Postopek : 2017/0900(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0207/2018

Predložena besedila :

A8-0207/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/06/2018 - 8.1
CRE 13/06/2018 - 8.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0249

PRIPOROČILO     ***
PDF 512kWORD 53k
11.6.2018
PE 622.273v02-00 A8-0207/2018

o osnutku sklepa Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

Odbor za ustavne zadeve

Poročevalca: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Evropskega sveta (00007/2018),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Evropski svet podal v skladu z drugim pododstavkom člena 14(2) Pogodbe o Evropski uniji (C8-0216/2018),

-  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. februarja 2018 o sestavi Evropskega parlamenta in svojega predloga za sklep Evropskega sveta, ki je resoluciji priložen(1),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za ustavne zadeve (A8-0207/2018),

1.  odobri osnutek sklepa Evropskega sveta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Evropskemu svetu in v vednost Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0029.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Osnutek sklepa Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta

Referenčni dokumenti

00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

25.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

31.5.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Danuta Maria Hübner

24.5.2018

Pedro Silva Pereira

24.5.2018

 

 

Obravnava v odboru

11.6.2018

 

 

 

Datum sprejetja

11.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pervenche Berès, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Dario Tamburrano

Datum predložitve

11.6.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 12. junij 2018Pravno obvestilo