Procedura : 2017/0900(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0207/2018

Teksty złożone :

A8-0207/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/06/2018 - 8.1
CRE 13/06/2018 - 8.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0249

ZALECENIE     ***
PDF 587kWORD 55k
11.6.2018
PE 622.273v02-00 A8-0207/2018

w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej określającej skład Parlamentu Europejskiego

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawcy: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej określającej skład Parlamentu Europejskiego

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady Europejskiej (00007/2018),

-  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę Europejską na mocy art. 14 ust. 2 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej (C8-0216/2018),

-  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego, a także załączony do tej rezolucji wniosek dotyczący decyzji Rady Europejskiej(1),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A8-0207/2018),

1.  wyraża zgodę na projekt decyzji Rady Europejskiej;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie Europejskiej oraz, tytułem informacji, Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0029.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Projekt decyzji Rady Εuropejskiej ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego

Odsyłacze

00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

25.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

31.5.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Danuta Maria Hübner

24.5.2018

Pedro Silva Pereira

24.5.2018

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.6.2018

 

 

 

Data przyjęcia

11.6.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Dario Tamburrano

Data złożenia

11.6.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2018Informacja prawna