Eljárás : 2018/2059(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0210/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0210/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 03/07/2018 - 11.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0272

JELENTÉS     
PDF 504kWORD 71k
20.6.2018
PE 621.117v02-00 A8-0210/2018

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország kérelme: EGF/2017/009 FR/Air France)

(COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Alain Lamassoure

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: LEVÉL A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország kérelme: EGF/2017/009 FR/Air France)

(COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Az Európai Parlament

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)230 – C8-0161/2018),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2), és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3), és különösen annak 13. pontjára

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0210/2018),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani;

C.  mivel Franciaország EGF/2017/009 FR/Air France referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 51. ágazatban (Légi szállítás) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája szerinti („NUTS”) 2. szintű Île-de-France (FR10) és Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR82) régiókban történt 1858 elbocsátást követően;

D.  mivelaz uniós légitársaságok támogatása döntő fontosságú, figyelembe véve, hogy az Unió piaci részesedése a nemzetközi légi közlekedési ágazatban csökkenő tendenciát mutat;

E.  mivel a kérelem az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt beavatkozási kritériumra épül, amely szerint legalább 500 munkavállalót bocsátanak el egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a beszállítók vagy a továbbfeldolgozó vállalatok körében elbocsátott munkavállalókat és a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Franciaország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 9 894 483 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami a 16 490 805 EUR-t kitevő összes kiadás 60%-a, amely a személyre szabott szolgáltatásokra fordított 16 410 805 EUR-t, továbbá az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és beszámolási tevékenységekre szánt 80 000 EUR összegű kiadásokat foglalja magában;

2.  megállapítja, hogy a francia hatóságok 2017. október 23-án nyújtották be a kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság – a kiegészítő információk Franciaország általi benyújtását követően – 2018. április 23-án fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  megjegyzi, hogy Franciaország 2015. május 19-én kezdte meg a személyre szabott szolgáltatások nyújtását a megcélzott kedvezményezetteknek, így az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulásra való jogosultság időszaka 2015. május 19-től 2019. október 23-ig fog tartani;

4.  emlékeztet arra, hogy ez Franciaország második olyan kérelme, amely az Air France-tól történő elbocsátásokkal kapcsolatban az EGAA-ból nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra irányul, és a harmadik a légi közlekedési ágazat vonatkozásában a 2013. decemberi EGF/2013/014 FR/Air France referenciaszámúkérelmet, a 2015-ös EGF/2015/004 IT/Alitaliakérelmet és az arról hozott pozitív döntést követően(4);

5.  emlékeztet, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás az elbocsátott munkavállalókat célozza, hogy segítse őket másik munkahely keresésében és nem minősül vállalatoknak nyújtott támogatásnak;

6.  megjegyzi, hogy Franciaország azzal érvel, hogy az elbocsátások a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változásokkal és különösen azzal kapcsolatosak, hogy a nemzetközi légi közlekedési ágazat súlyos gazdasági csapást szenvedett, nevezetesen csökkent az Unió piaci részesedése a Perzsa-öböl három fő társaságának látványos növekedésével szemben, amelyek rendkívül jelentős állami támogatásokban részesülnek és az uniós vállalatokkal ellentétben kevésbé korlátozó szociális és környezetvédelmi szabályok vonatkoznak rájuk;

7.  sajnálatosnak tartja az Emirates, Qatar Airways és Etihad légitársaságoknak juttatott állami támogatások magas szintjét, ami kapacitásuk jelentős növekedését eredményezte, és gyengítette az európai repülőtéri csomópontok, köztük a párizsi Charles de Gaulle repülőtér pozícióját;

8.  emlékeztet arra, hogy 2017. június 8-án a Bizottság rendeletre irányuló javaslatot(5) fogadott el a légi közlekedés terén zajló verseny védelméről, amelynek célja, hogy biztosítsa a tisztességes versenyt az uniós légi fuvarozók és harmadik országok légi fuvarozói között, a magas fokú összekapcsoltsági szintet eredményező körülmények fenntartása érdekében; megjegyzi, hogy a Parlament és a Tanács várhatóan 2018 őszén kezdik meg az e jogalkotási javaslattal kapcsolatos tárgyalásokat;

9.  emlékeztet arra, hogy az Air France-nál bekövetkezett elbocsátások várhatóan jelentős kedvezőtlen hatást gyakorolnak majd a helyi gazdaságra, amelynek a tartós munkanélküliséggel és az 50 éves és idősebb munkavállalók újbóli elhelyezkedésével kapcsolatos kérdéseket kell megoldania;

10.  felhívja az Air France-t, hogy biztosítsa a szükséges magas színvonalú szociális párbeszédet;

11.  megállapítja, hogy a kérelem 1858, az Air France vállalattól elbocsátott, többségében 55 és 64 év közötti munkavállalót érint, és az összes elbocsátás 76,2%-ára az Ile-de-France régióban került sor; elismeri az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések fontosságát, hogy javuljanak a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedés esélyei; megjegyzi továbbá, hogy az elbocsátott munkavállalók egyike sem 25 és 29 év közötti, illetve 64 év feletti;

12.  megjegyzi, hogy Franciaország ötféle intézkedést tervez a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók érdekében: i) tanácsadás és pályaorientáció a munkavállalók részére, ii) szakképzés, iii) vállalkozás fellendítéséhez vagy vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás, iv) álláskeresési támogatás, v) mobilitási támogatás;

13.  üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az intézkedésekkel megcélzott kedvezményezettek képviselőivel és a szociális partnerekkel egyeztetve készült el, valamint hogy olyan megállapodás jött létre az Air France, a szakszervezetek és a központi üzemi tanács között, amely biztosította, hogy valamennyi távozásra önkéntesen került sor;

14.  megjegyzi, hogy az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat azon munkavállalók vehetik igénybe, akik önkéntes távozásuk idején nem rendelkeznek konkrét tervvel a munkába való visszaállást illetően, és átképzésben, tanácsadásban vagy új vállalkozás indításával, illetve átvételével kapcsolatos segítségben szeretnének részesülni;

15.  elismeri, hogy a francia munka törvénykönyvének előírásai szerint az ezer főnél többet alkalmazó vállalatoknak intézkedési javaslatokat kell tenniük, és hogy az EGAA-hoz benyújtott kérelem semmilyen hozzájárulást nem nyújt az átképzési szabadság első négy hónapjára, ami a francia törvény által előírt minimális időszaknak felel meg;

16.  megállapítja, hogy az EGAA-rendeletben meghatározott jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag egészének legfeljebb 35%-ára vonatkoznak, és az említett fellépések a munkakereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől függnek;

17.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

18.  hangsúlyozza, hogy a francia hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást;

19.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

20.  felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze arra a nemzeti hatóságokat, hogy a növekedési potenciállal rendelkező és így munkaerőt felvevő ágazatokról szóló jövőbeni javaslataikban jobban térjenek ki a részletekre, valamint gyűjtsenek megalapozott adatokat az EGAA-támogatás hatásáról, amelyet többek között az állások minőségére és a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésnek az EGAA révén elért arányára gyakorol; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy kövesse nyomon az EGAA végrehajtását és tegyen jelentést a Parlamentnek;

21.  emlékeztet a Bizottsághoz intézett azon kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz;

22.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

23.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

24.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 885. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/44 határozata (2014. december 17.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Franciaország „EGF/2013/014 FR/Air France” referenciaszámú kérelme) (HL L 008., 2015.1.14., 18. o.).

(5)

  COM(2017)0289


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről Franciaország EGF/2017/009 FR/Air France referenciaszámú kérelme nyomán

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2), és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedéshez.

(2)  Az EGAA éves maximális összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(3) 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió EUR.

(3)  2017. október 23-án Franciaország az Air France vállalatnál történt franciaországi elbocsátásokra tekintettel az EGAA igénybevétele iránti kérelmet nyújtott be. A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítette ki. Az említett kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4)  Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Franciaország által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 9 894 483 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(5)  Az EGAA igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot az elfogadása napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 9 894 483 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezt a határozatot [az elfogadás napja]-tól/-től(4)* kell alkalmazni.

Kelt …, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről               a Tanács részéről

az elnök                   az elnök

(1)

  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete ( 2013. december 2. ) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(4)

*  A dátumot a Parlament illeszti be a határozatnak a Hivatalos Lapban való közzétételét megelőzően.


INDOKOLÁS

I.  Háttér

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet(1) 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet(2) 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket céltartalékként kell feltüntetni az Unió általános költségvetésében.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(3) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II.  Franciaország kérelme és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2018. április 23-án határozatra irányuló javaslatot fogadott el az EGAA Franciaország javára történő igénybevételére, hogy támogassa a NACE Rev. 2. rendszer szerinti gazdasági ágazatok közül a 51. ágazatban (Légi szállítás) működő vállalattól elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését. Az Air France-nál történt elbocsátások elsősorban az Île-de-France (FR10) és a Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR82) NUTS 2 szintű régiókat érintik. A javaslatot 2018. április 23-án megküldték az Európai Parlamentnek.

Ez a 2018. évi költségvetés keretében vizsgálandó hatodik kérelem, a NACE Revision 2. rendszere szerinti 51. gazdasági ágazatban (Légi szállítás) pedig a harmadik az EGAA létrehozása óta. 1858 elbocsátott munkavállalót érint, és az EGAA-ból összesen 9 894 483 EUR igénybevételére irányul Franciaország javára.

A kérelmet 2017. október 23-án nyújtották be a Bizottságnak, és 2018. február 1-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság 2018. április 23-án véglegesítette értékelését, és az EGAA-rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezése alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásnak az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett feltételei.

Franciaország azzal érvel, hogy az elbocsátások a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változásokkal és különösen azzal kapcsolatosak, hogy a nemzetközi légi közlekedési ágazat súlyos gazdasági csapást szenvedett, nevezetesen csökkent az EU piaci részesedése. A francia hatóságok szerint a légi közlekedés globalizációjának az uniós vállalatokra gyakorolt legkárosabb hatásai az Emirates, a Qatar Airways és az Etihad Airways kapacitása igen erőteljes növekedésének tudhatók be, ami 2012 óta folyamatosan tart.

A legnagyobb számú elbocsátásokra az Île-de-France (76,2%) és a Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA, 11,7%) régiókban került sor, amelyek tartós munkanélküliséggel és 50 év feletti álláskeresőkkel kapcsolatos problémákkal küzdenek. Ebből a korosztályból kerül ki az elbocsátottak teljes számának 79%-a. Az elbocsátott dolgozók nagy többsége nő (47,6%). Az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések rendkívüli fontossággal bírnak a tekintetben, hogy javuljanak e csoportok munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei.

Az elbocsátott munkavállalóknak biztosítandó alábbi ötféle intézkedéshez kérték az EGAA társfinanszírozását:

– Tanácsadás és pályaorientáció a munkavállalók részére: A munkavállalók segítséget és tanácsadást vehetnek igénybe az újbóli elhelyezkedés, illetve az önálló vállalkozóvá válás érdekében. Lesz pályamódosítási tanácsadás, munkakeresési segítség, coaching, az elérhető képzésekkel kapcsolatos tájékoztatás, üzleti és vállalkozásindítási tanácsadás stb.

– Szakképzés: A munkavállalók különféle, igényeiknek megfelelő képzéseken vehetnek részt, miután az igényeket a tanácsadást nyújtó szakemberek felmérték. Különös figyelmet érdemel a „parcours encadrés” lehetősége, amelynek keretében hiányszakmákat lehet tanulni hosszabb képzési programokban.

– Vállalkozás fellendítéséhez vagy vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás: Azok a munkavállalók, akik saját vállalkozást alapítanak (vállalkozás fellendítése vagy alapítása), legfeljebb 15 000 EUR összegben részesülnek az alapítási költségek, az eszközberuházások és a folyó kiadások fedezésére. A hozzájárulást több részletben, bizonyos mérföldkövek elérése esetén fizetik ki.

– Álláskeresési támogatás: Ez az átképzési szabadság végéig havonta folyósított juttatás a munkavállaló utolsó bruttó fizetésének 70%-a. Az összeg kiszámítása azon a feltételezésen alapul, hogy a munkavállalók teljes munkaidőben vesznek részt aktív munkaerőpiaci intézkedésekben; amennyiben a részvétel ennél kevesebb időt vesz igénybe, az EGAA a munkavállalóknak tényleges részvételük arányában kiszámított juttatást folyósít.

– Mobilitási támogatás: A támogatásra jogosult munkavállalók közül az, aki olyan munkát vállal, amiért a jelenlegi lakóhelyétől több mint 100 kilométerre el kell költöznie, 3000 EUR összegű egyszeri támogatást vehet igénybe költségei fedezésére. Ez az összeg 500 EUR-val nő az együtt élő házastárs, a polgári szolidaritási szerződést aláíró partner(4), illetve élettársi kapcsolat („concubinage”) esetén, valamint gyermekenként.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek, és nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

A francia hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan:

– a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét,

– a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották,

– az elbocsátó vállalkozás, amely a leépítések után folytatta tevékenységét, eleget tett az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek, és a munkavállalóikkal szemben is ennek megfelelően járt el,

– a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt,

– az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás megfelel az állami támogatásra vonatkozó uniós eljárási és anyagi szabályoknak.

Franciaország értesítette a Bizottságot, hogy a tagállami előfinanszírozás vagy társfinanszírozás forrása az Air France. A pénzügyi hozzájárulást a Munka- és Foglalkoztatásügyi, Szakképzési és Társadalmi Párbeszéddel Foglalkozó Minisztériumhoz tartozó Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), azon belül pedig a Fonds national de l'emploi (DGEFP – MFNE) egység fogja irányítani.

III.  Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 9 894 483 EUR összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2018-ban ez az alap igénybevételére irányuló hatodik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztető eljárást kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy építő jellegű támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

Polgári szolidaritási szerződést kötött partnerek (PACS).


MELLÉKLET: LEVÉL A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

D(2018)17345

Jean Arthuis úr

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) az „EGF/2017/009 FR/Air France” referenciaszámú kérelem nyomán történő igénybevételéről

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottsága (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja (EGAA-munkacsoport) megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2017/009 FR/Air France ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és az EGAA-val foglalkozó munkacsoport támogatja az alap e kérelem esetében történő igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Az EMPL bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A)  mivel a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontján alapul és 1858 munkavállalót érint, akiket az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti 51. ágazatban (légi közlekedés) működő Air France vállalattól bocsátottak el;

B)  mivel az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat alátámasztására Franciaország azzal érvel, hogy a nemzetközi légiközlekedési ágazat súlyos gazdasági csapást szenvedett mindenekelőtt azért, mert csökkent az EU piaci részesedése. A Perzsa-öböl menti légitársaságok kapacitásának jelentős növelése komoly szerepet játszott e tekintetben;

C)  mivel a támogatásra jogosult munkavállalók 52,4%-a férfi és 47,6%-a nő; mivel az elbocsátott munkavállalók 64,4%-a 55 és 64, 35,6%-a pedig 30 és 54 év közötti;

D)  Mivel e vállalat volt alkalmazottai egy korábbi ügyben (EGF/2013/014, FR Air France) már részesültek EGAA-támogatásban.

Ezért a Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottsága felkéri a Költségvetési Bizottságot mint felelős bizottságot, hogy a francia kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Franciaország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 9 894 483 eurós pénzügyi hozzájárulásra, amely a 16 490 805 eurót kitevő teljes költség 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta a kérelem francia hatóságok általi benyújtásától számított 12 hetes határidőt, mielőtt 2018. április 23-án lezárta annak értékelését, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a pénzügyi hozzájárulás megadása feltételeinek, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  sajnálatosnak tartja az Emirates, Qatar Airways és Etihad légitársaságoknak juttatott állami támogatások magas szintjét, ami kapacitásuk jelentős növekedését eredményezte, és gyengítette az európai repülőtéri csomópontok, köztük a párizsi Charles de Gaulle repülőtér pozícióját;

4.  emlékeztet arra, hogy 2017. június 8-án a Bizottság rendeletre irányuló javaslatot fogadott el a légi közlekedés terén zajló verseny védelméről(1), amelynek célja, hogy biztosítsa a tisztességes versenyt az uniós légi fuvarozók és harmadik országok légi fuvarozói között, a magas fokú összekapcsoltsági szintet eredményező körülmények fenntartása érdekében; megjegyzi, hogy a Parlament és a Tanács ősszel kezdik majd meg a javaslattal kapcsolatos tárgyalásokat;

5.  elismeri, hogy az 50 év feletti munkavállalók magas aránya nehezíti az alternatív foglalkoztatási lehetőségek megtalálását a megcélzott kedvezményezettek számára;

6.  megjegyzi, hogy az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat azon munkavállalók vehetik igénybe, akik önkéntes távozásuk idején nem rendelkeznek konkrét tervvel a munkába való visszaállást illetően, és átképzésben, tanácsadásban vagy új vállalkozás indításával, illetve átvételével kapcsolatos segítségben szeretnének részesülni;

7.  elismeri, hogy a francia munka törvénykönyvének előírásai szerint az ezer főnél többet alkalmazó vállalatoknak intézkedési javaslatokat kell tenniük, és hogy az EGAA-hoz benyújtott kérelem semmilyen hozzájárulást nem nyújt az átképzési szabadság első négy hónapjára, ami a törvény által előírt minimális időszaknak felel meg;

8.  üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások koordinált csomagját a megcélzott kedvezményezettek képviselővel és a szociális partnerekkel konzultálva dolgozták ki, valamint hogy olyan megállapodás jött létre a cég, a szakszervezetek és a központi üzemi tanács között, amely biztosította, hogy valamennyi távozásra önkéntesen kerül sor;

9.  megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a rendeletben előírtaknak megfelelően a személyre szabott szolgáltatási csomag egészének legfeljebb 35%-át teszik ki; továbbá azt, hogy ezen intézkedések feltétele, hogy a megcélzott kedvezményezettek aktívan részt vegyenek álláskeresésben vagy képzési tevékenységekben;

10.  hangsúlyozza, hogy a francia hatóságok megerősítették, hogy a javasolt intézkedések nemzeti vagy más uniós pénzügyi eszközből nem kapnak pénzügyi hozzájárulást;

11.  üdvözli, hogy a francia hatóságok megerősítették, hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződés alapján kötelező az érintett vállalkozás számára;

12.  emlékeztet arra, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással.

Megkülönböztetett tisztelettel:

Marita ULVSKOG

EMPL első alelnök, megbízott elnök

(1)

COM(2017)0289


MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Fordítás

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Tisztelt Arthuis Úr!

Véleményezés céljából a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek egy, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatra irányuló európai bizottsági javaslatot. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentést a tervek szerint 2018. június 4-én fogadják el a Költségvetési Bizottságban:

-  a COM(2018)0230 9 894 483 EUR EGAA-hozzájárulást javasol az Air France-tól elbocsátott 1858 munkavállaló számára. Az Air France a NACE Rev. 2. rendszer szerinti gazdasági ágazatok közül az 51. ágazatban (Légi szállítás) működik. A vállalatnál történt elbocsátások elsősorban az Île-de-France (FR10) és a Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR82) NUTS 2 szintű régiókat érintik.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többségének nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összeg odaítélése ellen.

(Udvariassági formula és aláírás)

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

19.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

3

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

2

0

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Martina Anderson

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. június 29.Jogi nyilatkozat