Menetlus : 2018/2059(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0210/2018

Esitatud tekstid :

A8-0210/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 03/07/2018 - 11.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0272

RAPORT     
PDF 481kWORD 65k
20.6.2018
PE 621.117v02-00 A8-0210/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Prantsusmaa taotlus – EGF/2017/009 FR/Air France)

(COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Alain Lamassoure

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Prantsusmaa taotlus – EGF/2017/009 FR/Air France)

(COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)230 – C8-0161/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe“), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0210/2018),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt;

C.  arvestades, et Prantsusmaa esitas taotluse EGF/2017/009 FR/Air France, et saada EGFist rahalist toetust seoses 1 858 koondamisega, mis toimusid Prantsusmaal NUTS 2. tasandi piirkondades Île-de-France (FR10) ja Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR82) NACE Revision 2 osa 51 (õhutransport) alla kuuluvas majandussektoris;

D.  arvestades, et liidu lennuettevõtjate toetamine on väga tähtis, kuna liidu turuosa rahvusvahelises lennutranspordisektoris väheneb;

E.  arvestades, et taotlus põhineb EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a kohastel sekkumiskriteeriumidel, mille kohaselt on toetuse saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine neljakuulise vaatlusperioodi jooksul liikmesriigi ettevõttes, hõlmates töötajaid, kelle on koondanud tarnijad ja tootmisahela järgmise etapi tootjad, ja/või füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud ja Prantsusmaal on õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust summas 9 894 483 eurot, mis moodustab 16 490 805 euro suurustest kogukuludest 60 %, kaasa arvatud individuaalsete teenuste kulud 16 410 805 eurot ning ettevalmistus-, haldus-, teavitamis- ja reklaami-, kontrolli- ja aruandlustegevuse kulud 80 000 eurot;

2.  märgib, et Prantsusmaa ametiasutused esitasid taotluse 23. oktoobril 2017 ning pärast Prantsusmaa poolt lisateabe esitamist viis komisjon taotluse hindamise lõpule 23. aprillil 2018 ja andis sellest samal päeval Euroopa Parlamendile teada;

3.  märgib, et Prantsusmaa hakkas sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele individuaalseid teenuseid osutama 19. mail 2015. aastal, seega kehtib õigus EGFi rahalist toetust saada 19. maist 2015 kuni 23. oktoobrini 2019;

4.  tuletab meelde, et see on teine Air France’i koondamistega seotud taotlus, mille Prantsusmaa on EGFist rahalise toetuse saamiseks esitanud, ning kolmas lennutransporti puudutav taotlus pärast 2013. aasta detsembris esitatud taotlust EGF/2013/014 FR/Air France ja 2015. aastal esitatud taotlust EGF/2015/004 IT Alitalia ning nende kohta tehtud positiivset otsust(4);

5.  tuletab meelde, et EGFi rahaline toetus on suunatud koondatud töötajatele, et aidata neil uut töökohta leida, ning ei kujuta endast toetust ettevõtetele;

6.  märgib, et Prantsusmaa väidab, et koondamised on seotud maailmakaubanduses üleilmastumise tagajärjel toimunud suurte struktuurimuutustega ja eelkõige õhutranspordi sektoris toimunud ulatuslike majandustegevuse häiretega, eeskätt liidu turuosa vähenemisega, mille on tinginud kolme Pärsia lahe piirkonna suurettevõtte hoogne tõus, kes saavad väga kõrgel tasemel riigiabi ja toetust ning kes ei pea täitma nii piiravaid sotsiaalseid ja keskkonnanõudeid nagu liidu ettevõtted;

7.  taunib lennuettevõtjate Emirates, Qatar Airways ja Etihad Airways saadavate toetuste ja riigiabi taset, mis toob kaasa nende transpordivõimekuse tohutu suurenemise ja nõrgestab Euroopa sõlmlennujaamade, sealhulgas Pariisi Charles de Gaulle’i lennujaama positsiooni;

8.  tuletab meelde, et komisjon võttis 8. juunil 2017 vastu ettepaneku võtta vastu määrus, milles käsitletakse konkurentsi kaitsmist lennutranspordisektoris(5) ja mille eesmärk on tagada liidu lennuettevõtjate ja kolmandate riikide lennuettevõtjate vahel aus konkurents, et säilitada tingimused, mis aitavad tagada head lennuühendused; märgib, et Euroopa Parlament ja nõukogu kavatsevad 2018. aasta sügisel selle seadusandliku ettepaneku üle läbirääkimisi alustada;

9.  tuletab meelde, et Air France’i koondamised mõjuvad kohalikule majandusele, kus on probleeme pikaajalise töötusega ning 50-aastastel ja vanematel on raske uut tööd leida, tõenäoliselt väga halvasti;

10.  kutsub Air France’i üles tagama vajaliku kvaliteetse sotsiaalse dialoogi;

11.  täheldab, et taotlus puudutab 1858 Air France’ist koondatud töötajat – kusjuures 76,2 % kõigist koondamistest toimub Île-de-France’is–, kellest enamik on 55–64-aastased; tunnistab, kui olulised on EGFist kaasrahastatavad aktiivsed tööturumeetmed, et parandada tööturule naasmise võimalusi; märgib samuti, et mitte ükski koondatud töötajatest ei ole vanuses 25–29 aastat ega üle 64-aastane;

12.  märgib, et Prantsusmaal on kavas võtta taotluses käsitletud koondatud töötajate jaoks viit tüüpi meetmeid: i) töötajatele suunatud nõustamisteenused ja töötajate kutsenõustamine, ii) kutseõpe, iii) toetus äritegevuse taastamiseks või ettevõtlusega alustamiseks, iv) tööotsingu toetus ja v) liikuvustoetus;

13.  väljendab heameelt selle üle, kuidas individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel konsulteeriti sihtrühma kuuluvate toetusesaajate ja sotsiaalpartnerite esindajatega, samuti Air France’i, ametiühingute ja kesktöönõukogu vaheliste kokkulepete üle, millega tagati, et kõik töölt lahkumised olid vabatahtlikud;

14.  märgib, et EGFist kaasrahastatud individuaalsed teenused on suunatud töötajatele, kellel ei ole vabatahtlikult töölt lahkumise ajal konkreetseid plaane uue töökoha leidmiseks ja kes soovivad osaleda ümberõppes või saada nõu, suuniseid või abi ettevõtte loomiseks või ülevõtmiseks;

15.  võtab teadmiseks, et Prantsuse tööseadustikus nõutakse, et ettevõtja, kes annab tööd rohkem kui tuhandele inimesele, pakuks välja meetmed, ning et EGFi taotluses ei nähta ette mingit panust ümberõppepuhkuse esimeseks neljaks kuuks, mis vastab Prantsuse seaduses sätestatud minimaalsele kestusele;

16.  märgib, et sissetulekut toetavad meetmed moodustavad kogu individuaalsest teenustepaketist EGFi määruses sätestatud maksimummäära 35 % ning et selliste meetmete tingimuseks on sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivne osalemine tööotsimis- või koolitusmeetmetes;

17.  tuletab meelde, et vastavalt EGFi määruse artiklile 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse teenuste paketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning kooskõlastatud pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse suunas liikumise eesmärgiga;

18.  rõhutab, et Prantsusmaa ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest;

19.  kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riigisisese õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

20.  palub komisjonil nõuda, et riikide ametiasutused esitaksid tulevastes ettepanekutes rohkem üksikasju sektorite kohta, mis eeldatavasti kasvavad ja kuhu seetõttu võetakse tõenäoliselt inimesi tööle, ning koguksid EGFi rahaeraldiste mõju kohta tõendatud andmeid, sh andmeid töökohtade kvaliteedi ja EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördunute osakaalu kohta; lisaks kutsub komisjoni üles EGFi rakendamist jälgima ning sellest parlamendile aru andma;

21.  kutsub komisjoni uuesti üles tagama, et kõik EGFi juhtumitega seotud dokumendid oleksid üldsusele kättesaadavad;

22.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

23.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

24.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2014. aasta otsus (EL) 2015/44 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/014 FR/Air France, Prantsusmaa) (ELT L 008, 14.01.2015, lk 18).

(5)

  COM(2017)0289.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Prantsusmaa taotlus – EGF/2017/009 FR/Air France)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1), eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tõttu koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)  Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(3) artikli 12 kohaselt ei tohi EGFist antav toetus ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)  23. oktoobril 2017 esitas Prantsusmaa taotluse, et saada fondist rahalist toetust seoses töötajate koondamisega Prantsusmaa ettevõtja Air France juures. Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)  Seega tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Prantsusmaa taotluse alusel rahalist toetust summas 9 894 483 eurot.

(5)  Selleks et EGFi vahendeid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 9 894 483 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse alates ... [käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäev](4)*.

...

Euroopa Parlamendi nimel               Nõukogu nimel

president                   eesistuja

(1)

  ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)

  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(4)

*  Parlament lisab kuupäeva enne otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.


SELETUSKIRI

I.  Taustteave

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) loodi selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(1) artikli 12 ja määruse (EÜ) nr 1309/2013(2) artikli 15 sätete kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse Euroopa Liidu üldeelarvesse määratlemata otstarbega assigneeringutena.

Menetluskorra kohaselt esitab komisjon vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(3) punktile 13 fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolne menetlus.

II.  Prantsusmaa taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon võttis 23. aprillil 2018 vastu ettepaneku võtta vastu otsus EGFi kasutuselevõtmise kohta Prantsusmaale vahendite eraldamiseks, et toetada NACE Revision 2 osa 51 alla kuuluvas majandussektoris (õhutransport) tegutsevast ettevõttest koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule. Koondamised ettevõttes Air France leidsid peamiselt aset Prantsusmaa NUTS 2. tasandi piirkondades Île-de-France (FR10) ja Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR82). Ettepanek edastati Euroopa Parlamendile 23. aprillil 2018.

Kõnealune taotlus on kuues, mida tuleb 2018. aasta eelarve raames käsitleda, ja alates EGFi loomisest kolmas taotlus majandussektoris, mis kuulub NACE Revision 2 osa 51 (õhutransport) alla. See puudutab 1858 koondatud töötajat ning EGFist Prantsusmaa kasuks kokku 9 894 483 euro kasutuselevõtmist.

Taotlus saadeti komisjonile 23. oktoobril 2017 ja selle kohta esitati täiendavat teavet kuni 1. veebruarini 2018. Komisjon viis oma hindamise lõpule 23. aprillil 2018 ja otsustas kooskõlas kõigi kohaldatavate EGFi määruse sätetega, et taotlus vastab EGFist rahalise toetuse andmise tingimustele, millele on osutatud EGFi määruse artikli 4 lõikes 1.

Prantsusmaa väidab, et koondamised on seotud maailmakaubanduses üleilmastumise tagajärjel toimunud suurte struktuurimuutustega ja eelkõige õhutranspordi sektoris toimunud ulatuslike majandustegevuse häiretega, eeskätt ELi turuosa vähenemisega. Prantsusmaa ametiasutuste sõnul tuleneb lennuliikluse üleilmastumise kõige kahjulikum mõju ELi ettevõtjatele Emiratesi, Qatar Airwaysi ja Etihad Airwaysi transpordivõimsuse väga suurest kasvust, mis on kestnud alates 2012. aastast.

Suurim arv koondamisi leidis aset Île-de-France’is (76,2 %) ja Provence-Alpes-Côte d’Azuris (11,7 %), kus on probleeme pikaajalise töötusega ja üle 50-aastaste tööotsijatega. Sellesse vanuserühma kuulub 79 % kõikidest koondatutest. Suur osa koondatud töötajatest on naised (47.6 %). EGFist kaasrahastatavad aktiivsed tööturumeetmed on nende rühmade tööturule naasmise võimaluste parandamisel seda tähtsamad.

Viis meedet, mida koondatud töötajatele pakutakse ja milleks EGFist kaasrahastamist taotletakse, on järgmised.

– Töötajatele suunatud nõustamisteenused ja töötajate kutsenõustamine. Töötajad toetatakse ja nõustatakse, et nad leiaksid uue töökoha töötajana või füüsilisest isikust ettevõtjana. Osalejatele pakutakse uue töökoha leidmisega seotud nõustamist ja suunamist, tuge töö otsimisel, juhendamist, teavet pakutavate koolituste kohta, ettevõtluse edendamist ning nõuandeid ettevõtlusega alustamise kohta jne.

– Kutseõpe. Töötajatele pakutakse erinevaid koolitusi vastavalt nende vajadustele, mida aitavad kindlaks teha nõustamisteenuseid osutavad nõustajad. Erilist tähelepanu pööratakse pikaajalisele kutseõppele nõutud kutsealade puhul (parcours encadré).

– Toetus äritegevuse taastamiseks või ettevõtlusega alustamiseks. Töötajad, kes asutavad oma ettevõtte (äritegevuse taastamine või ettevõtlusega alustamine), saavad asutamiskulude, varasse tehtavate investeeringute ja jooksvate kulude katteks 15 000 eurot. Toetust makstakse mitme osamaksena, kui teatud vahe-eesmärgid on saavutatud.

– Tööotsingutoetus. Kõnealune igakuine toetus, mida makstakse kuni ümberõppepuhkuse lõpuni, moodustab 70 % töötaja viimasest brutopalgast. Toetuse summa arvutamisel lähtutakse eeldusest, et töötaja võtab aktiivsetest tööturumeetmetest osa täistööajaga. Väiksema osalemisaja puhul maksab EGF töötajatele toetust proportsionaalselt tegeliku koolitusel osalemisega.

– Liikuvustoetus. Sihtgrupi töötajale, kes võtab vastu töökoha, mille tõttu tuleb kolida uude, praegusest elukohast enam kui 100 kilomeetri kaugusel asuvasse elukohta, tehakse ühekordne makse 3000 eurot vajalike kulutuste katmiseks. Summat suurendatakse 500 euro võrra töötajaga koos elava abikaasa eest või elukaaslase eest, kellega on sõlmitud PACS(4) või elatakse mitteabielulises kooselus (concubinage), ning täiendava 500 euro võrra iga lapse eest.

Komisjon on seisukohal, et kirjeldatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on EGFi määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud ega asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

Prantsusmaa ametiasutused on esitanud kõik järgmiste tingimustega seotud nõutavad tagatised:

– kavandatavatele meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

– liikmesriigi ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on täidetud;

– töötajaid koondanud ettevõte, kes on pärast koondamisi tegevust jätkanud, on koondamiste puhul täitnud oma juriidilised kohustused ja kandnud oma töötajate eest nõuetekohaselt hoolt;

– kavandatavad meetmed ei saa rahalist toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning välistatud on topeltrahastamine;

– EGFi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

Prantsusmaa andis komisjonile teada, et riikliku eel- või kaasrahastamise vahendid saadakse Air France’ilt. Rahalist toetust haldab töö-, tööhõive-, kutseharidus- ja sotsiaaldialoogi ministeeriumi alla kuuluv tööhõive ja kutseõppe peadirektoraat (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, DGEFP), täpsemalt selle riikliku tööhõivefondi osakond (Fonds national de l’emploi, DGEFP – MFNE).

III.  Menetlus

Komisjon on esitanud EGFi vahendite kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 9 894 483 euro ümberpaigutamiseks EGFi reservist (40 02 43) EGFi eelarvereale (04 04 01).

See on seni kuues eelarvepädevatele institutsioonidele 2018. aastal esitatud ümberpaigutusettepanek fondi kasutuselevõtmiseks.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt EGFi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolne menetlus.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata EGFi vahendite kasutuselevõtmise taotlusi.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

Tsiviilpartnerluslepingu (pact civil de solidarité) sõlminud elukaaslased.


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

D(2018)17345

Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendite kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2017/009 FR/Air France puhul

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning selle EGFi käsitlev töörühm arutasid EGFi vahendite kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2017/009 FR/Air France puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning EGFi käsitlev töörühm on selle poolt, et EGFi vahendid kõnealuse taotluse alusel kasutusele võtta. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete ümberpaigutamist kahtluse alla.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A) arvestades, et kõnealune taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 (edaspidi „EGFi määrus“) artikli 4 lõike 1 punktil a ning on seotud 1858 töötaja koondamisega ühes ettevõttes, Air France, mis tegutseb NACE Revision 2 osa 51 (Õhutransport) alla kuuluvas majandussektoris;

B) arvestades, et selleks, et näidata seost koondamiste ja maailmakaubanduses üleilmastumise tagajärjel toimunud oluliste struktuurimuutuste vahel, väidab Prantsusmaa, et rahvusvahelise õhutranspordi sektorit on tabanud ulatuslikud majandustegevuse häired, eeskätt ELi turuosa vähenemine. Selles vähenemises on etendanud peamist rolli Pärsia lahe piirkonna lennuettevõtjate transpordivõimekuse väga suur kasv;

C) arvestades, et meetme sihtrühma kuuluvatest töötajatest on 52,4 % mehed ja 47,6 % naised; arvestades, et 64,4 % sihtrühma kuuluvatest toetusesaajatest on vanuses 55–64 aastat ja 35,6 % vanuses 30–54 aastat;

D) arvestades, et selle ettevõtja endised töötajad on saanud EGFilt toetust seoses ühe varasema juhtumiga (EGF/2013/014, FR Air France).

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Prantsusmaa taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja et seetõttu on Prantsusmaal õigus saada nimetatud määruse alusel 9 894 483 eurot rahalist toetust, mis moodustab 16 490 805 euro suurustest kogukuludest 60 %;

2. märgib, et komisjon pidas kinni 12 nädala pikkusest tähtajast Prantsusmaa ametiasutustelt täieliku taotluse kättesaamisest kuni rahalise toetuse andmise tingimustele vastavuse kohta lõpliku hinnangu andmiseni 23. aprillil 2018 ja tegi hinnangu samal päeval Euroopa Parlamendile teatavaks;

3. taunib lennuettevõtjate Emirates, Qatar Airways ja Etihad saadavate toetuste ja riigiabi taset, mis toob kaasa nende transpordivõimekuse tohutu suurenemise ja nõrgestab Euroopa sõlmlennujaamade, sealhulgas Pariisi Charles de Gaulle’i lennujaama positsiooni;

4. tuletab meelde, et komisjon tegi 8. juunil 2017 ettepaneku võtta vastu määrus, milles käsitletakse konkurentsi kaitsmist lennutranspordisektoris(1) ja mille eesmärk on tagada aus konkurents liidu lennuettevõtjate ja kolmandate riikide lennuettevõtjate vahel ning säilitada tingimused, mis aitavad tagada head lennuühendused; märgib, et Euroopa Parlament ja nõukogu alustavad läbirääkimisi selle ettepaneku üle sügisel;

5. tunnistab, et üle 50-aastaste töötajate suur osakaal suurendab sihtrühma kuuluvate toetusesaajate raskusi uute töökohtade leidmisel;

6. märgib, et EGFist kaasrahastatud individuaalsed teenused on suunatud töötajatele, kellel ei olnud vabatahtlikult töölt lahkumise ajal konkreetseid plaane uue töökoha leidmiseks ja kes soovivad osaleda ümberõppes või saada nõu, suuniseid või abi ettevõtte loomiseks või ülevõtmiseks;

7. tunnistab, et Prantsuse tööseadustikus nõutakse, et ettevõtja, kes annab tööd rohkem kui tuhandele inimesele, pakuks välja meetmed, ning et EGFi taotluses ei nähta ette mingit panust ümberõppepuhkuse esimese nelja kuu jooksul, mis vastab seaduses sätestatud minimaalsele kestusele;

8. väljendab heameelt viisi üle, kuidas individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel konsulteeriti sihtrühma kuuluvate toetusesaajate esindajate ja sotsiaalpartneritega, samuti äriühingu, ametiühingute ja kesktöönõukogu vaheliste kokkulepete üle, millega tagati, et kõik töölt lahkumised olid vabatahtlikud;

9. märgib, et sissetulekutoetused moodustavad individuaalsete teenuste kogupaketist 35 %, mis on määruses sätestatud maksimummäär, ning et nende meetmete puhul nõutakse sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivset osalemist tööotsingul või koolitusmeetmetes;

10. märgib, et Prantsusmaa ametiasutused on kinnitanud, et väljapakutud meetmed ei saa rahalist toetust ka riiklikest fondidest või liidu teistest rahastamisvahenditest;

11. väljendab heameelt Prantsusmaalt saadud kinnituse üle, et EGFi rahaline toetus ei asenda meetmeid, mida asjaomane ettevõtja peab võtma riigisiseste õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt;

12. tuletab meelde, et vastavalt määruse artiklile 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse eesmärgiga.

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimene aseesimees ja esimehe kohusetäitja

(1)

COM(2017) 289.


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Tõlge

Teema:  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Austatud hr Arthuis

Regionaalarengukomisjonile on arvamuse avaldamiseks esitatud Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendite kasutuselevõtmise kohta. Mulle teadaolevalt on eelarvekomisjonil kavas võtta 4. juunil 2018 selles küsimuses vastu raport.

  COM(2018) 0230 sisaldab ettepanekut võtta kasutusele EGFi vahendid 9 894 483 euro suuruses summas seoses 1 858 töötaja koondamisega ettevõtjas Air France. Air France tegutseb majandussektoris, mille tegevusala on liigitatud NACE Revision 2 osa 51 (õhutransport) alla. Koondamised ettevõtjas Air France leidsid peamiselt aset NUTS 2. tasandi piirkondades Île-de-France (FR10) ja Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR82).

EGFist rahalise toetuse maksmise eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusega (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid hindasid ettepanekut ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni enamusel ei ole vastuväiteid kõnealusele Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmisele eelnimetatud summa eraldamiseks vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule.

(Lõppvormel ja allkiri)


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

19.6.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

3

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

2

0

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Martina Anderson

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 29. juuni 2018Õigusalane teave