Postup : 2018/2059(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0210/2018

Předložené texty :

A8-0210/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 03/07/2018 - 11.4

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0272

ZPRÁVA     
PDF 578kWORD 64k
20.6.2018
PE 621.117v02-00 A8-0210/2018

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Francie – EGF/2017/009 FR/ Air France)

(COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Alain Lamassoure

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Francie – EGF/2017/009 FR Air France)

(COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)230 – C8-0161/2018),

–  s ohledem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0210/2018),

A.   vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie pracovníkům, kteří přišli o zaměstnání, by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji;

C.  vzhledem k tomu, že Francie předložila žádost EGF/2017/009 FR/Air France o finanční příspěvek z EFG v důsledku propuštění 1 858 osob v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 51 (letecká doprava), ve francouzských regionech úrovně NUTS 2 Île-de-France (FR10) a Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR82);

D.  vzhledem k tomu, že je zásadně důležité podporovat letecké společnosti z EU, neboť tržní podíl Unie v odvětví mezinárodní letecké dopravy klesá;

E.  vzhledem k tomu, že žádost odpovídá kritériím pro pomoc stanoveným v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, tedy že během referenčního období v délce čtyř měsíců musí být v jednom podniku v jednom členském státě propuštěno nejméně 500 pracovníků, včetně pracovníků propuštěných dodavateli uvedeného podniku a výrobci, kteří jsou jeho odběrateli, anebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 nařízení o EFG byly splněny, a Francie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 9 894 483 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 16 490 805 EUR a zahrnují výdaje na individualizované služby ve výši 16 410 805 EUR a výdaje na přípravné, řídící, informační a propagační, kontrolní a vykazovací činnosti ve výši 80 000 EUR;

2.  konstatuje, že francouzské orgány podaly žádost dne 23. října 2017 a že poté, co Francie poskytla dodatečné informace, dokončila Komise své posouzení dne 23. dubna 2018 a tentýž den o tom informovala Parlament;

3.  konstatuje, že Francie začala poskytovat individualizované služby cílovým příjemcům dne 19. května 2015, a že období způsobilosti pro finanční příspěvek z EFG tedy bude od 19. května 2015 do 23. října 2019;

4.  připomíná, že se jedná o druhou žádost Francie o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním ve společnosti Air France a třetí žádost týkající se odvětví letecké dopravy, přičemž předchozí žádosti EGF/2013/014 FR/Air France z roku 2013 a EGF/2015/004 IT Alitalia z roku 2015 byly posouzeny kladně(4);

5.  připomíná, že finanční příspěvek z EFG je zaměřen na propuštěné pracovníky, kterým má pomoci s hledáním jiného zaměstnání, a nejedná se o finanční podporu podnikům;

6.  konstatuje, že Francie argumentuje tím, že propouštění souvisí s významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, konkrétně se závažnými hospodářskými problémy v odvětví mezinárodní letecké dopravy, a především pak s poklesem tržního podílu EU, k němuž došlo z důvodu pozoruhodného růstu tří velkých leteckých společností zemí Perského zálivu, které jsou příjemci státní podpory a dotací a podléhají, na rozdíl od společností z EU, méně přísným sociálním a environmentálním předpisům;

7.  vyjadřuje politování na vysokými dotacemi a státní podporou poskytovanými společnostem Emirates, Qatar Airways a Etihad Airways, které díky nim masivně posilují své kapacity a oslabují postavení evropských leteckých uzlů, včetně pařížského letiště Charlese de Gaulla;

8.  připomíná, že Komise dne 8. června 2017 přijala návrh nařízení o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě(5), jehož cílem je zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi leteckými dopravci z Unie a ze třetích zemí a zajistit tak podmínky vedoucí k vysoké konektivitě; konstatuje, že Parlament a Rada zřejmě začnou tento legislativní návrh projednávat na podzim roku 2018;

9.  připomíná, že propouštění ze společnosti Air France pravděpodobně těžce dolehne na místní ekonomiku, která se potýká s problémy souvisejícími s dlouhodobou nezaměstnaností a hledáním zaměstnání pro osoby starší 50 let;

10.  vyzývá společnost Air France, aby zajistila potřebný kvalitní sociální dialog;

11.  konstatuje, že žádost se týká 1 858 pracovníků propuštěných společností Air France, z nichž 76,2 % bylo propuštěno v regionu Ile-de-France a většina je ve věku od 55 do 64 let; uznává, že je důležité přijmout aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci na opětovné začlenění na trh práce; dále poznamenává, že žádný z propuštěných pracovníků nebyl z věkové skupiny 25–29 let ani nad 64 let;

12.  konstatuje, že Francie plánuje pět typů opatření pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká: i) poradenské služby a profesní poradenství pro pracovníky, ii) odbornou přípravu, iii) příspěvek na obnovu podnikání nebo založení podniku, iv) příspěvek při hledání zaměstnání a v) příspěvek na mobilitu;

13.  vítá skutečnost, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb byl vypracován po konzultaci se zástupci cílových příjemců a se sociálními partnery, a vítá dohody mezi společností Air France, odborovými svazy a ústřední radou podniku, díky kterým se ve všech případech jednalo o dobrovolné odchody;

14.  konstatuje, že personalizované služby spolufinancované z EFG jsou určeny pracovníkům, kteří v době svého dobrovolného odchodu nemají přesné představy o svém dalším zaměstnání a přejí si využít rekvalifikační opatření, poradenství, mentorování nebo pomoc se zahájením podnikání či s převzetím již existujícího podniku;

15.  uznává, že podle francouzského zákoníku práce musí společnost s více než tisíci zaměstnanci navrhnout opatření a že žádost o prostředky z EFG nezahrnuje žádné příspěvky po dobu prvních čtyř měsíců rekvalifikační dovolené, což odpovídá minimální době stanovené francouzským zákonem;

16.  konstatuje, že opatření na podporu příjmu tvoří nejvýše 35 % celkového balíčku individualizovaných opatření, jak je stanoveno v nařízení o EFG, a že tato opatření jsou podmíněna aktivním zapojením cílových příjemců do hledání zaměstnání nebo odborné přípravy;

17.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb měla předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by se slučovat s posunem vstříc udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

18.  zdůrazňuje, že francouzské orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných fondů či finančních nástrojů Unie;

19.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

20.  vyzývá Komisi, aby důrazně vyzvala vnitrostátní orgány, aby ve svých budoucích návrzích poskytly podrobnější údaje o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a proto lze očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovaly podložené údaje o účincích financování z EFG, a to i na kvalitu pracovních míst a míru opětovného začleňování na trh práce díky EFG; dále vyzývá Komisi, aby sledovala provádění EFG a informovala o něm Parlament;

21.  znovu apeluje na Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

22.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

23.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/44 ze dne 17. prosince 2014 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/014 FR/Air France, Francie) (Úř. věst. L 008, 14.1.2015, s. 18).

(5)

  COM(2017)0289


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Francie – EGF/2017/009 FR Air France)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) poskytuje podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost, v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a poskytuje jim pomoc při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)  EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Dne 23. října 2017 předložila Francie žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním ve společnosti Air France ve Francii. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)  V souvislosti s uvedenou žádostí Francie by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 9 894 483 EUR.

(5)  Aby byly prostředky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2018 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 9 894 483 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [datum přijetí](4)*.

V ….

Za Evropský parlament               Za Radu

předseda                   předseda

(1)

  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*  Datum vloží Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I.  Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve světovém obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) stanoví, že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II.  Žádost Francie a návrh Komise

Dne 23. dubna 2018 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Francie, aby tak podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni jednou společností působící v hospodářském odvětví klasifikovaném v rámci oddílu 51 klasifikace NACE Revize 2 (letecká doprava), na trh práce. Společnost Air France propouštěla především v regionech úrovně NUTS 2 Île-de-France (FR10) a Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR82). Návrh byl Evropskému parlamentu předán dne 23. dubna 2018.

Jedná se o šestou žádost, která má být posouzena v rámci rozpočtu na rok 2018, a o třetí žádost týkající se hospodářského odvětví spadajícího v rámci klasifikace NACE Revize 2 do oddílu 51 (letecká doprava) od zřízení fondu EFG. Žádost se týká 1 858 propuštěných pracovníků a celková výše prostředků, které mají uvolněny z EFG ve prospěch Francie, činí 9 894 483 EUR.

Žádost byla zaslána Komisi dne 23. října 2017 a do 1. února 2018 byla doplňována o další informace. Komise ukončila posuzování žádosti dne 23. dubna 2018 a dospěla k závěru, že podle všech platných ustanovení nařízení o EFG splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 nařízení o EFG.

Francie argumentuje tím, že propouštění souvisí s významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, konkrétněji pak se závažnými hospodářskými problémy v odvětví mezinárodní letecké dopravy, a především pak s poklesem tržního podílu EU. Francouzské orgány se domnívají, že nejničivější dopady globalizace v odvětví letecké dopravy na společnosti EU jsou způsobeny dramatickým nárůstem kapacity společností Emirates, Qatar Airways a Etihad Airways, který trvá již od roku 2012.

K největšímu propouštění došlo v regionech Île-de-France (76,2 %) a Provence-Alpes-Côte d' Azur (11,7 %), tedy v oblastech, které se potýkají s dlouhodobou nezaměstnaností a s nezaměstnanými uchazeči o práci ve věku 50 let a více. Tato věková skupina představuje 79 % celkového počtu propuštěných. Velkou část propuštěných pracovníků tvoří ženy (47.6 %). Tím spíše jsou zapotřebí aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci těchto skupin na opětovné začlenění na trh práce.

Pět typů opatření, která mají být poskytnuta propuštěným pracovníkům a pro něž je žádáno spolufinancování z EFG, zahrnuje:

– poradenské služby a profesní poradenství pro pracovníky: Pracovníci budou nasměrováni k vlastním rekvalifikačním projektům coby zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné a bude jim poskytnuto poradenství. Účastníkům bude nabídnuto poradenství pro přechod mezi zaměstnáními, podpora při hledání zaměstnání, mentoring, informace o dostupném vzdělávání, podpora podnikání a poradenství ohledně zahájení vlastního podnikání atd.

– odbornou přípravu: Pracovníkům budou nabídnuty různé druhy odborné přípravy uzpůsobené jejich potřebám, které zjistí konzultanti zajišťující poradenské služby. Zvláštní pozornost bude věnována tzv. „parcours encadrés“, což je dlouhodobá odborná příprava poskytující dovednosti, po nichž je na trhu práce poptávka.

– příspěvek na obnovu podnikání nebo zakládání podniků: Pracovníci, kteří založí vlastní podnik (obnova podnikání nebo zakládání podniků), obdrží příspěvek ve výši až 15 000 EUR na pokrytí nákladů spojených se založením podniku, investic do aktiv a běžných výdajů. Příspěvek bude vyplácen v několika splátkách po splnění určitých dílčích cílů.

– příspěvek při hledání zaměstnání: Tento příspěvek se vyplácí měsíčně až do konce rekvalifikační dovolené a dosahuje nejvýše 70 % dřívějšího hrubého platu pracovníka. Při výpočtu se vychází z předpokladu, že pracovníci se účastní aktivních opatření na trhu práce v čase odpovídajícím plnému úvazku. Pokud je jejich účast nižší, budou jim z EFG vyplaceny dávky odpovídající jejich účasti.

– příspěvek na mobilitu: Jestliže pracovník, kterému je určena pomoc, nastoupí do zaměstnání, kvůli němuž musí změnit bydliště ve vzdálenosti větší než 100 km od současného místa bydliště, obdrží na pokrytí nezbytných nákladů jednorázovou částku ve výši 3 000 EUR. Tato částka se zvýší o 500 EUR na manžela nebo manželku, registrovaného partnera nebo partnerku (PACS)(4) nebo druha či družku žijící ve společné domácnosti a dalších 500 EUR na každé dítě.

Popsaná opatření podle Komise představují aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření podle článku 7 nařízení o EFG a nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Francouzské orgány poskytly všechny nezbytné záruky týkající se těchto bodů:

– při přístupu k navrženým opatřením a jejich provádění budou dodržovány zásady rovného zacházení a nediskriminace,

– byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění,

– propouštějící podnik, který pokračuje ve své činnosti i po propuštění pracovníků, dodržuje své zákonné povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečil,

– navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování,

– finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Francie informovala Komisi o tom, že zdrojem předběžného financování nebo spolufinancování na vnitrostátní úrovni je Air France. Finanční příspěvek bude spravovat sekce Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) francouzského ministerstva práce, zaměstnanosti, odborné přípravy a sociálního dialogu, konkrétně oddělení Fonds national de l’emploi (DGEFP – MFNE).

III.  Postup

K uvolnění prostředků z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 9 894 483 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o šestý návrh na uvolnění prostředků z EFG, jenž byl rozpočtovému orgánu dosud v roce 2018 předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, který má poskytnout konstruktivní podporu a přispět k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Partneři, kteří uzavřeli registrované partnerství (pact civil de solidarité (PACS)).


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

D(2018)17345

pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti se žádostí EGF/2017/009 FR/Air France

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG projednaly uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s žádostí EGF/2017/009 FR/Air France a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se ve věci této žádosti vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. V této souvislosti předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybňoval převod plateb.

Závěry výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A)  vzhledem k tomu, že tato žádost byla podána na základě čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 1 858 pracovníků propuštěných jedním podnikem (Air France), který působí v hospodářském odvětví, jež je v klasifikaci NACE Revize 2 zařazeno do oddílu 51 (Letecká doprava);

B)  vzhledem k tomu, že Francie odůvodňuje vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací tím, že v odvětví mezinárodní letecké dopravy došlo k závažným hospodářským problémům, zejména k poklesu podílu EU na trhu; vzhledem k tomu, že velkou roli v tomto poklesu sehrálo značné posílení kapacit leteckých společností z Perského zálivu;

C)  vzhledem k tomu, že 52,4 % pracovníků, na něž je opatření zaměřeno, jsou muži a 47,6 % ženy; vzhledem k tomu, že 64,4 % cílových příjemců je ve věku 55 až 64 let a 35,6% příjemců ve věku 30 až 54 let;

D)  vzhledem k tomu, že bývalí zaměstnanci této společnosti již obdrželi podporu z EFG v jednom předchozím případě (EGF/2013/014, FR Air France);

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy týkající se žádosti Francie:

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 byly splněny, a že má proto Francie podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 9 894 483 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 16 490 805 EUR;

2.  bere na vědomí, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů od obdržení úplné žádosti francouzských orgánů, během níž měla posoudit, zda byly splněny podmínky pro poskytnutí finanční pomoci, a dne 23. dubna 2018 dokončila své posouzení a tentýž den o této skutečnosti informovala Parlament;

3.  vyjadřuje politování nad vysokými dotacemi a státní podporou poskytovanými společnostem Emirates, Qatar Airways a Etihad, které díky těmto prostředkům masivně posilují své kapacity a oslabují postavení evropských leteckých uzlů, včetně pařížského letiště Charlese de Gaulla;

4.  připomíná, že Komise dne 8. června 2017 přijala návrh nařízení o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě(1), jehož cílem je zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi leteckými dopravci z Unie a ze třetích zemí, a zajistit tak podmínky vedoucí k vysoké propojitelnosti; konstatuje, že Parlament a Rada začnou tento návrh projednávat na podzim;

5.  shledává, že vzhledem k vysokému podílu pracovníků nad 50 let je složitější nalézt pro cílové příjemce jiné zaměstnání;

6.  konstatuje, že personalizované služby spolufinancované z EFG jsou určeny pracovníkům, kteří v době svého dobrovolného odchodu nemají přesné představy o svém dalším zaměstnání a přejí si využít rekvalifikační opatření, poradenství, mentorování nebo pomoc se zahájením podnikání či s převzetím již existujícího podniku;

7.  konstatuje, že podle francouzského zákoníku práce musí společnost s více než tisíci zaměstnanci navrhnout opatření a že žádost o prostředky z EFG nezahrnuje žádné příspěvky po dobu prvních čtyř měsíců rekvalifikační dovolené, což odpovídá minimální délce stanovené zákonem;

8.  vítá skutečnost, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb byl vypracován po konzultaci se zástupci cílových příjemců a se sociálními partnery, a vítá i dohody mezi firmou, odborovými svazy a ústřední radou podniku, díky kterým se ve všech případech jednalo o dobrovolné odchody;

9.  konstatuje, že opatření na podporu příjmů tvoří nejvýše 35 % z celkového souboru individualizovaných opatření, jak je uvedeno v nařízení; dále konstatuje, že tyto akce jsou podmíněny aktivním zapojením cílových příjemců pomoci do hledání zaměstnání nebo profesní přípravy;

10.  bere na vědomí, že francouzské orgány potvrdily, že na navržená opatření nebude čerpána finanční podpora ze státních prostředků nebo jiných finančních nástrojů Unie;

11.  vítá skutečnost, že Francie potvrdila, že finanční pomoc z EFG nenahradí opatření, které musí dotčený podnik přijmout podle vnitrostátního práva nebo na základě kolektivních smluv;

12.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem na udržitelné hospodářství, které účinně využívá zdroje.

S pozdravem

Marita ULVSKOG

první místopředsedkyně a úřadující předsedkyně výboru EMPL

(1)

COM(2017)289


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Překlad

Věc:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Vážený pane předsedo,

Výbor pro regionální rozvoj obdržel návrh Komise týkající se rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), k němuž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací má být zpráva o tomto návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 4. června 2018:

-  COM(2018)0230 navrhuje uvolnění prostředků z EFG ve výši 9 894 483 EUR jako příspěvek 1 858 pracovníkům propuštěným společností Air France. Společnost Air France působí v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 51 (Letecká doprava). Tato společnost propouštěla především v regionech úrovně NUTS 2 Île-de-France (FR10) a Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR82).

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka, jak navrhuje Komise.

(závěrečný pozdrav a podpis)


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

19.6.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

3

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

2

0

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Martina Anderson

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 28. června 2018Právní upozornění