Postopek : 2017/0121(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0206/2018

Predložena besedila :

A8-0206/2018

Razprave :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Obrazložitev glasovanja
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0339

POROČILO     ***I
PDF 1149kWORD 128k
8.6.2018
PE 615.504v02-00 A8-0206/2018

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalka: Merja Kyllönen

Pripravljavka mnenja (*):

Martina Dlabajová, Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

(*) Postopek s pridruženim odborom – člen 54 Poslovnika

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0278),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0170/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. januarja 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0206/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa

o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI)

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  Zaradi velike mobilnosti delovne sile v sektorju cestnega prometa so potrebna sektorska pravila, ki bodo zagotovila ravnotežje med svobodo prevoznikov, da opravljajo čezmejne storitve, prostim pretokom blaga in socialno zaščito voznikov. Ta direktiva je zato namenjena zagotavljanju pravne varnosti in jasnosti, prispevanju k harmonizaciji in spodbujanju izvrševanja ter k boju proti nezakonitim praksam in zmanjševanju upravnega bremena.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Za vzpostavitev varnega, učinkovitega in družbeno odgovornega sektorja cestnega prometa je treba zagotoviti ustrezne delovne pogoje in socialno zaščito za voznike, hkrati pa tudi primerne pogoje poslovanja in poštene konkurenčne pogoje za prevoznike.

(1)  Za vzpostavitev varnega, učinkovitega in družbeno odgovornega sektorja cestnega prometa je treba zagotoviti prosti pretok blaga in svobodo opravljanja storitev, ustrezne delovne pogoje in socialno zaščito za voznike ter omogočiti primerno poslovno in konkurenčno okolje za prevoznike ob spoštovanju temeljnih svoboščin, zlasti prostega pretoka blaga in svobode opravljanja storitev, zagotovljenih s Pogodbama.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Vsa nacionalna pravila, ki se uporabljajo za cestni promet, morajo biti sorazmerna in utemeljena, pri čemer temeljnih svoboščin, ki jih zagotavlja Pogodba, kot je prosti pretok storitev, ne smejo ovirati ali zmanjševati njihovo privlačnost, da bi ohranili in celo povečali konkurenčnost Unije ob spoštovanju delovnih pogojev in socialne zaščite za voznike.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Ker so storitve cestnega prevoza zelo mobilne, je treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju, da lahko vozniki uveljavljajo pravice, ki jih imajo, ter da se prevozniki ne soočajo z nesorazmernimi upravnimi ovirami, ki neupravičeno omejujejo njihovo svobodo opravljanja čezmejnih storitev.

(2)  Ker so storitve cestnega prevoza zelo mobilne, je treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju, da lahko vozniki uveljavljajo pravice, ki jih imajo, ter da se prevozniki, ki so večinoma MSP (90 %) z manj kot 10 delavci, ne soočajo z nesorazmernimi upravnimi ovirami ali prekomernimi in diskriminatornimi preverjanji, ki neupravičeno omejujejo njihovo svobodo opravljanja čezmejnih storitev.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Vsa nacionalna pravila, ki se uporabljajo za cestni promet, morajo biti sorazmerna in utemeljena ter ne smejo onemogočati ali ovirati uresničevanja temeljnih svoboščin, ki jih zagotavlja Pogodba, kot je prosti pretok blaga in svoboda opravljanja storitev, da bi ohranili in celo povečali konkurenčnost Unije, vključno s ceno proizvodov in storitev, prek spoštovanja delovnih pogojev in socialne zaščite za voznike ter posebnosti panoge, saj so vozniki zelo mobilni delavci in ne napoteni delavci.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Ravnovesje med izboljšanjem socialnih in delovnih pogojev za voznike ter lažjim uresničevanjem svobode opravljanja storitev cestnega prevoza na podlagi poštene konkurence med nacionalnimi in tujimi prevozniki je bistveno za nemoteno delovanje notranjega trga.

(3)  Ravnovesje med izboljšanjem socialnih in delovnih pogojev za voznike ter lažjim uresničevanjem svobode opravljanja storitev cestnega prevoza na podlagi poštene, sorazmerne in nediskriminatorne konkurence med nacionalnimi in tujimi prevozniki je bistveno za nemoteno delovanje notranjega trga. Zato bi morala biti vsa nacionalna zakonodaja ali politika, ki se uporablja v prometnem sektorju na nacionalni ravni, usmerjena k razvoju in krepitvi enotnega evropskega prometnega prostora in ne bi smela na noben način prispevati k razdrobljenosti notranjega trga. 

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Pri oceni učinkovitosti in uspešnosti veljavne zakonodaje v sektorju cestnega prometa so bile ugotovljene določene vrzeli v obstoječih določbah in pomanjkljivosti pri njihovem izvrševanju. Poleg tega države članice pravila različno razlagajo, uporabljajo in izvajajo. To ustvarja pravno negotovost in neenako obravnavo voznikov in prevoznikov, kar škoduje delovnim, socialnim in konkurenčnim pogojem v sektorju.

(4)  Pri oceni učinkovitosti in uspešnosti veljavne zakonodaje v sektorju cestnega prometa so bile ugotovljene določene vrzeli v obstoječih določbah in pomanjkljivosti pri njihovem izvrševanju ter nezakonite prakse, kot je uporaba slamnatih družb. Dodatno pozornost bi bilo treba nameniti boju proti neprijavljenemu delu v prometnem sektorju. Poleg tega države članice pravila različno razlagajo, uporabljajo in izvajajo, kar povzroča velika upravna bremena za voznike in prevoznike. To ustvarja pravno negotovost, kar škoduje delovnim, socialnim in konkurenčnim pogojem v sektorju.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Da bi zagotovili pravilno uporabo direktiv 96/71/ES1a in 2014/67/EU1b Evropskega parlamenta in Sveta, bi bilo treba na ravni Unije okrepiti kontrole in sodelovanje za boj proti goljufijam v zvezi z napotitvijo delavcev, izvajati pa bi bilo treba tudi strožja preverjanja, da bi zagotovili, da se socialni prispevki za napotene voznike dejansko plačajo.

 

_________________

 

1a Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).

 

1b Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), UL L 159, 28.5.2014, str. 11.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ustrezno, učinkovito in dosledno izvrševanje določb o delovnem času je bistveno za zaščito delovnih pogojev voznikov in preprečevanje izkrivljanja konkurence, ki je posledica neizpolnjevanja obveznosti. Zato je zaželeno, da se obstoječe enotne zahteve za izvrševanje iz Direktive 2006/22/ES razširijo na preverjanje skladnosti z določbami o delovnem času iz Direktive 2002/15/ES.

(5)  Ustrezno, učinkovito in dosledno izvrševanje določb o delovnem času in počitku je bistveno za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, zaščito delovnih pogojev voznikov in preprečevanje izkrivljanja konkurence, ki je posledica neizpolnjevanja obveznosti. Zato je zaželeno, da se obstoječe enotne zahteve za izvrševanje iz Direktive 2006/22/ES razširijo na preverjanje skladnosti z določbami o delovnem času iz Direktive 2002/15/ES. Prav tako bi morala biti brez dodatnih upravnih bremen na voljo možnost združevanja preverjanj časa vožnje in delovnega časa z nadzorom izvajanja določb o napotitvi voznikov. Preverjanje upoštevanja določb o delovnem času bi moralo biti omejeno na preverjanje, ki se izvaja v prostorih prevoznikov, dokler ne bo na voljo tehnologija, ki bo omogočala učinkovito cestno preverjanje delovnega časa.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Ob upoštevanju posebnosti storitev prevoza in neposrednega vpliva na prosti pretok blaga ter ob posebnem poudarku na varnosti v cestnem prometu, bi bilo treba cestna preverjanja omejiti na nujno potrebna. Vozniki ne bi smeli odgovarjati za dodatne upravne obveznosti svojih podjetij. Pravila o delovnem času bi bilo treba nadzorovati zgolj v prostorih prevoznikov.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Da bi omogočili učinkovitejša, hitrejša in številčnejša cestna preverjanja ter obenem zmanjšali upravno breme za voznike, bi morali skladnost z Direktivo 2002/15/ES preverjati v prostorih podjetij in ne med cestnimi preverjanji.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Za spodbuditev učinkovitega upravnega sodelovanja in izmenjave informacij bi morale države članice nacionalne elektronske registre medsebojno povezati prek sistema evropskega registra podjetij cestnega prevoza v skladu s členom 16(5) Uredbe (ES) št. 1071/2009. Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev medsebojne povezanosti nacionalnih elektronskih registrov, tako da bi imeli pristojni organi držav članic, vključno s cestnimi inšpektorji, neposreden dostop do podatkov in informacij v evropskem registru podjetij cestnega prevoza v realnem času.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  Da bi omogočili boljšo in enotnejšo uporabo minimalnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 561/2006, Uredbe (EU) št. 165/2014 in Direktive 2006/15/ES ter cestnim prevoznikom olajšali izpolnjevanje upravnih zahtev o napotitvi voznikov, bi morala Komisija razviti enega ali več modulov sistema IMI za predložitev izjav o napotitvi in vložitev elektronskih prijav, ki bi inšpektorjem zagotavljali neposreden dostop do evropskega registra podjetij cestnega prevoza in sistema IMI med cestnimi pregledi v realnem času.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Da bi zagotovili pošteno konkurenco in enake konkurenčne pogoje za delavce in podjetja, je treba doseči napredek v smeri pametnega izvrševanja ter čim bolj podpirati polno uvedbo in uporabo sistemov za ocenjevanje tveganja. Zato je treba izvršilnim organom omogočiti dostop do nacionalnih elektronskih registrov v realnem času, čim več pa morajo uporabljati tudi evropski register cestnih prevoznikov.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Pravila za napotitev delavcev, ki se uporabljajo za dejavnosti cestnega prevoza, bi morala biti uravnotežena in preprosta ter državam članicam in cestnim prevoznikom ne bi smela povzročati velikega upravnega bremena. Njihov cilj ne bi smel biti odvračati od opravljanja dejavnosti zunaj države, v kateri ima podjetje sedež.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Težave so bile ugotovljene tudi pri uporabi pravil o napotitvi delavcev iz Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta15 ter pravil o nadzornih ukrepih iz Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta16 v zelo mobilnem sektorju cestnega prometa. Zaradi neusklajenih nacionalnih ukrepov za uporabo in izvrševanje določb o napotitvi delavcev v sektorju cestnega prometa so nastala velika upravna bremena za prevoznike, ki niso rezidenti Unije. To je neupravičeno omejevanje svobode opravljanja čezmejnih storitev cestnega prevoza, ki škodljivo vpliva na delovna mesta.

(9)  Težave so bile ugotovljene tudi pri uporabi pravil o napotitvi delavcev iz Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta15 ter pravil o nadzornih ukrepih iz Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta16 v zelo mobilnem sektorju cestnega prometa. Neusklajeni nacionalni ukrepi za uporabo in izvrševanje določb o napotitvi delavcev v sektorju cestnega prometa so povzročili pravno negotovost, izkrivljanje konkurence v prometnem sektorju in velika upravna bremena za prevoznike, ki niso rezidenti Unije. To je neupravičeno omejevanje svobode opravljanja čezmejnih storitev cestnega prevoza, ki škodljivo vpliva na delovna mesta in konkurenčnost prevoznih podjetij. Upravne zahteve in nadzorne ukrepe je treba uskladiti, da bi preprečili, da bi bili prevozniki med napotitvijo zadržani po nepotrebnem ali samovoljno.

_________________

_________________

15 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).

15 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).

16 Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), UL L 159, 28.5.2014, str. 11.

16 Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), UL L 159, 28.5.2014, str. 11.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Države članice bi si morale izmenjevati podatke in informacije, sodelovati pri upravnem sodelovanju in zagotavljati medsebojno pomoč prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI), katerega pravna podlaga je zagotovljena z Uredbo (EU) št. 1034/2012, da bi se zagotovila popolna skladnost s pravili. Poleg tega bi se moral IMI uporabljati za pošiljanje in posodabljanje izjav o napotitvi med prevozniki in pristojnimi organi držav članic gostiteljic. Da bi dosegli ta cilj, bi bilo treba razviti vzporeden in javen vmesnik v sistemu IMI, do katerega bi lahko dostopali prevozniki.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)  Vsi akterji v dobavni verigi blaga bi morali nositi svoj ustrezni del odgovornosti za kršitve pravil iz te direktive. To bi moralo veljati v primeru, kadar akterji dejansko vejo za kršitev oziroma bi zanjo, glede na vse ustrezne okoliščine, morali vedeti.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9c)  Da bi zagotovili pravilno uporabo nadzornih ukrepov za napotitev delavcev na delo v sektorju cestnega prometa, kot je opredeljeno v direktivah 96/71/ES in 2014/67/EU, bi bilo treba na ravni Unije okrepiti nadzor in sodelovanje za boj proti goljufijam v zvezi z napotitvijo delavcev.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9d)  Izvajalce bi bilo treba spodbujati, da delujejo družbeno odgovorno in uporabljajo prevoznike, ki spoštujejo pravila iz te direktive. Da bi izvajalci lažje našli takšne prevoznike, bi morala Komisija oceniti obstoječe instrumente in najboljše prakse za spodbujanje družbeno odgovornega ravnanja vseh akterjev v dobavni verigi blaga, da bi oblikovala evropsko platformo zanesljivih prevoznih podjetij, če je to primerno.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Glede na to, da v Evropi ni dovolj voznikov, bi bilo treba znatno izboljšati delovne pogoje, da bi povečali privlačnost poklica.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Da bi zagotovili učinkovito in sorazmerno izvajanje Direktive 96/71/ES v sektorju cestnega prometa, je treba določiti sektorska pravila, ki bodo odražala posebnost zelo mobilne delovne sile v tem sektorju ter zagotavljala ravnovesje med socialno zaščito delavcev in svobodo prevoznikov, da opravljajo čezmejne storitve.

(11)  Da bi zagotovili učinkovito in sorazmerno izvajanje Direktive 96/71/ES v sektorju cestnega prometa, je treba določiti sektorska pravila, ki bodo odražala posebnost zelo mobilne delovne sile v tem sektorju ter zagotavljala ravnovesje med socialno zaščito delavcev in svobodo prevoznikov, da opravljajo čezmejne storitve. Določbe o napotitvi delavcev iz Direktive 96/71/ES ter o izvrševanju teh določb iz Direktive 2014/67/EU bi bilo treba uporabljati za sektor cestnega prometa, kot to zahteva ta direktiva.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Taka usklajena merila bi morala temeljiti na konceptu zadostne povezave voznika z ozemljem države članice gostiteljice. Zato bi bilo treba določiti časovno omejitev, nad katero v primeru dejavnosti mednarodnega cestnega prevoza začnejo veljati določbe o minimalnih urnih postavkah in plačanem letnem dopustu države članice gostiteljice. Ta časovna omejitev se ne bi smela uporabljati za dejavnosti kabotaže, kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1072/200918 in Uredbi (ES) št. 1073/200919, ker se v tem primeru celotna dejavnost prevoza opravi v državi članici gostiteljici. Zato bi se ne glede na pogostost in trajanje dejavnosti, ki jih opravi voznik, za kabotažo morala uporabljati minimalna urna postavka in minimalni plačani letni dopust v državi članici gostiteljici.

(12)  Taka usklajena merila bi morala temeljiti na konceptu zadostne povezave voznika z ozemljem države članice gostiteljice. Takšna povezava obstaja v primeru kabotaže, kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1072/2009 in Uredbi (ES) št. 1073/2009, ker se v tem primeru celotna dejavnost prevoza opravi v državi članici gostiteljici. Zato bi se morali Direktiva 96/71/ES in Direktiva 2014/67/EU uporabljati za kabotažo. Pravila o napotitvi delavcev bi se poleg tega morala uporabljati tudi za cestni del kombiniranega prevoza, kot je navedeno v Direktivi 1992/106/ES, če cestni del poteka v isti državi članici.

__________________

__________________

18 Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L 300, 14.11.2009, str. 72).

18 Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L 300, 14.11.2009, str. 72).

19 Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88).

19 Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88).

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Direktiva 96/71/ES bi se morala uporabljati za dejavnosti kabotaže, kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1072/2009 in Uredbi (ES) št. 1073/2009, saj se v tem primeru celotna dejavnost prevoza opravi v državi članici gostiteljici in obstaja neposredna konkurenca z lokalnimi podjetji. Zato bi se morala Direktiva 96/71/ES uporabljati za kabotažo ne glede na pogostost in trajanje dejavnosti, ki jih opravi voznik.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b)  Ker pri vozniku ni zadostne povezave z ozemljem države članice tranzita, se dejavnosti tranzita ne bi smele šteti za primer napotitve.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12c)  Sektor cestnega prometa je zelo mobilen, zato je potreben skupen pristop k nekaterim vidikom plačila v tem sektorju. Prevozna podjetja potrebujejo pravno varnost glede pravil in zahtev, ki jih morajo izpolnjevati. Ta pravila in zahteve bi morale biti jasne, razumljive ter lahko dostopne za prevozna podjetja, hkrati pa bi morala omogočati učinkovita preverjanja. Pomembno je, da nova pravila ne nalagajo nepotrebnega upravnega bremena ter da ustrezno upoštevajo interese malih in srednjih podjetij.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Za zagotovitev učinkovitega in uspešnega izvrševanja sektorskih pravil o napotitvi delavcev in za preprečitev nesorazmernih upravnih bremen za prevoznike, ki niso rezidenti, bi bilo treba v sektorju cestnega prometa določiti sektorske upravne zahteve in nadzorne ukrepe, ki bi v celoti izkoristili orodja za nadzor, kot je digitalni tahograf.

(13)  Za zagotovitev učinkovitega in uspešnega izvrševanja sektorskih pravil o napotitvi delavcev in za preprečitev nesorazmernih upravnih bremen za prevoznike, ki niso rezidenti, bi bilo treba v sektorju cestnega prometa določiti sektorske upravne zahteve in nadzorne ukrepe, ki bi v celoti izkoristili orodja za nadzor, kot je digitalni tahograf. Da bi bile obveznosti, določene v tej direktivi in v Direktivi 96/71, čim manj zapletene, bi morale imeti države članice možnost, da cestnim prevoznikom naložijo samo upravne zahteve, določene v tej direktivi, ki so prilagojene sektorju cestnega prometa.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Da bi voznika razbremenili upravnega bremena in upravljanja dokumentov, morajo prevozniki na zahtevo pristojnih organov države članice, v kateri imajo sedež, predložiti dokumente, določene v tej direktivi, tj. vse potrebne dokumente v okviru medsebojne pomoči in sodelovanja med državami članicami iz poglavja III Direktive 96/71.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b)  Za lažje izvajanje, uporabo in izvrševanje te direktive bi se moral v državah članicah uporabljati informacijski sistem za notranji trg (IMI), vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 1024/2012, kar bi omogočilo boljšo čezmejno izmenjavo podatkov med regionalnimi in lokalnimi organi. Poleg tega bi bilo morda dobro razširiti značilnosti sistema IMI tako, da bi vključevale tudi predložitev in pošiljanje preprostih izjav.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13c)  Da bi zmanjšali upravno breme prevoznikov, ki so pogosto mala in srednja podjetja, bi bilo treba postopek pošiljanja izjav o napotitvah ustrezno poenostaviti s standardiziranimi obrazci, ki bi vsebovali nekatere vnaprej določene elemente, prevedene v vse uradne jezike Unije.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13d)  Splošno izvajanje in uporaba pravil za napotitev delavcev v cestnem prometu bi lahko vplivala na strukturo sektorja cestnega prevoza blaga v Uniji. Zato bi morale države članice in Komisija pozorno spremljati učinek tega procesa.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13e)  Izvrševanje bi moralo biti osredotočeno na inšpekcijski nadzor v prostorih podjetij. Cestno preverjanje ne bi smelo biti izključeno, temveč bi se moralo brez diskriminacije izvajati zgolj za tovorne liste ali njihove elektronske različice, potrdila o predhodni registraciji in potrdila o vrnitvi v državo sedeža prevoznika ali voznikovega prebivališča. Pri cestnem preverjanju bi bilo treba nadzorovati predvsem tahografske podatke, ki so pomembni za ugotavljanje dejavnosti voznika in vozila v nepretrganem štiritedenskem obdobju ter geografskega pokritja njegove dejavnosti. Pri tem si je mogoče pomagati z zapisom kode države.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13f)  Komisija bi morala stalno ocenjevati učinek uporabe in izvrševanja pravil za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa, o tem poročati Parlamentu in Svetu ter predlagati nadaljnjo poenostavitev teh pravil in zmanjšanje upravnega bremena.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13g)  Ker prometni sektor, v katerem je gibanje bistveno za delo voznikov, zahteva posebno obravnavo, bi bilo treba Direktivo 96/71/EU za sektor cestnega prometa začeti uporabljati na datum začetka veljavnosti spremembe Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje, ki določajo posebna pravila v zvezi z Direktivo 96/71/EU in Direktivo 2014/67/EU za napotene voznike v sektorju cestnega prometa.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13h)   Da bi priloge k tej direktivi prilagodili razvoju najboljše prakse, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spreminjanjem teh prilog. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se to posvetovanje izvede v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Izmenjava podatkov v okviru učinkovitega upravnega sodelovanja in medsebojne pomoči med državami članicami bi morala biti v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov iz Uredbe 2016/679.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14b)  Pravila o varovanju dobrih socialnih razmer na evropskem trgu cestnega prevoza blaga bi morali spoštovati vsi parterji v dobavni verigi. Da bi lahko vzpostavili ekonomsko vzdržen in socialno trajnosten evropski notranji trg, je treba oblikovati in izvajati hierarhijo odgovornosti, ki bo zajemala vse akterje v logistični verigi. Z zagotavljanjem preglednosti in odgovornosti ter povečanjem socialne in ekonomske enakosti se bo povečala privlačnost poklica voznika in spodbujala zdrava konkurenca.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Direktiva 2006/22/ES

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta preverjanja vsako leto zajamejo obsežen in reprezentativen delež voznega osebja, voznikov, podjetij in vozil, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 561/2006 in Uredbe (EU) št. 165/2014, ter voznega osebja in voznikov, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2002/15/ES.

Ta preverjanja vsako leto zajamejo obsežen in reprezentativen delež voznega osebja, voznikov, podjetij in vozil, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 561/2006 in Uredbe (EU) št. 165/2014, ter v primeru preverjanja v prostorih prevoznikov voznega osebja in voznikov, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2002/15/ES. Države članice organizirajo cestno preverjanje za izvajanje Direktive 2002/15/ES šele po uvedbi tehnologije, ki omogoča učinkovito preverjanje. Do takrat se preverjanje izvaja samo v prostorih prevoznih podjetij.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Direktiva 2006/22/ES

Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica organizira preverjanja tako, da se preverijo najmanj 3 % delovnih dni voznikov vozil, za katere veljajo Uredba (ES) št. 561/2006, Uredba (EU) št. 165/2014 in Direktiva 2002/15/ES.

Vsaka država članica organizira preverjanja tako, da se preverijo najmanj 3 % delovnih dni voznikov vozil, za katere veljajo Uredba (ES) št. 561/2006, Uredba (EU) št. 165/2014 in Direktiva 2002/15/ES.“; Če voznik pri cestnem preverjanju ne more predložiti enega ali več zahtevanih dokumentov, lahko po preverjanju nadaljuje svojo prevozno dejavnost, prevoznik s sedežem v državi članici pa mora prek pristojnih organov predložiti zahtevane dokumente.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c

Direktiva 2006/22/ES

Člen 2 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Podatki, ki se predložijo Komisiji v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 561/2006, vključujejo število preverjenih voznikov na cesti, število preverjanj v prostorih podjetij, število preverjenih delovnih dni ter število in vrsto prijavljenih kršitev z navedbo, ali je šlo pri tem za prevoz potnikov ali blaga.

4.  Podatki, ki se predložijo Komisiji v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 561/2006, vključujejo število preverjenih voznikov na cesti, število preverjanj v prostorih podjetij, število preverjenih delovnih dni v prostorih podjetij ter število in vrsto prijavljenih kršitev z navedbo, ali je šlo pri tem za prevoz potnikov ali blaga.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Člen 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3a)  člen 5 se nadomesti z naslednjim:

Države članice najmanj šestkrat na leto izvedejo usklajene ukrepe cestnega preverjanja voznikov in vozil, za katere se uporabljata uredbi (EGS) št. 3820/85 ali (EGS) št. 3821/85. Take ukrepe izvedejo nadzorni organi dveh ali več držav članic hkrati, vsak na svojem ozemlju.

Države članice najmanj šestkrat na leto izvedejo usklajene ukrepe cestnega preverjanja in preverjanja v prostorih voznikov in vozil, za katere se uporabljata uredbi (ES) št. 561/2006 ali (EU) št. 165/2014. Take ukrepe izvedejo nadzorni organi dveh ali več držav članic hkrati, vsak na svojem ozemlju. Povzetek rezultatov usklajenega preverjanja se objavi v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2006/22/ES

Člen 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Preverjanja v prostorih podjetij se načrtujejo ob upoštevanju predhodnih izkušenj z različnimi vrstami prevoza in podjetij. Opravijo se tudi, kadar se pri cestnem preverjanju ugotovijo hude kršitve Uredbe (ES) št. 561/2006, Uredbe (EU) št. 165/2014 ali Direktive 2002/15/ES.;

1.  Preverjanja v prostorih podjetij se načrtujejo ob upoštevanju predhodnih izkušenj z različnimi vrstami prevoza in podjetij. Opravijo se tudi, kadar se pri cestnem preverjanju ugotovijo hude kršitve Uredbe (ES) št. 561/2006 in Uredbe (EU) št. 165/2014.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Člen 7 – odstavek 1 – točka b

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4a)  v členu 7(1) se točka (b) nadomesti z naslednjo:

(b) pošiljati statistična poročila Komisiji vsaki dve leti v skladu s členom 16(2) Uredbe (EGS) št. 3820/85;

(b) pošiljati statistična poročila Komisiji vsaki dve leti v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 561/2006;“;

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka -a (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-a)  v členu 8(1) se uvodni del nadomesti z naslednjim:

1. Podatki, o katerih se države članice med seboj obveščajo na podlagi člena 17(2) Uredbe (EGS) št. 3820/85 ali člena 19(3) Uredbe (EGS) št. 3821/85, se med imenovanimi organi, o katerih je bila Komisija uradno obveščena v skladu s členom 7(2), izmenjujejo:

1. Podatki, o katerih se države članice med seboj obveščajo na podlagi člena 22(2) Uredbe (ES) št. 561/2006 ali člena 40 Uredbe (EU) št. 165/2014, se med imenovanimi organi, o katerih je bila Komisija uradno obveščena v skladu s členom 7, izmenjujejo:

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b

Direktiva 2006/22/ES

Člen 8 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  na podlagi utemeljene zahteve države članice v posameznih primerih.

(b)  na podlagi izrecne zahteve države članice v posameznih primerih, če zahtevanih podatkov ni mogoče neposredno poiskati v nacionalnih elektronskih registrih iz člena 16(5) Uredbe (ES) št. 1071/2009.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b

Direktiva 2006/22/ES

Člen 8 – odstavek 1 a – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a.  V primerih, ki zahtevajo poglobljen pregled ali zajemajo preverjanja v prostorih zadevnih podjetij, država članica podatke, ki jih druge države članice zahtevajo skladno z odstavkom 1(b) tega člena, zagotovi v 25 delovnih dneh od prejema zahteve. Države članice se lahko dogovorijo o krajšem roku. V nujnih primerih ali kadar je potrebno enostavno preverjanje registrov, kot je sistem ocenjevanja tveganja, se zahtevani podatki zagotovijo v treh delovnih dneh.

1a.  Država članica podatke, ki jih druge države članice zahtevajo skladno z odstavkom 1(b) tega člena, zagotovi v 10 delovnih dneh od prejema zahteve. V ustrezno utemeljenih primerih, ki zahtevajo poglobljen pregled ali zajemajo preverjanje v prostorih podjetij, je rok 20 delovnih dni. Države članice se lahko dogovorijo o krajšem roku. V nujnih primerih ali kadar je potrebno enostavno preverjanje registrov, kot je sistem ocenjevanja tveganja, se zahtevani podatki zagotovijo v treh delovnih dneh.

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b

Direktiva 2006/22/ES

Člen 8 – odstavek 1 a – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar zaprošena država članica meni, da zahteva ni dovolj utemeljena, o tem v 10 delovnih dneh ustrezno obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala. Slednja zahtevo nadalje utemelji. Kadar to ni mogoče, lahko država članica zahtevo zavrne.

Kadar zaprošena država članica meni, da zahteva ni dovolj utemeljena, o tem v petih delovnih dneh ustrezno obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala. Slednja zahtevo nadalje utemelji. Kadar to ni mogoče, lahko država članica zahtevo zavrne.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b

Direktiva 2006/22/ES

Člen 8 – odstavek 1 a – pododstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je težko ali nemogoče izpolniti zahtevo za podatke ali opraviti preverjanja, inšpekcijski nadzor ali preiskave, zadevna država članica o tem v 10 dneh obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala, in poda obrazložitev. Zadevne države članice se posvetujejo, da bi našle rešitev za morebitne težave.

Kadar je težko ali nemogoče izpolniti zahtevo za podatke ali opraviti preverjanja, inšpekcijski nadzor ali preiskave, zaprošena država članica o tem v petih delovnih dneh obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala, ter navede razloge in ustrezno utemelji, zakaj je to težko ali nemogoče. Zadevne države članice se posvetujejo, da bi našle rešitev za morebitne težave.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b

Direktiva 2006/22/ES

Člen 8 – odstavek 1 a – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če Komisija ugotovi, da pri izmenjavi informacij stalno prihaja do težav ali da se predložitev informacij stalno zavrača, lahko sprejme vse potrebne ukrepe za odpravo težav, med drugim sproži preiskavo in izreče kazen državi članici.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b a (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Člen 8 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba)  v členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.  Države članice si prizadevajo vzpostaviti sisteme za elektronsko izmenjavo podatkov. V skladu s postopkom iz člena 12(2) Komisija opredeli skupno metodologijo za učinkovito izmenjavo podatkov.

2.  Izmenjava informacij med pristojnimi organi držav članic iz odstavkov 1 in 1(a) tega člena se z odstopanjem od člena 21 Direktive št. 2014/67/EU izvaja prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI), vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1024/2012. Pristojni organi držav članic imajo prek evropskega registra podjetij za cestni prevoz (ERRU) iz člena 16 Uredbe (ES) št. 1071/2009 neposreden dostop do nacionalnih elektronskih registrov v realnem času.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b b (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Člen 8 – odstavek 2 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  v členu 8 se doda naslednji odstavek 2a:

 

2a.  Komisija bo do leta 2020 razvila elektronsko aplikacijo za vse države članice EU, ki bo inšpektorjem pri preverjanju na cesti in v prostorih podjetij omogočala neposreden dostop do registra ERRU in sistema IMI v realnem času. Aplikacijo bo razvila s pilotnim projektom.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a

Direktiva 2006/22/ES

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti določi skupno formulo za izračun ocene tveganja podjetij, ki upošteva število, težo in pogostost kršitev, rezultate nadzora, pri katerem kršitve niso bile ugotovljene, ter dejstvo, ali prevozno podjetje v vseh svojih vozilih uporablja pametni tahograf v skladu s poglavjem II Uredbe (EU) št. 165/2014. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2) te direktive.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15(a), v katerih določi skupno formulo za izračun ocene tveganja podjetij, ki upošteva število, težo in pogostost kršitev, rezultate nadzora, pri katerem kršitve niso bile ugotovljene, ter dejstvo, ali prevozno podjetje v vseh svojih vozilih uporablja pametni tahograf v skladu s poglavjem II Uredbe (EU) št. 165/2014.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b a (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba)  v odstavku 3 se prvi in drugi pododstavek nadomestita z naslednjima:

3.  Začetni seznam kršitev uredb (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 je naveden v Prilogi III.

3.  Začetni seznam kršitev uredb (ES) št. 561/2006 in (EU) št. 165/2014 je naveden v Prilogi III.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b a (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z namenom zagotavljanja smernic o ocenjevanju kršitev uredb (EGS) št. 3820/85 ali (EGS) št. 3820/85 lahko Komisija, kakor je to primerno, v skladu s postopkom iz člena 12(2), prilagodi Prilogo III, da se vzpostavijo smernice za skupni obseg kršitev, razdeljene v kategorije glede na resnost.

Z namenom zagotavljanja smernic o ocenjevanju kršitev uredb (ES) št. 561/2006 in (EU) št. 165/2014 lahko Komisija v skladu s členom 15a, ki spreminja Prilogo III, sprejme delegirane akte, da se vzpostavijo smernice za skupni obseg kršitev, razdeljene v kategorije glede na resnost.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b a (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kategorija za najhujše kršitve, naj vključuje tiste, v zvezi s katerimi nespoštovanje zadevnih določb uredb (EGS) št. 3820/85 ali (EGS) št. 3821/85 povzroča resno nevarnost smrti ali resnih telesnih poškodb.

Kategorija za najhujše kršitve naj vključuje tiste, v zvezi s katerimi nespoštovanje zadevnih določb uredb (ES) št. 561/2006 ali (EU) št. 165/2014 povzroča resno nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb.

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Člen 9 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja v času nadzora na voljo vsem pristojnim nadzornim organom zadevne države članice.

4.  Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja in nacionalnih registrih prevoznih podjetij in dejavnosti prek elektronske aplikacije, skupne vsem državam članicam EU, ki omogoča neposreden dostop v realnem času do evropskega registra podjetij za cestni prevoz, v času nadzora na voljo vsem pristojnim nadzornim organom zadevne države članice.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Člen 9 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice dajo informacije v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja na voljo na podlagi zahteve ali pa vsem pristojnim organom drugih držav članic omogočijo neposreden dostop do njih v skladu z rokoma iz člena 8.

5.  Države članice vsem pristojnim organom drugih držav omogočijo neposreden dostop do informacij v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja prek interoperabilnih nacionalnih elektronskih registrov iz člena 16 Uredbe (ES) št. 1071/2009. (AM 228, 229, 230, 231). Tako bo izmenjava informacij in podatkov o prevoznikih, kršitvah in oceni tveganja potekala na enem mestu, in sicer prek medsebojnega povezovanja, ki ga med različnimi nacionalnimi registri držav članic vzpostavlja evropski register podjetij za cestni prevoz.

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2006/22/ES

Člen 11 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija z izvedbenimi akti določi skupni pristop k beleženju in nadzoru obdobij drugega dela, kot je opredeljeno v točki (e) člena 4 Uredbe (ES) št. 561/2006, in obdobij najmanj enega tedna, ko je voznik odsoten od vozila. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2).

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15(a), v katerih določi skupni pristop k beleženju in nadzoru obdobij drugega dela, kot je opredeljeno v točki (e) člena 4 Uredbe (ES) št. 561/2006, vključno z obliko beleženja in posebnimi primeri, ko se mora izvajati, ter beleženjem in nadzorom obdobij najmanj enega tedna, ko voznik ne uporablja vozila.

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Člen 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  člen 12 se nadomesti z naslednjim:

1.  Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 18(1) Uredbe (EGS) št. 3821/85.

1.  Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 42(1) Uredbe (ES) št. 165/2014. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

 

3.  Odbor sprejme svoj poslovnik.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0293&rid=1

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Člen 13 – točka b

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(8a)  v členu 13 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

(b)  spodbujati skladnost pristopa nadzornih organov in usklajeno razlago Uredbe (EGS) št. 3820/85 med nadzornimi organi;

(b)  spodbujati skladnost pristopa nadzornih organov in usklajeno razlago Uredbe (ES) št. 561/2006 med nadzornimi organi;

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 b (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Člen 14

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(8b)  člen 14 se nadomesti z naslednjim:

Člen 14

Člen 14

Pogajanja s tretjimi državami

Pogajanja s tretjimi državami

Po začetku veljavnosti te direktive začne Skupnost pogajanja z ustreznimi tretjimi državami za uporabo pravil, ki so enakovredna pravilom iz te direktive.

Po začetku veljavnosti te direktive začne Unija pogajanja z ustreznimi tretjimi državami za uporabo pravil, ki so enakovredna pravilom iz te direktive.

Do zaključka teh pogajanj vključijo države članice podatke o preverjanjih, opravljenih na vozilih iz tretjih držav, v okvir posredovanja podatkov Komisiji, kakor je določeno v členu 16(2) Uredbe (EGS) št. 3820/85.

Do zaključka teh pogajanj vključijo države članice podatke o preverjanjih, opravljenih na vozilih iz tretjih držav, v okvir posredovanja podatkov Komisiji, kakor je določeno v členu 17 Uredbe (ES) št. 561/2006.

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 c (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Člen 15

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(8c)  člen 15 se nadomesti z naslednjim:

Spremembe prilog, potrebne za prilagoditev razvoju najboljše prakse, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 12(2).

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi s spremembo prilog I in II, da se omogoči ustrezna prilagoditev razvoju najboljše prakse.

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka 8 d (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Člen 15 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8d)  doda se člen 15a:

 

Člen 15a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9(3) in člena 15 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te direktive]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

3.  Prenos pooblastila iz člena 9(3) in člena 15 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

 

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 9(3) in člena 15, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Priloga I – del A – točka 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-a)  v delu A se točka (1) nadomesti z naslednjim:

(1)  dnevni in tedenski čas vožnje, odmore ter dnevni in tedenski čas počitka; tudi tahografske vložke za predhodne dni, ki morajo biti v vozilu v skladu s členom 15(7) Uredbe (EGS) št. 3821/85, in/ali podatke, shranjene za isto obdobje na voznikovi kartici in/ali v pomnilniku tahografa v skladu s Prilogo II k tej direktivi in/ali na izpisih;

(1)  dnevni in tedenski čas vožnje, odmore ter dnevni in tedenski čas počitka; tudi tahografske vložke za predhodne dni, ki morajo biti v vozilu v skladu s členom 36(1) in (2) Uredbe (EU) št. 165/2014, in/ali podatke, shranjene za isto obdobje na voznikovi kartici in/ali v pomnilniku tahografa v skladu s Prilogo II k tej direktivi in/ali na izpisih;

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka -a a (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Priloga I – del A – točka 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-aa)  v delu A se točka (2) nadomesti z naslednjim:

(2) za obdobje iz člena 15(7) Uredbe (EGS) št. 3821/85 vse prekoračitve dovoljene hitrosti vozila, ki je opredeljena kot vsako obdobje, daljše od 1 minute, med katerim hitrost vozila prekorači 90 km/h za vozila kategorije N3 ali 105 km/h za vozila kategorije M3 (kategoriji N3 in M3, kot sta opredeljeni v delu A Priloge II k Direktivi Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil1a;a

za obdobje iz člena 36(1) in (2) Uredbe (EU) št. 165/2014 vse prekoračitve dovoljene hitrosti vozila, ki je opredeljena kot vsako obdobje, daljše od 1 minute, med katerim hitrost vozila prekorači 90 km/h za vozila kategorije N3 ali 105 km/h za vozila kategorije M3 (kategoriji N3 in M3, kot sta opredeljeni v Direktivi 2007/46/ES1a).

__________________

__________________

1a UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/28/ES (UL L 65, 7.3.2006, str. 27).

1a Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (okvirna direktiva).

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka -a b (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Priloga I – del A – točka 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-ab)  v delu A se točka (4) nadomesti:

(4)  pravilno delovanje tahografa (ugotovitev možne zlorabe tahografa in/ali voznikove kartice in/ali tahografskih vložkov) ali po potrebi prisotnost dokumentov iz člena 14(5) Uredbe (EGS) št. 3820/85;

(4)  pravilno delovanje tahografa (ugotovitev možne zlorabe tahografa in/ali voznikove kartice in/ali tahografskih vložkov) ali po potrebi prisotnost dokumentov iz člena 16(2) Uredbe (ES) št. 561/2006;

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a

Direktiva 2006/22/ES

Priloga I – del A – točka 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  tedenski delovni čas, kot je določen v členih 4 in 5 Direktive 2002/15/ES.

(6)  tedenski delovni čas, kot je določen v členih 4 in 5 Direktive 2002/15/ES, če tehnologija omogoča učinkovito preverjanje.

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b a (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Priloga I – del B – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba)  v delu B se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Če se ugotovi kršitev, lahko države članice po potrebi preverijo soodgovornost drugih pobudnikov ali soudeležencev v prevozni verigi, na primer naročnikov prevoza, špediterjev ali pogodbenih izvajalcev, ter usklajenost pogodb za dodeljevanje prevoznih dovolilnic s pravili iz uredb (EGS) št. 3820/85 in št. 3821/85.

Če se ugotovi kršitev, lahko države članice po potrebi preverijo soodgovornost drugih pobudnikov ali soudeležencev v prevozni verigi, na primer naročnikov prevoza, špediterjev ali pogodbenih izvajalcev, ter usklajenost pogodb za dodeljevanje prevoznih dovolilnic s pravili iz uredb (ES) št. 561/2006 in (EU) št. 165/2014.

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni pri podjetjih iz člena 1(3)(a) Direktive in ko opravljajo dejavnosti mednarodnega prevoza, kot je opredeljen v Uredbi (ES) št. 1072/2009 in Uredbi (ES) št. 1073/2009, kadar je obdobje napotitve na njihovo ozemlje za namene navedenih dejavnosti dolgo 3 dni ali manj v obdobju enega koledarskega meseca.

2.  Države članice Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni pri podjetjih iz člena 1(3)(a) Direktive in ko opravljajo dejavnosti mednarodnega prevoza, kot je opredeljen v Uredbi (ES) št. 1072/2009 in Uredbi (ES) št. 1073/2009, ali dejavnosti tranzita, torej ko voznik potuje skozi državo članico, ne da bi natovoril ali raztovoril vozilo oziroma pobral ali odložil potnike.

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je obdobje napotitve daljše kot 3 dni, države članice točki (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES uporabijo za celotno obdobje napotitve na njihovo ozemlje v obdobju enega koledarskega meseca iz prvega pododstavka.

črtano

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Za izračun obdobij napotitve iz odstavka 2:

črtano

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  se dnevni delovni čas, krajši od šestih ur, preživetih na ozemlju države članice gostiteljice, šteje za pol dneva;

črtano

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  se dnevni delovni čas v trajanju šest ur ali več, preživetih na ozemlju države članice gostiteljice, šteje za ves dan;

črtano

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  se odmori in časi počitka ter časi pripravljenosti, preživeti na ozemlju države članice gostiteljice, štejejo za delovni čas.

črtano

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice Direktivo 96/71/ES uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, zaposlene pri podjetjih iz člena 1(3)(a) Direktive, ko opravljajo:

 

(a)  dejavnosti kabotaže, opredeljene v Uredbi (ES) št. 1072/2009 in Uredbi (ES) št. 1073/2009;

 

(b)  cestni prevoz blaga, ki je del kombiniranega prevoza iz člena 4 Direktive 92/106/EGS, če se ta cestni prevoz opravi v isti državi članici.

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Države članice člena 3(1a) [o trajanju napotitve] Direktive št. 96/71/ES, kot je bila spremenjena, ne uporabljajo za dejavnosti cestnega prevoza, ki sodijo na področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice lahko uvedejo samo naslednje upravne zahteve in nadzorne ukrepe:

4.  Države članice lahko z odstopanjem od člena 9 Direktive 2014/67/EU uvedejo samo naslednje upravne zahteve in nadzorne ukrepe:

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  obveznost za cestnega prevoznika s sedežem v drugi državi članici, da mora izjavo o napotitvi pristojnim nacionalnim organom poslati najpozneje ob začetku napotitve; izjava o napotitvi je v elektronski obliki, v uradnem jeziku države članice gostiteljice ali v angleškem jeziku in vsebuje le naslednje informacije:

(a)  obveznost za cestnega prevoznika s sedežem v drugi državi članici, da mora izjavo ali njeno morebitno dopolnitev pristojnim nacionalnim organom predložiti v elektronski obliki prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI) iz Uredbe (EU) št. 1024/2012 najpozneje ob začetku napotitve; izjava je v enem od uradnih jezikov Evropske unije in vsebuje le naslednje informacije:

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  naziv cestnega prevoznika;

(i)  naziv cestnega prevoznika, vključno z evropsko davčno identifikacijsko številko;

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  predvideno število napotenih voznikov in njihovo identiteto;

(iii)  informacije o napotenih voznikih, vključno z naslednjim: identiteto, državo prebivališča, državo plačila socialnih prispevkov, številko socialnega zavarovanja in številko vozniškega dovoljenja;

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4 – točka a – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv)  predvideno trajanje ter predviden začetni in končni datum napotitve;

(iv)  države članice gostiteljice, predviden začetni datum in pričakovano trajanje, končni datum napotitve ter pravo, ki se uporablja za pogodbe o zaposlitvi;

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4 – točka a – točka iv a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iva)  identiteta in kontaktni podatki prejemnika, če prevoznik ne uporablja elektronskega tovornega lista (e-CMR);

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4 – točka a – točka vi a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(via)  naslov(i) natovarjanja in raztovarjanja, če prevoznik ne uporablja elektronskega tovornega lista (e-CMR);

Predlog spremembe    85

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  obveznost za voznika, da v tiskani ali elektronski obliki hrani ali da na razpolago, kadar se zahteva pri cestnih preverjanjih, izvod izjave o napotitvi in dokazilo o prevozu, ki se opravlja v državi članici gostiteljici, kot je elektronski tovorni list (e-CMR) ali dokazilo iz člena 8 Uredbe (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta;

(b)  obveznost cestnega prevoznika, da zagotovi, da ima voznik v tiskani ali elektronski obliki na razpolago, kadar se zahteva pri cestnih preverjanjih, izvod izjave in dokazilo o prevozu, ki se opravlja v državi članici gostiteljici, kot je elektronski tovorni list (e-CMR) ali dokazilo iz člena 8 Uredbe (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta;

Predlog spremembe    86

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  obveznost za voznika, da hrani in da na razpolago, kadar se to zahteva pri cestnih preverjanjih, zapise na tahografu in zlasti kode držav članic, v katerih je bil prisoten med opravljanjem mednarodnih cestnih prevozov ali kabotaže;

(c)  obveznost cestnega prevoznika, da zagotovi, da ima voznik, kadar se zahteva pri cestnih preverjanjih, zapise na tahografu in zlasti kode držav članic, v katerih je bil prisoten med opravljanjem mednarodnih cestnih prevozov ali kabotaže;

Predlog spremembe  87

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  med cestnim preverjanjem iz točk (b) in (c) tega člena lahko voznik naveže stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki lahko zagotovi zahtevane dokumente;

Predlog spremembe    88

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4 – točka c b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  obveznost za cestnega prevoznika, da po obdobju napotitve v razumnem časovnem roku organom države članice gostiteljice na njihovo zahtevo v tiskani ali elektronski obliki zagotovi izvode dokumentov iz točk (b), (c) in (e).

(cb)  obveznost za cestnega prevoznika, da po obdobju napotitve v razumnem časovnem roku organom države članice gostiteljice na njihovo zahtevo v tiskani ali elektronski obliki zagotovi izvode dokumentov iz točk (b) in (c), pa tudi dokumentacijo o plači napotenih delavcev, ki se nanaša na obdobje napotitve in njihovo pogodbo o zaposlitvi, oziroma enakovredno dokumentacijo v smislu člena 3 Direktive Sveta št. 91/533/EGS1a, evidenco delovnega časa voznika in dokazilo o izplačilu. Pristojni organ države članice gostiteljice v skladu s členoma 6 in 7 Direktive 2014/67/EU naslovi ustrezno zahtevo na pristojni organ države članice, v kateri ima prevoznik sedež, slednji pa te informacije pridobi od prevoznika. Prevoznik lahko dokumentacijo predloži prek sistema IMI.

 

__________________

 

1a Direktiva Sveta 91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obveznosti delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje (UL L 288, 18.10.1991, str. 32).

Predlog spremembe  89

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  obveznost za voznika, da v tiskani ali elektronski obliki hrani ali da na razpolago, kadar se to zahteva pri cestnih preverjanjih, izvod pogodbe o zaposlitvi ali enakovrednega dokumenta v smislu člena 3 Direktive Sveta 91/533/EGS20, preveden v enega od uradnih jezikov države članice gostiteljice ali v angleški jezik;

črtano

__________________

__________________

20 Direktiva Sveta 91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obveznosti delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje (UL L 288, 18.10.1991, str. 32).

20 Direktiva Sveta 91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obveznosti delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje (UL L 288, 18.10.1991, str. 32).

Predlog spremembe    90

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  obveznost za voznika, da v tiskani ali elektronski obliki da na razpolago, kadar se to zahteva pri cestnih preverjanjih, izvod plačilnih list za zadnja dva meseca; med cestnim preverjanjem lahko voznik stopi v stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki lahko zagotovi tak izvod;

črtano

Predlog spremembe    91

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Za namene točke (a) odstavka 4 lahko cestni prevoznik zagotovi izjavo o napotitvi, ki zajema obdobje največ šestih mesecev.

5.  Za namene točke (a) odstavka 4 lahko cestni prevoznik zagotovi izjavo, ki zajema obdobje največ šestih mesecev.

Predlog spremembe    92

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Podatki iz izjav se 18 mesecev hranijo v sistemu IMI za namene preverjanja ter so neposredno in v realnem času dostopni za pristojne organe drugih držav članic, imenovane v skladu s členom 3 Direktive 2014/67/EU, členom 18 Uredbe (EC) št. 1071/2009 in členom 7 Direktive 2006/22/ES.

Predlog spremembe    93

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b.  Komisija sprejme izvedbene akte s standardiziranimi obrazci za oddajo izjav v vseh uradnih jezikih Unije, določi funkcije izjav v sistemu IMI, opredeli, kako bodo podatki iz točk (i) do (via) odstavka 4(a) predstavljeni v izjavi, in poskrbi, da bodo podatki iz izjav avtomatično prevedeni v jezik države članice gostiteljice. Izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 2(a)(2).

Predlog spremembe    94

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5c.  Države članice se pri preverjanju trudijo, da ne povzročajo nepotrebnih zamud, ki bi lahko vplivale na predvideno trajanje in datume napotitve.

Predlog spremembe    95

Predlog direktive

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

1.  Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 42(1) Uredbe (ES) št. 165/2014. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe    96

Predlog direktive

Člen 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2b

 

Odgovornost

 

Države članice določijo sankcije zoper pošiljatelje blaga, špediterje, izvajalce in podizvajalce zaradi neupoštevanja člena 2 te direktive, če zavestno naročijo prevozne storitve, ki kršijo določbe te uredbe, oziroma bi se morali glede na vse relevantne okoliščine tega zavedati.

 

Države članice določijo pravila glede kazni, ki se uporabljajo za kršitve določb te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi zagotovile izvrševanje teh kazni. Te kazni so učinkovite, sorazmerne, odvračalne in nediskriminacijske.

Predlog spremembe    97

Predlog direktive

Člen 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2c

 

Klavzula o pregledu evropske platforme zanesljivih podjetij

 

Komisija oceni obstoječe instrumente in najboljšo prakso, ki spodbuja družbeno odgovorno ravnanje vseh akterjev v dobavni verigi blaga, in dve leti po začetku veljavnosti te direktive po potrebi pripravi zakonodajni predlog za ustanovitev evropske platforme zanesljivosti.

Predlog spremembe    98

Predlog direktive

Člen 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2d

 

Pametno izvrševanje

 

1.  Brez poseganja v Direktivo 2014/67/EU in za nadaljnje izvrševanje obveznosti iz člena 2 te direktive države članice zagotovijo, da se na njihovem ozemlju uporablja usklajena nacionalna strategija izvrševanja. Ta strategija se osredotoča na podjetja z visoko stopnjo tveganja iz člena 9 Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

 

2.  Države članice poskrbijo, da bo preverjanje iz člena 2 Direktive 2006/22/ES po potrebi vključevalo pregled napotitve in da bo ta opravljen brez diskriminacije, zlasti diskriminacije na osnovi registrske tablice vozila.

 

3.  Države članice se osredotočijo na podjetja, za katera je bilo ocenjeno povečano tveganje kršenja določb člena 2 te direktive, ki se uporablja zanje. Zato države članice v okviru sistema ocenjevanja tveganj, ki ga vzpostavijo v skladu s členom 9 Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razširijo v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta,tveganje takih kršitev obravnavajo kot samostojno tveganje.

 

4.  Države članice imajo za namene odstavka 3 dostop do ustreznih informacij in podatkov, ki so zabeleženi, obdelani ali shranjeni v pametnih tahografih iz poglavja II Uredbe (EU) št. 165/2014, izjavah o napotitvi iz člena 2(4) te direktive in elektronskih prevoznih listinah, kot so elektronski tovorni listi v skladu s konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (e-CMR).

 

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z določitvijo lastnosti podatkov, do katerih imajo države članice dostop, pogojev za njihovo uporabo in tehničnih specifikacij za njihov prenos ali dostop, v katerih je opredeljeno predvsem naslednje:

 

(a)  podroben seznam informacij in podatkov, do katerih imajo pristojni nacionalni organi dostop, ki vključuje vsaj čas in kraj mejnih prehodov, natovarjanja in raztovarjanja, registrske tablice vozila in podatke o vozniku;

 

(b)  pravice pristojnih organov do dostopa, ki se po potrebi razlikujejo glede na vrsto pristojnih organov, vrsto dostopa in namen, za katerega se podatki uporabijo;

 

(c)  tehnične specifikacije prenosa ali dostopa do podatkov iz točke (a), po potrebi tudi najdaljše obdobje za hrambo podatkov, ki se po potrebi razlikuje glede na vrsto podatkov.

 

6.  Vsi osebni podatki iz tega člena so dostopni in se hranijo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za namene, za katere so bili podatki zbrani ali se nadalje obdelujejo. Ko podatki za te namene niso več potrebni, se uničijo.

 

7.  Države članice najmanj trikrat na leto izvedejo usklajene cestne preglede v zvezi s kabotažami, ki jih je mogoče izvesti skupaj s pregledi, opravljenimi v skladu s členom 5 Direktive 2006/22/ES. Te preglede hkrati izvedejo nacionalni organi, pristojni za izvrševanje pravil na področju napotitve, dveh ali več držav članic, vsak na svojem ozemlju. Države članice izmenjajo informacije o številu in vrsti kršitev, odkritih po izvedenih usklajenih cestnih pregledih.

 

Povzetek rezultatov usklajenega preverjanja se objavi v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

Predlog spremembe    99

Predlog direktive

Člen 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2e

 

Sprememba Uredbe (EU) št. 1024/2012

 

V prilogi k Uredbi (EU) št. 1024/2012 se dodata naslednji točki:

 

8.  Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje Uredbe (ES) št. 561/2006, Uredbe (EU) št. 165/2014 in Direktive 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede socialne zakonodaje v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu ter razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS: člen 8;

 

9.  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa: člen 2(5).

Predlog spremembe    100

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija oceni izvajanje te direktive, zlasti učinek člena 2, najpozneje [3 leta po roku za prenos te Direktive] ter Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o uporabi te direktive. Poročilu Komisije se po potrebi priloži zakonodajni predlog.

1.  Komisija oceni izvajanje te direktive, zlasti učinek člena 2(2), do ... [tri leta po datumu začetka veljavnosti te direktive] ter Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o uporabi tega člena. Poročilu Komisije se po potrebi priloži zakonodajni predlog.

Predlog spremembe    101

Predlog direktive

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Za izvrševanje določb te direktive morajo Komisija in države članice vzpostaviti obsežen in celovit program usposabljanja in prilagajanja novim standardom in zahtevam za voznike in vse druge subjekte v postopku, kot so podjetja, uprave, inšpektorji itd.

Predlog spremembe    102

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice najpozneje do […] [rok za prenos bo čim krajši in na splošno ne daljši od dveh let] sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Besedilo navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Države članice najpozneje do ... [2 leti po začetku veljavnosti te direktive] sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Besedilo teh predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Predlog spremembe    103

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Do začetka veljavnosti te direktive je prometni sektor ob upoštevanju izrazite mobilnosti dejavnosti izvzet iz ukrepov, ki izhajajo iz zakonodajnega akta o spremembi Direktive 96/71/ES.

Predlog spremembe    104

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Do začetka veljavnosti zahtev za izvrševanje te direktive, ki določajo posebna pravila v zvezi s prevozom, je prometni sektor izvzet iz ukrepov, ki izhajajo iz zakonodajnega akta o spremembi Direktive 96/71/ES.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Eden od osrednjih ciljev Junckerjeve komisije je zgraditi pravičnejšo Evropo z utrditvijo njene socialne razsežnosti. Na področju prometne politike, zlasti cestnega prometa, je Evropska komisija naredila korak v tej smeri, ko je 31. maja 2017 objavila prvega od treh svežnjev na področju mobilnosti.

Evropski sektor cestnega prometa zagotavlja delovna mesta več kot petim milijonom ljudi, letne emisije toplogrednih plinov tega sektorja pa predstavljajo približno petino emisij celotnega prometnega sektorja. Namen prvega svežnja o mobilnosti je seveda posodobiti evropski sektor prometa in mobilnosti, da bo socialno pravičnejši in konkurenčnejši pri prehodu na čistejši promet.

S spremembami, ki jih predlaga Komisija, bi bila veljavna cestnoprometna zakonodaja pravičnejša in učinkovitejša, povečali pa bi tudi socialno odgovornost na tem področju. Hkrati bi zmanjšali preveliko regulativno obremenitev prevoznikov in preprečili izkrivljanje konkurence.

Ocena socialne zakonodaje v cestnoprometnem sektorju je pokazala, da veljavni zakonodajni okvir kazi več pomanjkljivosti in težav, zlasti v zvezi z izvajanjem zakonodaje. Poleg tega jo države članice razlagajo, uporabljajo in izvajajo na zelo različne načine. S tem je prišlo do pravne negotovosti, pa tudi neenake obravnave voznikov in cestnih prevoznikov.

Osrednji socialni predpisi v cestnoprometnem sektorju so:

Direktiva 2002/15/ES o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu;

Direktiva 2006/22/ES o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS;

Uredba (EC) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85;

Direktiva 2014/67/EU o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) in

Direktiva 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev.

Stališče poročevalke

Poročevalka meni, da predlogi v prvem svežnju o mobilnosti za spremembo Direktive 2006/22/ES in sprejetje posebne zakonodaje, lex specialis, o napotitvi delavcev v sektorju cestnega prometa (predlogi za spremembe Direktiv 96/71/ES in 2014/67/EU), skupaj s spremembami Uredb št. 561/2006, 165/2014, 1071/2009 in 1072/2009, tvorijo usklajen zakonodajni sklop. Izmed pobud iz prvega svežnja o mobilnosti je treba kot celoto obravnavati zlasti predloge, ki se nanašajo na socialni steber in steber notranjega trga.

Na splošno se želi poročevalka zahvaliti Komisiji, ker je predložila ta celoviti predlog, in ne posameznih zakonodajnih predlogov. Poročevalka meni, da predlog Komisije vsebuje dovolj elementov, ki bi prinesli bistveno izboljšanje, da bi oblikovali socialno pravičnejši notranji trg EU, izboljšali delovne pogoje voznikov, spodbudili varnost v cestnem prometu in preprečili socialni damping. Pomembni so tudi številni predlogi za zmanjšanje okoljske škode zaradi cestnega prometa, tako v prvem kot drugem svežnju o mobilnosti. Močno si je treba prizadevati na področju podnebja in predlogi Komisije bodo pri tem pomagali v pomoč.

Lex specialis – posebna zakonodaja o napotenih voznikih

Poročevalka opozarja, da trenutno poteka celovita revizija Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo. Celovito revizijo lahko štejemo za upravičeno, vendar je treba njen izid upoštevati pri pripravi posebne cestnoprometne zakonodaje. Poročevalka meni, da je mogoče vzporedno obravnavati predloge, ki se nanašajo na napotene delavce in napotene voznike, vendar končnega stališča ne bi sprejeli, dokler ne bo znan končni izid revizije direktive o napotitvi delavcev.

Meni, da je upravičeno obravnavati voznike v cestnem prometu in cestni promet v zakonodaji, ki je ločena od direktive o napotitvi delavcev, in tak pristop podpira. V zvezi s tem se želi zahvaliti Komisiji za njen predlog o cestnem prometu in odločitev, da ga bo obravnavala kot ločeno zadevo, saj meni, da direktiva o napotitvi delavcev ni bila zasnovana tako, da bi upoštevala mobilno naravo vozniškega poklica. To je tudi eden od glavnih razlogov, zakaj je veljavno direktivo o napotitvi delavcev v cestnoprometnem sektorju tako težko izvajati. Po drugi strani so težave pri njeni razlagi privedle do tega, da je Komisija sprožila pravni postopek proti državam članicam EU. Ti postopki še potekajo pred Sodiščem EU, in kot je poročevalka seznanjena, čakajo na smernice Sveta EU in Evropskega parlamenta. Zaradi nejasnosti se je v prometnem sektorju pojavila nelojalna konkurenca, skupaj s socialnim dampingom, ki vplivata na voznike in povzročata neenakosti v statusu med vozniki iz različnih držav članic EU. Poročevalka meni, da bi bi bilo treba z lex specialis odpraviti te pomanjkljivosti in narediti prometni sektor, ki je temelj notranjega trga EU, socialno pravičen s tem, da bo zakonodaja jasna vsem deležnikom in jo bodo lahko izvajali in izvrševali.

Komisija predlaga, da bi bilo treba v primerih, ko dejavnosti mednarodnega prevoza opravljajo podizvajalci, določiti mejno vrednost 3 dni/18 ur, preden se uporabijo določbe direktive o napotitvi delavcev o letnem dopustu in minimalnem plačilu. Zato poročevalka meni, da bi bilo treba preučiti alternativne rešitve za lažje izvajanje in izvrševanje ter upoštevati upravno breme za podjetja. Zaradi jasnosti bi moral lex specialis zajemati tudi druge prometne situacije, za katere se direktiva o napotitvi delavcev uporablja že od prvega dneva.

Poročevalka glede upravnih zahtev in preverjanja pozdravlja predlog Komisije za zaprti seznam. S tem bi preprečili samovoljnost pri preverjanju, pravila igre pa bi bila jasna za vse. Glede informacij, ki jih je treba navesti v izjavi, meni, da je treba predlog Komisije dodatno pojasniti, vsaj glede podrobnosti o stranki, ki je naročila prevoz. Komisija tudi predlaga seznam informacij, ki jih mora voznik navesti pri cestnem preverjanju. Po mnenju poročevalke bi bilo treba ta seznam dodatno preučiti z vidika upravnih bremen ter omogočiti posredovanje informacij z elektronskimi sredstvi. Poleg tega bi bilo dobro preučiti, ali naj obveznost zagotavljanja informacij velja za družbe, ki opravljajo prevozno dejavnost, ne za voznika. Po mnenju poročevalke bi bilo treba obravnavati odgovornost naročnika kot možen element, ki bi ga lahko države članice po želji upoštevale pri izvajanju.

Upravne zahteve in preverjanje bi bilo treba obravnavati kot celoto v zvezi z vrstami prevoza, za katere se uporabljajo predpisi o napotitvi delavcev. Zahteve morajo biti utemeljene z vidika upravnega bremena, prav tako pa jih je treba pri cestnem preverjanju izvajati učinkovito, da ne bi zavlačevali prevoza. Poročevalka meni, da je treba skrbno oceniti možnosti, ki jih za boljšo izmenjavo informacij med organi držav članic ponuja digitalizacija, in da je treba preučiti možnosti za uvedbo načela „vse na enem mestu“ na podlagi obstoječih sistemov za izmenjavo informacij, vključno s sistemom IMI.

Po mnenju poročevalke je izjemno pomembno, da bodo kazni za neizpolnjevanje pravil o napotitvi delavcev ustrezne. V zvezi s tem je treba oceniti sistem dobrega ugleda, sistem ocenjevanja tveganja ter priložnosti, ki jih ponuja izvedbena direktiv 2014/67/EU, pa tudi njihovo ustreznost.

Poročevalka poleg tega meni, da bi bilo treba v nadaljnjem postopku oceniti stanje v zvezi z vozniki in podjetji v tretjih državah in iz tretjih držav (države, ki niso v EU). Po njenem mnenju pravila EU o napotenih voznikih ne bi smela povzročiti, da bi socialni damping, usmerjen proti voznikom, prenesli iz EU. Še vedno je treba oceniti možne izjeme, ki bi se uporabljale za prevoz blaga in potnikov.

Predlagana sprememba Direktive 2006/22/ES

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije, zlasti v zvezi z učinkovitejšo čezmejno izmenjavo informacij med organi. V prihodnje bo treba oceniti možnosti, ki jih prinaša digitalizacija za izboljšanje izmenjave informacij med organi.

Poročevalka ima pomisleke glede predloga Komisije, da bi se nadzor delovnega časa vključil v cestno preverjanje. Praktično izvajanje preverjanja delovnega časa in organi, ki preverjanje opravljajo, se med državami članicami razlikujejo, kar je treba upoštevati pri nadaljnjem delu v zvezi s tem predlogom. Če bo nadzor spoštovanja pravil o delovnem času vključen v cestno preverjanje, bi bilo treba vzpostaviti sistem, po katerem bi v sklopu delovanja pametnih tahografov v realnem času spremljali tudi delovni čas, zato obrazci v vozilu ne bi bili potrebni.

Glede sistema ocenjevanja tveganja poročevalka pozdravlja predlog Komisije o sprejetju enotne formule.

Ob upoštevanju teh dejstev je treba uvedbo pametnih tahografov pospešiti. Med nadaljnjim postopkom bo treba tudi podrobno preučiti možnosti za uporabo pametnih tahografov za obširno spremljanje skladnosti s pravili o napotenih voznikih.

 Sklep

Poročevalka želi opozoriti, da je bil spor med odboroma TRAN in EMPL o pristojnosti rešen šele 15. novembra 2017, zato se je delo začelo z zamudo. Glede na zapletenost zakonodaje in potekajočo revizijo zakonodaje o napotenih delavcih namerava delo nadaljevati, da bi svoje poročilo dopolnila s konkretnimi predlogi sprememb.


MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (4.5.2018)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa

(COM(2017)0278 – C8-0171/2017 – 2017/0121(COD))

Pripravljavka mnenja: Martina Dlabajová

(*)  Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Da bo enotni trg močnejši in konkurenčnejši, je treba v cestnem prometu uvesti sektorska pravila. Ta pravila bi morala biti preprosta, poenotena, jasna in enostavno izvršljiva, da bi olajšali prevoz in obenem zaščitili delavce v tem sektorju. Če so pravila nejasna ali težko izvršljiva, si lahko države članice skupna pravila različno razlagajo, poleg tega se lahko ta pravila manj učinkovito izvršujejo, kar lahko povzroči razdrobljenost notranjega trga. Poleg tega pravila, ki so nejasna in se ne izvršujejo učinkovito, ne pripomorejo k boljši zaščiti delavcev.

Komisija je namreč v oceni učinka ugotovila, da veljavne določbe o napotitvi in upravne zahteve ne ustrezajo zelo mobilni naravi dela voznikov. To prevoznikom povzroča nesorazmerna regulativna bremena in ustvarja neupravičene ovire pri opravljanju čezmejnih storitev.

S tem osnutkom mnenja se skušajo dodatno poenostaviti pravila o napotitvi, ki se uporabljajo za sektor cestnega prometa, ter zmanjšati upravna bremena za podjetja in njihove voznike. Pripravljavka mnenja predlaga, da se tranzitni in mednarodni prevoz izrecno izključi iz področja uporabe direktive o napotitvi delavcev. To je utemeljeno iz več razlogov. Kot prvo so delavci, ki opravljajo te dejavnosti, zelo mobilni; zgodi se lahko, da v enem dnevu delajo v več državah. Kot drugo podjetja, ki izvajajo tranzitni ali mednarodni prevoz v določeni državi, ne konkurirajo prevoznikom te države.

Poleg tega položaj delavcev v tem primeru ni primerljiv z napotenimi delavci v drugih sektorjih, ki v posamezni državi gostiteljici pogosto ostanejo daljše obdobje. Če bi se Direktiva 96/71/ES uporabljala in izvrševala za tranzitni in mednarodni prevoz, bi nastala zelo velika upravna bremena, saj bi se lahko veljavna nacionalna zakonodaja spreminjala vsak dan tekom enega samega potovanja. Pripravljavka mnenja meni, da bi te razmere neupravičeno ovirale eno od temeljnih svoboščin EU: prosti pretok storitev.

Zaveda se, da je treba rešiti težavo t. i. nomadske vožnje (delavci, ki za več mesecev zapustijo matično državo ter daljše obdobje dejansko živijo in spijo v svojih tovornjakih). Meni pa, da sedanji predlog ni ustrezno sredstvo za rešitev tega vprašanja, temveč bi bilo treba to vprašanje obravnavati v zakonodajnem aktu na podlagi predloga Komisije COM(2017)0277 o najkrajšem dnevnem in tedenskem času vožnje. Predlog vključuje zahtevo o vrnitvi voznika in vozila v kraj zaposlitve.

V tem mnenju se predlaga, da bi se nekateri elementi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev in Direktive 2014/67/EU o njenem izvrševanju uporabljali za kabotažo. V tem primeru namreč tuja in lokalna podjetja neposredno konkurirajo med sabo, zato bi se morala uporabljati podobna pravila o plačilu delavcev. Vseeno naj se ti direktivi za kabotažo uporabljata le do te mere, kot je določeno v lex specialis, pri čemer ne bi smeli pozabiti, da gre za zelo mobilen sektor in da je treba zmanjšati upravna bremena.

Pripravljavka mnenja zato predlaga, da opustimo metodologijo za izračun dnevnega delovnega časa za namene ugotavljanja primerov napotitve, ki jo je predlagala Komisija. Meni, da bi bilo to v praksi težko izvršljivo in bi ustvarilo nepotrebna upravna bremena, zlasti ko bi se uporabljalo skupaj z Uredbo št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom.

Zato v mnenju poudari, da je ta lex specialis ustrezno sredstvo za določanje datuma uporabe in začetka veljavnosti posebnih pravil za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa. Če bi dovolili, da se ti datumi določijo na podlagi splošne direktive za napotitev delavcev, bi se lahko zgodilo, da bi se za sektor cestnega prometa nova pravila uporabljala veliko prej kot za druge sektorje (če upoštevamo splošni pristop Sveta, na podlagi katerega imajo države članice na voljo tri leta, da sprejmejo svojo zakonodajo, in štiri leta, da ukrepe uveljavijo). Pripravljavka mnenja poleg tega predlaga, da se prometni sektor izvzame iz Direktive 96/71/ES, dokler se ne sprejme posebna zakonodaja za ta sektor.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Za vzpostavitev varnega, učinkovitega in družbeno odgovornega sektorja cestnega prometa je treba zagotoviti ustrezne delovne pogoje in socialno zaščito za voznike, hkrati pa tudi primerne pogoje poslovanja in poštene konkurenčne pogoje za prevoznike.

(1)  Prosto gibanje delavcev, svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev so temeljna načela notranjega trga. Zapisana so v Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) in so bistvena za pravilno delovanje notranjega trga. Za vzpostavitev varnega, učinkovitega in družbeno odgovornega sektorja cestnega prometa je treba zagotoviti ravnotežje med prostim pretokom prevoznih storitev in dostojnimi delovnimi pogoji, enakim obravnavanjem in socialno zaščito za voznike ter konkurenčnim in poštenim poslovnim okoljem za prevoznike.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Predsednik Komisije je v svojem govoru o stanju v Uniji 13. septembra 2017 napovedal ustanovitev evropskega organa za delo.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Ker so storitve cestnega prevoza zelo mobilne, je treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju, da lahko vozniki uveljavljajo pravice, ki jih imajo, ter da se prevozniki ne soočajo z nesorazmernimi upravnimi ovirami, ki neupravičeno omejujejo njihovo svobodo opravljanja čezmejnih storitev.

(2)  Ker so storitve cestnega prevoza zelo mobilne, je treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju, da lahko vozniki uveljavljajo pravice, ki jih imajo, ter da se ohranjajo pošteni konkurenčni pogoji ob hkratnem spoštovanju svobode opravljanja storitev.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Vsa nacionalna pravila, ki se uporabljajo za cestni promet, bi morala biti sorazmerna in utemeljena ter ne bi smela ovirati uveljavljanja temeljnih svoboščin, ki jih zagotavlja PDEU, kot je svoboda opravljanja storitev, ali zmanjševati njegove privlačnosti, da bi ohranili ali povečali konkurenčnost Unije ob spoštovanju delovnih pogojev in socialne zaščite za voznike.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Sektor cestnega prometa je zelo konkurenčen, zanj pa so značilna posebna izkrivljanja, ki jih ustvarjajo zlorabe prevoznikov, ki izbirajo najugodnejšo ureditev, da bi znižali stroške za plače in socialne prispevke ali se jim izognili, ali druge socialne in delovne pogoje, kar je v preteklosti privedlo do tekmovanja v zniževanju standardov. Delujoč notranji trg mora temeljiti na poštenih konkurenčnih pogojih. Zato so potrebni nadaljnji ukrepi, da bi preprečili zlorabe cestnih prevoznikov, ki izbirajo najugodnejšo ureditev, vključno s horizontalnimi ukrepi v pravu družb Unije, da se prepreči, da bi cestni prevozniki izbirali najugodnejše ureditve in se posluževali regulativne arbitraže.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Ravnovesje med izboljšanjem socialnih in delovnih pogojev za voznike ter lažjim uresničevanjem svobode opravljanja storitev cestnega prevoza na podlagi poštene konkurence med nacionalnimi in tujimi prevozniki je bistveno za nemoteno delovanje notranjega trga.

(3)  Ravnovesje med lažjim uresničevanjem svobode opravljanja storitev cestnega prevoza na podlagi nediskriminacijske konkurence med nacionalnimi in tujimi prevozniki, zmanjšanjem nepotrebnih upravnih bremen ter izboljšanjem socialnih in delovnih pogojev za voznike je bistveno za nemoteno delovanje sektorja cestnega prometa na notranjem trgu.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Pri oceni učinkovitosti in uspešnosti veljavne zakonodaje v sektorju cestnega prometa so bile ugotovljene določene vrzeli v obstoječih določbah in pomanjkljivosti pri njihovem izvrševanju. Poleg tega države članice pravila različno razlagajo, uporabljajo in izvajajo. To ustvarja pravno negotovost in neenako obravnavo voznikov in prevoznikov, kar škoduje delovnim, socialnim in konkurenčnim pogojem v sektorju.

(4)  Pri oceni učinkovitosti in uspešnosti veljavne zakonodaje v sektorju cestnega prometa so bile ugotovljene določene vrzeli v obstoječih določbah in pomanjkljivosti pri njihovem izvrševanju ter nezakonite prakse, kot je uporaba slamnatih družb. Dodatno pozornost bi bilo treba nameniti boju proti neprijavljenemu delu v prometnem sektorju. Poleg tega države članice pravila različno razlagajo, uporabljajo in izvajajo, kar povzroča velika upravna bremena za voznike in prevoznike. To ustvarja pravno negotovost, kar škoduje delovnim, socialnim in konkurenčnim pogojem v sektorju.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Da bi zagotovili pravilno uporabo direktiv 96/71/ES1a in 2014/67/EU1b Evropskega parlamenta in Sveta, bi bilo treba na ravni Unije okrepiti kontrole in sodelovanje za boj proti goljufijam v zvezi z napotitvijo delavcev, izvajati pa bi bilo treba tudi strožja preverjanja, da bi zagotovili, da se socialni prispevki za napotene voznike dejansko plačajo.

 

_________________

 

1a. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).

 

1b Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), UL L 159, 28.5.2014, str. 11.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ustrezno, učinkovito in dosledno izvrševanje določb o delovnem času je bistveno za zaščito delovnih pogojev voznikov in preprečevanje izkrivljanja konkurence, ki je posledica neizpolnjevanja obveznosti. Zato je zaželeno, da se obstoječe enotne zahteve za izvrševanje iz Direktive 2006/22/ES razširijo na preverjanje skladnosti z določbami o delovnem času iz Direktive 2002/15/ES.

(5)  Ustrezno, učinkovito in dosledno izvrševanje določb o delovnem času je bistveno za zaščito delovnih pogojev voznikov in preprečevanje izkrivljanja konkurence, ki je posledica neizpolnjevanja obveznosti. Zato je zaželeno, da se obstoječe enotne zahteve za izvrševanje iz Direktive 2006/22/ES razširijo na preverjanje skladnosti z določbami o delovnem času iz Direktive 2002/15/ES. Preverjanja, določena v Direktivi 2002/15/EU, bi morala biti v primeru cestnih preverjanj omejena na tedenski in dnevni delovni čas, odmore, čas počitka in nočno delo. Druge obveznosti iz Direktive 2002/15/ES bi bilo treba preverjati v prostorih prevoznika.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Upravno sodelovanje med državami članicami na področju izvajanja socialnih pravil v sektorju cestnega prometa se je izkazalo za nezadostno, zaradi česar je čezmejno izvrševanje težje ter bolj neučinkovito in neusklajeno. Zato je treba vzpostaviti okvir za učinkovito komunikacijo in medsebojna pomoč, vključno z izmenjavo podatkov o kršitvah in informacij o dobrih praksah pri izvrševanju.

(6)  Upravno sodelovanje med državami članicami in podpora Unije na področju izvajanja socialnih pravil v sektorju cestnega prometa sta se izkazala za nezadostno, zaradi česar je čezmejno izvrševanje težje ter bolj neučinkovito in neusklajeno. Zato je treba vzpostaviti okvir za učinkovito komunikacijo in medsebojna pomoč, vključno z izmenjavo podatkov o kršitvah in informacij o dobrih praksah pri izvrševanju.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Težave so bile ugotovljene tudi pri uporabi pravil o napotitvi delavcev iz Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in Svet15a ter pravil o nadzornih ukrepih iz Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta16 v zelo mobilnem sektorju cestnega prometa. Zaradi neusklajenih nacionalnih ukrepov za uporabo in izvrševanje določb o napotitvi delavcev v sektorju cestnega prometa so nastala velika upravna bremena za prevoznike, ki niso rezidenti Unije. To je neupravičeno omejevanje svobode opravljanja čezmejnih storitev cestnega prevoza, ki škodljivo vpliva na delovna mesta.

(9)  Težave so bile ugotovljene tudi pri uporabi pravil o napotitvi delavcev iz Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in Svet15a ter pravil o nadzornih ukrepih iz Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta16 v zelo mobilnem sektorju cestnega prometa. Zaradi neusklajenih nacionalnih ukrepov za uporabo in izvrševanje določb o napotitvi delavcev v sektorju cestnega prometa so nastala velika upravna bremena za prevoznike v Uniji, pa tudi nelojalna konkurenca med podjetji v tem sektorju.

__________________

__________________

15 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).

15 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).

16 Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), UL L 159, 28.5.2014, str. 11.

16 Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), UL L 159, 28.5.2014, str. 11.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, hkrati pa se krepi nelojalna konkurenca med podjetji. Zato bi bilo treba vzpostaviti strožje pogoje ustanavljanja podjetij za mednarodni cestni prevoz, katerih izpolnjevanje bi bilo lažje preverjati, zlasti v boju proti ustanavljanju t. i. slamnatih družb.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Komisija je v svojem predlogu z dne 8. marca 201617 za spremembo Direktive 96/71/ES priznala, da izvajanje Direktive odpira posebna pravna vprašanja in povzroča težave v zelo mobilnem sektorju cestnega prometa, ter navedla, da bi bilo ta vprašanja najprimerneje obravnavati s sektorsko zakonodajo za cestni promet.

(10)  Komisija je v svojem predlogu z dne 8. marca 1617 za spremembo Direktive 96/71/ES priznala, da izvajanje Direktive v zelo mobilnem sektorju cestnega prometa odpira posebna pravna vprašanja in povzroča težave, ter navedla, da bi bilo ta vprašanja najprimerneje obravnavati s sektorsko zakonodajo za cestni promet. Ob upoštevanju, da je prometni sektor eden najbolj ranljivih sektorjev, je treba za vse delavce uporabljati minimalne zaščitne določbe Direktive 96/71/ES.

__________________

__________________

17 COM(2016) 128 final.

17 COM(2016)0128

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Glede na to, da je premalo voznikov v Uniji, bi bilo treba znatno izboljšati delovne pogoje, da bi povečali privlačnost tega poklica.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Da bi zagotovili učinkovito in sorazmerno izvajanje Direktive 96/71/ES v sektorju cestnega prometa, je treba določiti sektorska pravila, ki bodo odražala posebnost zelo mobilne delovne sile v tem sektorju ter zagotavljala ravnovesje med socialno zaščito delavcev in svobodo prevoznikov, da opravljajo čezmejne storitve.

(11)  Da bi zagotovili učinkovito in sorazmerno izvajanje Direktive 96/71/ES v sektorju cestnega prometa, je treba določiti sektorska pravila, ki bodo odražala posebnost zelo mobilne delovne sile v tem sektorju ter zagotavljala ravnovesje med socialno zaščito delavcev in svobodo prevoznikov, da opravljajo čezmejne storitve, in izboljšati njihovo izvrševanje.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Taka usklajena merila bi morala temeljiti na konceptu zadostne povezave voznika z ozemljem države članice gostiteljice. Zato bi bilo treba določiti časovno omejitev, nad katero v primeru dejavnosti mednarodnega cestnega prevoza začnejo veljati določbe o minimalnih urnih postavkah in plačanem letnem dopustu države članice gostiteljice. Ta časovna omejitev se ne bi smela uporabljati za dejavnosti kabotaže, kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1072/200918 in Uredbi (ES) št. 1073/200919, ker se v tem primeru celotna dejavnost prevoza opravi v državi članici gostiteljici. Zato bi se ne glede na pogostost in trajanje dejavnosti, ki jih opravi voznik, za kabotažo morala uporabljati minimalna urna postavka in minimalni plačani letni dopust v državi članici gostiteljici.

(12)  Dejavnosti kabotaže, kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1072/200918 in Uredbi (ES) št. 1073/200919, so opravljanje storitev, za katere velja Direktiva 96/71/ES, saj se dejavnost prevoza v celoti opravi v drugi državi članici. Zato bi se ne glede na pogostost in trajanje dejavnosti, ki jih opravi voznik, za kabotažo morala uporabljati minimalna urna postavka in minimalni plačani letni dopust v državi članici gostiteljici.

__________________

__________________

18 Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L 300, 14.11.2009, str. 72).

18 Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L 300, 14.11.2009, str. 72).

19 Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88).

19 Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88).

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Tranzitni prevoz bi moral biti zaradi svojih posebnosti in pomanjkanja zadostne povezave voznika z ozemljem države članice gostiteljice izvzet iz področja uporabe te direktive.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Za zagotovitev učinkovitega in uspešnega izvrševanja sektorskih pravil o napotitvi delavcev in za preprečitev nesorazmernih upravnih bremen za prevoznike, ki niso rezidenti, bi bilo treba v sektorju cestnega prometa določiti sektorske upravne zahteve in nadzorne ukrepe, ki bi v celoti izkoristili orodja za nadzor, kot je digitalni tahograf.

(13)  Za zagotovitev jasnih sektorskih pravil o napotitvi delavcev, ki izhajajo iz direktiv 96/71/ES [kot je bila spremenjena v postopku COD 2016/0070] in 2014/67/EU, pa tudi za zagotovitev njihovega učinkovitega in uspešnega izvrševanja ter preprečitev nesorazmernih upravnih bremen za prevoznike, ki niso rezidenti, bi bilo treba v sektorju cestnega prometa uveljaviti standardizirane obrazce, ki jih oblikuje Komisija, ter manj stroge sektorske upravne zahteve in nadzorne ukrepe, ki bi v celoti izkoristili orodja za nadzor, kot so informacijski sistem za notranji trg (IMI), portal GNSS (globalni satelitski navigacijski sistem) za cestni promet in pametni tahograf..

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Prakse, pri katerih se matičnim družbam v eni državi članici pripiše večina dobička, odvisnim prevoznim podjetjem v drugi državi članici pa ostanejo omejena sredstva, čeprav so s prevozno dejavnostjo ustvarila večino prometa, lahko privedejo do neenakosti in nesorazmernega preusmerjanja dobička med državami članicami in bi jih bilo treba preprečiti. Negativna socialna posledica teh praks je, da prihodek voznikov v državah članicah, kjer odvisne družbe delujejo, ostaja na nižji ravni. Da bi odpravili morebitne nepošteno konkurenco v sektorju cestnega prometa, bi bilo treba te prakse podrobno preučiti, da bi jih preprečili.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b)  Da se zagotovi popolno spoštovanje socialne zakonodaje in dokler se ne ustanovi evropski organ za delo, bi morali pristojni nadzorni organi imeti dostop do vseh podatkov, ki se posredujejo prek informacijskega sistema za notranji trg in portala GNSS, ter te podatke preverjati.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Direktiva 2006/22/ES

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta preverjanja vsako leto zajamejo obsežen in reprezentativen delež voznega osebja, voznikov, podjetij in vozil, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 561/2006 in Uredbe (EU) št. 165/2014, ter voznega osebja in voznikov, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2002/15/ES.;

Ta preverjanja vsako leto zajamejo obsežen in reprezentativen delež voznega osebja, voznikov, podjetij in vozil vseh kategorij prevoza, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 561/2006 in Uredbe (EU) št. 165/2014, ter voznega osebja in voznikov, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2002/15/ES.;

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2006/22/ES

Člen 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Preverjanja v prostorih podjetij se načrtujejo ob upoštevanju predhodnih izkušenj z različnimi vrstami prevoza in podjetij. Opravijo se tudi, kadar se pri cestnem preverjanju ugotovijo hude kršitve Uredbe (ES) št. 561/2006, Uredbe (EU) št. 165/2014 ali Direktive 2002/15/ES.;

1.  Preverjanja v prostorih podjetij se načrtujejo ob upoštevanju predhodnih izkušenj z različnimi vrstami prevoza in podjetij. Opravijo se tudi, kadar se pri cestnem preverjanju ugotovijo hude kršitve Uredbe (ES) št. 561/2006, Uredbe (EU) št. 165/2014 ali Direktive 2002/15/ES, kar zadeva najdaljši tedenski in dnevni delovni čas, odmore, čas počitka in nočno delo.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Direktiva 2006/22/ES

Člen 8 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  na podlagi utemeljene zahteve države članice v posameznih primerih.

(b)  na podlagi posebne zahteve države članice v posameznih primerih.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a

Direktiva 2006/22/ES

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti določi skupno formulo za izračun ocene tveganja podjetij, ki upošteva število, težo in pogostost kršitev, rezultate nadzora, pri katerem kršitve niso bile ugotovljene, ter dejstvo, ali prevozno podjetje v vseh svojih vozilih uporablja pametni tahograf v skladu s poglavjem II Uredbe (EU) št. 165/2014. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2) te direktive.

Komisija z izvedbenimi akti določi skupno formulo za izračun ocene tveganja podjetij, ki upošteva število, težo in pogostost kršitev in rezultate nadzora, pri katerem kršitve niso bile ugotovljene. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2) te direktive.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c

Direktiva 2006/22/ES

Člen 9 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja v času nadzora na voljo vsem pristojnim nadzornim organom zadevne države članice.

4.  Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja v času nadzora na voljo vsem pristojnim nadzornim organom držav članic.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c a (novo)

Direktiva 2006/22/ES

Člen 9 – odstavek 5 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  doda se naslednji odstavek:

 

„5a.  Pametni tahograf, ki pokaže lokacijo voznikov v 56-dnevnem obdobju, se najkasneje do 2. januarja 2020 vgradi v vsa vozila, ki se uporabljajo v mednarodnem prevozu in kabotaži.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta člen določa posebna pravila v zvezi z določenimi vidiki Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v sektorju cestnega prometa ter Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta o upravnih zahtevah in nadzornih ukrepih za napotitev voznikov.

1.  Ta člen določa posebna pravila v zvezi z izvrševanjem Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v sektorju cestnega prometa ter Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta o upravnih zahtevah in nadzornih ukrepih za napotitev voznikov.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Pametni tahograf, ki pokaže lokacijo voznikov v 56-dnevnem obdobju, se najkasneje do 2. januarja 2020 vgradi v vsa vozila, ki se uporabljajo v mednarodnem prevozu in kabotaži.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Tranzit je izvzet iz področja uporabe te direktive in Direktive 96/71/ES.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni pri podjetjih iz člena 1(3)(a) Direktive in ko opravljajo dejavnosti mednarodnega prevoza, kot je opredeljen v Uredbi (ES) št. 1072/2009 in Uredbi (ES) št. 1073/2009, kadar je obdobje napotitve na njihovo ozemlje za namene navedenih dejavnosti dolgo 3 dni ali manj v obdobju enega koledarskega meseca.

2.  Države članice točke (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni pri podjetjih iz člena 1(3)(a) Direktive, ko opravljajo dejavnosti mednarodnega prevoza ali kabotaže, kot so opredeljene v uredbah (ES) št. 1073/2009 in št. 1073/2009.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice direktivi 96/71/ES in 2014/67/EU uporabljajo za celotno obdobje napotitve na svoje ozemlje za voznike v sektorju cestnega prometa, zaposlene v podjetjih iz člena 1(3)(a), (b) in (c), ko opravljajo cestni prevoz blaga, ki je del kombiniranega prevoza iz člena 4 Direktive 92/106/EGS.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  V skladu s točkama (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES se v primeru dejavnosti, ki poteka v več državah članicah na isti dan, uporabijo zaposlitveni pogoji, ki so za napotenega voznika najbolj ugodni.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice lahko uvedejo samo naslednje upravne zahteve in nadzorne ukrepe:

4.  Države članice uvedejo obveznost za cestnega prevoznika s sedežem v drugi državi članici, da za vsakega napotenega delavca pristojnim nacionalnim organom prek informacijskega sistema za notranji trg najpozneje ob začetku napotitve pošlje preprosto izjavo v standardizirani elektronski obliki, ki jo brez nepotrebnega odlašanja razvije in da na voljo Komisija v vseh uradnih jezikih Unije, in vsebuje naslednje informacije:

(a)  obveznost za cestnega prevoznika s sedežem v drugi državi članici, da mora izjavo o napotitvi pristojnim nacionalnim organom poslati najpozneje ob začetku napotitve; izjava o napotitvi je v elektronski obliki, v uradnem jeziku države članice gostiteljice ali v angleškem jeziku in vsebuje le naslednje informacije:

 

(i)  naziv cestnega prevoznika;

(i)  naziv cestnega prevoznika in ,v primeru hčerinske družbe, naslov sedeža;

(ii)   kontaktne podatke upravljavca prevoza ali druge kontaktne osebe (ali oseb) v državi članici sedeža prevoznika, določene za stike s pristojnimi organi države članice gostiteljice, v kateri se opravljajo storitve, ter za pošiljanje in sprejemanje dokumentov ali obvestil;

(ii)   kontaktne podatke upravljavca prevoza ali druge kontaktne osebe (ali oseb) v državi članici sedeža prevoznika, določene za stike s pristojnimi organi države članice gostiteljice, v kateri se opravljajo storitve, ter za pošiljanje in sprejemanje dokumentov ali obvestil;

(iii)  predvideno število napotenih voznikov in njihovo identiteto;

(iii)  informacije o napotenih voznikih, vključno vsaj z naslednjim: identiteto, državo stalnega prebivališča, delovno zakonodajo, ki se uporablja za pogodbo o zaposlitvi, državo plačila socialnih prispevkov in številko socialne varnosti;

(iv)  predvideno trajanje ter predviden začetni in končni datum napotitve;

(iv)  predviden začetni in končni datum napotitve posameznega delavca brez poseganja v morebitno podaljšanje, kadar je to potrebno zaradi nepredvidljivih okoliščin;

(v)  registrske oznake vozil, uporabljenih v napotitvi;

(v)  registrske oznake vozil, uporabljenih v napotitvi;

(vi)  vrsto prevozne storitve, tj. navedba, ali gre za prevoz blaga, prevoz potnikov, mednarodni prevoz ali kabotažo;

(vi)  vrsto prevozne storitve, tj. navedba, ali gre za prevoz blaga, prevoz potnikov, mednarodni prevoz ali kabotažo;

Preprosta izjava iz prvega pododstavka se lahko nanaša na največ šest mesecev in jo cestni prevoznik elektronsko brez nepotrebnega odlašanja posodablja v skladu z dejanskimi razmerami.

 

4a.  Države članice lahko dodatno uvedejo naslednje upravne zahteve in nadzorne ukrepe:

(b)  obveznost za voznika, da v tiskani ali elektronski obliki hrani ali da na razpolago, kadar se zahteva pri cestnih preverjanjih, izvod izjave o napotitvi in dokazilo o prevozu, ki se opravlja v državi članici gostiteljici, kot je elektronski tovorni list (e-CMR) ali dokazilo iz člena 8 Uredbe (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta;

(a) obveznost za cestnega prevoznika, da vozniku zagotovi naslednje dokumente za namene cestnih preverjanj v papirni ali elektronski obliki:

 

(i)   izvod preproste izjave iz odstavka 4,

 

(ii)   dokazilo o prevozu, ki se opravlja v državi članici gostiteljici, iz člena 8 Uredbe (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta;

 

(iii)   elektronski tovorni list (e-CMR);

 

(iv)   izvod pogodbe o zaposlitvi v uradnem jeziku države članice gostiteljice ali v angleškem jeziku;

 

(v)   izvod obračunskih listov plače zadnjih dveh mesecev;

(c)  obveznost za voznika, da hrani in da na razpolago, kadar se to zahteva pri cestnih preverjanjih, zapise na tahografu in zlasti kode držav članic, v katerih je bil prisoten med opravljanjem mednarodnih cestnih prevozov ali kabotaže;

(b)  obveznost za voznika, da hrani in da na razpolago, kadar se to zahteva pri cestnih preverjanjih, ustrezne zapise na tahografu in zlasti voznikovo kartico z zapisi o prestopih meje ter kode držav članic, v katerih je bil prisoten med opravljanjem mednarodnih cestnih prevozov ali kabotaže;

(d)  izvod pogodbe o zaposlitvi ali enakovrednega dokumenta v smislu člena 3 Direktive Sveta 91/533/EGS20, preveden v enega od uradnih jezikov države članice gostiteljice ali v angleški jezik;

 

(e)  obveznost za voznika, da v tiskani ali elektronski obliki da na razpolago, kadar se to zahteva pri cestnih preverjanjih, izvod plačilnih list za zadnja dva meseca; med cestnim preverjanjem lahko voznik stopi v stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki lahko zagotovi tak izvod;

 

(f)  obveznost za cestnega prevoznika, da po obdobju napotitve v razumnem časovnem roku organom države članice gostiteljice na njihovo zahtevo v tiskani ali elektronski obliki zagotovi izvode dokumentov iz točk (b), (c) in (e).

(c)  obveznost za cestnega prevoznika, da po obdobju napotitve brez nepotrebnega odlašanja organom države članice gostiteljice na njihovo zahtevo v tiskani ali elektronski obliki zagotovi izvode dokumentov iz točk (a) in (b), vključno z izvodi ustreznih obračunskih listov plače

 

 

 

 

__________________

__________________

20 Direktiva Sveta 91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obveznosti delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje (UL L 288, 18.10.1991, str. 32).

 

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  Države članice lahko uvedejo druge upravne zahteve in nadzorne ukrepe, če bi prišlo do okoliščin ali novih ugotovitev, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da obstoječe upravne zahteve in nadzorni ukrepi ne zadostujejo ali niso učinkoviti za zagotavljanje učinkovitega spremljanja skladnosti z obveznostmi iz Direktive 96/71/ES [Direktive 2014/67/EU] in te direktive, če so te druge zahteve in ukrepi upravičeni in sorazmerni.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4c.  Države članice obvestijo Komisijo in izvajalce storitev o vsakem ukrepu iz odstavka 4a, ki ga uporabljajo ali so ga izvedle. Komisija o navedenih ukrepih obvesti druge države članice. Informacije za izvajalce storitev so splošno na voljo na enotnem uradnem nacionalnem spletnem mestu iz člena 5 Direktive 2014/67/EU. Komisija spremlja uporabo ukrepov iz odstavka 4c, ocenjuje njihovo skladnost s pravom Unije in v skladu s svojimi pristojnostmi iz PDEU po potrebi sprejme ustrezne ukrepe. Komisija Svetu redno poroča o ukrepih, o katerih so jo obvestile države članice, ter po potrebi o trenutnem stanju svojih analiz ali ocen.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4d.  Dokazila iz točk (a), (b) in (c) člena 2(4a) morajo biti v vozilu in se med cestnim preverjanjem predložijo pooblaščenim inšpektorjem države članice gostiteljice napotenega voznika.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4e.  Pristojni organ države članice gostiteljice za namene ocenjevanja, ali so izpolnjene določbe Direktive 96/71/ES, pri cestnem preverjanju preveri naslednje:

 

(a)   podatke tahografa za tekoči dan in preteklih 56 dni;

 

(b)   elektronske tovorne liste za tekoči dan in preteklih 56 dni;

 

(c)   dokumente iz točk (a), (b) in (c) odstavka 4a.

 

Organi, ki izvajajo cestna preverjanja, informacije iz zgornjega odstavka posredujejo pristojnim organom države članice za oceno skladnosti z direktivama 96/71/ES in 2014/67/EU.

 

Da bi olajšali izvajanje te direktive, pristojni organi držav članic sodelujejo ter si vzajemno zagotavljajo pomoč in vse potrebne informacije v okviru pogojev iz Direktive 2014/67/EU in Uredbe (ES) št. 1071/2009.

 

Države članice za večjo učinkovitost čezmejnega izvrševanja in ciljnih preverjanj vsem ustreznim pooblaščenim inšpekcijskim organom zagotovijo dostop v realnem času do informacijskega sistema za notranji trg, do nacionalnih elektronskih registrov, vzpostavljenih z Uredbo (ES) št. 1071/2009, do preprostih izjav iz odstavka 4 tega člena in do vseh drugih ustreznih podatkovnih zbirk.

Obrazložitev

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile nature of the sector.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 4 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4f.  Seznam cestnih prevoznikov Unije, ki ne izpolnjujejo ustreznih pravnih zahtev, se zaradi čim večje preglednosti objavi. Ta seznam temelji na skupnih merilih, ki se oblikujejo na ravni Unije in jih letno pregleda Evropski organ za delo. Za cestne prevoznike, ki so na seznamu Unije, velja prepoved opravljanja prevozov. Prepovedi opravljanja prevozov s seznama Unije veljajo na celotnem ozemlju držav članic. V izjemnih primerih lahko države članice sprejmejo enostranske ukrepe. Država članica lahko v nujnem primeru in ko je soočena z nepredvideno varnostno težavo, nemudoma izda prepoved opravljanja prevoza na svojem ozemlju.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Za namene točke (a) odstavka 4 lahko cestni prevoznik zagotovi izjavo o napotitvi, ki zajema obdobje največ šestih mesecev.

črtano

Obrazložitev

Izjava o napotitvi za skupino voznikov in vse vrste prevoza za obdobje šestih mesecev nima dodane vrednosti za izvrševanje, saj vključuje le zelo splošne informacije, na podlagi katerih izvršilni organi ne morejo oceniti pristnosti napotitve. Po drugi strani izjava o napotitvi za posameznega voznika in primer napotitve pomeni pristno in izvršljivo povezavo med prevozom na eni strani ter voznikom in uporabljenim vozilom na drugi strani. To je edini način za odpravo morebitnih zlorab.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Pristojni organi držav članic tesno sodelujejo ter si vzajemno zagotavljajo pomoč in vse potrebne informacije v okviru pogojev iz Direktive 2014/67/EU in Uredbe (ES) št. 1071/2009.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5c.  Države članice za večjo učinkovitost čezmejnega izvrševanja in ciljnih preverjanj vsem ustreznim organom zagotovijo dostop v realnem času do informacijskega sistema za notranji trg, do nacionalnih elektronskih registrov, vzpostavljenih z Uredbo (ES) št. 1071/2009, do preprostih izjav iz odstavka 4 tega člena in do vseh drugih ustreznih podatkovnih zbirk.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice najpozneje do […] [rok za prenos bo čim krajši in na splošno ne daljši od dveh let] sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Besedilo navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Države članice do ... [dve leti po datumu začetka veljavnosti te direktive] sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Besedilo navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Do datuma iz drugega pododstavka direktiv 2003/88/ES, 96/71/ES in 2014/67/ES veljajo v celoti.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa

Referenčni dokumenti

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

15.6.2017

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

14.12.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Martina Dlabajová

21.9.2017

Obravnava v odboru

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Datum sprejetja

25.4.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

23

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Dominique Bilde, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Marco Valli

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

30

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato, Marco Valli

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

NI

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Evelyn Regner, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

23

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Ádám Kósa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Michaela Šojdrová

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Maria Grapini, Georgi Pirinski

2

0

PPE

Heinz K. Becker, Romana Tomc

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa

Referenčni dokumenti

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Datum predložitve EP

31.5.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Pridruženi odbori

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Merja Kyllönen

10.7.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Datum sprejetja

4.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

21

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Barbara Kappel, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Marco Valli

Datum predložitve

8.6.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

21

-

ALDE

Dominique Riquet

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

PPE

Georges Bach, Franck Proust, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 13. junij 2018Pravno obvestilo