Procedūra : 2018/2059(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0210/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0210/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 03/07/2018 - 11.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0272

ZIŅOJUMS     
PDF 652kWORD 68k
20.6.2018
PE 621.117v02-00 A8-0210/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Francijas pieteikumu EGF/2017/009 FR/Air France

(COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Alain Lamassoure

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Francijas pieteikumu EGF/2017/009 FR/Air France

(COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)230 – C8-0161/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (turpmāk — EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (turpmāk — 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0210/2018),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darba ņēmējiem, vajadzētu būt dinamiskai un tā būtu jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi;

C.  tā kā Francija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2017/009 FR/Air France, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar 1858 darba ņēmēju atlaišanu Francijā, NUTS 2. līmeņa reģionos Ildefransā (FR10) un Provansas-Alpu-Azūra krasta reģionā (FR82) NACE 2. red. 51. nodaļā („Gaisa transports”) klasificētā tautsaimniecības nozarē;

D.  tā kā, ņemot vērā Savienības tirgus daļas samazināšanos starptautisko gaisa pārvadājumu nozarē, ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt Savienības aviosabiedrības;

E.  tā kā pieteikums ir balstīts uz EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem intervences kritērijiem, kas paredz, ka četru mēnešu pārskata periodā kādā dalībvalsts uzņēmumā ir atlaisti vismaz 500 darba ņēmēji, ieskaitot darba ņēmēju atlaišanu attiecīgā uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos un/vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Francija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 9 894 483 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 16 490 805, kuras aptver izdevumus par individualizētajiem pakalpojumiem EUR 16 410 805 apmērā un izdevumus par sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un reklāmas, kontroles un ziņošanas pasākumiem EUR 80 000 apmērā;

2.  norāda, ka Francijas iestādes šo pieteikumu iesniedza 2017. gada 23. oktobrī un ka pēc Francijas sniegtās papildu informācijas saņemšanas Komisija 2018. gada 23. aprīlī pabeidza pieteikuma novērtēšanu un tajā pašā dienā to darīja zināmu Parlamentam;

3.  norāda, ka Francija sāka sniegt individualizētos pakalpojumus paredzētajiem atbalsta saņēmējiem 2015. gada 19. maijā, līdz ar to EGF finansiālā ieguldījuma attiecināmības periods ilgs no 2015. gada 19. maija līdz 2019. gada 23. oktobrim;

4.  atgādina, ka šis ir otrais Francijas pieteikums finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF saistībā ar darba ņēmēju atlaišanu uzņēmumā „Air France” un trešais ar gaisa transporta nozari saistītais pieteikums — pirmais pieteikums EGF/2013/014 FR/Air France tika iesniegts 2013. gadā un otrais pieteikums EGF/2015/004 IT/Alitalia — 2015. gadā, un tie tika apstiprināti(4);

5.  atgādina, ka EGF finansiālais ieguldījums ir paredzēts, lai palīdzētu atlaistajiem darba ņēmējiem atrast citu darbu, un tā nav subsīdija uzņēmumam;

6.  norāda uz Francijas izvirzīto argumentu, ka darba ņēmēju atlaišana ir saistīta ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, proti, nopietniem ekonomikas traucējumiem starptautisko gaisa pārvadājumu nozarē, jo īpaši — ES tirgus daļas samazināšanos, ievērojami paplašinoties trijām lielām Persijas līča aviosabiedrībām, kuras saņem ļoti lielu valsts atbalstu un subsīdijas un uz kurām attiecas ne tik ierobežojošs sociālais un vides regulējums kā uz Savienības uzņēmumiem;

7.  pauž nožēlu par to, ka aviosabiedrību „Emirates”, „Qatar Airways” un „Etihad Airways” saņemto subsīdiju un valsts atbalsta apmērs ir ļāvis tām ievērojami palielināt jaudu, tādējādi vājinot Eiropas centrālo lidostu, tostarp Parīzes Šarla de Golla lidostas, pozīcijas;

8.  atgādina, ka 2017. gada 8. jūnijā Komisija nāca klajā ar priekšlikumu regulai par konkurences aizsardzību gaisa transportā(5), kuras mērķis ir nodrošināt godīgu konkurenci starp Savienības un trešo valstu gaisa pārvadātājiem, lai saglabātu labvēlīgus apstākļus augsta līmeņa savienojamības sekmēšanai; norāda, ka Parlaments un Padome 2018. gada rudenī gatavojas sākt sarunas par šo likumdošanas priekšlikumu;

9.  atgādina, ka ir paredzams, ka uzņēmumā „Air France” notikusī darba ņēmēju atlaišana radīs būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vietējo ekonomiku, kur ir vērojamas problēmas saistībā ar ilgstošu bezdarbu un darba ņēmēju vecumā virs 50 gadiem pārkvalifikāciju;

10.  aicina uzņēmumu „Air France” nodrošināt nepieciešamo sociālo dialogu un to, lai šis dialogs būtu kvalitatīvs;

11.  norāda, ka pieteikums attiecas uz 1858 darba ņēmējiem, kuri atlaisti no darba uzņēmumā „Air France” un 76,2 % no visiem atlaistajiem darba ņēmējiem — Ildefransā, un ka lielākā daļa no šiem darba ņēmējiem ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem; atzīst, ka EGF līdzfinansētiem aktīviem darba tirgus pasākumiem ir svarīga nozīme, lai uzlabotu izredzes atgriezties darba tirgū; turklāt norāda, ka neviens no atlaistajiem darba ņēmējiem nav vecuma grupā no 25 līdz 29 gadiem vai vecumā virs 64 gadiem;

12.  norāda, ka Francija plāno īstenot piecu veidu pasākumus atlaistajiem darba ņēmējiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums, proti: (i) konsultāciju un profesionālās ievirzes pakalpojumi darba ņēmējiem, (ii) profesionālā apmācība, (iii) atbalsts uzņēmuma atjaunošanai vai izveidei, (iv) pabalsti darba meklētājiem, (v) mobilitātes pabalsti;

13.  atzinīgi vērtē gan to, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar paredzēto atbalsta saņēmēju pārstāvjiem un sociālajiem partneriem, gan arī „Air France” panāktās vienošanās ar arodbiedrībām un uzņēmuma centrālo padomi, kas nodrošināja, ka visas darba attiecības tika izbeigtas labprātīgi;

14.  norāda, ka EGF līdzfinansētie individualizētie pakalpojumi ir paredzēti darba ņēmējiem, kuriem darba attiecību labprātīgas izbeigšanas brīdī nav konkrētu pārkvalifikācijas plānu un kuri vēlas izmantot iespēju iesaistīties pārkvalifikācijas pasākumos, saņemt konsultācijas, padomus vai palīdzību uzņēmuma izveidei vai pārņemšanai;

15.  atzīst, ka saskaņā ar Francijas Darba kodeksu uzņēmumiem, kuri nodarbina vairāk nekā tūkstoš cilvēku, ir jāierosina pasākumi un ka EGF pieteikumā nav lūgts nekāds atbalsts pārkvalifikācijas atvaļinājuma pirmajiem četriem mēnešiem, kas atbilst minimālajam Francijas likumos noteiktajam termiņam;

16.  norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumu maksimālais apjoms ir 35 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kā paredzēts EGF regulā, un ka minētās darbības ir atkarīgas no tā, vai personas, kurām paredzēts atbalsts, piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

17.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums būtu jāsagatavo, prognozējot turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam vajadzētu būt saderīgam ar pāreju uz resursu ziņā efektīvu un noturīgu ekonomiku;

18.  uzsver, ka Francijas iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem;

19.  atkārtoti uzsver, ka EGF atbalsts nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

20.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos mudināt valstu iestādes sniegt sīkākas ziņas par nozarēm, kurās ir izaugsmes perspektīvas un kurās tādēļ, iespējams, tiks pieņemti darbinieki, kā arī vākt pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, tostarp uz darbvietu kvalitāti, un par to, kādā līmenī ar EGF atbalstu ir izdevies panākt atgriešanos darba tirgū; turklāt aicina Komisiju uzraudzīt EGF īstenošanu un ziņot par to Parlamentam;

21.  atkārtoti aicina Komisiju nodrošināt publisku piekļuvi visiem ar EGF pieteikumiem saistītajiem dokumentiem;

22.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

23.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

24.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 17. decembra Lēmums (ES) 2015/44 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2013/014 FR/Air France) (OV L 8, 14.01.2015, 18. lpp.).

(5)

  COM(2017)0289


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Francijas pieteikumu EGF/2017/009 FR/Air France

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1), un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, jo globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un palīdzēt viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)  EGF var izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 12. pantā.

(3)  Francija 2017. gada 23. oktobrī iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darba ņēmēju atlaišanu uzņēmumā „Air France” Francijā. Pieteikums tika papildināts, sniedzot papildu informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu. Minētais pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4)  Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 9 894 483 apmērā saistībā ar Francijas iesniegto pieteikumu.

(5)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 9 894 483 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no [pieņemšanas datums](4)*.

[Vieta, datums]

Eiropas Parlamenta vārdā —               Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                   priekšsēdētājs

(1)

  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(4)

*  Parlaments ievieto datumu pirms lēmuma publicēšanas OV.


PASKAIDROJUMS

I.  Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013(2) Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) ir šāda — ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II.  Francijas pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2018. gada 23. aprīlī pieņēma priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu nolūkā piešķirt līdzekļus Francijai, lai atbalstītu atlaisto darba ņēmēju atgriešanos darba tirgū pēc atlaišanas no darba uzņēmumā, kas darbojas NACE 2. redakcijas 51. nodaļas („Gaisa transports”) nozarē. Darba ņēmēju atlaišana uzņēmumā „Air France” galvenokārt notika Francijas NUTS 2. līmeņa reģionos — Ildefransā (FR10) un Provansas-Alpu-Azūra krasta reģionā (FR82). Priekšlikums tika iesniegts Eiropas Parlamentam 2018. gada 23. aprīlī.

Šis ir sestais pieteikums, kurš jāizskata saistībā ar 2018. gada budžetu, un trešais pieteikums kopš EGF izveides, kurš attiecas uz NACE 2. redakcijas 51. nodaļu („Gaisa transports”). Tas saistīts ar 1858 atlaistiem darba ņēmējiem un EGF līdzekļu piešķiršanu Francijai par kopējo summu EUR 9 894 483.

Pieteikums tika nosūtīts Komisijai 2017. gada 23. oktobrī, un līdz 2018. gada 1. februārim tika sniegta papildu informācija. Komisija pabeidza pieteikuma izvērtēšanu 2018. gada 23. aprīlī un, ievērojot visus spēkā esošos EGF regulas noteikumus, ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF regulas 4. panta 1. punktā minētajiem EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Francija norāda, ka darba ņēmēju atlaišana ir saistīta ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, proti, nopietniem ekonomikas traucējumiem starptautisko gaisa pārvadājumu nozarē, jo īpaši — ES tirgus daļas samazināšanos. Saskaņā ar Francijas iestāžu apsvērumiem vislielākais kaitējums, ko gaisa pārvadājumu globalizācija ir radījusi ES uzņēmumiem, ir saistīts ar aviokompāniju „Emirates”, „Qatar Airways” un „Etihad Airways” ļoti ievērojamo jaudas palielināšanos, kas vērojama kopš 2012. gada.

Visvairāk atlaišanas gadījumu bijis Ildefransā (76,2 %) un Provansas-Alpu-Azūra krasta reģionā (11,7 %) — šajās teritorijās ir vērojamas problēmas, kas saistītas ar ilgstošu bezdarbu un darba meklētājiem vecumā virs 50 gadiem. Minētā vecuma grupa veido 79 % no kopējā atlaisto darba ņēmēju skaita. Turklāt atlaisto darba ņēmēju vidū ir daudz sieviešu (47,6 %). Tādēļ EGF līdzfinansēti aktīvi darba tirgus pasākumi ir vēl jo svarīgāki, lai uzlabotu šo grupu izredzes atgriezties darba tirgū.

Atlaistajiem darba ņēmējiem tiks piedāvāti šādi piecu veidu pasākumi, kuriem tiek prasīts EGF līdzfinansējums.

– Konsultāciju un profesionālās ievirzes pakalpojumi darba ņēmējiem. Darba ņēmējiem tiks sniegts atbalsts un konsultācijas saistībā ar iecerēm pārkvalificēties vai kļūt par pašnodarbinātajiem. Dalībniekiem sniegs konsultācijas un padomus par darbu, atbalstu darba meklēšanā, nodrošinās darbaudzināšanu, informāciju par pieejamām mācībām, viņi tiks mudināti sākt uzņēmējdarbību, sniedzot padomus par uzņēmuma izveidošanu u. c.

– Profesionālā apmācība. Darba ņēmējiem tiks piedāvātas dažādu veidu mācības atbilstoši viņu vajadzībām, kuras būs apzinājuši konsultāciju pakalpojumu sniedzēji. Īpaša uzmanība tiks pievērsta parcours encadré, t. i., ilgtermiņa arodapmācībai pieprasītās profesijās.

– Atbalsts uzņēmuma atjaunošanai vai izveidei. Darba ņēmēji, kuri sāks savu uzņēmējdarbību (uzņēmuma darbības atsākšana vai jauna uzņēmuma izveide), saņems līdz EUR 15 000 uzņēmuma dibināšanas izmaksu, ieguldījumu aktīvos un kārtējo izdevumu segšanai. Šo ieguldījumu izmaksās vairākos maksājumos, tiklīdz būs sasniegti noteikti starpposma mērķi.

– Pabalsti darba meklētājiem. Ikmēneša pabalsts, ko maksā līdz pārkvalifikācijas atvaļinājuma beigām, ir 70 % no darba ņēmēja pēdējās bruto algas. Šo summu aprēķina, pamatojoties uz pieņēmumu par darba ņēmēja pilna laika līdzdalību aktīvos darba tirgus pasākumos. Ja līdzdalības pakāpe ir zemāka, EGF darba ņēmējiem izmaksā pabalstu proporcionāli faktiskajai līdzdalībai.

– Mobilitātes pabalsti. Atbalstam pieteiktie darba ņēmēji, kas pieņems darba piedāvājumu, kura dēļ tiem jāpārceļas uz citu dzīvesvietu vairāk nekā 100 km attālumā no līdzšinējās dzīvesvietas, saņems vienreizēju maksājumu EUR 3000 apmērā nepieciešamo izdevumu segšanai. Šī summa tiks palielināta par EUR 500 par laulāto, kas nedzīvo šķirti, PACS partneri(4) vai kopdzīves partneri (concubinage) un vēl par EUR 500 par katru bērnu.

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām, un tie neaizstāj pasīvos sociālās aizsardzības pasākumus.

Francijas iestādes ir sniegušas visus nepieciešamos apliecinājumus, ka:

– attiecībā uz piekļuvi ierosinātajām darbībām un to īstenošanu tiks ievērots vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips;

– ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu;

– uzņēmums, kurš pēc darbinieku atlaišanas turpinājis darbību, ir ievērojis juridiskos pienākumus saistībā ar darbinieku atlaišanu un ir sniedzis saviem darbiniekiem atbilstošu palīdzību;

– ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, kā arī netiks pieļauta jebkāda dubulta finansēšana;

– EGF finansiālais ieguldījums tiks piešķirts, ievērojot Savienības procesuālo un materiālo tiesību normas par valsts atbalstu.

Francija ir paziņojusi Komisijai, ka valsts priekšfinansējumu vai līdzfinansējumu nodrošinās uzņēmums „Air France”. Finansiālo ieguldījumu pārvaldīs Darba, nodarbinātības, profesionālās apmācības un sociālā dialoga ministrijas Nodarbinātības un profesionālās apmācības ģenerāldelegācija (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)), konkrēti, Valsts nodarbinātības fonda nodaļa (Fonds national de l'emploi (MFNE)).

III.  Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01) par kopējo summu EUR 9 894 483.

Šis ir sestais budžeta lēmējinstitūcijai 2018. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

Partneri, kurus saista civiltiesisks solidaritātes pakts (pact civil de solidarité (PACS)).


PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

D(2018)17345

Jean Arthuis

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2017/009 FR/Air France

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2017/009 FR/Air France un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, taču tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A)  tā kā šis pieteikums ir sagatavots, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regula) 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un attiecas uz 1858 darbiniekiem, kuri atlaisti uzņēmumā „Air France”, kas darbojas NACE 2. redakcijas 51. nodaļā („Gaisa transports”) klasificētā saimnieciskās darbības nozarē;

B)  tā kā, lai noteiktu saikni starp atlaišanas gadījumiem un globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, Francija norāda, ka starptautisko gaisa pārvadājumu nozarē ir radušies nopietni ekonomikas traucējumi, proti, ir samazinājusies ES tirgus daļa; šo tirgus daļas samazināšanos ir lielā mērā ietekmējis Persijas līča aviosabiedrību ļoti ievērojamais jaudas pieaugums;

C)  tā kā 52,4 % darba ņēmēju, kuriem paredzēti atbalsta pasākumi, ir vīrieši un 47,6 % — sievietes; tā kā 64,4 % no minētajiem atbalsta saņēmējiem ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem, bet 35,6% — vecumā no 30 līdz 54 gadiem;

D)  tā kā šā uzņēmuma bijušie darbinieki savulaik jau ir saņēmuši EGF atbalstu (EGF/2013/014 FR/Air France).

Tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Francijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītie intervences kritēriji ir izpildīti un līdz ar to Francija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 9 894 483 apmērā, kas veido 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 16 490 805;

2.  norāda, ka Komisija tika ievērojusi 12 nedēļu termiņu no Francijas iestāžu pilnīga pieteikuma saņemšanas dienas un 2018. gada 23. aprīlī pabeidza savu novērtējumu par pieteikuma atbilstību finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem, un tajā pašā dienā darīja to zināmu Parlamentam;

3.  pauž nožēlu par to, ka aviosabiedrību „Emirates”, „Qatar Airways” un „Etihad” saņemto subsīdiju un valsts atbalsta apmērs ir ļāvis tām ievērojami palielināt jaudu, tādējādi vājinot Eiropas centrālo lidostu, tostarp Parīzes Šarla de Golla lidostas, pozīcijas;

4.  atgādina, ka 2017. gada 8. jūnijā Komisija nāca klajā ar priekšlikumu regulai par konkurences aizsardzību gaisa transportā(1), kuras mērķis ir nodrošināt godīgu konkurenci starp Savienības un trešo valstu gaisa pārvadātājiem, lai saglabātu labvēlīgus apstākļus augsta līmeņa savienojamības sekmēšanai; norāda, ka Parlaments un Padome rudenī sāks sarunas par šo priekšlikumu;

5.  atzīst, ka tas, ka darba ņēmēju vidū ir daudz cilvēku vecumā virs 50 gadiem, apgrūtina iespējas atrast citu darbu paredzētajiem atbalsta saņēmējiem;

6.  norāda, ka EGF līdzfinansētie individualizētie pakalpojumi ir paredzēti darba ņēmējiem, kuriem darba attiecību labprātīgas izbeigšanas brīdī nav konkrētu pārkvalifikācijas plānu un kuri vēlas izmantot iespēju iesaistīties pārkvalifikācijas pasākumos, saņemt konsultācijas, padomus vai palīdzību uzņēmuma izveidei vai pārņemšanai;

7.  atzīst, ka saskaņā ar Francijas Darba kodeksu uzņēmumiem, kuri nodarbina vairāk nekā tūkstoš cilvēku, ir jāierosina pasākumi un ka EGF pieteikumā nav lūgts nekāds atbalsts pārkvalifikācijas atvaļinājuma pirmajiem četriem mēnešiem, kas atbilst minimālajam likumā noteiktajam termiņam;

8.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums tika sagatavots, apspriežoties ar paredzēto atbalsta saņēmēju pārstāvjiem un sociālajiem partneriem, un ka starp uzņēmumu, arodbiedrībām un uzņēmuma centrālo padomi panāktās vienošanās nodrošināja to, ka visas darba attiecības tika izbeigtas labprātīgi;

9.  norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumu maksimālais apjoms ir 35 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kā paredzēts regulā, un ka šo darbību priekšnoteikums ir personu, kurām paredzēts atbalsts, aktīva iesaistīšanās darba meklēšanā vai apmācības pasākumos;

10.  norāda, ka Francijas iestādes ir apstiprinājušas, ka ierosinātās darbības netiks finansētas arī no valsts līdzekļiem vai citiem Savienības finanšu instrumentiem;

11.  atzinīgi vērtē Francijas sniegto apliecinājumu, ka EGF finansiālais ieguldījums neaizstās darbības, ko attiecīgajam uzņēmumam ir pienākums veikt saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

12.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums būtu jāsagatavo, prognozējot turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam vajadzētu būt saderīgam ar pāreju uz resursu ziņā efektīvu un noturīgu ekonomiku.

Ar cieņu

Marita ULVSKOG

EMPL komitejas priekšsēdētāja pirmā vietniece un priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja

(1)

COM(2017)289.


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Tulkojums

Temats:  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Godātais Arthuis kungs!

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka Budžeta komiteja ir paredzējusi 2018. gada 4. jūnijā pieņemt ziņojumu par turpmāk minēto priekšlikumu:

-  COM(2018)0230, kurā ir ierosināts piešķirt EGF atbalstu EUR 9 894 483 apmērā 1858 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā „Air France”. Uzņēmums „Air France” darbojas tautsaimniecības nozarē, kas klasificēta NACE 2. red. 51. nodaļā („Gaisa transports”). Darba ņēmēju atlaišana uzņēmumā galvenokārt notikusi NUTS 2. līmeņa reģionos — Ildefransā (FR10) un Provansas-Alpu-Azūra krasta reģionā (FR82).

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs rakstiski informēt par to, ka komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

(Noslēguma frāze un paraksts)


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

19.6.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

3

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

3

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

2

0

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Martina Anderson

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. jūnijsJuridisks paziņojums