Procedură : 2017/0900(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0207/2018

Texte depuse :

A8-0207/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/06/2018 - 8.1
CRE 13/06/2018 - 8.1

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0249

RECOMANDARE     ***
PDF 507kWORD 49k
11.6.2018
PE 622.273v02-00 A8-0207/2018

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

Comisia pentru afaceri constituționale

Raportori: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului European (00007/2018),

-  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliul European, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană (C8-0216/2018),

-  având în vedere Rezoluția sa din 7 februarie 2018 privind componența Parlamentului European și propunerea sa de decizie a Consiliului European anexată la aceasta (1),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0207/2018),

1.  aprobă proiectul de decizie a Consiliului European;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului European poziția Parlamentului și, spre informare, guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0029.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Proiect de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European

Referințe

00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)

Data sesizării

25.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

AFCO

31.5.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Danuta Maria Hübner

24.5.2018

Pedro Silva Pereira

24.5.2018

 

 

Examinare în comisie

11.6.2018

 

 

 

Data adoptării

11.6.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras

Membri supleanți prezenți la votul final

Pervenche Berès, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Dario Tamburrano

Data depunerii

11.6.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 12 iunie 2018Notă juridică