Процедура : 2018/2059(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0210/2018

Внесени текстове :

A8-0210/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/07/2018 - 11.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0272

ДОКЛАД     
PDF 676kWORD 74k
20.6.2018
PE 621.117v02-00 A8-0210/2018

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Франция – EGF/2017/009 FR Air France)

(COM(2018)0230 – C8‑0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Ален Ламасур

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Франция – EGF/2017/009 FR Air France)

(COM(2018)0230 – C8‑0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)230 – C8‑0161/2018),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0210/2018),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и за да подпомогне тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Франция подаде заявление EGF/2017/009 FR/Air France за предоставяне на финансови средства от ЕФПГ вследствие на 1 858 съкращения в икономическия отрасъл от разделение 51 по NACE Rev. 2 (Въздушен транспорт) в регионите на ниво 2 по NUTS Île-de-France (FR10) и Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR82) във Франция;

Г.  като се има предвид, че подкрепата за авиокомпаниите от Съюза е от съществено значение предвид факта, че пазарният дял на Съюза в сектора на международния въздушен транспорт намалява;

Д.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които следва да е налице съкращаване на най-малко 500 работници за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително работниците, съкратени при неговите доставчици и производителите надолу по веригата и/или самостоятелно заетите лица, които са прекратили своята дейност;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Франция има право на финансово подпомагане в размер на 9 894 483 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 16 490 805 EUR и включващо разходи за персонализирани услуги в размер на 16 410 805 EUR и разходи за дейности по подготовка, управление, информиране и популяризиране, контрол и докладване в размер на 80 000 EUR;

2.  отбелязва, че френските органи са подали заявлението на 23 октомври 2017 г. и че след като Франция е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 23 април 2018 г. и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  отбелязва, че Франция започна да предоставя персонализирани услуги на бенефициерите от целевата група на 19 май 2015 г., като следователно разходите за действията са допустими за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в периода от 19 май 2015 г. до 23 октомври 2019 г.;

4.  припомня, че това е второто заявление от Франция и третото, отнасящо се до въздушния транспорт, за финансово участие от ЕФПГ във връзка със съкращения в Air France, след заявление EGF/2013/014 FR/Air France през 2013 г., EGF/2015/004 IT Alitalia през 2015 г. и положителното решение по него(4);

5.  припомня, че финансовото участие от ЕФПГ е насочено целево към съкратените работници, за да им се помогне в намирането на алтернативна заетост, и не представлява субсидия за дружествата;

6.  отбелязва, че Франция посочва, че съкращенията са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и по-конкретно на сериозните икономически сътресения, които протичат в сектора на международния въздушен превоз, а именно спада на пазарния дял на Съюза в контекста на впечатляващия ръст на три големи авиокомпании в Персийския залив, които получават много големи държавни помощи и субсидии, а социалните и екологични норми, които се прилагат за тях, не са толкова рестриктивни, колкото приложимите за дружествата от Съюза;

7.  изразява съжаление относно равнището на субсидиите и държавните помощи, които получават Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways, което води до значително увеличение на капацитета им и отслабване на позицията на европейските летища като центрове за трансфер, включително на летище „Шарл дьо Гол“ в Париж;

8.  припомня, че на 8 юни 2017 г. Комисията предложи регламент за защита на конкуренцията във въздушния транспорт(5), който се стреми да осигури лоялна конкуренция между въздушните превозвачи от Съюза и от трети държави, с оглед поддържане на благоприятни условия за висока степен на свързаност; отбелязва, че от Парламента и от Съвета се очаква да започнат преговори по това предложение през есента на 2018 г.;

9.  припомня, че се очаква съкращенията в Air France да имат значително неблагоприятно въздействие върху местната икономика, в която съществуват проблеми, свързани с дългосрочна безработица и пренасочване за работниците на възраст над 50 години;

10.  призовава Air France да осигури необходимия висококачествен социален диалог;

11.  отбелязва, че заявлението се отнася до 1 858 работници, съкратени в Air France, като 76,2% от всички съкращения са в региона на Ile-de-France и повечето от тях са на възраст между 55 и 64 години; признава значението на активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, за подобряване на шансовете за реинтеграция на пазара на труда; освен това отбелязва, че нито един от съкратените работници не е във възрастовата група 25 – 29 и над 64 години;

12.  отбелязва, че Франция планира пет вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: (i) услуги за консултиране и професионално ориентиране за работници, (ii) професионално обучение, (iii) помощ за възстановяване или за започване на стопанска дейност, (iv) помощ за търсене на работа, (v) помощ за мобилност;

13.  приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен в консултация с представители на бенефициерите от целевата група и социалните партньори, както и споразуменията между Air France, синдикатите и Централния комитет на предприятието, което гарантира, че всяко напускане на работа е доброволно;

14.  отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги са предназначени за работници, които към момента на доброволното си напускане нямат конкретен план за пренасочване към друга работа и които желаят да се ползват от мерки за преквалификация, като им се предоставят съвети, насоки или помощ за създаване или придобиване на предприятие;

15.  признава, че френският Кодекс на труда изисква от дружества, в които работят повече от хиляда души, да предложат мерки и че заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ не предвижда финансово участие за първите четири месеца на отпуска за пренасочване към друга работа, като този срок отговаря на минималната продължителност, установена от френското законодателство;

16.  отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите възлизат на определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35% от общия пакет от персонализирани услуги, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициерите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

17.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се предвиждат бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

18.  подчертава, че френските органи са потвърдили, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза;

19.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

20.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събират подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ; освен това призовава Комисията да следи за изпълнението на ЕФПГ и да докладва на Парламента;

21.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

22.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

23.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

  Решение (ЕС) 2015/44 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2014 г. за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/014 FR/Air France, подадено от Франция), OВ L 008, 14.01.2015 г., стр. 18.

(5)

  COM(2017)0289


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Франция – EGF/2017/009 FR/Air France

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и да подпомага тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)  В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(3) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)  На 23 октомври 2017 г. Франция подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в Air France във Франция. Към него е била предоставена допълнителна информация, както е предвидено в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)  Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Франция заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 9 894 483 EUR.

(5)  С цел да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 9 894 483 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването си в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от [датата на приемането му](4)*.

Съставено в [...],

За Европейския парламент               За Съвета

Председател                   Председател

(1)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)

*  Датата следва да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.  Предварителна информация

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от значителни структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(2) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), за да мобилизира средства от Фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на средства от Фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II.  Заявлението на Франция и предложението на Комисията

На 23 април 2018 г. Комисията прие предложение за решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ в полза на Франция, за да се подпомогне реинтеграцията на пазара на труда на работници, съкратени от едно предприятие, осъществяващо дейност в икономическия отрасъл от разделение 51 по NACE Rev. 2 (Въздушен транспорт). Съкращенията, направени от Air France, са предимно в регионите на ниво 2 по NUTS Île-de-France (FR10) и Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR82) във Франция. Предложението беше предадено на Европейския парламент на 23 април 2018 г.

Това е шестото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2018 г., и третото в икономическия сектор от разделение 51 по NACE Rev. 2 (Въздушен транспорт) от създаването на ЕФПГ. То засяга 1 858 съкратени работници и се отнася за мобилизиране на обща сума в размер на 9 894 483 EUR от ЕФПГ за Франция.

Заявлението е изпратено на Комисията на 23 октомври 2017 г. и към него е добавяна допълнителна информация до 1 февруари 2018 г. Комисията приключи оценката си на 23 април 2018 г. и стигна до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ, посочени в член 4, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ.

Франция посочва, че съкращенията са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и по-конкретно на сериозните икономически сътресения, които протичат в сектора на международния въздушен превоз, а именно спада на пазарния дял на ЕС. Френските органи отдават последиците от глобализацията на въздушния превоз, които са причинили най-големи щети на дружествата на ЕС, на продължаващото от 2012 г. насам сериозно увеличение на капацитета на авиокомпаниите Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways.

Най-големият брой съкращения са в регионите Ile-de-France (76,2%) и Provence-Alpes-Côte d' Azur (PACA) – (11,7%), територии, в които съществуват проблеми, свързани с дългосрочна безработица и търсещи работа лица на възраст над 50 години. Тази възрастова група представлява 79% от общия брой на съкращенията. Голям брой съкратени работници са също така жени (47,6%). Поради това активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, са много важни за подобряване на шансовете на тези групи за реинтеграция на пазара на труда.

Петте вида мерки, които ще бъдат предложени на съкратените работници и за които е поискано съфинансиране от ЕФПГ, включват:

–Услуги за консултиране и професионално ориентиране за работници: Работниците ще получат консултации и ще бъдат насочени към проектите им за преквалификация като работници или самостоятелно заети лица. Участниците ще имат право на консултации и насоки при преминаване от едно работно място към друго, подкрепа при търсенето на работа, персонални напътствия, информация относно възможностите за обучение, насърчаване на предприемачеството и консултации във връзка със започване на стопанска дейност и др.

– Професионално обучение: На работниците ще бъдат предложени различни видове обучения в съответствие с потребностите им, установени от лицата, предоставящи консултантските услуги. Ще се обърне специално внимание на „parcours encadrés“, които представляват професионални обучения с дълга продължителност, свързани с работни места, за които има търсене.

– Помощ за възстановяване или за започване на стопанска дейност: Работниците, които започнат своя дейност (възстановяване или за започване на стопанска дейност), ще получат до 15 000 EUR за покриване на началните разходи, инвестициите в активи и текущите разходи. Финансовото участие ще бъде изплатено на няколко вноски, след като бъдат достигнати определени цели.

– Помощ за търсене на работа: Тази месечна помощ, която се изплаща до края на отпуска за преквалификация, се равнява на 70% от последната брутна заплата на работника. Нейният размер се изчислява въз основа на предполагаемото участие на пълно работно време на работниците и служителите в активни мерки на пазара на труда; ако това участие е по-малко, ЕФПГ ще изплати на работниците субсидия, изчислена пропорционално на тяхното действително участие.

– Помощ за мобилност: Работниците от целевата група, които приемат работа, включваща промяна на местоживеенето на повече от 100 km от настоящото им местоживеене, ще получат еднократна сума от 3 000 EUR, за да покрият необходимите разходи. Тази сума може да бъде увеличена с 500 EUR за съпруг(а), партньор по PACS(4) или регистрирано партньорство (concubinage) и допълнителни 500 EUR за всяко дете.

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за ЕФПГ, и не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Френските органи са представили всички необходими гаранции по отношение на следното:

– спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация при достъпа до предложените мерки и тяхното изпълнение,

– спазване на изискванията, определени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения,

– дружествата, извършили съкращенията, които са продължили дейността си след освобождаването на работниците, са спазили своите правни задължения във връзка със съкращенията и са предприели съответните действия по отношение на работниците си,

– за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато двойно финансиране,

– финансовото участие от ЕФПГ ще бъде съобразено с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавната помощ.

Франция е уведомила Комисията, че източникът на национално предварително финансиране или съфинансиране е Air France. Финансовото участие ще бъде управлявано от Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) на Министерството на труда, заетостта, професионалното обучение и социалния диалог, по-специално от отдел Fonds national de l'emploi (DGEFP - MFNE).

III.  Процедура

За да се мобилизират средства от Фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер на обща сума от 9 894 483 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 01).

Това е шестото предложение за трансфер за мобилизирането на средства от Фонда, представено на бюджетния орган до момента през 2018 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до Фонда.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

Граждански пакт за солидарност (pact civil de solidarité (PACS)).


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

D(2018)17345

До г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със случай EGF/2017/009 FR/Air France

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL), както и нейната работна група за ЕФПГ разгледаха въпроса за мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2017/009 FR/Air France и приеха следното становище.

Комисията EMPL и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от фонда във връзка с настоящото искане. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията EMPL се основават на следните съображения:

А)   като има предвид, че това заявление се основава на член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламента за ЕФПГ) и се отнася до 1 858 работници, съкратени в едно предприятие – Air France, осъществяващо дейност в икономическия сектор от разделение 51 по NACE Rev. 2 (въздушен транспорт);

Б)   като има предвид, че с цел да се установи връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, Франция посочва, че секторът на международния въздушен транспорт е претърпял сериозен икономически срив, който се изразява по-специално в намаляване на пазарния дял на ЕС; като има предвид, че значителното увеличение на капацитета на авиокомпаниите от Персийския залив изигра основна роля за този спад;

В)   като има предвид, че 52,4% от работниците, обхванати от мерките, са мъже, а 47,6% – жени; като има предвид, че 64,4% от бенефициентите от целевата група са на възраст между 55 и 64 години, а 35,6% – на възраст между 30 и 54 години;

Г)   като има предвид, че бивши служители на това дружество са получили подкрепа от ЕФПГ по един предходен случай (EGF/2013/014, FR Air France).

Поради това комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция във връзка със заявлението на Франция, което ще приеме, следните предложения:

1. изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013, са изпълнени и че следователно Франция има право на финансово подпомагане в размер на 9 894 483 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 16 490 805 EUR;

2. отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици, считано от датата на получаване на пълното заявление, подадено от френските органи, до приключване на оценката му относно съответствието с условията за предоставяне на финансово участие на 23 април 2018 г., и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3. изразява съжаление относно равнището на субсидиите и държавните помощи, които получават Emirates, Qatar Airways и Etihad, което води до значително увеличение на капацитета им и отслабване на позицията на европейските летища като центрове за трансфер, включително на летище Шарл дьо Гол в Париж;

4. припомня, че на 8 юни 2017 г. Комисията предложи регламент за защита на конкуренцията във въздушния транспорт(1), който се стреми да осигури лоялна конкуренция между въздушните превозвачите от Съюза и от трети държави, с оглед поддържане на благоприятни условия за висока степен на свързаност; отбелязва, че Европейският парламент и Съветът ще започнат преговори по това предложение през есента;

5. признава, че големият брой на работниците на възраст над 50 години увеличава трудностите за намиране на алтернативна заетост за бенефициентите от целевата група;

6. отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги са предназначени за работници, които към момента на доброволното си напускане нямат конкретен план за пренасочване към друга работа и които желаят да се ползват от мерки за преквалификация, като им се предоставят съвети, насоки или помощ за създаване или придобиване на предприятие;

7. признава, че френският Кодекс на труда изисква от дружества, в които работят повече от хиляда души, да предложат мерки и че ЕФПГ, за който е подадено заявление, не предвижда финансово участие за първите четири месеца на отпуска за пренасочване към друга работа, който срок отговаря на законоустановената минимална продължителност;

8. приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен в консултация с представители на бенефициентите от целевата група и социалните партньори, както и споразуменията между предприятието, синдикатите и централен работнически съвет, което гарантира, че всяко напускане на работа е доброволно;

9. отбелязва, че мерките за подкрепа на доходите съставляват най-много 35% от общия пакет от персонализирани мерки, определен в Регламента, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

10. отбелязва потвърждението от страна на френските органи, че предложените действия не получават финансова подкрепа от национални фондове или от други финансови инструменти на Съюза;

11. приветства потвърждението от страна на Франция, че финансовото участие от ЕФПГ няма да замени мерките, които засегнатото предприятие трябва да предприеме по силата на националното законодателство или съгласно колективен трудов договор;

12. припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде проектиран така, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, и следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите.

С уважение,

Марита УЛВСКОГ

Първи заместник-председател и изпълняващ длъжността председател на комисията EMPL

(1)

COM (2017)289


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Превод

Относно:  Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Уважаеми господин Артюи,

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, на 4 юни 2018 г. е планирано да се приеме доклад по него в комисията по бюджети:

-  В COM(2018)0230 се предлага участие на ЕФПГ в размер на 9 894 483 EUR за 1 858 работници, съкратени в Air France. Air France осъществява дейност в сектора на икономическа дейност от разделение 51 по NACE Rev. 2 (Въздушен транспорт). Съкращенията, направени от въпросното предприятие, са предимно в регионите на ниво 2 по NUTS Île-de-France (FR10) и Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR82).

Приложимите разпоредби за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ са определени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Координаторите на комисията обсъдиха предложението и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че мнозинството от членовете на комисията нямат възражения срещу предложеното мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел разпределяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията.

(Общоприет израз на вежливост и подпис)


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

3

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

2

0

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Martina Anderson

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 28 юни 2018 г.Правна информация