Eljárás : 2018/0067(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0212/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0212/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 03/07/2018 - 11.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0270

AJÁNLÁS     ***
PDF 371kWORD 55k
21.6.2018
PE 621.963v02-00 A8-0212/2018

az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(08166/2018 – C8-0259/2018 – 2018/0067(NLE))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Rolandas Paksas

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(08116/2018 – C8-0259/2018 – 2018/0067(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (08116/2018),

–  tekintettel az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló, 1998. október 13-i 98/591/EK tanácsi határozatra(1),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 186. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0259/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság ajánlására (A8-0212/2018),

1.  egyetért a megállapodás meghosszabbításával;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Amerikai Egyesült Államok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

  HL L 284., 1998.10.22., 35. o.


INDOKOLÁS

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti kutatási stratégiai partnerség 1998-ban kezdődött. Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 1997. december 5-én írták alá, és 1998. október 14-én lépett hatályba. Azóta a megállapodást három alkalommal újították meg: 2003-ban, 2008-ban és 2013-ban.

A megállapodás 12. cikkének b) pontjával összhangban „a megállapodást ötéves kezdeti időszakra kötik. A megállapodást a felek minden egymást követő időszak utolsó évében felülvizsgálják, és a felek között létrejött kölcsönös írásbeli megállapodással, esetleges módosításokkal, az azt követő további ötéves időszakra meghosszabbíthatják.” A jelenlegi megállapodás 2018. október 14-én jár le.

Jelenleg az együttműködés fő eszköze az EU kutatási és innovációs keretprogramja, de fontos megjegyezni, hogy a megállapodás nem zár ki semmilyen későbbi amerikai megoldást sem a következő kutatási és innovációs keretprogramban. A megállapodás valójában ahhoz biztosít fontos keretet, hogy elősegítse az EU és az USA közötti, kölcsönösen előnyös együttműködést a közös tudományos-technológiai, prioritást élvező területeken, és nem ahhoz, hogy automatikus hozzáférést biztosítson konkrét programokhoz.

Az EU-t a tudomány, a technológia és az innováció területén szorosabb kapcsolat fűzi az USA-hoz, mint bármely más Európán kívüli országhoz. Ez azt a különleges, hosszú távú kapcsolatot tükrözi, mely évtizedek során alakult ki a múltban, és amelynek tovább kell mélyülnie a jövőben. A közös kutatás-fejlesztési (K + F) beruházások összege, a kutatók beáramlása, az együttműködési tevékenységek mennyisége, valamint a társszerzős publikációk és szabadalmak tekintetében messze az USA a legaktívabb ország a Horizont 2020 keretprogramban. A két fél közötti fokozott együttműködés jelentős gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez és a polgárok életminőségének javulásához vezethet az Atlanti-óceán mindkét partján. A globális kihívások közös globális megoldásokat követelnek, ezért fontos, hogy az EU és az USA szorosan együttműködjön ezek feltárásában.

A fentiek miatt az előadó úgy véli, hogy az Uniónak érdekében áll az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás újabb öt évre történő meghosszabbítása.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbítása

Hivatkozások

08166/2018 – C8-0259/2018 – 2018/0067(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

8.6.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

14.6.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

23.4.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Rolandas Paksas

30.4.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.5.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

19.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

58

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Maria Spyraki

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Mary Honeyball

Benyújtás dátuma

21.6.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

58

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. június 22.Jogi nyilatkozat