Eljárás : 2018/2057(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0209/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0209/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 04/07/2018 - 6.10

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0290

JELENTÉS     
PDF 358kWORD 47k
20.6.2018
PE 622.073v02-00 A8-0209/2018

az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 2/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: a 2017-es pénzügyi év többletének beállítása

(09325/2018 – C8-0277/2018 – 2018/2057(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Siegfried Mureşan

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 2/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: a 2017-es pénzügyi év többletének beállítása

(09325/2018 – C8-0277/2018 – 2018/2057(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2017. november 30-án fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2018. április 13-án elfogadott, 2/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2016)0227),

–  tekintettel a Tanács által 2018. június 18-án elfogadott, és az Európai Parlamentnek 2018. június 19-én továbbított 2/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra, (00000/2018 – C8-0000/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0209/2018),

A.  mivel a 2/2018. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2017-es pénzügyi évből származó 555,5 millió EUR összegű többlet bevitele a 2018-as költségvetésbe;

B.   mivel e többlet fő forrásai a bevételi oldalon jelentkező 338,6 millió EUR összegű pozitív bevételi kimutatás, a kiadási oldalon tapasztalható 383,4 millió EUR összegű fel nem használt összeg és az árfolyamkülönbségek 166,4 millió eurós pozitív egyenlege;

C.   mivel a bevételi oldalon a legnagyobb különbség a késedelmi kamatok és pénzbírságok vártnál nagyobb eredményéből adódik (342,6 millió EUR);

D.   mivel a kiadási oldalon a Bizottság által fel nem használt kifizetési előirányzatok összege 2017-ben 201,5 millió EUR (amelyből 99,3 millió EUR a fel nem használt sürgősségisegély-tartalék) és a 2016-os átvitelek összege 53,5 millió EUR volt, a többi intézménynél pedig a fel nem használt előirányzatok összege 2017-ben 82,6 millió EUR, a 2016-os átvitelek összege pedig 45,7 millió EUR volt;

1.  tudomásul veszi a 2/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában, amely kizárólag a 2017. évi 555,5 millió euró összegű többletnek a költségvetésbe való bevezetésére vonatkozik, a költségvetési rendelet 18. cikkével és a Tanács ezzel kapcsolatos álláspontjával összhangban;

2.   emlékeztet, hogy a kifizetési előirányzatok alacsony év végi alulteljesítését csak a 6/2017. sz. költségvetés-módosítás elfogadása tette lehetővé, amely 7 719,7 millió euróval csökkentette a kifizetési előirányzatokat a jelentős végrehajtási késedelmek miatt, különösen az 1b. („Gazdasági, társadalmi és területi kohézió”) alfejezetben; emlékeztet továbbá, hogy az évben minden költségvetés-módosítást, még azokat is, amelyek jelentősen növelték a kötelezettségvállalási előirányzatokat (például 1 166,8 millió EUR az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Olaszország részére, 500 millió EUR az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre, 275 millió EUR az Európai Fenntartható Fejlesztési Alapnak) teljes egészében fel nem használt kifizetési előirányzatokból történt átcsoportosítások révén finanszíroztak; sajnálja, hogy a végrehajtási késedelmek és a tagállamok pontatlan előrejelzései 2018-ban valószínűleg tovább fognak folytatódni;

3.   ismét megjegyzi, hogy a versenyjogi bírságok szintje viszonylag magas, 2017-ben összesen 3 273 millió EUR volt; véleménye szerint lehetővé kellene tenni, hogy az uniós költségvetésben az alulteljesítés miatti többlet mellett minden bírságokból származó vagy késedelmes kifizetésekhez kapcsolódó bevételt is újra fel lehessen használni, a GNI-hozzájárulások ennek megfelelő csökkentése nélkül; emlékeztet arra irányuló javaslatára, hogy az uniós költségvetésben hozzanak létre egy különleges tartalékot, amelyet fokozatosan feltöltenek a különböző típusú előre nem látható egyéb bevételekkel és szabályszerűen átvisznek a következő évre annak érdekében, hogy szükség esetén kiegészítő kifizetési lehetőséget biztosítson;

4.  ezen túl úgy véli, hogy tekintettel arra, hogy sürgősen választ kell adni a migráció jelentette kihívásokra, és figyelembe véve a törökországi menekülteket támogató eszköz kiterjesztésének késedelmét, az 555,5 millió eurót kitevő 2017. évi többlet kiváló megoldást nyújthat az ezen eszköz 2018. évi finanszírozásához való uniós hozzájárulás fedezésére anélkül, hogy az Unió általános költségvetése elérné határait;

5.  jóváhagyja a 2/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

6.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 2/2018. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, továbbá a többi érintett intézménynek és szervnek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(2)

HL L 57., 2018.2.28.

(3)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(4)

HL C 373., 2013.12.20, 1. o.

(5)

HL L 168., 2014.6.7., 105. o.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

19.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

5

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Claudia Țapardel

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

5

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

1

0

ENF

Marco Zanni

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. július 10.Jogi nyilatkozat