Förfarande : 2017/0900(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0207/2018

Ingivna texter :

A8-0207/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/06/2018 - 8.1
CRE 13/06/2018 - 8.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0249

REKOMMENDATION     ***
PDF 443kWORD 56k
11.6.2018
PE 622.273v02-00 A8-0207/2018

om utkastet till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning

(00007/2018 – C8‑0216/2018 – 2017/0900(NLE))

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning

(00007/2018 – C8‑0216/2018 – 2017/0900(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till Europeiska rådets beslut (00007/2018),

-  med beaktande av den begäran om godkännande som Europeiska rådet har lagt fram i enlighet med artikel 14.2 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen (C8‑0216/2018),

-  med beaktande av sin resolution av den 7 februari 2018 om Europaparlamentets sammansättning och med beaktande av sitt förslag till Europeiska rådets beslut som utgör bilaga till denna resolution(1),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för konstitutionella frågor (A8‑0207/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till Europeiska rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till Europeiska rådet och, för kännedom, till kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2018)0029.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utkast till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning

Referensnummer

00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

25.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

31.5.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Danuta Maria Hübner

24.5.2018

Pedro Silva Pereira

24.5.2018

 

 

Behandling i utskott

11.6.2018

 

 

 

Antagande

11.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pervenche Berès, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Dario Tamburrano

Ingivande

11.6.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 12 juni 2018Rättsligt meddelande