Menettely : 2018/2057(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0209/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0209/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/07/2018 - 6.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0290

MIETINTÖ     
PDF 348kWORD 50k
20.6.2018
PE 622.073v02-00 A8-0209/2018

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2018 varainhoitovuodeksi 2018: varainhoitovuoden 2017 ylijäämän ottaminen talousarvioon

(09325/2018 – C8‑0277/2018 – 2018/2057(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Siegfried Mureşan

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2018 varainhoitovuodeksi 2018: varainhoitovuoden 2017 ylijäämän ottaminen talousarvioon

(09325/2018 – C8‑0277/2018 – 2018/2057(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 30. marraskuuta 2017 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2018(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(5),

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2018 annetun komission esityksen lisätalousarvioksi nro 2/2018 (COM(2018)0227),

–  ottaa huomioon 18. kesäkuuta 2018 vahvistetun ja 19. kesäkuuta 2018 parlamentille toimitetun neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 2/2018 (09325/2018 – C8‑2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0209/2018),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksellä nro 2/2018 on määrä sisällyttää vuoden 2018 talousarvioon varainhoitovuoden 2017 ylijäämä, joka on 555,5 miljoonaa euroa;

B.   ottaa huomioon, että ylijäämä muodostuu pääasiassa tulojen positiivisesta toteutumasta (338,6 miljoonaa euroa), menojen vajaakäytöstä (383,4 miljoonaa euroa) ja valuuttakurssierojen myönteisestä saldosta (166,4 miljoonaa euroa);

C.   ottaa huomioon, että tulopuolella suurin ero johtuu odotettua suuremmasta viivästyskorkojen ja sakkojen toteutumasta (342,6 miljoonaa euroa);

D.   ottaa huomioon, että menopuolella komissio jätti vuonna 2017 käyttämättä määrärahoja 201,5 miljoonaa euroa (joista 99,3 miljoonaa euroa hätäapuvarauksesta) ja varainhoitovuodelta 2016 siirrettyjä määrärahoja 53,5 miljoonaa euroa ja että muiden toimielinten vastaavat määrät olivat 82,6 miljoonaa ja 45,7 miljoonaa euroa;

1.  panee merkille komission antaman lisätalousarvioesityksen nro 2/2018, jonka ainoana tarkoituksena on sisällyttää talousarvioon vuoden 2017 ylijäämä, 555,5 miljoonaa euroa, varainhoitoasetuksen 18 artiklan ja lisätalousarvioesitystä koskevan neuvoston kannan mukaisesti;

2.   palauttaa mieliin, että maksujen vähäinen vajaakäyttö vuoden lopussa oli mahdollinen vain lisätalousarvion nro 6/2017 hyväksymisen ansiosta, koska sillä vähennettiin maksumäärärahoja 7 719,7 miljoonaa euroa etenkin alaotsakkeeseen 1 b ”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio” otettujen määrärahojen käytössä esiintyneiden merkittävien viiveiden johdosta; palauttaa myös mieliin, että kaikki kyseisenä vuonna hyväksytyt lisätalousarviot, mukaan luettuina ne, joilla lisättiin merkittävästi maksusitoumusmäärärahoja (esimerkiksi 1 166,8 miljoonaa euroa Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta Italian hyväksi, 500 miljoonaa euroa nuorisotyöllisyysaloitteelle ja 275 miljoonaa euroa Euroopan kestävän kehityksen rahastolle) rahoitettiin kokonaan kohdentamalla uudelleen käyttämättä jääneitä maksumäärärahoja; pitää valitettavana, että ilmeisesti myös vuonna 2018 toteutuksessa esiintyy viiveitä ja jäsenvaltioiden antamat ennusteet ovat epätarkkoja;

3.   panee merkille, että kilpailun alalla määrätyistä sakoista saadut tulot olivat vuonna 2017 jälleen kerran suhteellisen suuret, yhteensä 3 273 miljoonaa euroa; katsoo, että määrärahojen vajaakäytöstä johtuvan mahdollisen ylijäämän lisäksi unionin talousarviossa olisi oltava mahdollista käyttää sakoista saadut tai maksuviivästyksistä johtuvat tulot ilman, että BKTL-maksuosuuksia pienennetään vastaavasti; muistuttaa ehdotuksestaan ottaa EU:n talousarviossa käyttöön erityisvaraus, johon otetaan vaiheittain kaikki ennakoimattomat muut tulot ja joka siirretään asianmukaisesti seuraavalle varainhoitovuodelle antamaan mahdollisuuksia lisärahoitukseen, kun tarvetta siihen esiintyy;

4.  katsoo lisäksi, että kun otetaan huomioon kiireellinen tarve löytää nopea ratkaisu muuttoliikkeen muodostamaan haasteeseen sekä Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen voimassaolon pidentämiseen liittyvät viiveet, vuoden 2017 talousarvion ylijäämä, 555,5 miljoonaa euroa, voisi tarjota erinomaisen ratkaisun kyseisen välineen unionin rahoitusosuuden rahoittamiseen vuonna 2018 ilman, että unionin yleisen talousarvion viimeisetkin määrärahat on otettava käyttöön;

5.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 2/2018;

6.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 2/2018 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, asianomaisille muille toimielimille ja elimille sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

  EUVL L 57, 28.2.2018.

(3)

  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

  EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

19.6.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

5

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Claudia Țapardel

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

5

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

1

0

ENF

Marco Zanni

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 28. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus