också nödvändigt att föreskriva att operatörerna måste organisera förarnas arbete så att dessa perioder borta från hemmet inte blir orimligt långa. När en förare väljer att ta sin vila i hemmet bör transportföretaget ombesörja medel så att föraren kan återvända hem.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Om det arbete en förare utför för sin arbetsgivare kan förväntas omfatta andra uppgifter än körning, såsom lastning/lossning, parkeringsplatsletande, underhåll av fordon, ruttplanering osv., bör den tid han eller hon behöver för att utföra dessa uppgifter beaktas när man fastställer hans eller hennes arbetstid, möjlighet till tillräcklig vila samt lön.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  För att säkerställa bra arbetsvillkor för förare vid lastnings- och lossningsplatser bör de som äger och driver sådana anläggningar ge förarna tillgång till sanitära anläggningar.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6c)  Tekniken går snabbt framåt, vilket innebär att det utvecklas allt mer avancerade autonoma körsystem. I framtiden kan dessa system möjliggöra en annan användning av fordon som inte behöver en förare för att kunna styras. Detta kan leda till nya driftmöjligheter, såsom konvojkörning för lastbilar. Därmed behöver befintlig lagstiftning, inklusive regler om kör- och viloperioder, anpassas, vilket kräver att man gör framsteg i Uneces arbetsgrupp. Kommissionen ska lägga fram en utvärderingsrapport om användningen av autonoma körsystem i medlemsstaterna, som vid behov ska följas av ett lagstiftningsförslag för att beakta fördelarna med autonom körteknik. Syftet med denna lagstiftning är att säkerställa trafiksäkerheten, lika villkor och goda arbetsförhållanden, samtidigt som EU ges möjlighet att vara banbrytande när det gäller innovativa tekniker och metoder.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Särskilda parkeringsområden bör inkludera alla inrättningar som krävs för goda viloförhållanden, dvs. för hygien, mat, säkerhet m.m.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Lämpliga viloinrättningar är av avgörande betydelse för att förarna ska få bättre arbetsvillkor i sektorn och för att värna trafiksäkerheten. Eftersom vila i hytten är karakteristiskt för transportsektorn och av bekvämlighets- och lämplighetsskäl i vissa fall är önskvärt, bör förare få ta sin vila i fordonet om det är utrustat med lämpliga sovmöjligheter. Därför får inte medlemsstaterna oproportionerligt hindra eller försvåra inrättandet av särskilda parkeringsområden.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7c)  I de reviderade TEN-T-riktlinjerna föreskrivs en utbyggnad med parkeringsområden längs motorvägarna ungefär var hundrade kilometer, med säkra och skyddade parkeringsplatser för yrkesförare, och därför bör medlemsstaterna uppmanas att genomföra TEN-T-riktlinjerna och i tillräcklig utsträckning stödja och investera i säkra och lämpligt utrustade parkeringsplatser.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 7d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7d)  För att viloinrättningar av god kvalitet till rimliga priser ska kunna erbjudas bör kommissionen och medlemsstaterna stimulera etableringen av nya sociala, kommersiella, offentliga och andra företag för driften av särskilda parkeringsområden.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Vägtransporter i gemenskapen innebär i många fall att färja eller tåg används för vissa sträckor. Tydliga bestämmelser om viloperioder och raster som är lämpliga för den typen av transporter bör därför fastställas.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  För att ett effektivt genomförande ska kunna garanteras är det väsentligt att behöriga myndigheter vid vägkontroller kan kontrollera att körtider och viloperioder har iakttagits korrekt under dagen för kontrollen och under de föregående 56 dagarna.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b)  För att bestämmelserna ska vara tydliga, lätta att förstå och möjliga att genomdriva måste information gå ut till förarna. Detta arbete bör samordnas av kommissionen. Förare bör också få information om rastplatser och säkra parkeringar så att de kan planera sina resor bättre. Med hjälp av kommissionens samordning bör även en telefontjänst installeras som kan ringas utan kostnad så att kontrollmyndigheterna kan underrättas om otillbörliga påtryckningar mot förare, bedrägerier eller illegal verksamhet.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9c)  Enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1071/2009 är medlemsstaterna skyldiga att tillämpa en gemensam nomenklatur för överträdelser vid bedömningen av gott anseende. Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att nationella bestämmelser om sanktioner för överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 och förordning (EU) nr 165/2014 genomförs på ett effektivt, proportionerligt och avskräckande sätt. Ytterligare åtgärder är nödvändiga för att se till att alla sanktioner som tillämpas av medlemsstaterna är icke-diskriminerande och står i proportion till hur allvarlig överträdelsen är.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  I syfte att göra kontrollen av efterlevnaden av sociallagstiftningen mer kostnadseffektiv bör potentialen i de nuvarande och framtida färdskrivarsystemen utnyttjas fullt ut. Därför bör färdskrivarens funktioner förbättras så att den medger en mer exakt positionsbestämning, i synnerhet vid internationell transport.

(11)  I syfte att göra kontrollen av efterlevnaden av sociallagstiftningen mer kostnadseffektiv bör smarta färdskrivarsystemen vara obligatoriska vid internationella transporter. Därför bör färdskrivarens funktioner förbättras så att den medger en mer exakt positionsbestämning.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Den snabba utvecklingen av ny teknik och digitaliseringen av hela unionens ekonomi samt kravet på lika konkurrensvillkor för företag inom den internationella vägtransporten gör det nödvändigt att förkorta övergångsperioden för införandet av smarta färdskrivare i registrerade fordon. Smarta färdskrivare kommer att bidra till förenklade kontroller och därmed underlätta de nationella myndigheternas arbete.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b)  Med tanke på den utbredda användningen av smarttelefoner och den kontinuerliga utvecklingen av funktionerna i dessa, och med hänsyn till utvecklingen av Galileo, som erbjuder ökade möjligheter för lokalisering i realtid vilket redan används av många mobiler, bör kommissionen undersöka möjligheten att utveckla och certifiera mobilapplikationer som erbjuder samma fördelar som en smart färdskrivare, till samma kostnad.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 2 – punkt 1 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  I artikel 2.1 ska följande led läggas till som led aa:

 

”aa)  gods i internationella transporter, om fordonens högsta tillåtna vikt, inklusive släpvagn eller påhängsvagn, överstiger 2,4 ton, eller”

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 3 – led ha (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I artikel 3 ska följande punkt läggas till:

 

”ha)  lätta nyttofordon som används för godstransport, såvida transporten inte görs för andras räkning, utan för företagets eller förarens egen räkning, och om körningen inte utgör den huvudsakliga verksamheten för den person som kör fordonet.”

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 4 – led r

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

r)  ”icke-kommersiell transport: all vägtransport, utom transport för annans eller egen räkning, för vilken ingen ersättning mottas och som inte genererar någon inkomst.”

r)  ”icke-kommersiell transport: all vägtransport, utom transport för annans eller egen räkning, för vilken ingen ersättning mottas och som inte genererar någon inkomst eller omsättning.”

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 4 – led ra (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I artikel 4 ska följande led läggas till som led ra:

 

ra)  hem: förarens registrerade hemvist i en medlemsstat.”

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 5 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2a)  Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

1.  Lägsta ålder för konduktörer skall vara 18 år.

”1.  Lägsta ålder för förare ska vara 18 år.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=SV)

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1– led 1b (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 7 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna rast får bytas ut mot en rast om minst 15 minuter, följt av en rast om minst 30 minuter, fördelade över körtiden, så att bestämmelserna i första stycket iakttas.

Denna rast får bytas ut mot raster om minst 15 minuter fördelade över körtiden, så att bestämmelserna i första stycket iakttas. Eventuella raster som tas på detta sätt innan man har kört i 45 minuter uppfyller inte bestämmelserna i första stycket.

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8 – punkt 6 – led ba (nytt)

  

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  I artikel 8.6 ska följande led läggas till:

 

ba)  tre normala veckovilor om minst 45 timmar och en reducerad veckovila om minst 24 timmar.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av led b ska reducerade veckovilor kompenseras genom en motsvarande sammanhängande vila som ska tas ut före utgången av den tredje veckan efter veckan i fråga.”

Vid tillämpning av led b och c ska de reducerade veckovilor som specificeras ovan kompenseras genom en motsvarande sammanhängande vila som ska tas ut före utgången av den tredje veckan efter veckan i fråga i enlighet med stycke 8b.”

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8 – punkt 6a – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

aa)  I artikel 8.6a ska inledningen ersättas med följande:

6a. Genom undantag från punkt 6 får en förare som utför en enstaka tillfällig, internationell persontransport enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss (14), skjuta upp veckovilan i högst tolv på varandra följande 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående normala veckovila, förutsatt att”

"6a.  Genom undantag från punkt 6 får en förare som utför en enstaka tillfällig, persontransport enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss (14), skjuta upp veckovilan i högst tolv på varandra följande 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående normala veckovila, förutsatt att”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32006R0561)

Motivering

Detta undantag bör också gälla för nationella transporter. I synnerhet större medlemsstater bör dra fördel av detta alternativ.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led ab (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8 – punkt 6a – led a

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ab)  I artikel 8.6a ska led a utgå.

a)  transporten varar i minst 24 på varandra följande timmar i en annan medlemsstat eller i ett annat tredjeland, som omfattas av denna förordning, än där transporten påbörjades,

””

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32006R0561)

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led ac (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8 – punkt 6 aa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ac)  I artikel 8 ska en ny punkt läggas till:

 

”6aa.  Trots vad som föreskrivs i artikel 8.2 och i andra stycket i artikel 8.6 får förare av fordon som används för tillfällig persontransport i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss, högst två gånger per vecka skjuta upp sin dygnsvila med en timme under förutsättning att den dygnsvila som tas ut efter att undantaget utnyttjats är på minst nio timmar och trafiksäkerheten inte äventyras.”

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led ad (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8 – punkt 6ab (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ad)  I artikel 8 ska en ny punkt läggas till:

 

”6ab.  Under förutsättning att trafiksäkerheten inte äventyras får en förare som utför en enstaka tillfällig, persontransport enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter, ha en daglig regelbunden viloperiod som är uppdelad på tre perioder och ska bestå av åtminstone en period om minst en timmes sammanhängande vila, en period om minst två timmars sammanhängande vila och en period om minst nio timmars sammanhängande vila. Dessa perioder kan fördelas fritt, förutom att det inte är tillåtet att ta två sammanhängande perioder om nio timmar efter varandra från en dag till nästa.”

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led b

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”7.  Varje viloperiod som tas ut som kompensation för en reducerad veckovila ska omedelbart föregå eller omedelbart följa på en normal veckovila på minst 45 timmar.”

”7.  Varje viloperiod som tas ut som kompensation för en reducerad veckovila ska vara i anslutning till en normal veckovila på minst 45 timmar.”

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led ba (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8 – punkt 8

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ba)  Artikel 8.8 ska ändras enligt följande:

8.  När en förare väljer att göra detta får dygnsvila och reducerad veckovila som tas annat än på stationeringsorten tillbringas i ett fordon, om detta är utrustat med ändamålsenliga sovmöjligheter för varje förare och fordonet står stilla.

”8.  När en förare väljer att göra detta får dygnsvila som tas annat än på stationeringsorten tillbringas i ett fordon, om detta är utrustat med ändamålsenliga sovmöjligheter för varje förare och fordonet står stilla.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led c

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8 – punkt 8a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8a.  Normal veckovila eller en annan vila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för tidigare reducerad veckovila får inte tas i fordonet. Sådana vilor ska tas i lämplig inkvartering med lämpliga sovmöjligheter och sanitära inrättningar,

8a.  Normal veckovila, reducerad veckovila eller en annan veckovila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för tidigare reducerad veckovila får inte tas i fordonet. Sådana vilor ska istället tas i lämplig inkvartering med lämpliga sovmöjligheter och sanitära inrättningar. Vilan ska tas i inkvartering

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led c

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8 – punkt 8a – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  som antingen tillhandahålls eller betalas av arbetsgivaren, eller

a)  som antingen tillhandahålls av eller betalas av arbetsgivaren, eller

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led c

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8 – punkt 8a – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  i hemmet eller på annan av föraren utvald privat plats.

b)  i förarens hem eller på annan av föraren utvald privat plats.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led c

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8 – punkt 8aa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I artikel 8 ska följande punkt läggas till:

 

”8aa.  Punkt 8a i denna artikel ska inte tillämpas när den normala veckovilan och den reducerade veckovilan tas på platser som uppfyller kraven enligt artikel 8a, förutsatt att fordonet står stilla och är utrustat med ändamålsenliga sovmöjligheter för varje förare.”

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led c

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8 – punkt 8b – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8b.  Transportföretaget ska organisera förarnas arbete så att förarna inom varje period om tre på varandra följande veckor kan tillbringa minst en normal veckovila, eller en veckovila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för reducerad veckovila, i hemmet.

8b.  Transportföretaget ska organisera förarnas arbete så att förarna före slutet av varje period om tre på varandra följande veckor kan tillbringa minst en normal veckovila, eller en veckovila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för reducerad veckovila, i hemmet eller på annan plats som föraren väljer. Föraren ska underrätta transportföretaget skriftligen senast två veckor före denna viloperiod huruvida den kommer att tas på annan plats än i förarens hem. När en förare väljer att ta sin vila i hemmet ska transportföretaget ombesörja medel så att föraren kan återvända hem.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led c

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8 – punkt 8b – stycke 2 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I artikel 8.8b ska följande stycke läggas till:

 

”En förare ska försäkra att en normal veckovila eller en veckovila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för reducerad veckovila, har tagits på en av föraren utvald plats. Denna försäkran ska förvaras i företagets lokaler.”

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Följande artikel ska läggas till:

 

”Artikel 8a

 

1.  Genom undantag från artikel 8 (8a) får en förare ta normal veckovila eller reducerad veckovila på alla parkeringsområden som är självcertifierade som särskilda parkeringsområden.

 

2.   Alla parkeringsområden som har minst de faciliteter och funktioner som fastställs i bilaga 1 får ange vid ingången att de är självcertifierade som särskilda parkeringsområden.

 

3.   Medlemsstaterna ska säkerställa att slumpvisa kontroller utförs regelbundet för att kontrollera att parkeringarnas egenskaper överensstämmer med de kriterier för särskilda parkeringsområden som fastställs i bilaga 1.

 

4.   Medlemsstaterna ska utreda klagomål mot självcertifierade parkeringsområden som inte uppfyller de kriterier som anges i bilaga 1.

 

5.  Medlemsstaterna ska sprida information om särskilda parkeringsområden som inte längre bedöms överensstämma med de kriterier som fastställs i bilaga 1 genom den nationella eller internationella åtkomstpunkt som nämns i artikel 5.3 i förordning nr 885/2013.

 

6.  Alla parkeringsområden som uppfyller kriterierna för särskilda parkeringsområden i bilaga 1 bedöms vara lämpliga för dygnsvila, veckovila, kompenserad vila och reducerad veckovila för tillämpningen av denna förordning, såvida inte annat anges i enlighet med punkt 5.

 

7.  Medlemsstaterna ska överlämna en årlig rapport till kommissionen om tillgängligheten till särskilda parkeringsområden inom deras nationella territorium, från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

 

8.  Medlemsstaterna ska främja inrättandet av särskilda parkeringsområden i enlighet med bestämmelserna i artikel 39.2 c i förordning (EU) nr 1315/2013.

 

Kommissionen ska senast den 31 december 2020 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillgången till lämpliga viloinrättningar för förare och säkra parkeringsplatser. Denna rapport ska uppdateras årligen på grundval av uppgifter som insamlats av kommissionen i enlighet med punkt 5 och innehålla en förteckning över föreslagna åtgärder för att öka antalet lämpliga viloinrättningar för förare och säkra parkeringsplatser samt förbättra deras kvalitet.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 9 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Utan hinder av artikel 8 får en förare som medföljer ett fordon som transporteras med färja eller järnväg och som tar ut normal dygnsvila eller reducerad veckovila avbryta viloperioden högst två gånger och ägna sig åt andra aktiviteter i totalt högst en timme. Under den normala dygnsvilan eller reducerade veckovilan ska föraren ha tillgång till en sovbrits eller liggplats avsedd för denne.

9.  Utan hinder av artikel 8 får en förare som medföljer ett fordon som transporteras med färja eller järnväg och som tar ut normal dygnsvila eller reducerad veckovila avbryta viloperioden högst två gånger och ägna sig åt andra aktiviteter i totalt högst en timme. Under den normala dygnsvilan eller reducerade veckovilan ska föraren ha tillgång till en sovhytt, sovbrits eller liggplats avsedd för denne.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 9 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I artikel 9 ska följande punkt 1a läggas till:

 

”Undantaget i punkt 1 kan utökas till regelbundna veckovilor när färje- eller tågresan varar 12 timmar eller längre. Under denna veckovila ska föraren ha tillgång till en sovhytt.”

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 10 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(6a)  I artikel 10 ska punkt 1 ersättas med följande:

1.   Transportföretagets betalning till förare som är anställda eller som står till företagets förfogande får inte, även om det sker i form av bonus eller lönetillägg, beräknas på grundval av tillryggalagda sträckor och/eller transporterad godsmängd, om betalningen är av sådan art att den utgör en fara för trafiksäkerheten och/eller uppmuntrar till överträdelse av denna förordning.

”1.  Transportföretagets betalning till förare som är anställda eller som står till företagets förfogande får inte, även om det sker i form av bonus eller lönetillägg, beräknas på grundval av tillryggalagda sträckor, leveranshastighet och/eller transporterad godsmängd, om betalningen uppmuntrar till överträdelse av denna förordning.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 561/2004

Artikel 12 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det är förenligt med trafiksäkerheten, får föraren avvika från artikel 8.2 och artikel 8.6 andra stycket för att kunna nå en lämplig inkvartering enligt artikel 8.8a för dygns- eller veckovila på denna plats. En sådan avvikelse får inte resultera i att den dagliga körtiden eller körtiden per vecka överskrids eller till att dygns- eller veckovilan förkortas. Föraren ska ange skälen för en sådan avvikelse för hand på ett färdskrivardiagramblad eller på en utskrift från färdskrivaren eller i sin tjänstgöringslista senast vid framkomsten till den lämpliga inkvarteringen.

Om det är helt förenligt med trafiksäkerheten, får föraren i undantagsfall avvika från artikel 6.1 efter en vila på 30 minuter, för att inom två timmar kunna nå arbetsgivarens operativa central, där föraren normalt är stationerad. Föraren ska ange skälen för en sådan avvikelse för hand på utskriften från färdskrivaren. Denna period på upp till två timmar ska kompenseras av en motsvarande sammanhängande viloperiod, uttagen senast i slutet av den tredje vecka som infaller efter veckan i fråga.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7a (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 13 – punkt 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Artikel 13.1 d ska ersättas med följande:

d)  Fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 7,5 ton vilka används av personer som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster i enlighet med definitionen i artikel 2.13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna för leveranser inom ramen för den samhällsomfattande tjänsten.

d)  Fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 7,5 ton vilka används av personer som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster i enlighet med definitionen i artikel 2.13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna för leveranser inom ramen för de posttjänster som definieras i artikel 2.6 i direktiv 97/67/EG.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=SV)

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 1– led 7b (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 13 – punkt 1 – led e

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

7b)  Artikel 13.1 e ska ersättas med följande:

e) Fordon som uteslutande används på öar med en areal av högst 2 300 km2 vilka inte är förenade med landet i övrigt med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordon.

e)  Fordon som uteslutande körs på öar eller i regioner som är isolerade från det övriga nationella territoriet med en areal av högst 2 300 km2 vilka inte är anslutna till landet i övrigt med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordon och inte heller gränsar till en annan medlemsstat.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0561-20150302&from=SV)

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7c (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 13 – punkt 1 – led pa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7c)  I artikel 13.1 ska följande led läggas till:

 

”pa)  Fordon eller fordonskombinationer med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 44 ton som används för byggföretag inom en radie av 100 km från den plats där företaget är beläget, och på villkor att körningen av fordonen inte utgör förarens huvudsakliga uppgift.”

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 14 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I brådskande fall får medlemsstaterna, under exceptionella omständigheter, medge tillfälligt undantag under högst 30 dagar, vilket ska vara vederbörligen motiverat och omgående meddelas kommissionen.

”2.  I brådskande fall får medlemsstaterna, under exceptionella omständigheter, medge tillfälligt undantag under högst 30 dagar, vilket ska vara vederbörligen motiverat och omgående meddelas kommissionen.

 

Denna information ska offentliggöras på en särskild offentlig webbplats som upprätthålls av kommissionen på alla EU-språk.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 15 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att förare till sådana fordon som anges i artikel 3 a omfattas av nationella regler som ger tillräckligt skydd vad gäller tillåtna körtider och obligatoriska raster och viloperioder. Medlemsstaterna ska informera kommissionen om de relevanta nationella regler som är tillämpliga på sådana förare.

Medlemsstaterna ska se till att förare till sådana fordon som anges i artikel 3 a omfattas av nationella regler som ger tillräckligt skydd vad gäller tillåtna körtider och obligatoriska raster och viloperioder. Det är viktigt för förarnas arbetsförhållanden och för trafiksäkerheten och verkställigheten att medlemsstaterna tillhandahåller parkerings- och viloområden, fria från snö och is på vintern, i synnerhet i de yttersta och/eller perifera områdena i Europeiska unionen.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9a (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 17 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  I artikel 17 ska följande punkt 3a läggas till:

 

”3a.  Rapporten ska innehålla en utvärdering av användningen av autonoma körsystem i medlemsstaterna och möjligheter för föraren att registrera den period under vilken ett autonomt körsystem är aktiverat, samt ska i tillämpliga fall åtföljas av lagförslag för ändring av denna förordning, inklusive ändring av villkoren för föraren att registrera dessa uppgifter i den smarta färdskrivaren.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 19 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och förordning (EU) nr 165/2014 och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella till överträdelsens allvarlighetsgrad, fastställd i enlighet med bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG12, avskräckande och icke-diskriminerande. Ingen överträdelse av denna förordning eller förordning (EU) nr 165/2014 får bli föremål för mer än en sanktion eller mer än ett förfarande. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla dessa åtgärder och regler om sanktioner senast det datum som fastställs i artikel 29 andra stycket. De ska utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar av dem. Kommissionen ska underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och förordning (EU) nr 165/2014 och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva och proportionella till överträdelsens allvarlighetsgrad, i enlighet med bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG12, avskräckande och icke-diskriminerande. Ingen överträdelse av denna förordning eller förordning (EU) nr 165/2014 får bli föremål för mer än en sanktion eller mer än ett förfarande. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla dessa regler och åtgärder samt de metoder och kriterier som har valts på nationell nivå för att bedöma deras proportionalitet senast det datum som fastställs i artikel 29 andra stycket. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar som berör dem. Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om dessa regler och åtgärder, och eventuella ändringar av dessa.

 

Denna information ska offentliggöras på en särskild offentlig webbplats som upprätthålls av kommissionen på alla EU-språk, och som innehåller detaljerad information om sådana sanktioner som gäller i EU-medlemsstaterna.

__________________

__________________

12  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35).

12  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35).

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 25 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I de ärenden som avses i punkt 1 ska kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa gemensamma strategier i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.2.

2.  I de ärenden som avses i punkt 1 ska kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa gemensamma strategier för genomförandet av denna förordning i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.2.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12a (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Bilaga (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Följande bilaga ska läggas till:

 

”Minimikrav för parkeringsområden

 

Del A: Serviceinrättningar

 

1)  Rena och fungerande toaletter med vattenkranar som kontrolleras regelbundet:

 

– vid upp till 10 platser ska det finnas minst ett toalettområde med fyra toaletter,

 

– vid mellan 10 och 25 platser ska det finnas minst ett toalettområde med åtta toaletter,

 

– vid mellan 25 och 50 platser ska det finnas minst två toalettområden med tio toaletter vardera,

 

– vid mellan 50 och 75 platser ska det finnas minst två toalettområden med femton toaletter vardera,

 

– vid mellan 75 och 125 platser ska det finnas minst fyra toalettområden med femton toaletter vardera,

 

– vid över 125 platser ska det finnas minst sex toalettområden med femton toaletter vardera.

 

2)  Rena och fungerande duschar som kontrolleras regelbundet:

 

– vid upp till 10 platser ska det finnas minst ett duschområde med två duschar,

 

– vid mellan 25 och 50 platser ska det finnas minst två duschområden med fem duschar vardera,

 

– vid mellan 50 och 75 platser ska det finnas minst två duschområden med tio duschar vardera,

 

– vid mellan 75 och 125 platser ska det finnas minst fyra duschområden med tolv duschar vardera,

 

– vid över 125 platser ska det finnas minst sex duschområden med femton duschar vardera.

 

3)  Tillräcklig tillgång till dricksvatten.

 

4)  Lämpliga matlagningsmöjligheter, kiosk eller restaurang.

 

5)  Affär med olika livsmedel, drycker m.m. på området eller i närheten.

 

6)  Lämpligt antal soptunnor med tillräcklig kapacitet.

 

7)  Skydd mot regn och sol nära parkeringsområdet.

 

8)  Beredskapsplan/ledning på plats/kontaktuppgifter i en nödsituation som personalen känner till.

 

9)  Lämpligt antal bänkbord eller motsvarande alternativ.

 

10)  Lokalt trådlöst internet.

 

11)  Kontantlöst boknings-, betalnings- och faktureringssystem.

 

12)  System för indikering av tillgänglighet, både på plats och på internet.

 

13)  Anläggningen ska vara könsneutral.

 

Del B: Säkerhetsanordningar

 

1)  En genomgående avgränsning mellan parkeringsområdet och dess omgivningar, till exempel med stängsel eller barriärer av annat slag som förhindrar oavsiktligt inträde eller avsiktligt, olaga intrång eller fördröjer intrånget.

 

2)  Endast användare av lastbilsparkeringen och parkeringspersonalen får ges tillträde till parkeringen.

 

3)  Digital registrering (minst 25 bilder per sekund) ska finnas. Systemet ska registrera antingen kontinuerligt eller rörelseaktiverat.

 

4)  Det ska finnas ett system med övervakningskameror som gör det möjligt att ha uppsikt över hela inhägnaden och som registrerar allt som händer i närheten av eller vid inhägnaden.

 

5)  Vakter eller andra som patrullerar området.

 

6)  Alla brottsliga händelser ska rapporteras till parkeringspersonalen och polisen. Om möjligt ska fordonet stanna kvar i väntan på instruktioner från polisen.

 

7)  Körbanor och gångvägar som är upplysta dygnet runt.

 

8)  Fotgängarsäkerhet inom de särskilda parkeringsområdena.

 

9)  Övervakning av parkeringsområdet genom lämpliga och proportionerliga säkerhetskontroller.

 

10)  Tydligt angivna telefonnummer till larmtjänster.”

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 2 – led -1a (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 1 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a)  Artikel 1.1 ska ändras på följande sätt:

1.  I denna förordning fastställs skyldigheter och krav i samband med konstruktion, installation, användning, provning och kontroll av färdskrivare vid vägtransporter i syfte att kontrollera efterlevnaden av förordning (EG) nr 561/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG14 och rådets direktiv 92/6/EEG15.

1.  I denna förordning fastställs skyldigheter och krav i samband med konstruktion, installation, användning, provning och kontroll av färdskrivare vid vägtransporter i syfte att kontrollera efterlevnaden av förordning (EG) nr 561/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG14 och rådets direktiv 92/6/EEG15, förordning (EG) nr 1072/2009, rådets direktiv 92/106/EEG15a, direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU när det gäller utstationering av arbetstagare vid vägtransporter, och av direktivet om fastställande av särskilda regler avseende direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU i fråga om utstationering av förare vid vägtransporter.

__________________

__________________

14  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (EGT L 80, 23.3.2002, s. 35).

14  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (EGT L 80, 23.3.2002, s. 35).

15  Rådets direktiv 92/6/EEG av den 10 februari 1992 om montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av motorfordon inom gemenskapen (EGT L 57, 2.3.1992, s. 27).

15  Rådets direktiv 92/6/EEG av den 10 februari 1992 om montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av motorfordon inom gemenskapen (EGT L 57, 2.3.1992, s. 27).

 

15a  Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 december 1992 om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna (EGT L 368, 17.12.1992, s. 38).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 2 – led -1b (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 2 – punkt 2 – led ha (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1b)  I artikel 2.2 ska följande led läggas till:

 

”ha)  smart färdskrivare: en digital färdskrivare som använder en tjänst för positionsbestämning baserad på ett system för satellitnavigering som automatiskt fastställer positionen i enlighet med denna förordning.”

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 2 – led -1c (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 3 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1c)  Artikel 3.4 ska ersättas med följande:

4.  Femton år efter att krav på färdskrivare införts för nyregistrerade fordon enligt artiklarna 8, 9 och 10 ska fordon som används i en annan medlemsstat än registreringsmedlemsstaten vara utrustade med en sådan färdskrivare.

4.  Senast den 1 ... [EUT: 3 år efter att denna ändringsförordning träder i kraft] ska följande fordon utrustas med en smart färdskrivare:

 

a)  fordon som används i en annan medlemsstat än registreringsmedlemsstaten och som är utrustade med en analog färdskrivare,

 

b)  fordon som används i en annan medlemsstat än registreringsmedlemsstaten och som är utrustade med en digital färdskrivare som uppfyller specifikationerna i bilaga IB till rådets förordning (EEG) nr 3821/85 som tillämpats till och med den 30 september 2011, eller

 

c)  fordon som används i en annan medlemsstat än registreringsmedlemsstaten och som är utrustade med en digital färdskrivare som uppfyller specifikationerna i bilaga IB till rådets förordning (EEG) nr 3821/85 som tillämpats från och med den 1 oktober 2011,

 

__________________

 

  Detta under förutsättning att vägpaketet träder i kraft under 2019 och att version 2 av kommissionens genomförandeakt om smarta färdskrivare träder i kraft fram till 2019/2020 (se artikel 11 nedan), och att det därefter sker en successiv eftermontering.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=SV)

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 2 – led -1d (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 3 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1d)  I artikel 3 ska punkt 4a läggas till:

 

4a.  Den … [EUT: 4 år efter att denna ändringsförordning träder i kraft] ska alla fordon som används i en annan medlemsstat än registreringsmedlemsstaten och som är utrustade med en digital färdskrivare som uppfyller villkoren i bilaga IB till rådets förordning (EEG) nr 3821/85, som tillämpats från och med den 1 oktober 2012, vara utrustade med en smart färdskrivare.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1e (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 3 – punkt 4b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1e)  I artikel 3 ska punkt 4b läggas till:

 

4b.  Den … [EUT: 5 år efter att denna ändringsförordning träder i kraft] ska alla fordon som används i en annan medlemsstat än registreringsmedlemsstaten och som är utrustade med en smart färdskrivare som uppfyller villkoren i bilaga IC till förordning (EU) nr 2016/799 vara utrustade med en smart färdskrivare.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 2 – led -1f (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 4 – punkt 2 – strecksats 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1f)  I artikel 4.2 ska följande strecksats läggas till:

 

– ha tillräcklig minneskapacitet för att lagra alla uppgifter som krävs enligt denna förordning,

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 2 – led -1g (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 7 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1g)  Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

1.  Medlemsstaterna ska se till att behandlingen av personuppgifter inom ramen för denna förordning sker enbart i syfte att kontrollera överensstämmelsen med denna förordning och med förordning (EG) nr 561/2006, i enlighet med direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG och under tillsyn av den tillsynsmyndighet i medlemsstaten som avses i artikel 28 i direktiv 95/46/EG.

"1.  Medlemsstaterna ska se till att behandlingen av personuppgifter inom ramen för denna förordning sker enbart i syfte att kontrollera överensstämmelsen med denna förordning och med förordning (EG) nr 561/2006, direktiv 2002/15/EG, rådets direktiv 92/6/EEG, rådets direktiv 92/106/EEG, förordning (EG) nr 1072/2009, direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU när det gäller utstationering av arbetstagare inom vägtransportsektorn, och med direktivet om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU när det gäller utstationering av förare inom vägtransportsektorn, i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG och under tillsyn av den tillsynsmyndighet i medlemsstaten som avses i artikel 51 i förordning (EU) 2016/679.

 

"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1h (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1h)  I artikel 7.2 ska inledningen ersättas med följande:

2.  Medlemsstaterna ska särskilt se till att personuppgifter skyddas mot annan användning än sådan som uteslutande har att göra med denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006, i enlighet med punkt 1 avseende

”2.  Medlemsstaterna ska särskilt se till att personuppgifter skyddas mot annan användning än sådan som uteslutande har att göra med denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006, direktiv 2002/15/EG, rådets direktiv 92/6/EEG, rådets direktiv 92/106/EEG, förordning (EG) nr 1072/2009, direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU när det gäller utstationering av arbetstagare inom vägtransportsektorn, och med direktivet om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU när det gäller utstationering av förare inom vägtransportsektorn, i enlighet med punkt 1, med avseende på:

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 8 – punkt 1 – strecksats 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Var tredje timme under sammanlagd körtid.

Varje minut under sammanlagd körtid och varje gång fordonet korsar en medlemsstats gräns.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I artikel 8.1 ska följande stycke läggas till:

 

För att underlätta kontrollmyndigheternas efterlevnadskontroll ska den smarta färdskrivaren även registrera om fordonet har används för gods- eller persontransport, i enlighet med förordning (EG) nr 561/2006.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1b (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  I artikel 8.1 ska följande stycke läggas till:

 

Fordon som registreras för första gången … [24 månader efter att denna ändringsförordning träder i kraft] ska utrustas med färdskrivare i enlighet med andra strecksatsen i första stycket i artikel 8.1 och andra stycket i artikel 8.1 i denna förordning.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1c (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 9 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1c)  Artikel 9 punkt 2 ska ersättas med följande:

2.  Femton år efter att krav på färdskrivare införts för nyregistrerade fordon enligt denna artikel och artiklarna 8 och 10, ska medlemsstaterna i lämplig omfattning förse sina kontrollmyndigheter med den utrustning för fjärravläst tidig upptäckt som krävs för att tillåta sådan uppgiftsöverföring som avses i den här artikeln, med beaktande av deras specifika krav och strategier för tillsyn. Fram till dess får medlemsstaterna besluta om de ska utrusta sina kontrollmyndigheter med sådan utrustning för fjärravläst tidig upptäckt.

”2.  Senast den … [EUT: ett år efter att denna ändringsförordning träder i kraft] ska medlemsstaterna i lämplig omfattning förse sina kontrollmyndigheter med den utrustning för fjärravläst tidig upptäckt som krävs för att tillåta sådan uppgiftsöverföring som avses i den här artikeln, med beaktande av deras specifika krav och strategier för tillsyn. Fram till dess får medlemsstaterna besluta om de ska utrusta sina kontrollmyndigheter med sådan utrustning för fjärravläst tidig upptäckt.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=SV)

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1d (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 9 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1d)  Artikel 9.3 ska ersättas med följande:

3.  Den kommunikation som avses i punkt 1 ska upprättas med färdskrivaren endast när kontrollmyndigheternas utrustning begär det. Den ska ske via säker anslutning för att säkerställa dataintegritet och autentisering av färdskrivare och kontrollutrustning. Tillgång till denna information ska begränsas till kontrollmyndigheter som har tillstånd att kontrollera överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 och den här förordningen och till verkstäder i den utsträckning det är nödvändigt att kontrollera att färdskrivaren fungerar på rätt sätt.

”3.  Den kommunikation som avses i punkt 1 ska upprättas med färdskrivaren endast när kontrollmyndigheternas utrustning begär det. Den ska ske via säker anslutning för att säkerställa dataintegritet och autentisering av färdskrivare och kontrollutrustning. Tillgång till denna information ska begränsas till kontrollmyndigheter som har tillstånd att kontrollera överträdelser av de unionsrättsakter som anges i artikel 7.1 och den här förordningen och till verkstäder i den utsträckning det är nödvändigt att kontrollera att färdskrivaren fungerar på rätt sätt.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1e (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 11 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1e)  I artikel 11 ska första stycket ändras enligt följande:

För att säkerställa att smarta färdskrivare uppfyller principerna och kraven i denna förordning ska kommissionen genom genomförandeakter anta de detaljerade bestämmelser som krävs för en enhetlig tillämpning av artiklarna 8, 9 och 10, med undantag för bestämmelser som föreskriver registrering av ytterligare uppgifter i färdskrivaren. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 42.3.

För att säkerställa att smarta färdskrivare uppfyller principerna och kraven i denna förordning ska kommissionen genom genomförandeakter anta de detaljerade bestämmelser som krävs för en enhetlig tillämpning av artiklarna 8, 9 och 10, med undantag för bestämmelser som föreskriver registrering av ytterligare uppgifter i färdskrivaren.

 

Senast den … [EUT: 12 månader efter att denna ändringsförordning träder i kraft] ska kommissionen anta genomförandeakter med detaljerade bestämmelser för registrering varje gång det fordon som avses i andra strecksatsen i första stycket till artikel 8.1 och i andra stycket i artikel 8.1 korsar en gräns.

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 42.3.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1f (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 34 – punkt 5 – led iv

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1f)  Artikel 34.5 b ska ändras enligt följande:

iv)  under tecknet : raster eller vila.

”iv)  under tecknet : raster, vila, semester eller sjukledighet,

 

under tecknet ”färja/tåg”: Utöver tecknet: den viloperiod som tillbringas på en färja eller ett tåg i enlighet med kraven i artikel 9 i förordning (EG) nr 561/2006.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 34 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Föraren ska vid ankomsten till den lämpliga platsen att stanna på i färdskrivaren föra in symbolerna för de länder där den dagliga arbetsperioden påbörjas respektive avslutas samt var och när föraren har passerat en gräns med fordonet. Medlemsstater får ålägga förare av fordon som utför transporter inom deras territorium att lägga till mer detaljerade geografiska upplysningar till symbolen för landet, förutsatt att dessa medlemsstater har underrättat kommissionen om dessa detaljerade geografiska upplysningar före den 1 april 1998.

7.  Om inte färdskrivaren kan registrera gränspassagen automatiskt ska föraren vid första möjliga och tillgängliga plats att stanna på föra in symbolerna för de länder där den dagliga arbetsperioden påbörjas respektive avslutas samt var och när föraren har passerat en gräns med fordonet. Efter en gränspassage till ett annat land ska landskoden föras in under rubriken BEGIN på färdskrivaren. Medlemsstater får ålägga förare av fordon som utför transporter inom deras territorium att lägga till mer detaljerade geografiska upplysningar till symbolen för landet, förutsatt att dessa medlemsstater har underrättat kommissionen om dessa detaljerade geografiska upplysningar före den 1 april 1998.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 34 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  I artikel 34 ska följande punkt 7a läggas till:

 

”7a.  Förare ska få utbildning i hur de korrekt använder en färdskrivare för att kunna använda utrustningen fullt ut. Föraren ska inte själv bekosta den utbildning som arbetsgivaren ska tillhandahålla.”

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2b (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 7 – punkt 7b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  I artikel 34 ska följande punkt 7b läggas till:

 

”7b.  Maximalt antal kontrollmyndigheter bör få utbildning i hur man korrekt avläser och övervakar en färdskrivare.”

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2c (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 36 – punkt 1 – led i

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2c)  I artikel 36.1 ska led i ändras enligt följande:

i)  Diagramblad för innevarande dag och de diagramblad som föraren har använt under de föregående 28 dagarna.

”i)  Diagramblad för innevarande dag och de diagramblad som föraren har använt under de föregående 56 dagarna.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2d (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 36 – punkt 1 – led iii

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2d)  I artikel 36.1 ska led iii ändras enligt följande:

iii)  Registreringar som gjorts för hand och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 28 dagarna i enlighet med denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006.

”iii)  Registreringar som gjorts för hand och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 56 dagarna i enlighet med denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2e (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 36 – punkt 2 – led ii

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2e)  I artikel 36.2 ska led ii ändras enligt följande:

ii)  Registreringar som gjorts för hand och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 28 dagarna i enlighet med denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006.

”ii)  Registreringar som gjorts för hand och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 56 dagarna i enlighet med denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=SV)

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Inledning

EU har utvecklat en rad marknadsbestämmelser och sociala bestämmelser för att skapa en rättvis, välfungerande, säker och socialt hållbar vägtransportsektor. De nuvarande förordningarna nr 561/2006 om körtid och nr 165/2014 om färdskrivare har antagits i syfte att förbättra trafiksäkerheten och förarnas arbetsvillkor samt stärka både efterlevnaden av bestämmelserna och rättvis konkurrens mellan vägtransportföretag.

Dock visar utvärderingar att brister i de nuvarande reglerna samt otillräcklig tillämpning har lett till att de fastställda målen inte har uppnåtts fullt ut. Oklara och/eller inadekvata regler om veckovila, viloinrättningar och raster vid multibemanning samt avsaknaden av regler om hur förare ska kunna återvända till hemmet har lett till att reglerna tolkas och tillämpas på olika sätt i medlemsstaterna. Flera medlemsstater har nyligen antagit unilaterala åtgärder, vilket har lett till ytterligare juridiska gråzoner och ojämlik och inkonsekvent behandling av förare och operatörer. De vanligaste överträdelserna hade att göra med viloperioder (25 %), raster (23 %), körtidsregistrering (17 %) och körtid (16 %).

I utvärderingen uppmärksammades också den ineffektiva användningen av kontrollverktyg och system för datautbyte, inbegripet färdskrivare.

Kommissionens förslag

Kommissionen antog den 31 maj 2017 en uppsättning med 8 lagförslag (”Europa på väg”-paketet för ren, konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet) i syfte att säkerställa rättvis konkurrens, förenkla befintliga regler, bevara den inre marknaden och säkerställa arbetstagarnas rättigheter inom denna sektor.

Föreliggande förslag, som ändrar förordningarna (EG) nr 561/2006 (förordningen om körtid) och (EU) nr 165/2014 (förordningen om färdskrivare), syftar till att råda bot på bristerna i den nuvarande lagstiftningen, såsom bristen på tydlighet, det oenhetliga genomförandet och den otillräckliga tillämpningen, och till att underlätta ett stärkt samarbete mellan medlemsstaterna och de behöriga myndigheterna.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder kommissionens lagstiftningspaket ”Europa på väg” och detta förslag, eftersom det syftar till att främja lika villkor och rättvis konkurrens inom sektorn och samtidigt minska onödiga administrativa bördor, påskynda digitaliseringen av transporthandlingar och förbättra efterlevnaden. Han anser att hanteringen av alla förslag som en helhet är av yttersta vikt för att säkerställa antagandet av en sammanhängande lagstiftning.

Föredraganden avser att ytterligare förbättra kommissionens förslag inom följande huvudområden, med den vägledande principen ”mindre reglering och bättre digitalisering”:

1. Förarnas arbetsvillkor och flexibilitet

Sektorn för vägtransporter, särskilt långa och internationella sådana, lider stor brist på förare i alla medlemsstater. Detta beror delvis på förarnas levnads- och arbetsvillkor. Här ingår långa perioder då man är borta från hemmet och systematisk brist på lämplig inkvartering.

Större flexibilitet i tillämpningen av kör- och vilotider

Förare som utför internationella långdistanstransporter tillbringar långa perioder borta från hemmet. Med de krav som för närvarande gäller för normal veckovila förlängs dessa perioder i onödan. Föredraganden stöder förslaget att anta EU-bestämmelser om veckovila för att göra det lättare för förare att utföra transporter och ändå, utan att bryta mot reglerna, nå hemmet för att ta normal veckovila och samtidigt få full kompensation för all reducerad veckovila.

Återvända hem

Föredraganden vill se till att operatörerna ger förarna både möjlighet och medel att återvända till hemmet en gång i månaden, utan att oproportionerligt minska viloperioden hemma. Dessutom föreslår föredraganden ett förtydligande av definitionen av ”hem” för att undvika felaktig användning.

Krav avseende normal veckovila:

Föredraganden håller med om att det finns ett behov av att förtydliga kraven för veckovila med avseende på den plats där vilan ska äga rum, med tanke på de befintliga skillnaderna mellan medlemsstaterna i fråga om tolkningen och genomförandet av dessa krav.

Föredraganden stöder kommissionens förslag att införa ett förbud mot veckovila i ett fordon på totalt 45 timmar eller mer och vill utvidga det till att omfatta även reducerad veckovila. Föredraganden håller med om att arbetsgivare måste förse förarna med lämplig inkvartering med lämpliga sovmöjligheter och sanitära inrättningar, om förarna inte kan ta en veckovila på en privat plats som de själva väljer.

Föredraganden påminner dock om att ur ett säkerhets- och försäkringsperspektiv bör inte förare och deras fordon skiljas åt, och att vila i hytten därför är vanligt inom transportsektorn.

– Krav avseende särskilda parkeringsområden:

Föredraganden föreslår därför att man inför ett undantag till den allmänna regeln att inte ta ut veckovila i hytten, förutsatt att den tas ut inom särskilda certifierade parkeringsområden.

De särskilda parkeringscertifikaten bör ange kraven för dessa särskilda parkeringsområden, av olika slag, som gör det möjligt för förarna att ta ut sin vila i fordonet. Dessa krav bör säkerställa att alla inrättningar för goda viloförhållanden finns på plats, både sanitära, köksrelaterade och övriga sådana, inbegripet möjligheten att betala i förskott. Föredraganden vill säkerställa att dagtraktamentena för förare används till det som de är avsedda för, dvs. parkering och dagligt uppehälle.

Föredraganden anser att olika typer av organisationer, lokala myndigheter eller andra, bör uppmuntras att delta i uppbyggnaden av dessa parkeringsområden, som sedan ska certifieras av den behöriga myndigheten i medlemsstaten. De skulle kunna drivas kommersiellt eller som socialt företag, förutsatt att kraven är uppfyllda.

– Krav avseende faktiska körtider

Förare ställs ofta inför oförutsedda omständigheter som gör det omöjligt att nå önskad destination för att ta veckovila utan att bryta mot EU:s regler. Föredraganden ställer sig bakom förslaget att göra det lättare för förare att hantera sådana omständigheter och göra det möjligt för dem att nå den destination där de önskar ta sin veckovila utan att bryta mot kraven avseende maximala körtider. Föredraganden ändrar dock förslaget så att det endast gäller när föraren försöker nå den operativa centralen för att ta sin vila i hemmet.

2. ”Smart” efterlevnad:

– Smarta färdskrivare

Föredraganden anser att bättre genomförande är avgörande för att uppnå målen i förslaget. Tydliga regler för regelbundet administrativt samarbete mellan medlemsstaterna är avgörande, för att harmonisera metoderna för genomdrivande och därmed förbättra ändamålsenligheten och effektiviteten i det gränsöverskridande genomförandet. För närvarande används kontrollverktygen olika, och det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna är bristfälligt, vilket försvagar det gränsöverskridande genomförandet. Föredraganden anser att bättre användning av digitala verktyg kan leda till mindre betungande reglering när det gäller många aspekter av genomförandet.

I detta hänseende är föredraganden övertygad om att obligatorisk användning av färdskrivare inom internationell transport måste införas tidigare än vad den nuvarande lagstiftningen föreskriver. Det skulle göra det möjligt att i ett tidigare skede utnyttja fördelarna med denna nya produkt, och förbättra effektiviteten i reglerna och deras genomdrivande.

Tillsynsmyndigheterna måste vara rätt utrustade för att kunna dra nytta av de väsentliga uppgifter som de smarta färdskrivarna kommer att tillhandahålla.


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR TAGIT EMOT SYNPUNKTER FRÅN

Denna förteckning har upprättats helt på frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har mottagit bidrag från följande enheter eller personer under det att förslaget till betänkande utarbetades:

Enhet och/eller person

Euro Control Route

Federatie Nederlandse Vakbeweging

Christelijk Nationaal Vakbond

International Coach Tourism Federation

Discordia

Transport and Logistics Poland

Bundesverband der Deutschen Industrie

International Road Union

European Automobile Manufacturers' Association

DHL Group

European Transport Workers' Federation

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung

Austrian Federal Economic Chamber (WKÖ)

Association of International Road Transport Carriers in Poland

Freight Transport Association

CEGROBB

Transport en Logistiek Nederland

Kiwa Register B.V.

Fédération Française des Transports Routiers

European Shippers' Council

Amazone

The Danish Transport and Logistics Association

Representanter från flera av medlemsstaternas regeringar

Europeiska kommissionens representation


YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (26.4.2018)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Föredragande av yttrande (*): Georges Bach

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Transportsektorn är en starkt konkurrensutsatt sektor som står inför stora utmaningar. Bristen på kvalificerade förare är ett av de största problemen. Sektorn kan locka till sig nya arbetstagare endast om arbetsvillkoren förbättras. Nomadiserande körning, övernattning i förarhytten under flera veckors tid, ett arbete under press och stress hör till de främsta orsakerna till att arbetstagare ofta har en negativ bild av den internationella transportsektorn.

Syftet med förordningen om körtid är att förbättra både arbetsvillkor och viloperioder för förare samt den allmänna trafiksäkerheten. Om de genomförs och tillämpas korrekt uppfyller de nuvarande bestämmelserna om körtider och viloperioder fortfarande detta mål. Föredraganden föreslår därför att bestämmelserna om körtider och viloperioder bibehålls som de är i den nuvarande förordningen.

Varierande tolkningar av gällande bestämmelser i medlemsstaterna är dock problematiska för de företag och förare som bedriver gränsöverskridande verksamhet, och gör det svårare för myndigheterna att utföra effektiva kontroller.

De nationella myndigheterna och kontrollorganen i de olika medlemsstaterna bör samarbeta mer för att på ett korrekt sätt genomföra och tillämpa bestämmelserna och för att skapa rättslig säkerhet för företagen och deras förare. Införandet av den digitala färdskrivaren under 2019 kommer att förenkla kontrollerna för de nationella myndigheterna men också för företagen och förarna. På grund av den snabba utvecklingen av digital teknik är det nödvändigt att förkorta övergångsperioden för införandet av den digitala färdskrivaren, så att alla fordon som omfattas av förordningen utrustas med digitala färdskrivare senast 2024.

För att säkerställa trafiksäkerheten och förbättra arbetsförhållandena för förarna föreslår föredraganden att man utvidgar förordningens tillämpningsområde till godstransporter med lätta nyttofordon på högst 3,5 ton som bedriver verksamhet utanför en radie av 100 km från den plats där företaget är beläget.

Förare tillåts att tillbringa sina raster, sin dygnsvila och sin reducerade veckovila i hytten. Därför stöder föredraganden helhjärtat tanken att förbjuda förare att sova i hytten under den normala veckovilan på 45 timmar eller mer.

För närvarande saknas det emellertid ändamålsenlig infrastruktur för inkvartering av förare på de europeiska vägarna. Det behövs större insatser för att säkerställa finansiering för att inrätta och/eller förbättra säkra parkeringsplatser, lämpliga sanitära inrättningar och ändamålsenlig inkvartering.

Föredraganden stöder kommissionens förslag som fastställer att kompensationen för reducerad veckovila ska tas ut i samband med en normal veckovila på minst 45 timmar. Dessutom ska företagen organisera förarnas arbete på sådant sätt att förarna har möjlighet att återvända till sin bosättningsort eller till en annan plats som de själva valt för sin veckovila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för reducerad veckovila.

Föredraganden anser att dessa åtgärder skulle förbättra förarnas arbetsförhållanden och trafiksäkerheten och således öka sektorns attraktionskraft.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Goda arbetsvillkor för förare och rättvisa affärsvillkor för vägtransportföretag är ytterst viktigt för att skapa en säker, effektiv och socialt ansvarstagande vägtransportsektor. För att underlätta den processen är det viktigt unionens sociallagstiftning för vägtransportsektorn är tydlig, ändamålsenlig, lätt att tillämpa och verkställa samt genomförs på ett effektivt och enhetligt sätt i hela unionen.

(1)  Goda arbetsvillkor för förare och rättvisa affärsvillkor för vägtransportföretag är ytterst viktigt för att skapa en säker, effektiv och socialt ansvarstagande vägtransportsektor som kan locka till sig kvalificerade arbetstagare. För att underlätta den processen är det viktigt unionens sociallagstiftning för vägtransportsektorn är tydlig, proportionerlig, ändamålsenlig, lätt att tillämpa och verkställa samt genomförs på ett effektivt och enhetligt sätt i hela unionen.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Inrättandet av ett europeiskt arbetsmarknadsverk skulle kunna spela en viktig roll i genomförandet av bestämmelserna i denna förordning, särskilt när det gäller att hjälpa de nationella myndigheterna att samordna kontroller, utbyta information och bästa praxis samt utbilda kontrollörer.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Efter en utvärdering av ändamålsenligheten och effektiviteten i genomförandet av unionens existerande sociallagstiftning på området vägtransporter, och i synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/20069, konstaterades vissa brister i den nuvarande rättsliga ramen. Oklara och inadekvata regler om veckovila, viloinrättningar och raster vid multibemanning samt avsaknaden av regler om hur förare ska kunna återvända till och ta vila i hemmet leder till att reglerna tolkas och genomförs på olika sätt i medlemsstaterna. Flera medlemsstater har nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket har lett till ytterligare ökad rättslig osäkerhet och ojämlik behandling av förare och operatörer.

(2)  Efter en utvärdering av ändamålsenligheten och effektiviteten i genomförandet av unionens existerande sociallagstiftning på området vägtransporter, och i synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/20069, konstaterades vissa brister i genomförandet av den rättsliga ramen. Oklara regler om veckovila, viloinrättningar och raster vid multibemanning samt avsaknaden av regler om hur förare ska kunna återvända till och ta vila i hemmet eller på någon annan plats som de själva väljer leder till att reglerna tolkas och genomförs på olika sätt i medlemsstaterna. Flera medlemsstater har nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket har lett till ytterligare ökad rättslig osäkerhet och ojämlik behandling av förare och operatörer.

______________

____________________

9 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, 11.4.2006, s. 1).

9 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, 11.4.2006, s. 1).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Efterhandsutvärderingen av förordning (EG) nr 561/2006 bekräftade att inkonsekvent och ineffektiv kontroll av efterlevnaden av unionens sociallagstiftning främst berodde på oklara bestämmelser, ineffektivt utnyttjande av kontrollverktygen och otillräckligt administrativt samarabete mellan medlemsstaterna.

(3)  Efterhandsutvärderingen av förordning (EG) nr 561/2006 bekräftade att inkonsekvent och ineffektiv kontroll av efterlevnaden av unionens sociallagstiftning främst berodde på oklara bestämmelser, ineffektivt och oenhetligt utnyttjande av kontrollverktygen och otillräckligt administrativt samarbete mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Tydliga och väl anpassade regler som tillämpas på samma sätt överallt är också avgörande för att uppnå policymålet att förbättra arbetsvillkoren för förare och i synnerhet säkerställa att konkurrensen inte snedvrids mellan operatörer samt bidra till trafiksäkerhet för alla väganvändare.

(4)  Tydliga och väl anpassade regler som tillämpas på samma sätt överallt är också avgörande för att uppnå policymålet att förbättra arbetsvillkoren för förare och i synnerhet säkerställa att konkurrensen är rättvis och inte snedvrids mellan operatörer samt bidra till trafiksäkerhet för alla väganvändare.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Godstransport och passagerartransport är två väsensskilda verksamheter. Bussförare står i nära kontakt med sina passagerare och bör med större flexibilitet kunna lägga in raster utan att förlänga körtiden eller viloperioder eller förkorta viloperioderna och rasterna.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Förare som utför internationella långdistanstransporter tillbringar långa perioder borta från hemmet. Med de krav som för närvarande gäller för normal veckovila förlängs dessa perioder i onödan. Det är därför önskvärt att anpassa reglerna om veckovila på ett sådant sätt att det blir lättare för förare att utföra transporter och ändå, utan att bryta mot reglerna, nå hemmet för att ta normal veckovila och få full kompensation för all reducerad veckovila. Det är också nödvändigt att föreskriva att operatörerna måste organisera förarnas arbete så att dessa perioder borta från hemmet inte blir orimligt långa.

(6)  Förare som utför internationella långdistanstransporter tillbringar långa perioder borta från hemmet. Det är därför önskvärt att säkerställa tillämpningen av reglerna om veckovila på ett sådant sätt att det blir lättare för förare att utföra transporter och ändå, utan att bryta mot reglerna, nå hemmet för att ta normal veckovila och få full kompensation för all reducerad veckovila. För att säkerställa säkra och rimliga arbetsförhållanden är det nödvändigt att föreskriva att operatörerna måste organisera förarnas arbete så att perioderna borta från hemmet inte blir orimligt långa och förarna har möjlighet att åka hem regelbundet och att de har möjlighet att omfattas av anständiga villkor för vila i inkvartering av god kvalitet. När en förare väljer att tillbringa sin viloperiod i hemmet bör transportföretaget ombesörja medel så att föraren kan återvända hem. Dessutom bör återresans längd inte beaktas vid beräkningen av viloperioden. När en förare väljer att ta sin vila på en annan plats än i sitt hem bör detta inte beaktas vid beräkningen av förarens rätt till reseersättning.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Medlemsstaterna tolkar och genomför kraven om veckovila på olika sätt när det gäller den plats där veckovilan bör tas. Det är därför lämpligt att förtydliga kravet om att säkerställa att förare får lämplig inkvartering vid normal veckovila om denna tas på annan plats än i hemmet.

(7)  Medlemsstaterna tolkar och genomför kraven om veckovila på olika sätt när det gäller den plats där veckovilan bör tas. För att säkerställa goda arbetsförhållanden och förarnas säkerhet är det därför lämpligt att förtydliga kravet om att säkerställa att förare får inkvartering, som är av god kvalitet och anpassad för båda könen, eller annan av föraren utvald plats som arbetsgivaren betalar för vid normal veckovila om denna tas på annan plats än i hemmet. Medlemsstaterna bör se till att det finns tillräckligt med säkra parkeringsplatser som är anpassade till förarnas behov.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Vägtransporter i unionen innebär i många fall att färja eller tåg används för vissa sträckor. Tydliga bestämmelser om perioder av viloperioder och raster som är lämpliga för den typen av transporter bör därför fastställas.

Motivering

Undantag bör beviljas när det gäller veckovila för långa sträckor med färja eller tåg, framför allt i EU: s perifera områden.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  För att säkerställa goda arbetsförhållanden för förare vid lastnings- och lossningsplatser bör de som äger och driver sådana anläggningar ge förarna tillgång till sanitära anläggningar.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  I syfte att göra kontrollen av efterlevnaden av sociallagstiftningen mer kostnadseffektiv bör potentialen i de nuvarande och framtida färdskrivarsystemen utnyttjas fullt ut. Därför bör färdskrivarens funktioner förbättras så att den medger en mer exakt positionsbestämning, i synnerhet vid internationell transport.

(11)  I syfte att förenkla och göra kontrollen av efterlevnaden av sociallagstiftningen mer kostnadseffektiv bör potentialen i de nuvarande och framtida färdskrivarsystemen utnyttjas fullt ut. Därför bör färdskrivarens funktioner förbättras så att den medger en mer exakt positionsbestämning, i synnerhet vid internationell transport. Kommissionen bör undersöka möjligheten att inrätta en portal för vägtransporter, såsom GNSS, som skulle göra det möjligt för nationella myndigheter att till fullo utnyttja potentialen hos smarta färdskrivare.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Den snabba utvecklingen av ny teknik och digitaliseringen av hela unionens ekonomi samt kravet på lika konkurrensvillkor för företag inom den internationella vägtransporten gör det nödvändigt att förkorta övergångsperioden för införandet av smarta färdskrivare i registrerade fordon. Smarta färdskrivare kommer att bidra till en bättre övervakning av tillämpningen av unionslagstiftningen inom vägtransportsektorn och till förenklade kontroller, och kommer således att underlätta de nationella myndigheternas arbete. En skyldighet att införa smarta färdskrivare i registrerade fordon bör föreskrivas så snart som möjligt och senast i januari 2021.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b)  Användningen av lätta nyttofordon för godstransporter ökar, och detta har resulterat i uppkomsten av illojal konkurrens och avvikande tillämpning av förordning (EG) 561/2006, vilket har lett till olikartade arbetsvillkor och äventyrat vägsäkerheten. För att öka trafiksäkerheten och förbättra förarnas arbetsförhållanden bör tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 561/2006 utvidgas till att omfatta lätta nyttofordon som används för godstransport, såvida fordonet inte används för företagets eller förarens egen räkning, eller om körningen inte utgör den huvudsakliga verksamheten för den person som kör fordonet.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 11c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11c)  I syfte att säkerställa lämpliga hälso- och säkerhetsstandarder för förare är det nödvändigt att inrätta eller förbättra säkra parkeringsplatser, lämpliga sanitära inrättningar och inkvartering av god kvalitet. Det bör finnas ett tillräckligt nät av parkeringsplatser inom unionen.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 11d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11d)  Europaparlamentet ansåg i sin resolution om genomförandet av vitboken från 2011 om transporter: översyn och vägen mot hållbara transporter, att det skulle inrättas en europeisk vägtrafikmyndighet för att säkerställa ett korrekt genomförande av EU:s lagstiftning och främja standardisering i alla medlemsstater.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 2 – punkt 1 – led a

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1)  I artikel 2.1 ska led a) ersättas av:

a)  gods, om fordonens högsta tillåtna vikt, inklusive släpvagn eller påhängsvagn, överstiger 3,5 ton, eller

”a)  gods, eller”

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 3 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”h)  fordon eller en kombination av fordon som används för icke-kommersiell transport av gods,”

”h)  fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 7,5 ton, som används för icke-kommersiell transport av gods,”

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 –led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 3 – led ha (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I artikel 3 ska följande led läggas till:

 

”ha)  lätta nyttofordon som används för godstransport, såvida transporten inte görs för andras räkning, utan för företagets eller förarens egen räkning, och om körningen inte utgör den huvudsakliga verksamheten för den person som kör fordonet.”

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 4 – led r

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”r)  ”icke-kommersiell transport: all vägtransport, utom transport för annans eller egen räkning, för vilken ingen ersättning mottas och som inte genererar någon inkomst.”

”r)  icke-kommersiell transport: all vägtransport av passagerare eller gods, utom transport för annans eller egen räkning, för vilken ingen, direkt eller indirekt, ersättning mottas och som inte, direkt eller indirekt, genererar någon inkomst.”

Motivering

Definitionen klargörs ytterligare, med hänsyn till nya affärsmodeller.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 4 – led ra (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  I artikel 4 ska följande led läggas till:

 

”ra)  hem: förarens registrerade hemvist i en medlemsstat.”

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2b (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 4 – led rb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  I artikel 4 ska följande led läggas till:

 

”rb)  lätta nyttofordon: fordon som används för godstransport och med en högsta tillåten vikt inklusive släpvagn eller påhängsvagn som inte överstiger 3,5 ton.”

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 7 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Vid multibemanning har en förare rätt ta en rast på 45 minuter i ett fordon som körs av en annan förare, under förutsättning att den förare som tar rasten inte har till uppgift att bistå den förare som kör fordonet.”

”Vid multibemanning har en förare rätt ta en rast på 45 minuter i ett fordon som körs av en annan förare, under förutsättning att den förare som tar rasten inte har till uppgift att bistå den förare som kör fordonet.”

 

Vid vägtransporter av passagerare kan föraren välja att ta en rast om minst 30 minuter, följt av en rast om minst 15 minuter, fördelade över körtiden, så att bestämmelserna i första stycket iakttas.”

Motivering

Vid persontransport bör förarna kunna vara mer flexibla när det gäller att ta raster och anpassa dessa efter passagerarnas behov, utan att körtiden förlängs eller viloperioder och raster förkortas.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  I punkt 6 ska första stycket ersättas med följande:

utgår

”6.  Under fyra på varandra följande veckor ska en förare ta minst

 

a)  fyra normala veckovilor, eller

 

b)  två normala veckovilor om minst 45 timmar och två reducerade veckovilor om minst 24 timmar.

 

Vid tillämpning av led b ska reducerade veckovilor kompenseras genom en motsvarande sammanhängande vila som ska tas ut före utgången av den tredje veckan efter veckan i fråga.”

 

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led b

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”7.  Varje viloperiod som tas ut som kompensation för en reducerad veckovila ska omedelbart föregå eller omedelbart följa på en normal veckovila på minst 45 timmar.”

”7.  Varje viloperiod som tas ut som kompensation för en reducerad veckovila ska tas ut före eller som en förlängning av en normal veckovila på minst 45 timmar såsom en sammanhängande viloperiod.”

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led c

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8 – punkt 8a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”8a.  Normal veckovila eller en annan vila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för tidigare reducerad veckovila får inte tas i fordonet. Sådana vilor ska tas i lämplig inkvartering med lämpliga privata sovmöjligheter och sanitära inrättningar,

”8a.  Normal veckovila eller en annan vila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för tidigare reducerad veckovila får inte tas i fordonet. Sådana vilor ska tas i inkvartering utanför hytten, som är av god kvalitet och anpassad för båda könen, med lämpliga sanitära inrättningar och privata sovmöjligheter för föraren,

a)  som antingen tillhandahålls eller betalas av arbetsgivaren, eller

a)  som antingen tillhandahålls eller betalas av arbetsgivaren, eller

b)  i hemmet eller på annan av föraren utvald privat plats.

b)  i hemmet eller på annan av föraren utvald privat plats.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led c

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8 – punkt 8b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8b.  Transportföretaget ska organisera förarnas arbete så att förarna inom varje period om tre på varandra följande veckor kan tillbringa minst en normal veckovila, eller en veckovila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för reducerad veckovila, i hemmet.”

8b.  Transportföretaget ska organisera förarnas arbete så att förarna inom varje period om tre på varandra följande veckor kan tillbringa minst en normal veckovila, eller en veckovila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för reducerad veckovila, i hemmet eller på någon annan plats som de själva väljer.” Föraren ska underrätta transportföretaget skriftligen före denna viloperiod huruvida den kommer att tas på annan plats än förarens hem. Om en förare väljer att ta sin viloperiod i hemmet ska transportföretaget ombesörja ekonomiska eller praktiska medel så att föraren kan återvända hem. Återresans längd ska inte beaktas vid beräkningen av förarens viloperiod. När en förare väljer att ta sin vila på en annan plats än i sitt hem får företaget inte dra av resekostnaderna vid beräkningen av förarens rätt till reseersättning.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led ca (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 8 – punkt 8b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Följande punkt ska införas:

 

”8c.  Senast [datum för denna förordnings ikraftträdande], och därefter vartannat år, ska medlemsstaterna lägga fram en rapport till kommissionen om tillgången till lämpliga viloinrättningar för förare och säkra parkeringsplatser på sitt territorium. Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer en gemensam mall för medlemsstaternas rapporter vartannat år, i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.2.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 9 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”9.  Utan hinder av artikel 8 får en förare som medföljer ett fordon som transporteras med färja eller järnväg och som tar ut normal dygnsvila eller reducerad veckovila avbryta viloperioden högst två gånger och ägna sig åt andra aktiviteter i totalt högst en timme. Under den normala dygnsvilan eller reducerade veckovilan ska föraren ha tillgång till en sovbrits eller liggplats avsedd för denne.”

”1.  Utan hinder av artikel 8 får en förare som medföljer ett fordon som transporteras med färja eller järnväg och som tar ut normal dygnsvila eller veckovila avbryta viloperioden högst två gånger och ägna sig åt andra aktiviteter i totalt högst en timme. Under den normala dygnsvilan eller veckovilan ska föraren ha tillgång till en sovbrits eller liggplats avsedd för denne.”

Motivering

Utan hinder av artikel 8 får en förare som medföljer ett fordon som transporteras med färja eller järnväg och som tar ut normal dygnsvila eller veckovila avbryta viloperioden högst två gånger och ägna sig åt andra aktiviteter i totalt högst en timme. Under den normala dygnsvilan eller veckovilan ska föraren ha tillgång till en sovbrits eller liggplats avsedd för denne.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Förordning (EG) nr 561/2006

Artikel 10 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(6a)  I artikel 10 ska punkt 1 ersättas med följande:

1.  Transportföretagets betalning till förare som är anställda eller som står till företagets förfogande får inte, även om det sker i form av bonus eller lönetillägg, beräknas på grundval av tillryggalagda sträckor och/eller transporterad godsmängd, om betalningen är av sådan art att den utgör en fara för trafiksäkerheten och/eller uppmuntrar till överträdelse av denna förordning.

1.  Transportföretagets betalning till förare som är anställda eller som står till företagets förfogande får inte, även om det sker i form av bonus eller lönetillägg, beräknas på grundval av tillryggalagda sträckor, leveranshastighet och/eller transporterad godsmängd, om betalningen uppmuntrar till överträdelse av denna förordning..

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 2 – led -1 (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 3 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1)  I artikel 3 ska punkt 4 ersättas med följande:

4.  Femton år efter att krav på färdskrivare införts för nyregistrerade fordon enligt artiklarna 8, 9 och 10 ska fordon som används i en annan medlemsstat än registreringsmedlemsstaten vara utrustade med en sådan färdskrivare.

4.  18 månader efter att krav på färdskrivare införts för nyregistrerade fordon enligt artiklarna 8, 9 och 10 ska fordon som används i en annan medlemsstat än registreringsmedlemsstaten vara utrustade med en sådan färdskrivare.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 2 –led 2

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 34 – punkt 7 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Föraren ska vid ankomsten till den lämpliga platsen att stanna på i färdskrivaren föra in symbolerna för de länder där den dagliga arbetsperioden påbörjas respektive avslutas samt var och när föraren har passerat en gräns med fordonet. Medlemsstater får ålägga förare av fordon som utför transporter inom deras territorium att lägga till mer detaljerade geografiska upplysningar till symbolen för landet, förutsatt att dessa medlemsstater har underrättat kommissionen om dessa detaljerade geografiska upplysningar före den 1 april 1998.”

Föraren ska vid ankomsten till den första lämpliga platsen att stanna på i färdskrivaren föra in symbolerna för de länder där den dagliga arbetsperioden påbörjas respektive avslutas samt var och när föraren har passerat en gräns med fordonet. Medlemsstater får ålägga förare av fordon som utför transporter inom deras territorium att lägga till mer detaljerade geografiska upplysningar till symbolen för landet, förutsatt att dessa medlemsstater har underrättat kommissionen om dessa detaljerade geografiska upplysningar före den 1 april 1998.”

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 36 – punkt 1 – led i

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2a)  I artikel 36.1 ska led i) ersättas med följande:

i)  Diagramblad för innevarande dag och de diagramblad som föraren har använt under de föregående 28 dagarna.

i)  Diagramblad för innevarande dag och de diagramblad som föraren har använt under de föregående 56 dagarna.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2b (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 36 – punkt 1 – led iii

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2b)  I artikel 36.1 ska led iii) ersättas med följande:

iii)  Registreringar som gjorts för hand och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 28 dagarna i enlighet med denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006.

iii)  Registreringar som gjorts för hand och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 56 dagarna i enlighet med denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2c (nytt)

Förordning (EU) nr 165/2014

Artikel 36 – punkt 2 – led ii

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2c)  I artikel 36.2 ska led ii) ersättas med följande:

ii)  Registreringar som gjorts för hand och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 28 dagarna i enlighet med denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006.

ii)  Registreringar som gjorts för hand och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 56 dagarna i enlighet med denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

Referensnummer

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

15.6.2017

Associerade utskott – tillkännagivande i kammaren

14.12.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Georges Bach

3.10.2017

Behandling i utskott

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Antagande

25.4.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

14

7

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

32

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

14

-

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

7

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Verónica Lope Fontagné

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

Referensnummer

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Framläggande för parlamentet

31.5.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Associerat/Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Wim van de Camp

30.6.2017

 

 

 

Behandling i utskott

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Antagande

4.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

14

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Ingivande

7.6.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

33

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Merja Kyllönen

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

14

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

VERTS/ALE

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

Marie-Pierre Vieu

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Franck Proust

Lucy Anderson, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 13 juni 2018Rättsligt meddelande