Postupak : 2017/0347(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0211/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0211/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 03/07/2018 - 11.9

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0277

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 446kWORD 54k
21.6.2018
PE 619.286v02-00 A8-0211/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 256/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o obavješćivanju Komisije o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji

(COM(2017)0769 – C8-0448/2017 – 2017/0347(COD))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestiteljica: Barbara Kappel

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 256/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o obavješćivanju Komisije o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji

(COM(2017)0769 – C8-0448/2017 – 2017/0347(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0769),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 194. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0448/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 14. veljače 2018.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0211/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Investicijski projekti u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji

Referentni dokumenti

COM(2017)0769 – C8-0448/2017 – 2017/0347(COD)

Datum podnošenja EP-u

19.12.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

15.1.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Barbara Kappel

6.2.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

23.4.2018

 

 

 

Datum usvajanja

19.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

36

8

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Christelle Lechevalier, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Maria Spyraki

Datum podnošenja

21.6.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

36

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho

8

-

EFDD

Dario Tamburrano

S&D

Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

6

0

ALDE

Angelika Mlinar

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

S&D

José Blanco López, Kathleen Van Brempt

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 27. lipnja 2018.Pravna napomena