Διαδικασία : 2018/2059(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0210/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0210/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2018 - 11.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0272

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 667kWORD 72k
20.6.2018
PE 621.117v02-00 A8-0210/2018

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία - EGF/2017/009 FR Air France)

(COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Alain Lamassoure

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία - EGF/2017/009 FR Air France)

(COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)230 – C8-0161/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0210/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/009 FR/Air France για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά από 1.858 απολύσεις στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 51 της NACE αναθ. 2 («Αεροπορικές μεταφορές») στις επιπέδου NUTS 2 περιφέρειες Île-de-France (FR10) και Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR82) στη Γαλλία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποστήριξη των ενωσιακών αεροπορικών εταιρειών έχει ζωτική σημασία, δεδομένου ότι το μερίδιο αγοράς της Ένωσης στον τομέα των διεθνών αεροπορικών μεταφορών μειώνεται·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων απολύσεων εργαζομένων από τους προμηθευτές και τους κατάντη παραγωγούς και/ή μη αυτοαπασχολούμενων των οποίων διεκόπη η δραστηριότητα·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι η Γαλλία δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 9 894 483 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 16 490 805 EUR, στο οποίο περιλαμβάνονται δαπάνες για εξατομικευμένες υπηρεσίες ύψους16 410 805 EUR και δαπάνες για δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, πληροφόρησης και ενημέρωσης, ελέγχου και αναφοράς ύψους 80 000 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 23 Οκτωβρίου 2017 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από τη Γαλλία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 23 Απριλίου 2018 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  σημειώνει ότι η Γαλλία άρχισε να παρέχει τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους δικαιούχους στους οποίους απευθύνονται την 19η Μαΐου 2015, ως εκ τούτου, η περίοδος επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ εκτείνεται από τις 19 Μαΐου 2015 έως τις 23 Οκτωβρίου 2019·

4.  υπενθυμίζει ότι πρόκειται για τη δεύτερη αίτηση της Γαλλίας, και την τρίτη σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές,για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ σε σχέση με απολύσεις στην Air France, ύστερα από την αίτηση EGF/2013/014 FR/Air France το 2013, την αίτηση EGF/2015/004 IT Alitalia το 2015 και τη σχετική θετική απόφαση(4)·

5.  υπενθυμίζει ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ προορίζεται για τους απολυμένους εργαζομένους, προκειμένου να τους βοηθήσει να βρουν εναλλακτική απασχόληση και δεν αποτελεί επιδότηση για τις εταιρείες·

6.  σημειώνει ότι η Γαλλία ισχυρίζεται ότι οι απολύσεις συνδέονται με τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης και, ειδικότερα, τις σοβαρές οικονομικές διαταραχές που υπέστη ο τομέας διεθνών αεροπορικών μεταφορών, ιδίως τη μείωση του μεριδίου αγοράς της Ένωσης έναντι της θεαματικής ανόδου τριών μεγάλων εταιρειών στον Περσικό Κόλπο, που λαμβάνουν υψηλότατες κρατικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, ενώ υπόκεινται σε λιγότερο περιοριστικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις από τις ενωσιακές εταιρείες·

7.  αποδοκιμάζει το επίπεδο των επιδοτήσεων και των κρατικών ενισχύσεων που λαμβάνουν οι αεροπορικές εταιρείες Emirates, Qatar Airways και Etihad Airways, γεγονός που οδήγησε σε μαζικές αυξήσεις της ικανότητάς τους και σε αποδυνάμωση της θέσης ευρωπαϊκών κεντρικών αεροδρομίων, όπως το αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι·

8.  υπενθυμίζει ότι, στις 8 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή πρότεινε την έκδοση κανονισμού σχετικά με τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών(5) που αποσκοπεί στην εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των αερομεταφορέων της ΕΕ και των αερομεταφορέων τρίτων χωρών, με στόχο να διατηρηθούν οι συνθήκες που ευνοούν υψηλό επίπεδο συνδεσιμότητας· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναμένεται να αρχίσουν διαπραγματεύσεις σχετικά με την εν λόγω νομοθετική πρόταση το φθινόπωρο του 2018·

9.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις που σημειώθηκαν στην Air France αναμένεται πως θα έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με τη μακροχρόνια ανεργία και την επαγγελματική επανένταξη των εργαζομένων ηλικίας 50 ετών και άνω·

10.  καλεί την Air France να διασφαλίσει τον απαραίτητο ποιοτικό κοινωνικό διάλογο·

11.  επισημαίνει ότι η αίτηση αφορά 1.858 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την Air France, ότι το 76,2% των απολύσεων αφορά την περιοχή Ile-de-France, και ότι η πλειονότητα των απολυθέντων είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών· αναγνωρίζει πόσο σημαντικά είναι τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου να βελτιωθούν οι πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας· σημειώνει επιπλέον ότι κανένας από τους εργαζομένους που απολύθηκαν δεν ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών ούτε σε αυτήν άνω των 64 ετών·

12.  σημειώνει ότι η Γαλλία σχεδιάζει πέντε ειδών ενέργειες για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: υπηρεσίες παροχής συμβουλών και επαγγελματικός προσανατολισμός για τους εργαζομένους, (ii) επαγγελματική κατάρτιση, (iii) συνεισφορές για την ανάκτηση ή τη σύσταση επιχειρήσεων, (iv) επίδομα αναζήτησης εργασίας, (v) επίδομα κινητικότητας·

13.  επικροτεί τον τρόπο με τον οποίοη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτισθεί σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των δικαιούχων στους οποίους απευθύνεται και με τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και τις συμφωνίες μεταξύ της Air France, των συνδικαλιστικών οργάνων και του κεντρικού συμβουλίου της επιχείρησης, οι οποίες διασφαλίζουν ότι όλες οι αποχωρήσεις ήταν εθελούσιες·

14.  σημειώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες απευθύνονται σε εργαζομένους οι οποίοι, κατά τη στιγμή της εθελουσίας αποχώρησής τους, δεν διαθέτουν συγκεκριμένο σχέδιο για την επανένταξή τους και επιθυμούν να επωφεληθούν από τα μέτρα επανακατάρτισης, τις συμβουλές, την καθοδήγηση ή τη στήριξη, προκειμένου να ιδρύσουν ή να αναλάβουν κάποια επιχείρηση·

15.  αναγνωρίζει ότι ο γαλλικός εργατικός κώδικας υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από χίλια άτομα να προτείνουν μέτρα και ότι η αίτηση ΕΤΠ δεν προβλέπει συνεισφορές για το πρώτο τετράμηνο της άδειας επανένταξης, που αντιστοιχεί στην ελάχιστη διάρκεια που προβλέπεται από τη γαλλική νομοθεσία·

16.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος αντιστοιχούν στο ανώτατο όριο 35 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

17.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

18.  τονίζει ότι οι γαλλικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει πως για τις επιλέξιμες ενέργειες δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

19.  επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη εταιρειών βάσει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων, ή μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να προχωρήσουν σε προσλήψεις, καθώς και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή του ΕΤΠ και να υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο·

21.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

22.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

  Απόφαση (ΕΕ) 2015/44 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/014 FR/Air France από τη Γαλλία) (ΕΕ L 008 της 14.01.2015, σ. 18).

(5)

  COM(2017)0289


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Γαλλίας – EGF/2017/009 FR/Air France

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που απολύονται και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)  Όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, οι παρεμβάσεις του ΕΤΠ δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά, σε ετήσια βάση, το ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές του 2011)(3).

(3)  Στις 23 Οκτωβρίου 2017, η Γαλλία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις στην εταιρεία Air France στη Γαλλία. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)  Επομένως, το ΕΤΠ πρέπει να κινητοποιηθεί για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 9 894 483 EUR σε σχέση με την αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία.

(5)  Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 9 894 483 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την/τις [ημερομηνία της έκδοσής της](4)*.

Έγινε στις […],

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,               Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                   Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347της 20.12.2013, σ. 884).

(4)

*  Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.  Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχη αίτηση μεταφοράς πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II.  Η αίτηση της Γαλλίας και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 23 Απριλίου 2018, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Γαλλίας προς στήριξη της επανένταξης στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύονται από επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στον οικονομικό τομέα και υπάγονται στον κλάδο 51 της NACE αναθ. 2 («Αεροπορικές μεταφορές»). Οι απολύσεις από την Air France εντοπίζονται κυρίως στις επιπέδου NUTS 2 περιφέρειες Île-de-France (FR10) και Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR82) στη Γαλλία. Η πρόταση αυτή διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Απριλίου 2018.

Πρόκειται για την έκτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2018 και για την τρίτη που αφορά τον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 51 («Αεροπορικές μεταφορές») από την ίδρυση του ΕΤΠ. Αφορά 1 858 απολυθέντες εργαζόμενους και αναφέρεται στην κινητοποίηση συνολικού ποσού 9 894 483 EUR από το ΕΤΠ για τη Γαλλία.

Η αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 23 Οκτωβρίου 2017 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες την 1η Φεβρουαρίου 2018. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 23 Απριλίου 2018 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ.

Η Γαλλία ισχυρίζεται ότι οι απολύσεις συνδέονται με τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης και, ειδικότερα, τις σοβαρές οικονομικές διαταραχές που υπέστη ο τομέας διεθνών αεροπορικών μεταφορών, ιδίως τη μείωση του μεριδίου αγοράς της Ένωσης. Οι γαλλικές αρχές αποδίδουν τις πιο επιβλαβείς επιπτώσεις από την παγκοσμιοποίηση των αεροπορικών μεταφορών στις εταιρείες της ΕΕ, στην πολύ ισχυρή αύξηση της ικανότητας των αεροπορικών εταιρειών Emirates, Qatar Airways και Etihad Airways, που συνεχίζεται από το 2012.

Ο μεγαλύτερος αριθμός απολύσεων σημειώθηκε στην περιφέρεια Ile-de-France (76,2 %) και στην περιφέρεια Provence-Alpes-Côte d’ Azur — PACA — (11,7 %), που αντιμετωπίζουν προβλήματα μακροχρόνιας ανεργίας και αναζητούντες εργασία ηλικίας 50 ετών και άνω. Η εν λόγω ηλικιακή ομάδα αντιστοιχεί στο 79 % του συνολικού αριθμού των απολύσεων. Μεγάλος αριθμός των απολυθέντων εργαζομένων είναι γυναίκες (47,6 %). Εξ αυτού καθίστανται ακόμα πιο σημαντικά τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου οι ομάδες αυτές να έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Τα πέντε είδη μέτρων που πρόκειται να ληφθούν για τους απολυθέντες εργαζομένους και για τα οποία ζητείται συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ συνίστανται σε:

- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και επαγγελματικός προσανατολισμός για τους εργαζομένους: οι εργαζόμενοι θα πλαισιωθούν και θα προσανατολιστούν προς επανένταξη ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι. Οι συμμετέχοντες θα επωφεληθούν από την παροχή συμβουλών και επαγγελματικού προσανατολισμού, την υποστήριξη για αναζήτηση εργασίας, την καθοδήγηση, την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διαθέσιμη κατάρτιση, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την παροχή συμβουλών για τη σύσταση επιχείρησης κ.λπ.

- Επαγγελματική κατάρτιση: θα προταθούν στους εργαζομένους διάφοροι τύποι κατάρτισης προσαρμοσμένοι στις ανάγκες τους, όπως αυτές θα προσδιοριστούν από τους συμβούλους που θα παρέχουν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα «parcours encadrés», που είναι προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μεγάλης διάρκειας για θέσεις απασχόλησης με ζήτηση.

- Συνεισφορά για την εξαγορά ή την σύσταση επιχείρησης: Οι εργαζόμενοι που ξεκινούν δική τους επιχείρηση (εξαγορά ή σύσταση νέας επιχείρησης) θα λαμβάνουν έως 15.000 EUR για την κάλυψη των αρχικών δαπανών, των επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία και των τρεχουσών δαπανών. Η συνεισφορά θα καταβάλλεται σε διάφορες δόσεις εφόσον έχουν επιτευχθεί ορισμένοι στόχοι.

- Επίδομα αναζήτησης εργασίας: Το μηνιαίο αυτό επίδομα, που καταβάλλεται μέχρι το τέλος της άδειας επανένταξης, ανέρχεται στο 70 % του τελευταίου μικτού μισθού του εργαζομένου. Το ποσό αυτό υπολογίζεται βάσει της συμμετοχής με πλήρες ωράριο των εργαζομένων σε ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας· αν η συμμετοχή αυτή είναι μικρότερη, το ΕΤΠ θα καταβάλει στους εργαζόμενους επίδομα υπολογισμένο αναλογικά με την πραγματική τους συμμετοχή.

- Επίδομα κινητικότητας: Ο εργαζόμενος ο οποίος αποδέχεται θέση εργασίας που συνεπάγεται αλλαγή του τόπου κατοικίας σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων από τον τρέχοντα τόπο κατοικίας, θα λάβει κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 3 000 EUR για να καλύψει τις αναγκαίες δαπάνες. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 500 EUR, εφόσον υπάρχει μη διαζευγμένος/-η σύζυγος, σύντροφος με τον/την οποίο/-α έχει συναφθεί PACS(4) ή με τον/την οποίο/-α υπάρχει σχέση ελεύθερης συμβίωσης («concubinage») καθώς και κατά 500 EUR επιπλέον ανά παιδί.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ και δεν αντικαθιστούν παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι γαλλικές αρχές έχουν παράσχει όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις σχετικά με το ότι:

- θα τηρηθούν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στις προτεινόμενες ενέργειες και την εφαρμογή τους,

- έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις,

- οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν απολύσεις και κατόπιν συνέχισαν τις δραστηριότητές τους, έχουν τηρήσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις απολύσεις και έχουν πράξει τα δέοντα για τους εργαζομένους τους,

- οι προτεινόμενες ενέργειες δεν θα λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση,

- η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ θα συμμορφώνεται προς τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Γαλλία έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή ότι η πηγή της εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης είναι η Air France. Την χρηματοδοτική συνεισφορά θα διαχειρίζεται η Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP, γενική αντιπροσωπεία απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης) του Υπουργείου Εργασίας, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κοινωνικού Διαλόγου, και ιδίως η μονάδα Fonds national de l'emploi (DGEFP - ΜFNE, Εθνικό Ταμείο Απασχόλησης).

III.  Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 9 894 483 EUR από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο 04 04 01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ.

Πρόκειται για την έκτη πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό από την αρχή του 2018.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία για να προσφέρει εποικοδομητική υποστήριξη και να συνεισφέρει στην αξιολόγηση των αιτήσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

Οι σύντροφοι που δεσμεύονται από αστικό σύμφωνο αλληλεγγύης (σύμφωνο (PACS - pacte civil de solidarité).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

D(2018)17345

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2017/009 FR/Air France

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ για την υπόθεση EGF/2017/009 FR/Air France και ενέκριναν τη γνωμοδότηση που ακολουθεί.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά τη συγκεκριμένη αίτηση. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

Α)  η παρούσα αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 1858 εργαζομένους που απολύθηκαν από μία επιχείρηση, την Air France, η οποία δραστηριοποιείται στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 51 (αεροπορικές μεταφορές)·

Β)  προκειμένου να αποδείξει τη σύνδεση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, η Γαλλία υποστηρίζει ότι ο τομέας των διεθνών αερομεταφορών έχει υποστεί σοβαρή οικονομική διαταραχή, και, πιο συγκεκριμένα, μείωση του μεριδίου αγοράς της ΕΕ· η πτώση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πολύ έντονη αύξηση της ικανότητας των αεροπορικών εταιριών του Περσικού Κόλπου·

Γ)  το 52,4 % των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και το 47,6 % γυναίκες· το 64,4 % έχει ηλικία μεταξύ 55 και 64 ετών, ενώ το 35,6 % είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών·

Δ)  σε προηγούμενη υπόθεση (EGF/2013/014, FR Air France), πρώην υπάλληλοι της εταιρείας έλαβαν στήριξη από το ΕΤΠ.

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει τις ακόλουθες προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Γαλλίας:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τηρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, ως εκ τούτου, η Γαλλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 9.894.483 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους, το οποίο ανέρχεται σε 16.490.805 EUR·

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή του συμπληρωμένου εντύπου της αίτησης από τις γαλλικές αρχές, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς στις 23 Απριλίου 2018 και την κοινοποίησε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3. αποδοκιμάζει το επίπεδο των επιδοτήσεων και των κρατικών ενισχύσεων που έλαβαν οι αεροπορικές εταιρείες Emirates, Qatar Airways και Etihad, γεγονός που οδήγησε σε μαζικές αυξήσεις της ικανότητάς τους και σε αποδυνάμωση της θέσης ευρωπαϊκών κεντρικών αεροδρομίων, όπως το αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι·

4. υπενθυμίζει ότι, στις 8 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή πρότεινε την έκδοση κανονισμού σχετικά με τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών(1), που αποσκοπεί στην εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των αερομεταφορέων της ΕΕ και των αερομεταφορέων τρίτων χωρών, με στόχο να διατηρηθούν οι συνθήκες που ευνοούν ένα υψηλό επίπεδο συνδεσιμότητας· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις σχετικά με την εν λόγω πρόταση το φθινόπωρο·

5. αναγνωρίζει ότι το υψηλό ποσοστό των εργαζομένων ηλικίας άνω των 50 ετών αυξάνει τη δυσκολία εύρεσης εναλλακτικής απασχόλησης για τους δικαιούχους, για τους οποίους ζητείται ενίσχυση·

6. σημειώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες απευθύνονται σε εργαζομένους οι οποίοι, κατά τη στιγμή της οικειοθελούς αναχώρησής τους, δεν διαθέτουν συγκεκριμένο σχέδιο για την επανένταξή τους και επιθυμούν να επωφεληθούν από τα μέτρα επανακατάρτισης, τις συμβουλές, την καθοδήγηση ή τη στήριξη προκειμένου να ιδρύσουν ή να αναλάβουν κάποια επιχείρηση·

7. αναγνωρίζει ότι ο γαλλικός εργατικός κώδικας υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από χίλια άτομα να προτείνουν μέτρα και ότι η αίτηση ΕΤΠ δεν προβλέπει συνεισφορές για το πρώτο τετράμηνο της άδειας επανένταξης, που αντιστοιχεί στην ελάχιστη διάρκεια που προβλέπεται από τον νόμο·

8. επικροτεί τον τρόπο με τον οποίο καταρτίστηκε η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών, σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των στοχευόμενων δικαιούχων και τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και τις συμφωνίες μεταξύ της επιχείρησης, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και του κεντρικού συμβουλίου της επιχείρησης, οι οποίες διασφαλίζουν ότι όλες οι αναχωρήσεις ήταν οικειοθελείς·

9. σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος ανέρχονται στο ανώτατο όριο του 35 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, που ορίζεται στον κανονισμό· σημειώνει, επίσης, ότι οι δράσεις αυτές προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

10. τονίζει ότι οι γαλλικές αρχές επιβεβαίωσαν πως για τις προτεινόμενες δράσεις δεν χορηγούνται επιπλέον χρηματοδοτικές συνεισφορές από εθνικά ταμεία ή από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιβεβαίωση εκ μέρους της Γαλλίας ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσει ενέργειες που οφείλει να λάβει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων·

12. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Marita ULVSKOG

Πρώτη αντιπρόεδρος και ασκούσα χρέη προέδρου της επιτροπής EMPL

(1)

COM(2017)289


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μετάφραση

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αξιότιμε κ. Arthuis,

Μία πρόταση απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) παραπέμφθηκε, για γνωμοδότηση, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως αντιλαμβάνομαι, πρόκειται να εγκριθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, στις 4 Ιουνίου 2018, έκθεση σχετικά με την πρόταση αυτή:

-  στο έγγραφο COM(2018)0230 προτείνεται να χορηγήσει το ΕΤΠ συνεισφορά ποσού 9 894 483 EUR για 1 858 απολυθέντες εργαζόμενους της Air France. Η Air France λειτουργεί στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 51 της NACE αναθ. 2 (Αεροπορικές μεταφορές). Οι απολύσεις από την επιχείρηση εντοπίζονται κυρίως στις επιπέδου NUTS 2 περιφέρειες Île-de-France (FR10) και Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR82).

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής δεν έχει αντίρρηση για την εν λόγω κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη διάθεση του προαναφερθέντος ποσού όπως προτείνει η Επιτροπή.

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

3

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

2

0

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Martina Anderson

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου