Postupak : 2018/2059(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0210/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0210/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 03/07/2018 - 11.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0272

IZVJEŠĆE     
PDF 575kWORD 68k
20.6.2018
PE 621.117v02-00 A8-0210/2018

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Francuska – EGF/2017/009 FR/ Air France)

(COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Alain Lamassoure

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Francuska – EGF/2017/009 FR/ Air France)

(COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)230 – C8-0161/2018),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0210/2018),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće;

C.  budući da je Francuska podnijela zahtjev EGF/2017/009 FR/Air France za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 1858 radnika u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 51 NACE-a Rev. 2 (Zračni promet) u regijama Île-de-France (FR10) i Provansa-Alpe-Azurna obala (FR82) u Francuskoj koje pripadaju razini NUTS 2;

D.  budući da je pružanje potpore zračnim prijevoznicima u Uniji ključno s obzirom na to da je tržišni udio Unije u međunarodnom zračnom prometu u padu;

E.  budući da se zahtjev temelji na intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u, kojima se uvjetuje da najmanje 500 radnika u poduzeću u državi članici bude proglašeno viškom u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, uključujući radnike proglašene viškom kod dobavljača i daljnjih proizvođača i/ili samozaposlene osobe koje su prestale obavljati svoju djelatnost;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Francuska u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 9 894 483 EUR, odnosno 60 % ukupnog troška od 16 490 805 EUR, što obuhvaća troškove za usluge prilagođene potrebama radnika u iznosu od 16 410 805 EUR i troškove za pripremne, upravljačke, informacijske i reklamne aktivnosti te aktivnosti kontrole i izvješćivanja u iznosu od 80 000 EUR;

2.  napominje da su francuske vlasti zahtjev podnijele 23. listopada 2017. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Francuska pružila, Komisija ocjenjivanje zahtjeva dovršila 23. travnja 2018. i o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3.  napominje da je Francuska počela s pružanjem usluga prilagođenih potrebama radnika ciljnim korisnicima 19. svibnja 2015., pa će stoga razdoblje prihvatljivosti za financijski doprinos iz EGF-a trajati od 19. svibnja 2015. do 23. listopada 2019.;

4.  podsjeća na to da je to drugi zahtjev Francuske, i treći koji se odnosi na zračni promet, za financijski doprinos iz EGF-a u vezi s otpuštanjima u poduzeću Air France, nakon podnošenja prethodnih zahtjeva EGF/2013/014 FR/Air France u prosincu 2013., EGF/2015/004 IT Alitalia i njihova odobrenja(4);

5.  podsjeća da je financijski doprinos iz EGF-a usmjeren na otpuštene radnike kako bi im se pomoglo u pronalaženju drugog radnog mjesta i ne predstavlja subvenciju za poduzeća;

6.  napominje da Francuska tvrdi kako su otpuštanja povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, a posebno s ozbiljnim ekonomskim poremećajima koje je pretrpio sektor međunarodnog zračnog prijevoza, osobito smanjenjem tržišnog udjela EU-a naspram nezapamćenog rasta triju najvećih poduzeća Perzijskog zaljeva koja dobivaju vrlo visoku razinu državne pomoći i potpore i koja podliježu manje restriktivnim socijalnim i okolišnim propisima za razliku od poduzeća u Uniji;

7.  izražava žaljenje zbog razine subvencija i državne potpore koju primaju zrakoplovne kompanije Emirates, Qatar Airways i Etihad Airways što dovodi do ogromnog povećanja njihova kapaciteta i do slabljenja položaja europskih zračnih luka kao čvorišta, uključujući i zračnu luku Pariz Charles de Gaulle;

8.  podsjeća da je Komisija 8. lipnja 2017. predložila uredbu o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu(5) kojom se nastoji zajamčiti pravedno natjecanje između zračnih prijevoznika EU-a i onih iz trećih zemalja kako bi se održali uvjeti kojima se omogućuje visoka razina povezanosti; napominje da se očekuje da će Parlament i Vijeće započeti pregovore o tom zakonodavnom prijedlogu na jesen 2018.;

9.  podsjeća da se očekuje da će otpuštanja provedena u poduzeću Air France imati znatne negativne posljedice za lokalno gospodarstvo koje ima problem s dugotrajnom nezaposlenošću i ponovnim uključivanjem na tržište rada radnika starijih od 50 godina;

10.  poziva Air France da zajamči potrebni kvalitetan socijalni dijalog;

11.  napominje da se zahtjev odnosi na 1858 radnika koji su proglašeni viškom u poduzeću Air France, od kojih je većina u dobi od 55 do 64 godine, pri čemu je 76,2 % ukupnih otpuštanja zabilježeno u regiji Île-de-France; uviđa važnost aktivnih mjera za unaprjeđenje tržišta rada koje sufinancira EGF kako bi se povećali izgledi da se ponovno uključe na tržište rada; nadalje napominje da nijedan od radnika proglašenih viškom nije u dobnoj skupini od 25 do 29 godina ili stariji od 64 godine;

12.  konstatira da Francuska priprema pet vrsta mjera za otpuštene radnike zbog kojih je podnesen taj zahtjev: (i) usluge savjetovanja i profesionalnog usmjeravanja za radnike, (ii) strukovno osposobljavanje, (iii) potpora oporavku ili pokretanju poslovanja, (iv) naknada za traženje zaposlenja, (v) naknada za mobilnost;

13.  pozdravlja način na koji je izrađen usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama u dogovoru s predstavnicima ciljanih korisnika i socijalnim partnerima kao i sporazume između poduzeća Air France, sindikata i Središnjeg radničkog vijeća, čime se osiguralo da su svi odlasci dobrovoljni;

14.  napominje da su EGF-om sufinancirane usluge namijenjene radnicima koji prilikom dobrovoljnog odlaska nemaju konkretne planove za ponovno uključivanje na tržište rada te koji bi htjeli iskoristiti mjere za prekvalifikaciju, savjetovanje, usmjeravanje ili pomoć pri osnivanju ili preuzimanju poduzeća;

15.  uviđa da se francuskim Zakonikom o radu od poduzeća koje zapošljava više od tisuću osoba zahtijeva da predloži mjere te da se zahtjevom za doprinos iz EGF-a ne predviđaju nikakvi doprinosi za prva četiri mjeseca dopusta za ponovno uključivanje na tržište rada koji odgovaraju minimalnom trajanju koje je predviđeno francuskim zakonom;

16.  napominje da mjere za potporu dohotka čine najviše 35 % ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama iz Uredbe o EGF-u te da te aktivnosti ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju zaposlenja ili aktivnostima osposobljavanja;

17.  podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u pri izradi usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama otpuštenih radnika trebale predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen sa zaokretom prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa;

18.  naglašava da su francuske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata ili fondova Unije;

19.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima odgovorna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

20.  poziva Komisiju da potakne nacionalne vlasti da u budućim prijedlozima preciznije utvrde sektore koji imaju potencijal za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupe utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti radnih mjesta te stopi ponovnog uključenja na tržište rada zahvaljujući EGF-u; nadalje poziva Komisiju da prati provedbu EGF-a i da o tome izvijesti Parlament;

21.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

22.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

23.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

24.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

  Odluka (EU) 2015/44 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2014. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/014 FR/Air France iz Francuske) (SL L 008, 14.1.2015., str. 18.).

(5)

  COM(2017)0289.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Francuska – EGF/2017/009 FR/ Air France)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Svrha je Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji („EGF”) pružanje potpore radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine prouzročenih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te pomaganje tim radnicima da se ponovno uključe na tržište rada.

(2)  EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3).

(3)  Francuska je 23. listopada 2017. podnijela zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjima u poduzeću Air France u Francuskoj. Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj zahtjev ispunjava uvjete za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđene člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)  Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se za zahtjev koji je podnijela Francuska osigurao financijski doprinos u iznosu od 9 894 483 EUR.

(5)  Ova bi se odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja kako bi se što više skratilo vrijeme za mobiliziranje EGF-a,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2018. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji kako bi se osigurao iznos od 9 894 483 EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datum usvajanja ove Odluke](4)*.

Sastavljeno u

Za Europski parlament               Za Vijeće

Predsjednik                   Predsjednik

(1)

  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(4)

*  Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.


OBRAZLOŽENJE

I.  Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1) i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013(2), Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao rezervacija.

Što se tiče postupka, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), kako bi aktivirala Fond, Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II.  Zahtjev Francuske i prijedlog Komisije

Komisija je 23. travnja 2018. donijela Prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u korist Francuske radi pružanja podrške ponovnom uključivanju na tržište rada radnika koji su proglašeni viškom u jednom poduzeću koje djeluje u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 51 NACE-a Rev. 2 (Zračni promet). Do otpuštanja u poduzeću Air France uglavnom je došlo u regijama Île-de-France (FR10) i Provansa-Alpe-Azurna obala (FR82) koje pripadaju razini NUTS 2. Prijedlog je proslijeđen Europskom parlamentu 23. travnja 2018.

To je šesti zahtjev koji se razmatra u okviru proračuna za 2018. i treći u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 51 NACE-a Rev. 2 (Zračni promet) od uspostave EGF-a. Odnosi se na 1858 otpuštenih radnika i na mobilizaciju ukupnog iznosa od 9 894 483 EUR iz EGF-a za Francusku.

Zahtjev je poslan Komisiji 23. listopada 2017. i do 1. veljače 2018. dopunjavan dodatnim podacima. Komisija je dovršila svoju ocjenu 23. travnja 2018. i u skladu sa svim važećim odredbama iz Uredbe o EGF-u zaključila da zahtjev ispunjava uvjete za financijski doprinos iz EGF-a, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. Uredbe o EGF-u.

Francuska tvrdi da su otpuštanja povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, a posebno ozbiljnim ekonomskim poremećajima koje je pretrpio sektor međunarodnog zračnog prometa, osobito smanjenjem tržišnog udjela EU-a. Francuske vlasti najštetnije učinke globalizacije zračnog prometa za poduzeća EU-a pripisuju izrazitom povećanju kapaciteta prijevoznika Emirates, Qatar Airways i Etihad Airways koje traje od 2012.

Najveći se broj otpuštanja proveo u regijama Île-de-France (76,2 %) i Provansa-Alpe-Azurna obala (11,7 %) koje imaju problem s dugotrajnom nezaposlenošću i tražiteljima zaposlenja starijim od 50 godina. Ta dobna skupina čini 79 % ukupnog broja otpuštanja. Velik broj otpuštenih radnika čine žene (47,6 %). Aktivne mjere za unaprjeđenje tržišta rada koje sufinancira EGF tim su važnije kako bi se povećali izgledi da se te skupine ponovno uključe na tržište rada.

Pet vrsta mjera koje će se pružiti otpuštenim radnicima i za koje se traži sufinanciranje EGF-a su:

– Savjetodavne usluge i profesionalno usmjeravanje za radnike: Radnici će se pratiti i usmjeravati u vezi s njihovim projektima za ponovno uključenje na tržište rada kao radnici ili samozaposlene osobe. Sudionici će imati pristup savjetovanju i usmjeravanju u pogledu prelaska na novo radno mjesto, potpori pri traženju zaposlenja, poučavanju, informacijama o dostupnom osposobljavanju, uslugama promicanja poduzetništva i savjetima o osnivanju poduzeća itd.

– Strukovno osposobljavanje: Radnicima će se predložiti razne vrste osposobljavanja prilagođene njihovim potrebama, kako su ih utvrdili savjetnici koji pružaju savjetodavne usluge. Posebna će se pozornost posvetiti mjeri „parcours encadrésˮ, odnosno dugotrajnom strukovnom osposobljavanju za poslove za koje postoji potražnja na tržištu.

– Doprinos za oporavak ili osnivanje poduzeća: Radnici koji osnivaju vlastita poduzeća (oporavak ili novo poduzeće) dobit će do 15 000 EUR za podmirivanje troškova osnivanja, ulaganja u imovinu i tekuće rashode. Doprinos će se isplaćivati u nekoliko obroka nakon ispunjenja određenih zahtjeva.

– Naknada za traženje zaposlenja: Ta mjesečna naknada, koja se isplaćuje do kraja dopusta za ponovno uključivanje na tržište rada, iznosi do 70 % zadnje bruto plaće radnika. Iznos se izračunava na temelju pretpostavke da radnici sudjeluju u aktivnim mjerama na tržištu rada u punom radnom vremenu; ako sudjeluju u manjoj mjeri, EGF će radnicima isplatiti naknadu koja je razmjerna njihovu stvarnom sudjelovanju.

– Naknada za mobilnost: Ciljani radnik koji prihvati zaposlenje, koje uključuje promjenu boravišta za više od 100 km od trenutačnog boravišta, dobit će paušalni iznos od 3 000 EUR za pokrivanje nužnih troškova. Taj će se iznos povećati za 500 EUR za supruga koji ne živi odvojeno, partnera s kojim je sklopljen PACS(4) ili životnog suputnika („concubinageˮ) te dodatnih 500 EUR po djetetu.

Opisane su mjere, prema Komisiji, aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih djelovanja utvrđenih člankom 7. Uredbe o EGF-u i nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite.

Francuske su vlasti dostavile sva potrebna jamstva u pogledu sljedećeg:

– u pristupu predloženim mjerama i njihovoj provedbi poštovat će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije,

– ispunjeni su zahtjevi koji se odnose na kolektivno otpuštanje, a koji su utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a,

– poduzeće Air France, koje je nakon otpuštanja nastavilo s poslovanjem, ispunilo je svoje pravne obveze kojima se uređuju otpuštanja te se u skladu s tim obvezama pobrinulo za svoje radnike,

– za predložene se mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije i spriječit će se dvostruko financiranje,

– financijski doprinos iz EGF-a bit će u skladu s proceduralnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama.

Francuska je obavijestila Komisiju da je izvor nacionalnog pretfinanciranja ili sufinanciranja proračun poduzeća Air France. Financijskim će doprinosom upravljati Opća služba za zapošljavanje i profesionalno osposobljavanje (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, DGEFP) pri Ministarstvu rada, zapošljavanja, strukovnog osposobljavanja i socijalnog dijaloga, a posebno Nacionalni fond za zapošljavanje (Fonds national de l'emploi, DGEFP – MFNE).

III.  Postupak

Kako bi se mobilizirao Fond, Komisija je proračunskom tijelu predala zahtjev za prijenos ukupnog iznosa od 9 894 483 EUR iz pričuve EGF-a (40 02 43) u proračunsku liniju EGF-a (04 04 01).

To je šesti prijedlog za prijenos za mobilizaciju Fonda koji je dosad predan proračunskom tijelu tijekom 2018.

U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga, u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

U skladu s internim sporazumom, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi biti uključen u postupak kako bi se pružila konstruktivna potpora i doprinos ocjeni zahtjevâ za financijski doprinos iz Fonda.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

Partneri koji su sklopili civilni pakt o solidarnosti (pact civil de solidarité, PACS).


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

D(2018)17345

Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za predmet EGF/2017/009 FR/Air France

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) kao i radna skupina za EGF ispitali su mobilizaciju EGF-a u predmetu EGF/2017/009 FR/Air France te usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i Radna skupina za EGF slažu se s mobilizacijom sredstava EGF-a na temelju tog zahtjeva. U vezi s tim odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi ne dovodeći u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A)  budući da se taj zahtjev temelji na članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i odnosi se na 1858 radnika koji su otpušteni u poduzeću Air France koje posluje u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 51 NACE-a Rev. 2 (Zračni prijevoz);

B)  budući da radi utvrđivanja veze između otpuštanja i velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, Francuska tvrdi da je sektor međunarodnog zračnog prometa pretrpio ozbiljne gospodarske poremećaje – konkretno, smanjio se tržišni udio EU-a. Ogromno povećanje kapaciteta zračnih prijevoznika iz Perzijskoga zaljeva ima ključnu ulogu u tom padu;

C)  budući da 52,4 % radnika obuhvaćenih tom mjerom čine muškarci, a 47,6 % žene; budući da su 64,4 % ciljanih korisnika osobe u dobi od 55 do 64 godine, a njih 35,6 % u dobi od 30 do 54 godine;

D)  budući da su bivši zaposlenici tog poduzeća primili potporu iz EGF-a u jednom prethodnom predmetu (EGF/2013/014, FR Air France);

stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u svoj prijedlog rezolucije u vezi s francuskim zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  slaže se s Komisijom da su ispunjeni intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 i da Francuska u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 9 894 483 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 16 490 805 EUR;

2.  napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka ispunjenog zahtjeva koji su podnijele francuske vlasti, nakon čega je 23. travnja 2018. donijela ocjenu o ispunjavanju uvjeta za dodjelu financijskog doprinosa te o tome istog dana obavijestila Parlament;

3.  izražava žaljenje zbog razine subvencija i državne potpore koju primaju zrakoplovne kompanije Emirates, Qatar Airways i Etihad što dovodi do ogromnog povećanja njihova kapaciteta i do slabljenja položaja europskih zračnih luka kao čvorišta, uključujući i zračnu luku Pariz Charles de Gaulle;

4.  podsjeća da je Komisija 8. lipnja 2017. predložila uredbu o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu(1) kojom se osigurava pravedno natjecanje među zračnim prijevoznicima država članica EU-a i zračnim prijevoznicima trećih zemalja kako bi se održali uvjeti kojima se omogućuje visoka razina povezanosti; napominje da će Parlament i Vijeće započeti pregovore o tom prijedlogu na jesen;

5.  uviđa da visoki udio radnika starijih od 50 godina povećava poteškoće u pogledu pronalaska alternativnog zaposlenja za ciljane korisnike;

6.  napominje da su EGF-om sufinancirane usluge namijenjene radnicima koji prilikom dobrovoljnog odlaska nemaju konkretne planove za ponovno uključivanje na tržište rada te koji bi htjeli iskoristiti mjere za prekvalifikaciju, savjetovanje, usmjeravanje ili pomoć pri osnivanju ili preuzimanju poduzeća;

7.  uviđa da se francuskim Zakonikom o radu od poduzeća koje zapošljava više od tisuću osoba zahtijeva da predloži mjere te da se zahtjevom za doprinos iz EGF-a ne predviđaju nikakvi doprinosi za prva četiri mjeseca dopusta za ponovno uključivanje na tržište rada koji odgovaraju minimalnom trajanju koje je predviđeno francuskim zakonom;

8.  pozdravlja način na koji je sastavljen usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama u suradnji s predstavnicima ciljanih korisnika i socijalnim partnerima kao i sporazume između društva, sindikata i Središnjeg radničkog vijeća, čime se osiguralo da su svi odlasci dobrovoljni;

9.  napominje da mjere potpore za dohodak predstavljaju najviše 35 % ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama otpuštenih radnika predviđenih Uredbom; također napominje da te mjere ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju zaposlenja ili aktivnostima osposobljavanja;

10.  napominje da su francuske vlasti potvrdile da za predložena djelovanja neće biti dodijeljen financijski doprinos iz nacionalnih fondova ili drugih financijskih instrumenata Unije;

11.  pozdravlja činjenicu da je Francuska zajamčila da financijski doprinos iz EGF-a neće biti zamjena za mjere koje dotično poduzeće mora poduzeti u skladu s nacionalnim pravom ili s kolektivnim ugovorima;

12.  podsjeća da bi u skladu s člankom 7. Uredbe pri osmišljanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama trebalo predvidjeti buduće izglede na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa.

S poštovanjem,

Marita ULVSKOG

prva potpredsjednica i vršiteljica dužnosti predsjednika odbora EMPL

(1)

COM(2017)289


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Prijevod

Predmet:  Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Poštovani g. Arthuis,

Prijedlog odluke Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućen je Odboru za regionalni razvoj kako bi taj odbor dao svoje mišljenje. Prema mojim saznanjima predviđeno je da Odbor za proračune izvješće o tom prijedlogu usvoji 4. lipnja 2018.:

-  u dokumentu COM(2018)0230 predlaže se financijski doprinos iz EGF-a u iznosu od 9 894 483 EUR za 1858 radnika koji su proglašeni viškom u poduzeću Air France. Air France posluje u gospodarskom sektoru koji je svrstan u odjeljak 51 NACE-a Rev. 2 (zračni promet). Predmetno poduzeće uglavnom je provelo otpuštanja u pokrajinama Île-de-France (FR10) i Provansa-Alpe-Azurna obala (FR82), regijama razine NUTS 2.

Pravila koja se primjenjuju na financijske doprinose iz EGF-a utvrđena su Uredbom (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina u Odboru ne protivi toj mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

(zaključna pozdravna formula i potpis)


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

19.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

3

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

2

0

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Martina Anderson

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 29. lipnja 2018.Pravna napomena